Johdanto kestävän kehityksen kansainväliseen historiaan ja merkkipaaluihin Saku Vuori, Mari Tuusjärvi ja Soile Aatos

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Johdanto kestävän kehityksen kansainväliseen historiaan ja merkkipaaluihin Saku Vuori, Mari Tuusjärvi ja Soile Aatos"

Transkriptio

1 Etelä-Suomen Yksikkö M10.1/2007/ Espoo Johdanto kestävän kehityksen kansainväliseen historiaan ja merkkipaaluihin Saku Vuori, Mari Tuusjärvi ja Soile Aatos

2 Mineraalisten raaka-aineiden materiaalivirrat ja kestävä käyttö GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS KUVAILULEHTI Päivämäärä / Dnro Tekijät Saku Vuori, Mari Tuusjärvi ja Soile Aatos Raportin laji Arkistoraportti Toimeksiantaja Geologian tutkimuskeskus Raportin nimi Johdanto kestävän kehityksen kansainväliseen historiaan ja merkkipaaluihin Tiivistelmä Kestävällä kehityksellä tarkoitetaan toimintaa joka kykenee turvaamaan ihmiskunnan hyvinvoinnin viemättä mahdollisuuksia tulevilta sukupolvilta täysipainoiseen elämään. Se yhdistää sosiaalisen, taloudellisen sekä ekologisen näkökulman ja pyrkii sopeuttamaan ihmisen toiminnan luonnon kantokyvyn mukaisesti. Kestävä kehityksen periaatteet ovat viime vuosikymmenen aikana nousseet yhdeksi merkittäväksi Euroopan Unionin poliittisiin linjauksiin vaikuttavaksi tekijäksi. Paine ympäristön, sosiaalisten ja taloudellisten näkökulmien yhteensovittamiselle on olemassa myös globaalilla tasolla mm. ilmastonmuutoksen yleismaailmallisten vaikutusten vuoksi. Väestömäärän lisääntymisen ja elintason nousun aiheuttamat ongelmat heijastuvat kasvavan energian tarpeen ja raaka-aineiden käytön kautta alati kasvavina kasvihuonepäästöinä. Melko yleisesti on hyväksytty ihmisen toiminnan vaikuttavan ilmastoon vaikka vaikutuksen määrästä ja ilmenemisestä on erilaisia näkemyksiä. Tämä tietoisuus on kuitenkin riittänyt poliittisen tahtotilan muutokseen jonka tavoitteena on pyrkiä ratkaisemaan havaitut ongelmat kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Tässä selvityksessä on kerätty taustaa ja tapahtumia jotka ovat vaikuttaneet kestävän kehityksen periaatteiden syntymiseen ja muotoutumiseen. Tämä kronologinen katsaus on johdanto kestävän kehityksen aihepiiriin ja historiaan, lisäksi raportti on samalla myös opas tarkempaa perehtymistä varten viitteidensä ja linkkiensä kautta. Asiasanat (kohde, menetelmät jne.) Kestävä kehitys, historia, kansainvälinen Maantieteellinen alue (maa, lääni, kunta, kylä, esiintymä) Eurooppa, maailma Karttalehdet Muut tiedot Arkistosarjan nimi Arkistotunnus M10.1/2007/95 Kokonaissivumäärä 23 s. Kieli suomi Hinta Julkisuus Julkinen Yksikkö ja vastuualue Etelä-Suomen yksikkö / Kallioperä ja raaka-aineet Allekirjoitus/nimen selvennys Saku Vuori Hanketunnus Allekirjoitus/nimen selvennys Mari Tuusjärvi

3 Mineraalisten raaka-aineiden materiaalivirrat ja kestävä käyttö Sisällysluettelo Kuvailulehti 1 KESTÄVÄ KEHITYS 1 2 HISTORIAA JA MERKITTÄVIÄ TAPAHTUMIA LUKU LUKU LUKU LUKU LUKU 4 3 NYKYTILA-ARVIO 6 4 YHTEENVETO 7 5 KIRJALLISUUSVIITTEET 8 6 INTERNETSIVUSTOJA Kestävä kehitys tai vastaavaa Instituutteja Julkaisusarjoja 18

4 Mineraalisten raaka-aineiden materiaalivirrat ja kestävä käyttö 1 1 KESTÄVÄ KEHITYS Kestävä kehitys määritellään tyypillisesti toiminnaksi joka kykenee turvaamaan ihmiskunnan hyvinvoinnin viemättä mahdollisuuksia tulevilta sukupolvilta täysipainoiseen elämään. Se yhdistää sosiaalisen, taloudellisen sekä ekologisen näkökulman ja pyrkii sopeuttamaan ihmisen toiminnan luonnon kantokyvyn mukaisesti. Länsimaisiin hallinto- ja toimintakulttuureihin on 1990-luvulta lähtien vaikuttanut halu toimia kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Tämä tarkoittaa sitä, että ympäristö, ihminen ja talous otetaan tasavertaisesti huomioon päätöksenteossa ja toiminnassa. Näiden periaatteiden omaksuminen ja sisällyttäminen esimerkiksi EU:n strategioihin ja direktiiveihin ei ainoastaan heijastu jäsenvaltioiden toimintaan vaan antaa signaalin halutusta kehityksen suunnasta myös globaalilla tasolla. Kestävän kehityksen yleisten periaatteiden jalkauttaminen toiminnan tasolle on nostanut esille tarpeen tutkia ja selvittää eri sektoreille omia kestävän kehityksen mukaisia sovellutuksia. Tärkeimmät ongelmat nivoutuvat yhteen suuren väestökasvun sekä elintason nousun kautta jotka ylläpitävät progressiivista energian ja raaka-aineiden tarvetta sekä hiilidioksidipäästöjen kasvua. Nykyisen poliittisen kestävän kehityksen tahtotilan taustalla on pitkä ja polveileva syntyhistoria jonka yksittäistä alkulähdettä ei ole osoitettavissa. Sekä nykypäivän kestävää kehitystä että sen historiaa voidaan kuvata itseohjautuvaksi dynaamiseksi systeemiksi mm. tieteidenvälisyytenä, eri tasojensa ja aikaulottuvuutensa vuoksi. Tämä raportti on kerännyt yhteen tärkeimpiä tapahtumia kestävän kehityksen historiassa ja tarjoaa lukijalle tiivistetyn kronologisen johdannon aihepiiriin sekä runsaasti viitteitä ja linkkejä tarkempaa perehtymistä varten. 2 HISTORIAA JA MERKITTÄVIÄ TAPAHTUMIA LUKU Erilaisia ympäristönsuojeluun pyrkiviä järjestöjä ja toimintaa on ollut olemassa jo pitkän aikaa, mutta arvioitaessa ihmisen toiminnan vaikutusta ympäristöön tieteelliseltä pohjalta, pidetään 1962 ilmestynyttä Rachel Carsonin kirjaa "Silent Spring" [1] yleisesti ensimmäisenä merkittävänä merkkipaaluna ympäristönsuojelun historiassa luvulla maatalouden torjunta-aineiden käytön aiheuttamia haittavaikutuksia tutkittiin toksikologian, ekologian ja epidemiologian menetelmin ja arvioitiin mahdollisia haittavaikutuksia eläimiin ja ihmisiin. Vuosikymmenen lopulla DDT:n käytön vastustaminen alkoikin yleistyä. Paul Ehrlich pohti vuonna 1968 julkaistussa kirjassaan "Population Bomb"[2] populaation määrän, resurssien käytön ja ympäristön suhdetta toisiinsa LUKU Vuosikymmenen alussa ympäristön suojeluun liittyvä tietoisuus alkoi selvästi nostaa päätään perustettiin ensimmäinen kansainvälinen komissio, International Development Research Centre (IDRC) [3], jonka tarkoituksena oli keskustella uudenlaisesta ympäristöystävällisemmästä lähestymistavasta kehitykseen. Myös kansalaisaktivismi lisääntyi ja 1971 perustettiin Friends of Earth [4] Britanniassa ja Greenpeace [5] Kanadassa. Samana vuonna OECD valtuusto [6] esitti "Likaaja maksaa" -periaatteen. Lisäksi ilmestyivät myös ympäristö- ja kehitysstrategioiden yhdistämistä ehdottava ns. Foundex-julkilausuma [7] sekä Rene Dubosin ja Barbara Wardin biosfäärin tulevaisuutta käsittelevä kirja "Only One

5 Mineraalisten raaka-aineiden materiaalivirrat ja kestävä käyttö 2 Earth" [8]. Myös International Institute for Environment & Development (IIED) [9] perustettiin Britanniassa vuonna Vuonna 1972 järjestettiin Tukholmassa YK:n "Human Environment" -konferenssi, jossa käsiteltiin mm. happamien sateiden vaikutusta ympäristöön. Konferenssissa perustettiin YK:n United Nations Environment Programme (UNEP) [10] ja kokousta voidaan pitää alkusysäyksenä useiden kansallisten virastojen tai järjestöjen perustamiselle Euroopassa. Rooman Klubi [11] julkaisi vuonna 1972 "Limits of Growth" raportin, jossa ennustettiin vakavia seurauksia ympäristölle, jos jatkuvaa kasvua ei hillitä. Raportti aiheutti laajalti keskustelua mm. siitä, voidaanko uuden teknologian avulla hillitä ympäristön kuormitusta ja pitääkö kolmansien maiden jäädä kulutusjuhlien ulkopuolelle jatkossakin. 70-luvun puolivälin aikoihin CFC -kaasujen yläilmakehän otsonia vähentävä vaikutus ymmärrettiin ja Rowland & Molina (Nature 1974) [12] ennustivat otsoni-kerroksen ohenemisen laskennallisesti. Vuotta myöhemmin perustettiin Worldwatch Institute [13], jonka tarkoituksena on lisätä ihmisten tietoisuutta ympäristö-asioista. Aavikoitumis-ongelmaa käsittelevä YK:n "Desertification" -konferenssi järjestettiin 1977 ja vuotta myöhemmin OECD:n ympäristödirektoraatti käynnisti uudelleen tutkimukset ympäristön ja talouden välisistä yhteyksistä LUKU International Union of the Conservation of Nature (IUCN) [14] julkaisi vuonna 1980 "Word Conservation Strategy" -ohjelmansa, jossa esiteltiin kestävän käytön konsepti. Samana vuonna Yhdysvaltojen presidentti Jimmy Carter käynnisti luonnon monimuotoisuutta selvittävät tutkimukset. Tutkimusten pohjalta koottiin Global 2000 raportti [15], jossa korostetaan luonnon monimuotoisuuden säilyttämisen tärkeyttä ihmiskunnalle. Vuonna 1982 Yhdysvalloissa perustettiin World Resources Institute [16]. Lisäksi YK:ssa sovittiin merien käyttöön ja likaamiseen liittyvä "Law of the Sea" [17] ja julkistettiin "World Charter for Nature" -periaate, jonka mukaan kaikkia elämänmuotoja tulee kunnioittaa. OECD:n vuonna 1984 järjestämässä "Environment and Economics" konferenssissa todettiin, että talouden ja ympäristön pitäisi olla vastavuoroisesti toisiansa tukevia. Kokouksen lausuma loi pohjaa tulevan Brundtlandin komitean [18] työlle. Worldwatch Instituutin vuosittaisten "State of World" -raporttien julkaisu aloitettiin vuonna 1984 ja hiilidioksidipäästöjen ilmastovaikutukset nostettiin esille vuonna 1985 Itävallassa pidetyssä World Meteorological Organization (WMO) [19], UNEP ja International Council for Science (ICSU) [20] -järjestöjen organisoimassa kokouksessa. Samassa kokouksessa ennustettiin maapallon keskilämpötilan tulevan nousemaan. Samana vuonna Etelämantereen yllä havaittiin otsoniaukko Brittiläisten ja Yhdysvaltalaisten tutkijoiden toimesta. Tšernobylin ydinvoimalaonnettomuus vuonna 1986 nosti ympäristöasiat laajalti julkiseen keskusteluun. Lisäksi World Resources Institute aloitti vuosittaisten "World Resources" - raporttien julkaisun. World Commission on Environment and Development -toimikunnan [18] raportti "Our Common Future" ts. Brundtlandin raportti julkistettiin vuonna Se nitoo yhteen sosiaaliset, ekonomiset, kulttuurilliset ja ympäristölliset asiat peräänkuuluttaen samalla globaaleja ratkaisumalleja. Raportin avulla myös kestävä kehitys termi levisi suuren yleisön tietoisuuteen. Samana vuonna "Montrealin Protokolla" nimellä [21] tunnetun sopimuksen myötä otsonikatoa aiheuttavien aineiden käytön määrä alkoi vähentyä. Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) [22] perustettiin vuonna 1988 Genevessä WMO:n ja UNEP:n toimesta arvioimaan tieteellisen ja sosio-ekonomisen informaation pohjalta ihmisen toiminnan aiheuttaman ilmastonmuutoksen aiheuttamia riskejä ja ongelmia. Vuonna 1989 perustettiin Ruotsiin globaalin ja alueellisen mittakaavaan ympäristötutkimusta tekevä, riippumaton Stockholms Environment - instituutti [23]. Samana vuonna Yhdysvalloissa syntyi lähinnä suurten öljy- ja autoteollisuusyh-

6 Mineraalisten raaka-aineiden materiaalivirrat ja kestävä käyttö 3 tiöiden perustama Global Climate Coalition vastustamaan välitöntä toimintaa kasvihuonekaasujen vähentämiseksi LUKU Vuonna 1990 IPCC julkaisi ensimmäisen ilmastonmuutoksen vaikutuksia arvioivan raporttinsa (IPCC First Assessment Report), jossa arvioitiin ihmisen vaikutuksen ilmaston lämpenemiseen olevan todennäköistä. Samana vuonna YK järjesti Summit for Children konferenssin [24], jossa korostettiin ympäristön merkitystä tuleville sukupolville. Elinkaari -määritelmä (Life Cycle Assessment), esiteltiin Society of Environmental Toxicology and Chemistry -organisaation (SE- TAC) [25] toimesta 1990, samana vuonna kun Kanadassa perustettiin International Institute for Sustainable Development (IISD) [26]. "Earth Negotiations Bulletin" sarjan [27] julkaisu alkoi IISD:n toimesta vuonna Samana vuonna "The Business Council for Sustaining Development" neuvostolta [28] ilmestyi "Changing Course" -raportti [29], jossa osoitettiin kestävän kehityksen periaatteiden mukaan toimimisen lisäävän myös liiketoiminnan kannattavuutta. Vuonna 1992 esiteltiin ensi kertaa myös "Material Input from nature Per Service unit" laskentaperiaate (MIPS) [30], jonka avulla voidaan kuvata tuotteisiin koko niiden eliniän aikana kuluneen materian määrää (ekologinen selkäreppu). Lisäksi samana vuonna pidettiin YK:n järjestämä "Earth Summit" -konferenssi Rio de Janeirossa (UNCED) [31], jonka tuloksena syntyi mm. Rion julistukseen sekä biologiseen monimuotoisuuteen, ilmastonmuutokseen ja metsien käyttöön liittyviä kannanottoja sisältävä Agenda 21 [32]. Lisäksi kokouksessa syntyneen väittelyn pohjalta IPCC julkaisi päivityksen (IPCC supplementary report) vuonna 1990 julkaisemaansa ilmastonmuutosraporttiin. Konferenssin jälkeen muodostettiin "The Earth Council" -komitea [33], jonka tehtävänä on seurata Rion kokouksessa asetettujen tavoitteiden saavuttamista ja koordinoida mm. kansallisten kestävän kehityksen organisaatioiden yhteistyötä. Vuonna 1993 järjestettiin ensimmäinen YK:n "Commission on Sustainable Development" konferenssi [34], jossa pyrittiin edelleen parantamaan kansainvälistä yhteistyötä ja päätöksentekoa ympäristöasioihin liittyen. Elinkaari-analyysien tekemistä ohjeistava "Code of Practice" -raportti [35] julkaistiin SETAC:in [25] toimesta Kansainvälisen kaupan, ympäristön ja kehityksen yhteyttä omalta osaltaan linkittävä Maailman Kauppajärjestö (WTO) [36] perustettiin Samana vuonna IPCC julkaisi toisen ilmastonmuutoksen kehitystä arvioivan raporttinsa (IPCC Second Assessment Report), jossa todettiin kasvihuonekaasujen määrän ilmakehässä jatkaneen kasvuaan. Lisäksi EU:n tasolla kiinnitettiin huomiota mineraalivarojen käyttöä ohjaavien kansallisten poliittisten linjausten vähäiseen määrään ja hajanaisuuteen. Asiaa tarkasteltiin erityisesti varojen kestävän käytön kannalta [37]. Seuraavana vuonna (1996) aloitettiin vapaaehtoisten ISO standardien [38] käyttö yritysten ympäristöasioihin liittyvien toimintatapojen yhtenäistämiseksi ja SETAC julkaisi Elinkaari-analyysimenetelmiä tarkentavan "Towards a Methodology " -raportin [39]. Kasvihuonekaasujen päästöjen vähentämiseen tähtäävästä Kioton Protokollasta sovittiin vuonna 1997 [40] Kiotossa ja seuraavana vuonna protokolla avattiin allekirjoitettavaksi. Sopimuksen tarkoituksena on tasoittaa kasvihuonekaasujen määrä ilmakehässä sellaiselle tasolle, joka ei aiheuta vakavia häiriöitä ilmastossa. Protokollassa kasvihuonekaasujen päästöjen alentamiselle asetettiin selkeät tavoitteet ja samalla sovittiin päästö-oikeuksiin liittyvästä kaupankäynnistä. Samana vuonna (1997) YK järjesti yleiskokouksen, jossa arvioitiin UNCED:in Agenda 21:n tavoitteiden saavuttamista [41]. Yksi merkittävä virstanpylväs kestävän kehityksen historiassa on OECD:n 1998 julkaisema ekotehokkuuden määritelmä, missä tuotteiden ja palveluiden arvo jaetaan ympäristöön kohdistuvien paineiden summalla (Eco-efficiency) [42]. Samana vuonna Euroopan komissio julkaisi ympäristöohjelman joka tavoitteena on edetä kohti kestävän kehityksen

7 Mineraalisten raaka-aineiden materiaalivirrat ja kestävä käyttö 4 periaatteita [43]. Vuonna 1998 perustettiin myös ilmastonmuutoksen vaikutukset tiedostavien yritysten toimesta "Pew Center on Global Climate Change" järjestö [44], jonka tavoitteena on fossiilisten polttoaineiden käytön vähentäminen. The World Commission on Forests and Sustainable Development [45] julkaisi vuonna 1999 "Our Forests, Our Future" -raportin [46], jonka tarkoituksena on edistää kestävän kehityksen periaatteiden noudattamista metsävarojen käytössä. Yritysten kestävän kehityksen periaatteiden mukaisen toiminnan vertailua varten perustettiin vuonna 1999 ensimmäinen globaali indeksijärjestelmä: Dow Jones Sustainability Group Indexes [47]. Se helpottaa sijoittajia löytämään sijoituskohteiksi kestävän kehityksen periaatteita noudattavia yrityksiä. Samana vuonna järjestettiin ensimmäiset globalisaation vastaiset mielenosoitukset WTO:n kokouksen yhteydessä Seattlessa. Helsingissä 1999 pidetyssä kokouksessa Euroopan neuvosto kehotti Euroopan komissiota laatimaan vuoteen 2001 mennessä pitkän aikavälin strategian joka yhdistää talouden, ympäristön ja sosiaalisen kestävän kehityksen LUKU Vuosituhat alkoi puhtaan veden ja vesivarojen käyttöön liittyvillä kokouksilla, joiden tuloksena julkaistiin vuonna 2000 mm. The World Commission on Water:in "World Water Vision" ja The Second World Water Forum:in "Declaration of The Hague " -raportit [48]. Köyhyyden lieventäminen ja maailmantalouden tasapuolisuuden edistäminen katsottiin samana vuonna järjestetyssä YK:n "Millenium Summit" konferenssissa [49] järjestön tärkeimmäksi tehtäväksi tulevalla vuosisadalla. Yleisesti voidaan todeta tällä vuosikymmenellä tapahtuneen selvän muutoksen kaivannaissektorin kestävän kehityksen periaatteiden omaksumisessa. Vaatimukset kaivannaisteollisuutta kohtaan kestävän kehityksen toimintatapojen noudattamisen suhteen alkavat kasvaa myös valtioiden/hallinnon puolelta, mitä kuvastaa esim. EU:n julkaisema linjaus vuodelta 2000 [50]. Samana vuonna järjestetty Lissabonin kokous asetti Euroopan tavoitteeksi olla kilpailukykyisin dynaamisuuteen ja tietotaitoon perustuva talousjärjestelmä [51]. Kaupan, kestävän kehityksen ja ympäristöön liittyvien asioiden edistymistä tarkasteltiin WTO:n neljännessä ministerikokouksessa Qatarissa [52] vuonna Samana vuonna IPCC julkaisi kolmannen raporttinsa (The IPCC Third Assessment Report), jossa todettiin ilmaston lämpenemisen olevan suurelta osin ihmisen toiminnan aiheuttamaa, sekä esiteltiin ilmastomallien kehittymistä. Samassa yhteydessä IPCC julkaisi myös raportin mahdollisista tulevaisuuden ilmastomalleista (IPCC Special Report on Emissions Scenarios), joissa otetaan huomioon mm. väestönkasvu, fossiilisten polttoaineiden käyttö ja teknologian kehittyminen. Raporttien vaikutus oli niin suuri, että esim. 90-luvulla aktiivisesti fossiilisten polttoaineiden käytön vähentämistä vastustanut Global Climate Coalition (GCC) koki suuren luokan jäsenkadon yritysten tiedostettua ilmastonmuutoksen olevan todellinen riski. Tämä johti kyseisen järjestön lakkauttamiseen Kaivosteollisuuden alalla perustettiin (2001) International Council on mining and metals (ICMM) joka edistää yrityssektorin toimintaa ja näkee alalla olevan tärkeän osan kestävän kehityksen toteutumisessa [53]. Samainen järjestö julkaisi pian perustamisensa jälkeen The Global Mining Initiative (GMI) ohjelman joka pyrkii joustavuuteen alaa kohtaavien haasteiden edessä [54]. Göteborgissa järjestettiin vuonna 2001 Euroopan neuvoston kokous, jossa julkaistiin ensimmäinen EU:n kestävän kehityksen strategia ja kehotettiin jäsenvaltioita lisäksi valmistelemaan omat kestävän kehityksen strategiansa [55]. Tämän vuosikymmenen tähän asti merkittävin kansainvälinen konferenssi "World Summit on Sustainable Development" [56] pidettiin vuonna 2002 Johannesburgissa, Etelä-Afrikassa. Se keräsi laajan osanottajajoukon hallitusten, YK:n, talouselämän, kansalaisjärjestöjen ja muiden tahojen edustajia keskustelemaan erityisesti globaalia muutosta ja ympäristöasioita koskevista

8 Mineraalisten raaka-aineiden materiaalivirrat ja kestävä käyttö 5 asioista. Se käynnisti myös Extractive industries transparency initiative (EITI) aloitteen, joka pyrkii kaivannaisteollisuuden läpinäkyvyyden lisäämiseen yhteistoiminnassa erityisesti erilaisten hallinnon/yhteiskunnan instanssien kanssa [57]. Kaivannaisteollisuuden kestävän kehityksen toimintatapojen omaksumista ja yhteiskuntasuhteiden hoitamisen tärkeys nostettiin esiin myös muissa yhteyksissä mm. ICMM:n Mining, Minerals and Sustainable Development (MMSD)- projektin raportissa [58]. Vuonna 2002 YK:n toimesta valmisteltiin vuosille ajoittuva kestävän kehityksen opetuksen vuosikymmen, joka tähtää ihmisten tietoisuuden parantamiseen kestävästä kehityksestä [59]. Euroopan komissio julkaisee 2001 kuudennen ympäristöohjelmansa [60], joka koskee myös luonnonvarojen käyttöä. Tämän lisäksi Euroopan komissio lausuu tavoitteekseen tulla osakkaaksi globaaliin kestävään kehitykseen [61]. Kestävän kehityksen käytäntöjen yhdenmukaistamisen paine kasvaa yhä nopeutuvan ja laajenevan kehityksen myötä. Lisäksi esille alkaa nousta mm. tarve alkaa selkeämmin kontrolloida kontrollia. Yhdenmukaistamisen liittyviä asioita käsitellään mm julkaistussa Sustainability Integrated Guidelines for Management (SIGMA) projektin raportissa [62]. Samana vuonna kehitettiin kaivosyhtiöiden aloitteesta Kimberley Process Certification Scheme. Sen tavoitteena on varmistaa kestävä mineraalien hyödyntäminen, vaikeuttamalla ei sertifioidusti ja mahdollisesti laittomasti tuotettujen timanttien kauppaa samalla parantaen yleisesti kaivosalan profiilia [63]. Mineraalialan kestävän kehityksen raameja Euroopassa pohdittiin Wagnerin 2004 julkaisemassa tutkimuksessa, joka osoitti 25:n EU-maan maankäytön ja mineraalipolitiikan perusteella pääsyn mineraalivarantoihin muuttuneen yhä vaikeammaksi [64]. Lisäksi EU:n kestävän kehityksen strategiaa otettiin revidoinnin kohteeksi [65]. Kaivannaisteollisuuden kestävän kehityksen indikaattoreiden tilaa Euroopan tasolla tarkasteltiin myös samana vuonna Raw Materials Supply Group:in (RMSG) -raportissa [66]. Vuonna 2005 pidettiin YK:n kokous "The 2005 World Summit" New Yorkissa [67]. Kokouksessa asetettiin YK:n tavoitteet seuraaville kymmenelle vuodelle, joita ovat mm. köyhyyden puolittaminen, HIV:n leviämisen hillitseminen ja kestävään kehitykseen kannustaminen valtiollisessa päätöksenteossa. Samana vuonna järjestettiin YK:n toimesta myös "Avoiding Dangerous Climate Change" konferenssi [68], jonka tärkein saavutus oli uusi arvio kasvihuonekaasujen ilmakehäkonsentraation suhteesta ilmaston lämpenemisen määrään. Kioton sopimus astui voimaan vuonna 2005 Venäjän ratifioitua sopimuksen. Kaksi merkittävää kasvihuonekaasujen tuottajamaata, USA ja Australia, pysyvät kuitenkin sopimuksen ulkopuolella, mutta ne liittyivät vuonna 2006 voimaan tulleesseen "Asia-Pacific Partnership on Clean Development and Climate (AP6) sopimukseen [69], jonka osapuolet ovat sitoutuneet vähentämään kasvihuonekaasujen päästöjä haluamallaan määrällä. Lissabonin kokouksen tavoitteiden saavuttamisen hidas vauhti antoi sysäyksen aloittaa agendan modifiointi ja toimenpiteiden uudelleen aktivointi [70, 71]. Ympäristökuormituksen vähentämiseen mm. kaivannaisteollisuuden toiminnan yhteydessä tähtäävä Euroopan temaattinen luonnonvarojen kestävän käytön strategia julkaistiin myös 2005 [72]. Sen merkittävimpiä anteja olivat elinkaariajattelun ottaminen ympäristövaikutusten arvioinnin perustaksi ja uusi ekotehokkuuden konsepti (ns. decoupling) joka tavoitteena on ympäristöhaittojen pieneneminen luonnonvarojen käytön sekä talouden kasvusta huolimatta. Lisäksi Euroopan komissio jatkoi kestävän kehityksen strategian kehittämistä [73]. Vuosikymmenen taitteen aikoihin yhdeksi keskeiseksi kysymykseksi alkoi nousta erityisesti mineraalisten raaka-aineiden saatavuus. Esimerkiksi vuonna 2006 Euroopan globaalin strategian yhdeksi tärkeäksi tavoitteeksi otettiin pääsy mineraalivaroihin [74]. Tämän asian tärkeys huomioitiin Euroopan Komissiossa samana vuonna erityisesti metalliteollisuuden näkökulmasta energian saatavuuden ohella mutta myös laajemmassa mittakaavassa Euroopan kilpailukyvyn kannalta [75]. Raaka-aineiden saannin tärkeyttä Euroopan talouden kannalta korosti myös European Economic and Social Committee raportissaan vuonna 2006 [76]. Lisäksi raportissa todettiin

9 Mineraalisten raaka-aineiden materiaalivirrat ja kestävä käyttö 6 Lissabonin tavoitteiden saavuttamisen kannalta tärkeiksi tekijöiksi innovatiivista teollisuuspolitiikkaa, joka pyrkii tehokkaampaan raaka-aineiden käyttöön. Samansuuntaiseen raaka-aineiden käytön tehokkuuden lisäämiseen kannusti esim. myös ICMM Maximising value - raportissaan [77]. Mineraalien saatavuuden, elintason ja kestävän kehityksen välinen yhteys ja mineraalien hankinnan vaikeutuminen tuo edelleen painetta kaivannaisteollisuuden suhteiden kehittämiselle niin sosiaalisissa kuin hallinnollisissa asioissa [esim. 78]. Näiden suhteiden hoitamisen yhteydessä nousee esiin tarve myös lisätä päätöksentekijöiden tietämystä kaivannaisteollisuudesta sekä sen omaksumista kestävän kehityksen toimintatavoista [esim. 79]. Lisäksi ICMM:n toimesta kaivannaisteollisuuden mahdollisuuksia edistää kestävää kehitystä tarkastellaan vuonna 2006 julkaistussa raportissa [80]. Kaivannaisteollisuuden kestävän kehityksen indikaattoreita ja niiden kehitystä käsiteltiin samana vuonna ilmestyneessä Euroopan Komission asettaman Raw Materials Supply Group (RMSG) -ryhmän raportissa [81]. Euroopan komissio julkaisee myös uudistetun kestävän kehityksen strategiansa vuonna 2006 [82,83]. Samana vuonna brittiläinen ekonomisti Nicholas Stern julkaisi laajan Stern Review on the Economics of Climate Change raportin ilmaston muutoksen mahdollisesta negatiivisesta vaikutuksesta maailmantalouteen [84]. Toinen merkittävä kestävään kehitykseen liittyvä julkaisu on World Association for Sustainable Development (WASD):n tekemä katsaus [85]. Tämän vuoden aikana julkaistuissa raporteissa on esillä pääsy mineraalivaroihin [86] sekä erityisesti kaivannaisteollisuuden suhteet sidosryhmiin sosiaalisilla tasoilla [87,88]. Lisäksi kestävän kehityksen raportoinnin yhtenäistäminen läpinäkyvyyden lisäksi on noussut keskusteluun [89] ja IPCC:n on määrä julkaista neljäs ilmastonmuutosta käsittelevä raporttinsa (IPCC Fourth Assessment Report). Maankäytön suunnittelussa EU:n alueella on pyritty integroimaan myös kestävän kehityksen periaatteisen mukaisia ohjeita ja määräyksiä. Tämän raportin puitteissa ei käsitellä kestävän maankäytön suunnittelun ja kehittämisen kehitystä, joka on tarkemmin dokumentoitu GTK:ssa tehdyssä koosteraporttissa [90]. 3 NYKYTILA-ARVIO Kestävän kehityksen soveltamisala on laajentunut merkittävästi viimeisen kymmenen vuoden aikana, jota edelsi määritelmien tarkentamista sisältävä ja kestävän kehityksen ideologiaa markkinoiva noin kymmenen vuoden ajanjakso. Tällä hetkellä ei liene kovin montaa sektoria jonka toimintaperiaatteisiin ei jollain tavalla kuuluisi mukaan myös kestävyyden painotuksia. Kestävän kehityksen periaatteiden omaksuminen hyvin laajalti erilaisten toimintojen pariin on nostanut esille tarpeen tutkia ja selvittää jokaiselle toiminnalle tyypilliset omat kestävän kehityksen mukaiset sovellukset. Tämän periaatteen jalkautumista eri sektoreille ei tarkastella tässä yhteydessä vaan yleisiä linjoja jotka liittyvät itse kestävän kehityksen edistymiseen. Vuosituhannen vaihteen jälkeen on noussut esille monessa yhteydessä myös luonnonvarojen käytön marko-ekonomiset vaikutukset erityisesti mineraalien saatavuuden turvaamisen kannalta. Kaivannaisteollisuus on halunnut vapaaehtoisesti lisätä läpinäkyvyyttä sekä sosiaalista ja hallinnollista yhteistyötä erilaisten asianomistajien kanssa. Esimerkiksi niin sanotut sosiaaliset lisenssit ovat olleet kestävän kehityksen indikaattoreiden kehittämisen sekä materiaalitehokkuuden että mineraalien tehokkaan hyödyntämisen lisäksi tutkimuksen ja keskustelun ytimessä. Mineraalivaroihin pääsyn turvaamiseksi ja ratkaisujen läpiviemisen helpottamiseksi keskusteluihin halutaan ottaa mukaan tahoja joita päätöksenteko koskee, mukaan lukien mm. erilaiset järjestöt (Non Governmental Organisations, NGO s). Teknologia on myös vahvasti mukana kestävässä kehityksessä ja etsinyt erityisesti ratkaisuja ekotehokkuuden kehittämisessä eri osa-alueilla. Neljänneksi kestävän kehi-

10 Mineraalisten raaka-aineiden materiaalivirrat ja kestävä käyttö 7 tyksen pilariksi on tullut ehdolle hallinto ja päätöksenteko. Päättäjien tietoisuus sekä itse kestävästä kehityksestä että päätösten vaikutuksista kestävän kehityksen edistämiseen on ratkaisevan tärkeää. On katsottu erittäin tarpeelliseksi asiaksi nostaa päättäjien tietoisuuden lisäksi myös suuren yleisön tietoisuutta kestävästä kehityksestä aina kouluopetuksesta lähtien. Lähitulevaisuuden tutkimuspainotukset tulevat luultavasti olemaan kutakuinkin edellä kuvatun kaltaisia. Ilman hiilidioksidipitoisuuden kasvun seurausten vaikutuksia tutkimuskenttään ja muutoksia nykyisiin tutkimuspainotuksiin on vaikea arvioida. Kestävän kehityksen tietoisuuden lisääminen ja toimintatapojen omaksumisen edistäminen tulee olemaan jatkossakin suuri haaste, kuten erilaisten uusien kestävän kehitysten indikaattoreiden löytäminen. Yleisesti voidaan myös todeta päätöksenteon ja managementin kehittämisen tarkastelun olevan myös yksi tulevaisuuden haasteista teknologian kehittämisen ohella. 4 YHTEENVETO Kestävä kehitystä voi luonnehtia käynnissä olevaksi prosessiksi joka on vaikuttanut viimeisen parinkymmenen vuoden aikana merkittävästi sekä hallinnon että talouselämän toimintaperiaatteisiin. Se on dynaaminen prosessi, joka sopeutuu paikalliseen toimintaympäristöön mutta reagoi myös globaaleihin tapahtumiin. Kestävän kehityksen arvot ovat laajalti hyväksyttyjä ja ne on otettu esim. EU:n toiminnan periaatteisiin vahvasti mukaan. Tämä tulee oleellisesti vaikuttamaan sekä voimassa oleviin että erityisesti voimaan tuleviin toimintatapoihin Suomessa. Prosessin lopputulosta ei voida ennustaa, koska se tulee muotoutumaan esille nousevien haasteiden vaikutuksesta, joita ovat mm. väestön kasvu, mineraalien ja energian saannin ongelmat ja ilman hiilidioksidipitoisuuden kasvun aiheuttamat muutokset.

11 Mineraalisten raaka-aineiden materiaalivirrat ja kestävä käyttö 8 5 KIRJALLISUUSVIITTEET [1] Rachel Carson: Silent Spring; Houghton Mifflin 1962 [2] Paul Ehrlich: Population bomb; Sierra Club-Ballantine Books 1968 [3] International Development Research Centre (IDRC), 1970, Canada [4] Friends of Earth, 1971, United Kingdom, [5] Greenpeace, 1971, Canada, [6] Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), 1961, France, [7] [8] Rene Dubos ja Barbara Ward: Only One Earth - The Care and Maintenance of a Small Planet; W.W. Norton & Co Inc 1972 [9] International Institute for Environment and Development (IIED), 1971 UK, [10] United Nations Environment Programme (UNEP), 1972, [11] Rooman klubi, 1968, [12] Molina, M.J. and Rowland, F.S., Stratospheric sink for chlorofluoromethanes: chlorine atom-catalysed destruction of ozone, Nature 249, pp [13] Worldwatch Institute, 1975 USA, [14] The World Conservation Union (IUCN), [15] The Global 2000 Report to the US President Jimmy Carter 1981, Council on Environmental Quality, White House, US [16] World Resource Institute (WRI), [17] Oceans and Law of the Sea, United Nations, [18] The Brundtland Commission aka World Commission on Environment and Development (WCED) [19] World Meteorological Organization (WMO), [20] International Council for Science (ICSU), [21] Montreal Protocol, [22] Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), [23] Stockholm Environment Institute (SEI), [24] World Summit for Children (1990), [25] The Society of Environmental Toxicology and Chemistry (SETAC), [26] International Institute for Sustainable Development (IISD), [27] Earth Negotiations Bulletin (ENB), [28] World Business Council for Sustainable Development (WBCSD), [29] Changing Course: A global business perspective on development and the environment (WBCSD), [30] Material Input from nature Per Service unit (MIPS) [31] UNCED UN Conference on Evironment and Development (1992), [32] YK Division for Sustainable Development: Agenda 21, [33] Earth Council Alliance (ECA),

Suomen kehityspolitiikan Rio+20 + 5 tiekartta: Kohti kestävää tulevaisuutta

Suomen kehityspolitiikan Rio+20 + 5 tiekartta: Kohti kestävää tulevaisuutta Suomen kehityspolitiikan Rio+20 + 5 tiekartta: Kohti kestävää tulevaisuutta Eija Maria Ranta 1 1. Johdanto Kestävä kehitys on yksi aikamme suurimmista haasteista. Taloudellinen hyvinvointi jakautuu epätasa-arvoisesti

Lisätiedot

Yhteiskuntavastuu ja kilpailukyky suomalaisyrityksissä

Yhteiskuntavastuu ja kilpailukyky suomalaisyrityksissä ESPOO 2007 VTT TIEDOTTEITA 2386 Torsti Loikkanen, Kirsi Hyytinen & Salla Koivusalo Yhteiskuntavastuu ja kilpailukyky suomalaisyrityksissä Nykytila ja kehitysnäkymät VTT TIEDOTTEITA RESEARCH NOTES 2386

Lisätiedot

EKOLOGINEN KESTÄVYYS SUOMEN INNOVAATIOJÄRJES- TELMÄSSÄ

EKOLOGINEN KESTÄVYYS SUOMEN INNOVAATIOJÄRJES- TELMÄSSÄ LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Teknillinen tiedekunta Ympäristötekniikan koulutusohjelma Reeta Lind EKOLOGINEN KESTÄVYYS SUOMEN INNOVAATIOJÄRJES- TELMÄSSÄ Tarkastajat: Professori Lassi Linnanen Laboratorioinsinööri

Lisätiedot

Working Paper Skenaariot ja kansantalous 2026: Kansainvälisten skenaarioiden tulevaisuuskuvia Soumen näkökulmasta

Working Paper Skenaariot ja kansantalous 2026: Kansainvälisten skenaarioiden tulevaisuuskuvia Soumen näkökulmasta econstor www.econstor.eu Der Open-Access-Publikationsserver der ZBW Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft The Open Access Publication Server of the ZBW Leibniz Information Centre for Economics Walden,

Lisätiedot

SUOMEN KESÄYLIOPISTOT

SUOMEN KESÄYLIOPISTOT SUOMEN KESÄYLIOPISTOT KESTÄVÄN KEHITYKSEN EDISTÄMISOHJELMA 2004-2006 KESÄYLIOPISTOJEN KESTÄVÄN KEHITYKSEN EDISTÄMISOHJELMA 2004-2006 Perustuu Itämeren alueen kestävän kehityksen koulutuksen Baltic 21E

Lisätiedot

Ekologisesti kestävä matkailuyritys Opas ympäristövastuullisempaan matkailuyrittäjyyteen

Ekologisesti kestävä matkailuyritys Opas ympäristövastuullisempaan matkailuyrittäjyyteen Opinnäytetyö Ekologisesti kestävä matkailuyritys Opas ympäristövastuullisempaan matkailuyrittäjyyteen Sanna Eronen Kestävä kehitys 2008 TURUN AMMATTIKORKEAKOULU Kestävän kehityksen koulutusohjelma TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

http://www.teollinenekologia.fi

http://www.teollinenekologia.fi http://www.teollinenekologia.fi 1 Sisältö Johdanto seuran ensimmäiseen jäsenlehteen...1 Puheenvuoro...2 Ongelmasta hyödyke: hiilidioksidi metanolin ja dimetyylikarbonaatin raaka aineena...5 Life ECOREG

Lisätiedot

Yritysten vastuullisuuden edistäminen. Selvitys kansainvälisistä julkisen hallinnon toimenpiteistä ja hyvistä käytännöistä

Yritysten vastuullisuuden edistäminen. Selvitys kansainvälisistä julkisen hallinnon toimenpiteistä ja hyvistä käytännöistä Yritysten vastuullisuuden edistäminen Selvitys kansainvälisistä julkisen hallinnon toimenpiteistä ja hyvistä käytännöistä Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Työ ja yrittäjyys 39/2008 Marjatta Jutila

Lisätiedot

Ympäristötilinpito kansantalouden tilinpidon täydentäjänä. 1. Tausta

Ympäristötilinpito kansantalouden tilinpidon täydentäjänä. 1. Tausta Kansantaloudellinen aikakauskirja 109. vsk. 3/2013 Ympäristötilinpito kansantalouden tilinpidon täydentäjänä Niina Autio FM, Yliaktuaari Tilastokeskus Eila Salomaa Tekn.lis., Yliaktuaari Tilastokeskus

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE, EUROOPAN PARLAMENTILLE, EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE SEKÄ ALUEIDEN KOMITEALLE

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE, EUROOPAN PARLAMENTILLE, EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE SEKÄ ALUEIDEN KOMITEALLE EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 21.12.2005 KOM(2005) 670 lopullinen KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE, EUROOPAN PARLAMENTILLE, EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE SEKÄ ALUEIDEN KOMITEALLE Luonnonvarojen

Lisätiedot

Kestävä ja hyväksyttävä kaivannaisteollisuus 2030. Visio ja roadmap. Johanna Kohl Nina Wessberg Sari Kauppi Jouko Myllyoja Helena Wessman-Jääskeläinen

Kestävä ja hyväksyttävä kaivannaisteollisuus 2030. Visio ja roadmap. Johanna Kohl Nina Wessberg Sari Kauppi Jouko Myllyoja Helena Wessman-Jääskeläinen S VISIONS SCIENCE TECHNOLOGY RESEARCH HIGHLIGHT 145 Kestävä ja hyväksyttävä kaivannaisteollisuus 2030 Visio ja roadmap Johanna Kohl Nina Wessberg Sari Kauppi Jouko Myllyoja Helena Wessman-Jääskeläinen

Lisätiedot

Laadunvarmennus ekomatkailussa Eco-Destinet -hankkeen koulutusmateriaali kouluttajille

Laadunvarmennus ekomatkailussa Eco-Destinet -hankkeen koulutusmateriaali kouluttajille Laadunvarmennus ekomatkailussa Eco-Destinet -hankkeen koulutusmateriaali kouluttajille Seinäjoki toukokuu 2009 1 Sisältö 1.Johdanto... 3 1.1. Miksi tämä koulutusmateriaali?... 3 1.2. Miksi Eco-Destinet

Lisätiedot

KESTÄVÄN KEHITYKSEN NÄKÖKULMIEN HUOMIOIMINEN KUNNAN ENERGIARATKAISUSSA

KESTÄVÄN KEHITYKSEN NÄKÖKULMIEN HUOMIOIMINEN KUNNAN ENERGIARATKAISUSSA LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Energia- ja ympäristötekniikan osasto KESTÄVÄN KEHITYKSEN NÄKÖKULMIEN HUOMIOIMINEN KUNNAN ENERGIARATKAISUSSA Diplomityön aihe on hyväksytty Lappeenrannan teknillisen

Lisätiedot

KESÄYLIOPISTOJEN KESTÄVÄN KEHITYKSEN EDISTÄMISOHJELMA 2004-2006

KESÄYLIOPISTOJEN KESTÄVÄN KEHITYKSEN EDISTÄMISOHJELMA 2004-2006 KESÄYLIOPISTOJEN KESTÄVÄN KEHITYKSEN EDISTÄMISOHJELMA 2004-2006 Perustuu Itämeren alueen kestävän kehityksen koulutuksen Baltic 21E ohjelmaan Suomen kesäyliopistot ry. Minna Santaoja Mika Nirvi Maaliskuu

Lisätiedot

YRITYSVASTUURAPORTOINNIN VERTAILUKELPOISUUS JA RAPORTOINNIN KEHIT- TÄMINEN - CASE KONE OYJ

YRITYSVASTUURAPORTOINNIN VERTAILUKELPOISUUS JA RAPORTOINNIN KEHIT- TÄMINEN - CASE KONE OYJ YRITYSVASTUURAPORTOINNIN VERTAILUKELPOISUUS JA RAPORTOINNIN KEHIT- TÄMINEN - CASE KONE OYJ Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu Laskentatoimi Pro gradu -tutkielma Kesäkuu 2013 Laatija: Laura Simola

Lisätiedot

Sustainability. Hallituksen iso asia. 1 2/2012 kesä syyskuu. Directors Institute of Finland

Sustainability. Hallituksen iso asia. 1 2/2012 kesä syyskuu. Directors Institute of Finland 1 2/2012 kesä syyskuu Directors Institute of Finland Sustainability Hallituksen iso asia Haastattelussa Jorma Eloranta ja Kari Stadigh Vuosikokous kuvina Policy-valiokunnan lainsäädäntökatsaus Pääkirjoitus

Lisätiedot

Suomalaisten matkanjärjestäjien sitoutuminen reilun matkailun periaatteisiin. Essi Vuori

Suomalaisten matkanjärjestäjien sitoutuminen reilun matkailun periaatteisiin. Essi Vuori Suomalaisten matkanjärjestäjien sitoutuminen reilun matkailun periaatteisiin Essi Vuori Opinnäytetyö Matkailun koulutusohjelma 8.6.2012 Tiivistelmä 8.6.2012 Matkailun koulutusohjelma Tekijä tai tekijät

Lisätiedot

Kansainvälinen kauppakamari. ICC Suomi 1927 2007

Kansainvälinen kauppakamari. ICC Suomi 1927 2007 Kansainvälinen kauppakamari ICC Suomi 1927 2007 Sisällys Puheenjohtajalta: Työtä yritysten toimintaedellytysten vahvistamiseksi 2 Kansainvälisen kauppakamarin toiminnan vaiheita 3 ICC painopisteitä vuosien

Lisätiedot

Metsä, talous, yhteiskunta

Metsä, talous, yhteiskunta ISBN 978-951-40-2218-0 (PDF) ISBN 978-951-40-2219-7 (nid.) ISSN 1795-150X Metsä, talous, yhteiskunta Katsauksia metsäekonomiseen tutkimukseen Sevola, Yrjö (toim.) www.metla.fi Metlan työraportteja / Working

Lisätiedot

Monta polkua, sama suunta:

Monta polkua, sama suunta: TAUSTA-AINEISTO Monta polkua, sama suunta: kohti kestävää elämää KOULUTUSAINEISTO, SUOMEN LUONNONSUOJELULIITTO JA SUOMEN YMPÄRISTÖOPISTO SYKLI, 2013 Johdanto Dia 1 Monta polkua, sama suunta -koulutusaineisto

Lisätiedot

Kohti hiilineutraalia yhteiskuntaa. JYRI SEPPÄLÄ (toim.)

Kohti hiilineutraalia yhteiskuntaa. JYRI SEPPÄLÄ (toim.) Kohti hiilineutraalia yhteiskuntaa JYRI SEPPÄLÄ (toim.) 2 ALKUSANAT Suomen ilmastopaneeli edistää tieteen ja politiikan välistä vuoropuhelua ilmastokysymyksissä. Se antaa suosituksia ilmastopoliittiseen

Lisätiedot

Ympäristönäkökohdat sijoitustoiminnassa

Ympäristönäkökohdat sijoitustoiminnassa Suomen ympäristö 512 Mika Kuisma Ympäristönäkökohdat sijoitustoiminnassa HELSINKI 2001 1... YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Suomen ympäristö 512 Ympäristönsuojeluosasto Taitto: Marjatta Naukkarinen Kansikuva: Ilkka

Lisätiedot

LIIKENNEVIRASTON TUTKIMUKSIA JA SELVITYKSIÄ. Tapani Touru. Ilmastovaikutusten huomioon ottaminen liikennejärjestelmäsuunnittelussa

LIIKENNEVIRASTON TUTKIMUKSIA JA SELVITYKSIÄ. Tapani Touru. Ilmastovaikutusten huomioon ottaminen liikennejärjestelmäsuunnittelussa 20 2011 LIIKENNEVIRASTON TUTKIMUKSIA JA SELVITYKSIÄ Tapani Touru Ilmastovaikutusten huomioon ottaminen liikennejärjestelmäsuunnittelussa Tapani Touru Ilmastovaikutusten huomioon ottaminen liikennejärjestelmäsuunnittelussa

Lisätiedot

Ihmisoikeudet yritystoiminnassa

Ihmisoikeudet yritystoiminnassa Ihmisoikeudet yritystoiminnassa 1 Kristiina Kouroksen ja Kristiina Vainion artikkeli on alun perin julkaistu teoksessa Ihmisoikeuksien käsikirja (Tietosanoma 2014). Ihmisoikeuskeskus 2014, Helsinki ISBN:

Lisätiedot

ETLA ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS

ETLA ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS ETLA ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS THE RESEARCH INSTITUTE OF THE FINNISH ECONOMY Lönnrotinkatu 4 B 00120 Helsinki Finland Tel. 358-9-609 900 Telefax 358-9-601 753 World Wide Web: http://www.etla.fi/ Keskusteluaiheita

Lisätiedot

Parantaako EU ympäristön?

Parantaako EU ympäristön? Parantaako EU ympäristön? LAAJENTUNEEN EU:N YMPÄRISTÖPOLITIIKKA Laura Järvinen SITRAN RAPORTTEJA 40 Parantaako EU ympäristön? LAAJENTUNEEN EU:N YMPÄRISTÖPOLITIIKKA Laura Järvinen S I T R A H E L S I N

Lisätiedot

KORJAAMISEN EKOTEHOKKUUDEN TARKASTELU MIPS-INDIKAATTORILLA

KORJAAMISEN EKOTEHOKKUUDEN TARKASTELU MIPS-INDIKAATTORILLA KORJAAMISEN EKOTEHOKKUUDEN TARKASTELU MIPS-INDIKAATTORILLA LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU Tekniikan koulutusohjelma Ympäristötekniikka Opinnäytetyö Syksy 2002 Saku Ovaskainen Lahden ammattikorkeakoulu Tekniikan

Lisätiedot

Uutta rahaa. Miten ilmastolasku maksetaan? johanna sandahl tuuli hietaniemi, susanna kari (suom. toim.)

Uutta rahaa. Miten ilmastolasku maksetaan? johanna sandahl tuuli hietaniemi, susanna kari (suom. toim.) Uutta rahaa Miten ilmastolasku maksetaan? johanna sandahl tuuli hietaniemi, susanna kari (suom. toim.) Uutta rahaa Miten ilmastolasku maksetaan? johanna sandahl tuuli hietaniemi, susanna kari (suom. toim.)

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 26/2002 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle ilmastonmuutosta koskevan Yhdistyneiden Kansakuntien puitesopimuksen Kioton pöytäkirjan hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten

Lisätiedot

TEM raportteja 5/2012

TEM raportteja 5/2012 TEM raportteja 5/2012 OECD:n toimintaohjeet monikansallisille yrityksille Vuoden 2011 tarkistus Käännös julkaisusta OECD Guidelines for Multinational Enterprises 2011 Edition Työelämä- ja markkinaosasto

Lisätiedot