Lannan ravinteiden tehokas kierrätys nyt ja tulevaisuudessa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lannan ravinteiden tehokas kierrätys nyt ja tulevaisuudessa"

Transkriptio

1 Pentti Seuri vanhempi tutkija MTT Mikkeli Lönnrotinkatu MIKKELI Oulu Lannan ravinteiden tehokas kierrätys nyt ja tulevaisuudessa Karjanlannan merkitys maatalouden ravinnetaloudessa Suomen peltoviljelyn kaikesta sadosta n. 80 % käytetään karjan rehuna. Nautakarjatalous on Suomessa hallitseva kotieläintuotantomuoto, n. 3/4 kaikesta karjanrehusta syötetään naudoille ja 1/4 sioille ja siipikarjalle. Sadon mukana korjataan pelloilta vuosittain keskimäärin typpeä 70 kg/ha ja fosforia 11 kg/ha; lannassa typpeä on jokseenkin puolet (35 kg/ha) koko sadon typpisisällöstä, fosforia lannassa on hieman yli puolet (6,3 kg/ha) koko sadon fosforisisällöstä. Voidaan siis todeta, että karjanlannassa on merkittävä määrä kasvinravinteita koko maataloutta ajatellen. Vielä merkittävämmäksi ravinnelähteeksi lanta osoittautuu, kun tarkastellaan lannan jakautumista Suomen maataloudessa. Karkeasti ottaen puolet (1 milj. ha) Suomen pelloista on karjatilojen hallinnassa, toinen puoli on karjattomien tilojen hallinnassa. Näin ollen niillä tiloilla, joilla lantaa esiintyy, voidaan hehtaarikohtaiset lannan ravinnemäärät kertoa kahdella, tällöin siis keskimäärin suomalaisella karjatilalla on lannassa 70 kg/ha typpeä ja 13 kg fosforia. Ravinnemäärät ovat jokseenkin samansuuruiset kuin mitä karjattomat tilat ostavat lannoitteissa keskimäärin vuosittain. Määriä voi verrata myös karjatilojen omaan toimintaan: lypsykarjatilalta tuotteiden (maito ja liha) mukana ravinteita poistuu vuosittain vain puolet tästä määrästä. Karjanlannan suuresta ravinnemäärästä huolimatta karjatilat kuitenkin ostavat vielä lisäksi merkittävän määrän (lähes 100 kg/ha) typpiväkilannoitteita, lannoitefosforin osto on viime vuosina selvästi vähentynyt. Karjanlannan ravinteet, erityisesti typpi, tulee tällä hetkellä hyvin heikosti hyödynnetyksi. Voidaan arvioida, että väkilannoitetypen hyötysuhde (talteenkorjatun sadon ottama osuus) maataloudessamme on n. 70 %; kun sitä vastoin karjanlannan typestä vain n. 20 % kyetään korjaamaan satona talteen. Karjanlannan ravinteista merkittävä osa joutuukin nykyisin hukkaan ja kuormittaa erityisesti vesistöjä. Lannan ravinteiden heikko hyödyntäminen aiheuttaa myös välillistä ympäristökuormitusta, koska hukkaan joutunut typpi joudutaan korvaamaan väkilannoitetypellä, jonka tuotanto ja käsittely aiheuttaa merkittävää ympäristörasitusta. Koska lannan hukkaan menneet ravinteet joudutaan korvaamaan ostolannoitteilla, kyse on myös taloudellisesta menetyksestä. Karjanlannan hyödyntämisen suurimmat ongelmat Lannan ravinteiden heikko hyödyntäminen kulminoituu kolmeen keskeiseen tekijään: 1) lannan keskittyminen suhteessa peltoalaan 2) korkea satotavoite 3) lannan levitys kasvavalle nurmelle

2 1) Lannan keskittyminen suhteessa peltoalaan Suomen maatalouden ehkä merkittävin muutos viimeisen sukupolven aikana on ollut tuotannon erikoistuminen. Vielä 1960-luvun alussa jokseenkin kaikilla maatiloilla oli kotieläimiä; nykyisin kotieläimiä on vain kolmanneksella maatiloja, pelloista kotieläintilat hallitsevat noin puolta. Kotieläintalous on erikoistunut sekä alueellisesti että tilakohtaisesti. Alueellinen erikoistuminen ilmenee pohjoisen ja itäisen Suomen maito-suomena eteläisen vilja-suomen vastapainona. Alueellisen keskittymisen ohella yksittäiset maatilat ovat lisänneet karjamääräänsä ostorehujen avulla suuremmaksi kuin mitä omien peltojen rehulla pystyisivät karjaa pitämään. Noin kolmannes karjan rehusta on nykyisin ostorehua. Tällaiseen tilakohtaiseen erikoistumiseen on viime aikoina liittynyt samanaikaisesti myös voimakas tilakoon kasvu. Seurauksena on, että aiemmin tasaisesti ympäri kylää pidetty karja on nykyisin keskittynyt yhä harvempiin suuriin kotieläinyksiköihin. Tuotannon erikoistumisella haetaan yleensä kustannussäästöjä. Maatalouden taloudellinen toimintaympäristö on monessa mielessä kuitenkin muuttunut niin, että erikoistuminen ei lannan hyväksikäytön kannalta tuo erityisiä kustannussäästöjä. Satotuotteiden markkinahinta on EU-aikana voimakkaasti vääristynyt pinta-alasidonnaisten suorien tulotukien vuoksi. Vielä 1980-luvulla laskettiin yleisesti niin, että karjanlannan avulla tuotetun lisäsadon arvo kattoi lannan käsittelystä ja levityksestä aiheutuvat kustannukset. Suomen toteuttaessa EU:n yleistä maatalouspolitiikkaa tuotteiden markkinahinnat kuitenkin ovat selvästi alentuneet, ilman että lannan käsittelyn ja levityksen kustannukset olisivat alentuneet samassa suhteessa. Näin ollen lannan hyödyntämisestä on EU-jäsenyyden aikana tullut Suomessa taloudellinen rasite. Tilakoon kasvun ja karjanlannan levitykseen tulleiden ympäristönormien tiukentumisen myötä karjanlannan levityskaluston ja levityskapasiteetin lisäkustannukset syövät keskittymisen taloudellisia hyötyjä. Koska levityskapasiteettia ei ole enää taloudellisesti mielekästä kasvattaa kevätlevityksen toteuttamiseksi, on rinnalle tullut vaihtoehtoisia levitysaikoja ja tapoja. Useimmiten kevätlevityksen vaihtoehdot merkitsevät heikompaa lannan ravinteiden hyödyntämistä. EU:n maatalous- ja ympäristöpolitiikka eivät ole onnistuneet jakamaan tällä hetkellä tarkoituksenmukaisesti kasvinravinteiden kierrätysvelvollisuutta: vaikka merkittävä osa karjanlannan ravinteista on peräisin kasvinviljelytiloilta, kasvinviljelytiloilla ei ole mitään velvoitteita ei taloudellisia eikä teknisiä hyödyntää kierrätysravinteita omassa toiminnassaan. Päinvastoin, toteutettu EU:n maatalouspolitiikka tarjoaa väkilannoitteiden käyttäjille merkittävää kustannusetua karjanlannan kierrätysravinteiden käyttäjiin nähden. Vaikka fosforilannoituksessa valtakunnallisesti on saavutettu nyt kohtuullinen tasapaino, on vaarana, että tulevaisuudessa karjatalouden ja kasvintuotannon eriytymisen seurauksena osaa pelloista fosforilannoitetaan karjanlannan muodossa tarpeettoman voimakkaasti ja samanaikaisesti kierrätysfosforia käyttämättömät kasvinviljelytilat ajautuvat fosforiniukkuuteen. Kannattaa pitää mielessä, että fosforin kertyminen maahan on hidas prosessi. Ei ole luultavaa, että nykyisten karjatilojen tämänhetkinen karjanlannan käyttö heijastaisi heidän peltomaidensa fosforitilaa pitkän ajan kuluessa. On erittäin todennäköistä, että jatkuva fosforin ylilannoitus merkitsee voimakasta fosforihuuhtoutumien lisääntymistä tällaisilla mailla tietyn kyllästymispisteen jälkeen. Maassa on siis luonnostaan rajallinen määrä fosforin sitomiskapasiteettia, joka täytyttyään johtaa fosforihuuhtoutuman voimakkaaseen nousuun.

3 2) Korkea satotavoite Kasvien sadon määrään eniten vaikuttava ravinne on typpi. Typpiväkilannoituksen avulla kyetään nykyisin melko tarkasti ennustamaan tulevan sadon määrä. Vaikka typpilannoituksen lisääminen pääsääntöisesti lisää myös sadon määrää, ei lannoitetyppeä kannata lisätä määräänsä enempää, koska jokainen lisätyppikilo antaa aina pienemmän ja pienemmän sadonlisän (alenevan rajatuotoksen laki). Typpilannoituksen taloudellinen optimi on löydetty silloin, kun viimeisellä typpikilolla saatu sadonlisä kattaa lannoituksen kustannuksen (rajatuotto = rajakustannus). Mitä kalliimpaa lannoite on suhteessa tuotteen hintaan, sitä alemmalla tasolla lannoituksen taloudellinen optimi on. Ympäristölainsäädäntö ja ympäristötukijärjestelmä rajoittavat typen käyttöä (nitraattidirektiivi, kasvikohtaiset typpilannoitusrajat) maatiloilla. Tähänastisen Suomen EU-jäsenyyden aikana väkilannoitetypen hinta suhteessa sadon hintaan on pääsääntöisesti ollut sellainen, että typpilannoituksen ylärajan on asettanut ensisijaisesti ympäristönormit eikä rajakustannus. Näin ollen viljelijät ovat jatkuvasti tilanteessa, jossa typen käyttörajoitukset leikkaavat heidän tulojaan (alentavat satoa). Kaikissa tapauksissa viljantuotannossa ei näin ole, mutta korkealaatuisen säilörehunurmen tuotannossa tilanne on selvimmin näin. Karjanlannan ravinteet poikkeavat väkilannoitteiden ravinteista merkittävästi. Kun pääosa väkilannoitteiden ravinteista on suoraan vesiliukoisessa muodossa (mineraalimuodossa), on lannan ravinteista suuri osa sitoutunut orgaaniseen materiaaliin eikä ole sellaisenaan kasvien käytettävissä. Sitä mukaa kun lannan orgaaninen aines hajoaa mikrobien hajotustoiminnan seurauksena maassa, vapautuvat ravinteet kasvien käyttöön. Neuvonnallisessa materiaalissa puhutaan usein lannan osalta vain liukoisista ravinteista (erityisesti typen osalla). Lannoitussuositukset laaditaan pääsääntöisesti juuri typen liukoisen määrän perusteella. Tämä merkitsee sitä, että tavoiteltaessa jotakin tiettyä typpilannoitusvaikutusta karjanlannan avulla, annetaan lannan muodossa kokonaistyppeä aina selvästi enemmän kuin väkilannoitteina annettaisiin. Tyypillisesti lietelannassa liukoisen typen osuus on noin puolet ja kuivikelannassa noin kolmannes. Koska maatalouden toimintaympäristössä typpilannoituksen rajoittamisella leikataan tällä hetkellä sadon määrää, pyrkivät viljelijät luonnollisesti maksimoimaan typpilannoituksen. Koska väkilannoitetyppikilon tuotantovaikutus on selvästi parempi kuin karjanlannan kokonaistypppikilon, priorisoivat viljelijät voimakkaasti väkilannoitetypen käytön suhteessa karjanlantaan. Elämme siis tilanteessa, jossa viljelijällä on taloudellinen motiivi korvata karjanlannan typpikilo väkilannoitetypellä eikä päinvastoin! Tämä selittää helposti sen, miksi karjatilat ostavat väkilannoitetyppeä (jopa enemmän kuin kasvinviljelytilat konsanaan), vaikka heillä jo on miltei tarpeeksi typpeä (70 kg/ha) karjanlannan muodossa. Mikäli tilanne olisi toisin päin - typen hinnalla rajoitettaisiin typen käyttöä muodostuisi viljelijöille voimakas taloudellinen kannustin hyödyntää olemassa oleva typpilannoitus (karjanlanta) mahdollisimman tehokkaasti ja pidättäytyä mahdollisimman pitkälle väkilannoitetypen käytöstä. Näkisin, että ympäristöperustein ennen pitkää joudutaan tilanteeseen, jossa typpilannoituksen kustannus oleellisesti kohoaa nykyisestä.

4 3) Lannan levitys kasvavalle nurmelle Kotieläintuotannon erikoistuminen on johtanut paitsi suureen eläinmäärään hehtaaria kohti myös siihen, että kotieläintiloilla entistä suurempi osa pelloista on pelkästään (monivuotisilla) nurmilla, ääritapauksissa koko peltoala. Tällöin joudutaan väistämättä tilanteeseen, jossa lantaa joudutaan levittämään myös kasvavalle nurmelle. Tilanne on äärimmäisen huono lannan ravinteiden hyväksikäyttöä ajatellen. Pääsääntöisesti kasvavalle nurmelle annettu karjanlanta tulee aina huonommin hyödynnetyksi kuin kevätmuokkauksen yhteydessä viljoille annettu karjanlanta. Tiloilla, joilla lypsykarjan korkean maitotuotoksen vuoksi ei ole mitään edellytyksiä ottaa riskiä nurmirehun laadun suhteen (korkea sulavuus, korkea valkuaispitoisuus), ei käytännössä ole mahdollista tuottaa nurmirehua ilman väkilannoitetyppeä, vaikka lannan muodossa typpeä määrällisesti olisi miten runsaasti hyvänsä. Usein on vielä niin, että korkea tuotos yhdistyy runsaaseen ostorehun käyttöön, mikä merkitsee entistä suurempaa syntyvän lannan määrää hehtaaria kohti. Tällaisilla tiloilla lannan typen hyödyntämisaste saattaa jäädä alle kymmenenkin prosentin. Monivuotinen nurmi sinänsä on ravinnetalouden kannalta varsin ihanteellinen, oleellisesti parempi kuin vuosittain muokattavat viljapellot. Ympärivuotinen kasvipeitteisyys estää tehokkaasti eroosiota ja elävä kasvusto pystyy hyödyntämään maan ravinteita jo aikaisin keväällä ja myöhään syksyllä, toisin kuin viljapellot. Monivuotisten nurmien juuristo on myös omaa luokkaansa, voimakas juuristo kykenee tehokkaaseen ravinteiden ja veden ottoon. Nurmen ravinnetalouden ongelmat yhdistyvät aiemmin kuvattuun korkeaan satotavoitteeseen, sekä määrällisen että laadullisen tavoitteen vuoksi. Heinänurmissa nurmen fysiologisen iän karttuessa tapahtuu kaksi voimakasta muutosta: nurmirehun sulavuus alenee jyrkästi ja samanaikaisesti nurmirehun valkuaispitoisuus laskee voimakkaasti nämä siis tapahtuvat jo paljon ennen kuin kasvusto on saavuttanut kuiva-ainesatomaksiminsa. Yleensä korjuuajankohta määrittyy ensisijaisesti sulavuuden perusteella. Jos typen saanti on niukkaa, ehtii sadon valkuaispitoisuus laskea tavoiteltua alemmaksi liian aikaisin. Jos taas korjuu tapahtuisi tavoitevalkuaisen perusteella, saattaisi kuiva-ainesato jäädä liian alhaiseksi. Yleensä riittävä typen saanti varmistetaan joko suurella karjanlannan määrällä, tai antamalla karjanlannan lisäksi väkilannoitetyppeä. Kummassakin tapauksessa typen tappiot muodostuvat suuriksi. Keinoja tehostaa karjanlannan ravinteiden hyödyntämistä Kuten edellä kävi ilmi, karjanlannan ravinteiden hyödyntäminen jää heikoksi paljolti itse tuotannon toiminnallisten heikkouksien vuoksi ei niinkään heikon teknologian tai tahallisten laiminlyöntien vuoksi. Keskeiset tuotannon toiminnalliset heikkoudet ovat taloudellisen kannusteen puute lannan tehokkaaseen hyväksikäyttöön sekä tuotannon rakenteellinen heikkous (kasvintuotannon ja kotieläintuotannon eriytyminen). Esitän kaksi ratkaisukeinoa. Kummankin laajamittainen toteuttaminen yhdessä merkitsisi koko Suomen maatalouden ravinteiden hyväksikäytön merkittävää tehostumista. Typen osalta maatalouteen lisättävän ulkopuolisen typen (väkilannoitetyppi, biologinen typensidontatyppi) tarve vähenisi noin kolmanneksen. Vesistökuormituksen osalta vähennys olisi luultavasti tätäkin suurempi, koska todennäköisesti vähennys vaikuttaisi huuhtoumatappioihin suhteellisesti enemmän kuin typen kaasumaisiin tappioihin.

5 A) Kasvintuotannon ja kotieläintuotannon integrointi Maatalouden tilakohtaiselle erikoistumiselle on vahvat taloudellis-tekniset perusteensa. Sen sijaan alueellisen erikoistumisen on vaikea nähdä tuottavan mitään erityisiä hyötyjä. Tämän perusteella maatilat voisivat tulevaisuudessa tehdä eri tuotantosuuntien kesken tiiviimpää yhteistyötä ja näin karjanlannan hyväksikäyttö viljanviljelyssä tulisi mahdolliseksi. Niin kauan kun samalla seutukunnalla tilojen enemmistö edustaa vain jompaakumpaa tuotantosuuntaa, ei yhteistyö ole mahdollista. Ehdotus merkitsisi siis alueellisen erikoistumisen purkamista. Suomessa oli jonkin aikaa käytössä karjanlannan käytön tehostamistoimi, jossa vastaanottava tila sai erityistä ympäristötukea. Toimi edustaa oikeanlaista ajattelua ja olisi ensi askel oikeaan suuntaan. Jostakin syystä Brysselissä asia käännettiin päälaelleen ja menettelyn ei katsottu noudattavan aiheuttaja-periaatetta. Näkisin, että asia on täsmälleen päinvastoin: karjattomat tilat eivät kanna aiheuttaja-periaatteen mukaista vastuutaan kierrättää ravinteitaan, jotka karjattomien tilojen toiminta on maatalouteen maatalouden ulkopuolelta pumpannut. Ilman erillistä ympäristötukeakin kasvinviljelytilojen ja kotieläintilojen olisi kannattavaa (siis kannattavampaa kuin nykyinen toiminta) hyödyntää lanta yhdessä. Jokseenkin kaikissa tapauksissa saman karjanlannan käyttö viljanviljelyssä antaisi paremman sadonlisän kuin sama lanta karjatilan nurmiviljelyssä. Parhaimmillaan viljanviljelyssä karjanlannan typen hyödyntämisaste voidaan kaksin - kolminkertaistaa karjatilan nurmilevitykseen verrattuna. Hyvin toimiva naapuriyhteistyö mahdollistaisi myös yhteisen viljelykierron käyttämistä. Tällöin viljatila saisi kiertoon kaivattua nurmiviljelyä ja vastaavasti karjatila viljaa. Jos tilat haluaisivat pitää sitkeästi kiinni omasta erikoistumisalastaan, mikään ei estäisi karjatilaa edelleenkin korjaamasta vain nurmirehua (nyt siis sekä omalta että naapurin lohkoilta) ja viljatilaa puolestaan puimasta viljaa (vaihtovuokraus). B) Nurmipalkokasvien viljely (apila-heinänurmet) Keskeisin mekanismi lannan heikkoon hyödyntämiseen on heinänurmien korkea typpilannoitusvaatimus tuotettaessa korkealaatuista nurmirehua. Käytettäessä nurmipalkokasveja (apilaa, mailasia) kyetään saavuttamaan lähes yhtä korkea valkuaispitoisuus kokonaan ilman typpiväkilannoitusta. Toki biologinen typensidontatyppikin on lisätyppeä maatalouteen ja aiheuttaa ympäristörasitusta, mutta biologisen typensidonnan typpi saadaan nurmisatoon kokonaan ilman tappioita. Kun siis väkilannoitetypen hyödyntämisaste on voimaperäisessä nurmiviljelyssä noin 70 % luokkaa, tapahtuu nurmirehun tuotanto typensitojakasvien avulla 100 prosentin hyödyntämisasteella. Biologisen typensidonnan typpeä ei voi tulla peltoon ilman, että syntyy biomassaa (nurmisatoa) sitä vastaavasti. Nurmiviljelyn perustuminen palkokasveihin sisältää jonkin verran suuremman laaturiskin kuin väkilannoitettu heinänurmi. Eri korjuukertojen ja eri vuosien väliset laatuvaihtelut ovat jonkin verran suuremmat. Tämä merkitsee tinkimistä karjan keskituotoksen osalta. Apilanurmien viljely on usein myös selkeä pakettiratkaisu. Menestyksekäs apilanviljely edellyttää kohtuullista kasvinvuorotusta, arviolta maksimissaan 60 % pellosta voi olla jatkuvasti apilanurmilla apilan tautien ehkäisemiseksi. Tällainen kasvinvuorotus luo automaattisesti tilaa karjanlannan levitykselle kevätmuokkauksen yhteydessä, jolloin vältytään automaattisesti kasvavalle nurmelle levittämiseltä. Vastapainona apilan aiheuttamalle sato- ja laatuvaihteluille sekä siitä aiheutuville menetyksille maidontuotannossa, voi karjatila luopua kokonaan väkilannoitetypen hankinnasta. Uskoisin, että korkeiden typpilannoitteiden hintojen vallitessa biologiseen typensidontaan pohjautuva karjatalous on varteenotettava viljelystrategia lähitulevaisuudessa.

6

TULOKSET Järki Lanta 30.11.2014 0

TULOKSET Järki Lanta 30.11.2014 0 TULOKSET Järki Lanta 30.11.2014 0 Sisällys Yhteistyöesimerkit Järki Lanta hankkeessa... 2 Broileritilan lantayhteistyö... 3 Emolehmä- ja sikatilan lantayhteistyö... 3 Ison sikatilan lantayhteistyö... 4

Lisätiedot

4. RAVINNEKIERROT JA RAVINNE-

4. RAVINNEKIERROT JA RAVINNE- 4. RAVINNEKIERROT JA RAVINNE- HUOLTO LUONNONMUKAISESSA VILJELYSSÄ 4.1 RAVINTEET Kasvit tarvitsevat ravinteita sekä solukoiden rakennusaineiksi että elintoimintojen ylläpitoon. Pääosa solukoitten rakennusaineista

Lisätiedot

5.3 TILAN RAVINNEKIERTO JA ERI RAVINNETASEET

5.3 TILAN RAVINNEKIERTO JA ERI RAVINNETASEET Helsingin yliopisto, Maaseudun tutkimus- ja koulutuskeskus. 87 5.3 TILAN RAVINNEKIERTO JA ERI RAVINNETASEET Maataloudessa ravinteita tulee tilalle ja poistuu tilalta. Maatilan sisällä ravinteita siirtyy

Lisätiedot

Kestävä ravinnetalous Kaarina, 1.11.2012. Pentti Seuri MTT Mikkeli pentti.seuri@mtt.fi

Kestävä ravinnetalous Kaarina, 1.11.2012. Pentti Seuri MTT Mikkeli pentti.seuri@mtt.fi Kestävä ravinnetalous Kaarina, 1.11.2012 Pentti Seuri MTT Mikkeli pentti.seuri@mtt.fi Mitä tarkoittaa kestävä ravinnetalous? Ravinteet eivät häviä mihinkään (aineen häviämättömyyden laki), mutta silti

Lisätiedot

Pellonhankinnan vaihtoehdot, kustannukset ja peltomarkkinoiden toimivuus

Pellonhankinnan vaihtoehdot, kustannukset ja peltomarkkinoiden toimivuus Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus 30/2015 Pellonhankinnan vaihtoehdot, kustannukset ja peltomarkkinoiden toimivuus Pellervo Kässi, Olli Niskanen ja Heikki Lehtonen Pellonhankinnan vaihtoehdot, kustannukset

Lisätiedot

KASVULOHKOKOHTAISEN PELTOTASELASKENTAOHJELMAN TOTEUTUS SEKÄ RAVINNETASELASKELMAT KARJAANJOEN VESISTÖALUEELLA

KASVULOHKOKOHTAISEN PELTOTASELASKENTAOHJELMAN TOTEUTUS SEKÄ RAVINNETASELASKELMAT KARJAANJOEN VESISTÖALUEELLA KASVULOHKOKOHTAISEN PELTOTASELASKENTAOHJELMAN TOTEUTUS SEKÄ RAVINNETASELASKELMAT KARJAANJOEN VESISTÖALUEELLA Marja Tuononen & Arto Santapukki, ProAgria Uusimaa Pertti Savela, ProAgria Maaseutukeskusten

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLLISESTI JA SOSIAALISESTI KESTÄVÄ ILMASTOPOLITIIKKA MAATALOUDESSA

YMPÄRISTÖLLISESTI JA SOSIAALISESTI KESTÄVÄ ILMASTOPOLITIIKKA MAATALOUDESSA YMPÄRISTÖLLISESTI JA SOSIAALISESTI KESTÄVÄ ILMASTOPOLITIIKKA MAATALOUDESSA MARKKU OLLIKAINEN, MARJA JÄRV ELÄ, PIRJO PELTONEN-SAINIO, JUHA GRÖNROOS, SANNA LÖTJÖNEN, TEEA KORTETMÄKI, KRISTIINA REGINA, KAIJA

Lisätiedot

AJANKOHTAISTA MAATALOUDEN YIVIPÄRISTÖEKONOMIAA

AJANKOHTAISTA MAATALOUDEN YIVIPÄRISTÖEKONOMIAA TIEDONANTOJA 205 1996 AJANKOHTAISTA MAATALOUDEN YIVIPÄRISTÖEKONOMIAA MAATALOUDEN TALOUDELLINEN TUTKIMUSLAITOS AGRICULTURAL ECONOMICS RESEARCH INSTITUTE, FINLAND RESEARCH REPORTS 205 1996 Will! TIEDONANTOJA

Lisätiedot

Tänä keväänä haettava uusi. Ympäristökorvaus

Tänä keväänä haettava uusi. Ympäristökorvaus TUET Ympäristökorvaus SILJA VUORI, teksti ja kuvat painottaa vesiensuojelua Maatilojen ympäristökorvaustoimenpiteet uudistuvat. Suojavyöhykkeet ja kerääjäkasvien kylvö ovat vahvasti mukana, koska niitä

Lisätiedot

BIOKAASUTUS LANNANKÄSITTELYN VAIHTOEHTONA

BIOKAASUTUS LANNANKÄSITTELYN VAIHTOEHTONA PTT työpapereita 149 PTT Working Papers 149 BIOKAASUTUS LANNANKÄSITTELYN VAIHTOEHTONA Perttu Pyykkönen Stefan Bäckman Veli-Matti Tuure Markku Lätti Pellervon taloustutkimus PTT kiittää Maatilatalouden

Lisätiedot

I kv4 k i i III LUONNONMUKAISEN JA TAVANOMAISEN VILJELYN SUHTEELLINEN KANNATTAVUUS TIEDONANTOJA 210 1996 KAUKO KOIKKALAINEN

I kv4 k i i III LUONNONMUKAISEN JA TAVANOMAISEN VILJELYN SUHTEELLINEN KANNATTAVUUS TIEDONANTOJA 210 1996 KAUKO KOIKKALAINEN I kv4 k i i III TIEDONANTOJA 21 1996 LUONNONMUKAISEN JA TAVANOMAISEN VILJELYN SUHTEELLINEN KANNATTAVUUS KAUKO KOIKKALAINEN MAATALOUDEN TALOUDELLINEN TUTKIMUSLAITOS AGRICULTURAL ECONOMICS RESEARCH INSTITUTE,

Lisätiedot

Luomu 50 mitä tarkoittaisi, jos 50 % Suomen viljelyalasta siirtyisi luomuun

Luomu 50 mitä tarkoittaisi, jos 50 % Suomen viljelyalasta siirtyisi luomuun 36 Luomu 50 mitä tarkoittaisi, jos 50 % Suomen viljelyalasta siirtyisi luomuun Kauko Koikkalainen, Pentti Seuri, Anu Koivisto, Jukka Tauriainen, Terho Hyvönen, Kristiina Regina 36 Luomu 50 mitä tarkoittaisi,

Lisätiedot

SELVITYS SERTIFIOIDUN SIEMENEN KÄYTÖN LISÄARVOSTA JA VAIKUTUKSESTA SADON LAATUUN

SELVITYS SERTIFIOIDUN SIEMENEN KÄYTÖN LISÄARVOSTA JA VAIKUTUKSESTA SADON LAATUUN SELVITYS SERTIFIOIDUN SIEMENEN KÄYTÖN LISÄARVOSTA JA VAIKUTUKSESTA SADON LAATUUN 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 3 1.1 Tutkimuksen taustaa... 3 1.2 Tutkimuksen tavoitteet ja osa-alueet... 3 2 TUTKIMUSAINEISTO...

Lisätiedot

Maatalouden ravinnekuormitus ja sen tehokkaat vähentämistoimenpiteet Loppuraportti

Maatalouden ravinnekuormitus ja sen tehokkaat vähentämistoimenpiteet Loppuraportti Maatalouden ravinnekuormitus ja sen tehokkaat vähentämistoimenpiteet Loppuraportti Helsinki 2008 Työryhmämuistio mmm 2008:9 Maatalouden ravinnekuormitus ja sen tehokkaat vähentämistoimenpiteet Loppuraportti

Lisätiedot

MAATILAN VESIENHOITO. Maatila tarvitsee luontoa ja puhdasta vettä

MAATILAN VESIENHOITO. Maatila tarvitsee luontoa ja puhdasta vettä MAATILAN VESIENHOITO Maatila tarvitsee luontoa ja puhdasta vettä Maanviljelijä tekee vuoden aikana kymmeniä ellei satoja päätöksiä, jotka suoraan tai epäsuorasti vaikuttavat vesien laatuun. Maataloustuotannosta

Lisätiedot

Paras käytettävissä oleva tekniikka kotieläintaloudessa

Paras käytettävissä oleva tekniikka kotieläintaloudessa Suomen ympäristö 564 YMPÄRISTÖN- SUOJELU Hannu Mikkola, Maarit Puumala, Marja Kallioniemi, Juha Grönroos, Antero Nikander ja Markku Holma Paras käytettävissä oleva tekniikka kotieläintaloudessa SUOMEN

Lisätiedot

Maatalouden energia- ja ilmastopolitiikan

Maatalouden energia- ja ilmastopolitiikan Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus 35/2015 Maatalouden energia- ja ilmastopolitiikan suuntia vuoteen 2030 Hillintäkeinojen analyysi tilatason vaikutuksista ja keinojen hyväksyttävyydestä Pasi Rikkonen

Lisätiedot

Täsmäviljely ja ravinteiden käytön tarkentaminen

Täsmäviljely ja ravinteiden käytön tarkentaminen TEHO-HANKKEEN JULKAISUJA 5/2010 Täsmäviljely ja ravinteiden käytön tarkentaminen Liisa Pesonen, Jere Kaivosoja ja Pasi Suomi Tehoa maatalouden vesiensuojeluun TEHO-HANKKEEN JULKAISUJA 5/2010 Tehoa maatalouden

Lisätiedot

LIETELANTA sopii myös kasvinviljelylle

LIETELANTA sopii myös kasvinviljelylle Raisioagron asiakaslehti MAKASIINI Rehut, viljat, tuotantotarvikkeet ja -panokset 2 12 LIETELANTA sopii myös kasvinviljelylle UUSI AMINO- MAITURI 12 OOO E -puolitiiviste KÄYTTÄJÄKOKEMUKSIA PATENTTIREHUSTA

Lisätiedot

Maatalouden ympäristötuen vaikuttavuuden seurantatutkimus (MYTVAS 3) - Loppuraportti

Maatalouden ympäristötuen vaikuttavuuden seurantatutkimus (MYTVAS 3) - Loppuraportti Maatalouden ympäristötuen vaikuttavuuden seurantatutkimus (MYTVAS 3) - Loppuraportti MYTVAS 3 -tutkijaryhmä Jyrki Aakkula, MTT (jyrki.aakkula@mtt.fi) Mikä d ll? M S d k hi ä i hj l 2014 2020 Mikä muuttuu

Lisätiedot

Nurmesta biokaasua liikennepolttoaineeksi

Nurmesta biokaasua liikennepolttoaineeksi 151 Nurmesta biokaasua liikennepolttoaineeksi Arja Seppälä, Pellervo Kässi, Heikki Lehtonen, Esa Aro-Heinilä, Oiva Niemeläinen, Eeva Lehtonen, Jukka Höhn, Tapio Salo, Marjo Keskitalo, Matts Nysand, Erika

Lisätiedot

hydnfill Karjanlannan ympäristöystävällinen ja kustannustehokas käyttö 87.1998 MMM:n karjanlantatutkimus- ohjelman 1995-97 loppuraportti Julkaisuja

hydnfill Karjanlannan ympäristöystävällinen ja kustannustehokas käyttö 87.1998 MMM:n karjanlantatutkimus- ohjelman 1995-97 loppuraportti Julkaisuja hydnfill MAATALOUDEN TALOUDELLINEN TUTKIMUSLAITOS 87.1998 Julkaisuja AGRICULTURAL ECONOMICS RESEARCH INSTITUTE Finland Publications LANTBRUKS- EKONOMISKA FORSKNINGS- ANSTALTEN Publikationer Karjanlannan

Lisätiedot

Opas ympäristötuen ehtojen mukaiseen lannoitukseen 2007 2013

Opas ympäristötuen ehtojen mukaiseen lannoitukseen 2007 2013 Opas ympäristötuen ehtojen mukaiseen lannoitukseen 2007 2013 Maaseutuviraston julkaisusarja: Hakuoppaita ja ohjeita Sisältö Lukijalle...4 5.2 Typpilannoituksen tarkentaminen Johdannoksi... peltokasveilla...19

Lisätiedot

Ilmastonmuutoksen hillintävaihtoehtojen ja -skenaarioiden tarkastelu maa- ja elintarviketaloudessa vuoteen 2030

Ilmastonmuutoksen hillintävaihtoehtojen ja -skenaarioiden tarkastelu maa- ja elintarviketaloudessa vuoteen 2030 Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus 12/2015 Ilmastonmuutoksen hillintävaihtoehtojen ja -skenaarioiden tarkastelu maa- ja elintarviketaloudessa vuoteen 2030 Pasi Rikkonen ja Heidi Rintamäki (toim.) Ilmastonmuutoksen

Lisätiedot

SELVITYS HEVOSEN KUIVIKELANNAN HYÖTYKÄYTTÖMAHDOLLISUUKSISTA TEKNILLISESTÄ, JURIDISESTA SEKÄ TALLIYRITTÄJIEN NÄKÖKULMASTA.

SELVITYS HEVOSEN KUIVIKELANNAN HYÖTYKÄYTTÖMAHDOLLISUUKSISTA TEKNILLISESTÄ, JURIDISESTA SEKÄ TALLIYRITTÄJIEN NÄKÖKULMASTA. SELVITYS HEVOSEN KUIVIKELANNAN HYÖTYKÄYTTÖMAHDOLLISUUKSISTA TEKNILLISESTÄ, JURIDISESTA SEKÄ TALLIYRITTÄJIEN NÄKÖKULMASTA Anna Tenhunen YMPÄRISTÖTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA TEKNILLINEN TIEDEKUNTA KANDIDAATINTYÖ

Lisätiedot

AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA

AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA MAATALOUDEN TALOUDELLISEN TUTKIMUSLAITOKSEN TIEDONANTOJA N:o 69 THE AGRICULTURAL ECONOMICS RESEARCH INSTITUTE, FINLAND RESEARCH REPORTS, No. 69 AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA CURRENT TOPICS IN AGRICULTURAL

Lisätiedot

Järvien kunnostusmenetelmät

Järvien kunnostusmenetelmät Osa II Järvien kunnostusmenetelmät Osa II Järvien kunnostusmenetelmät Ulkoisen kuormituksen vähentäminen 135 136 Järvien kunnostus Ympäristöopas 114 11 Ulkoisen kuormituksen vähentäminen Ulkoisen kuormituksen

Lisätiedot

SALAOJITUKSEN TAVOITEOHJELMA 2020

SALAOJITUKSEN TAVOITEOHJELMA 2020 SALAOJITUKSEN TAVOITEOHJELMA 2020 SALAOJITUKSEN TAVOITEOHJELMA 2020 Julkaisija Salaojakeskus ry Simonkatu 12 A 11 00100 Helsinki puh. (09) 694 2100 fax (09) 694 2677 www.salaojakeskus.fi HELSINKI 2002

Lisätiedot

MAIDONTUOTANTOTILAN KANNATTAVUUDEN KEHITTÄMINEN

MAIDONTUOTANTOTILAN KANNATTAVUUDEN KEHITTÄMINEN MAIDONTUOTANTOTILAN KANNATTAVUUDEN KEHITTÄMINEN Ammattikorkeakoulututkinnon opinnäytetyö Maaseutuelinkeinojen koulutusohjelma Mustiala 20.5.2009 Outi Maijala OPINNÄYTETYÖ Maaseutuelinkeinojen koulutusohjelma

Lisätiedot

Inga Heikkinen & Linda Hyötylä TIMOTEIN JA PUNA-APILAN LAJIKESUOSITUKSET POHJOIS- POHJANMAALLE

Inga Heikkinen & Linda Hyötylä TIMOTEIN JA PUNA-APILAN LAJIKESUOSITUKSET POHJOIS- POHJANMAALLE Inga Heikkinen & Linda Hyötylä TIMOTEIN JA PUNA-APILAN LAJIKESUOSITUKSET POHJOIS- POHJANMAALLE TIMOTEIN JA PUNA-APILAN LAJIKESUOSITUKSET POHJOIS- POHJANMAALLE Inga Heikkinen Linda Hyötylä Opinnäytetyö

Lisätiedot