FSD2300 Korkeakoulusta työelämään: tradenomit 1997

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "FSD2300 Korkeakoulusta työelämään: tradenomit 1997"

Transkriptio

1 KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2300 Korkeakoulusta työelämään: tradenomit 1997 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: QUESTIONNAIRE This questionnaire is part of the following dataset, archived at the Finnish Social Science Data Archive: FSD2300 From Higher Education to Employment : Bachelors of Business Administration 1997 If this questionnaire is used or referred to in any publication, the source must be acknowledged by means of an appropriate bibliographic citation. More information:

2 Arvoisa tradenomi, Jyväskylän yliopiston Koulutuksen tutkimuslaitoksessa on meneillään opetusministeriön toimeksiantona tutkimus "Korkea-asteen koulutus yksilöllistyvän työmarkkinauran perustana", jossa selvitetään tradenomien, kauppatieteen kandidaattien, ekonomien ja kauppatieteen maisterien koulutuksestaan saamia työelämävalmiuksia, työllistymistä ja työuralle asettumista. Erityisesti olemme kiinnostuneita siitä, miten ja millaisiksi valmistuneet arvioivat työmarkkinauransa ja tulevaisuutensa muodostuvan. Tutkimus on valtakunnallinen ja siihen osallistuvat kaikki välisenä aikana kaupallisen alan korkeakoulututkinnon suorittaneet. Toivomme, että vastaat kyselyyn, sillä antamasi palaute koulutuksesta ja arviot työmarkkinaurasi kehittymisestä ovat erityisen arvokkaita kaupallisen alan korkea-asteen koulutuksen jatkuvan kehittämisen kannalta. Pyydämme Sinua vastaamaan huolellisesti kaikkiin kysymyksiin ja palauttamaan lomakkeen oheisessa kuoressa (postimaksu maksettu) viikon kuluessa. Tiedot käsitellään täysin luottamuksellisesti. Osoitteet olemme hankkineet opiskelijarekistereiden avulla väestörekisteristä lokakuun 1997 mukaisina. Ohessa on tutkijan puhelinnumero ja -osoite, jos haluat kysyä lisätietoja tutkimuksesta. Parhaimmat kiitokset vaivannäöstäsi!

3 A. TAUSTOJA 1. Sukupuoli 2. Syntymävuosi 19 1 Mies 2 Nainen 3. Perhesuhteet 4. Lasten lukumäärä (alle 18 v) 1 Yksineläjä 2 Avio- tai avoliitossa 5. Asuinkuntasi 15-vuotiaana 6. Nykyinen asuinkuntasi 7. Ammattikorkeakouluopintojen aloittamisvuosi Ammattikorkeakoulu, josta valmistuit vuonna 1996/ Koulutusohjelma ja suuntautumisvaihtoehto 10. Pohjakoulutuksesi AMK-opintojen alkaessa 1 Peruskoulu 2 Lukio 11. Ammatillinen koulutuksesi ennen AMK-opintojen alkua (voit merkitä useampiakin) 1 Ei ammatillisia opintoja 2 Keskeneräisiä kouluasteen opintoja 3 Kouluasteen ammatillinen tutkinto samalta/lähialalta kuin ammattikorkeakouluopinnot 4 Kouluasteen ammatillinen tutkinto eri alalta 5 Keskeneräisiä opisto-/ammatillisen korkea-asteen opintoja 6 Opisto-/ammatillisen korkea-asteen tutkinto samalta/lähialalta kuin ammattikorkeakouluopinnot 7 Opisto-/ammatillisen korkea-asteen tutkinto eri alalta 8 Keskeneräisiä korkeakouluopintoja, ala 9 Valmis korkeakoulututkinto, ala 12. Työkokemuksesi ennen AMK-opintojen alkua 1 Kaupalliseen alaan liittyvää työtä kk 2 Muuta työtä kk

4 B. ARVIOITA AMMATTIKORKEAKOULUOPISKELUSTA 13. Ammattikorkeakoulututkinnon koostumus opintoviikkoina Perusopintoja Ammattiopintoja Työharjoittelu Päättötyö Yhteensä ov ov ov ov ov 14. Ammattiopinnot eriteltynä kolmeen suurimpaan lohkoon (esim. laskentatoimi 27 ov, tietojenkäsittely 12 ov, hallinto 10 ov) 1., ov 2., ov 3., ov 15. Kuinka monta opintoviikkoa tutkintoosi sisältyy muualla suoritettuja hyväksi luettuja ja korvaavia opintoja? ov 16. Kuinka monta opintoviikkoa suoritit erityisesti oman valintasi mukaan (vapaasti valittavat opinnot)? ov 17. Työharjoittelu ja muu työssäkäynti opiskeluaikanasi? Ohjattu, opiskeluun liittyvä työharjoittelu viikkoa, joka korvasi tutkinnosta ov Muutoin alaan liittyvät työt viikkoa Alaan liittymättömät työt viikkoa 18. Muut yhteydet työelämään opiskeluaikanasi? 1 Opinnäytetyö jollekin yritykselle 2 Tutkimus- tai kehittämishanke jollekin yritykselle/yrityksen kanssa yhteistyössä 3 Konkreettisen tehtävän suunnittelu ja toteutus jollekin yritykselle/yrityksen kanssa yhteistyössä (tapahtuma, messut, markkinointisuunnitelma...) 4 Muu, mikä 19. Opiskelu, harjoitteluja muu työskentely ulkomailla opiskeluaikanasi? 1 Opiskelu, missä, ov 2 Opintoihin kuuluva työharjoittelu, missä, ov 3 Muu työskentely, viikkoa

5 20. Kielitaitosi ei melko kohta- melko erittäin lainkaan huono lainen hyvä hyvä 1. Englanti Ruotsi Saksa Ranska Venäjä Espanja Italia Muu, mikä Minkä verran seuraavat ammattikorkeakouluopiskelun aikana saavuttamasi valmiudet vaikuttavat työelämään sijoittumiseesi ja siinä menestymiseen? erittäin melko kohta- melko erittäin vähän vähän laisesti paljon paljon 1. Kansainvälisyyteen liittyvät valmiudet Omatoimisuus Yrittäjyys Käytännön ammattitaito Tietopuolinen pätevyys Yhteistyövalmiudet Johtamis- ja organisointivalmiudet Viestintävalmiudet ATK-valmiudet Päättötyön/tutkielman teossa kehittyneet valmiudet Muiden opiskeluun sisältyvien tehtävien ja projektien tuomat valmiudet R & D-valmiudet Kyky teoreettiseen ajatteluun

6 22. Minkä verran seuraavat ammattikorkeakouluopiskelun piirteet tukevat sijoittumistasi työelämään ja menestymistä siinä? Tukee menestymistä ei ehkä jonkin melko erittäin yhtään vähän verran paljon paljon 1. Koulutus perustuu työelämän tarpeisiin Koulutus on käytännönläheistä Opettajakunnan omat työelämäyhteydet Tutkintoon sisältyvä työpaikkaharjoittelu Oppilaitoksen organisoimat erityisesti työllistymistä edistävät toimet Opiskelijoiden itsensä organisoima työllistymistä edistävä toiminta Tutkinnon tunnettuus ja sen työnantajien piirissä nauttima arvostus Ammattikorkeakouluopintojen monialaisuus Minkä verran seuraavat seikat tukevat omaa sijoittumistasi työelämään ja menestymistä siinä? Tukee menestymistä ei ehkä jonkin melko erittäin yhtään vähän verran paljon paljon 1. Ammattikorkeakouluopintoja edeltävä työkokemus ja ennakkoharjoittelu Hyvä yleissivistys Hyvät arvosanat tutkinnossa Oikea sukupuoli Ulkonäkö Ikä Oma perhetilanne Sukutausta Poliittinen kanta Oikeat henkilösuhteet

7 C. NYKYINEN TYÖTILANTEESI 24. Mitä olet tehnyt ammattikorkeakoulusta valmistuttuasi? Merkitse jokainen toiminta ja sen kesto erikseen, esim. vakituinen työ, osa-aikainen työ, yrittäjyys, työttömyys, opiskelu, äitiysloma, asevelvollisuus tms. kesto kesto kesto kesto kesto kk kk kk kk kk 25. Pääasiallinen toimintasi marraskuussa Olen ansiotyössä 2 Olen yrittäjä 3 Free, itsenäinen ammatinharjoittaja 4 Opiskelen 5 Olen työtön, lomautettu 6 Muu, mikä Kysymyksiin vastaavat ansiotyössä käyvät/yrittäjänä tai itsenäisenä ammatinharjoittajana toimivat 26. Työnantajasi 1 Valtion virasto tai laitos 2 Kunnan/kuntaryhmän virasto tai laitos 3 Pieni/keskisuuri yksityinen yritys 4 Suuri yksityinen yritys 5 Oma yritys (muitakin työllistävä yrittäjä) 6 Free, itsenäinen ammatinharjoittaja 27. Työnantajasi/yrityksesi toimiala 1 Maa-, metsä-, kala- ja riistatalous, kaivostoiminta 2 Teollisuus, energia ja vesihuolto, rakentaminen 3 Kauppa 4 Majoitus- ja ravitsemistoiminta 5 Kuljetus 6 Tietoliikenne 7 Rahoitus- ja vakuutustoiminta 8 Kiinteistö-, puhtaus- ja vuokrauspalvelut 9 Tekninen palvelu ja palvelut liike-elämälle 10 Julkinen hallinto ja maanpuolustus 11 Koulutus ja tutkimus 12 Muut julkisen hallinnon palvelut 13 Muut palvelut

8 28. Työpaikkasi/yrityksesi henkilöstön määrä henkilöä 29. Miten työskentelet? 1 Kokopäiväisesti 2 Osa-aikaisesti 3 Satunnaisesti silloin tällöin 30. Miten pysyväksi arvioit nykyisen työsi? 1 Työni on pysyvä/vakinainen 2 Ei varmuutta työn pysyvyydestä 3 Olen työllistämisrahoilla töissä, työsuhde päättyy 4 Työni on määräaikainen (esim. yksittäinen keikka, sijaisuus) 5 Jotain muuta, mitä 31. Ammattinimikkeesi tällä hetkellä? 32. Kuvaile pääasialliset tehtäväalueesi 33. Asemasi organisaatiossa tällä hetkellä? (vain yksi vaihtoehto) 1 Suoritustason tehtävät 2 Työnjohdolliset tehtävät 3 Päällikkötason tehtävät 4 Liikkeenjohdolliset tehtävät 5 Asiantuntija-, suunnittelija- ja kehittämistehtävät 6 Opetustehtävät 7 Muu, mikä 34. Mikä on bruttopalkkasi (sis. luontaisedut)/tulosi marraskuussa 1997? mk/kk 35. Kuinka hyvin seuraavat väittämät pitävät paikkansa sinun kohdallasi? erittäin melko kohta- melko erittäin huonosti huonosti laisesti hyvin hyvin 1. Toimin koulutustani vastaavalla alalla Työtehtävieni vaatimustaso vastaa koulutustani Tuloni vastaavat työtehtäviäni, asemaani ja työpanostani Nykyinen työni edistää tulevaa uraani

9 36. Miten sait nykyisen työpaikkasi? 1 Vastasin työnantajan ilmoitukseen 2 Työvoimatoimiston kautta 3 Suoralla yhteydenotolla työnantajaan 4 Suoritin opiskeluun kuuluvan työharjoittelun nykyisessä työpaikassani 5 Tein päättötyön nykyiselle työnantajalleni 6 Olin työskennellyt aiemminkin nykyisessä työpaikassani (esim. kesätyöt) 7 Sukulaisten/tuttavien avulla 8 Perustin oman yrityksen 9 Muutoin, miten 37. Jos toimit yrittäjänä, mikä on suurin syy siihen? 1 Työpaikan hankkiminen muutoin olisi ollut vaikeaa/työttömyys/työttömyysuhka 2 Koulutus antoi hyvät valmiudet toimia yrittäjänä 3 Minulla oli hyvä liikeidea/löysin hyvän markkinaraon 4 Kynnys aloittaa yrittäjänä toimiminen oli matala (erilaiset tuet, avustukset, koulutus) 5 Haluan rikastua nopeasti 6 Haluan tehdä itsenäistä työtä 7 Muu syy, mikä Kysymyksiin vastaavat tällä hetkellä päätoimisesti opiskelevat 38. Oppilaitos 39. Koulutus (koulutusohjelma. tutkinto, kurssi, linja...) 40. Miksi opiskelet? Voit ympyröidä useammankin vaihtoehdon. 1 Huonot työllisyysnäkymät, työttömyys 2 Haluan kohottaa/syventää ammattipätevyyttäni 3 Haluan monipuolistaa pätevyyttäni opiskelemalla lisää jotain muuta alaa 4 Haluan vaihtaa alaa 5 Haluan yliopistotutkinnon 6 Muu syy, mikä

10 D. TYÖURIEN ENNAKOINTIA 41. Kuinka todennäköisenä pidät omalla kohdallasi seuraavia työllistymismuotoja viiden vuoden kuluttua? erittäin melko en melko erittäin epätoden- epätoden- osaa toden- toden näköistä näköistä sanoa näköistä näköistä 1. Olen ansiotyössä Olen yrittäjä Olen itsenäinen ammatinharjoittaja Opiskelen Olen työtön, lomautettu Muu, mikä Asemasi noin viiden vuoden kuluttua? 1 Suoritustason tehtävät 2 Työnjohdolliset tehtävät 3 Päällikkötason tehtävät 4 Liikkeenjohdolliset tehtävät 5 Asiantuntija-, suunnittelija- ja kehittämistehtävät 6 Opetustehtävät 7 Muu, mikä 43. Ammattinimikkeesi viiden vuoden kuluttua? 44. Minkä arvioit bruttopalkkasi/tulosi olevan viiden vuoden kuluttua?. mk/kk 45. Minkälaiset mahdollisuudet sinulla on tradenomitutkinnon suorittaneena työllistyä/sijoittua seuraaville maantieteellisille alueille? ei juuri melko kohta- melko erittäin mahdoll. huonot laiset hyvät hyvät 1. Ammattikorkeakoulun sijaintiläänin alueelle (vanha läänijako) Muualle Suomeen Muihin Pohjoismaihin Baltian maihin ja Venäjän lähialueille Muualle Eurooppaan Euroopan ulkopuolelle Missä päin maailmaa haluaisit erityisesti työskennellä? 1 Asialla ei ole pienintäkään väliä 2 Nimenomaan Suomessa, missä päin (esim. vanhan läänijaon mukaan) 3 Nimenomaan ulkomailla, missä päin

11 47. Millaiseksi arvioit oman asemasi (työllistyminen, tulot, tehtävät) työmarkkinoilla, kun vertailukohtana ovat seuraavanlaisia muita tutkintoja suorittaneet? Vertaa itseäsi/tutkintoasi seuraaviin - häviätkö vai voitatko? häviän olen kilpailen olen voitan selvästi enempi tasave- enempi selvästi heikoilla roisesti vahvoilla 1. Pelkkä ylioppilas + työkokemusta Merkantti Merkonomi Kauppatieteen kandidaatti, ekonomi, kauppatieteen maisteri Aiotko joskus vielä hakea johonkin tutkintoon johtavaan opiskeluun? 1. En 2. Kyllä, mihin 49. Miten todennäköisenä pidät sitä, että jossain urasi vaiheessa olet mukana seuraavanlaisessa yritystoiminnassa: erittäin melko en osaa melko erittäin epätoden- epätoden- sanoa toden- toden näköistä näköistä näköistä näköistä 1. Toiminimi Henkilöyhtiö (kommandiittiyhtiö, avoinyhtiö) Osakeyhtiö Työosuuskunta Muu (esim. verkostomarkkinointi, franchising) Kuinka hyvin arvioit seuraavien väittämien pitävän paikkansa omalla työurallasi tai elämässäsi yleensä? Pitää paikkansa erittäin melko kohta- melko erittäin huonosti huonosti laisesti hyvin hyvin 1. Tulen työskentelemään samalla alalla koko työurani ajan Tulen työskentelemään kansainvälisissä tehtävissä Tulen perustamaan oman yrityksen Pääasia elämässäni on uralla eteneminen

12 Pitää paikkansa erittäin melko kohta- melko erittäin huonosti huonosti laisesti hyvin hyvin 5. Tulen melko pian kiinnittymään pysyvästi johonkin työpaikkaan Työurani aikana minulla tulee olemaan useita ammatteja Työurani tulee koostumaan ns. epätyypillisistä työsuhteista kuten esim. määräaikainen työ, osa-aikatyö, free lancerina toimiminen Tuloni tulevat vaihtelemaan edestakaisin urani aikana Tavoitteenani on saavuttaa pysyvä työpaikka Perhe ja vapaa-aika ovat elämässäni työtä tärkeämmät Tuloni tulevat olemaan vakaat ja nousevat koko urani ajan Olen valmis päättämään asuinpaikkakunnastani ammattiurani vaatimalla tavalla Tulen jatkuvasti opiskelemaan omaa alaani ja ammattiani varten Työurani tulee poikkeamaan muiden saman tutkinnon suorittaneiden työurista Työurani on ennustamaton ja riippuu yhteiskunnallisesta kehityksestä Haluan työssäni olla riippumaton ja tehdä asiat omalla tavallani ja omaan tahtiin Haluan turvallisen työpaikan, jonka tulevaivaisuus on ennakoitavissa Minulla on tarve luoda, tehdä ja kehittää bisnestä Haluan kehittyä yhden tehtäväalueen erityisosaajaksi Tulen etenemään johtavaan asemaan jossain vaiheessa työuraani Haluan, että työssäni on haasteita Haluan, että perhe, ura ja itseni kehittäminen ovat sopusoinnussa keskenään

13 51. Mitä ehkä vielä haluaisit sanoa nyt suorittamastasi tutkinnosta oman työurasi perustana? KIITOS VASTAUKSESTASI! PALAUTA TÄYTETTY LOMAKE OHEISESSA KIRJEKUORESSA ILMAN POSTIMERKKIÄ. TARKISTA VIELÄ, ETTÄ OSOITETIETOSI OVAT OIKEIN.

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/ KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2484 Nuorisobarometri 2009 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti

Lisätiedot

FSD2005 Lapsesta aikuiseksi : 36-vuotiaiden elämäntilannekysely 1995

FSD2005 Lapsesta aikuiseksi : 36-vuotiaiden elämäntilannekysely 1995 KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2005 Lapsesta aikuiseksi : 36-vuotiaiden elämäntilannekysely 1995 Kyselylomaketta hyödyntävien

Lisätiedot

Vaasan yliopistosta vuonna 2010 valmistuneiden ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden sijoittuminen työelämään vuosi valmistumisen jälkeen

Vaasan yliopistosta vuonna 2010 valmistuneiden ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden sijoittuminen työelämään vuosi valmistumisen jälkeen Vaasan yliopistosta vuonna 2010 valmistuneiden ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden sijoittuminen työelämään vuosi valmistumisen jälkeen SIJOITTUMISSEURANTA 2011 Vaasan yliopisto Opintoasiat/Urapalvelut

Lisätiedot

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/ KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2077 Turkulaisten hyvinvointi 1995 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti

Lisätiedot

Viisi vuotta valmistumisesta - ammattikorkeakoulusta valmistuneiden urakehitys.

Viisi vuotta valmistumisesta - ammattikorkeakoulusta valmistuneiden urakehitys. Viisi vuotta valmistumisesta - ammattikorkeakoulusta valmistuneiden urakehitys. Uraseuranta vuonna 2003 valmistuneille. Selvitys seitsemän ammattikorkeakoulun yhteisistä tuloksista. Elina Kirjalainen Jyväskylän

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE: FSD2663 TYÖOLOBAROMETRI 2001 QUESTIONNAIRE: FSD2663 FINNISH WORKING LIFE BAROMETER 2001

KYSELYLOMAKE: FSD2663 TYÖOLOBAROMETRI 2001 QUESTIONNAIRE: FSD2663 FINNISH WORKING LIFE BAROMETER 2001 KYSELYLOMAKE: FSD2663 TYÖOLOBAROMETRI 2001 QUESTIONNAIRE: FSD2663 FINNISH WORKING LIFE BAROMETER 2001 Tämä kyselylomake on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa.

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULUN MATKAILU-, RAVITSEMIS- JA TALOUSALALTA VUOSINA 1999 2001 VALMISTUNEIDEN SIJOITTUMINEN

JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULUN MATKAILU-, RAVITSEMIS- JA TALOUSALALTA VUOSINA 1999 2001 VALMISTUNEIDEN SIJOITTUMINEN JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULUN MATKAILU-, RAVITSEMIS- JA TALOUSALALTA VUOSINA 1999 2001 VALMISTUNEIDEN SIJOITTUMINEN Tommi Holmsten Arto Syrjälä Toukokuu 2003 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala JYVÄSKYLÄN

Lisätiedot

FSD2548 Monikkoperheiden hyvinvointitutkimus 2009

FSD2548 Monikkoperheiden hyvinvointitutkimus 2009 KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2548 Monikkoperheiden hyvinvointitutkimus 2009 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata

Lisätiedot

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/ KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD1112 Aikuiset avunsaajina 1996 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti

Lisätiedot

Sijoittumisseuranta vuonna 2009 Metropoliasta valmistuneille. Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala

Sijoittumisseuranta vuonna 2009 Metropoliasta valmistuneille. Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala Sijoittumisseuranta vuonna 9 Metropoliasta valmistuneille Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala Metropolia Ammattikorkeakoulu.5. VALMISTUNEIDEN SIJOITTUMINEN TYÖELÄMÄÄN Metropolia Ammattikorkeakoulu toteutti

Lisätiedot

Vuosi työelämässä. Sijoittumisseuranta Lahden ammattikorkeakoulusta vuonna 2012 valmistuneille

Vuosi työelämässä. Sijoittumisseuranta Lahden ammattikorkeakoulusta vuonna 2012 valmistuneille Vuosi työelämässä Sijoittumisseuranta Lahden ammattikorkeakoulusta vuonna 212 valmistuneille Lahden ammattikorkeakoulu TKI-, KV- ja aluekehityspalvelut 1.7.214 1 Sisällys Mikä on sijoittumisseuranta?...

Lisätiedot

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/ KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD1004 Puolueiden ajankohtaistutkimus 1977 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen

Lisätiedot

FSD1361 Vanhempien suhtautuminen koulun tietotekniikkaan 1997

FSD1361 Vanhempien suhtautuminen koulun tietotekniikkaan 1997 KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD1361 Vanhempien suhtautuminen koulun tietotekniikkaan 1997 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee

Lisätiedot

KYSELY KAUPPATIETEIDEN MAISTERIKSI VALMISTUVALLE 2015

KYSELY KAUPPATIETEIDEN MAISTERIKSI VALMISTUVALLE 2015 VAASAN YLIOPISTO Kauppatieteellinen tiedekunta TODISTUSPYYNTÖLOMAKE Kauppatieteiden maisterin tutkinto Sukunimi (myös entinen) Henkilötunnus Lähiosoite Puhelin virka-aikana Sähköpostiosoite Etunimet Opiskelijanumero

Lisätiedot

Kauppatieteellinen tiedekunta Kauppatieteiden maisterin tutkinto

Kauppatieteellinen tiedekunta Kauppatieteiden maisterin tutkinto VAASAN YLIOPISTO Kauppatieteellinen tiedekunta TODISTUSPYYNTÖLOMAKE Kauppatieteiden maisterin tutkinto Sukunimi (myös entinen) Henkilötunnus Lähiosoite Puhelin virka-aikana Sähköpostiosoite Etunimet Opiskelijanumero

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULUN MATKAILUN KOULUTUSOHJELMASTA VUOSINA 2002 2004 VALMISTUNEIDEN TYÖLLISTYMINEN

JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULUN MATKAILUN KOULUTUSOHJELMASTA VUOSINA 2002 2004 VALMISTUNEIDEN TYÖLLISTYMINEN JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULUN MATKAILUN KOULUTUSOHJELMASTA VUOSINA 2002 2004 VALMISTUNEIDEN TYÖLLISTYMINEN Juhana Rönnqvist Opinnäytetyö Toukokuu 2005 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala JYVÄSKYLÄN KUVAILULEHTI

Lisätiedot

Uraseurantaraportti 2007-2012

Uraseurantaraportti 2007-2012 Ura- ja rekrytointipalvelut Aalto-KT 3/2013 Uraseurantaraportti 2007-2012 Tanja Makkonen ISBN 978-952-60-5215-1 (pdf) ISSN-L 1799-4799 ISSN 1799-4799 ISSN 1799-4802 (pdf) Aalto-yliopisto Kauppakorkeakoulu

Lisätiedot

Koulutustason vaikutus taloushallinnon alalle työllistymiseen

Koulutustason vaikutus taloushallinnon alalle työllistymiseen Koulutustason vaikutus taloushallinnon alalle työllistymiseen Anne Laitinen Liiketalouden koulutusohjelman opinnäytetyö Kaupan ja kulttuurin toimiala Tradenomi TORNIO 2013 2 TIIVISTELMÄ KEMI-TORNION AMMATTIKORKEAKOULU,

Lisätiedot

11.1 VASTAAJIEN TAUSTATIEDOT... 91 11.2 YLIOPISTO-OPINNOT JA MUU KOULUTUS... 92 11.3 TYÖHISTORIA... 94

11.1 VASTAAJIEN TAUSTATIEDOT... 91 11.2 YLIOPISTO-OPINNOT JA MUU KOULUTUS... 92 11.3 TYÖHISTORIA... 94 6LVlOO\VOXHWWHOR /bb.(7,(7((//,1(17,('(.817$ 11.1 VASTAAJIEN TAUSTATIEDOT... 91 11.2 YLIOPISTO-OPINNOT JA MUU KOULUTUS... 92 2SLQWRMHQNHVWR 0XXNRXOXWXV +DUMRLWWHOXXQMDRSLVNHOLMDYDLKWRRQRVDOOLVWXPLQHQ 11.3

Lisätiedot

KYSELY: Kuvataiteilijan ammattirooli ja osaamistarpeet tulevaisuuden työelämässä

KYSELY: Kuvataiteilijan ammattirooli ja osaamistarpeet tulevaisuuden työelämässä KYSELY: Kuvataiteilijan ammattirooli ja osaamistarpeet tulevaisuuden työelämässä Hyvä kuvataiteilijaksi (AMK) 2001-2010 valmistunut! Vastaamalla tähän kyselyyn autat kehittämään kuvataiteilijoiden koulutusta

Lisätiedot

Viisi vuotta työelämässä

Viisi vuotta työelämässä Päivi Korhonen ja Juha Sainio Viisi vuotta työelämässä Monialayliopistoista vuonna 2000 valmistuneiden sijoittuminen työmarkkinoille Aarresaari 2006 Päivi Korhonen ja Juha Sainio Viisi vuotta työelämässä

Lisätiedot

Tanssin ja teatterin koulutuksesta työelämään Kyselytutkimus ammatillisen ja ammattikorkeakoulututkinnon

Tanssin ja teatterin koulutuksesta työelämään Kyselytutkimus ammatillisen ja ammattikorkeakoulututkinnon PAULA KARHUNEN Tanssin ja teatterin koulutuksesta työelämään Kyselytutkimus ammatillisen ja ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneista Finnish dance and theatre graduates on the labour market. Survey on

Lisätiedot

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/ KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2119 Ekoenergia-asenteet 1998 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti

Lisätiedot

FSD1241 Suomi 1999 : kulutus ja elämäntapa vuosituhannen vaihteessa

FSD1241 Suomi 1999 : kulutus ja elämäntapa vuosituhannen vaihteessa KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD1241 Suomi 1999 : kulutus ja elämäntapa vuosituhannen vaihteessa Kyselylomaketta hyödyntävien

Lisätiedot

Sijoittumisseuranta vuonna 2011 Metropoliasta valmistuneille

Sijoittumisseuranta vuonna 2011 Metropoliasta valmistuneille Sijoittumisseuranta vuonna 211 Metropoliasta valmistuneille YAMK-tutkinnon suorittaneet Metropolia Ammattikorkeakoulu 22.4.213 www.metropolia.fi VALMISTUNEIDEN SIJOITTUMINEN TYÖELÄMÄÄN Metropolia Ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULUN LIIKETALOUDEN TRADENOMIT TYÖELÄMÄSSÄ 2006

MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULUN LIIKETALOUDEN TRADENOMIT TYÖELÄMÄSSÄ 2006 Kaisa-Mari Huovinen ja Piia Oranen MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULUN LIIKETALOUDEN TRADENOMIT TYÖELÄMÄSSÄ 2006 Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma Toukokuu 2007 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä

Lisätiedot

HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulun tradenomitutkinnon kvalifikaatiovaatimukset. Meeri Paananen Hannele Salonen

HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulun tradenomitutkinnon kvalifikaatiovaatimukset. Meeri Paananen Hannele Salonen HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulun tradenomitutkinnon kvalifikaatiovaatimukset Meeri Paananen Hannele Salonen Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma 2009 Tiivistelmä Liiketalouden koulutusohjelma 15.9.2009

Lisätiedot

Tradenomitutkinnon taloushallinnon suuntautumisvaihtoehdon

Tradenomitutkinnon taloushallinnon suuntautumisvaihtoehdon Tradenomitutkinnon taloushallinnon suuntautumisvaihtoehdon työelämälähtöisyys ja KLTtutkinto Launonen, Satu 2011 Kerava Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Kerava Tradenomitutkinnon taloushallinnon suuntautumisvaihtoehdon

Lisätiedot

TYÖVOIMATUTKIMUKSEN AD HOC -LISÄTUTKIMUS

TYÖVOIMATUTKIMUKSEN AD HOC -LISÄTUTKIMUS TYÖVOIMATUTKIMUKSEN AD HOC -LISÄTUTKIMUS 2009: NUORTEN SIIRTYMINEN TYÖMARKKINOILLE Kohderyhmä: 5. rotaatioryhmän 15-34-vuotiaat TY03P Lomake / Mirja Tiisanoja 26.5.2009 tallennettu nimellä AHM2009lomake_kesäkuu.doc

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE: FSD3037 SUOMALAISTEN HYVINVOINTI JA PALVELUT 2013 QUESTIONNAIRE: FSD3037 WELFARE AND SERVICES IN FINLAND 2013

KYSELYLOMAKE: FSD3037 SUOMALAISTEN HYVINVOINTI JA PALVELUT 2013 QUESTIONNAIRE: FSD3037 WELFARE AND SERVICES IN FINLAND 2013 KYSELYLOMAKE: FSD3037 SUOMALAISTEN HYVINVOINTI JA PALVELUT 2013 QUESTIONNAIRE: FSD3037 WELFARE AND SERVICES IN FINLAND 2013 Tämä kyselylomake on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon

Lisätiedot