PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2014 1

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2014 1"

Transkriptio

1 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Oulunkaaren ympäristölautakunta AIKA klo 13:05-13:23 PAIKKA Pudasjärvi, videoneuvotteluyhteys KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 10 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 11 Pöytäkirjantarkastajien valinta 5 12 Maa-aineslupahakemus Iin kuntaan Olhavan kylään, hakijana Anselmi 6 Suomelan perikunta 13 Relletin yhteismetsän maa-ainesten ottoa koskeva päätös, Särkijärvi, Utajärvi Eläinlääkäreiden määräaikaisten virkasuhteiden vakinaistaminen Ympäristöterveydenhuollon yhteisen valvontasuunnitelman toteutumisen 21 arviointi vuodelta Toimintakertomus vuoden 2013 toiminnan ja talouden toteutumisesta Tiedoksi saatettavat asiat 23 Merk. Puheenjohtaja KARI PEURANIEMI Pöytäkirjanpitäjä Jenny Kangas Pöytäkirjan tarkastajat:

2 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Oulunkaaren ympäristölautakunta Aika klo 13:05-13:23 Paikka Pudasjärvi, videoneuvotteluyhteys OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Peuraniemi Kari 13:05-13:23 Puheenjohtaja Leinonen Erkki 13:05-13:23 Varapuheenjohtaja Pohjanvesi Päivi 13:05-13:23 Jäsen Vuononvirta Tiina 13:05-13:23 Jäsen Tapio Heino 13:05-13:23 Jäsen Päkkilä Risto 13:05-13:23 Jäsen Tykkyläinen Kari 13:05-13:23 Kh:n edustaja Laamanen Pentti 13:05-13:23 Ympäristöjohtaja Kangas Jenny 13:05-13:23 Asiakassihteeri Tuovinen Pentti 13:06-13:23 Varajäsen Mustonen Osmo 13:05-13:23 Varajäsen POISSA Alaraasakka Eero Jäsen Karvonen Raili Jäsen Anttila Eila Jäsen Daavittila Kaarina Kaupunginjohtaja Riekki Vesa Kh:n puheenjohtaja Jokikokko Marja-Leena Asiakassihteeri Vainio Taina Varajäsen Pohjanvesi Tapio Varajäsen Tihinen Maarit Varajäsen Liedes Teijo Varajäsen Nikula Mirja Varajäsen Leinonen Aino Varajäsen PUHEENJOHTAJA Kari Peuraniemi ESITTELIJÄ Pentti Laamanen PÖYTÄKIRJANPITÄJÄ Jenny Kangas KÄSITELLYT ASIAT ALLEKIRJOITUKSET Kari Peuraniemi Jenny Kangas Pöytäkirjan tarkastajat:

3 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä PÖYTÄKIRJA ON TARKASTETTU Päivämäärä Tiina Vuononvirta Tapio Heino PÖYTÄKIRJA YLEI- SESTI NÄHTÄVILLÄ Pudasjärvellä klo PÄÄTÖKSEN ANTA- Tässä kokouksessa lupa-asiassa tehdyt päätökset annetaan jul- MISPÄIVÄ LUPA- kipanon jälkeen ASIASSA JULKIPANO- Tässä kokouksessa lupa-asiassa tehtyjä päätöksiä koskeva il- TODISTUS moitus on ollut julkipantuna Pudasjärven kaupungin ilmoitustaululla TODISTAA Päivämäärä Ilmoitustaulunhoitaja Pöytäkirjan tarkastajat:

4 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Oulunkaaren ympäristölautakunta Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus OULYMP 10 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi Pöytäkirjan tarkastajat:

5 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Oulunkaaren ympäristölautakunta Pöytäkirjantarkastajien valinta OULYMP 11 Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin jäsenet Tiina Vuononvirta ja Heino Tapio. Pöytäkirjan tarkastajat:

6 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Oulunkaaren ympäristölautakunta Maa-aineslupahakemus Iin kuntaan Olhavan kylään, hakijana Anselmi Suomelan perikunta OULYMP 12 HAKIJA Anselmi Suomelan perikunta Siimakuja 4 A Oulu VALMISTELIJA Raimo Suomela, ympäristötarkastaja puh ASIAN VIREILLETULO Hakemus on jätetty TOIMINTAA KOSKEVAT LUVAT, ALUEEN KAAVOITUSTILANNE JA MUUT MAANKÄYTÖN RAJOITUKSET Suunniteltu maa-aineksenottopaikka sijaitsee Iin kunnan Olhavan kylässä, Keelaharjun alueella, tilalla Harjula RN:o 41:5. Ottamisalue on haja-asutusaluetta, jossa ei ole kaavamääräyksiä. Alue on 3. luokan Keelaharjun pohjavesialueella. Toiminta-alueella on muinaismuistokohde, josta Museovirasto on vapauttanut alueen kajoamiskiellosta ( Dro 387/304/2012 ). HAKEMUKSEN SISÄLTÖ Suunnitellun ottoalueen koko on noin 2,45 ha piirroksessa esitetyn esitetyn rajauksen mukaisesti. Ottomäärä on m 3 ja ottamisaika 10 vuotta. Naapuritilaan Konttila RN:o vasten, alueen kaakkoisosassa, jätetään 10 metrin suojavyöhyke. Ottosyvyys vaihtelee 6-11 metriin ja alin ottotaso ulottuu tasolle + 69,0 m (N 60 ). Liikenne Ottoalueen liikennöinti tapahtuu nykyisen ottoalueen liittymän kautta Väli-Olhavan-Leuvanjokitielle. Maa-aineksen ottoalueella on oma tieverkosto. Pohja- ja pintavesiolosuhteet Alue sijaitsee 3. luokan pohjavesialueella Keelaharju. Alueelle ei ole suunniteltu pohjaveden ottoa ja alustavissa keskusteluissa Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksessa pidettiin mahdollisena maa-ainesten oton ulottamista pohjavesipinnan alapuolelle. Pohjavesialueena Keelaharju on pieni yksittäinen saareke pitkässä harjujaksossa etäällä pohjaveden kulutuskohteista. Keelaharjun alueelta on otettu Oulun talousalueen betoniteollisuuden tarpeisiin graniittivaltaista harjuainesta yli kymmenen vuoden ajan. Harjukiviainesten oton keskittäminen Keelaharjun kaltaiseen kohteeseen, jossa erittäin hyvälaatuista betonin raaka-ainesta voidaan ottaa pohjavesipinnan yläpuolelta, on kestävän kehityksen mukaista toimintaa ilman, että siitä on haittaa ympäröivälle luonnolle tai alueelliselle pohjaveden hyödyntämistarpeille. Keskittämällä harjuainesten ottoa Keelaharjuun, voidaan betoniteollisuuden Pöytäkirjan tarkastajat:

7 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Oulunkaaren ympäristölautakunta tarpeita Oulun-Kemin talousalueilla tyydyttää jopa 20 vuodeksi. Pääosin voimassa olevan, pohjavesipinnan yläpuolisen maa-ainesluvan alueelle on haettu uutta maa-aineslupaa pohjavesipinnan ylä- ja alapuoliselle otolle suunnitelmapiirrosten mukaisen ottoalueen eteläpuolelle, rajaus suunnitelmakartalla Suunnitelmassa on esitetty myös ottovaiheet 2 ja 3, mistä on tulevaisuudessa tarkoitus ottaa maa-aineksia pohjavesipinnan ylä- ja alapuolelta. Vaiheiden 2 ja 3 pinta-ala on yhteensä n. 7,67 ha. Tämän suunnitelman mukaisesti uutta lupaa haetaan pohjavesipinnan yläpuoliselle otolle noin 6 metrin suojakerroksella noin 2,45 ha alueelle. Suunnitellun ottoalueen lounaispuolelle asennettiin pohjaveden havaintoputki Pohjavesipinta mitattiin uudelleen tehdyn maastokartoituksen yhteydessä, jolloin se oli asettunut tasolle + 62,62 m (N 60). Putki ulottuu tasolle + 58,45 m (N 60). Vanhalla ottoalueella on noin tasolle + 65 m (N 60 ) ulottuva, osittain maa-aineksella täyttynyt havaintoputki, jossa vesipinta oli tasolla + 65,2 m (N 60 ). Mittaushetkellä pohjavesipinnat olivat sateisen kesän vuoksi normaalia korkeammalla. Näiden havaintojen perusteella vireillä olevassa hakemuksessa tulevan altaan vesipinnan on arvioitu asettuvan likimain tasolle + 63,0 m (N60) eli lähelle lounaispuolisen suoalueen tasoa. Pohjaveden virtaussuunta harjujaksolla on idästä länteen. Harju on antikliininen ja purkaa vettä myös viereisille soille. Poski-hankkeessa asennetuissa pohjavesiputkissa pohjavesipinnan taso suunnitellulla ottoalueella Destia Oy:n putkikorttien mukaan putkessa nro 0913 oli 62,63 ja putkessa ,76 m. Kuusikkoharjussa, suunnitellun ottoalueen kaakkoispuolella, putkessa 3413 vesipinta oli tasolla + 66,09 (N 60). Suunnitelmassa keskimääräisenä pohjavesipintana on pidetty tasoa + 63,0 m (N60), johon jätetään n. 6 metrin suojakerros. YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET Otto- tai sen vaikutusalueella ei ole tavattu erityisiä suojeltavia kasvi- tai eläinlajeja, joiden elinympäristön säilyminen vaarantuisi hankkeen johdosta. Kusisuon Natura-alue (FI ), SCISPA sijaitsee noin 1,6 km:n etäisyydellä suunnitellun ottoalueen itäpuolella. Alue sijaitsee niin kaukana, että otolla ei ole vaikutusta suojelualueen luontoarvoihin. Oton vaikutuspiirissä ei aiempia lupahakemuksia varten tehdyissä maastokartoituksissa ole havaittu luonnontilaisia lähteitä eikä alueen lähellä ole pohjaveden ottamoita tai yksityistalouksien käyttövesikaivoja. Ottamissuunnitelman mukaisesti toimittaessa otosta ei ole haittavaikutuksia pohjaveden laadulle tai määrälle. Ottoalue suojataan lippusiimalla ja ottoalueen reunoille kasataan pintamaita tai kivilohkareita. Polttoaineet säilytetään kaksoisvaipallisissa säiliöissä ja tankkausalueiden pohjat tehdään tiiviillä maa-aineksella sekä muovikalvolla vettä läpäisemättömäksi siten, ettei pohjaveden pilaantumisvaaraa synny. Mahdollisia vahinkoja tarkkaillaan Pöytäkirjan tarkastajat:

8 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Oulunkaaren ympäristölautakunta silmämääräisesti ja mahdollisista öljyvuodoista ilmoitetaan välittömästi lupa- ja pelastusviranomaisille ja ryhdytään puhdistustoimiin. Kaivuujätteiden käsittely Pintamaat kuoritaan alueelta oton edetessä. Pintamaita arvioidaan tulevan m 3, jotka käytetään maisemointiin ja suojaukseen. Kantoja ja hakkuutähteitä tulee m 3, jotka toimitetaan energiaksi tai kasvukerrokseen. Luiskat muotoillaan 1:3 jo oton aikana siltä osin, kun se on toiminnan kannalta mahdollista. Jälkikäyttö Otto tullaan laajentamaan vireillä olevan hakemuksen mukaisesti 2 ja 3 alueelle tämän suunnitelman mukaisen alueen pohjois- ja eteläpuolelle. Tämän vuoksi suunnitelmassa ei ole esitetty jälkitilannekarttaa. Maa-ainesten oton edetessä ja seuraavien ottovaiheiden ja mahdollisesti viereisen tilan oton suunnittelun yhteydessä tullaan laatimaan alueelle laajempi käyttö- ja maisemointisuunnitelma. ASIAN KÄSITTELY Lupahakemus on kuulutettu Iin kunnan yleisellä ilmoitustaululla välisen ajan ja Iin kunnan www. sivulla. Asiakirjat ovat olleet nähtävillä Iin kunnanviraston neuvonnassa vastaavana aikana. Rajanaapureille on ilmoitettu erikseen kirjallisesti hankkeesta. Muistutukset Hakemukseen ei ole jätetty muistutuksia. Maastokatselmus on tehty Lausunnot Pohjois-Pohjanmaan Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on lausunut hankkeesta: Alue sijaitsee Keelaharjun pohjavesialueella. Alue on nykyisellään luokiteltu 3. luokan pohjavesialueeksi, jonka vedenhankinnallisesta käyttökelpoisuudesta ei ole riittävästi tietoa. Oulun seudulla ja Oulunkaaren seutukunnassa on käynnissä POSKI-hanke (pohjavesien suojelun ja kiviaineshuollon yhteensovittaminen), jossa tutkitaan pääasiassa 3. luokan pohjavesialueita ja niiden soveltuvuutta vedenhankintaan. Hankkeen yhteydessä Keelaharjun pohjavesialueella on suoritettu tarkempia maaperä- ja pohjavesitutkimuksia. Hanke valmistuu vuoden 2014 aikana. Pohjavesialueella saattaa olla tulevaisuudessa merkitystä vedenhankinnan kannalta. POSKI-hankkeen yhteydessä alueelle on tehty myös Pöytäkirjan tarkastajat:

9 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Oulunkaaren ympäristölautakunta luontoselvitys. Alustavan raportoinnin mukaan alueen muinaisrannat on todettu kohtalaisen merkittäviksi. Myös Geologian tutkimuskeskus, GTK, on kartoittanut alueella sijaitsevia rantakerrostumia. GTK:lta saadun tiedon mukaan kyseiset rantakerrostumat Keelaharjun alueella eivät edellytä erityistä suojelua, sillä lähialueelta löytyy arvokkaampia vielä luonnontilaisia kokonaisuuksia. Tilalle myönnettyjen lupa-alueiden välinen alue, Keelaharjun korkein kohta, on ollut kajoamiskiellossa (ympäristökeskuksen päätös PPO-2007-L ) alueelta inventoitujen muinaisjäännösten (kohdetunnus ) vuoksi. Museovirasto on vapauttanut alueen kajoamiskiellosta (Dnro 387/304/2012) toteamalla, että Keelaharjulla on kokonaisuudessaan suoritettu riittävät arkeologiset tutkimukset. Koska viimeisissä lakialueelle kohdistuneissa tutkimuksissa ei ilmennyt perustetta arkeologisille tutkimuksille, Museovirasto on todennut, että kohteessa ei ole muinaismuistolain rauhoittamaa kiinteää muinaisjäännöstä eikä muinaismuistolain 11 :n mukaista kajoamislupaa kohteeseen siksi tarvitse hakea. Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus katsoo, että alueelta voidaan ottaa maa-aineksia ilman vesilain mukaista lupaa edellyttäen, että ottaminen tapahtuu MAL 3 4 mom. määräysten, ottamissuunnitelman ja muutoinkin hyvän ottamiskäytännön mukaisesti. Luvassa tulee asettaa riittävät maa-aineslain 11 :n mukaiset lupamääräykset sekä ottaa huomioon alla esitetyt näkökohdat. 1. Pohjaveden pinnankorkeus alueelle on ilmoitettu arviona, keskimääräisenä pohjavedenpintana hakemuksessa on pidetty tasoa + 63,0 (N60). Suunnitelman mukaista ottamisaluetta lähinnä sijaitsevassa havaintoputkessa pohjaveden pinta on noin tasolla + 65,0 (N60). Hakemuksesta käy ilmi, että ko. putki on osittain tukkeutunut. Luotettavan pohjaveden pinnankorkeuden selvittämiseksi tulee ottamisalueelle asentaa pohjavesiputki ottamisen edetessä. Ottamisen yhteydessä on varmistettava, että ylimmän luonnontilaisen pohjaveden pinnan yläpuolelle jää vähintään (4) metrin rikkomaton suojamaakerros myönnetyn maa-ainesluvan mukaisen ottamisalueen pohjaveden pinnankorkeustieto perustuu ELY-keskuksen käsityksen mukaan edellä mainituista, osittain tukkeutuneesta havaintoputkesta tehtyihin mittauksiin. Lupapäätöksessä alueelle on määrätty asennettavaksi yksi havaintoputki. Mikäli vanhalla ottamisalueella ilmenee tarvetta täyttöihin riittävän suojamaakerrosvahvuuden aikaansaamiseksi, tulee niihin voida käyttää hakemuksen mukaisen uuden ottamisalueen maa-aineksia, ellei niihin ole muutoin soveltuvaa puhdasta kivennäismaata saatavilla. 3. Ottamisalueella on oltava kiinteät korkomerkit, joista voidaan helposti valvoa ottamisen edistymistä ja suojamaakerrosten riittävyyttä. Pöytäkirjan tarkastajat:

10 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Oulunkaaren ympäristölautakunta Maa-ainesten otto on toteutettava niin, että missään vaiheessa ei pääse syntymään pohjaveden pilaantumisvaaraa. Mikäli ottamisalueella varastoidaan öljytuotteita, on varastoinnissa toteutettava riittävät vesiensuojelutoimenpiteet. Tätä koskevat tarkemmat määräykset on liitettävä maa-aineksen ottolupaan. 5. Alueelta kuorittuja pintamaita ei saa käyttää alueen täyttöihin tai luiskauksiin. Pintamaita tulee mahdollisuuksien mukaan hyödyntää esim. vanhempien ottamisalueiden maisemoinnissa. Muualta tuotuja tarkastamattomia ja valvontaviranomaisen hyväksymättömiä jäte-, ylijäämä- tai muita maita ei saa varastoida alueella tai käyttää alueen jälkihoidossa. 6. Lupaan tulee sisällyttää riittävät määrykset alueen jälkihoidosta mm. turvallisuusnäkökohdat huomioiden. Korkeat ja jyrkät rintaukset, kuten leikkauksen A-A länsipää, tulee luiskata riittävän loiviksi luvan voimassaoloaikana, ellei ottamisalueeseen rajautuvalla alueella ole voimassa olevaa lupaa maa-ainesten ottamiseen. Alueen jälkihoito ja maisemointi tulee suorittaa soveltuvin osin ympäristöhallinnon ohjeiden (Ympäristöhallinnon ohjeita 1/2009, Ympäristöministeriö) periaatteita noudattaen. 7. Luvanhaltijan on tehtävä ilmoitus lupaviranomaiselle otetusta aineksen määrästä ja laadusta vuosittain viimeistään tammikuun 31. päivänä. (MAL 23 a, MAA 9 ). Luvan haltijan tulee täyttää ja lähettää ottoilmoituslomake mikäli mahdollista aina myös sähköisesti maa-ainesten ottoilmoituslomakkeella (YM012), joka löytyy Suomi.fi asiointiympäristössä täyttö- ja lähettämisohjeineen Internet-osoitteesta:www.suomi.fi/suomifi/suomi/asiointi ja lomakkeet/lomakkeet/ym ym012/index.html 8. Kun maa-ainesten ottaminen on päättynyt tai luvan voimassaoloaika on kulunut umpeen, on alueella toimitettava lopputarkastus valvontaviranomaisen määräämällä tavalla, jollei luvassa ole toisin määrätty (MAA 7 ). Maa-ainesluvan haltijan on ilmoitettava ottamisen päättymisestä valvontaviranomaiselle lopputarkastuksen pitämistä varten. Valvontaviranomaisen tulee tehdä muistio tarkastuksesta, josta käy ilmi lupamääräysten toteutuminen. ELY-keskukselle tulee myös varata mahdollisuus osallistua lopputarkastukseen. ASIAN VALMISTELIJAN PÄÄTÖSESITYS Oulunkaaren ympäristölautakunta myöntää Anselmi Suomelan perikunnalle m 3 :n maa-ainesluvan Iin kuntaan, Olhavan kylään, tilalle Harjula RN:o 41:5. Maa-ainesten otossa tulee noudattaa seuraavia lupamääräyksiä. Pöytäkirjan tarkastajat:

11 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Oulunkaaren ympäristölautakunta Maa-ainesten ottoalue 2,45 ha tulee merkitä paaluilla tai vastaavalla tavalla maastoon. 2. Luvan haltijan tulee merkitä ottoalueelle korkeustaso ottotason seuraamista varten. 3. Ottoalueella tulee seurata pohjaveden korkeutta siten, että ylimmän pohjavesipinnan yläpuolelle jää vähintään 4 metrin suojamaakerros. Ottoalueelle tulee asentaa työn edetessä yksi tarkkailuputki, josta tulee mitata pohjaveden korkeus keväällä ja syksyllä. Tulokset tulee toimittaa kunnan ympäristöviranomaiselle ja pyydettäessä Pohjois-Pohjanmaan Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle. 4. Ottotaso saa ulottua tasolle + 69,0 m (N60). 5. Ottotoiminta on toteutettava siten, että toiminnasta ei aiheudu pohjaveden pilaantumista. Mikäli ottoalueella säilytetään poltto- ja voiteluaineita, tulee säiliö olla kaksoisvaipallinen säiliö tai tavanomainen öljysäiliö tulee varastoida suojakaukalossa. 6. Ottamisalueen reunat tulee luiskata 1:1-1:3. Ottoalueen reunat tulee muotoilla olemassa olevan maiseman mukaiseksi. Jyrkistä rinteistä tulee varottaa ohikulkijoita isoilla kivillä tai muulla vastaavalla tavalla. 7. Muualta tuotuja ylijäämä- tai jätemaita ei saa sijoittaa ottoalueelle. Toiminta-alueella ei saa säilyttää pysyvästi jätteitä tai romurautaa. Mikäli niitä tulee ottoalueelle, ne tulee toimittaa kaatopaikalle tai kierrätykseen. 8. Naapuritilaan tulee jättää vähintään 5 metrin suojavyöhyke. 9. Ottamistoiminnan päätyttyä on tehtävä lupaviranomaisen kanssa loppukatselmus, jonka kutsuu koolle luvan hakija. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen edustajalle tulee varata tilaisuus olla mukana katselmuksessa. 10. Maa-ainesluvan haltijan tulee tehdä vuosittain tammikuun 31. päivään mennessä alueelliselle Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle ilmoitus edellisen vuoden aikana otettujen maa-ainesten määrästä ja laadusta. Ilmoituksen voi tehdä internetissä sähköisellä lomakkeella tai paperilomakkeella postin välityksellä. LUVAN VOIMASSAOLOAIKA Perustelut Ottamistoiminta ei ole vastoin maa-aineslain 3 :n määräyksiä eikä alueella ole voimassa toimenpiderajoituksia asemakaavan tai yleiskaavan laatimista tai muuttamista varten. Sovelletut oikeusohjeet Maa-aineslaki 3-7, 10-13, 19 ja 23. Pöytäkirjan tarkastajat:

12 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Oulunkaaren ympäristölautakunta Tämä maa-aineslupa on voimassa saakka. VAKUUS Luvan haltijan tulee jättää Oulunkaaren ympäristölautakunnalle vakuus maa-aineslain 11 :n nojalla määrättyjen toimenpiteiden suorittamiseksi. Se määräytyy Oulunkaaren ympäristölautakunnan voimassa olevan maksutaulukon mukaisesti. Vakuus on 1500 ottamisalueen hehtaaria kohti, lisättynä 0,03 hyväksyttyä luvan kokonaismäärän jokaista kuutiota kohti. Vakuus tulee olla suoritettuna ennen toiminnan aloittamista. Vakuuden määrä on 2,45 x x 0,03 = 9225,00. Lisäksi hakijan on maksettava jälkihoidon hyväksymiseen saakka voimassa olevan taksan mukainen valvontamaksu. Tällä hetkellä vuotuinen valvontamaksu on 5,5 /1000 m 3. MAKSU Tämän lupahakemuksen käsittelymaksu on Oulunkaaren ympäristölautakunnan hyväksymän lupamääräysten mukaan tarkastetun maa-ainesmäärän tilavuuden mukaan 7 /1000 m 3 kuitenkin vähintään 200 ja enintään 2500 Tämän maa-ainesluvan käsittelymaksu on 185 x 7 = 1295,00. YMPÄRISTÖJOHTAJAN PÄÄTÖSESITYS: Ympäristölautakunta hyväksyy asian valmistelijan päätösesityksen. Päätös: Lautakunta hyväksyi päätösesityksen yksimielisesti. Pöytäkirjan tarkastajat:

13 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Oulunkaaren ympäristölautakunta Relletin yhteismetsän maa-ainesten ottoa koskeva päätös, Särkijärvi, Utajärvi OULYMP 13 ASIA Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Utajärven kunnan Särkijärven kylälle, tilalle Päätös sisältää ratkaisun maa-aineslain 21 :n mukaisesta hakemuksesta toiminnan aloittamiseen mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta. HAKIJA Relletin yhteismetsä / Esko Partanen Pohjannevantie Tuomioja VALMISTELIJA Maria Säkkinen, ympäristötarkastaja, puh LUVAN HAKEMISPERUSTE Maa-aineslaki 4 ASIAN VIREILLETULO ALUEEN SIJAINTI Hakemus on jätetty Hakemusta on täydennetty Suunniteltu maa-aineksen ottopaikka sijaitsee Utajärven kunnan Särkijärven kylällä, tilalla Relletin yhteismetsä Alue sijaitsee Särkijärven Kuvajavaaran metsäautotiestä erkanevan Pahkavaaran tien varressa. Tilan omistaa Relletin yhteismetsä. TOIMINTAA KOSKEVAT LUVAT, ALUEEN KAAVOITUSTILANNE JA MUUT MAANKÄYTÖN RAJOITUKSET Alueella on ollut aiemmin maa-aineksen ottoa. Aiempi maa-aineslupa on päättynyt Suunniteltu ottoalue ei sijaitse pohjavesialueella eikä ottoalueen läheisyydessä ole vedenottamoita. Suunniteltu ottoalue ei sijaitse asema- tai yleiskaava-alueella eikä alueella ole merkintää Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaavassa. Alueen läheisyydessä ei sijaitse muinaisjäännöksiä tai luonnonsuojelualueita. Alueen läheisyydessä ei ole pysyvää- eikä loma-asutusta. Aluetta ympäröivät metsätilat. HAKEMUKSEN SISÄLTÖ Relletin yhteismetsä hakee maa-aineslupaa soran ja hiekan ottamiseen omistamaltaan tilalta Pahkavaarassa. Suunnitellun ottoalueen pinta-ala on 8,3 ha, josta 3,5 ha on vanhaa ottamisaluetta. Maa-aineslupaa haetaan m 3 ottamiseen ja 10 vuoden ajalle. Maa-aines on tarkoitus käyttää metsäautoteiden kunnossapitoon. Maa-ainesten ottamissyvyys vaihtelee hakemuksen mukaan 1-5 m välillä. Pöytäkirjan tarkastajat:

14 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Oulunkaaren ympäristölautakunta Nyt haetaan lupaa aiempien ottoalueiden laajentamiseen etelä- ja pohjoispäästä, sekä itälaidalta. Ottamistoiminta aloitetaan vanhalta ottoalueelta, josta se etenee kohti ottoalueen pohjois- ja eteläpäätä. Ottamisalueen reunat suojataan tarvittaessa lippusiimoin ja kivilohkarein. Pohjavesi ja ympäristö Pohjaveden korkeus on arviolta Korkeusasema on arvioitu Pahkavaaraa ympäröivien soiden ojaverkostoissa havaituista pohjavesipinnoista. Pahkavaara on kalliosydämen ympärille muodostunut moreenidrumliini, jonka länsilaidalla on soramoreenikerrostuma. Kerrostuma sijaitsee pohjamoreenin päällä ja sen kerrospaksuus vaihtelee yhdestä viiteen metriin. Ottaminen toteutetaan maisemoivana maa-ainestenottona siten, että myös aiemman ottotoiminnan kuopat ja luiskaamattomat rintuudet siistitään ja luiskataan maaston muotojen mukaisiksi ja maastoon soveltuviksi. Hakijan metsätila ympäröi ottoaluetta joka puolelta. Ottamisalue on lähes puutonta ottamis- ja hakkuualuetta. Liikenne Liikenne ohjataan Utajärvi-Puolanka tieltä Särkijärven Etelärannan yksityistielle ja sieltä edelleen Kuvajavaaran metsäautotielle. Kuvajavaaran metsäautotieltä erkanee pistotie Pahkavaaraan. Särkijärven Etelärannan yksityistien käyttöön on lupa tiekunnan puheenjohtajalta. YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET Alue sijaitsee maa- ja metsätalousalueella eikä lähialueella ole asutusta, joten toiminnasta ei aiheudu melu- tai pölyvaikutuksia. Ottamistoiminnassa tarvittavat polttoaineet säilytetään lukollisessa kaksivaippasäiliössä. Ottotoiminnan aikana alueella on saatavilla imeytysmateriaaleja. Koneiden ja laitteiden korjaukset tehdään urakoitsijan huoltohallilla. Kaivujätteiden käsittely Pintamaat varastoidaan ottoalueen ulkoreunoille ja käytetään oton päättyessä ottoalueen luiskien ja pohjatason verhoiluun, uuden kasvuston kasvualustaksi. Maisemointi ja alueen jälkikäyttö Alueen kuopat, kohoumat ja luiskaamattomat rintuudet siistitään ja luiskataan. Alue jätetään metsittymään luontaisesti Pöytäkirjan tarkastajat:

15 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Oulunkaaren ympäristölautakunta pintamaiden levityksen jälkeen. Hakemus toiminnan aloittamiseen muutoksenhausta huolimatta Hakija hakee toiminnan aloittamislupaa muutoksenhausta huolimatta, koska metsäautotie, johon materiaaleja on tarkoitus käyttää, on tarkoitus rakentaa kuluvan talven aikana. Hakija on esittänyt, että toiminta aloitettaisiin 0,7 ha:n alalla. ASIAN KÄSITTELY Hakemuksesta tiedottaminen Hakemus on kuulutettu Utajärven kunnan virallisella ilmoitustaululla sekä Utajärven kunnan internet-sivuilla. Asiakirjat ovat olleet samanaikaisesti nähtävillä Utajärven kunnantalolla. Hakemuksesta on ilmoitettu kirjallisesti suunnitellun ottamisalueen lähimpien naapuritilojen maanomistajille. Naapurikiinteistöjen kuulemista ei suoritettu sellaisille kiinteistöille, jotka eivät sijaitse lähietäisyydellä. Lausunnot Asiasta on oltu ennakkoon yhteydessä Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukseen ja asiasta ei ollut tarpeen pyytää lausuntoa. Muistutukset ASIAN VALMISTELIJAN PÄÄTÖSESITYS Hakemuksesta ei jätetty muistutuksia. Oulunkaaren ympäristölautakunta myöntää Relletin yhteismetsälle maa-aineslain 4 :n mukaisen luvan maa-aineksen ottamiseen haetulle m 3 Utajärven kunnan Särkijärven kylälle Pahkavaaraan tilalle Relletin yhteismetsä Lupa myönnetään hakemuksen ja ottamissuunnitelman mukaan sekä seuraavin määräyksin: 1. Ottamisalue on merkittävä selvästi (esim. puupaaluin) maastoon ennen ottamistoiminnan aloittamista. Alueelle tulee sijoittaa korkeusmerkki ottotason seuraamista varten. Merkintöjen säilymisestä alueella ottamistoiminnan aikana on huolehdittava. 2. Luvan hakijan on pyydettävä Oulunkaaren ympäristöpalveluilta alkukatselmuksen suorittamista ennen ottamistoiminnan aloittamista. 3. Havaitun luontaisen pohjavesipinnan yläpuolelle tulee jättää Pöytäkirjan tarkastajat:

16 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Oulunkaaren ympäristölautakunta vähintään 1 metrin paksuinen suojamaakerros. 4. Ottamistoiminta on toteutettava siten, ettei siitä aiheudu pohjaveden pilaantumisen vaaraa. Mikäli ottoalueella säilytetään tilapäisesti poltto- tai voiteluaineita, ne tulee olla tarkastetuissa kaksoisvaipallisissa tai katetuissa suoja-altaallisissa säiliöissä, joissa allas on vähintään säiliön tilavuutta vastaava. 5. Muualta tuotuja ylijäämä- tai jätemaita ei saa tuoda ottoalueelle. Ottoalueilla ei saa säilyttää jätteitä eikä romua. Luvan haltijan on huolehdittava jatkuvasti ottoalueen siisteydestä ja estettävä sen roskaantuminen. Alueelle mahdollisesti tuodut jätteet on toimitettava asianmukaiseen käsittelypaikkaan. 6. Ottoalueen reunat on luiskattava riittävän loiviksi ja vaihtelevin kaltevuuksin (pääsääntöisesti 1:3) ylä- ja alareunat pyöristäen ja muotoilla maisemaan sopivaksi ottotoiminnan päättyessä. Ottotoiminta tulee järjestää siten, että maisemointia päästään toteuttamaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. 7. Mikäli alueelle suunnitellaan murskaustoimintaa tulee asiasta olla yhteydessä Oulunkaaren ympäristöpalveluun ennen toiminnan aloittamista hyvissä ajoin. 8. Maa-ainesluvan haltijan on vuosittain, tammikuun 31. päivään mennessä, tehtävä ilmoitus otetun maa-aineksen laadusta ja määrästä valvontaviranomaiselle sekä ELY-keskuksen tietohallintopalveluyksikölle. Ilmoitus tehdään Maa-ainestenotto ilmoituslomakkeella YM012. Kaavakkeet ja ohjeet löytyvät osoitteesta suomi.fi. 9. Luvan haltijan tulee pyytää Oulunkaaren ympäristöpalveluilta lopputarkastuksen suorittamista luvan voimassaoloajan päättyessä tai luvan mukaisen ottamismäärän loppuessa ja kun kaikki jälkihoitotoimenpiteet on suoritettu. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselle tulee varata tilaisuus olla mukana tarkastuksessa. Perustelut Maa-ainestenotto toteutettuna lupahakemuksen, ottamissuunnitelman ja edellä esitettyjen lupamääräysten mukaan täyttää maa-aineslain 6 :ssä esitetyt edellytykset, joilla lupa on myönnettävä. Relletin yhteismetsä on esittänyt asianmukaisen ottamissuunnitelman, eikä ottaminen ole ristiriidassa maa-aineslain 3 :ssä säädettyjen rajoitusten kanssa. Lupamääräyksissä edelletyt velvoitteet ovat tarpeen maa-ainesten oton haitallisten vaikutusten minimoimiseksi sekä Pöytäkirjan tarkastajat:

17 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Oulunkaaren ympäristölautakunta PÄÄTÖKSEN VOIMASSAOLO PÄÄTÖKSEN TÄYTÄNTÖÖNPANO valvonnan toteuttamiseksi. Kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelma on ottamissuunnitelman liitteenä. Siinä on esitetty tarpeelliset tiedot. Alueella ei ole voimassa olevaa asema- tai yleiskaavaa, eikä toiminnalle ole muutoinkaan kaavallisia esteitä. Päätös on voimassa , johon mennessä kaikki ottamisaluetta koskevat jälkihoitotyöt on suoritettava. Toiminnan aloittaminen muutoksenhausta huolimatta Hakija on esittänyt maa-aineslupahakemuksen yhteydessä perustelut toiminnan aloittamiseen muutoksenhausta huolimatta. Maa-ainestenotto voidaan aloittaa tätä maa-aineslupapäätöstä noudattaen mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta hakijan esittämällä 0,7 ha:n alalla, kun hakija asettaa 1500 suuruisen määräaikaisen vakuuden lupapäätöksen kumoamisen tai lupamääräysten muuttamisen varalle ennen toiminnan aloittamista. Muutoksenhakutuomioistuin voi kieltää päätöksen täytäntöönpanon. Perustelu Maa-aineslain 21 :n nojalla lupaviranomainen voi perustellusta syystä antaa luvan toiminnan aloittamiseen muutoksenhausta huolimatta. SOVELLETUT OIKEUSOHJEET Lupamääräysten mukainen toiminta ei aiheuta sellaisia peruuttamattomia ympäristövaikutuksia, etteikö toiminnan aloittamiseen voisi antaa lupaa 0,7 ha alalla. Ratkaisussaan Oulunkaaren ympäristölautakunta on katsonut, ettei täytäntöönpano tee muutoksenhakua hyödyttömäksi, koska tilanne voidaan ennallistaa alueen jo ollessa vanhaa maa-ainestenottoaluetta eikä ottoalue sijaitse kovin herkällä paikalla. Maa-aineslaki (555/1981) 1, 3-7, 10 13, 19 21, 23, 23a Valtionneuvoston asetus maa-ainesten ottamisesta (926/2005) 1-4, 6-9 Valtionneuvoston asetus kaivannaisjätteistä (190/2013) 4 Oulunkaaren ympäristölautakunnan ( ) hyväksymä Oulunkaaren ympäristöpalveluiden maksullisten suoritteiden maksujen määräytymisperusteet Oulunkaaren ympäristölautakunnan ( ) hyväksymä Pöytäkirjan tarkastajat:

18 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Oulunkaaren ympäristölautakunta laskentamenetelmä vakuuden määräytymiselle PÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN Päätöksestä tiedotetaan julkisesti kuuluttamalla maa-aineslain 19 :n mukaisesti. VAKUUS Luvan haltijan tulee jättää Oulunkaaren ympäristölautakunnalle ennen toiminnan aloittamista voimaan tulleen maksutaulukon mukainen vakuus. Vakuus on ottamisalueen hehtaaria kohti, lisättynä 0,03 hyväksytyn kokonaisottomäärän jokaista kuutiota kohti. MAA-AINESLUPAMAKSU JA SEN PERUSTEET Vakuuden määrä: 8,3 ha x x 0,03 = Vakuuden määrää voidaan tarkistaa ynpäristötarkastajan päätöksellä maisemoidun ja käytössä olevan maa-ainesottoalan mukaan. Relletin yhteismetsä on esittänyt hakemuksessaan, ettei vakuuden määräytymisessä huomioitaisi vanhaa, vain maisemoitavaa, aluetta (3,5 ha). Oulunkaaren ympäristölautakunta katsoo, että vakuus on juuri tarpeen lupaehtojen toteutumisen ja erityisesti maisemointityön edistymisen takia, mutta vakuutta voidaan tarkistaa maisemoinnin edistyessä. Vakuuden on oltava voimassa vähintään Oulunkaaren ympäristölautakunnalla on kustannustason oleellisesti muuttaessa oikeus tarkistaa vakuuden suuruus. Tämän maa-ainesluvan käsittelymaksu on 210,00. Maksuissa noudatetaan Oulunkaaren ympäristölautakunnan vahvistamia maksuperusteita, jonka mukaan maa-ainesluvan käsittelymaksu on 7 hakemuksessa esitetyn kokonaismäärän tuhatta kuutiota kohti, kuitenkin vähintään 200. Lisäksi hakijan on maksettava jälkitöiden hyväksymiseen saakka voimassa olevan taksan mukainen vuosittainen valvontamaksu. Valvontamaksu on tällä hetkellä 5,5 otettavaksi sallitun kokonaismäärän tuhatta kuutiota kohti, kuitenkin vähintään 150 vuodessa. MUUTOKSENHAKU Tähän päätökseen tyytymätön saa hakea muutosta valittamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen. Liitteenä valitusosoitus. YMPÄRISTÖJOHTAJAN PÄÄTÖSESITYS: Pöytäkirjan tarkastajat:

VIRÉN-YHTIÖT KY; MAA-AINESTEN OTTOLUPAHAKEMUS / MYRSKYLÄN KUNNAN MYRSKYLÄN KYLÄ TILA MÄNTYLÄ RN:O 4:139

VIRÉN-YHTIÖT KY; MAA-AINESTEN OTTOLUPAHAKEMUS / MYRSKYLÄN KUNNAN MYRSKYLÄN KYLÄ TILA MÄNTYLÄ RN:O 4:139 Askolan kunta Rakennus- ja ympäristölautakunta 6.2.2014 6 Askolantie 28 07500 Askola ASIA VIRÉN-YHTIÖT KY; MAA-AINESTEN OTTOLUPAHAKEMUS / MYRSKYLÄN KUNNAN MYRSKYLÄN KYLÄ TILA MÄNTYLÄ RN:O 4:139 MAA-AINESTENOTTOLUPAPÄÄTÖS

Lisätiedot

89 PERTTILÄ VIRPI / MAA-AINESTEN OTTOLUPA, TILA HANNULA 505-416-11-44, MÄNTSÄLÄ

89 PERTTILÄ VIRPI / MAA-AINESTEN OTTOLUPA, TILA HANNULA 505-416-11-44, MÄNTSÄLÄ Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta 11.9.2012 514 Dno KYK:893 /2009 89 PERTTILÄ VIRPI / MAA-AINESTEN OTTOLUPA, TILA HANNULA 505-416-11-44, MÄNTSÄLÄ KU-YK 89/11.9.2012 Maa-ainesten ottolupapäätös annetaan

Lisätiedot

RAUTAVAARAN KUNTA Tekninen lautakunta. Aika 23.5.2013 klo 16.00 17.32. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone. Käsitellyt asiat.

RAUTAVAARAN KUNTA Tekninen lautakunta. Aika 23.5.2013 klo 16.00 17.32. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone. Käsitellyt asiat. Tekninen lautakunta Aika 23.5.2013 klo 16.00 17.32 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 19 Maa-aineslupa, Savon Kuljetus Oy, Rautavara, Nälkämännikkö, 687-402-9-25,

Lisätiedot

Ruskatie 1 4.10.2013 / Raahe ML 1 / 2013 92140 Pattijoki

Ruskatie 1 4.10.2013 / Raahe ML 1 / 2013 92140 Pattijoki 1 Raahen kaupunki maa-ainesten ottolupapäätös maa-aineslupaviranomainen Annettu julkipanon jälkeen Ruskatie 1 4.10.2013 / Raahe ML 1 / 2013 92140 Pattijoki. Asia: Maa-ainesten ottolupa peruskallion louhimiseksi

Lisätiedot

2. Ottopaikka Lappeenranta, Nyrhilän kylän tilat Nyrhi RN:o 4:41 ja Sorapaikka. 405 461-4-41 ja 405 461-4-33. Kuvassa 1 alue on merkittynä kartalla.

2. Ottopaikka Lappeenranta, Nyrhilän kylän tilat Nyrhi RN:o 4:41 ja Sorapaikka. 405 461-4-41 ja 405 461-4-33. Kuvassa 1 alue on merkittynä kartalla. LAPPEENRANNAN KAUPUNKI MAA-AINESLUPAPÄÄTÖS Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta Pohjolankatu 14 Annettu julkipanon jälkeen 53100 LAPPEENRANTA 19.6.2013 1/16 I LUPAPÄÄTÖKSEN KERTOELMAOSA 1. Hakija Kuljetusliike

Lisätiedot

389 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

389 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 16/2005 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 19.9.2005 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 389 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 47. Otsikko Sivu

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 47. Otsikko Sivu JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 47 Ympäristölautakunta 04.06.2015 AIKA 04.06.2015 18:00-19:00 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 24 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

ASIAT 1. 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2. 2 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 3. 3. 3 Työjärjestyksen hyväksyminen 4

ASIAT 1. 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2. 2 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 3. 3. 3 Työjärjestyksen hyväksyminen 4 Rakennuslautakunta 20.1.2015 1 SISÄLLYSLUETTELO Pöytäkirja 1 / 2015 Kokousaika 20.1.2015 klo 15.00 15.40 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone ASIAT 1. 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

RAKENNUSLAUTAKUNTA 1/2015

RAKENNUSLAUTAKUNTA 1/2015 RAKENNUSLAUTAKUNTA 1/2015 Aika: Keskiviikko 14.1.2015 klo. 17.00 18.28 Paikka: Karvian kunnantalo, lautakuntien kokoushuone Läsnä: Pekka Niskala puheenjohtaja Jaana Vähäsavo varapuheenjohtaja Elina Kyyhkyharju

Lisätiedot

MERIJÄRVEN KUNTA TEKNINEN LAUTAKUNTA 04.06.2015 3/2015. Jäsenet: Paikalla: Varajäsenet:

MERIJÄRVEN KUNTA TEKNINEN LAUTAKUNTA 04.06.2015 3/2015. Jäsenet: Paikalla: Varajäsenet: PÖYTÄKIRJA KOKOUSAIKA Torstai 04.06.2015 klo 19.00 20.15 KOKOUSPAIKKA Kunnantoimisto Jäsenet: Paikalla: Varajäsenet: Saukko Hannu pj. - Pudas Jaana Klasila Kauko vpj. x Lahti Kari Nivala Liisa - Keskikorpi

Lisätiedot

Metsähallituksen maa-ainesten ottolupahakemus Ilomantsin Honkavaaralle

Metsähallituksen maa-ainesten ottolupahakemus Ilomantsin Honkavaaralle Liite Ilomantsin kunta Maa-aineslupapäätös 2015-02 Tekninen ja ympäristölautakunta 23.6.2015 Metsähallituksen maa-ainesten ottolupahakemus Ilomantsin Honkavaaralle Luvanhakija: Metsähallitus, Y: 0116726-7

Lisätiedot

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 20/2014 717. Nmi Tehtävä Lisätiedot

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 20/2014 717. Nmi Tehtävä Lisätiedot KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 20/2014 717 Kaupunginhallitus KOKOUSAIKA 03.11.2014 klo 13:30-15:09 KOKOUSPAIKKA Kokoushuone Joki OSALLISTUJAT LÄSNÄ (ja mer kintä siitä ku ka toi mii puheenjohtajana)

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Viranomaislautakunta 15.01.2014 AIKA 15.01.2014 klo 16:00-17:45 PAIKKA Pudasjärven kaupungintalo, kokoustila Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Ympäristö- ja rakennuslautakunta nro 1/2011 12.1.2011 SISÄLLYSLUETTELO

Ympäristö- ja rakennuslautakunta nro 1/2011 12.1.2011 SISÄLLYSLUETTELO nro 1/2011 SISÄLLYSLUETTELO YMPJARAKL 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus YMPJARAKL 2 Pöytäkirjantarkastajien valinta YMPJARAKL 3 Rakennuslupahakemus, Nurmitek Oy / Ari Nurmi YMPJARAKL 4 Hakemus

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 56

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 56 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 56 Ympäristölautakunta 25.04.2013 AIKA 25.04.2013 klo 18:30-20:45 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 34 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kaupunkikehityksen lautakunta 5 28.01.2015 MAA-AINESLUPA, MAANRAKENNUS JOUKO KÄRKKÄNEN OY 429/05.51.514/2014. Ympäristöinsinööri Reijo Roininen:

Kaupunkikehityksen lautakunta 5 28.01.2015 MAA-AINESLUPA, MAANRAKENNUS JOUKO KÄRKKÄNEN OY 429/05.51.514/2014. Ympäristöinsinööri Reijo Roininen: Kaupunkikehityksen lautakunta 5 28.01.2015 MAA-AINESLUPA, MAANRAKENNUS JOUKO KÄRKKÄNEN OY 429/05.51.514/2014 Kaula 5 Ympäristöinsinööri Reijo Roininen: Maanrakennus Jouko Kärkkänen Oy hakee Harjavallan

Lisätiedot

Ympäristöjaosto 16.12.2014 Päätös annetaan julkipanon jälkeen 30.12.2014

Ympäristöjaosto 16.12.2014 Päätös annetaan julkipanon jälkeen 30.12.2014 1 YMPÄRISTÖLUPA-ASIAKIRJA Ympäristölupa murskauslaitokselle, Destia Oy Ympäristöjaosto 16.12.2014 Päätös annetaan julkipanon jälkeen 30.12.2014 Valmistelija: ympäristötarkastaja Juhana Jalkanen, puh. 0405463218

Lisätiedot

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010 253. Otsikko Sivu

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010 253. Otsikko Sivu SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010 253 Ympäristö- ja tekninen lautakunta 30.06.2010 ASIAT Otsikko Sivu 95 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 255 96 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen

Lisätiedot

YMPA 12.05.2010, 81, MAA-AINESLUPAHAKEMUS, MAANRAKENNUS JOUKO KÄRKKÄNEN OY. Luvan hakija Maanrakennus Jouko Kärkkänen Oy Pirintie 9 29200 Harjavalta

YMPA 12.05.2010, 81, MAA-AINESLUPAHAKEMUS, MAANRAKENNUS JOUKO KÄRKKÄNEN OY. Luvan hakija Maanrakennus Jouko Kärkkänen Oy Pirintie 9 29200 Harjavalta YMPA 12.05.2010, 81, MAA-AINESLUPAHAKEMUS, MAANRAKENNUS JOUKO KÄRKKÄNEN OY Maanrakennus Jouko Kärkkänen Oy hakee Porin kaupungin ympäristölautakunnalta maaaineslupaa, joka koskee kalliokiviaineksen ja

Lisätiedot

PÄÄTÖS YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUKSESTA ANNETTU JULKIPANON JÄLKEEN

PÄÄTÖS YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUKSESTA ANNETTU JULKIPANON JÄLKEEN 1 PÄÄTÖS YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUKSESTA ANNETTU JULKIPANON JÄLKEEN Päivämäärä 22.2.2013 Päätösnumero 1 / 2013 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta Hämeenkyrön kunnan teknisten palvelujen ympäristölupahakemuksesta,

Lisätiedot

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2014 219. Otsikko Sivu

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2014 219. Otsikko Sivu JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2014 219 Kunnanhallitus 02.06.2014 AIKA 02.06.2014 15:00-18:00 PAIKKA kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 110 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2009 1. Kunnanhallituksen huone

PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2009 1. Kunnanhallituksen huone PALTAMON KUNTA PÖYTÄKRJA 2/2009 1 Lupa- ja valvontalautakunta 22.04.2009 AKA 18:00-18:35 PAKKA Kunnanhallituksen huone OSALLSTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Heikkinen Seppo 18:00-18:35 Jäsen Kemppainen

Lisätiedot

Päätös 1 (5) Valtausoikeutta on haettu viideksi (5) vuodeksi. Hakemuksesta on pyydetty lisäselvityksiä 28.3.2011; 26.7.2013.

Päätös 1 (5) Valtausoikeutta on haettu viideksi (5) vuodeksi. Hakemuksesta on pyydetty lisäselvityksiä 28.3.2011; 26.7.2013. Päätös 1 (5) Annettu julkipanon jälkeen KaivNro 30.9.2014 9101 Kiimingin Sora Oy c/o Asianajotoimisto Krogerus Oy Kirkkokatu 13 90100 OULU VALTAUSOIKEUTTA KOSKEVA PÄÄTÖS Nimi Kultaselkä a ja b Hakija Kiimingin

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2010 143

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2010 143 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2010 143 Rakennuslautakunta 28.01.2010 AIKA 19:00-19:35 PAIKKA Kaupungintalo, Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 85 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 146 86 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

133 RAKENNUSTARKASTAJAN VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET 257 134 TERVEYS- JA YMPÄRISTÖTARKASTAJAN VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET

133 RAKENNUSTARKASTAJAN VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET 257 134 TERVEYS- JA YMPÄRISTÖTARKASTAJAN VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2013 245 Rakennus- ja ympäristölautakunta 03.12.2013 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Sivu 125 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN 247 126 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2010 402. Otsikko Sivu

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2010 402. Otsikko Sivu SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2010 402 Ympäristö- ja tekninen lautakunta 24.11.2010 ASIAT Otsikko Sivu 160 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 405 161 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen

Lisätiedot

Lisätietoja Lautakunta tutustui Leppäveden ampumarataan ennen kokousta.

Lisätietoja Lautakunta tutustui Leppäveden ampumarataan ennen kokousta. LAUKAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 1 Kaavoitus- ja rakennuslautakunta Aika 16.06.2015 klo 13:00-14:38 Paikka Kuntala, Kokoushuone 1 Lisätietoja Lautakunta tutustui Leppäveden ampumarataan ennen kokousta.

Lisätiedot

Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta Pohjolankatu 14 53100 LAPPEENRANTA Antopäivä 7.1.2013

Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta Pohjolankatu 14 53100 LAPPEENRANTA Antopäivä 7.1.2013 319/720/2012 1/23 LAPPEENRANNAN KAUPUNKI MAA-AINESLUPAPÄÄTÖS Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta Pohjolankatu 14 53100 LAPPEENRANTA Antopäivä 7.1.2013 I LUPAPÄÄTÖKSEN KERTOELMAOSA 1. Hakija Pertti

Lisätiedot

JM-CONSTRUCTION OY:N YMPÄRISTÖLUPA BETONI-, TERÄSBETONI- JA TIILIJÄTTEEN VARASTOINNILLE JA MURSKAUKSELLE

JM-CONSTRUCTION OY:N YMPÄRISTÖLUPA BETONI-, TERÄSBETONI- JA TIILIJÄTTEEN VARASTOINNILLE JA MURSKAUKSELLE TORNION, KEMINMAAN JA TERVOLAN YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Suensaarenkatu 4 95400 Tornio puh. 040 770 3239 / 050 566 4195 YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS 2/2012 Annetaan julkipanon jälkeen 8.10.2012 dnro 595/55.983/2012 YMP

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Ympäristöjaosto Aika 27.01.2015 klo 10:00-11:35 Paikka Tampereentie 7 A Sastamala Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan

Lisätiedot