A. Nastolan kunnan viranomaiset. 3. Talouspäällikön viranhaltijapäätös Lainapäätös , tilapäislainan ottaminen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "A. Nastolan kunnan viranomaiset. 3. Talouspäällikön viranhaltijapäätös Lainapäätös - 14.4.2010 11, tilapäislainan ottaminen"

Transkriptio

1 Kunnanhallitus Tiedoksi saatettavat asiat KH 88 Ehdotus: (kunnanjohtaja) Kunnanhallitus päättää, etteivät seuraavat asiat anna aihetta muihin toimenpiteisiin kuin merkitä ne kunnanhallituksen tietoon saatetuksi. A. Nastolan kunnan viranomaiset 1. Kunnanjohtajan viranhaltijapäätökset , järjestelyvaraerän ja kaminen lukien, KVTES:in hinnoittelemattomat , järjestelyvaraerien ja kaminen lukien, tekninen sopimus (TS) ja tuntityönte kijät (TTS) , Lahden Manna -Yhdistys ry:n toi mintasuunnitelman/liiketoimintasuunnitelman v hyväksy minen , Pro VT 12 Lahti - Kouvola hank keeseen osallistuminen 2. Hallintojohtajan viranhaltijapäätös , erilliskorvaus, arkistosihteeri Tiina Häyrinen 3. Talouspäällikön viranhaltijapäätös Lainapäätös , tilapäislainan ottaminen 4. Toimistopäällikön viranhaltijapäätös , osittainen hoitova paa, toimistosihteeri Riitta Haaparanta 5. Ruoka- ja siivouspalvelupäällikön viranhaltijapäätökset , mopinpesu- ja siivouskoneiden hankinta , ruoka- ja siivoushenkilöstön työvaatteet 6. Sivistyslautakunnan pöytäkirjajäljennös Sivistyslautakunnan pöytäkirjanotteet , talousarvion ja käyttösuunnitelman toteutuminen 1-12/2009, sivistyslautakunta , käyttösuunnitelman toteutuminen 1-3/2010, sivistyslautakunta 8. Sivistystoimenjohtajan viranhaltijapäätökset , irtisanoutuminen lehtorin virasta, Pirkko Rahkola

2 , irtisanoutuminen perhepäivähoitajan tehtävästä, Marika Vuori , perusopetuksen lehtorin viran nro 1403 täyttäminen, Jussi Juurikka 9. Teknisen lautakunnan pöytäkirjajäljennökset ja Teknisen lautakunnan pöytäkirjanotteet , Nastolan palvelukeskus ja hoiva-asumisyksikkö, suunnitteluryhmän kokoonpano , urheilukeskuksen aukioloajat, periaatteiden vahvistaminen , taksat ja maksut ja niiden tarkastukset, tekniset palvelut taseyksiköineen , talousarvion ja käyttösuunnitelman toteutuminen 1-12/2009, tekninen lautakunta taseyksiköineen , metsänhoitosuunnitelman hyväksyminen, ennakkoraivausten hakkuusuunnitelmat Immilän, Uudenkylän ja Kirkonkylän alueilla 11. Teknisen johtajan viranhaltijapäätökset , Lahden seudun liikennetutkimus projektiin osallistuminen tilaajana , Nastolan suljetun kaatopaikan kaasumittaukset vuosina (+optio 2012) Tilapalvelu henkilöstöpäätös, julkinen , ammattini mikkeiden muutokset, liikuntapaikkojen hoitaja, liikuntapaik ka työntekijä , kirvesmie hen osa-aikaeläkejärjestelyt Tilapalvelu hankintapäätös , Nastolan palvelukes kus ja hoiva-asumisyksikkö, arkkitehtisuunnittelijan valinta 12. Maankäyttöpäällikön viranhaltijapäätökset Kaavoitusta koskeva päätös , ranta-asemakaavan muutos, Immilänjoen alajuoksun rantakaava, R30, päätös muu tosluonnoksen nähtäville asettamisesta , osayleiskaava, Luo teis-nastola, päätös 2. ehdotuksen nähtä ville asettamisesta , asemakaavan muutos, Nastolan palvelukeskus ja hoiva-asumisyksikkö, U062, päätös vireilletulosta , asemakaavan muutos, Villähde kortteli 284 tontit 2 ja 3, V096, päätös laatimisesta , asemakaavan muutos, Villähde kortteli 21 tontti 3, V095, päätös laatimisesta Kiinteistökauppaa koskeva päätös , kiinteistökau pan hyväksyminen, Kelotie , kiinteistökau pan hyväksyminen, Vihtorintie 22

3 , lausunto rakennuslupa-asiassa, ra kennusalu een rajan ylitys, Santalantie , omakotitonttien tarjouskilpailu, He polantien alue , lausunto hakemuksesta poiketa ra kennusta paohjeista talon ulkoverhouksen sävyn suhteen , lupa sijoittaa autokatos/varastorakennus alle 5 metriä kiinteistön rajasta Poikkeamista koskeva päätös , poikkeamislupa päätös, Ka len pol ku 9 Maanvuokrasopimusta koskeva päätös , maanvuokrasopimuksen hyväksyminen, Kotimäentie , maanvuokrasopimuksen hyväksyminen, Korpintie Maankäyttöinsinöörin viranhaltijapäätökset , sijaisen palkkaaminen teknisen avustajan työloman ajaksi , osittainen hoitovapaa, kaavoitus- ja mittausinsinööri 14. Kuntatekniikan mestarin viranhaltijapäätökset , Nastolan suljetun kaatopaikan tarkkailu , Turpeensalmen kokoojakadun yleissuunnittelu 15. Päijät-Hämeen liitolle annettu lausunto uu den maakunta kaa vatyön käynnistämisestä 16. Päijät-Hämeen liitolle annettu lausunto Päijät-Hämeen maa kuntaoh jelman luonnoksesta 17. Lahden seudun ympäristöpalveluille annettu lausunto ympäristölupahakemukseen, Oy Lightcircle Recy cling Ltd 18. Palvelukeskus ja hoiva-asumisyksikön arviointiryhmän jäsenille lähetetty kutsu, ark ki tehti suun nit telu, suun nittelijan va linta B. Kuntayhtymät ja muut osakkuusyhteisöt 1. Kiinteistö Oy Naskunvuon hallituksen kokouksen pöytäkirjanote Päijät-Hämeen koulutuskonserni - konsernihallituksen esityslista konsernihallituksen pöytäkirjajäljennös Päijät-Hämeen liitto - Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen johtokunnan pöytäkirjajäljennös Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä - hallituksen pöytäkirjajäljennös

4 C. Muut kunnat 1. Iitin kunnanhallituksen pöytäkirjanote , Kausala-Kirkonkylä -alueen osayleiskaavan tarkistaminen ja laajentaminen, tarkistettu luonnos 2. Lahden seudun teknisen ja ympäristötoimialan toimintakertomus 2009 D. Valtion viranomaiset erikseen luokiteltuja asioita lukuun ottamatta 1. Etelä-Suomen aluehallintoviraston kutsu koulutukseen, voi ma va ro ja ja työ ka lu ja lasten ja nuorten hyvinvoinnin ja ter vey den edis tä mi nen 2. Hämeen ELY-keskus - tiedote , maaliskuun työllisyyskatsaus, Hämeen työttö myy den las ku jat kuu - tiedote , Hämeen ELY-keskusalueella lomautusten piirissä noin 6000 henkilöä 3. UusiKunta Päijät-Hämeen kuntajakoselvitys - teknisten ja ympäristöpalveluiden toimikunnan pöytäkirjajäljennökset , ja paikallisdemokratian ja osallistumisen toimikunnan pöytäkirja jäljennökset , ja strategisen kehittämisen ja alueiden käytön toimikunnan muistiot ja sivistyspalveluiden toimikunnan muistiot ja sosiaali- ja terveyspalveluiden muistiot , ja johtoryhmän muistiot ja henkilöstöryhmän muistio Vähemmistövaltuutetun vuosikertomus 2009 E. Asuminen, liikenne, rakentaminen ja kaavoitus 1. Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen päätös , aravarajoituksista vapauttaminen, Maakunnan Asunnot Oy, Asunto Oy Nastolan Omenatie 7 2. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen päätös , poikkeamispäätös, Sormunen Yrjö 3. Vaasan hallinto-oikeuden päätös , valitus ympäristölupa-asiassa, Matti ja Lea Rouhiainen sekä Anu ja Samu Hernetkos ki F. Rahoitus, verotus ja kuntatalous 1. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus päätös valtionavustuksen myöntämisestä nuorten työpajatoimintaan tiedote, valtionavustukset lapsi- ja nuorisopolitiikan

5 kehittämisohjelman alueellisiin ja paikallisiin kehittämishankkeisiin vuonna Hämeen ELY-keskus , vahvistus Onnin Paja -han keha ke muk sen peruuttamisesta 3. Opetushallitus päätös, vieraskielisten oppilaiden/ opiskelijoiden opetukseen myönnettävä täydentävä valtionavustus vuonna Valtionavustushakemus Valtiovarainministeriölle , yhteis pal ve lu pis teen perustamiskustannukset G. Henkilöstöasiat (sis. KEVA, KT) 1. Kuntien eläkevakuutus - virkakirje , kuntien eläkevakuutuksen valtuuskunnan ja hallituksen päätösten tiedoksianto ilmoitus kuntoutustukiratkaisusta 2. Päijät-Hämeen työ- ja elinkeinotoimisto , palkkatukipäätös, siivooja 3. Valtiokonttori , ilmoitus kuntoutustuen myön tä mi ses tä I. Muut Ruuhijärven kyläyhdistys ry, Ruuhijärven koulun vanhempainyhdistys ry, Ruuhijärven kylän asukkaat, esikoululaisten ja koululaisten vanhemmat; kannanotto suunnitelmiin lopettaa esiopetus Ruuhijär ven kou lulla syksyllä 2010 Päätös: Kunnanjohtajan ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Nastolan kunta Pöytäkirja 21/2013 316 Kunnanhallitus Aika 09.12.2013 klo 18:00-21:45 Paikka Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 242 Tekniset palvelut 319 243

Lisätiedot

Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Nastolan kunta Pöytäkirja 17/2014 410 Kunnanhallitus Aika 17.11.2014 klo 17:00-18:48 Paikka Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 185 Tekniset palvelut 413 186

Lisätiedot

Nastolan kunta Pöytäkirja 5/2015 120. Tekninen lautakunta. Aika 24.06.2015 klo 17:00-18.52. Kunnanhallituksen kokoushuone.

Nastolan kunta Pöytäkirja 5/2015 120. Tekninen lautakunta. Aika 24.06.2015 klo 17:00-18.52. Kunnanhallituksen kokoushuone. Nastolan kunta Pöytäkirja 5/2015 120 Tekninen lautakunta Aika 24.06.2015 klo 17:00-18.52 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 44 Tiedoksi saatettavat asiat 122 45 Viranhaltijapäätökset

Lisätiedot

Nastolan kunta Pöytäkirja 9/2013 226. Tekninen lautakunta. Aika 05.11.2013 klo 17:10-20:00. Kunnanhallituksen kokoushuone.

Nastolan kunta Pöytäkirja 9/2013 226. Tekninen lautakunta. Aika 05.11.2013 klo 17:10-20:00. Kunnanhallituksen kokoushuone. Nastolan kunta Pöytäkirja 9/2013 226 Tekninen lautakunta Aika 05.11.2013 klo 17:10-20:00 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 101 Tiedoksi saatettavat asiat 228 102 Viranhaltijapäätökset

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 3/2015 51. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 3/2015 51. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 3/2015 51 Kunnanhallitus Kokousaika 03.03.2015 klo 13:00-15:15 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 9/2014 187. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 9/2014 187. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 9/2014 187 Kunnanhallitus Kokousaika 28.05.2014 klo 13:00-14:20 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/2011 1

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/2011 1 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/2011 1 Kunnanhallitus 19.12.2011 AIKA 17:00-20:45 PAIKKA Kunnanhallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 312 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 313 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Nastolan kunta Pöytäkirja 18/2014 430 Kunnanhallitus Aika 24.11.2014 klo 15:00-18:40 Paikka Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 194 Sosiaali- ja terveyspalvelut

Lisätiedot

76 Aloite, hidasteet Uudenkyläntielle 172 77 Aloite, puolipuomilaitteet tai hidasteet, Kaarnatie-Rapparintie/Moreeniraitti-risteys

76 Aloite, hidasteet Uudenkyläntielle 172 77 Aloite, puolipuomilaitteet tai hidasteet, Kaarnatie-Rapparintie/Moreeniraitti-risteys Nastolan kunta Pöytäkirja 7/2013 151 Tekninen lautakunta Aika 03.09.2013 klo 17:17-19:37 Paikka Kaivolan perinnetila Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 71 Tiedoksi saatettavat asiat 154 72 Viranhaltijapäätökset

Lisätiedot

Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Nastolan kunta Pöytäkirja 9/2014 187 Kunnanhallitus Aika 26.05.2014 klo 18:00-20:55 Paikka Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 94 Vuoden 2013 tilinpäätöksen

Lisätiedot

Nastolan kunta Pöytäkirja 3/2014 52. Tekninen lautakunta. Aika 15.04.2014 klo 17:00-20:13. Kunnanhallituksen kokoushuone.

Nastolan kunta Pöytäkirja 3/2014 52. Tekninen lautakunta. Aika 15.04.2014 klo 17:00-20:13. Kunnanhallituksen kokoushuone. Nastolan kunta Pöytäkirja 3/2014 52 Tekninen lautakunta Aika 15.04.2014 klo 17:00-20:13 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 23 Tiedoksi saatettavat asiat 54 24 Viranhaltijapäätökset

Lisätiedot

Muut saapuvilla olleet Lehtinen Esa kunnanvaltuuston puheenjohtaja Pasila Olli kunnanvaltuuston 1. Alestalo Riitta kunnanvaltuuston 2.

Muut saapuvilla olleet Lehtinen Esa kunnanvaltuuston puheenjohtaja Pasila Olli kunnanvaltuuston 1. Alestalo Riitta kunnanvaltuuston 2. Iitin kunta Pöytäkirja 6/2015 197 Kunnanhallitus 13.04.2015 Aika Maanantai 13.04.2015 klo 17:30-19:15 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet Poissa Salonen Jarkko Kare

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Kunnanhallitus 19.01.2015 Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 2

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 26/2014 684. Otsikko Sivu 395 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 686. 396 Pöytäkirjantarkastajat 687

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 26/2014 684. Otsikko Sivu 395 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 686. 396 Pöytäkirjantarkastajat 687 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 26/2014 684 Kaupunginhallitus 15.12.2014 Aika 15.12.2014 klo 13:00-14:33 Paikka Kaupunginhallituksen huone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 395 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 351

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 351 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 351 Kunnanhallitus 07.11.2013 AIKA 07.11.2013 klo 15:00-17:40 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 254 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2014 513. Otsikko Sivu 296 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 516. 297 Pöytäkirjantarkastajat 517

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2014 513. Otsikko Sivu 296 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 516. 297 Pöytäkirjantarkastajat 517 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2014 513 Kaupunginhallitus 06.10.2014 Aika 06.10.2014 klo 15:00-16:16 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 296 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 388

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 388 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 388 Kunnanhallitus 08.06.2015 AIKA 08.06.2015 klo 17:00-18:45 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 190 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Rautjärven kunta Pöytäkirja 9/2015 182. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele

Rautjärven kunta Pöytäkirja 9/2015 182. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele Rautjärven kunta Pöytäkirja 9/2015 182 Kunnanhallitus Aika 15.06.2015 klo 14:00-18:06 Paikka Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 101 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 189

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 189 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 189 Kunnanhallitus 26.06.2014 AIKA 26.06.2014 klo 15:00-18:10 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 139 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone, Ollintie 26

PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone, Ollintie 26 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 488 Kaupunginhallitus AIKA 14.07.2014 klo 15:05-18:08 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone, Ollintie 26 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 245 Kokouksen

Lisätiedot

Rautjärven kunta Pöytäkirja 10/2014 1. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Simpele

Rautjärven kunta Pöytäkirja 10/2014 1. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Simpele Rautjärven kunta Pöytäkirja 10/2014 1 Kunnanhallitus Aika 16.06.2014 klo 14:00-17:27 Paikka Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Simpele Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 136 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Drockila Rune Jäsen. Metsola Anne Jäsen. Tuomala Markku Jäsen. Rupponen Matti Pöytäkirjanpitäjä

Drockila Rune Jäsen. Metsola Anne Jäsen. Tuomala Markku Jäsen. Rupponen Matti Pöytäkirjanpitäjä PYHTÄÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2013 459 Kunnanhallitus AIKA 02.12.2013 klo 17:00-18:15 PAIKKA Kunnanvirasto LÄSNÄ Tjeder Sari Puheenjohtaja Lehto Raul Varapuheenjohtaja Drockila Rune Jäsen Halme Seija Jäsen

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2014 263

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2014 263 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2014 263 Valtuusto 16.12.2014 AIKA 16.12.2014 klo 19:00-21:33 PAIKKA Kärsämäki-sali, Frosteruksenkatu 25 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 145 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

16:00-17:30 II varapuheenjohtaja. Korvala Markku 16:00-17:30 jäsen. Leskinen Seppo 16:00-17:30 jäsen. Vuononvirta Aarne (Aku) 16:00-17:30 jäsen

16:00-17:30 II varapuheenjohtaja. Korvala Markku 16:00-17:30 jäsen. Leskinen Seppo 16:00-17:30 jäsen. Vuononvirta Aarne (Aku) 16:00-17:30 jäsen HAUKIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 22/2010 Aika 15.11.2010 klo 16:00-17:30 Paikka kunnanvirasto Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Kortesalmi Hannes 16:00-17:30 puheenjohtaja Enojärvi Annemari 16:00-17:30 jäsen

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2015 1. Sivu

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2015 1. Sivu PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2015 1 Kunnanhallitus 29.04.2015 AIKA 29.04.2015 kello 16:00-17:15 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Sivu 109 Hallintojohtajaehdokkaiden esittäytyminen 3

Lisätiedot

Rautjärven kunta Pöytäkirja 16/2013 251. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Simpele

Rautjärven kunta Pöytäkirja 16/2013 251. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Simpele Rautjärven kunta Pöytäkirja 16/2013 251 Kunnanhallitus Aika 09.12.2013 klo 14:00-16:33 Paikka Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Simpele Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 243 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 10/2013 1/23. Teknisen toimen kokoustila, Asikkalantie 21, Vääksy

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 10/2013 1/23. Teknisen toimen kokoustila, Asikkalantie 21, Vääksy ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 10/2013 1/23 Tekninen lautakunta Aika 26.11.2013 klo 17:00-18:00 Paikka Teknisen toimen kokoustila, Asikkalantie 21, Vääksy Käsitellyt asiat Asia Sivu 124 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 274

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 274 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 274 Kunnanhallitus 25.06.2015 AIKA 25.06.2015 klo 15:00-19:16 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 189 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Kokousaika 15.12.2014 kello 14:00-16:12

Kokousaika 15.12.2014 kello 14:00-16:12 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 20/2014 1 Kunnanhallitus Kokousaika 15.12.2014 kello 14:00-16:12 Kokouspaikka Siilinjärven kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Asiat Otsikko Sivu 222 Pohjois-Savon kaupan

Lisätiedot

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 1

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 1 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 1 Kunnanhallitus 09.06.2014 AIKA 17:30-18:38 PAIKKA Kunnanhallituksen huone, Aholantie 25 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 127 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot