EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Bryssel, marraskuussa 2003

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Bryssel, marraskuussa 2003"

Transkriptio

1 EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel, marraskuussa 2003 Huomautuksia kansainvälisten tilinpäätösstandardien soveltamisesta 19 päivänä heinäkuuta 2002 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1606/2002 sekä yhtiömuodoltaan tietynlaisten yhtiöiden tilinpäätöksistä 25 päivänä heinäkuuta 1978 annetun neljännen neuvoston direktiivin 78/660/ETY ja konsolidoiduista tilinpäätöksistä 13 päivänä kesäkuuta 1983 annetun seitsemännen neuvoston direktiivin 83/349/ETY tietyistä artikloista

2 SISÄLLYS 1. JOHDANTO IAS-ASETUS artikla: Kansainvälisten tilinpäätösstandardien hyväksyminen ja soveltaminen IAS-standardien hyväksymisvaatimukset Käytettävät kielet ja IAS-standardien saatavuus IAS-standardit, joita ei ole vielä hyväksytty tai jotka on hylätty EU:ssa Lausunto tilinpäätöksen laatimisperusteissa IASB:n yleisten perusteiden sekä IAS-standardien liitteiden ja soveltamisohjeistuksen asema artikla: Julkisesti noteerattujen yhtiöiden konsolidoidut tilinpäätökset Yhtiön määritelmä Konsolidoidun tilinpäätöksen määritelmä...7 a) Yleinen vaatimus...7 b) Poikkeukset velvollisuudesta laatia konsolidoitu tilinpäätös...8 c) Vapautus konsolidoinnista Osavuosikatsauksia koskevat vaatimukset IAS:n soveltaminen ennen vuotta Selvennys 9 artiklaan IAS-ASETUKSEN JA TILINPÄÄTÖSDIREKTIIVIEN VUOROVAIKUTUS EU:ssa julkisesti noteerattujen yhtiöiden tilinpäätökset ja konsolidoidut tilinpäätökset Muiden kuin julkisesti noteerattujen yhtiöiden tilinpäätökset ja konsolidoidut tilinpäätökset Osaksi kansallista lainsäädäntöä saatetut tilinpäätösdirektiivien artiklat, joita sovelletaan yhtiöihin IAS-asetuksen voimaantulon jälkeen IAS osana kansallisia tilinpäätössäännöksiä TIETOJEN JULKISTAMISEEN LIITTYVÄT KYSYMYKSET Jäsenvaltioiden soveltamat lisätietojen julkistamisvaatimukset, jotka ylittävät IAS:n mukaiset vaatimukset IAS:n mukaiset esitystavat ja tilikartta LIITE

3 1. JOHDANTO 1. Kansainvälisten tilinpäätösstandardien soveltamisesta 19 päivänä heinäkuuta 2002 annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EY) N:o 1606/ (jäljempänä IAS-asetus ) yhdenmukaistetaan julkisesti noteerattujen yhtiöiden esittämät tilinpäätöstiedot. Näin voidaan varmistaa tilinpäätösten läpinäkyvyys ja vertailukelpoisuus. 2. Heinäkuun 25 päivänä 1978 annettu neljäs neuvoston direktiivi 78/660/ETY 2 ja kesäkuun 13 päivänä 1983 annettu seitsemäs neuvoston direktiivi 83/349/ETY 3 ovat tilinpäätösalan keskeiset yhdenmukaistamisvälineet Euroopan unionissa. 3. Komissio ottaa tässä asiakirjassa kantaa asioihin, joita on ilmeisesti tarpeen selventää virallisella tasolla. Käsiteltävät asiat on valittu IAS-asetuksen 6 artiklan nojalla perustetun sääntelykomitean sekä neljännen neuvoston direktiivin 52 artiklan nojalla perustetun yhteyskomitean kanssa käytyjen keskustelujen perusteella. 4. Tässä asiakirjassa esitetyt näkemykset eivät välttämättä vastaa jäsenvaltioiden kantoja eikä niiden pitäisi myöskään asettaa jäsenvaltioille velvoitteita. Tämä asiakirja ei rajoita myöskään yhteisöjen tuomioistuimen tulkintoja, koska se on viime kädessä vastuussa EY:n perustamissopimuksen ja johdetun oikeuden tulkinnasta. 5. Sekä tilinpäätöskysymysten sääntelykomiteassa että yhteyskomiteassa on jäsenvaltioiden ja komission edustajia. Tilinpäätöskysymysten sääntelykomitea avustaa komissiota kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja hyväksyttäessä. Yhteyskomitean tärkeänä tehtävänä puolestaan on edistää tilinpäätösdirektiivien yhdenmukaista soveltamista pitämällä säännöllisesti kokouksia, joissa käsitellään erityisesti direktiivien soveltamiseen liittyviä käytännön ongelmia. 6. International Accounting Standards Board (IASB) hyväksyi tässä asiakirjassa mainitut kansainväliset tilinpäätösstandardit (International Accounting Standards, IAS) ja pysyvän tulkintakomitean (Standing Interpretations Committee, SIC) tulkinnat huhtikuussa 2001, kun se hyväksyi pääosan edeltäjänsä IASC:n (International Accounting Standards Committee) antamista IAS-standardeista. IASB:n antamia tilinpäätösstandardeja kutsutaan IFRS-standardeiksi (International Financial Reporting Standards), ja IFRS-standardien tulkinnat julkaistaan kansainvälisen tilinpäätöskysymysten tulkintakomitean (International Financial Reporting Interpretations Committee, IFRIC) tulkintoina. 7. Tässä asiakirjassa kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja kutsutaan IAS- tai IFRS-standardeiksi. Pysyvän tulkintakomitean ja kansainvälisen tilinpäätöskysymysten tulkintakomitean tulkintoja kutsutaan SIC-tulkinnoiksi tai IFRIC-tulkinnoiksi. 1 EYVL L 243, , s EYVL L 222, , s. 11; direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 2003/51/EY (EUVL L 178, , s. 16). 3 EYVL L 193, , s. 1; direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 2003/51/EY (EUVL L 178, , s. 16). 3

4 2. IAS-ASETUS artikla: Kansainvälisten tilinpäätösstandardien hyväksyminen ja soveltaminen IAS-standardien hyväksymisvaatimukset IAS-standardin soveltuvuus EU:n tilinpäätöskäytäntöön riippuu siitä, täyttääkö se tietyt IASasetuksessa asetetut vaatimukset. Näiden vaatimusten mukaan - kansainväliset tilinpäätösstandardit eivät saa olla neuvoston direktiivin 83/349/ETY 16 artiklan 3 kohdassa ja neuvoston direktiivin 78/660/ETY 2 artiklan 3 kohdassa tarkoitetun periaatteen vastaisia, ja - niiden on oltava Euroopan yleisen edun mukaisia, ja - niiden on täytettävä ymmärrettävyyden, olennaisuuden, luotettavuuden ja vertailtavuuden vaatimukset, joita edellytetään taloudellisessa päätöksenteossa ja yritysjohdon toimien arvioinnissa tarvittavalta tilinpäätösinformaatiolta. Harkittaessa sitä, saadaanko standardia soveltamalla oikea ja riittävä kuva yrityksen taloudellisesta asemasta ja toiminnan tuloksesta, tätä periaatetta arvioidaan suhteessa kyseisiin neuvoston direktiiveihin. Tavoitteena ei kuitenkaan ole tiukka yhdenmukaisuus direktiivien jokaisen säännöksen kanssa Käytettävät kielet ja IAS-standardien saatavuus Hyväksytyt IAS-standardit ja SIC-tulkinnat ovat saatavilla kaikilla yhteisön kielillä virallisessa lehdessä. Ne julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä. Standardit löytyvät myös verkkosivuiltamme osoitteesta IAS-standardit, joita ei ole vielä hyväksytty tai jotka on hylätty EU:ssa IAS-asetus edellyttää soveltamisalansa puitteissa, että tilinpäätös laaditaan IAS-asetuksen nojalla Euroopan unionissa hyväksyttyjen IAS-standardien mukaisesti. Jos standardia ei ole hyväksytty, yrityksen ei tarvitse tai joissain tapauksissa se ei saa soveltaa kyseistä standardia laatiessaan IASasetuksen mukaista tilinpäätöstä. Jos standardi, jota ei ole vielä hyväksytty EU:ssa, on yhdenmukainen hyväksyttyjen standardien ja IAS 1:n 22 4 kohdassa asetettujen edellytysten kanssa, sitä voidaan käyttää ohjeena. 4 Silloin kun ei ole olemassa IAS-standardia eikä SIC:n tulkintaa, johto kehittää harkintaansa käyttäen sellaisen tilinpäätöstä laadittaessa noudatettavan menettelytavan, joka tuottaa tilinpäätöksen käyttäjille mahdollisimman hyödyllistä informaatiota. Tätä harkintaa suorittaessaan johto ottaa huomioon: (a) niiden IAS-standardien sisältämät vaatimukset ja ohjeet, jotka käsittelevät samanlaisia ja kyseisiin aiheisiin liittyviä asioita; 4

5 Jos standardi on hylätty EU:ssa, mutta se on yhdenmukainen hyväksyttyjen standardien ja IAS 1:n 22 kohdassa asetettujen edellytysten kanssa, sitä voidaan käyttää ohjeena. Jos hylätty standardi on ristiriidassa hyväksytyn standardin kanssa esimerkiksi sen vuoksi, että hyväksyttyä standardia on muutettu hylättyä standardia ei saa soveltaa. Yrityksen on sovellettava EU:ssa hyväksyttyä standardia täysimääräisesti. IAS 1:ssä edellytetään, että tilinpäätökseen sisältyvissä liitetiedoissa esitetään tilinpäätöksen laatimisperusteet sekä yrityksen valitsemat ja soveltamat yksityiskohtaiset laatimisperiaatteet. Näiden vaatimusten mukaisesti yrityksen on annettava selkeät tiedot soveltamistaan standardeista sekä muista IAS 1:n 20 ja 22 kappaleen mukaisesti soveltamistaan standardeista tai ohjeista Lausunto tilinpäätöksen laatimisperusteissa IAS-asetukseen sisältyy vaatimus, jonka mukaan tilinpäätökset on laadittava hyväksyttyjen eli EU:ssa virallisesti vahvistettujen IAS-standardien mukaisesti. Tämä on ilmaistava selkeästi tilinpäätöksen laatimisperusteissa. Kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja kutsutaan nykyään IASstandardien sijaan IFRS-standardeiksi. IAS-standardeista annettavia lausuntoja koskevaan esipuheeseen sisältyvien ohjeiden mukaisesti lausunnossa pitäisi todeta, että tilinpäätös on laadittu noudattaen kaikkia Euroopan unionissa sovellettavaksi hyväksyttyjä IFRSstandardeja. Jos hyväksyttyjen IFRS-standardien soveltaminen johtaa tilinpäätökseen, jossa noudatetaan kaikkia IFRS-standardeja, koska yhtään standardia ei ole hylätty ja kaikki IASB:n antamat standardit on vahvistettu EU:ssa, ei ole tarpeen käyttää ilmaisua hyväksytty sovellettavaksi Euroopan unionissa vaan ilmaisua noudattaen kaikkia IFRS-standardeja IASB:n yleisten perusteiden sekä IAS-standardien liitteiden ja soveltamisohjeistuksen asema IAS 1:ssä todetaan, että tilinpäätöksen voidaan olettaa antavan oikean kuvan yrityksen taloudellisesta asemasta, jos sitä laadittaessa on sovellettu IAS-standardeja ja SIC:n tulkintoja sekä annettu tarvittaessa lisätietoja. IAS 1:ssä todetaan lisäksi, että tilinpäätöksen ei pidä väittää olevan IAS-standardien ja SIC:n tulkintojen mukainen, ellei se täytä jokaisen soveltuvan standardin ja tulkinnan kaikkia vaatimuksia. IAS-standardeissa määritetään kirjaamista, arvostamista, esitettäviä tietoja ja esittämistapaa koskevat vaatimukset, jotka liittyvät liiketoimiin ja muihin tapahtumiin, jotka ovat tärkeitä yleistä tarkoitusta varten laaditussa tilinpäätöksessä. IAS-standardit perustuvat Tilinpäätöksen laatimista ja esittämistä koskeviin yleisiin perusteisiin (jäljempänä yleiset perusteet ), joissa käsitellään yleistä tarkoitusta varten laaditussa tilinpäätöksessä esitettävien tietojen pohjana olevia käsitteitä. (b) IASC:n yleisissä perusteissa annetut varojen, velkojen, tuottojen ja kulujen määritelmät sekä kirjaus- ja arvostuskriteerit; sekä (c) muiden tilinpäätösnormeja antavien tahojen kannanotot ja toimialalla vakiintuneet käytännöt siinä määrin ja vain siinä määrin kuin ne ovat kohtien (a) ja (b) mukaisia. 5

6 Yleisten perusteiden tavoite on helpottaa IAS-standardien johdonmukaista ja loogista kehittämistä. Yleiset perusteet eivät kuitenkaan muodosta IAS-standardia eikä SIC:n tulkintaa, joten niitä ei tarvitse sisällyttää yhteisön lainsäädäntöön. Yleiset perusteet kuitenkin toimivat puitteina etsittäessä harkinnanvaraisia ratkaisuja tilinpäätöksen laadintaan liittyviin ongelmiin. Tämä koskee erityisesti tilanteita, joissa yksittäiseen tilinpäätöserään ei voida suoraan soveltaa tiettyä standardia tai tulkintaa. IAS-standardit edellyttävät johdon käyttävän näissä tilanteissa harkintaansa kehittääkseen tilinpäätöksen laatimisperusteet, joita soveltamalla voidaan tuottaa merkityksellistä ja luotettavaa tietoa. IAS:n mukaan johdon on otettava muun muassa huomioon yleisiin perusteisiin sisältyvät määritelmät, kirjaamisperusteet ja arvostuskäsitteet. Vastaavasti jos IAS-standardia tai SIC:n tulkintaa sovelletaan tilinpäätöksen erään, johdon on kyseiseen erään sovellettavaa tilinpäätöksen laatimisperustetta valitessaan otettava huomioon myös standardin mahdolliset liitteet, jotka eivät ole osa IAS-standardia (esim. johtopäätösten perustelut) sekä IAS-standardeja koskeva soveltamisohjeistus. IASB:n yleiset perusteet ovat tämän asiakirjan liitteenä, koska ne ovat keskeisessä asemassa ratkaistaessa tilinpäätösten laatimiseen liittyviä ongelmia. IAS:n käyttäjien on lisäksi tutkittava yksittäisiä standardeja ja tulkintoja varmistaakseen, että liitteet ja soveltamisohjeistus otetaan riittävällä tavalla huomioon määritettäessä IAS-standardien asianmukaista soveltamistapaa artikla: Julkisesti noteerattujen yhtiöiden konsolidoidut tilinpäätökset Yhtiön määritelmä IAS-asetuksen 4 ja 5 artiklassa viitataan yhtiöihin. Yhtiöt määritellään EY:n perustamissopimuksen 48 artiklassa (ent. 58 artikla) seuraavasti: 48 artiklan (ent. 58 artikla) toinen kohta: Yhtiöillä tarkoitetaan siviili- ja kauppaoikeudellisia yhtiöitä, osuustoiminnallisia yhtiöitä sekä muita julkis- tai yksityisoikeudellisia oikeushenkilöitä, lukuun ottamatta niitä, jotka eivät tavoittele voittoa. Tämä määritelmä vaikuttaa seuraavien tilinpäätösdirektiivien soveltamisalaan, joiden oikeusperusta on perustamissopimuksen 54 artikla (uusi 44 artikla), jossa viitataan 58 artiklaan (uusi 48 artikla): Perustamissopimuksen 54 artiklan 3 kohdan g alakohdan (uusi 44 artiklan 2 kohdan g alakohta) nojalla yhtiömuodoltaan tietynlaisten yhtiöiden tilinpäätöksistä 25 päivänä heinäkuuta 1978 annetussa neljännessä neuvoston direktiivissä 78/660/ETY säädetään yhtiöiden tilinpäätösten laadintaa koskevista vaatimuksista. 5 5 EYVL L 222, , s. 11. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna direktiivillä 2003/51/EY (EUVL L 178, , s. 16). 6

7 Perustamissopimuksen 54 artiklan 3 kohdan g alakohdan (uusi 44 artiklan 2 kohdan g alakohta) nojalla konsolidoiduista tilinpäätöksistä 13 päivänä kesäkuuta 1978 annetussa seitsemännessä neuvoston direktiivissä 83/349/ETY säädetään konsolidoitujen tilinpäätösten laadintaa koskevista vaatimuksista. 6 Pankkien ja muiden rahoituslaitosten tilinpäätöksestä ja konsolidoidusta tilinpäätöksestä 8 päivänä joulukuuta 1986 annetussa neuvoston direktiivissä 86/635/ETY 7 käsitellään kyseisille laitoksille ominaisia kysymyksiä (ottaen huomioon EY:n perustamissopimuksen 54 artiklan 3 kohdan g alakohta (uusi 44 artiklan 2 kohdan g alakohta)); sekä Vakuutusyritysten tilinpäätöksistä ja konsolidoiduista tilinpäätöksistä 19 päivänä joulukuuta 1991 annetussa neuvoston direktiivissä 91/674/ETY 8 käsitellään kyseisten yhteisöjen tilinpäätösten laadintaa koskevia erityisvaatimuksia (ottaen huomioon EY:n perustamissopimuksen 54 artikla (uusi 44 artikla)). IAS-asetus on osoitettu vain EU:n yhtiöille. Siinä ei aseteta vaatimuksia EU:n ulkopuolisille yhtiöille Konsolidoidun tilinpäätöksen määritelmä Koska IAS-asetusta sovelletaan vain konsolidoituun tilinpäätökseen, sillä on vaikutusta vain siinä tapauksessa, että konsolidoidun tilinpäätöksen laatimista vaaditaan muiden säännösten nojalla. Yhtiön mahdollinen velvollisuus laatia konsolidoitu tilinpäätös määräytyy edelleen kansallisen lainsäädännön perusteella, joka perustuu seitsemänteen neuvoston direktiiviin. Selvyyden vuoksi voidaan mainita, että seitsemännen neuvoston direktiivin seuraavat artiklat ovat merkityksellisiä konsernitilinpäätöksen laatimisvelvollisuuden kannalta: 1 ja 2 artikla, 3 artiklan 1 kohta, 4 artikla, 5 9 artikla, 11 artikla ja 12 artikla. Näitä vaatimuksia käsitellään jäljempänä. a) Yleinen vaatimus Seitsemännessä neuvoston direktiivissä (83/349/ETY) säädetään tietyin poikkeuksin (ks. b kohta jäljempänä) edellytyksistä, joiden mukaan yhtiön on laadittava konsolidoitu tilinpäätös. Jos konsolidoitu tilinpäätös on laadittava näiden kansalliseen lainsäädäntöön siirrettyjen edellytysten mukaan, kyseiseen tilinpäätökseen sovelletaan IAS-asetukseen sisältyviä vaatimuksia. 6 EYVL L 193, , s. 1. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna direktiivillä 2003/51/EY (EUVL L 178, , s. 16). 7 EYVL L 372, , s. 1. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna direktiivillä 2003/51/EY (EUVL L 178, , s. 16). 8 EYVL L 374, , s. 7. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna direktiivillä 2003/51/EY (EUVL L 178, , s. 16). 7

8 b) Poikkeukset velvollisuudesta laatia konsolidoitu tilinpäätös Seitsemännen neuvoston direktiivin (83/349/ETY) 5 artiklassa ja 7 11 artiklassa säädetään poikkeuksista yleiseen velvollisuuteen laatia konsolidoitu tilinpäätös. Lisäksi seitsemännen neuvoston direktiivin 6 artiklassa säädetään poikkeuksesta, joka perustuu pelkästään yrityksen kokoon. Jos yrityksellä ei ole velvollisuutta laatia konsolidoitua tilinpäätöstä, koska sille on myönnetty tilinpäätösdirektiiveihin perustuvan kansallisen lainsäädännön mukainen poikkeus, IASasetuksen konsolidoituja tilinpäätöksiä koskevia vaatimuksia ei sovelleta, koska yrityksellä ei ole konsolidoitua tilinpäätöstä, johon vaatimuksia voitaisiin soveltaa. c) Vapautus konsolidoinnista Seitsemännen direktiivin artiklassa säädetään konsolidointivelvoitteeseen sovellettavista poikkeuksista. Kuten edellä todettiin, konsolidoitua tilinpäätöstä voidaan vaatia ainoastaan tilinpäätösdirektiiveihin perustuvan kansallisen lainsäädännön perusteella. Jos konsolidoitu tilinpäätös on laadittava, konsolidoinnin laajuus sekä se, mitkä yhteisöt sisällytetään konsolidoituun tilinpäätökseen ja millä tavoin, on ratkaistava hyväksyttyihin IAS-standardeihin perustuvien vaatimusten mukaisesti. Tilinpäätösdirektiiveihin perustuvilla konsolidoinnin laajuutta koskevilla poikkeuksilla ei myöskään ole merkitystä konsolidoitu tilinpäätös laaditaan hyväksyttyjen IAS-standardien mukaisesti Osavuosikatsauksia koskevat vaatimukset IAS-asetuksella ei ole suoraa vaikutusta osavuosiraportoinnin vaatimuksiin, koska sen soveltamisalaan kuuluvat ainoastaan koko tilikaudelta laadittavat tilinpäätökset ja konsolidoidut tilinpäätökset. Jos yrityksen on laadittava osavuosikatsaus ja jos se laaditaan samoin perustein kuin vuositilinpäätös (tai konsolidoitu tilinpäätös), IAS-standardeihin tehtävät muutokset vaikuttavat luonnollisesti myös osavuosikatsauksiin. Komissio on vastikään tehnyt ehdotuksen direktiiviksi säännellyillä markkinoilla kaupankäynnin kohteeksi otettavien arvopaperien liikkeeseenlaskijoita koskeviin tietoihin liittyvien avoimuusvaatimusten yhdenmukaistamisesta ja direktiivin 2001/34/EY muuttamisesta. Tässä direktiivissä säädetään niistä liikkeeseenlaskijoista, joiden arvopaperit on jo otettu kaupankäynnin kohteeksi jäsenvaltiossa sijaitsevilla tai siellä toimivilla säännellyillä markkinoilla, säännöllisesti tai jatkuvasti julkaistavia taloudellisia tietoja koskevista vaatimuksista. Lisätietoja on komission verkkosivuilla osoitteessa 8

9 Euroopan arvopaperimarkkinavalvojien komitea (CESR) on järjestänyt julkisen kuulemiskierroksen suositusluonnoksesta, joka sisältää lisäohjeita IFRS-standardien vuonna 2005 alkavasta soveltamisesta. Suosituksessa tehdään useita ehdotuksia, joilla pyritään varmistamaan asianmukaisen osavuosiraportoinnin avulla sujuva siirtyminen IAS-standardien mukaisiin tilinpäätöksiin vuonna CESR suosittaa, että markkinatoimijoille annetaan vuoden 2005 aikana tilinpäätöstietoja, jotka ovat yhdenmukaisia niiden IAS:ään perustuvien tietojen kanssa, jotka annetaan 31. joulukuuta 2005 tai myöhemmin päättyvältä koko tilikaudelta. Julkisesti noteerattuja yhtiöitä kehotetaan käyttämään osavuosikatsauksien laadinnassa samoja IAS:n mukaisia arvostus- ja kirjaamisperiaatteita kuin IAS:n mukaisessa koko tilikautta koskevassa tilinpäätöksessä. Lisätietoja on CESR:n verkkosivuilla osoitteessa IAS:n soveltaminen ennen vuotta 2005 IAS-asetusta sovelletaan sellaisenaan julkisesti noteerattujen yhtiöiden 9 konsolidoituihin tilinpäätöksiin. IAS-asetuksen 4 artiklassa ei aseteta vaatimuksia vuotta 2005 edeltävälle ajalle eikä siinä mainita myöskään IAS:n vapaaehtoista aikaistettua käyttöönottoa. Tämän mukaan asia on pelkästään IAS-asetuksen perusteella tulkittava niin, että EU:ssa hyväksyttyjen IAS-standardien soveltamista ei sallita eikä vaadita ennen vuotta Komissio antoi 13. kesäkuuta 2000 tiedonannon Tilinpäätösraportoinnin strategia: tie eteenpäin (KOM (2000) 359, ). Tiedonannossa ehdotetaan, että EU:n julkisesti noteeratut yhtiöt laativat konsolidoidut tilinpäätöksensä samojen tilinpäätösnormien (eli IAS:n) mukaisesti viimeistään vuodesta 2005 alkaen. Komissio ja jäsenvaltiot ovat hyväksyneet tämän strategian antamalla IAS-asetuksen. Näin ollen ei olisi strategian vastaista, jos jäsenvaltiot antaisivat kansallisessa lainsäädännössä julkisesti noteeratuille yhtiöille mahdollisuuden laatia tai vaatisivat niitä laatimaan konsolidoidun tilinpäätöksen IAS:n mukaisesti vuotta 2005 edeltävältä vuodelta. IAS-asetuksen 5 artiklassa jäsenvaltioille annetaan mahdollisuus soveltaa IAS-standardeja yksityisiin yhtiöihin (ja niiden tilinpäätöksiin). Tässä artiklassa ei aseteta määräaikoja. Jäsenvaltiot voivat siis heti halutessaan sallia tai vaatia, että tilinpäätökset ja muiden kuin julkisesti noteerattujen yhtiöiden konsolidoidut tilinpäätökset laaditaan hyväksyttyjen IASstandardien mukaisesti Selvennys 9 artiklaan Jos jäsenvaltio hyödyntää 9 artiklan ensimmäisen kohdan b alakohdassa annettua mahdollisuutta, määräajan pidentämistä vuoteen 2007 asti sovelletaan ainoastaan niihin yhtiöihin, jotka käyttävät kansainvälisesti hyväksyttyjä tilinpäätösstandardeja laatiessaan tilinpäätöslaskelmia lakisääteistä konsolidoitua tilinpäätöstä varten, kun tarkoituksena on listautuminen EU:n ulkopuolella. Sitä ei sovelleta, jos käytössä on kansallinen tilinpäätösnormisto vaikka tilinpäätöstiedot täsmäytettäisiin 9 'Julkisesti noteeratuilla yhtiöillä tarkoitetaan yhtiöitä, joiden arvopaperit on otettu kaupankäynnin kohteeksi jäsenvaltion säännellyillä markkinoilla. Kyseiset markkinat määritellään sijoituspalveluista arvoperimarkkinoilla annetun neuvoston direktiivin 93/22/ETY 1 artiklan 13 kohdassa. 9

10 kansainvälisesti hyväksyttyihin tilinpäätösstandardeihin lakisääteisen konsolidoidun tilinpäätöksen yhteydessä tai erillisessä asiakirjassa. Määräaikaa ei pidennetä vuoteen 2007 myöskään siinä tapauksessa, että erillinen muu kuin lakisääteinen tilinpäätös laaditaan kansainvälisesti hyväksyttyjen standardien perusteella. Pidennetty määräaika ei ole mahdollinen myöskään silloin, kun kansallisen tilinpäätösnormiston noudattaminen johtaa myös kansainvälisesti hyväksyttyjen standardien mukaiseen tilinpäätökseen. Yhdenmukaisuus voi olla sattuma tärkeintä on selvittää, sallitaanko kansainvälisesti hyväksyttyjen standardien käyttö tilinpäätöslaskelmien perustana eli onko ne hyväksytty sillä perusteella. 3. IAS-ASETUKSEN JA TILINPÄÄTÖSDIREKTIIVIEN VUOROVAIKUTUS 3.1. EU:ssa julkisesti noteerattujen yhtiöiden tilinpäätökset ja konsolidoidut tilinpäätökset IAS-asetuksen 5 artiklan mukaan jäsenvaltiot voivat sallia tai vaatia, että EU:ssa julkisesti noteeratut yhtiöt soveltavat tilinpäätöstä laatiessaan hyväksyttyjä IAS-standardeja. Konsolidoituja tilinpäätöksiä laatiessaan EU:ssa julkisesti noteerattujen yhtiöiden on sovellettava IAS-asetusta sellaisenaan. Tilinpäätösdirektiivejä sovelletaan yhtiöihin direktiivien pohjalta annetun kansallisen lainsäädännön kautta. Direktiivien ja asetuksen välillä ei ole suoraa yhteyttä, koska vain asetusta sovelletaan sellaisenaan yhtiöihin. Kyse on siis kansallisen lainsäädännön ja IAS-asetuksen välisestä vuorovaikutuksesta. Vuorovaikutuksella on merkitystä vain siinä tapauksessa, että kansallisessa lainsäädännössä käsitellään samaa asiaa kuin IAS-asetuksessa. Tilinpäätösdirektiiveihin perustuvassa kansallisessa lainsäädännössä käsitellään myös asioita, jotka eivät kuulu IAS-asetuksen soveltamisalaan, ja kyseistä lainsäädäntöä sovelletaan jatkossakin (esim. neljännen direktiivin 46 artiklan toimintakertomusta koskevat säännökset). IAS-asetuksessa käsitellään vain 'konsolidoitua tilinpäätöstä' (sekä tilinpäätöksiä koskevia muutamia vaihtoehtoja). Tämän vuoksi toimintakertomukseen (ja konsolidoituun toimintakertomukseen) sisältyvät tai niiden liitteenä olevat lisätiedot eivät kuulu IAS-asetuksen soveltamisalaan. Myös seuraavia tilinpäätösdirektiivien säännöksiä, jotka jäävät IAS-asetuksen soveltamisalan ulkopuolelle, sovelletaan jatkossakin: julkistaminen: neljännen direktiivin 47 artikla ja seitsemännen direktiivin 38 artikla; tilintarkastus: neljännen direktiivin 48 ja 51 artikla sekä seitsemännen direktiivin 37 artikla; muut kysymykset: neljännen direktiivin 53 artikla. Mikäli soveltamisala on sama (suhteessa konsolidoituihin tilinpäätöksiin tai tilinpäätöksiin), vuorovaikutus määräytyy seuraavasti: 10

11 Tilinpäätösdirektiivien kansalliseen lainsäädäntöön siirretyt säännökset eivät saa rajoittaa tai haitata yrityksen mahdollisuuksia noudattaa IAS-asetuksen mukaisesti hyväksyttyjä IASstandardeja tai hyödyntää niissä annettuja mahdollisuuksia. Toisin sanoen yrityksen on noudatettava hyväksyttyjä IAS-standardeja, vaikka kansalliseen lainsäädäntöön sisältyisi vastakkaisia, ristiriitaisia tai rajoittavia vaatimuksia. Jäsenvaltiot eivät voi rajoittaa IAS:ään sisältyviä selvästi ilmaistuja vaihtoehtoja. IAS:n tapaisessa periaatteisiin pohjautuvassa järjestelmässä esiintyy aina liiketoimia tai järjestelyjä, joihin sääntöjä ei voida soveltaa suoraan. Näissä tapauksissa IAS-standardeissa edellytetään nimenomaan, että yrityksen johto käyttää harkintaansa määrittääkseen asianmukaisimman kirjanpitokäsittelyn (IAS 1, kappale 22). Harkinta ei kuitenkaan merkitse vapaata valintaa, koska IAS edellyttää IASB:n yleisten perusteiden, määritelmien, muiden standardien sekä parhaiden käytänteiden huomioon ottamista. IAS-asetuksen mukaisesti hyväksyttyjä IAS-standardeja sovellettaessa kansallisessa lainsäädännössä ei saa erityisiä kirjanpitokäsittelyjä koskevilla säännöksillä rajoittaa tai estää harkinnan käyttämistä standardeissa suositetulla tavalla. Koska IAS-asetusta sovelletaan sellaisenaan, jäsenvaltiot eivät saa asettaa yhtiölle kansallisen lainsäädännön mukaisia lisävaatimuksia, jotka ovat yhtiön noudattamien IAS-asetuksen mukaisesti hyväksyttyjen IAS-standardien vastaisia tai niiden kanssa ristiriidassa tai niitä rajoittavia Muiden kuin julkisesti noteerattujen yhtiöiden tilinpäätökset ja konsolidoidut tilinpäätökset IAS-asetuksen 5 artiklan mukaan jäsenvaltiot voivat sallia tai vaatia, että muut kuin EU:ssa julkisesti noteeratut yhtiöt soveltavat tilinpäätöstä ja/tai konsolidoitua tilinpäätöstä laatiessaan hyväksyttyjä IAS-standardeja. Jos jäsenvaltio edellyttää IAS-asetuksen 5 artiklan mukaisesti IAS:n soveltamista, IASstandardeja on sovellettava sellaisenaan yhtiön tilinpäätökseen. Vastaavasti IAS-asetuksen 5 artiklan mukaisesti laadittuihin muiden kuin julkisesti noteerattujen yhtiöiden tilinpäätöksiin ja konsolidoituihin tilinpäätöksiin sovelletaan samaa IAS-asetuksen ja tilinpäätösdirektiiveihin perustuvan kansallisen lainsäädännön välistä vuorovaikutusta kuin EU:ssa julkisesti noteerattujen konsolidoituihin tilinpäätöksiin. Vuorovaikutukseen ei vaikuta se, onko yhtiöiltä vaadittu, että ne laativat IAS-tilinpäätöksen vai onko niille annettu kansallisessa lainsäädännössä mahdollisuus laatia IAS-tilinpäätös IASasetuksen 5 artiklan nojalla. 11

12 3.3. Osaksi kansallista lainsäädäntöä saatetut tilinpäätösdirektiivien artiklat, joita sovelletaan yhtiöihin IAS-asetuksen voimaantulon jälkeen IAS-asetuksen ja tilinpäätösdirektiiveihin perustuvan kansallisen lainsäädännön yleistä vuorovaikutusta käsitellään 3.1 ja 4.1 kohdassa. Tämän asiakirjan kohdassa käsitellään erityistä vuorovaikutusta, joka koskee hyväksyttyjen IAS-standardien mukaisesti laadittuun konsolidoituun tilinpäätökseen sisällytettäviä yhteisöjä. Yhtiön, jonka on laadittava konsolidoitu tilinpäätös ja joka kuuluu IAS-asetuksen 4 tai 5 artiklan nojalla sen soveltamisalaan, on noudatettava kansallista lainsäädäntöä, joka pohjautuu niihin neljännen tai seitsemännen neuvoston direktiivin artikloihin, joissa säädetään tilintarkastuksesta, konsolidoidusta toimintakertomuksesta ja tietyistä julkistamisvaatimuksista, jotka jäävät IAS:n soveltamisalan ulkopuolelle. Asian selventämiseksi on todettava, että kyseisiin konsolidoituihin tilinpäätöksiin sovelletaan edelleen seuraavia neljännen ja seitsemännen neuvoston direktiivin artikloja: (a) neljäs neuvoston direktiivi: 58 artiklan ensimmäisen kohdan c alakohta; ja (b) seitsemännen neuvoston direktiivin 34 artiklan 2 5 kohta, 34 artiklan 9, 12 ja 13 kohta, 35 artiklan 1 kohta, 36 ja 37 artikla sekä 38 artikla. Yhtiön, jonka on laadittava tilinpäätös ja joka kuuluu IAS-asetuksen soveltamisalaan asetuksen 5 artiklan nojalla, on noudatettava kansallista lainsäädäntöä, joka pohjautuu niihin neljännen ja seitsemännen neuvoston direktiivin artikloihin, joissa säädetään tilintarkastuksesta, toimintakertomuksesta ja tietyistä julkistamisvaatimuksista, jotka jäävät IAS:n soveltamisalan ulkopuolelle. Asian selventämiseksi on todettava, että kyseisiin tilinpäätöksiin sovelletaan edelleen seuraavia neljännen ja seitsemännen neuvoston direktiivin artikloja: (a) (b) neljäs neuvoston direktiivi: 11, 12 ja 27 artikla, 43 artiklan 1 kohdan 2, 9, 12 ja 13 alakohta, 45 artiklan 1 kohta, 46 artikla, 47 artiklan 1 kohta ja 1 kohdan a alakohta, 47 artiklan 2 kohdan viimeinen virke, 48, 49, 51, 51 a ja 53 artikla, 56 artiklan 2 kohta sekä 57 ja 58 artikla; seitsemäs neuvoston direktiivi: 9 artiklan 2 kohta IAS osana kansallisia tilinpäätössäännöksiä Tilinpäätösdirektiiveihin perustuvat kansalliset tilinpäätösvaatimukset muodostavat edelleen tilinpäätöksen perustan niille yhtiöille, joihin ei sovelleta IAS-asetusta. Jos yksittäinen IAS-standardi on yhdenmukainen tilinpäätösdirektiiveihin perustuvan kansallisen säännöksen kanssa, jäsenvaltio voi vaatia yhtiöitä noudattamaan kyseistä IAS-standardia. Vaatimus voidaan luonnollisesti ulottaa koskemaan kaikkia IAS-standardeja ja niiden tulkintoja. 12

13 Tällöin yhtiö on kansallisen lainsäädännön vaatimusten alainen eikä siihen sovelleta 3.1 ja 4.1 kohdassa mainittuja, kansalliseen lainsäädäntöön sisältyviin ylimääräisiin arvostamis- tai julkistamisvaatimuksiin liittyviä rajoituksia. 4. TIETOJEN JULKISTAMISEEN LIITTYVÄT KYSYMYKSET 4.1. Jäsenvaltioiden soveltamat lisätietojen julkistamisvaatimukset, jotka ylittävät IAS:n mukaiset vaatimukset IAS-asetuksen mukaiset yhtenäiset tilinpäätösraportoinnin puitteet antavat mahdollisuuden vertailla kaikkia tilinpäätöksiä, ja niiden soveltamisesta saadaan suurin mahdollinen hyöty silloin, kun jäsenvaltiot eivät edellytä yhtiöiden julkistavan IAS-asetuksen mukaisesti hyväksyttyjen IAS-standardien perusteella laadituissa tilinpäätöksissä eikä konsolidoiduissa tilinpäätöksissä laadullisia tai määrällisiä tietoja, jos kyseiset tiedot eivät ole merkityksellisiä yleistä tarkoitusta varten laadituissa tilinpäätöksissä. Myöskään sellaisten tietojen julkistamista ei pidä vaatia, jotka on tarkoituksenmukaisempaa ilmoittaa tilinpäätöksestä erillään. Kansallisen lainsäädännön ja IAS:n vuorovaikutusta käsitellään 3.1 kohdassa, ja sen mukaan tilinpäätösdirektiiveihin perustuvia tai jäsenvaltion itse asettamia kansalliseen lainsäädäntöön sisältyviä lisätietojen julkistamista koskevia vaatimuksia voidaan edelleen soveltaa, jos ne ovat tarkoituksenmukaisia yleistä tarkoitusta varten laadituissa tilinpäätöksissä ja jäävät hyväksyttyjen IAS-standardien soveltamisalan ulkopuolelle. Esimerkiksi valvontaviranomaiset tai arvopaperimarkkinoiden sääntelyviranomaiset voivat kuitenkin edellyttää lisätietojen antamista seikoista, jotka on esitettävä IAS-asetuksen alaisen tilinpäätöksen tai konsolidoidun tilinpäätöksen ulkopuolella esimerkiksi toimintakertomuksessa tai tilinpäätöksen liitteenä olevassa erillisessä taulukossa; tai on esitettävä IAS-asetuksen alaisen tilinpäätöksen tai konsolidoidun tilinpäätöksen liitetiedoissa, kun asia katsotaan erittäin merkitykselliseksi yleistä tarkoitusta varten laaditun tilinpäätöksen kannalta (esimerkiksi tiettyjen corporate governance -tietojen kuten yksittäisille johtajille maksettavien palkkojen ja muiden korvausten julkistaminen) mutta se jää IAS:n soveltamisalan ulkopuolelle, koska se ei ole oleellinen IAS:n mukaisen oikean ja riittävän kuvan esittämisen kannalta IAS:n mukaiset esitystavat ja tilikartta IAS-standardeissa kuvataan tapaa, jolla tuloslaskelmassa ja taseessa esitettävät erät on määritettävä. Tuloslaskelman osalta IAS sallii kaksi lähestymistapaa: erät voidaan esittää toiminnoittain tai kululajeittain. Jos valitaan toimintokohtainen esitystapa, on annettava lisätietoa kululajeittain. 13

14 Sekä toiminto-, että kululajikohtaisessa esitystavassa noudatetaan samoja periaatteita, joiden perusteella määritetään neljänteen neuvoston direktiiviin sisältyvät vaihtoehtoiset esitystavat. Taseessa varat esitetään joko likvidiysjärjestyksessä tai jaettuna lyhyt- ja pitkäaikaisiin eriin. Tämä esitystapa vastaa valtaosin neljännen neuvoston direktiivin säännöksiä, joiden mukaan taseerät on jaettava käyttöomaisuuteen, vaihto- ja rahoitusomaisuuteen sekä lyhyt- ja pitkäaikaiseen vieraaseen pääomaan. Koska IAS-standardeilla on merkitystä vain ulkoisen, yleistä tarkoitusta palvelevan tilinpäätösraportoinnin kannalta, standardeissa ei aseteta muotovaatimuksia liikkeenjohtoa palveleville, yrityksen sisäisessä käytössä oleville tiedoille. Sisäisten tietojen on luonnollisesti oltava tasoltaan vähintään sellaisia, että ne tukevat ulkoisessa tilinpäätösraportoinnissa tarvittavien tietojen keräämistä. Koska IAS-asetusta sovelletaan sellaisenaan yksittäisiin yhtiöihin, jäsenvaltiot eivät voi asettaa esitystapaa koskevia omia vaatimuksia vaan hyväksyttyjä IAS-standardeja on sovellettava. 14

15 5. LIITE Tilinpäätöksen laatimista ja esittämistä koskevat yleiset perusteet IASC:n hallitus Board on hyväksynyt yleiset perusteet huhtikuussa 1989 julkaistavaksi heinäkuussa 1989, ja IASB hyväksyi ne huhtikuussa "Jäljentäminen sallittu Euroopan talousalueella. Kaikki oikeudet pidätetään Euroopan talousalueen ulkopuolella lukuun ottamatta oikeutta jäljentää omaa käyttöä tai muuta kohtuullista tarkoitusta varten. Lisätietoja saatavilla IASB:ltä tai sen Internet-sivustosta osoitteesta 15

16 Sisällysluettelo ESIPUHE JOHDANTO Kappaleet 1-11 Tarkoitus ja asema 1-4 Soveltamisala 5-8 Käyttäjät ja heidän informaatiotarpeensa 9-11 TILINPÄÄTÖKSEN TARKOITUS Taloudellinen asema, toiminnan tulos ja taloudellisen aseman muutokset Liite- ja lisätiedot 21 PERUSOLETUKSET Suoriteperuste 22 Toiminnan jatkuvuus 23 TILINPÄÄTÖKSEN LAADULLISET OMINAISUUDET Ymmärrettävyys 25 Merkityksellisyys Olennaisuus Luotettavuus Todenmukainen esittäminen Sisältöpainotteisuus 35 Puolueettomuus 36 Varovaisuus 37 Täydellisyys 38 Vertailukelpoisuus Merkityksellisen ja luotettavan informaation rajoitukset Oikea-aikaisuus 43 Hyöty-kustannus -tasapaino 44 Laadullisten ominaisuuksien tasapaino 45 Oikean kuvan antaminen/oikea esittäminen 46 TILINPÄÄTÖKSEN PERUSTEKIJÄT Taloudellinen asema Varat Velat Oma pääoma Toiminnan tulos

17 Tuotot Kulut Pääoman säilyttämiseen liittyvät oikaisut 81 PERUSTEKIJÖIDEN MERKITSEMINEN TILINPÄÄTÖKSEEN Vastaisen taloudellisen hyödyn todennäköisyys 85 Arvon määrittämisen luotettavuus Varojen kirjaaminen Velkojen kirjaaminen 91 Tuottojen kirjaaminen Kulujen kirjaaminen TILINPÄÄTÖKSEN PERUSTEKIJÖIDEN ARVOSTAMINEN PÄÄOMAN JA SEN SÄILYTTÄMISEN KÄSITTEET Pääoman käsitteet Pääoman säilyttämisen käsitteet ja voiton määrittäminen

18 Esipuhe Tilinpäätöksiä laaditaan eri puolilla maailmaa ja esitetään ulkoisille käyttäjille. Vaikka tällaiset eri maissa laaditut tilinpäätökset saattavat vaikuttaa samanlaisilta, niiden välillä on eroavaisuuksia, jotka todennäköisesti johtuvat erilaisista sosiaalisista, taloudellisista ja lainsäädännöllisistä olosuhteista sekä siitä, että eri maissa on kansallisia normeja annettaessa otettu huomioon tilinpäätöksen erilaisten käyttäjien tarpeet. Erilaisista olosuhteista johtuen tilinpäätöksen perustekijät, esimerkiksi varat, velat, oma pääoma, tuotot ja kulut, on määritelty usealla eri tavalla. Tämä on johtanut myös siihen, että on käytetty erilaisia kirjauskriteerejä merkittäessä eriä tilinpäätökseen ja suosittu erilaisia mittausperusteita. Erilaiset olosuhteet ovat vaikuttaneet myös tilinpäätöksen laajuuteen ja siinä esitettäviin tietoihin. Kansainvälinen tilinpäätösstandardeja laativa elin International Accounting Standards Committee (IASC) on ottanut tehtäväkseen näiden erojen pienentämisen pyrkimällä harmonisoimaan tilinpäätöksen laatimiseen ja esittämiseen liittyviä määräyksiä, tilinpäätösstandardeja ja menettelyjä. IASC uskoo, että lisäharmonisointi voidaan parhaiten toteuttaa keskittymällä sellaisiin tilinpäätöksiin, jotka laaditaan taloudellisessa päätöksenteossa hyödyllisen informaation antamiseksi. IASC:n hallitus uskoo, että tällaista tarkoitusta varten laadittu tilinpäätös kattaa useimpien käyttäjien yleiset tarpeet. Näin on siksi, että lähes kaikki käyttäjät tekevät taloudellisia päätöksiä, joiden tarkoituksena on esimerkiksi: (a) päättää, milloin ostaa, pitää hallussaan tai myydä osakkeita; (b) arvioida, miten johto on hoitanut yrityksen taloutta ja miten vastuullisesti se on toiminut; (c) arvioida yrityksen kykyä maksaa palkkaa henkilöstölleen ja tuottaa sille muita etuuksia; (d) arvioida yritykselle annettujen luottojen turvallisuutta; (e) päättää veropolitiikasta; (f) määrittää jakokelpoinen voitto ja osingot; (g) laatia ja käyttää kansantulotilastoja; tai (h) säännellä yritysten toimintaa. IASC:n hallitus myöntää kuitenkin, että erityisesti viranomaiset voivat määrätä erilaisia vaatimuksia tai lisävaatimuksia omia tarkoituksiaan varten. Nämä vaatimukset eivät kuitenkaan saisi vaikuttaa muita käyttäjiä varten laadittavaan tilinpäätökseen, elleivät ne täytä myös näiden muiden käyttäjien tarpeita. Tilinpäätös laaditaan yleisimmin sellaisen laskentamallin pohjalta, joka perustuu alkuperäisestä hankintamenosta kerrytettävissä olevaan rahamäärään ja nimellisen rahallisen pääoman säilyttämisen käsitteeseen. Muut laskentamallit ja käsitteet saattavat soveltua paremmin taloudellisessa päätöksenteossa hyödyllisen informaation tuottamiseen, vaikkakaan muutostarpeesta ei tällä hetkellä vallitse yksimielisyyttä. Nämä yleiset perusteet on laadittu siten, että ne ovat sovellettavissa useisiin erilaisiin laskentamalleihin ja erilaisiin pääoman ja sen säilyttämisen käsitteisiin. 18

19 Johdanto Tarkoitus ja asema 1. Yleisten perusteiden pyrkimyksenä on selittää ulkopuolisille käyttäjille tarkoitetun tilinpäätöksen laatimisen ja esittämisen pohjana olevat käsitteet. Perusteiden tarkoituksena on: (a) auttaa IASC:n hallitusta kehittämään uusia IAS-standardeja ja tarkistamaan jo olemassa olevia; (b) auttaa IASC:n hallitusta edistämään tilinpäätöksen esittämiseen liittyvien säädösten, tilinpäätösstandardien ja menettelytapojen harmonisointia luomalla perusta, jolla voidaan vähentää IAS-standardien sallimien vaihtoehtoisten menettelytapojen määrää; (c) auttaa kansallisia tilinpäätösnormeja antavia elimiä kehittämään kansallisia normeja; (d) auttaa tilinpäätöksen laatijoita soveltamaan IAS-standardeja ja ratkaisemaan sellaisia kysymyksiä, joista ei vielä ole annettu IAS-standardia; (e) auttaa tilintarkastajia antamaan lausunto siitä, onko tilinpäätös laadittu IAS-standardien mukaisesti; (f) auttaa tilinpäätöksen käyttäjiä tulkitsemaan IAS-standardien mukaisesti laaditun tilinpäätöksen sisältämää informaatiota; ja (g) antaa IASC:n toiminnasta kiinnostuneille informaatiota sen lähestymistavasta IAS-standardien laatimisessa. 2. Yleiset perusteet eivät ole IAS-standardi, ja näin ollen niissä ei määritellä standardia mihinkään yksittäiseen arvon määrittämistä tai esittämistä koskevaan kohtaan. Mikään tämän esityksen kohta ei kumoa mitään yksittäistä IAS-standardia. 3. IASC:n hallitus myöntää, että rajatuissa tapauksissa näiden yleisten perustelujen ja yksittäisen IAS-standardin välillä saattaa olla ristiriitaa. Tällaisissa ristiriitatapauksissa kyseinen IAS-standardi on ensisijainen yleisiin perusteisiin verrattuna. Koska yleiset perusteet kuitenkin ohjaavat IASC:n hallitusta sen kehittäessä uusia standardeja ja tarkistaessa olemassa olevia, yleisten perusteiden ja yksittäisten IAS-standardien väliset ristiriitaisuudet vähenevät ajan mittaan. 4. Yleisiä perusteita tarkistetaan ajoittain sen kokemuksen perusteella, jota IASC:n hallitus on niistä saanut. Soveltamisala 5. Yleisissä perusteissa käsitellään: (a) tilinpäätöksen tarkoitusta; (b) laadullisia ominaisuuksia, jotka määräävät tilinpäätösinformaation hyödyllisyyden; (c) tilinpäätöksen muodostavien perustekijöiden määrittelyä, kirjaamisedellytyksiä ja arvostamista; (d) pääoman ja sen säilyttämisen käsitteitä. 6. Yleiset perusteet koskevat yleistä käyttöä varten laadittua tilinpäätöstä (jota sanalla tilinpäätös vastaisuudessa tarkoitetaan), mukaan lukien konsernitilinpäätös. Tällainen tilinpäätös laaditaan ja esitetään vähintään kerran vuodessa ja se suuntautuu laajan käyttäjäjoukon yleisiin informaatiotarpeisiin. Jotkin näistä käyttäjistä saattavat tarvita muutakin kuin tilinpäätöksen sisältämää tietoa, ja heillä saattaa olla oikeus tiedon saamiseen. Useiden käyttäjien on kuitenkin turvauduttava tilinpäätökseen pääasiallisena taloudellisen informaation lähteenä, ja tämän vuoksi tilinpäätös tulisi laatia ja esittää heidän tarpeensa huomioon ottaen. Erityistä tarkoitusta varten laaditut taloudelliset raportit, esim. osakeantiesitteet ja verotusta varten laaditut laskelmat, jäävät yleisten perusteiden ulkopuolelle. Niitä voidaan kuitenkin soveltaa myös tällaisten erityistä tarkoitusta varten laadittujen raporttien laatimiseen silloin, kun niitä koskevat vaatimukset tämän sallivat. 19

20 7. Tilinpäätös on osa taloudellisen raportoinnin prosessia. Tilinpäätös kokonaisuudessaan käsittää yleensä taseen, tuloslaskelman, taloudellisen aseman muutoksia koskevan selvityksen (joka voi olla erilaisissa muodoissa, esim. rahavirtalaskelmana tai liikepääomavirtalaskelmana) sekä liitetiedot ja muut esitykset ja selostukset, jotka ovat kiinteä osa tilinpäätöstä. Se voi sisältää myös lisäselvityksiä ja informaatiota, joka perustuu tilinpäätökseen tai on johdettu siitä ja jota odotetaan tarkasteltavan yhdessä tilinpäätöksen kanssa. Tällaiset lisäselvitykset voivat käsittää esim. liiketoiminnallisia tai maantieteellisiä segmenttejä tai hintatason muutosten vaikutuksia koskevaa taloudellista informaatiota. Johdon toimintakertomus, hallituksen puheenjohtajan katsaus tai johdon tekemä analyysi ja selostus tai muut sellaiset mahdollisesti vuosikertomukseen sisältyvät osat eivät kuitenkaan kuulu tilinpäätökseen. 8. Yleiset perusteet koskevat kaikkien kauppaa, teollisuutta ja muuta liiketoimintaa harjoittavien yritysten tilinpäätöstä sekä yksityisellä että julkisella sektorilla. Tilinpäätöksen laativalla yrityksellä tarkoitetaan yritystä, jonka tilinpäätöksellä on käyttäjiä, jotka luottavat siihen ensisijaisena yritystä koskevan taloudellisen informaation lähteenä. Käyttäjät ja heidän informaatiotarpeensa 9. Tilinpäätöksen käyttäjiin kuuluvat nykyiset ja mahdolliset tulevat sijoittajat, henkilöstö, lainanantajat, tavarantoimittajat ja muut velkojat, asiakkaat, julkinen valta eri elimineen sekä suuri yleisö. Nämä käyttävät tilinpäätöstä tyydyttääkseen erilaisia tietotarpeitaan, joita ovat mm. seuraavat: (a) Sijoittajat. Riskipääoman sijoittajia ja näiden neuvonantajia kiinnostaa sijoitukseen liittyvä riski ja siitä saatava tuotto. He tarvitsevat tietoa päättääkseen, tulisiko heidän sijoittaa yritykseen lisää, pitää sijoituksensa vaiko myydä se. Osakkeenomistajat ovat myös kiinnostuneita informaatiosta, jonka avulla he voivat arvioida yrityksen osingonmaksukykyä. (b) Henkilöstö. Henkilöstö ja sitä edustavat ryhmät ovat kiinnostuneita työnantajansa vakautta ja kannattavuutta koskevista tiedoista. Heitä kiinnostaa myös informaatio, jonka avulla he pystyvät arvioimaan yrityksen kykyä maksaa palkkoja sekä tarjota eläke-etuuksia ja työtilaisuuksia. (c) Lainanantajat. Lainanantajia kiinnostaa informaatio, jonka avulla he voivat arvioida, suoritetaanko lainojen lyhennykset ja korot eräpäivinä. (d) Tavarantoimittajat ja muut velkojat. Tavarantoimittajat ja muut velkojat ovat kiinnostuneita tiedoista, joiden avulla he voivat arvioida, suoritetaanko heidän saamisensa niiden erääntyessä. Toimittajat ovat todennäköisesti kiinnostuneita yrityksestä lyhyemmällä aikavälillä kuin lainanantajat, elleivät ne ole riippuvaisia yrityksen toiminnan jatkuvuudesta siksi, että se on niille keskeinen asiakas. (e) Asiakkaat. Asiakkaita kiinnostaa tieto yrityksen toiminnan jatkuvuudesta, erityisesti jos heillä on yrityksen kanssa pitkäaikaiset liikesuhteet tai jos he ovat siitä riippuvaisia. (f) Julkinen valta eri elimineen. Julkinen valta ja sen eri elimet ovat kiinnostuneet resurssien jakautumisesta ja näin ollen yrityksen toiminnasta. Ne tarvitsevat tietoa myös yritysten toiminnan sääntelyä, verotusta sekä kansantulo- ym. tilastoja varten. (g) Suuri yleisö. Yritykset vaikuttavat suureen yleisöön usealla eri tavalla. Yritykset voivat esimerkiksi vaikuttaa merkittävästi paikalliseen talouteen työllistämällä ja käyttämällä paikallisia tavarantoimittajia. Tilinpäätöksen avulla yleisö voi saada tietoa yrityksen menestyksen suunnasta ja viimeaikaisesta kehityksestä sekä sen eri toiminnoista. 10. Joskaan tilinpäätös ei pysty täyttämään näiden käyttäjien kaikkia tietotarpeita, kaikilla käyttäjillä on yhteisiäkin tarpeita. Koska sijoittajat antavat yritykselle riskipääomaa, heidän tietotarpeensa täyttävä tilinpäätös täyttää myös useimmat muiden käyttäjien tilinpäätöksen avulla tyydytettävissä olevat tietotarpeet. 11. Päävastuu tilinpäätöksen laatimisesta ja esittämisestä on yrityksen johdolla. Tilinpäätöksen sisältämä informaatio kiinnostaa myös johtoa, vaikka johto pystyy saamaan myös muuta johtamista varten tuotettua informaatiota taikka muuta sellaista informaatiota, jonka avulla se toteuttaa suunnittelu- päätöksenteko- ja valvontavelvollisuuttaan. Johto pystyy määräämään tällaisen lisäinformaation muodon ja sisällön omien tarpeidensa mukaisesti. Tällaisen tiedon tuottaminen jää tämän yleisiä perusteita koskevan esityksen 20

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Oikeudellisten ja sisämarkkina-asioiden valiokunta 19. marraskuuta 2002 PE 319.720/34-42 TARKISTUKSET 34-42 Mietintöluonnos (PE 319.720) Marianne L.P. Thyssen Ehdotus Euroopan

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 22.12.2006 KOM(2006) 909 lopullinen 2006/0282 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI säännellyillä markkinoilla kaupankäynnin kohteeksi otettavien

Lisätiedot

3 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS -PÄÄJAKSON SÄÄNTELYN LINJAUS

3 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS -PÄÄJAKSON SÄÄNTELYN LINJAUS 1 (5) 3 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS -PÄÄJAKSON SÄÄNTELYN LINJAUS Tavoitteet, tausta ja normiperusta Vuoden 2005 alusta lähtien yritykset, joiden liikkeeseen laskemat oman pääoman ehtoiset instrumentit

Lisätiedot

Puheenjohtajavaltio on laatinut tämän ilmoituksen työryhmän pidettävässä kokouksessa käytäviä keskusteluja varten.

Puheenjohtajavaltio on laatinut tämän ilmoituksen työryhmän pidettävässä kokouksessa käytäviä keskusteluja varten. Conseil UE EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 6. kesäkuuta 2001 (20.06) (OR. en) 9542/01 Toimielinten välinen asia: 2001/0044 (COD) LIMITE PUBLIC DRS 28 CODEC 517 ILMOITUS Lähettäjä: Puheenjohtajavaltio

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI FIN 299 INST 145 AG 37 INF 134 CODEC 952

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI FIN 299 INST 145 AG 37 INF 134 CODEC 952 EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI NEUVOSTO Bryssel, 22. heinäkuuta 2003 (OR. fr) 2002/0179 (COD) LEX 457 PE-CONS 3647/03 N 299 INST 145 AG 37 INF 134 CODEC 952 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Lisätiedot

Merkittäviä muutoksia tilintarkastuskertomukseen

Merkittäviä muutoksia tilintarkastuskertomukseen TILINTARKASTUSKERTOMUS UUDISTUU 30.8.2016 Merkittäviä muutoksia tilintarkastuskertomukseen Tilintarkastuskertomus uudistuu sekä sisällöllisesti että rakenteellisesti lainsäädännön ja kansainvälisten tilintarkastusstandardien

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 22.12.2006 KOM(2006) 910 lopullinen 2006/0305 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI rahoitusvälineiden markkinoista annetun direktiivin 2004/39/EY

Lisätiedot

Sisällys. Lukijalle... 13. Esipuhe 4. painokseen... 13

Sisällys. Lukijalle... 13. Esipuhe 4. painokseen... 13 Lukijalle................................................... 13 Esipuhe 4. painokseen................................... 13 1. Kirjanpitolainsäädännön rakenne.......................... 15 1.1 EU:n tilinpäätössäädökset...................................

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN KESKUSPANKILLE

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN KESKUSPANKILLE EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 30.5.2000 KOM(2000) 346 lopullinen 2000/0137 (CNS) 2000/0134 (CNS) 2000/0138 (CNB) KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN KESKUSPANKILLE

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 13.10.2017 COM(2017) 593 final 2017/0258 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS tavarakaupan muodollisuuksien yksinkertaistamista koskevalla 20 päivänä toukokuuta 1987 tehdyllä yleissopimuksella

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel, 22.12.2006 KOM(2006) 913 lopullinen 2006/0301 (COD) Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI sisäpiirikaupoista ja markkinoiden manipuloinnista (markkinoiden

Lisätiedot

Merkittäviä muutoksia tilintarkastuskertomukseen

Merkittäviä muutoksia tilintarkastuskertomukseen UUDISTUVA TILINTARKASTUSKERTOMUS Toukokuu 2016 Merkittäviä muutoksia tilintarkastuskertomukseen Tilintarkastuskertomus uudistuu sekä sisällöllisesti että rakenteellisesti lainsäädännön ja kansainvälisten

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 19.1.2017 COM(2017) 23 final 2017/0010 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/98/EY liitteen III muuttamisesta vaarallisuusominaisuuden

Lisätiedot

IFRS 9:N KÄYTTÖÖNOTON SIIRTYMÄJÄRJESTELYJEN MUKAISIA YHTENÄISIÄ JULKISTAMISMUOTOJA KOSKEVAT OHJEET EBA/GL/2018/01 16/01/2018.

IFRS 9:N KÄYTTÖÖNOTON SIIRTYMÄJÄRJESTELYJEN MUKAISIA YHTENÄISIÄ JULKISTAMISMUOTOJA KOSKEVAT OHJEET EBA/GL/2018/01 16/01/2018. EBA/GL/2018/01 16/01/2018 Ohjeet yhtenäistä julkistamista koskevista siirtymäjärjestelyistä asetuksen (EU) N:o 575/2013 473 a artiklan mukaisesti IFRS 9:n käyttöönoton omiin varoihin kohdistuvien vaikutusten

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION LAUSUNTO

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION LAUSUNTO EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 22.04.2003 KOM(2003) 193 lopullinen 2001/0265 (COD) KOMISSION LAUSUNTO EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan kolmannen alakohdan c alakohdan nojalla Euroopan

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS. Turkista peräisin olevien maataloustuotteiden tuonnista unioniin (kodifikaatio)

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS. Turkista peräisin olevien maataloustuotteiden tuonnista unioniin (kodifikaatio) EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 24.9.2014 COM(2014) 586 final 2014/0272 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS Turkista peräisin olevien maataloustuotteiden tuonnista unioniin (kodifikaatio)

Lisätiedot

KERTOMUS. Euroopan meriturvallisuusviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2015 sekä viraston vastaus (2016/C 449/24)

KERTOMUS. Euroopan meriturvallisuusviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2015 sekä viraston vastaus (2016/C 449/24) 1.12.2016 FI Euroopan unionin virallinen lehti C 449/133 KERTOMUS Euroopan meriturvallisuusviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2015 sekä viraston vastaus (2016/C 449/24) JOHDANTO 1. Euroopan

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D045714/03.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D045714/03. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 11. lokakuuta 2016 (OR. en) 13167/16 AGRILEG 146 DENLEG 76 VETER 96 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 11. lokakuuta 2016 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: D045714/03

Lisätiedot

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu 17.12.2014,

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu 17.12.2014, EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 17.12.2014 C(2014) 9656 final KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu 17.12.2014, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/109/EY täydentämisestä tietyillä huomattavia

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 06.01.2005 KOM(2004) 854 lopullinen Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS luvan antamisesta Alankomaiden kuningaskunnalle soveltaa jäsenvaltioiden liikevaihtoverolainsäädännön yhdenmukaistamisesta

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 5.2.2013 COM(2013) 46 final 2013/0026 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/8/EY muuttamisesta jauhetun maissintähkän lisäämiseksi

Lisätiedot

LIITE. IFRS-standardien vuosittaiset parannukset

LIITE. IFRS-standardien vuosittaiset parannukset FI LIITE IFRS-standardien vuosittaiset parannukset 2011 2013 1 1 Kopiointi sallittu Euroopan talousalueella. Kaikki oikeudet pidätetään Euroopan talousalueen ulkopuolella lukuun ottamatta oikeutta kopioida

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTOEUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN KESKUSPANKILLE

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTOEUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN KESKUSPANKILLE EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 28.6.2006 KOM(2006) 320 lopullinen 2006/0109 (CNS) 2006/0110 (CNB) KOMISSION TIEDONANTOEUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN KESKUSPANKILLE euroon ja Sloveniaan

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 27.6.2013 COM(2013) 452 final 2013/0220 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS eräiden oikeusalan säädösten, joissa säädetään valvonnan käsittävän sääntelymenettelyn

Lisätiedot

Suomen Tilintarkastajat ry luonnos kommentoitavaksi 2.5.2016

Suomen Tilintarkastajat ry luonnos kommentoitavaksi 2.5.2016 Tämä tilintarkastuskertomusmalli on laadittu uudistetun ISA 700:n liitteessä olevan esimerkin 1 ja hallituksen esityksen (HE 70/2016) tilintarkastuslain muuttamisesta pohjalta. Tässä mallissa toimintakertomus

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 05.08.2002 KOM(2002) 451 lopullinen 2002/0201 (COD) Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI direktiivin 95/2/EY muuttamisesta elintarvikelisäaineen E

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 28.5.2008 KOM(2008) 336 lopullinen 2008/0108 (CNS) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (EY) N:o 1234/2007 muuttamisesta

Lisätiedot

Ohjeet toimivaltaisia viranomaisia ja yhteissijoitusyritysten rahastoyhtiöitä varten

Ohjeet toimivaltaisia viranomaisia ja yhteissijoitusyritysten rahastoyhtiöitä varten Ohjeet toimivaltaisia viranomaisia ja yhteissijoitusyritysten rahastoyhtiöitä varten Ohjeet riskinarvioinnista ja tietyn tyyppisten strukturoitujen yhteissijoitusyritysten kokonaisriskin laskennasta ESMA/2012/197

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 17.9.2007 KOM(2007) 525 lopullinen 2007/0192 (CNS) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS euron väärentämisen torjunnan edellyttämistä toimenpiteistä annetun asetuksen (EY) N:o 1338/2001

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 23.6.2011 KOM(2011) 377 lopullinen 2011/0164 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI kosmeettisia valmisteita koskevan direktiivin 76/768/ETY muuttamisesta sen liitteen III mukauttamiseksi

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 13.4.2015 COM(2015) 149 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE arvopapereiden yleisölle tarjoamisen tai kaupankäynnin kohteeksi ottamisen yhteydessä julkistettavasta

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D051482/01 LIITE.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D051482/01 LIITE. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 11. heinäkuuta 2017 (OR. en) 11144/17 ADD 1 DRS 48 ECOFIN 635 EF 159 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 6. heinäkuuta 2017 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro:

Lisätiedot

Laki. vakuutusyhtiölain 8 ja 16 luvun muuttamisesta

Laki. vakuutusyhtiölain 8 ja 16 luvun muuttamisesta Laki vakuutusyhtiölain 8 ja 16 luvun muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan vakuutusyhtiölain (521/2008) 8 luvun 4 :n 4 momentti, 8, 10, 11, 13, 19, 20, 23 ja 25, sellaisena kuin niistä

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.12.2015 COM(2015) 664 final 2015/0304 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin puolesta satamavaltioiden suorittamaa valvontaa koskevan Pariisin yhteisymmärryspöytäkirjan

Lisätiedot

Laki. kirjanpitolain muuttamisesta

Laki. kirjanpitolain muuttamisesta Laki kirjanpitolain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan kirjanpitolain (1336/1997) 3 luvun 2, 2 a, 3, 4, 12 ja 13, sellaisina kuin ne ovat, 2, 2 a, 3 ja 4 laissa 1620/2015, 12 laeissa

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS,

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS, EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 3.4.2008 KOM(2008) 168 lopullinen 2008/0065 (CNS) C6-0175/08 Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS, Egeanmeren pienten saarten hyväksi toteutettavista maatalousalan erityistoimenpiteistä

Lisätiedot

Suomen Tilintarkastajat ry LISTAYHTIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS (KONSERNI IFRS JA EMO FAS) HUOM! TILIKAUSI 2017

Suomen Tilintarkastajat ry LISTAYHTIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS (KONSERNI IFRS JA EMO FAS) HUOM! TILIKAUSI 2017 Tämä tilintarkastuskertomusmalli on laadittu uudistetun ISA 700:n liitteessä olevan esimerkin 1 ja tilintarkastuslain muutoksen 622/2016 pohjalta. Tässä mallissa toimintakertomus ei ole tilintarkastuksen

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 14/2013

Määräykset ja ohjeet 14/2013 Määräykset ja ohjeet 14/2013 Kolmansien maiden kaupankäyntiosapuolet Dnro FIVA 15/01.00/2013 Antopäivä 10.6.2013 Voimaantulopäivä 1.7.2013 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

PUBLIC EUROOPANUNIONIN NEUVOSTO. Brysel,30.huhtikuuta2013(03.05) (OR.en) 9068/13 LIMITE PESC475 RELEX347 CONUN53 COARM76 FIN229

PUBLIC EUROOPANUNIONIN NEUVOSTO. Brysel,30.huhtikuuta2013(03.05) (OR.en) 9068/13 LIMITE PESC475 RELEX347 CONUN53 COARM76 FIN229 ConseilUE EUROOPANUNIONIN NEUVOSTO Brysel,30.huhtikuuta2013(03.05) (OR.en) 9068/13 LIMITE PUBLIC PESC475 RELEX347 CONUN53 COARM76 FIN229 ILMOITUS:I/A-KOHTA Lähetäjä: Neuvostonpääsihteeristö Vastaanotaja:

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos. KOMISSION ASETUS (EU) N:o.../... annettu [ ] päivänä [ ]kuuta [ ],

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos. KOMISSION ASETUS (EU) N:o.../... annettu [ ] päivänä [ ]kuuta [ ], EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Luonnos Bryssel... C KOMISSION ASETUS (EU) N:o.../... annettu [ ] päivänä [ ]kuuta [ ], muuhun kuin kaupalliseen lentotoimintaan liittyvistä teknisistä vaatimuksista ja hallinnollisista

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 17.9.2013 COM(2013) 633 final 2013/0312 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Yhdistyneelle kuningaskunnalle jatkaa yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 7. heinäkuuta 2015 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 7. heinäkuuta 2015 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 7. heinäkuuta 2015 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2013/0253 (COD) 10507/15 EF 134 ECON 575 ILMOITUS: I/A-KOHTA Lähettäjä: Neuvoston pääsihteeristö Asia: Euroopan

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Oikeudellisten ja sisämarkkina-asioiden valiokunta VÄLIAIKAINEN 2001/0164(CNS) 13. joulukuuta 2001 LAUSUNTOLUONNOS oikeudellisten ja sisämarkkina-asioiden valiokunnalta talous-

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. marraskuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. marraskuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. marraskuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0209 (CNS) 13885/16 SC 181 ECON 984 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON DIREKTIIVI direktiivin 2011/16/EU

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI 2006/0291 (COD) PE-CONS 3651/11/07 REV 11

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI 2006/0291 (COD) PE-CONS 3651/11/07 REV 11 EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI NEUVOSTO Bryssel, 25. helmikuuta 2008 (OR. en) 2006/0291 (COD) PE-CONS 3651/11/07 REV 11 ENER 215 ENV 450 MI 198 CODEC 902 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: EUROOPAN

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2004 Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty kauppa- ja teollisuusministeriön esittelystä,

Lisätiedot

LIITE. ETA:n SEKAKOMITEAN PÄÄTÖS N:o /2015, annettu..., ETA-sopimuksen liitteen XX (Ympäristö) muuttamisesta. asiakirjaan

LIITE. ETA:n SEKAKOMITEAN PÄÄTÖS N:o /2015, annettu..., ETA-sopimuksen liitteen XX (Ympäristö) muuttamisesta. asiakirjaan EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 16.12.2015 COM(2015) 661 final ANNEX 1 LIITE ETA:n SEKAKOMITEAN PÄÄTÖS N:o /2015, annettu..., ETA-sopimuksen liitteen XX (Ympäristö) muuttamisesta asiakirjaan Ehdotus neuvoston

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 8.5.2017 COM(2017) 214 final 2017/0091 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Eteläisen Intian valtameren kalastussopimuksen (SIOFA) osapuolten kokouksessa Euroopan unionin puolesta esitettävästä

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 14. joulukuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 14. joulukuuta 2017 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 14. joulukuuta 2017 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2017/0282 (NLE) 14045/17 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: AELE 80 EEE 54 N 52 ISL 47 FL 37 MI 786 ECO 66 INST

Lisätiedot

D044554/01 LIITE. Sijoitusyhteisöt: konsernitilinpäätökseen yhdistelemistä koskevan poikkeuksen soveltaminen

D044554/01 LIITE. Sijoitusyhteisöt: konsernitilinpäätökseen yhdistelemistä koskevan poikkeuksen soveltaminen FI D044554/01 LIITE Sijoitusyhteisöt: konsernitilinpäätökseen yhdistelemistä koskevan poikkeuksen soveltaminen (Muutokset IFRS 10:een, IFRS 12:een ja IAS 28:aan) Muutokset IFRS 10:een Konsernitilinpäätös

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS. viinin yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (EY) N:o 1493/1999 muuttamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS. viinin yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (EY) N:o 1493/1999 muuttamisesta EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 20.6.2001 KOM(2001) 332 lopullinen 2001/0132 (CNS) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS viinin yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (EY) N:o 1493/1999 muuttamisesta

Lisätiedot

OHJE JULKISEN KAUPANKÄYNNIN KOHTEENA OLEVAN SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN OSAVUOSIKATSAUKSESTA

OHJE JULKISEN KAUPANKÄYNNIN KOHTEENA OLEVAN SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN OSAVUOSIKATSAUKSESTA 1 (6) Sijoituspalveluyrityksille Omistusyhteisöille OHJE JULKISEN KAUPANKÄYNNIN KOHTEENA OLEVAN SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN OSAVUOSIKATSAUKSESTA Rahoitustarkastus antaa rahoitustarkastuslain 4 :n 2 kohdan

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 4. joulukuuta 2001 (OR. fr) 12394/2/01 REV 2 ADD 1. Toimielinten välinen asia: 2000/0080 (COD) DENLEG 46 CODEC 960

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 4. joulukuuta 2001 (OR. fr) 12394/2/01 REV 2 ADD 1. Toimielinten välinen asia: 2000/0080 (COD) DENLEG 46 CODEC 960 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 4. joulukuuta 2001 (OR. fr) Toimielinten välinen asia: 2000/0080 (COD) 12394/2/01 REV 2 ADD 1 DENLEG 46 CODEC 960 Asia: Neuvoston 3. joulukuuta 2001 vahvistama yhteinen

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 27. heinäkuuta 2011 (27.07) (OR. en) 13263/11 CONSOM 133 SAATE

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 27. heinäkuuta 2011 (27.07) (OR. en) 13263/11 CONSOM 133 SAATE EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 27. heinäkuuta 2011 (27.07) (OR. en) 13263/11 CONSOM 133 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 25. heinäkuuta 2011 Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö Kom:n

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 8.4.2009 KOM(2009) 169 lopullinen 2009/0053 (CNS) Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS järjestelystä keskipitkän ajan rahoitustuen myöntämiseksi jäsenvaltioiden maksutaseille

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. lokakuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. lokakuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. lokakuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2013/0013 (COD) 11197/16 TRANS 296 CODEC 1056 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: Neuvoston ensimmäisessä käsittelyssä

Lisätiedot

Luottolaitoksen ja sijoituspalveluyrityksen tilinpäätöksen yhdisteleminen vakuutusyhtiön konsernitilinpäätökseen

Luottolaitoksen ja sijoituspalveluyrityksen tilinpäätöksen yhdisteleminen vakuutusyhtiön konsernitilinpäätökseen Annettu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2004 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus vakuutusyrityksen tilinpäätöksestä ja konsernitilinpäätöksestä annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta

Lisätiedot

Valtiovarainministeriön määräys

Valtiovarainministeriön määräys VALTIOVARAINMINISTERIÖ Helsinki 19.1.2016 TM 1601 VM/2931/00.00.00/2015 Valtiovarainministeriön määräys valtion tilinpäätöksen kaavoista ja liitteenä ilmoitettavista tiedoista Valtiovarainministeriö on

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI. direktiivien 2006/112/EY ja 2008/118/EY muuttamisesta Ranskan syrjäisempien alueiden ja erityisesti Mayotten osalta

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI. direktiivien 2006/112/EY ja 2008/118/EY muuttamisesta Ranskan syrjäisempien alueiden ja erityisesti Mayotten osalta EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 7.8.2013 COM(2013) 577 final 2013/0280 (CNS) C7-0268/13 Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI direktiivien 2006/112/EY ja 2008/118/EY muuttamisesta Ranskan syrjäisempien alueiden ja erityisesti

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 25.7.2017 COM(2017) 384 final 2017/0162 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin ja Armenian tasavallan välisen viisumien myöntämisen helpottamista koskevan sopimuksen

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 7.8.2017 COM(2017) 416 final 2017/0187 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS kansainvälisessä sokerineuvostossa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta vuoden 1992 kansainvälisen

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Ympäristöasioiden, kansanterveyden ja kuluttajapolitiikan valiokunta 4. helmikuuta 2002 VÄLIAIKAINEN 2000/0159(COD) ***II LUONNOS SUOSITUKSEKSI TOISEEN KÄSITTELYYN Neuvoston

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 24.10.2014 COM(2014) 653 final 2014/0302 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Romanialle ottaa käyttöön yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä annetun

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 28.6.2013 COM(2013) 484 final 2013/0226 (COD) C7-0205/13 Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS sisävesiväylien/sisävesiliikenteen tavarakuljetusten tilastoista annetun

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 5.10.2017 COM(2017) 574 final 2017/0252 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin, Euroopan atomienergiayhteisön ja niiden jäsenvaltioiden sekä Georgian välisellä assosiaatiosopimuksella

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 20. marraskuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 20. marraskuuta 2017 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 20. marraskuuta 2017 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2017/0300 (NLE) 14567/17 EHDOTUS Lähettäjä: EF 288 ECOFIN 965 SURE 52 SERVICES 37 CH 44 Euroopan komission pääsihteerin

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. syyskuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. syyskuuta 2016 (OR. en) Conseil UE Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. syyskuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0209 (CNS) 12041/16 LIMITE PUBLIC FISC 133 ECOFIN 782 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Puheenjohtajavaltio

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus rahoitus- ja vakuutusryhmittymän vakavaraisuuden laskemisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään rahoitus- ja vakuutusryhmittymien valvonnasta annetun lain (699/2004)

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.4.2016 COM(2016) 215 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE tiettyjen vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta sähkö- ja elektroniikkalaitteissa

Lisätiedot

Luonnos. KOMISSION ASETUKSEKSI (EU) n:o /2010, annettu [ ], yhteisen ilmatilan käyttöä koskevista vaatimuksista ja toimintaohjeista

Luonnos. KOMISSION ASETUKSEKSI (EU) n:o /2010, annettu [ ], yhteisen ilmatilan käyttöä koskevista vaatimuksista ja toimintaohjeista EUROOPAN KOMISSIO Bryssel, XXX Luonnos KOMISSION ASETUKSEKSI (EU) n:o /2010, annettu [ ], yhteisen ilmatilan käyttöä koskevista vaatimuksista ja toimintaohjeista (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 8.6.2012 COM(2012) 270 final 2012/0145 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS polkumyynnillä muista kuin Euroopan yhteisön jäsenvaltioista tapahtuvalta tuonnilta

Lisätiedot

Sopimusrajoja koskevat ohjeet

Sopimusrajoja koskevat ohjeet EIOPABoS14/165 FI Sopimusrajoja koskevat ohjeet EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1 60327 Frankfurt Germany Tel. + 49 6995111920; Fax. + 49 6995111919; email: info@eiopa.europa.eu site: https://eiopa.europa.eu/

Lisätiedot

Täyttöohje: valvontamaksutekijöitä koskevien tietojen keräämisessä käytettävät kokonaisvarojen ja kokonaisriskin raportointilomakkeet

Täyttöohje: valvontamaksutekijöitä koskevien tietojen keräämisessä käytettävät kokonaisvarojen ja kokonaisriskin raportointilomakkeet Täyttöohje: valvontamaksutekijöitä koskevien tietojen keräämisessä käytettävät kokonaisvarojen ja kokonaisriskin raportointilomakkeet Helmikuu 2015 1 Yleisohjeet Kentät Nimi, Rahalaitoskoodi ja LEI-koodi

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 6.10.2015 COM(2015) 483 final 2015/0234 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Maailman kauppajärjestön ministerikokouksessa esitettävästä Euroopan unionin kannasta siltä osin kuin on

Lisätiedot

Virallinen lehti nro L 225, 12/08/1998 s

Virallinen lehti nro L 225, 12/08/1998 s Neuvoston direktiivi 98/59/EY, annettu 20 päivänä heinäkuuta 1998, työntekijöiden joukkovähentämistä koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä Virallinen lehti nro L 225, 12/08/1998 s. 0016-0021

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus rautatiejärjestelmän turvallisuudesta ja yhteentoimivuudesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti muutetaan rautatiejärjestelmän turvallisuudesta

Lisätiedot

Asia C-540/03. Euroopan parlamentti vastaan Euroopan unionin neuvosto

Asia C-540/03. Euroopan parlamentti vastaan Euroopan unionin neuvosto Asia C-540/03 Euroopan parlamentti vastaan Euroopan unionin neuvosto Maahanmuuttopolitiikka Kolmansien maiden kansalaisten alaikäisten lasten oikeus perheenyhdistämiseen Direktiivi 2003/86/EY Perusoikeuksien

Lisätiedot

KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE

KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 15.12.2016 COM(2016) 793 final KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE Tiettyjen neuvoston direktiivin 91/692/EY mukaisesti annettujen unionin ympäristöalan

Lisätiedot

asuntoluottodirektiivin mukaisista luotonvälittäjiä koskevista notifikaatioista

asuntoluottodirektiivin mukaisista luotonvälittäjiä koskevista notifikaatioista EBA/GL/2015/19 19.10.2015 Ohjeet asuntoluottodirektiivin mukaisista luotonvälittäjiä koskevista notifikaatioista 1 1. Noudattamista ja ilmoittamista koskevat velvoitteet Näiden ohjeiden asema 1. Tämä asiakirja

Lisätiedot

Konsolidoitu TEKSTI CONSLEG: 2001O /10/2001. tuotettu CONSLEG-järjestelmällä. Euroopan yhteisöjen virallisten julkaisujen toimisto.

Konsolidoitu TEKSTI CONSLEG: 2001O /10/2001. tuotettu CONSLEG-järjestelmällä. Euroopan yhteisöjen virallisten julkaisujen toimisto. FI Konsolidoitu TEKSTI tuotettu CONSLEG-järjestelmällä Euroopan yhteisöjen virallisten julkaisujen toimistossa CONSLEG: 2001O0008 01/10/2001 Sivumäärä: 6 < Euroopan yhteisöjen virallisten julkaisujen toimisto

Lisätiedot

HYVÄKSYTYT TEKSTIT. Kiireellisten yksipuolisten kauppatoimenpiteiden toteuttaminen Tunisian osalta ***I

HYVÄKSYTYT TEKSTIT. Kiireellisten yksipuolisten kauppatoimenpiteiden toteuttaminen Tunisian osalta ***I Euroopan parlamentti 2014-2019 HYVÄKSYTYT TEKSTIT P8_TA(2016)0056 Kiireellisten yksipuolisten kauppatoimenpiteiden toteuttaminen Tunisian osalta ***I Euroopan parlamentin tarkistukset 25. helmikuuta 2016

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos: KOMISSION ASETUS (EY) N:o /2009, annettu [ ] päivänä [ ] kuuta [ ],

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos: KOMISSION ASETUS (EY) N:o /2009, annettu [ ] päivänä [ ] kuuta [ ], EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel, XXX Luonnos: KOMISSION ASETUS (EY) N:o /2009, annettu [ ] päivänä [ ] kuuta [ ], ilma-alusten ja niihin liittyvien tuotteiden, osien ja laitteiden lentokelpoisuus-

Lisätiedot

YLEISOHJE KONSOLIDOIDUSTA VALVONNASTA

YLEISOHJE KONSOLIDOIDUSTA VALVONNASTA lukien toistaiseksi 1 (9) Luottolaitoksille Omistusyhteisöille YLEISOHJE KONSOLIDOIDUSTA VALVONNASTA Rahoitustarkastus antaa rahoitustarkastuslain 4 :n 2 kohdan nojalla tämän luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.1.2017 COM(2017) 2 final 2017/0006 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Ranskalle tehdä Sveitsin kanssa sopimus, joka sisältää direktiivin 2006/112/EY

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 27. lokakuuta 2014 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 27. lokakuuta 2014 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 27. lokakuuta 2014 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2014/0242 (NLE) 12739/14 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: EEE 64 CONSOM 159 MI 608 NEUVOSTON PÄÄTÖS ETA:n sekakomiteassa

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 14.10.2016 COM(2016) 658 final 2016/0322 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ulkorajojen ja viisumipolitiikan rahoitusvälineeseen osana sisäisen turvallisuuden rahastoa liittyviä täydentäviä

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 17.10.2012 COM(2012) 591 final 2012/0285 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS kalavarojen säilyttämisestä teknisten toimenpiteiden avulla Itämeren, Belttien

Lisätiedot

LAUSUNTO 1 (5) Sosiaali- ja terveysministeriö kirjaamo@stm.fi tom.strandstrom@stm.fi. Lausuntopyyntö STM/4750/2014

LAUSUNTO 1 (5) Sosiaali- ja terveysministeriö kirjaamo@stm.fi tom.strandstrom@stm.fi. Lausuntopyyntö STM/4750/2014 LAUSUNTO 1 (5) Sosiaali- ja terveysministeriö kirjaamo@stm.fi tom.strandstrom@stm.fi Suomen Tilintarkastajat ry on tilintarkastajia edustava edunvalvontajärjestö. Jäsenemme ovat tilintarkastuslain mukaisesti

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Johdanto... 15

SISÄLLYSLUETTELO. Johdanto... 15 SISÄLLYSLUETTELO Johdanto... 15 1 luku Yleiset säännökset... 19 1 Oikeushenkilön kirjanpitovelvollisuus... 20 1 a Luonnollisen henkilön kirjanpitovelvollisuus.... 23 2 Kahdenkertainen kirjanpito... 27

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan. ehdotus neuvoston päätökseksi. ehdotuksesta energiayhteisön energiainfrastruktuurihankkeiden luettelon hyväksymiseksi

LIITE. asiakirjaan. ehdotus neuvoston päätökseksi. ehdotuksesta energiayhteisön energiainfrastruktuurihankkeiden luettelon hyväksymiseksi EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 19.7.2016 COM(2016) 456 final ANNEX 3 Lisäys asiakirjaan COM(2016) 456 final Täydennys alkuperäisen menettelyn liitteeeseen 3 LIITE asiakirjaan ehdotus neuvoston päätökseksi ehdotuksesta

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS. asetuksen (EY) N:o 974/98 muuttamisesta Latvian toteuttaman euron käyttöönoton vuoksi

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS. asetuksen (EY) N:o 974/98 muuttamisesta Latvian toteuttaman euron käyttöönoton vuoksi EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 5.6.2013 COM(2013) 337 final 2013/0176 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS asetuksen (EY) N:o 974/98 muuttamisesta Latvian toteuttaman euron käyttöönoton vuoksi FI FI PERUSTELUT 1.

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Muutettu ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI. puhdasrotuisista jalostusnaudoista (kodifioitu toisinto)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Muutettu ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI. puhdasrotuisista jalostusnaudoista (kodifioitu toisinto) EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 20.5.2009 KOM(2009) 235 lopullinen 2006/0250 (CNS) C7-0045/09 Muutettu ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI puhdasrotuisista jalostusnaudoista (kodifioitu toisinto) (ETA:n

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 24.1.2013 COM(2013) 15 final 2013/0010 (COD) C7-0021/13 Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS Euroopan yhteisöön suuntautuvaa puutavaran tuontia koskevan FLEGTlupajärjestelmän

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 7.6.2016 COM(2016) 366 final 2016/0167 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS maksukyvyttömyysmenettelyistä annetun asetuksen (EY) N:o 1346/2000 liitteissä A, B ja C olevien

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet X/2013

Määräykset ja ohjeet X/2013 Määräykset ja ohjeet X/2013 Kolmansien maiden kaupankäyntiosapuolet Dnro x/01.00/2013 Antopäivä x.x.2013 Voimaantulopäivä x.x.2013 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

Markkinoiden väärinkäyttöasetusta koskevat ohjeet Sisäpiiritiedon julkistamisen lykkääminen

Markkinoiden väärinkäyttöasetusta koskevat ohjeet Sisäpiiritiedon julkistamisen lykkääminen Markkinoiden väärinkäyttöasetusta koskevat ohjeet Sisäpiiritiedon julkistamisen lykkääminen 20/10/2016 ESMA/2016/1478 FI Sisällysluettelo 1 Soveltamisala... 3 2 Viittaukset, lyhenteet ja määritelmät...

Lisätiedot

***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA

***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Konsolidoitu lainsäädäntöasiakirja 23.5.2013 EP-PE_TC1-COD(2013)0104 ***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 23. toukokuuta 2013 Euroopan parlamentin

Lisätiedot

Ehdotus. KOMISSION ASETUKSEKSI (EY) N:o /.. annettu [ ]

Ehdotus. KOMISSION ASETUKSEKSI (EY) N:o /.. annettu [ ] Ehdotus KOMISSION ASETUKSEKSI (EY) N:o /.. annettu [ ] ilma-alusten ja niihin liittyvien tuotteiden, osien ja laitteiden lentokelpoisuus- ja ympäristöhyväksyntää sekä suunnittelu- ja tuotanto-organisaatioiden

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. toukokuuta 2017 (OR. en) SEU 50 artiklan mukaisissa neuvotteluissa sovellettavat avoimuusperiaatteet

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. toukokuuta 2017 (OR. en) SEU 50 artiklan mukaisissa neuvotteluissa sovellettavat avoimuusperiaatteet Euroopan neuvosto Bryssel, 22. toukokuuta 2017 (OR. en) XT 21023/17 BXT 31 INF 100 API 73 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Asia: Neuvoston pääsihteeristö Valtuuskunnat SEU 50 artiklan mukaisissa neuvotteluissa

Lisätiedot

Joustojärjestelmän mukaisesti markkinoille saatetut moottorit ***I

Joustojärjestelmän mukaisesti markkinoille saatetut moottorit ***I P7_TA-PROV(2011)0452 Joustojärjestelmän mukaisesti markkinoille saatetut moottorit ***I Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 25. lokakuuta 2011 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston

Lisätiedot