Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos Västra Nylands räddningsverk SS, SG PELASTUSTOIMINNAN MENETELMÄOHJE ÖLJYVAHINKOJEN TORJUNNASTA LUP

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos Västra Nylands räddningsverk SS, SG PELASTUSTOIMINNAN MENETELMÄOHJE ÖLJYVAHINKOJEN TORJUNNASTA LUP 2013-18"

Transkriptio

1 Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos Västra Nylands räddningsverk SS, SG PELASTUSTOIMINNAN MENETELMÄOHJE ÖLJYVAHINKOJEN TORJUNNASTA LUP Hyväksytty Päivämäärä Laatija Tulee voimaan Olli Pietikäinen, pelastuspäällikkö SS, SG

2 Sisällys YLEISTÄ... 3 TORJUNNAN JOHTO... 3 YHTEISTYÖVIRANOMAISET... 4 ILMOITUS ÖLJYVAHINGOSTA, TOIMENPITEET... 4 TOIMINTA ÖLJYVAHINGOSSA... 5 TYÖKONEIDEN JA ASIANTUNTIJOIDEN KÄYTTÄMINEN JA TILAAMINEN... 5 POHJAVESI, VESIALUEET JA MAHDOLLISET KÄYTTÖRAJOITUKSET... 6 KÄYETYN MATERIAALIN JA HENKILÖSTÖN KIRJAAMINEN... 6 VAHINGON KIRJAAMINEN, DIARIOINTI, ASIAPAPERIEN SÄILYTYS SEKÄ LASKUTUS... 6 VAHINGON AIHEUTTAJA... 7 VAKUUTUSYHTIÖ... 7 ILMOITUKSET VAHINGOSTA VIRANOMAISILLE... 8 TUTKINTAPYYNTÖ POLIISILLE... 9 NÄYTTEENOTTO... 9 ALUEIDEN KÄYTTÖRAJOITUKSET MAANPOISTO JÄTTEEN SIJOITUS VÄHÄISET ÖLJYVAHINGOT LIIKENNEONNTETTOMUUKSISSA VAHINGON TORJUNNAN PÄÄTTÄMINEN Liitteet:

3 YLEISTÄ Tämän menetelmäohjeen tarkoitus on kuvata miten Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos järjestää öljyvahinkojen torjuntatyön. Tässä ohjeessa torjuntatyön johtaja tarkoittaa torjuntatyön johtajan tehtävässä toimivaa pelastusviranomaista. Öljyvahinkojen torjuntatyö sisältää öljyvuodon tukkimisen, leviämisen estämisen ja öljyn talteenoton ja/tai pilaantuneen maan poistamisen. Tässä ohjeessa ei ole kuvattu öljyvahingon jälkitorjuntaa. Kuitenkin toiminnan kokonaistavoite on vahinkojen minimointi. Tehokkuus on torjunnan tärkein arvosteluperuste. Torjuntatoimien resursointi tulee olla järkevässä suhteessa saavutettavissa oleviin tuloksiin, huomioiden hyöty ja vahinkojen lieventäminen. Ohjeella pyritään helpottamaan torjuntatoimenpiteistä vastaavan pelastusviranomaisen työtä. Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen alueen kunnat ovat määränneet jälkitorjunnasta vastaavat kunnan viranomaiset. TORJUNNAN JOHTO Pelastuslaitoksen tulee kiireellisesti ryhtyä vahinkojen torjumiseksi tai rajoittamiseksi kaikkiin sellaisiin tarpeellisiin toimenpiteisiin, joista aiheutuvat kustannukset tai vahingot eivät ole ilmeisessä epäsuhteessa uhattuina oleviin taloudellisiin ja muihin arvoihin. Jos eri viranomaisille ja tahoille kuuluvien vastuiden ja toimivaltuuksien selkiyttämiseksi on tarpeen, pelastusviranomaisen tulee tehdä öljytorjunnan aloittamisesta nimenomainen päätös. Päätöksestä on ilmoitettava asianomaisille viranomaisille ja asianosaisille heti, kun se on mahdollista. Pyydettäessä päätös on vahvistettava kirjallisesti. Jos öljyntorjuntaan osallistuu useamman toimialan viranomaisia, tilanteen yleisjohtajana toimii pelastusviranomainen. Yleisjohtaja vastaa tilannekuvan ylläpitämisestä ja toiminnan yhteensovittamisesta. Eri toimialojen yksiköt toimivat oman johtonsa alaisuudessa siten, että niiden toimenpiteet kokonaisuudessaan edistävät onnettomuuden tai tilanteen seurausten tehokasta torjuntaa. Torjuntatöiden johtaja päättää milloin öljyvahingon torjunta ei enää vaadi pelastuslaitoksen toimenpiteitä. Tarvittaessa on kuultava elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusta. Pelastuslaitoksen suorittamien torjuntatoimenpiteiden jälkeen, öljyvahingon jälkitorjunnasta vastaavat tarvittaessa kuntien nimeämät/ määräämät viranomaiset. Johtovastuun siirtäminen tulee tapahtua yhteistyössä kyseisen kunnan jälkitorjunnasta 3

4 vastaavan viranomaisen kanssa. Siirto varmistetaan kirjallisesti ja siirtävä ja vastaanottava viranomainen allekirjoittavat sen. Liite 1. Kuntien jälkitorjunnasta vastaavat viranomaiset Liite 9. Jälkitorjunta siirtoasiakirja Vahingon aiheuttaja voi torjuntaviranomaisen luvalla ja valvonnassa huolehtia vahingon torjunnasta, mutta torjunnan johtovastuu säilyy edelleen torjuntaviranomaisella. YHTEISTYÖVIRANOMAISET Kunnan eri viranomaisten ja laitosten tulee tarvittaessa osallistua öljyvahinkojen torjuntaan. Liite 2. Taulukko kuntien eri virastoista ja laitoksista, jotka osallistuvat öljyntorjuntaan. ILMOITUS ÖLJYVAHINGOSTA, TOIMENPITEET Hälytys- ja tehtäväilmoitusten tarkastaminen ja öljyvahingon torjuntatyö kuuluu pelastusviranomaisille. Ensimmäisen onnettomuuspaikalle saapuneen pelastusyksikön yksikönjohtaja tekee nopean tiedustelun ja aloittaa pelastustehtävän ongelmien kartoituksen. Torjuntatyön johtaja tiedustelee vahingon laajuuden, leviämisuhkan ja muut vaarat; palo, ympäristö, omaisuus jne. Tiedustelun perusteella torjuntatyön johtaja päättää torjuntatyön aloittamisesta ja käynnistää ensitoimenpiteet, sekä huolehtii tarpeen mukaan vahingon paikallistamisesta ja rajoittamisesta sekä öljyn keruusta ja muista ensivaiheen torjuntaan liittyvistä toimenpiteistä. Öljyvahingon torjuntatyön johtaminen tapahtuu pelastustoiminnan johtamisprosessin mukaisesti. Tehtävässään torjuntaviranomainen voi neuvotella muiden asianosaisten ja asiantuntijoiden kanssa, mutta torjuntatoimien vastuun siirto tai jakaminen ei ole mahdollista. Tämän ratkaisuvastuun piiriin kuuluu kaikki vahinkoa koskevat toimet, kunnes öljyvahingosta ja siitä syntyneestä jätteestä ei voi enää aiheutua välitöntä haittaa, leviämis- tai vahingonvaaraa. Torjuntatyön johtajan on laajassa vahingossa tehtävä ilmoitus päivystävälle palomestarille tai päivystävälle päällikölle. Torjuntatyön aikana on huolehdittava pelastustoiminnan valmiuden ylläpidosta torjuntatyön aikana siten kun se on määritelty Ohjeessa pelastustoiminnasta. Pelastustoiminnan yksiköiden oikea työskentelytapa sekä tehokas työskentely pienentävät tehtävän läpimenoaikaa ja vähentävät siten valmiuden vajetta. Tämän lisäksi on tarvittaessa turvauduttava ulkopuoliseen torjunta-apuun. 4

5 Mikäli tilanteeseen liittyy useita onnettomuustyyppejä, pelastustyön johtaja päättää toimenpiteiden suoritusjärjestyksestä. TOIMINTA ÖLJYVAHINGOSSA Öljyvahingon torjuminen tulee pääsääntöisesti suorittaa yhtäjaksoisesti öljyvahinkojätteiden haitattomaksi tekemiseen asti. Torjuntatoimenpiteet tulee suorittaa mahdollisimman tehokkaasti ja viivytyksettä. Toiminta öljyvahingossa voi jakaa kolmeen osaan; Öljyvahinkojen torjuntatyö tarkoittaa torjunnan kiireellisintä vaihetta ns. ensitorjuntaa. Torjuntatyö pitää sisällään öljyvuodon tukkimisen, leviämisen estämisen, öljyn talteenoton ja/tai öljyisen maan poiston. Öljyvahinkojen torjuminen tulee, jos mahdollista, suorittaa yhtäjaksoisesti jätteen haitattomaksi tekemiseen asti, sillä jätteiden väliaikainen varastointi lisää toimenpiteiden määrää ja kustannuksia. Torjuntatyössä voi käyttää apuna TOKEVA - ohjetta tai tieliikenneonnettomuuksien öljyntorjunnan opasta. Jälkitorjunta tarkoittaa vaihetta, joka seuraa sen jälkeen, kun torjuntatyö on saatettu päätökseen. Jälkitorjunta sisältää toimenpiteet, joita tehdään öljyn pilaaman maaperän, pohjaveden ja rannikon puhdistamiseksi ja kunnostamiseksi sen jälkeen, kun välttämättömät torjuntatoimet vahingon rajoittamiseksi ja öljyn keräämiseksi on tehty Pilaantuneen maan puhdistusmenettely Mikäli jälkitorjunta ei johda tavanomaisin menetelmin riittävään puhdistus tavoitteeseen tai se muutoin on tarkoituksenmukaista, siirtyvät jatkotoimenpiteet Ympäristönsuojelulain mukaiseen pilaantuneen maan puhdistamismenettelyyn. On varmistettava, että vastuullinen tekee pilaantuneen maaperän tutkimusilmoituksen (PIMA) Elinkeino- liikenne ja ympäristökeskukseen tai hakee lupaa Aluehallintovirastosta. TYÖKONEIDEN JA ASIANTUNTIJOIDEN KÄYTTÄMINEN JA TILAAMINEN Työkoneet voidaan tilata tilannekeskuksen kautta tai suoraan esimerkiksi vahinkokunnan teknisen toimialan kautta. Työkonetta tilattaessa on selvitettävä maksaja; maksaako vahingon aiheuttaja vai pelastuslaitos. Laaja ja pitkäaikainen vahinko saattaa edellyttää asiantuntijakonsultin käyttöä niin vahinkojätteen käsittelyn kuin maaperän ja pohjaveden saastuneisuuden seuraamisen osalta. Torjuntatyön johtaja voi itse tilata käyttäen Espoon kaupungin 5

6 ympäristötekniikan sopimustoimittajia taikka kehottaa vahingon aiheuttajaa tilaamaan ympäristötekniikan konsultin selvittämään vahingon laajuutta. Liite 3. Maaperäkonsultit Espoon yhteystiedot POHJAVESI, VESIALUEET JA MAHDOLLISET KÄYTTÖRAJOITUKSET Maan pinnalla oleva öljy sekä likaantunut maa-aines on pohjavesialueella poistettava mahdollisimman nopeasti. Mikäli pohjavesialueella on tehty suojaustoimenpiteitä, on vältettävä suojaavien kalvojen tai rakenteiden heikentämistä. Torjuntatyön johtajan on huolehdittava kerätyn öljyn sijoittamisesta. Johtoyksiköistä löytyy ko. alueen kaikki pohjavesialueiden kartat. Tarvittaessa pohjavesialueet voi tarkistaa Pronto - tietojärjestelmästä tai tilannekeskuksesta. Kaivojen, vedenottamoiden tai uimapaikkojen käyttörajoituksista päättää ympäristöviranomainen. Torjuntatyön johtajan on oltava yhteydessä ao. viranomaiseen. Päätöksen voi kiireellisissä tapauksissa tehdä myös torjuntaviranomainen. KÄYETYN MATERIAALIN JA HENKILÖSTÖN KIRJAAMINEN Torjuntatyön johtaja huolehtii siitä, että käytetyt materiaalit, ulkopuolisen kaluston ja henkilöstön ja sekä oman henkilöstön käyttö kirjataan heti vahingon alusta saakka. VAHINGON KIRJAAMINEN, DIARIOINTI, ASIAPAPERIEN SÄILYTYS SEKÄ LASKUTUS Torjuntatyön johtaja joka päättää torjuntatöiden aloittamisesta, huolehtii siitä että vahingosta avataan tehtävä JOTKE - tietojärjestelmään tai vahingosta pidetään toimintapäiväkirjaa. Pienissä vahingoissa, joissa aiheuttaja on tiedossa riittää Prontoon tehtävä onnettomuusseloste sekä aiheuttajan tiedoilla täytetty öljyntorjunnanlaskutuslomake. Liite 4. Öljyntorjunnan laskutuslomake. Laskutuslomake toimitetaan skannattuna öljyntorjunnan laskutusta hoitavalle taholle sähköpostilla osoitteeseen: Pitkäkestoisissa ja paljon öljyntorjunta- ja keräysmateriaalia tarvitsevissa tilanteissa avataan vahingolle erillinen hankenumero jolloin kaikki kustannukset kirjautuvat oikeaan kustannuspaikkaan. Hankenumeron avaa tukipalvelu. Sähköposti: 6

7 Vahingolle annetaan nimi ja päivämäärä sekä Pronton selostenumero. Vahingon nimi ja päivämäärä sekä hankenumero ilmoitetaan öljyntorjunnan laskutusta hoitavalle taholle sähköpostilla osoitteeseen: Asiapaperit kuten muistiot, päätökset, laskut, kuormakirjat jne. toimitetaan alkuperäisinä arkistoitavaksi Hangon paloaseman toimistoon. Asiapaperit kuuluvat pitkäaikaisesti säilytettäviin ja arkistoitaviin asiakirjoihin sillä vahinkotapahtuman tietoja voidaan tarvita vielä kymmenien vuosien jälkeen. Torjuntatyönjohtaja ottaa kopiot ennen asiapapereiden lähettämistä ja säilyttää niitä omassa kansiossaan. Pitkäaikaisessa vahingossa kansio siirtyy torjuntatyön johtajan vaihtuessa uudelle johtajalle jonka tulee toimia em. mukaisesti saadessaan tai laatiessaan uusia asiapapereita. VAHINGON AIHEUTTAJA Vahingon aiheuttaja tai se jonka hoidossa tai hallussa öljy on vastaa öljyvahingon kustannuksista. Mikäli torjuntatyön johtaja ei saa selville vahingon aiheuttajaa torjuntatyöstä aiheutuvien kustannusten korvaamiseksi, on hänen tehtävä tutkintapyyntö poliisille vahingon aiheuttajan selville saamisille. Vahingon aiheuttaja voi myös huolehtia vahingon torjuntatyöstä torjuntatyön johtajan päätöksellä. Asiasta on tehtävä kirjallinen päätös. Tällöin torjuntatyön johtajan on arvioitava kykeneekö vahingon aiheuttaja huolehtimaan ko. torjunnasta. Torjuntatyön johtaja valvoo ja hyväksyy torjuntatoimenpiteet ja huolehtii vahinkoon liittyvien asiapapereiden taltioimisesta. VAKUUTUSYHTIÖ Torjuntatyön johtajan on muistutettava vahingon aiheuttajaa tekemään ilmoituksen viipymättä mahdolliselle omalle vakuutusyhtiölle. Vakuutusyhtiöllä voi olla sopimuksia öljyvahinkojen torjuntaan erikoistuneiden yritysten kanssa. Suurissa vahingoissa torjuntatyön johtaja joutuu mahdollisesti neuvottelemaan myös vakuutusyhtiön kanssa mm. kohtuullisista torjuntamenetelmistä ym. Vakuutusyhtiö voi korvata öljyvahingosta aiheutuneita torjunta- ja jälkitorjuntakustannuksia eri vakuutusten kautta: omaisuusvakuutukset kiinteistövakuutus kotivakuutus maatilavakuutus vastuuvakuutukset toiminnan vastuuvakuutus vapaaehtoinen ympäristövastuuvakuutus lakisääteinen Ympäristövastuuvakuutus tuotevastuuvakuutus 7

8 liikennevakuutus Green Card ILMOITUKSET VAHINGOSTA VIRANOMAISILLE Vahinkopaikalla tehtävät puhdistus- ja torjuntatoimet etenevät usein tarkoituksen mukaisesti hyvin nopeasti, jolloin lupa- tai ilmoitusvelvollisuus ratkaisut voidaan joutua tekemään jälkikäteen. Lupa- tai ilmoitusvelvollisuudella öljyvahinkotapauksissa turvataan mm. maanomistajan oikeuksia. Kaikki pohjavesialueella tapahtuneet öljyvahingot on aina ilmoitettava välittömästi tapahtumakunnan ympäristöviranomaiselle. Uudenmaan ELY - keskuksen öljyntorjunnasta vastaavalle viranhaltijalle on ilmoitettava: epäiltäessä ympäristörikosta keskisuurista öljyvahingoista n.200 litraa tai pienempikin jos kyseessä on vahinko pohjavesialueella, päästö vesistöön ja veden käyttö öljysäiliövuodoista maaperään, maaperään jäänti tarvittaessa asiantuntija apua jälkitorjunnan ja seurannan järjestelyissä, jätehuollosta Uudenmaan ELY - keskuksen vastuuhenkilöt ja asiantuntijat onnettomuustapauksissa Öljyvahingot: Timo Heino tai Olli Jaakonaho Suomen Ympäristökeskukseen on ilmoitettava: kaikki alusöljy- ja aluskemikaalivahingot tai niiden vaara. aluksista aiheutuva muu vesien pilaantumien tai sen vaara laittomat päästöt aluksista ja maa-alueilla tapahtuvat suuret öljy- ja kemikaalivahingot. Suomen ympäristökeskuksen päivystäjä Öljyvahingossa on tehtävä vahinkopaikasta, aiheuttajasta ja vahingon suuruudesta riippuen ilmoitus myös seuraaville tahoille: kunnan vesihuoltoviranomainen/vesilaitos SM PEO päivystäjä poliisi kunnan tekninen toimi (myös mahdollinen maanomistaja) maanomistaja tielaitos, VR onnettomuustutkintakeskus kunnan satamaviranomainen 8

9 Helsingin VTS - keskus Rajavartiolaitos Trafi, merenkuluntarkastaja Onnettomuustutkintakeskus TUTKINTAPYYNTÖ POLIISILLE Torjuntatyön johtaja arvioi erikseen kunkin tapauksen kohdalla vahingon syyn. Mikäli onnettomuuden epäillään johtuvan tahallisuudesta ja/tai huolimattomuudesta tulee siitä ilmoittaa poliisille. Tutkintapyyntö tehdään, mikäli vahingon aiheuttaja ei ole selvillä tai mikäli torjuntatyön johtaja epäilee öljyvahinkolainsäädäntöä rikotun. Ilmoitus poliisille tapahtuneesta vahingosta tulee tehdä välittömästi paikalle saavuttaessa, jotta poliisin on mahdollista esitutkinnan pohjaksi suorittaa tai järjestää oikeudellisesti pätevä näytteenoton vahinkoon liittyvästä aineesta, suorittaa vertailunäytteiden ottaminen ja muutoinkin tehdä paikalla rikospaikkatutkinta. NÄYTTEENOTTO Torjuntatyön johtaja tai ympäristöviranomainen voi määrätä otettavaksi näytteitä tai ottaa niitä vahingon leviämisen arvioimiseksi. Alkuperältään tunnistamattoman öljyn alkuperän selvittämiseksi joudutaan ottamaan näyte vahinkopaikalta ja vertailunäytteet mm. lähistön öljysäiliöistä. Tämän tekee tutkintapyynnön mukaisesti poliisi. Maaöljyvahingoissa pelastusviranomainen pyytää virka-apua poliisilta tai ympäristöviranomaiselta näytteen ottoon. Maaperäkonsultti voi huolehtia näytteen otosta niissä tapauksissa joissa aiheuttaja on tiedossa ja on päätetty että aiheuttaja huolehtii torjuntatoimenpiteistä viranomaisten valvonnassa. Alusöljyvahingoissa on aina otettava myös vahinkopaikan vesistön öljynäytteen lisäksi vertailunäyte aluksen öljyistä. Alusöljyvahingoissa näytteenotosta huolehtii merivartiosto. Mikäli alueella on kaivoja tai vedenottamoita otetaan kaivoista alkunäytteet ja seurataan pohjaveden öljyyntymistä mahdollisten lisätoimenpiteiden käynnistämiseksi. Näytteenotosta neuvotellaan ympäristöviranomaisen kanssa. Maaperän näytteenotto/öljypitoisuuden mittaus suoritetaan tapauskohtaisesti jotta selviää kuinka paljon maa-ainesta poistetaan ja mihin maa-aines voidaan toimittaa. Liite 5. Pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen kartoittaminen 9

10 ALUEIDEN KÄYTTÖRAJOITUKSET Torjuntaviranomainen sekä terveys- ja ympäristöviranomainen voivat päättää maa- ja vesialueiden käyttörajoituksista ja eristämisistä akuutissa tilanteessa. Rajoitukset voidaan poistaa tai niitä voidaan lisätä kun asianomaista viranomaistahoa on kuultu. Kyseinen viranomainen voi myös itsenäisesti päättää rajoituksista, mikäli asia kuuluu viranomaisen toimivaltaan. MAANPOISTO Vahinkopaikalta poistetaan maata siten, ettei öljyistä maata jää vahinkopaikalle. Maan öljyisyys todetaan näytteenotolla tai aistivaraisesti. Mikäli poliisi tai onnettomuustutkintakeskus tutkii onnettomuutta, pitää ennen maanpoistoa varmistaa ko. tahoilta, ettei maan poistolle ole esteitä esim. tutkinnallisia syitä. JÄTTEEN SIJOITUS Öljyinen jäte, torjuntajäte ja öljyn ja vedenseos on toimitettava jatkokäsittelyyn asianmukaisen ympäristöluvan omaavaan jätteenkäsittelylaitokseen. Ensisijaisina jätteen sijoituspaikkoina Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen alueella ovat mainittu taulukossa 1 ja 2. Jätteenkäsittelyn yhteydessä on käytettävä siirto-asiakirjaa. Useampien autokuormien sijoittamisessa on hyvä neuvotella Uudenmaan ELY - keskuksen, kunnan jätehuollosta vastaavan ja vahingon aiheuttajan, mahdollisesti vakuutusyhtiön kesken. Suuremmissa vahingoissa joissa aiheuttaja on selvillä ja vahingon torjuntaan on otettu mukaan maaperäkonsultti, sijoitusvaihtoehtojen selvittäminen ja kilpailuttaminen kuuluu konsultille. Tarvittaessa tapauskohtaisesti esim. poistettava öljyinen maa-aines voidaan joutua välivarastoimaan onnettomuuspaikalle lyhytaikaisesti (vaihtolavalla muovin/pressun päälle ja peitettynä). Välivarastoinnista päättää torjuntaviranomainen. Tämä toimintatapa otettava erityisesti huomioon sellaisissa ensitorjunta tapauksissa joissa aiheuttaja tai vahingon maksaja on epäselvä. Tällä varmistetaan nopea torjuntatyön aloitus ja vahinkojen laajuuden rajoittaminen sekä oikeilla toimenpiteillä torjunta käynnistyy viivytyksettä. Torjuntajätteen sijoitus vaihtoehtoja Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen alueella tai lähialueilla: 10

11 Taulukko 1. Pienet öljyjätemäärät < 50 kg Laitos tai yksikkö Osoite Puhelin Huomautus /Raja-arvoja torjuntajätteen pitoisuudelle Hangon jäteasema Suursuo, Kiinteä öljyinen jäte Hanko Tammisaaren jäteasema Insinöörintie Tammisaari Mika Stenberg Kiinteä öljyinen jäte / Max 15 tonnia oltava yhteydessä ennen toimittamista Munkkaan jätekeskus Munkkaanmäki Kiinteä öljyinen jäte Lohja Munkinmäen jäteasema, Munkinmäentie 3 Kiinteä öljyinen jäte < 50 kg Kirkkonummi Kirkkonummi Sortti-asema, Ämmässuo Ämmässuontie 8, Espoo Kiinteä öljyinen jäte < 50 kg Taulukko 2. Jätteen / Öljynsekaisen maa-aineksen määrä 50 kg - 15 tonnia Laitos tai yksikkö Osoite Puhelin Huomautus /Raja-arvoja torjuntajätteen pitoisuudelle Tammisaaren jäteasema Insinöörintie Tammisaari Mika Stenberg Kiinteä öljyinen jäte / Max 15 tonnia oltava yhteydessä ennen toimittamista Ammänsuon jätteenkäsittelykeskus Ämmässuontie 8, Espoo Suomen Erityisjäte Oy Kiimassuontie Forssa Ekokem Oy AB Kuulojankatu Riihimäki Voimakkaasti pilaantuneiden maiden vastaanottopaikka Voimakkaasti pilaantuneiden maiden vastaanottopaikka puh öljy-yhdisteet, ei pitoisuusrajaa 000, fax öljyiset vesiseokset Kuljetus- ja kaivurikalustoa Laitos tai yksikkö Osoite Puhelin Huomautus Lassila & Tikanoja Vahinkopäivystys /7 päivystysnumero Lassila & Tikanoja Vahinkopäivystys pääkaupunkiseutu KTK Karjaa Hitsaajantie 2, Karjaa KTK Lohja Teollisuuskatu 4, Lohja KTK Espoo Palomiehentie 4, Espoo arkisin 8-16 (019) arkisin 8-16 (019) arkisin 8-16 (09) arkisin

12 VÄHÄISET ÖLJYVAHINGOT LIIKENNEONNTETTOMUUKSISSA Vahinkojätteen määrä, öljy + imeytysaine alle 20 litraa Vahinkojäte kerätään talteen ja toimitetaan asianmukaiseen öljyisen jätteen vastaanottopaikkaan. Jätteen keräysastiat joihin voidaan toimittaa ns. isännättömät jätteet sijaitsevat Keskuspaloasemalla, Kirkkonummen, Lohjan sekä Nummelan paloasemilla. Aiheuttaja maksaa jätteen hävittämisen. Aiheuttajan laskutustiedot ilmoitetaan vastaanottopaikkaan käyttämällä öljyntorjunnan-laskutuslomaketta. Aiheuttajan ollessa tuntematon lomakkeeseen kirjataan pelastuslaitoksen laskutustiedot sekä merkki: öljyntorjunta sekä vahingon tapahtuma päivämäärä. Pelastuslaitos hakee hävittämisen kustannukset edelleen öljysuojarahastolta. Pronto - onnettomuustietokantaan kirjataan toiseksi onnettomuustyypiksi öljyvahinko. (Esim. liikennevahingoissa). VAHINGON TORJUNNAN PÄÄTTÄMINEN Torjuntatyön päättämistä varten torjuntatyön johtaja järjestää tilaisuuden, mihin kutsutaan tarpeen mukaan seuraavat tahot: Pelastustoiminnan johtaja (kokoonkutsuja) Toiminnan harjoittaja tai alueen omistaja Kunnan ympäristöviranomainen ELY keskuksen edustaja Vahingon aiheuttaja tai tämän edustaja Maaperäkonsultti Torjunnan päättämisestä laaditaan muistio johon liitteeksi lisätään maaperän kunnostuksen loppuraportti. Liitteet: Liite 1. Kuntien jälkitorjunnasta vastaavat viranomaiset Liite 2. Taulukko kuntien eri virastot ja laitokset, jotka osallistuvat öljyntorjuntaan Liite 3. Maaperäkonsultit, Espoon yhteystiedot Liite 4. Öljyntorjunnan laskutuslomake. Liite 5. Pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arviointi Liite 6. Säädösperusteet Liite 7. Öljyvahinkojentorjunta tehtävätaulukko Liite 8. Öljyntorjuntaprosessi Liite 9. Jälkitorjunnan siirtoasiakirja 12

Öljyntorjuntaorganisaation. järjestäytyminen ja henkilöstöhallinto

Öljyntorjuntaorganisaation. järjestäytyminen ja henkilöstöhallinto 2 Öljyntorjuntaorganisaation järjestäytyminen ja henkilöstöhallinto SÖKÖ II -manuaali Ohjeistusta alusöljyvahingon rantatorjuntaan Öljyntorjuntaorganisaation järjestäytyminen ja henkilöstöhallinto Kotka

Lisätiedot

Häiriötilanteiden jätehuolto Osa A: Häiriötilanteiden jälkivaiheen jätehuoltoa koskeva lainsäädäntö

Häiriötilanteiden jätehuolto Osa A: Häiriötilanteiden jälkivaiheen jätehuoltoa koskeva lainsäädäntö Häiriötilanteiden jätehuolto Osa A: Häiriötilanteiden jälkivaiheen jätehuoltoa koskeva lainsäädäntö Sisällys 1. Taustaa... 2 2. Häiriötilanteita koskeva lainsäädäntö... 4 2.1 Pelastuslaki... 4 2.2 Valmiuslaki...

Lisätiedot

Versio 20.11.2012 1 (12) ÖLJY- JA ALUSKEMIKAALIVAHINKOJEN TORJUNNAN JOHTAMISEN PERUSTEET

Versio 20.11.2012 1 (12) ÖLJY- JA ALUSKEMIKAALIVAHINKOJEN TORJUNNAN JOHTAMISEN PERUSTEET Versio 20.11.2012 1 (12) ÖLJY- JA ALUSKEMIKAALIVAHINKOJEN TORJUNNAN JOHTAMISEN PERUSTEET Tämä osio koskee ensisijaisesti suuria alusöljyvahinkoja. Osiota voidaan kuitenkin käyttää soveltuvin osin hyväksi

Lisätiedot

Taloushallinto 6 alusöljyvahingon torjunnassa

Taloushallinto 6 alusöljyvahingon torjunnassa 6 alusöljyvahingon Taloushallinto torjunnassa SÖKÖ II -manuaali Ohjeistusta alusöljyvahingon rantatorjuntaan Taloushallinto alusöljyvahingon torjunnassa Kotka 2011 Kymenlaakson ammattikorkeakoulun julkaisuja.

Lisätiedot

JULKINEN ETELÄ KARJ LAPPEENRANTA JULKINENN

JULKINEN ETELÄ KARJ LAPPEENRANTA JULKINENN 1 JULKINEN ETELÄ KARJ JALAN PELASTUSLAITOS LAPPEENRANTA ÖLJYVAHINKOJENTORJUNTASUUNNITELMA 2013 2017 JULKINENN 2 ÖLJYVAHINKOJENTORJUNTAOHJEEN VAHVISTUSSIVU Etelä Karjalan pelastuslautakunta PÄÄTÖS LAPPEENRANTA

Lisätiedot

Häiriötilanteiden jätehuolto Osa B: Häiriötilanteiden jälkivaiheen jätehuollon järjestäminen

Häiriötilanteiden jätehuolto Osa B: Häiriötilanteiden jälkivaiheen jätehuollon järjestäminen Häiriötilanteiden jätehuolto Osa B: Häiriötilanteiden jälkivaiheen jätehuollon järjestäminen Sisällys 1. Taustaa... 2 2. Häiriötilanteet ja niissä syntyvät jätteet... 2 2.1 Alusöljyvahingot... 2 2.3 Eläintautitapaukset...

Lisätiedot

Lämmitysöljysäiliöiden kartoitusprojekti Kissanmaalla ja Kalevassa

Lämmitysöljysäiliöiden kartoitusprojekti Kissanmaalla ja Kalevassa Lämmitysöljysäiliöiden kartoitusprojekti Kissanmaalla ja Kalevassa Teija Käpynen 12.12.2008 Tampere SISÄLLYSLUETTELO 1 Johdanto...2 1.1 Tavoite...2 1.2 Lainsäädäntö ja viranomaisten toiminta...3 2 Kartoitus...4

Lisätiedot

öljylämmityslaitteiston

öljylämmityslaitteiston ASUKASOPAS Lämmitysöljysäiliön ja öljylämmityslaitteiston sijoittaminen, huolto, tarkastuttaminen ja käytöstä poistaminen 1 ALKUSANAT Hankkeen tarve ja tausta Tampereen aluepelastuslaitos, Pirkanmaan elinkeino-,

Lisätiedot

Päätös. Päätös Abc Ale-Osa Oy:n autopurkamotoimintaa koskevasta ympäristönsuojelulain mukaisesta ympäristölupahakemuksesta, Hyvinkää

Päätös. Päätös Abc Ale-Osa Oy:n autopurkamotoimintaa koskevasta ympäristönsuojelulain mukaisesta ympäristölupahakemuksesta, Hyvinkää Etelä-Suomi Päätös Nro 50/2010/2 Dnro ESAVI/249/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 30.9.2010 ASIA Päätös Abc Ale-Osa Oy:n autopurkamotoimintaa koskevasta ympäristönsuojelulain mukaisesta ympäristölupahakemuksesta,

Lisätiedot

ULKOINEN PELASTUSSUUNNITELMA LOVIISAN VOIMALAITOS 15.2.2013 JULKINEN

ULKOINEN PELASTUSSUUNNITELMA LOVIISAN VOIMALAITOS 15.2.2013 JULKINEN JULKINEN (Vain viranomaiskäyttöön tarkoitetut tiedot poistettu) JulkL (621/1999) 24 :n 7,8 ja 31 k ULKOINEN PELASTUSSUUNNITELMA LOVIISAN VOIMALAITOKSEN SÄTEILYONNETTOMUUDEN VARALTA DOKUMENTTIHISTORIA Versio

Lisätiedot

Vakavien kemiallisten uhkien osaamiskeskus (C-osaamiskeskus) -tausta ja toimintaperiaatteet

Vakavien kemiallisten uhkien osaamiskeskus (C-osaamiskeskus) -tausta ja toimintaperiaatteet Vakavien kemiallisten uhkien osaamiskeskus (C-osaamiskeskus) -tausta ja toimintaperiaatteet päivitetty 2011 1 Vakavien kemiallisten uhkien osaamiskeskuksen toiminnassa ovat mukana: Elintarviketurvallisuusvirasto

Lisätiedot

Päätös ympäristönsuojelulain 55 :n mukaisesta hakemuksesta koskien polttonesteiden jakeluaseman ympäristöluvan lupamääräysten tarkistamista.

Päätös ympäristönsuojelulain 55 :n mukaisesta hakemuksesta koskien polttonesteiden jakeluaseman ympäristöluvan lupamääräysten tarkistamista. Lohjan kaupungin ympäristölautakunta YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS 22.4.2010 76 Dnro 65/67/678/2008 Annettu julkipanon jälkeen 29.4.2010 1 Päätös ympäristönsuojelulain 55 :n mukaisesta hakemuksesta koskien polttonesteiden

Lisätiedot

Ympäristöjaosto 21.05.2015 48 Valtakatu 26, 94100 Kemi. Kyseessä on olemassa oleva toiminto.

Ympäristöjaosto 21.05.2015 48 Valtakatu 26, 94100 Kemi. Kyseessä on olemassa oleva toiminto. 1 Kemin kaupunki PÄÄTÖS Ympäristöjaosto 21.05.2015 48 Valtakatu 26, 94100 Kemi Dnro 411/11.01.00/2014 Annettu julkipanon (21.05.2015) jälkeen 1. ASIA YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS 2. HAKEMUS Kemin Ajoksen satama

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 43/10/1 Dnro PSAVI/73/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.6.2010

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 43/10/1 Dnro PSAVI/73/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.6.2010 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 43/10/1 Dnro PSAVI/73/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.6.2010 ASIA LUVAN HAKIJA Kuusamon Autohajottamo T. Bergbackan ympäristölupapäätösten muuttaminen, Kuusamo Kuusamon Autohajottamo

Lisätiedot

KIRJANPITO JA KUSTANNUSSUUNNITELMA SUUREN ALUSÖLJYVAHIN- GON TORJUNNASSA SUOMENLAHDEN RANNIKON ALUEELLA

KIRJANPITO JA KUSTANNUSSUUNNITELMA SUUREN ALUSÖLJYVAHIN- GON TORJUNNASSA SUOMENLAHDEN RANNIKON ALUEELLA KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalous / taloushallinto Natalia Tossavainen KIRJANPITO JA KUSTANNUSSUUNNITELMA SUUREN ALUSÖLJYVAHIN- GON TORJUNNASSA SUOMENLAHDEN RANNIKON ALUEELLA Opinnäytetyö 2010

Lisätiedot

05.04.2007 KENTTÄOPAS TIEKULJETUSÖLJYVAHINGON HALLINTAAN. I Tilannepäiväkirja

05.04.2007 KENTTÄOPAS TIEKULJETUSÖLJYVAHINGON HALLINTAAN. I Tilannepäiväkirja 05.04.2007 KENTTÄOPAS TIEKULJETUSÖLJYVAHINGON HALLINTAAN I Tilannepäiväkirja Käyttäjätahot: Esimies / Yksikönjohtaja Palomestari / päivystävä viranhaltija Palopäällikkö / päällystöpäivystäjä Pelastusjohtaja

Lisätiedot

HANGON KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET

HANGON KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET HANGON KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO... 3 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET... 4 1 Soveltamisala ja tavoite... 4 2 Määräysten valvonta... 4 3 Paikalliset olosuhteet ja määritelmät...

Lisätiedot

Esitys 14.1.2015 YMPÄRISTÖVALVONNAN OHJE

Esitys 14.1.2015 YMPÄRISTÖVALVONNAN OHJE Esitys 14.1.2015 YMPÄRISTÖVALVONNAN OHJE YMPÄRISTÖMINISTERIÖLLE 14.1.2015 Saatuaan työnsä valmiiksi työryhmä luovuttaa esityksensä ympäristöministeriölle. Ympäristöministeriö asetti 27.6.2013 työryhmän

Lisätiedot

ASIA. LUVAN HAKIJA Kiinteistö Oy Kajaanin Vienankatu 14/ Kimmo Tauriainen Ahvenlammentie 18 87950 Kuluntalahti

ASIA. LUVAN HAKIJA Kiinteistö Oy Kajaanin Vienankatu 14/ Kimmo Tauriainen Ahvenlammentie 18 87950 Kuluntalahti LUPAPÄÄTÖS Nro 45/11/1 Dnro PSAVI/257/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 13.6.2011 1 ASIA Pilaantuneen maa-alueen puhdistaminen Vienankatu 14:ssä, Kajaani LUVAN HAKIJA Kiinteistö Oy Kajaanin Vienankatu

Lisätiedot

Valmistelijat vs. ympäristötarkastaja Anu Onjukka ja ympäristönsuojelusihteeri Kai Virtanen:

Valmistelijat vs. ympäristötarkastaja Anu Onjukka ja ympäristönsuojelusihteeri Kai Virtanen: MERI-LAPIN YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Suensaarenkatu 4 95400 Tornio YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS 1/2014 Annetaan julkipanon jälkeen 1.4.2014 Dnro: 268/11.01.06/2014 MELAYMP 25.3.2014 x TAALOVAARA GROUP OY:N YMPÄRISTÖLUPA

Lisätiedot

Ennakoi ja karta kalliita öljyvahinkoja Opas öljysäiliön omistajille ja haltijoille

Ennakoi ja karta kalliita öljyvahinkoja Opas öljysäiliön omistajille ja haltijoille Tarja Asikainen ja Päivi Kärnä Ennakoi ja karta kalliita öljyvahinkoja Opas öljysäiliön omistajille ja haltijoille Lahden ammattikorkeakoulun julkaisu, sarja B, Oppimateriaalia, osa 20 Tarja Asikainen

Lisätiedot

TOIMINTAMALLI SUUREN ÖLJYNTORJUNTAOPERAATION KOORDINOINTIIN RANNIKON ÖLJYNTORJUNNASTA VASTAAVILLE VIRANOMAISILLE

TOIMINTAMALLI SUUREN ÖLJYNTORJUNTAOPERAATION KOORDINOINTIIN RANNIKON ÖLJYNTORJUNNASTA VASTAAVILLE VIRANOMAISILLE TOIMINTAMALLI SUUREN ÖLJYNTORJUNTAOPERAATION KOORDINOINTIIN RANNIKON ÖLJYNTORJUNNASTA VASTAAVILLE VIRANOMAISILLE 1 2 Kymenlaakson ammattikorkeakoulu Merenkulun tutkimus- ja kehitysyksikkö Justiina Halonen

Lisätiedot

12 Jätteen. loppukäsittely ja loppukäsittely paikat

12 Jätteen. loppukäsittely ja loppukäsittely paikat 12 Jätteen loppukäsittely ja loppukäsittely paikat SÖKÖ II -manuaali Ohjeistusta alusöljyvahingon rantatorjuntaan Jätteen loppukäsittely ja loppukäsittelypaikat Kotka 2011 Kymenlaakson ammattikorkeakoulun

Lisätiedot

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA 2015-2019 KUOPION KAUPUNKI KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUE YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO 2 KUOPION KAUPUNKI KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUE Ympäristöterveydenhuolto

Lisätiedot

Päätös. Osoite: Kivikonkierto 15, 05460 Hyvinkää Kiinteistön omistaja: Korkopert Oy Yritys- ja yhteisötunnus: 1519242-0 Toimialatunnus: 38310

Päätös. Osoite: Kivikonkierto 15, 05460 Hyvinkää Kiinteistön omistaja: Korkopert Oy Yritys- ja yhteisötunnus: 1519242-0 Toimialatunnus: 38310 Päätös Etelä-Suomi Nro 53/2013/1 Dnro ESAVI/180/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 12.3.2013 ASIA Päätös Työ & Toiminta ry:n ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukaisesta lupahakemuksesta, joka koskee

Lisätiedot

Päätös. Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Juvanmalmin siirtokuormausaseman

Päätös. Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Juvanmalmin siirtokuormausaseman Etelä-Suomi Päätös Nro 59/2011/1 Dnro ESAVI/19/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 28.7.2011 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Juvanmalmin siirtokuormausaseman toiminnan muuttamista,

Lisätiedot

Jätehuolto PUUNKORJUUSSA

Jätehuolto PUUNKORJUUSSA METSÄTEHON OPAS Jätehuolto PUUNKORJUUSSA Oppaan alkuperäinen painos vuonna 1995. Työryhmä Raimo Aholainen, Erkki Hänninen, Yrjö Kortelainen, Seppo Korteniemi, Risto Lilleberg, Markku Mäkelä, Jukka Mäkinen,

Lisätiedot

Päätös Nro 24/2010/2 Dnro ESAVI/177/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 16.6.2010

Päätös Nro 24/2010/2 Dnro ESAVI/177/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 16.6.2010 Etelä-Suomi Päätös Nro 24/2010/2 Dnro ESAVI/177/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.6.2010 ASIA Päätös Helsingin Talosiirto Oy:n Vantaan Petikon betonipurkujätteen käsittelylaitoksen toimintaa koskevan

Lisätiedot

LUONNOSVERSIO 06.05.2014 ULKOINEN PELASTUSSUUNNITELMA OLKILUODON VOIMALAITOKSEN SÄTEILYONNETTOMUUDEN VARALTA

LUONNOSVERSIO 06.05.2014 ULKOINEN PELASTUSSUUNNITELMA OLKILUODON VOIMALAITOKSEN SÄTEILYONNETTOMUUDEN VARALTA ULKOINEN PELASTUSSUUNNITELMA SÄTEILYONNETTOMUUDEN VARALTA 1 (45) LUONNOSVERSIO 06.05.2014 ULKOINEN PELASTUSSUUNNITELMA OLKILUODON VOIMALAITOKSEN SÄTEILYONNETTOMUUDEN VARALTA ASIAKIRJAN TARKISTAMINEN Versio

Lisätiedot

KONEIDEN MARKKINAVALVONTA Opas työsuojelutarkastajille toiminnan yhtenäistämiseksi ja kehittämiseksi

KONEIDEN MARKKINAVALVONTA Opas työsuojelutarkastajille toiminnan yhtenäistämiseksi ja kehittämiseksi Liite 15 Työsuojeluosasto 10.8.2011 2. versio KONEIDEN MARKKINAVALVONTA Opas työsuojelutarkastajille toiminnan yhtenäistämiseksi ja kehittämiseksi Meritullinkatu 8, Helsinki PL 33, 00023 VALTIONEUVOSTO

Lisätiedot