(Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "(Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET"

Transkriptio

1 Euroopan unionin virallinen lehti L 15/1 II (Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET KOMISSION ASETUS (EU) N:o 37/2010, annettu 22 päivänä joulukuuta 2009, farmakologisesti vaikuttavista aineista ja niiden eläinperäisissä elintarvikkeissa esiintyvien jäämien enimmäismääriä koskevasta luokituksesta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) EUROOPAN KOMISSIO, joka ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen, t on vahvistettu, liite II aineet, joiden jäämille ei ole tarpeellista vahvistaa enimmäismääriä, liite III aineet, joiden jäämien t on vahvistettu väliaikaisesti ja liite IV aineet, joille jäämien ä ei voida vahvistaa, koska näiden aineiden kaikentasoiset jäämät aiheuttavat vaaran ihmisen terveydelle. ottaa huomioon yhteisön menettelyistä farmakologisesti vaikuttavien aineiden jäämien enimmäismäärien vahvistamiseksi eläimistä saatavissa elintarvikkeissa, neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2377/90 kumoamisesta sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2001/82/EY ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 726/2004 muuttamisesta 6 päivänä toukokuuta 2009 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen ( 1 ) ja erityisesti sen 27 artiklan 1 kohdan, (2) Yksinkertaisuuden vuoksi on tarpeen koota yhteen kyseiset farmakologisesti vaikuttavat aineet ja niiden jäämien enimmäismääriä koskeva luokitus komission asetukseen. Koska tämä luokitus on asetuksessa esitetyn luokitusjärjestelmän mukainen, luokitus olisi otettava huomioon myös siltä osin, kun on kyse mahdollisuudesta antaa kyseisiä farmakologisesti vaikuttavia aineita elintarviketuotantoeläimille. sekä katsoo seuraavaa: (1) Yhteisön menettelystä eläinlääkejäämien enimmäismäärien vahvistamiseksi eläinperäisissä elintarvikkeissa 26 päivänä kesäkuuta 1990 annetussa neuvoston asetuksessa (ETY) N:o 2377/90 ( 2 ) farmakologisesti vaikuttavat aineet luokitellaan kansanterveyden suojaamiseksi neljään liitteeseen näiden aineiden turvallisuutta koskevan tieteellisen arvioinnin perusteella. Liite I sisältää aineet, joiden jäämien ( 1 ) EUVL L 152, , s. 11. ( 2 ) EYVL L 224, , s. 1. (3) Asetuksen (ETY) N:o 2377/90 liitteissä nykyisin olevat tiedot farmakologisesti vaikuttavien aineiden hoitoluokituksesta olisi sisällytettävä aineiden hoitoluokitusta koskevaan sarakkeeseen. (4) Jotta luetteloa olisi helppo käyttää, farmakologisesti vaikuttavat aineet olisi lueteltava yhdessä liitteessä aakkosjärjestyksessä. Selkeyden vuoksi olisi laadittava kaksi erillistä taulukkoa: yksi sallituille aineille, jotka luetellaan asetuksen (ETY) N:o 2377/90 liitteissä I, II ja III, ja toinen kielletyille aineille, jotka luetellaan kyseisen asetuksen liitteessä IV.

2 L 15/2 Euroopan unionin virallinen lehti (5) Tähän asetukseen ei pitäisi sisällyttää niiden asetuksen (ETY) N:o 2377/90 liitteessä III lueteltujen farmakologisesti vaikuttavien aineiden jäämien väliaikaisia enimmäismääriä, joiden osalta soveltamisaika on päättynyt. 1 artikla vaikuttavat aineet ja niiden jäämien enimmäismääriä koskeva luokitus vahvistetaan liitteessä. (6) Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat pysyvän eläinlääkintäkomitean lausunnon mukaiset, ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN: 2 artikla Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä. Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa. Tehty Brysselissä 22 päivänä joulukuuta Komission puolesta José Manuel BARROSO Puheenjohtaja

3 Euroopan unionin virallinen lehti L 15/3 LIITE vaikuttavat aineet ja niiden jäämien enimmäismääriä koskeva luokitus Taulukko 1 Sallitut aineet Eläin Abamektiini Avermektiini B1a Nauta 10 μg/kg 20 μg/kg aineet/sisä- ja ulkoloisiin vaikuttavat aineet Lammas 20 μg/kg 25 μg/kg 20 μg/kg tuottavat maitoa elintarvikkeeksi Absinttiuute EI SOVEL Kaikki elintarviketuotantoon MRL-arvoa ei Adenosiini ja sen 5 -mono-, 5 -dija 5 -trifosfaatit EI SOVEL Kaikki elintarviketuotantoon MRL-arvoa ei Adonis vernalis EI SOVEL Kaikki elintarviketuotantoon MRL-arvoa ei mukaan, korkeintaan yhden sadasosan pitoisuuksina valmisteesta Aesculus hippocastanum EI SOVEL Kaikki elintarviketuotantoon MRL-arvoa ei mukaan, korkeintaan yhden kymmenesosan pitoisuuksina valmisteesta Agnus castus EI SOVEL Kaikki elintarviketuotantoon mukaan, perusliuosta ja sen laimennoksia vastaavina pitoisuuksina

4 L 15/4 Euroopan unionin virallinen lehti Eläin Ailanthus altissima EI SOVEL mukaan, perusliuosta ja sen laimennoksia vastaavina pitoisuuksina Alaniini Albendatsoli Albendatsolisulfoksidin, albendatsolisulfonin ja albendatsoli- 2-aminosulfonin yhteismäärä albendatsolina ilmaistuna Kaikki märehtijät μg/kg 500 μg/kg aineet/sisäloislääkkeet Albendatsolioksidi Albendatsolioksidin, albendatsolisulfonin ja albendatsoli-2- aminosulfonin yhteismäärä albendatsolina ilmaistuna Nauta, lammas μg/kg 500 μg/kg aineet/sisäloislääkkeet Alfakalsidoli EI SOVEL Nauta Vain poikiville lehmille Alfaprostoli EI SOVEL Nauta, sika, kani, hevoseläimet Alfasypermetriini Sypermetriini (isomeerit yhteensä) Nauta, lammas 20 μg/kg 20 μg/kg 20 μg/kg 20 μg/kg Maidon MRL-arvojen osalta on lisäksi noudatettava komission direktiivin 98/82/EY säännöksiä aineet/ulkoloislääkkeet Allantoiini EI SOVEL Allium cepa EI SOVEL mukaan, perusliuosta ja sen laimennoksia vastaavina pitoisuuksina Aloe vera -geeli ja Aloe veran kokolehtiuute EI SOVEL Vain ulkoiseen käyttöön

5 Euroopan unionin virallinen lehti L 15/5 Eläin Aloes, Barbados ja Capae, niiden vakioitu kuivauute ja siitä saadut valmisteet EI SOVEL Altrenogesti Altrenogesti Sika 1 μg/kg 0,4 μg/kg Hevoseläimet 1 μg/kg 0,9 μg/kg Nahka ja rasva Vain jalostustarkoituksiin direktiivin 96/22/EY säännösten mukaisesti Lisääntymiseen vaikuttavat aineet Alumiinidistearaatti EI SOVEL Alumiinifosfaatti EI SOVEL Alumiinihydroksidi EI SOVEL Alumiinihydroksidiasetaatti EI SOVEL Alumiinimonostearaatti EI SOVEL Alumiinisalisylaatti (emäksinen) EI SOVEL Nauta Vain suun kautta annettuna. Ei eläimille, jotka tuottavat maitoa elintarvikkeeksi. paitsi kalat Vain ulkoiseen käyttöön Alumiinitristearaatti EI SOVEL 2-Aminoetanoli EI SOVEL

6 L 15/6 Euroopan unionin virallinen lehti Eläin 2-Aminoetanoliglukuronaatti EI SOVEL 2-Aminoetyylidihydrogeenifosfaatti EI SOVEL Amitratsi Amitratsin ja sen 2,4-dimetyylianiliinia sisältävien metaboliittien yhteismäärä ilmaistuna amitratsina Nauta 10 μg/kg aineet/ulkoloislääkkeet Lammas 400 μg/kg 10 μg/kg Vuohi 10 μg/kg Sika 400 μg/kg Nahka ja rasva Mehiläiset Hunaja Ammoniumkloridi EI SOVEL Ammoniumlauryylisulfaatti EI SOVEL Ammoniumsulfaatti EI SOVEL

7 Euroopan unionin virallinen lehti L 15/7 Eläin Amoksisilliini Amoksisilliini 4 μg/kg Kaloilla lihaksen MRL koskee lihasta ja nahkaa luonnollisessa a, maksaa ja munuaisia koskevia MRL-arvoja ei sovelleta kaloihin. ja siipikarjalla rasvan MRL koskee nahkaa ja rasvaa luonnollisessa tuottavat munia elintarvikkeeksi. Ampisilliini Ampisilliini 4 μg/kg Kaloilla lihaksen MRL koskee lihasta ja nahkaa luonnollisessa a, maksaa ja munuaisia koskevia MRL-arvoja ei sovelleta kaloihin. ja siipikarjalla rasvan MRL koskee nahkaa ja rasvaa luonnollisessa tuottavat munia elintarvikkeeksi. Amproliumi EI SOVEL Siipikarja Vain suun kautta annettuna Angelicae radix aetheroleum EI SOVEL Anisi aetheroleum EI SOVEL Anisi stellati fructus ja siitä johdetut vakioidut uutteet ja valmisteet EI SOVEL Apocynum cannabinum EI SOVEL mukaan, korkeintaan yhden sadasosan pitoisuuksina valmisteesta. Vain suun kautta annettuna.

8 L 15/8 Euroopan unionin virallinen lehti Eläin Apramysiini Apramysiini Nauta μg/kg μg/kg μg/kg μg/kg tuottavat maitoa elintarvikkeeksi. EI SOVEL Lammas, sika, kana, kani Vain suun kautta annettuna. tuottavat maitoa tai munia elintarvikkeeksi. Aqua levici EI SOVEL mukaan Arginiini EI SOVEL Arnica montana (arnicae flos ja arnicae planta tota) EI SOVEL Arnicae radix EI SOVEL mukaan, korkeintaan yhden kymmenesosan pitoisuuksina valmisteesta Artemisia abrotanum EI SOVEL mukaan, perusliuosta ja sen laimennoksia vastaavina pitoisuuksina Asetosalisyylihappo EI SOVEL paitsi kalat tuottavat maitoa tai munia elintarvikkeeksi

9 Euroopan unionin virallinen lehti L 15/9 Eläin Asetosalisyylihappo- DL-lysiini EI SOVEL paitsi kalat tuottavat maitoa tai munia elintarvikkeeksi Asetyylikysteiini EI SOVEL Asetyylimetioniini EI SOVEL Asparagiini EI SOVEL Aspartiinihappo EI SOVEL Atropa belladonna EI SOVEL mukaan, korkeintaan yhden sadasosan pitoisuuksina valmisteesta Atropiini EI SOVEL Atsagli-nafareliini EI SOVEL Lohikalat Ei kaloille, jotka tuottavat mätimunia elintarvikkeeksi Atsametifossi EI SOVEL Lohikalat Atsaperoni Atsaperonin ja atsaperolin yhteismäärä Sika Hermostoon vaikuttavat aineet/ Nahka ja rasva keskushermostoon vaikuttavat aineet

10 L 15/10 Euroopan unionin virallinen lehti Eläin Avilamysiini Diklooriisoeverniinihappo Sika, siipikarja, kani ja siipikarjalla tämä MRL koskee nahkaa ja rasvaa luonnollisessa tuottavat munia elintarvikkeeksi. A-vitamiini EI SOVEL B12-vitamiini EI SOVEL B1-vitamiini EI SOVEL B2-vitamiini EI SOVEL B3-vitamiini EI SOVEL B5-vitamiini EI SOVEL B6-vitamiini EI SOVEL Bakilopriimi Bakilopriimi Nauta 10 μg/kg 1 30 μg/kg aineet/kemoterapeuttiset aineet Sika 40 μg/kg Nahka ja rasva Balsamum peruvianum EI SOVEL

11 Euroopan unionin virallinen lehti L 15/11 Eläin Bariumselenaatti EI SOVEL Nauta, lammas Basitrasiini Basitrasiini A, B ja C yhteensä Nauta Kani EI SOVEL Nauta kudoksille maitoa lukuun ottamatta Vain lypsäville lehmille utareensisäisesti Beklometasonidipropionaatti EI SOVEL Hevoseläimet Vain inhalaatiokäyttöön Bellis perennis EI SOVEL mukaan, perusliuosta ja sen laimennoksia vastaavina pitoisuuksina Bentsalkoniumkloridi EI SOVEL Vain säilöntäaineena käytettäväksi enintään 0,05 %:n pitoisuuksina Bentsokaiini EI SOVEL paikallispuudutteena Lohikalat Bentsyylialkoholi EI SOVEL Käytettäväksi apuaineena Bentsyylibentsoaatti EI SOVEL

12 L 15/12 Euroopan unionin virallinen lehti Eläin Bentsyylipenisilliini Bentsyylipenisilliini 4 μg/kg Kaloilla lihaksen MRL koskee lihasta ja nahkaa luonnollisessa a, maksaa ja munuaisia koskevia MRL-arvoja ei sovelleta kaloihin. ja siipikarjalla rasvan MRL koskee nahkaa ja rasvaa luonnollisessa tuottavat munia elintarvikkeeksi. Bentsyyli-p-hydroksibentsoaatti EI SOVEL Betaiini EI SOVEL Betaiiniglukuronaatti EI SOVEL Betametasoni Betametasoni Nauta, sika 0,75 μg/kg 2,0 μg/kg 0,75 μg/kg Kortikoidit/ glukokortikoidit Nauta 0,3 μg/kg Biotiini EI SOVEL Bituminosulfonaattien ammonium- ja natriumsuolat EI SOVEL nisäkäs Boldo folium EI SOVEL Boorihappo ja boraatit EI SOVEL

13 Euroopan unionin virallinen lehti L 15/13 Eläin Bromheksiini EI SOVEL Nauta, sika, siipikarja tuottavat maitoa tai munia elintarvikkeeksi Bromi, kaliumsuola EI SOVEL Bromi, natriumsuola EI SOVEL nisäkäs Bronopoli EI SOVEL Kalat Brotitsolaami EI SOVEL Nauta Vain hoitotarkoituksiin Busereliini EI SOVEL n-butaani EI SOVEL Butafosfaani EI SOVEL Nauta Vain laskimonsisäisesti n-butanoli EI SOVEL Käytettäväksi apuaineena Butorfanolitartraatti EI SOVEL Hevoseläimet Vain laskimonsisäisesti Butyyli-4- hydroksibentsoaatti EI SOVEL Butyyliskopolamiinibromidi EI SOVEL

14 L 15/14 Euroopan unionin virallinen lehti Eläin Calendula officinalis EI SOVEL mukaan, korkeintaan yhden kymmenesosan pitoisuuksina valmisteesta Calendulae flos EI SOVEL Camphora EI SOVEL mukaan, korkeintaan yhden sadasosan pitoisuuksina valmisteesta Capsici fructus acer EI SOVEL Cardiospermum halicacabum EI SOVEL mukaan, perusliuosta ja sen laimennoksia vastaavina pitoisuuksina Carlinae radix EI SOVEL Carvi aetheroleum EI SOVEL Caryophylli aetheroleum EI SOVEL

15 Euroopan unionin virallinen lehti L 15/15 Eläin Centellae asiaticae extractum EI SOVEL Chrysanthemi cinerariifolii flos EI SOVEL Cimicifugae racemosae rhizoma EI SOVEL tuottavat maitoa elintarvikkeeksi Cinchonae cortex ja siitä johdetut vakioidut uutteet ja valmisteet EI SOVEL Cinnamomi cassiae aetheroleum EI SOVEL Cinnamomi cassiae cortex ja siitä johdetut vakioidut uutteet ja valmisteet EI SOVEL Cinnamomi ceylanici aetheroleum EI SOVEL Cinnamomi ceylanici cortex ja siitä johdetut vakioidut uutteet ja valmisteet EI SOVEL Citri aetheroleum EI SOVEL Citronellae aetheroleum EI SOVEL Condurango cortex ja siitä johdetut vakioidut uutteet ja valmisteet EI SOVEL

16 L 15/16 Euroopan unionin virallinen lehti Eläin Convallaria majalis EI SOVEL mukaan, korkeintaan yhden tuhannesosan pitoisuuksina valmisteesta Coriandri aetheroleum EI SOVEL Crataegus EI SOVEL mukaan, perusliuosta ja sen laimennoksia vastaavina pitoisuuksina Cupressi aetheroleum EI SOVEL Danofloksasiini Danofloksasiini Nauta, lammas, vuohi, siipikarja Kaikki muut elintarviketuotantoon Nauta, lammas, vuohi 400 μg/kg 400 μg/kg 30 μg/kg Kaloilla lihaksen MRL koskee lihasta ja nahkaa luonnollisessa a, maksaa ja munuaisia koskevia MRL-arvoja ei sovelleta kaloihin. rasvan MRL koskee nahkaa ja rasvaa luonnollisessa Siipikarjalla rasvan MRL koskee nahkaa ja rasvaa luonnollisessa tuottavat munia elintarvikkeeksi. Dekokinaatti EI SOVEL Nauta, lammas Vain suun kautta annettuna. Ei eläimille, jotka tuottavat maitoa elintarvikkeeksi.

17 Euroopan unionin virallinen lehti L 15/17 Eläin Deksametasoni Deksametasoni Nauta, vuohi, sika, hevoseläimet 0,75 μg/kg 2 μg/kg 0,75 μg/kg Kortikoidit/ glukokortikoidit Nauta, vuohi 0,3 μg/kg Dekspantenoli EI SOVEL Deltametriini Deltametriini Kaikki märehtijät 10 μg/kg 10 μg/kg 10 μg/kg 20 μg/kg aineet/ulkoloislääkkeet Kalat 10 μg/kg ja nahka luonnollisessa suhteessa Dembreksiini EI SOVEL Hevoseläimet Denaveriinihydrokloridi EI SOVEL Nauta Desloreliiniasetaatti EI SOVEL Hevoseläimet Detomidiini EI SOVEL Nauta, hevoseläimet Vain hoitotarkoituksiin Diatsinoni Diatsinoni Nauta, lammas, vuohi, sika 20 μg/kg 700 μg/kg 20 μg/kg 20 μg/kg rasvan MRL koskee nahkaa ja rasvaa luonnollisessa suhteessa aineet/ulkoloislääkkeet Nauta, lammas, vuohi 20 μg/kg Dietyleeniglykolimonoetyylieetteri EI SOVEL Kaikki märehtijät ja sika Dietyyliftalaatti EI SOVEL Dietyylisebasaatti EI SOVEL

18 L 15/18 Euroopan unionin virallinen lehti Eläin Difloksasiini Difloksasiini Nauta, lammas, vuohi Sika Siipikarja 400 μg/kg μg/kg 800 μg/kg 400 μg/kg 800 μg/kg 800 μg/kg 400 μg/kg μg/kg 600 μg/kg Nahka ja rasva Nahka ja rasva Kaloilla lihaksen MRL koskee lihasta ja nahkaa luonnollisessa a, maksaa ja munuaisia koskevia MRL-arvoja ei sovelleta kaloihin. tuottavat maitoa elintarvikkeeksi. tuottavat munia elintarvikkeeksi. Kaikki muut elintarviketuotantoon 800 μg/kg 600 μg/kg Diflubentsuroni Diflubentsuroni Lohikalat μg/kg ja nahka luonnollisessa suhteessa aineet/ulkoloislääkkeet Dihydrostreptomysiini Dihydrostreptomysiini Kaikki märehtijät, sika, kani 500 μg/kg 500 μg/kg 500 μg/kg μg/kg rasvan MRL koskee nahkaa ja rasvaa luonnollisessa suhteessa Kaikki märehtijät 3,5-Dijodo-L-tyrosiini EI SOVEL nisäkäs Diklatsuriili EI SOVEL Kaikki märehtijät, sika Vain suun kautta annettuna Diklofenaakki Diklofenaakki Nauta 5 μg/kg 1 μg/kg 5 μg/kg 10 μg/kg 0,1 µg/kg rasvan MRL koskee nahkaa ja rasvaa luonnollisessa Ei-steroidiset tulehduskipulääkkeet Sika 5 µg/kg 1 µg/kg 5 µg/kg 10 µg/kg Nahka ja rasva

19 Euroopan unionin virallinen lehti L 15/19 Eläin Dikloksasilliini Dikloksasilliini 30 μg/kg Kaloilla lihaksen MRL koskee lihasta ja nahkaa luonnollisessa a, maksaa ja munuaisia koskevia MRL-arvoja ei sovelleta kaloihin. ja siipikarjalla rasvan MRL koskee nahkaa ja rasvaa luonnollisessa tuottavat munia elintarvikkeeksi. Dikuparioksidi EI SOVEL Dimangaanitrioksidi EI SOVEL Vain suun kautta annettuna Dimetikoni EI SOVEL Dimetyyliasetamidi EI SOVEL Dimetyyliftalaatti EI SOVEL Dimetyylisulfoksidi EI SOVEL Dinoprosti EI SOVEL nisäkäs Dinoprostitrometamiini EI SOVEL nisäkäs

20 L 15/20 Euroopan unionin virallinen lehti Eläin Dinoprostoni EI SOVEL nisäkäs Diprofylliini EI SOVEL Disyklaniili Disyklaniili ja 2, 4, 6-triaminopyrimidiini-5-karbonitriili yhteensä Lammas μg/kg 400 μg/kg tuottavat maitoa elintarvikkeeksi aineet/ulkoloislääkkeet Doksapraami EI SOVEL nisäkäs Doksisykliini Doksisykliini Nauta 600 μg/kg tuottavat maitoa elintarvikkeeksi. Sika, siipikarja 600 μg/kg Nahka ja rasva tuottavat munia elintarvikkeeksi. Doramektiini Doramektiini nisäkäs 40 μg/kg 1 60 μg/kg rasvan MRL koskee nahkaa ja rasvaa luonnollisessa tuottavat maitoa elintarvikkeeksi. aineet/sisä- ja ulkoloisiin vaikuttavat aineet

21 Euroopan unionin virallinen lehti L 15/21 Eläin D-vitamiini EI SOVEL Echinacea EI SOVEL mukaan, perusliuosta ja sen laimennoksia vastaavina pitoisuuksina. Vain ulkoiseen käyttöön. mukaan, korkeintaan yhden kymmenesosan pitoisuuksina valmisteesta. Echinacea purpurea EI SOVEL Elintarvikkeiden lisäaineet (elintarvikkeiden lisäaineiksi hyväksytyt E-numeroidut aineet) EI SOVEL Vain aineet, jotka on hyväksytty elintarvikkeiden lisäaineiksi, lukuun ottamatta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 95/2/EY liitteessä III olevassa C osassa lueteltuja säilöntäaineita Emamektiini Emamektiini B1a Kalat ja nahka luonnollisessa suhteessa aineet/sisä- ja ulkoloisiin vaikuttavat aineet Eniilikonatsoli EI SOVEL Nauta, hevoseläimet

22 L 15/22 Euroopan unionin virallinen lehti Eläin Enrofloksasiini Enrofloksasiini ja siprofloksasiini yhteensä Nauta, lammas, vuohi Sika, kani Siipikarja Nahka ja rasva Kaloilla lihaksen MRL koskee lihasta ja nahkaa luonnollisessa a, maksaa ja munuaisia koskevia MRL-arvoja ei sovelleta kaloihin. rasvan MRL koskee nahkaa ja rasvaa luonnollisessa tuottavat munia elintarvikkeeksi. Kaikki muut elintarviketuotantoon Epinefriini EI SOVEL Eprinomektiini Eprinomektiini B1a Nauta μg/kg 20 μg/kg aineet/sisä- ja ulkoloisiin vaikuttavat aineet Ergometriinimaleaatti EI SOVEL nisäkäs Vain poikivilla eläimillä käytettäväksi Erytromysiini Erytromysiini A 40 μg/kg 1 Munat Kaloilla lihaksen MRL koskee lihasta ja nahkaa luonnollisessa a, maksaa ja munuaisia koskevia MRL-arvoja ei sovelleta kaloihin. ja siipikarjalla rasvan MRL koskee nahkaa ja rasvaa luonnollisessa 17β-Estradioli EI SOVEL nisäkäs Vain hoito- ja jalostustarkoituksiin Etamifylliinikamsylaatti EI SOVEL

23 Euroopan unionin virallinen lehti L 15/23 Eläin Etamsylaatti EI SOVEL Etanoli EI SOVEL Käytettäväksi apuaineena Etiprostonitrometamiini EI SOVEL Nauta, sika Etyleenidiamiinitetraetikkahappo ja suolat EI SOVEL Etyylilaktaatti EI SOVEL Etyylioleaatti EI SOVEL Eucalypti aetheroleum EI SOVEL Eucalyptus globulus EI SOVEL mukaan, perusliuosta ja sen laimennoksia vastaavina pitoisuuksina Eukalyptoli EI SOVEL Euphrasia officinalis EI SOVEL mukaan, perusliuosta ja sen laimennoksia vastaavina pitoisuuksina

24 L 15/24 Euroopan unionin virallinen lehti Eläin E-vitamiini EI SOVEL Febanteeli Niiden uutettavissa olevien jäämien yhteismäärä, jotka voidaan hapettaa oksfendatsolisulfoniksi Kaikki märehtijät, sika, hevoseläimet Kaikki märehtijät 500 μg/kg 10 μg/kg rasvan MRL koskee nahkaa ja rasvaa luonnollisessa suhteessa aineet/sisäloislääkkeet Fenbendatsoli Niiden uutettavissa olevien jäämien yhteismäärä, jotka voidaan hapettaa oksfendatsolisulfoniksi Kaikki märehtijät, sika, hevoseläimet Kaikki märehtijät 500 μg/kg 10 μg/kg rasvan MRL koskee nahkaa ja rasvaa luonnollisessa suhteessa aineet/sisäloislääkkeet Fenoksimetyylipenisilliini Fenoksimetyylipenisilliini Sika 25 μg/kg 25 μg/kg 25 μg/kg Siipikarja 25 μg/kg 25 μg/kg 25 μg/kg 25 μg/kg Nahka ja rasva tuottavat munia elintarvikkeeksi Fenoli EI SOVEL Fenpipramidihydrokloridi EI SOVEL Hevoseläimet Vain laskimonsisäisesti Fenvaleraatti Fenvaleraatti (RR-, SS-, RS- ja SR-isomeerit yhteensä) Nauta 25 μg/kg 2 25 μg/kg 25 μg/kg 40 μg/kg aineet/ulkoloislääkkeet Fenyylialaniini EI SOVEL D-Fenyylialaniini (6) lutenisoivaa hormonia vapauttava hormoni EI SOVEL Fertireliiniasetaatti EI SOVEL Nauta

25 Euroopan unionin virallinen lehti L 15/25 Eläin Firokoksibi Firokoksibi Hevoseläimet 10 μg/kg 15 μg/kg 60 μg/kg 10 μg/kg Ei-steroidiset tulehduskipulääkkeet Florfenikoli Florfenikolin ja sen metaboliittien yhteismäärä florfenikoliamiinina mitattuna Nauta, lammas, vuohi Sika μg/kg 500 μg/kg μg/kg 500 μg/kg Nahka ja rasva tuottavat maitoa elintarvikkeeksi. tuottavat munia elintarvikkeeksi. Siipikarja μg/kg 7 Nahka ja rasva Kalat μg/kg ja nahka luonnollisessa suhteessa Kaikki muut elintarviketuotantoon μg/kg Floroglusinoli EI SOVEL Fluatsuroni Fluatsuroni Nauta μg/kg 500 μg/kg 500 μg/kg tuottavat maitoa elintarvikkeeksi aineet/ulkoloislääkkeet Flubendatsoli Flubendatsoli ja (2-amino-1H- bentsimidatsol- 5-yyli) (4-fluorifenyyli) metanoni yhteensä Siipikarja, sika 400 μg/kg Nahka ja rasva aineet/sisäloislääkkeet Flubendatsoli Siipikarja 400 μg/kg Munat Flugestoniasetaatti Flugestoniasetaatti Lammas, vuohi 0,5 μg/kg 0,5 μg/kg 0,5 μg/kg 0,5 μg/kg 1 μg/kg Emättimensisäiseen käyttöön vain jalostustarkoituksiin Lisääntymiseen vaikuttavat aineet

26 L 15/26 Euroopan unionin virallinen lehti Eläin Flumekiini Flumekiini Nauta, lammas, vuohi, sika Nauta, lammas, vuohi 500 μg/kg μg/kg rasvan MRL koskee nahkaa ja rasvaa luonnollisessa tuottavat munia elintarvikkeeksi. Siipikarja 400 μg/kg μg/kg μg/kg Nahka ja rasva Kalat 600 μg/kg ja nahka luonnollisessa suhteessa Kaikki muut elintarviketuotantoon μg/kg μg/kg Flumetriini Flumetriini (trans-zisomeerit yhteensä) Nauta 10 μg/kg 1 20 μg/kg 10 μg/kg 30 μg/kg aineet/ulkoloislääkkeet Lammas 10 μg/kg 1 20 μg/kg 10 μg/kg tuottavat maitoa elintarvikkeeksi EI SOVEL Mehiläiset Fluniksiini Fluniksiini Nauta 20 μg/kg 30 μg/kg Ei-steroidiset tulehduskipulääkkeet Sika Hevoseläimet 10 μg/kg 30 μg/kg 10 μg/kg 20 μg/kg Nahka ja rasva 5-Hydroksifluniksiini Nauta 40 μg/kg Foeniculi aetheroleum EI SOVEL

27 Euroopan unionin virallinen lehti L 15/27 Eläin Foksiimi Foksiimi Lammas 400 μg/kg tuottavat maitoa elintarvikkeeksi aineet/ulkoloislääkkeet Sika 20 μg/kg 700 μg/kg 20 μg/kg 20 μg/kg Nahka ja rasva Kana 25 μg/kg 5 30 μg/kg 60 μg/kg Nahka ja rasva Munat Follikkeleita stimuloiva hormoni (kaikkien lajien luonnollisesti esiintyvä FSH ja sen synteettiset analogit) EI SOVEL Foolihappo EI SOVEL Formaldehydi EI SOVEL Frangulae cortex ja siitä johdetut vakioidut uutteet ja valmisteet EI SOVEL Furosemidi EI SOVEL Nauta, hevoseläimet Vain laskimonsisäisesti Fytomenadioni EI SOVEL Gamitromysiini Gamitromysiini Nauta 20 µg/kg 200 µg/kg 100 µg/kg tuottavat maitoa elintarvikkeeksi Gentamysiini Gentamysiini C1, gentamysiini C1a, gentamysiini C2 ja gentamysiini C2a yhteensä Nauta, sika 7 rasvan MRL koskee nahkaa ja rasvaa luonnollisessa suhteessa Nauta 100 µg/kg Gentianae radix ja siitä johdetut vakioidut uutteet ja valmisteet EI SOVEL

28 L 15/28 Euroopan unionin virallinen lehti Eläin Ginkgo biloba EI SOVEL mukaan, korkeintaan yhden tuhannesosan pitoisuuksina valmisteesta Ginseng EI SOVEL mukaan, perusliuosta ja sen laimennoksia vastaavina pitoisuuksina Ginseng ja siitä johdetut vakioidut uutteet ja valmisteet EI SOVEL Glutamiini EI SOVEL Glutamiinihappo EI SOVEL Glutaraldehydi EI SOVEL Glyseroliformaali EI SOVEL Glysiini EI SOVEL Gonadotropiinia vapauttava hormoni EI SOVEL

29 Euroopan unionin virallinen lehti L 15/29 Eläin Guajakoli EI SOVEL Guanosiini ja sen 5 -mono-, 5 -di- ja 5 -trifosfaatit EI SOVEL Halofuginoni Halofuginoni Nauta 10 μg/kg 25 μg/kg 30 μg/kg 30 μg/kg tuottavat maitoa elintarvikkeeksi aineet/alkueläinlääkkeet Hamamelis virginiana EI SOVEL mukaan, korkeintaan yhden kymmenesosan pitoisuuksina valmisteesta. Harpagophytum procumbens EI SOVEL mukaan, perusliuosta ja sen laimennoksia vastaavina pitoisuuksina Harunga madagascariensis EI SOVEL mukaan, korkeintaan yhden tuhannesosan pitoisuuksina valmisteesta Heksetidiini EI SOVEL Hevoseläimet Hepariini ja sen suolat EI SOVEL

30 L 15/30 Euroopan unionin virallinen lehti Eläin Heptaminoli EI SOVEL Hesperidiini EI SOVEL Hevoseläimet Hesperidiinimetyylikalkoni EI SOVEL Hevoseläimet Hippocastani semen EI SOVEL Vain ulkoiseen käyttöön Histidiini EI SOVEL Homeopaattisissa eläinlääkkeissä aineet EI SOVEL Kaikki eläinlääkevalmisteissa aineet sillä edellytyksellä, että niiden pitoisuus tuotteesta ei ylitä yhtä kymmenestuhannesosaa Humushapot ja niiden natriumsuolat EI SOVEL Vain suun kautta annettuna Hyaluronihappo EI SOVEL Hydroklooritiatsidi EI SOVEL Nauta Hydrokortisoni EI SOVEL Vain ulkoiseen käyttöön Hydroksietyylisalisylaatti EI SOVEL paitsi kalat Vain ulkoiseen käyttöön 8-Hydroksikinoliini EI SOVEL nisäkäs vastasyntyneillä eläimillä

31 Euroopan unionin virallinen lehti L 15/31 Eläin Hyperici oleum EI SOVEL Hypericum perforatum EI SOVEL mukaan, perusliuosta ja sen laimennoksia vastaavina pitoisuuksina Ihmisen koriongonadotropiini EI SOVEL Ihmisen koriongonadotropiini (luonnollinen HCG ja sen synteettiset analogit) EI SOVEL Ihmisen vaihdevuosiiän gonadotropiini, virtsasta eristetty EI SOVEL Nauta Imidokarbi Imidokarbi Nauta μg/kg μg/kg aineet/alkueläinlääkkeet Lammas μg/kg μg/kg tuottavat maitoa elintarvikkeeksi Inosiini ja sen 5 -mono-, 5 -di- ja 5 -trifosfaatit EI SOVEL Inositoli EI SOVEL Isobutaani EI SOVEL Isofluraani EI SOVEL Hevoseläimet anestesiassa

32 L 15/32 Euroopan unionin virallinen lehti Eläin Isoksupriini EI SOVEL Nauta, hevoseläimet Vain neuvoston direktiivin 96/22/ETY mukaiseen hoitokäyttöön Isoleusiini EI SOVEL Isopropanoli EI SOVEL Ivermektiini 22,23-Dihydroavermektiini B1a nisäkäs 30 μg/kg rasvan MRL koskee nahkaa ja rasvaa luonnollisessa tuottavat maitoa elintarvikkeeksi aineet/sisä- ja ulkoloisiin vaikuttavat aineet Jecoris oleum EI SOVEL Jodi ja jodin epäorgaaniset yhdisteet mukaan lukien: - Natrium- ja kaliumjodidi - Natrium- ja kaliumjodaatti - Jodoforit mukaan lukien polyvinyylipyrrolidonijodi EI SOVEL Jodin orgaaniset yhdisteet - Jodoformi EI SOVEL Juniperi fructus EI SOVEL Kalium-DL-aspartaatti EI SOVEL Kaliumglukuronaatti EI SOVEL

33 Euroopan unionin virallinen lehti L 15/33 Eläin Kaliumglyserofosfaatti EI SOVEL Kaliumnitraatti EI SOVEL Kaliumselenaatti EI SOVEL Kalsiumasetaatti EI SOVEL Kalsiumaspartaatti EI SOVEL Kalsiumbentsoaatti EI SOVEL Kalsiumboroglukonaatti EI SOVEL Kalsiumfosfaatti EI SOVEL Kalsiumglukoheptonaatti EI SOVEL Kalsiumglukonaatti EI SOVEL Kalsiumglukonoglukoheptonaatti EI SOVEL

34 L 15/34 Euroopan unionin virallinen lehti Eläin Kalsiumglukonolaktaatti EI SOVEL Kalsiumglutamaatti EI SOVEL Kalsiumglyserofosfaatti EI SOVEL Kalsiumhydroksidi EI SOVEL Kalsiumhypofosfiitti EI SOVEL Kalsiumkarbonaatti EI SOVEL Kalsiumkloridi EI SOVEL Kalsiummalaatti EI SOVEL Kalsiumoksidi EI SOVEL Kalsiumpantotenaatti EI SOVEL Kalsiumpolyfosfaatit EI SOVEL

35 Euroopan unionin virallinen lehti L 15/35 Eläin Kalsiumpropionaatti EI SOVEL Kalsiumsilikaatti EI SOVEL Kalsiumsitraatti EI SOVEL Kalsiumstearaatti EI SOVEL Kalsiumsulfaatti EI SOVEL Kamferi EI SOVEL Kanamysiini Kanamysiini A paitsi kalat 600 μg/kg μg/kg 1 ja siipikarjalla rasvan MRL koskee nahkaa ja rasvaa luonnollisessa tuottavat munia elintarvikkeeksi. Karatsololi Karatsololi Nauta 5 μg/kg 5 μg/kg 15 μg/kg 15 μg/kg 1 μg/kg Hermostoon vaikuttavat aineet/ autonomiseen hermostoon vaikuttavat aineet Sika 5 μg/kg 5 μg/kg 25 μg/kg 25 μg/kg Nahka ja rasva Karbasalaattikalsium EI SOVEL paitsi kalat tuottavat maitoa tai munia elintarvikkeeksi

36 L 15/36 Euroopan unionin virallinen lehti Eläin Karbetosiini EI SOVEL nisäkäs Kardemummauute EI SOVEL Karnitiini EI SOVEL Karprofeeni Karprofeeni ja karprofeeniglukuronidikonjugaatti yhteensä Nauta, hevoseläimet 500 μg/kg μg/kg μg/kg μg/kg Ei-steroidiset tulehduskipulääkkeet EI SOVEL Nauta Maidolle ei MRL-arvoa Kefaleksiini Kefaleksiini Nauta μg/kg Kefalonium Kefalonium Nauta 20 μg/kg Vain utareensisäiseen käyttöön ja silmien hoitoon EI SOVEL Nauta kudoksille maitoa lukuun ottamatta Kefapiriini Kefapiriini ja desasetyylikefapiriini yhteensä Nauta 60 μg/kg Kefasetriili Kefasetriili Nauta 125 μg/kg Vain utareensisäiseen käyttöön EI SOVEL Nauta kudoksille maitoa lukuun ottamatta Kefatsoliini Kefatsoliini Nauta, lammas, vuohi EI SOVEL Nauta, lammas, vuohi kudoksille maitoa lukuun ottamatta Vain utareensisäiseen käyttöön, paitsi jos utaretta voidaan käyttää elintarvikkeisiin

37 Euroopan unionin virallinen lehti L 15/37 Eläin Kefkinomi Kefkinomi Nauta, sika, hevoseläimet Nauta 20 μg/kg rasvan MRL koskee nahkaa ja rasvaa luonnollisessa suhteessa Kefoperatsoni Kefoperatsoni Nauta Vain utareensisäiseen käyttöön lypsäville lehmille EI SOVEL Nauta kudoksille maitoa lukuun ottamatta Keftiofuuri Beetalaktaamirakenteensa säilyttäneiden jäämien yhteismäärä ilmaistuna desfuroyylikeftiofuurina nisäkäs μg/kg μg/kg μg/kg μg/kg rasvan MRL koskee nahkaa ja rasvaa luonnollisessa suhteessa Ketamiini EI SOVEL Ketanseriinitartraatti EI SOVEL Hevoseläimet Ketoprofeeni EI SOVEL Nauta, sika, hevoseläimet Klatsuriili EI SOVEL Kyyhkynen Klavulaanihappo Klavulaanihappo Nauta, sika 400 μg/kg rasvan MRL koskee nahkaa ja rasvaa luonnollisessa suhteessa Nauta Klenbuterolihydrokloridi Klenbuteroli Nauta, hevoseläimet 0,1 μg/kg 0,5 μg/kg 0,5 μg/kg Nauta 0,05 μg/kg Hermostoon vaikuttavat aineet/ autonomiseen hermostoon vaikuttavat aineet Kloksasilliini Kloksasilliini 30 μg/kg Kaloilla lihaksen MRL koskee lihasta ja nahkaa luonnollisessa a, maksaa ja munuaisia koskevia MRL-arvoja ei sovelleta kaloihin. ja siipikarjalla rasvan MRL koskee nahkaa ja rasvaa luonnollisessa tuottavat munia elintarvikkeeksi.

38 L 15/38 Euroopan unionin virallinen lehti Eläin Kloorifenamiini EI SOVEL nisäkäs Klooriheksidiini EI SOVEL Vain ulkoiseen käyttöön Kloorimadinoni Kloorimadinoni Nauta 4 μg/kg 2 μg/kg 2,5 μg/kg Vain jalostustarkoituksiin Lisääntymiseen vaikuttavat aineet Klooritetrasykliini Itse lääkeaine ja sen 4-epimeeri yhteensä 600 μg/kg Munat Kaloilla lihaksen MRL koskee lihasta ja nahkaa luonnollisessa a ja munuaisia koskevia MRL-arvoja ei sovelleta kaloihin. Kloprostenoli EI SOVEL Nauta, sika, vuohi, hevoseläimet R-Kloprostenoli EI SOVEL Nauta, sika, vuohi, hevoseläimet Klorokresoli EI SOVEL Klorsuloni Klorsuloni Nauta 35 μg/kg tuottavat maitoa elintarvikkeeksi aineet/sisäloislääkkeet Klosanteeli Klosanteeli Nauta μg/kg μg/kg μg/kg μg/kg tuottavat maitoa elintarvikkeeksi aineet/sisäloislääkkeet Lammas μg/kg μg/kg μg/kg μg/kg Kobolttidikloridi EI SOVEL Kobolttiglukonaatti EI SOVEL

Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin. Toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä.

Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin. Toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. 1990R2377 FI 16.08.2008 058.002 1 Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin. Toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. B NEUVOSTON ASETUS (ETY) N:o 2377/90, annettu 26 päivänä kesäkuuta 1990,

Lisätiedot

KOMISSION DIREKTIIVI 96/8/EY, annettu 26 päivänä helmikuuta 1996, laihdutukseen tarkoitetuista vähäenergiaisista elintarvikkeista

KOMISSION DIREKTIIVI 96/8/EY, annettu 26 päivänä helmikuuta 1996, laihdutukseen tarkoitetuista vähäenergiaisista elintarvikkeista N:o L 55/22 \ FI Euroopan yhteisöjen virallinen lehti 6. 3. 96 KOMISSION DIREKTIIVI 96/8/EY, annettu 26 päivänä helmikuuta 1996, laihdutukseen tarkoitetuista vähäenergiaisista elintarvikkeista (ETA:n kannalta

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 21. maaliskuuta 2012 (22.03) (OR. en) 7978/12 DENLEG 31 AGRI 174 SAATE

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 21. maaliskuuta 2012 (22.03) (OR. en) 7978/12 DENLEG 31 AGRI 174 SAATE EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 21. maaliskuuta 2012 (22.03) (OR. en) 7978/12 DENLEG 31 AGRI 174 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 16. maaliskuuta 2012 Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 23.6.2011 KOM(2011) 377 lopullinen 2011/0164 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI kosmeettisia valmisteita koskevan direktiivin 76/768/ETY muuttamisesta sen liitteen III mukauttamiseksi

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 3. toukokuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 3. toukokuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 3. toukokuuta 2016 (OR. en) 8540/16 DENLEG 34 AGRI 222 SAN 162 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 29. huhtikuuta 2016 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: D043783/02

Lisätiedot

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti 12.7.2002 L 183/51 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2002/46/EY, annettu 10 päivänä kesäkuuta 2002, ravintolisiä koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä (ETA:n kannalta merkityksellinen

Lisätiedot

N:o 697 3725 REGENEROIDUN SELLULOOSAKALVON MÄÄRITELMÄ

N:o 697 3725 REGENEROIDUN SELLULOOSAKALVON MÄÄRITELMÄ N:o 697 3725 Liite 1 REGENEROIDUN SELLULOOSAKALVON MÄÄRITELMÄ Regeneroitu selluloosakalvo on ohut levymäinen materiaali, joka on valmistettu kierrättämättömästä puusta tai puuvillasta saadusta puhdistetusta

Lisätiedot

xxx/20xx Maa- ja metsätalousministeriön asetus eläinlääkärin lääkekirjanpidosta

xxx/20xx Maa- ja metsätalousministeriön asetus eläinlääkärin lääkekirjanpidosta xxx/20xx Maa- ja metsätalousministeriön asetus eläinlääkärin lääkekirjanpidosta Annettu Helsingissä xx paivänä xxxkuuta 20xx Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään eläinten lääkitsemisestä

Lisätiedot

Veterelin vet 4 mikrog/ml injektioneste, liuos naudalle, hevoselle, sialle ja kanille

Veterelin vet 4 mikrog/ml injektioneste, liuos naudalle, hevoselle, sialle ja kanille 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI Veterelin vet 4 mikrog/ml injektioneste, liuos naudalle, hevoselle, sialle ja kanille 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS Yksi millilitra injektionestettä sisältää: Vaikuttava

Lisätiedot

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa. L 104/20 Euroopan unionin virallinen lehti 24.4.2010 KOMISSION ASETUS (EU) N:o 347/2010, annettu 21 päivänä huhtikuuta 2010, asetuksen (EY) N:o 245/2009 muuttamisesta loistelamppujen, joissa ei ole sisäistä

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 05.08.2002 KOM(2002) 451 lopullinen 2002/0201 (COD) Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI direktiivin 95/2/EY muuttamisesta elintarvikelisäaineen E

Lisätiedot

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ ASETUS Nro 63/02

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ ASETUS Nro 63/02 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ ASETUS Nro 63/02 Pvm Dnro 29.11.2002 1355/00/2002 Voimaantulo- ja voimassaoloaika 5.12.2002 alkaen Valtuussäännökset Rehulaki (396/1998) 26 Vastaavat EY-säännökset Euroopan

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 1. joulukuuta 2015 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 1. joulukuuta 2015 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 1. joulukuuta 2015 (OR. en) 14805/15 DENLEG 156 AGRI 626 SAN 413 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 27. marraskuuta 2015 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: D042070/01

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 13 päivänä tammikuuta 2006 annetun elintarvikelain (23/2006) 9 :n nojalla:

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 13 päivänä tammikuuta 2006 annetun elintarvikelain (23/2006) 9 :n nojalla: Sivu 1/6 Maa- ja metsätalousministeriön asetus 588/2009 elintarvikkeiden ravintoarvomerkinnöistä Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 13 päivänä tammikuuta 2006 annetun elintarvikelain

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 24 päivänä helmikuuta 2014. 141/2014 Maa- ja metsätalousministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 24 päivänä helmikuuta 2014. 141/2014 Maa- ja metsätalousministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 24 päivänä helmikuuta 2014 141/2014 Maa- ja metsätalousministeriön asetus äidinmaidonkorvikkeesta ja vieroitusvalmisteesta annetun kauppa- ja teollisuusministeriön

Lisätiedot

KOMISSION ASETUS (EY)

KOMISSION ASETUS (EY) 13.2.2008 Euroopan unionin virallinen lehti L 38/3 KOMISSION ASETUS (EY) N:o 123/2008, annettu 12 päivänä helmikuuta 2008, maataloustuotteiden luonnonmukaisesta tuotantotavasta ja siihen viittaavista merkinnöistä

Lisätiedot

KOMISSION PÄÄTÖS. tehty 15.3.2010,

KOMISSION PÄÄTÖS. tehty 15.3.2010, EUROOPAN KOMISSIO KOMISSION PÄÄTÖS tehty 15.3.2010, Bryssel, 15.3.2010 K(2010)1797 ihmisille tarkoitetun lääkkeen "Temozolomide HEXAL - temotsolomidia" myyntiluvan myöntämisestä Euroopan parlamentin ja

Lisätiedot

ÄIDINMAIDONKORVIKKEEN PERUSKOOSTUMUS

ÄIDINMAIDONKORVIKKEEN PERUSKOOSTUMUS 4728 N:o 1216 Liite I ÄIDINMAIDONKORVIKKEEN PERUSKOOSTUMUS Ilmoitetut arvot koskevat nautintavalmista tuotetta, joko sellaisenaan myytävää tai valmistajan ohjeiden mukaan nautittavaksi valmistettua. 1.

Lisätiedot

(Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET

(Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET L 146/1 II (Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2016/879, annettu 2 päivänä kesäkuuta 2016, yksityiskohtaisten järjestelyjen vahvistamisesta

Lisätiedot

Täydentämiseen liittyvä lainsäädäntö

Täydentämiseen liittyvä lainsäädäntö Täydentämiseen liittyvä lainsäädäntö Seminaari väitteistä ja täydentämisestä 27.11.2013 Elintarvikeylitarkastaja Anna Lemström Maa- ja metsätalousministeriö Keskeinen lainsäädäntö 1. Euroopan parlamentin

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS. maitohapon käytöstä naudanruhojen mikrobiologisen pintakontaminaation vähentämiseen

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS. maitohapon käytöstä naudanruhojen mikrobiologisen pintakontaminaation vähentämiseen EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 3.10.2012 COM(2012) 578 final 2012/0280 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS maitohapon käytöstä naudanruhojen mikrobiologisen pintakontaminaation vähentämiseen (ETA:n kannalta merkityksellinen

Lisätiedot

(Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET

(Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET 8.8.2014 L 235/1 II (Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 858/2014, annettu 4 päivänä elokuuta 2014, tiettyjen tavaroiden luokittelusta

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön asetus eläinlääkärin lääkekirjanpidosta

Maa- ja metsätalousministeriön asetus eläinlääkärin lääkekirjanpidosta MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ ASETUS nro 22/14 Päivämäärä Dnro 17.11.2014 2164/14/2014 Voimaantulo- ja voimassaoloaika 1.12.2014 - toistaiseksi Kumoaa Maa- ja metsätalousministeriön asetus eläinlääkärien

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 11. toukokuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 11. toukokuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 11. toukokuuta 2016 (OR. en) 8823/16 ENER 146 ENV 279 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 10. toukokuuta 2016 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: D044838/02 Asia:

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 16.10.2002 KOM(2002) 561 lopullinen Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS maataloustuotteiden luonnonmukaisesta tuotantotavasta ja siihen viittaavista merkinnöistä maataloustuotteissa

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION PÄÄTÖS. tehty 11.2.2009,

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION PÄÄTÖS. tehty 11.2.2009, EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel, 11.2.2009 K(2009)1056 EI JULKAISTAVAKSI KOMISSION PÄÄTÖS tehty 11.2.2009, eläinlääkkee "STARTVAC" myyntiluvan myöntämisestä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen

Lisätiedot

KOMISSION DELEGOITU DIREKTIIVI / /EU, annettu 18.10.2013,

KOMISSION DELEGOITU DIREKTIIVI / /EU, annettu 18.10.2013, EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.10.2013 C(2013) 6835 final KOMISSION DELEGOITU DIREKTIIVI / /EU, annettu 18.10.2013, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2011/65/EU liitteen IV muuttamisesta sen

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 9 päivänä syyskuuta 2011. 1020/2011 Maa- ja metsätalousministeriön asetus. valmistuksen apuaineista elintarvikkeissa

Julkaistu Helsingissä 9 päivänä syyskuuta 2011. 1020/2011 Maa- ja metsätalousministeriön asetus. valmistuksen apuaineista elintarvikkeissa SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 9 päivänä syyskuuta 2011 1020/2011 Maa- ja metsätalousministeriön asetus valmistuksen apuaineista elintarvikkeissa Annettu Helsingissä 5 päivänä syyskuuta 2011

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 12 päivänä tammikuuta 2015. 7/2015 Valtioneuvoston asetus

Julkaistu Helsingissä 12 päivänä tammikuuta 2015. 7/2015 Valtioneuvoston asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 12 päivänä tammikuuta 2015 7/2015 Valtioneuvoston asetus täydentävien ehtojen lakisääteisistä hoitovaatimuksista sekä niiden ja hyvän maatalouden ja ympäristön

Lisätiedot

KOMISSION DELEGOITU PÄÄTÖS, annettu 13.1.2016,

KOMISSION DELEGOITU PÄÄTÖS, annettu 13.1.2016, EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 13.1.2016 C(2016) 1 final KOMISSION DELEGOITU PÄÄTÖS, annettu 13.1.2016, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2005/36/EY liitteen V muuttamisesta siltä osin kuin on kyse

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön asetus rehujen virallisen valvonnan järjestämisestä

Maa- ja metsätalousministeriön asetus rehujen virallisen valvonnan järjestämisestä MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ ASETUS nro 11/09 Päivämäärä Dnro 16.6.2009 945/14/2009 Voimaantuloaika 1.7.2009 Kumoaa Maa- ja metsätalousministeriön asetus 3/06 Valtuutussäännökset Rehulaki 86/2008 Vastaavat

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 Istuntoasiakirja 2004 C5-0640/2001 2000/0080(COD) FI 10/12.2001 YHTEINEN KANTA Neuvoston 3. joulukuuta 2001 vahvistama yhteinen kanta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin

Lisätiedot

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ ASETUS Nro 53/04

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ ASETUS Nro 53/04 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ ASETUS Nro 53/04 Pvm Dnro 21.7.2004 3261/01/2004 Voimaantulo ja voimassaoloaika 1.8.2004 - toistaiseksi Valtuutussäännökset Rehulaki (396/1998) 9 Vastaavat EY-säädökset Komission

Lisätiedot

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU)

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) L 337/46 KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o 1255/2014, annettu 17 päivänä heinäkuuta 2014, vähävaraisimmille suunnatun eurooppalaisen avun rahastosta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen

Lisätiedot

Rehun lisäaineita koskeva yhteisön rekisteri asetuksen (EY) N:o 1831/2003 nojalla

Rehun lisäaineita koskeva yhteisön rekisteri asetuksen (EY) N:o 1831/2003 nojalla Rehun lisäaineita koskeva yhteisön rekisteri asetuksen (EY) N:o 1831/2003 nojalla Selittävät huomautukset (Tila: Julkaistu Marraskuussa 2006) [Rev 6 ] Linja D Eläinten terveys ja hyvinvointi Yksikkö D2

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Muutettu ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Muutettu ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Muutettu ehdotus: Bryssel 19.03.2001 KOM(2001) 159 lopullinen 2000/0080 (COD) EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI ravintolisiä koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 14. joulukuuta 2010 (14.12) (OR. en) 17848/1/10 REV 1 STATIS 103 SOC 845 ECOFIN 839 SAATE

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 14. joulukuuta 2010 (14.12) (OR. en) 17848/1/10 REV 1 STATIS 103 SOC 845 ECOFIN 839 SAATE EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 14. joulukuuta 2010 (14.12) (OR. en) 17848/1/10 REV 1 STATIS 103 SOC 845 ECOFIN 839 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 22. marraskuuta 2010 Vastaanottaja: Neuvoston

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION PÄÄTÖS. tehty 19-V-2006,

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION PÄÄTÖS. tehty 19-V-2006, EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel, 19-V-2006 K(2006)2115 EI JULKAISTAVAKSI KOMISSION PÄÄTÖS tehty 19-V-2006, ihmisille tarkoitetun lääkkeen "Zostavax - zoster-rokote (elävä)" myyntiluvan myöntämisestä

Lisätiedot

Koe-eläinten ravitsemus

Koe-eläinten ravitsemus Koe-eläinten ravitsemus Niina Kemppinen, FT/Koe-eläinkeskus 25.10.2011 1 Vaatimukset koe-eläinten ravitsemukselle - Eri lajeilla omat erityisvaatimukset välttämättömille ravintoaineille - National Research

Lisätiedot

Luonnos 1.12.2015. Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti

Luonnos 1.12.2015. Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti Luonnos 1.12.2015 Maa- ja metsätalousministeriön asetus eläimistä saatavien elintarvikkeiden ja muiden tuotteiden eläinlääkinnällisistä rajatarkastuksista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen

Lisätiedot

1 st Choice Super Premium Koirantäysravintouudistus 2010

1 st Choice Super Premium Koirantäysravintouudistus 2010 1 st Choice Super Premium Koirantäysravintouudistus 2010 Pienet ja kääpiörodut 1 st Choice Puppy Toy & Small Pennuille ja kasvaville koirille - 2-10 kk Lisätty proteiinia, vitamiineja, kalsiumia sekä muita

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 909. Tasavallan presidentin asetus

SISÄLLYS. N:o 909. Tasavallan presidentin asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2004 Julkaistu Helsingissä 13 päivänä lokakuuta 2004 N:o 909 912 SISÄLLYS N:o Sivu 909 Tasavallan presidentin asetus oikeusapuhakemusten toimittamista koskevan eurooppalaisen sopimuksen

Lisätiedot

22.7.2010 Euroopan unionin virallinen lehti L 189/19

22.7.2010 Euroopan unionin virallinen lehti L 189/19 22.7.2010 Euroopan unionin virallinen lehti L 189/19 KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 19 päivänä heinäkuuta 2010, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/49/EY 7 artiklassa tarkoitetuista yhteisistä

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 2011. 1352/2011 Työ- ja elinkeinoministeriön asetus. eräistä leluja koskevista kemiallisista vaatimuksista

Julkaistu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 2011. 1352/2011 Työ- ja elinkeinoministeriön asetus. eräistä leluja koskevista kemiallisista vaatimuksista SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 2011 1352/2011 Työ- ja elinkeinoministeriön asetus eräistä leluja koskevista kemiallisista vaatimuksista Annettu Helsingissä 15 päivänä

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION PÄÄTÖS. tehty 21.9.2009,

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION PÄÄTÖS. tehty 21.9.2009, EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION PÄÄTÖS tehty 21.9.2009, Bryssel, 21.9.2009 K(2009)7421 ihmisille tarkoitetun lääkkeen "Javlor - vinfluniinia ditartraattina" myyntiluvan myöntämisestä Euroopan parlamentin

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Kaikki kohde-eläinlajit: - Tiamfenikolille herkkien mikrobien aiheuttamien pinnallisten haavainfektioiden hoito.

VALMISTEYHTEENVETO. Kaikki kohde-eläinlajit: - Tiamfenikolille herkkien mikrobien aiheuttamien pinnallisten haavainfektioiden hoito. 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI Taf vet. 28,5 mg/g sumute iholle, liuos VALMISTEYHTEENVETO 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS 1 g sisältää: Vaikuttava aine: Tiamfenikoli Apuaineet: Kurkumiini (E 100) 0,5 mg

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS. viinin yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (EY) N:o 1493/1999 muuttamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS. viinin yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (EY) N:o 1493/1999 muuttamisesta EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 20.6.2001 KOM(2001) 332 lopullinen 2001/0132 (CNS) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS viinin yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (EY) N:o 1493/1999 muuttamisesta

Lisätiedot

Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus

Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus 3948 N:o 901 Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus kosmeettisista valmisteista annetun kauppa- ja teollisuusministeriön asetuksen muuttamisesta Annettu Helsingissä 12 päivänä lokakuuta 2007 Kauppa- ja

Lisätiedot

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU)

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 22.10.2013 Euroopan unionin virallinen lehti L 280/3 KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 1011/2013, annettu 21 päivänä lokakuuta 2013, Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Keski-Amerikan välisen

Lisätiedot

LUETTELO LÄÄKEAINEISTA JA -VALMISTEISTA, JOITA SAA TOIMITTAA MÄÄRÄTYIN EHDOIN ILMAN LÄÄKEMÄÄRÄYSTÄ

LUETTELO LÄÄKEAINEISTA JA -VALMISTEISTA, JOITA SAA TOIMITTAA MÄÄRÄTYIN EHDOIN ILMAN LÄÄKEMÄÄRÄYSTÄ 5.2.2003 LL Dnro 16/01/2003 LUETTELO LÄÄKEAINEISTA JA -VALMISTEISTA, JOITA SAA TOIMITTAA MÄÄRÄTYIN EHDOIN ILMAN LÄÄKEMÄÄRÄYSTÄ Lääkelaitos vahvistaa oheisen luettelon niistä lääkeaineista ja -valmisteista,

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION PÄÄTÖS. tehty 07/10/2002, Myyntiluvan antamisesta ihmisille tarkoitetulle lääkkeelle:

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION PÄÄTÖS. tehty 07/10/2002, Myyntiluvan antamisesta ihmisille tarkoitetulle lääkkeelle: FI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel, 07/10/2002 K(2002) 3791 EI JULKAISTAVAKSI KOMISSION PÄÄTÖS tehty 07/10/2002, Myyntiluvan antamisesta ihmisille tarkoitetulle lääkkeelle: "Mixtard - ihmisinsuliini

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 1997 Julkaistu Helsingissä 22 päivänä elokuuta 1997 N:o 786 789. Laki. N:o 786. yritystuen yleisistä ehdoista

SÄÄDÖSKOKOELMA. 1997 Julkaistu Helsingissä 22 päivänä elokuuta 1997 N:o 786 789. Laki. N:o 786. yritystuen yleisistä ehdoista SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1997 Julkaistu Helsingissä 22 päivänä elokuuta 1997 N:o 786 789 SISÄLLYS N:o Sivu 786 Laki yritystuen yleisistä ehdoista... 2871 787 Laki yritystuesta annetun lain 21 :n 2momentin

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 482. Asetus

SISÄLLYS. N:o 482. Asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1997 Julkaistu Helsingissä 30 päivänä toukokuuta 1997 N:o 482 485 SISÄLLYS N:o Sivu 482 Asetus Suomen hallituksen ja entisen Jugoslavian alueella tehtyjä rikoksia käsittelevän kansainvälisen

Lisätiedot

Luomukotieläinehdot määrittelevät luomueläinten lääkintää Mitä sanoo EU:n luomuasetus ja Eviran eläintuotannon ehdot

Luomukotieläinehdot määrittelevät luomueläinten lääkintää Mitä sanoo EU:n luomuasetus ja Eviran eläintuotannon ehdot Luomukotieläinehdot määrittelevät luomueläinten lääkintää Mitä sanoo EU:n luomuasetus ja Eviran eläintuotannon ehdot Brita Suokas, Luomuinstituutti, Luomupäivät Mikkeli 12.11.2013 Luomuinstituutti / Suokas

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 Istuntoasiakirja 2009 C6-0017/2006 2003/0262(COD) 19/01/2006 YHTEINEN KANTA Neuvoston 8 päivänä joulukuuta 2005 vahvistama yhteinen kanta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 20. helmikuuta 2003 (OR. en) 15514/2/02 REV 2. Toimielinten välinen asia: 2001/0199 (COD) DENLEG 88 CODEC 1636

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 20. helmikuuta 2003 (OR. en) 15514/2/02 REV 2. Toimielinten välinen asia: 2001/0199 (COD) DENLEG 88 CODEC 1636 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 20. helmikuuta 2003 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2001/0199 (COD) 15514/2/02 REV 2 DENLEG 88 CODEC 1636 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: Neuvoston 20. helmikuuta

Lisätiedot

EU:n eläinlääkeasetusehdotus ja eläinlääkäri

EU:n eläinlääkeasetusehdotus ja eläinlääkäri EU:n eläinlääkeasetusehdotus ja eläinlääkäri Leena Räsänen, Evira 7.5.2015 EU:n eläinlääkeasetusehdotus Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi eläinlääkkeistä annettu 10.9.2014 yhdessä lääkerehuasetusehdotuksen

Lisätiedot

Vain varsoille. X J01FA01

Vain varsoille. X J01FA01 1/ 61 Abboticin infuusiokuiva-aine J01FA01 Vain varsoille. erytromysiinistearaatti Varoajat: Hevonen (vain varsoille): liha 28 vrk. Abboticin Novum 500 mg tabl J01FA01 Vain varsoille. erytromysiinistearaatti

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 2014. 1121/2014 Maa- ja metsätalousministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 2014. 1121/2014 Maa- ja metsätalousministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 2014 1121/2014 Maa- ja metsätalousministeriön asetus Euroopan unionin ulkopuolisista maista tuotavien lemmikkieläinten, eläimistä saatavia

Lisätiedot

1 st Choice Super Premium Koirantäysravintouudistus 2010

1 st Choice Super Premium Koirantäysravintouudistus 2010 1 st Choice Super Premium Koirantäysravintouudistus 2010 Pienet ja kääpiörodut 1 st Choice Puppy Toy & Small Pennuille ja kasvaville koirille - 2-10 kk Lisätty proteiinia, vitamiineja, kalsiumia sekä muita

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Ympäristöasioiden, kansanterveyden ja kuluttajapolitiikan valiokunta 13. helmikuuta 2004 PE 337.066/12-17 TARKISTUKSET 12-17 Luonnos suositukseksi toiseen käsittelyyn (PE

Lisätiedot

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ ASETUS nro 1/EEO/2007 Päivämäärä Dnro 24.1.2007 4743/01/2006 Voimaantulo- ja voimassaoloaika 8.2.2007 - toistaiseksi Kumoaa Vieraista aineista eläimistä saatavissa elintarvikkeissa

Lisätiedot

31.10.2007 Euroopan unionin virallinen lehti L 285/37 PÄÄTÖKSET KOMISSIO

31.10.2007 Euroopan unionin virallinen lehti L 285/37 PÄÄTÖKSET KOMISSIO 31.10.2007 Euroopan unionin virallinen lehti L 285/37 II (EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen ei ole pakollista) PÄÄTÖKSET KOMISSIO KOMISSION PÄÄTÖS,

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 9.1.2015 COM(2014) 749 final 2014/0358 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS valtiosta toiseen tapahtuvaa ilman epäpuhtauksien kaukokulkeutumista koskevaan vuoden 1979 yleissopimukseen

Lisätiedot

VETOX vet 10 IU / ml, injektioneste, liuos naudalle, sialle, hevoselle, lampaalle ja koiralle

VETOX vet 10 IU / ml, injektioneste, liuos naudalle, sialle, hevoselle, lampaalle ja koiralle 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI VETOX vet 10 IU / ml, injektioneste, liuos naudalle, sialle, hevoselle, lampaalle ja koiralle 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS 1 ml valmistetta sisältää Vaikuttava aine: Oksitosiini

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön asetus lannoitevalmisteista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta

Maa- ja metsätalousministeriön asetus lannoitevalmisteista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ ASETUS nro 21/15 Päivämäärä Dnro 03.11.2015 1668/01.04/2015 Voimaantulo- ja voimassaoloaika 01.12.2015 toistaiseksi Muuttaa MMMa lannoitevalmisteista (24/11) 8 :n sekä liitteen

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 570. Valtioneuvoston asetus. erityisvalmisteasetuksen kumoamisesta. Annettu Helsingissä 18 päivänä kesäkuuta 2003

SISÄLLYS. N:o 570. Valtioneuvoston asetus. erityisvalmisteasetuksen kumoamisesta. Annettu Helsingissä 18 päivänä kesäkuuta 2003 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2003 Julkaistu Helsingissä 25 päivänä kesäkuuta 2003 N:o 570 573 SISÄLLYS N:o Sivu 570 Valtioneuvoston asetus erityisvalmisteasetuksen kumoamisesta... 2383 571 Kauppa- ja teollisuusministeriön

Lisätiedot

Työ- ja elinkeinoministeriön asetus

Työ- ja elinkeinoministeriön asetus 4311 Työ- ja elinkeinoministeriön asetus kosmeettisista valmisteista annetun kauppa- ja teollisuusministeriön asetuksen muuttamisesta Liite 2 Kielletyt aineet Nro Aine 167 4-Aminobentsoehapon esterit,

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.11.2011 KOM(2011) 710 lopullinen 2011/0327 (COD) C7-0400/11 Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2006/126/EY muuttamisesta

Lisätiedot

ESIPUHE 15 Työntäyteistä elämää yli 80 vuotta 15 Vogelin fytoterapia 23

ESIPUHE 15 Työntäyteistä elämää yli 80 vuotta 15 Vogelin fytoterapia 23 Sisällysluettelo ESIPUHE 15 Työntäyteistä elämää yli 80 vuotta 15 Vogelin fytoterapia 23 RAVITSEMUSKYSYMYKSIÄ 27 Luonnonravinto 29 Terveyttä ylläpitävä ja parantava ruokavalio 32 Tohtori Vogelin ruokavalio

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 06.01.2005 KOM(2004) 854 lopullinen Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS luvan antamisesta Alankomaiden kuningaskunnalle soveltaa jäsenvaltioiden liikevaihtoverolainsäädännön yhdenmukaistamisesta

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 6.5.22 KOM(22) 224 lopullinen Ehdotus NEUVOSTON ASETUS tiettyjä maatalous- ja teollisuustuotteita koskevien yhteisön autonomisten tariffikiintiöiden avaamisesta ja

Lisätiedot

RECEPTAL vet 4 mikrog/ml

RECEPTAL vet 4 mikrog/ml VALMISTEYHTEENVETO 1 ELÄINLÄÄKEVALMISTEEN KAUPPANIMI Receptal vet 4 mikrog/ml 2 VAIKUTTAVAT AINEET JA APUAINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT 1 millilitra injektionestettä sisältää: Vaikuttavat aineet: Busereliiniasetaatti

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön asetus lannoitevalmisteista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta

Maa- ja metsätalousministeriön asetus lannoitevalmisteista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ ASETUS nro 7/13 Päivämäärä Dnro 27.03.2013 731/14/2013 Voimaantulo- ja voimassaoloaika 15.04.2013 toistaiseksi Muuttaa MMMa lannoitevalmisteista (24/11) liitettä I ja II,

Lisätiedot

Viljaton täysravinto!

Viljaton täysravinto! Viljaton täysravinto! Taste of the Wild täyttää kissasi ja koirasi vaistonvaraiset mielihalut Nykytieteen avulla pystytään todistamaan, että koirilla ja kissoilla on edelleen sama DNA kuin susilla tai

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 06/XI/2006 K(2006) 5185 lopull. EI JULKAISTAVAKSI KOMISSION LAUSUNTO tehty 06/XI/2006 lelujen turvallisuutta koskevan neuvoston direktiivin 88/378/ETY 7 artiklan soveltamisesta

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2013. 1031/2013 Maa ja metsätalousministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2013. 1031/2013 Maa ja metsätalousministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2013 1031/2013 Maa ja metsätalousministeriön asetus Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä siirrettäviä lampaita ja vuohia sekä lampaiden

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 13.6.2013 COM(2013) 418 final 2013/0192 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI tiettyjen ympäristö-, maatalous- ja sosiaalipolitiikkaan sekä kansanterveyteen

Lisätiedot

(Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET

(Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET 6.11.2012 Euroopan unionin virallinen lehti L 306/1 II (Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 1012/2012, annettu 5 päivänä marraskuuta

Lisätiedot

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ ASETUS Nro 23/04

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ ASETUS Nro 23/04 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ ASETUS Nro 23/04 Pvm Dnro 31.3.2004 1608/01/2004 Voimaantulo- ja voimassaoloaika 14.4.2004 alkaen Valtuussäännökset Rehulaki (396/1998) 9 ja 26 Vastaavat EY-säännökset Euroopan

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS. yhteisön täysikasvuisten nautaeläinten ruhojen luokitteluasteikosta. (Kodifioitu toisinto)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS. yhteisön täysikasvuisten nautaeläinten ruhojen luokitteluasteikosta. (Kodifioitu toisinto) EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 8.9.2005 KOM(2005) 402 lopullinen 2005/0171 (CNS) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS yhteisön täysikasvuisten nautaeläinten ruhojen luokitteluasteikosta (Kodifioitu toisinto)

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön asetus eräitä elintarvikkeita koskevista vaatimuksista

Maa- ja metsätalousministeriön asetus eräitä elintarvikkeita koskevista vaatimuksista 264/2012 Dokumentin versiot Viitetiedot På svenska Annettu Helsingissä 24 päivänä toukokuuta 2012 Maa- ja metsätalousministeriön asetus eräitä elintarvikkeita koskevista vaatimuksista Maa- ja metsätalousministeriön

Lisätiedot

TR90 M-Bar -patukat & M-Shake -pirtelöt

TR90 M-Bar -patukat & M-Shake -pirtelöt M-Bar -patukat & M-Shake -pirtelöt Valitse itsellesi parhaiten sopiva vaihtoehto! TUOTTEEN ASEMOINTI Elämme maailmassa, jossa aika on rahaa. Yrittäessämme löytää kiireisessä arjessamme tasapainon perheen,

Lisätiedot

VENÄJÄN FEDERAATION HALLITUS

VENÄJÄN FEDERAATION HALLITUS [Venäjän federaation vaakuna] VENÄJÄN FEDERAATION HALLITUS ASETUS n:o 625 MOSKOVASSA 25. päivänä kesäkuuta 2015 Muutokset Venäjän federaation hallituksen 7. elokuuta päivättyyn asetukseen n:o 778 Venäjän

Lisätiedot

After Bite Ammoniakkivalmiste Kipuun ja kutinaan 20030403 Agni casti fructus (Vitex agnus castus, siveydenpuun hedelmä)

After Bite Ammoniakkivalmiste Kipuun ja kutinaan 20030403 Agni casti fructus (Vitex agnus castus, siveydenpuun hedelmä) 4-hydroksivaleraatti Lääkeluettelon aine 20021217 5-MeO-AMT Aiheuttaa fysiologisia muutoksia 20041004 5-MeO-MIPT Aiheuttaa fysiologisia muutoksia 20041004 ABB Adrenalin Stack Kofeiini 210, synefriini 12,

Lisätiedot

Villikasvit ja tuoteturvallisuus Pakkausmerkinnät, Ravitsemus- ja terveysväitteet

Villikasvit ja tuoteturvallisuus Pakkausmerkinnät, Ravitsemus- ja terveysväitteet Villikasvit ja tuoteturvallisuus Pakkausmerkinnät, Ravitsemus- ja terveysväitteet Ylitarkastaja Marjo Misikangas Tuoteturvallisuusyksikkö 22.1.2013 Esityksen sisältö: Elintarvikkeiden pakolliset pakkausmerkinnät

Lisätiedot

KOMISSION ASETUS (EY)

KOMISSION ASETUS (EY) 21.6.2006 Euroopan unionin virallinen lehti L 168/5 KOMISSION ASETUS (EY) N:o 907/2006, annettu 20 päivänä kesäkuuta 2006, pesuaineista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 648/2004

Lisätiedot

1716 der Beilagen XXIV. GP - Vorlage gem. Art. 23i Abs. 4 B-VG - 07 finnischer Beschluss (Normativer Teil) 1 von 8

1716 der Beilagen XXIV. GP - Vorlage gem. Art. 23i Abs. 4 B-VG - 07 finnischer Beschluss (Normativer Teil) 1 von 8 1716 der Beilagen XXIV. GP - Vorlage gem. Art. 23i Abs. 4 B-VG - 07 finnischer Beschluss (Normativer Teil) 1 von 8 Euroopan unionin virallinen lehti ISSN 1725-261X L 91 Suomenkielinen laitos Lainsäädäntö

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 26.3.2015 COM(2015) 141 final 2015/0070 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS asetuksessa (EU) N:o 1306/2013 säädetyn suorien tukien mukautusasteen vahvistamisesta

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS,

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS, EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 18.12.2007 KOM(2007) 813 lopullinen Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS, muuntogeenisestä perunasta EH92-527-1 (BPS-25271-9) valmistetun rehun sekä elintarvikkeiden ja muiden

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 14 päivänä huhtikuuta 2015. 392/2015 Maa- ja metsätalousministeriön asetus. hunajasta

Julkaistu Helsingissä 14 päivänä huhtikuuta 2015. 392/2015 Maa- ja metsätalousministeriön asetus. hunajasta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 14 päivänä huhtikuuta 2015 392/2015 Maa- ja metsätalousministeriön asetus hunajasta Annettu Helsingissä 9 päivänä huhtikuuta 2015 Maa- ja metsätalousministeriön

Lisätiedot

Maittavan lihaisat. Jahti&Vahti -koiranruoat

Maittavan lihaisat. Jahti&Vahti -koiranruoat Maittavan lihaisat Jahti&Vahti -koiranruoat Täysravinto paljon liikkuville koirille 32% Premium-luokan ruokaa koirallesi Suositut, nyt koostumukseltaan entistäkin lihaisemmat, Jahti&Vahti -koiranruoat

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Valmistetta käytetään seuraavien loisten häätämiseen naudalla, porolla ja sialla:

VALMISTEYHTEENVETO. Valmistetta käytetään seuraavien loisten häätämiseen naudalla, porolla ja sialla: VALMISTEYHTEENVETO 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI Bimectin vet 10 mg/ml injektioneste, liuos 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS Vaikuttava aine: 1 ml sisältää: ivermektiiniä 10 mg Täydellinen apuaineluettelo,

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS FI FI FI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS Bryssel 10.7.2009 KOM(2009) 352 lopullinen 2009/0093 (ACC) Euroopan yhteisön ja Brasilian GATT 1994 -sopimuksen XXIV artiklan 6 kohdan mukaisesti

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 4.5.2015 COM(2015) 186 final 2015/0097 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ETA:n sekakomiteassa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta ETA-sopimuksen liitteen II (Tekniset

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Esipuhe 9. painokseen...1. Sisällysluettelo...3

Sisällysluettelo. Esipuhe 9. painokseen...1. Sisällysluettelo...3 Sisällysluettelo 3 (163) Sisällysluettelo Esipuhe 9. painokseen...1 Sisällysluettelo...3 1. Työturvallisuuslainsäädäntö...9 1.1. Erilaiset säädökset...9 1.2. Työturvallisuuslaki...9 1.3. Kemialliset tekijät...11

Lisätiedot

Kalojen lääkityksestä. Ylitarkastaja Henriette Helin-Soilevaara Eläinten terveys ja hyvinvointi -yksikkö

Kalojen lääkityksestä. Ylitarkastaja Henriette Helin-Soilevaara Eläinten terveys ja hyvinvointi -yksikkö Kalojen lääkityksestä Ylitarkastaja Henriette Helin-Soilevaara Eläinten terveys ja hyvinvointi -yksikkö Kalojen lääkkeet Kaloille hyväksyttyjä lääkkeitä saatavilla todella vähän. Kaikkien eläinlääkäreiden

Lisätiedot