Vuosikirjanumero KHO:2009:22 Antopäivä Taltionumero 440 Diaarinumero 1953/1/08

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vuosikirjanumero KHO:2009:22 Antopäivä 26.2.2009 Taltionumero 440 Diaarinumero 1953/1/08"

Transkriptio

1 Vuosikirjanumero KHO:2009:22 Antopäivä Taltionumero 440 Diaarinumero 1953/1/08 Ulkomaalaislaki Turvapaikanhakija Kreikkaan palauttaminen Ihmisoikeusloukkaus Euroopan ihmisoikeussopimuksen 3 artikla Palautuskielto Vastuunmäärittämisasetus Huolimatta siitä, että Kreikan turvapaikkamenettelyssä oli ilmennyt vakavia puutteita, korkein hallinto-oikeus katsoi, viitaten erityisesti Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen vastaavanlaisessa asiassa tekemään päätökseen K. R. S. v. Yhdistynyt kuningaskunta, ettei irakilaisen turvapaikanhakijan palauttaminen Kreikkaan merkinnyt ihmisoikeussopimuksen 3 artiklassa asetettujen vaatimusten loukkaamista. Ulkomaalaislaki momentti 2 kohta ja Euroopan unionin neuvoston asetus (EY) N:o 343/2003 niiden perusteiden ja menettelyjen vahvistamisesta, joiden mukaisesti määritetään kolmannen maan kansalaisen johonkin jäsenvaltioon jättämän turvapaikkahakemuksen käsittelystä vastuussa oleva jäsenvaltio 3, 10, 16, 17, 18 ja 20 artikla Päätös, jota valitus koskee Helsingin hallinto-oikeuden päätös n:o 08/0882/1 Asian aikaisempi käsittely Maahanmuuttovirasto ei ole tekemällään päätöksellä antanut A:lle oleskelulupaa. Kansainvälistä suojelua koskevalta osalta hakemus on jätetty tutkimatta. Maahanmuuttovirasto on päättänyt käännyttää hänet Kreikkaan, joka on vastuunmäärittämisasetuksen mukaan vastuussa turvapaikkahakemuksen käsittelystä. Kreikan viranomaiset ovat ilmoittaneet vastaanottavansa A:n. Maahanmuuttovirasto on perustellut päätöstään seuraavasti: Hakija on saapunut Suomeen laittomasti Kreikan kautta. Vastuunmäärittämisasetuksen mukaan Kreikka on vastuussa hakijan turvapaikkahakemuksen käsittelystä. Koska vastuunmäärittämisasetuksen mukaan vain yksi jäsenvaltio tutkii turvapaikkahakemuksen ja koska Kreikka on vastuussa asianomaisen turvapaikkahakemuksen käsittelystä, ei hänen hakemustaan ole tutkittu aineellisesti Suomessa. Hakija voi esittää turvapaikka-asiansa todistusaineiston Kreikan viranomaisille, joiden velvollisuutena on selvittää ja arvioida hakijan tilannetta hänen kotimaahansa nähden. Hakija on todennut, että hän ei pysty tekemään töitä eikä hankkimaan toimeentuloaan Kreikassa huonon terveydentilansa johdosta. Hakija on kuitenkin pyytänyt Maahanmuuttovirastolta todistusta työnteko-oikeudesta, ja Maahanmuuttovirasto on lähettänyt hakijalle hänen pyytämänsä todistuksen. Maahanmuuttovirasto toteaa, että hakijalla ei ole ollut esittää terveydentilastaan lääkärinlausuntoja ja että hakijan suhtautuminen kykyynsä tehdä työtä on

2 2 ristiriitainen. Maahanmuuttovirasto katsoo, että jos asianomainen pystyy mahdollisesta huonosta terveydestään huolimatta työskentelemään Suomessa, ei myöskään työnteolle Kreikassa pitäisi olla esteitä. Hakijan oleskelun jatkaminen maassa edellyttäisi oleskelulupaa, jota hänelle ei ole myönnetty. Maahanmuuttovirasto on käännyttämisestä päättäessään ottanut huomioon kaikki asiaan vaikuttavat seikat ja olosuhteet kokonaisuudessaan. Maahanmuuttovirasto katsoo, että hakija voidaan käännyttää Kreikkaan ilman, että hän voi joutua siellä Euroopan ihmisoikeussopimuksen 3 artiklassa tarkoitetun epäinhimillisen kohtelun taikka perustuslain 9 :n 4 momentissa tai ulkomaalaislain 147 :ssä tarkoitetun kohtelun kohteeksi tai että hänet voitaisiin lähettää sieltä sellaiselle alueelle. Helsingin hallinto-oikeuden ratkaisu Helsingin hallinto-oikeus on valituksenalaisella päätöksellään hylännyt A:n vaatimuksen suullisen käsittelyn toimittamisesta sekä hänen valituksensa Maahanmuuttoviraston päätöksestä. Hallinto-oikeus on perustellut päätöstään seuraavasti: Kun otetaan huomioon asian käsittelyssä kirjallisesti esitetty selvitys, suullisessa käsittelyssä ei ole saatavissa sellaista lisäselvitystä, jolla olisi merkitystä asian ratkaisuun. Lisäksi valittaja on kadonnut. Suullisen käsittelyn järjestämistä on pidettävä ilmeisen tarpeettomana. Valittaja on saapunut Suomeen Kreikan kautta. Kreikka on näin ollen vastuunmäärittämisasetuksen mukaan vastuussa valittajan turvapaikkahakemuksen käsittelystä. Maahanmuuttovirasto on siten voinut päätöksessään mainituilla perusteilla jättää tutkimatta valittajan turvapaikkaa koskevan hakemuksen ja hylätä oleskelulupaa koskevan hakemuksen. Kun otetaan huomioon Maahanmuuttoviraston päätöksessä lausuttu sekä kaikki asiaan vaikuttavat seikat ja olosuhteet kokonaisuudessaan, valittaja on voitu käännyttää Kreikkaan. Sovellettuina oikeusohjeina hallinto-oikeus on maininnut hallintolainkäyttölain 38 :n, ulkomaalaislain 103 :n 1 momentin 2 kohdan ja :n sekä Euroopan unionin neuvoston asetuksen (EY) N:o 343/2003 niiden perusteiden ja menettelyjen vahvistamisesta, joiden mukaisesti määritetään kolmannen maan kansalaisen johonkin jäsenvaltioon jättämän turvapaikkahakemuksen käsittelystä vastuussa oleva jäsenvaltio (vastuunmäärittämisasetus). Käsittely korkeimmassa hallinto-oikeudessa A on pyytänyt lupaa valittaa hallinto-oikeuden päätöksestä ja vaatinut käännyttämispäätöksen täytäntöönpanon kieltämistä, kunnes asia on korkeimmassa hallinto-oikeudessa ratkaistu. Valituksessaan A on vaatinut, että Helsingin hallinto-oikeuden ja Maahanmuuttoviraston päätökset kumotaan ja hänen turvapaikka- ja oleskelulupahakemuksensa käsitellään Suomessa. A on toistanut aikaisemmin esittämänsä siitä, että hän on avustanut Irakissa amerikkalaisia turvallisuusjoukkoja. A on esittänyt todisteet toiminnastaan kotimaassaan Kreikassa viranomaisille, mutta Kreikka on kuitenkin tehnyt asiassa kielteisen päätöksen. A on oleskellut epäinhimillisissä olosuhteissa Kreikassa ennen saapumistaan Suomeen.

3 3 Euroopan unionin neuvoston asetuksen N:o 343/2003 3(2) artiklan mukaan jäsenvaltiolla on oikeus ottaa tutkittavakseen turvapaikkahakemus, vaikkei se olisi siihen velvollinen. A:n turvapaikka- ja oleskelulupahakemusasian Suomessa tutkimisen puolesta puhuu Kreikan raportoidut ihmisoikeusloukkaukset turvapaikanhakijoiden kohtelussa. Sovellettaessa vastuunmäärittämisasetusta A:n tapaukseen ei ole otettu huomioon Kreikassa vallitsevaa tilannetta. Kreikka ei ole pystynyt järjestämään asianmukaisia vastaanotto-olosuhteita turvapaikanhakijoille, eivätkä he ole saaneet oikeudenmukaista menettelyä turvapaikkahakemustensa käsittelyssä. Ihmisoikeusraporttien perusteella Kreikka rikkoo kansainvälisiä velvoitteitaan. Raportoiduista ihmisoikeusloukkauksista johtuen muun muassa Norja on jäädyttänyt turvapaikanhakijoiden palauttamiset Kreikkaan. Mikäli Suomi palauttaa A:n tällaisiin olosuhteisiin, myös Suomi on vastuussa A:n kohtelusta. Eri lähteistä saatavilla olevat tiedot viittaavat siihen, että turvapaikanhakijoiden kohtelu Kreikassa voi myös tarkoittaa, että palauttaminen saattaisi tosiasiassa myös rikkoa Suomea sitovaa palautuskieltoa. Turvapaikanhakijoiden kohtelusta Kreikassa on tehty useita raportteja. UNHCR on huhtikuussa 2008 julkaistussa kannassaan kehottanut hallituksia lopettamaan niin sanotut Dublin-palautukset Kreikkaan (UNHCR Position on the return of asylum seekers to Greece under the Dublin Regulation ). UNHCR:n tietojen mukaan Kreikkaan palautetut turvapaikanhakijat kohtaavat useita esteitä turvapaikkamenettelyyn pääsemisessä. UNHCR on tehnyt myös tutkimusraportin turvapaikanhakijoita koskevan määritelmädirektiivin toimeenpanosta tietyissä jäsenvaltioissa. UNHCR tutki 305 ensimmäisen asteen päätöstä Kreikasta. Raportin tuloksien mukaan yksikään päätös ei sisältänyt tietoja tapauksen faktoista eikä oikeudellista päättelyä. Kaikissa päätöksissä oli standardimainen perusteluosio, jonka mukaan hakija on lähtenyt maastaan etsimään työtä tai parempia elinolosuhteita. Selkeässä enemmistössä tapauksista hakijaa kuulusteleva poliisi merkitsi kotimaasta lähdön syyksi taloudelliset syyt. Olosuhteet vastaanottoyksiköissä ja turvapaikanhakijoiden perustarpeista huolehtiminen eivät käytännössä vastaa Kreikassa lain vaatimaa tasoa. Majoituksen järjestäminen on yksi suurimpia huolenaiheita. Vuoden 2007 lopussa Kreikassa oli kymmenen vastaanottokeskusta. Kun otetaan huomioon, että näistä kolmessa majoitetaan vain yksin tulleita alaikäisiä, perheiden sekä yksin tulleiden naisten ja miesten vastaanottokapasiteetti on äärimmäisen rajoitettu. Tilannetta pahentaa se, että toimeentulotukea ei hakijoille taata ja työskentely on mahdollista vain, jos osoitetaan, että Kreikan kansalaiset, EU-valtioiden kansalaiset tai oleskeluluvan saaneet kolmannen maan kansalaiset eivät halua kyseistä työpaikkaa. Jo aikaisemmin useat ihmisoikeusjärjestöt ovat raportoineet vakavista ihmisoikeusloukkauksista turvapaikanhakijoiden kohtelussa Kreikassa. Kansainväliset järjestöt ovat jatkuvasti raportoineet laittomiin siirtolaisiin ja pakolaisiin kohdistuneista ihmisoikeusloukkauksista, muun muassa viranomaisten väkivaltaisuudesta. Edellä esitetyn perusteella A katsoo kohtuudella näytetyn, että sekä Maahanmuuttoviraston että Helsingin hallinto-oikeuden päätökset loukkaavat hänen oikeuttaan enemmän kuin on välttämätöntä, sekä sen, että A:n käännyttämistä vastaan puhuvat seikat ovat painavampia kuin käännyttämisen peruste. Näissä olosuhteissa oleskeluluvan epääminen ja käännyttäminen Kreikkaan on ilmeisen kohtuutonta, erityisesti ottaen huomioon ne olosuhteet, joihin A siellä jälleen joutuisi. A:n turvapaikka- ja oleskelulupahakemus tulee siten käsitellä Suomessa.

4 4 Merkitään, että korkein hallinto-oikeus on tekemällään päätöksellä taltionumero 1599 kieltänyt käännyttämisen täytäntöönpanon, kunnes korkein hallinto-oikeus on ratkaissut valituslupaasian tai asiassa ehkä toisin määrätään. Merkitään, että Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen IV jaoston puheenjohtaja on tuomioistuimelle tehdyn valituksen johdosta ilmoittanut, ettei A:ta tulisi toistaiseksi käännyttää Kreikkaan. Samana päivänä A:lle on ilmoitettu, että häntä ei tulisi käännyttää Kreikkaan, kunnes Kreikan viranomaiset ovat vahvistaneet, että hänellä on halutessaan Kreikassa asianmukainen mahdollisuus kääntyä ihmisoikeustuomioistuimen puoleen saadakseen täytäntöönpanokieltoa koskevan määräyksen siinä tapauksessa, että hänet palautetaan Suomesta Kreikkaan ja Kreikan viranomaiset päättävät käännyttää hänet Irakiin. Merkitään, että Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen IV jaoston puheenjohtaja on saatuaan tietää korkeimman hallinto-oikeuden antamasta täytäntöönpanokiellosta päivätyllä kirjeellä ilmoittanut, että tuomioistuin peruuttaa työjärjestyksensä sääntöön 39 perustuvan täytäntöönpanokiellon. Euroopan ihmisoikeustuomioistuin on kuitenkin varannut viikon ajan korkeimman hallinto-oikeuden päätöksen antamisen jälkeen harkita täytäntöönpanokieltoa uudelleen. Selvitykset korkeimmassa hallinto-oikeudessa Maahanmuuttovirasto on antanut lausunnon, jossa se on todennut, että A:lla on mahdollisuus jättää turvapaikkahakemus Kreikkaan saavuttuaan. Valittaja ei ole haavoittuvassa asemassa siten, että turvapaikkahakemus tulisi sen vuoksi käsitellä Suomessa. Maahanmuuttovirasto on tietoinen Kreikan resurssiongelmista, mutta resurssiongelmat eivät tarkoita, että turvapaikkaperusteet tulisi tutkia paremmissa olosuhteissa tai että Kreikassa loukattaisiin palautuskieltoa. Suomi ei palauta alaikäisiä tai haavoittuvassa asemassa olevia turvapaikanhakijoita Kreikkaan. A on kadonnut vastaanottokeskuksesta ja hän on hakenut toisilla henkilötiedoilla turvapaikkaa Ruotsista. Maahanmuuttovirasto on sittemmin tehnyt hänen osaltaan toisenkin kielteisen päätöksen , josta valitus on vireillä Helsingin hallinto-oikeudessa. Kreikan viranomaiset ovat kirjallisesti ilmoittaneet, että turvapaikanhakijalla on oikeus valittaa Kreikan tekemästä maastapoistamispäätöksestä Euroopan ihmisoikeustuomioistuimeen ja vedota niin sanottuun rule 39 -menettelyyn täytäntöönpanokiellon saamiseksi. A on antanut vastaselityksen, jossa hän on muun ohella uudistanut muutoksenhakukirjelmässä esittämänsä viitaten UNHCR:n raporttiin huhtikuulta Käytännössä valittaminen ihmisoikeustuomioistuimeen saattaa olla mahdotonta Kreikan valtion turvapaikanhakijoille järjestämän oikeudellisen avun sekä tulkkausavun puuttumisen vuoksi. A:ta ei saa käännyttää Kreikkaan ennen kuin Kreikka antaa vahvistuksen siitä, että hän saa mahdollisuuden hakea täytäntöönpanokieltoa Euroopan ihmisoikeustuomioistuimelta Kreikan viranomaisten mahdolliseen käännyttämispäätökseen. Maahanmuuttovirasto on antanut asiassa lisälausunnon, jonka mukaan Kreikan viranomaiset eivät ole mennessä antaneet yksilötasoista vakuutusta, mutta ovat vastanneet asiaan kirjallisesti yleisellä tasolla ja todenneet, että turvapaikanhakijalla on oikeus valittaa Kreikan tekemästä maastapoistamispäätöksestä Euroopan ihmisoikeustuomioistuimeen ja vedota niin sanottuun rule 39 -menettelyyn täytäntöönpanokiellon saamiseksi. Kreikan vastaus on Maahanmuuttoviraston mukaan riittävä ja virasto katsoo, että refoulement-uhkaa ei ole, koska viraston tietojen mukaan Kreikassa

5 5 kielteisen turvapaikka- ja käännyttämispäätöksen saaneita henkilöitä ei tosiasiallisesti käännytetä maasta. A on antanut lisälausuntoon vastaselityksen ja uudistanut vaatimuksensa Kreikan antamasta yksilöllisestä vahvistuksesta mahdollisuudesta kääntyä Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen puoleen. Maahanmuuttovirasto on esittänyt korkeimmalle hallinto-oikeudelle Kreikasta saamansa vahvistuksen sille, että A:lla on oikeus valittaa Euroopan ihmisoikeustuomioistuimeen, mikäli hän saa Kreikan viranomaisilta käännyttämispäätöksen. A on lähettänyt korkeimmalle hallinto-oikeudelle vielä , , ja lisäselvitystä asiassaan. Lisäselvityksissä viitataan muun muassa Norwegian Organisation for Asylum Seekers, the Norwegian Helsinki Committee ja Greek Helsinki Monitor -järjestöjen julkaisemaan raporttiin turvapaikanhakijoiden tilanteesta Kreikassa. Järjestöt ovat tutkimustensa ja saatavissa olevien tietojen perusteella todenneet, että Kreikan turvapaikkamenettely ei kykene tarjoamaan suojelua sen tarpeessa oleville hakijoille. Turvapaikanhakijoiden kannalta sekä puutteellinen oikeusturva että humanitaariset olosuhteet ovat hälyttäviä. A on myös pyytänyt asiassaan suullisen käsittelyn toimittamista muun muassa Kreikkaan Suomesta käännytetyn turvapaikanhakijan kuulemiseksi. Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisu Korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan ja tutkii valituksen. 1. Vaatimus suullisen käsittelyn toimittamisesta hylätään. 2. Korkein hallinto-oikeus hylkää valituksen. Helsingin hallinto-oikeuden päätöksen lopputulosta ei muuteta. Perustelut 1. Hallintolainkäyttölain 37 :n 1 momentin mukaan asian selvittämiseksi toimitetaan tarvittaessa suullinen käsittely. Kun otetaan huomioon perusteet, joiden vuoksi A on pyytänyt suullisen käsittelyn toimittamista, selvitys, jota hän on ilmoittanut siinä esittävänsä, sekä asiakirjoista muutoin saatu selvitys, suullisen käsittelyn toimittaminen ei ole tarpeen asian selvittämiseksi Lähtötiedot A, joka on ilmoittanut olevansa Irakin kansalainen, on hakenut Suomessa kansainvälistä suojelua. Hän on kertonut hakeneensa turvapaikkaa Kreikassa, mutta Kreikan viranomaiset olivat uhanneet käännyttää hänet Irakiin. Kreikan viranomaiset ovat kuitenkin ilmoittaneet, ettei A ole hakenut Kreikassa turvapaikkaa, minkä A on sittemmin vahvistanut. Kreikan viranomaiset ovat ilmoittaneet Maahanmuuttovirastolle vastaanottavansa A:n niiden perusteiden ja menettelyjen vahvistamisesta, joiden mukaisesti määritetään kolmannen maan

6 6 kansalaisen johonkin jäsenvaltioon jättämän turvapaikkahakemuksen käsittelystä vastuussa oleva jäsenvaltio, annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 343/2003 (vastuunmäärittämisasetus) 10(1) ja 18(7) artiklan nojalla. Kreikan viranomaiset ovat kirjallisesti ilmoittaneet Maahanmuuttovirastolle, että turvapaikanhakijalla on oikeus valittaa Kreikan tekemästä maastapoistamispäätöksestä ihmisoikeustuomioistuimeen ja vedota niin sanottuun rule 39 -menettelyyn täytäntöönpanokiellon saamiseksi. Kreikan viranomaiset ovat edelleen ilmoittaneet Maahanmuuttovirastolle, että A:lla on halutessaan oikeus valittaa ihmisoikeustuomioistuimeen siinä tapauksessa, että hän saa Kreikan viranomaisilta käännyttämistään tarkoittavan päätöksen A:n turvapaikkahakemuksen käsittely Kreikassa Kreikka on vastuunmäärittämisasetuksen 10, 16, 17, 18 ja 20 artiklan nojalla velvollinen ottamaan vastaan A:n, joka on tehnyt Suomessa turvapaikkahakemuksen. Kreikka on ilmoittanut ottavansa A:n vastaan. A on valituksessaan viitannut UNHCR:n kannanottoon turvapaikanhakijoiden palauttamisesta Dublin-säännösten nojalla Kreikkaan ja katsonut, että Kreikan turvapaikkamenettely siihen liittyvine eri puutteineen vaarantaa hänen oikeusturvaansa ja saattaa johtaa palautuskiellon vastaiseen maasta poistamiseen. Hän on edelleen viitannut eräiden järjestöjen julkaisemaan raporttiin ja katsonut, että turvapaikanhakijoita pidetään Kreikassa vangittuina sellaisissa epäinhimillisissä oloissa, jotka vastaavat halventavaa kohtelua. Kreikkaan palauttamista harkittaessa on korkeimmalle hallinto-oikeudelle tehdyssä valituksessa lausuttu huomioon ottaen arvioitava, onko A:n palauttaminen turvapaikanhakijana Kreikkaan ihmisoikeussopimuksen 3 artiklassa tarkoitetun kiellon vastaista. Artiklan mukaan ketään ei saa kiduttaa, eikä kohdella tai rangaista epäinhimillisellä tai halventavalla tavalla. Ratkaisussa on arvioitava yhtäältä, voiko hakijan palauttaminen Kreikkaan johtaa mainitun artiklan vastaisesti palauttamiseen lähtömaahan ilman asianmukaista turvapaikkakäsittelyä, ja toisaalta, voivatko turvapaikanhakijoiden olosuhteet hakemuksen käsittelyn aikana rikkoa mainitun artiklan kieltoja. Turvapaikanhakijan toiseen valtioon palauttava valtio on omalta osaltaan vastuussa siitä, että turvapaikanhakijaa ei palautuskieltoa loukaten poisteta tuosta valtiosta. Palauttavan valtion vastuuta ei poista pelkästään se, että vastaanottava valtio on liittynyt ihmisoikeussopimukseen. Palauttavan valtion on vastuusta vapautuakseen käytettävissä olevin keinoin varmistuttava siitä, ettei ole perusteita epäillä turvapaikanhakijan joutuvan poistetuksi vastaanottavasta valtiosta sitä sitovan palautuskiellon vastaisesti. Edellä mainituissa UNHCR:n ja järjestöjen kannanotoissa on osoitettu Kreikan turvapaikkamenettelyssä ilmenneen vakavia puutteita, jotka saattavat vaarantaa turvapaikanhakijan oikeusturvan. Korkeimman hallinto-oikeuden tiedossa ei kuitenkaan ole, että ihmisoikeusvalvontaa suorittavat kansainväliset toimielimet olisivat todenneet Kreikan rikkoneen maasta poistamista koskevia palautuskieltoja tai että muutoinkaan ketään turvapaikanhakijaa olisi poistettu Kreikasta vastoin sitä velvoittavia palautuskieltoja.

7 7 Euroopan ihmisoikeustuomioistuin on päätöksessään K. R. S. v. Yhdistynyt kuningaskunta todennut, että sen käytettävissä olleiden tietojen mukaan Kreikka ei nykyisellään palauta kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneita pakolla muun muassa Iraniin ja Irakiin. Sanotussa päätöksessään ihmisoikeustuomioistuin on katsonut, ettei Yhdistynyt kuningaskunta riko ihmisoikeussopimuksen 3 artiklaa käännyttäessään iranilaisen turvapaikanhakijan Kreikkaan. Edellä mainittujen perustelujen lisäksi tuomioistuin on, kiinnittäen huomiota muun muassa edellä mainittuun UNHCR:n kannanottoon, viitannut muun ohella olettamaan siitä, että Kreikka noudattaa sille EU-oikeuden mukaan kuuluvia, turvapaikkahakemusten ratkaisemista ja käsittelyä koskevia velvoitteitaan, samoin kuin siihen, että päinvastaisen näytön puuttuessa Kreikan on oletettava noudattavan velvollisuuttaan sallia turvapaikanhakijan kääntyä ihmisoikeustuomioistuimen puoleen saadakseen niin sanotun rule 39 -menettelyn mukaisen väliaikaisen täytäntöönpanokiellon, mikäli hakijaa uhkaa maasta käännyttäminen. Kreikka on Suomelle ilmoittanut, että se tulee sille kuuluvien velvoitteiden mukaisesti käsittelemään A:n turvapaikkahakemuksen. Edelleen Kreikan viranomaiset ovat vahvistaneet, että A:lla tulee olemaan mahdollisuus kääntyä ihmisoikeustuomioistuimen puoleen siinä tapauksessa, että Kreikka päättää hylätä hänen turvapaikkahakemuksensa ja käännyttää hänet Irakiin. Näiden ilmoitusten sitovuutta ja noudattamista ei ole syytä epäillä. Myöskään ei ole syytä epäillä, että A:lle ei Kreikassa annettaisi käytännön mahdollisuutta kääntyä asiassaan tarvittaessa ihmisoikeustuomioistuimen puoleen tai että hän ei muutoin kykenisi tähän. Edellä lausutuilla perusteilla korkein hallinto-oikeus katsoo, että A voidaan palauttaa turvapaikanhakijana Kreikkaan ilman, että palauttaminen merkitsee ihmisoikeussopimuksen 3 artiklassa asetettujen vaatimusten loukkaamista A:n turvapaikkahakemuksen käsittely Suomessa Vastuunmäärittämisasetuksen 3(2) artiklan nojalla Suomi voi ottaa täällä tehdyn turvapaikkahakemuksen käsiteltäväkseen, vaikka Suomella ei olisikaan tähän asetuksen mukaan velvollisuutta. Tätä voisi puoltaa se, että käytettävissä olevien tietojen mukaan Kreikan turvapaikkamenettely ei kaikilta osin vastaa sille asetettavia vaatimuksia. Vaikka Kreikan turvapaikkamenettelyssä ja vastaanottojärjestelyissä on todettu olleen ilmeisiä puutteita, asiassa ei kuitenkaan kokonaisuutena arvioiden ole ilmennyt sellaisia A:han liittyviä tai muita seikkoja, joiden johdosta olisi riittäviä perusteita luopua vastuunmäärittämisasetuksen mukaisesta menettelystä ja ottaa hänen turvapaikkahakemuksensa Suomessa käsiteltäväksi, taikka että käännyttämisestä olisi luovuttava ulkomaalaislain 146 :n nojalla Lopputulos Edellä lausutuilla perusteilla korkein hallinto-oikeus katsoo, että A voidaan palauttaa Kreikkaan. Kun muutoin eli oleskeluluvan epäämisen osalta otetaan huomioon korkeimmassa hallintooikeudessa esitetyt vaatimukset ja saatu selvitys sekä hallinto-oikeuden ratkaisu ja sen perustelut, hallinto-oikeuden päätöksen lopputuloksen muuttamiseen ei ole perusteita. Asian ovat ratkaisseet hallintoneuvokset Pekka Vihervuori, Marjatta Kaján, Ilkka Pere, Anne E. Niemi ja Hannu Ranta. Asian esittelijä Marja Ihto.

KHO:2013:180. Antopäivä: 22.11.2013 Taltionumero: 3632 Diaarinumero: 2262/1/13

KHO:2013:180. Antopäivä: 22.11.2013 Taltionumero: 3632 Diaarinumero: 2262/1/13 KHO:2013:180 Ulkomaalaisasia - Käännyttäminen - Maasta poistamisen estyminen Vuosikirjanumero: - Ns. tekninen este - Esteen selvittäminen - Tilapäinen oleskelulupa - KHO:2013:180 Irak Antopäivä: 22.11.2013

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS 1 KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 13.1.2011 Taltionumero 86 Diaarinumero 2098/2/09 Asia Valittaja Julkista hankintaa koskeva valitus Hakija, Jyväskylä Päätös, jota valitus koske Selostus

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 1 (5) 11.6.2007 Taltionumero 1597 Diaarinumero 1690/3/06

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 1 (5) 11.6.2007 Taltionumero 1597 Diaarinumero 1690/3/06 KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 1 (5) 11.6.2007 Taltionumero 1597 Diaarinumero 1690/3/06 Asia Valittaja Kansalaisuutta koskeva valitus Iranin kansalainen A Päätös, josta valitetaan Asian

Lisätiedot

Maahanmuuttovirasto on perustellut A:n oleskeluluvan peruuttamispäätöstään seuraavasti:

Maahanmuuttovirasto on perustellut A:n oleskeluluvan peruuttamispäätöstään seuraavasti: Vuosikirjanumero KHO:2011:8 Antopäivä 24.1.2011 Taltionumero 139 Diaarinumero 1752/1/09 Ulkomaalaisasia - Oleskeluluvan peruuttaminen - Muukalaispassin peruuttaminen - Direktiivi 2004/83/EY - Määritelmädirektiivi

Lisätiedot

27.12.2011/3738 KHO:2011:114

27.12.2011/3738 KHO:2011:114 27.12.2011/3738 KHO:2011:114 Ulkomaalainen - Turvapaikka - Kansainvälinen suojelu - Sur place -tilanne - Kääntyminen islamista - Jehovan todistaja - Uskonvakaumuksen tutkiminen - Suullinen käsittely Diaarinumero:

Lisätiedot

Laki. ulkomaalaislain muuttamisesta

Laki. ulkomaalaislain muuttamisesta Laki ulkomaalaislain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan ulkomaalaislain (301/2004) 88 a, sellaisena kuin se on laissa 323/2009, muutetaan 3 :n 13 kohta, 10 a ja 35, 56 :n 4 momentti,

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 1 (8) 10.1.2008 Taltionumero 22 Diaarinumero 1245/3/07

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 1 (8) 10.1.2008 Taltionumero 22 Diaarinumero 1245/3/07 KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 1 (8) 10.1.2008 Taltionumero 22 Diaarinumero 1245/3/07 Asia Valittaja Kansalaisuutta koskeva valitus Somalian kansalainen A Päätös, josta valitetaan Asian

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 16.12.2016 Taltionumero 5353 Diaarinumero 3105/3/16 ja 3181/3/16 1 (5) Asia Valittajat Täytäntöönpanon kieltämistä koskeva valitus 1. Lulu Ranne, Hämeenlinna

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 14.2.2014 Taltionumero 481 Diaarinumero 2665/3/12 1 (7) Asia Valittaja Vaikeavammaiselle henkilölle järjestettävää kuljetuspalvelua koskeva valitus A Päätös,

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS 1 KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 7.6.2011 Taltionumero 1495 Diaarinumero 64/3/11 Asia Valittaja Julkista hankintaa koskeva valitus Hakija Päätös, jota valitus koskee Tarjouspyyntö ja hankintapäätös

Lisätiedot

Ulkomaalaisasia - Käännyttäminen - Toistaiseksi voimassa oleva maahantulokielto - Viro - Liittyminen Euroopan unioniin - Euroopan unionin kansalainen

Ulkomaalaisasia - Käännyttäminen - Toistaiseksi voimassa oleva maahantulokielto - Viro - Liittyminen Euroopan unioniin - Euroopan unionin kansalainen Vuosikirjanumero KHO:2004:89 Antopäivä 21.9.2004 Taltionumero 2354 Diaarinumero 949/3/04 Ulkomaalaisasia - Käännyttäminen - Toistaiseksi voimassa oleva maahantulokielto - Viro - Liittyminen Euroopan unioniin

Lisätiedot

Pakolaiset tarvitsevat kodin. TURVAA JA SUOJAA

Pakolaiset tarvitsevat kodin. TURVAA JA SUOJAA Pakolaiset tarvitsevat kodin. Termistö Siirtolainen Henkilö joka muuttaa tai siirtyy toiseen maahan työn, opiskelun, ihmissuhteen tms. perusteella tavoitteena parempi elämä, uudet kokemukset, avioliitto

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 16.9.2014 Taltionumero 2747 Diaarinumero 1114/3/13 1 (5) Asia Valittaja Vammaispalvelua koskeva valitus A Päätös, jota valitus koskee Asian aikaisempi käsittely

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Taltionumero 843 Diaarinumero 2946/2/09. Markkinaoikeus nro 366/2009

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Taltionumero 843 Diaarinumero 2946/2/09. Markkinaoikeus nro 366/2009 1 KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 28.3.2011 Taltionumero 843 Diaarinumero 2946/2/09 Asia Valittaja Julkista hankintaa koskeva valitus Hakija Päätös, jota valitus koskee Selostus asiasta Markkinaoikeus

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 17.5.2016 Taltionumero 2191 Diaarinumero 3382/3/14 1 (7) Asia Valittaja Vammaispalvelua koskeva valitus Kaarinan perusturvalautakunta Päätös, jota valitus

Lisätiedot

Turvapaikkaprosessin eteneminen

Turvapaikkaprosessin eteneminen Turvapaikkaprosessin eteneminen Asianajajapäivät 15.1.2016 Asianajaja Ville Punto Turvapaikkahakemus Haetaan rajalla rajavartijoilta tai sisämaassa poliisilaitokselta. Rekisteröinti ja alustava puhuttelu

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 1 (8) 29.11.2007 Taltionumero 3080 Diaarinumero 2991/3/06

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 1 (8) 29.11.2007 Taltionumero 3080 Diaarinumero 2991/3/06 KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 1 (8) 29.11.2007 Taltionumero 3080 Diaarinumero 2991/3/06 Asia Valittaja Kansalaisuutta koskeva valitus Iranin kansalainen A Päätös, josta valitetaan Asian

Lisätiedot

Turun hallinto-oikeuden päätös

Turun hallinto-oikeuden päätös Turun hallinto-oikeuden päätös Antopäivä Päätösnumero 22.9.2015 15/0466/3 1 (5) Diaarinumero 00262/15/7305 Asia Metsästyslain mukaista poikkeuslupaa koskeva valitus Valittaja Luonnonsuojeluyhdistys Tapiola

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 27.9.2016 Taltionumero 4075 Diaarinumero 1045/3/15 1 (6) Asia Valittaja Vammaispalvelua koskeva valitus ja hallintoriita-asia A Päätös, jota valitus koskee

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 7.11.2016 Taltionumero 4668 Diaarinumero 2984/3/15 1 (6) Asia Valittaja Kunnallisasiaa koskeva valitus Hämeenkyrön kunnanhallitus Päätös,

Lisätiedot

25.4.2013/1351 KHO:2013:78

25.4.2013/1351 KHO:2013:78 25.4.2013/1351 KHO:2013:78 Ulkomaalaisasia - Tilapäinen oleskelulupa - Maasta poistamisen estyminen - Vapaaehtoinen paluu - Paluudirektiivi - Direktiivin tulkintavaikutus - Käännyttäminen - Somalia - Somalimaa

Lisätiedot

Sosiaaliviraston Maahanmuuttoyksikkö. 16.10.14 Merlin Seidenschwarz 1

Sosiaaliviraston Maahanmuuttoyksikkö. 16.10.14 Merlin Seidenschwarz 1 Sosiaaliviraston Maahanmuuttoyksikkö 16.10.14 Merlin Seidenschwarz 1 Oleskelulupalajit Määräaikainen - tilapäinen (B) - jatkuva (A) Pysyvä (P) - voimassa toistaiseksi - 4 vuoden jatkuvan (A) oleskelun

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS 1 KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 7.6.2011 Taltionumero 1493 Diaarinumero 716/2/10 Asia Valittaja Oikeudenkäyntikulujen korvaamista koskeva valitus Hakija Päätös, jota valitus koskee Asian

Lisätiedot

HE 71/2015 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi korkeimmasta hallinto-oikeudesta annetun lain 6 :n muuttamisesta

HE 71/2015 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi korkeimmasta hallinto-oikeudesta annetun lain 6 :n muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi korkeimmasta hallinto-oikeudesta annetun lain 6 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan korkeimmasta hallinto-oikeudesta annettuun

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 21.3.2014 Taltionumero 879 Diaarinumero 34/3/13 1 (5) Asia Valittaja Vaikeavammaiselle henkilölle järjestettävää kuljetuspalvelua koskeva valitus A Päätös,

Lisätiedot

Työ- ja elinkeinotoimisto on antanut 5.3.2015 päivätyn selvityksen.

Työ- ja elinkeinotoimisto on antanut 5.3.2015 päivätyn selvityksen. ANONYMISOITU PÄÄTÖS 25.09.2015 Dnro OKV/2201/1/2014 1/5 ASIA Neuvonta työttömyysetuutta koskevassa asiassa KANTELU Kantelija arvostelee 29.12.2014 oikeuskanslerille osoittamassaan kantelussa työ- ja elinkeinotoimiston

Lisätiedot

Selvitys täysi-ikäisten Suomen kansalaisten vanhemmille oleskelulupien myöntämisen edellytyksistä

Selvitys täysi-ikäisten Suomen kansalaisten vanhemmille oleskelulupien myöntämisen edellytyksistä 1 Erik Castrén -instituutti/projektitutkija Ilona Nieminen Selvitys täysi-ikäisten Suomen kansalaisten vanhemmille oleskelulupien myöntämisen edellytyksistä Tässä selvityksessä on tarkasteltu niitä edellytyksiä,

Lisätiedot

Esittelijä: Vanhempi oikeusasiamiehensihteeri Aila Linnakangas. Ulvilan kaupunki ei antanut asianmukaista päätöstä päivähoitopaikasta

Esittelijä: Vanhempi oikeusasiamiehensihteeri Aila Linnakangas. Ulvilan kaupunki ei antanut asianmukaista päätöstä päivähoitopaikasta 31.8.2009 Dnro 3346/4/07 Ratkaisija: Oikeusasiamies Riitta-Leena Paunio Esittelijä: Vanhempi oikeusasiamiehensihteeri Aila Linnakangas Ulvilan kaupunki ei antanut asianmukaista päätöstä päivähoitopaikasta

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 25.9.2013 Taltionumero 3057 Diaarinumero 1828/3/12 1 (5) Asia Valittaja Vaikeavammaiselle järjestettävää kuljetuspalvelua koskeva valitus A Päätös, jota valitus

Lisätiedot

TURVAPAIKKA-ASIAT 2013. 1. Johdanto

TURVAPAIKKA-ASIAT 2013. 1. Johdanto TILASTOKATSAUS 213/2 Turvapaikkayksikkö 27.1.214 TURVAPAIKKA-ASIAT 213 1. Johdanto 2. Turvapaikanhakijat Tilastokatsaus jakaantuu hakemus-, päätös- sekä Dublin-prosessiin. Katsaus kuvaa pääosin kehitystä

Lisätiedot

1.2.2010. Dnro 3741/4/08. Ratkaisija: Apulaisoikeusasiamies Jussi Pajuoja. Esittelijä: Vanhempi oikeusasiamiehensihteeri Henrik Åström

1.2.2010. Dnro 3741/4/08. Ratkaisija: Apulaisoikeusasiamies Jussi Pajuoja. Esittelijä: Vanhempi oikeusasiamiehensihteeri Henrik Åström 1.2.2010 Dnro 3741/4/08 Ratkaisija: Apulaisoikeusasiamies Jussi Pajuoja Esittelijä: Vanhempi oikeusasiamiehensihteeri Henrik Åström KIRKKOHERRAN TOIMINTA TURVAPAIKKA-ASIOISSA 1 KIRJOITUS Kantelija osoitti

Lisätiedot

Janne Aer ULKOMAALAISOIKEUDEN PERUSTEET

Janne Aer ULKOMAALAISOIKEUDEN PERUSTEET Janne Aer ULKOMAALAISOIKEUDEN PERUSTEET Alma Talent Helsinki 2016 Copyright 2016 Talentum Media Oy ja tekijät Yhteistyössä Lakimiesliiton Kustannus Kannen suunnittelu: Lauri Karmila Taitto: NotePad ISBN

Lisätiedot

Päätös. Laki. työttömyysturvalain muuttamisesta

Päätös. Laki. työttömyysturvalain muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 167/2006 vp Hallituksen esitys laiksi työttömyysturvalain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laiksi työttömyysturvalain

Lisätiedot

Y:n poliisilaitos on antanut asiasta selvityksen ja Poliisihallitus lausunnon.

Y:n poliisilaitos on antanut asiasta selvityksen ja Poliisihallitus lausunnon. ANONYMISOITU PÄÄTÖS 02.06.2016 Dnro OKV/459/1/2016 1/5 ASIA Poliisin ja syyttäjän menettely tuomarin virkarikosasiassa KANTELU Kantelija on kannellut X:n syyttäjänviraston kihlakunnansyyttäjän A:n 4.5.2015

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi maahanmuuttajien kotouttamisesta ja turvapaikanhakijoiden vastaanotosta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan maahanmuuttajien

Lisätiedot

Ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmä. Soveltamisala, vireille tulo, päätökset ja moniammatillinen arviointiryhmä

Ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmä. Soveltamisala, vireille tulo, päätökset ja moniammatillinen arviointiryhmä Ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmä Soveltamisala, vireille tulo, päätökset ja moniammatillinen arviointiryhmä Vastaanottokeskukset Auttamisjärjestelmän koordinointi, ylläpito ja kehittäminen on annettu

Lisätiedot

Asia C-540/03. Euroopan parlamentti vastaan Euroopan unionin neuvosto

Asia C-540/03. Euroopan parlamentti vastaan Euroopan unionin neuvosto Asia C-540/03 Euroopan parlamentti vastaan Euroopan unionin neuvosto Maahanmuuttopolitiikka Kolmansien maiden kansalaisten alaikäisten lasten oikeus perheenyhdistämiseen Direktiivi 2003/86/EY Perusoikeuksien

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 344. Laki. lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden koulumatkatuesta annetun lain muuttamisesta

SISÄLLYS. N:o 344. Laki. lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden koulumatkatuesta annetun lain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2001 Julkaistu Helsingissä 25 päivänä huhtikuuta 2001 N:o 344 349 SISÄLLYS N:o Sivu 344 Laki lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden koulumatkatuesta annetun lain

Lisätiedot

Syrjintäolettama, koulutukseen pääsy, oletettu mielipide, yhdistys YHDENVERTAISUUS- JA TASA-ARVOLAUTAKUNTA/Täysistunto

Syrjintäolettama, koulutukseen pääsy, oletettu mielipide, yhdistys YHDENVERTAISUUS- JA TASA-ARVOLAUTAKUNTA/Täysistunto Syrjintäolettama, koulutukseen pääsy, oletettu mielipide, yhdistys YHDENVERTAISUUS- JA TASA-ARVOLAUTAKUNTA/Täysistunto Diaarinumero: 49/2015 Antopäivä: 31.3.2016 Hakija oli ilmoittautunut M ry:n järjestämään

Lisätiedot

20.6.2012/1710 KHO:2012:47

20.6.2012/1710 KHO:2012:47 20.6.2012/1710 KHO:2012:47 Ulkomaalaisasia - Oleskelulupa - Alaikäinen perheenjäsen - Unionin kansalainen - Yleinen järjestys ja turvallisuus - Ennakkoratkaisun tarve Diaarinumero: 1156/1/11 Antopäivä:

Lisätiedot

Osa I Lapsen edun argumentointi tuomioistuinten turvapaikkapäätöksissä 2014. Pakolaisneuvonta ry. 2.1.2015 Pakolaisneuvonta ry 1

Osa I Lapsen edun argumentointi tuomioistuinten turvapaikkapäätöksissä 2014. Pakolaisneuvonta ry. 2.1.2015 Pakolaisneuvonta ry 1 Osa I Lapsen edun argumentointi tuomioistuinten turvapaikkapäätöksissä 2014 Pakolaisneuvonta ry 2.1.2015 Pakolaisneuvonta ry 1 Sisällysluettelo Selvityksen lähtökohdat s. 3 Tiivistelmä havainnoista s.

Lisätiedot

Turun hallinto-oikeuden päätös

Turun hallinto-oikeuden päätös Turun hallinto-oikeuden päätös Antopäivä Päätösnumero 22.9.2015 15/0465/3 1 (5) Diaarinumero 00261/15/7305 Asia Metsästyslain mukaista poikkeuslupaa koskeva valitus Valittaja Luonnonsuojeluyhdistys Tapiola

Lisätiedot

Sisäministeriön asetus Maahanmuuttoviraston suoritteiden maksullisuudesta

Sisäministeriön asetus Maahanmuuttoviraston suoritteiden maksullisuudesta Source: http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2015/20151522 (accessed:27.4.16) 1552/2015 Sisäministeriön asetus Maahanmuuttoviraston suoritteiden maksullisuudesta Sisäministeriön päätöksen mukaisesti säädetään

Lisätiedot

Lastensuojeluasioiden valmistelu hallinto-oikeuteen

Lastensuojeluasioiden valmistelu hallinto-oikeuteen 1 Lastensuojeluasioiden valmistelu hallinto-oikeuteen 20.5.2008 Lakimies Tuomas Möttönen Oulun kaupunki Sosiaali- ja terveystoimi Johdon tukipalvelut - 2008 Hallinto-oikeuden toimivalta lastensuojeluasioissa

Lisätiedot

This document was produced from http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2011/20111279 (accessed 11 Dec 2012)

This document was produced from http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2011/20111279 (accessed 11 Dec 2012) This document was produced from http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2011/20111279 (accessed 11 Dec 2012) 1279/2011 Annettu Helsingissä 14 päivänä joulukuuta 2011 Sisäasiainministeriön asetus Maahanmuuttoviraston

Lisätiedot

YRITTÄJÄ SAI PITÄÄ VARAAMANSA VERKKOTUNNUKSET Korkein hallinto-oikeus ratkaisi verkkotunnuksia (domain-nimiä) koskevan kiistan täysin yrittäjän vaatimusten mukaisesti. KHO katsoi korkeimpana oikeusasteena,

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 85/2013 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ulkomaalaislain, lain 68 :n ja opintotukilain 1 :n muuttamisesta.

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 85/2013 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ulkomaalaislain, lain 68 :n ja opintotukilain 1 :n muuttamisesta. EDUSKUNNAN VASTAUS 85/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ulkomaalaislain, ulkomaalaislain muuttamisesta annetun lain 68 :n ja opintotukilain 1 :n muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle

Lisätiedot

KANTELU JA SELOSTUS ASIAN VAIHEISTA

KANTELU JA SELOSTUS ASIAN VAIHEISTA ANONYMISOITU PÄÄTÖS 10.06.2016 Dnro OKV/572/1/2015 1/5 KANTELU JA SELOSTUS ASIAN VAIHEISTA Kirjoituksessaan 10.4.2015 oikeuskanslerille kantelija arvostelee peruspalvelukuntayhtymän (jatkossa kuntayhtymä)

Lisätiedot

Kunnallisasiaa koskeva valitus. Asunto Oy Näsipuisto, Tampere Erkki Axén, Tampere Reino Kanerva, Tampere

Kunnallisasiaa koskeva valitus. Asunto Oy Näsipuisto, Tampere Erkki Axén, Tampere Reino Kanerva, Tampere KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS TAMPEREEN KAUPUNK1 2 1. 10, 2111. Ono TRE 7 /C) Antopäivä 1 (8) 21.10.2016 Taltionumero 4430 Diaarinumero 454/3/15 Asia Valittajat Kunnallisasiaa koskeva valitus Asunto

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 2 (7) Taltionumero 615 Diaarinumero 1468/1/08

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 2 (7) Taltionumero 615 Diaarinumero 1468/1/08 KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 2 (7) 23.3.2010 Taltionumero 615 Diaarinumero 1468/1/08 Asia Valittaja Asiakirjajulkisuutta koskeva valitus Heikki Joutsen, Liperi Päätös, josta valitetaan

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 14.2.2014 Taltionumero 482 Diaarinumero 2669/3/12 1 (6) Asia Valittaja Vaikeavammaiselle henkilölle järjestettävää kuljetuspalvelua koskeva valitus A Päätös,

Lisätiedot

Asetus lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta 28.6.1994/556 Oikeusministerin esittelystä säädetään lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta 8 päivänä

Asetus lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta 28.6.1994/556 Oikeusministerin esittelystä säädetään lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta 8 päivänä Asetus lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta 28.6.1994/556 Oikeusministerin esittelystä säädetään lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta 8 päivänä huhtikuuta 1983 annetun lain (361/83) 49 :n nojalla,

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUS 14.9.2015 VASTAANOTTOKESKUS PORVOOSEEN?

KAUPUNGINHALLITUS 14.9.2015 VASTAANOTTOKESKUS PORVOOSEEN? KAUPUNGINHALLITUS 14.9.2015 VASTAANOTTOKESKUS PORVOOSEEN? TURVAPAIKANHAKIJOIDEN MÄÄRÄ KASVAA NOPEASTI Euroopassa on meneillään suurin pakolaiskriisi sitten toisen maailmansodan. Suomeen arvioidaan tulevan

Lisätiedot

* * A-OSA + + PK3_plus 1 PERHESELVITYSLOMAKE LAPSELLE HAKIJANA HUOLTAJA. 1 Huoltajani tiedot 1.1 Henkilötiedot. 2 Omat henkilö- ja yhteystietoni

* * A-OSA + + PK3_plus 1 PERHESELVITYSLOMAKE LAPSELLE HAKIJANA HUOLTAJA. 1 Huoltajani tiedot 1.1 Henkilötiedot. 2 Omat henkilö- ja yhteystietoni PK3_plus 1 *1479901* PERHESELVITYSLOMAKE LAPSELLE HAKIJANA HUOLTAJA Tämä lomake on tarkoitettu sinulle, jonka huoltaja on hakemassa ensimmäistä oleskelulupaa Suomeen perhesiteen perusteella. Sinä asut

Lisätiedot

TIETOA TURVAPAIKANHAKIJALLE

TIETOA TURVAPAIKANHAKIJALLE TIETOSIVU TIETOA TURVAPAIKANHAKIJALLE HYVÄ TURVAPAIKANHAKIJA Olet hakenut Suomesta kansainvälistä suojelua, mikä tarkoittaa turvapaikkaa sekä oleskelulupaa toissijaisen suojelun ja humanitaarisen suojelun

Lisätiedot

Korkeimmasta hallinto-oikeudesta on 24.10.2013 saatu sähköpostitse lisäselvitystä.

Korkeimmasta hallinto-oikeudesta on 24.10.2013 saatu sähköpostitse lisäselvitystä. ANONYMISOITU PÄÄTÖS 23.01.2014 Dnro OKV/718/1/2012 1/5 ASIA Kantelun käsittely korkeimmassa hallinto-oikeudessa KANTELU A on kirjoituksessaan 15.5.2012 oikeuskanslerille kertonut katsovansa, että hallinto-oikeus

Lisätiedot

Monikulttuurinen Lapsen Etu -verkoston kannanotto hallitusohjelmaan 2011

Monikulttuurinen Lapsen Etu -verkoston kannanotto hallitusohjelmaan 2011 Monikulttuurinen Lapsen Etu -verkoston kannanotto hallitusohjelmaan 2011 Monikulttuurinen Lapsen Etu verkostossa mukana olevat järjestöt haluavat kiinnittää huomiota pakolais- ja turvapaikanhakijalasten

Lisätiedot

VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS

VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS VIRKAMIESLAUTAKUNTA Asia 97/2005 VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS Päätös nro 49/2006 25.8.2006 Asia: Kirjallinen varoitus Päätös, johon haetaan oikaisua Ministeriö on 14.11.2005 antanut yli-insinööri A:lle

Lisätiedot

Ulkomaalaisasia - Kansainvälinen suojelu - Turvapaikka - Toissijainen suojelu - Mandaattipakolainen - Pakolaisaseman merkitys - Palautuskielto

Ulkomaalaisasia - Kansainvälinen suojelu - Turvapaikka - Toissijainen suojelu - Mandaattipakolainen - Pakolaisaseman merkitys - Palautuskielto KHO:2013:113 Vuosikirjanumero KHO:2013:113 Antopäivä 24.6.2013 Taltionumero 2068 Diaarinumero 1558/1/11 Ulkomaalaisasia - Kansainvälinen suojelu - Turvapaikka - Toissijainen suojelu - Mandaattipakolainen

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 28/2009/4 Dnro LSY-2008-Y-270 Annettu julkipanon jälkeen

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 28/2009/4 Dnro LSY-2008-Y-270 Annettu julkipanon jälkeen LÄNSI-SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki LUPAPÄÄTÖS Nro 28/2009/4 Dnro LSY-2008-Y-270 Annettu julkipanon jälkeen 17.4.2009 ASIA HAKIJA Kaitasuon turvetuotantoa koskeva ympäristölupa (korkeimman hallinto-oikeuden

Lisätiedot

12.4.2004. Kantelu Turun hovioikeuden päätöksestä Nro 588, diaarinumero R 04/152 Virka-aseman väärinkäyttö ym. annettu 26.2.2004

12.4.2004. Kantelu Turun hovioikeuden päätöksestä Nro 588, diaarinumero R 04/152 Virka-aseman väärinkäyttö ym. annettu 26.2.2004 12.4.2004 KORKEIN OIKEUS Asia Kantelu Turun hovioikeuden päätöksestä Nro 588, diaarinumero R 04/152 Virka-aseman väärinkäyttö ym. annettu 26.2.2004 Kantelija YLI-KOVERO RISTO TAPIO Torikatu 27 13130 Hämeenlinna

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 134/12/1 Dnro PSAVI/68/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 17.12.2012

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 134/12/1 Dnro PSAVI/68/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 17.12.2012 1 PÄÄTÖS Nro 134/12/1 Dnro PSAVI/68/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 17.12.2012 ASIA HAKIJA Lassila & Tikanoja Oyj, jätteiden käsittelykeskuksen ympäristölupa, KHO:n palauttama asia, Haukipudas, Punaisenladonkangas

Lisätiedot

4 Lausunnon antaminen Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle Matti Heikkilän valituksen johdosta jätteenkuljetusjärjestelmään liittyvässä

4 Lausunnon antaminen Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle Matti Heikkilän valituksen johdosta jätteenkuljetusjärjestelmään liittyvässä TEKNINEN: 805 /2013 1 4 Lausunnon antaminen Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle Matti Heikkilän valituksen johdosta jätteenkuljetusjärjestelmään liittyvässä asiassa Rovaniemen kaupungin teknisen lautakunnan

Lisätiedot

VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS

VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS VIRKAMIESLAUTAKUNTA ASIAT 45/2011 ja 61/2011 VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS Päätös nro 44/2012 7.9.2012 Asia Määräaikaista erottamista ja virantoimituksesta pidättämistä koskeva oikaisuvaatimus Oikaisuvaatimuksen

Lisätiedot

SISÄMINISTERIÖN ASETUS MAAHANMUUTTOVIRASTON SUORITTEIDEN MAK- SULLISUUDESTA ANNETUN SISÄMINISTERIÖN ASETUKSEN (1522/2015) 4 :N MUUTTAMISESTA

SISÄMINISTERIÖN ASETUS MAAHANMUUTTOVIRASTON SUORITTEIDEN MAK- SULLISUUDESTA ANNETUN SISÄMINISTERIÖN ASETUKSEN (1522/2015) 4 :N MUUTTAMISESTA SISÄMINISTERIÖ Muistio Maahanmuutto-osasto 19.4.2016 Tuuli Tuunanen SISÄMINISTERIÖN ASETUS MAAHANMUUTTOVIRASTON SUORITTEIDEN MAK- SULLISUUDESTA ANNETUN SISÄMINISTERIÖN ASETUKSEN (1522/2015) 4 :N MUUTTAMISESTA

Lisätiedot

Uudet suomalaiset vuokralaisina - vuokrasuhteisiin liittyvä lainsäädäntö. Timo Mutalahti Konsernilakimies Y-Säätiö

Uudet suomalaiset vuokralaisina - vuokrasuhteisiin liittyvä lainsäädäntö. Timo Mutalahti Konsernilakimies Y-Säätiö Uudet suomalaiset vuokralaisina - vuokrasuhteisiin liittyvä lainsäädäntö Timo Mutalahti Konsernilakimies Y-Säätiö 1 Ketä ovat suomalaiset? Suomen kansalaisuus voi perustua kansalaisuuslain mukaan vanhemman

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Valitus syrjintälautakunnan päätöksestä

PÄÄTÖS. Valitus syrjintälautakunnan päätöksestä ROV ANIEMEN HALLINTO-OIKEUS PL 8112, Oikeustalo, Valtakatu 17 96101 ROVANIEMI Puhelin 010 36 42900, Faksi 010 36 42995 Sähköposti rovaniemi.hao@oikeus.fi PÄÄTÖS 10/032511 21.6.2010 00002/09/611 1 ASIA

Lisätiedot

HE 23/2001 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 23/2001 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan lisättäväksi ulkomaalaislakiin säännökset tilapäisen suojelun antamisesta. Samalla

Lisätiedot

Oikaisuvaatimus Liperin kunnan sivistyslautakunnan päätökseen. Asianajotoimisto Lakipalvelu Petri Sallinen Oy Malmikatu 7 A

Oikaisuvaatimus Liperin kunnan sivistyslautakunnan päätökseen. Asianajotoimisto Lakipalvelu Petri Sallinen Oy Malmikatu 7 A LIPERIN KUNTA 10.09.20114 1 Diaantunnus LIPERIN KUNNAN SIVISTYSLAUTAKUNNALLE ASIA Oikaisuvaatimus Liperin kunnan sivistyslautakunnan päätökseen OIKAISUVAATIMUKSEN TEKIJÄ Eila Hyvärinen, Joensuu AVUSTAJA

Lisätiedot

10.8.2012/2127 KHO:2012:63

10.8.2012/2127 KHO:2012:63 10.8.2012/2127 KHO:2012:63 Mielenterveysasia - Tahdosta riippumaton psykiatrinen sairaalahoito - Hoitoon määrääminen - Julkisen vallan käyttäminen - Tarkkailulähete - Keikkalääkäri Diaarinumero: 333/2/12

Lisätiedot

Turvapaikanhakija: Perheen pitkä matka uuteen kotimaahan Spirit-hanke

Turvapaikanhakija: Perheen pitkä matka uuteen kotimaahan Spirit-hanke Turvapaikanhakija: Perheen pitkä matka uuteen kotimaahan Afganistanissa on käyty sisällissotaa vuodesta 1978 lähtien. Vuosien saatossa konfliktin osapuolet ovat vaihdelleet, ja siihen on osallistunut myös

Lisätiedot

LUPAPÄÄTÖS Nro 41/10/2 Dnro PSAVI/79/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.7.2010 ASIA LUVAN HAKIJA

LUPAPÄÄTÖS Nro 41/10/2 Dnro PSAVI/79/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.7.2010 ASIA LUVAN HAKIJA LUPAPÄÄTÖS Nro 41/10/2 Dnro PSAVI/79/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.7.2010 1 ASIA LUVAN HAKIJA Tikkalansalmen raittisillan rakentamisajan jatkaminen, Sotkamo Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne-

Lisätiedot

Itä-Suomen ympäristölupaviraston päätöksessä nro 3/07/1 vedenottoputken rakentamiselle asetetun määräajan pidentäminen, Hollola

Itä-Suomen ympäristölupaviraston päätöksessä nro 3/07/1 vedenottoputken rakentamiselle asetetun määräajan pidentäminen, Hollola Etelä-Suomi Päätös Nro 118/2010/4 Dnro ESAVI/204/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 2.7.2010 ASIA HAKIJAT Itä-Suomen ympäristölupaviraston päätöksessä nro 3/07/1 vedenottoputken rakentamiselle asetetun

Lisätiedot

Mitä on hyvä hallintomenettely lastensuojeluasioissa?

Mitä on hyvä hallintomenettely lastensuojeluasioissa? Mitä on hyvä hallintomenettely lastensuojeluasioissa? 1. Huostaanottohakemus Hyvä hallintomenettely hyvä hallintolainkäyttömenettely 2. Tuomioistuimen lupa lapsen tutkimiseen Riitta Eskola Hallinto-oikeustuomari,

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 Vetoomusvaliokunta 2009 7.3.2008 ILMOITUS JÄSENILLE Aihe: Vetoomus nro 849/2004, Bernard Ross, Yhdistyneen kuningaskunnan kansalainen, verotuksesta Ruotsissa ja pääoman vapaasta

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 70/2004/4 Dnro LSY-2003-Y-224 Annettu julkipanon jälkeen 16.9.2004

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 70/2004/4 Dnro LSY-2003-Y-224 Annettu julkipanon jälkeen 16.9.2004 LÄNSI-SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki LUPAPÄÄTÖS Nro 70/2004/4 Dnro LSY-2003-Y-224 Annettu julkipanon jälkeen 16.9.2004 ASIA LUVAN HAKIJAT Laiturin ja rannan täytön pysyttäminen tilan Pajuniemi RN:o

Lisätiedot

Muutoksenhakijan kansainvälistä suojelua koskeva hakemus oli vastuunmäärittämisasetuksen 3 artiklan 2 kohdan nojalla käsiteltävä Suomessa.

Muutoksenhakijan kansainvälistä suojelua koskeva hakemus oli vastuunmäärittämisasetuksen 3 artiklan 2 kohdan nojalla käsiteltävä Suomessa. Vuosikirjanumero KHO:2016:53 Antopäivä 20.4.2016 Taltionumero 1503 Diaarinumero 1581/1/15 Ulkomaalaisasia Kansainvälinen suojelu Vastuunmäärittämisasetus (ns. Dublin III) Palautus Unkariin Vastaanotto-olosuhteet

Lisätiedot

Ulkomaalaislain mukainen lupamenettely

Ulkomaalaislain mukainen lupamenettely Ulkomaalaislain mukainen lupamenettely Ihmiskaupan vastaisen toiminnan koulutustilaisuus Oulun yliopistossa 20.5.2010 Ylitarkastaja Marjo Mäkelä Maahanmuuttovirasto Laillinen oleskelu Oleskeluluvalla (Suomi)

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 14.2.2014 Taltionumero 483 Diaarinumero 2577/3/12 1 (5) Asia Valittaja Vaikeavammaiselle henkilölle järjestettävää kuljetuspalvelua koskeva valitus A Päätös,

Lisätiedot

16.9.2011/2618 KHO:2011:78

16.9.2011/2618 KHO:2011:78 This document was produced from http://www.finlex.fi/fi/oikeus/kho/vuosikirjat/2011/201102618 (accessed 11 Dec 2012) 16.9.2011/2618 KHO:2011:78 Kansalaisuusasia - Syntymämaaperiaate - Kansalaisuusaseman

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 668/2013 Laki. ulkomaalaislain muuttamisesta

SÄÄDÖSKOKOELMA. 668/2013 Laki. ulkomaalaislain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 16 päivänä syyskuuta 2013 668/2013 Laki ulkomaalaislain muuttamisesta Annettu Helsingissä 13 päivänä syyskuuta 2013 Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan

Lisätiedot

TURVAPAIKKAYKSIKÖN TILASTOANALYYSI, VUOSI 2009. 1. Johdanto

TURVAPAIKKAYKSIKÖN TILASTOANALYYSI, VUOSI 2009. 1. Johdanto TILASTOANALYYSI 2/09 Turvapaikkayksikkö 25.2.2010 TURVAPAIKKAYKSIKÖN TILASTOANALYYSI, VUOSI 2009 1. Johdanto 2. Turvapaikanhakijat Tilastokatsaus jakaantuu hakemus-, päätös- sekä Dublin-prosessiin. Tarkastelun

Lisätiedot

Laki eräiden yleishyödyllisten yhteisöjen veronhuojennuksista. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Laki eräiden yleishyödyllisten yhteisöjen veronhuojennuksista. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. 13.8.1976/680 Laki eräiden yleishyödyllisten yhteisöjen veronhuojennuksista Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 (30.12.1992/1536) Yhteiskunnallisesti

Lisätiedot

25.11.2011/3414 KHO:2011:97

25.11.2011/3414 KHO:2011:97 This document was produced from http://www.finlex.fi/fi/oikeus/kho/vuosikirjat/2011/201103414 (accessed 11 Dec 2012) 25.11.2011/3414 KHO:2011:97 Kansalaisuusasia - Kielitaitoedellytys - Luku- ja kirjoitustaidoton

Lisätiedot

Ajankohtaista oikeuskäytäntöä hallintoasioissa

Ajankohtaista oikeuskäytäntöä hallintoasioissa Ajankohtaista oikeuskäytäntöä hallintoasioissa Kuntamarkkinat 9.9.2015 Mervi Kuittinen Sisältö KHO:2015:115, Valitusperusteen tutkiminen, koeaikapurkupäätöksen perusteleminen KHO:2015:123, Kuntayhtymän

Lisätiedot

Ohje viranomaisille 9/2013 1 (5)

Ohje viranomaisille 9/2013 1 (5) Ohje viranomaisille 9/2013 1 (5) Jakelussa mainituille Puuttuminen tupakkatuotteiden ja tupakointivälineiden myyntiin alaikäisille Lainsäädäntö Tupakkalain (693/1976) 14 :n perusteella Sosiaali- ja terveysalan

Lisätiedot

Laki. terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttamisesta

Laki. terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttamisesta Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/1994) 6 :n 3 momentti, sellaisena kuin

Lisätiedot

* * A-OSA + + PH4_plus 1 PERHESELVITYSLOMAKE HUOLTAJALLE HAKIJANA LAPSI. 1 Lapsen tiedot 1.1 Henkilötiedot. 2 Omat henkilö- ja yhteystietoni

* * A-OSA + + PH4_plus 1 PERHESELVITYSLOMAKE HUOLTAJALLE HAKIJANA LAPSI. 1 Lapsen tiedot 1.1 Henkilötiedot. 2 Omat henkilö- ja yhteystietoni PH4_plus 1 *1409901* PERHESELVITYSLOMAKE HUOLTAJALLE HAKIJANA LAPSI Tämä perheselvityslomake on tarkoitettu sinulle, jos olet ensimmäistä oleskelulupaa Suomeen perhesiteen perusteella hakevan alle 18 vuotiaan

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 2.3.2011

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 2.3.2011 1: KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 2.3.2011 Taltionumero 527 Diaarinumero 3176/1/09 1 (8) Asia Asiakirj ajulkisuutta koskeva valitus Valittaja Suomen Rautatiematkustajat ry, Kemijärvi Päätös,

Lisätiedot

Ajankohtaista vesioikeutta korkeimmassa hallintooikeudessa

Ajankohtaista vesioikeutta korkeimmassa hallintooikeudessa Ajankohtaista vesioikeutta korkeimmassa hallintooikeudessa Ympäristöoikeuden VII ajankohtaispäivä 10.4.2008 Joensuun yliopisto Hallintosihteeri Sinikka Pärnänen Korkein hallinto-oikeus Tilastoa Vesitalousasiat

Lisätiedot

VIESTINTÄVIRASTON PÄÄTÖS KOSKIEN NUMERON SIIRRETTÄVYYTTÄ MÄÄRÄAIKAISIS- SA SOPIMUKSISSA

VIESTINTÄVIRASTON PÄÄTÖS KOSKIEN NUMERON SIIRRETTÄVYYTTÄ MÄÄRÄAIKAISIS- SA SOPIMUKSISSA Päivämäärä / Datum /Date Nro / Nr / No. 8.9.2004 824/520/2004 Jakelussa mainitut JULKINEN VIESTINTÄVIRASTON PÄÄTÖS KOSKIEN NUMERON SIIRRETTÄVYYTTÄ MÄÄRÄAIKAISIS- SA SOPIMUKSISSA ASIANOSAINEN Finnet Com

Lisätiedot

POTILASASIAKIRJASSA OLEVAN TIEDON ANTAMINEN POTILAALLE

POTILASASIAKIRJASSA OLEVAN TIEDON ANTAMINEN POTILAALLE 17.3.2016 Dnro 1669/2/15 Ratkaisija: Oikeusasiamies Petri Jääskeläinen Esittelijä: Vanhempi oikeusasiamiehensihteeri Håkan Stoor POTILASASIAKIRJASSA OLEVAN TIEDON ANTAMINEN POTILAALLE 1 ASIA Tutkittavani

Lisätiedot

HE 50/2016 vp. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki ehdolliseen pääsyyn perustuvien ja ehdollisen pääsyn

HE 50/2016 vp. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki ehdolliseen pääsyyn perustuvien ja ehdollisen pääsyn Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ehdolliseen pääsyyn perustuvien ja ehdollisen pääsyn sisältävien palvelujen oikeussuojasta tehdyn eurooppalaisen yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten

Lisätiedot

Vrt. Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen tuomio asiassa O Donoghue ym. v. Yhdistynyt kuningaskunta

Vrt. Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen tuomio asiassa O Donoghue ym. v. Yhdistynyt kuningaskunta Korkein hallinto oikeus Etusivu» Päätöksiä» Vuosikirjapäätökset» Vuosikirjapaatos» KHO:2015:21 KHO:2015:21 Väestötietoasia Avioliiton esteiden tutkinta Suullisen käsittelyn toimittamatta jättäminen Suullisen

Lisätiedot

Tilastoliite. Sisältö. 2 Avainluvut 4 Oleskeluluvat 6 Turvapaikka-asiat 8 Kansalaisuusasiat 10 Karkotusasiat

Tilastoliite. Sisältö. 2 Avainluvut 4 Oleskeluluvat 6 Turvapaikka-asiat 8 Kansalaisuusasiat 10 Karkotusasiat Tilastoliite Sisältö 2 Avainluvut 4 Oleskeluluvat 6 Turvapaikka-asiat 8 asiat 10 Karkotusasiat Avainluvut Toimintamenot (1000 e) ja henkilöstö 2009 2010 2011 Nettomenot 17 576 18 326 17 718 Tulot 2 929

Lisätiedot

IHMISKAUPAN UHRIEN AUTTAMISJÄRJESTELMÄN TILANNEKATSAUS AJALTA 1.1.2015-30.6.2015

IHMISKAUPAN UHRIEN AUTTAMISJÄRJESTELMÄN TILANNEKATSAUS AJALTA 1.1.2015-30.6.2015 IHMISKAUPAN UHRIEN AUTTAMISJÄRJESTELMÄN TILANNEKATSAUS AJALTA 1.1.2015-30.6.2015 ALUKSI Ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmä julkaisee suppean tilannekatsauksen ajalta 1.1.2015-30.6.2015. Katsauksessa

Lisätiedot

LUPAPÄÄTÖS Nro 23/10/2 Dnro PSAVI/73/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 21.4.2010 ASIA LUVAN HAKIJA

LUPAPÄÄTÖS Nro 23/10/2 Dnro PSAVI/73/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 21.4.2010 ASIA LUVAN HAKIJA LUPAPÄÄTÖS Nro 23/10/2 Dnro PSAVI/73/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 21.4.2010 1 ASIA LUVAN HAKIJA Oikaraisen sillan rakentamista ja Hanniojan uoman siirtämistä koskevan aluehallintoviraston päätöksen

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 124/12/1 Dnro PSAVI/29/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 19.11.2012

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 124/12/1 Dnro PSAVI/29/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 19.11.2012 LUPAPÄÄTÖS Nro 124/12/1 Dnro PSAVI/29/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 19.11.2012 1 ASIA Kullankaivu Malmivirta -nimisellä valtauksella nro 9248, Inari LUVAN HAKIJA Räsänen Pekka Olavi 2 HAKEMUS JA

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Fenestra Oy:n Forssan tehtaan ympäristöluvan rauettamista, Forssa.

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Fenestra Oy:n Forssan tehtaan ympäristöluvan rauettamista, Forssa. Etelä-Suomi Päätös Nro 206/2012/1 Dnro ESAVI/173/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 7.12.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Fenestra Oy:n Forssan tehtaan ympäristöluvan rauettamista,

Lisätiedot

1.1 Ehdotettua pakkokeinolain 4 luvun 4 a :n 3 momenttia ei tule hyväksyä

1.1 Ehdotettua pakkokeinolain 4 luvun 4 a :n 3 momenttia ei tule hyväksyä TIETOVERKKORIKOSTYÖRYHMÄN MIETINTÖ Asianajaja Satu Tiirikan eriävä mielipide 16.6.2003 1 Myös datan kopioinnin tulee olla takavarikko 1.1 Ehdotettua pakkokeinolain 4 luvun 4 a :n 3 momenttia ei tule hyväksyä

Lisätiedot