Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos Västra Nylands räddningsverk SS, SG PELASTUSTOIMINNAN MENETELMÄOHJE ÖLJYVAHINKOJEN TORJUNNASTA LUP

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos Västra Nylands räddningsverk SS, SG PELASTUSTOIMINNAN MENETELMÄOHJE ÖLJYVAHINKOJEN TORJUNNASTA LUP 2013-18"

Transkriptio

1 Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos Västra Nylands räddningsverk SS, SG PELASTUSTOIMINNAN MENETELMÄOHJE ÖLJYVAHINKOJEN TORJUNNASTA LUP Hyväksytty Päivämäärä Laatija Tulee voimaan Olli Pietikäinen, pelastuspäällikkö SS, SG

2 Sisällys YLEISTÄ... 3 TORJUNNAN JOHTO... 3 YHTEISTYÖVIRANOMAISET... 4 ILMOITUS ÖLJYVAHINGOSTA, TOIMENPITEET... 4 TOIMINTA ÖLJYVAHINGOSSA... 5 TYÖKONEIDEN JA ASIANTUNTIJOIDEN KÄYTTÄMINEN JA TILAAMINEN... 5 POHJAVESI, VESIALUEET JA MAHDOLLISET KÄYTTÖRAJOITUKSET... 6 KÄYETYN MATERIAALIN JA HENKILÖSTÖN KIRJAAMINEN... 6 VAHINGON KIRJAAMINEN, DIARIOINTI, ASIAPAPERIEN SÄILYTYS SEKÄ LASKUTUS... 6 VAHINGON AIHEUTTAJA... 7 VAKUUTUSYHTIÖ... 7 ILMOITUKSET VAHINGOSTA VIRANOMAISILLE... 8 TUTKINTAPYYNTÖ POLIISILLE... 9 NÄYTTEENOTTO... 9 ALUEIDEN KÄYTTÖRAJOITUKSET MAANPOISTO JÄTTEEN SIJOITUS VÄHÄISET ÖLJYVAHINGOT LIIKENNEONNTETTOMUUKSISSA VAHINGON TORJUNNAN PÄÄTTÄMINEN Liitteet:

3 YLEISTÄ Tämän menetelmäohjeen tarkoitus on kuvata miten Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos järjestää öljyvahinkojen torjuntatyön. Tässä ohjeessa torjuntatyön johtaja tarkoittaa torjuntatyön johtajan tehtävässä toimivaa pelastusviranomaista. Öljyvahinkojen torjuntatyö sisältää öljyvuodon tukkimisen, leviämisen estämisen ja öljyn talteenoton ja/tai pilaantuneen maan poistamisen. Tässä ohjeessa ei ole kuvattu öljyvahingon jälkitorjuntaa. Kuitenkin toiminnan kokonaistavoite on vahinkojen minimointi. Tehokkuus on torjunnan tärkein arvosteluperuste. Torjuntatoimien resursointi tulee olla järkevässä suhteessa saavutettavissa oleviin tuloksiin, huomioiden hyöty ja vahinkojen lieventäminen. Ohjeella pyritään helpottamaan torjuntatoimenpiteistä vastaavan pelastusviranomaisen työtä. Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen alueen kunnat ovat määränneet jälkitorjunnasta vastaavat kunnan viranomaiset. TORJUNNAN JOHTO Pelastuslaitoksen tulee kiireellisesti ryhtyä vahinkojen torjumiseksi tai rajoittamiseksi kaikkiin sellaisiin tarpeellisiin toimenpiteisiin, joista aiheutuvat kustannukset tai vahingot eivät ole ilmeisessä epäsuhteessa uhattuina oleviin taloudellisiin ja muihin arvoihin. Jos eri viranomaisille ja tahoille kuuluvien vastuiden ja toimivaltuuksien selkiyttämiseksi on tarpeen, pelastusviranomaisen tulee tehdä öljytorjunnan aloittamisesta nimenomainen päätös. Päätöksestä on ilmoitettava asianomaisille viranomaisille ja asianosaisille heti, kun se on mahdollista. Pyydettäessä päätös on vahvistettava kirjallisesti. Jos öljyntorjuntaan osallistuu useamman toimialan viranomaisia, tilanteen yleisjohtajana toimii pelastusviranomainen. Yleisjohtaja vastaa tilannekuvan ylläpitämisestä ja toiminnan yhteensovittamisesta. Eri toimialojen yksiköt toimivat oman johtonsa alaisuudessa siten, että niiden toimenpiteet kokonaisuudessaan edistävät onnettomuuden tai tilanteen seurausten tehokasta torjuntaa. Torjuntatöiden johtaja päättää milloin öljyvahingon torjunta ei enää vaadi pelastuslaitoksen toimenpiteitä. Tarvittaessa on kuultava elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusta. Pelastuslaitoksen suorittamien torjuntatoimenpiteiden jälkeen, öljyvahingon jälkitorjunnasta vastaavat tarvittaessa kuntien nimeämät/ määräämät viranomaiset. Johtovastuun siirtäminen tulee tapahtua yhteistyössä kyseisen kunnan jälkitorjunnasta 3

4 vastaavan viranomaisen kanssa. Siirto varmistetaan kirjallisesti ja siirtävä ja vastaanottava viranomainen allekirjoittavat sen. Liite 1. Kuntien jälkitorjunnasta vastaavat viranomaiset Liite 9. Jälkitorjunta siirtoasiakirja Vahingon aiheuttaja voi torjuntaviranomaisen luvalla ja valvonnassa huolehtia vahingon torjunnasta, mutta torjunnan johtovastuu säilyy edelleen torjuntaviranomaisella. YHTEISTYÖVIRANOMAISET Kunnan eri viranomaisten ja laitosten tulee tarvittaessa osallistua öljyvahinkojen torjuntaan. Liite 2. Taulukko kuntien eri virastoista ja laitoksista, jotka osallistuvat öljyntorjuntaan. ILMOITUS ÖLJYVAHINGOSTA, TOIMENPITEET Hälytys- ja tehtäväilmoitusten tarkastaminen ja öljyvahingon torjuntatyö kuuluu pelastusviranomaisille. Ensimmäisen onnettomuuspaikalle saapuneen pelastusyksikön yksikönjohtaja tekee nopean tiedustelun ja aloittaa pelastustehtävän ongelmien kartoituksen. Torjuntatyön johtaja tiedustelee vahingon laajuuden, leviämisuhkan ja muut vaarat; palo, ympäristö, omaisuus jne. Tiedustelun perusteella torjuntatyön johtaja päättää torjuntatyön aloittamisesta ja käynnistää ensitoimenpiteet, sekä huolehtii tarpeen mukaan vahingon paikallistamisesta ja rajoittamisesta sekä öljyn keruusta ja muista ensivaiheen torjuntaan liittyvistä toimenpiteistä. Öljyvahingon torjuntatyön johtaminen tapahtuu pelastustoiminnan johtamisprosessin mukaisesti. Tehtävässään torjuntaviranomainen voi neuvotella muiden asianosaisten ja asiantuntijoiden kanssa, mutta torjuntatoimien vastuun siirto tai jakaminen ei ole mahdollista. Tämän ratkaisuvastuun piiriin kuuluu kaikki vahinkoa koskevat toimet, kunnes öljyvahingosta ja siitä syntyneestä jätteestä ei voi enää aiheutua välitöntä haittaa, leviämis- tai vahingonvaaraa. Torjuntatyön johtajan on laajassa vahingossa tehtävä ilmoitus päivystävälle palomestarille tai päivystävälle päällikölle. Torjuntatyön aikana on huolehdittava pelastustoiminnan valmiuden ylläpidosta torjuntatyön aikana siten kun se on määritelty Ohjeessa pelastustoiminnasta. Pelastustoiminnan yksiköiden oikea työskentelytapa sekä tehokas työskentely pienentävät tehtävän läpimenoaikaa ja vähentävät siten valmiuden vajetta. Tämän lisäksi on tarvittaessa turvauduttava ulkopuoliseen torjunta-apuun. 4

5 Mikäli tilanteeseen liittyy useita onnettomuustyyppejä, pelastustyön johtaja päättää toimenpiteiden suoritusjärjestyksestä. TOIMINTA ÖLJYVAHINGOSSA Öljyvahingon torjuminen tulee pääsääntöisesti suorittaa yhtäjaksoisesti öljyvahinkojätteiden haitattomaksi tekemiseen asti. Torjuntatoimenpiteet tulee suorittaa mahdollisimman tehokkaasti ja viivytyksettä. Toiminta öljyvahingossa voi jakaa kolmeen osaan; Öljyvahinkojen torjuntatyö tarkoittaa torjunnan kiireellisintä vaihetta ns. ensitorjuntaa. Torjuntatyö pitää sisällään öljyvuodon tukkimisen, leviämisen estämisen, öljyn talteenoton ja/tai öljyisen maan poiston. Öljyvahinkojen torjuminen tulee, jos mahdollista, suorittaa yhtäjaksoisesti jätteen haitattomaksi tekemiseen asti, sillä jätteiden väliaikainen varastointi lisää toimenpiteiden määrää ja kustannuksia. Torjuntatyössä voi käyttää apuna TOKEVA - ohjetta tai tieliikenneonnettomuuksien öljyntorjunnan opasta. Jälkitorjunta tarkoittaa vaihetta, joka seuraa sen jälkeen, kun torjuntatyö on saatettu päätökseen. Jälkitorjunta sisältää toimenpiteet, joita tehdään öljyn pilaaman maaperän, pohjaveden ja rannikon puhdistamiseksi ja kunnostamiseksi sen jälkeen, kun välttämättömät torjuntatoimet vahingon rajoittamiseksi ja öljyn keräämiseksi on tehty Pilaantuneen maan puhdistusmenettely Mikäli jälkitorjunta ei johda tavanomaisin menetelmin riittävään puhdistus tavoitteeseen tai se muutoin on tarkoituksenmukaista, siirtyvät jatkotoimenpiteet Ympäristönsuojelulain mukaiseen pilaantuneen maan puhdistamismenettelyyn. On varmistettava, että vastuullinen tekee pilaantuneen maaperän tutkimusilmoituksen (PIMA) Elinkeino- liikenne ja ympäristökeskukseen tai hakee lupaa Aluehallintovirastosta. TYÖKONEIDEN JA ASIANTUNTIJOIDEN KÄYTTÄMINEN JA TILAAMINEN Työkoneet voidaan tilata tilannekeskuksen kautta tai suoraan esimerkiksi vahinkokunnan teknisen toimialan kautta. Työkonetta tilattaessa on selvitettävä maksaja; maksaako vahingon aiheuttaja vai pelastuslaitos. Laaja ja pitkäaikainen vahinko saattaa edellyttää asiantuntijakonsultin käyttöä niin vahinkojätteen käsittelyn kuin maaperän ja pohjaveden saastuneisuuden seuraamisen osalta. Torjuntatyön johtaja voi itse tilata käyttäen Espoon kaupungin 5

6 ympäristötekniikan sopimustoimittajia taikka kehottaa vahingon aiheuttajaa tilaamaan ympäristötekniikan konsultin selvittämään vahingon laajuutta. Liite 3. Maaperäkonsultit Espoon yhteystiedot POHJAVESI, VESIALUEET JA MAHDOLLISET KÄYTTÖRAJOITUKSET Maan pinnalla oleva öljy sekä likaantunut maa-aines on pohjavesialueella poistettava mahdollisimman nopeasti. Mikäli pohjavesialueella on tehty suojaustoimenpiteitä, on vältettävä suojaavien kalvojen tai rakenteiden heikentämistä. Torjuntatyön johtajan on huolehdittava kerätyn öljyn sijoittamisesta. Johtoyksiköistä löytyy ko. alueen kaikki pohjavesialueiden kartat. Tarvittaessa pohjavesialueet voi tarkistaa Pronto - tietojärjestelmästä tai tilannekeskuksesta. Kaivojen, vedenottamoiden tai uimapaikkojen käyttörajoituksista päättää ympäristöviranomainen. Torjuntatyön johtajan on oltava yhteydessä ao. viranomaiseen. Päätöksen voi kiireellisissä tapauksissa tehdä myös torjuntaviranomainen. KÄYETYN MATERIAALIN JA HENKILÖSTÖN KIRJAAMINEN Torjuntatyön johtaja huolehtii siitä, että käytetyt materiaalit, ulkopuolisen kaluston ja henkilöstön ja sekä oman henkilöstön käyttö kirjataan heti vahingon alusta saakka. VAHINGON KIRJAAMINEN, DIARIOINTI, ASIAPAPERIEN SÄILYTYS SEKÄ LASKUTUS Torjuntatyön johtaja joka päättää torjuntatöiden aloittamisesta, huolehtii siitä että vahingosta avataan tehtävä JOTKE - tietojärjestelmään tai vahingosta pidetään toimintapäiväkirjaa. Pienissä vahingoissa, joissa aiheuttaja on tiedossa riittää Prontoon tehtävä onnettomuusseloste sekä aiheuttajan tiedoilla täytetty öljyntorjunnanlaskutuslomake. Liite 4. Öljyntorjunnan laskutuslomake. Laskutuslomake toimitetaan skannattuna öljyntorjunnan laskutusta hoitavalle taholle sähköpostilla osoitteeseen: Pitkäkestoisissa ja paljon öljyntorjunta- ja keräysmateriaalia tarvitsevissa tilanteissa avataan vahingolle erillinen hankenumero jolloin kaikki kustannukset kirjautuvat oikeaan kustannuspaikkaan. Hankenumeron avaa tukipalvelu. Sähköposti: 6

7 Vahingolle annetaan nimi ja päivämäärä sekä Pronton selostenumero. Vahingon nimi ja päivämäärä sekä hankenumero ilmoitetaan öljyntorjunnan laskutusta hoitavalle taholle sähköpostilla osoitteeseen: Asiapaperit kuten muistiot, päätökset, laskut, kuormakirjat jne. toimitetaan alkuperäisinä arkistoitavaksi Hangon paloaseman toimistoon. Asiapaperit kuuluvat pitkäaikaisesti säilytettäviin ja arkistoitaviin asiakirjoihin sillä vahinkotapahtuman tietoja voidaan tarvita vielä kymmenien vuosien jälkeen. Torjuntatyönjohtaja ottaa kopiot ennen asiapapereiden lähettämistä ja säilyttää niitä omassa kansiossaan. Pitkäaikaisessa vahingossa kansio siirtyy torjuntatyön johtajan vaihtuessa uudelle johtajalle jonka tulee toimia em. mukaisesti saadessaan tai laatiessaan uusia asiapapereita. VAHINGON AIHEUTTAJA Vahingon aiheuttaja tai se jonka hoidossa tai hallussa öljy on vastaa öljyvahingon kustannuksista. Mikäli torjuntatyön johtaja ei saa selville vahingon aiheuttajaa torjuntatyöstä aiheutuvien kustannusten korvaamiseksi, on hänen tehtävä tutkintapyyntö poliisille vahingon aiheuttajan selville saamisille. Vahingon aiheuttaja voi myös huolehtia vahingon torjuntatyöstä torjuntatyön johtajan päätöksellä. Asiasta on tehtävä kirjallinen päätös. Tällöin torjuntatyön johtajan on arvioitava kykeneekö vahingon aiheuttaja huolehtimaan ko. torjunnasta. Torjuntatyön johtaja valvoo ja hyväksyy torjuntatoimenpiteet ja huolehtii vahinkoon liittyvien asiapapereiden taltioimisesta. VAKUUTUSYHTIÖ Torjuntatyön johtajan on muistutettava vahingon aiheuttajaa tekemään ilmoituksen viipymättä mahdolliselle omalle vakuutusyhtiölle. Vakuutusyhtiöllä voi olla sopimuksia öljyvahinkojen torjuntaan erikoistuneiden yritysten kanssa. Suurissa vahingoissa torjuntatyön johtaja joutuu mahdollisesti neuvottelemaan myös vakuutusyhtiön kanssa mm. kohtuullisista torjuntamenetelmistä ym. Vakuutusyhtiö voi korvata öljyvahingosta aiheutuneita torjunta- ja jälkitorjuntakustannuksia eri vakuutusten kautta: omaisuusvakuutukset kiinteistövakuutus kotivakuutus maatilavakuutus vastuuvakuutukset toiminnan vastuuvakuutus vapaaehtoinen ympäristövastuuvakuutus lakisääteinen Ympäristövastuuvakuutus tuotevastuuvakuutus 7

8 liikennevakuutus Green Card ILMOITUKSET VAHINGOSTA VIRANOMAISILLE Vahinkopaikalla tehtävät puhdistus- ja torjuntatoimet etenevät usein tarkoituksen mukaisesti hyvin nopeasti, jolloin lupa- tai ilmoitusvelvollisuus ratkaisut voidaan joutua tekemään jälkikäteen. Lupa- tai ilmoitusvelvollisuudella öljyvahinkotapauksissa turvataan mm. maanomistajan oikeuksia. Kaikki pohjavesialueella tapahtuneet öljyvahingot on aina ilmoitettava välittömästi tapahtumakunnan ympäristöviranomaiselle. Uudenmaan ELY - keskuksen öljyntorjunnasta vastaavalle viranhaltijalle on ilmoitettava: epäiltäessä ympäristörikosta keskisuurista öljyvahingoista n.200 litraa tai pienempikin jos kyseessä on vahinko pohjavesialueella, päästö vesistöön ja veden käyttö öljysäiliövuodoista maaperään, maaperään jäänti tarvittaessa asiantuntija apua jälkitorjunnan ja seurannan järjestelyissä, jätehuollosta Uudenmaan ELY - keskuksen vastuuhenkilöt ja asiantuntijat onnettomuustapauksissa Öljyvahingot: Timo Heino tai Olli Jaakonaho Suomen Ympäristökeskukseen on ilmoitettava: kaikki alusöljy- ja aluskemikaalivahingot tai niiden vaara. aluksista aiheutuva muu vesien pilaantumien tai sen vaara laittomat päästöt aluksista ja maa-alueilla tapahtuvat suuret öljy- ja kemikaalivahingot. Suomen ympäristökeskuksen päivystäjä Öljyvahingossa on tehtävä vahinkopaikasta, aiheuttajasta ja vahingon suuruudesta riippuen ilmoitus myös seuraaville tahoille: kunnan vesihuoltoviranomainen/vesilaitos SM PEO päivystäjä poliisi kunnan tekninen toimi (myös mahdollinen maanomistaja) maanomistaja tielaitos, VR onnettomuustutkintakeskus kunnan satamaviranomainen 8

9 Helsingin VTS - keskus Rajavartiolaitos Trafi, merenkuluntarkastaja Onnettomuustutkintakeskus TUTKINTAPYYNTÖ POLIISILLE Torjuntatyön johtaja arvioi erikseen kunkin tapauksen kohdalla vahingon syyn. Mikäli onnettomuuden epäillään johtuvan tahallisuudesta ja/tai huolimattomuudesta tulee siitä ilmoittaa poliisille. Tutkintapyyntö tehdään, mikäli vahingon aiheuttaja ei ole selvillä tai mikäli torjuntatyön johtaja epäilee öljyvahinkolainsäädäntöä rikotun. Ilmoitus poliisille tapahtuneesta vahingosta tulee tehdä välittömästi paikalle saavuttaessa, jotta poliisin on mahdollista esitutkinnan pohjaksi suorittaa tai järjestää oikeudellisesti pätevä näytteenoton vahinkoon liittyvästä aineesta, suorittaa vertailunäytteiden ottaminen ja muutoinkin tehdä paikalla rikospaikkatutkinta. NÄYTTEENOTTO Torjuntatyön johtaja tai ympäristöviranomainen voi määrätä otettavaksi näytteitä tai ottaa niitä vahingon leviämisen arvioimiseksi. Alkuperältään tunnistamattoman öljyn alkuperän selvittämiseksi joudutaan ottamaan näyte vahinkopaikalta ja vertailunäytteet mm. lähistön öljysäiliöistä. Tämän tekee tutkintapyynnön mukaisesti poliisi. Maaöljyvahingoissa pelastusviranomainen pyytää virka-apua poliisilta tai ympäristöviranomaiselta näytteen ottoon. Maaperäkonsultti voi huolehtia näytteen otosta niissä tapauksissa joissa aiheuttaja on tiedossa ja on päätetty että aiheuttaja huolehtii torjuntatoimenpiteistä viranomaisten valvonnassa. Alusöljyvahingoissa on aina otettava myös vahinkopaikan vesistön öljynäytteen lisäksi vertailunäyte aluksen öljyistä. Alusöljyvahingoissa näytteenotosta huolehtii merivartiosto. Mikäli alueella on kaivoja tai vedenottamoita otetaan kaivoista alkunäytteet ja seurataan pohjaveden öljyyntymistä mahdollisten lisätoimenpiteiden käynnistämiseksi. Näytteenotosta neuvotellaan ympäristöviranomaisen kanssa. Maaperän näytteenotto/öljypitoisuuden mittaus suoritetaan tapauskohtaisesti jotta selviää kuinka paljon maa-ainesta poistetaan ja mihin maa-aines voidaan toimittaa. Liite 5. Pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen kartoittaminen 9

10 ALUEIDEN KÄYTTÖRAJOITUKSET Torjuntaviranomainen sekä terveys- ja ympäristöviranomainen voivat päättää maa- ja vesialueiden käyttörajoituksista ja eristämisistä akuutissa tilanteessa. Rajoitukset voidaan poistaa tai niitä voidaan lisätä kun asianomaista viranomaistahoa on kuultu. Kyseinen viranomainen voi myös itsenäisesti päättää rajoituksista, mikäli asia kuuluu viranomaisen toimivaltaan. MAANPOISTO Vahinkopaikalta poistetaan maata siten, ettei öljyistä maata jää vahinkopaikalle. Maan öljyisyys todetaan näytteenotolla tai aistivaraisesti. Mikäli poliisi tai onnettomuustutkintakeskus tutkii onnettomuutta, pitää ennen maanpoistoa varmistaa ko. tahoilta, ettei maan poistolle ole esteitä esim. tutkinnallisia syitä. JÄTTEEN SIJOITUS Öljyinen jäte, torjuntajäte ja öljyn ja vedenseos on toimitettava jatkokäsittelyyn asianmukaisen ympäristöluvan omaavaan jätteenkäsittelylaitokseen. Ensisijaisina jätteen sijoituspaikkoina Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen alueella ovat mainittu taulukossa 1 ja 2. Jätteenkäsittelyn yhteydessä on käytettävä siirto-asiakirjaa. Useampien autokuormien sijoittamisessa on hyvä neuvotella Uudenmaan ELY - keskuksen, kunnan jätehuollosta vastaavan ja vahingon aiheuttajan, mahdollisesti vakuutusyhtiön kesken. Suuremmissa vahingoissa joissa aiheuttaja on selvillä ja vahingon torjuntaan on otettu mukaan maaperäkonsultti, sijoitusvaihtoehtojen selvittäminen ja kilpailuttaminen kuuluu konsultille. Tarvittaessa tapauskohtaisesti esim. poistettava öljyinen maa-aines voidaan joutua välivarastoimaan onnettomuuspaikalle lyhytaikaisesti (vaihtolavalla muovin/pressun päälle ja peitettynä). Välivarastoinnista päättää torjuntaviranomainen. Tämä toimintatapa otettava erityisesti huomioon sellaisissa ensitorjunta tapauksissa joissa aiheuttaja tai vahingon maksaja on epäselvä. Tällä varmistetaan nopea torjuntatyön aloitus ja vahinkojen laajuuden rajoittaminen sekä oikeilla toimenpiteillä torjunta käynnistyy viivytyksettä. Torjuntajätteen sijoitus vaihtoehtoja Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen alueella tai lähialueilla: 10

11 Taulukko 1. Pienet öljyjätemäärät < 50 kg Laitos tai yksikkö Osoite Puhelin Huomautus /Raja-arvoja torjuntajätteen pitoisuudelle Hangon jäteasema Suursuo, Kiinteä öljyinen jäte Hanko Tammisaaren jäteasema Insinöörintie Tammisaari Mika Stenberg Kiinteä öljyinen jäte / Max 15 tonnia oltava yhteydessä ennen toimittamista Munkkaan jätekeskus Munkkaanmäki Kiinteä öljyinen jäte Lohja Munkinmäen jäteasema, Munkinmäentie 3 Kiinteä öljyinen jäte < 50 kg Kirkkonummi Kirkkonummi Sortti-asema, Ämmässuo Ämmässuontie 8, Espoo Kiinteä öljyinen jäte < 50 kg Taulukko 2. Jätteen / Öljynsekaisen maa-aineksen määrä 50 kg - 15 tonnia Laitos tai yksikkö Osoite Puhelin Huomautus /Raja-arvoja torjuntajätteen pitoisuudelle Tammisaaren jäteasema Insinöörintie Tammisaari Mika Stenberg Kiinteä öljyinen jäte / Max 15 tonnia oltava yhteydessä ennen toimittamista Ammänsuon jätteenkäsittelykeskus Ämmässuontie 8, Espoo Suomen Erityisjäte Oy Kiimassuontie Forssa Ekokem Oy AB Kuulojankatu Riihimäki Voimakkaasti pilaantuneiden maiden vastaanottopaikka Voimakkaasti pilaantuneiden maiden vastaanottopaikka puh öljy-yhdisteet, ei pitoisuusrajaa 000, fax öljyiset vesiseokset Kuljetus- ja kaivurikalustoa Laitos tai yksikkö Osoite Puhelin Huomautus Lassila & Tikanoja Vahinkopäivystys /7 päivystysnumero Lassila & Tikanoja Vahinkopäivystys pääkaupunkiseutu KTK Karjaa Hitsaajantie 2, Karjaa KTK Lohja Teollisuuskatu 4, Lohja KTK Espoo Palomiehentie 4, Espoo arkisin 8-16 (019) arkisin 8-16 (019) arkisin 8-16 (09) arkisin

12 VÄHÄISET ÖLJYVAHINGOT LIIKENNEONNTETTOMUUKSISSA Vahinkojätteen määrä, öljy + imeytysaine alle 20 litraa Vahinkojäte kerätään talteen ja toimitetaan asianmukaiseen öljyisen jätteen vastaanottopaikkaan. Jätteen keräysastiat joihin voidaan toimittaa ns. isännättömät jätteet sijaitsevat Keskuspaloasemalla, Kirkkonummen, Lohjan sekä Nummelan paloasemilla. Aiheuttaja maksaa jätteen hävittämisen. Aiheuttajan laskutustiedot ilmoitetaan vastaanottopaikkaan käyttämällä öljyntorjunnan-laskutuslomaketta. Aiheuttajan ollessa tuntematon lomakkeeseen kirjataan pelastuslaitoksen laskutustiedot sekä merkki: öljyntorjunta sekä vahingon tapahtuma päivämäärä. Pelastuslaitos hakee hävittämisen kustannukset edelleen öljysuojarahastolta. Pronto - onnettomuustietokantaan kirjataan toiseksi onnettomuustyypiksi öljyvahinko. (Esim. liikennevahingoissa). VAHINGON TORJUNNAN PÄÄTTÄMINEN Torjuntatyön päättämistä varten torjuntatyön johtaja järjestää tilaisuuden, mihin kutsutaan tarpeen mukaan seuraavat tahot: Pelastustoiminnan johtaja (kokoonkutsuja) Toiminnan harjoittaja tai alueen omistaja Kunnan ympäristöviranomainen ELY keskuksen edustaja Vahingon aiheuttaja tai tämän edustaja Maaperäkonsultti Torjunnan päättämisestä laaditaan muistio johon liitteeksi lisätään maaperän kunnostuksen loppuraportti. Liitteet: Liite 1. Kuntien jälkitorjunnasta vastaavat viranomaiset Liite 2. Taulukko kuntien eri virastot ja laitokset, jotka osallistuvat öljyntorjuntaan Liite 3. Maaperäkonsultit, Espoon yhteystiedot Liite 4. Öljyntorjunnan laskutuslomake. Liite 5. Pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arviointi Liite 6. Säädösperusteet Liite 7. Öljyvahinkojentorjunta tehtävätaulukko Liite 8. Öljyntorjuntaprosessi Liite 9. Jälkitorjunnan siirtoasiakirja 12

Viranomaisten varautuminen öljyntorjuntaan ja viranomaisten roolit

Viranomaisten varautuminen öljyntorjuntaan ja viranomaisten roolit Viranomaisten varautuminen öljyntorjuntaan ja viranomaisten roolit SPEKin Perehdytys öljyntorjuntaan ja työturvallisuuteen -kurssi10.10.2015 Heli Haapasaari, Suomen ympäristökeskus (SYKE) Viranomaisten

Lisätiedot

WWF:n seminaari 20.9.2011, Turku Energia, Turku Kimmo Pakarinen Varsinais-Suomen ELY-keskus

WWF:n seminaari 20.9.2011, Turku Energia, Turku Kimmo Pakarinen Varsinais-Suomen ELY-keskus Ympäristöviranomaisen rooli öljyntorjunnassa WWF:n seminaari 20.9.2011, Turku Energia, Turku Kimmo Pakarinen Varsinais-Suomen ELY-keskus ÖLJYVAHINKOJEN TORJUNTAA SÄÄTELEVÄ LAINSÄÄDÄNTÖ ÖLJYVAHINKOJEN TORJUNTALAKI

Lisätiedot

PELASTUSTOIMI JA ÖLJYNTORJUNTA

PELASTUSTOIMI JA ÖLJYNTORJUNTA PELASTUSOSASTO PELASTUSTOIMI JA ÖLJYNTORJUNTA Valmiusjohtaja Janne Koivukoski Sisäasiainministeriö Pelastusosasto Öljyntorjuntaprojektin (SÖKÖ) julkistamistilaisuus Kotka 6.3.2007 PELASTUSTOIMEN LAINSÄÄDÄNTÖÄ

Lisätiedot

Ikaalisten kaupungissa kiinteistörekisteritunnus 143-1-13-4 osoitteessa Pärkonkatu,

Ikaalisten kaupungissa kiinteistörekisteritunnus 143-1-13-4 osoitteessa Pärkonkatu, HAKIJA Ikaalisten kaupunki, Tekniset palvelut Kolmen Airon katu 3 39500 IKAALINEN KIINTEISTÖ Ikaalisten kaupungissa kiinteistörekisteritunnus 143-1-13-4 osoitteessa Pärkonkatu, Ikaalinen VIREILLETULOPERUSTE

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus öljyvahinkojen torjunnasta Annettu Helsingissä päivänä kuuta 2013 Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään öljyvahinkojen torjuntalain (1673/2009) nojalla: 1 luku Yleiset säännökset

Lisätiedot

Akaan kaupungissa kiinteistörekisteritunnus 20-444-1-90 osoitteessa Kirkkokatu

Akaan kaupungissa kiinteistörekisteritunnus 20-444-1-90 osoitteessa Kirkkokatu HAKIJA Akaan kaupunki PL 34 37801 AKAA KIINTEISTÖ Akaan kaupungissa kiinteistörekisteritunnus 20-444-1-90 osoitteessa Kirkkokatu 14, 37830 AKAA Kiinteistön omistaa Viialan VPK VIREILLETULOPERUSTE Ympäristönsuojelulaki

Lisätiedot

Sastamalan kaupungissa kiinteistörekisteritunnus 790-1-27-12 osoitteessa Lapinmäenkatu 38200 SASTAMALA

Sastamalan kaupungissa kiinteistörekisteritunnus 790-1-27-12 osoitteessa Lapinmäenkatu 38200 SASTAMALA HAKIJA Sastamalan kaupunki PL 23 38201 SASTAMALA KIINTEISTÖ Sastamalan kaupungissa kiinteistörekisteritunnus 790-1-27-12 osoitteessa Lapinmäenkatu 38200 SASTAMALA Kiinteistön omistaa Kiinteistö Oy Pohjolan

Lisätiedot

Mänttä-Vilppulan kaupungissa kiinteistörekisteritunnus 508-405-9-472 osoitteessa Uittosalmentie Mänttä-Vilppula

Mänttä-Vilppulan kaupungissa kiinteistörekisteritunnus 508-405-9-472 osoitteessa Uittosalmentie Mänttä-Vilppula HAKIJA Metsä Board Oyj PL 20 02020 METSÄ KIINTEISTÖ Mänttä-Vilppulan kaupungissa kiinteistörekisteritunnus 508-405-9-472 osoitteessa Uittosalmentie Mänttä-Vilppula VIREILLETULOPERUSTE Ympäristönsuojelulaki

Lisätiedot

Kangasalan kunnassa kiinteistörekisteritunnus 211-462-7-61 osoitteessa Tykkitie, 36240 KANGASALA

Kangasalan kunnassa kiinteistörekisteritunnus 211-462-7-61 osoitteessa Tykkitie, 36240 KANGASALA HAKIJA Rakennusliike Lapti Mannerheimintie 107 00280 HELSINKI KIINTEISTÖ Kangasalan kunnassa kiinteistörekisteritunnus 211-462-7-61 osoitteessa Tykkitie, 36240 KANGASALA VIREILLETULOPERUSTE Ympäristönsuojelulaki

Lisätiedot

Kohteen maaperän pilaantuminen ei ollut etukäteen tiedossa.

Kohteen maaperän pilaantuminen ei ollut etukäteen tiedossa. Päätös annettu julkipanon jälkeen 14.5.2013 POSELY/166/07.00/2013 Pohjois-Savo ASIA YMPÄRISTÖNSUOJELULAIN 78 :N MUKAINEN ILMOITUS. PILAANTUNEEN MAAPERÄN PUHDISTAMINEN, IISALMEN PRISMA, PARKATINTIE 2, IISALMI

Lisätiedot

28.5.2013, ilmoitusta on täydennetty 17.6.2013

28.5.2013, ilmoitusta on täydennetty 17.6.2013 HAKIJA Elenia Oy PL 2 33901 TAMPERE KIINTEISTÖ Urjalan kunnassa kiinteistörekisteritunnukset 887-409-29-0 ja 887-409-2-71 osoitteessa Ratapihantie 18, 31700 Urjala As Kiinteistön 887-409-29-0 omistaa Elenia

Lisätiedot

BORIS-tabletop - harjoitukset

BORIS-tabletop - harjoitukset BORIS-tabletop - harjoitukset Sisältö: Luonnos ohjeeksi Järjestäjän muistilista Harjoituksen kulku Liite 1 Liite 2 Liite 3 Tilannekuvatiedon kokoaminen BORIS-järjestelmään BORIS tilannekuvaraportit: Millaisia

Lisätiedot

Punkalaitumen kunnassa osoitteessa Lauttakyläntie 6, PUNKA- LAIDUN kiinteistörekisteritunnus

Punkalaitumen kunnassa osoitteessa Lauttakyläntie 6, PUNKA- LAIDUN kiinteistörekisteritunnus HAKIJA Oy Teboil Ab PL 102 00121 HELSINKI KIINTEISTÖT Punkalaitumen kunnassa osoitteessa Lauttakyläntie 6, 31900 PUNKA- LAIDUN kiinteistörekisteritunnus 619-425-2-17 Kiinteistön omistaa Oy Teboil Ab. VIREILLETULOPERUSTE

Lisätiedot

Tampereen kaupungissa kiinteistörekisteritunnus 837-102-11-6 osoitteessa Satakunnankatu 21, TAMPERE

Tampereen kaupungissa kiinteistörekisteritunnus 837-102-11-6 osoitteessa Satakunnankatu 21, TAMPERE HAKIJA VVO Kodit Oy PL 40 00301 HELSINKI KIINTEISTÖ Tampereen kaupungissa kiinteistörekisteritunnus 837-102-11-6 osoitteessa Satakunnankatu 21, TAMPERE VIREILLETULOPERUSTE Ympäristönsuojelulaki 78 VIREILLETULOAIKA

Lisätiedot

SOPIMUS PELASTUSLAITOSTEN SUORITTAMASTA JÄLKIVAHINKOJEN TORJUNTATYÖSTÄ

SOPIMUS PELASTUSLAITOSTEN SUORITTAMASTA JÄLKIVAHINKOJEN TORJUNTATYÖSTÄ 1 (5) SOPIMUS PELASTUSLAITOSTEN SUORITTAMASTA JÄLKIVAHINKOJEN TORJUNTATYÖSTÄ 1. YLEISTÄ Pelastuslaitokset sekä sopimuspalokunnat ja vakuutusyhtiöt sopivat täten palokuntien JVT-ensitoimenpiteiden tekemisestä.

Lisätiedot

Pelastuspäällikkö Terho Pylkkänen

Pelastuspäällikkö Terho Pylkkänen KESKI-POHJANMAAN JA PIETARSAAREN ALUEEN PELASTUSLAITOS MELLERSTA ÖSTERBOTTENS OCH JAKOBSTADSOMRÅDETS RÄDDNINGSVERK Viranomaiset kriisissä -seminaari 1.9.2016 Pelastuspäällikkö Terho Pylkkänen Pelastustoiminnan

Lisätiedot

Onnettomuuksien ehkäisy 2013

Onnettomuuksien ehkäisy 2013 Onnettomuuksien ehkäisy 2013 Kimmo Markkanen riskienhallintapäällikkö Onnettomuuksien ehkäisy 2013 Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos Västra Nylands räddningsverk Länsi-Uusimaa Department for Rescue Services

Lisätiedot

Määräys varautumisesta kemikaalionnettomuuksiin

Määräys varautumisesta kemikaalionnettomuuksiin Sivu 1/5 Sisäasiainministeriö pelastusosasto Dnro SM-1999-00636/Tu-311 Annettu 13.10.1999 Voimassa 15.9.1999 alkaen toistaiseksi Säädösperusta Pelastustoimilaki (561/1999 31 ja 88 Kumoaa Sisäasiainministeriön

Lisätiedot

Rekisteröinti ja ilmoitusmenettelyt. Ympäristönsuojelulaki uudistuu Syksyn 2014 koulutukset Hallitussihteeri Jaana Junnila Ympäristöministeriö

Rekisteröinti ja ilmoitusmenettelyt. Ympäristönsuojelulaki uudistuu Syksyn 2014 koulutukset Hallitussihteeri Jaana Junnila Ympäristöministeriö Rekisteröinti ja ilmoitusmenettelyt Ympäristönsuojelulaki uudistuu Syksyn 2014 koulutukset Hallitussihteeri Jaana Junnila Ympäristöministeriö Viitekehys YSL Ympäristön tilatavoitteet ja - vaatimukset Asetukset

Lisätiedot

Tampereen kaupungissa kiinteistörekisteritunnus osoitteessa Kuninkaankatu 25-27

Tampereen kaupungissa kiinteistörekisteritunnus osoitteessa Kuninkaankatu 25-27 HAKIJA Pirkanmaan Osuuskauppa / Kari Mäkelä Åkerlundinkatu 11A 33101 TAMPERE KIINTEISTÖ Tampereen kaupungissa kiinteistörekisteritunnus 837-103-9901-0 osoitteessa Kuninkaankatu 25-27 VIREILLETULOPERUSTE

Lisätiedot

KIINTEISTÖ Mänttä-Vilppulan kaupunki, kiinteistörekisteritunnukset 508-401-3-259, 508-401-3-305, 508-401-3-337, osoitteessa Sahatie, 35700 Vilppula

KIINTEISTÖ Mänttä-Vilppulan kaupunki, kiinteistörekisteritunnukset 508-401-3-259, 508-401-3-305, 508-401-3-337, osoitteessa Sahatie, 35700 Vilppula HAKIJA Metsäliitto Osuuskunta Metsä Wood Vilppulan saha Sahatie 35700 Vilppula KIINTEISTÖ Mänttä-Vilppulan kaupunki, kiinteistörekisteritunnukset 508-401-3-259, 508-401-3-305, 508-401-3-337, osoitteessa

Lisätiedot

Tampereen kaupungissa kiinteistörekisteritunnus 837-119-832-7 osoitteessa Sammonkatu 44 33530 Tampere

Tampereen kaupungissa kiinteistörekisteritunnus 837-119-832-7 osoitteessa Sammonkatu 44 33530 Tampere HAKIJA Asunto Oy Tampereen Kalevan Elias Aleksis Kivenkatu 26 33200 Tampere KIINTEISTÖ Tampereen kaupungissa kiinteistörekisteritunnus 837-119-832-7 osoitteessa Sammonkatu 44 33530 Tampere Kiinteistön

Lisätiedot

Palontutkinnan tulosten hyödyntäminen pelastuslaitoksella. Janne Rautasuo 30.1.2015

Palontutkinnan tulosten hyödyntäminen pelastuslaitoksella. Janne Rautasuo 30.1.2015 Palontutkinnan tulosten hyödyntäminen pelastuslaitoksella Janne Rautasuo 30.1.2015 Pelastuslaki 379/2011 41 Palontutkinta Pelastuslaitoksen on suoritettava palontutkinta Tavoitteena on vastaavien onnettomuuksien

Lisätiedot

Pirkanmaan Osuuskauppa Åkerlundinkatu 11 A TAMPERE

Pirkanmaan Osuuskauppa Åkerlundinkatu 11 A TAMPERE HAKIJA Pirkanmaan Osuuskauppa Åkerlundinkatu 11 A 33100 TAMPERE KIINTEISTÖ Lempäälän kunnassa kiinteistörekisteritunnus 418-425-17-6 osoitteessa Pirkkalantie 1, 37550 LEMPÄÄLÄ. Kiinteistön omistaa Kiinteistö

Lisätiedot

Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen. öljyvahinkojen torjuntasuunnitelma. Hyväksytty Päivämäärä Laatijat Tulee voimaan

Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen. öljyvahinkojen torjuntasuunnitelma. Hyväksytty Päivämäärä Laatijat Tulee voimaan Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen öljyvahinkojen torjuntasuunnitelma Hyväksytty Päivämäärä Laatijat Tulee voimaan xx.xx.2015 SS/TT/B-ÅW/SG 1 Sisällys 1. Johdanto... 4 2. Suunnitelman tarkoitus... 4 3.

Lisätiedot

Versio 20.11.2012 1 (12) ÖLJY- JA ALUSKEMIKAALIVAHINKOJEN TORJUNNAN JOHTAMISEN PERUSTEET

Versio 20.11.2012 1 (12) ÖLJY- JA ALUSKEMIKAALIVAHINKOJEN TORJUNNAN JOHTAMISEN PERUSTEET Versio 20.11.2012 1 (12) ÖLJY- JA ALUSKEMIKAALIVAHINKOJEN TORJUNNAN JOHTAMISEN PERUSTEET Tämä osio koskee ensisijaisesti suuria alusöljyvahinkoja. Osiota voidaan kuitenkin käyttää soveltuvin osin hyväksi

Lisätiedot

FORSSAN KAUPUNKI Tekninen ja ympäristötoimi

FORSSAN KAUPUNKI Tekninen ja ympäristötoimi 18.1.2012 1(4) YMPÄRISTÖVALVONTASUUNNITELMA Valvontasuunnitelmassa kuvataan Ympäristönsuojelulain (86/2000) mukaiset valvonnan tarpeet, valvontaan käytettävät resurssit ja valvonnan tavoitteet sekä raportoidaan

Lisätiedot

Maaperän pilaantuminen Suomessa toimialakatsaus lainsäädäntökatsaus. Erikoissuunnittelija Outi Pyy Suomen ympäristökeskus 20.9.

Maaperän pilaantuminen Suomessa toimialakatsaus lainsäädäntökatsaus. Erikoissuunnittelija Outi Pyy Suomen ympäristökeskus 20.9. Maaperän pilaantuminen Suomessa toimialakatsaus lainsäädäntökatsaus Erikoissuunnittelija Outi Pyy Suomen ympäristökeskus 20.9.2012 Pilaantuneiden maiden kunnostus Suomessa Pilaantuneeksi epäiltyjä, todettuja

Lisätiedot

Palontutkinnassa opittua Rakenteellisen palonehkäisyn opintopäivät Oulu

Palontutkinnassa opittua Rakenteellisen palonehkäisyn opintopäivät Oulu Palontutkinnassa opittua Rakenteellisen palonehkäisyn opintopäivät Oulu 16.11.2016 Oulu-Koillismaan pelastuslaitos Palotarkastaja Pasi Nyman Oulu-Koillismaan p: 044-703 8682 pelastuslaitos pasi.nyman@ouka.fi

Lisätiedot

PÄÄTÖS. No YS 301. Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 62 :n mukaisen poikkeuksellista tilannetta koskevan ilmoituksen johdosta.

PÄÄTÖS. No YS 301. Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 62 :n mukaisen poikkeuksellista tilannetta koskevan ilmoituksen johdosta. PÄÄTÖS Helsinki 17.2.2006 Annettu julkipanon jälkeen Dnro UUS 2005 Y 345 12 No YS 301 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 62 :n mukaisen poikkeuksellista tilannetta koskevan ilmoituksen johdosta.

Lisätiedot

Pilaantuneiden kohteiden hallinnointi Turussa

Pilaantuneiden kohteiden hallinnointi Turussa Pilaantuneiden kohteiden hallinnointi Turussa Fredrik Klingstedt 29.3.2012 Toimivalta maaperän puhdistamisessa Pilaantuneen maaperän puhdistamisen viranomaistehtävistä Turussa vastaa Turun kaupungin ympäristönsuojelutoimisto

Lisätiedot

MUTKU-PÄIVÄT 2009. ÖLJYSÄILIÖVAHINGOT - vakuutusalan näkökulma

MUTKU-PÄIVÄT 2009. ÖLJYSÄILIÖVAHINGOT - vakuutusalan näkökulma MUTKU-PÄIVÄT 2009 ÖLJYSÄILIÖVAHINGOT - vakuutusalan näkökulma Seppo Pekurinen Finanssialan Keskusliitto Vakuutuslainsäädäntö ja turvallisuus Vahingontorjunta 332 luottolaitosta ja 86 vakuutuslaitosta Palo-,

Lisätiedot

Johtava ympäristötarkastaja 30.01.2012 1

Johtava ympäristötarkastaja 30.01.2012 1 576/67/675/2011 YMPÄRISTÖNSUOJELULAIN (86/2000) 60 :N MUKAINEN ILMOITUS MELUA JA TÄRINÄÄ AIHEUTTAVASTA TILAPÄISESTÄ TOIMINNASTA; Lujatalo Oy, Kiveläntie 4, Lohja. Ilmoitus erityisen häiritsevää melua aiheuttavasta

Lisätiedot

Onnettomuustutkinta turvallisuuden kehittäjänä

Onnettomuustutkinta turvallisuuden kehittäjänä ONNETTOMUUSTUTKINTAKESKUS CENTRALEN FÖR UNDERSÖKNING AV OLYCKOR ACCIDENT INVESTIGATION BOARD FINLAND Sörnäisten rantatie 33 C, 00580 Helsinki, Finland www.onnettomuustutkinta.fi Onnettomuustutkinta turvallisuuden

Lisätiedot

Kaavoitus ja pohjavedet. Hydrogeologi Timo Kinnunen Uudenmaan ELY-keskus Luonnon- ja vesiensuojelun yksikkö

Kaavoitus ja pohjavedet. Hydrogeologi Timo Kinnunen Uudenmaan ELY-keskus Luonnon- ja vesiensuojelun yksikkö Kaavoitus ja pohjavedet Hydrogeologi Timo Kinnunen Uudenmaan ELY-keskus Luonnon- ja vesiensuojelun yksikkö 7.10.2015 Kaavoitus ja pohjavedet, sisältö: Maankäytön suunnittelujärjestelmä Suomessa Esimerkkejä

Lisätiedot

SISÄLLYS. LIITTEET Kilpitiedot (oppaassa) Rahtikirja (erillinen liite) Tarkastuspöytäkirja (erillinen liite)

SISÄLLYS. LIITTEET Kilpitiedot (oppaassa) Rahtikirja (erillinen liite) Tarkastuspöytäkirja (erillinen liite) KÄYTTÖOPAS 1 SISÄLLYS 4 1 Alkusanat 4 2 Määritelmät 5 3 Tekniset tiedot 5 4 Käyttö- ja toimintatiedot 6 5 Säiliön merkintä 6 6 Säiliö maastossa ja työmailla 7 7 Polttonesteiden tiekuljetus ja viranomaisvalvonta

Lisätiedot

ASUNTO-OSAKEHUONEISTOSSA TEHTÄVÄSTÄ KUNNOSSAPITO- JA MUUTOSTYÖSTÄ ILMOITUS

ASUNTO-OSAKEHUONEISTOSSA TEHTÄVÄSTÄ KUNNOSSAPITO- JA MUUTOSTYÖSTÄ ILMOITUS ASUNTO-OSAKEHUONEISTOSSA TEHTÄVÄSTÄ KUNNOSSAPITO- JA MUUTOSTYÖSTÄ ILMOITUS Sivu 1/2 TALOYHTIÖ Asunto-osakeyhtiön nimi ja osoite Huoneiston numero OSAKAS Huoneiston osakkeenomistajan nimi ja puhelinnumero

Lisätiedot

Muiden kuin kuivatusvesien johtaminen toisen ojaan Toimintaohjeet VL:n ja YSL:n valossa

Muiden kuin kuivatusvesien johtaminen toisen ojaan Toimintaohjeet VL:n ja YSL:n valossa Muiden kuin kuivatusvesien johtaminen toisen ojaan Toimintaohjeet VL:n ja YSL:n valossa Ympäristönsuojelupäivät 2013 Lammin biologinen asema Marko Nurmikolu & Vesa Valpasvuo On erilaisia vesiä ja niille

Lisätiedot

17 Alusöljyvahingon. torjuntaan liittyvät. lait ja luvat

17 Alusöljyvahingon. torjuntaan liittyvät. lait ja luvat 17 Alusöljyvahingon torjuntaan liittyvät lait ja luvat SÖKÖ II -manuaali Ohjeistusta alusöljyvahingon rantatorjuntaan Alusöljyvahingon torjuntaan liittyvät lait ja luvat Kotka 2011 Kymenlaakson ammattikorkeakoulun

Lisätiedot

Ympäristönsuojelu- ja vesihuoltolainsäädäntö on uudistunut alkaen

Ympäristönsuojelu- ja vesihuoltolainsäädäntö on uudistunut alkaen Ympäristönsuojelu- ja vesihuoltolainsäädäntö on uudistunut 1.9.2014 alkaen Ympäristönsuojelu- ja vesihuoltolainsäädäntöjen muutokset ovat olleet vireillä tätä suojelusuunnitelmaa laadittaessa. Suojelusuunnitelmassa

Lisätiedot

Talousveden saastuminen ja erityistilanteissa toimiminen

Talousveden saastuminen ja erityistilanteissa toimiminen Talousveden saastuminen ja erityistilanteissa toimiminen Ylitarkastaja Jaana Kilponen, MMT Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto, Valvira jaana.kilponen@valvira.fi 27.9.2013 1 Tilannejohtaminen

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

Kalastuksenvalvontaa (ko?) 1.4.2012 Tuntuipa hyvältä 2012-2013 löysinrantein 2014 ruuvia kiristettii Mitäpä sitten?

Kalastuksenvalvontaa (ko?) 1.4.2012 Tuntuipa hyvältä 2012-2013 löysinrantein 2014 ruuvia kiristettii Mitäpä sitten? Kalastuksenvalvontaa (ko?) 1.4. Tuntuipa hyvältä -2013 löysinrantein 2014 ruuvia kiristettii Mitäpä sitten? Toimivaltuudet mikä muuttuu? Myyjän varastoa ei saa tarkastaa Velvollisuus hävittää laittomia

Lisätiedot

Vastuutahot/laki Pelastuslaitos omalla alueellaan maalla ja merellä Syke tai heidän määräämänsä taho aavalla selällä tapahtuvissa onnettomuuksissa Elykeskus avustaa ja ohjaa Kunnat osallistuvat tarvittaessa

Lisätiedot

Lämpökaivojen ympäristövaikutukset ja luvantarve

Lämpökaivojen ympäristövaikutukset ja luvantarve Lämpökaivojen ympäristövaikutukset ja luvantarve Hydrogeologi Timo Kinnunen, Uudenmaan ELY-keskus 11.4.2013 Esityksen sisältö Lämpökaivoihin liittyviä ympäristöriskejä Lämpökaivon rakentamiseen tarvitaan

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASIA PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 23.8.2004 Kokouspvm 19.8.2004 LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

VESILAIN VAIKUTUS RUOPPAUKSEN SUUNNITTELUUN JA TOTEUTUKSEEN

VESILAIN VAIKUTUS RUOPPAUKSEN SUUNNITTELUUN JA TOTEUTUKSEEN VESILAIN VAIKUTUS RUOPPAUKSEN SUUNNITTELUUN JA TOTEUTUKSEEN Kari Nieminen, Varsinais-Suomen ELY-keskus Salo 6.3.2013 Oikeus vesialueen ruoppaukseen VL 2:6: Lietteestä, matalikosta tai muusta niihin verrattavasta

Lisätiedot

Yleisötilaisuudet ja pyrotekniikka

Yleisötilaisuudet ja pyrotekniikka Yleisötilaisuudet ja pyrotekniikka Anu Puttonen vs. tarkastusinsinööri 1 Valvontavastuut Pelastuslaitos Poliisi Tukes Raja Luokan 2 ja 3 ilotulitteet (kuluttajailotulitteet) Yksityishenkilön järjestämä

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. 1 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASIA PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 20.1.2003 Kokouspvm 16.1.2003 LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

BORIS -käyttöoikeuspolitiikka

BORIS -käyttöoikeuspolitiikka Muistio 1 (8) 13.10.2013 Vesikeskus Ympäristövahinkojen torjunta Koonnut Meri Hietala BORIS -käyttöoikeuspolitiikka Sisältö 1 BORIS ja sen käyttötarkoitus... 1 2 BORIS -käyttäjähallinnan tavoitteet ja

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPALAITOSTEN VALVONTASUUNNITELMA

YMPÄRISTÖLUPALAITOSTEN VALVONTASUUNNITELMA KESKI-UUDENMAAN YMPÄRISTÖKESKUS YMPÄRISTÖVALVONTA YMPÄRISTÖLUPALAITOSTEN VALVONTASUUNNITELMA 1. JOHDANTO Ympäristönsuojeluasetuksen (169/2000) 29 :n mukaan viranomaisen on tarkastustoimintaa varten tarvittaessa

Lisätiedot

SIIKAISTEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET

SIIKAISTEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET SIIKAISTEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET SIIKAISTEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Tavoite Ympäristönsuojelumääräysten tavoitteena on paikalliset olosuhteet huomioon

Lisätiedot

Onnettomuuksista oppiminen tutkinnan näkökulmasta

Onnettomuuksista oppiminen tutkinnan näkökulmasta Onnettomuuksista oppiminen tutkinnan näkökulmasta Onnettomuuksien ehkäisy 2012, Espoo 7.2.2012 Johtaja, dosentti Direktör, docent Veli-Pekka Nurmi Onnettomuustutkintakeskus Olycksutredningscentralen Uutisointia:

Lisätiedot

ROMUNKÄSITTELYLAITOS. Raahen Romu Oy SEURANTA- JA TARKKAILUSUUNNITELMA

ROMUNKÄSITTELYLAITOS. Raahen Romu Oy SEURANTA- JA TARKKAILUSUUNNITELMA ROMUNKÄSITTELYLAITOS Raahen Romu Oy SEURANTA- JA TARKKAILUSUUNNITELMA 28.4.2015 Raahen Romu Oy / Seuranta ja tarkkailusuunnitelma 28.4.2014 1/4 1. Laitokselle käsiteltäviksi hyväksyttävät materiaalit Raahen

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 136/12/1 Dnro PSAVI/117/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 18.12.2012

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 136/12/1 Dnro PSAVI/117/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 18.12.2012 PÄÄTÖS Nro 136/12/1 Dnro PSAVI/117/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 18.12.2012 1 ASIA HAKIJA ON Kuusamo-työhönvalmennuskeskus ry:n ympäristöluvan rauettaminen, Kuusamo Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-,

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

Sallan koulukeskuksen YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA. (Pelastuslaki 379/ ) (VN asetus pelastustoimesta 407/ ) Tarkastettu

Sallan koulukeskuksen YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA. (Pelastuslaki 379/ ) (VN asetus pelastustoimesta 407/ ) Tarkastettu 2016 2017 Sallan koulukeskuksen YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA (Pelastuslaki 379/2011 16 ) (VN asetus pelastustoimesta 407/2011 3 ) Tarkastettu Pelastusviranomaisen hyväksyntä / 20 / 20 Sallan kunta

Lisätiedot

9. Kemikaalionnettomuus

9. Kemikaalionnettomuus 9. Kemikaalionnettomuus KKemikaalionnettomuuksien laajuus ja luonne vaihtelevat huomattavasti. Tilanteiden omaleimaisuus tekee eri tahojen toiminnasta onnettomuustilanteessa vaativan tehtävän. Lisäksi

Lisätiedot

Suojelupäällikön tekemä ensimmäisen vaiheen auditointi

Suojelupäällikön tekemä ensimmäisen vaiheen auditointi Sivu 1(7) Suojelupäällikön tekemä ensimmäisen vaiheen auditointi Tässä esitetyt kysymykset on tarkoitettu ensimmäisen vaiheen auditointiin (SUP 1), joka on hyvä tehdä aina yrityksen turvallisuusjohtamisjärjestelmää

Lisätiedot

Pelastustoimen kehittämispäällikkö?? LUP onnettomuuksien ehkäisyn seminaari

Pelastustoimen kehittämispäällikkö?? LUP onnettomuuksien ehkäisyn seminaari LUP onnettomuuksien ehkäisyn seminaari 6.-7.2.2012 Rakennusvalvonnan ja pelastusviranomaisen roolit rakennusluvan vastaisen käyttötarkoituksen yhteydessä Hotelli Kuninkaantie 7.2.2012 Jussi Rahikainen

Lisätiedot

PALONTUTKINNAN TILANNE OSANA RISKIENHALLINTAA

PALONTUTKINNAN TILANNE OSANA RISKIENHALLINTAA PALONTUTKINNAN TILANNE OSANA RISKIENHALLINTAA 1 25.3.2013 Pelastuslaki 41 Palontutkinta 1. Palontutkinnan tavoitteena on vastaavien onnettomuuksien ehkäisy ja vahinkojen rajoittaminen sekä pelastustoiminnan

Lisätiedot

Päätös Nro 145/2012/1 Dnro ESAVI/193/04.08/2012. Annettu julkipanon jälkeen 21.9.2012

Päätös Nro 145/2012/1 Dnro ESAVI/193/04.08/2012. Annettu julkipanon jälkeen 21.9.2012 Etelä-Suomi Päätös Nro 145/2012/1 Dnro ESAVI/193/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 21.9.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain 57 :n mukainen hakemus, joka koskee Lassila & Tikanoja Oyj:n Savion jätehuoltoalueen

Lisätiedot

MATTI-tietojärjestelmä ja PIMA-kunnostukset tilastokatsaus

MATTI-tietojärjestelmä ja PIMA-kunnostukset tilastokatsaus MATTI-tietojärjestelmä ja PIMA-kunnostukset tilastokatsaus Mutku ry 21.3.2013 Outi Pyy, Suomen ympäristökeskus Käsiteltävät aiheet Maaperän tilan tietojärjestelmä Tietojärjestelmän kohteet Alueiden kunnostaminen

Lisätiedot

MERKINTÄ. Päätös. Nro 53/2010/2 Dnro ESAVI/540/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen

MERKINTÄ. Päätös. Nro 53/2010/2 Dnro ESAVI/540/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen Etelä-Suomi Päätös Nro 53/2010/2 Dnro ESAVI/540/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 6.10.2010 ASIA Ympäristönsuojelulain (86/2000) 61 :n mukainen ilmoitus koeluonteisesta toiminnasta, joka koskee pilaantuneen

Lisätiedot

Valtionavustukset järvien kunnostamiseen. Pasi Lempinen, Uudenmaan ELY-keskus

Valtionavustukset järvien kunnostamiseen. Pasi Lempinen, Uudenmaan ELY-keskus Valtionavustukset järvien kunnostamiseen Pasi Lempinen, Uudenmaan ELY-keskus Kotijärvet kuntoon Espoossa -seminaari 22.9.2016 Avustukset järvien kunnostamiseen ELY-keskus voi myöntää valtionavustusta järven

Lisätiedot

YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA

YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA Yleisötilaisuuden pelastussuunnitelma 1 YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA Suunnitteluvelvoite perustuu valtioneuvoston asetukseen pelastustoimesta (407/ 2011 3 ) ja pelastuslakiin (379/2011 16 ) Pelastuslaki

Lisätiedot

Saimaan Satamat Oy Satamatie 4 80220 Joensuu VENESATAMASÄÄNNÖT

Saimaan Satamat Oy Satamatie 4 80220 Joensuu VENESATAMASÄÄNNÖT Saimaan Satamat Oy Satamatie 4 80220 Joensuu VENESATAMASÄÄNNÖT Venesatamasäännöt koskevat kaikkia Saimaan Satamat Oy:n ylläpitämiä ja hallinnoimia venepaikkoja, niiden talvisäilytysalueita sekä kalastusvälinevajoja.

Lisätiedot

Poikkeavat tapahtumat

Poikkeavat tapahtumat Poikkeavat tapahtumat Säteilyturvallisuus ja laatu isotooppilääketieteessä, 10. 11.12.2012, Säätytalo Tarkastaja Sampsa Kaijaluoto Vaatimus poikkeavien tapahtumien ilmoittamisesta Säteilyturvakeskukselle

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

ILMOITUS HUONEISTON MUUTOSTYÖSTÄ

ILMOITUS HUONEISTON MUUTOSTYÖSTÄ ILMOITUS HUONEISTON MUUTOSTYÖSTÄ ASUNTO-OSAKEYHTIÖN TIEDOT Yhtiön nimi Huoneiston numero Osakkeiden numero OSAKKEEN OMISTAJAN TIEDOT Sukunimi Etunimet Sähköposti Asunto-osakeyhtiölain 5. luku 2, ilmoitus

Lisätiedot

Öljykuljetukset ja öljyonnettomuudet

Öljykuljetukset ja öljyonnettomuudet Markus Dernjatin/ WWF Öljykuljetukset ja öljyonnettomuudet Öljyntorjunnan peruskurssi, Helsinki Öljykuljetusten määrä Suomelahdella Lähde: ymparisto.fi Onnettomuuden riski ei kuitenkaan synny vain öljykulkjetuksista,

Lisätiedot

KAIVU- JA LOUHINTATOIMENPITEIDEN SUORITTAMINEN SEKÄ KAADETTAVAT PUUT

KAIVU- JA LOUHINTATOIMENPITEIDEN SUORITTAMINEN SEKÄ KAADETTAVAT PUUT 1 (5) KAIVU- JA LOUHINTATOIMENPITEIDEN SUORITTAMINEN SEKÄ KAADETTAVAT PUUT 1. Yleistä Tällä ohjeella pyritään selventämään kaivettavien ja louhittavien massojen sekä kaadettavien puiden osalta vuokraehtoja

Lisätiedot

PELASTUSTOIMINNAN JOHTAMINEN -OHJE

PELASTUSTOIMINNAN JOHTAMINEN -OHJE 19.6.2007 1(10) PELASTUSTOIMINNAN JOHTAMINEN -OHJE 19.6.2007 2(10) SISÄLLYS 1 Ohje ja sen tarkoitus...3 2 Satakunnan pelastustoimen operatiivinen johtamisjärjestelmä...3 2.1 Johtovastuun ottaminen ja siirtäminen...4

Lisätiedot

Ympäristö- ja rakennuslautakunta

Ympäristö- ja rakennuslautakunta Ympäristö- ja rakennuslautakunta 51 16.06.2016 Big Bore Club ry:n Keräkankareella kiinteistöllä Kilpiä 444-508-2-66 sijainneen ampumaratatoiminnan ympäristöluvan rauettaminen ja toiminnan lopettamista

Lisätiedot

Liv/ Meri osastopäällikkö , Työlautan ja asiakasveneiden säilytys. Helsingin kaupungin liikuntalautakunta Vuokralainen

Liv/ Meri osastopäällikkö , Työlautan ja asiakasveneiden säilytys. Helsingin kaupungin liikuntalautakunta Vuokralainen 1 (5) ALLMARINE OY:N KANSSA ISO-SARVASTOSSA SIJAITSEVASTA MAA-ALUEESTA Sopimuksen numero HEL 2016-011915 Kaupungin päätös Liv/ Meri osastopäällikkö, Vuokra-alueen käyttötarkoitus Työlautan ja asiakasveneiden

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 7/2011/2 Dnro ISAVI/177/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 21.1.2011

PÄÄTÖS Nro 7/2011/2 Dnro ISAVI/177/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 21.1.2011 Itä-Suomi Ympäristölupavastuualue PÄÄTÖS Nro 7/2011/2 Dnro ISAVI/177/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 21.1.2011 HAKIJA Säviän vesiosuuskunta ASIA Vesi- ja viemärijohtojen rakentaminen Nilakan Kärväslahteen

Lisätiedot

Pelastustoiminnan käsitteitä

Pelastustoiminnan käsitteitä 22.4.2013 Pelastustoiminnan käsitteitä Pelastustoiminnan käsitteiden hyväksyminen Pelastuslaitosten kumppanuusverkosto asetti keväällä 2012 työryhmän, johon kuuluivat Mika Haverinen, Matti Honkanen ja

Lisätiedot

YMAJAOSTD ao.3.14 33, J,llTE 40

YMAJAOSTD ao.3.14 33, J,llTE 40 "s» Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus YMAJAOSTD ao.3.14 33, J,llTE 40 Päätös jätehuoltorekisteriin hyväksymisestä LAPE LY/217/07.00/2013 Lappi 19.2.2014 ASIA Päätös jätelain 94 :n mukaisesta hakemuksesta,

Lisätiedot

16.6.2014. Vesiosuuskuntien. Vastuut ja velvollisuudet 5.6.2014

16.6.2014. Vesiosuuskuntien. Vastuut ja velvollisuudet 5.6.2014 Vesiosuuskuntien Vastuut ja velvollisuudet 5.6.2014 Lähtökohta Talousvesi ei saa sisältää tekijöitä, joista voi aiheutua haittaa ihmisten terveydelle Kiinnostus kaivosta ja sen lähiympäristön kunnosta,

Lisätiedot

Laki tie- ja maastoliikenneonnettomuuksien tutkinnasta 19.1.2001/24

Laki tie- ja maastoliikenneonnettomuuksien tutkinnasta 19.1.2001/24 Finlex» Lainsäädäntö» Ajantasainen lainsäädäntö» 2001» 19.1.2001/24 19.1.2001/24 Aineisto on tekijänoikeuden alaista. Lisätietoja käyttöehdoista www.finlex.fi/fi/laki/kayttoehdot.php. Laki tie- ja maastoliikenneonnettomuuksien

Lisätiedot

MUUTOS- JA KUNNOSSAPITOTYÖT

MUUTOS- JA KUNNOSSAPITOTYÖT MUUTOS- JA KUNNOSSAPITOTYÖT Osakkeenomistajalla ilmoitusvelvollisuus kunnossapito- ja muutostöistä Asunto-osakeyhtiölain mukaan osakkeenomistajan on ilmoitettava huoneistonsa kunnossapito- ja muutostyöstä

Lisätiedot

Maaperän ja pohjaveden pilaantuminen

Maaperän ja pohjaveden pilaantuminen Maaperän ja pohjaveden pilaantuminen MATTI- tilastojen ja onnettomuusselvityksen valossa Outi Pyy, Suomen ympäristökeskus Suomen Vesiyhdistys ry, 10.4.2014 Maaperän tilan tietojärjestelmä - MATTI Tietoja

Lisätiedot

Pelastustoiminta tilapäisissä tapahtumissa

Pelastustoiminta tilapäisissä tapahtumissa Pelastustoiminta tilapäisissä tapahtumissa Riskienhallintapäällikkö Jari Turunen Pohjois Karjalan pelastuslaitos Ylimpänä päättävänä elimenä toimii pelastuslaitoksen johtokunta. Henkilökunta Pelastuslaitoksella

Lisätiedot

Koneturva tuotteet 2013

Koneturva tuotteet 2013 Koneturva tuotteet 2013 jkjk Kun rahoitat moottorityökonehankinnan Sampo Rahoituksen kautta, voit kätevästi liittää siihen kattavan Koneturva-vakuutuksen. vakuutus maksetaan kätevästi kuukausittain rahoituserien

Lisätiedot

Yleisötilaisuuden turvallisuus

Yleisötilaisuuden turvallisuus 2014 Yleisötilaisuuden turvallisuus Tuliesityksen turvallisuusjärjestelyt Päijät-Hämeen pelastuslaitos RH/2014/12/TAa 15.9.2014 Sisältö 1 Tuliesityksen turvallisuusjärjestelyt... 2 2 Tuliesityksessä tulee

Lisätiedot

Lastensuojeluasioiden valmistelu hallinto-oikeuteen

Lastensuojeluasioiden valmistelu hallinto-oikeuteen 1 Lastensuojeluasioiden valmistelu hallinto-oikeuteen 20.5.2008 Lakimies Tuomas Möttönen Oulun kaupunki Sosiaali- ja terveystoimi Johdon tukipalvelut - 2008 Hallinto-oikeuden toimivalta lastensuojeluasioissa

Lisätiedot

5.8.2014, ver 6 Sivu 1 / 6. Mäntsälän kunta y-tunnus: 0129261-5 Heikinkuja 4, 04600 Mäntsälä puhelin: 019-264 5000 kunnanhallitus xx.xx.

5.8.2014, ver 6 Sivu 1 / 6. Mäntsälän kunta y-tunnus: 0129261-5 Heikinkuja 4, 04600 Mäntsälä puhelin: 019-264 5000 kunnanhallitus xx.xx. 5.8.2014, ver 6 Sivu 1 / 6 MAANVUOKRASOPIMUS VUOKRANANTAJA (Levanto/ VPK) Mäntsälän kunta y-tunnus: 0129261-5 osoite: Heikinkuja 4, 04600 Mäntsälä puhelin: 019-264 5000 päätös: kunnanhallitus xx.xx.2014

Lisätiedot

Palopupu ja uusi * pelastuslaki

Palopupu ja uusi * pelastuslaki Palopupu ja uusi * pelastuslaki Väritettävä pupuhahmo päiväkoti- ikäisille isille Lain tavoite, soveltamisala ja yleiset velvollisuudet tiedoksi jokaiselle, mutta erityisesti pienten lasten vanhemmille

Lisätiedot

YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN VALVONTAOHJELMA VUODELLE 2016 Ympäristölautakunta

YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN VALVONTAOHJELMA VUODELLE 2016 Ympäristölautakunta YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN VALVONTAOHJELMA VUODELLE 2016 Ympäristölautakunta 8.12.2015 163 Sisällys 1 Johdanto... 3 2 Ympäristölupalaitosten valvonta... 3 3 Ympäristönsuojelulain mukaisti rekisteröitävien

Lisätiedot

PÄÄTÖS Vaarallisten kemikaalien vähäinen käsittely ja varastointi myymälässä

PÄÄTÖS Vaarallisten kemikaalien vähäinen käsittely ja varastointi myymälässä sivu 1 / 5 Vastaanottaja Kimmo Tuominen Kärsämäentie 3 23 TURKU Tarkastuskohde Talouspörssi Paimio Jokipellontie 2 2153 PAIMIO Viite Ilmoituksenne 22.1.215 Asia Vaarallisten kemikaalien vähäinen käsittely

Lisätiedot

Lieksan kaupunki KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA 3/2007 ===================================================================== 1 (7)

Lieksan kaupunki KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA 3/2007 ===================================================================== 1 (7) Lieksan kaupunki KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA 3/2007 ===================================================================== 1 (7) LIEKSAN KAUPUNGIN LASKUTUS- JA PERINTÄOHJEET Kaupunginhallitus hyväksynyt

Lisätiedot

MÄRKÄTILAKORJAUKSET 27.3. 2013. Kiinteistöliitto Pohjois-Suomi

MÄRKÄTILAKORJAUKSET 27.3. 2013. Kiinteistöliitto Pohjois-Suomi MÄRKÄTILAKORJAUKSET 27.3. 2013 Kiinteistöliitto Pohjois-Suomi Osakkeenomistajan remontit Kunnossapito- tai muutostyö Kunnossapitotyöt: Yhtiön kunnossapitoa on kiinteistön ylläpitoon kuuluva toiminta, joka

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 18/2005/1 Dnro LSY-2005-Y-179. jälkeen

ASIA HAKIJA. YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 18/2005/1 Dnro LSY-2005-Y-179. jälkeen 1 LÄNSI-SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki PÄÄTÖS Nro 18/2005/1 Dnro LSY-2005-Y-179 Annettu julkipanon jälkeen 5.8.2005 ASIA HAKIJA Yksityiskohtaiselle suunnitelmalle jäte- ym. vesien käsittelyssä toteutettavista

Lisätiedot

Luonnos uudeksi MARAasetukseksi. Else Peuranen, ympäristöministeriö MARA-MASA -neuvottelupäivä, , SYKE

Luonnos uudeksi MARAasetukseksi. Else Peuranen, ympäristöministeriö MARA-MASA -neuvottelupäivä, , SYKE Luonnos uudeksi MARAasetukseksi Else Peuranen, ympäristöministeriö MARA-MASA -neuvottelupäivä, 22.11.2016, SYKE Esityksen sisältö Soveltamisala Määritelmät Jätteen hyödyntämisen ja siihen liittyvän välivarastoinnin

Lisätiedot

Öljyntorjunnan perusteet: öljykuljetukset ja öljyonnettomuudet

Öljyntorjunnan perusteet: öljykuljetukset ja öljyonnettomuudet Tanja Pirinen / WWF Öljyntorjunnan perusteet: öljykuljetukset ja öljyonnettomuudet Porvoo Mauri Rautkari/WWF-Finland Öljykuljetukset ja öljyonnettomuudet Öljykuljetukset Itämerellä liikkuu jatkuvasti noin

Lisätiedot

JÄTEHUOLTOHINNASTO 1.1-31.03.2008 Maanläjitysalueen hinnasto 1.1-31.12.2008. V u o s i 2008

JÄTEHUOLTOHINNASTO 1.1-31.03.2008 Maanläjitysalueen hinnasto 1.1-31.12.2008. V u o s i 2008 KIRKKONUMMEN KUNTA Kunnallistekniset palvelut Liite Yt 2/22.11.2007 JÄTEHUOLTOHINNASTO 1.1-31.03.2008 Maanläjitysalueen hinnasto 1.1-31.12.2008 Jätetaksa V u o s i 2008 Kunnanvaltuuston päätös 35/28.2.1991,

Lisätiedot

YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN TEHTÄVÄT OJITUS- ASIOISSA

YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN TEHTÄVÄT OJITUS- ASIOISSA YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN TEHTÄVÄT OJITUS- ASIOISSA SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä... 1 1.1 Ojituksen käsite vesilaissa... 1 1.2 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen rooli ojitusasioissa... 1 2. Päätösasiat...

Lisätiedot

Uusi asunto-osakeyhtiölaki

Uusi asunto-osakeyhtiölaki OULUN LÄÄNIN KIINTEISTÖYHDISTYS Hyvän asumisen puolesta Uusi asunto-osakeyhtiölaki Osakkeenomistajan remontit Pakkalan Sali 2. 9 2010 Pekka Luoto Uusien määräysten tavoitteita, miksi uudet määräykset ovat

Lisätiedot

1) Hakemus, joka koskee Aikkalan kaatopaikan tarkkailuohjelman muuttamista,

1) Hakemus, joka koskee Aikkalan kaatopaikan tarkkailuohjelman muuttamista, Etelä-Suomi Päätös Nro:t 1) 51/2010/2 2) 52/2010/2 Dnro:t 1) ESAVI/554/04.08/2010 2) ESAVI/569/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.10.2010 ASIA 1) Hakemus, joka koskee Aikkalan kaatopaikan tarkkailuohjelman

Lisätiedot