Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos Västra Nylands räddningsverk SS, SG PELASTUSTOIMINNAN MENETELMÄOHJE ÖLJYVAHINKOJEN TORJUNNASTA LUP

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos Västra Nylands räddningsverk SS, SG PELASTUSTOIMINNAN MENETELMÄOHJE ÖLJYVAHINKOJEN TORJUNNASTA LUP 2013-18"

Transkriptio

1 Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos Västra Nylands räddningsverk SS, SG PELASTUSTOIMINNAN MENETELMÄOHJE ÖLJYVAHINKOJEN TORJUNNASTA LUP Hyväksytty Päivämäärä Laatija Tulee voimaan Olli Pietikäinen, pelastuspäällikkö SS, SG

2 Sisällys YLEISTÄ... 3 TORJUNNAN JOHTO... 3 YHTEISTYÖVIRANOMAISET... 4 ILMOITUS ÖLJYVAHINGOSTA, TOIMENPITEET... 4 TOIMINTA ÖLJYVAHINGOSSA... 5 TYÖKONEIDEN JA ASIANTUNTIJOIDEN KÄYTTÄMINEN JA TILAAMINEN... 5 POHJAVESI, VESIALUEET JA MAHDOLLISET KÄYTTÖRAJOITUKSET... 6 KÄYETYN MATERIAALIN JA HENKILÖSTÖN KIRJAAMINEN... 6 VAHINGON KIRJAAMINEN, DIARIOINTI, ASIAPAPERIEN SÄILYTYS SEKÄ LASKUTUS... 6 VAHINGON AIHEUTTAJA... 7 VAKUUTUSYHTIÖ... 7 ILMOITUKSET VAHINGOSTA VIRANOMAISILLE... 8 TUTKINTAPYYNTÖ POLIISILLE... 9 NÄYTTEENOTTO... 9 ALUEIDEN KÄYTTÖRAJOITUKSET MAANPOISTO JÄTTEEN SIJOITUS VÄHÄISET ÖLJYVAHINGOT LIIKENNEONNTETTOMUUKSISSA VAHINGON TORJUNNAN PÄÄTTÄMINEN Liitteet:

3 YLEISTÄ Tämän menetelmäohjeen tarkoitus on kuvata miten Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos järjestää öljyvahinkojen torjuntatyön. Tässä ohjeessa torjuntatyön johtaja tarkoittaa torjuntatyön johtajan tehtävässä toimivaa pelastusviranomaista. Öljyvahinkojen torjuntatyö sisältää öljyvuodon tukkimisen, leviämisen estämisen ja öljyn talteenoton ja/tai pilaantuneen maan poistamisen. Tässä ohjeessa ei ole kuvattu öljyvahingon jälkitorjuntaa. Kuitenkin toiminnan kokonaistavoite on vahinkojen minimointi. Tehokkuus on torjunnan tärkein arvosteluperuste. Torjuntatoimien resursointi tulee olla järkevässä suhteessa saavutettavissa oleviin tuloksiin, huomioiden hyöty ja vahinkojen lieventäminen. Ohjeella pyritään helpottamaan torjuntatoimenpiteistä vastaavan pelastusviranomaisen työtä. Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen alueen kunnat ovat määränneet jälkitorjunnasta vastaavat kunnan viranomaiset. TORJUNNAN JOHTO Pelastuslaitoksen tulee kiireellisesti ryhtyä vahinkojen torjumiseksi tai rajoittamiseksi kaikkiin sellaisiin tarpeellisiin toimenpiteisiin, joista aiheutuvat kustannukset tai vahingot eivät ole ilmeisessä epäsuhteessa uhattuina oleviin taloudellisiin ja muihin arvoihin. Jos eri viranomaisille ja tahoille kuuluvien vastuiden ja toimivaltuuksien selkiyttämiseksi on tarpeen, pelastusviranomaisen tulee tehdä öljytorjunnan aloittamisesta nimenomainen päätös. Päätöksestä on ilmoitettava asianomaisille viranomaisille ja asianosaisille heti, kun se on mahdollista. Pyydettäessä päätös on vahvistettava kirjallisesti. Jos öljyntorjuntaan osallistuu useamman toimialan viranomaisia, tilanteen yleisjohtajana toimii pelastusviranomainen. Yleisjohtaja vastaa tilannekuvan ylläpitämisestä ja toiminnan yhteensovittamisesta. Eri toimialojen yksiköt toimivat oman johtonsa alaisuudessa siten, että niiden toimenpiteet kokonaisuudessaan edistävät onnettomuuden tai tilanteen seurausten tehokasta torjuntaa. Torjuntatöiden johtaja päättää milloin öljyvahingon torjunta ei enää vaadi pelastuslaitoksen toimenpiteitä. Tarvittaessa on kuultava elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusta. Pelastuslaitoksen suorittamien torjuntatoimenpiteiden jälkeen, öljyvahingon jälkitorjunnasta vastaavat tarvittaessa kuntien nimeämät/ määräämät viranomaiset. Johtovastuun siirtäminen tulee tapahtua yhteistyössä kyseisen kunnan jälkitorjunnasta 3

4 vastaavan viranomaisen kanssa. Siirto varmistetaan kirjallisesti ja siirtävä ja vastaanottava viranomainen allekirjoittavat sen. Liite 1. Kuntien jälkitorjunnasta vastaavat viranomaiset Liite 9. Jälkitorjunta siirtoasiakirja Vahingon aiheuttaja voi torjuntaviranomaisen luvalla ja valvonnassa huolehtia vahingon torjunnasta, mutta torjunnan johtovastuu säilyy edelleen torjuntaviranomaisella. YHTEISTYÖVIRANOMAISET Kunnan eri viranomaisten ja laitosten tulee tarvittaessa osallistua öljyvahinkojen torjuntaan. Liite 2. Taulukko kuntien eri virastoista ja laitoksista, jotka osallistuvat öljyntorjuntaan. ILMOITUS ÖLJYVAHINGOSTA, TOIMENPITEET Hälytys- ja tehtäväilmoitusten tarkastaminen ja öljyvahingon torjuntatyö kuuluu pelastusviranomaisille. Ensimmäisen onnettomuuspaikalle saapuneen pelastusyksikön yksikönjohtaja tekee nopean tiedustelun ja aloittaa pelastustehtävän ongelmien kartoituksen. Torjuntatyön johtaja tiedustelee vahingon laajuuden, leviämisuhkan ja muut vaarat; palo, ympäristö, omaisuus jne. Tiedustelun perusteella torjuntatyön johtaja päättää torjuntatyön aloittamisesta ja käynnistää ensitoimenpiteet, sekä huolehtii tarpeen mukaan vahingon paikallistamisesta ja rajoittamisesta sekä öljyn keruusta ja muista ensivaiheen torjuntaan liittyvistä toimenpiteistä. Öljyvahingon torjuntatyön johtaminen tapahtuu pelastustoiminnan johtamisprosessin mukaisesti. Tehtävässään torjuntaviranomainen voi neuvotella muiden asianosaisten ja asiantuntijoiden kanssa, mutta torjuntatoimien vastuun siirto tai jakaminen ei ole mahdollista. Tämän ratkaisuvastuun piiriin kuuluu kaikki vahinkoa koskevat toimet, kunnes öljyvahingosta ja siitä syntyneestä jätteestä ei voi enää aiheutua välitöntä haittaa, leviämis- tai vahingonvaaraa. Torjuntatyön johtajan on laajassa vahingossa tehtävä ilmoitus päivystävälle palomestarille tai päivystävälle päällikölle. Torjuntatyön aikana on huolehdittava pelastustoiminnan valmiuden ylläpidosta torjuntatyön aikana siten kun se on määritelty Ohjeessa pelastustoiminnasta. Pelastustoiminnan yksiköiden oikea työskentelytapa sekä tehokas työskentely pienentävät tehtävän läpimenoaikaa ja vähentävät siten valmiuden vajetta. Tämän lisäksi on tarvittaessa turvauduttava ulkopuoliseen torjunta-apuun. 4

5 Mikäli tilanteeseen liittyy useita onnettomuustyyppejä, pelastustyön johtaja päättää toimenpiteiden suoritusjärjestyksestä. TOIMINTA ÖLJYVAHINGOSSA Öljyvahingon torjuminen tulee pääsääntöisesti suorittaa yhtäjaksoisesti öljyvahinkojätteiden haitattomaksi tekemiseen asti. Torjuntatoimenpiteet tulee suorittaa mahdollisimman tehokkaasti ja viivytyksettä. Toiminta öljyvahingossa voi jakaa kolmeen osaan; Öljyvahinkojen torjuntatyö tarkoittaa torjunnan kiireellisintä vaihetta ns. ensitorjuntaa. Torjuntatyö pitää sisällään öljyvuodon tukkimisen, leviämisen estämisen, öljyn talteenoton ja/tai öljyisen maan poiston. Öljyvahinkojen torjuminen tulee, jos mahdollista, suorittaa yhtäjaksoisesti jätteen haitattomaksi tekemiseen asti, sillä jätteiden väliaikainen varastointi lisää toimenpiteiden määrää ja kustannuksia. Torjuntatyössä voi käyttää apuna TOKEVA - ohjetta tai tieliikenneonnettomuuksien öljyntorjunnan opasta. Jälkitorjunta tarkoittaa vaihetta, joka seuraa sen jälkeen, kun torjuntatyö on saatettu päätökseen. Jälkitorjunta sisältää toimenpiteet, joita tehdään öljyn pilaaman maaperän, pohjaveden ja rannikon puhdistamiseksi ja kunnostamiseksi sen jälkeen, kun välttämättömät torjuntatoimet vahingon rajoittamiseksi ja öljyn keräämiseksi on tehty Pilaantuneen maan puhdistusmenettely Mikäli jälkitorjunta ei johda tavanomaisin menetelmin riittävään puhdistus tavoitteeseen tai se muutoin on tarkoituksenmukaista, siirtyvät jatkotoimenpiteet Ympäristönsuojelulain mukaiseen pilaantuneen maan puhdistamismenettelyyn. On varmistettava, että vastuullinen tekee pilaantuneen maaperän tutkimusilmoituksen (PIMA) Elinkeino- liikenne ja ympäristökeskukseen tai hakee lupaa Aluehallintovirastosta. TYÖKONEIDEN JA ASIANTUNTIJOIDEN KÄYTTÄMINEN JA TILAAMINEN Työkoneet voidaan tilata tilannekeskuksen kautta tai suoraan esimerkiksi vahinkokunnan teknisen toimialan kautta. Työkonetta tilattaessa on selvitettävä maksaja; maksaako vahingon aiheuttaja vai pelastuslaitos. Laaja ja pitkäaikainen vahinko saattaa edellyttää asiantuntijakonsultin käyttöä niin vahinkojätteen käsittelyn kuin maaperän ja pohjaveden saastuneisuuden seuraamisen osalta. Torjuntatyön johtaja voi itse tilata käyttäen Espoon kaupungin 5

6 ympäristötekniikan sopimustoimittajia taikka kehottaa vahingon aiheuttajaa tilaamaan ympäristötekniikan konsultin selvittämään vahingon laajuutta. Liite 3. Maaperäkonsultit Espoon yhteystiedot POHJAVESI, VESIALUEET JA MAHDOLLISET KÄYTTÖRAJOITUKSET Maan pinnalla oleva öljy sekä likaantunut maa-aines on pohjavesialueella poistettava mahdollisimman nopeasti. Mikäli pohjavesialueella on tehty suojaustoimenpiteitä, on vältettävä suojaavien kalvojen tai rakenteiden heikentämistä. Torjuntatyön johtajan on huolehdittava kerätyn öljyn sijoittamisesta. Johtoyksiköistä löytyy ko. alueen kaikki pohjavesialueiden kartat. Tarvittaessa pohjavesialueet voi tarkistaa Pronto - tietojärjestelmästä tai tilannekeskuksesta. Kaivojen, vedenottamoiden tai uimapaikkojen käyttörajoituksista päättää ympäristöviranomainen. Torjuntatyön johtajan on oltava yhteydessä ao. viranomaiseen. Päätöksen voi kiireellisissä tapauksissa tehdä myös torjuntaviranomainen. KÄYETYN MATERIAALIN JA HENKILÖSTÖN KIRJAAMINEN Torjuntatyön johtaja huolehtii siitä, että käytetyt materiaalit, ulkopuolisen kaluston ja henkilöstön ja sekä oman henkilöstön käyttö kirjataan heti vahingon alusta saakka. VAHINGON KIRJAAMINEN, DIARIOINTI, ASIAPAPERIEN SÄILYTYS SEKÄ LASKUTUS Torjuntatyön johtaja joka päättää torjuntatöiden aloittamisesta, huolehtii siitä että vahingosta avataan tehtävä JOTKE - tietojärjestelmään tai vahingosta pidetään toimintapäiväkirjaa. Pienissä vahingoissa, joissa aiheuttaja on tiedossa riittää Prontoon tehtävä onnettomuusseloste sekä aiheuttajan tiedoilla täytetty öljyntorjunnanlaskutuslomake. Liite 4. Öljyntorjunnan laskutuslomake. Laskutuslomake toimitetaan skannattuna öljyntorjunnan laskutusta hoitavalle taholle sähköpostilla osoitteeseen: Pitkäkestoisissa ja paljon öljyntorjunta- ja keräysmateriaalia tarvitsevissa tilanteissa avataan vahingolle erillinen hankenumero jolloin kaikki kustannukset kirjautuvat oikeaan kustannuspaikkaan. Hankenumeron avaa tukipalvelu. Sähköposti: 6

7 Vahingolle annetaan nimi ja päivämäärä sekä Pronton selostenumero. Vahingon nimi ja päivämäärä sekä hankenumero ilmoitetaan öljyntorjunnan laskutusta hoitavalle taholle sähköpostilla osoitteeseen: Asiapaperit kuten muistiot, päätökset, laskut, kuormakirjat jne. toimitetaan alkuperäisinä arkistoitavaksi Hangon paloaseman toimistoon. Asiapaperit kuuluvat pitkäaikaisesti säilytettäviin ja arkistoitaviin asiakirjoihin sillä vahinkotapahtuman tietoja voidaan tarvita vielä kymmenien vuosien jälkeen. Torjuntatyönjohtaja ottaa kopiot ennen asiapapereiden lähettämistä ja säilyttää niitä omassa kansiossaan. Pitkäaikaisessa vahingossa kansio siirtyy torjuntatyön johtajan vaihtuessa uudelle johtajalle jonka tulee toimia em. mukaisesti saadessaan tai laatiessaan uusia asiapapereita. VAHINGON AIHEUTTAJA Vahingon aiheuttaja tai se jonka hoidossa tai hallussa öljy on vastaa öljyvahingon kustannuksista. Mikäli torjuntatyön johtaja ei saa selville vahingon aiheuttajaa torjuntatyöstä aiheutuvien kustannusten korvaamiseksi, on hänen tehtävä tutkintapyyntö poliisille vahingon aiheuttajan selville saamisille. Vahingon aiheuttaja voi myös huolehtia vahingon torjuntatyöstä torjuntatyön johtajan päätöksellä. Asiasta on tehtävä kirjallinen päätös. Tällöin torjuntatyön johtajan on arvioitava kykeneekö vahingon aiheuttaja huolehtimaan ko. torjunnasta. Torjuntatyön johtaja valvoo ja hyväksyy torjuntatoimenpiteet ja huolehtii vahinkoon liittyvien asiapapereiden taltioimisesta. VAKUUTUSYHTIÖ Torjuntatyön johtajan on muistutettava vahingon aiheuttajaa tekemään ilmoituksen viipymättä mahdolliselle omalle vakuutusyhtiölle. Vakuutusyhtiöllä voi olla sopimuksia öljyvahinkojen torjuntaan erikoistuneiden yritysten kanssa. Suurissa vahingoissa torjuntatyön johtaja joutuu mahdollisesti neuvottelemaan myös vakuutusyhtiön kanssa mm. kohtuullisista torjuntamenetelmistä ym. Vakuutusyhtiö voi korvata öljyvahingosta aiheutuneita torjunta- ja jälkitorjuntakustannuksia eri vakuutusten kautta: omaisuusvakuutukset kiinteistövakuutus kotivakuutus maatilavakuutus vastuuvakuutukset toiminnan vastuuvakuutus vapaaehtoinen ympäristövastuuvakuutus lakisääteinen Ympäristövastuuvakuutus tuotevastuuvakuutus 7

8 liikennevakuutus Green Card ILMOITUKSET VAHINGOSTA VIRANOMAISILLE Vahinkopaikalla tehtävät puhdistus- ja torjuntatoimet etenevät usein tarkoituksen mukaisesti hyvin nopeasti, jolloin lupa- tai ilmoitusvelvollisuus ratkaisut voidaan joutua tekemään jälkikäteen. Lupa- tai ilmoitusvelvollisuudella öljyvahinkotapauksissa turvataan mm. maanomistajan oikeuksia. Kaikki pohjavesialueella tapahtuneet öljyvahingot on aina ilmoitettava välittömästi tapahtumakunnan ympäristöviranomaiselle. Uudenmaan ELY - keskuksen öljyntorjunnasta vastaavalle viranhaltijalle on ilmoitettava: epäiltäessä ympäristörikosta keskisuurista öljyvahingoista n.200 litraa tai pienempikin jos kyseessä on vahinko pohjavesialueella, päästö vesistöön ja veden käyttö öljysäiliövuodoista maaperään, maaperään jäänti tarvittaessa asiantuntija apua jälkitorjunnan ja seurannan järjestelyissä, jätehuollosta Uudenmaan ELY - keskuksen vastuuhenkilöt ja asiantuntijat onnettomuustapauksissa Öljyvahingot: Timo Heino tai Olli Jaakonaho Suomen Ympäristökeskukseen on ilmoitettava: kaikki alusöljy- ja aluskemikaalivahingot tai niiden vaara. aluksista aiheutuva muu vesien pilaantumien tai sen vaara laittomat päästöt aluksista ja maa-alueilla tapahtuvat suuret öljy- ja kemikaalivahingot. Suomen ympäristökeskuksen päivystäjä Öljyvahingossa on tehtävä vahinkopaikasta, aiheuttajasta ja vahingon suuruudesta riippuen ilmoitus myös seuraaville tahoille: kunnan vesihuoltoviranomainen/vesilaitos SM PEO päivystäjä poliisi kunnan tekninen toimi (myös mahdollinen maanomistaja) maanomistaja tielaitos, VR onnettomuustutkintakeskus kunnan satamaviranomainen 8

9 Helsingin VTS - keskus Rajavartiolaitos Trafi, merenkuluntarkastaja Onnettomuustutkintakeskus TUTKINTAPYYNTÖ POLIISILLE Torjuntatyön johtaja arvioi erikseen kunkin tapauksen kohdalla vahingon syyn. Mikäli onnettomuuden epäillään johtuvan tahallisuudesta ja/tai huolimattomuudesta tulee siitä ilmoittaa poliisille. Tutkintapyyntö tehdään, mikäli vahingon aiheuttaja ei ole selvillä tai mikäli torjuntatyön johtaja epäilee öljyvahinkolainsäädäntöä rikotun. Ilmoitus poliisille tapahtuneesta vahingosta tulee tehdä välittömästi paikalle saavuttaessa, jotta poliisin on mahdollista esitutkinnan pohjaksi suorittaa tai järjestää oikeudellisesti pätevä näytteenoton vahinkoon liittyvästä aineesta, suorittaa vertailunäytteiden ottaminen ja muutoinkin tehdä paikalla rikospaikkatutkinta. NÄYTTEENOTTO Torjuntatyön johtaja tai ympäristöviranomainen voi määrätä otettavaksi näytteitä tai ottaa niitä vahingon leviämisen arvioimiseksi. Alkuperältään tunnistamattoman öljyn alkuperän selvittämiseksi joudutaan ottamaan näyte vahinkopaikalta ja vertailunäytteet mm. lähistön öljysäiliöistä. Tämän tekee tutkintapyynnön mukaisesti poliisi. Maaöljyvahingoissa pelastusviranomainen pyytää virka-apua poliisilta tai ympäristöviranomaiselta näytteen ottoon. Maaperäkonsultti voi huolehtia näytteen otosta niissä tapauksissa joissa aiheuttaja on tiedossa ja on päätetty että aiheuttaja huolehtii torjuntatoimenpiteistä viranomaisten valvonnassa. Alusöljyvahingoissa on aina otettava myös vahinkopaikan vesistön öljynäytteen lisäksi vertailunäyte aluksen öljyistä. Alusöljyvahingoissa näytteenotosta huolehtii merivartiosto. Mikäli alueella on kaivoja tai vedenottamoita otetaan kaivoista alkunäytteet ja seurataan pohjaveden öljyyntymistä mahdollisten lisätoimenpiteiden käynnistämiseksi. Näytteenotosta neuvotellaan ympäristöviranomaisen kanssa. Maaperän näytteenotto/öljypitoisuuden mittaus suoritetaan tapauskohtaisesti jotta selviää kuinka paljon maa-ainesta poistetaan ja mihin maa-aines voidaan toimittaa. Liite 5. Pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen kartoittaminen 9

10 ALUEIDEN KÄYTTÖRAJOITUKSET Torjuntaviranomainen sekä terveys- ja ympäristöviranomainen voivat päättää maa- ja vesialueiden käyttörajoituksista ja eristämisistä akuutissa tilanteessa. Rajoitukset voidaan poistaa tai niitä voidaan lisätä kun asianomaista viranomaistahoa on kuultu. Kyseinen viranomainen voi myös itsenäisesti päättää rajoituksista, mikäli asia kuuluu viranomaisen toimivaltaan. MAANPOISTO Vahinkopaikalta poistetaan maata siten, ettei öljyistä maata jää vahinkopaikalle. Maan öljyisyys todetaan näytteenotolla tai aistivaraisesti. Mikäli poliisi tai onnettomuustutkintakeskus tutkii onnettomuutta, pitää ennen maanpoistoa varmistaa ko. tahoilta, ettei maan poistolle ole esteitä esim. tutkinnallisia syitä. JÄTTEEN SIJOITUS Öljyinen jäte, torjuntajäte ja öljyn ja vedenseos on toimitettava jatkokäsittelyyn asianmukaisen ympäristöluvan omaavaan jätteenkäsittelylaitokseen. Ensisijaisina jätteen sijoituspaikkoina Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen alueella ovat mainittu taulukossa 1 ja 2. Jätteenkäsittelyn yhteydessä on käytettävä siirto-asiakirjaa. Useampien autokuormien sijoittamisessa on hyvä neuvotella Uudenmaan ELY - keskuksen, kunnan jätehuollosta vastaavan ja vahingon aiheuttajan, mahdollisesti vakuutusyhtiön kesken. Suuremmissa vahingoissa joissa aiheuttaja on selvillä ja vahingon torjuntaan on otettu mukaan maaperäkonsultti, sijoitusvaihtoehtojen selvittäminen ja kilpailuttaminen kuuluu konsultille. Tarvittaessa tapauskohtaisesti esim. poistettava öljyinen maa-aines voidaan joutua välivarastoimaan onnettomuuspaikalle lyhytaikaisesti (vaihtolavalla muovin/pressun päälle ja peitettynä). Välivarastoinnista päättää torjuntaviranomainen. Tämä toimintatapa otettava erityisesti huomioon sellaisissa ensitorjunta tapauksissa joissa aiheuttaja tai vahingon maksaja on epäselvä. Tällä varmistetaan nopea torjuntatyön aloitus ja vahinkojen laajuuden rajoittaminen sekä oikeilla toimenpiteillä torjunta käynnistyy viivytyksettä. Torjuntajätteen sijoitus vaihtoehtoja Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen alueella tai lähialueilla: 10

11 Taulukko 1. Pienet öljyjätemäärät < 50 kg Laitos tai yksikkö Osoite Puhelin Huomautus /Raja-arvoja torjuntajätteen pitoisuudelle Hangon jäteasema Suursuo, Kiinteä öljyinen jäte Hanko Tammisaaren jäteasema Insinöörintie Tammisaari Mika Stenberg Kiinteä öljyinen jäte / Max 15 tonnia oltava yhteydessä ennen toimittamista Munkkaan jätekeskus Munkkaanmäki Kiinteä öljyinen jäte Lohja Munkinmäen jäteasema, Munkinmäentie 3 Kiinteä öljyinen jäte < 50 kg Kirkkonummi Kirkkonummi Sortti-asema, Ämmässuo Ämmässuontie 8, Espoo Kiinteä öljyinen jäte < 50 kg Taulukko 2. Jätteen / Öljynsekaisen maa-aineksen määrä 50 kg - 15 tonnia Laitos tai yksikkö Osoite Puhelin Huomautus /Raja-arvoja torjuntajätteen pitoisuudelle Tammisaaren jäteasema Insinöörintie Tammisaari Mika Stenberg Kiinteä öljyinen jäte / Max 15 tonnia oltava yhteydessä ennen toimittamista Ammänsuon jätteenkäsittelykeskus Ämmässuontie 8, Espoo Suomen Erityisjäte Oy Kiimassuontie Forssa Ekokem Oy AB Kuulojankatu Riihimäki Voimakkaasti pilaantuneiden maiden vastaanottopaikka Voimakkaasti pilaantuneiden maiden vastaanottopaikka puh öljy-yhdisteet, ei pitoisuusrajaa 000, fax öljyiset vesiseokset Kuljetus- ja kaivurikalustoa Laitos tai yksikkö Osoite Puhelin Huomautus Lassila & Tikanoja Vahinkopäivystys /7 päivystysnumero Lassila & Tikanoja Vahinkopäivystys pääkaupunkiseutu KTK Karjaa Hitsaajantie 2, Karjaa KTK Lohja Teollisuuskatu 4, Lohja KTK Espoo Palomiehentie 4, Espoo arkisin 8-16 (019) arkisin 8-16 (019) arkisin 8-16 (09) arkisin

12 VÄHÄISET ÖLJYVAHINGOT LIIKENNEONNTETTOMUUKSISSA Vahinkojätteen määrä, öljy + imeytysaine alle 20 litraa Vahinkojäte kerätään talteen ja toimitetaan asianmukaiseen öljyisen jätteen vastaanottopaikkaan. Jätteen keräysastiat joihin voidaan toimittaa ns. isännättömät jätteet sijaitsevat Keskuspaloasemalla, Kirkkonummen, Lohjan sekä Nummelan paloasemilla. Aiheuttaja maksaa jätteen hävittämisen. Aiheuttajan laskutustiedot ilmoitetaan vastaanottopaikkaan käyttämällä öljyntorjunnan-laskutuslomaketta. Aiheuttajan ollessa tuntematon lomakkeeseen kirjataan pelastuslaitoksen laskutustiedot sekä merkki: öljyntorjunta sekä vahingon tapahtuma päivämäärä. Pelastuslaitos hakee hävittämisen kustannukset edelleen öljysuojarahastolta. Pronto - onnettomuustietokantaan kirjataan toiseksi onnettomuustyypiksi öljyvahinko. (Esim. liikennevahingoissa). VAHINGON TORJUNNAN PÄÄTTÄMINEN Torjuntatyön päättämistä varten torjuntatyön johtaja järjestää tilaisuuden, mihin kutsutaan tarpeen mukaan seuraavat tahot: Pelastustoiminnan johtaja (kokoonkutsuja) Toiminnan harjoittaja tai alueen omistaja Kunnan ympäristöviranomainen ELY keskuksen edustaja Vahingon aiheuttaja tai tämän edustaja Maaperäkonsultti Torjunnan päättämisestä laaditaan muistio johon liitteeksi lisätään maaperän kunnostuksen loppuraportti. Liitteet: Liite 1. Kuntien jälkitorjunnasta vastaavat viranomaiset Liite 2. Taulukko kuntien eri virastot ja laitokset, jotka osallistuvat öljyntorjuntaan Liite 3. Maaperäkonsultit, Espoon yhteystiedot Liite 4. Öljyntorjunnan laskutuslomake. Liite 5. Pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arviointi Liite 6. Säädösperusteet Liite 7. Öljyvahinkojentorjunta tehtävätaulukko Liite 8. Öljyntorjuntaprosessi Liite 9. Jälkitorjunnan siirtoasiakirja 12

Laki maa-alueilla tapahtuvien öljyvahinkojen torjumisesta Asetus öljyvahinkojen ja aluskemikaalivahinkojen torjunnasta

Laki maa-alueilla tapahtuvien öljyvahinkojen torjumisesta Asetus öljyvahinkojen ja aluskemikaalivahinkojen torjunnasta Eri viranomaisten ja asianosaisten roolit ja toimenpiteet öljyvahingoissa. Öljyvahinkojen torjuntaa koskevan lainsäädännön muutokset. Timo Heino Uudenmaan ympäristökeskus 1 Säädökset ja ohjeet Laki maa-alueilla

Lisätiedot

ÖLJYNTORJUNTAAN LIITTYVÄT VASTUUT KUNNASSA

ÖLJYNTORJUNTAAN LIITTYVÄT VASTUUT KUNNASSA ÖLJYNTORJUNTAAN LIITTYVÄT VASTUUT KUNNASSA Ympäristönsuojelun ajankohtaispäivä, Turku 11.11.2016 Kimmo Pakarinen Varsinais-Suomen ELYkeskus ÖLJYNTORJUNTAAN LIITTYVÄT VASTUUT KUNNASSA Lainsäädäntö Viranomaiset

Lisätiedot

Viranomaisten varautuminen öljyntorjuntaan ja viranomaisten roolit

Viranomaisten varautuminen öljyntorjuntaan ja viranomaisten roolit Viranomaisten varautuminen öljyntorjuntaan ja viranomaisten roolit SPEKin Perehdytys öljyntorjuntaan ja työturvallisuuteen -kurssi10.10.2015 Heli Haapasaari, Suomen ympäristökeskus (SYKE) Viranomaisten

Lisätiedot

WWF:n seminaari 20.9.2011, Turku Energia, Turku Kimmo Pakarinen Varsinais-Suomen ELY-keskus

WWF:n seminaari 20.9.2011, Turku Energia, Turku Kimmo Pakarinen Varsinais-Suomen ELY-keskus Ympäristöviranomaisen rooli öljyntorjunnassa WWF:n seminaari 20.9.2011, Turku Energia, Turku Kimmo Pakarinen Varsinais-Suomen ELY-keskus ÖLJYVAHINKOJEN TORJUNTAA SÄÄTELEVÄ LAINSÄÄDÄNTÖ ÖLJYVAHINKOJEN TORJUNTALAKI

Lisätiedot

PELASTUSTOIMI JA ÖLJYNTORJUNTA

PELASTUSTOIMI JA ÖLJYNTORJUNTA PELASTUSOSASTO PELASTUSTOIMI JA ÖLJYNTORJUNTA Valmiusjohtaja Janne Koivukoski Sisäasiainministeriö Pelastusosasto Öljyntorjuntaprojektin (SÖKÖ) julkistamistilaisuus Kotka 6.3.2007 PELASTUSTOIMEN LAINSÄÄDÄNTÖÄ

Lisätiedot

Ikaalisten kaupungissa kiinteistörekisteritunnus 143-1-13-4 osoitteessa Pärkonkatu,

Ikaalisten kaupungissa kiinteistörekisteritunnus 143-1-13-4 osoitteessa Pärkonkatu, HAKIJA Ikaalisten kaupunki, Tekniset palvelut Kolmen Airon katu 3 39500 IKAALINEN KIINTEISTÖ Ikaalisten kaupungissa kiinteistörekisteritunnus 143-1-13-4 osoitteessa Pärkonkatu, Ikaalinen VIREILLETULOPERUSTE

Lisätiedot

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus LAUSUNTO 14.12.2017 KEHA/2927/2017 Sisäministeriö PL26 00023 VALTIONEUVOSTO kirjaamo@intermin.fi Viite 2.11.2017 päivätty Sisäministeriön lausuntopyyntö (SM17190871,

Lisätiedot

Akaan kaupungissa kiinteistörekisteritunnus 20-444-1-90 osoitteessa Kirkkokatu

Akaan kaupungissa kiinteistörekisteritunnus 20-444-1-90 osoitteessa Kirkkokatu HAKIJA Akaan kaupunki PL 34 37801 AKAA KIINTEISTÖ Akaan kaupungissa kiinteistörekisteritunnus 20-444-1-90 osoitteessa Kirkkokatu 14, 37830 AKAA Kiinteistön omistaa Viialan VPK VIREILLETULOPERUSTE Ympäristönsuojelulaki

Lisätiedot

Sastamalan kaupungissa kiinteistörekisteritunnus 790-1-27-12 osoitteessa Lapinmäenkatu 38200 SASTAMALA

Sastamalan kaupungissa kiinteistörekisteritunnus 790-1-27-12 osoitteessa Lapinmäenkatu 38200 SASTAMALA HAKIJA Sastamalan kaupunki PL 23 38201 SASTAMALA KIINTEISTÖ Sastamalan kaupungissa kiinteistörekisteritunnus 790-1-27-12 osoitteessa Lapinmäenkatu 38200 SASTAMALA Kiinteistön omistaa Kiinteistö Oy Pohjolan

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus öljyvahinkojen torjunnasta Annettu Helsingissä päivänä kuuta 2013 Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään öljyvahinkojen torjuntalain (1673/2009) nojalla: 1 luku Yleiset säännökset

Lisätiedot

Mänttä-Vilppulan kaupungissa kiinteistörekisteritunnus 508-405-9-472 osoitteessa Uittosalmentie Mänttä-Vilppula

Mänttä-Vilppulan kaupungissa kiinteistörekisteritunnus 508-405-9-472 osoitteessa Uittosalmentie Mänttä-Vilppula HAKIJA Metsä Board Oyj PL 20 02020 METSÄ KIINTEISTÖ Mänttä-Vilppulan kaupungissa kiinteistörekisteritunnus 508-405-9-472 osoitteessa Uittosalmentie Mänttä-Vilppula VIREILLETULOPERUSTE Ympäristönsuojelulaki

Lisätiedot

Kangasalan kunnassa kiinteistörekisteritunnus 211-462-7-61 osoitteessa Tykkitie, 36240 KANGASALA

Kangasalan kunnassa kiinteistörekisteritunnus 211-462-7-61 osoitteessa Tykkitie, 36240 KANGASALA HAKIJA Rakennusliike Lapti Mannerheimintie 107 00280 HELSINKI KIINTEISTÖ Kangasalan kunnassa kiinteistörekisteritunnus 211-462-7-61 osoitteessa Tykkitie, 36240 KANGASALA VIREILLETULOPERUSTE Ympäristönsuojelulaki

Lisätiedot

Kohde sijaitsee kiinteistöllä osoitteessa Airistontie 700, Parainen. Lähialueella on loma-asuntoja ja pieni venesatama.

Kohde sijaitsee kiinteistöllä osoitteessa Airistontie 700, Parainen. Lähialueella on loma-asuntoja ja pieni venesatama. TOIMENPIDERAPORTTI Projekti Öljyvahinko, Airistontie 700, Parainen Vahinkotunnus 24-41017-04146-2 Asiakas Lassila & Tikanoja Päivämäärä 30.5.2017 Vastaanottaja Lähettäjä Tiedoksi Timo Johansson / Lassila

Lisätiedot

Tampereen kaupungissa kiinteistörekisteritunnus osoitteessa Lempääläntie 10

Tampereen kaupungissa kiinteistörekisteritunnus osoitteessa Lempääläntie 10 HAKIJA VR-Yhtymä Oy Länsi-Suomen kiinteistöalue Rautatienkatu 25 33100 TAMPERE KIINTEISTÖ Tampereen kaupungissa kiinteistörekisteritunnus 837-122-648-1 osoitteessa Lempääläntie 10 VIREILLETULOPERUSTE Ympäristönsuojelulaki

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 28 päivänä maaliskuuta /2014 Valtioneuvoston asetus. öljyvahinkojen torjuntasuunnitelman

Julkaistu Helsingissä 28 päivänä maaliskuuta /2014 Valtioneuvoston asetus. öljyvahinkojen torjuntasuunnitelman SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 28 päivänä maaliskuuta 2014 249/2014 Valtioneuvoston asetus öljyvahinkojen torjunnasta Annettu Helsingissä 27 päivänä maaliskuuta 2014 Valtioneuvoston päätöksen

Lisätiedot

Kohteen maaperän pilaantuminen ei ollut etukäteen tiedossa.

Kohteen maaperän pilaantuminen ei ollut etukäteen tiedossa. Päätös annettu julkipanon jälkeen 14.5.2013 POSELY/166/07.00/2013 Pohjois-Savo ASIA YMPÄRISTÖNSUOJELULAIN 78 :N MUKAINEN ILMOITUS. PILAANTUNEEN MAAPERÄN PUHDISTAMINEN, IISALMEN PRISMA, PARKATINTIE 2, IISALMI

Lisätiedot

Tampereen kaupungissa kiinteistörekisteritunnus 837-102-11-6 osoitteessa Satakunnankatu 21, TAMPERE

Tampereen kaupungissa kiinteistörekisteritunnus 837-102-11-6 osoitteessa Satakunnankatu 21, TAMPERE HAKIJA VVO Kodit Oy PL 40 00301 HELSINKI KIINTEISTÖ Tampereen kaupungissa kiinteistörekisteritunnus 837-102-11-6 osoitteessa Satakunnankatu 21, TAMPERE VIREILLETULOPERUSTE Ympäristönsuojelulaki 78 VIREILLETULOAIKA

Lisätiedot

HAKEMUS ÖLJYSUOJARAHASTON HALLITUKSELLE ÖLJYN PILAAMAN MAA- ALUEEN TAI POHJAVEDEN KUNNOSTAMISEN KORVAAMISESTA

HAKEMUS ÖLJYSUOJARAHASTON HALLITUKSELLE ÖLJYN PILAAMAN MAA- ALUEEN TAI POHJAVEDEN KUNNOSTAMISEN KORVAAMISESTA HAKEMUS ÖLJYSUOJARAHASTON HALLITUKSELLE ÖLJYN PILAAMAN MAA- ALUEEN TAI POHJAVEDEN KUNNOSTAMISEN KORVAAMISESTA 1 (Elinkeino-. liikenne- ja ympäristökeskus täyttää) Diaarimerkintä (Ympäristöministeriö täyttää)

Lisätiedot

Tampereen kaupungissa kiinteistörekisteritunnus H

Tampereen kaupungissa kiinteistörekisteritunnus H HAKIJA As. Oy Kyläsepänkatu 9 Kyläsepänkatu 9 33270 TAMPERE KIINTEISTÖ Tampereen kaupungissa kiinteistörekisteritunnus 837-207-1124-12-H VIREILLETULOPERUSTE Ympäristönsuojelulaki 78 VIREILLETULOAIKA 10.5.2010

Lisätiedot

28.5.2013, ilmoitusta on täydennetty 17.6.2013

28.5.2013, ilmoitusta on täydennetty 17.6.2013 HAKIJA Elenia Oy PL 2 33901 TAMPERE KIINTEISTÖ Urjalan kunnassa kiinteistörekisteritunnukset 887-409-29-0 ja 887-409-2-71 osoitteessa Ratapihantie 18, 31700 Urjala As Kiinteistön 887-409-29-0 omistaa Elenia

Lisätiedot

BORIS-tabletop - harjoitukset

BORIS-tabletop - harjoitukset BORIS-tabletop - harjoitukset Sisältö: Luonnos ohjeeksi Järjestäjän muistilista Harjoituksen kulku Liite 1 Liite 2 Liite 3 Tilannekuvatiedon kokoaminen BORIS-järjestelmään BORIS tilannekuvaraportit: Millaisia

Lisätiedot

Pirkkalan kunnassa kiinteistörekisteritunnus osoitteessa Killonvainiontie

Pirkkalan kunnassa kiinteistörekisteritunnus osoitteessa Killonvainiontie HAKIJA Asianajotoimisto Krogerus Rautatienkatu 21 A 33100 TAMPERE KIINTEISTÖ Pirkkalan kunnassa kiinteistörekisteritunnus 604-402-1-634 osoitteessa Killonvainiontie 1 33960 PIRKKALA VIREILLETULOPERUSTE

Lisätiedot

Natura-2000 ohjelman huomioon ottaminen erilaisissa hankkeissa ja kaavoituksessa. Esko Gustafsson

Natura-2000 ohjelman huomioon ottaminen erilaisissa hankkeissa ja kaavoituksessa. Esko Gustafsson Natura-2000 ohjelman huomioon ottaminen erilaisissa hankkeissa ja kaavoituksessa Esko Gustafsson Natura 2000 ohjelma Taustalla luontodirektiivin määräykset Kohteet luontodirektiivin mukaisia (erityisten

Lisätiedot

SOPIMUS PELASTUSLAITOSTEN SUORITTAMASTA JÄLKIVAHINKOJEN TORJUNTATYÖSTÄ

SOPIMUS PELASTUSLAITOSTEN SUORITTAMASTA JÄLKIVAHINKOJEN TORJUNTATYÖSTÄ 1 (5) SOPIMUS PELASTUSLAITOSTEN SUORITTAMASTA JÄLKIVAHINKOJEN TORJUNTATYÖSTÄ 1. YLEISTÄ Pelastuslaitokset sekä sopimuspalokunnat ja vakuutusyhtiöt sopivat täten palokuntien JVT-ensitoimenpiteiden tekemisestä.

Lisätiedot

Onnettomuuksien ehkäisy 2013

Onnettomuuksien ehkäisy 2013 Onnettomuuksien ehkäisy 2013 Kimmo Markkanen riskienhallintapäällikkö Onnettomuuksien ehkäisy 2013 Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos Västra Nylands räddningsverk Länsi-Uusimaa Department for Rescue Services

Lisätiedot

Punkalaitumen kunnassa osoitteessa Lauttakyläntie 6, PUNKA- LAIDUN kiinteistörekisteritunnus

Punkalaitumen kunnassa osoitteessa Lauttakyläntie 6, PUNKA- LAIDUN kiinteistörekisteritunnus HAKIJA Oy Teboil Ab PL 102 00121 HELSINKI KIINTEISTÖT Punkalaitumen kunnassa osoitteessa Lauttakyläntie 6, 31900 PUNKA- LAIDUN kiinteistörekisteritunnus 619-425-2-17 Kiinteistön omistaa Oy Teboil Ab. VIREILLETULOPERUSTE

Lisätiedot

Tampereen kaupungissa kiinteistörekisteritunnus 837-119-832-7 osoitteessa Sammonkatu 44 33530 Tampere

Tampereen kaupungissa kiinteistörekisteritunnus 837-119-832-7 osoitteessa Sammonkatu 44 33530 Tampere HAKIJA Asunto Oy Tampereen Kalevan Elias Aleksis Kivenkatu 26 33200 Tampere KIINTEISTÖ Tampereen kaupungissa kiinteistörekisteritunnus 837-119-832-7 osoitteessa Sammonkatu 44 33530 Tampere Kiinteistön

Lisätiedot

Määräys varautumisesta kemikaalionnettomuuksiin

Määräys varautumisesta kemikaalionnettomuuksiin Sivu 1/5 Sisäasiainministeriö pelastusosasto Dnro SM-1999-00636/Tu-311 Annettu 13.10.1999 Voimassa 15.9.1999 alkaen toistaiseksi Säädösperusta Pelastustoimilaki (561/1999 31 ja 88 Kumoaa Sisäasiainministeriön

Lisätiedot

Rekisteröinti ja ilmoitusmenettelyt. Ympäristönsuojelulaki uudistuu Syksyn 2014 koulutukset Hallitussihteeri Jaana Junnila Ympäristöministeriö

Rekisteröinti ja ilmoitusmenettelyt. Ympäristönsuojelulaki uudistuu Syksyn 2014 koulutukset Hallitussihteeri Jaana Junnila Ympäristöministeriö Rekisteröinti ja ilmoitusmenettelyt Ympäristönsuojelulaki uudistuu Syksyn 2014 koulutukset Hallitussihteeri Jaana Junnila Ympäristöministeriö Viitekehys YSL Ympäristön tilatavoitteet ja - vaatimukset Asetukset

Lisätiedot

Maaperän pilaantuminen Suomessa toimialakatsaus lainsäädäntökatsaus. Erikoissuunnittelija Outi Pyy Suomen ympäristökeskus 20.9.

Maaperän pilaantuminen Suomessa toimialakatsaus lainsäädäntökatsaus. Erikoissuunnittelija Outi Pyy Suomen ympäristökeskus 20.9. Maaperän pilaantuminen Suomessa toimialakatsaus lainsäädäntökatsaus Erikoissuunnittelija Outi Pyy Suomen ympäristökeskus 20.9.2012 Pilaantuneiden maiden kunnostus Suomessa Pilaantuneeksi epäiltyjä, todettuja

Lisätiedot

Kari Pyötsiä LAMMIN PÄIVÄT 2005 P I R K A N M A A N Y M P Ä R I S T Ö K E S K U S

Kari Pyötsiä LAMMIN PÄIVÄT 2005 P I R K A N M A A N Y M P Ä R I S T Ö K E S K U S Kari Pyötsiä 4.10.2005 Pilaantuneet maa-alueet LAMMIN PÄIVÄT 2005 P I R K A N M A A N Y M P Ä R I S T Ö K E S K U S Pilaantuneet maa-alueet SAMASE-projekti alkoi 1980-90 luvun taitteessa. Projektissa saastuneeksi

Lisätiedot

Lapin pelastuslaitos Tehtävät, vastuu ja varautuminen. Lapin alueellinen maanpuolustuskurssi nro 51 Sodankylä

Lapin pelastuslaitos Tehtävät, vastuu ja varautuminen. Lapin alueellinen maanpuolustuskurssi nro 51 Sodankylä Lapin pelastuslaitos Tehtävät, vastuu ja varautuminen Lapin alueellinen maanpuolustuskurssi nro 51 Sodankylä 1.2.2017 Martti Soudunsaari Pelastusjohtaja Yksi maamme 22 pelastuslaitoksesta. Lapin liiton

Lisätiedot

KIINTEISTÖ Mänttä-Vilppulan kaupunki, kiinteistörekisteritunnukset 508-401-3-259, 508-401-3-305, 508-401-3-337, osoitteessa Sahatie, 35700 Vilppula

KIINTEISTÖ Mänttä-Vilppulan kaupunki, kiinteistörekisteritunnukset 508-401-3-259, 508-401-3-305, 508-401-3-337, osoitteessa Sahatie, 35700 Vilppula HAKIJA Metsäliitto Osuuskunta Metsä Wood Vilppulan saha Sahatie 35700 Vilppula KIINTEISTÖ Mänttä-Vilppulan kaupunki, kiinteistörekisteritunnukset 508-401-3-259, 508-401-3-305, 508-401-3-337, osoitteessa

Lisätiedot

LUP Tulvantorjunta

LUP Tulvantorjunta LUP Tulvantorjunta 7.11.2017 Antti Lallukka Palopäällikkö 20.11.2017 1 Suomessa 22 alueellista pelastuslaitosta ja LUP vastaa koko Länsi-Uudenmaan alueesta (10 kuntaa) Asukkaita alueella 450 555 Työntekijöitä

Lisätiedot

Tampereen kaupungissa kiinteistörekisteritunnus osoitteessa Kuninkaankatu 25-27

Tampereen kaupungissa kiinteistörekisteritunnus osoitteessa Kuninkaankatu 25-27 HAKIJA Pirkanmaan Osuuskauppa / Kari Mäkelä Åkerlundinkatu 11A 33101 TAMPERE KIINTEISTÖ Tampereen kaupungissa kiinteistörekisteritunnus 837-103-9901-0 osoitteessa Kuninkaankatu 25-27 VIREILLETULOPERUSTE

Lisätiedot

Pelastuspäällikkö Terho Pylkkänen

Pelastuspäällikkö Terho Pylkkänen KESKI-POHJANMAAN JA PIETARSAAREN ALUEEN PELASTUSLAITOS MELLERSTA ÖSTERBOTTENS OCH JAKOBSTADSOMRÅDETS RÄDDNINGSVERK Viranomaiset kriisissä -seminaari 1.9.2016 Pelastuspäällikkö Terho Pylkkänen Pelastustoiminnan

Lisätiedot

Palontutkinnan tulosten hyödyntäminen pelastuslaitoksella. Janne Rautasuo 30.1.2015

Palontutkinnan tulosten hyödyntäminen pelastuslaitoksella. Janne Rautasuo 30.1.2015 Palontutkinnan tulosten hyödyntäminen pelastuslaitoksella Janne Rautasuo 30.1.2015 Pelastuslaki 379/2011 41 Palontutkinta Pelastuslaitoksen on suoritettava palontutkinta Tavoitteena on vastaavien onnettomuuksien

Lisätiedot

332 luottolaitosta ja 86 vakuutuslaitosta

332 luottolaitosta ja 86 vakuutuslaitosta 332 luottolaitosta ja 86 vakuutuslaitosta Tuhopoltot, epäselvät palot ja vakuutuspetokset vakuutustoiminnan näkökulmasta Palonsyyntutkinnan kehittämistarve Seppo Pekurinen Finanssialan Keskusliitto M Palo-,

Lisätiedot

HE 160/2005 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi pelastuslakia

HE 160/2005 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi pelastuslakia HE 160/2005 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi pelastuslain 69 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi pelastuslakia siten, että pelastustoimen toimenpiderekisterin

Lisätiedot

Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen. öljyvahinkojen torjuntasuunnitelma. Hyväksytty Päivämäärä Laatijat Tulee voimaan

Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen. öljyvahinkojen torjuntasuunnitelma. Hyväksytty Päivämäärä Laatijat Tulee voimaan Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen öljyvahinkojen torjuntasuunnitelma Hyväksytty Päivämäärä Laatijat Tulee voimaan xx.xx.2015 SS/TT/B-ÅW/SG 1 Sisällys 1. Johdanto... 4 2. Suunnitelman tarkoitus... 4 3.

Lisätiedot

Pirkanmaan Osuuskauppa Åkerlundinkatu 11 A TAMPERE

Pirkanmaan Osuuskauppa Åkerlundinkatu 11 A TAMPERE HAKIJA Pirkanmaan Osuuskauppa Åkerlundinkatu 11 A 33100 TAMPERE KIINTEISTÖ Lempäälän kunnassa kiinteistörekisteritunnus 418-425-17-6 osoitteessa Pirkkalantie 1, 37550 LEMPÄÄLÄ. Kiinteistön omistaa Kiinteistö

Lisätiedot

Versio 20.11.2012 1 (12) ÖLJY- JA ALUSKEMIKAALIVAHINKOJEN TORJUNNAN JOHTAMISEN PERUSTEET

Versio 20.11.2012 1 (12) ÖLJY- JA ALUSKEMIKAALIVAHINKOJEN TORJUNNAN JOHTAMISEN PERUSTEET Versio 20.11.2012 1 (12) ÖLJY- JA ALUSKEMIKAALIVAHINKOJEN TORJUNNAN JOHTAMISEN PERUSTEET Tämä osio koskee ensisijaisesti suuria alusöljyvahinkoja. Osiota voidaan kuitenkin käyttää soveltuvin osin hyväksi

Lisätiedot

FORSSAN KAUPUNKI Tekninen ja ympäristötoimi

FORSSAN KAUPUNKI Tekninen ja ympäristötoimi 18.1.2012 1(4) YMPÄRISTÖVALVONTASUUNNITELMA Valvontasuunnitelmassa kuvataan Ympäristönsuojelulain (86/2000) mukaiset valvonnan tarpeet, valvontaan käytettävät resurssit ja valvonnan tavoitteet sekä raportoidaan

Lisätiedot

MUTKU-PÄIVÄT 2009. ÖLJYSÄILIÖVAHINGOT - vakuutusalan näkökulma

MUTKU-PÄIVÄT 2009. ÖLJYSÄILIÖVAHINGOT - vakuutusalan näkökulma MUTKU-PÄIVÄT 2009 ÖLJYSÄILIÖVAHINGOT - vakuutusalan näkökulma Seppo Pekurinen Finanssialan Keskusliitto Vakuutuslainsäädäntö ja turvallisuus Vahingontorjunta 332 luottolaitosta ja 86 vakuutuslaitosta Palo-,

Lisätiedot

Lautakunnassa on yhdeksän jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen

Lautakunnassa on yhdeksän jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen HELSINGIN KAUPUNGIN PELASTUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ luonnos 05122011 1 Toimiala Helsingin kaupungin pelastuslautakunta ja sen alainen Helsingin kaupungin pelastuslaitos huolehtivat pelastustoimesta ja kiireellisestä

Lisätiedot

Johtava ympäristötarkastaja 30.01.2012 1

Johtava ympäristötarkastaja 30.01.2012 1 576/67/675/2011 YMPÄRISTÖNSUOJELULAIN (86/2000) 60 :N MUKAINEN ILMOITUS MELUA JA TÄRINÄÄ AIHEUTTAVASTA TILAPÄISESTÄ TOIMINNASTA; Lujatalo Oy, Kiveläntie 4, Lohja. Ilmoitus erityisen häiritsevää melua aiheuttavasta

Lisätiedot

LÄNSI-UUDENMAAN PELASTUSTOIMEN ALUEEN ÖLJYVAHINKOJEN TORJUNTASUUNNITELMAN KUSTANNUSSELVITYS VUOSILLE

LÄNSI-UUDENMAAN PELASTUSTOIMEN ALUEEN ÖLJYVAHINKOJEN TORJUNTASUUNNITELMAN KUSTANNUSSELVITYS VUOSILLE LÄNSI-UUDENMAAN PELASTUSTOIMEN ALUEEN ÖLJYVAHINKOJEN TORJUNTASUUNNITELMAN KUSTANNUSSELVITYS VUOSILLE - 2019 Suunnitelman tarkistus koskee vahvistettua öljyntorjuntasuunnitelmaa: Pelastustoimen alue Vahvistaja

Lisätiedot

Palontutkinnassa opittua Rakenteellisen palonehkäisyn opintopäivät Oulu

Palontutkinnassa opittua Rakenteellisen palonehkäisyn opintopäivät Oulu Palontutkinnassa opittua Rakenteellisen palonehkäisyn opintopäivät Oulu 16.11.2016 Oulu-Koillismaan pelastuslaitos Palotarkastaja Pasi Nyman Oulu-Koillismaan p: 044-703 8682 pelastuslaitos pasi.nyman@ouka.fi

Lisätiedot

PÄÄTÖS. No YS 301. Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 62 :n mukaisen poikkeuksellista tilannetta koskevan ilmoituksen johdosta.

PÄÄTÖS. No YS 301. Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 62 :n mukaisen poikkeuksellista tilannetta koskevan ilmoituksen johdosta. PÄÄTÖS Helsinki 17.2.2006 Annettu julkipanon jälkeen Dnro UUS 2005 Y 345 12 No YS 301 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 62 :n mukaisen poikkeuksellista tilannetta koskevan ilmoituksen johdosta.

Lisätiedot

Pilaantuneiden kohteiden hallinnointi Turussa

Pilaantuneiden kohteiden hallinnointi Turussa Pilaantuneiden kohteiden hallinnointi Turussa Fredrik Klingstedt 29.3.2012 Toimivalta maaperän puhdistamisessa Pilaantuneen maaperän puhdistamisen viranomaistehtävistä Turussa vastaa Turun kaupungin ympäristönsuojelutoimisto

Lisätiedot

Lautakunnassa on yhdeksän jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen.

Lautakunnassa on yhdeksän jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. HELSINGIN KAUPUNGIN PELASTUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 Toimiala Helsingin kaupungin pelastuslautakunta ja sen alainen Helsingin kaupungin pelastuslaitos huolehtivat pelastustoimesta sekä niille erikseen määrätyistä

Lisätiedot

Muiden kuin kuivatusvesien johtaminen toisen ojaan Toimintaohjeet VL:n ja YSL:n valossa

Muiden kuin kuivatusvesien johtaminen toisen ojaan Toimintaohjeet VL:n ja YSL:n valossa Muiden kuin kuivatusvesien johtaminen toisen ojaan Toimintaohjeet VL:n ja YSL:n valossa Ympäristönsuojelupäivät 2013 Lammin biologinen asema Marko Nurmikolu & Vesa Valpasvuo On erilaisia vesiä ja niille

Lisätiedot

BORIS -käyttöoikeuspolitiikka

BORIS -käyttöoikeuspolitiikka Muistio 1 (8) 13.10.2013 Vesikeskus Ympäristövahinkojen torjunta Koonnut Meri Hietala BORIS -käyttöoikeuspolitiikka Sisältö 1 BORIS ja sen käyttötarkoitus... 1 2 BORIS -käyttäjähallinnan tavoitteet ja

Lisätiedot

Pälkäneen Metsästyseura ry Ampumaradantie PÄLKÄNE

Pälkäneen Metsästyseura ry Ampumaradantie PÄLKÄNE HAKIJA Pälkäneen Metsästyseura ry Ampumaradantie 5 36600 PÄLKÄNE KIINTEISTÖ Pälkäneen kunnassa Kuulialan kylässä kiinteistörekisteritunnus 635-415-1-78 (Kankaanlukon ampumarata) osoitteessa Ampumaradantie

Lisätiedot

Sinikka Ignatius, Marja-Liisa Korhonen ja Helena Mäkinen Onkkaalantie PÄLKÄNE

Sinikka Ignatius, Marja-Liisa Korhonen ja Helena Mäkinen Onkkaalantie PÄLKÄNE HAKIJA Sinikka Ignatius, Marja-Liisa Korhonen ja Helena Mäkinen Onkkaalantie 112 36600 PÄLKÄNE KIINTEISTÖ Pälkäneen kunnassa kiinteistörekisteritunnus 635-424-24-136 osoitteessa Onkkaalantie 112, 36600

Lisätiedot

Kaavoitus ja pohjavedet. Hydrogeologi Timo Kinnunen Uudenmaan ELY-keskus Luonnon- ja vesiensuojelun yksikkö

Kaavoitus ja pohjavedet. Hydrogeologi Timo Kinnunen Uudenmaan ELY-keskus Luonnon- ja vesiensuojelun yksikkö Kaavoitus ja pohjavedet Hydrogeologi Timo Kinnunen Uudenmaan ELY-keskus Luonnon- ja vesiensuojelun yksikkö 7.10.2015 Kaavoitus ja pohjavedet, sisältö: Maankäytön suunnittelujärjestelmä Suomessa Esimerkkejä

Lisätiedot

Helsingin purot haitallisten aineiden päästöjen kohteena. Jari Pekka Pääkkönen Johtava ympäristötutkija Helsingin kaupungin ympäristökeskus

Helsingin purot haitallisten aineiden päästöjen kohteena. Jari Pekka Pääkkönen Johtava ympäristötutkija Helsingin kaupungin ympäristökeskus Helsingin purot haitallisten aineiden päästöjen kohteena Jari Pekka Pääkkönen Johtava ympäristötutkija Helsingin kaupungin ympäristökeskus Helsingin pienvedet noin 30 40 puroa riippuen laskentatavasta

Lisätiedot

17 Alusöljyvahingon. torjuntaan liittyvät. lait ja luvat

17 Alusöljyvahingon. torjuntaan liittyvät. lait ja luvat 17 Alusöljyvahingon torjuntaan liittyvät lait ja luvat SÖKÖ II -manuaali Ohjeistusta alusöljyvahingon rantatorjuntaan Alusöljyvahingon torjuntaan liittyvät lait ja luvat Kotka 2011 Kymenlaakson ammattikorkeakoulun

Lisätiedot

Ympäristönsuojelu- ja vesihuoltolainsäädäntö on uudistunut alkaen

Ympäristönsuojelu- ja vesihuoltolainsäädäntö on uudistunut alkaen Ympäristönsuojelu- ja vesihuoltolainsäädäntö on uudistunut 1.9.2014 alkaen Ympäristönsuojelu- ja vesihuoltolainsäädäntöjen muutokset ovat olleet vireillä tätä suojelusuunnitelmaa laadittaessa. Suojelusuunnitelmassa

Lisätiedot

Onnettomuustutkinta turvallisuuden kehittäjänä

Onnettomuustutkinta turvallisuuden kehittäjänä ONNETTOMUUSTUTKINTAKESKUS CENTRALEN FÖR UNDERSÖKNING AV OLYCKOR ACCIDENT INVESTIGATION BOARD FINLAND Sörnäisten rantatie 33 C, 00580 Helsinki, Finland www.onnettomuustutkinta.fi Onnettomuustutkinta turvallisuuden

Lisätiedot

Talousveden saastuminen ja erityistilanteissa toimiminen

Talousveden saastuminen ja erityistilanteissa toimiminen Talousveden saastuminen ja erityistilanteissa toimiminen Ylitarkastaja Jaana Kilponen, MMT Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto, Valvira jaana.kilponen@valvira.fi 27.9.2013 1 Tilannejohtaminen

Lisätiedot

KAIVU- JA LOUHINTATOIMENPITEIDEN SUORITTAMINEN SEKÄ KAADETTAVAT PUUT

KAIVU- JA LOUHINTATOIMENPITEIDEN SUORITTAMINEN SEKÄ KAADETTAVAT PUUT 1 (5) KAIVU JA LOUHINTATOIMENPITEIDEN SUORITTAMINEN SEKÄ KAADETTAVAT PUUT 1. Yleistä Tällä ohjeella pyritään selventämään kaivettavien ja louhittavien massojen sekä kaadettavien puiden osalta vuokraehtoja

Lisätiedot

ASUNTO-OSAKEHUONEISTOSSA TEHTÄVÄSTÄ KUNNOSSAPITO- JA MUUTOSTYÖSTÄ ILMOITUS

ASUNTO-OSAKEHUONEISTOSSA TEHTÄVÄSTÄ KUNNOSSAPITO- JA MUUTOSTYÖSTÄ ILMOITUS ASUNTO-OSAKEHUONEISTOSSA TEHTÄVÄSTÄ KUNNOSSAPITO- JA MUUTOSTYÖSTÄ ILMOITUS Sivu 1/2 TALOYHTIÖ Asunto-osakeyhtiön nimi ja osoite Huoneiston numero OSAKAS Huoneiston osakkeenomistajan nimi ja puhelinnumero

Lisätiedot

Riihimäen Metallikaluste Oy:n ilmoitus toiminnan lopettamisesta

Riihimäen Metallikaluste Oy:n ilmoitus toiminnan lopettamisesta Riihimäen Metallikaluste Oy:n ilmoitus toiminnan lopettamisesta Ympla 16.6.2016 89 Riihimäen Metallikaluste Oy:lle on myönnetty ympäristölupa vuonna 2009 (Ympla 29.10.2009 151, Dnro 740/2009). Ympäristöluvan

Lisätiedot

Lämpökaivojen ympäristövaikutukset ja luvantarve

Lämpökaivojen ympäristövaikutukset ja luvantarve Lämpökaivojen ympäristövaikutukset ja luvantarve Hydrogeologi Timo Kinnunen, Uudenmaan ELY-keskus 11.4.2013 Esityksen sisältö Lämpökaivoihin liittyviä ympäristöriskejä Lämpökaivon rakentamiseen tarvitaan

Lisätiedot

Hakemus on tullut vireille aluehallintovirastossa Ympäristönsuojelulain 57. Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohta 13 f).

Hakemus on tullut vireille aluehallintovirastossa Ympäristönsuojelulain 57. Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohta 13 f). Etelä-Suomi Päätös Nro 30/2014/1 Dnro ESAVI/149/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 7.2.2014 ASIA Rosk'n Roll Oy Ab:n Hangon kompostointilaitoksen toiminnan lopettamista, toimintaa koskevan ympäristöluvan

Lisätiedot

T E K N I S E N T O I M E N P Ä Ä V A S T U U A L U E E N

T E K N I S E N T O I M E N P Ä Ä V A S T U U A L U E E N VALTIMON KUNNAN T E K N I S E N T O I M E N P Ä Ä V A S T U U A L U E E N J O H T O S Ä Ä N T Ö Hyväksytty 6.11.2012 Voimaantulo 1.1.2013 2 TEKNISEN TOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 Toiminta-ajatus 2 Tekninen lautakunta

Lisätiedot

Puolustusvoimat, Maavoimien Materiaalilaitoksen Esikunta (MAAVMATLE) PL TAMPERE

Puolustusvoimat, Maavoimien Materiaalilaitoksen Esikunta (MAAVMATLE) PL TAMPERE HAKIJA Puolustusvoimat, Maavoimien Materiaalilaitoksen Esikunta (MAAVMATLE) PL 69 33541 TAMPERE KIINTEISTÖ Juupajoen kunnassa kiinteistörekisteritunnus 177-893-10-1 (Lylyn varikon alue) Alueen omistaa

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

Kalastuksenvalvontaa (ko?) 1.4.2012 Tuntuipa hyvältä 2012-2013 löysinrantein 2014 ruuvia kiristettii Mitäpä sitten?

Kalastuksenvalvontaa (ko?) 1.4.2012 Tuntuipa hyvältä 2012-2013 löysinrantein 2014 ruuvia kiristettii Mitäpä sitten? Kalastuksenvalvontaa (ko?) 1.4. Tuntuipa hyvältä -2013 löysinrantein 2014 ruuvia kiristettii Mitäpä sitten? Toimivaltuudet mikä muuttuu? Myyjän varastoa ei saa tarkastaa Velvollisuus hävittää laittomia

Lisätiedot

Tampereen kaupungissa Hervannan kaupunginosassa kiinteistörekisteritunnukset M501 ja osoitteessa Tieteenkatu 1

Tampereen kaupungissa Hervannan kaupunginosassa kiinteistörekisteritunnukset M501 ja osoitteessa Tieteenkatu 1 HAKIJA Hervannan Vuokratontit Oy c/o Pöyry CM Oy Hämeenkatu 23 A, 4. krs. 33200 TAMPERE KIINTEISTÖT Tampereen kaupungissa Hervannan kaupunginosassa kiinteistörekisteritunnukset 837-65-7050-1-M501 ja 837-65-7050-1

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI Rekisteriseloste 1 (5)

HELSINGIN KAUPUNKI Rekisteriseloste 1 (5) HELSINGIN KAUPUNKI Rekisteriseloste 1 (5) Laatimispäivä/Päivityspäivä 31.12.2014 Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä. 1. nimi 2. pitäjä 3. vastuuhenkilö 4.

Lisätiedot

SISÄLLYS. LIITTEET Kilpitiedot (oppaassa) Rahtikirja (erillinen liite) Tarkastuspöytäkirja (erillinen liite)

SISÄLLYS. LIITTEET Kilpitiedot (oppaassa) Rahtikirja (erillinen liite) Tarkastuspöytäkirja (erillinen liite) KÄYTTÖOPAS 1 SISÄLLYS 4 1 Alkusanat 4 2 Määritelmät 5 3 Tekniset tiedot 5 4 Käyttö- ja toimintatiedot 6 5 Säiliön merkintä 6 6 Säiliö maastossa ja työmailla 7 7 Polttonesteiden tiekuljetus ja viranomaisvalvonta

Lisätiedot

PÄÄTÖS 1 (5) Helsinki No YS 660. Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 61 :n mukaisen koeluonteista toimintaa koskevasta ilmoituksesta.

PÄÄTÖS 1 (5) Helsinki No YS 660. Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 61 :n mukaisen koeluonteista toimintaa koskevasta ilmoituksesta. PÄÄTÖS 1 (5) Helsinki 13.5.2005 Annettu julkipanon jälkeen Dnro 0199Y0187 114 No YS 660 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 61 :n mukaisen koeluonteista toimintaa koskevasta ilmoituksesta. ILMOITUKSEN

Lisätiedot

Kangasalan kunnassa kiinteistörekisteritunnus osoitteessa Finnentie 1 Kangasala

Kangasalan kunnassa kiinteistörekisteritunnus osoitteessa Finnentie 1 Kangasala HAKIJA Ruokakesko Oy Satamakatu 3 00016 KESKO KIINTEISTÖ Kangasalan kunnassa kiinteistörekisteritunnus 211-454-2-449 osoitteessa Finnentie 1 Kangasala VIREILLETULOPERUSTE Ympäristönsuojelulaki 78 VIREILLETULOAIKA

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeri

Maa- ja metsätalousministeri MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ ASETUS nro 17/EEO/2010 Päivämäärä Dnro 7.5.2010 1555/14/2010 Voimaantulo- ja voimassaoloaika 20.5.2010 - toistaiseksi Muuttaa Vieraista aineista eläimistä saatavissa elintarvikkeissa

Lisätiedot

SIIKAISTEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET

SIIKAISTEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET SIIKAISTEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET SIIKAISTEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Tavoite Ympäristönsuojelumääräysten tavoitteena on paikalliset olosuhteet huomioon

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet Osa 5 a Vaaralliset kemikaalit

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet Osa 5 a Vaaralliset kemikaalit Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet 2015 Osa 5 a Vaaralliset kemikaalit Tukesin valvontakohteet, muut kohteet Vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta

Lisätiedot

VESILAIN VAIKUTUS RUOPPAUKSEN SUUNNITTELUUN JA TOTEUTUKSEEN

VESILAIN VAIKUTUS RUOPPAUKSEN SUUNNITTELUUN JA TOTEUTUKSEEN VESILAIN VAIKUTUS RUOPPAUKSEN SUUNNITTELUUN JA TOTEUTUKSEEN Kari Nieminen, Varsinais-Suomen ELY-keskus Salo 6.3.2013 Oikeus vesialueen ruoppaukseen VL 2:6: Lietteestä, matalikosta tai muusta niihin verrattavasta

Lisätiedot

Vastuutahot/laki Pelastuslaitos omalla alueellaan maalla ja merellä Syke tai heidän määräämänsä taho aavalla selällä tapahtuvissa onnettomuuksissa Elykeskus avustaa ja ohjaa Kunnat osallistuvat tarvittaessa

Lisätiedot

ROMUNKÄSITTELYLAITOS. Raahen Romu Oy SEURANTA- JA TARKKAILUSUUNNITELMA

ROMUNKÄSITTELYLAITOS. Raahen Romu Oy SEURANTA- JA TARKKAILUSUUNNITELMA ROMUNKÄSITTELYLAITOS Raahen Romu Oy SEURANTA- JA TARKKAILUSUUNNITELMA 28.4.2015 Raahen Romu Oy / Seuranta ja tarkkailusuunnitelma 28.4.2014 1/4 1. Laitokselle käsiteltäviksi hyväksyttävät materiaalit Raahen

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASIA PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 23.8.2004 Kokouspvm 19.8.2004 LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Päätös. Ympäristönsuojelulain 28 :n 1 momentti ja 2 momentin kohta 4 Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin kohta 13 f

Päätös. Ympäristönsuojelulain 28 :n 1 momentti ja 2 momentin kohta 4 Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin kohta 13 f Päätös Etelä-Suomi Nro 55/2013/1 Dnro ESAVI/78/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 14.3.2013 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus ongelmajätteiden vastaanottokeskuksen toimintaa koskevan ympäristölupapäätöksen

Lisätiedot

Pilaantuneiden maa-alueiden kärkihanke

Pilaantuneiden maa-alueiden kärkihanke Pilaantuneiden maa-alueiden kärkihanke Demonstraatiohanke: klooratuilla liuottimilla pilaantuneen maaperän ja pohjaveden riskienhallinta Jarno Laitinen Projektipäällikkö Pirkanmaan ELY-keskus Tampere Esityksen

Lisätiedot

Alue sijaitsee I luokan Nuutajärven pohjavesialueella.

Alue sijaitsee I luokan Nuutajärven pohjavesialueella. HAKIJA Urjalan kunta Tekninen palvelukeskus PL 33 31716 URJALA KIINTEISTÖT Urjalan kunnassa kiinteistörekisteritunnus 887-441-1-86, osoitteessa Rauhalantie 13 as 1, 31160 NUUTAJÄRVI Kiinteistön omistaa

Lisätiedot

Nokian kaupungissa kiinteistörekisteritunnus osoitteessa Nokian valtatie 29, Nokia

Nokian kaupungissa kiinteistörekisteritunnus osoitteessa Nokian valtatie 29, Nokia HAKIJA Nokian kaupunki PL 2 37101 NOKIA KIINTEISTÖ Nokian kaupungissa kiinteistörekisteritunnus 536-1-903-3 osoitteessa Nokian valtatie 29, Nokia VIREILLETULOPERUSTE Ympäristönsuojelulaki 78 VIREILLETULOAIKA

Lisätiedot

PELASTUSTOIMINNAN JOHTAMINEN -OHJE

PELASTUSTOIMINNAN JOHTAMINEN -OHJE 19.6.2007 1(10) PELASTUSTOIMINNAN JOHTAMINEN -OHJE 19.6.2007 2(10) SISÄLLYS 1 Ohje ja sen tarkoitus...3 2 Satakunnan pelastustoimen operatiivinen johtamisjärjestelmä...3 2.1 Johtovastuun ottaminen ja siirtäminen...4

Lisätiedot

Valtionavustukset järvien kunnostamiseen. Pasi Lempinen, Uudenmaan ELY-keskus

Valtionavustukset järvien kunnostamiseen. Pasi Lempinen, Uudenmaan ELY-keskus Valtionavustukset järvien kunnostamiseen Pasi Lempinen, Uudenmaan ELY-keskus Kotijärvet kuntoon Espoossa -seminaari 22.9.2016 Avustukset järvien kunnostamiseen ELY-keskus voi myöntää valtionavustusta järven

Lisätiedot

9. Kemikaalionnettomuus

9. Kemikaalionnettomuus 9. Kemikaalionnettomuus KKemikaalionnettomuuksien laajuus ja luonne vaihtelevat huomattavasti. Tilanteiden omaleimaisuus tekee eri tahojen toiminnasta onnettomuustilanteessa vaativan tehtävän. Lisäksi

Lisätiedot

Onnettomuuksista oppiminen tutkinnan näkökulmasta

Onnettomuuksista oppiminen tutkinnan näkökulmasta Onnettomuuksista oppiminen tutkinnan näkökulmasta Onnettomuuksien ehkäisy 2012, Espoo 7.2.2012 Johtaja, dosentti Direktör, docent Veli-Pekka Nurmi Onnettomuustutkintakeskus Olycksutredningscentralen Uutisointia:

Lisätiedot

Yleisötilaisuudet ja pyrotekniikka

Yleisötilaisuudet ja pyrotekniikka Yleisötilaisuudet ja pyrotekniikka Anu Puttonen vs. tarkastusinsinööri 1 Valvontavastuut Pelastuslaitos Poliisi Tukes Raja Luokan 2 ja 3 ilotulitteet (kuluttajailotulitteet) Yksityishenkilön järjestämä

Lisätiedot

Saimaan Satamat Oy Satamatie 4 80220 Joensuu VENESATAMASÄÄNNÖT

Saimaan Satamat Oy Satamatie 4 80220 Joensuu VENESATAMASÄÄNNÖT Saimaan Satamat Oy Satamatie 4 80220 Joensuu VENESATAMASÄÄNNÖT Venesatamasäännöt koskevat kaikkia Saimaan Satamat Oy:n ylläpitämiä ja hallinnoimia venepaikkoja, niiden talvisäilytysalueita sekä kalastusvälinevajoja.

Lisätiedot

Vesienhoidon TPO Teollisuus

Vesienhoidon TPO Teollisuus Vesienhoidon TPO Teollisuus Sidosryhmäseminaari 5.3.2014 Juha Lahtela 5.3.2014 Nykykäytäntö Ympäristönsuojelulainsäädännön mukaisesti ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavat toiminnot tarvitsevat ympäristöluvan

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 136/12/1 Dnro PSAVI/117/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 18.12.2012

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 136/12/1 Dnro PSAVI/117/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 18.12.2012 PÄÄTÖS Nro 136/12/1 Dnro PSAVI/117/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 18.12.2012 1 ASIA HAKIJA ON Kuusamo-työhönvalmennuskeskus ry:n ympäristöluvan rauettaminen, Kuusamo Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-,

Lisätiedot

MATTI-tietojärjestelmä ja PIMA-kunnostukset tilastokatsaus

MATTI-tietojärjestelmä ja PIMA-kunnostukset tilastokatsaus MATTI-tietojärjestelmä ja PIMA-kunnostukset tilastokatsaus Mutku ry 21.3.2013 Outi Pyy, Suomen ympäristökeskus Käsiteltävät aiheet Maaperän tilan tietojärjestelmä Tietojärjestelmän kohteet Alueiden kunnostaminen

Lisätiedot

Sallan koulukeskuksen YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA. (Pelastuslaki 379/ ) (VN asetus pelastustoimesta 407/ ) Tarkastettu

Sallan koulukeskuksen YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA. (Pelastuslaki 379/ ) (VN asetus pelastustoimesta 407/ ) Tarkastettu 2016 2017 Sallan koulukeskuksen YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA (Pelastuslaki 379/2011 16 ) (VN asetus pelastustoimesta 407/2011 3 ) Tarkastettu Pelastusviranomaisen hyväksyntä / 20 / 20 Sallan kunta

Lisätiedot

1 YLEISTÄ TURVALLISUUSPOIKKEAMISTA ILMOITTAMINEN Tarkempi selvitys turvallisuuspoikkeamasta... 4

1 YLEISTÄ TURVALLISUUSPOIKKEAMISTA ILMOITTAMINEN Tarkempi selvitys turvallisuuspoikkeamasta... 4 LIIKENNEVIRASTO OHJE 2 (5) Sisällysluettelo 1 YLEISTÄ... 3 2 TURVALLISUUSPOIKKEAMISTA ILMOITTAMINEN... 3 2.1 Tarkempi selvitys turvallisuuspoikkeamasta... 4 3 POIKKEAMAN JÄLKEINEN TOIMINTA... 5 4 LIITTEET...

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. 1 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASIA PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 20.1.2003 Kokouspvm 16.1.2003 LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot