(Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "(Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET"

Transkriptio

1 Euroopan unionin virallinen lehti L 15/1 II (Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET KOMISSION ASETUS (EU) N:o 37/2010, annettu 22 päivänä joulukuuta 2009, farmakologisesti vaikuttavista aineista ja niiden eläinperäisissä elintarvikkeissa esiintyvien jäämien enimmäismääriä koskevasta luokituksesta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) EUROOPAN KOMISSIO, joka ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen, t on vahvistettu, liite II aineet, joiden jäämille ei ole tarpeellista vahvistaa enimmäismääriä, liite III aineet, joiden jäämien t on vahvistettu väliaikaisesti ja liite IV aineet, joille jäämien ä ei voida vahvistaa, koska näiden aineiden kaikentasoiset jäämät aiheuttavat vaaran ihmisen terveydelle. ottaa huomioon yhteisön menettelyistä farmakologisesti vaikuttavien aineiden jäämien enimmäismäärien vahvistamiseksi eläimistä saatavissa elintarvikkeissa, neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2377/90 kumoamisesta sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2001/82/EY ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 726/2004 muuttamisesta 6 päivänä toukokuuta 2009 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen ( 1 ) ja erityisesti sen 27 artiklan 1 kohdan, (2) Yksinkertaisuuden vuoksi on tarpeen koota yhteen kyseiset farmakologisesti vaikuttavat aineet ja niiden jäämien enimmäismääriä koskeva luokitus komission asetukseen. Koska tämä luokitus on asetuksessa esitetyn luokitusjärjestelmän mukainen, luokitus olisi otettava huomioon myös siltä osin, kun on kyse mahdollisuudesta antaa kyseisiä farmakologisesti vaikuttavia aineita elintarviketuotantoeläimille. sekä katsoo seuraavaa: (1) Yhteisön menettelystä eläinlääkejäämien enimmäismäärien vahvistamiseksi eläinperäisissä elintarvikkeissa 26 päivänä kesäkuuta 1990 annetussa neuvoston asetuksessa (ETY) N:o 2377/90 ( 2 ) farmakologisesti vaikuttavat aineet luokitellaan kansanterveyden suojaamiseksi neljään liitteeseen näiden aineiden turvallisuutta koskevan tieteellisen arvioinnin perusteella. Liite I sisältää aineet, joiden jäämien ( 1 ) EUVL L 152, , s. 11. ( 2 ) EYVL L 224, , s. 1. (3) Asetuksen (ETY) N:o 2377/90 liitteissä nykyisin olevat tiedot farmakologisesti vaikuttavien aineiden hoitoluokituksesta olisi sisällytettävä aineiden hoitoluokitusta koskevaan sarakkeeseen. (4) Jotta luetteloa olisi helppo käyttää, farmakologisesti vaikuttavat aineet olisi lueteltava yhdessä liitteessä aakkosjärjestyksessä. Selkeyden vuoksi olisi laadittava kaksi erillistä taulukkoa: yksi sallituille aineille, jotka luetellaan asetuksen (ETY) N:o 2377/90 liitteissä I, II ja III, ja toinen kielletyille aineille, jotka luetellaan kyseisen asetuksen liitteessä IV.

2 L 15/2 Euroopan unionin virallinen lehti (5) Tähän asetukseen ei pitäisi sisällyttää niiden asetuksen (ETY) N:o 2377/90 liitteessä III lueteltujen farmakologisesti vaikuttavien aineiden jäämien väliaikaisia enimmäismääriä, joiden osalta soveltamisaika on päättynyt. 1 artikla vaikuttavat aineet ja niiden jäämien enimmäismääriä koskeva luokitus vahvistetaan liitteessä. (6) Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat pysyvän eläinlääkintäkomitean lausunnon mukaiset, ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN: 2 artikla Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä. Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa. Tehty Brysselissä 22 päivänä joulukuuta Komission puolesta José Manuel BARROSO Puheenjohtaja

3 Euroopan unionin virallinen lehti L 15/3 LIITE vaikuttavat aineet ja niiden jäämien enimmäismääriä koskeva luokitus Taulukko 1 Sallitut aineet Eläin Abamektiini Avermektiini B1a Nauta 10 μg/kg 20 μg/kg aineet/sisä- ja ulkoloisiin vaikuttavat aineet Lammas 20 μg/kg 25 μg/kg 20 μg/kg tuottavat maitoa elintarvikkeeksi Absinttiuute EI SOVEL Kaikki elintarviketuotantoon MRL-arvoa ei Adenosiini ja sen 5 -mono-, 5 -dija 5 -trifosfaatit EI SOVEL Kaikki elintarviketuotantoon MRL-arvoa ei Adonis vernalis EI SOVEL Kaikki elintarviketuotantoon MRL-arvoa ei mukaan, korkeintaan yhden sadasosan pitoisuuksina valmisteesta Aesculus hippocastanum EI SOVEL Kaikki elintarviketuotantoon MRL-arvoa ei mukaan, korkeintaan yhden kymmenesosan pitoisuuksina valmisteesta Agnus castus EI SOVEL Kaikki elintarviketuotantoon mukaan, perusliuosta ja sen laimennoksia vastaavina pitoisuuksina

4 L 15/4 Euroopan unionin virallinen lehti Eläin Ailanthus altissima EI SOVEL mukaan, perusliuosta ja sen laimennoksia vastaavina pitoisuuksina Alaniini Albendatsoli Albendatsolisulfoksidin, albendatsolisulfonin ja albendatsoli- 2-aminosulfonin yhteismäärä albendatsolina ilmaistuna Kaikki märehtijät μg/kg 500 μg/kg aineet/sisäloislääkkeet Albendatsolioksidi Albendatsolioksidin, albendatsolisulfonin ja albendatsoli-2- aminosulfonin yhteismäärä albendatsolina ilmaistuna Nauta, lammas μg/kg 500 μg/kg aineet/sisäloislääkkeet Alfakalsidoli EI SOVEL Nauta Vain poikiville lehmille Alfaprostoli EI SOVEL Nauta, sika, kani, hevoseläimet Alfasypermetriini Sypermetriini (isomeerit yhteensä) Nauta, lammas 20 μg/kg 20 μg/kg 20 μg/kg 20 μg/kg Maidon MRL-arvojen osalta on lisäksi noudatettava komission direktiivin 98/82/EY säännöksiä aineet/ulkoloislääkkeet Allantoiini EI SOVEL Allium cepa EI SOVEL mukaan, perusliuosta ja sen laimennoksia vastaavina pitoisuuksina Aloe vera -geeli ja Aloe veran kokolehtiuute EI SOVEL Vain ulkoiseen käyttöön

5 Euroopan unionin virallinen lehti L 15/5 Eläin Aloes, Barbados ja Capae, niiden vakioitu kuivauute ja siitä saadut valmisteet EI SOVEL Altrenogesti Altrenogesti Sika 1 μg/kg 0,4 μg/kg Hevoseläimet 1 μg/kg 0,9 μg/kg Nahka ja rasva Vain jalostustarkoituksiin direktiivin 96/22/EY säännösten mukaisesti Lisääntymiseen vaikuttavat aineet Alumiinidistearaatti EI SOVEL Alumiinifosfaatti EI SOVEL Alumiinihydroksidi EI SOVEL Alumiinihydroksidiasetaatti EI SOVEL Alumiinimonostearaatti EI SOVEL Alumiinisalisylaatti (emäksinen) EI SOVEL Nauta Vain suun kautta annettuna. Ei eläimille, jotka tuottavat maitoa elintarvikkeeksi. paitsi kalat Vain ulkoiseen käyttöön Alumiinitristearaatti EI SOVEL 2-Aminoetanoli EI SOVEL

6 L 15/6 Euroopan unionin virallinen lehti Eläin 2-Aminoetanoliglukuronaatti EI SOVEL 2-Aminoetyylidihydrogeenifosfaatti EI SOVEL Amitratsi Amitratsin ja sen 2,4-dimetyylianiliinia sisältävien metaboliittien yhteismäärä ilmaistuna amitratsina Nauta 10 μg/kg aineet/ulkoloislääkkeet Lammas 400 μg/kg 10 μg/kg Vuohi 10 μg/kg Sika 400 μg/kg Nahka ja rasva Mehiläiset Hunaja Ammoniumkloridi EI SOVEL Ammoniumlauryylisulfaatti EI SOVEL Ammoniumsulfaatti EI SOVEL

7 Euroopan unionin virallinen lehti L 15/7 Eläin Amoksisilliini Amoksisilliini 4 μg/kg Kaloilla lihaksen MRL koskee lihasta ja nahkaa luonnollisessa a, maksaa ja munuaisia koskevia MRL-arvoja ei sovelleta kaloihin. ja siipikarjalla rasvan MRL koskee nahkaa ja rasvaa luonnollisessa tuottavat munia elintarvikkeeksi. Ampisilliini Ampisilliini 4 μg/kg Kaloilla lihaksen MRL koskee lihasta ja nahkaa luonnollisessa a, maksaa ja munuaisia koskevia MRL-arvoja ei sovelleta kaloihin. ja siipikarjalla rasvan MRL koskee nahkaa ja rasvaa luonnollisessa tuottavat munia elintarvikkeeksi. Amproliumi EI SOVEL Siipikarja Vain suun kautta annettuna Angelicae radix aetheroleum EI SOVEL Anisi aetheroleum EI SOVEL Anisi stellati fructus ja siitä johdetut vakioidut uutteet ja valmisteet EI SOVEL Apocynum cannabinum EI SOVEL mukaan, korkeintaan yhden sadasosan pitoisuuksina valmisteesta. Vain suun kautta annettuna.

8 L 15/8 Euroopan unionin virallinen lehti Eläin Apramysiini Apramysiini Nauta μg/kg μg/kg μg/kg μg/kg tuottavat maitoa elintarvikkeeksi. EI SOVEL Lammas, sika, kana, kani Vain suun kautta annettuna. tuottavat maitoa tai munia elintarvikkeeksi. Aqua levici EI SOVEL mukaan Arginiini EI SOVEL Arnica montana (arnicae flos ja arnicae planta tota) EI SOVEL Arnicae radix EI SOVEL mukaan, korkeintaan yhden kymmenesosan pitoisuuksina valmisteesta Artemisia abrotanum EI SOVEL mukaan, perusliuosta ja sen laimennoksia vastaavina pitoisuuksina Asetosalisyylihappo EI SOVEL paitsi kalat tuottavat maitoa tai munia elintarvikkeeksi

9 Euroopan unionin virallinen lehti L 15/9 Eläin Asetosalisyylihappo- DL-lysiini EI SOVEL paitsi kalat tuottavat maitoa tai munia elintarvikkeeksi Asetyylikysteiini EI SOVEL Asetyylimetioniini EI SOVEL Asparagiini EI SOVEL Aspartiinihappo EI SOVEL Atropa belladonna EI SOVEL mukaan, korkeintaan yhden sadasosan pitoisuuksina valmisteesta Atropiini EI SOVEL Atsagli-nafareliini EI SOVEL Lohikalat Ei kaloille, jotka tuottavat mätimunia elintarvikkeeksi Atsametifossi EI SOVEL Lohikalat Atsaperoni Atsaperonin ja atsaperolin yhteismäärä Sika Hermostoon vaikuttavat aineet/ Nahka ja rasva keskushermostoon vaikuttavat aineet

10 L 15/10 Euroopan unionin virallinen lehti Eläin Avilamysiini Diklooriisoeverniinihappo Sika, siipikarja, kani ja siipikarjalla tämä MRL koskee nahkaa ja rasvaa luonnollisessa tuottavat munia elintarvikkeeksi. A-vitamiini EI SOVEL B12-vitamiini EI SOVEL B1-vitamiini EI SOVEL B2-vitamiini EI SOVEL B3-vitamiini EI SOVEL B5-vitamiini EI SOVEL B6-vitamiini EI SOVEL Bakilopriimi Bakilopriimi Nauta 10 μg/kg 1 30 μg/kg aineet/kemoterapeuttiset aineet Sika 40 μg/kg Nahka ja rasva Balsamum peruvianum EI SOVEL

11 Euroopan unionin virallinen lehti L 15/11 Eläin Bariumselenaatti EI SOVEL Nauta, lammas Basitrasiini Basitrasiini A, B ja C yhteensä Nauta Kani EI SOVEL Nauta kudoksille maitoa lukuun ottamatta Vain lypsäville lehmille utareensisäisesti Beklometasonidipropionaatti EI SOVEL Hevoseläimet Vain inhalaatiokäyttöön Bellis perennis EI SOVEL mukaan, perusliuosta ja sen laimennoksia vastaavina pitoisuuksina Bentsalkoniumkloridi EI SOVEL Vain säilöntäaineena käytettäväksi enintään 0,05 %:n pitoisuuksina Bentsokaiini EI SOVEL paikallispuudutteena Lohikalat Bentsyylialkoholi EI SOVEL Käytettäväksi apuaineena Bentsyylibentsoaatti EI SOVEL

12 L 15/12 Euroopan unionin virallinen lehti Eläin Bentsyylipenisilliini Bentsyylipenisilliini 4 μg/kg Kaloilla lihaksen MRL koskee lihasta ja nahkaa luonnollisessa a, maksaa ja munuaisia koskevia MRL-arvoja ei sovelleta kaloihin. ja siipikarjalla rasvan MRL koskee nahkaa ja rasvaa luonnollisessa tuottavat munia elintarvikkeeksi. Bentsyyli-p-hydroksibentsoaatti EI SOVEL Betaiini EI SOVEL Betaiiniglukuronaatti EI SOVEL Betametasoni Betametasoni Nauta, sika 0,75 μg/kg 2,0 μg/kg 0,75 μg/kg Kortikoidit/ glukokortikoidit Nauta 0,3 μg/kg Biotiini EI SOVEL Bituminosulfonaattien ammonium- ja natriumsuolat EI SOVEL nisäkäs Boldo folium EI SOVEL Boorihappo ja boraatit EI SOVEL

13 Euroopan unionin virallinen lehti L 15/13 Eläin Bromheksiini EI SOVEL Nauta, sika, siipikarja tuottavat maitoa tai munia elintarvikkeeksi Bromi, kaliumsuola EI SOVEL Bromi, natriumsuola EI SOVEL nisäkäs Bronopoli EI SOVEL Kalat Brotitsolaami EI SOVEL Nauta Vain hoitotarkoituksiin Busereliini EI SOVEL n-butaani EI SOVEL Butafosfaani EI SOVEL Nauta Vain laskimonsisäisesti n-butanoli EI SOVEL Käytettäväksi apuaineena Butorfanolitartraatti EI SOVEL Hevoseläimet Vain laskimonsisäisesti Butyyli-4- hydroksibentsoaatti EI SOVEL Butyyliskopolamiinibromidi EI SOVEL

14 L 15/14 Euroopan unionin virallinen lehti Eläin Calendula officinalis EI SOVEL mukaan, korkeintaan yhden kymmenesosan pitoisuuksina valmisteesta Calendulae flos EI SOVEL Camphora EI SOVEL mukaan, korkeintaan yhden sadasosan pitoisuuksina valmisteesta Capsici fructus acer EI SOVEL Cardiospermum halicacabum EI SOVEL mukaan, perusliuosta ja sen laimennoksia vastaavina pitoisuuksina Carlinae radix EI SOVEL Carvi aetheroleum EI SOVEL Caryophylli aetheroleum EI SOVEL

15 Euroopan unionin virallinen lehti L 15/15 Eläin Centellae asiaticae extractum EI SOVEL Chrysanthemi cinerariifolii flos EI SOVEL Cimicifugae racemosae rhizoma EI SOVEL tuottavat maitoa elintarvikkeeksi Cinchonae cortex ja siitä johdetut vakioidut uutteet ja valmisteet EI SOVEL Cinnamomi cassiae aetheroleum EI SOVEL Cinnamomi cassiae cortex ja siitä johdetut vakioidut uutteet ja valmisteet EI SOVEL Cinnamomi ceylanici aetheroleum EI SOVEL Cinnamomi ceylanici cortex ja siitä johdetut vakioidut uutteet ja valmisteet EI SOVEL Citri aetheroleum EI SOVEL Citronellae aetheroleum EI SOVEL Condurango cortex ja siitä johdetut vakioidut uutteet ja valmisteet EI SOVEL

16 L 15/16 Euroopan unionin virallinen lehti Eläin Convallaria majalis EI SOVEL mukaan, korkeintaan yhden tuhannesosan pitoisuuksina valmisteesta Coriandri aetheroleum EI SOVEL Crataegus EI SOVEL mukaan, perusliuosta ja sen laimennoksia vastaavina pitoisuuksina Cupressi aetheroleum EI SOVEL Danofloksasiini Danofloksasiini Nauta, lammas, vuohi, siipikarja Kaikki muut elintarviketuotantoon Nauta, lammas, vuohi 400 μg/kg 400 μg/kg 30 μg/kg Kaloilla lihaksen MRL koskee lihasta ja nahkaa luonnollisessa a, maksaa ja munuaisia koskevia MRL-arvoja ei sovelleta kaloihin. rasvan MRL koskee nahkaa ja rasvaa luonnollisessa Siipikarjalla rasvan MRL koskee nahkaa ja rasvaa luonnollisessa tuottavat munia elintarvikkeeksi. Dekokinaatti EI SOVEL Nauta, lammas Vain suun kautta annettuna. Ei eläimille, jotka tuottavat maitoa elintarvikkeeksi.

17 Euroopan unionin virallinen lehti L 15/17 Eläin Deksametasoni Deksametasoni Nauta, vuohi, sika, hevoseläimet 0,75 μg/kg 2 μg/kg 0,75 μg/kg Kortikoidit/ glukokortikoidit Nauta, vuohi 0,3 μg/kg Dekspantenoli EI SOVEL Deltametriini Deltametriini Kaikki märehtijät 10 μg/kg 10 μg/kg 10 μg/kg 20 μg/kg aineet/ulkoloislääkkeet Kalat 10 μg/kg ja nahka luonnollisessa suhteessa Dembreksiini EI SOVEL Hevoseläimet Denaveriinihydrokloridi EI SOVEL Nauta Desloreliiniasetaatti EI SOVEL Hevoseläimet Detomidiini EI SOVEL Nauta, hevoseläimet Vain hoitotarkoituksiin Diatsinoni Diatsinoni Nauta, lammas, vuohi, sika 20 μg/kg 700 μg/kg 20 μg/kg 20 μg/kg rasvan MRL koskee nahkaa ja rasvaa luonnollisessa suhteessa aineet/ulkoloislääkkeet Nauta, lammas, vuohi 20 μg/kg Dietyleeniglykolimonoetyylieetteri EI SOVEL Kaikki märehtijät ja sika Dietyyliftalaatti EI SOVEL Dietyylisebasaatti EI SOVEL

18 L 15/18 Euroopan unionin virallinen lehti Eläin Difloksasiini Difloksasiini Nauta, lammas, vuohi Sika Siipikarja 400 μg/kg μg/kg 800 μg/kg 400 μg/kg 800 μg/kg 800 μg/kg 400 μg/kg μg/kg 600 μg/kg Nahka ja rasva Nahka ja rasva Kaloilla lihaksen MRL koskee lihasta ja nahkaa luonnollisessa a, maksaa ja munuaisia koskevia MRL-arvoja ei sovelleta kaloihin. tuottavat maitoa elintarvikkeeksi. tuottavat munia elintarvikkeeksi. Kaikki muut elintarviketuotantoon 800 μg/kg 600 μg/kg Diflubentsuroni Diflubentsuroni Lohikalat μg/kg ja nahka luonnollisessa suhteessa aineet/ulkoloislääkkeet Dihydrostreptomysiini Dihydrostreptomysiini Kaikki märehtijät, sika, kani 500 μg/kg 500 μg/kg 500 μg/kg μg/kg rasvan MRL koskee nahkaa ja rasvaa luonnollisessa suhteessa Kaikki märehtijät 3,5-Dijodo-L-tyrosiini EI SOVEL nisäkäs Diklatsuriili EI SOVEL Kaikki märehtijät, sika Vain suun kautta annettuna Diklofenaakki Diklofenaakki Nauta 5 μg/kg 1 μg/kg 5 μg/kg 10 μg/kg 0,1 µg/kg rasvan MRL koskee nahkaa ja rasvaa luonnollisessa Ei-steroidiset tulehduskipulääkkeet Sika 5 µg/kg 1 µg/kg 5 µg/kg 10 µg/kg Nahka ja rasva

19 Euroopan unionin virallinen lehti L 15/19 Eläin Dikloksasilliini Dikloksasilliini 30 μg/kg Kaloilla lihaksen MRL koskee lihasta ja nahkaa luonnollisessa a, maksaa ja munuaisia koskevia MRL-arvoja ei sovelleta kaloihin. ja siipikarjalla rasvan MRL koskee nahkaa ja rasvaa luonnollisessa tuottavat munia elintarvikkeeksi. Dikuparioksidi EI SOVEL Dimangaanitrioksidi EI SOVEL Vain suun kautta annettuna Dimetikoni EI SOVEL Dimetyyliasetamidi EI SOVEL Dimetyyliftalaatti EI SOVEL Dimetyylisulfoksidi EI SOVEL Dinoprosti EI SOVEL nisäkäs Dinoprostitrometamiini EI SOVEL nisäkäs

20 L 15/20 Euroopan unionin virallinen lehti Eläin Dinoprostoni EI SOVEL nisäkäs Diprofylliini EI SOVEL Disyklaniili Disyklaniili ja 2, 4, 6-triaminopyrimidiini-5-karbonitriili yhteensä Lammas μg/kg 400 μg/kg tuottavat maitoa elintarvikkeeksi aineet/ulkoloislääkkeet Doksapraami EI SOVEL nisäkäs Doksisykliini Doksisykliini Nauta 600 μg/kg tuottavat maitoa elintarvikkeeksi. Sika, siipikarja 600 μg/kg Nahka ja rasva tuottavat munia elintarvikkeeksi. Doramektiini Doramektiini nisäkäs 40 μg/kg 1 60 μg/kg rasvan MRL koskee nahkaa ja rasvaa luonnollisessa tuottavat maitoa elintarvikkeeksi. aineet/sisä- ja ulkoloisiin vaikuttavat aineet

21 Euroopan unionin virallinen lehti L 15/21 Eläin D-vitamiini EI SOVEL Echinacea EI SOVEL mukaan, perusliuosta ja sen laimennoksia vastaavina pitoisuuksina. Vain ulkoiseen käyttöön. mukaan, korkeintaan yhden kymmenesosan pitoisuuksina valmisteesta. Echinacea purpurea EI SOVEL Elintarvikkeiden lisäaineet (elintarvikkeiden lisäaineiksi hyväksytyt E-numeroidut aineet) EI SOVEL Vain aineet, jotka on hyväksytty elintarvikkeiden lisäaineiksi, lukuun ottamatta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 95/2/EY liitteessä III olevassa C osassa lueteltuja säilöntäaineita Emamektiini Emamektiini B1a Kalat ja nahka luonnollisessa suhteessa aineet/sisä- ja ulkoloisiin vaikuttavat aineet Eniilikonatsoli EI SOVEL Nauta, hevoseläimet

22 L 15/22 Euroopan unionin virallinen lehti Eläin Enrofloksasiini Enrofloksasiini ja siprofloksasiini yhteensä Nauta, lammas, vuohi Sika, kani Siipikarja Nahka ja rasva Kaloilla lihaksen MRL koskee lihasta ja nahkaa luonnollisessa a, maksaa ja munuaisia koskevia MRL-arvoja ei sovelleta kaloihin. rasvan MRL koskee nahkaa ja rasvaa luonnollisessa tuottavat munia elintarvikkeeksi. Kaikki muut elintarviketuotantoon Epinefriini EI SOVEL Eprinomektiini Eprinomektiini B1a Nauta μg/kg 20 μg/kg aineet/sisä- ja ulkoloisiin vaikuttavat aineet Ergometriinimaleaatti EI SOVEL nisäkäs Vain poikivilla eläimillä käytettäväksi Erytromysiini Erytromysiini A 40 μg/kg 1 Munat Kaloilla lihaksen MRL koskee lihasta ja nahkaa luonnollisessa a, maksaa ja munuaisia koskevia MRL-arvoja ei sovelleta kaloihin. ja siipikarjalla rasvan MRL koskee nahkaa ja rasvaa luonnollisessa 17β-Estradioli EI SOVEL nisäkäs Vain hoito- ja jalostustarkoituksiin Etamifylliinikamsylaatti EI SOVEL

23 Euroopan unionin virallinen lehti L 15/23 Eläin Etamsylaatti EI SOVEL Etanoli EI SOVEL Käytettäväksi apuaineena Etiprostonitrometamiini EI SOVEL Nauta, sika Etyleenidiamiinitetraetikkahappo ja suolat EI SOVEL Etyylilaktaatti EI SOVEL Etyylioleaatti EI SOVEL Eucalypti aetheroleum EI SOVEL Eucalyptus globulus EI SOVEL mukaan, perusliuosta ja sen laimennoksia vastaavina pitoisuuksina Eukalyptoli EI SOVEL Euphrasia officinalis EI SOVEL mukaan, perusliuosta ja sen laimennoksia vastaavina pitoisuuksina

24 L 15/24 Euroopan unionin virallinen lehti Eläin E-vitamiini EI SOVEL Febanteeli Niiden uutettavissa olevien jäämien yhteismäärä, jotka voidaan hapettaa oksfendatsolisulfoniksi Kaikki märehtijät, sika, hevoseläimet Kaikki märehtijät 500 μg/kg 10 μg/kg rasvan MRL koskee nahkaa ja rasvaa luonnollisessa suhteessa aineet/sisäloislääkkeet Fenbendatsoli Niiden uutettavissa olevien jäämien yhteismäärä, jotka voidaan hapettaa oksfendatsolisulfoniksi Kaikki märehtijät, sika, hevoseläimet Kaikki märehtijät 500 μg/kg 10 μg/kg rasvan MRL koskee nahkaa ja rasvaa luonnollisessa suhteessa aineet/sisäloislääkkeet Fenoksimetyylipenisilliini Fenoksimetyylipenisilliini Sika 25 μg/kg 25 μg/kg 25 μg/kg Siipikarja 25 μg/kg 25 μg/kg 25 μg/kg 25 μg/kg Nahka ja rasva tuottavat munia elintarvikkeeksi Fenoli EI SOVEL Fenpipramidihydrokloridi EI SOVEL Hevoseläimet Vain laskimonsisäisesti Fenvaleraatti Fenvaleraatti (RR-, SS-, RS- ja SR-isomeerit yhteensä) Nauta 25 μg/kg 2 25 μg/kg 25 μg/kg 40 μg/kg aineet/ulkoloislääkkeet Fenyylialaniini EI SOVEL D-Fenyylialaniini (6) lutenisoivaa hormonia vapauttava hormoni EI SOVEL Fertireliiniasetaatti EI SOVEL Nauta

25 Euroopan unionin virallinen lehti L 15/25 Eläin Firokoksibi Firokoksibi Hevoseläimet 10 μg/kg 15 μg/kg 60 μg/kg 10 μg/kg Ei-steroidiset tulehduskipulääkkeet Florfenikoli Florfenikolin ja sen metaboliittien yhteismäärä florfenikoliamiinina mitattuna Nauta, lammas, vuohi Sika μg/kg 500 μg/kg μg/kg 500 μg/kg Nahka ja rasva tuottavat maitoa elintarvikkeeksi. tuottavat munia elintarvikkeeksi. Siipikarja μg/kg 7 Nahka ja rasva Kalat μg/kg ja nahka luonnollisessa suhteessa Kaikki muut elintarviketuotantoon μg/kg Floroglusinoli EI SOVEL Fluatsuroni Fluatsuroni Nauta μg/kg 500 μg/kg 500 μg/kg tuottavat maitoa elintarvikkeeksi aineet/ulkoloislääkkeet Flubendatsoli Flubendatsoli ja (2-amino-1H- bentsimidatsol- 5-yyli) (4-fluorifenyyli) metanoni yhteensä Siipikarja, sika 400 μg/kg Nahka ja rasva aineet/sisäloislääkkeet Flubendatsoli Siipikarja 400 μg/kg Munat Flugestoniasetaatti Flugestoniasetaatti Lammas, vuohi 0,5 μg/kg 0,5 μg/kg 0,5 μg/kg 0,5 μg/kg 1 μg/kg Emättimensisäiseen käyttöön vain jalostustarkoituksiin Lisääntymiseen vaikuttavat aineet

26 L 15/26 Euroopan unionin virallinen lehti Eläin Flumekiini Flumekiini Nauta, lammas, vuohi, sika Nauta, lammas, vuohi 500 μg/kg μg/kg rasvan MRL koskee nahkaa ja rasvaa luonnollisessa tuottavat munia elintarvikkeeksi. Siipikarja 400 μg/kg μg/kg μg/kg Nahka ja rasva Kalat 600 μg/kg ja nahka luonnollisessa suhteessa Kaikki muut elintarviketuotantoon μg/kg μg/kg Flumetriini Flumetriini (trans-zisomeerit yhteensä) Nauta 10 μg/kg 1 20 μg/kg 10 μg/kg 30 μg/kg aineet/ulkoloislääkkeet Lammas 10 μg/kg 1 20 μg/kg 10 μg/kg tuottavat maitoa elintarvikkeeksi EI SOVEL Mehiläiset Fluniksiini Fluniksiini Nauta 20 μg/kg 30 μg/kg Ei-steroidiset tulehduskipulääkkeet Sika Hevoseläimet 10 μg/kg 30 μg/kg 10 μg/kg 20 μg/kg Nahka ja rasva 5-Hydroksifluniksiini Nauta 40 μg/kg Foeniculi aetheroleum EI SOVEL

27 Euroopan unionin virallinen lehti L 15/27 Eläin Foksiimi Foksiimi Lammas 400 μg/kg tuottavat maitoa elintarvikkeeksi aineet/ulkoloislääkkeet Sika 20 μg/kg 700 μg/kg 20 μg/kg 20 μg/kg Nahka ja rasva Kana 25 μg/kg 5 30 μg/kg 60 μg/kg Nahka ja rasva Munat Follikkeleita stimuloiva hormoni (kaikkien lajien luonnollisesti esiintyvä FSH ja sen synteettiset analogit) EI SOVEL Foolihappo EI SOVEL Formaldehydi EI SOVEL Frangulae cortex ja siitä johdetut vakioidut uutteet ja valmisteet EI SOVEL Furosemidi EI SOVEL Nauta, hevoseläimet Vain laskimonsisäisesti Fytomenadioni EI SOVEL Gamitromysiini Gamitromysiini Nauta 20 µg/kg 200 µg/kg 100 µg/kg tuottavat maitoa elintarvikkeeksi Gentamysiini Gentamysiini C1, gentamysiini C1a, gentamysiini C2 ja gentamysiini C2a yhteensä Nauta, sika 7 rasvan MRL koskee nahkaa ja rasvaa luonnollisessa suhteessa Nauta 100 µg/kg Gentianae radix ja siitä johdetut vakioidut uutteet ja valmisteet EI SOVEL

28 L 15/28 Euroopan unionin virallinen lehti Eläin Ginkgo biloba EI SOVEL mukaan, korkeintaan yhden tuhannesosan pitoisuuksina valmisteesta Ginseng EI SOVEL mukaan, perusliuosta ja sen laimennoksia vastaavina pitoisuuksina Ginseng ja siitä johdetut vakioidut uutteet ja valmisteet EI SOVEL Glutamiini EI SOVEL Glutamiinihappo EI SOVEL Glutaraldehydi EI SOVEL Glyseroliformaali EI SOVEL Glysiini EI SOVEL Gonadotropiinia vapauttava hormoni EI SOVEL

29 Euroopan unionin virallinen lehti L 15/29 Eläin Guajakoli EI SOVEL Guanosiini ja sen 5 -mono-, 5 -di- ja 5 -trifosfaatit EI SOVEL Halofuginoni Halofuginoni Nauta 10 μg/kg 25 μg/kg 30 μg/kg 30 μg/kg tuottavat maitoa elintarvikkeeksi aineet/alkueläinlääkkeet Hamamelis virginiana EI SOVEL mukaan, korkeintaan yhden kymmenesosan pitoisuuksina valmisteesta. Harpagophytum procumbens EI SOVEL mukaan, perusliuosta ja sen laimennoksia vastaavina pitoisuuksina Harunga madagascariensis EI SOVEL mukaan, korkeintaan yhden tuhannesosan pitoisuuksina valmisteesta Heksetidiini EI SOVEL Hevoseläimet Hepariini ja sen suolat EI SOVEL

30 L 15/30 Euroopan unionin virallinen lehti Eläin Heptaminoli EI SOVEL Hesperidiini EI SOVEL Hevoseläimet Hesperidiinimetyylikalkoni EI SOVEL Hevoseläimet Hippocastani semen EI SOVEL Vain ulkoiseen käyttöön Histidiini EI SOVEL Homeopaattisissa eläinlääkkeissä aineet EI SOVEL Kaikki eläinlääkevalmisteissa aineet sillä edellytyksellä, että niiden pitoisuus tuotteesta ei ylitä yhtä kymmenestuhannesosaa Humushapot ja niiden natriumsuolat EI SOVEL Vain suun kautta annettuna Hyaluronihappo EI SOVEL Hydroklooritiatsidi EI SOVEL Nauta Hydrokortisoni EI SOVEL Vain ulkoiseen käyttöön Hydroksietyylisalisylaatti EI SOVEL paitsi kalat Vain ulkoiseen käyttöön 8-Hydroksikinoliini EI SOVEL nisäkäs vastasyntyneillä eläimillä

31 Euroopan unionin virallinen lehti L 15/31 Eläin Hyperici oleum EI SOVEL Hypericum perforatum EI SOVEL mukaan, perusliuosta ja sen laimennoksia vastaavina pitoisuuksina Ihmisen koriongonadotropiini EI SOVEL Ihmisen koriongonadotropiini (luonnollinen HCG ja sen synteettiset analogit) EI SOVEL Ihmisen vaihdevuosiiän gonadotropiini, virtsasta eristetty EI SOVEL Nauta Imidokarbi Imidokarbi Nauta μg/kg μg/kg aineet/alkueläinlääkkeet Lammas μg/kg μg/kg tuottavat maitoa elintarvikkeeksi Inosiini ja sen 5 -mono-, 5 -di- ja 5 -trifosfaatit EI SOVEL Inositoli EI SOVEL Isobutaani EI SOVEL Isofluraani EI SOVEL Hevoseläimet anestesiassa

32 L 15/32 Euroopan unionin virallinen lehti Eläin Isoksupriini EI SOVEL Nauta, hevoseläimet Vain neuvoston direktiivin 96/22/ETY mukaiseen hoitokäyttöön Isoleusiini EI SOVEL Isopropanoli EI SOVEL Ivermektiini 22,23-Dihydroavermektiini B1a nisäkäs 30 μg/kg rasvan MRL koskee nahkaa ja rasvaa luonnollisessa tuottavat maitoa elintarvikkeeksi aineet/sisä- ja ulkoloisiin vaikuttavat aineet Jecoris oleum EI SOVEL Jodi ja jodin epäorgaaniset yhdisteet mukaan lukien: - Natrium- ja kaliumjodidi - Natrium- ja kaliumjodaatti - Jodoforit mukaan lukien polyvinyylipyrrolidonijodi EI SOVEL Jodin orgaaniset yhdisteet - Jodoformi EI SOVEL Juniperi fructus EI SOVEL Kalium-DL-aspartaatti EI SOVEL Kaliumglukuronaatti EI SOVEL

33 Euroopan unionin virallinen lehti L 15/33 Eläin Kaliumglyserofosfaatti EI SOVEL Kaliumnitraatti EI SOVEL Kaliumselenaatti EI SOVEL Kalsiumasetaatti EI SOVEL Kalsiumaspartaatti EI SOVEL Kalsiumbentsoaatti EI SOVEL Kalsiumboroglukonaatti EI SOVEL Kalsiumfosfaatti EI SOVEL Kalsiumglukoheptonaatti EI SOVEL Kalsiumglukonaatti EI SOVEL Kalsiumglukonoglukoheptonaatti EI SOVEL

34 L 15/34 Euroopan unionin virallinen lehti Eläin Kalsiumglukonolaktaatti EI SOVEL Kalsiumglutamaatti EI SOVEL Kalsiumglyserofosfaatti EI SOVEL Kalsiumhydroksidi EI SOVEL Kalsiumhypofosfiitti EI SOVEL Kalsiumkarbonaatti EI SOVEL Kalsiumkloridi EI SOVEL Kalsiummalaatti EI SOVEL Kalsiumoksidi EI SOVEL Kalsiumpantotenaatti EI SOVEL Kalsiumpolyfosfaatit EI SOVEL

35 Euroopan unionin virallinen lehti L 15/35 Eläin Kalsiumpropionaatti EI SOVEL Kalsiumsilikaatti EI SOVEL Kalsiumsitraatti EI SOVEL Kalsiumstearaatti EI SOVEL Kalsiumsulfaatti EI SOVEL Kamferi EI SOVEL Kanamysiini Kanamysiini A paitsi kalat 600 μg/kg μg/kg 1 ja siipikarjalla rasvan MRL koskee nahkaa ja rasvaa luonnollisessa tuottavat munia elintarvikkeeksi. Karatsololi Karatsololi Nauta 5 μg/kg 5 μg/kg 15 μg/kg 15 μg/kg 1 μg/kg Hermostoon vaikuttavat aineet/ autonomiseen hermostoon vaikuttavat aineet Sika 5 μg/kg 5 μg/kg 25 μg/kg 25 μg/kg Nahka ja rasva Karbasalaattikalsium EI SOVEL paitsi kalat tuottavat maitoa tai munia elintarvikkeeksi

36 L 15/36 Euroopan unionin virallinen lehti Eläin Karbetosiini EI SOVEL nisäkäs Kardemummauute EI SOVEL Karnitiini EI SOVEL Karprofeeni Karprofeeni ja karprofeeniglukuronidikonjugaatti yhteensä Nauta, hevoseläimet 500 μg/kg μg/kg μg/kg μg/kg Ei-steroidiset tulehduskipulääkkeet EI SOVEL Nauta Maidolle ei MRL-arvoa Kefaleksiini Kefaleksiini Nauta μg/kg Kefalonium Kefalonium Nauta 20 μg/kg Vain utareensisäiseen käyttöön ja silmien hoitoon EI SOVEL Nauta kudoksille maitoa lukuun ottamatta Kefapiriini Kefapiriini ja desasetyylikefapiriini yhteensä Nauta 60 μg/kg Kefasetriili Kefasetriili Nauta 125 μg/kg Vain utareensisäiseen käyttöön EI SOVEL Nauta kudoksille maitoa lukuun ottamatta Kefatsoliini Kefatsoliini Nauta, lammas, vuohi EI SOVEL Nauta, lammas, vuohi kudoksille maitoa lukuun ottamatta Vain utareensisäiseen käyttöön, paitsi jos utaretta voidaan käyttää elintarvikkeisiin

37 Euroopan unionin virallinen lehti L 15/37 Eläin Kefkinomi Kefkinomi Nauta, sika, hevoseläimet Nauta 20 μg/kg rasvan MRL koskee nahkaa ja rasvaa luonnollisessa suhteessa Kefoperatsoni Kefoperatsoni Nauta Vain utareensisäiseen käyttöön lypsäville lehmille EI SOVEL Nauta kudoksille maitoa lukuun ottamatta Keftiofuuri Beetalaktaamirakenteensa säilyttäneiden jäämien yhteismäärä ilmaistuna desfuroyylikeftiofuurina nisäkäs μg/kg μg/kg μg/kg μg/kg rasvan MRL koskee nahkaa ja rasvaa luonnollisessa suhteessa Ketamiini EI SOVEL Ketanseriinitartraatti EI SOVEL Hevoseläimet Ketoprofeeni EI SOVEL Nauta, sika, hevoseläimet Klatsuriili EI SOVEL Kyyhkynen Klavulaanihappo Klavulaanihappo Nauta, sika 400 μg/kg rasvan MRL koskee nahkaa ja rasvaa luonnollisessa suhteessa Nauta Klenbuterolihydrokloridi Klenbuteroli Nauta, hevoseläimet 0,1 μg/kg 0,5 μg/kg 0,5 μg/kg Nauta 0,05 μg/kg Hermostoon vaikuttavat aineet/ autonomiseen hermostoon vaikuttavat aineet Kloksasilliini Kloksasilliini 30 μg/kg Kaloilla lihaksen MRL koskee lihasta ja nahkaa luonnollisessa a, maksaa ja munuaisia koskevia MRL-arvoja ei sovelleta kaloihin. ja siipikarjalla rasvan MRL koskee nahkaa ja rasvaa luonnollisessa tuottavat munia elintarvikkeeksi.

38 L 15/38 Euroopan unionin virallinen lehti Eläin Kloorifenamiini EI SOVEL nisäkäs Klooriheksidiini EI SOVEL Vain ulkoiseen käyttöön Kloorimadinoni Kloorimadinoni Nauta 4 μg/kg 2 μg/kg 2,5 μg/kg Vain jalostustarkoituksiin Lisääntymiseen vaikuttavat aineet Klooritetrasykliini Itse lääkeaine ja sen 4-epimeeri yhteensä 600 μg/kg Munat Kaloilla lihaksen MRL koskee lihasta ja nahkaa luonnollisessa a ja munuaisia koskevia MRL-arvoja ei sovelleta kaloihin. Kloprostenoli EI SOVEL Nauta, sika, vuohi, hevoseläimet R-Kloprostenoli EI SOVEL Nauta, sika, vuohi, hevoseläimet Klorokresoli EI SOVEL Klorsuloni Klorsuloni Nauta 35 μg/kg tuottavat maitoa elintarvikkeeksi aineet/sisäloislääkkeet Klosanteeli Klosanteeli Nauta μg/kg μg/kg μg/kg μg/kg tuottavat maitoa elintarvikkeeksi aineet/sisäloislääkkeet Lammas μg/kg μg/kg μg/kg μg/kg Kobolttidikloridi EI SOVEL Kobolttiglukonaatti EI SOVEL

Maa- ja metsätalousministeriön asetus lääkkeiden käytöstä ja luovutuksesta eläinlääkinnässä

Maa- ja metsätalousministeriön asetus lääkkeiden käytöstä ja luovutuksesta eläinlääkinnässä MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ ASETUS nro 17/14 Päivämäärä Dnro 17.11.2014 2008/14/2014 Voimaantulo- ja voimassaoloaika 1.12.2014 - toistaiseksi Kumoaa Maa- ja metsätalousministeriön asetus lääkkeiden käytöstä

Lisätiedot

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU)

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) L 337/46 KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o 1255/2014, annettu 17 päivänä heinäkuuta 2014, vähävaraisimmille suunnatun eurooppalaisen avun rahastosta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen

Lisätiedot

Varoitusetiketin sisältö

Varoitusetiketin sisältö 2008R1272 FI 01.12.2013 003.001 28 III OSASTO VAARAVIESTINTÄMERKINNÄT 1 LUKU Varoitusetiketin sisältö 17 artikla Yleiset säännöt 1. Pakkaukseen sisältyvällä vaaralliseksi luokitellulla aineella tai seoksella

Lisätiedot

Yleinen rekisteröintivelvollisuus ja tietovaatimukset

Yleinen rekisteröintivelvollisuus ja tietovaatimukset 2006R1907 FI 01.01.2015 020.001 37 41. lejeeringillä makroskooppisesti homogeenistä metallimateriaalia, joka koostuu kahdesta tai useammasta aineosasta, jotka on yhdis tetty niin, ettei niitä voida helposti

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2014/30/EU,

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2014/30/EU, 29.3.2014 Euroopan unionin virallinen lehti L 96/79 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2014/30/EU, annettu 26 päivänä helmikuuta 2014, sähkömagneettista yhteensopivuutta koskevan jäsenvaltioiden

Lisätiedot

DIREKTIIVIT. 18.3.2010 Euroopan unionin virallinen lehti L 68/13

DIREKTIIVIT. 18.3.2010 Euroopan unionin virallinen lehti L 68/13 18.3.2010 Euroopan unionin virallinen lehti L 68/13 DIREKTIIVIT NEUVOSTON DIREKTIIVI 2010/18/EU, annettu 8 päivänä maaliskuuta 2010, BUSINESSEUROPEN, UEAPME:n, CEEP:n ja EAY:n tekemän vanhempainvapaata

Lisätiedot

Eviran ohje 16023/3. Kalastustuotteiden valvonta

Eviran ohje 16023/3. Kalastustuotteiden valvonta Eviran ohje 16023/3 Kalastustuotteiden valvonta Vastuuhenkilö Auli Vaarala Sivu/sivut 1 / 29 SISÄLTÖ 1 Yleistä... 3 2 Määritelmät... 3 3 Lainsäädäntöä... 4 4 Ohjeita... 5 5 Aistinvarainen laatu... 6 6

Lisätiedot

2. Jos yksi rekisteröijä tai jatkokäyttäjä suorittaa testin muiden puo lesta, kaikkien osapuolten on jaettava kustannukset tasan.

2. Jos yksi rekisteröijä tai jatkokäyttäjä suorittaa testin muiden puo lesta, kaikkien osapuolten on jaettava kustannukset tasan. 2006R1907 FI 01.01.2015 020.001 78 2. Jos yksi rekisteröijä tai jatkokäyttäjä suorittaa testin muiden puo lesta, kaikkien osapuolten on jaettava kustannukset tasan. 3. Edellä 1 kohdan tapauksessa testin

Lisätiedot

OPAS SIITÄ, MITEN KANSALLISET VIRANOMAISET KUULEVAT EUROOPAN KESKUSPANKKIA SUUNNITELMISTA LAINSÄÄDÄNNÖKSI

OPAS SIITÄ, MITEN KANSALLISET VIRANOMAISET KUULEVAT EUROOPAN KESKUSPANKKIA SUUNNITELMISTA LAINSÄÄDÄNNÖKSI OPAS SIITÄ, MITEN KANSALLISET VIRANOMAISET KUULEVAT EUROOPAN KESKUSPANKKIA SUUNNITELMISTA LAINSÄÄDÄNNÖKSI FI OPAS SIITÄ, MITEN KANSALLISET VIRANOMAISET KUULEVAT EUROOPAN KESKUSPANKKIA SUUNNITELMISTA LAINSÄÄDÄNNÖKSI

Lisätiedot

SISÄASIAINMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Yli-insinööri Kristine Jousimaa 19.5.2015

SISÄASIAINMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Yli-insinööri Kristine Jousimaa 19.5.2015 SISÄASIAINMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Yli-insinööri Kristine Jousimaa 19.5.2015 SISÄMINISTERIÖN ASETUS ERITYISTÄ VAARAA AIHEUTTAVIEN KOHTEIDEN ULKOISESTA PELASTUSSUUNNITELMASTA Johdanto Pelastuslain 48

Lisätiedot

Uwe CORSEPIUS, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Uwe CORSEPIUS, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 13. maaliskuuta 2014 (OR. en) 7701/14 Toimielinten välinen asia: 2014/0059 (COD) EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 6. maaliskuuta 2014 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Asia:

Lisätiedot

20.12.2013 Euroopan unionin virallinen lehti L 347/487

20.12.2013 Euroopan unionin virallinen lehti L 347/487 20.12.2013 Euroopan unionin virallinen lehti L 347/487 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU) N:o 1305/2013, annettu 17. päivänä joulukuuta 2013, Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston

Lisätiedot

Vastuuhenkilö T. Lehtonen Sivu/sivut 1 / 6 Laatija T. Lehtonen Ohje 18008 Hyväksyjä K. Siponen Käyttöönotto 2007

Vastuuhenkilö T. Lehtonen Sivu/sivut 1 / 6 Laatija T. Lehtonen Ohje 18008 Hyväksyjä K. Siponen Käyttöönotto 2007 Vastuuhenkilö T. Lehtonen Sivu/sivut 1 / 6 Yksityishenkilön metsästysretkellä pyytämien riistaeläinten lihan ja lihatuotteiden sekä metsästystrofeiden tuontiehdot Tuontiehtojen toteutumisen lisäksi tuojan

Lisätiedot

Mikrobilääkkeiden käyttösuositukset eläinten tärkeimpiin tulehdus- ja tartuntatauteihin

Mikrobilääkkeiden käyttösuositukset eläinten tärkeimpiin tulehdus- ja tartuntatauteihin Eviran julkaisuja 3/2009 Mikrobilääkkeiden käyttösuositukset eläinten tärkeimpiin tulehdus- ja tartuntatauteihin Elintarviketurvallisuusvirasto Evira Eviran julkaisuja 3/2009 Mikrobilääkkeiden käyttösuositukset

Lisätiedot

ASETUKSET. EUROOPAN KESKUSPANKIN ASETUS (EY) N:o 24/2009, annettu 19 päivänä joulukuuta 2008,

ASETUKSET. EUROOPAN KESKUSPANKIN ASETUS (EY) N:o 24/2009, annettu 19 päivänä joulukuuta 2008, 20.1.2009 FI Euroopan unionin virallinen lehti L 15/1 I (EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen on pakollista) ASETUKSET EUROOPAN KESKUSPANKIN ASETUS

Lisätiedot

C 229/6 Euroopan unionin virallinen lehti 23.9.2009

C 229/6 Euroopan unionin virallinen lehti 23.9.2009 C 229/6 Euroopan unionin virallinen lehti 23.9.2009 Euroopan tietosuojavaltuutetun lausunto ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Eurodac-järjestelmän perustamisesta sormenjälkien

Lisätiedot

MITÄ SISÄELIMET OVAT JA MITÄ NE TEKEVÄT

MITÄ SISÄELIMET OVAT JA MITÄ NE TEKEVÄT MITÄ SISÄELIMET OVAT JA MITÄ NE TEKEVÄT MAHALAUKKU Mahalaukun limakalvo on täynnä rauhasia, jotka erittävät limaa, suolahappoa ja pepsinogeenia. Ne muodostavat yhdessä happaman mahanesteen. Mahaneste sekoittuu

Lisätiedot

KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 25.11.2014,

KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 25.11.2014, EUROOPAN KOMISSIO Strasbourg 25.11.2014 C(2014) 9048 final KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 25.11.2014, komission pääjohtajien sekä organisaatioiden tai itsenäisten ammatinharjoittajien välisiä kokouksia koskevan

Lisätiedot

Sivutuotteet elintarvikealan laitoksissa

Sivutuotteet elintarvikealan laitoksissa Sivutuotteet elintarvikealan laitoksissa AVI-EVIRA NEUVOTTELUPÄIVÄT Evira Nina Kaario, ylitarkastaja, ELL Ympäristöterveydenhuollon erikoiseläinlääkäri Elintarviketurvallisuusvirasto Evira Valvontaosasto/Hygieniayksikkö/Laitosjaosto

Lisätiedot

Eviran ohje 17027/3. Ainesosan määrän ilmoittaminen

Eviran ohje 17027/3. Ainesosan määrän ilmoittaminen Eviran ohje 17027/3 Ainesosan määrän ilmoittaminen Ainesosan määrän ilmoittaminen Eviran ohje 17027/3 Eviran ohje 17027/3 Käyttöönotto 25.2.2010 Tuoteturvallisuusyksikkö Hyväksyjä Esittelijä Annika Nurttila

Lisätiedot

Vesiympäristölle vaarallisista ja haitallisista aineista annettujen säädösten soveltaminen

Vesiympäristölle vaarallisista ja haitallisista aineista annettujen säädösten soveltaminen YMPÄRISTÖMINISTERIÖN RAPORTTEJA 15 2012 Vesiympäristölle vaarallisista ja haitallisista aineista annettujen säädösten soveltaminen Kuvaus hyvistä menettelytavoista Airi Karvonen, Tuire Taina, Juhani Gustafsson,

Lisätiedot

Neuvoston direktiivi 93/13/ETY, annettu 5 päivänä huhtikuuta 1993, kuluttajasopimusten kohtuuttomista ehdoista

Neuvoston direktiivi 93/13/ETY, annettu 5 päivänä huhtikuuta 1993, kuluttajasopimusten kohtuuttomista ehdoista Neuvoston direktiivi 93/13/ETY, annettu 5 päivänä huhtikuuta 1993, kuluttajasopimusten kohtuuttomista ehdoista Virallinen lehti nro L 095, 21/04/1993 s. 0029-0034 Suomenk. erityispainos Alue 15 Nide 12

Lisätiedot

Biotekniikan neuvottelukunnan mietintö MUUNTOGEENISTEN VILJELYKASVIEN SEKÄ TAVANOMAISEN JA LUONNONMUKAISEN MAATALOUSTUOTANNON RINNAKKAISELO

Biotekniikan neuvottelukunnan mietintö MUUNTOGEENISTEN VILJELYKASVIEN SEKÄ TAVANOMAISEN JA LUONNONMUKAISEN MAATALOUSTUOTANNON RINNAKKAISELO Biotekniikan neuvottelukunnan mietintö MUUNTOGEENISTEN VILJELYKASVIEN SEKÄ TAVANOMAISEN JA LUONNONMUKAISEN MAATALOUSTUOTANNON RINNAKKAISELO Joulukuussa 2004 Mietinnön paperitulosteen saa tilamalla sihteeriltä,

Lisätiedot

LISÄ- JA VIERASAINEET. alkoholijuomissa sekä yliherkkyys

LISÄ- JA VIERASAINEET. alkoholijuomissa sekä yliherkkyys LISÄ- JA VIERASAINEET alkoholijuomissa sekä yliherkkyys Sisällysluettelo JOHDANTO... 3 LISÄAINEET, VIERASAINEET JA APUAINEET... 4 LAINSÄÄDÄNTÖ... 5 TERVEYSRISKIN ARVIOINTI... 6 NUMEROTUNNUS (E-koodi)...

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2012:5. HTP-arvot 2012. Haitallisiksi tunnetut pitoisuudet

Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2012:5. HTP-arvot 2012. Haitallisiksi tunnetut pitoisuudet Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2012:5 HTP-arvot 2012 Haitallisiksi tunnetut pitoisuudet Helsinki 2012 HTP-ARVOT 2012 Haitallisiksi tunnetut pitoisuudet Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja

Lisätiedot

Kosmeettisia valmisteita koskevien ilmoitusten portaali Cosmetic Products Notification Portal (CPNP)

Kosmeettisia valmisteita koskevien ilmoitusten portaali Cosmetic Products Notification Portal (CPNP) Kosmeettisia valmisteita koskevien ilmoitusten portaali Cosmetic Products Notification Portal (CPNP) 13 artiklan 1 mukainen käyttöopas Tämä käyttöopas on tarkoitettu kaikille kosmeettisia valmisteita koskevien

Lisätiedot

HAITALLISIKSI TUNNETUT PITOISUUDET

HAITALLISIKSI TUNNETUT PITOISUUDET HTP-arvot 2009 HAITALLISIKSI TUNNETUT PITOISUUDET SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Julkaisuja 2009:11 Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2009:11 HTP-arvot 2009 HAITALLISIKSI TUNNETUT PITOISUUDET

Lisätiedot

5933/4/15 REV 4 ADD 1 team/el/kkr 1 DPG

5933/4/15 REV 4 ADD 1 team/el/kkr 1 DPG Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2015 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2013/0025 (COD) 5933/4/15 REV 4 ADD 1 NEUVOSTON PERUSTELUT Asia: EF 26 ECON 70 DROIPEN 14 CRIMORG 16 CODEC 142

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2009/73/EY,

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2009/73/EY, L 211/94 Euroopan unionin virallinen lehti 14.8.2009 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2009/73/EY, annettu 13 päivänä heinäkuuta 2009, maakaasun sisämarkkinoita koskevista yhteisistä säännöistä

Lisätiedot

Kemikaalien EU-riskinarviointi ja -vähennys

Kemikaalien EU-riskinarviointi ja -vähennys Kemikaalien EU-riskinarviointi ja -vähennys Kadmiumoksidi CAS nro 1306-19-0 CdO Päivitetty 19.8.2009 Tuoterekisteritiedot Suomessa (2008) Valmisteiden lukumäärä Maahantuonti/tonnia 0,03 Valmistus/tonnia

Lisätiedot