ASEMAKAAVAN MUUTOS Kortteli 444, tontti 10. Vireilletulo: Maankäyttölautakunta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ASEMAKAAVAN MUUTOS Kortteli 444, tontti 10. Vireilletulo: Maankäyttölautakunta 29.1.2014 6"

Transkriptio

1 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS tarkistettu Kunta: Kaavan nimi: Mäntsälä ASEMAKAAVAN MUUTOS Kortteli 444, tontti 10 Hankenumero: 239 Vireilletulo: Maankäyttölautakunta Käsittely: OAS ja valmisteluaineisto nähtävillä: (OAS ja kaavaluonnos) (kaavaluonnos ja selostusteksti) Kaavaehdotus nähtävillä Kunnanhallitus cc.xx.vvvv

2

3 Korttelin 444 tontin 10 asemakaavan muutos , (7) ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Asemakaavan muutoksen selostus koskee päivättyä ja tarkistettua asemakaavakarttaa. 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Ks. kansilehti 1.2 Kaava-alueen sijainti Suunnittelualue käsittää voimassa olevan asemakaavan mukaisen yhden tontin (kortteli 444 tontti 10). Kaavamuutosalueen koko on n. 0,1646 ha. Alue sijoittuu Kirkonkylän asemakaava-alueen länsilounaisosaan. Etäisyys kunnantalolle on n. 1,3 km. Liite Kaavan nimi ja tarkoitus Maanomistajan tavoitteena on, että alueelle laaditaan asemakaavan muutos, jolla alueen voimassa olevan asemakaavan merkintä AO (erillispientalojen korttelialue) muutetaan merkinnäksi AP (asuinpientalojen korttelialue). AP merkintä mahdollistaisi rivitalojen(rivitalon) rakentamisen alueelle (tontille). Nykyinen rakentamistehokkuus (e=0,25) ja kerrosluku (II) säilyvät ennallaan. Alue tiivistää yhdyskuntarakennetta. Rivitalo sopii hyvin ympäröivään rakennuskantaan. Selostuksen sisällysluettelo 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Tunnistetiedot Kaava-alueen sijainti Kaavan nimi ja tarkoitus TIIVISTELMÄ LÄHTÖKOHDAT Selvitys suunnittelualueen oloista KAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET Kaavasuunnittelun tarve Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset Osallistuminen ja yhteistyö Osalliset Vireilletulo Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt Viranomaisyhteistyö Asemakaavan muutoksen tavoitteet Suunnitteluprosessin alussa määritellyt tavoitteet Mielipiteet, kannanotot ja lausunnot Ehdotusvaiheen kommentit ja lausunnot ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN KUVAUS Kaavan rakenne ja kuvaus Aluevaraukset Kaavan vaikutukset Kaavamerkinnät ja määräykset Nimistö ASEMAKAAVAN TOTEUTUS Toteutusta ohjaavat ja havainnollistavat suunnitelmat Toteutus ja ajoitus Toteutuksen seuranta... 7

4 Korttelin 444 tontin 10 asemakaavan muutos , (7) Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Liite 1: Liite 2: Liite 3. Liite 4: Liite 5: Liite 6: Liite 7: Suunnittelualueen sijainti Ote Uudenmaan maakuntakaavasta Ote yleiskaavasta Ote ajantasa-asemakaavasta, poistuva kaava Havainnekuvat Vastineet (aloitus- ja laatimisvaihe) Vastineet (ehdotusvaihe) 2 TIIVISTELMÄ Ks ja 5.1 sekä LÄHTÖKOHDAT 3.1 Selvitys suunnittelualueen oloista Maaperä Maaperä soveltuu kantavana hyvin rakentamiseen (huom. rakentaminen edellyttää täyttöjä). Luonnonolot Kirkonkylän osayleiskaava 2020 tehdyssä luontoselvityksessä alueella ei ole erityiskohteita. Vuoden 2013 ilmakuvan mukaan kaava-alueen puusto on kokonaan poistettu. Kaava-alue on rakentamatonta aluetta. Katuverkosto on valmiina tontille asti. Melu ja tärinä Kaavamuutosalue sijoittuu rakennetun laajan asuntoaleen keskelle. Alueelle ei kohdistu melusta tai tärinästä aiheutuvia ympäristöhäiriöitä. Maanomistus Kaavoitettava alue on yksityisessä omistuksessa. Maakuntakaava Alue on Uudenmaan maakuntakaavassa määritelty taajamatoimintojen alueeksi. Liite 2. Yleiskaava Alueella on voimassa oikeusvaikutteinen Kirkonkylän osayleiskaava Kunnanvaltuusto on hyväksynyt kaavan ja kaava on tullut voimaan Osayleiskaavassa alue on AP aluetta (asuinpientalojen aluetta). Liite 3. Asemakaava Alueella on voimassa asemakaava, jossa alue on erillispientalojen (AO) korttelialuetta. AO alueen kaavamääräys on: Erillispientalojen korttelialue. Kullekin tontille saa rakentaa kahden perheen omakotirakennuksen. Kaava on vahvistettu Liite 4. Laaditut selvitykset Aluetta koskevat seuraavat selvitykset: - Mäntsälän Kirkonkylän osayleiskaava-alueen luontoselvitys v.2002 (Enviro Oy)

5 Korttelin 444 tontin 10 asemakaavan muutos , (7) 4 KAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET 4.1 Kaavasuunnittelun tarve Aloite kaavoitustyön käynnistämiseen on tullut alueen maanomistajien taholta. 4.2 Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset Korttelin 444 tontin 10 asemakaavan muutoksen aloitus- ja valmisteluvaiheen aineistot ovat olleet nähtävillä (OAS ja kaavaluonnos) ja (kaavaluonnos ja selostusteksti). 4.3 Osallistuminen ja yhteistyö Osalliset Osallisia ovat MRL 62 :n mukaan kuntalaiset, alueen maanomistajat sekä ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin tehtävä kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa. Lisäksi osallisia ovat viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään. Osallisilla on oikeus ottaa osaa kaavan valmisteluun, arvioida sen vaikutuksia ja lausua kaavasta mielipiteensä. Osallisia ovat: Kuntalaiset ja alueen maanomistajat. Viranomaistahoista osallisia ovat Uudenmaan liitto, Mäntsälän Vesi, Uudenmaan ELY-keskus, Mäntsälän Sähkö. Kunnan asiantuntijaviranomaiset: Tekninen palvelukeskus Vireilletulo Maankäyttölautakunta on tehnyt päätöksen kaavamuutoksen käynnistämisestä , Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt Korttelin 444 tontin 10 asemakaavan muutoksen aloitus- ja valmisteluvaiheen aineistot ovat olleet nähtävillä (OAS ja kaavaluonnos) ja (kaavaluonnos ja selostusteksti). Asemakaavaehdotus hyväksytään maankäyttölautakunnassa ja kunnanhallituksessa. Kaavaehdotus asetetaan MRA 27 mukaisesti virallisesti nähtäville 30 päivän ajaksi. Asemakaavaehdotuksesta on mahdollista jättää muistutuksia. Vastineet jätettyihin muistutuksiin postitetaan niille muistutuksen jättäneille, jotka ovat jättäneet osoitteensa. Ehdotuksen nähtäville asettamisesta ilmoitetaan paikallislehdissä, kuten kunnalliset ilmoitukset julkaistaan. Asemakaavamuutoksen hyväksyy kunnanhallitus. Kunnanhallituksen hyväksymispäätöksestä voi tehdä oikaisuvaatimuksen Viranomaisyhteistyö Kaava-aineistoista pyydettiin valmisteluvaiheessa kunnallisten viranomaisten lausunnot (muita lausuntoja ei pyydetty). Ehdotusvaiheessa on pyydetty lausunnot osallisilta viranomaisilta liitteen 7 mukaisesti. Lausunnot pyydettiin seuraavilta viranomaistahoilta: Tekniset palvelut, Mäntsälän Sähkö, Mäntsälän Vesi, Päijät-Hämeen museo/riitta Niskanen, Keski-Uudenmaan ympäristökeskus/tapio Reijonen, Uudenmaan ELY-keskus/Elina Kuusisto ja Uudenmaan liitto.

6 Korttelin 444 tontin 10 asemakaavan muutos , (7) 4.4 Asemakaavan muutoksen tavoitteet Suunnitteluprosessin alussa määritellyt tavoitteet Maanomistajan tavoitteena on, että alueelle laaditaan asemakaavan muutos, jolla alueen voimassa olevan asemakaavan merkintä AO (erillispientalojen korttelialue) muutetaan merkinnäksi AP (asuinpientalojen korttelialue). AP merkintä mahdollistaa rivitalojen(rivitalon) rakentamisen alueelle (tontille). Nykyinen rakentamistehokkuus (e=0,25) ja enimmäiskerrosluku (II) säilyvät ennallaan Mielipiteet, kannanotot ja lausunnot Korttelin 444 tontin 10 asemakaavan muutoksen aloitus- ja valmisteluvaiheen aineistot ovat olleet nähtävillä (OAS ja kaavaluonnos) ja (kaavaluonnos ja selostusteksti). Kaava-aineistoista pyydettiin kunnallisten viranomaisten lausunnot (muita lausuntoja ei pyydetty). Tiivistelmä kaavahankkeesta saaduista mielipiteistä, kannanotoista ja lausunnoista sekä kaavan laatijan vastineet on esitetty selostuksen liitteellä Ehdotusvaiheen kommentit ja lausunnot Korttelin 444 tontin 10 asemakaavan muutoksen ehdotusvaiheen aineistot ovat olleet nähtävillä Kaava-aineistoista pyydettiin lausunnot seuraavilta tahoilta: Tekniset palvelut, Mäntsälän Sähkö, Mäntsälän Vesi, Päijät-Hämeen museo/riitta Niskanen, Keski-Uudenmaan ympäristökeskus/tapio Reijonen, Uudenmaan ELY-keskus/Elina Kuusisto ja Uudenmaan liitto. Kaavan laatija on kuvannut annetut lausunnot ja muistutukset/kommentit päivätyissä vastineissa. Vastineet ovat liitteenä 7. Kaavan laatijan esityksen mukaan asemakaavaehdotukseen on tehty seuraavat tarkistukset: Asemakaavaehdotusta on täydennetty lisäämällä AP määräykseen asuntojen enimmäislukumäärä seuraavasti: Korttelin 444 tontille 10 saadaan sijoittaa enintään neljä asuntoa. Kaavamääräyksistä on poistettu asemakaavaehdotusvaiheessa AP kaavamääräyksen lopussa ollut maininta, jonka mukaan alueelle saisi rakentaa myös luhtitaloja. Tehdyt tarkistukset ovat vähäisiä ja luonteeltaan kaavaratkaisua täydentäviä, joten asemakaavamuutosta ei ole tarve asettaa uudelleen nähtäville. 5 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN KUVAUS 5.1 Kaavan rakenne ja kuvaus Asemakaavan tontti säilyy rajoiltaan täsmälleen voimassa olevan kaavan mukaisena. Liittyminen tontille tapahtuu tontin lounaiskulmasta. Asemakaavamuutoksen ehdotus on päivätty Tavoitteiden mukaisesti voimassa olevan asemakaavan korttelin 444 tontin 10 käyttötarkoitus AO (erillispientalojen korttelialue) on muutettu AP alueeksi (asuinpientalojen korttelialueeksi). AP merkintä sallii rivitalon rakentamisen tontille. Tontin koko on 1646 m2 ja tehokkuusluku on e=0,25. Rakennusoikeus on yhteensä 411,5 ka-m2. Rakennusala on sijoitettu tontin pohjoisempaan osaan siten, että rakennusmassat voidaan sijoittaa samansuuntaisesti ja samassa linjassa porrastaen itä- ja länsipuolisten pientalojen kanssa. Pihat antavat etelään ja käynti asuntoihin voidaan järjestää rakennuksen pohjoissivulta. Autopaikoitus on koottu tontin länsipäähän. Rakennus sopii ympäristöönsä eikä aiheuta naapuritonteille kohtuuttomasti häiriöiden lisääntymistä. Alueen käyttömuoto säilyy samana (asuminen) ja rakennusten kerrosluku samoin enintään II. Havainnekuvissa (liite 4) rivitalo on esitetty yksikerroksisena rakennuksena (ks. tarkemmin kohta 6.1).

7 Korttelin 444 tontin 10 asemakaavan muutos , (7) 5.2 Aluevaraukset Asemakaavamuutoksessa on vain yksi tontti. Tontin pinta-ala on 1646 m2 ja rakennusoikeus 411,5 m2. Kaavaan ei sisälly katu- eikä puistoalueita. Kaava (tontti) rajautuu lounaiskulmastaan katualueeseen ja muulta länsisivultaan kevyenliikenteen katuun. Koko pohjoissivultaan tontti rajautuu puistoon. 5.3 Kaavan vaikutukset Yleisperustelut ja -kuvaus Kaava-alue on rakentamatonta aluetta. Maaperä soveltuu kantavana hyvin rakentamiseen. Tontti on keski- ja itäosastaan muuta ympäristöä matalampaa aluetta (kuopassa), joten rakentaminen edellyttää pihaalueilla myös täyttöjä. Kaava-alueen puusto on kokonaan poistettu. Katuverkosto on valmiina tontille asti. Katuliittymä Puusepäntielle sijoittuu tontin lounaiskulmaan. Kaavamuutosalue sijoittuu rakennetun laajan asuntoaleen keskelle. Alueelle ei kohdistu melusta tai tärinästä aiheutuvia ympäristöhäiriöitä. Täyttö ja kuivatus tulee tehdä siten, etteivät hulevedet aiheuta pohjoispuolellakaan ongelmia. Rakennuksen sijoittaminen lähemmäs tontin pohjoisrajaa mahdollistaa pääjulkisivujen suuntaamisen etelänpuolelle. Kulku asuntoihin on tontin käytön ja naapurien kannalta parasta sijoittaa rakennuksen pohjoissivulle. Samalla leikki- ja oleskelualueet voidaan sijoittaa eteläpuolelle. Autopaikoitus on perusteltua sijoittaa tontin länsipäähän. Kaavaratkaisu toteuttaa yleiskaavassa esitettyä tavoitetta tiivistää keskusta-alueita. Isolle omakotitontille voisi nykyisen kaavan mukaan rakentaa vain omakotitalon (411 ka-m2). Kaavamuutoksen jälkeen mahdollistetaan rivi- tai paritalorakentaminen. Rakentajataholta saadun tiedon mukaan suurilla asunnoilla ei tällä hetkellä ole merkittävää kysyntää. Halutaan nimenomaan pienempiä asuntoja (kuten tontille 10 on suunniteltu). Rivitalo sopii hyvin ympäröivään rakennuskantaan. Maakuntakaava ja osayleiskaava Kaavaratkaisu on maakuntakaavan ja oikeusvaikutteisen Kirkonkylän osayleiskaavan 2020 mukainen. Maisemalliset vaikutukset Rakentaminen sijoittuu jo rakennetun tiiviin omakotialueen sisälle ja rajoittuu pohjoissivultaan jyrkähköön puistorinteeseen. Rakentamisen maisemalliset vaikutukset rajoittuvat vain tontin lähiympäristöön. Kulttuurihistoria sekä muinaismuistot Tontin lähiympäristössä kaikki rakentaminen on toteutunut aivan viime vuosina eikä lähistöllä ole kulttuurihistoriallisesti arvokkaita kohteita tai muinaisjäännöskohteita. Luonto-olosuhteet Tontilla ei ole luonnontilaista kasvillisuutta. Tontti on muuta ympäristöä matalammalla ja tontin pihaalueita korotetaan rakentamisen myötä. Virkistyskäyttö Tontti liittyy pohjoissivultaan puistoon ja länsisivultaan kevyenliikenteen katuun. Vesihuolto Tontin vesihuoltoliittymät ovat tontin lounaiskulmassa. Liittyminen rakennettuun vesihuoltoon edellyttää tontin pihatason korottamista. Tontin 10 pihatasoa joudutaan vesihuollon takia korottamaan kaavassa esitetylle tasolle (+82,5 82,5 m). Jätevesiliittymän liitoskorkeus on +80,21 (N60) ja huleveden liitoskorkeus +80,76 (N60). Jätevesijohdoissa putkien peitesyvyys tulee olla noin 2 m (ja vähän yli), jotta jäätymisvaara ei olisi. Tiestö Liittyminen rakennettuun katuun tapahtuu tontin lounaiskulmasta.

8 Korttelin 444 tontin 10 asemakaavan muutos , (7) Yhdyskuntarakenne ja palvelut Kaavamuutos on osayleiskaavan mukainen. Yhdyskunta- ja kaupallisten palvelujen osalta hyödynnetään jo olemassa olevia keskusta-alueen palveluja. Talous Maanomistaja vastaa kaavan toteutuksesta. Kaavan toteuttaminen ei tuo Mäntsälän kunnalle taloudellisia velvoitteita. Vesihuollon liittymät on jo rakennettu valmiiksi samoin katuyhteys. Mikäli rakentaminen edellyttää muutoksia vesihuollon liittymissä tai runkojohdoissa, vastaa maanomistaja niistä aiheutuvista suunnittelun ja rakentamisen lisäkustannuksista. Sosiaaliset vaikutukset Omakotitaloratkaisun sijaan rivitalototeutus lisää jonkin verran asukkaiden määrää alueella. Kuten muissa kohdissa on jo todettu, perusratkaisu voisi olla myös kaksi omakotitaloa, tai paritalo. Siihen nähden asukasmäärän lisäys ei aiheuta merkittävää häiriötä naapurustolle. On myös todennäköistä, että isossa omakotitalossa (411 ka-m2) asukasmäärä asuntoa kohden lienee suurempi kuin pienemmässä rivitaloasunnossa (esim. 100 ka-m2/asunto). Asukasliikenne ei todennäköisesti lisäännykään samassa suhteessa kuin asuntojen määrä (rakennusoikeuden pysyessä samana). Asukasmäärästä naapurustolle aiheutuva häiriö ei ole merkittävä eikä kohtuuton. Asuntomäärän muutosta ja muutoksen vaikutusta on tarkasteltu hieman laajemmin vastineissa (Liite 7). Melu ja muut ympäristöhäiriöt Alueelle ei kohdistu melua tai muita ympäristöhäiriöitä. Kaavan toteuttaminen ei myöskään rakentamisvaiheen jälkeen aiheuta melua tai muita vastaavia ympäristöhäiriöitä. 5.4 Kaavamerkinnät ja määräykset Kaavamerkinnät ja määräykset on kokonaisuudessaan esitetty kaavakartalla. 5.5 Nimistö Kaava-alueelle ei ole kaavatietä, joten kaavassa ei ole uutta nimistöä. 6 ASEMAKAAVAN TOTEUTUS 6.1 Toteutusta ohjaavat ja havainnollistavat suunnitelmat Asemakaava-aineistojen liitteenä on havainnekuvapiirrokset, jossa toteutus on osoitettu yksikerroksisena rivitalona (mahdollistaa myös paritalototeutuksen). Suunniteltu rakentaminen (porrastettu rivitalo) sopii hyvin jo rakennettuun ympäristöön. Alueella on voimassa asemakaava, jossa alue on erillispientalojen (AO) korttelialuetta. AO alueen kaavamääräys on: Erillispientalojen korttelialue. Kullekin tontille saa rakentaa kahden perheen omakotirakennuksen. Kaavan pohjakartalta (ks. asemakaavamuutos) ja havainnekuvasta (ks. havainnekuvat) ilmenee selkeästi, että lähitonteille rakennetut omakotirakennukset sijaitsevat likipitäen sen kokoisilla maa-alueilla, jotka vastaavat noin puolta tontin 10 pinta-alasta. Jokaiseen omakotirakennukseen saisi asemakaavan mukaan sijoittaa kaksi asuntoa. Eli käytännössä jokainen omakotitontti voitaisiin kaavan mukaan toteuttaa paritalotehokkuudella (asuntojen määrän suhteen). Näin olleen asuntojen lukumäärän mukaan tonttia 10 ympäröivien alueiden asuntomäärä vastaisi alueväljyydeltään likimain samaa tehokkuutta kuin, jos tontille 10 rakennetaan rivitalo, jossa on neljä asuntoa. joten siihen nähden rivitalototeutus ei merkittävästi lisää liikennettä. Autojen paikoitus sijoittuu tontin länsipäähän rajoittuen Puusepäntien kääntöpaikkaan ja kevyenliikenteen katuun. Kahtena omakotitonttina autoilla liikkumista kohdistuisi myös nykyisen tontin sisälle. Autojen keskitetty paikoitus tontin luoteiskulmaan ei aiheuta merkittävää häiriötä naapuritonteille. Kaavan yleismääräyksissä on annettu ohjeita rakentamistavasta.

9 Korttelin 444 tontin 10 asemakaavan muutos , (7) 6.2 Toteutus ja ajoitus Suunnittelualue on kokonaan yksityisessä omistuksessa. Kaavan mukainen rakentaminen käynnistyy heti kaavan saatua lainvoiman. 6.3 Toteutuksen seuranta Kaava-alueen toteutuksen seurannasta vastaa Mäntsälän kunta. Espoo , tarkistettu Seppo Lamppu tmi Seppo Lamppu DI

Asemakaavan muutos / kortteli 444 tontti 10 / Asemakaavaehdotuksen hyväksyminen

Asemakaavan muutos / kortteli 444 tontti 10 / Asemakaavaehdotuksen hyväksyminen Maankäyttölautakunta 6 29.01.2014 Maankäyttölautakunta 20 19.02.2014 Maankäyttölautakunta 54 07.05.2014 Maankäyttölautakunta 90 27.08.2014 Asemakaavan muutos / kortteli 444 tontti 10 / Asemakaavaehdotuksen

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS KYLMÄNIEMI

ASEMAKAAVAN MUUTOS KYLMÄNIEMI Kaavaselostus Laukaan kirkonkylä ASEMAKAAVAN MUUTOS KYLMÄNIEMI Korttelit 670-674 ja 677 sekä niihin liittyvät viher- ja katualueet 410-AK-KIR-027 Ehdotus 6.5.2015 LAUKAAN KUNTA 2015 MAANKÄYTTÖOSASTO Tähän

Lisätiedot

Viikkalan asemakaavan muutos

Viikkalan asemakaavan muutos S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A NAKKILAN KUNTA Viikkalan asemakaavan muutos Selostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20751 Selostus 1 (23) Hakula, Närhi Sisällysluettelo 1 Perus- ja tunnistetiedot...

Lisätiedot

SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA HUMPPILAN KUNTA. Kumpulan asemakaava SELOSTUS

SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA HUMPPILAN KUNTA. Kumpulan asemakaava SELOSTUS SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA HUMPPILAN KUNTA SELOSTUS FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 16.9.2013 P19737 SELOSTUS 1 (15) Seppänen Pekka 16.9.2013 Sisällysluettelo 1 Perus- ja tunnistetiedot... 3 1.1 Tunnistetiedot...

Lisätiedot

Moreeni ASEMAKAAVAN SELOSTUS. Leveämäenkuja 3 Asemakaava ja asemakaavan muutos 22. kaup.osa, Kortteli 87, tontti 3 ja katualue

Moreeni ASEMAKAAVAN SELOSTUS. Leveämäenkuja 3 Asemakaava ja asemakaavan muutos 22. kaup.osa, Kortteli 87, tontti 3 ja katualue ASEMAKAAVAN SELOSTUS 2494 Moreeni Leveämäenkuja 3 Asemakaava ja asemakaavan muutos 22. kaup.osa, Kortteli 87, tontti 3 ja katualue Tilaajajohtaja Päivi Saloranta Vireilletulo 20.2.2014 Yhdyskuntalautakunta

Lisätiedot

REISJÄRVEN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS VILJAMÄEN ALUEEN KORTTELISSA 128

REISJÄRVEN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS VILJAMÄEN ALUEEN KORTTELISSA 128 REISJÄRVEN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS VILJAMÄEN ALUEEN KORTTELISSA 18 ASEMAKAAVASELOSTUS kaavaehdotus 1.4.1 tark..4.1 14.1.9, 1 Kunnanhallituksen kaavamuutospäätös.... Kunnanhallituksen päätös asemakaavan

Lisätiedot

Vesilahti Savelanmetsänhelmen asemakaava Kaavaselostus 20.12.2012, tark. 20.5.2013

Vesilahti Savelanmetsänhelmen asemakaava Kaavaselostus 20.12.2012, tark. 20.5.2013 Vesilahti Savelanmetsänhelmen asemakaava Kaavaselostus 20.12.2012, tark. 20.5.2013 Vireilletulo: 19.9.2011 Kaavaluonnos: 5.1.2012 Kaavaehdotus: 20.12.2012, tark. 20.5.2013 Kaavatoimikunta: 6.6.2013 Kunnanhallitus:

Lisätiedot

K Y R Ö N T A A J A M A PAPPILANMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

K Y R Ö N T A A J A M A PAPPILANMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS PÖYTYÄN KUNTA K Y R Ö N T A A J A M A PAPPILANMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS asemakaavan muutoksen selostus EHDOTUS 26.3.2012 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT Kyrön taajama, Pappilanmäen asemakaavan

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA MÄNTSÄLÄ SUVIKETO RANTA-ASEMAKAAVA. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, 26.8.2014, täyd. 20.11.2014

MÄNTSÄLÄN KUNTA MÄNTSÄLÄ SUVIKETO RANTA-ASEMAKAAVA. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, 26.8.2014, täyd. 20.11.2014 1(5) MÄNTSÄLÄ SUVIKETO RANTA-ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, 26.8.2014, täyd. 20.11.2014 PROJ. NRO 247 Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ALOITE TAI HAKIJA SUUNNITTELUN

Lisätiedot

V105 Villähteen entinen paloasema Villähde, kortteli 40 Asemakaavan muutos

V105 Villähteen entinen paloasema Villähde, kortteli 40 Asemakaavan muutos Nastolan kunta Villähde, kortteli 40 Asemakaavan muutos Kaavaselostus, joka koskee päivättyä asemakaavakarttaa. Nastolan kunta Kaavoitus Nastolan kunta Selostus 1 (13) 1 Perus- ja tunnistetiedot 1.1 Tunnistetiedot

Lisätiedot

Kunnanhallitus 512-P22022

Kunnanhallitus 512-P22022 SUUNNITTELU JA TEKNI IKKA MUONION KUNTA KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, M-ALUE JA KORTTELI 37 SELOSTUS Vireille tulo 17.7.2013 Luonnos nähtävillä 23.100 22.11.2013 Ehdotus nähtävillä 25.2.-26.3.2014 Kunnanhallitus

Lisätiedot

LÄHTEENMÄEN ALUEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS 2

LÄHTEENMÄEN ALUEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS 2 A R K K I T E H T I T O I M I S T O T A R M O M U S T O N E N O Y L E H M US T I E 27 A 2 0 7 2 0 T U R K U 02-2424 963 10.04.2015 LÄHTEENMÄEN ALUEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS 2 RUSKO,LÄHTEENMÄEN

Lisätiedot

KIRKONKYLÄ HAUKIPUDAS UKONKAIVOS HAUKIPUTAAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS

KIRKONKYLÄ HAUKIPUDAS UKONKAIVOS HAUKIPUTAAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS KIRKONKYLÄ HAUKIPUDAS UKONKAIVOS ASEMAKAAVAN MUUTOS Asemakaavan muutos koskee osaa Kirkonkylän asemakaavan korttelista 2703 Ukonkaivoksen alueella. Asemakaavan muutoksella muodostuvat Haukiputaan kirkonkylän

Lisätiedot

SJÖKULLAN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS

SJÖKULLAN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Lapinjärvi 8.6.2004 muutettu 28.9.2004 1 16679 LAPINJÄRVEN KUNTA INGERMANINKYLÄ SJÖKULLAN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS 28.9.2004 Vireilletulo Asemakaavan ja asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee

Lisätiedot

KERAVA 6. SAVIO KOIVIKONTIE 41 ASEMAKAAVAN MUUTOS (2310) Asemakaavan selostus. Tämä selostus koskee 26.2.2015 päivättyä kaavakarttaa KERAVAN KAUPUNKI

KERAVA 6. SAVIO KOIVIKONTIE 41 ASEMAKAAVAN MUUTOS (2310) Asemakaavan selostus. Tämä selostus koskee 26.2.2015 päivättyä kaavakarttaa KERAVAN KAUPUNKI KERAVA 6. SAVIO KOIVIKONTIE 41 ASEMAKAAVAN MUUTOS (2310) Asemakaavan selostus Tämä selostus koskee 26.2.2015 päivättyä kaavakarttaa KERAVAN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖPALVELUT Kaupunkikehitysjaosto 11.3.2015 2

Lisätiedot

Visakankaan seurakuntatalo

Visakankaan seurakuntatalo ASEMAKAAVAN SELOSTUS 60 Visakankaan seurakuntatalo Asemakaavan muutos. kaup.osa, Korttelin 7 tontit - ja korttelin 5 tontit - sekä katualue Tilaajapäällikkö Leena Roppola Vireilletulo / nähtävilläolo.8.0

Lisätiedot

HIU, 19. KAUPUNGINOSAN KORTTELIT 20-21 ASEMAKAAVAN MUUTOS

HIU, 19. KAUPUNGINOSAN KORTTELIT 20-21 ASEMAKAAVAN MUUTOS Uudenkaupungin kaupunki Ak 1904 Hallinto- ja kehittämiskeskus Maankäyttöpalvelut 1. Perus- ja tunnistetiedot 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan muutos koskee: HIU, 19. kaupunginosan kortteleita 20-21 (AO)

Lisätiedot

KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KIIKOISTEN KYLÄ

KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KIIKOISTEN KYLÄ KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KIIKOISTEN KYLÄ EHDOTUS A 042 Asemakaavan selostus 5.6.2014 OAS Kiikoisten kunnanhallitus 19.3.2012, 64 Vireilletulosta kuulutettu 3/2012 Kaavaluonnos nähtävillä 31.5.-2.7.2012,

Lisätiedot

TEUVAN KUNTA Kirkonseudun asemakaavan muutos, Lehtiharjun alue

TEUVAN KUNTA Kirkonseudun asemakaavan muutos, Lehtiharjun alue ASEMAKAAVAN SELOSTUSLUONNOS 16X160803.AK2 Kvalt... 23.10.2013 TEUVAN KUNTA Kirkonseudun asemakaavan muutos, Lehtiharjun alue Kortteli 241 TEUVAN KUNTA 1 1 PERUSTIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan selostus,

Lisätiedot

Asemakaavan selostus 12.11.2013 HÄMEENLINNAN KAUPUNKI 2474 RAITALAMMI

Asemakaavan selostus 12.11.2013 HÄMEENLINNAN KAUPUNKI 2474 RAITALAMMI 1 Asemakaavan selostus 12.11.2013 HÄMEENLINNAN KAUPUNKI 2474 RAITALAMMI Asemakaava: 80.kaup.osa, korttelit 44 tontit 7-12, korttelit 45 ja 72-76 sekä virkistys-, suojaviher-, ja katualueet Päivi Saloranta,

Lisätiedot

JUNNIMÄEN ALUEEN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS JA MUUTOS

JUNNIMÄEN ALUEEN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS JA MUUTOS PÖYTYÄN KUNTA KYRÖN TAAJAMA JUNNIMÄEN ALUEEN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS JA MUUTOS asemakaavan selostus 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT Kyrön taajama, Junnimäen alueen asemakaava ja asemakaavan

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS YLIVIESKA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Männistön (8.) kaupunginosan kortteli 22 tontti 8 Vireille Teknisten palveluiden lautakunta 20.5.2009 40 Hyväksyminen Kaupunginhallitus 27.1.2014 xx Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

SIUNTION KUNTAKESKUS Asemakaava

SIUNTION KUNTAKESKUS Asemakaava Siuntion kunta ASEMAKAAVAN SELOSTUS Kunta Siuntio Kaavan nimi SIUNTION KUNTAKESKUS Asemakaava Asemakaavalla muutettavat asemakaavat: ks. 3.2.1 Asemakaavassa muodostuvat korttelit 25, 27, 28, 29, 30, 127,

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie Kaavatunnus: 2-231 Asianumero: 779/10.02.03/2013 Kaav.ltk: nn.nn.nnnn Kh: nn.nn.nnnn ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie 1 Suunnittelualue sijaitsee Nurmijärven

Lisätiedot

KIVIRISTI LAPUA. ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS SELOSTUS (luonnos/ 05)

KIVIRISTI LAPUA. ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS SELOSTUS (luonnos/ 05) KIVIRISTI LAPUA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS SELOSTUS (luonnos/ 05) Asemakaavan muutos koskee Kiviristin kaupunginosan 5 korttelin 514 tontteja 3-4 sekä osaa tilasta 11:189. Asemakaavan muutoksella

Lisätiedot

HENNA LÄNSIRINTEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS ORIMATTILAN KAUPUNKI SELOSTUS KOSKEE 28.5.2015 PÄIVÄTTYÄ EHDOTUSVAIHEEN ASEMAKAAVAKARTTAA

HENNA LÄNSIRINTEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS ORIMATTILAN KAUPUNKI SELOSTUS KOSKEE 28.5.2015 PÄIVÄTTYÄ EHDOTUSVAIHEEN ASEMAKAAVAKARTTAA HENNA LÄNSIRINTEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS SELOSTUS KOSKEE 28.5.2015 PÄIVÄTTYÄ EHDOTUSVAIHEEN ASEMAKAAVAKARTTAA Videodrone Finland Oy ORIMATTILAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

UUSIKAUPUNKI OSAN KINNALAN RANTA-ASEMAKAAVASTA MUUTOS (TAMMIO) VOHDENSAARI

UUSIKAUPUNKI OSAN KINNALAN RANTA-ASEMAKAAVASTA MUUTOS (TAMMIO) VOHDENSAARI UUSIKAUPUNKI VOHDENSAARI OSAN KINNALAN RANTA-ASEMAKAAVASTA MUUTOS (TAMMIO) Selostus koskee 15.1.2014 päivättyä ja 30.1.2014 tarkistettua asemakaavaluonnosta Vireilletulo:.. Kunnanhallituksen hyväksymispäivämäärä:..

Lisätiedot

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI LÄNSIVÄYLÄ

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI LÄNSIVÄYLÄ A S E M A K A A V A N S E L O S T U S ASEMAKAAVAN MUUTOS 9. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 29 TONTEILLE 1, 2, 3 JA 7 KORTTELIN 30 TONTILLE 4 SEKÄ KATU- JA LIIKENNEALUEILLE Kaavatunnus 09:069 LÄNSIVÄYLÄ KAAVAN

Lisätiedot

S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A. YRITYSPERÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus 11.6.2013 Ehdotus

S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A. YRITYSPERÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus 11.6.2013 Ehdotus S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A YRITYSPERÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus 11.6.2013 Ehdotus Kaavaselostus 1 (20) Ehdotus 11.6.2013 Sisällysluettelo 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT... 1 1.1 Tunnistetiedot...

Lisätiedot

ULVILA, FRIITALA, NAHKURI NAHKURIN ASEMAKAAVAN MUUTOS ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE KORTTELIA 516 ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU KORTTELI 516

ULVILA, FRIITALA, NAHKURI NAHKURIN ASEMAKAAVAN MUUTOS ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE KORTTELIA 516 ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU KORTTELI 516 ULVILA, FRIITALA, NAHKURI NAHKURIN ASEMAKAAVAN MUUTOS ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE KORTTELIA 516 ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU KORTTELI 516 ULVILASSA 31.1.2013 MAANKÄYTTÖOSASTO 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot