OLHAVAN TORNATORINMAAN TUU- LIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OLHAVAN TORNATORINMAAN TUU- LIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA"

Transkriptio

1 IIN KUNTA OLHAVAN TORNATORINMAAN TUU- LIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA FCG Finnish Consulting Group Oy 1

2 Sisällysluettelo 1. Suunnittelualue Suunnittelutehtävän tausta Suunnittelun tavoitteet Hankkeen tekninen kuvaus Suunnittelun lähtökohdat Tehdyt selvitykset ja suunnitelmat Selvitettävät vaikutukset ja käytettävät menetelmät Osalliset ja osallistuminen Suunnittelu- ja päätöksentekovaiheet, vuorovaikutus ja alustava aikataulu Yhteystiedot... 13

3 Osallistumis- ja arviointisuunnitelman tarkoitus Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa kerrotaan kaavoituksen päätavoitteet, suunnittelun eteneminen, osallistumismahdollisuudet ja alustava aikataulu. Lisäksi osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa kuvataan kaavan yhteydessä laadittavat selvitykset ja vaikutusten arvioinnit. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa täydennetään tarvittaessa suunnitteluprosessin kuluessa. Kuva 1, suunnittelualueen sijainti 1. Suunnittelualue Suunnittelualue sijaitsee Pohjois-Pohjanmaalla Iin kunnassa Nybyn kylän pohjoispuolella. Matkaa rannikolle ja Ruukinlahdelle on suunnittelualueelta noin yksi kilometri. Iin kuntakeskus sijaitsee noin 17 kilometrin etäisyydellä suunnittelualueen eteläpuolella ja Simon kuntakeskus noin 20 kilometrin etäisyydellä suunnittelualueen pohjoispuolella. Eteläpuolella sijaitsevaan Ouluun on matkaa 55 kilometriä. 2. Suunnittelutehtävän tausta TuuliWatti Oy on suunnitellut Olhavan tuulivoimapuiston laajentamista 3 tuulivoimalalla. Pohjois-Pohjanmaan ELY -keskus on päätöksessään todennut, että TuuliWatti Oy:n Olhavan tuulivoimapuiston laajennukseen ei sovelleta ympäristövaikutusten arviointimenettelyä. ELY -keskus katsoo kuitenkin, että kolmen tuulivoimalaitoksen lisärakentaminen edellyttää osayleiskaavan laajentamista.

4 Kuva 2, lähialueiden tuulivoimahankkeet. Olhavan tuulivoimapuiston laajennus (3 voimalaa) on rajattu punaisella viivalla. Suunnittelualueen eteläpuolelle sijoittuu Olhavan tuulivoimapuisto, jonka osayleiskaava on saanut lainvoiman kesällä Alueelle on rakenteilla yhteensä 8 tuulivoimalaa ja tuulivoimapuisto valmistuu vuoden 2012 loppuun mennessä. Suunnittelualueen pohjoispuolella Nybyn tuulivoimapuiston osayleiskaavoitus on käynnistetty samanaikaisesti Olhavan laajennusosan kaavoituksen kanssa vuoden 2012 alussa. Alueelle on tavoitteena sijoittaa 8 tuulivoimalaa. Hankkeesta vastaa Taaleritehdas Oy. Nybyn alueen pohjoispuolella Myllykankaan tuulivoimapuiston osayleiskaavoitus on edennyt luonnosvaiheeseen. Alueelle on tavoitteena sijoittaa n tuulivoimalaa. Yleiskaavoituksen rinnalla on laadittu YVA -lain mukainen ympäristövaikutusten arviointiprosessi. Hankkeesta vastaa Metsähallitus Laatumaa. 3. Suunnittelun tavoitteet Olhavan tuulivoimapuiston laajennusosa muodostuu yhteensä enintään 3 tuulivoimalasta sekä niitä yhdistävistä rakennus- ja huoltoteistä sekä sähköasemasta, josta sähköenergia siirretään alueen halki kulkevaan 110 kv:n sähköverkkoon. Tuulivoimapuiston tavoitteena on osaltaan edistää ilmastopoliittisia tavoitteita, joihin Suomi on sitoutunut. Tuulivoiman osalta valtakunnallisena tavoitteena on nostaa tuulivoiman asennettu kokonaisteho nykyisestä 147 MW:n tasosta noin MW:iin vuoteen 2020 mennessä. Lisäksi osayleiskaavan tavoitteena on ottaa huomioon muut aluetta koskevat maankäyttötarpeet sekä suunnitteluprosessin kuluessa muodostuvat tavoitteet. Maankäyttö- ja rakennuslain voimaan tullut muutos mahdollistaa yleiskaavan käytön tuulivoimalan rakennusluvan perusteena, jos oikeusvaikutteisessa yleiskaavassa on erityisesti määrätty kaavan tai sen osan käyttämisestä rakennusluvan myöntämisen perusteena (MRL 77 a ). Tuulivoimapuiston osayleiskaava on tarkoitus laatia niin, että sen perusteella voidaan myöntää rakennuslupa tuulivoimaloiden rakentamiselle. Osayleiskaava

5 laaditaan olemassa olevaa lähtöaineistoa ja hankkeesta vastaavan suunnitelmia sekä niiden tuloksia hyödyntäen. MRL 77 b :n mukaan laadittaessa 77 a :ssä tarkoitettua tuulivoimarakentamista ohjaavaa yleiskaavaa, on sen lisäksi, mitä yleiskaavasta muutoin säädetään, huolehdittava siitä, että: 1) yleiskaava ohjaa riittävästi rakentamista ja muuta alueiden käyttöä kyseisellä alueella; 2) suunniteltu tuulivoimarakentaminen ja muu maankäyttö sopeutuu maisemaan ja ympäristöön; 3) tuulivoimalan tekninen huolto ja sähkönsiirto on mahdollista järjestää. 4. Hankkeen tekninen kuvaus Suunnitellut tuulivoimalat ovat enintään 140 m korkeita lieriötornimallisia tuulivoimaloita, joiden yksikköteho on noin 3 MW. Hanke kattaa tuulivoimalaitokset perustuksineen, niitä yhdistävät maakaapelit, ilmajohdot sekä tiestön. Sähkönsiirto toteutetaan tuulivoimapuiston sisällä maakaapelilla alueelle rakennetulle sähköasemalle ja siitä eteenpäin alueen poikki kulkevaan valtakunnan verkkoon. Tuulivoimaloiden rakentamis- ja pystytysaloiksi tarvitaan noin 60 m x 80 m maa-alueet, jotka raivataan puustosta. Tuulivoimaloiden perustamistekniikka riippuu valitusta rakennustekniikasta ja perustamisolosuhteista. Tuulivoimapuiston aluetta ei lähtökohtaisesti aidata. Tuulivoimapuiston rakenteista ainoastaan sähköaseman alue aidataan. Tuulivoimapuiston alue on käytettävissä lähes samalla tavalla kuin ennen tuulivoimapuiston rakentamistakin. Tuulivoimalat on varustettava lentoestemerkinnöin Ilmailuhallinnon määräysten mukaisesti. Jokaisesta toteutettavasta tuulivoimalasta on pyydettävä Ilmailuhallinnon lausunto. Lausunnossaan Ilmailuhallinto ottaa kantaa lentoturvallisuuteen sekä tuulivoimalalle määrättäviin merkintävaatimuksiin. Merkintävaatimuksiin vaikuttavat tapauskohtaisesti mm. lentoaseman ja lentoreitin läheisyys sekä tuulivoimaloiden ominaisuudet. Tuulivoimalaitoksien rakentamista ja huoltoa varten tarvitaan huoltotieverkosto. Huoltotiet tulevat olemaan sorapintaisia ja niiden leveys on keskimäärin noin 6 metriä. Huoltotieverkostoa pitkin kuljetetaan tuulivoimaloiden rakentamisessa tarvittavat rakennusmateriaalit ja pystytyskalusto. Rakentamisvaiheen jälkeen tiestöä käytetään sekä voimaloiden huoltoja valvontatoimenpiteisiin että paikallisten maanomistajien tarpeisiin. Huoltotieverkoston suunnittelussa on hyödynnetty mahdollisimman paljon alueella olemassa olevaa tiestöä. Kuva 3, valokuvasovite Olhavan rakenteilla olevasta tuulivoimapuistosta, joka sijoittuu kaavoitettavan alueen eteläpuolelle.

6 5. Suunnittelun lähtökohdat Suunnittelualueen nykytila Hankealue on nykyisin pääosin metsätalouskäytössä. Alue on alavaa rannikkoseutua, jossa maaston korkeuserot ovat varsin pieniä. Hankealueen sisällä ei ole vakituista eikä loma-asutusta. Lähiympäristössä sijaitseva vakituinen asutus on keskittynyt Olhavanjoen varteen Olhavan ja Väli-Olhavan kyliin sekä Nybyn kylään Kemintien varteen. Suunnittelualueen lähiympäristössä sijaitseva muu lomaasutus on keskittynyt Olhavanjoen varteen sekä rannikolle Olhavan- ja Ruukinlahdelle. Lähin asuinrakennus sijaitsee lounaassa n. 800 metrin etäisyydellä suunnitelluista voimaloista. Loma- asutusta on lähimmillään noin 1,2 km etäisyydellä lounaassa. Suunnittelualueen halki kulkee kantaverkon 110 kv:n voimajohto. Alueen liikenneverkon rungon muodostaa rannikon suuntaisesti kulkeva valtatie 4 (E 75) ja suunnittelualueen länsipuolella kulkee lisäksi Oulu-Tornio rautatie. Suojelualueet ja -arvot Suunnittelualueen suojelualueita ja arvoja on käsitelty Olhavan Tornatorinmaan tuulivoimapuiston ympäristöselvityksessä (FCG , liite 1). Hankkeen kulttuurihistorialliset, maisema- sekä melu- ja turvallisuusnäkökohdat on otettava huomioon, mutta vaikutukset eivät ennalta arvioiden ole sellaisia, että varsinainen YVAmenettely olisi tarpeen. Kaavoituksen pohjana toimii alueelle laadittu ympäristöselvitys, jonka perusteella arvioidaan hankkeen vaikutukset maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti. Selvitettävät vaikutukset ja käytettävät menetelmät on kuvattu kohdassa 7. Kuva 4, hankealueen läheisyydessä, Kemintien varrella sijaitsee kulttuurihistoriallisesti arvokas Nybyn kartano. Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet Valtion ja kuntien viranomaisten tulee toiminnassaan ottaa huomioon valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet (Valtioneuvoston päätös , tarkistetut tavoitteet voimaan ) ja edistää niiden toteuttamista. Viranomaisten on myös arvioitava toimenpiteidensä vaikutuksia valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden kannalta. Valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista yleiskaava-aluetta koskevat erityisesti seuraavat asiakokonaisuudet:

7 Elinympäristön laadun kannalta pidetään tärkeänä alueidenkäytön suunnittelussa: Alueidenkäytössä tulee edistää energian säästämistä sekä uusiutuvien energialähteiden käyttöedellytyksiä. Kulttuuri- ja luonnonperintö, virkistyskäyttö ja luonnonvarat tavoitteista kohdistuvat laadittavaan osayleiskaavaan: Alueidenkäytössä on otettava huomioon pohja- ja pintavesien suojelutarve ja käyttötarpeet. Alueidenkäytössä on varmistettava, että valtakunnallisesti merkittävät kulttuuriympäristöjen ja luonnonperinnön arvot säilyvät. Viranomaisten laatimat valtakunnalliset inventoinnit *) otetaan huomioon alueidenkäytön suunnittelun lähtökohtina. Toimivat yhteysverkostot ja energiahuolto: Alueidenkäytössä edistetään uusiutuvien energialähteiden hyödyntämismahdollisuuksia. Tuulivoimalat on sijoitettava ensisijaisesti keskitetysti useamman voimalan yksiköihin. Yhteys- ja energiaverkostoja koskevassa alueidenkäytön suunnittelussa on otettava huomioon sään ääri-ilmiöiden ja tulvien riskit, ympäröivä maankäyttö ja sen kehittämistarpeet sekä lähiympäristö, erityisesti asutus, arvokkaat luontokohteet ja -alueet sekä maiseman erityispiirteet. Alueidenkäytön suunnittelussa on turvattava lentoliikenteen nykyisten varalaskupaikkojen ja lennonvarmistusjärjestelmien kehittämismahdollisuudet sekä sotilasilmailun tarpeet. Lentoasemien ympäristön maankäytössä tulee ottaa huomioon lentoliikenteen turvallisuuteen liittyvät tekijät, erityisesti lentoesteiden korkeusrajoitukset, sekä lentoliikenteen aiheuttamat rajoitukset. Maakuntakaavoituksessa on osoitettava ja muussa alueidenkäytön suunnittelussa on otettava huomioon valtakunnallisen energiahuollon kannalta merkittävät voimajohtojen linjaukset siten, että niiden toteuttamismahdollisuudet säilyvät. *) Näillä tarkoitetaan kulttuuriympäristöä ja luonnonperintöä koskevia viranomaisten laatimia valtakunnallisia inventointeja, jotka perustuvat riittävän laaja-alaiseen valmisteluun. Kyseessä on seuraavat inventoinnit: Valtakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet (Ympäristöministeriö, ympäristönsuojeluosasto, mietintö 66/1992), Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt (Museovirasto 2009) ja Valtakunnallisesti merkittävät esihistorialliset suojelualuekokonaisuudet (Sisäasiainministeriö, kaavoitus ja rakennusosasto, tiedotuksia 3/1983).

8 Kuva 5, ote Pohjois- Pohjanmaan maakuntakaavasta, suunnittelualue on rajattu punaisella. Maakuntakaava Suunnittelualue sijoittuu Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaavan alueelle. Maakuntakaava on vahvistettu Ympäristöministeriössä ja on tullut lainvoimaiseksi Korkeimman hallinto-oikeuden tekemällä päätöksellä. Maakuntakaavan laatimisen yhteydessä tuulivoimarakentamiselle on todettu olevan hyvät mahdollisuudet Perämeren merialueilla, missä on hyvät tuuliolosuhteet ja runsaasti soratai hiekkapohjaisia matalikoita. Maakuntakaavassa tuulivoimapuistoalueita on ympäristöministeriön johdolla laaditun tuulivoimaselvityksen pohjalta osoitettu ainoastaan merialueelle ja tuulivoimakohteita ainoastaan rannikkoalueelle. Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaavan tarkistaminen ja täydentäminen on käynnistynyt toteutuneiden ja vireillä olevien lakimuutosten, valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden tarkistuksen sekä maakuntaliiton strategioiden toteuttamiseksi. Ilmastonmuutoksen hillintään liittyvä alueidenkäytön yleispiirteinen ohjaus kohdistuu sekä energian tuotantoon että kulutukseen kuten maa- ja merituulivoiman tuotantoalueisiin, energiansiirtoyhteyksiin sekä energiatehokkaaseen alue- ja yhdyskuntarakenteeseen. Alustavan aikataulun mukaan uusi maakuntakaava hyväksyttäisiin keväällä Maakuntakaavan tarkistusta varten on laadittu Pohjois-Pohjanmaan manneralueen tuulivoimaselvitys, jonka pohjalta maakuntakaavaan tullaan merkitsemään tuulivoimatuotantoon soveltuvat alueet sisämaassa. Selvityksen tuulivoima-kohteet on jaoteltu teknis-taloudellisen tarkastelun ja ympäristövaikutusriski-indeksin perusteella kolmeen luokkaan: A. ensisijaisesti suositeltava alue, joka soveltuu hyvin maakuntakaavan tuulivoima-alueeksi, B. toissijaisesti suositeltava alue, joka soveltuu varauksin maakuntakaavan tuulivoima-alueeksi,

9 C. tuulivoimatuotantoon soveltuva alue, jolla kuitenkin teknis-taloudelliset näkökohdat tai ympäristövaikutukset vaativat lisäselvityksiä ja/tai suunnittelua. Tuulivoimaselvityksessä Olhavan tuulivoimapuiston alue on luokiteltu B-luokkaan maisema- ja kulttuuriarvojensa vuoksi. Suunnittelualue sijoittuu nykyisessä maakuntakaavassa pääosin merkinnöittä jätetylle, ns. valkoiselle alueelle. Suunnittelualueella on merkintä 110 kv pääsähköjohdosta ja moottorikelkkailureitistä. Merkinnällä osoitetaan olemassa olevia ja suunniteltuja moottorikelkkailun pääreittejä. Suunnittelualueella on lisäksi merkintöjä tiedossa olevista, muinaismuistolailla (295/63) rauhoitetuista muinaismuistokohteista. Suunnittelualueen länsipuolelle sijoittuvat lisäksi valtatie 4 ja Oulu- Tornio rautatie. Valtatie 4:n länsipuolella sijaitseva Nyby on merkitty valtakunnallisesti tai maakunnallisesti merkittäväksi perinnemaisemakohteeksi. Kohteen suunnittelumääräyksenä todetaan, että alueen suunnittelussa ja käytössä tulee edistää kohteen kulttuuri- ja luonnonperintöarvojen säilymistä. Suunnittelualueen eteläpuolella sijaitseva Olhavan kylä on merkitty maaseutuasutuksen kannalta tärkeäksi kyläkeskukseksi (at), joka on toimintapohjaltaan vahva, aluerakenteen tai ympäristötekijöiden kannalta tärkeä tai sijaitsee taajaman läheisyydessä. Olhavan kylän kohdalla on maakuntakaavassa osoitettu rannikkoa mukaileva Pohjanmaan rantatie merkinnällä kulttuurihistoriallisesti tai maisemallisesti merkittävä tie tai reitti. Pohjanmaan rantatien läheisyyteen on osoitettu lisäksi viheryhteystarve. Merkinnällä osoitetaan kaupunkiseutujen ja jokilaaksovyöhykkeiden sisäisiä ja niitä yhdistäviä tavoitteellisia ulkoilun runkoreitistöjä viheralueineen. Merkintään sisältyy sekä olemassa olevia että kehitettäviä ulkoilu-, pyöräily-, melonta- ym. reittejä. Yleis- ja asemakaavat Alueen pohjoispuolella ovat vireillä Nybyn ja Myllykankaan tuulivoimapuistojen osayleiskaavat. Muilta osin suunnittelualueen läheisyyteen ei ole laadittu oikeusvaikutteista osayleiskaavaa. Lähin oikeusvaikutteinen osayleiskaava sijoittuu rannikolle, jossa on voimassa Iin merenrannikon ja saarten osayleiskaava. Kaava on hyväksytty kunnanvaltuustossa. Suunnittelualueelle tai sen lähiympäristöön ei ole laadittu asemakaavaa.

10 Kuva 6, Olhavan tuulivoimapuiston osayleiskaava. Kuva 7, Myllykankaan tuulivoimapuiston osayleiskaava (kaavaluonnos) 6. Tehdyt selvitykset ja suunnitelmat Suunnittelualuetta ja sen lähiympäristöä koskevat seuraavat selvitykset:

11 Olhavan Tornatorinmaan tuulivoimapuiston ympäristöselvitys (FCG, ) Nybyn tuulivoimapuiston alustava ympäristöselvitys YVA -tarveharkintaa varten (Fortum Power and Heat Oy). Myllykankaan tuulivoimapuiston ympäristövaikutusten arviointiselostus (Pöyry Finland Oy, (marraskuu 2011) Pohjois-Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan manneralueen tuulivoimaselvitys Olhavan luontotyyppiselvitys (Lapin vesitutkimus Oy ) Olhavan tuulivoimahankkeen alueen muinaisjäännösinventointi (Mikroliitti Oy ) Olhavan tuulivoimapuiston alustava tuulianalyysi ja tuotantoarvio (Pöyry ) 7. Selvitettävät vaikutukset ja käytettävät menetelmät Osayleiskaavan laadinnan yhteydessä arvioidaan osayleiskaavan keskeiset vaikutukset maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti. Osayleiskaavan vaikutusten arvioinnissa tarkastellaan erityisesti hankkeen maankäyttö-, luonto-, maisema-, melu ja varjostusvaikutukset. Olhavan rakenteilla olevan tuulivoimapuisto laajennusalueineen, Nybyn kaavoitettava alue sekä Myllykankaan tuulivoimapuisto muodostavat yhdessä merkittävän tuulivoima-alueen, joiden vaikutuksia tarkastellaan kokonaisuutena. Kullakin vaikutustyypillä on erilainen vaikutusalueensa. Osa vaikutuksista rajoittuu aivan rakennuskohteen läheisyyteen, osa taas levittäytyy tasaisesti laajemmalle alueelle. Hankkeella on vaikutusta Nybyn ja Olhavan kulttuuriympäristöön ja maisemakuvaan. Hankkeella on myös vaikutuksia Olhavan pohjoispuolen maankäyttöön ja virkistyskäyttöön. Osayleiskaavan vaikutusten arviointi perustuu alueella laadittuihin ympäristöselvityksiin ja kaavoituksen yhteydessä laadittaviin selvityksiin. 8. Osalliset ja osallistuminen Osallisilla on oikeus ottaa osaa kaavan valmisteluun, arvioida sen vaikutuksia ja lausua kaavasta mielipiteensä (MRL 62 ). Osallisilla on myös mahdollisuus esittää neuvottelun käymistä osallistumis- ja arviointisuunnitelman riittävyydestä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle ennen kaavaehdotuksen nähtäville asettamista (MRL 64 ). Osallisia ovat ne, joiden asumiseen, työhön tai muihin oloihin valmisteilla oleva kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa: kaavan vaikutusalueen asukkaat, yritykset ja elinkeinonharjoittajat, virkistysalueiden käyttäjät, kaavan vaikutusalueen maanomistajat ja haltijat Yhteisöt, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään: asukkaita edustavat yhteisöt kuten kotiseutu- ja asukasyhdistykset sekä kylätoimikunnat tiettyä intressiä tai väestöryhmää edustavat yhteisöt kuten luonnonsuojelu- ja rakennusperinneyhdistykset; Pohjois-Pohjanmaan luonnonsuojelupiiri, Iin seudun riistanhoitoyhdistys, Olhavan Erä Ry elinkeinonharjoittajia ja yrityksiä edustavat yhteisöt muut paikallisella tai alueellisella tasolla toimivat yhteisöt kuten tienhoitokunnat ja vesiensuojeluyhdistykset erityistehtäviä hoitavat yhteisöt tai yritykset kuten energia- ja vesilaitokset; Iin Energia Oy, Iin vesihuoltolaitos, Fingrid Oyj Viranomaiset, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään: kunnan hallintokunnat, rakennus- ja ympäristölautakunta, tekninen lautakunta ja sosiaali- ja terveyslautakunta Pohjois-Pohjanmaan liitto, Pohjois-Pohjanmaan ELY -keskus, Museovirasto, Pohjois- Pohjanmaan museo, Liikennevirasto, Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi, Finavia Oyj, Ilmavoimat, Metsähallitus, Oulu-Koillismaan pelastusliikelaitos

12 9. Suunnittelu- ja päätöksentekovaiheet, vuorovaikutus ja alustava aikataulu Osayleiskaavan vireilletulosta, kaavaluonnoksen ja -ehdotuksen nähtävillä olosta sekä kaavan voimaantulosta ilmoitetaan sanomalehti Rantapohjassa, sanomalehti Lounais-Lapissa, sekä Iin kunnan ilmoitustaululla ja www-sivuilla. Ehdotusvaiheessa ulkopaikkakuntalaisille maanomistajille tiedotetaan postitse kunnassa tiedossa olevien osoitteiden mukaisesi. Aloitusvaihe: Kaavoituksen vireilletulo (maaliskuu 2012) Kaavoituksen tullessa vireille siitä tiedotetaan julkisesti. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) asetetaan nähtäville, jolloin osallisilla ja kunnan asukkailla on mahdollisuus esittää mielipiteensä siinä esitetyistä osallistumis- ja vuorovaikutusmenetelmistä sekä kaavan vaikutusten arvioinnista. Osayleiskaavasta järjestetään aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu. Osayleiskaavan luonnosvaihe (kesäkuu 2012) Osayleiskaavan luonnosaineiston valmistuttua se asetetaan nähtäville ja siitä tiedotetaan julkisesti. Osallisilla ja kunnan jäsenillä on mahdollisuus esittää mielipiteensä kaavaluonnoksesta. Nähtävillä olosta ilmoitetaan sanomalehdessä, kunnan ilmoitustaululla ja kunnan internet-sivuilla. Osayleiskaavaluonnoksesta voi ilmaista mielipiteensä ja se toimitetaan Iin kunnanhallitukselle ennen nähtävillä olon päättymistä. Luonnoksesta pyydetään lausunnot viranomaisilta. Saatu palaute käsitellään koosteeksi. Osayleiskaavan ehdotusvaihe (syyskuu marraskuu 2012) Osayleiskaavaehdotus valmistuu alustavan aikataulun mukaan helmikuussa Iin kunnanhallitus päättää sen nähtäville asettamisesta 30 päivän ajaksi (MRL 65, MRA 27 ). Osayleiskaavan nähtävillä olosta ilmoitetaan julkisesti. Kunnan jäsenillä ja osallisilla on oikeus tehdä muistutus kaavaehdotuksesta (MRL 65, MRA 27 ). Ehdotusvaiheessa ulkopaikkakuntalaisille maanomistajille tiedotetaan postitse kunnassa tiedossa olevien osoitteiden mukaisesi. Muistutus on toimitettava kirjallisena Iin kunnanhallitukselle ennen nähtävillä olon päättymistä. Osayleiskaavaehdotuksesta pyydetään lausunnot viranomaisilta. Ehdotuksen nähtävillä olon jälkeen järjestetään tarvittaessa ehdotusvaiheen viranomaisneuvottelu. Hyväksymisvaihe (marras- joulukuu 2012) Kaavaehdotuksesta annettuihin muistutuksiin ja lausuntoihin annetaan perustellut vastineet. Iin kunnanvaltuusto hyväksyy osayleiskaavan. Osayleiskaavan hyväksymispäätöksestä kuulutetaan virallisesti. Liite 1; Olhavan Tornatorinmaan tuulivoimapuiston ympäristöselvitykset (FCG, )

13 10. Yhteystiedot Osayleiskaavan valmistelun etenemistä voi seurata kunnan internet-sivuilla Kaavan valmistelusta antavat lisätietoa: Iin kunta: Markku Vitikka, tekninen palvelujohtaja puh. (08) , Tekniset palvelut Jokisuuntie 2, 91100, Ii Konsultti: Eva Persson Puurula, arkkitehti SAFA FCG Finnish Consulting Group Oy Aittatie 3, Rovaniemi Petri Tuormala, arkkitehti SAFA puh FCG Finnish Consulting Group Oy Hallituskatu D, Oulu

LESTIJÄRVEN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

LESTIJÄRVEN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma LESTIJÄRVEN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma P20818 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy FCG SUUNNITELU JA TEKNIIKKA OY LESTIJÄRVEN KUNTA Lestijärven tuulipuiston osayleiskaava

Lisätiedot

PONSIVUOREN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA

PONSIVUOREN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A KURIKAN KAUPUNKI PONSIVUOREN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Tarkistettu 17.11.2014 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P21610 Susanna

Lisätiedot

VIHISUON TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA

VIHISUON TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A KARSTULAN KUNTA VIHISUON TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20221 Susanna Paananen Sisällysluettelo

Lisätiedot

Suurhiekan merituulipuiston osayleiskaava

Suurhiekan merituulipuiston osayleiskaava S U U N N IT T E LU JA T E K N IIK K A IIN KUNTA Suurhiekan merituulipuiston osayleiskaava 17.6.2013, tark. 1.10.2013 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 17.6.2013 6341-P21490 17.6.2013, tark. 1.10.2013 Sisällysluettelo

Lisätiedot

VÖYRIN KUNTA OY 13.8.2013 3 25489-P19878P005

VÖYRIN KUNTA OY 13.8.2013 3 25489-P19878P005 SUUNNITTELU JA TEKNI IKKA VÖYRIN KUNTA LÅLAXIN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 3 25489-P19878P005 ja arviointi Eva Persson Puurula

Lisätiedot

STORBÖTETIN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA

STORBÖTETIN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA UUDENKAARLEPYYN KAUPUNKI STORBÖTETIN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 25489-P19943P001 FCG Suunnittelu ja tekniikka

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kannuksen Kaukasennevan tuulivoimahankkeen osayleiskaava 26.5.2015 Sisältö 1. Johdanto... 3 2. Suunnittelualue... 4 3. Tiedot hankkeesta... 5 3.1. Hankkeen tekninen kuvaus... 5 3.2. Hankkeen aikataulu...

Lisätiedot

FRÄNTILÄN-SALON TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA

FRÄNTILÄN-SALON TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA Liite 2 S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A KAUHAVAN KAUPUNKI FRÄNTILÄN-SALON TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy P24345 1 (17) FRÄNTILÄN

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KALAJOEN KAUPUNKI 9.3.2015 MÄKIKANKAAN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS SUUNNITTELU JA TEK NIIKKA Tuulivoimaosayleiskaavan vireilletulon yhteydessä laaditaan MRL 63 :n mukainen osallistumisja

Lisätiedot

Niinimäen tuulivoimahankkeen osayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Niinimäen tuulivoimahankkeen osayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Niinimäen tuulivoimahankkeen osayleiskaava 29.4.2015 Sisältö 1. Johdanto... 3 2. Suunnittelualue... 3 3. Tiedot hankkeesta... 5 3.1. Hankkeen tekninen kuvaus... 5 3.2. Hankkeen aikataulu... 6 4. Suunnittelun

Lisätiedot

71:28 402:2:66 71:22. Tervahauta 21:25. Sivakkanotko 402:71:15 402:2:236 402:2:128 2:254 2:226 71:13. Hietahauta. Korpialannotko 402:2:125 2:115

71:28 402:2:66 71:22. Tervahauta 21:25. Sivakkanotko 402:71:15 402:2:236 402:2:128 2:254 2:226 71:13. Hietahauta. Korpialannotko 402:2:125 2:115 11 39? 10:32 40 10:98 10 8 15 696 3 2 2 42 5 9 14 41 62 30 29 17 1 28 65 31 7 RP 16 6 60 9 43 253:4 12 4 RP12 9 25 72 14 8 13 13 21 10 45 1 26 37 1 32 996 11 66 15 2 15 10:131 44 23 997 10:129 14 685 719

Lisätiedot

IIN KUNTA Myllykankaan tuulivoimapuiston osayleiskaava

IIN KUNTA Myllykankaan tuulivoimapuiston osayleiskaava OAS 16WWE1127.B723M.SLU 10.4.2012 IIN KUNTA Myllykankaan tuulivoimapuiston osayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Sisältö 1 1 JOHDANTO JA OSAYLEISKAAVAN TARKOITUS 2 2 SUUNNITTELUALUE 2 3 PERUSTIETOA

Lisätiedot

KYTÖLÄN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA

KYTÖLÄN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A ALAVIESKAN KUNTA KYTÖLÄN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA KAAVASELOSTUS / FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY KAAVASELOSTUS / 1 Lauri Solin Sisällysluettelo 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

MUSTILANKANKAAN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA

MUSTILANKANKAAN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA FCG Finnish Consulting Group Oy Kalajoen kaupunki MUSTILANKANKAAN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA 18.11.2013 FCG Finnish Consulting Group Oy Kalajoen kaupunki I YHTEYSTIEDOT Kalajoen kaupunki Kaavoitustoimi

Lisätiedot

LAKIAKANGAS II TUULIVOIMAPUIS- TON OSAYLEISKAAVA

LAKIAKANGAS II TUULIVOIMAPUIS- TON OSAYLEISKAAVA S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A ISOJOEN KUNTA LAKIAKANGAS II TUULIVOIMAPUIS- TON OSAYLEISKAAVA KAAVASELOSTUS Kaavaluonnos (kaavan valmisteluaineisto) nähtävillä: 27.5 26.6.2013 Kaavaehdotus nähtävillä:

Lisätiedot

Pahkavaaran tuulivoimapuiston osayleiskaava. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Utajärven kunta 14.4.2015

Pahkavaaran tuulivoimapuiston osayleiskaava. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Utajärven kunta 14.4.2015 1510017196 Utajärven kunta Pahkavaaran tuulivoimapuiston osayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 14.4.2015 Tässä osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa (OAS) esitetään osayleiskaavan laatimisen

Lisätiedot

TUOMIPERÄN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA

TUOMIPERÄN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA S U U N N IT T E L U JA T EK N IIK K A YLIVIESKAN KAUPUNKI TUOMIPERÄN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA KAAVASELOSTUS / LUONNOS FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY KAAVASELOSTUS 1 Lauri Solin Sisällysluettelo

Lisätiedot

Nivalan kaupunki Tekninen lautakunta

Nivalan kaupunki Tekninen lautakunta -3, TEK 13.6.2013 18:30 Nivalan kaupunki Tekninen lautakunta 13.6.2013 Esityslista 5/2013 -1, TEK 13.6.2013 18:30 Kokousaika 13.6.2013 kello 18.30 - Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Saapuvilla

Lisätiedot

PERKIÖN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA

PERKIÖN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A Karijoen kunta PERKIÖN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA KAAVASELOSTUS / valmisteluvaihe FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P21610 Kaavaselostus Susanna Paananen Sisällysluettelo

Lisätiedot

Kannuksen Kaukasennevan tuulipuiston osayleiskaavaluonnos. Kaavaselostus

Kannuksen Kaukasennevan tuulipuiston osayleiskaavaluonnos. Kaavaselostus Kannuksen Kaukasennevan tuulipuiston 6.8.2015 YHTEYSTIEDOT Kannuksen kaupunki Mittausteknikko Matti Salmela +358 44 4745 247 etunimi.sukunimi(a)kannus.fi Hanketoimija, Puhuri Oy Hankekehityspäällikkö Harri

Lisätiedot

HUMPPILAN KUNTA URJALAN KUNTA. Humppilan ja Urjalan tuulivoimaosayleiskaava

HUMPPILAN KUNTA URJALAN KUNTA. Humppilan ja Urjalan tuulivoimaosayleiskaava Viite: 82142738, 82142750 HUMPPILAN KUNTA URJALAN KUNTA Humppilan ja Urjalan tuulivoimaosayleiskaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 31.7.2012, päivitetty 24.5.2013 ja 11.8.2014 Osallistumis- ja

Lisätiedot

LAITILAN KAUPUNKI JA PYHÄRANNAN KUNTA KAKONJÄRVEN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

LAITILAN KAUPUNKI JA PYHÄRANNAN KUNTA KAKONJÄRVEN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG Finnish Consulting Group Oy Suomen Hyötytuuli Oy LAITILAN KAUPUNKI JA PYHÄRANNAN KUNTA KAKONJÄRVEN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 172461-P18059 22.8.2012 FCG

Lisätiedot

Mastokankaan tuulivoimaosayleiskaava

Mastokankaan tuulivoimaosayleiskaava Kaavaselostus Timo Huhtinen 2.6.2015 Kaavaselostus, luonnos 2 (58) 2.6.2015 SISÄLLYS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT... 4 1.1 Tunnistetiedot... 4 1.2 Kaava-alueen sijainti... 4 1.3 Kaavan tarkoitus... 5 1.4

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Ylitornion kunta Reväsvaaran tuulivoima-alueen osayleiskaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 27.8.2014 SISÄLLYSLUETTELO 1 Johdanto... 3 2 Osayleiskaava... 3 3 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Tahkoluodon merituulipuiston osayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 14.11.2013, 11.3.2014, 6.10.2014 OAS

Tahkoluodon merituulipuiston osayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 14.11.2013, 11.3.2014, 6.10.2014 OAS Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 14.11.2013, 11.3.2014, 6.10.2014 OAS Sisältö 1 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT 4 1.1 Suunnittelualue 4 1.2 Nykyinen maankäyttö, maisema, suojelu ja ympäristöhäiriöt 5 2 OSAYLEISKAAVAN

Lisätiedot

Loimaan Alastaron tuulivoimaosayleiskaava

Loimaan Alastaron tuulivoimaosayleiskaava LOIMAAN KAUPUNKI EOLUS VIND AB PO Loimaan Alastaron tuulivoimaosayleiskaava Kaavaselostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P24868 Kaavaselostus 1 (65) Pekka Sepppänen Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 2 1.1

Lisätiedot

MOLPE-PETOLAHDEN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA

MOLPE-PETOLAHDEN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA MAALAHDEN KUNTA MOLPE-PETOLAHDEN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA KAAVASELOSTUS / FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20392 KAAVASELOSTUS / I Salomaa Kristina Sisällysluettelo 1 Johdanto... 1 2 Kaavoituksen

Lisätiedot

Isokankaan tuulivoimapuiston osayleiskaava

Isokankaan tuulivoimapuiston osayleiskaava IIN KUNTA Isokankaan tuulivoimapuiston osayleiskaava KAAVASELOSTUS / Luonnosvaihe FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 8.4.2015 P24712 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY KAAVASELOSTUS / Luonnosvaihe ii (3) Sisällysluettelo

Lisätiedot

Huittisten Kiimasuon alueen tuulivoimaosayleiskaava

Huittisten Kiimasuon alueen tuulivoimaosayleiskaava HUITTISTEN KAUPUNKI EOLUS OY Huittisten Kiimasuon alueen tuulivoimaosayleiskaava Kaavaselostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P24870 Kaavaselostus 1 (70) Pekka Sepppänen Sisällysluettelo 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

PAJUKOSKEN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA

PAJUKOSKEN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A YLIVIESKAN KAUPUNKI PAJUKOSKEN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA KAAVASELOSTUS EHDOTUS FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY KAAVASELOSTUS 1 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO...

Lisätiedot