PIETARSAAREN KAUPUNKI YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNTA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PIETARSAAREN KAUPUNKI YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNTA"

Transkriptio

1 PIETARSAAREN KAUPUNKI YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNTA PÄÄTÖS Annettu julkipanon jälkeen ASIA Ympäristösuojelulain 28 :n mukainen ympäristölupa-asia, joka koskee pieneläinten polttolaitosta. HAKIJA Lateshift Moon Ab Purmontie PURMO LAITOKSEN TOIMINTA JA SIJAINTI Hakemus koskee uutta pieneläinten polttolaitosta, joka sijoitetaan Pietarsaaren Pirilön kaupunginosan tontille Tontti sijaitsee Pirilön teollisuusalueella osoitteella Launikaarre 2. LUVAN HAKEMISEN PERUSTE Pieneläinten polttolaitos on ympäristölupavelvollinen ympäristönsuojelulain 28 :n 1 mom. ja ympäristönsuojeluasetuksen 1 1 mom. kohdan 14 d mukaan. LUPAVIRANOMAISTEN TOIMIVALTA Kunnan ympäristölupaviranomainen on toimivaltainen tekemään asiassa päätöksen ympäristönsuojeluasetuksen 7 1 momentin kohdan 14 d mukaan. LUPAHAKEMUKSEN VIREILLETULO Lupahakemus on saapunut Pietarsaaren kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle TOIMINTAA KOSKEVAT LUVAT JA SOPIMUKSET SEKÄ ALUEEN KAAVOITUSTILANNE Toiminnanharjoittajalla on Jakobstads Ab:n kanssa solmitun vuokrasopimuksen mukaan hallintaoikeus noin 500 m2 kokoiseen alueeseen

2 2 tontilta Jakobstads Ab vuokraa kyseisen tontin Pietarsaaren kaupungilta. Voimassa olevan asemakaavan mukaan tontti sijaitsee Teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueella (T). SIJAINTIPAIKKA JA SEN YMPÄRISTÖ Laitoksen sijaintipaikka on asemakaavoitetulla teollisuusalueella. Lähistöillä ei ole asutusta tai muita häiritseviä kohteita. Alueen läheisyydessä ei ole luokiteltua pohjavesialuetta tai luonnonsuojeluun varattuja alueita. LAITOKSEN TOIMINTA Laitoksen toiminta käsittää lemmikkieläinten ja pieneläinten polttohautaus- ja tuhkauspalvelua. Polttolaitos on Mepu Oy:n toimittama Hot Bio Box 200 niminen polttolaitos, joka on tarkoitettu pieneläinruhojen polttamiseen. Laitos on teräskonttiin rakennettu siirrettävä yksikkö, joka sisältää polttouunin, polttonestesäiliön sekä laitoksen toimintaan liittyvät sähkö-, kytkin- ja valaisinlaitteet. Teräskontti sijoitetaan betonipalkkien päällä. Laitosalue suojataan puuaidalla. Kontin sisätila on jaettu väliseinällä kahteen osaan siten, että kontin toiseen päätyyn on sijoitettu polttouuni ja toisessa päädyssä on polttonestesäiliö. Polttonestesäiliö on tilavuudeltaan l. Polttouuni on merkiltään Shennandoa, joka on varustettu Oilon KP6-nimisellä öljypolttimella. Suurin erä poltettavia ruhoja on 180 kg ja polttoaika on noin 40 kg/h. Uuni lämmitetään kevyellä polttoöljyllä. Öljyn kulutus on noin 10 l/h. Palamisen aikana uunin lämpötila nousee asteeseen. Polttouunin savupiippu on kaksi metriä korkea ja halkaisijaltaan 300 mm. Poltettavien eläinten määrä arvioidaan olevan kg kg vuodessa. Päivittäinen polttoaika vaihtelisi noin 1,5 tunnista 8 tuntiin tai tuntia vuodessa. Polttouuni täytettäisiin 1-2 kertaa vuorokaudessa. Polttoöljyn kulutus olisi noin l vuodessa. Poltettavat eläinruhot kuljetetaan laitokselle jäisinä kylmäkuljetuksina ja ne poltetaan pääsääntöisesti heti. Mahdollista lyhyttä säilytysaikaa varten hankitaan alueelle kylmäkontti, jonka koko on sama kuin polttolaitoksen teräskontti. Luvanhakija on arvioinut toiminnassa käytettävän polttolaitoksen edustavan parasta käyttökelpoista tekniikkaa (BAT). Laitos on kotimaisilla markkinoilla oleva uusin polttouuni ja luvanhakija hankkii käyttöönsä uutena ostetun käyttämättömän laitoksen. HAKIJAN SELVITYS YMPÄRISTÖKUORMITUKSESTA JA SEN RAJOITTAMISESTA Hakemuksen mukaisessa toiminnassa ei synny jätevettä eikä päästöjä vesiin tai viemäriin. Laitoksella syntyviä savukaasuja johdetaan kaksi metriä korkeaan savupiippuun. Lupahakemuksen liitteenä olevassa Tampereen Teknillisen Korkeakoulun laatimassa selvityksessä polttouunin on todettu olevan tehokkaasti ja puhtaasti

3 3 polttava. Raadoista syntyvien pyrolyysi- ja palamiskaasujen on todettu hapettuvan tehokkaasti tulipesän korkean lämpötilan ja uunin lisäilma-aukkojen ansiosta. Tutkimuksen mukaan, öljypolttimen ja palotilan välinen geometria osoittautui toimivaksi, eivätkä palamattomien savukaasujen pitoisuudet olleet merkittäviä. Mittauksissa ei havaittu missään tilanteessa rikkivetypitoisuuksia ja hiilivety- sekä rikkidioksidipitoisuudet olivat koko mittauksen ajan vähäiset. Korkean lämpötilan ja happipitoisuuden vuoksi raskaiden yhdisteiden, esimerkiksi PAH-yhdisteiden, syntymisen todettiin olevan epätodennäköistä eikä mahdollisesti syntyvillä pitoisuuksilla arvioitu olevan merkitystä laitteen ympäristövaikutuksia tutkittaessa. Mittausraportin mukaan mittauksissa saatuja savukaasupäästöjä voidaan verrata polttomoottoreiden päästöihin. Polttolaitoksen toiminnasta ei aiheudu häiritsevää melua eikä tärinää. Polttolaitoksen toiminnassa syntyy vuodessa 1-6 m 3 steriiliä tuhkaa ja hauraita luusirpaleita. Tuhka säilytetään lukitulla siirtolavalla ja toimitetaan pääsääntöisesti Ekorosk Oy:lle. Niissä tapauksissa, joissa asiakas haluaa lemmikkieläimensä tuhkan itselleen, tuhka viedään pois alueelta asianmukaisissa astioissa. Toiminnassa ei synny mainittavissa määrin muita jätteitä. Hakemuksen mukaisesta toiminnasta ei aiheudu päästöjä maaperän. Laitteistolle tehdään asianmukaiset huoltotarkistukset ja huolloista pidetään huoltopäiväkirjaa. ASIAN KÄSITTELY Ympäristölupahakemus on jätetty Pietarsaaren kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle ja sitä on myöhemmin täydennetty. Pietarsaaren ympäristö- ja rakennuslautakunta on ilmoittanut hakemuksen vireille tulosta kuulutuksella Pietarsaaren kaupungin virallisella ilmoitustaululla Asiakirjat ovat olleet kuulutusajan nähtävillä Pietarsaaren kaupungin ympäristösuojelutoimistossa. Lausunnot Hakemuksen johdosta on lausuntoa pyydetty Pietarsaaren kaupungilta, Pietarsaaren vedeltä ja Pietarsaaren terveysvalvonnalta. Pietarsaaren kaupunki on toiminta-alueen omistajan ja naapurikiinteistöjen omistajan ominaisuuksissa lausunnossaan puoltanut hakemusta. Jos toimintaa aiotaan myöhemmässä vaiheessa laajentaa, kaupunki harkitsee kuitenkin toiminnan sijainnin uudestaan. Terveysvalvonta on lausunnossaan esittänyt, että kuolleiden eläinten hävittämisessä on terveyshaittojen ehkäisemiseksi ja eläintautien vastustamiseksi noudatettava terveydensuojelulaissa (763/1994) ja eläintautilaissa (55/80) säädettyjä määräyksiä. Alue ja laitteet on pidettävä puhtaina. Puhtaanapito käsittää myös haittaeläinten järjestelmällisen torjunnan. Jäteveden johtaminen ja puhdistus on tehtävä siten, ettei niistä aiheudu terveyshaittaa. Kuolleet eläimet ovat aina, kun se on käytännössä mahdollista, syötettävä uuniin suoraan ilman käsittelyä. Polttoprosessissa syntyvän kaasun lämpötila pitää valvotusti ja homogeenisesti kaikkein epäedullisimmassakin olosuhteissa nousta niin korkeaksi (+ 850 C), että palaminen on mahdollisimman nopeaa ja täydellistä. Polttolaitoksen ympäristö ja laitteet tulee tarkastaa säännöllisesti. Häiriön sattuessa, tai poikkeuksellisissa olosuhteissa, toiminnanharjoittajan on

4 4 rajoitettava tai tarvittaessa keskeytettävä toiminta, kunnes tavanomainen toiminta voi jatkua. Muistutukset ja mielipiteet Hakijan vastine Hakemuksen johdosta ei kuulutuksen aikana ole jätetty muistutuksia eikä mielipiteitä. Hakijalle on varattu tilaisuus antaa lausunnoista vastineensa. Hakija on ilmoittanut ettei hänelle ole lausuntoihin huomautettavaa. YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNNAN RATKAISU Lupamääräykset Pietarsaaren ympäristö- ja rakennuslautakunta myöntää ympäristösuojelulain 28 :n mukaisen ympäristöluvan Lateshift Moon Ab:lle, Pietarsaaren Pirilön kaupunginosan tontille Pietarsaareen sijoitettavalle pieneläinten polttolaitokselle. 1. Polttolaitosta saadaan käyttää ainoastaan lemmikkieläiminä pidettyjen pieneläinten tuhkaamiseen. Jätteenä pidettävien kuolleiden tuotantoeläinten sekä muiden jätteiden polttaminen on kielletty. 2. Palamisen tulee olla mahdollisimman täydellistä ja savukaasun lämpötilan on noustava palamisen aikana vähintään 850 asteeseen. Lämpötilan tulee pysyä 850 asteessa vähintään 2 sekunnin ajan. 3. Polttouuni tulee varustaa lämpömittarilla siten, että palamisen aikaista savukaasun lämpötilaa voidaan tarkkailla. Savukaasujen lämpötilaa on seurattava jokaisen polttotapahtuman yhteydessä ja, että se voidaan todeta lupamääräyksen 2 mukaiseksi. 4. Laitoksen valmistajan määrittelemää kertapolton enimmäiskilomäärää (180 kg) ei saa ylittää. Laitosta tulee myös muilta osin käyttää ja huoltaa valmistajan antamien ohjeiden mukaisesti. 5. Laitoksen toiminnasta ei saa aiheutua savu- tai hajuhaittaa ympäristöön. 6. Lupaviranomainen voi tarvittaessa erikseen määrätä laitoksella tehtävästä päästömittauksesta. 7. Toiminnasta ei saa aiheutua häiritsevää melua. 8. Polttonestesäiliöiden tulee olla polttonesteiden varastointiin hyväksyttyjä ja ylitäytönrajoittimella varustettuja. Polttonestesäiliöiden tulee lisäksi olla lukittuja. 9. Mahdollisten erillisten, kontin ulkopuolelle sijoitettavien polttonestesäiliöiden tulee olla kaksoisvaippasäiliöitä ja sijoituspaikan tulee olla nesteitä läpäisemätön ja reunoiltaan korotetulla alueella. 10. Laitoksella ei saa säännöllisesti varastoida kuolleita eläimiä. Väliaikainen kuolleitten eläinten säilytys tulee tehdä lukitussa kylmätilassa.

5 5 11. Poltossa syntyvä tuhka, jota ei välittömästi toimiteta edelleen, on säilytettävä tiiviissä kannellisessa astiassa ja lukitussa tilassa siten, ettei tuhka pääse leviämään ympäristöön. 12. Tuhka, jota ei luovuteta lemmikkieläimen omistajalle, on toimittava vastaanottajalle, jolla on asianmukainen ympäristölupa tuhkan käsittelylle. 13. Laitoksella syntyvät ongelmajätteet esim. loisteputket tai öljyiset jätteet tulee lajitella ja toimittaa ongelmajätteiden vastaanottopisteeseen. Alueella syntyvät muut jätteet ovat lajiteltava, säilytettävä erikseen ja toimitettava edelleen käsiteltäväksi siten kuin kunnan jätehuoltomääräyksissä edellytetään. 14. Kuolleiden eläinten, tuhkan tai muiden jätteiden käsittely ei saa aiheuttaa terveyshaittaa, epäsiisteyttä eikä muuta haittaa ympäristölle. Haittaeläinten esiintyminen on torjuttava. 15. Mikäli polttouunin toiminnassa havaitaan sellaisia muutoksia (esim. savun värissä tai hajussa), joiden nojalla palamisprosessissa voidaan olettaa olevan häiriötä, tulee laitoksen toiminta keskeyttää ja ryhtyä toimenpiteisiin uunin toimintakunnon varmistamiseksi ja polttoprosessin palauttamiseksi ennalleen. 16. Alueella mahdollisesti tapahtuvissa onnettomuus- ja vahinkotilanteissa (esim. polttonestevuoto tilanteissa) on ryhdyttävä välittömästi torjuntatoimenpiteisiin ympäristön pilaantumisen estämiseksi, vahinkojen rajaamiseksi ja tilanteen ennallistamiseksi. 17. Vähäistä suuremmista häiriö- ja onnettomuustilanteista tulee ilmoittaa Pietarsaaren kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle. 18. Toiminnanharjoittajan tulee pitää kirjaa jokaisesta polttotapahtumasta. Polttotapahtuman yhteydessä on kirjattava muistiin päivämäärä, poltettava eläinlajit, eläinten paino, polton kesto, polton aikana saavutettu maksimilämpötila ja viipymä lämpötilassa, syntyvän tuhkan määrä ja käsittely sekä mahdolliset polton aikana ilmenneet ongelmat, häiriöt tai muut poikkeavuudet. Kirjanpidosta tulee laatia vuosittainen yhteenveto, joka on toimitettava maaliskuun loppuun mennessä Pietarsaaren kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle. Raportissa tulee esittää: tuhkauskertojen lukumäärä (kpl/a) ja laitoksen käyttötuntien lukumäärä (t/a) tuhkatut eläinlajit, eläinten lukumäärä (kpl) ja yhteispaino (kg/a) tiedot käytetyn polttoaineen laadusta ja määrästä (l/a) syntyneen tuhkan määrä (kg/a) ja toimituspaikka asiakkaalle luovutetun tuhkan määrä (kpl) tiedot mahdollisista häiriötilanteista ja vahinko-/onnettomuustapauksista sekä niiden johdosta tehdyistä toimenpiteistä Yksittäisiä polttotapahtumia koskeva kirjanpito on pyydettäessä esitettävä valvontaviranomaiselle. 19. Toiminnan pysyvästä tai pitkäaikaisesta keskeyttämisestä (> 1 vuosi), sekä toiminnan valvonnan kannalta olennaisista muutoksista, on ilmoitettava kirjallisesti Pietarsaaren kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle. Ilmoitus on tehtävä hyvissä ajoin ennen toimenpiteeseen ryhtymistä.

6 6 20. Toiminnan päätyttyä lopullisesti on alue siistittävä ja tarpeettomat rakenteet poistettava alueelta. 21. Luvanhaltijan tulee olla selvillä toimialansa parhaan, taloudellisesti käyttökelpoisen tekniikan kehittymisestä sekä varauduttava tällaisen tekniikan käyttöönottoon, mikäli se vähentää ympäristön pilaantumisen vaaraa. RATKAISUN PERUSTELUT Luvan myöntämisen edellytykset Ympäristönsuojeluviranomainen katsoo, että asetetut lupamääräykset huomioonottaen toiminnasta ei aiheudu terveyshaittaa, merkittävää muuta ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa, maaperän tai pohjaveden pilaantumista tai erityisten luonnonolosuhteiden huonontumista, vedenhankinnan tai yleiseltä kannalta tärkeän muun käyttömahdollisuuden vaarantumista toiminnan vaikutusalueella eikä eräistä naapuruussuhteista annetussa laissa tarkoitettua kohtuutonta rasitusta naapureille. Hakemuksessa esitettyjen polttoprosessia ja laitoksen päästöjä koskevien tietojen perusteella arvioiden, laitoksen toiminnasta aiheutuvien päästöjen voidaan katsoa olevan hyväksyttävällä tasolla, silloin kun lämpötila nousee palamisen aikana riittävän korkealle ja riittävän pitkäksi aikaa ja milloin laitosta käytetään muutonkin valmistajan antamien ohjeiden mukaisesti. Lupamääräysten perustelut Ympäristönsuojeluasetuksen 7 :n 1 mom:n, kohdan 14 d:n mukaan pieneläinten polttolaitoksen ympäristöluvan myöntäminen kuuluu kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen toimivaltaan. Saman asetuksen 5, 1 mom:n, kohdan 14 c mukaan jätteenä pidättävien tuotantoeläinten ruhojen sekä muun jätteen polttaminen edellyttää aluehallintoviranomaisen myöntämää ympäristölupaa. Jätteenä pidettävien eläinruhojen ja muun jätteen polttaminen on sen takia tässä päätöksessä kiellettävä (lupamääräys 1). Jätteenpolttoasetuksen 1 mukaan asetusta ei sovelleta eläinruhojen polttamiseen. Ympäristönsuojelulaissa tai sen nojalla annetuissa asetuksissa ei ole erikseen määrätty lemmikkieläinten polttolaitoksia koskevista ympäristönsuojeluvaatimuksista. Kokonaisten eläinten ruhojen polttamista säädellään Euroopan neuvoston ja parlamentin asetuksella N:o 1774/2002 muiden kuin ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläimistä saatavien sivutuotteiden terveyssäännöistä. Tämän säännöksen mukaan polttotapahtumalta edellytetään vähintään 850 asteen lämpötilan saavuttamista 2 sekunniksi. Mainittua lämpötilaa on pidettävä tarpeellisena mahdollisimman täydellisen palamisen varmistamiseksi myös lupahakemuksen mukaisessa toiminnassa. Hakemuksen liitteenä olevassa, laitoksen valmistajan antamassa selvityksessä on osoitettu, että laitoksella päästään edellä mainittuun lämpötilaan ja että em. lämpötilassa palaminen on ollut tehokasta. Riittävän korkealla polttolämpötilalla vähennetään palamisessa syntyviä haitallisia päästöjä (lupamääräys 2). Palamisen aikaisen savukaasun lämpötilan seuraaminen on edullinen ja kustannustehokas keino varmistua laitoksen tarkoituksenmukaisesta toiminnasta (lupamääräys 3).

7 7 Laitoksen käyttämisellä ja huoltamisella valmistajan antamien ohjeiden mukaan varmistetaan palamisolosuhteiden pysyminen ilmapäästöjen kannalta optimaalisina (lupamääräys 4). Polttolaitos sijaitsee teollisuusalueella eikä läheisyydessä ei ole asutusta. Toiminnasta mahdollisesti syntyvä savu tai haju voi kuitenkin aiheuttaa ympäristön yleisen viihtyisyyden vähenemistä. Lupamääräyksellä ennalta ehkäistään ympäristön viihtyisyyden vähenemistä (lupamääräys 5). Mikäli käy ilmi, että polttolaitos ei toimi tarkoitetulla tavalla, on luvanhakijan ryhdyttävä toimenpiteisiin toiminnastaan aiheutuvien päästöjen selvittämiseksi. Ympäristönsuojelulain yleisten velvollisuuksien mukaan, toiminnanharjoittajan on oltava riittävästi selvillä toimintansa ympäristövaikutuksista (lupamääräys 6). Toiminnan sijainti ja häiriytyvien kohteiden etäisyys huomioon ottaen, ei ole todennäköistä, että toiminnasta syntyvä melua aiheuttaisi naapuruussuhdelain tarkoittamaa kohtuutonta rasitusta asuin- tai lomarakennusten piha-alueella (lupamääräys 7). Polttonesteiden pääsy ympäristöön voi aiheuttaa maaperän tai pinta- ja pohjavesien pilaantumista. Polttonestesäiliöitä ja niiden sijoituspaikkaa koskevilla määräyksillä ennalta ehkäistään ympäristön pilaantumista mahdollisissa vahinko-, onnettomuus- tai ilkivaltatilanteissa (lupamääräykset 8 ja 9). Kuolleiden eläinten varastointi edellyttää asianmukaisia varastointi- ja käsittelytiloja (lupamääräys 10). Toiminnassa syntyvä tuhka on jätelain tarkoittamaa jätettä. Tuhkan sekä muun laitoksella syntyvän jätteen varastointia, käsittelyä ja edelleen toimittamista koskevat määräykset on annettu ympäristön pilaantumisen ja roskaantumisen ennalta ehkäisemiseksi ja jätelain edellytysten varmistamiseksi (lupamääräykset 11-14). Ympäristönsuojelulain mukaan toimintaa tulee harjoittaa toiminnan laadun edellyttämällä huolellisuudella ja varovaisuudella ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseksi. Mikäli palamisprosessi häiriintyy, voidaan olettaa, että palamisessa syntyvät päästöt ilmaan lisääntyvät. Tämän estämiseksi toiminnanharjoittajan tulee välittömästi ryhtyä korjaaviin toimenpiteisiin (lupamääräys 15). Mahdollisissa onnettomuus- ja vahinkotilanteissa nopea torjuntatoimenpiteisiin ryhtyminen vähentää ympäristön pilaantumisriskiä ja pienentää aiheutuvia vahinkoja (lupamääräys 16). Vahinkotilanteita koskevalla ilmoitusvelvollisuudella, varmistetaan tiedonkulku viranomaisille ja mahdollistetaan asianmukaisten varotoimenpiteiden toteutuminen sekä torjunta- ja ennallistamistoimenpiteiden toteutumisen valvonta (lupamääräys 17). Kirjanpitoa ja raportointia koskevilla määräyksillä varmistetaan valvontaviranomaisen tiedonsaanti ja helpotetaan luvanvaraisen toiminnan valvontaa. Toiminnasta saatavien tietojen perusteella viranomainen voi seurata laitoksen toiminnan lainmukaisuutta ja luvan myöntämisen edellytysten toteutumista (lupamääräys 18). Ympäristönsuojelulain mukaan ympäristöluvanvaraisen toiminnan pysyvästä tai pitkäaikaisesta keskeyttämisestä tai toiminnan valvonnan kannalta olennaisista muutoksista on ilmoitettava valvontaviranomaiselle. Lupamääräyksellä

8 8 Vastaus lausuntoihin varmistetaan valvonnan kannalta tarpeellisen tiedon kulusta valvontaviranomaiselle (lupamääräys 19). Luvanhaltijan tulee huolehtia siitä, ettei toiminnasta sen lopettamisen jälkeen aiheudu ympäristön pilaantumisen vaaraa, terveyshaittaa eikä roskaantumista, epäsiisteyttä tai maiseman rumentumista (lupamääräys 20). Käyttämällä ko. toimialaa koskevaa parasta mahdollista käyttökelpoista tekniikkaa, varmistetaan ympäristö- ja terveyshaittojen minimointi myös tulevaisuudessa (lupamääräys 21). Pietarsaaren kaupungin ja terveydensuojeluviranomaisen lausunnossa esitetyt asiat on otettu huomioon lupamääräyksissä. LUVAN VOIMASSAOLO JA LUPAMÄÄRÄYSTEN TARKISTAMINEN Ympäristölupa myönnetään toistaiseksi voimassaolevana. Mikäli luvanvarainen toiminta luvan voimassaoloaikana oleellisesti muuttuu, on toiminnalle haettava uusi ympäristölupa tai ympäristöluvan muutos. Tämä päätös on voimassa, kunnes uudesta lupahakemuksesta tehty päätös on saanut lainvoiman. Toiminnanharjoittajan on jätettävä hakemus lupamääräysten tarkistamiseksi mennessä, mikäli päätöksen mukainen toiminta jatkuu, eikä lupaa ole sitä ennen muusta syystä tarkistettu. Tämä päätös on voimassa, kunnes uudesta lupahakemuksesta tehty päätös on saanut lainvoiman. Lupaa ankaramman asetuksen noudattaminen Mikäli asetuksella annetaan tätä lupaa ankarampia säännöksiä tai tästä luvasta poikkeavia säännöksiä luvan voimassaolosta tai tarkastamisesta, on asetusta tämän luvan estämättä noudatettava. SOVELLETUT SÄÄNNÖKSET Ympäristönsuojelulaki (86/2000) 4-7, 28, 31, 41-43, 45, 46, 52-56, 76, 81, 105 Ympäristönsuojeluasetus (169/2000) 1, 7, 18-19, 30 Laki eräistä naapuruussuhteista (26/1920) 17 Jätelaki (1072/1993) 4, 6, 19, 51 Lisäksi lupaharkintaa tehtäessä on otettu huomioon: Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus muiden kuin ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläimistä saatavien sivutuotteiden terveyssäännöistä (1774/2002) Valtioneuvoston asetus jätteen polttamisesta (362/2003) KÄSITTELYMAKSU JA SEN MÄÄRÄYTYMINEN Ympäristöluvan käsittelymaksu on Maksu määräytyy kaupunginvaltuuston hyväksymän ympäristönsuojeluviranomaisen taksan mukaisesti.

9 9 PÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN Päätös Lateshift Moon Ab Jäljennös päätöksestä Eteläpohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Pietarsaaren kaupunki Pietarsaaren kaupunki, terveydensuojeluviranomainen Ilmoitus päätöksestä Niille, joita asian on katsottu erityisesti koskevan ja joille on lähetetty tieto asian vireilläolosta. Ilmoittaminen kunnan ilmoitustaululla Tieto päätöksen antamisesta pidetään nähtävänä Pietarsaaren kaupungin julkisten kuulutusten ilmoitustaululla. MUUTOKSENHAKU Tähän päätökseen ja päätöksen käsittelystä määrättyyn maksuun saa hakea muutosta ympäristönsuojelulain 96 :n mukaan valittamalla Vaasan hallintooikeuteen. Valitusosoitus on liitteenä. PIETARSAAREN YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNTA Curt Nyman ympäristönsuojelupäällikkö LIITTEET 1. Kartta 2. Valitusosoitus

10 Liite 1

11 VALITUSOSOITUS Liite 2 Tähän päätökseen tyytymätön saa hakea siihen muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta valituksella, joka on tehtävä kirjallisesti. Valituskirjelmä on osoitettava Vaasan hallinto-oikeudelle ja toimitettava Pietarsaaren ympäristö- ja rakennuslautakunnalle. Valitusaika on kolmekymmentä (30) päivää tämän päätöksen antopäivästä, tätä päivää lukuun ottamatta. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, lauantai, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, jouluaatto tai juhannusaatto, valitusaika jatkuu vielä seuraavan arkipäivän. Valituskirjelmän voi toimittaa perille henkilökohtaisesti, postitse tai asiamiehen välityksellä. Toimittaminen postitse tai asiamiehen välityksellä tapahtuu lähettäjän vastuulla. Valituskirjelmässä on ilmoitettava: - päätös, johon haetaan muutosta - miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi - perusteet, joilla muutosta vaaditaan - valittajan nimi ja kotikunta - postiosoite ja puhelinnumero, josta valittajan tavoittaa Jos valittajaa edustaa asiamies, tai jos valituksen laatija on joku muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Valitusasiakirjelmän allekirjoittaa valittaja tai tämän laillinen edustaja tai asiamies. Valituskirjaan on liitettävä: - päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä - asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaisille Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja, jollei valittaja ole valtuuttanut häntä suullisesti Vaasan hallinto-oikeudessa. Asianajajan ja yleisen oikeusavustajan tulee kuitenkin esittää valtakirja ainoastaan, jos hallinto-oikeus niin määrää. Pietarsaaren ympäristö- ja rakennuslautakunnan yhteystiedot: Käyntiosoite: Postiosoite: Strengberginkatu 1, PIETARSAARI PL 87, PIETARSAARI Valittajalta peritään käsittelystä hallinto-oikeudessa oikeudenkäyntimaksua. Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävästä maksuista annetussa laissa (701/93) on erikseen säädetty eräistä tapauksista, joissa maksua ei peritä.

PIETARSAAREN KAUPUNKI YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNTA

PIETARSAAREN KAUPUNKI YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNTA PIETARSAAREN KAUPUNKI YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNTA PÄÄTÖS Annettu julkipanon jälkeen 16.4.2010 ASIA Ympäristösuojelulain 28 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee konepajaa ja siinä olevaa peittauslaitosta.

Lisätiedot

Nro 65/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/177/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 11.5.2012. Liike- ja yhteisötunnus: 0208201-1

Nro 65/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/177/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 11.5.2012. Liike- ja yhteisötunnus: 0208201-1 YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro 65/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/177/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 11.5.2012 ASIA Romuajoneuvojen purkutoiminta, Jyväskylä HAKIJA Jyväskylän Ammattiopisto Viitaniementie

Lisätiedot

Päätös. Päätös Abc Ale-Osa Oy:n autopurkamotoimintaa koskevasta ympäristönsuojelulain mukaisesta ympäristölupahakemuksesta, Hyvinkää

Päätös. Päätös Abc Ale-Osa Oy:n autopurkamotoimintaa koskevasta ympäristönsuojelulain mukaisesta ympäristölupahakemuksesta, Hyvinkää Etelä-Suomi Päätös Nro 50/2010/2 Dnro ESAVI/249/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 30.9.2010 ASIA Päätös Abc Ale-Osa Oy:n autopurkamotoimintaa koskevasta ympäristönsuojelulain mukaisesta ympäristölupahakemuksesta,

Lisätiedot

Lupajaosto Annettu julkipanon jälkeen 75531 NURMES 2.6.2009

Lupajaosto Annettu julkipanon jälkeen 75531 NURMES 2.6.2009 75531 Nurmes NURMEKSEN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Lupajaosto PL 12 Annettu julkipanon jälkeen 75531 NURMES 2.6.2009 Nro 51/2009 LUPAJ 26.5.2009, 19 ASIA Ympäristönsuojelulain (86/2000) ja -asetuk sen

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 173/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/61/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 21.11.2012

PÄÄTÖS. Nro 173/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/61/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 21.11.2012 PÄÄTÖS Nro 173/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/61/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 21.11.2012 ASIA HAKIJA LÄNSI- JA SISÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTO puh. 0295 018 450 Vaasan päätoimipaikka

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 96/12/1 Dnro PSAVI/158/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 14.9.2011

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 96/12/1 Dnro PSAVI/158/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 14.9.2011 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 96/12/1 Dnro PSAVI/158/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 14.9.2011 ASIA LUVAN HAKIJA Turkistarhan toimintaa koskeva ympäristölupa, Kalajoki Jylhä Turkis Oy Kärkisjoentie 61 85150 Typpö

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 8/11/1 Dnro PSAVI/239/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.3.2011

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 8/11/1 Dnro PSAVI/239/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.3.2011 LUPAPÄÄTÖS Nro 8/11/1 Dnro PSAVI/239/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.3.2011 ASIA LUVAN HAKIJA Eläinsuojan toimintaa koskeva ympäristölupa, Kuhmon kaupunki Leskinen Tuomo Vieksinjoentie 321 88900

Lisätiedot

Päätös Nro 59/2010/1 Dnro ESAVI/506/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 8.12.2010

Päätös Nro 59/2010/1 Dnro ESAVI/506/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 8.12.2010 Etelä-Suomi Päätös Nro 59/2010/1 Dnro ESAVI/506/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 8.12.2010 ASIA Tapiolan jäähdytyslaitoksen ja CPS-järjestelmän varavoimakoneiden toimintaa koskeva ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Ympäristöjaosto 21.05.2015 48 Valtakatu 26, 94100 Kemi. Kyseessä on olemassa oleva toiminto.

Ympäristöjaosto 21.05.2015 48 Valtakatu 26, 94100 Kemi. Kyseessä on olemassa oleva toiminto. 1 Kemin kaupunki PÄÄTÖS Ympäristöjaosto 21.05.2015 48 Valtakatu 26, 94100 Kemi Dnro 411/11.01.00/2014 Annettu julkipanon (21.05.2015) jälkeen 1. ASIA YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS 2. HAKEMUS Kemin Ajoksen satama

Lisätiedot

Luvan hakemisen perusteena on ympäristönsuojelulain 28 :n 1 momentti ja ympäristönsuojeluasetuksen

Luvan hakemisen perusteena on ympäristönsuojelulain 28 :n 1 momentti ja ympäristönsuojeluasetuksen 1 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Rakennus- ja ympäristölautakunta PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 14.08.2007 Kokouspvm 17.08.2007 Diaarinro

Lisätiedot

Eläinsuojan ympäristölupa, porsastuotanto, Halsua.

Eläinsuojan ympäristölupa, porsastuotanto, Halsua. Länsi- ja Sisä-Suomi Päätös Nro 185/2012/1 Dnro LSSAVI/87/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 4.12.2012 ASIA HAKIJA Eläinsuojan ympäristölupa, porsastuotanto, Halsua. Mika ja Sari Tuominiemi Ahontie

Lisätiedot

Kyseessä on YSL 55 :n mukainen hakemus toistaiseksi voimassa olevan ympäristöluvan lupamääräysten

Kyseessä on YSL 55 :n mukainen hakemus toistaiseksi voimassa olevan ympäristöluvan lupamääräysten Itä-Suomi Ympäristölupavastuualue PÄÄTÖS Nro 109/10/1 Dnro ISAVI/124/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 9.11.2010 ASIA Ympäristönsuojelulain 55 :n mukainen lupamääräysten tarkistaminen, Tmi Taito Heikkilän

Lisätiedot

ASIA Muoviraaka-aineita valmistavan tehtaan ympäristölupa, Tampere

ASIA Muoviraaka-aineita valmistavan tehtaan ympäristölupa, Tampere YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro 102/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/20/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 4.7.2012 ASIA Muoviraaka-aineita valmistavan tehtaan ympäristölupa, Tampere HAKIJA IonPhasE

Lisätiedot

Ojalan ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee 2 926 lihasian sikalan perustamista Huittisten kaupungissa.

Ojalan ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee 2 926 lihasian sikalan perustamista Huittisten kaupungissa. Etelä-Suomi Päätös Nro 1/2011/3 Dnro ESAVI/346/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 20.1.2011 ASIA Ojalan ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee 2 926 lihasian sikalan

Lisätiedot

Suomen Broiler Oy:n ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee 7 000 broileriemon kanalan toiminnan jatkamista, Masku.

Suomen Broiler Oy:n ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee 7 000 broileriemon kanalan toiminnan jatkamista, Masku. Etelä-Suomi Päätös Nro 51/2012/1 Dnro ESAVI/116/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.3.2012 ASIA Suomen Broiler Oy:n ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee 7 000 broileriemon

Lisätiedot

Nro 115/2010/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/253/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.11.2010

Nro 115/2010/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/253/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.11.2010 YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro 115/2010/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/253/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.11.2010 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee kemianteollisuuden

Lisätiedot

LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA

LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA Länsi- ja Sisä-Suomi Päätös Nro 122/2010/1 Dnro LSSAVI/353/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 23.11.2010 ASIA HAKIJA Ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee lihasikalatoimintaa

Lisätiedot

Eläinsuojan ympäristölupa, maidontuotanto, Kokkola

Eläinsuojan ympäristölupa, maidontuotanto, Kokkola Länsi- ja Sisä-Suomi Päätös Nro 100/2012/1 Dnro LSSAVI/190/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 2.7.2012 ASIA HAKIJA Eläinsuojan ympäristölupa, maidontuotanto, Kokkola Isoaho Arja ja Leino Isoahontie

Lisätiedot

YMPÄRISTÖNSUOJELULAIN 39 :N MUKAINEN LUPAHAKEMUS KOSKIEN PIENELÄNKREMATORION TOIMINTAA / SUOMEN ELÄINTUHKAUS OY MYRS- KYLÄ

YMPÄRISTÖNSUOJELULAIN 39 :N MUKAINEN LUPAHAKEMUS KOSKIEN PIENELÄNKREMATORION TOIMINTAA / SUOMEN ELÄINTUHKAUS OY MYRS- KYLÄ Askolan kunta Rakennus- ja ympäristölautakunta 25.6.2015 42 Askolantie 28 07500 Askola ASIA YMPÄRISTÖNSUOJELULAIN 39 :N MUKAINEN LUPAHAKEMUS KOSKIEN PIENELÄNKREMATORION TOIMINTAA / SUOMEN ELÄINTUHKAUS

Lisätiedot

Eläinsuojan ympäristölupa, maidontuotanto, Pihtipudas

Eläinsuojan ympäristölupa, maidontuotanto, Pihtipudas Länsi- ja Sisä-Suomi Päätös Nro 132/2012/1 Dnro LSSAVI/24/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 12.9.2012 ASIA HAKIJA Eläinsuojan ympäristölupa, maidontuotanto, Pihtipudas Turpeinen Tiina ja Jukka Lehontie

Lisätiedot

Valmistelijat vs. ympäristötarkastaja Anu Onjukka ja ympäristönsuojelusihteeri Kai Virtanen:

Valmistelijat vs. ympäristötarkastaja Anu Onjukka ja ympäristönsuojelusihteeri Kai Virtanen: MERI-LAPIN YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Suensaarenkatu 4 95400 Tornio YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS 1/2014 Annetaan julkipanon jälkeen 1.4.2014 Dnro: 268/11.01.06/2014 MELAYMP 25.3.2014 x TAALOVAARA GROUP OY:N YMPÄRISTÖLUPA

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 43/10/1 Dnro PSAVI/73/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.6.2010

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 43/10/1 Dnro PSAVI/73/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.6.2010 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 43/10/1 Dnro PSAVI/73/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.6.2010 ASIA LUVAN HAKIJA Kuusamon Autohajottamo T. Bergbackan ympäristölupapäätösten muuttaminen, Kuusamo Kuusamon Autohajottamo

Lisätiedot

Lupaa haetaan kallion louhintaan rakennuskiven ottoa varten Jyväskylässä Korpilahden kylän tilalla Perämaa (179-430-7-9). Hakija omistaa kiinteistön.

Lupaa haetaan kallion louhintaan rakennuskiven ottoa varten Jyväskylässä Korpilahden kylän tilalla Perämaa (179-430-7-9). Hakija omistaa kiinteistön. JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÄÄTÖS Annettu julkipanon jälkeen Diaarinro Karp 1491/2012 Antopäivä 13.11.2012 ASIA HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukaisesta

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 24/11/1 Dnro PSAVI/9/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2011

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 24/11/1 Dnro PSAVI/9/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2011 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 24/11/1 Dnro PSAVI/9/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2011 ASIA LUVAN HAKIJA Eläinsuojan toimintaa koskeva ympäristölupa, Haapavesi MTY Maitosuoni Mieluskyläntie 558 86600 Haapavesi

Lisätiedot

UUDENMAAN LAATUMETALLI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS

UUDENMAAN LAATUMETALLI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS UUDENMAAN LAATUMETALLI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KU-YK 11/14.1.2014 Päätös annetaan julkipanon jälkeen 20.1.2014 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee Uudenmaan Laatumetalli

Lisätiedot

PL 62 Antopäivä Kokouspäivä 30101 FORSSA ja pykälä puh. 03-41411 27.9.2011 20.9.2011, 71

PL 62 Antopäivä Kokouspäivä 30101 FORSSA ja pykälä puh. 03-41411 27.9.2011 20.9.2011, 71 1(16) FORSSAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Ympäristölautakunta annettu julkipanon jälkeen PL 62 Antopäivä Kokouspäivä 30101 FORSSA ja pykälä puh. 03-41411 27.9.2011 20.9.2011, 71 ASIA HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Pohjanmaantie 451, 38360 Kiikoinen Y-tunnus: 1333054-3. Etelä-Suomen aluehallintovirasto Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohta 11 a)

Pohjanmaantie 451, 38360 Kiikoinen Y-tunnus: 1333054-3. Etelä-Suomen aluehallintovirasto Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohta 11 a) Etelä-Suomi Päätös Nro 172/2012/1 Dnro ESAVI/162/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 24.10.2012 ASIA Antti-Matti ja Tanja Mattilan ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee

Lisätiedot

PL 62 Antopäivä Kokouspäivä 30101 FORSSA ja pykälä puh. 03-41411 27.9.2011 20.9.2011 70

PL 62 Antopäivä Kokouspäivä 30101 FORSSA ja pykälä puh. 03-41411 27.9.2011 20.9.2011 70 1(17) FORSSAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Ympäristölautakunta annettu julkipanon jälkeen PL 62 Antopäivä Kokouspäivä 30101 FORSSA ja pykälä puh. 03-41411 27.9.2011 20.9.2011 70 ASIA HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

LUVAN HAKIJA TOIMINTA JA SEN SIJAINTI

LUVAN HAKIJA TOIMINTA JA SEN SIJAINTI 1 Lohjan ympäristö- ja rakennuslautakunta YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Ympäristö- ja rakennuslautakunta 24.4.2014 36 Dnro 524/11.01.00/2013 Annettu julkipanon jälkeen 2.5.2014 Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n

Lisätiedot

28 :n mukaisessa lupa-asiassa

28 :n mukaisessa lupa-asiassa KEURUUN KAUPUNKI Keurusselän ympäristönsuojelujaosto Multiantie 1 42700 KEURUU PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa Annettu julkipanon jälkeen 25.6.2014 Diaarinumero 106/11.01.00/2014

Lisätiedot