PK-yritysten tekijänoikeustietous kohtuullisella tasolla

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PK-yritysten tekijänoikeustietous kohtuullisella tasolla"

Transkriptio

1 PK-yritysten tekijänoikeustietous kohtuullisella tasolla IPR University Center järjesti osana World IP Day tapahtumaa kyselyn pk-yritysten tekijänoikeudellisesta tietotasosta. Kyselyssä mitattiin sekä tekijänoikeuksien yleistä osaamista että yritystoimintaan liittyvien käytännön ongelmien hahmottamista. Tarkoituksena oli mitata pk-yritysten tekijänoikeustietoutta ja edistää tietämystä tekijänoikeuksista. Kysely toteutettiin maalis huhtikuussa Kyselystä tiedotettiin monipuolisesti sähköpostitse erilaisten yritystoimintaa tukevien järjestöjen ja yhdistysten, kuten yrityshautomoiden, OSKE osaamiskeskusten, Suomen Yrittäjien ja siihen kuuluvien toimialajärjestöjen kautta. Vastausaktiivisuus jäi melko alhaiseksi, kuten vastaavissa kyselyissä yleisestikin. Vastauksia saatiin 34. Valtaosa vastaajista toimi alle viiden hengen yrityksissä. Yli kymmenen hengen yrityksissä toimi lähes neljännes. Otanta kattoi monipuolisesti eri-ikäiset yritykset. Vajaa puolet vastauksista tuli kuusi vuotta tai kauemmin toimineista yrityksistä ja noin 40 % alle kolme vuotta toimineista yrityksistä. Suhteellisesti eniten vastattiin teollisuuden piiristä, josta tuli kolmannes vastauksista. Myös informaatio- ja viestintäala sekä IT- ja teknologia-ala olivat hyvin edustettuina vastaajien piirissä. Tukku- ja vähittäiskaupan sekä ravitsemus- ja majoitustoiminnan piiristä saatiin joitakin vastauksia, ja osa vastaajista toimi usealla toimialalla. Suurin osa yrityksistä oli joutunut tekemisiin tekijänoikeuksien kanssa ja tilanteet tunnistettiin, sillä vain viidennes vastaajista ei katsonut törmänneensä tekijänoikeuteen yritystoiminnassaan (ks. kaavio alla). Oliko tekijänoikeuteen törmätty yritystoiminnassa 18% 82% Kyllä Ei Jotta kysely antaisi mahdollisimman kattavan kuvan käytännön ongelmista, kysymysten laatimisessa hyödynnettiin tekijänoikeusneuvoston lausuntoja sekä tuomioistuinten päätöksiä. Vastausvaihtoehdoista oli jätetty pois en tiedä/en osaa sanoa, sillä vastaajien 1

2 haluttiin miettivän kysymyksiä ja vastaavan parhaan tietonsa mukaan. Kyselyllä ei pyritty selvittämään vastaajien omaa käsitystä osaamisestaan vaan asioiden tosiasiallista hallintaa. Vastaukset jaettiin tekijänoikeutta yleisesti koskeviin, yritystoimintaan liittyviin sekä käytännön tilanteisiin pohjautuviin. Yleisesti ottaen vastaajat tunsivat tekijänoikeuden sisällön kohtuullisesti ja kysymyskohtaisesti oikein vastanneiden osuus ylitti 60 % yhtä kysymystä lukuun ottamatta. Tekijänoikeutta yleisesti mittaavat kysymykset hallittiin kohtuullisesti. Parhaiten tunnettiin lakien ja viranomaistekstien tekijänoikeussuojaa koskeva säädös, jota käsittelevään väitteeseen osasi vastata oikein 79 % vastaajista. Yritystoimintaan liittyvien kysymysten joukkoon kuului koko kyselyn parhaiten ja huonoiten hallitut kysymykset. Muissa osion kysymyksissä tietotaso oli kohtuullinen. Kysymys tekijänoikeuden luovutuksen muotomääräyksistä osattiin heikosti, sillä vain 24 % vastaajista tiesi tekijänoikeuden luovutuksen pätevän myös suullisena sopimuksena. Suuri väärin vastanneiden määrä voi selittyä sillä, että kirjallinen sopimus on yritystoiminnassa yleisempi. Toisaalta vastaajista peräti 91 % tiesi tekijänoikeuden voivan syntyä usealle henkilölle samanaikaisesti, mikä oli kyselyn parhaiten hallittu kysymys. Kahdessa viimeisessä kysymyksessä käytettiin pohjana käytännön tapauksia, jotta kysely saatiin vastaamaan tosielämän ongelmatilanteita. Molempiin kysymyksiin vastasi oikein 62 %. Tämän mukaan vastaajilla oli suhteellisen hyvä tekijänoikeudellinen osaaminen. Toisella kysymyksistä mitattiin kykyä erottaa tekijänoikeus ja teoskappale toisistaan sekä tekijänoikeuden siirtoa koskevaa lainsäädännön tuntemusta. Viimeinen kysymys käsitteli tekijänoikeuden luovutuksensaajan oikeutta luovuttaa tekijänoikeus edelleen. 2

3 vastanneiden prosentuaalinen osuus kysymyskohtaisesti: Diagrammi kuvastaa kysymyskohtaisesti oikein vastanneiden osuutta kaikista vastaajista. Kysymys vastanneet 1. Tekijänoikeus 1. Tekijänoikeus suojaa suojaa teoksesta teoksesta ilmenevää ideaa ilmenevää ideaa. (oikea (oikea vastaus: vastaus: EI) EI) Kaikki Kaikki valokuvat valokuvat saavat saavat suojaa suojaa vähintään vähintään vuotta. (oikea vastaus: KYLLÄ) vuotta 3. Lakitekstejä ja viranomaispäätöksiä 3. Lakitekstejä ja viranomaispäätöksiä suojataan suojataan tekijänoikeudella, joka syntyy valtiolle. tekijänoikeudella, joka syntyy valtiolle (oikea vastaus: EI) Tekijänoikeuden luovutussopimus on on tehtävä tehtävä kirjallisesti. kirjallisesti (oikea vastaus: EI) 5.Työsuhteessa syntyneet teokset teokset kuuluvat kuuluvat aina aina työnantajalle. työnantajalle (oikea vastaus: EI) 6. 6.Tekijänoikeus voi voi syntyä usealle ihmiselle yhteisesti. (oikea vastaus: yhteisesti KYLLÄ) 7. Saako 7.Saako omaperäinen omaperäinen liiketoimintamalli liiketoimintamalli tekijänoikeussuojaa? tekijäoikeussuojaa? (oikea vastaus: EI) 8. Kuolinpesä 8.Kuolinpesä ja korumuotit ja korumuotit -kysymys. -kysymys (oikea vastaus: EI) (oikea vastaus: EI) 9. Tekijänoikeuden edelleenluovutus 9.Tekijänoikeuden edelleenluovutus -kysymys -kysymys. (oikea vastaus: KYLLÄ) (oikea vastaus: KYLLÄ) 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 3

4 Kysely ja vastaukset perusteluineen: Kaaviossa tumma alue (väri 1) kuvastaa kysymyksiin oikein vastanneiden osuutta kaikista vastaajista ja vaalea alue (väri 2) kysymyksiin väärin vastanneiden osuutta. I Yleistä tekijänoikeustietoutta mittaavat kysymykset 1. Tekijänoikeus suojaa teoksesta ilmenevää ideaa. Ei. Tekijänoikeus on muodon suojaa. Se ei suojaa teoksesta ilmeneviä ideoita kuten juonta tai aihetta. Teoksen toteutustapa, kuten elokuva, taulu, musiikki tai lavasteet, saa tekijänoikeudellista suojaa. Tekijänoikeus suojaa teoksesta ilmenevää ideaa 29% 71% 2. Kaikki valokuvat saavat suojaa vähintään 50 vuotta. Kyllä. Valokuvan saaman suojan pituus riippuu siitä, ylittääkö valokuva teoskynnyksen. Teoskynnyksen ylittäneet valokuvat ovat teoksia ja niitä suojataan tekijänoikeudella, joka on voimassa kunnes 70 vuotta on kulunut tekijän kuolinvuodesta. Muut valokuvat saavat ns. lähioikeussuojaa, joka on voimassa 50 vuotta kuvan valmistamisesta. Molempien suojaaikojen puitteissa kuvaajalla on yksinoikeus päättää teoksen kappaleiden valmistuksesta ja sen yleisön saataville saattamisesta muuttamattomana tai muutettuna. 4

5 Kaikki valokuvat saavat suojaa vähintään 50 vuotta (pitää paikkansa) 35% 65% 3. Lakitekstejä ja viranomaispäätöksiä suojataan tekijänoikeudella, joka syntyy valtiolle. Ei. Tekijänoikeuslain 9 :n mukaan tekijänoikeutta ei ole 1) lakeihin ja asetuksiin, 2) muihin virallisissa säädös- tai määräyskokoelmissa julkaistaviin päätöksiin, määräyksiin ja asiakirjoihin, 3) valtiosopimuksiin ja muihin vastaaviin kansainvälisiä velvoitteita sisältäviin asiakirjoihin, 4) viranomaisen tai muun julkisen toimielimen päätöksiin ja lausumiin, 5) viranomaisen tai muun julkisen toimielimen asiakirjoista tekemiin tai teettämiin käännöksiin. Tekijänoikeus ei siten rajoita pykälässä säädettyjen asiakirjojen ja lakien käyttöä. Lakitekstejä ja viranomaispäätöksiä suojataan tekijänoikeudella, joka syntyy valtiolle 21% 79% 5

6 II Yritystoimintaan liittyvät kysymykset 4. Tekijänoikeuden luovutussopimus on tehtävä kirjallisesti. Ei. Tekijänoikeuteen liittyvät taloudelliset oikeudet ovat vapaasti luovutettavissa eikä siihen liity muotomääräyksiä. Tekijänoikeutta koskeva sopimus voidaan siis tehdä suullisesti, kirjallisesti taikka hiljaisesti eli konkludenttisesti. Todistelun kannalta kirjallinen muoto on kuitenkin suositeltavin. Tekijänoikeuden luovutussopimus on tehtävä kirjallisesti 76% 24% 5. Työsuhteessa syntyneet teokset kuuluvat aina työnantajalle. Ei. Tekijänoikeus syntyy aina luonnolliselle henkilölle. Siihen liittyvät taloudelliset oikeudet voidaan siirtää sopimuksin oikeushenkilölle, kuten työnantajayritykselle. Työ- ja virkasuhteessa luodun tietokoneohjelman ja tietokannan oikeudet siirtyvät suoraan tekijänoikeuslain nojalla työntekijältä työnantajalle. Työsuhteessa luotujen teosten osalta on syntynyt ns. normaalikäyttöperiaate, jonka mukaan työnantajalla on oikeus käyttää työsuhteessa syntyneitä teoksia siihen tarkoitukseen, johon ne on luotu. Työsopimuksessa voidaan myös erikseen sopia tekijänoikeuden siirtymisestä ja siirtymisen laajuudesta. Mikäli oikeuksista ei ole sovittu, ne jäävät työntekijälle. Työsuhteessa syntyneet teokset kuuluvat aina työnantajalle 38% 62% 6

7 6. Tekijänoikeus voi syntyä usealle ihmiselle yhteisesti. Kyllä. Jos kaksi tai useammat ovat yhdessä luoneet teoksen heidän osuuksiensa muodostamatta itsenäisiä teoksia, on tekijänoikeus heillä yhteisesti. Yhteistekijät määräävät tekijänoikeuden hyödyntämisestä yhdessä. Tekijänoikeus voi syntyä usealle ihmiselle yhteisesti (pitää paikkansa) 9% 91% 7. Saako omaperäinen liiketoimintamalli tekijäoikeussuojaa? Ei. Tekijänoikeus ei suojaa teoksesta ilmenevää ideaa, vaan sitä ilmenemismuotoa, johon idea on puettu. Tekijänoikeusneuvosto on todennut lausunnossaan (TN 2010:14), että liiketoimintamalli sellaisenaan, sen tavoitteet, keinot, tiedot tms. eivät voi saada tekijänoikeussuojaa. Sen sijaan liiketoimintamalliin mahdollisesti liittyvä kirjallinen, graafinen tms. aineisto, jossa liiketoimintamallin teemat, tavoitteet, ideat ym. on ilmaistu kirjallisena tai taiteellisena tuotoksena, voi olla tekijänoikeudella suojattua, jos ilmaisu yltää kirjalliselta tai taiteelliselta teokselta vaadittavaan teostasoon. Saako omaperäinen liiketoimintamalli tekijäoikeussuojaa? 24% 76% 7

8 III Käytännön tilanteet 8. Koruja valmistava yritys on ostanut korutaiteilijan kuolinpesästä korumuotteja. Voiko se tämän perusteella valmistaa muottien avulla koruja myyntiin? Ei. Tekijänoikeus siirtyy tekijän kuolinpesälle hänen kuolemansa jälkeen perinnöstä voimassa olevien säännösten mukaan. Kuolinpesä tulee tällöin tekijän sijaan hallinnoimaan tekijänoikeutta. Tekijänoikeus on vapaasti luovutettavissa edelleen, mutta ellei toisin ole sovittu, ei se, jolle tekijänoikeus on luovutettu, saa kuitenkaan luovuttaa oikeutta toiselle. Teosta ei myöskään saa muuttaa ilman nimenomaista sopimusta. Korumuotti on tekijänoikeudella suojatun teoksen kappale. Kappaleen omistusoikeuteen ei sisälly oikeutta määrätä teokseen liittyvästä tekijänoikeudesta. Yritys on ostanut kuolinpesältä korumuotit, mutta ei niihin liittyvää tekijänoikeutta, joka oikeuttaisi teoksen kappaleen valmistamisen eli korujen valmistamisen muottien avulla myyntiin. Kuolinpesä ja korumuotit -kysymys 38% 62% 8

9 9. Kukkakauppa on ostanut harrastelijavalokuvaajalta kuvia täysin tekijänoikeuksin käytettäväksi markkinoinnissa. Myöhemmin kauppias haluaa myydä kuvat tekijänoikeuksineen kuvapankille yleensä markkinoinnissa käytettäväksi. Kuvaaja väittää, että koska tekijänoikeuksien edelleenluovutuksesta ei ole sovittu mitään, voi hän kieltää tekijänoikeuksien luovutuksen kuvapankille. Onko tämä totta? Kyllä. Tekijänoikeuslain 28 :n mukaan se, jolle tekijänoikeus on luovutettu, ei saa muuttaa teosta eikä luovuttaa tekijänoikeutta toiselle ellei tästä ole erikseen sovittu. Tekijä voi antaa jo luovutussopimuksessa luovutuksensaajalle oikeuden luovuttaa tekijänoikeuden edelleen tai hän voi antaa luvan myös jälkikäteen. Suostumus voi olla suullinen tai kirjallinen. Kuvaajalla on oikeus kieltää kukkakauppaa luovuttamasta valokuvia edelleen, kun kuvat on luovutettu sille vain markkinoinnissa käytettäviksi. Tekijänoikeuden edelleenluovutus -kysymys (pitää paikkansa) 38% 62% 9

10 Kysely ja taustakysymykset 1. Yrityksen koko: a. alle 5 henkilöä b. alle 10 henkilöä c. yli 10 henkilöä 2. Yrityksen toimiala a. Teollisuus b. Tukku- ja vähittäiskauppa c. Majoitus- ja ravitsemustoiminta d. Informaatio ja viestintä e. Hallinto- ja tukipalvelutoiminta f. Koulutus g. IT- ja teknologia h. Sisällöntuotanto i. Taiteet, viihde ja virkistys j. Muu toimiala, mikä 3. Kuinka monta vuotta yrityksesi on toiminut? a. 0-1 b. 1-3 c. 3-6 d. 6 tai enemmän 4. Olen törmännyt tekijänoikeuksiin yritystoiminnassani a. Kyllä b. Ei 5. Jättämällä sähköpostiosoitteesi osallistut kolmen IPRinfo-lehden vuosikerran arvontaan. Yhteistietojen jättäminen on vapaaehtoista, eikä niitä yhdistetä vastauksiin. Tekijänoikeutta koskevat yleiset kysymykset: 1. Tekijänoikeus suojaa teoksesta ilmenevää ideaa. 2. Kaikki valokuvat saavat suojaa vähintään 50 vuotta. 3. Lakitekstejä ja viranomaispäätöksiä suojataan tekijänoikeudella, joka syntyy valtiolle. Yritystoimintaa liittyvät kysymykset: 4. Tekijänoikeuden luovutussopimus on tehtävä kirjallisesti. 5. Työsuhteessa syntyneet teokset kuuluvat aina työnantajalle. 10

11 6. Tekijänoikeus voi syntyä usealle ihmiselle yhteisesti. 7. Saako omaperäinen liiketoimintamalli tekijäoikeussuojaa? 8. Koruja valmistava yritys on ostanut korutaiteilijan kuolinpesästä korumuotteja. Voiko se tämän perusteella valmistaa muottien avulla koruja myyntiin? 9. Kukkakauppa on ostanut harrastelijavalokuvaajalta kuvia täysin tekijänoikeuksin käytettäväksi markkinoinnissa. Myöhemmin kauppias haluaa myydä kuvat tekijänoikeuksineen kuvapankille yleensä markkinoinnissa käytettäväksi. Kuvaaja väittää, että koska tekijänoikeuksien edelleenluovutuksesta ei ole sovittu mitään, voi hän kieltää tekijänoikeuksien luovutuksen kuvapankille. Onko tämä totta? 11

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2002:19. Oikeus valokuvaan ja valokuvattujen henkilöiden oikeus omaan kuvaansa

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2002:19. Oikeus valokuvaan ja valokuvattujen henkilöiden oikeus omaan kuvaansa TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2002:19 Asia Hakija Oikeus valokuvaan ja valokuvattujen henkilöiden oikeus omaan kuvaansa T Annettu 10.12.2002 LAUSUNTOPYYNTÖ Selostus asiasta T (jäljempänä hakija) on pyytänyt

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2004:15

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2004:15 TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2004:15 Asia Hakija Tekijänoikeus koulutusaineistoon Turun työvoimatoimisto Annettu 01.12.2004 LAUSUNTOPYYNTÖ Turun työvoimatoimisto (jäljempänä hakija), asiamiehenään asianajaja

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2005:14. Kirjan käännöksen uusintapainatukseen liittyvät tekijänoikeuskysymykset

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2005:14. Kirjan käännöksen uusintapainatukseen liittyvät tekijänoikeuskysymykset TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2005:14 Asia Hakija Kirjan käännöksen uusintapainatukseen liittyvät tekijänoikeuskysymykset Risto Suurla Annettu 30.11.2005 LAUSUNTOPYYNTÖ Risto Suurla (jäljempänä hakija)

Lisätiedot

Lausuntopyynnössä todetaan, että ymmärrettävästi sivustoilla esiintyvien valokuvien tekijänoikeus kuuluu valokuvien ottajille ja BB Oy:n

Lausuntopyynnössä todetaan, että ymmärrettävästi sivustoilla esiintyvien valokuvien tekijänoikeus kuuluu valokuvien ottajille ja BB Oy:n TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2002:17 Asia Hakija Tekijänoikeus www-sivuihin A Annettu 10.12.2002 LAUSUNTOPYYNTÖ Web-suunnittelija A B Oy:stä (jäljempänä hakija) on pyytänyt 26.06.2002 saapuneella kirjeellään

Lisätiedot

ammattikorkeakouluopiskelijan tekijänoikeusopas

ammattikorkeakouluopiskelijan tekijänoikeusopas ammattikorkeakouluopiskelijan tekijänoikeusopas Ammattikorkeakouluopiskelijan tekijänoikeusopas Suomen Ammattikorkeakouluopiskelijayhdistysten Liitto - SAMOK ry Kulttuurialan jaosto 2001 Annika Ihalainen

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2007:3. Opinnäytetyönä tehdyn tietokoneohjelman tekijänoikeus

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2007:3. Opinnäytetyönä tehdyn tietokoneohjelman tekijänoikeus TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2007:3 Asia Hakijat Opinnäytetyönä tehdyn tietokoneohjelman tekijänoikeus A.A., N.N. Annettu 06.03.2007 Tiivistelmä Vaatimusmäärittelyjen laatiminen ei tehnyt hakijoista

Lisätiedot

Kuntaliiton tekijänoikeusselvitys

Kuntaliiton tekijänoikeusselvitys Kuntaliiton tekijänoikeusselvitys Ville Rantanen Helsinki 2003 1. Johdanto 1.1. Tutkimuksen tavoite Informaatio on nykyään tärkeä vaurauden lähde. Oikeudesta tietoon taistellaan hankkimalla erilaisia immateriaalioikeuksia.

Lisätiedot

Valokuvan käyttäminen Internet-sivuilla

Valokuvan käyttäminen Internet-sivuilla TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2002:8 Asia Hakija Valokuvan käyttäminen Internet-sivuilla N.N. Annettu 12.06.2002 LAUSUNTOPYYNTÖ Selostus asiasta N.N. (jäljempänä hakija) on pyytänyt 19.04.2002 saapuneella

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1988:2. Tiivistelmä Opiskelijoiden korkeakoulussa opinnäytetyönä valmistama video oli tekijänoikeudellisesti

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1988:2. Tiivistelmä Opiskelijoiden korkeakoulussa opinnäytetyönä valmistama video oli tekijänoikeudellisesti TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1988:2 Asia Hakija Elokuva, oikeuksien siirtyminen, opinnäyte A, B ja C Annettu 6.4.1988 Tiivistelmä Opiskelijoiden korkeakoulussa opinnäytetyönä valmistama video oli tekijänoikeudellisesti

Lisätiedot

3) Ovatko kyseessä samat tietokoneohjelmat vai itsenäiset teokset?

3) Ovatko kyseessä samat tietokoneohjelmat vai itsenäiset teokset? TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2006:12 Hakija Asia Espoon kihlakunnan poliisilaitos/ Tietokoneohjelman teostaso ja suoja Annettu 15.09.2006 LAUSUNTOPYYNTÖ Espoon kihlakunnan poliisilaitos on pyytänyt 30.11.2005

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2010:16. Oikeus korvaukseen teoksen kappaleiden lainaamisesta

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2010:16. Oikeus korvaukseen teoksen kappaleiden lainaamisesta TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2010:16 Asia Hakija Oikeus korvaukseen teoksen kappaleiden lainaamisesta X Annettu 14.12.2010 Tiivistelmä Hakijalla oli tekijänoikeuslain 19 :n 4 momentin mukainen lainauskorvausoikeus

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2003:17. Lausuntopyynnössä tarkoitetuista sopimusehdoista ja sopimusehtojen luomisesta

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2003:17. Lausuntopyynnössä tarkoitetuista sopimusehdoista ja sopimusehtojen luomisesta TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2003:17 Asia Hakija Tekijänoikeus sopimusehtoihin A Oy Annettu 13.10.2003 LAUSUNTOPYYNTÖ Tekijänoikeusneuvostolle esitetyt kysymykset A Oy (jäljempänä hakija), on 03.06.2003

Lisätiedot

Heikki Jokinen: Tietokirjailijan eväät. tekijänoikeus, sopimukset, apurahat kolmas, uudistettu laitos

Heikki Jokinen: Tietokirjailijan eväät. tekijänoikeus, sopimukset, apurahat kolmas, uudistettu laitos Heikki Jokinen: Tietokirjailijan eväät tekijänoikeus, sopimukset, apurahat kolmas, uudistettu laitos Heikki Jokinen (s. 1956) on helsinkiläinen yhteiskuntatieteiden maisteri, joka on työskennellyt vapaana

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2004:13

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2004:13 TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2004:13 Asia Hakija Etikettien tekijänoikeussuoja Europolis Trade Center / Europolis Ky Annettu 06.10.2004 LAUSUNTOPYYNTÖ A Europolis Trade Center / Europolis Ky:n puolesta

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2009:16. Tiivistelmä Artikkeli oli TekijäL 1 :ssä tarkoitettu itsenäinen ja omaperäinen teos.

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2009:16. Tiivistelmä Artikkeli oli TekijäL 1 :ssä tarkoitettu itsenäinen ja omaperäinen teos. TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2009:16 Asia Hakija Tekijänoikeus artikkeliin A Annettu 8.9.2009 Tiivistelmä Artikkeli oli TekijäL 1 :ssä tarkoitettu itsenäinen ja omaperäinen teos. LAUSUNTOPYYNTÖ A (jäljempänä

Lisätiedot

Valokuvaajan uusi tekijänoikeusopas 2006

Valokuvaajan uusi tekijänoikeusopas 2006 Valokuvaajan uusi tekijänoikeusopas 2006 Finnfoto Musta Taide Helsinki Suomen Valokuvajärjestöjen Keskusliitto Finnfoto ry Laivurinkatu 39, 00150 Helsinki toimisto@finnfotory.fi http://www.finnfotory.fi/

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1999:17. Tekijänoikeudet tietokantaan. Sirkka-Liisa Kivelä. Annettu Helsingissä 13.12.1999.

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1999:17. Tekijänoikeudet tietokantaan. Sirkka-Liisa Kivelä. Annettu Helsingissä 13.12.1999. TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1999:17 Asia Hakija Tekijänoikeudet tietokantaan Sirkka-Liisa Kivelä Annettu Helsingissä 13.12.1999 Selostus asiasta Yleislääketieteen professori Sirkka-Liisa Kivelä Oulun

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2011:10

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2011:10 TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2011:10 Asia Hakija Tekijänoikeus internetsivujen sisältöön X Annettu 6.9.2011 Tiivistelmä Yhtiön internetsivuilla kuvailtiin suppeahkosti yksittäisillä sanoilla ja lyhyillä

Lisätiedot

Kirjoita ja julkaise -koulutus

Kirjoita ja julkaise -koulutus Kirjoita ja julkaise -koulutus Tiedejulkaiseminen ja tekijänoikeudet Lakimies Visa Hiltunen 8.2.2012 Luennon sisältö 1. Tekijänoikeuden perusteet 2. Korkeakouluissa ilmeneviä tekijänoikeuskysymyksiä 3.

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2001:15. Multimedian lainaaminen. Annettu 28.9.2001. Lausuntopyyntö

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2001:15. Multimedian lainaaminen. Annettu 28.9.2001. Lausuntopyyntö TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2001:15 Asia Hakija Multimedian lainaaminen S ry. Annettu 28.9.2001 Lausuntopyyntö S ry. (jäljempänä hakija) on 15.1.2001 saapuneella kirjeellään pyytänyt tekijänoikeusneuvoston

Lisätiedot

Tekijänoikeusneuvosto on kuullut lausuntopyynnön kohteesta atk-konsultti S:ää.

Tekijänoikeusneuvosto on kuullut lausuntopyynnön kohteesta atk-konsultti S:ää. LAUSUNTO 1997:18 A: 22.9.1997 Patteriventtiilien esisäätöarvojen laskemiseen käytettävä tietokoneohjelma oli tekijänoikeuslain 1 :n 2 momentin nojalla tekijänoikeussuojaa saava kirjallinen teos. Selostus

Lisätiedot

a) onko Paula Herrasen ja WSOY:n välillä tehtyä sopimusta pidettävä kustannussopimuksena,

a) onko Paula Herrasen ja WSOY:n välillä tehtyä sopimusta pidettävä kustannussopimuksena, TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2005:13 Hakija Asia Paula Herranen Kustannussopimus Annettu 19.10.2005 LAUSUNTOPYYNTÖ Tekijänoikeusneuvostolle esitetyt kysymykset Hakija Paula Herranen, asiamiehenään AA

Lisätiedot

Digitalisoitumisen vaikutukset luovien toimialojen liiketoimintamalleihin

Digitalisoitumisen vaikutukset luovien toimialojen liiketoimintamalleihin Sari Stenvall-Virtanen, Mikko Grönlund, Aarne Norberg, Veijo Pönni ja Timo E. Toivonen Digitalisoitumisen vaikutukset luovien toimialojen liiketoimintamalleihin Luovan Suomen julkaisuja 4. Luova Suomi

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2000:8. Sitaattioikeus. Annettu 16.5.2000 SELOSTUS ASIASTA. Lausuntopyyntö

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2000:8. Sitaattioikeus. Annettu 16.5.2000 SELOSTUS ASIASTA. Lausuntopyyntö TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2000:8 Asia Hakija Sitaattioikeus A Oy Annettu 16.5.2000 SELOSTUS ASIASTA Lausuntopyyntö A Oy on 21.1.2000 päivätyllä kirjeellään pyytänyt tekijänoikeusneuvoston lausuntoa

Lisätiedot

Tekijänoikeus valokuvakehyksiin ja tekijänoikeuden loukkaaminen

Tekijänoikeus valokuvakehyksiin ja tekijänoikeuden loukkaaminen TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1998:1 Asia Hakija Tekijänoikeus valokuvakehyksiin ja tekijänoikeuden loukkaaminen Eik Sølv-Plett A/S, osakeyhtiö, Tönsberg, Norja Annettu Helsingissä 14.1.1998 Selostus

Lisätiedot

Tommi Pitkänen, toiminimen "Euro-Inter, Kulkurin kuvat" haltijana

Tommi Pitkänen, toiminimen Euro-Inter, Kulkurin kuvat haltijana TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1999:12 Asia Hakija Lumiukkojen kuvaaminen Tommi Pitkänen, toiminimen "Euro-Inter, Kulkurin kuvat" haltijana Annettu Helsingissä 25.8.1999 Selostus asiasta Tommi Pitkänen,

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1991:3

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1991:3 TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1991:3 Asia Hakija Teoksen käyttäminen, markkinointi A Annettu 7.1.1991 Tiivistelmä Taidelasi-ikkuna oli tekijänoikeudellisesti suojattu teos. Teoksen kuvan käyttäminen sen

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2006:3

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2006:3 TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2006:3 Asia Hakijat Televisio-ohjelman ohjelmaformaatin, ohjelman käsikirjoituksen sekä ohjelman televisioversion tekijänoikeussuoja NN, MM ja A Oy Annettu 15.3.2006 LAUSUNTOPYYNTÖ

Lisätiedot

Videoleikkeen käyttö sitaattina opetustarkoituksessa www-sivuilla

Videoleikkeen käyttö sitaattina opetustarkoituksessa www-sivuilla TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2002:16 Asia Hakija Videoleikkeen käyttö sitaattina opetustarkoituksessa www-sivuilla N.N. ammattikorkeakoulusta Y Annettu 05.11.2002 LAUSUNTOPYYNTÖ N.N. Y:n ammattikorkeakoulun

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1998:7. Tekijänoikeudet tietokoneella luettavassa muodossa olevaan kirjekokoelmaan

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1998:7. Tekijänoikeudet tietokoneella luettavassa muodossa olevaan kirjekokoelmaan TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1998:7 Asia Hakija Tekijänoikeudet tietokoneella luettavassa muodossa olevaan kirjekokoelmaan A -tutkimusryhmän jäsenet Annettu Helsingissä 5.5.1998 Selostus asiasta Professori

Lisätiedot