Uusi laki yksityisistä turvallisuuspalveluista

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Uusi laki yksityisistä turvallisuuspalveluista"

Transkriptio

1 Uusi laki yksityisistä turvallisuuspalveluista Koulutuspäivät, Poliisiammattikorkeakoulu Tampere, Poliisihallitus, Turvallisuusalan valvonta

2 Koulutuspäivän ohjelma klo 08:00-09:00 Ilmoittautuminen pääsisäänkäynnissä, jonka jälkeen aamukahvit klo 09:00-09:30 Koulutuspäivien avaus klo 09:30-10:15 Lainmuutoksen tausta ja keskeinen sisältö klo 10:15-11:00 Lainmuutoksen sisältö ja vaikutukset toimintaan klo 11:00-11:15 Tauko klo 11:15-12:00 Lainmuutoksen vaikutukset yksityisen turvallisuusalan koulutukseen ja hyväksymisperusteisiin klo 12:00-12:45 Lounas klo 12:45-13:30 Yksityisen turvallisuusalan lupaprosessit, lomakkeet ja poliisi.fi - sivut klo 13:30-14:00 Poliisin lupahallinnon sähköinen asiointi klo 14:00-14:30 Kahvitauko klo 14:30-15:30 Keskustelu, kysymykset ja tilaisuuden loppuyhteenveto 2

3 Uuden LYTP:n rakenne 1 luku: Yleiset säännökset 2 luku: Vartioimisliiketoiminta 3 luku: Järjestyksenvalvojatoiminta 4 luku: Voimankäyttö-, ase- ja järjestyksenvalvojakouluttajat 5 luku: Turvasuojaustoiminta 6 luku: Turvallisuusalan elinkeinolupa 7 luku: Yksityisten turvallisuuspalveluiden valvonta 8 luku: Turvallisuusalan neuvottelukunta 9 luku: Rangaistussäännökset 10 luku: Erinäiset säännökset 11 luku: Voimaantulo ja siirtymäsäännökset 3

4 Lain tavoite ja soveltamisala Lain tavoitteena on yksityisten turvallisuuspalveluiden laadun ja luotettavuuden varmistaminen sekä viranomaisten ja yksityisten turvallisuuspalveluiden välisen yhteistyön edistäminen Tätä lakia sovelletaan vartioimisliiketoimintaan, järjestyksenvalvojatoimintaan ja turvasuojaustoimintaan (yksityiset turvallisuuspalvelut) Lain 2 :n määritelmissä tarkennettu lakiin kuuluvia käsitteitä (21 kohtaa) määritelmien kautta hyvä lähteä selvittämään käytännön toimintaa ja sen toteuttamista esim. mikä on henkivartijatehtävä tai arvokuljetustehtävä jne. 4

5 Lainvalmistelun taustaa Aloitettiin marraskuussa 2011 Lausuntokierros alkuvuodesta 2013 Hallituksen esityksenä (HE 22/2014) eduskunnalle huhtikuussa 2014 Eduskunta hyväksyi lain maaliskuussa 2015 Laki vahvistettu elokuussa 2015 Laki voimaan Uutta lakia muutettu (652/2016), voimaan kotikuntasidonnaisuus pois sähköinen asiointi mahdollista korttihakemuksissa pakollinen käynti poliisilaitoksella pois 5

6 VARTIOIMISLIIKETOIMINTA 6

7 VARTIOIMISLIIKETOIMINTA (LYTP 2 luku) Vartioimisliiketoimintaa saa harjoittaa elinkeinon harjoittamisen oikeudesta annetun lain (122/1919) 1 :n 1 tai 2 momentissa tarkoitettu luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, joka on saanut siihen tässä laissa tarkoitetun luvan (turvallisuusalan elinkeinolupa) luonnollinen henkilö ei voi harjoittaa henkilötunnuksellaan, vähintään oltava yksityinen elinkeinonharjoittaja (rekisteröity y-tunnus ja toiminimi) Vartioimisliiketoiminnassa ei saa ottaa vastaan toimeksiantoa, joka sisältää sitoumuksen ylläpitää yleistä järjestystä ja turvallisuutta Vartioimisliiketoiminnassa tai vartioimistehtävässä ei saa vaikeuttaa yleisen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitämistä taikka rikosten ennalta estämistä, paljastamista, selvittämistä tai syyteharkintaan saattamista 7

8 Turvallisuusalan elinkeinolupa ja vartioimisliiketoiminta Ehtojen ja rajoitusten asettaminen mahdollistettu LYTP 69 :ssä Lupa voidaan rajoittaa koskemaan ainoastaan vartioimisliiketoimintaa Lupa voidaan rajoittaa vartioimisliiketoiminnan osalta koskemaan ainoastaan tiettyjä vartioimistehtäviä Vartioimisliikeluvan haltijan ilmoitus toiminnan jatkamisesta ilmoituksen tehneille kirjoitettaan maksutta uusi Turvallisuusalan elinkeinolupa aiempaa lupaa vastaavilla tiedoilla 8

9 Vartioimistehtävissä noudatettavat yleiset periaatteet (LYTP 6 ) Vartioimistehtävissä on toimittava oikein ja tasapuolisesti sekä sovinnollisuutta edistäen Vartioimistehtävät on suoritettava aiheuttamatta suurempaa vahinkoa tai haittaa kuin on välttämätöntä tehtävien suorittamiseksi Vartioimistehtävissä ei saa puuttua kenenkään oikeuksiin enempää kuin tehtävien suorittamiseksi on välttämätöntä Tehtäviin liittyvien toimenpiteiden on oltava perusteltuja suhteessa tehtävien tärkeyteen ja kiireellisyyteen sekä tilanteeseen kokonaisuutena Toimenpiteen perusteen ilmoittaminen (LYTP 7 ) vartijan velvollisuus 9

10 Tapahtumailmoitus I (LYTP 8 ) Poliisin suorittaman viranomaisvalvonnan, toimenpiteiden kohteena olevien henkilöiden oikeusturvan sekä toimeksiantajien tietojensaantioikeuden turvaamiseksi vartijan tulee heti laatia vartioimistehtävissä havaituista kiinniottamiseen tai voimakeinojen käyttöön johtaneista tapahtumista kirjallinen selvitys (tapahtumailmoitus) Vartija voi laatia tapahtumailmoituksen myös muista toimenpiteisiin johtaneista tapahtumista Tapahtumailmoituksesta tulee käydä ilmi vartijan kyseiseen tapahtumaan liittyvät havainnot ja toimenpiteet Toimenpiteiden kohteena olleiden sukunimi, etunimet, henkilötunnus ja osoitetiedot saadaan kirjata tapahtumailmoitukseen 10

11 Tapahtumailmoitus II VnA yksityisistä turvallisuuspalveluista (874/2016) Sen lisäksi, mitä yksityisistä turvallisuuspalveluista annetun lain 8 ja 33 :ssä säädetään, tapahtumailmoituksessa on mainittava: 1) vartijan tai järjestyksenvalvojan nimi ja turvallisuusalan elinkeinoluvan haltija, jonka palveluksessa vartija tai järjestyksenvalvoja on 2) tapahtuma-aika ja -paikka 3) tieto siitä, onko vartija tai järjestyksenvalvoja ottanut jonkun kiinni tai käyttänyt voimakeinoja 4) tieto siitä, onko vartija tai järjestyksenvalvoja käyttänyt voimankäyttövälineitä 5) tieto siitä, onko vartija ottanut esille ampuma-aseen tai käyttänyt sitä Tapahtumailmoituksessa saadaan tarvittaessa mainita havaintotietoina: 1) toimenpiteen kohteena olleen henkilön tuntomerkit henkilön tunnistamiseksi 2) havaintoja kohdehenkilön käyttäytymisestä ja tilasta 11

12 Tapahtumailmoitus III (LYTP 8 ) Turvallisuusalan elinkeinoluvan haltijan on säilytettävä tapahtumailmoitukset kahden vuoden ajan niiden laatimispäivän kalenterivuoden päättymisen jälkeen, jonka jälkeen henkilötietoja sisältävät tapahtumailmoitukset on viipymättä ja viimeistään kuukauden kuluessa hävitettävä Tapahtumailmoitukset on säilytettävä siten järjestettyinä, että kuhunkin toimeksiantoon liittyvät ilmoitukset ovat viivytyksettä esitettävissä jos tietojen tallettamisessa käytetään automaattista tietojenkäsittelyä, valvonnassa tarvittavien tietojen on oltava saatavina selväkielisinä 12

13 Tapahtumailmoitus IV (LYTP 8 ) Toimeksiantajalla ja 84 :n 2 momentissa tarkoitetulla valvontaviranomaisella on oikeus saada jäljennös tapahtumailmoituksesta Jos vartija vapauttaa kiinni ottamansa henkilön 16 :n 2 momentin mukaisesti, tapahtumailmoitus on viipymättä toimitettava rikoksen tapahtumapaikan poliisilaitokselle kiinniotettu on viipymättä luovutettava poliisille (16 :n 2 mom. mukainen ensisijainen toimintavelvoite) jos poliisille luovuttaminen ei kohtuullisessa ajassa ole mahdollista, vartija voi kuitenkin poliisimiehen ja kiinniotetun suostumuksella jättää kiinniotetun luovuttamatta poliisille ja vapauttaa tämän viipymättä, jos rikoksesta voi seurata vain sakkoa ja jos kiinniotetun henkilöllisyys on tunnettu tai kiinniotettu suostuu esittämään vartijalle henkilöllisyytensä selvittämiseksi tarpeelliset tiedot 13

14 Salassapitovelvollisuus (LYTP 9 ) Turvallisuusalan elinkeinolupaa edellyttävän toiminnan harjoittaja, vastaava hoitaja tai vartija ei saa oikeudettomasti ilmaista eikä käyttää omaksi tai toisen hyödyksi taikka toista vahingoittaakseen, mitä hän vartioimisliiketoiminnassa tai vartioimistehtävässään on saanut tietää toimeksiannon osapuolen tai työnantajansa salassa pitämistä tai salassa pidettäväksi säädetyistä turvallisuusjärjestelyistä, liike- tai ammattisalaisuudesta taikka henkilön yksityiselämän piiriin kuuluvista seikoista Oikeudettomana ilmaisemisena ei pidetä tietojen ilmaisemista poliisimiehelle rikoksen paljastamiseksi tai selvittämiseksi Salassapitovelvollisuus säilyy tehtävän päätyttyä 14

15 Vartijaksi hyväksyminen I (LYTP 10 ) Vartijaksi voidaan hyväksyä se, joka: 1) on täyttänyt 18 mutta ei 68 vuotta; 2) on hyväksytysti suorittanut sisäministeriön asetuksella säädetyt vaatimukset täyttävän, ammatillisesta peruskoulutuksesta annetun lain (630/1998) mukaisen turvallisuusalan tai sitä vastaavan perustutkinnon osan, joka sisältää ainakin vartiointialaan, vartioimisliiketoimintaan, vartijan oikeuksiin ja velvollisuuksiin sekä vartijan tehtäviin liittyvät opetusaiheet sisältävän koulutuksen taikka ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain (631/1998) mukaisen vartijan tai sitä vastaavan ammattitutkinnon osat, jotka sisältävät edellä mainitut opetusaiheet sisältävän koulutuksen (vartijan peruskoulutus); sekä 3) tunnetaan rehelliseksi ja luotettavaksi ja on henkilökohtaisilta ominaisuuksiltaan sopiva vartijaksi 15

16 Vartijaksi hyväksyminen II (LYTP 10 ) Vartijaksi hyväksyy poliisilaitos Vartijaksi hyväksymisen johdosta aikaisempi voimassa oleva vartijaksi hyväksyminen raukeaa Vartijan peruskoulutusta vastaavan aikaisemman koulutuksen suorittanut voidaan hyväksyä vartijaksi uudelleen hänen hakiessaan vartijaksi hyväksymistä ennen aikaisemman vartijaksi hyväksymisen päättymistä koulutus suoritettu aikaisemmin kuin välisenä aikana Vartijaksi hyväksyminen on voimassa enintään viisi vuotta se on kuitenkin voimassa enintään siihen saakka, kun vartija täyttää 68 vuotta 16

17 Vartijaksi hyväksymisen uusiminen koulutusvaatimukset ja uusimisen määräajat I voimaan tulevan uuden yksityisistä turvallisuuspalveluista annetun lain (1085/2015) tarkoittama vähintään 120 oppitunnin pituinen vartijan peruskoulutus (sisältää vähintään 40 oppitunnin pituisen väliaikaisen vartijan koulutuksen) ei vanhene, vaikka hyväksyminen ei olisi keskeytyksettä voimassa Edellä mainittuun koulutukseen rinnastetaan jälkeen ja ennen suoritettu, yksityisistä turvallisuuspalveluista annetun lain (282/2002) tarkoittama vartijan peruskoulutus (vähintään 100 oppituntia) ko. koulutus koostuu väliaikaisen vartijan koulutuksesta (VTP, vähintään 40 oppituntia) ja vartijan peruskurssista (VPK, vähintään 60 oppituntia) Em. korvaavuus määritelty SisMA (878/2016) vartijan ja järjestyksenvalvojan koulutuksesta ja voimankäyttökoulutuksesta sekä turvallisuusalan elinkeinoluvan haltijan vastaavan hoitajan koulutuksesta 19 :ssä Edellä mainitut koulutukset hyväksytysti käynyt henkilö voi koulutuksen puolesta hakea uutta vartijakorttia milloin vain myös niissä tapauksissa, jos henkilöllä voimassa ollut vartijakortti vanhenee ennen uuden kortin hakemista, koulutuksellisten vaatimusten puolesta uuden vartijakortin hakeminen on mahdollista, eikä hakijan tarvitse tällöin suorittaa uudelleen vartijan peruskoulutusta 17

18 Vartijaksi hyväksymisen uusiminen koulutusvaatimukset ja uusimisen määräajat II Mikäli henkilö on käynyt ennen vartijan peruskoulutuksen (40 oppituntia), voidaan hänet hyväksyä vartijaksi uudelleen (ilman uusimuotoista vartijan peruskoulutusta) hänen hakiessaan vartijaksi hyväksymistä aikaisemman vartijaksi hyväksymisen voimassa ollessa em. koulutukseen liittyvä, nykyisin voimassa oleva kolmen (3) kuukauden määräaika uusimisen hakemiselle aiemman hyväksymisen päättymisen jälkeen päättyy 3 Mikäli lukien em. koulutuksen suorittaneen henkilön vartijaksi hyväksyminen vanhenee ennen uuden hyväksymisen hakemista, tulee henkilön suorittaa uuden LYTP:n tarkoittama vartijan peruskoulutus (vähintään 120 oppituntia) saadakseen vartijaksi hyväksymisen Edellytysten täyttyessä poliisilaitos myöntää hakijalle vartijakortin ja antaa pyydettäessä todistuksen siitä, että hakija on hyväksytty vartijaksi todistus toimii vartijakorttina, kunnes poliisin tilaama kortti on toimitettu hyväksytylle hakemuksen mukaisesti myönnetystä hyväksymisestä ei anneta päätösasiakirjaa 18

19 Vartijan koulutus I SisMA (878/2016) vartijan ja järjestyksenvalvojan koulutuksesta ja voimankäyttökoulutuksesta sekä turvallisuusalan elinkeinoluvan haltijan vastaavan hoitajan koulutuksesta Vartijan koulutus on pituudeltaan vähintään 120 oppituntia Väliaikaisen vartijan koulutus (vähintään 40 oppituntia) on osa vartijan koulutusta Vartijan koulutukseen saa osallistua vain väliaikaiseen vartijan koulutukseen liittyvän kokeen hyväksytysti suorittanut henkilö vartijan muuhun kuin väliaikaisen vartijan koulutukseen on kuuluttava ainakin turvallisuusalaa ja vartijan toimivaltuuksia ja velvollisuuksia koskevaa lainsäädäntöä, vartijan toimintaa ja tilannehallintaa, turvallisuustekniikkaa, palo- ja pelastustoimintaa, voimankäyttövälineitä ja niiden käyttöä sekä ensiapua koskevia opetusaiheita koulutuksen opetusaiheiden on sisällettävä vartijan työn kannalta keskeisiä asiakokonaisuuksia Huom! Ennen asetuksen voimaantuloa suoritettu, vastaavan hoitajan ja vartijan koulutuksesta annetussa sisäasiainministeriön asetuksessa (780/2002) säädetyt vaatimukset täyttävä väliaikaisen vartijan koulutus ja vartijan koulutus katsotaan edellä mainituiksi koulutuksiksi (suoritettu ) 19

20 Vartijan koulutus II Väliaikaisen vartijan koulutuksen ja vartijan peruskoulutuksen lopuksi on suoritettava koe, johon saa osallistua vain koulutettava, joka on osallistunut kyseiseen koulutukseen Koe on suoritettava kuuden kuukauden kuluessa koetta edeltävän koulutuksen aloittamisesta Tullakseen hyväksytyksi väliaikaisen vartijan koulutukseen ja vartijan peruskoulutukseen liittyvässä kokeessa koulutettavan on saavutettava vähintään 60 prosenttia kokeen enimmäispistemäärästä Väliaikaisen vartijan koulutuksen ja vartijan peruskoulutuksen lopuksi tarkoitettu koe voidaan uusia hylätyn suorituksen johdosta enintään kolme kertaa suorittamatta uudelleen edellä mainittuja koulutuksia koe voidaan uusia aikaisintaan hylättyä suoritusta seuraavana päivänä 20

21 Väliaikaiseksi vartijaksi hyväksyminen I (LYTP 12 ) Se, joka ei ole saanut vartijan peruskoulutusta, voidaan säädettyjen edellytysten täyttyessä (ikä, rehellisyys, luotettavuus ja henkilökohtaiset ominaisuudet) hyväksyä toimimaan vartijana enintään neljä kuukautta (väliaikainen vartija), jos hän on hyväksytysti suorittanut sisäministeriön asetuksella säädetyt vaatimukset täyttävän, ammatillisesta peruskoulutuksesta annetun lain mukaisen turvallisuusalan tai sitä vastaavan perustutkinnon osan tai ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain mukaisen vartijan tai sitä vastaavan ammattitutkinnon osan, joka sisältää perustiedot vartijan koulutuksen opetusaiheista (väliaikaisen vartijan koulutus) Väliaikaiseksi vartijaksi hyväksyy poliisilaitos Poliisilaitos voi erityisestä syystä liittää väliaikaiseksi vartijaksi hyväksymiseen ehtoja ja rajoituksia Kertaluontoinen hyväksyntä 21

22 Väliaikaiseksi vartijaksi hyväksyminen II (LYTP 12 ) Väliaikaiseksi vartijaksi voidaan hyväksyä myös säädetyt edellytykset täyttävä henkilö, joka ei ole suorittanut väliaikaisen vartijan koulutusta, jos henkilö on siirtynyt turvallisuusalan elinkeinoluvan haltijan palvelukseen työsopimuslain (55/2001) 1 luvun 10 :ssä tarkoitetun liikkeen luovutuksen yhteydessä Henkilöllä on tällöin oikeus toimia väliaikaisena vartijana vain liikkeen luovutusta koskevan toimeksiannon mukaisissa tehtävissä Väliaikaiseksi vartijaksi tämän momentin nojalla hyväksytyllä ei vartioimistehtävässä ole oikeutta vartiointialueelle pääsyn estämiseen tai alueelta poistamiseen kiinniottamiseen tai turvallisuustarkastukseen voimakeinojen käyttämiseen 22

23 Väliaikaisen vartijan koulutus I SisMA (878/2016) vartijan ja järjestyksenvalvojan koulutuksesta ja voimankäyttökoulutuksesta sekä turvallisuusalan elinkeinoluvan haltijan vastaavan hoitajan koulutukse Väliaikaisen vartijan koulutus on pituudeltaan vähintään 40 oppituntia Väliaikaisen vartijan koulutukseen on kuuluttava ainakin turvallisuusalan lainsäädäntöä, vartiointia, vartijan toimintaa ja toimivaltuuksia, poliisitoimintaa ja siihen liittyviä vartijan tehtäviä, ennaltaehkäisyä ja vartijan toimintaa vahinkotilanteessa, työturvallisuutta, hätäensiapua ja oikeuttamisperusteita sekä voimankäyttöä koskevia opetusaiheita koulutuksen opetusaiheiden on sisällettävä väliaikaisen vartijan työn kannalta keskeisiä asiakokonaisuuksia Huom! Ennen asetuksen voimaantuloa suoritettu, vastaavan hoitajan ja vartijan koulutuksesta annetussa sisäasiainministeriön asetuksessa (780/2002) säädetyt vaatimukset täyttävä väliaikaisen vartijan koulutus ja vartijan koulutus katsotaan edellä mainituiksi koulutuksiksi (suoritettu ) 23

24 Väliaikaisen vartijan koulutus II Väliaikaisen vartijan koulutuksen ja vartijan peruskoulutuksen lopuksi on suoritettava koe, johon saa osallistua vain koulutettava, joka on osallistunut kyseiseen koulutukseen Koe on suoritettava kuuden kuukauden kuluessa koetta edeltävän koulutuksen aloittamisesta Tullakseen hyväksytyksi väliaikaisen vartijan koulutukseen ja vartijan peruskoulutukseen liittyvässä kokeessa koulutettavan on saavutettava vähintään 60 prosenttia kokeen enimmäispistemäärästä Väliaikaisen vartijan koulutuksen ja vartijan peruskoulutuksen lopuksi tarkoitettu koe voidaan uusia hylätyn suorituksen johdosta enintään kolme kertaa suorittamatta uudelleen edellä mainittuja koulutuksia koe voidaan uusia aikaisintaan hylättyä suoritusta seuraavana päivänä 24

25 Vartijaksi / väliaikaiseksi vartijaksi hyväksymistä koskeva hakemus ja päätös (LYTP 13, 14 ) Hyväksymistä koskeva hakemus toimitetaan poliisilaitokselle Hakemus voidaan panna vireille sähköisesti hakijan tulee kuitenkin saapua henkilökohtaisesti poliisilaitokselle, jos se on erityisestä syystä tarpeen Jos hyväksyminen myönnetään hakemuksen mukaisesti, hakijalle ei anneta erillistä päätöstä eikä valitusosoitusta Poliisilaitos antaa hyväksytylle vartijakortin Vartijan on haettava kortin kaksoiskappaletta, kun henkilötiedot ovat muuttuneet on suoritettu voimankäyttökoulutus tai koiran tottelevaisuustarkastus kortti on kadonnut tai turmeltunut Vartijakortti on heti luovutettava poliisille, jos vartijaksi hyväksyminen on peruutettu tai vartijalle luovutetaan uusi vartijakortti aikaisempaan korttiin merkityn hyväksymisen voimassaoloaikana Mitä tässä laissa säädetään vartijasta, koskee väliaikaista vartijaa (LYTP 112 ) 25

26 Vartijan oikeudet ja velvollisuudet Vartijan oikeus vartioimisalueelle pääsyn estämiseen ja alueelta poistamiseen (LYTP 15 ) Vartijan kiinniotto-oikeus ja oikeus turvallisuustarkastukseen (16 ) Voimakeinojen käyttö (17 ) Voimankäyttövälineet ja niiden kantaminen (18 ) Ampuma-aseen kantaminen (19 ) Voimankäyttövälineiden kantamistapa (20 ) Koiran mukana pitäminen (21 ) 26

27 Vartijan asun käyttäminen (LYTP 22 ) Vartijan on vartioimistehtävissä oltava pukeutunut vartijan asuun Saman turvallisuusalan elinkeinoluvan haltijan palveluksessa olevien, samanlaisia tehtäviä suorittavien vartijoiden on oltava pukeutuneita yhdenmukaisesti Jos tehtävä sitä edellyttää, vartija saa käyttää myymälätarkkailussa ja muissa vastaavissa rikosten paljastamiseen liittyvissä tehtävissä sekä henkivartijatehtävissä ja arvokuljetustehtävissä muuta kuin vartijan asua Vartijan asua saa käyttää vain vartija vartioimistehtävissä vastaavan hoitajan päätöksellä voi turvallisuusalan elinkeinoluvan palveluksessa oleva vartijaksi hyväksytty kuitenkin käyttää vartijan asua myös muulloin turvallisuusalan elinkeinoluvan haltijaa edustettaessa muu henkilö teatteri- tai muissa vastaavissa esityksissä voi myös käyttää vartijan asua Vartijan asusta tulee huolehtia siten, etteivät siihen kuuluvat asusteet joudu asiattomien haltuun Huomioitavaa, että esim. yritysfuusioissa asujen yhtenäistäminen vie aikaa (ko. tilanteissakin pitäisi vähintään samalla työtehtävällä työskentelevien, saman turvallisuusalan elinkeinoluvan haltijan palveluksessa olevien vartijoiden olla pukeutuneita yhdenmukaisesti) 27

28 Vartijan asu (LYTP 23 ) Vartijan asun tulee olla siisti ja asianmukainen Vartija tulee tunnistaa asustaan vartijaksi Vartijan asusta on käytävä ilmi, minkä turvallisuusalan elinkeinoluvan haltijan palveluksessa vartija on Vartijan asun sekä asussa käytettävien merkkien ja tekstien on erotuttava selvästi poliisin, rajavartiolaitoksen, Tullin, Rikosseuraamuslaitoksen ja pelastushallinnon käytössä olevista virkapuvuista ja sotilaspuvuista sekä niissä käytettävistä virallisista merkeistä ja teksteistä Poliisihallitus voi kieltää asun, merkin tai tekstin käyttämisen, jollei se ole tämän lain tai tämän lain nojalla annetun sisäministeriön asetuksen mukainen 28

29 Vartijan asun merkit ja tekstit I SisMA (875/2016) vartijan ja järjestyksenvalvojan asusta ja järjestyksenvalvojan tunnuksista Vartijan asun rintamuksen vasemmalla puolella on oltava merkittynä sanapari: "VARTIJA - väktare" tai "VÄKTARE - vartija" lisäksi rintamuksen vasemmalla puolella on oltava merkittynä turvallisuusalan elinkeinoluvan haltijan nimi tai nimilyhenne taikka vakiintunut liikemerkki Vartijan käyttämän päällystakin, haalarin tai sadetakin selkämyksessä on oltava merkittynä teksti "VARTIJA" tai "VÄKTARE" taikka sanapari "VARTIJA - väktare" tai "VÄKTARE - vartija mainittu teksti voidaan merkitä myös muun vaatekappaleen selkämykseen Vartijan asuun kuuluvassa päähineessä saa olla merkittynä teksti "VARTIJA" tai "VÄKTARE", sanapari "VARTIJA - väktare" tai "VÄKTARE - vartija" taikka turvallisuusalan elinkeinoluvan haltijannimi, nimilyhenne tai vakiintunut liikemerkki 29

30 Vartijan asun merkit ja tekstit II Vartijan asuun tai asuun kuuluvaan päähineeseen saadaan merkitä tekstin "VARTIJA - väktare" tai "VÄKTARE - vartija" taikka sanan "VARTIJA" tai "VÄKTARE" ohella sana vartija myös muulla kielellä Vartijan asussa mahdollisesti käytettävät arvomerkit on kiinnitettävä olkapoletteihin Vartijan asuun saadaan merkitä turvallisuusalan elinkeinoluvan haltijan toimeksiantajan nimi tai nimilyhenne taikka vakiintunut liikemerkki Vartijan asuun kuuluvan vaatekappaleen vasempaan rintamukseen voidaan merkitä vartijan nimi Vartijan asussa ei saa olla näkyvillä muita merkkejä ja tekstejä kuin edellä tässä pykälässä mainitut Vartijan asun merkkien ja tekstien on oltava selvästi erottuvia 30

31 Siirtymäsäännös Edellä mainitun asetuksen (875/2016) tultua voimaan vartijan tai järjestyksenvalvojan asun olkapoletteihin merkittyä vartijan ammattitutkinnon suorittamista osoittavaa A-kirjainta voidaan käyttää vartijan tai järjestyksenvalvojan asussa 1 päivään huhtikuuta 2017 saakka 31

32 Tilapäisesti vartijan tehtävää poliisin säilytystilassa hoitavan henkilön asu I VNA (872/2016) tilapäisesti vartijan tehtävää poliisin säilytystilassa hoitavan henkilön koulutuksesta ja asusta Poliisin säilyttämien henkilöiden kohtelusta annetun lain (841/2006) 1 luvun 6 :ssä tarkoitetun vartijan on oltava työssään pukeutuneena vartijan asuun Vartijan asun on erotuttava poliisin käytössä olevista virkapuvuista Vartijan asun rintamuksen vasemmalla puolella on oltava merkittynä sanapari: "VARTIJA - väktare" tai "VÄKTARE vartija lisäksi rintamuksen vasemmalla puolella on oltava merkittynä turvallisuusalan elinkeinoluvan haltijan nimi tai nimilyhenne taikka vakiintunut liikemerkki Vartijan käyttämän päällystakin, haalarin tai sadetakin selkämyksessä on oltava merkittynä teksti "VARTIJA" tai "VÄKTARE" taikka sanapari "VARTIJA - väktare" tai "VÄKTARE - vartija" mainittu teksti voidaan merkitä myös muun vaatekappaleen selkämykseen Vartijan asuun kuuluvassa päähineessä saa olla merkittynä teksti "VARTIJA" tai "VÄKTARE", sanapari "VARTIJA - väktare" tai "VÄKTARE - vartija" taikka turvallisuusalan elinkeinoluvan haltijan nimi, nimilyhenne tai vakiintunut liikemerkki 32

33 Tilapäisesti vartijan tehtävää poliisin säilytystilassa hoitavan henkilön asu II Vartijan asuun tai asuun kuuluvaan päähineeseen saadaan merkitä, noudattaen mitä 1 momentissa säädetään, tekstin "VARTIJA - väktare" tai "VÄKTARE - vartija" taikka sanan "VARTIJA" tai "VÄKTARE" ohella sana vartija myös muulla kielellä Vartijan asussa mahdollisesti käytettävät arvomerkit on kiinnitettävä olkapoletteihin Vartijan asuun kuuluvan päällimmäisen vaatekappaleen vasempaan rintamukseen on merkittävä vartijan nimi Vartijan asussa ei saa olla näkyvillä muita merkkejä ja tekstejä kuin edellä tässä pykälässä mainitut Vartijan asun merkkien ja tekstien on oltava selvästi erottuvia 33

34 JÄRJESTYKSENVALVOJATOIMINTA 34

35 JÄRJESTYKSENVALVOJATOIMINTA (LYTP 3 luku) Ansiotarkoituksessa tapahtuvia, toimeksiantosopimukseen perustuvia järjestyksenvalvontatehtäviä saa harjoittaa elinkeinon harjoittamisen oikeudesta annetun lain 1 :n 1 tai 2 momentissa tarkoitettu luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, joka on saanut siihen turvallisuusalan elinkeinoluvan luonnollinen henkilö ei voi harjoittaa henkilötunnuksellaan, vähintään oltava toiminimen elinkeinon harjoittaja (rekisteröity y-tunnus ja toiminimi) Edellä mainitusta poiketen siinä tarkoitettuja järjestyksenvalvontatehtäviä saa ilman turvallisuusalan elinkeinolupaa harjoittaa 26 :n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitetussa yleisessä kokouksessa tai yleisötilaisuudessa järjestyksenvalvojia voi asettaa yleisen kokouksen ja yleisötilaisuuden järjestäjä kokoontumislaissa (530/1999) tarkoitettuun yleiseen kokoukseen tai yleisötilaisuuteen 35

36 Turvallisuusalan elinkeinolupa ja järjestyksenvalvojatoiminta Ehtojen ja rajoitusten asettaminen mahdollistettu LYTP 69 :ssä Lupa voidaan rajoittaa koskemaan ainoastaan järjestyksenvalvojatoimintaa Lupaa edellyttävän järjestyksenvalvojatoiminnan harjoittajan on haettava lupaa kahden vuoden kuluessa lain voimaantulosta = viimeistään (LYTP mom.) Saa tällöin jatkaa toimintaa, kunnes luvan myöntämistä koskeva asia ratkaistu 36

37 Järjestyksenvalvojatoiminnassa noudatettavat periaatteet (LYTP 29 ) Järjestyksenvalvojan on toiminnassaan asetettava etusijalle sellaiset toimenpiteet, jotka edistävät yleisön turvallisuutta Järjestyksenvalvojan on toimittava asiallisesti ja tasapuolisesti sekä sovinnollisuutta edistäen Järjestyksenvalvojan tulee ensisijaisesti neuvoin ja kehotuksin ylläpitää järjestystä ja turvallisuutta toimialueellaan Järjestyksenvalvojan toimenpiteet on suoritettava aiheuttamatta suurempaa vahinkoa tai haittaa kuin on välttämätöntä tehtävän suorittamiseksi. Toimenpiteiden on oltava perusteltuja suhteessa järjestyksenvalvojan tehtävään ja toimenpiteillä tavoiteltavaan etuun 37

38 Järjestyksenvalvojan tehtävät ja toimialue (LYTP 25 ) Järjestyksenvalvojan tehtävänä on suorittaa järjestyksenvalvontatehtävää 26 tai 28 :ssä tarkoitetulla toimialueella Järjestyksenvalvojan on noudatettava poliisin sekä pelastusja muiden viranomaisten toimivaltansa rajoissa antamia käskyjä ja määräyksiä Järjestyksenvalvojaksi saadaan asettaa vain henkilö, jolla on poliisin myöntämä voimassa oleva hyväksyminen järjestyksenvalvojaksi 38

39 Järjestyksenvalvojan asettaminen I (LYTP 26 ) Järjestyksenvalvojia voi asettaa: 1) yleisen kokouksen ja yleisötilaisuuden järjestäjä kokoontumislaissa (530/1999) tarkoitettuun yleiseen kokoukseen tai yleisötilaisuuteen 2) yksityistilaisuuden järjestäjä yksityistilaisuuteen (uusi) 3) leirintäalueen pitäjä ulkoilulaissa (606/1973) tarkoitetulle leirintäalueelle 4) aluksen päällikkö merilain (674/1994) 15 luvussa tarkoitetulle matkustajien kuljettamista suorittavalle alukselle 5) majoitus- ja ravitsemistoiminnan harjoittaja majoitus- ja ravitsemistoiminnasta annetussa laissa (308/2006) tarkoitettuun majoitus- ja ravitsemisliikkeeseen 6) yliopisto ja ammattikorkeakoulu yliopistolaissa (558/2009) tarkoitetun yliopiston ja ammattikorkeakoululaissa (932/2014) tarkoitetun ammattikorkeakoulun toimipaikkaan (uusi) 39

40 Järjestyksenvalvojan asettaminen II (LYTP 26 ) Järjestyksenvalvoja voidaan asettaa yleisötilaisuuden, leirintäalueen, aluksen ja majoitus- ja ravitsemisliikkeen välittömään läheisyyteen sekä yleisen kokouksen tai yleisötilaisuuden järjestämiseksi tarvittaville paikoitusalueille ja niille johtaville tiealueille sekä muille vastaaville tilaisuuden järjestämiseen liittyville alueille Järjestyksenvalvojan toimialuetta ei tule kuitenkaan asettaa laajemmaksi kuin se järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitämiseksi on välttämätöntä Leirintäalueen tai majoitus- ja ravitsemusliikkeen sijaintipaikan poliisilaitos voi määrätä toiminnanharjoittajan asettamaan alueelle tai liikkeeseen riittävän määrän järjestyksenvalvojia, jos siihen on järjestyksen ja turvallisuuden säilymiseksi erityinen syy joissakin tapauksissa poliisilaitos voi edellyttää, että järjestyksenvalvojana saa toimia voimankäytön lisäkoulutuksen hyväksytysti suorittanut (LYTP 27 ) Järjestyksenvalvontatehtäviä yksityistilaisuuksissa saa hoitaa vain turvallisuusalan elinkeinoluvan haltija 40

41 Järjestyksenvalvojan asettaminen poliisin tai rajavartiolaitoksen avuksi I (LYTP 28 ) Alueen tai paikan tai kulkuneuvon lähtöpaikan poliisilaitos voi tietyin edellytyksin antaa luvan asettaa järjestyksenvalvojia poliisin tai rajavartiolaitoksen avuksi: 1) terveyden- tai sosiaalihuollon toimipisteeseen koulukoteja tai lastensuojelulaitoksia lukuun ottamatta terveyden- tai sosiaalihuollon toimipisteen haltijan hakemuksesta; 2) Kansaneläkelaitoksen toimipisteeseen Kansaneläkelaitoksen hakemuksesta; 3) työ- ja elinkeinotoimistoon työ- ja elinkeinotoimiston hakemuksesta; 4) kauppakeskukseen kauppakeskuksen haltijan hakemuksesta; 5) liikenneasemalle liikenneaseman haltijan hakemuksesta; 6) satamaan sataman haltijan hakemuksesta; 7) lentopaikkaan lentopaikan haltijan hakemuksesta; tai 8) joukkoliikenteen kulkuneuvoon kulkuneuvon haltijan hakemuksesta 41

42 Järjestyksenvalvojan asettaminen poliisin tai rajavartiolaitoksen avuksi II (LYTP 28 ) Luvassa järjestyksenvalvojien toimialue on rajattava siinä tarkoitettuun paikkaan tai kulkuneuvoon ja tarvittaessa sen välittömään läheisyyteen Lupa on voimassa enintään viisi vuotta, ja siihen voidaan liittää järjestyksenvalvojien koulutukseen, voimankäyttövälineiden kantamiseen, toimialueeseen sekä sijoitteluun ja lukumäärään liittyviä ehtoja Luvan myöntänyt poliisilaitos voi tarvittaessa peruuttaa luvan sekä muuttaa luvan ehtoja tai voimassaoloaikaa sellaisten olosuhteiden muutosten vuoksi, joilla on olennaisia vaikutuksia toimialueen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitämiselle Järjestyksenvalvontatehtäviä saa hoitaa vain turvallisuusalan elinkeinoluvan haltija, joka voi teettää tehtäviä palveluksessaan olevalla kortillisella järjestyksenvalvojalla, joka on hyväksytysti suorittanut vartijan koulutuksen, tai jolla on voimassa oleva hyväksyminen vartijaksi, ja joka ei ole täyttänyt 68 vuotta 42

43 Järjestyksenvalvojan asettaminen poliisin tai rajavartiolaitoksen avuksi III - Eduskunnassa vireillä HE 101/2016 Järjestyksenvalvojien asettaminen poliisin luvalla vastaanotto- ja järjestelykeskuksiin Ei muista poliisin luvalla asetettavista järjestyksenvalvojista poikkeavia toimivaltuuksia Perustuu alun perin Poliisihallituksen aloitteeseen, taustalla maahanmuuttotilanteen äkillinen muuttuminen Järjestyslaki 22. Järjestyksenvalvojan asettaminen Pykälän 1 momenttia ehdotetaan muutettavaksi siten, että järjestyksenvalvojia voitaisiin asettaa poliisilaitoksen myöntämällä luvalla pykälässä nykyisin mainittujen alueiden, paikkojen ja kulkuneuvojen lisäksi tilan haltijan tai Maahanmuuttoviraston hakemuksesta myös kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta sekä ihmiskaupan uhrin tunnistamisesta ja auttamisesta annetussa laissa (746/2011) tarkoitettuihin vastaanotto- ja järjestelykeskuksiin. (HaVM 19/2016 vp HE 101/2016 esitetty pois) Laki yksityisistä turvallisuuspalveluista 28. Järjestyksenvalvojan asettaminen poliisin tai rajavartiolaitoksen avuksi Pykälän 1 momenttiin ehdotetaan lisättäväksi uusi 9 kohta, jonka mukaan pykälässä tarkoitettuja järjestyksenvalvojia voitaisiin asettaa myös kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta sekä ihmiskaupan uhrin tunnistamisesta ja auttamisesta annetussa laissa tarkoitettuihin vastaanotto- ja järjestelykeskuksiin keskuksen haltijan tai Maahanmuuttoviraston hakemuksesta. 43

44 Tapahtumailmoitus I (LYTP 33 ) Poliisin suorittaman viranomaisvalvonnan, toimenpiteiden kohteena olevien henkilöiden oikeusturvan sekä toimeksiantajien tietojensaantioikeuden turvaamiseksi järjestyksenvalvojan tulee heti laatia järjestyksenvalvojatehtävissä havaituista kiinniottamiseen tai voimakeinojen käyttöön johtaneista tapahtumista kirjallinen selvitys (tapahtumailmoitus) Järjestyksenvalvoja voi laatia tapahtumailmoituksen myös muista toimenpiteisiin johtaneista tapahtumista Tapahtumailmoituksesta tulee käydä ilmi järjestyksenvalvojan kyseiseen tapahtumaan liittyvät havainnot ja toimenpiteet toimenpiteiden kohteena olleiden sukunimi, etunimet, henkilötunnus ja osoitetiedot saadaan kirjata tapahtumailmoitukseen 44

45 Tapahtumailmoitus II VnA yksityisistä turvallisuuspalveluista (874/2016) Sen lisäksi, mitä yksityisistä turvallisuuspalveluista annetun lain 8 ja 33 :ssä säädetään, tapahtumailmoituksessa on mainittava: 1) vartijan tai järjestyksenvalvojan nimi ja turvallisuusalan elinkeinoluvan haltija, jonka palveluksessa vartija tai järjestyksenvalvoja on 2) tapahtuma-aika ja -paikka 3) tieto siitä, onko vartija tai järjestyksenvalvoja ottanut jonkun kiinni tai käyttänyt voimakeinoja 4) tieto siitä, onko vartija tai järjestyksenvalvoja käyttänyt voimankäyttövälineitä 5) tieto siitä, onko vartija ottanut esille ampuma-aseen tai käyttänyt sitä Tapahtumailmoituksessa saadaan tarvittaessa mainita havaintotietoina: 1) toimenpiteen kohteena olleen henkilön tuntomerkit henkilön tunnistamiseksi 2) havaintoja kohdehenkilön käyttäytymisestä ja tilasta 45

46 Tapahtumailmoitus III (LYTP 33 ) Turvallisuusalan elinkeinoluvan haltijan, muun järjestyksenvalvojia välittävän, järjestyksenvalvojapalveluja toimittavan sekä järjestyksenvalvojan työnantajan on säilytettävä tapahtumailmoitukset kahden vuoden ajan niiden laatimispäivän kalenterivuoden päättymisen jälkeen, jonka jälkeen henkilötietoja sisältävät tapahtumailmoitukset on viipymättä ja viimeistään kuukauden kuluessa hävitettävä Tapahtumailmoitukset on säilytettävä siten järjestettyinä, että kuhunkin toimeksiantoon liittyvät ilmoitukset ovat viivytyksettä esitettävissä jos tietojen tallettamisessa käytetään automaattista tietojenkäsittelyä, valvonnassa tarvittavien tietojen on oltava saatavina selväkielisinä 46

47 Tapahtumailmoitus IV (LYTP 33 ) Toimeksiantajalla ja 84 :n 2 momentissa tarkoitetulla valvontaviranomaisella on oikeus saada jäljennös tapahtumailmoituksesta Jos järjestyksenvalvoja vapauttaa kiinni ottamansa henkilön 45 :n 2 momentin mukaisesti, tapahtumailmoitus on viipymättä toimitettava rikoksen tapahtumapaikan poliisilaitokselle kiinniotettu on viipymättä luovutettava poliisille (45 :n 2 mom. mukainen ensisijainen toimintavelvoite) jos poliisille luovuttaminen ei kohtuullisessa ajassa ole mahdollista, järjestyksenvalvoja voi kuitenkin poliisimiehen ja kiinniotetun suostumuksella jättää kiinniotetun luovuttamatta poliisille ja vapauttaa tämän viipymättä, jos rikoksesta voi seurata vain sakkoa ja jos kiinni-otetun henkilöllisyys on tunnettu tai kiinniotettu suostuu esittämään järjestyksenvalvojalle henkilöllisyytensä selvittämiseksi tarpeelliset tiedot 47

48 Salassapitovelvollisuus (LYTP 34 ) Turvallisuusalan elinkeinolupaa edellyttävän toiminnan harjoittaja, vastaava hoitaja tai järjestyksenvalvoja ei saa oikeudettomasti ilmaista eikä käyttää omaksi tai toisen hyödyksi taikka toista vahingoittaakseen, mitä hän järjestyksenvalvojatoiminnassa tai järjestyksenvalvontatehtävässään on saanut tietää toimeksiannon osapuolen, työnantajansa, toimialueensa haltijan tai tilaisuuden järjestäjän salassa pitämistä tai salassa pidettäviksi säädetyistä turvallisuusjärjestelyistä, liike- tai ammattisalaisuudesta taikka yksityiselämän piiriin kuuluvista seikoista Oikeudettomana ilmaisemisena ei pidetä tietojen ilmaisemista poliisimiehelle rikoksen paljastamiseksi tai selvittämiseksi Salassapitovelvollisuus säilyy tehtävän päätyttyä 48

49 Järjestyksenvalvojaksi hyväksyminen I (LYTP 35 ) Järjestyksenvalvojaksi voidaan hyväksyä se, joka: 1) on täyttänyt 18 vuotta 2) tunnetaan rehelliseksi ja luotettavaksi ja on henkilökohtaisilta ominaisuuksiltaan tehtävään sopiva 3) on hyväksytysti suorittanut sisäministeriön asetuksella säädetyt vaatimukset täyttävän koulutuksen, joka sisältää ainakin järjestyksenvalvojatoimintaan, järjestyksenvalvojan tehtäviin sekä järjestyksenvalvojan oikeuksiin ja velvollisuuksiin liittyvät opetusaiheet (järjestyksenvalvojan peruskoulutus) 4) on hyväksytysti suorittanut aikaisintaan kuusi kuukautta ennen uuden hyväksymisen hakemista sisäministeriön asetuksella säädettävät vaatimukset täyttävän kertauskoulutuksen (järjestyksenvalvojan kertauskoulutus), jos järjestyksenvalvojaksi hyväksymistä hakeva on jo aikaisemmin hyväksytty järjestyksenvalvojaksi 3 kohdan perusteella ("hyväksymisen uusiminen") 49

50 Järjestyksenvalvojaksi hyväksyminen II (LYTP 35 ) Järjestyksenvalvojaksi hyväksyy poliisilaitos Järjestyksenvalvojaksi hyväksymisen johdosta aikaisempi voimassa oleva järjestyksenvalvojaksi hyväksyminen raukeaa Järjestyksenvalvojan peruskoulutusta vastaavan aikaisemman koulutuksen ennen suorittanut voidaan hyväksyä järjestyksenvalvojaksi uudelleen hänen hakiessaan järjestyksenvalvojaksi hyväksymistä ennen aikaisemman järjestyksenvalvojaksi hyväksymisen päättymistä hyväksymisen edellytyksenä on tällöinkin, että hakija on suorittanut hyväksytysti järjestyksenvalvojan kertauskoulutuksen aikaisintaan kuusi kuukautta ennen uuden hyväksymisen hakemista Järjestyksenvalvojaksi hyväksyminen on voimassa enintään viisi vuotta 50

51 Järjestyksenvalvojaksi hyväksymisen uusiminen koulutusvaatimukset ja uusimisen määräajat I voimaan tulevan uuden yksityisistä turvallisuuspalveluista annetun lain (1085/2015) mukaan järjestyksenvalvojaksi voidaan hyväksyä aikaisemmin ( jälkeen suoritetun peruskoulutuksen vähintään 32 oppituntia tai jälkeen suoritetun peruskoulutuksen vähintään 40 oppituntia perusteella) järjestyksenvalvojaksi hyväksytty henkilö, joka on hyväksytysti suorittanut aikaisintaan kuusi (6) kuukautta ennen uuden hyväksymisen hakemista sisäministeriön asetuksella säädettävät vaatimukset täyttävän järjestyksenvalvojan kertauskoulutuksen hakemushetkellä yli kuusi kuukautta vanha kertauskoulutus ei oikeuta uuteen hyväksymiseen aika lasketaan todistuksen antamispäivästä lukien jälkeen suoritettu järjestyksenvalvojan perustekoulutus vähintään 40 oppituntia ei vanhene myöskään jälkeen ja ennen suoritettu järjestyksenvalvojan peruskoulutus (vähintään 32 oppituntia) ei vanhene, vaikka henkilö ei ole hakenut ensimmäistä hyväksymistä järjestyksenvalvojaksi 51

52 Järjestyksenvalvojaksi hyväksymisen uusiminen koulutusvaatimukset ja uusimisen määräajat II Järjestyksenvalvojan peruskoulutusta vastaavan aikaisemman koulutuksen (ennen vähintään 24 oppituntia) suorittanut voidaan hyväksyä järjestyksenvalvojaksi uudelleen hänen hakiessaan järjestyksenvalvojaksi hyväksymistä aikaisemman järjestyksenvalvojaksi hyväksymisen voimassa ollessa lisäksi hyväksymisen edellytyksenä on, että hakija on suorittanut hyväksytysti säädetyn järjestyksenvalvojan kertauskoulutuksen aikaisintaan kuusi (6) kuukautta ennen uuden hyväksymisen hakemista. em. koulutukseen liittyvä, nykyisin voimassa oleva kuuden (6) kuukauden määräaika uusimisen hakemiselle aiemman hyväksymisen päättymisen jälkeen päättyy 3 Aikaisemmin kuin suoritetut (vähintään 24 oppituntia) järjestyksenvalvojakurssit ovat vanhentuneet , jos järjestyksenvalvojaksi hyväksymistä ei ole pidetty jatkuvasti voimassa tämä koulutus kelpaa hyväksymisen perusteeksi silloin, kun hyväksymistä haetaan katkeamattomassa ketjussa siten, että uutta hyväksymistä haetaan aikaisemman järjestyksenvalvojaksi hyväksymisen voimassa ollessa Edellytysten täyttyessä poliisilaitos myöntää hakijalle järjestyksenvalvojakortin ja antaa pyydettäessä todistuksen siitä, että hakija on hyväksytty järjestyksenvalvojaksi todistus toimii järjestyksenvalvojakorttina, kunnes poliisin tilaama kortti on toimitettu hyväksytylle hakemuksen mukaisesti myönnetystä hyväksymisestä ei anneta päätösasiakirjaa 52

53 Järjestyksenvalvojan koulutus I SisMA (878/2016) vartijan ja järjestyksenvalvojan koulutuksesta ja voimankäyttökoulutuksesta sekä turvallisuusalan elinkeinoluvan haltijan vastaavan hoitajan koulutuksesta Järjestyksenvalvojan peruskoulutus on pituudeltaan vähintään 40 oppituntia koulutukseen on kuuluttava ainakin turvallisuusalan lainsäädäntöä, järjestyksenvalvontatehtäviä ja järjestyksenvalvojan toimialueita, järjestyksenvalvojan toimintaa, toimivaltuuksia ja velvollisuuksia, poliisitoimintaa ja siihen liittyviä järjestyksenvalvojan tehtäviä, ennaltaehkäisyä ja järjestyksenvalvojan toimintaa onnettomuus- ja vahinkotilanteessa, työturvallisuutta, hätäensiapua ja oikeuttamisperusteita sekä voimankäyttöä koskevia opetusaiheita koulutuksen opetusaiheiden on sisällettävä järjestyksenvalvojan työn kannalta keskeisiä asiakokonaisuuksia Ennen asetuksen voimaantuloa suoritettu, järjestyksenvalvojaksi hyväksymisestä sekä järjestyksenvalvojakoulutuksesta annetussa sisäasiainministeriön asetuksessa (209/2007) säädetyt vaatimukset täyttävä koulutus katsotaan edellä mainituksi koulutukseksi (suoritettu ajalla , vähintään 32 oppituntia) 53

54 Järjestyksenvalvojan koulutus II Järjestyksenvalvojan peruskoulutuksen suorittaminen edellyttää koulutusaineistoon sisältyvän kokeen taikka ammatillisessa perus- tai lisäkoulutuksessa käytettävän näytön hyväksyttyä suorittamista kokeeseen saa osallistua vain se, joka on osallistunut kyseiseen koulutukseen Koe voidaan uusia hylätyn suorituksen johdosta enintään kolme kertaa suorittamatta uudelleen 7 :n mukaista peruskoulutusta koe voidaan uusia aikaisintaan hylättyä suoritusta seuraavana päivänä Koe on suoritettava kuuden kuukauden kuluessa peruskoulutuksen aloittamisesta 54

55 Järjestyksenvalvojaksi hyväksymistä koskeva hakemus ja päätös (LYTP 38 ) Hyväksymistä koskeva hakemus toimitetaan poliisilaitokselle Hakemus voidaan panna vireille sähköisesti hakijan tulee kuitenkin saapua henkilökohtaisesti poliisilaitokselle, jos se on erityisestä syystä tarpeen Jos hyväksyminen myönnetään hakemuksen mukaisesti, hakijalle ei anneta erillistä päätöstä eikä valitusosoitusta Poliisilaitos antaa hyväksytylle järjestyksenvalvojakortin Järjestyksenvalvojan on haettava kortin kaksoiskappaletta, kun henkilötiedot ovat muuttuneet on suoritettu vartijan koulutus (28,4 ), voimankäyttökoulutus (49,2 ), voimankäytön lisäkoulutus (27 ) tai koiran tottelevaisuustarkastus (51 ) kortti on kadonnut tai turmeltunut Järjestyksenvalvojakortti on heti luovutettava poliisille, jos hyväksyminen on peruutettu tai järjestyksenvalvojalle luovutetaan uusi järjestyksenvalvojakortti aikaisempaan korttiin merkityn hyväksymisen voimassaoloaikana 55

56 Tilapäiset järjestyksenvalvojat (LYTP 37 ) Tilaisuuden laajuus ja luonne huomioon ottaen tilaisuuden toimeenpanopaikan poliisilaitos voi erityisestä syystä hyväksyä järjestyksenvalvojaksi kokoontumislain mukaiseen yksittäiseen tilaisuuteen tai saman järjestäjän samassa paikassa järjestämiin samanluonteisiin tilaisuuksiin enintään neljäksi kuukaudeksi yhden vuoden aikana henkilön, joka täyttää pelkästään hyväksymiselle säädetyt edellytykset järjestyksenvalvojan koulutusta lukuun ottamatta tilapäisellä järjestyksenvalvojalla ei ole oikeutta kiinniottamisen ja säilössäpitoon poliisin antama todistus järjestyksenvalvojaksi hyväksymisestä toimii järjestyksenvalvojakorttina tilapäisillä järjestyksenvalvojilla Tilaisuudessa, johon asetetaan edellä mainittu järjestyksenvalvoja, tulee aina olla myös riittävä määrä järjestyksenvalvojan peruskoulutuksen tai sitä vastaavan aiemman koulutuksen suorittaneita järjestyksenvalvojia kortilliset järjestyksenvalvojat 56

57 Järjestyksenvalvojan oikeudet ja velvollisuudet Järjestyksenvalvojan ilmoitusvelvollisuus ja velvollisuus ryhtyä toimenpiteisiin (LYTP 30 ) Toimenpiteen perusteen ilmoittaminen (31 ) Sivullisten ja ympäristön turvaaminen (32 ) Pääsyn estäminen (41 ) Henkilön poistaminen ja kiinniottaminen (42 ) Säilössäpito aluksella ja yleisötilaisuudessa (43 ) Säilössä pidettävien kohtelu ja menettely säilössä pitämisessä (44 ) Rikoksesta epäillyn kiinniottaminen (45 ) Turvallisuustarkastus (46 ) Kiellettyjen esineiden ja aineiden poisottaminen (47 ) Voimakeinojen käyttö (48 ) Voimankäyttövälineet (49 ) Voimankäyttövälineiden kantamistapa (50 ) Koiran mukana pitäminen (51 ) 57

58 Järjestyksenvalvojan tunnus ja asu sekä niiden käyttäminen (LYTP 52 ) Järjestyksenvalvojan on käytettävä järjestyksenvalvontatehtävissä järjestyksenvalvojan asemaa osoittavaa selkeää tunnusta (järjestyksenvalvojan tunnus) Järjestyksenvalvojan tunnusta saa käyttää vain järjestyksenvalvoja järjestyksenvalvontatehtävissä Järjestyksenvalvojan tunnusta erehdyttävästi muistuttavan merkin, tunnuksen tai asun käyttäminen on kiellettyä Poliisin tai rajavartiolaitoksen apuna tarkoitettuja järjestyksenvalvontatehtäviä suorittavien on oltava pukeutuneita järjestyksenvalvojan asuun Järjestyksenvalvojan asuun sovelletaan, mitä 22 :n 1 ja 3 momentissa sekä 23 :ssä säädetään vartijan asusta. 58

59 Järjestyksenvalvojan tunnukset I SisMA (875/2016) vartijan ja järjestyksenvalvojan asusta ja järjestyksenvalvojan tunnuksista "Normaaleissa" (LYTP 26 :n mukaisissa) järjestyksenvalvontatehtävissä järjestyksenvalvojan on käytettävä tunnuksena joko tunnistelaattaa tai tunnisteliiviä järjestyksenvalvojan toimialueen sijaintipaikan poliisilaitos voi tarvittaessa määrätä, kumpaa edellä mainittua tunnusta järjestyksenvalvojan on käytettävä Tunnukseen on merkittävä sanapari "JÄRJESTYKSENVALVOJA - ordningsvakt" tai "ORDNINGSVAKT - järjestyksenvalvoja" tunnukseen saadaan tarvittaessa merkitä järjestyksenvalvojan asemaa osoittava englanninkielinen sana "security", jonka sijasta voidaan käyttää kokoontumislain mukaisissa urheiluun liittyvissä yleisötilaisuuksissa sanaa "steward" järjestyksenvalvojan toimialueen sijaintipaikan poliisilaitos voi tarvittaessa määrätä järjestyksenvalvojan käyttämään tunnuksessa englanninkielistä järjestyksenvalvojan asemaa osoittavaa tekstiä 59

60 Järjestyksenvalvojan tunnukset II Järjestyksenvalvojan tunnuksessa ei saa olla kuvaa tai tekstiä, joka heikentää järjestyksenvalvojan asemaa osoittavan tekstin havaittavuutta tai jota on pidettävä tilaisuuteen sopimattomana järjestyksenvalvojan toimialueen sijaintipaikan poliisilaitos voi tarvittaessa kieltää tunnuksessa olevan kuvan tai tekstin käyttämisen, jos kuva tai teksti haittaa järjestyksenvalvojan asemaa osoittavan tekstin havaittavuutta taikka kuvaa tai tekstiä on pidettävä tilaisuuden luonteeseen sopimattomana Järjestyksenvalvojan tunnistelaattaan tai tunnisteliivin vasempaan rintamukseen voidaan merkitä järjestyksenvalvojan nimi Järjestyksenvalvojan tunnusten merkkien ja tekstien on oltava selvästi erottuvia Järjestyksenvalvojan käyttämän asun selkämykseen saadaan merkitä teksti "JÄRJESTYKSENVALVOJA" tai "ORDNINGSVAKT" taikka sanapari "JÄRJESTYKSENVALVOJA - ordningsvakt" tai "ORDNINGSVAKT - järjestyksenvalvoja" 60

61 Järjestyksenvalvojan tunnistelaatta SisMA (875/2016) vartijan ja järjestyksenvalvojan asusta ja järjestyksenvalvojan tunnuksista Tunnistelaatan pohjavärin on oltava keltainen ja teksti on merkittävä mustalla tai tummansinisellä värillä Tunnistelaatan vasempaan alakulmaan voidaan merkitä järjestyksenvalvojan tunnistenumero Turvallisuusalan elinkeinoluvan haltijan palveluksessa olevan järjestyksenvalvojan tunnistelaattaan on oltava merkittynä turvallisuusalan elinkeinoluvan haltijan nimi tai nimilyhenne Järjestyksenvalvojan on pidettävä tunnistelaattaa asunsa rintamuksen vasemmalla puolella Tunnistelaatan materiaalissa ja kiinnityksessä on otettava huomioon järjestyksenvalvojan työturvallisuuteen vaikuttavat tekijät 61

62 Järjestyksenvalvojan tunnisteliivi SisMA (875/2016) vartijan ja järjestyksenvalvojan asusta ja järjestyksenvalvojan tunnuksista Tunnisteliivin pohjavärin on oltava keltainen ja teksti on merkittävä mustalla tai tummansinisellä värillä Tunnisteliivin rintamukseen sekä selkämyksen alaosaan voidaan merkitä järjestyksenvalvojan tunnistenumero tilaisuuden järjestämispaikan poliisilaitos voi tarvittaessa määrätä järjestyksenvalvojan käyttämään tunnisteliivissä tunnistenumeroa Sen estämättä, mitä edellä on säädetty, tilaisuuden järjestämispaikan poliisilaitos voi tarvittaessa määrätä järjestyksenvalvojaorganisaation esimiesasemassa toimivan järjestyksenvalvojan käyttämään pohjaväriltään oranssia tunnisteliiviä tunnisteliivin oikeaan rintamukseen sekä selkämyksen alaosaan on tällöin merkittävä sanapari "ESIMIES - förman" tai "FÖRMAN - esimies" Turvallisuusalan elinkeinoluvan haltijan palveluksessa olevan järjestyksenvalvojan tunnisteliivin vasempaan rintamukseen on oltava merkittynä turvallisuusalan elinkeinoluvan haltijan nimi tai nimilyhenne taikka vakiintunut liikemerkki 62

63 Poliisin tai rajavartiolaitoksen avuksi asetetun järjestyksenvalvojan asun merkit ja tekstit I SisMA (875/2016) vartijan ja järjestyksenvalvojan asusta ja järjestyksenvalvojan tunnuksista Poliisin tai rajavartiolaitoksen avuksi tarkoitetuissa järjestyksenvalvontatehtävissä toimivan järjestyksenvalvojan asun rintamuksen vasemmalla puolella on oltava merkittynä sanapari: "JÄRJESTYKSENVALVOJA - ordningsvakt" tai "ORDNINGSVAKT - järjestyksenvalvoja" lisäksi rintamuksen vasemmalla puolella on oltava merkittynä turvallisuusalan elinkeinoluvan haltijan nimi tai nimilyhenne taikka vakiintunut liikemerkki Järjestyksenvalvojan käyttämän päällystakin, haalarin tai sadetakin selkämyksessä on oltava merkittynä teksti "JÄRJESTYKSENVALVOJA" tai "ORDNINGSVAKT" taikka sanapari "JÄRJES-TYKSENVALVOJA - ordningsvakt" tai "ORDNINGSVAKT - järjestyksenvalvoja" mainittu teksti voidaan merkitä myös muun asun selkämykseen 63

64 Poliisin tai rajavartiolaitoksen avuksi asetetun järjestyksenvalvojan asun merkit ja tekstit II Järjestyksenvalvojan asuun kuuluvassa päähineessä saa olla merkittynä teksti " JÄRJESTYKSENVALVO-JA" tai "ORDNINGSVAKT" tai sanapari "JÄRJESTYKSENVALVOJA - ordningsvakt" tai "ORDNINGSVAKT - järjestyksenvalvoja" taikka turvallisuusalan elinkeinoluvan haltijan nimi, nimilyhenne tai vakiintunut liikemerkki Järjestyksenvalvojan asuun tai asuun kuuluvaan päähineeseen saadaan merkitä tekstin "JÄRJESTYKSENVALVOJA - ordningsvakt" tai "ORDNINGSVAKT - järjestyksenvalvoja" taikka sanan "JÄRJESTYKSENVALVOJA" tai "ORDNINGSVAKT" ohella myös järjestyksenvalvojan asemaa osoittava englanninkielinen teksti "security " Järjestyksenvalvojan asussa mahdollisesti käytettävät arvomerkit on kiinnitettävä olkapoletteihin Järjestyksenvalvojan asuun kuuluvan vaatekappaleen vasempaan rintamukseen voidaan merkitä järjestyksenvalvojan nimi Järjestyksenvalvojan asussa ei saa olla näkyvillä muita merkkejä ja tekstejä kuin edellä tässä pykälässä mainitut Järjestyksenvalvojan asun merkkien ja tekstien on oltava selvästi erottuvia 64

65 Siirtymäsäännös Turvallisuusalan elinkeinoluvan haltijan palveluksessa oleva järjestyksenvalvoja voi käyttää järjestyksenvalvojan tunnistelaattaa tai tunnisteliiviä ilman turvallisuusalan elinkeinoluvan haltijan yksilöintitietoja asti Edellä mainitun asetuksen (875/2016) tultua voimaan vartijan tai järjestyksenvalvojan asun olkapoletteihin merkittyä vartijan ammattitutkinnon suorittamista osoittavaa A-kirjainta voidaan käyttää vartijan tai järjestyksenvalvojan asussa 1 päivään huhtikuuta 2017 saakka 65

66 TURVASUOJAUSTOIMINTA 66

67 TURVASUOJAUSTOIMINTA (LYTP 5 luku) Hyväksymistä edellyttäviä turvasuojaustehtäviä käsittävää turvasuojaustoimintaa saa harjoittaa elinkeinon harjoittamisen oikeudesta annetun lain 1 :n 1 tai 2 momentissa tarkoitettu luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, joka on saanut siihen turvallisuusalan elinkeinoluvan luonnollinen henkilö ei voi harjoittaa henkilötunnuksellaan, vähintään oltava toiminimen elinkeinon harjoittaja (rekisteröity y-tunnus ja toiminimi) Perustuu ansiotarkoitukseen ja toimeksiantosopimukseen Hallituksen esityksessä arvioitu luvanvaraisuuden piiriin tulevien yritysten / ammatinharjoittajien määräksi n

68 Turvallisuusalan elinkeinolupa ja turvasuojaustoiminta Ehtojen ja rajoitusten asettaminen mahdollistettu LYTP 69 :ssä Lupa voidaan rajoittaa koskemaan ainoastaan turvasuojaustoimintaa Jos lupaa haetaan vain turvasuojaustoiminnalle, lupa myönnettävä edellytykset täyttävälle hakijalle = ns. sidottu lupaharkinta (LYTP 71 3 mom.) Siirtymäaika luvan hakemisessa Lievennyksiä vastaavan hoitajan kelpoisuusehdoissa pienten yritysten kohdalla 68

69 Sidottu lupaharkinta (LYTP 71 3 mom.) Turvallisuusalan elinkeinolupa 60 :ssä tarkoitettuun toimintaan (turvasuojaustoiminta) on myönnettävä säädetyt vaatimukset täyttävälle luonnolliselle henkilölle ja oikeushenkilölle luonnollinen henkilö: on täyttänyt 18 vuotta; tunnetaan rehelliseksi ja luotettavaksi ja on henkilökohtaisilta ominaisuuksiltaan tehtävään sopiva; ei ole konkurssissa ja toimintakelpoisuutta ei ole rajoitettu; sekä varallisuutensa puolesta kykenee huolehtimaan toiminnasta hyvin oikeushenkilö: varallisuutensa puolesta kykenee huolehtimaan toiminnasta hyvin; sen hallintoelimiin kuuluvat henkilöt ja toimitusjohtaja sekä avoimessa yhtiössä yhtiömiehet ja kommandiittiyhtiössä vastuunalaiset yhtiömiehet täyttävät luonnolliselle henkilölle säädetyt vaatimukset (18 vuotta, rehellinen ja luotettava, ei ole konkurssissa) luvan myöntämisen edellytykset on oltava olemassa 69

70 Siirtymäaika luvan hakemisessa (LYTP mom.) Lupaa edellyttävän turvasuojaustoiminnan harjoittajan haettava lupaa kahden vuoden kuluessa lain voimaantulosta = viimeistään Saa tällöin jatkaa toimintaa, kunnes luvan myöntämistä koskeva asia ratkaistu Turvasuojaustoiminnan harjoittaja saa ennen edellä mainitun luvan myöntämistä teettää hyväksymistä edellyttäviä turvasuojaustehtäviä vain sellaisella palveluksessaan olevalla, jonka hyväksyminen turvasuojaajaksi on voimassa (henkilöllä turvasuojaajakortti) 70

71 Turvasuojaustoimintaan liittyviä käsitteitä I Turvasuojaustehtävä (LYTP 2 14 kohta) = rakenteellisen suojauksen tai sähköisten valvontajärjestelmien suunnitteleminen, asentaminen, korjaaminen tai muuttaminen tai muiden turvallisuusjärjestelyjen suunnittelu Turvasuojaustoiminta (LYTP 2 16 kohta) = ansiotarkoituksessa suoritettava, toimeksiantosopimukseen perustuva turvasuojaustehtävien hoitaminen Turvasuojaaja (LYTP 2 17 kohta) = turvallisuusalan elinkeinoluvan haltijan tai turvasuojaustoiminnan harjoittajan palveluksessa olevaa hyväksymistä edellyttäviä turvasuojaustehtäviä suorittavaa henkilöä Vastaava hoitaja (LYTP 2 19 kohta) = turvallisuusalan elinkeinoluvan haltijan palveluksessa oleva henkilö, joka vastaa siitä, että luvan haltijan toimintaa tai liikettä hoidetaan LYTP:n säännösten mukaisesti; palveluksessa olevana pidetään myös elinkeinoluvan haltijana olevaa luonnollista henkilöä Turvallisuusalan elinkeinoluvan haltija (LYTP 2 18 kohta) = luonnollinen henkilö (oltava y-tunnus/toiminimi) tai oikeushenkilö, jolla on voimassa oleva lupa tässä laissa luvanvaraiseksi säädetyn toiminnan harjoittamiseen 71

72 Turvasuojaustoimintaan liittyviä käsitteitä II Hyväksymistä edellyttävä turvasuojaustehtävä (LYTP 2 15 kohta) - sähköisten ja mekaanisten lukitusjärjestelmien, - murtohälytysjärjestelmien ja - kulunvalvontajärjestelmien - asentaminen, korjaaminen tai muuttaminen - niihin kuuluvaa kaapelointityötä lukuun ottamatta - Tarkemmin hallituksen esityksessä 22/2014: - toiminnot, joiden suorittamisen yhteydessä saaduilla tiedoilla voitaisiin tyypillisesti vähintään helpottaa tunkeutumista toimeksiantajan tiloihin 72

73 Muut turvasuojaustehtävät Hyväksymistä edellyttäviä turvasuojaustehtäviä eivät ole esimerkiksi - tehtäviin liittyvät kaapelointityöt - kameravalvontajärjestelmien asentaminen - pelkät suunnittelutyöt 73

74 Turvasuojaajaksi hyväksyminen (LYTP 61 ) Edellytykset vastaavat pääosin nykyisiä: 1) 18 vuoden ikä 2) rehellinen, luotettava, sopiva henkilökohtaisten ominaisuuksien osalta 3) hoitaa turvasuojaustehtäviä Ei enää pelkästään hakeutuminen koulutukseen Hyväksyjänä uudessa laissa poliisilaitos ja hyväksyminen voimassa enintään 5 vuotta Turvasuojaajaksi hyväksymisen yhteydessä aikaisempi voimassa oleva hyväksyminen turvasuojaajaksi raukeaa, jos turvasuojaajakorttiin merkittävät tiedot pysyvät muuttumattomina Hakemus voidaan normaalisti panna vireille sähköisesti, henkilökohtainen käynti vain erityisestä syystä (LYTP 63 ) 74

75 Turvasuojaajaksi hyväksymisen hakeminen I VNA yksityisistä turvallisuuspalveluista (874/2016) Turvasuojaajaksi hyväksymistä koskevassa hakemuksessa on mainittava hakijan nimi ja osoite sekä henkilötunnus tai syntymäaika 75

76 Turvasuojaajaksi hyväksymisen hakeminen II Hakemukseen on liitettävä: 1) selvitys turvasuojaustehtävien hoitamisesta 2) selvitys siitä, toimiiko hakija työsuhteessa olevana työntekijänä vai itsenäisenä ammatinharjoittajana 3) selvitys hakijan työnantajasta, jos hakija toimii työsuhteessa olevana työntekijänä sekä 4) passilain 6 :n 5 momentin nojalla annetuissa säännöksissä säädetyt vaatimukset täyttävä valokuva hakijasta Hakemukseen voidaan liittää myös selvitys hakijan veronumerosta Poliisilaitos voi vaatia hakijaa esittämään muitakin hyväksymisen edellytyksiä koskevia selvityksiä 76

77 Turvasuojaajaksi hyväksymispäätös VNA yksityisistä turvallisuuspalveluista (874/2016) Turvasuojaajaksi hyväksymistä koskevassa todistuksessa on oltava passilain 6 :n 5 momentin nojalla annetuissa säännöksissä säädetyt vaatimukset täyttävä valokuva hyväksytystä henkilöstä Todistuksessa on mainittava: 1) hyväksytyn nimi ja syntymäaika 2) hyväksymisen voimassaoloaika 3) tieto siitä, toimiiko hyväksytty työsuhteessa olevana työntekijänä vai itsenäisenä ammatinharjoittajana 4) hyväksytyn työnantaja, jos hyväksytty toimii työsuhteessa olevan työntekijänä 5) sekä mahdolliset ehdot ja rajoitukset Todistukseen voidaan tehdä myös muita tarpeellisia merkintöjä ja siinä voidaan mainita hyväksytyn veronumero 77

78 Turvasuojaajakortti (LYTP 64 ) Poliisilaitos antaa turvasuojaajakortin Pidettävä työssä mukana ja esitettävä pyydettäessä - toimeksiantajan edustajalle - turvasuojaajan työnantajalle - muulle työhön liittyvälle henkilölle ja - valvontaviranomaiselle Haettava poliisilaitokselta turvasuojaajakortin kaksoiskappaletta, jos - henkilötiedot ovat muuttuneet - kortti on kadonnut tai turmeltunut Työnantajan toiminimen vaihtuessa (y-tunnus säilyy samana) ei ole estettä hakea turvasuojaajakortin kaksoiskappaletta Luovutettava poliisille, jos - hyväksyminen peruutettu - uusi hyväksyminen aiempaa vastaavilla työnantajamerkinnöillä 78

79 Turvasuojaajakorttiin tehtävät merkinnät (LYTP 65 ) Turvasuojaajakorttiin voidaan lisäksi merkitä veronumerosta ja rakennusalan veronumerorekisteristä annetun lain (1231/2011) mukainen turvasuojaajaksi hyväksytyn henkilön veronumero, jos turvasuojaajaksi hyväksytyn henkilön tiedot on merkitty rakennusalan veronumerorekisteriin Veronumero ei tule "pakollisena" merkintänä korttiin (muutettiin ns. lupaprosesseja koskevan HE:n eduskuntakäsittelyssä) Tarkoitus on, että kortti voi toimia myös työturvallisuuslaissa tarkoitettuna kuvallisena henkilötunnisteena rakennustyömailla 79

80 Ilmoitusvelvollisuus hyväksymistä edellyttävien turvasuojaustehtävien päättymisestä (LYTP 66 ) Huom! Uutta käytäntöä kortillisten turvasuojaajien osalta Turvallisuusalan elinkeinoluvan haltijan on ilmoitettava turvasuojaajan työsuhteen päättymisestä poliisilaitokselle Itsenäisenä ammatinharjoittajana toimivan henkilön on ilmoitettava edellä mainittujen tehtävien hoitamisen päättymisestä poliisilaitokselle Edellä tarkoitettu ilmoitus on tehtävä viipymättä, mutta viimeistään seitsemäntenä päivänä työsuhteen tai tehtävien hoitamisen päättymisestä 80

81 Salassapitovelvollisuus (LYTP 67 ) Koskee turvasuojaustoiminnan harjoittajaa, turvallisuusalan elinkeinoluvan haltijan vastaava hoitajaa ja turvasuojaajaa Kattaa toimeksiannon osapuolen tai työnantajan - salassa pidettävät tai salassa pidettäväksi säädetyt turvallisuusjärjestelyt - liike- tai ammattisalaisuudet - yksityiselämän piiriin kuuluvat seikat Oikeudetonta ilmaisemista ei tietojen ilmaiseminen poliisimiehelle rikoksen paljastamiseksi tai selvittämiseksi Säilyy tehtävän päätyttyä Rangaistus velvollisuuden rikkomisesta rikoslain 38 luvun 1 ja 2 :ssä: salassapitorikos (= sakkoa tai enint. 1 vuosi vank.) tai salassapitorikkomus (=sakkoa) 81

82 TURVALLISUUSALAN ELINKEINOLUPA 82

83 TURVALLISUUSALAN ELINKEINOLUPA (LYTP 6 luku) Periaatteessa yksi yhteinen lupa vartioimisliike-, järjestyksenvalvoja- ja turvasuojaustoiminnassa Oikeuttaa hoitamaan toimeksiantoja kaikkialla maassa Luvan myöntää Poliisihallitus, käytännössä Poliisihallituksen Turvallisuusalan valvonta Lupa voimassa toistaiseksi Lupaan voidaan merkitä ehtoja ja rajoituksia (LYTP 69 ) esim. lupa ainoastaan turvasuojaustoimintaan 83

84 Turvallisuusalan elinkeinoluvan myöntäminen LYTP 71 1 mom. - Edellytykset ns. luonnolliselle henkilölle 1) 18 vuoden ikä 2) rehellinen, luotettava, henkilökohtaisilta ominaisuuksiltaan tehtävään sopiva 3) ei konkurssissa, ei rajoitettua toimintakelpoisuutta 4) kykenee varallisuuden puolesta huolehtimaan toiminnasta hyvin Hakijalla oltava kaupparekisteriin merkitty y-tunnus ja toiminimi tai vähintään niistä tehty hakemus vireillä tai muu vastaava tieto (mm. säätiöt, yhdistykset jne.) 84

85 Turvallisuusalan elinkeinoluvan myöntäminen LYTP 71 2 mom. - Edellytykset oikeushenkilölle 1) kykenee varallisuutensa puolesta huolehtimaan toiminnasta hyvin 2) hallintoelimiin kuuluvat henkilöt ja toimitusjohtaja, avoimessa yhtiössä yhtiömiehet ja kommandiittiyhtiössä vastuunalaiset yhtiömiehet - ovat vähintään 18-vuotiaita - ovat rehellisiä, luotettavia ja henkilökohtaisilta ominaisuuksiltaan sopivia - eivät ole konkurssissa eikä heidän toimintakelpoisuuttaan ole rajoitettu Hakijalla oltava kaupparekisteriin merkitty y-tunnus ja toiminimi tai vähintään niistä tehty hakemus vireillä tai muu vastaava tieto (mm. säätiöt, yhdistykset jne.) 85

86 Turvallisuusalan elinkeinoluvan hakeminen VNA yksityisistä turvallisuuspalveluista (874/2016) Turvallisuusalan elinkeinolupaa haetaan kirjallisesti Hakemuksessa on mainittava: 1) hakijan nimi ja osoite sekä henkilötunnus tai syntymäaika 2) hakijan yritys- ja yhteisötietolain (244/2001) mukainen yritysja yhteisötunnus 3) oikeushenkilön hallintoelimiin kuuluvien henkilöiden, toimitusjohtajan, avoimen yhtiön yhtiömiesten ja kommandiittiyhtiön vastuunalaisten yhtiömiesten nimet ja osoitteet sekä henkilötunnukset tai syntymäajat 4) päätoimipaikka ja toimipaikat sekä niiden osoitteet 5) mitä yksityisistä turvallisuuspalveluista annetussa laissa tarkoitettua luvanvaraista toimintaa hakija aikoo harjoittaa 86

87 Turvallisuusalan elinkeinoluvan hakeminen Hakemukseen on liitettävä: 1) oikeushenkilön säännöt sekä viimeksi vahvistettu tuloslaskelma ja tase (uudella yrityksellä esim. rahoituslaskelma) 2) oikeushenkilön toimintakertomus tai muu selvitys sen toiminnasta (uudella yrityksellä esim. toimintasuunnitelma) 3) selvitys hakijan organisaatiosta, henkilöstöstä, toimitiloista, kalustosta ja taloudellisesta tilanteesta 4) turvallisuusalan elinkeinoluvan haltijan toimintaohjeet, jos hakijan tarkoituksena on harjoittaa vartioimisliike- tai järjestyksenvalvojatoimintaa (huom! ei koske turvasuojaustoimintaa) Poliisihallitus voi vaatia hakijaa esittämään muitakin luvan antamisen edellytyksiä koskevia selvityksiä 87

88 Turvallisuusalan elinkeinolupa, päätös VNA yksityisistä turvallisuuspalveluista (874/2016) Turvallisuusalan elinkeinolupaa koskevassa päätöksessä on mainittava: 1) luvanhaltijan nimi ja osoite sekä henkilötunnus, syntymäaika tai yritys- ja yhteisötunnus 2) 13 :n 1 momentin 3 kohdassa mainitun henkilön nimi ja osoite sekä henkilötunnus tai syntymäaika (hallintoelimeen kuuluvat henkilöt, toimitusjohtaja, yhtiömiehet) 3) päätoimipaikka ja toimipaikat sekä niiden osoitteet 4) mahdolliset lupaehdot ja rajoitukset (esim. lupa oikeuttaa suorittamaan vain turvasuojaustehtäviä) Päätökseen voidaan tehdä myös muita tarpeellisia merkintöjä 88

89 Vastaava hoitaja (LYTP 74 ) Jokaisella turvallisuusalan elinkeinoluvan haltijalla on oltava palveluksessaan yksi tai useampi Hyväksymisviranomaisena Poliisihallitus Poliisihallitus määrää lukumäärän ja vastuualueet Elinkeinolupahakemuksen yhteydessä tai välittömästi sen jälkeen myös vastaavan hoitajan hakemus Toimintaa ei saa aloittaa ennen kuin Poliisihallitus on hyväksynyt vastaavan hoitajan Jos eroaa tai lakkaa hoitamasta tehtäväänsä, hakemus uudeksi vastaavaksi hoitajaksi 7 päivän kuluessa 89

90 Vastaavaksi hoitajaksi hyväksyminen (LYTP 77 1 mom.) Edellytykset: 1) 18 vuoden ikä 2) SM:n asetuksella säädetyt vaatimukset täyttävän turvallisuusvalvojan tai sitä vastaavan erikoisammattitutkinnon suorittaminen 3) rehellinen, luotettava ja henkilökohtaisilta ominaisuuksiltaan sopiva 90

91 Vastaavan hoitajan koulutus I SisMA (878/2016) vartijan ja järjestyksenvalvojan koulutuksesta ja voimankäyttövälineiden koulutuksesta sekä turvallisuusalan elinkeinoluvan haltijan vastaavan hoitajan koulutuksesta Pääsääntöisesti lukien: yksityisistä turvallisuuspalveluista annetun lain 77 :n 1 momentissa tarkoitettu vastaavan hoitajan koulutus koostuu ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain mukaisesta turvallisuusvalvojan erikoisammattitutkinnosta Nykyisen lain aikana saatu vastaavan hoitajan koulutus (kolme em. tutkinnon osaa) ei enää lukien riitä vastaavaksi hoitajaksi hyväksymiseen poikkeus aiemman hyväksymisen muuttaminen, jos palvelussuhde ei katkea 91

92 Vastaavan hoitajan koulutus II Vaihtoehtoinen koulutus (turvasuojaustoimintaa harjoittava yritys): jos turvallisuusalan elinkeinoluvan haltija harjoittaa ainoastaan turvasuojaustoimintaa, yksityisistä turvallisuuspalveluista annetun lain 77 :n 1 momentissa tarkoitettuna turvallisuusvalvojan erikoisammattitutkintoa vastaavana erikoisammattitutkintona pidetään lukkoseppämestarin, sähköyliasentajan tai tietoliikenneyliasentajan erikoisammattitutkintoa, joka käsittää turvallisuuslainsäädäntöä tai turvallisuusnormeja ja -ohjeita koskevan osan 92

93 Vastaava hoitaja ei koulutusta (LYTP 77 2 mom.) Turvasuojaustoimintaa koskeva poikkeus koulutusvaatimuksissa (uusi 2. mom. tuli eduskuntakäsittelyssä, hallintovaliokunnan mietintö 57/2014): luvan hakija tai haltija harjoittaa ainoastaan turvasuojausta hakijan palveluksessa vakituisesti vähemmän kuin 5 henkilöä vastaavaksi hoitajaksi esitettävä harjoittanut turvasuojaustoimintaa vähintään 3 vuoden ajan vastaavalla hoitajalla ei koulutusvaatimusta em. vastaavaksi hoitajaksi esitettävän on täytettävä kuitenkin "yleiset" hyväksymisen edellytykset; 18 vuoden ikä, rehellinen, luotettava ja henkilökohtaisilta ominaisuuksiltaan sopiva 93

94 Vastaavaksi hoitajaksi hyväksymisen hakeminen I VNA yksityisistä turvallisuuspalveluista (874/2016) Hyväksymistä turvallisuusalan elinkeinoluvan haltijan vastaavaksi hoitajaksi tai väliaikaiseksi vastaavaksi hoitajaksi haetaan kirjallisesti Hakemuksessa on mainittava: 1) hakijan nimi ja osoite sekä henkilötunnus tai syntymäaika 2) hakijan yritys- ja yhteisötunnus 3) vastaavaksi hoitajaksi tai väliaikaiseksi vastaavaksi hoitajaksi ehdotetun henkilön nimi ja osoite sekä henkilötunnus tai syntymäaika 4) ehdotus vastaavien hoitajien tai väliaikaisten vastaavien hoitajien lukumääräksi, vastuualueiksi ja tehtävien jaoksi 5) ehdotus väliaikaiseksi vastaavaksi hoitajaksi hyväksymisen voimassaoloajaksi 94

95 Vastaavaksi hoitajaksi hyväksymisen hakeminen II Hakemukseen on liitettävä selvitys: 1) yksityisistä turvallisuuspalveluista annetun lain 77 :n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitetun vastaavan hoitajan koulutuksen hyväksytystä suorittamisesta 2) yksityisistä turvallisuuspalveluista annetun lain 77 :n 2 momentissa säädettyjen edellytysten täyttymisestä, jos hakija ei ole suorittanut 1 kohdassa tarkoitettua koulutusta 3) vastaavaksi hoitajaksi tai väliaikaiseksi vastaavaksi hoitajaksi ehdotetun henkilön olemisesta turvallisuusalan elinkeinoluvan haltijan palveluksessa 4) vastaavaksi hoitajaksi tai väliaikaiseksi vastaavaksi hoitajaksi hyväksyttäväksi ehdotetun suostumus 5) väliaikaiseksi vastaavaksi hoitajaksi hyväksymisen edellytyksenä olevan ennalta arvaamattoman syyn olemassaolosta Poliisihallitus voi vaatia hakijaa esittämään muitakin hyväksymisen edellytyksiä koskevia selvityksiä 95

96 Vastaavaksi hoitajaksi hyväksymispäätös VNA yksityisistä turvallisuuspalveluista (874/2016) Vastaavaksi hoitajaksi ja väliaikaiseksi vastaavaksi hoitajaksi hyväksymistä koskevassa todistuksessa on mainittava: 1) hyväksytyn nimi sekä henkilötunnus tai syntymäaika 2) sen turvallisuusalan elinkeinoluvan haltijan nimi, johon henkilö on hyväksytty vastaavaksi hoitajaksi tai väliaikaiseksi vastaavaksi hoitajaksi 3) vastaavien hoitajien ja väliaikaisten vastaavien hoitajien lukumäärä, vastuualue ja tehtävien jako 4) väliaikaiseksi vastaavaksi hoitajaksi hyväksymisen voimassaoloaika 5) mahdolliset ehdot ja rajoitukset Todistukseen voidaan tehdä myös muita tarpeellisia merkintöjä 96

97 Vastaavan hoitajan sijainen (LYTP 75 ) Turvallisuusalan elinkeinoluvan haltijalle voidaan hyväksyä yksi tai useampi vastaavan hoitajan sijainen, joka suorittaa vastaavan hoitajan tehtävät tämän ollessa estynyt Hakemis- ja hyväksymismenettely sama kuin vastaavalla hoitajalla Voidaan hyväksyä yksi tai useampia sijaisia luvanvaraisen toiminnan laajuudesta ja rakenteesta riippuen Mitä tässä laissa säädetään vastaavasta hoitajasta, koskee vastaavan hoitajan sijaista ja väliaikaista vastaavaa hoitajaa (LYTP 112 ) 97

98 Väliaikainen vastaava hoitaja (LYTP 79 ) Se, joka ei ole saanut vastaavan hoitajan koulutusta, voidaan muiden hyväksymiselle säädettyjen edellytysten täyttyessä hyväksyä vastaavaksi hoitajaksi enintään yhdeksi vuodeksi (väliaikainen vastaava hoitaja), jos vastaava hoitaja on ennalta arvaamattomasta syystä estynyt pysyvästi tai väliaikaisesti hoitamasta tehtäväänsä Väliaikaiseksi vastaavaksi hoitajaksi hyväksymiseen voidaan erityisestä syystä liittää ehtoja ja rajoituksia 98

99 Luvanhaltijan velvollisuus tehdä muutosilmoitus (LYTP 72 ) Mistä pitää tehdä? 1) liikkeen nimen tai yhtiömuodon muuttaminen, toimipaikan perustamisesta ja lakkauttamisesta sekä sen tai päätoimipaikan osoitteen muuttumisesta 2) hallintoelimiin kuuluvan henkilön, toimitusjohtajan + ay:ssä yhtiömiehen ja ky:ssä vastuunalaisen yhtiömiehen vaihtuminen 3) liikkeen harjoittamisen lopettaminen tai keskeyttäminen yhtä kuukautta pitemmäksi ajaksi 4) yhtä kuukautta pitemmäksi ajaksi keskeytetyn toiminnan jatkaminen Ilmoitus Poliisihallitukselle tehtävä, jos mahdollista, ennen muutosta, mutta viimeistään seitsemäntenä (7) päivänä sen jälkeen Ilmoitukset käsitellään poliisin käytössä olevassa lupa- ja valvontajärjestelmässä, käsittelymaksu (maksuasetus) Huom! Poliisilaitokset eivät saa oma-aloitteisesti päivittää yritystietoja Turvaan (ei paineta Päivitä tiedot Virrestä nappia) 99

100 Toimeksiantosopimus I (LYTP 73 ) Turvallisuusalan elinkeinolupaa edellyttävästä toimeksiannosta on alihankintaan annettavaa toimeksiantoa lukuun ottamatta laadittava ennen siinä edellytettyihin tehtäviin ryhtymistä kirjallinen toimeksiantosopimus jollei toimeksiantosopimusta ole tehtävien kiireellisyyden vuoksi voitu tehdä ennen tehtäviin ryhtymistä, sopimus on tehtävä viimeistään toisena arkipäivänä tehtäviin ryhtymisestä alihankintatehtävistä ilmoitusvelvollisuus Toimeksiantosopimus on säilytettävä kuusi vuotta toimeksiannon päättymisestä jos tietojen tallettamisessa käytetään automaattista tietojenkäsittelyä, valvonnassa tarvittavien tietojen on oltava saatavina selväkielisinä Vaatimus uusi turvasuojaustoiminnassa, tähän asti ollut vaatimus palvelutodistuksen toimittamisesta (mahdollisuus ollut nykyisinkin laatia kirjallinen toimeksiantosopimus) 100

101 Toimeksiantosopimus II VNA yksityisistä turvallisuuspalveluista (874/2016) Turvallisuusalan elinkeinolupaa edellyttävän toimeksiannon hoitamisesta tehtävä toimeksiantosopimus on laadittava kahtena kappaleena, joista toinen jää turvallisuusalan elinkeinoluvan haltijalle ja toinen toimeksiantajalle 101

102 Toimeksiantosopimus III Toimeksiantosopimuksessa on mainittava ainakin seuraavat tiedot: 1) toimeksiantajan nimi ja osoite 2) turvallisuusalan elinkeinoluvan haltijan nimi ja osoite 3) turvallisuusalan elinkeinolupaa edellyttävät tehtävät, joita sopimus koskee 4) vartioimisalueet ja vartioimiskohteet, jos sopimus koskee vartioimistehtävää 5) järjestyksenvalvojan toimialueet, jos sopimus koskee järjestyksenvalvontatehtävää 6) toimeksiannosta suoritettava korvaus tai korvauksen määräytymisperusteet riittävästi yksilöitynä 7) toimeksiannon alkamispäivä ja voimassaoloaika 102

103 Tehtävien suorittaminen (LYTP 80 ) Turvallisuusalan elinkeinoluvan haltija saa teettää vartioimis-, järjestyksenvalvonta- tai hyväksymistä edellyttäviä turvasuojaustehtäviä vain palveluksessaan olevilla vartijoilla, järjestyksenvalvojilla tai turvasuojaajilla, joiden hyväksyminen tehtävään on voimassa Poikkeus: turvallisuusalan elinkeinoluvan haltijalla saa olla palveluksessaan yksi väliaikainen vartija jokaista alkavaa kolmea vartijaa kohti Tehtävän saa antaa toisen turvallisuusalan elinkeinoluvan haltijan suoritettavaksi, ellei toisin ole sovittu tästä on ilmoitettava toimeksiantajalle ennen tehtävän aloittamisesta tai viimeistään toisena arkipäivänä aloittamisen jälkeen 103

104 Henkilöstö- ja työvuorotiedosto I (LYTP 81 ) Poliisin suorittaman viranomaisvalvonnan turvaamiseksi turvallisuusalan elinkeinoluvan haltijan on pidettävä vastaavista hoitajista, vartijoista, järjestyksenvalvojista ja turvasuojaajista tiedostoa (henkilöstötiedosto): - vastaavien hoitajien, vartijoiden, järjestyksenvalvojien ja turvasuojaajien sukunimi, etunimet ja henkilötunnus - vastaavaksi hoitajaksi, vartijaksi, järjestyksenvalvojaksi ja turvasuojaajaksi hyväksymisestä päättäneen viranomaisen tiedot sekä vartijaksi, järjestyksenvalvojaksi ja turvasuojaajaksi hyväksymisen voimassaoloaika - vastaavan hoitajan, vartijan ja järjestyksenvalvojan koulutustiedot sekä koiran tottelevaisuustarkastuksen tiedot - tiedot vartijan ampuma-aseen ja vartijan ja järjestyksenvalvojan kaasusumuttimen hallussapitoluvasta - vastaavan hoitajan, vartijan, järjestyksenvalvojan ja turvasuojaajan palvelussuhteen alkamis- ja päättymisaika ja palvelussuhteen päättymisen syy Tiedot hävitettävä viiden vuoden kuluttua palvelussuhteen päättymisestä 104

105 Henkilöstö- ja työvuorotiedosto II (LYTP 81 ) Viranomaisvalvonnan turvaamiseksi ja rikosten selvittämiseksi turvallisuusalan elinkeinoluvan haltijan on järjestettävä työvuorokirjanpito niin, että liikkeen asiakirjoista voidaan selvittää kunkin vartijan ja järjestyksenvalvojan työvuorot, vartijan vartioimisalueet ja vartioimiskohteet sekä järjestyksenvalvojan toimialueet (työvuorotiedosto) Työvuorotiedostoon saadaan tallettaa vartijoiden ja järjestyksenvalvojien sukunimi ja etunimet Tiedot henkilöstötiedostosta on hävitettävä viiden vuoden kuluttua palvelussuhteen päättymisestä ja tiedot työvuorotiedostosta asiakirjan laatimista seuraavan toisen kalenterivuoden lopussa jos tietojen tallettamisessa käytetään automaattista tietojenkäsittelyä, valvonnassa tarvittavien tietojen on oltava saatavina selväkielisinä 105

106 Toimintaohjeet (LYTP 82 ) Turvallisuusalan elinkeinoluvan haltijalla on oltava sellaiset yleiset kirjalliset ohjeet, joiden avulla vartija ja järjestyksenvalvoja kykenevät suorittamaan vartioimis- ja järjestyksenvalvontatehtävänsä oikein ja turvallisesti (toimintaohjeet) Jos olot vartioimisalueella, vartioimiskohteessa tai järjestyksenvalvojan toimialueella sitä edellyttävät, turvallisuusalan elinkeinoluvan haltijalla tulee olla lisäksi erilliset vartioimisalue-, vartioimiskohde- tai toimialuekohtaiset toimintaohjeet Turvallisuusalan elinkeinoluvan haltijan on pidettävä toimintaohjeet nähtävillä toimipaikoillaan sekä tarvittaessa vartioimisalueillaan ja toimialueillaan siten, että niillä vartijoilla ja järjestyksenvalvojilla, joita ohjeet koskevat, on mahdollisuus perehtyä niihin 106

107 Muun lainsäädännön soveltaminen I (LYTP 83 ) Jos turvallisuusalan elinkeinoluvan haltija ottaa vastaan toimeksiannon ilmailulaissa (864/2014), turvatarkastuksista tuomioistuimissa annetussa laissa (1121/1999), eräiden alusten ja niitä palvelevien satamien turvatoimista ja turvatoimien valvonnasta annetussa laissa (485/2004), poliisilaissa (872/2011) tai rajavartiolaissa (578/2005) tarkoitettujen turvatarkastustehtävien tai turvatoimista valtioneuvostossa annetussa laissa (987/2014) tarkoitettujen turvatarkastustehtävien suorittamisesta ydinenergialaissa (990/1987) tarkoitettujen turvahenkilön tehtävien suorittamisesta poliisin säilyttämien henkilöiden kohtelusta annetussa laissa tarkoitettujen vartioimistehtävien suorittamisesta turvallisuusalan elinkeinoluvan haltijan ja sen henkilöstön asemaan ja tehtäviin sekä toimivaltuuksiin sovelletaan mainittuja lakeja 107

108 Muun lainsäädännön soveltaminen II (LYTP 83 ) Turvallisuusalan elinkeinoluvan haltijan palveluksessa oleva henkilö voi samanaikaisesti toimia tässä laissa tarkoitettuna vartijana ja turvatarkastuksista tuomioistuimissa annetun lain mukaisissa turvatarkastustehtävissä Järjestyksenvalvojan tehtävistä matkalipun tarkastuksessa säädetään joukkoliikenteen tarkastusmaksusta annetussa laissa (469/1979) 108

109 VALVONTA 109

110 VALVONTA (LYTP 7 luku) Yksityisten turvallisuuspalveluiden, voimankäyttökouluttajien, asekouluttajien, järjestyksenvalvojakoulutuksen järjestäjien ja järjestyksenvalvojakouluttajien yleisestä ohjauksesta ja valvonnasta vastaa Poliisihallitus käytännössä Poliisihallituksen tehtävät valvontaviranomaisena keskitetty Poliisihallituksen Turvallisuusalan valvontaan (Mikkeli) Poliisilaitokset vastaavat yksityisten turvallisuuspalveluiden sekä vartijoiden, voimankäyttökouluttajien, asekouluttajien, järjestyksenvalvojien, järjestyksenvalvojakoulutuksen järjestäjien, järjestyksenvalvojakouluttajien ja turvasuojaajien ja vastaavien hoitajien toiminnan valvonnasta toimialueellaan (LYTP 84 ) 110

111 Tarkastus ja tietojensaanti (LYTP 85 ) Poliisilaitos voi tarkastaa toimialueellaan sijaitsevia turvallisuusalan elinkeinoluvan haltijan toimipaikkoja Poliisilaitoksella ei velvollisuutta toimipaikkojen säännölliseen tarkastamiseen => tarkoituksena mm. mahdollistaa tarkastustoiminnan järkevä kohdentaminen (aiempi käytäntö vähintään kahden vuoden välein) Poliisilaitoksella ja Poliisihallituksella oikeus saada valvonnassa tarvittavia tietoja yrityssalaisuuden estämättä mm. turvallisuusalan elinkeinoluvan haltijalta, kouluttajilta, vartijoilta, järjestyksenvalvojilta ja turvasuojaajilta jne. 111

112 Turvallisuusalan valvontatiedot (LYTP 86 ) Poliisi pitää tietoja vartijoista, voimankäyttökouluttajista, asekouluttajista, järjestyksenvalvojista, turvasuojaajista, järjestyksenvalvojakouluttajista, turvallisuusalan elinkeinoluvan haltijoista sekä niiden vastaavista hoitajista ja vastuuhenkilöistä (turvallisuusalan valvontatiedot) turvallisuusalan valvontatiedoista säädetään tarkemmin henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annetussa laissa (761/2003). 112

113 Vuosi-ilmoitus I (LYTP 87 ) Turvallisuusalan elinkeinoluvan haltijan ilmoitettava Poliisihallitukselle kalenterivuosittain seuraavan maaliskuun loppuun mennessä: 1) toimeksiantojen lukumäärä 2) toimipaikkojen lukumäärä ja osoitteet sekä henkilöstön lukumäärä 3) tiedot kalenterivuoden aikana vastaavina hoitajina, vartijoina ja väliaikaisina vartijoina, järjestyksenvalvojina sekä turvasuojaajina toimineista toimipaikoittain eriteltyinä 4) tiedot - turvallisuusalan elinkeinoluvan haltijan ja vartijoiden ampuma-aseen sekä vartijoiden kaasusumuttimen hallussapitoluvista - toimeksiannoista, joihin liittyvissä vartioimistehtävissä vartija on pitänyt mukanaan ampuma-asetta tai koiraa taikka käyttänyt muuta kuin vartijan asua - tilanteista, joissa vartija on käyttänyt ampuma-asetta, kaasusumutinta tai koiraa voimankäyttövälineenä 5) tiedot - järjestyksenvalvojien kaasusumuttimien hallussapitoluvista - toimeksiannoista, joihin liittyvissä järjestyksenvalvontatehtävissä järjestyksenvalvoja on pitänyt mukanaan koiraa - tilanteista, joissa järjestyksenvalvoja on käyttänyt kaasusumutinta tai koiraa voimankäyttövälineenä 113

114 Vuosi-ilmoitus II (LYTP 87 ) Vuosi-ilmoitustietojen perusteella luvan haltijalta peritään maksuasetuksen mukainen valvontamaksu nykyisin maksuperusteena on vartijoiden lukumäärä toimipaikoittain 2017 vuosi-ilmoitus tehdään vuoden 2016 vartioimisliiketoiminnasta 114

115 Turvallisuusalan elinkeinoluvan peruuttaminen I (LYTP 88 ) LYTP 88 1 mom. - Peruuttamisvelvollisuus Peruutettava, jos - luvanhaltija sitä pyytää - lupaa edellyttävä toiminta on lopetettu - luvanhaltija ei enää täytä elinkeinon harjoittamisen oikeudesta annetun lain edellytyksiä 115

116 Turvallisuusalan elinkeinoluvan peruuttaminen II (LYTP 88 ) LYTP 88 2 mom. - Harkinnanvarainen peruuttaminen Voidaan peruuttaa, jos - lupaa edellyttävä toiminta keskeytetty 3 kk pitemmäksi ajaksi - ei enää täytä luvan myöntämisen edellytyksiä - toiminnan harjoittaja tai vastuuhenkilö lainvoimaisella tuomiolla tuomittu rikoksesta, joka osoittaa hänen olevan sopimaton tehtäväänsä tai tahallaan menetellyt toiminnassa olennaisesti virheellisesti - lupaan liitettyjen keskeisten ehtojen tai rajoitusten olennainen rikkominen - vuosi-ilmoitus jätetään tekemättä eikä sitä tämän jälkeenkään toimiteta Poliisihallituksen asettamassa kohtuullisessa määräajassa (uusi) Mahdollisuus varoitukseen peruuttamisen sijasta (jos luvan peruuttaminen olisi olosuhteisiin nähden kohtuutonta) Poliisihallitus vastaa em. peruuttamisista 116

117 Vastaavaksi hoitajaksi hyväksymisen peruuttaminen (LYTP 89 ) LYTP 89 1 mom. - Peruuttamisvelvollisuus Peruutettava, jos turvallisuusalan elinkeinoluvan haltija tai vastaava hoitaja sitä pyytää LYTP 89 2 mom. - Harkinnanvarainen peruuttaminen Voidaan peruuttaa, jos - ei enää täytä hyväksymiseen liittyviä edellytyksiä (rehellisyys, luotettavuus, henkilökohtaiset ominaisuudet) - lainvoimainen tuomio rikoksesta, joka osoittaa sopimattomaksi tehtävään tai tahallinen olennaisesti virheellinen menettely vastaavana hoitajana - hyväksymiseen liitettyjen ehtojen tai rajoitusten olennainen rikkominen Mahdollisuus varoitukseen hyväksymisen peruuttamisen sijasta (jos hyväksymisen peruuttaminen olisi olosuhteisiin nähden kohtuutonta) Poliisihallitus vastaa em. peruuttamisista 117

118 Voimankäyttökouluttajaksi ja asekouluttajaksi hyväksymisen peruuttaminen (LYTP 90 ) LYTP 90 1 mom. - Peruuttamisvelvollisuus Peruutettava, jos voimankäyttökouluttaja tai asekouluttaja sitä pyytää LYTP 90 2 mom. - Harkinnanvarainen peruuttaminen Voidaan peruuttaa, jos - ei enää täytä hyväksymiseen liittyviä edellytyksiä (rehellisyys, luotettavuus, henkilökohtaiset ominaisuudet) - lainvoimainen tuomio rikoksesta, joka osoittaa sopimattomaksi tehtävään tai tahallinen olennaisesti virheellinen menettely voimankäyttökouluttajana tai asekouluttajana - hyväksymiseen liitettyjen ehtojen tai rajoitusten olennainen rikkominen Mahdollisuus varoitukseen hyväksymisen peruuttamisen sijasta (jos hyväksymisen peruuttaminen olisi olosuhteisiin nähden kohtuutonta) Poliisihallitus vastaa em. peruuttamisista 118

119 Vartijaksi tai väliaikaiseksi vartijaksi hyväksymisen peruuttaminen (LYTP 91 ) LYTP 91 1 mom. - Peruuttamisvelvollisuus Peruutettava, jos - vartija tai väliaikainen vartija sitä pyytää LYTP 91 2 mom. Harkinnanvarainen peruuttaminen Voidaan peruuttaa, jos - ei enää täytä hyväksymiseen liittyviä edellytyksiä (rehellisyys, luotettavuus, henkilökohtaiset ominaisuudet) - lainvoimainen tuomio rikoksesta, joka osoittaa sopimattomaksi tehtävään tai tahallaan menetellyt vartijana tai väliaikaisena vartijana olennaisesti virheellisesti - olennaisesti rikkonut hyväksymiseen liitettyjä keskeisiä ehtoja tai rajoituksia Mahdollisuus varoitukseen hyväksymisen peruuttamisen sijasta (jos hyväksymisen peruuttaminen olisi olosuhteisiin nähden kohtuutonta) Poliisilaitokset vastaavat em. peruuttamisista 119

120 Järjestyksenvalvojaksi tai tilapäiseksi järjestyksenvalvojaksi hyväksymisen peruuttaminen (LYTP 91 ) LYTP 91 1 mom. - Peruuttamisvelvollisuus Peruutettava, jos - järjestyksenvalvoja tai tilapäinen järjestyksenvalvoja sitä pyytää LYTP 91 2 mom. Harkinnanvarainen peruuttaminen Voidaan peruuttaa, jos - ei enää täytä hyväksymiseen liittyviä edellytyksiä (rehellisyys, luotettavuus, henkilökohtaiset ominaisuudet) - lainvoimainen tuomio rikoksesta, joka osoittaa sopimattomaksi tehtävään tai tahallaan menetellyt järjestyksenvalvojana tai tilapäisenä järjestyksenvalvojana olennaisesti virheellisesti - olennaisesti rikkonut hyväksymiseen liitettyjä keskeisiä ehtoja tai rajoituksia Mahdollisuus varoitukseen hyväksymisen peruuttamisen sijasta (jos hyväksymisen peruuttaminen olisi olosuhteisiin nähden kohtuutonta) Poliisilaitokset vastaavat em. peruuttamisista 120

121 Turvasuojaajaksi hyväksymisen peruuttaminen (LYTP 91 ) LYTP 91 1 mom. - Peruuttamisvelvollisuus Peruutettava, jos - turvasuojaaja sitä pyytää tai - työsuhde tai ammatin harjoittaminen päättynyt LYTP 91 2 mom. Harkinnanvarainen peruuttaminen Voidaan peruuttaa, jos - ei enää täytä hyväksymiseen liittyviä edellytyksiä (rehellisyys, luotettavuus, henkilökohtaiset ominaisuudet) - lainvoimainen tuomio rikoksesta, joka osoittaa sopimattomaksi tehtävään tai tahallaan menetellyt turvasuojaajana olennaisesti virheellisesti - olennaisesti rikkonut hyväksymiseen liitettyjä keskeisiä ehtoja tai rajoituksia Mahdollisuus varoitukseen hyväksymisen peruuttamisen sijasta (jos hyväksymisen peruuttaminen olisi olosuhteisiin nähden kohtuutonta) Poliisilaitokset vastaavat em. peruuttamisista 121

122 Järjestyksenvalvojakouluttajaksi hyväksymisen peruuttaminen (LYTP 92 ) LYTP 92 1 mom. - Peruuttamisvelvollisuus Peruutettava, jos järjestyksenvalvojakouluttaja sitä pyytää LYTP 92 2 mom. - Harkinnanvarainen peruuttaminen Voidaan peruuttaa, jos - ei enää täytä hyväksymiseen liittyviä edellytyksiä (rehellisyys, luotettavuus, henkilökohtaiset ominaisuudet) - lainvoimainen tuomio rikoksesta, joka osoittaa sopimattomaksi tehtävään tai tahallinen olennaisesti virheellinen menettely järjestyksenvalvojakouluttajana - hyväksymiseen liitettyjen ehtojen tai rajoitusten olennainen rikkominen Mahdollisuus varoitukseen hyväksymisen peruuttamisen sijasta (jos hyväksymisen peruuttaminen olisi olosuhteisiin nähden kohtuutonta) Poliisihallitus vastaa em. peruuttamisista 122

123 Turvallisuusalan elinkeinoluvan ja vastaavaksi hoitajaksi hyväksymisen väliaikainen peruuttaminen (LYTP 93 ) Poliisihallitus voi väliaikaisesti peruuttaa turvallisuusalan elinkeinoluvan tai vastaavaksi hoitajaksi hyväksymisen, jos poliisin tietoon on tullut seikkoja, jotka todennäköisesti johtavat turvallisuusalan elinkeinoluvan tai vastaavaksi hoitajaksi hyväksymisen peruuttamiseen Päätös, jolla turvallisuusalan elinkeinolupa tai vastaavaksi hoitajaksi hyväksyminen on väliaikaisesti peruutettu, on voimassa enintään kolme kuukautta poliisihallitus voi jatkaa päätöksen voimassaoloaikaa enintään kuudella kuukaudella kerrallaan, jos lupaa edellyttävän toiminnan harjoittajaa, vastaavaa hoitajaa tai turvallisuusalan elinkeinoluvan haltijan vastuuhenkilöä epäillään rikoksesta, joka todennäköisesti johtaa turvallisuusalan elinkeinoluvan tai vastaavaksi hoitajaksi hyväksymisen peruuttamiseen tämän lain voimaan tullessa voimassa olleiden säännösten mukainen vartioimisliikeluvan tai vastaavaksi hoitajaksi hyväksymisen väliaikainen peruuttaminen on voimassa lain voimaan tullessa voimassa olleiden säännösten mukaisesti (LYTP mom.) 123

124 Voimankäyttökouluttajaksi ja asekouluttajaksi hyväksymisen väliaikainen peruuttaminen (LYTP 94 ) Poliisihallitus voi väliaikaisesti peruuttaa voimankäyttökouluttajaksi tai asekouluttajaksi hyväksymisen, jos poliisin tietoon tulee seikkoja, jotka todennäköisesti johtavat hyväksymisen peruuttamiseen Päätös, jolla hyväksyminen on väliaikaisesti peruutettu, on voimassa enintään kolme kuukautta poliisihallitus voi jatkaa päätöksen voimassaoloaikaa enintään kuudella kuukaudella kerrallaan, jos voimankäyttökouluttajaa tai asekouluttajaa epäillään rikoksesta, joka todennäköisesti johtaa hyväksymisen peruuttamiseen 124

125 Vartijaksi, järjestyksenvalvojaksi ja turvasuojaajaksi hyväksymisen väliaikainen peruuttaminen I (LYTP 95 ) Päällystöön kuuluva poliisimies voi väliaikaisesti peruuttaa vartijaksi, järjestyksenvalvojaksi tai turvasuojaajaksi hyväksymisen, jos poliisin tietoon on tullut seikkoja, jotka todennäköisesti johtavat vartijaksi, järjestyksenvalvojaksi tai turvasuojaajaksi hyväksymisen peruuttamiseen Jos vartijaksi, järjestyksenvalvojaksi tai turvasuojaajaksi hyväksymisen väliaikaiseen peruuttamiseen on edellytykset, poliisimies voi ottaa vartijakortin, järjestyksenvalvojakortin tai turvasuojaajakortin haltuunsa sen luovuttamiseksi päällystöön kuuluvalle poliisimiehelle, jonka on 14 päivän kuluessa päätettävä, peruutetaanko vartijaksi, järjestyksenvalvojaksi tai turvasuojaajaksi hyväksyminen väliaikaisesti Poliisimies voi ottaa vartijakortin, järjestyksenvalvojakortin tai turvasuojaajakortin haltuunsa myös silloin, kun vartijaksi, järjestyksenvalvojaksi tai turvasuojaajaksi hyväksyminen on peruutettu 125

126 Vartijaksi, järjestyksenvalvojaksi ja turvasuojaajaksi hyväksymisen väliaikainen peruuttaminen II (LYTP 95 ) Vartijakortin, järjestyksenvalvojakortin tai turvasuojaajakortin pois ottamiseksi voidaan tehdä henkilöntarkastus sen estämättä, mitä pakkokeinolain (806/2011) 8 luvun 31 :ssä säädetään Vartijaksi, järjestyksenvalvojaksi tai turvasuojaajaksi hyväksymisen väliaikaisesta peruuttamisesta on ilmoitettava heti poliisilaitokselle Päätös, jolla vartijaksi, järjestyksenvalvojaksi tai turvasuojaajaksi hyväksyminen on väliaikaisesti peruutettu, on voimassa enintään kolme kuukautta poliisilaitos voi jatkaa päätöksen voimassaoloaikaa enintään kuudella kuukaudella kerrallaan, jos vartijaa, järjestyksenvalvojaa tai turvasuojaajaa epäillään rikoksesta, joka todennäköisesti johtaa vartijaksi, järjestyksenvalvojaksi tai turvasuojaajaksi hyväksymisen peruuttamiseen 126

127 Järjestyksenvalvojakouluttajaksi hyväksymisen väliaikainen peruuttaminen (LYTP 96 ) Poliisihallitus voi väliaikaisesti peruuttaa järjestyksenvalvojakouluttajaksi hyväksymisen, jos poliisin tietoon on tullut seikkoja, jotka todennäköisesti johtavat järjestyksenvalvojakouluttajaksi hyväksymisen peruuttamiseen Päätös, jolla järjestyksenvalvojakouluttajaksi hyväksyminen on väliaikaisesti peruutettu, on voimassa enintään kolme kuukautta poliisihallitus voi jatkaa päätöksen voimassaoloaikaa enintään kuudella kuukaudella kerrallaan, jos järjestyksenvalvojakouluttajaa epäillään rikoksesta, joka todennäköisesti johtaa hyväksymisen peruuttamiseen 127

128 Ilmoitukset (LYTP 97 ) Poliisihallituksen on ilmoitettava vastaavaksi hoitajaksi hyväksymisen peruuttamisesta, väliaikaisesta peruuttamisesta ja varoituksen antamisesta sille turvallisuusalan elinkeinoluvan haltijalle, jonka palveluksessa vastaava hoitaja toimii Poliisilaitoksen on ilmoitettava vartijaksi, järjestyksenvalvojaksi tai turvasuojaajaksi hyväksymisen peruuttamisesta, väliaikaisesta peruuttamisesta ja varoituksen antamisesta sille turvallisuusalan elinkeinoluvan haltijalle, jonka palveluksessa vartija, järjestyksenvalvoja tai turvasuojaaja toimii erillinen ilmoitusasia (tulee Turvaan uusi toimenpide) 128

129 Poliisitutkinta (LYTP 98 ) Tämän lain nojalla myönnetyn luvan ja hyväksymisen peruuttamista koskevassa asiassa voidaan tarvittaessa suorittaa poliisilain 6 luvussa säädetty poliisitutkinta 129

130 RANGAISTUSSÄÄNNÖKSET 130

131 RANGAISTUSSÄÄNNÖKSET (9 luku) Rangaistus turvallisuusalan elinkeinoluvan alaiseen vartioimisliike-, järjestyksenvalvoja- ja turvasuojaustoimintaan säädetyn salassapitovelvollisuuden rikkomisesta tuomitaan rikoslain 38 luvun 1 ja 2 :n mukaan salassapitorikos (sakkoa tai enintään 1 vuosi vankeutta) ja salassapitorikkomus (sakkoa) Rangaistus järjestystä ylläpitävän henkilön vastustamisesta tuomitaan rikoslain 17 luvun 6 :n mukaan järjestystä ylläpitävän henkilön vastustaminen (sakkoa tai enintään kuusi kuukautta vankeutta) Rangaistus luvattomasta turvallisuusalan elinkeinotoiminnan harjoittamisesta tuomitaan rikoslain 17 luvun 6 a :n mukaan luvaton turvallisuusalan elinkeinotoiminnan harjoittaminen (sakkoa tai enintään kuusi kuukautta vankeutta) 131

132 Rikkomukset / Vartioimisliikerikkomus I (LYTP 102 ) Vartija, joka tahallaan tai törkeästä huolimattomuudesta 1) rikkoo 5 :n 1 momentissa säädettyä poliisin toiminnan vaikeuttamista koskevaa kieltoa, 2) laiminlyö 5 :n 2 momentissa tai 7 :n 1 momentissa säädetyn ilmoitusvelvollisuuden, 3) laiminlyö 8 :n 1 momentissa säädetyn tapahtumailmoituksen laatimista koskevan velvollisuuden, 4) laiminlyö 14 :n 1 tai 3 momentissa säädetyn vartijakortin mukana pitämistä, esittämistä tai poliisille luovuttamista koskevan velvollisuuden, 5) rikkoo 18 :n 1, 2 tai 4 momentin tai 19 :n 1 tai 2 momentin säännöksiä voimankäyttövälineiden kantamisesta tai 20 :n säännöksiä voimankäyttövälineiden kantamistavasta taikka 21 :n säännöksiä koiran mukana pitämisestä taikka 6) ei käytä vartijan asua 22 :n 1 ja 2 momentin mukaisesti tai käyttää vartijan asua vastoin 22 :n 3 momentin säännöksiä, on tuomittava, jollei teosta muualla laissa säädetä ankarampaa rangaistusta, vartioimisliikerikkomuksesta sakkoon 132

133 Rikkomukset / Vartioimisliikerikkomus II (LYTP 102 ) Vartioimisliikerikkomuksesta tuomitaan myös: 1) se, joka oikeudettomasti käyttää vartijan asua 22 :n 3 momentin vastaisesti siten, että häntä voidaan pitää vartioimistehtävissä toimivana vartijana; sekä 2) poliisimies, rajavartiomies taikka tullivalvontaa tai tullirikostorjuntaa suorittava tullimies, joka toimii vartijana 106 :n vastaisesti. 133

134 Rikkomukset / Järjestyksenvalvontarikkomus I (LYTP 103 ) Järjestyksenvalvoja, joka tahallaan tai törkeästä huolimattomuudesta 1) laiminlyö 30 :ssä, 31 :n 1 momentissa tai 32 :ssä säädetyn järjestyksenvalvojan toimintavelvollisuuden taikka jättää noudattamatta 44 :n 2 momentissa säädetyn säilytystilaan sijoittamista tai säilöönottoilmoitusta koskevan velvollisuutensa, 2) laiminlyö 33 :n 1 momentissa säädetyn tapahtumailmoituksen laatimista koskevan velvollisuuden, 3) laiminlyö 39 :n 1 ja 3 momentissa säädetyn järjestyksenvalvojakortin tai todistuksen mukana pitämistä, esittämistä tai poliisille luovuttamista koskevan velvollisuuden, 4) rikkoo 49 :n säännöksiä voimankäyttövälineiden kantamisesta, 50 :n säännöksiä voimankäyttövälineiden kantamistavasta tai 51 :n säännöksiä koiran mukana pitämisestä taikka 5) ei käytä järjestyksenvalvontatehtävissä 52 :ssä tarkoitettua järjestyksenvalvojan tunnusta tai asua tai käyttää järjestyksenvalvojan tunnusta tai asua mainitun pykälän vastaisesti, on tuomittava, jollei teosta muualla laissa säädetä ankarampaa rangaistusta, järjestyksenvalvontarikkomuksesta sakkoon 134

135 Rikkomukset / Järjestyksenvalvontarikkomus II (LYTP 103 ) Järjestyksenvalvontarikkomuksesta tuomitaan myös: 1) se, joka asettaa järjestyksenvalvojan muualle kuin 26 tai 28 :ssä tarkoitettuun tilaisuuteen, alueelle, paikkaan tai kulkuneuvoon 2) se, joka asettaa järjestyksenvalvojan 28 :ssä tarkoitetulle alueelle, paikkaan tai kulkuneuvoon ilman mainitussa pykälässä tarkoitettua poliisilaitoksen lupaa 3) se, joka asettaa järjestyksenvalvojaksi henkilön, jolla ei ole 35 :ssä säädetyn mukaista voimassa olevaa hyväksymistä järjestyksenvalvojaksi tai joka ei täytä 28 :n 4 momentissa säädettyjä ehtoja 4) se, joka järjestää 40 :n 1 momentin 4 kohdassa tarkoitettua järjestyksenvalvojakoulutusta tai toimii kouluttajana tällaisessa koulutuksessa ilman, että kouluttajana toimivalla on voimassa olevaa hyväksymistä järjestyksenvalvojakouluttajaksi 5) se, joka käyttää 52 :ssä tarkoitettua järjestyksenvalvojan tunnusta tai sitä erehdyttävästi muistuttavaa tunnusta, asua tai merkkiä, vaikka hänellä ei ole voimassa olevaa hyväksymistä järjestyksenvalvojaksi siten, että häntä voidaan pitää järjestyksenvalvontatehtävää suorittavana järjestyksenvalvojana 6) poliisimies, rajavartiomies taikka tullivalvontaa tai tullirikostorjuntaa suorittava tullimies, joka toimii järjestyksenvalvojana 106 :n vastaisesti 135

136 Rikkomukset / Turvasuojausrikkomus (LYTP 104 ) Turvasuojaustoiminnan harjoittaja, joka tahallaan tai törkeästä huolimattomuudesta laiminlyö ilmoittaa hyväksymistä edellyttävien turvasuojaustehtävien hoitamisen päättymisestä, on tuomittava turvasuojausrikkomuksesta sakkoon, jollei teosta muualla laissa säädetä ankarampaa rangaistusta Turvasuojausrikkomuksesta tuomitaan myös turvasuojaaja, joka tahallaan tai törkeästä huolimattomuudesta laiminlyö turvasuojaajakortin mukana pitämistä, esittämistä tai poliisille luovuttamista koskevan velvollisuuden Turvasuojausrikkomuksesta tuomitaan myös se, joka harjoittaa hyväksymistä edellyttäviä turvasuojaustehtäviä käsittävää turvasuojaustoimintaa ilman turvallisuusalan elinkeinolupaa 136

137 Rikkomukset / Turvallisuuspalvelurikkomus I (LYTP 105 ) Turvallisuusalan elinkeinolupaa edellyttävän toiminnan harjoittaja, joka tahallaan tai törkeästä huolimattomuudesta 1) rikkoo 5 :n 1 momentissa säädettyä poliisin toiminnan vaikeuttamista koskevaa kieltoa 2) antaa vartijoiden käytettäviksi 23 :n vastaisia asuja tai järjestyksenvalvojien käytettäviksi 52 :n vastaisia tunnuksia tai asuja 3) laiminlyö 72 :ssä säädetyn muutosilmoituksen tekemistä, 73 :ssä säädetyn toimeksiantosopimuksen laatimista, 81 :ssä säädetyn henkilöstötiedoston tai työvuorotiedoston pitämistä, 82 :ssä säädettyjen toimintaohjeiden laatimista tai nähtävillä pitoa tai 87 :ssä säädetyn vuosi-ilmoituksen tekemistä koskevan velvollisuuden 4) harjoittaa toimintaa 74 :n vastaisesti ilman vastaavaa hoitajaa, 5) rikkoo 80 :n 1 momentissa säädettyä vartioimis-, järjestyksenvalvoja- tai turvasuojaustehtävien teettämistä koskevaa määräystä tai pitää palveluksessaan väliaikaisia vartijoita vastoin 80 :n 3 momentin säännöstä 6) laiminlyö 19 :n 3 momentissa säädetyn ampuma-aseen käyttämistä tai 80 :n 2 momentissa säädetyn tehtävän antamista koskevan ilmoituksen on tuomittava, jollei teosta muualla laissa säädetä ankarampaa rangaistusta, turvallisuuspalvelurikkomuksesta sakkoon 137

138 Rikkomukset / Turvallisuuspalvelurikkomus II (LYTP 105 ) Turvallisuuspalvelurikkomuksesta tuomitaan myös: 1) se, joka laiminlyö 8 :n 2 momentissa tai 33 :n 2 momentissa säädetyn tapahtumailmoituksen säilyttämistä koskevan velvoitteen 2) vastaava hoitaja, joka päättää voimankäyttövälineiden kantamisesta vastoin 18 :n, 19 :n 1 momentin tai 49 :n säännöksiä tai koiran mukana pitämisestä vastoin 21 :n säännöksiä 3) se, joka toimii voimankäyttökouluttajana ilman voimassa olevaa 54 :n mukaista hyväksyntää mainitussa pykälässä tarkoitetussa koulutuksessa tai asekouluttajana ilman voimassa olevaa 56 :n mukaista hyväksyntää mainitussa pykälässä tarkoitetussa koulutuksessa 4) poliisimies, rajavartiomies taikka tullivalvontaa tai tullirikostutkintaa suorittava tullimies, joka 106 :n vastaisesti osallistuu turvallisuusalan elinkeinoluvan haltijan toimintaan tai toimii turvallisuusalan elinkeinoluvan haltijan vastaavana hoitajana 138

139 ERINÄISET SÄÄNNÖKSET 139

140 Kielto osallistua turvallisuusalan elinkeinoluvan haltijan toimintaan tai vartioimisliike- tai järjestyksenvalvojatoimintaan (LYTP 106 ) Poliisimies, rajavartiomies taikka tullivalvontaa tai tullirikostutkintaa suorittava tullimies ei saa osallistua turvallisuusalan elinkeinoluvan haltijan toimintaan kuulua turvallisuusalan elinkeinoluvan haltijan hallintoelimiin olla turvallisuusalan elinkeinoluvan haltijan toimitusjohtajana, yhtiömiehenä, vastuunalaisena yhtiömiehenä tai vastaavana hoitajana toimia vartijana tai järjestyksenvalvojana 140

141 Suppea turvallisuusselvitys (LYTP 108 ) Vastaavan hoitajan, voimankäyttökouluttajan, asekouluttajan, vartijan, järjestyksenvalvojakouluttajan ja järjestyksenvalvojan koulutuksen järjestäjällä ja turvasuojaajan tehtäviin valmentavan koulutuksen järjestäjällä on oikeus pyytää koulutukseen oppilaaksi tai opettajaksi hakeutuvasta suppea turvallisuusselvitys Turvallisuusselvitykset tekee suojelupoliisi 141

142 SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET 142

143 Turvallisuusalan elinkeinolupaa koskevat siirtymäsäännökset I (LYTP 114 ) Se, jolla tämän lain voimaan tullessa on tällä lailla kumotussa yksityisistä turvallisuuspalveluista annetussa laissa tarkoitettu vartioimisliikelupa, voi kuuden kuukauden kuluessa lain voimaantulosta Poliisihallitukselle tekemällään ilmoituksella ilmoittaa jatkavansa toimintaansa turvallisuusalan elinkeinoluvan haltijana Poliisihallitus myöntää tällöin turvallisuusalan elinkeinoluvan vartioimisliikeluvan haltijalle maksutta Edellä tarkoitetun vartioimisliikkeen vastaavaksi hoitajaksi ennen tämän lain voimaantuloa hyväksytty henkilö voi jatkaa edellä tarkoitetuissa tapauksissa turvallisuusalan elinkeinoluvan haltijan vastaavana hoitajana ilman eri ilmoitusta vastaavan hoitajan ei tällöin ole tehtävässä jatkaakseen suoritettava 77 :n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitettua koulutusta (TVEAT kokonaan) 143

144 Turvallisuusalan elinkeinolupaa koskevat siirtymäsäännökset II (LYTP 114 ) Edellä mainittuna siirtymäaikana vartioimisliikeluvan haltijaan sovelletaan tämän lain turvallisuusalan elinkeinoluvan haltijaa koskevia säännöksiä Ennen lain voimaantuloa laadittuja kumotun yksityisistä turvallisuuspalveluista annetun lain (17 :ssä tarkoitettuja) tapahtumailmoituksia säilytetään viiden vuoden ajan niiden laatimispäivästä, jonka jälkeen ne on hävitettävä Vartioimisliikelupaa sekä vastaavaksi hoitajaksi hyväksymistä koskevaan asiaan, joka on tullut vireille ennen tämän lain voimaantuloa, sovelletaan lain voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä vartioimisliikeluvan sijasta hakijalle myönnetään turvallisuusalan elinkeinolupa 144

145 Turvallisuusalan elinkeinolupaa koskevat siirtymäsäännökset III (LYTP 114 ) Sen, joka tämän lain voimaan tullessa voi ilman lupaa harjoittaa lupaa edellyttävää järjestyksenvalvojatoimintaa tai lupaa edellyttävää turvasuojaustoimintaa, on voidakseen jatkaa toimintaansa haettava turvallisuusalan elinkeinolupaa kahden vuoden kuluessa lain voimaantulosta järjestyksenvalvojatoiminnan tai turvasuojaustoiminnan harjoittaja saa tällöin jatkaa toimintaansa, kunnes luvan myöntämistä koskeva asia on ratkaistu Turvasuojaustoiminnan harjoittaja saa ennen luvan myöntämistä teettää hyväksymistä edellyttäviä turvasuojaustehtäviä vain sellaisella palveluksessaan olevalla, jonka hyväksyminen turvasuojaajaksi on voimassa turvasuojaustoiminnan harjoittajan rangaistusvastuuseen sovelletaan tällöin 105 :n 1 momentin 5 kohtaa (turvallisuuspalvelurikkomus) 145

146 Turvallisuusalan elinkeinolupaa koskevat siirtymäsäännökset IV (LYTP 114 ) Uuden LYTP:n voimaan tullessa voimassa olleiden säännösten mukainen vartioimisliikeluvan tai vastaavaksi hoitajaksi hyväksymisen väliaikainen peruuttaminen on voimassa lain voimaan tullessa voimassa olleiden säännösten mukaisesti 146

147 Muut siirtymäsäännökset I (LYTP 115 ) Ennen uuden lain voimaantuloa annettu vartijaksi, järjestyksenvalvojaksi, järjestyksenvalvojakouluttajaksi, voimankäyttökouluttajaksi tai turvasuojaajaksi hyväksyminen on ehtoineen ja rajoituksineen voimassa hyväksymisen voimassaoloajan Aikaisemmin voimankäyttökouluttajaksi erityisen voimankäyttökoulutuksen ampuma-asetta koskevaan osioon ja ampumiskokeen toimeenpanijaksi hyväksytty henkilö voi toimia ennen uuden lain voimaantuloa annetun hyväksymispäätöksen mukaisesti tulevassa laissa tarkoitettuna asekouluttajana Vartijaksi, järjestyksenvalvojaksi, järjestyksenvalvojakouluttajaksi, voimankäyttökouluttajaksi tai turvasuojaajaksi hyväksymistä koskevaan asiaan, joka on tullut vireille ennen uuden lain voimaantuloa, sovelletaan lain voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä 147

148 Muut siirtymäsäännökset II (LYTP 115 ) Ennen uuden lain voimaantuloa järjestyslain 22 :n nojalla annettu lupa järjestyksenvalvojien asettamiseen on ehtoineen ja rajoituksineen voimassa luvan voimassaoloajan Järjestyksenvalvojien asettamiseen liittyvää lupaa koskevaan asiaan, joka on tullut vireille ennen uuden lain voimaantuloa, sovelletaan lain voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä Vartija tai järjestyksenvalvoja voi pitää mukanaan uuden lain voimaan tullessa voimassa olleiden säännösten vaatimukset täyttävää koiraa kahden vuoden ajan aiemmin voimassa olleiden säännösten mukaisen tottelevaisuustarkastuksen suorittamisesta Uuden lain voimaan tullessa voimassa olleiden säännösten mukainen vartijaksi, järjestyksenvalvojaksi, turvasuojaajaksi, voimankäyttökouluttajaksi tai järjestyksenvalvojakouluttajaksi hyväksymisen väliaikainen peruuttaminen on voimassa lain voimaan tullessa voimassa olleiden säännösten mukaisesti 148

149 VOIMANKÄYTTÖ-, ASE- JA JÄRJESTYKSENVALVOJAKOU LUTTAJAT 149

150 Voimankäyttövälineiden käyttäjäkoulutuksen ja voimankäyttövälineiden kertauskoulutuksen kouluttaja (LYTP 53 ) Voimankäyttövälineiden käyttäjäkoulutuksen ja voimankäyttövälineiden kertauskoulutuksen kouluttajana voi toimia ainoastaan Poliisihallituksen voimankäyttökouluttajaksi hyväksymä henkilö Ampuma-asetta koskevan käyttäjäkoulutuksen ja ampumiskokeen toimenpanijana voi toimia ainoastaan Poliisihallituksen asekouluttajaksi hyväksymä henkilö Turvallisuusalan elinkeinoluvan haltijan palveluksessa toimivan voimankäyttökouluttajan, jolla on voimassa oleva poliisin hyväksyminen vartijaksi tai järjestyksenvalvojaksi tai Poliisihallituksen hyväksyminen voimankäyttökouluttajaksi, ei tarvitse suorittaa vuosittaista voimankäyttövälineiden kertauskoulutusta voimankäyttökouluttajan on kuitenkin osoitettava vuosittain, että hänellä on riittävä ampuma-aseen käsittelytaito ja ampumistaito, jos hän työtehtävissään kantaa ampuma-asetta 150

151 Voimankäyttökouluttajaksi hyväksyminen (LYTP 54 ) Poliisihallitus voi hakemuksesta hyväksyä voimankäyttökouluttajaksi voimankäyttövälineiden käyttäjäkoulutukseen sekä voimankäyttövälineiden kertauskoulutukseen hakijan, joka: 1) on täyttänyt 18 mutta ei 68 vuotta; 2) on hyväksytysti suorittanut voimankäytön kouluttajakoulutuksen vähemmän kuin kuusi kuukautta ennen hyväksymisen hakemista; sekä 3) tunnetaan rehelliseksi ja luotettavaksi ja on henkilökohtaisilta ominaisuuksiltaan sopiva voimankäyttökouluttajaksi. Hyväksyminen on voimassa enintään viisi vuotta. Poliisihallitus voi hakemuksesta uudistaa enintään viideksi vuodeksi hyväksymisen, jos hakija edelleen täyttää edellä 1 ja 3 kohdassa säädetyt edellytykset ja on hyväksytysti suorittanut aikaisintaan kuusi kuukautta ennen uuden hyväksymisen hakemista kertauskoulutuksen Voimankäyttökouluttaja voi hakea hyväksymisensä uudistamista vielä kuuden kuukauden kuluessa aikaisemman hyväksymisen päättymisestä 151

152 Voimankäyttökouluttajaksi hyväksymisen ehdot ja rajoitukset sekä niiden muuttaminen (LYTP 55 ) Poliisihallitus voi erityisestä syystä liittää voimankäyttökouluttajaksi hyväksymiseen henkilökohtaisista ominaisuuksista tai muista vastaavista seikoista johtuvia ajallisia ja alueellisia ehtoja ja rajoituksia Poliisihallitus voi muuttaa hyväksymiseen liitettyjä ehtoja ja rajoituksia voimankäyttökouluttajan henkilökohtaisissa ominaisuuksissa tai muissa vastaavissa seikoissa tapahtuneiden muutosten vuoksi 152

153 Voimankäytön kouluttajakoulutus SisMA (876/2016) voimankäyttö-, ase- ja järjestyksenvalvojakouluttajien koulutuksesta Poliisiammattikorkeakoulu järjestää voimankäytön kouluttajakoulutuksen Voimankäytön kouluttajakoulutuksen pituus on vähintään 56 oppituntia Koulutukseen voidaan ottaa hakija, joka: 1) on täyttänyt 18 mutta ei 68 vuotta 2) tunnetaan rehelliseksi ja luotettavaksi ja on henkilökohtaisilta ominaisuuksiltaan voimankäyttökouluttajaksi sopiva Koulutukseen on kuuluttava ainakin turvallisuusalan lainsäädäntöä, vartioimisliike- ja järjestyksenvalvojatoimintaa, vartijan ja järjestyksenvalvojan toimintaa ja toimivaltuuksia, oikeuttamisperusteita, voimakeinojen ja voimankäyttövälineiden käyttöä sekä koulutustaitoa koskevia opetusaiheita Koulutuksen opetusaiheiden on sisällettävä vartijan ja järjestyksenvalvojan voimankäyttövälineiden koulutuksen kannalta keskeisiä asiakokonaisuuksia 153

154 Voimankäyttökouluttajan kertauskoulutus SisMA (876/2016) voimankäyttö-, ase- ja järjestyksenvalvojakouluttajien koulutuksesta Poliisiammattikorkeakoulu järjestää voimankäyttökouluttajan kertauskoulutuksen Voimankäyttökouluttajan kertauskoulutuksen pituus on vähintään 24 oppituntia Koulutukseen voidaan ottaa hakija, joka: 1) täyttää 1 :n 3 momentin 1 ja 2 kohdassa säädetyt edellytykset (on täyttänyt 18 mutta ei 68 vuotta; tunnetaan rehelliseksi ja luotettavaksi ja on henkilökohtaisilta ominaisuuksiltaan voimankäyttökouluttajaksi sopiva) 2) on hyväksytysti suorittanut 1 :ssä tarkoitetun voimankäytön kouluttajakoulutuksen tai sitä vastaavan aikaisemman koulutuksen Kertauskoulutukseen on kuuluttava samoja opetusaiheita kuin voimankäytön kouluttajakoulutukseen 154

155 Voimankäyttökouluttajaksi hyväksymisen hakeminen VNA (874/2016) yksityisistä turvallisuuspalveluista Hyväksymistä voimankäyttökouluttajaksi haetaan kirjallisesti Hakemuksessa on mainittava hakijan nimi, osoite sekä henkilötunnus tai syntymäaika Hakemukseen on liitettävä selvitys yksityisistä turvallisuuspalveluista annetun lain 54 :n 1 momentissa tarkoitetun voimankäytön kouluttajakoulutuksen hyväksytystä suorittamisesta Haettaessa hyväksymisen uusimista hakemukseen on liitettävä selvitys yksityisistä turvallisuuspalveluista annetun lain 54 :n 3 momentissa tarkoitetun kertauskoulutuksen hyväksytystä suorittamisesta Poliisihallitus voi vaatia hakijaa esittämään muitakin hyväksymisen edellytyksiä koskevia selvityksiä 155

156 Voimankäyttökouluttajaksi hyväksymistä koskeva päätös VNA (874/2016) yksityisistä turvallisuuspalveluista Voimankäyttökouluttajaksi hyväksymistä koskevassa päätöksessä on mainittava: 1) hyväksytyn nimi sekä henkilötunnus tai syntymäaika 2) hyväksymisen voimassaoloaika 3) mahdolliset hyväksymisen ehdot ja rajoitukset Päätökseen voidaan tehdä myös muita tarpeellisia merkintöjä 156

157 Asekouluttajaksi hyväksyminen (LYTP 56 ) Poliisihallitus voi hakemuksesta hyväksyä asekouluttajaksi voimankäyttökoulutuksen ampuma-asetta koskevaan käyttäjäkoulutukseen ja ampumiskokeen toimeenpanijaksi hakijan, joka: 1) on täyttänyt 18 mutta ei 68 vuotta 2) on hyväksytysti suorittanut voimankäytön kouluttajakoulutuksen 3) on hyväksytysti suorittanut asekouluttajakoulutuksen vähemmän kuin kuusi kuukautta ennen hyväksymisen hakemista 4) tunnetaan rehelliseksi ja luotettavaksi ja on henkilökohtaisilta ominaisuuksiltaan sopiva asekouluttajaksi Edellä mainittu hyväksyminen on voimassa enintään viisi vuotta Poliisihallitus voi hakemuksesta uudistaa enintään viideksi vuodeksi hyväksymisen, jos hakija edelleen täyttää edellä mainitut 1 ja 4 kohdassa säädetyt edellytykset on hyväksytysti suorittanut aikaisintaan kuusi kuukautta ennen uuden hyväksymisen hakemista kertauskoulutuksen Asekouluttaja voi hakea hyväksymisensä uudistamista vielä kuuden kuukauden kuluessa aikaisemman hyväksymisen päättymisestä 157

158 Asekouluttajaksi hyväksymisen ehdot ja rajoitukset sekä niiden muuttaminen (LYTP 57 ) Poliisihallitus voi erityisistä syistä liittää asekouluttajaksi hyväksymiseen henkilökohtaisista ominaisuuksista tai muista vastaavista seikoista johtuvia ajallisia ja alueellisia ehtoja ja rajoituksia Poliisihallitus voi muuttaa hyväksymiseen liitettyjä ehtoja ja rajoituksia asekouluttajan henkilökohtaisissa ominaisuuksissa tai muissa vastaavissa seikoissa tapahtuneiden muutosten vuoksi 158

159 Asekouluttajakoulutus SisMA (876/2016) voimankäyttö-, ase- ja järjestyksenvalvojakouluttajien koulutuksesta Poliisiammattikorkeakoulu järjestää yksityisistä turvallisuuspalveluista annetun lain 56 :n 1 momentissa tarkoitetun asekouluttajakoulutuksen Asekouluttajakoulutuksen pituus on vähintään 80 oppituntia Koulutukseen voidaan ottaa hakija, joka: 1) on täyttänyt 18 mutta ei 68 vuotta 2) tunnetaan rehelliseksi ja luotettavaksi ja on henkilökohtaisilta ominaisuuksiltaan asekouluttajaksi sopiva 3) on hyväksytysti suorittanut voimankäytön kouluttajakoulutuksen tai sitä vastaavan aikaisemman koulutuksen Koulutukseen on kuuluttava ainakin turvallisuusalan lainsäädäntöä, vartioimisliiketoimintaa, vartijan toimintaa ja toimivaltuuksia, oikeuttamisperusteita, voimakeinojen ja ampuma- aseen käyttöä sekä koulutustaitoa koskevia opetusaiheita Koulutuksen opetusaiheiden on sisällettävä vartijan ampuma-aseiden käyttötaidon ja ampumistaidon koulutuksen kannalta keskeisiä asiakokonaisuuksia 159

160 Asekouluttajan kertauskoulutus SisMA (876/2016) voimankäyttö-, ase- ja järjestyksenvalvojakouluttajien koulutuksesta Poliisiammattikorkeakoulu järjestää yksityisistä turvallisuuspalveluista annetun lain 56 :n 3 momentissa tarkoitetun asekouluttajan kertauskoulutuksen Asekouluttajan kertauskoulutuksen pituus on vähintään 32 oppituntia Koulutukseen voidaan ottaa hakija, joka: 1) täyttää 3 :n 3 momentissa säädetyt edellytykset (on täyttänyt 18 mutta ei 68 vuotta, tunnetaan rehelliseksi ja luotettavaksi ja on henkilökohtaisilta ominaisuuksiltaan asekouluttajaksi sopiva ja on hyväksytysti suorittanut voimankäytön kouluttajakoulutuksen tai sitä vastaavan aikaisemman koulutuksen) 2) on hyväksytysti suorittanut 3 :ssä tarkoitetun asekouluttajakoulutuksen tai sitä vastaavan aikaisemman koulutuksen Kertauskoulutukseen on kuuluttava samoja opetusaiheita kuin asekouluttajakoulutukseen 160

161 Asekouluttajaksi hyväksymisen hakeminen VNA (874/2016) yksityisistä turvallisuuspalveluista Hyväksymistä asekouluttajaksi haetaan kirjallisesti Hakemuksessa on mainittava hakijan nimi, osoite sekä henkilötunnus tai syntymäaika Hakemukseen on liitettävä selvitys yksityisistä turvallisuuspalveluista annetun lain 54 :n 1 momentissa tarkoitetun voimankäytön kouluttajakoulutuksen hyväksytystä suorittamisesta sekä selvitys lain 56 :n 1 momentissa tarkoitetun asekouluttajakoulutuksen hyväksytystä suorittamisesta asetyypeittäin Haettaessa hyväksymisen uusimista hakemukseen on liitettävä selvitys yksityisistä turvallisuuspalveluista annetun lain 56 :n 3 momentissa tarkoitetun kertauskoulutuksen hyväksytystä suorittamisesta Poliisihallitus voi vaatia hakijaa esittämään muitakin hyväksymisen edellytyksiä koskevia selvityksiä 161

162 Asekouluttajaksi hyväksymistä koskeva päätös VNA (874/2016) yksityisistä turvallisuuspalveluista Asekouluttajaksi hyväksymistä koskevassa päätöksessä on mainittava: 1) hyväksytyn nimi sekä henkilötunnus tai syntymäaika 2) hyväksymisen voimassaoloaika 3) mahdolliset hyväksymisen ehdot ja rajoitukset Päätökseen voidaan tehdä myös muita tarpeellisia merkintöjä 162

163 Järjestyksenvalvojakouluttajaksi hyväksyminen (LYTP 58 ) Poliisihallitus voi hakemuksesta hyväksyä järjestyksenvalvojakouluttajaksi hakijan, joka: 1) on täyttänyt 18 vuotta 2) on hyväksytysti suorittanut järjestyksenvalvojan peruskoulutuksen 3) on hyväksytysti suorittanut järjestyksenvalvojakouluttajan peruskurssin vähemmän kuin kuusi kuukautta ennen hyväksymisen hakemista 4) tunnetaan rehelliseksi ja luotettavaksi ja on henkilökohtaisilta ominaisuuksiltaan sopiva järjestyksenvalvojakouluttajaksi Edellä mainittu hyväksyminen on voimassa enintään viisi vuotta Poliisihallitus voi hakemuksesta uudistaa enintään viideksi vuodeksi hyväksymisen, jos hakija edelleen täyttää edellä 1 ja 4 kohdassa säädetyt edellytykset ja on hyväksytysti suorittanut aikaisintaan kuusi kuukautta ennen uuden hyväksymisen hakemista kertauskoulutuksen Järjestyksenvalvojakouluttaja voi hakea hyväksymisensä uusimista vielä kuuden kuukauden kuluessa aikaisemman hyväksymisen päättymisestä 163

164 Järjestyksenvalvojakouluttajaksi hyväksymisen ehdot ja rajoitukset sekä niiden muuttaminen (LYTP 59 ) Poliisihallitus voi erityisistä syistä liittää järjestyksenvalvojakouluttajaksi hyväksymiseen koulutuksesta, henkilökohtaisista ominaisuuksista tai muista vastaavista seikoista johtuvia ajallisia, alueellisia sekä opetusaiheita koskevia ehtoja ja rajoituksia Poliisihallitus voi muuttaa hyväksymiseen liitettyjä ehtoja ja rajoituksia järjestyksenvalvojakouluttajan koulutuksessa, henkilökohtaisissa ominaisuuksissa tai muissa vastaavissa seikoissa tapahtuneiden muutosten vuoksi 164

165 Järjestyksenvalvojakouluttajan koulutus SisMA (876/2016) voimankäyttö-, ase- ja järjestyksenvalvojakouluttajien koulutuksesta Poliisiammattikorkeakoulu järjestää yksityisistä turvallisuuspalveluista annetun lain 58 :n 1 momentissa tarkoitetun järjestyksenvalvojakouluttajan peruskurssin Järjestyksenvalvojakouluttajan peruskurssin pituus on vähintään 40 oppituntia Peruskurssille voidaan ottaa hakija, joka: 1) on 18 vuotta täyttänyt 2) tunnetaan rehelliseksi ja luotettavaksi ja on henkilökohtaisilta ominaisuuksiltaan järjestyksenvalvojakouluttajaksi sopiva 3) on hyväksytysti suorittanut järjestyksenvalvojan peruskoulutuksen tai sitä vastaavan aikaisemman koulutuksen Koulutukseen on kuuluttava ainakin turvallisuusalan lainsäädäntöä, järjestyksenvalvontatehtäviä ja järjestyksenvalvojan toimialueita, järjestyksenvalvojan toimintaa, toimivaltuuksia ja velvollisuuksia, poliisitoimintaa ja siihen liittyviä järjestyksenvalvojan tehtäviä, ennaltaehkäisyä ja järjestyksenvalvojan toimintaa onnettomuus- ja vahinkotilanteessa, työturvallisuutta, oikeuttamisperusteita sekä voimankäyttöä ja koulutustaitoa koskevia opetusaiheita Koulutuksen opetusaiheiden on sisällettävä järjestyksenvalvontatehtävien koulutuksen kannalta keskeisiä asiakokonaisuuksia 165

166 Järjestyksenvalvojakouluttajan kertauskoulutus SisMA (876/2016) voimankäyttö-, ase- ja järjestyksenvalvojakouluttajien koulutuksesta Poliisiammattikorkeakoulu järjestää yksityisistä turvallisuuspalveluista annetun lain 58 :n 3 momentissa tarkoitetun järjestyksenvalvojakouluttajan kertauskurssin Järjestyksenvalvojakouluttajan kertauskoulutuksen pituus on vähintään 16 oppituntia Kertauskurssille voidaan ottaa hakija, joka: 1) täyttää 5 :n 3 momentissa säädetyt edellytykset (on 18 vuotta täyttänyt, tunnetaan rehelliseksi ja luotettavaksi ja on henkilökohtaisilta ominaisuuksiltaan järjestyksenvalvojakouluttajaksi sopiva, on hyväksytysti suorittanut järjestyksenvalvojan peruskoulutuksen tai sitä vastaavan aikaisemman koulutuksen) 2) on hyväksytysti suorittanut 5 :ssä tarkoitetun järjestyksenvalvojakouluttajan koulutuksen tai sitä vastaavan aikaisemman koulutuksen Kertauskurssiin on kuuluttava samoja opetusaiheita kuin järjestyksenvalvojakouluttajan peruskurssiin 166

167 Järjestyksenvalvojakouluttajaksi hyväksymisen hakeminen VNA (874/2016) yksityisistä turvallisuuspalveluista Hyväksymistä järjestyksenvalvojakouluttajaksi haetaan kirjallisesti Hakemuksessa on mainittava hakijan nimi ja osoite sekä henkilötunnus tai syntymäaika Hakemukseen on liitettävä selvitys yksityisistä turvallisuuspalveluista annetun lain 58 :n 1 momentissa tarkoitetun järjestyksenvalvojakouluttajan peruskurssin hyväksytystä suorittamisesta Haettaessa hyväksymisen uusimista hakemukseen on liitettävä selvitys yksityisistä turvallisuuspalveluista annetun lain 58 :n 3 momentissa tarkoitetun kertauskoulutuksen hyväksytystä suorittamisesta Poliisihallitus voi vaatia hakijaa esittämään muitakin hyväksymisen edellytyksiä koskevia selvityksiä 167

168 Järjestyksenvalvojakouluttajaksi hyväksymistä koskeva päätös VNA (874/2016) yksityisistä turvallisuuspalveluista Järjestyksenvalvojakouluttajaksi hyväksymistä koskevassa päätöksessä on mainittava: 1) hyväksytyn nimi ja sekä henkilötunnus tai syntymäaika 2) hyväksymisen voimassaoloaika 3) mahdolliset hyväksymisen ehdot ja rajoitukset Päätökseen voidaan tehdä myös muita tarpeellisia merkintöjä 168

169 Siirtymäsäännöksiä SisMA (876/2016) voimankäyttö-, ase- ja järjestyksenvalvojakouluttajien koulutuksesta (11 ) Em. asetuksessa tarkoitettua voimankäytön kouluttajakoulutusta, asekouluttajakoulutusta tai järjestyksenvalvojakouluttajan koulutusta vastaava aiempien säännösten mukainen koulutus katsotaan yksityisistä turvallisuuspalveluista annetun lain 54 :n 1 (voimankäytön kouluttajakoulutus), 56 :n 1 (asekouluttajakoulutus) ja 58 :n 1 momentissa (järjestyksenvalvojakouluttajan peruskurssi) tarkoitetuksi koulutukseksi siirtymäsäännös mahdollistaa sen, että nykyisten säännösten mukaisen voimankäyttö-, ase- tai järjestyksenvalvojakouluttajan koulutuksen suorittaneet henkilöt voivat hakea hyväksymisensä uusimista hyväksymisen päättyessä uuden LYTP:n mukaisin edellytyksin käytännössä em. sääntely merkitsee sitä, ettei aiemman koulutuksen saaneiden kouluttajien tarvitse suorittaa uusimuotoista koulutusta voidakseen jatkaa kouluttajina heitä ei myöskään velvoiteta suorittamaan lisäkoulutuksena esimerkiksi uusi- ja vanhamuotoisen koulutuksen tuntimäärien erotuksen pituista koulutusta luonnollisesti aiemmin voimassa olleen lain mukaisen kouluttajakoulutuksen saaneiden henkilöiden on täytettävä muut hyväksymisen uusimisen edellytykset, jotta heidät voitaisiin hyväksyä kouluttajiksi uudelleen 169

170 Yksityisen turvallisuusalan kouluttajien koulutusten oppituntimäärät -kooste SisMA (876/2016) voimankäyttö-, ase- ja järjestyksenvalvojakouluttajien koulutuksesta Voimankäytön kouluttajakoulutus pituus vähintään 56 oppituntia (40) Voimankäyttökouluttajan kertauskoulutus pituus vähintään 24 oppituntia (16) Asekouluttajakoulutus pituus vähintään 80 oppituntia (80) Asekouluttajan kertauskoulutus pituus vähintään 32 oppituntia (24) Järjestyksenvalvojakouluttajan koulutus pituus vähintään 40 oppituntia (40) Järjestyksenvalvojakouluttajan kertauskoulutus pituus vähintään 16 oppituntia (ei aiemmin SM asetuksessa) 170

171 YKSITYISEN TURVALLISUUSALAN VOIMANKÄYTTÖKOULUTUS 171

172 YKSITYISEN TURVALLISUUSALAN VOIMANKÄYTTÖKOULUTUS Koulutukset Voimankäyttövälineet Oikeus kantaa välineitä Koulutusoikeus Valvonta Siirtymäsäännökset 172

173 Vartijan voimankäyttövälineiden käyttäjäkoulutus I SisMA (878/2016) vartijan ja järjestyksenvalvojan koulutuksesta ja voimankäyttövälineiden koulutuksesta sekä turvallisuusalan elinkeinoluvan haltijan vastaavan hoitajan koulutuksesta Vartijan voimankäyttökoulutus muodostuu fyysisen voimankäytön perusteista kaasusumuttimen, teleskooppipatukan ja pistoolin, pienoispistoolin, revolverin ja pienoisrevolverin käyttäjäkoulutuksesta Fyysisen voimankäytön perusteisiin kuuluu enintään 70 senttimetriä pitkän patukan ja käsirautojen käyttäjäkoulutus Fyysisen voimankäytön perusteet on suoritettava hyväksytysti ennen kaasusumuttimen, teleskooppipatukan, pistoolin, pienoispistoolin, revolverin ja pienoisrevolverin käyttäjäkoulutuksia 173

174 Vartijan voimankäyttövälineiden käyttäjäkoulutus II Fyysisen voimankäytön perusteet ja kaasusumuttimen ja teleskooppipatukan käyttäjäkoulutus voidaan suorittaa osana yksityisistä turvallisuuspalveluista annetun lain 10 :ssä tarkoitettua vartijan koulutusta Fyysisen voimankäytön perusteita koskevan osan pituus on vähintään 6 oppituntia Teleskooppipatukan tai kaasusumuttimen käyttäjäkoulutuksen pituus on vähintään 5 oppituntia Pistoolin, pienoispistoolin, revolverin ja pienoisrevolverin käyttäjäkoulutuksen pituus on vähintään 24 oppituntia Väliaikainen vartija ei saa työssään kantaa voimankäyttövälineitä (LYTP 18 2 mom) 174

175 Vartijan voimankäyttövälineiden käyttäjäkoulutus III Fyysisen voimankäytön perusteisiin on kuuluttava vartijan toimivaltuuksiin, oikeuttamisperusteisiin sekä voimankäyttöön liittyvää lainsäädäntöä koskevia opetusaiheita Koulutuksen opetusaiheiden on sisällettävä vartijan lainmukaisen voimakeinojen käytön kannalta keskeisiä asiakokonaisuuksia 175

176 Vartijan voimankäyttövälineiden kertauskoulutus SisMA (878/2016) vartijan ja järjestyksenvalvojan koulutuksesta ja voimankäyttövälineiden koulutuksesta sekä turvallisuusalan elinkeinoluvan haltijan vastaavan hoitajan koulutuksesta Yksityisistä turvallisuuspalveluista annetun lain 18 :n 3 momentissa tarkoitettu voimankäyttövälineiden kertauskoulutus muodostuu edellä SisMA 4 :ssä tarkoitetun fyysisen voimankäytön perusteiden sekä kaasusumuttimen ja teleskooppipatukan käyttäjäkoulutusten kertauksesta Vartijan voimankäyttövälineiden kertauskoulutuksen suorittamiseksi katsotaan myös (SisMA 10 :ssä tarkoitetun) järjestyksenvalvojan voimankäyttövälineiden kertauskoulutuksen suorittaminen (vastaavuus) Voimankäyttövälineiden kertauskoulutuksen pituus on vähintään 8 oppituntia Vähintään kerran vuodessa Kertauskoulutukseen on kuuluttava samoja opetusaiheita kuin vartijan voimankäyttövälineiden käyttäjäkoulutukseen 176

177 Järjestyksenvalvojan voimankäyttövälineiden käyttäjäkoulutus I SisMA (878/2016) vartijan ja järjestyksenvalvojan koulutuksesta ja voimankäyttövälineiden koulutuksesta sekä turvallisuusalan elinkeinoluvan haltijan vastaavan hoitajan koulutuksesta Järjestyksenvalvojan voimankäyttökoulutus muodostuu fyysisen voimankäytön perusteista kaasusumuttimen ja teleskooppipatukan käyttäjäkoulutuksista Fyysisen voimankäytön perusteisiin kuuluu enintään 70 senttimetriä pitkän patukan ja käsirautojen käyttäjäkoulutus Fyysisen voimankäytön perusteet on suoritettava hyväksytysti ennen kaasusumuttimen ja teleskooppipatukan käyttäjäkoulutuksia Tilapäinen järjestyksenvalvoja (LYTP 37 ) ei saa kantaa voimankäyttövälineitä! Huom.! Nippusiteet poistuneet! 177

178 Järjestyksenvalvojan voimankäyttövälineiden käyttäjäkoulutus II Fyysisen voimankäytön perusteet voidaan suorittaa osana yksityisistä turvallisuuspalveluista annetun lain 10 :ssä tarkoitettua vartijan koulutusta tai 35 :ssä tarkoitettua järjestyksenvalvojan koulutusta Kaasusumuttimen ja teleskooppipatukan käyttäjäkoulutus voidaan suorittaa osana yksityisistä turvallisuuspalveluista annetun lain 10 :ssä tarkoitettua vartijan koulutusta Fyysisen voimankäytön perusteita koskevan osan pituus on vähintään 6 oppituntia Teleskooppipatukan ja kaasusumuttimen käyttäjäkoulutuksen pituus on vähintään 5 oppituntia Fyysisen voimankäytön perusteisiin on kuuluttava järjestyksenvalvojan toimivaltuuksiin, oikeuttamisperusteisiin sekä voimankäyttöön liittyvää lainsäädäntöä koskevia opetusaiheita Koulutuksen opetusaiheiden on sisällettävä järjestyksenvalvojan lainmukaisen voimakeinojen käytön kannalta keskeisiä asiakokonaisuuksia 178

179 Järjestyksenvalvojan voimankäyttövälineiden kertauskoulutus SisMA (878/2016) vartijan ja järjestyksenvalvojan koulutuksesta ja voimankäyttövälineiden koulutuksesta sekä turvallisuusalan elinkeinoluvan haltijan vastaavan hoitajan koulutuksesta Yksityisistä turvallisuuspalveluista annetun lain 49 :n 3 momentissa tarkoitettu järjestyksenvalvojan voimankäyttövälineiden kertauskoulutus muodostuu (edellä 10 :ssä tarkoitetun) fyysisen voimankäytön perusteiden sekä kaasusumuttimen ja teleskooppipatukan käyttäjäkoulutuksen kertauksesta Järjestyksenvalvojan voimankäyttövälineiden kertauskoulutuksen suorittamiseksi katsotaan myös 5 :ssä tarkoitetun vartijan voimankäyttövälineiden kertauskoulutuksen suorittaminen (vastaavuus) Voimankäyttövälineiden kertauskoulutuksen pituus on vähintään 8 oppituntia Vähintään kerran vuodessa Kertauskoulutukseen on kuuluttava samoja opetusaiheita kuin järjestyksenvalvojan voimankäyttövälineiden käyttäjäkoulutukseen 179

180 Järjestyksenvalvojan voimankäytön lisäkoulutus (LYTP 27 ) Jos järjestyksenvalvojan tehtävä tai työturvallisuus sitä vaatii, toimialueen poliisilaitos voi edellyttää, että säädetyissä tilaisuuksissa, alueilla tai paikoissa järjestyksenvalvojana saa toimia vain järjestyksenvalvojan peruskoulutuksen lisäksi (Poliisihallituksen määrittämät vaatimukset täyttävän) järjestyksenvalvojan voimankäytön lisäkoulutuksen hyväksytysti suorittanut Sisältö valmistelussa 16 tuntia 180

181 Voimankäyttövälineet LYTP 18 Vartijalle sallitut voimankäyttövälineet: käsiraudat enintään 70 senttimetriä pitkä patukka kaasusumutin teleskooppipatukka ampuma-ase LYTP 49 Järjestyksenvalvojalle sallitut voimankäyttövälineet: käsiraudat enintään 70 senttimetriä pitkä patukka kaasusumutin turvallisuusalan elinkeinoluvan haltijan palveluksessa olevalla järjestyksenvalvojalla voi olla lisäksi teleskooppipatukka 181

182 Voimankäyttövälineiden kantaminen I (LYTP 18, vartija) Voimankäyttövälineitä saa kantaa ainoastaan vartija, joka on saanut voimankäyttövälineiden käyttäjäkoulutuksen vartija ei saa vartioimistehtävissä tarpeettomasti kantaa voimankäyttövälineitä väliaikainen vartija ei saa työssään kantaa voimankäyttövälineitä Voimankäyttövälineitä saa kantaa ja käyttää ainoastaan vartija, joka on suorittanut voimankäyttövälineiden kertauskoulutuksen kertauskoulutusta ei kuitenkaan edellytetä sinä vuonna, jolloin vartijan peruskoulutus on suoritettu Vartioimisliiketoimintaa harjoittavan turvallisuusalan elinkeinoluvan haltijan, jonka palveluksessa olevat vartijat kantavat vartioimistehtävissä voimankäyttövälineitä, on järjestettävä vähintään kerran vuodessa vartijoilleen voimankäyttövälineiden kertauskoulutus tai valvottava, että vartija muutoin suorittaa kyseisen kertauskoulutuksen 182

183 Voimankäyttövälineiden kantaminen II (LYTP 49, järjestyksenvalvoja) Voimankäyttövälineitä saa kantaa ainoastaan järjestyksenvalvoja, joka on saanut voimankäyttövälineiden käyttäjäkoulutuksen järjestyksenvalvoja ei saa kantaa järjestyksenvalvontatehtävässä voimankäyttövälinettä tarpeettomasti tilapäinen järjestyksenvalvoja ei saa kantaa tehtävässään voimankäyttövälineitä Turvallisuusalan elinkeinoluvan haltijan palveluksessa oleva järjestyksenvalvoja saa kantaa ja käyttää voimankäyttövälineitä ainoastaan silloin, jos hän on suorittanut voimankäyttövälineiden kertauskoulutuksen Järjestyksenvalvojatoimintaa harjoittavan turvallisuusalan elinkeinoluvan haltijan, jonka palveluksessa olevat järjestyksenvalvojat kantavat järjestyksenvalvontatehtävissä voimankäyttövälineitä, on järjestettävä vähintään kerran vuodessa järjestyksenvalvojilleen voimankäyttövälineiden kertauskoulutus tai valvottava, että järjestyksenvalvoja muutoin suorittaa kertauskoulutuksen 183

184 Koulutusoikeus (LYTP 53 1 mom) Voimankäyttövälineiden käyttäjäkoulutuksen ja voimankäyttövälineiden kertauskoulutuksen kouluttajana voi toimia ainoastaan Poliisihallituksen voimankäyttökouluttajaksi hyväksymä henkilö Ampuma-asetta koskevan käyttäjäkoulutuksen ja ampumiskokeen toimenpanijana voi toimia ainoastaan Poliisihallituksen asekouluttajaksi hyväksymä henkilö 184

185 Sisäministeriön asetus vartijan ja järjestyksenvalvojan koulutuksesta ja voimankäyttövälineiden koulutuksesta sekä turvallisuusalan elinkeinoluvan haltijan vastaavan hoitajan koulutuksesta 16 Voimankäyttövälineiden käyttäjä- ja kertauskoulutuksen kouluttajat: Koulutuksen järjestäjän tulee nimetä Poliisihallituksen hyväksymä voimankäyttökouluttaja, joka vastaa koulutuksen opetussuunnitelman mukaisesta ja turvallisesta toteuttamisesta. Koulutukseen kuuluvissa harjoituksissa ja voimankäyttövälineen käyttötaitoa mittaavassa kokeessa pitää olla jatkuvasti läsnä vähintään yksi Poliisihallituksen hyväksymä voimankäyttökouluttaja kymmentä koulutettavaa kohden. 185

186 Kouluttajien osallistuminen kertauskoulutukseen (LYTP 53 2 mom) Turvallisuusalan elinkeinoluvan haltijan palveluksessa toimivan voimankäyttökouluttajan, jolla on voimassa oleva poliisin hyväksyminen vartijaksi tai järjestyksenvalvojaksi tai Poliisihallituksen hyväksyminen voimankäyttökouluttajaksi, ei tarvitse suorittaa vuosittaista voimankäyttövälineiden kertauskoulutusta Voimankäyttökouluttajan on kuitenkin osoitettava vuosittain, että hänellä on riittävä ampuma-aseen käsittelytaito ja ampumistaito, jos hän työtehtävissään kantaa ampumaasetta 186

187 Koulutusten valvonta VALVONTALOMAKE pdf.pdf Ennakkoilmoitus (14 pv) Poliisilaitosten vk kouluttajat POHA / TAV Tarkastuspöytäkirja Omavalvonta 187

188 Siirtymäsäännökset I (LYTP 115 ) Ennen tämän lain voimaantuloa annettu vartijaksi, järjestyksenvalvojaksi, järjestyksenvalvojakouluttajaksi, voimankäyttökouluttajaksi tai turvasuojaajaksi hyväksyminen on ehtoineen ja rajoituksineen voimassa hyväksymisen voimassaoloajan Aikaisemmin voimankäyttökouluttajaksi erityisen voimankäyttökoulutuksen ampuma-asetta koskevaan osioon ja ampumiskokeen toimeenpanijaksi hyväksytty henkilö voi toimia ennen lain voimaantuloa annetun hyväksymispäätöksen mukaisesti tässä laissa tarkoitettuna asekouluttajana Vartijaksi, järjestyksenvalvojaksi, järjestyksenvalvojakouluttajaksi, voimankäyttökouluttajaksi tai turvasuojaajaksi hyväksymistä koskevaan asiaan, joka on tullut vireille ennen tämän lain voimaantuloa, sovelletaan lain voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä Tämän lain voimaan tullessa voimassa olleiden säännösten mukainen vartijaksi, järjestyksenvalvojaksi, turvasuojaajaksi, voimankäyttökouluttajaksi tai järjestyksenvalvojakouluttajaksi hyväksymisen väliaikainen peruuttaminen on voimassa lain voimaan tullessa voimassa olleiden säännösten mukaisesti 188

189 TILAPÄISESTI VARTIJAN TEHTÄVÄÄ POLIISIN SÄILYTYSTILASSA HOITAVAN HENKILÖN KOULUTUKSESTA 189

190 Säilytystilojen erityiskoulutus VNA (872/2016) tilapäisesti vartijan tehtävää poliisin säilytystilassa hoitavan henkilön koulutuksesta ja asusta Poliisien säilyttämien henkilöiden kohtelusta annetun lain 1 luvun 6 :n 3 momentin 2 kohdassa tarkoitetun säilytystilojen erityiskoulutuksen (koulutus) järjestää Poliisiammattikorkeakoulu 190

191 Koulutuksen tavoite ja laajuus Koulutuksen tavoitteena on, että koulutuksen hyväksytysti suorittanut hallitsee poliisin säilytystilojen vartiointia koskevan lainsäädännön ja osaa soveltaa sitä tehtävissään perus- ja ihmisoikeusmyönteisellä tavalla Koulutuksen hyväksytysti suorittaneen on lisäksi tunnettava poliisin säilytystilojen vartijan työtehtävät ja hallittava ensiapuun ja ensisammutukseen liittyvät toimet Koulutuksen laajuus on vähintään neljä opintopistettä 191

192 Opetussuunnitelma ja opiskelijat Poliisiammattikorkeakoulu vahvistaa koulutuksen opetussuunnitelman, jossa määritellään koulutuksen sisältö vaadittavat suoritukset mahdolliset korvaavat suoritukset Poliisihallitus vahvistaa vuosittain koulutukseen otettavien opiskelijoiden määrän Koulutukseen haetaan Poliisiammattikorkeakoulun määräämällä tavalla Koulutukseen otetaan hakujärjestyksessä enintään Poliisihallituksen vahvistama määrä opiskelijoita, jotka hakuajan päättyessä täyttävät poliisin säilyttämien henkilöiden kohtelusta annetun lain 1 luvun 6 :n 3 momentin 1 kohdassa säädetyt edellytykset Muuten opiskelijoihin sovelletaan, mitä Poliisiammattikorkeakoulusta annetussa laissa (1164/2013) säädetään 192

193 Laki poliisin säilyttämien henkilöiden kohtelusta 1 luvun 6 :n 3 momentti Vartijan tehtävään voidaan määrätä vain henkilö: 1) jonka hyväksyminen yksityisistä turvallisuuspalveluista annetussa laissa tarkoitetuksi vartijaksi on voimassa; 2) joka on suorittanut hyväksytysti tehtävän edellyttämän koulutuksen (säilytystilojen erityiskoulutus); 3) jolla on turvallisuusselvityslain (726/2014) 48 :ssä tarkoitetun turvallisuusrekisterin mukaan voimassa oleva turvallisuusselvitys tai turvallisuusselvitystodistus; ja 4) jota voidaan muutoinkin pitää tehtävään sopivana 193

194 Koulutuksen maksullisuus ja todistus koulutuksen suorittamisesta Koulutuksen maksullisuuteen sovelletaan valtion maksuperustelakia (150/1992) Poliisiammattikorkeakoulu antaa todistuksen koulutuksen hyväksytysti suorittaneelle 194

195 Tarkempaa tietoa asiasta Asiasta (hankinta-, kilpailutus- jne. menettelystä) ei ole vielä toistaiseksi olemassa tarkempaa ohjeistusta Poliisihallitus välittää tietoa asiasta eteenpäin, kun asiaan liittyvät toiminnot ja mahdolliset ohjeet ovat selvillä / valmiit Poliisiammattikorkeakoulu on järjestämässä vuoden 2017 aikana kaksi (2) "Tilapäisesti vartijan tehtävää poliisin säilytystilassa hoitavan henkilön koulutus" kurssia koulutusajankohdat ja tarkempaa tietoa esimerkiksi Poliisiammattikorkeakoulun nettisivuilta em. kursseille otetaan yhteensä enintään 40 henkilöä 195

196 HAKEMUKSET JA ASIOINTI 196

197 Yksityisen turvallisuusalan hakemukset Yksityisen turvallisuusalan hakemukset löytyvät poliisi.fi sivuilta löytyvillä avustavilla hakemuslomakkeilla sähköinen asiointilomake PDF lomake Sähköinen asiointi vaatii yritykseltä KATSO tunnisteet ja yksityiseltä henkilöltä VETUMA- tai pankkitunnisteet PDF -hakemuksen voi toimittaa sähköpostitse tai postitse osoitteeseen Poliisihallitus, Turvallisuusalan valvonta, Jääkärinkatu 33, Mikkeli Hakemuksesta peritään poliisin maksuasetuksen mukainen käsittelymaksu käsittelymaksu maksetaan sähköisessä asioinnissa hakemusta jätettäessä muilla tavoilla tehtävissä hakemuksissa käsittelymaksu laskutetaan jälkikäteen 197

198 Turvallisuusalan elinkeinolupahakemus Turvallisuusalan elinkeinolupaa voi hakea lukien poliisi.fi sivuilta löytyvillä avustavilla hakemuslomakkeilla sähköinen asiointilomake PDF lomake Sähköisen asiointilomakkeen käyttö vaatii yritykseltä KATSO tunnisteet PDF -hakemuksen voi toimittaa sähköpostitse tai postitse osoitteeseen Poliisihallitus, Turvallisuusalan valvonta, Jääkärinkatu 33, Mikkeli Hakemuksesta peritään poliisin maksuasetuksen mukainen käsittelymaksu käsittelymaksu maksetaan sähköisessä asioinnissa hakemusta jätettäessä muilla tavoilla tehtävissä hakemuksissa käsittelymaksu laskutetaan jälkikäteen 198

199 Sähköinen asiointipalvelu 199

200 KATSO -tunnistautuminen 200

201 PDF lomakkeet 201

202 PDF lomakkeet 202

203 Vastaava hoitaja tai sijainen Vastaavaksi hoitajaksi ja/tai vastaavan hoitajan sijaiseksi hyväksymistä voi hakea poliisi.fi sivuilta löytyvällä avustavalla hakemuslomakkeella PDF lomake Hakemuksen voi toimittaa sähköpostitse tai postitse osoitteeseen Poliisihallitus, Turvallisuusalan valvonta, Jääkärinkatu 33, Mikkeli Edellä mainittu hakemuslomake täytetään jokaisesta hyväksyttäväksi esitetystä henkilöstä Jokaisesta hakemuksesta peritään poliisin maksuasetuksen mukainen käsittelymaksu edellä mainituissa hakemuksissa käsittelymaksu laskutetaan jälkikäteen 203

204 PDF lomakkeet 204

205 Yksityisen turvallisuusalan korttihakemukset Yksityisen turvallisuusalan korttihakemukset voi tehdä sähköisesti poliisi.fi sivuilta löytyvillä hakemuslomakkeilla yksityisen turvallisuusalan korttihakemuksiin liittyvää tarkempaa tietoa ja ohjausta löytyy poliisi.fi sivuilta Etusivu > Luvat > Yksityinen turvallisuusala > Korttihakemukset alan_korttihakemukset Turvallisuusalan korttihakemukset voi tehdä myös henkilökohtaisesti poliisin toimipisteessä 205

206 Yksityisen turvallisuusalan korttihakemukset poliisi.fi -sivuilla 206

207 Yksityisen turvallisuusalan korttihakemukset sähköisessä asiointipalvelussa 207

208 Yksityisen turvallisuusalan korttihakemukset sähköisessä asiointipalvelussa 208

209 Yksityisen turvallisuusalan kouluttajahakemukset Ase-, järjestyksenvalvoja- ja voimankäyttökouluttajaksi hyväksymistä voi hakea poliisi.fi sivuilta löytyvällä avustavilla hakemuslomakkeilla sähköinen asiointilomake PDF lomake Sähköisen asiointilomakkeen käyttö vaatii yksityiseltä henkilöltä VETUMA tai pankkitunnisteet (ja yritykseltä KATSO tunnisteet) PDF-hakemuksen voi toimittaa sähköpostitse tai postitse osoitteeseen Poliisihallitus, Turvallisuusalan valvonta, Jääkärinkatu 33, Mikkeli Jokaiselle edellä mainitulle kouluttajalajille löytyy oma hakemuslomakkeensa Jokaisesta hakemuksesta peritään poliisin maksuasetuksen mukainen käsittelymaksu käsittelymaksu maksetaan sähköisessä asioinnissa hakemusta jätettäessä muilla tavoilla tehtävissä hakemuksissa käsittelymaksu laskutetaan jälkikäteen 209

210 Sähköinen asiointi 210

211 Sähköinen asiointi 211

212 Sähköinen asiointi 212

213 PDF lomakkeet 213

214 PDF lomakkeet 214

215 PDF lomakkeet 215

Sisäministeriön asetus vartijan ja järjestyksenvalvojan asusta ja järjestyksenvalvojan tunnuksista

Sisäministeriön asetus vartijan ja järjestyksenvalvojan asusta ja järjestyksenvalvojan tunnuksista 1 LUONNOS Sisäministeriön asetus vartijan ja järjestyksenvalvojan asusta ja järjestyksenvalvojan tunnuksista Sisäasiainministeriön päätöksen mukaisesti säädetään yksityisistä turvallisuuspalveluista päivänä

Lisätiedot

Sisäministeriön asetus

Sisäministeriön asetus Sisäministeriön asetus vartijan ja järjestyksenvalvojan koulutuksesta ja voimankäyttövälineiden koulutuksesta sekä turvallisuusalan elinkeinoluvan haltijan vastaavan hoitajan koulutuksesta Sisäministeriön

Lisätiedot

Laki. yksityisistä turvallisuuspalveluista annetun lain muuttamisesta

Laki. yksityisistä turvallisuuspalveluista annetun lain muuttamisesta Laki yksityisistä turvallisuuspalveluista annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan yksityisistä turvallisuuspalveluista annetun lain (1085/2015) 2 :n 17 kohta, 4 :n 2 momentti,

Lisätiedot

turvallisuusalan kouluttajien

turvallisuusalan kouluttajien Finnsecurity ry:n turvallisuusalan kouluttajien ajankohtaispäivä 1 Poliisihallitus turvallisuusalan valvonta 2 Turvallisuusalan valvonnan tehtävät (LYTP 7 luku) Yksityisten turvallisuuspalveluiden, voimankäyttökouluttajien,

Lisätiedot

HE 42/2016 VP EDUSKUNNALLE LAIKSI YKSITYISISTÄ TURVALLISUUSPALVELUISTA ANNETUN LAIN MUUTTAMISESTA

HE 42/2016 VP EDUSKUNNALLE LAIKSI YKSITYISISTÄ TURVALLISUUSPALVELUISTA ANNETUN LAIN MUUTTAMISESTA Muistio 1 (5) HE 42/2016 VP EDUSKUNNALLE LAIKSI YKSITYISISTÄ TURVALLISUUSPALVELUISTA ANNETUN LAIN MUUTTAMISESTA Hallituksen esityksessä on kyse yksityisen turvallisuusalan lupaprosessien sujuvoittamisesta.

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus yksityisistä turvallisuuspalveluista Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään yksityisistä turvallisuuspalveluista annetun lain (1085/2015) 111 :n 1 momentin nojalla: 1 Vartijaksi

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 101/2010 vp

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 101/2010 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 101/2010 vp Hallituksen esitys laeiksi järjestyslain 22 :n, järjestyksenvalvojista annetun lain ja yksityisistä turvallisuuspalveluista annetun lain muuttamisesta Asia Hallitus on vuoden

Lisätiedot

SISÄMINISTERIÖ Muistio Liite Lainsäädäntöneuvos 13.2.2015 SM066:00/2011

SISÄMINISTERIÖ Muistio Liite Lainsäädäntöneuvos 13.2.2015 SM066:00/2011 SISÄMINISTERIÖN ASETUS VARTIJAN JA JÄRJESTYKSENVALVOJAN ASUSTA JA JÄRJESTYKSENVALVOJAN TUNNUKSISTA 1. Yleistä Ehdotus liittyy hallituksen esitykseen HE 22/2014 eduskunnalle laiksi yksityisistä turvallisuuspalveluista

Lisätiedot

Turvallisuusalan Lausunto 1 (5) Tutkintotoimikunta 28.10.2015

Turvallisuusalan Lausunto 1 (5) Tutkintotoimikunta 28.10.2015 Turvallisuusalan Lausunto 1 (5) Tutkintotoimikunta 28.10.2015 Sisäministeriö Timo Kerttula Viite: Sisäministeriön lausuntopyyntö: hallituksen esitys eduskunnalle laiksi yksityisistä turvallisuuspalveluista

Lisätiedot

SISÄMINISTERIÖ Muistio Liite Ylitarkastaja SM066:00/2011 Sini Lahdenperä VALTIONEUVOSTON ASETUS YKSITYISISTÄ TURVALLISUUSPALVELUISTA

SISÄMINISTERIÖ Muistio Liite Ylitarkastaja SM066:00/2011 Sini Lahdenperä VALTIONEUVOSTON ASETUS YKSITYISISTÄ TURVALLISUUSPALVELUISTA SISÄMINISTERIÖ Muistio Liite Ylitarkastaja 4.10.2016 SM066:00/2011 Sini Lahdenperä VALTIONEUVOSTON ASETUS YKSITYISISTÄ TURVALLISUUSPALVELUISTA 1. Yleistä Asetusehdotus liittyy yksityisistä turvallisuuspalveluista

Lisätiedot

SISÄMINISTERIÖ Muistio Liite Lainsäädäntöneuvos SM066:00/2011. Asetusehdotus on valmisteltu sisäministeriössä virkatyönä.

SISÄMINISTERIÖ Muistio Liite Lainsäädäntöneuvos SM066:00/2011. Asetusehdotus on valmisteltu sisäministeriössä virkatyönä. SISÄMINISTERIÖN ASETUS VOIMANKÄYTTÖ- ASE-, JA JÄRJESTYKSENVALVOJAKOULUTTAJIEN KOULUTUKSESTA 1. Yleistä Asetusehdotus liittyy hallituksen esitykseen (HE 22/2014 vp) eduskunnalle laiksi yksityisistä turvallisuuspalveluista

Lisätiedot

VARTIJAN TAI JÄRJESTYKSENVALVOJAN VOIMANKÄYTTÖVÄLINEIDEN KERTAUS- KOULUTUS

VARTIJAN TAI JÄRJESTYKSENVALVOJAN VOIMANKÄYTTÖVÄLINEIDEN KERTAUS- KOULUTUS Liite 11 1 (5) VARTIJAN TAI JÄRJESTYKSENVALVOJAN VOIMANKÄYTTÖVÄLINEIDEN KERTAUS- KOULUTUS Koulutuksen pituus on vähintään 8 oppituntia (oppitunnin on pituus 45 minuuttia ja tauon pituus on 15 minuuttia).

Lisätiedot

Koekysymyksinä voidaan käyttää myös Alvarin ylläpitämän kysymyspankin koekysymyksiä.

Koekysymyksinä voidaan käyttää myös Alvarin ylläpitämän kysymyspankin koekysymyksiä. LIITE 19 Mallikoekysymyksiä Koekysymyksinä voidaan käyttää myös Alvarin ylläpitämän kysymyspankin koekysymyksiä. I Fyysisen voimankäytön perusteet / Vartijan/järjestyksenvalvojan voimankäyttövälineiden

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2002 Julkaistu Helsingissä 17 päivänä huhtikuuta 2002 N:o 282 288. Laki. N:o 282. yksityisistä turvallisuuspalveluista

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2002 Julkaistu Helsingissä 17 päivänä huhtikuuta 2002 N:o 282 288. Laki. N:o 282. yksityisistä turvallisuuspalveluista SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2002 Julkaistu Helsingissä 17 päivänä huhtikuuta 2002 N:o 282 288 SISÄLLYS N:o Sivu 282 Laki yksityisistä turvallisuuspalveluista... 2591 283 Laki poliisin henkilörekistereistä annetun

Lisätiedot

Vartijan ja järjestyksenvalvojan voimankäyttövälineiden kertauskoulutus

Vartijan ja järjestyksenvalvojan voimankäyttövälineiden kertauskoulutus Liite XXX/XXX/XXX 1 (7) 10.11.2016 Vartijan ja järjestyksenvalvojan voimankäyttövälineiden kertauskoulutus Yleistä Vartijan/järjestyksenvalvojan voimankäyttövälineiden kertauskoulutus jakautuu kuuteen

Lisätiedot

SISÄMINISTERIÖ Muistio Liite Lainsäädäntöneuvos SM066:00/2011

SISÄMINISTERIÖ Muistio Liite Lainsäädäntöneuvos SM066:00/2011 SISÄMINISTERIÖN ASETUS VARTIJAN JA JÄRJESTYKSENVALVOJAN KOULUTUKSESTA JA VOIMANKÄYTTÖKOULUTUKSESTA SEKÄ TURVALLISUUSALAN ELINKEINOLUVAN HALTIJAN VASTAAVAN HOITAJAN KOULUTUKSESTA 1. Yleistä 1 Ehdotus liittyy

Lisätiedot

Määräys ID (7)

Määräys ID (7) Määräys ID-175730 1 (7) 22.02.2017 POL-2017-579 Voimassaoloaika 1.3.2017 lukien toistaiseksi Säädösperuste Laki yksityisistä turvallisuuspalveluista (1085/2015) 111, Sisäministeriön asetus (878/2016) vartijan

Lisätiedot

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi yksityisistä turvallisuuspalveluista annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi yksityisistä turvallisuuspalveluista annetun lain muuttamisesta LUONNOS 8.10.2015 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi yksityisistä turvallisuuspalveluista annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi vuoden 2017

Lisätiedot

YLEISET KOKOUKSET. - Kokoontumislaki

YLEISET KOKOUKSET. - Kokoontumislaki YLEISÖTILAISUUDET JA YLEISET KOKOUKSET - Kokoontumislaki KOKOONTUMISLAKI Lain tarkoituksena perustuslaissa säädetyn kokoontumisvapauden turvaaminen Lakia sovelletaan sekä yleisötilaisuuksiin että yleisiin

Lisätiedot

Henkilökorttilaki. EV 14/1999 vp - HE 18/1999 vp

Henkilökorttilaki. EV 14/1999 vp - HE 18/1999 vp EV 4/999 vp - HE 8/999 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen henkilökorttilaiksi ja laiksi väestötietolain 23 :n muuttamisesta Eduskunnalle on annettu hallituksen esitys n:o 8/999 vp henkilökorttilaiksi

Lisätiedot

TIEDÄTKÖ, MITÄ UUSI YKSITYISIÄ TURVALLISUUSPALVELUJA KOSKEVA LAKI TARKOITTAA YRITYKSELLESI?

TIEDÄTKÖ, MITÄ UUSI YKSITYISIÄ TURVALLISUUSPALVELUJA KOSKEVA LAKI TARKOITTAA YRITYKSELLESI? TIEDÄTKÖ, MITÄ UUSI YKSITYISIÄ TURVALLISUUSPALVELUJA KOSKEVA LAKI TARKOITTAA YRITYKSELLESI? Tervetuloa! Olemme ajan hermolla Webinaarin asiantuntijat Jyri Paasonen, tutkijatohtori Kriminologian ja oikeuspolitiikan

Lisätiedot

1. Laki joukkoliikenteen tarkastusmaksusta annetun lain muuttamisesta

1. Laki joukkoliikenteen tarkastusmaksusta annetun lain muuttamisesta Lakiehdotukset 1. Laki joukkoliikenteen tarkastusmaksusta annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan joukkoliikenteen tarkastusmaksusta 11 päivänä toukokuuta 1979 annetun lain

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO VARTIJA VARTIOIMISTEHTÄVIEN KESKEISET PERIAATTEET: VARTIJAN TOIMINTA VARTIJAN TOIMIVALTUUDET

SISÄLLYSLUETTELO VARTIJA VARTIOIMISTEHTÄVIEN KESKEISET PERIAATTEET: VARTIJAN TOIMINTA VARTIJAN TOIMIVALTUUDET SISÄLLYSLUETTELO VARTIJA VARTIOIMISTEHTÄVIEN KESKEISET PERIAATTEET: 4 Vartijan tehtävät ja toimialue 4 5 Suhde viranomaistoimintaan 5 6 Vartioimistehtävissä noudatettavat yleiset periaatteet 6 VARTIJAN

Lisätiedot

Ilmoitus 1 (5) yleisötilaisuuden järjestämisestä

Ilmoitus 1 (5) yleisötilaisuuden järjestämisestä Ilmoitus 1 (5) Nro Poliisilaitos Tilaisuuden järjestäjä Yhteystiedot Nimi (luonnollinen henkilö) / Nimi (oikeushenkilö) Lähiosoite Henkilötunnus / Y-tunnus Puhelin Postinumero ja -toimipaikka Yhteyshenkilö

Lisätiedot

N:o 780 3817. Opetussisältö

N:o 780 3817. Opetussisältö N:o 780 3817 VÄLIAIKAISEN VARTIJAN KOULUTUKSEN SISÄLTÖ Liite Opetusaihe ja tunnit Opetussisältö 1. Kurssin hallinnointi/2 h 2. Turvallisuuslainsäädäntö ja koulutus/3 h 2.1 Yksityistä turvallisuusalaa koskeva

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 21/2006 vp. Hallituksen esitys laiksi joukkoliikenteen tarkastusmaksusta

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 21/2006 vp. Hallituksen esitys laiksi joukkoliikenteen tarkastusmaksusta EDUSKUNNAN VASTAUS 21/2006 vp Hallituksen esitys laiksi joukkoliikenteen tarkastusmaksusta annetun lain, rikoslain 17 luvun 6 :n ja järjestyksenvalvojista annetun lain 1 :n muuttamisesta Asia Hallitus

Lisätiedot

Turvallisuusalan tutkintotoimikunta kiittää mahdollisuudesta lausua kannanottonsa asetusluonnoksista.

Turvallisuusalan tutkintotoimikunta kiittää mahdollisuudesta lausua kannanottonsa asetusluonnoksista. TurvaUisuusalan Lausunto 1 (10) Tutkintotoimikunta 11.3.2015 Sisäministeriö Viite: Sisäministeri6n lausuntopyynt6 SM1522072 Yksityistä turvallisuusalaa koskevista asetusluonnoksista Turvallisuusalan tutkintotoimikunta

Lisätiedot

Laki yksityisistä turvallisuuspalveluista

Laki yksityisistä turvallisuuspalveluista Laki yksityisistä turvallisuuspalveluista Kenttämuistio yksityisistä turvallisuuspalveluista annetusta laista sekä toimintaohjeita viranomaisen kanssa toimimiseen Joona Ahola 11/2017 1 TIIVISTELMÄ Tekijä

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 42/2013 vp

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 42/2013 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 42/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi passilain muuttamisesta ja passilain muuttamisesta annetun lain eräiden säännösten kumoamisesta Asia Hallitus on vuoden 2012 valtiopäivillä

Lisätiedot

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi järjestyslain 22 :n ja yksityisistä turvallisuuspalveluista annetun lain 28 :n muuttamisesta

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi järjestyslain 22 :n ja yksityisistä turvallisuuspalveluista annetun lain 28 :n muuttamisesta 1 LUONNOS 5.2.2016 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi järjestyslain 22 :n ja yksityisistä turvallisuuspalveluista annetun lain 28 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus ampuma-aseasetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti muutetaan ampuma-aseasetuksen (145/1998) 2 :n 3 momentti, 10 :n 1 momentin 6 kohta ja 3 momentti, 12, 16 ja

Lisätiedot

Ohje ID (5)

Ohje ID (5) Ohje ID-1635406 1 (5) 09.12.2016 POL-2016-17842 Voimassaoloaika 1.1.2017 alkaen toistaiseksi Säädösperuste Säädösperuste Laki yksityisistä turvallisuuspalveluista annetun lain muuttamisesta (12.8.2016/652)

Lisätiedot

Lennonjohtajan ja lennonjohtajaoppilaan lupakirja

Lennonjohtajan ja lennonjohtajaoppilaan lupakirja 1 (5) Antopäivä: 29.1.2013 Säädösperusta: Voimaantulopäivä: 1.2.2013 Voimassa: Toistaiseksi Tämä ilmailumääräys on annettu ilmailulain (1194/2009) 45, 46, 119 ja 120 :n nojalla ottaen huomioon lennonjohtajien

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus ampuma-aseasetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti ampuma-aselain (1/1998) 25 :n 1 momentin ja 119 :n 1 momentin 3, 4, 6, 7 ja 8 kohdan nojalla muutetaan valtioneuvoston

Lisätiedot

Laki lasten kanssa toimivien vapaaehtoisten rikostaustan selvittämisestä

Laki lasten kanssa toimivien vapaaehtoisten rikostaustan selvittämisestä Laki lasten kanssa toimivien vapaaehtoisten rikostaustan selvittämisestä 1 Lain tarkoitus Tämän lain tarkoituksena on suojella alaikäisten henkilökohtaista koskemattomuutta ja siten edistää ja turvata

Lisätiedot

Laki. ulkomaalaislain muuttamisesta

Laki. ulkomaalaislain muuttamisesta Laki ulkomaalaislain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan ulkomaalaislain (301/2004) 88 a, sellaisena kuin se on laissa 323/2009, muutetaan 3 :n 13 kohta, 10 a ja 35, 56 :n 4 momentti,

Lisätiedot

HE 22/2014 vp. suorittamisesta myös turvallisuusalan

HE 22/2014 vp. suorittamisesta myös turvallisuusalan Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi yksityisistä turvallisuuspalveluista sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi laki yksityisistä

Lisätiedot

LIITE 1 2020/2012/4703. Mallikoekysymyksiä

LIITE 1 2020/2012/4703. Mallikoekysymyksiä LIITE 1 Mallikoekysymyksiä Koekysymyksinä voidaan käyttää myös väliaikaisen vartijan koulutukseen (LYTP 24 3 mom.) sisältyvän yleisen osan koekysymyksiä (Alvarin ylläpitämä kysymyspankki). I Yleinen osa

Lisätiedot

Annettu Helsingissä 25 päivänä maaliskuuta Sisäasiainministeriön asetus poliisin tiedonhankinnan järjestämisestä ja valvonnasta

Annettu Helsingissä 25 päivänä maaliskuuta Sisäasiainministeriön asetus poliisin tiedonhankinnan järjestämisestä ja valvonnasta 1 / 7 18.3.2011 19:49 Finlex» Lainsäädäntö» Säädökset alkuperäisinä» 2008» 174/2008 174/2008 Annettu Helsingissä 25 päivänä maaliskuuta 2008 Sisäasiainministeriön asetus poliisin tiedonhankinnan järjestämisestä

Lisätiedot

HE 101/2016 vp. Järjestyslakiin ja yksityisistä turvallisuuspalveluista annettuun lakiin ehdotetut muutokset ovat samansisältöisiä.

HE 101/2016 vp. Järjestyslakiin ja yksityisistä turvallisuuspalveluista annettuun lakiin ehdotetut muutokset ovat samansisältöisiä. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi järjestyslain 22 :n väliaikaisesta muuttamisesta ja yksityisistä turvallisuuspalveluista annetun lain 28 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen poliisilaitos Ajankohtaista yleisötilaisuusasioista. Apulaispoliisipäällikkö Marko Nyyssönen

Kaakkois-Suomen poliisilaitos Ajankohtaista yleisötilaisuusasioista. Apulaispoliisipäällikkö Marko Nyyssönen Kaakkois-Suomen poliisilaitos Ajankohtaista yleisötilaisuusasioista Apulaispoliisipäällikkö Marko Nyyssönen 1 Kokoontumislaki Määritelmät Yleinen kokous / Yleisötilaisuus KokL 2 Yleisötilaisuus / Yksityistilaisuus

Lisätiedot

1. Nykyinen tilanne ja ehdotetut muutokset

1. Nykyinen tilanne ja ehdotetut muutokset 1990 vp. - HE n:o 90 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi vartioimisliikelain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan vartioimisliikelakia muutettavaksi. Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

Laki. kansalaisuuslain muuttamisesta

Laki. kansalaisuuslain muuttamisesta Annettu Helsingissä 9 päivänä marraskuuta 2007 Eduskunnan päätöksen mukaisesti Laki kansalaisuuslain muuttamisesta muutetaan 16 päivänä toukokuuta 2003 annetun kansalaisuuslain (359/2003) 3, 25 :n 3 momentti,

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 91/2012 vp

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 91/2012 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 91/2012 vp Hallituksen esitys eduskunnalle tutkintavankeuden vaihtoehtona määrättyjä valvontatoimia koskevan puitepäätöksen kansallista täytäntöönpanoa ja soveltamista koskevaksi lainsäädännöksi

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 7. Sisäasiainministeriön asetus. poliisin suoritteiden maksullisuudesta annetun asetuksen liitteen muuttamisesta

SISÄLLYS. N:o 7. Sisäasiainministeriön asetus. poliisin suoritteiden maksullisuudesta annetun asetuksen liitteen muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2004 Julkaistu Helsingissä 15 päivänä tammikuuta 2004 N:o 7 SISÄLLYS N:o Sivu 7 Sisäasiainministeriön asetus poliisin suoritteiden maksullisuudesta annetun asetuksen liitteen muuttamisesta...

Lisätiedot

Sisäasiainministeriön asetus

Sisäasiainministeriön asetus 4883 Sisäasiainministeriön asetus poliisin suoritteiden maksullisuudesta annetun asetuksen muuttamisesta Annettu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2002 Sisäasiainministeriön päätöksen mukaisesti muutetaan

Lisätiedot

Laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä

Laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä Laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä 817/2015 HE 354/2014 Vp Lakiklinikka Kuntamarkkinat 9.-10.9.2015 lakimies Maria Porko Taustaa Lain valmistelu» Pohja valmistelulle pääministeri Jyrki Kataisen hallitusohjelmassa

Lisätiedot

Salassapito- ja tietosuojakysymykset moniammatillisessa yhteistyössä Kalle Tervo. Keskeiset lait

Salassapito- ja tietosuojakysymykset moniammatillisessa yhteistyössä Kalle Tervo. Keskeiset lait Salassapito- ja tietosuojakysymykset moniammatillisessa yhteistyössä 7.5.2014 Kalle Tervo Keskeiset lait Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (21.5.1999/621) Henkilötietolaki (22.4.1999/523) Laki

Lisätiedot

Luo luottamusta Suojele lasta Jaana Tervo 2

Luo luottamusta Suojele lasta Jaana Tervo 2 Luo luottamusta Suojele lasta 16.11.2016 Jaana Tervo 2 1 Lasten suojelemisen yhteistyötä ohjaavat periaatteet sekä tiedonvaihtoa ja yhteistyötä ohjaava lainsäädäntö Suojele lasta Varmista lapsen aito osallisuus

Lisätiedot

Laki eräiden yleishyödyllisten yhteisöjen veronhuojennuksista. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Laki eräiden yleishyödyllisten yhteisöjen veronhuojennuksista. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. 13.8.1976/680 Laki eräiden yleishyödyllisten yhteisöjen veronhuojennuksista Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 (30.12.1992/1536) Yhteiskunnallisesti

Lisätiedot

Kirjaaminen tai päätös Kirjataan (LL 26 a, Ilmoitetaan alaikäisen opiskelijan huoltajalle. 1 mom.). ja ryhmänohjaajalle. Rehtori tekee päätöksen

Kirjaaminen tai päätös Kirjataan (LL 26 a, Ilmoitetaan alaikäisen opiskelijan huoltajalle. 1 mom.). ja ryhmänohjaajalle. Rehtori tekee päätöksen Liite Askolan lukion suunnitelmaan kurinpitokeinojen käyttämisestä ja niihin liittyvistä toimintatavoista: Menettelytavat rike- ja häiriötilanteessa, asioiden selvittämisvastuut, työnjako sekä kuulemis-

Lisätiedot

Uudistuva lainsäädäntö

Uudistuva lainsäädäntö Uudistuva lainsäädäntö Poliisitoiminnan näkökulma Poliisihallitus, poliisitoimintayksikkö, asehallinto Muutoksen tavoitteet Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi ampumaratalaki. Lisäksi muutettaisiin ampuma-aselakia,

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 46/2013 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi verotusmenettelystä. muuttamisesta. Asia. Päätös. Valiokuntakäsittely

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 46/2013 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi verotusmenettelystä. muuttamisesta. Asia. Päätös. Valiokuntakäsittely EDUSKUNNAN VASTAUS 46/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi verotusmenettelystä annetun lain ja työturvallisuuslain muuttamisesta Asia Hallitus on vuoden 2012 valtiopäivillä antanut eduskunnalle

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 196/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi opetus- ja kulttuuritoimen

Lisätiedot

1 Laki joukkoliikenteen tarkastusmaksusta annetun lain muuttamisesta

1 Laki joukkoliikenteen tarkastusmaksusta annetun lain muuttamisesta Liite Rinnakkaistekstit 1 Laki joukkoliikenteen tarkastusmaksusta annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan joukkoliikenteen tarkastusmaksusta 11 päivänä toukokuuta 1979 annetun

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 763/2015 Ampumaratalaki. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

SÄÄDÖSKOKOELMA. 763/2015 Ampumaratalaki. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 18 päivänä kesäkuuta 2015 763/2015 Ampumaratalaki Annettu Helsingissä 12 päivänä kesäkuuta 2015 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 Lain tarkoitus Tämän

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Koulutusrahastosta annetun lain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Koulutusrahastosta annettua lakia. Ammattitutkintostipendin myöntämisen edellytyksiä

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Koulutusrahastosta annetun lain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Koulutusrahastosta annettua lakia. Ammattitutkintostipendin myöntämisen edellytyksiä

Lisätiedot

Päätös. Laki. vankeuslain 12 luvun muuttamisesta

Päätös. Laki. vankeuslain 12 luvun muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 312/2006 vp Hallituksen esitys laeiksi vankeuslain 12 luvun ja tutkintavankeuslain 8 luvun muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi vankeuslain 12 luvun

Lisätiedot

Laki hyödyllisyysmallioikeudesta annetun lain muuttamisesta

Laki hyödyllisyysmallioikeudesta annetun lain muuttamisesta Annettu Helsingissä 8 päivänä joulukuuta 1995 Laki hyödyllisyysmallioikeudesta annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan hyödyllisyysmallioikeudesta 10 päivänä toukokuuta 1991

Lisätiedot

annetun lain muuttamisesta sekä Laki ulkomailla suoritettujen komeakouluopintojen tuottamasta vimakelpoisuudesta annetun lain muuttamisesta

annetun lain muuttamisesta sekä Laki ulkomailla suoritettujen komeakouluopintojen tuottamasta vimakelpoisuudesta annetun lain muuttamisesta EV 35/1997 vp - HE 248/1996 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi ulkomailla suoritettujen komeakouluopintojen tuottamasta vimakelpoisuudesta annetun lain muuttamisesta sekä Euroopan talousalueen

Lisätiedot

Opetusministerin esittelystä säädetään 21 päivänä elokuuta 1998 annetun lukiolain (629/1998) nojalla:

Opetusministerin esittelystä säädetään 21 päivänä elokuuta 1998 annetun lukiolain (629/1998) nojalla: Lukioasetus 6.11.1998/810 Opetusministerin esittelystä säädetään 21 päivänä elokuuta 1998 annetun lukiolain (629/1998) nojalla: 1 luku Opetus 1 Opetuksen määrä Opetusta eri oppiaineissa ja opinto-ohjausta

Lisätiedot

VARTIOIMISLIIKETOIMINNAN HYVÄ LIIKETAPA. Suomen Vartioliikkeitten Liitto ry

VARTIOIMISLIIKETOIMINNAN HYVÄ LIIKETAPA. Suomen Vartioliikkeitten Liitto ry VARTIOIMISLIIKETOIMINNAN HYVÄ LIIKETAPA Suomen Vartioliikkeitten Liitto ry 2017 1 Johdanto Yksityisen turvallisuusalan elinkeinon harjoittaminen edellyttää turvallisuusalan elinkeinolupaa. Turvallisuusalan

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi yksityisistä turvallisuuspalveluista sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi laki yksityisistä turvallisuuspalveluista.

Lisätiedot

Laki. julkisen hallinnon yhteispalvelusta annetun lain muuttamisesta

Laki. julkisen hallinnon yhteispalvelusta annetun lain muuttamisesta Laki julkisen hallinnon yhteispalvelusta annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan julkisen hallinnon yhteispalvelusta annetun lain (223/2007) 2 8, 10 ja 10 a, sellaisina kuin

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 3/2001 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi virallisista kääntäjistä annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi virallisista kääntäjistä annettua

Lisätiedot

Sallan koulukeskuksen YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA. (Pelastuslaki 379/ ) (VN asetus pelastustoimesta 407/ ) Tarkastettu

Sallan koulukeskuksen YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA. (Pelastuslaki 379/ ) (VN asetus pelastustoimesta 407/ ) Tarkastettu 2016 2017 Sallan koulukeskuksen YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA (Pelastuslaki 379/2011 16 ) (VN asetus pelastustoimesta 407/2011 3 ) Tarkastettu Pelastusviranomaisen hyväksyntä / 20 / 20 Sallan kunta

Lisätiedot

LAKI SOSIAALITYÖN AMMATILLISEN HENKILÖSTÖN KELPOISUUDESTA YKSITYISISSÄ SOSIAALIPALVELUISSA

LAKI SOSIAALITYÖN AMMATILLISEN HENKILÖSTÖN KELPOISUUDESTA YKSITYISISSÄ SOSIAALIPALVELUISSA PALVELULAITOSTEN TYÖNANTAJAYHDISTYS RY JÄSENKIRJE 11/2005 Tast 20.5.2005 Palvelulaitosten työnantajayhdistys ry:n jäsenyhteisöille LAKI SOSIAALITYÖN AMMATILLISEN HENKILÖSTÖN KELPOISUUDESTA YKSITYISISSÄ

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 6 päivänä lokakuuta /2014 Laki. ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta

Julkaistu Helsingissä 6 päivänä lokakuuta /2014 Laki. ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 6 päivänä lokakuuta 2014 788/2014 Laki ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta Annettu Helsingissä 3 päivänä lokakuuta 2014 Eduskunnan

Lisätiedot

MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT. Yleisiä määräyksiä 1

MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT. Yleisiä määräyksiä 1 RHV/1.1.2012 1 (5) MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT Yleisiä määräyksiä 1 Näitä ehtoja sovelletaan maatalousyrittäjän eläkelain (1280/2006) 10 :n mukaan vakuutettuun maatalousyrittäjään ja

Lisätiedot

1991 vp - HE 38. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi mielenterveyslain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

1991 vp - HE 38. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi mielenterveyslain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 1991 vp - HE 38 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi mielenterveyslain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan, että mielenterveyslakia muutettaisiin siten, että mielenterveystyön

Lisätiedot

Laki maakaaren muuttamisesta

Laki maakaaren muuttamisesta LUONNOS 5.10.2015 Rinnakkaistekstit Laki maakaaren muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan maakaaren (540/1995) 6 luvun :n 2 momentti, 9 a luvun 10 :n 2 momentti ja 15 :n 1 momentti, 15

Lisätiedot

HE 78/2017 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Koulutusrahastosta annetun lain 5 ja 6 :n muuttamisesta

HE 78/2017 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Koulutusrahastosta annetun lain 5 ja 6 :n muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Koulutusrahastosta annetun lain 5 ja 6 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Koulutusrahastosta annettua lakia. Ammattitutkintostipendin

Lisätiedot

Laki. poliisilain muuttamisesta

Laki. poliisilain muuttamisesta Laki poliisilain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan poliisilain (872/2011) 2 luvun 17 :n 4 momentti ja 9 luvun 10 :n 1 momentin 4 kohta, sellaisena kuin niistä on 2 luvun 17 :n 4 momentti

Lisätiedot

Päätös. Laki. Belgian kuningaskunnan, Saksan liittotasavallan, Espanjan kuningaskunnan, Ranskan tasavallan,

Päätös. Laki. Belgian kuningaskunnan, Saksan liittotasavallan, Espanjan kuningaskunnan, Ranskan tasavallan, EDUSKUNNAN VASTAUS 301/2006 vp Hallituksen esitys rajat ylittävän yhteistyön tehostamisesta erityisesti terrorismin, rajat ylittävän rikollisuuden ja laittoman muuttoliikkeen torjumiseksi tehdyn sopimuksen

Lisätiedot

Päätös kouluttajaksi hyväksymisestä

Päätös kouluttajaksi hyväksymisestä Päätös 1 (5) Sähköinfo Oy PL 55 02601 Espoo Päätös kouluttajaksi hyväksymisestä Asianosainen Vireilletulo Kouluttajaksi hyväksyminen tiettyjen uusiutuvaa energiaa käyttävien energiajärjestelmien asentajien

Lisätiedot

Laki työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

Laki työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: Laki työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu Työllistymistä edistävällä monialaisella yhteispalvelulla

Lisätiedot

LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE /118

LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE /118 LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE 17.1.1991/118 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1. (19.12.2008/996) 1 Maatalousyrittäjän eläkelaissa (1280/2006)

Lisätiedot

Päätös. Laki. sosiaalihuoltolain väliaikaisesta muuttamisesta

Päätös. Laki. sosiaalihuoltolain väliaikaisesta muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 222/2004 vp Hallituksen esitys laeiksi sosiaalihuoltolain ja kansanterveyslain väliaikaisesta muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi sosiaalihuoltolain

Lisätiedot

Päätös. Laki. sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä annetun lain muuttamisesta

Päätös. Laki. sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä annetun lain muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 158/2010 vp Hallituksen esitys laeiksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä annetun lain, sähköisestä lääkemääräyksestä annetun lain sekä väestötietojärjestelmästä

Lisätiedot

PERUS- JA KERTAUSKOULUTUKSIIN JÄRJESTYKSENVALVOJAN KOULUTUSMATERIAALI

PERUS- JA KERTAUSKOULUTUKSIIN JÄRJESTYKSENVALVOJAN KOULUTUSMATERIAALI JÄRJESTYKSENVALVOJAN KOULUTUSMATERIAALI PERUS- JA KERTAUSKOULUTUKSIIN JÄRJESTYKSENVALVOJAN KOULUTUSMATERIAALI PÄIVITYS 7.2.2017 1 POLIISIAMMATTIKORKEAKOULU KUVAILULEHTI Julkaisun päivämäärä 9.12.2016 Tekijät

Lisätiedot

Ilman huoltajaa olevan lapsen edustajalle maksettava palkkio ja kulukorvaus. Lainsäädäntöneuvos Jutta Gras SM/MMO

Ilman huoltajaa olevan lapsen edustajalle maksettava palkkio ja kulukorvaus. Lainsäädäntöneuvos Jutta Gras SM/MMO Ilman huoltajaa olevan lapsen edustajalle maksettava palkkio ja kulukorvaus Lainsäädäntöneuvos Jutta Gras SM/MMO 23.7.2012 Taustaksi Sisäasiainministeriön asetus ilman huoltajaa olevan lapsen edustajalle

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 527. Tasavallan presidentin asetus

SISÄLLYS. N:o 527. Tasavallan presidentin asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2002 Julkaistu Helsingissä 25 päivänä kesäkuuta 2002 N:o 527 537 SISÄLLYS N:o Sivu 527 Tasavallan presidentin asetus ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehdyn kansainvälisen

Lisätiedot

HE 305/2010 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnasta annetun lain 17 :n ja vakuutusoikeuslain

HE 305/2010 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnasta annetun lain 17 :n ja vakuutusoikeuslain HE 305/2010 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnasta annetun lain 17 :n ja vakuutusoikeuslain 21 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä

Lisätiedot

HE 198/1996 vp. Laki. liiketoimintakiellosta annetun lain muuttamisesta

HE 198/1996 vp. Laki. liiketoimintakiellosta annetun lain muuttamisesta EV 195/1997 vp - HE 198/1996 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi liiketoimintakiellosta annetun lain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta Eduskunnalle on vuoden 1996 valtiopäivillä annettu

Lisätiedot

ERÄIDEN PERUSOPETUSLAIN KURINPITOA KOSKEVIEN SÄÄNNÖSTEN TARKISTAMINEN

ERÄIDEN PERUSOPETUSLAIN KURINPITOA KOSKEVIEN SÄÄNNÖSTEN TARKISTAMINEN 4/001/2013 Opetus- ja kulttuuriministeriö PL 29 00023 Valtioneuvosto Viite: Opetusministeri Jukka Gustafssonin suullinen toimeksianto ERÄIDEN PERUSOPETUSLAIN KURINPITOA KOSKEVIEN SÄÄNNÖSTEN TARKISTAMINEN

Lisätiedot

ASUNTO-OSAKEHUONEISTOSSA TEHTÄVÄSTÄ KUNNOSSAPITO- JA MUUTOSTYÖSTÄ ILMOITUS

ASUNTO-OSAKEHUONEISTOSSA TEHTÄVÄSTÄ KUNNOSSAPITO- JA MUUTOSTYÖSTÄ ILMOITUS ASUNTO-OSAKEHUONEISTOSSA TEHTÄVÄSTÄ KUNNOSSAPITO- JA MUUTOSTYÖSTÄ ILMOITUS Sivu 1/2 TALOYHTIÖ Asunto-osakeyhtiön nimi ja osoite Huoneiston numero OSAKAS Huoneiston osakkeenomistajan nimi ja puhelinnumero

Lisätiedot

Terveyttä ja toimintakykyä edistävien palvelujen lautakunta TALOUSARVIOESITYKSEN 2017 YHTEYDESSÄ KÄSITELTÄVÄ VALTUUSTO- ALOITE

Terveyttä ja toimintakykyä edistävien palvelujen lautakunta TALOUSARVIOESITYKSEN 2017 YHTEYDESSÄ KÄSITELTÄVÄ VALTUUSTO- ALOITE TALOUSARVIOESITYKSEN 2017 YHTEYDESSÄ KÄSITELTÄVÄ VALTUUSTO- ALOITE Valtuustoaloite julkijuopottelun, häiritsevän käyttäytymisen ja roskaamisen ehkäisemiseksi Tampereen Keskustorilla ja tilojen löytämiseksi

Lisätiedot

Potilas aktiivisena toimijana omassa hoidossaan

Potilas aktiivisena toimijana omassa hoidossaan Potilas aktiivisena toimijana omassa hoidossaan Suomen EDI-LEIDIT ry seminaari 27.9.2007 VR-kokouskeskus, Helsinki Synnöve Amberla varatuomari Suomen Kuntaliitto Perustuslaki Yhdenvertaisuus (6 ) Oikeus

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 67/2011 vp. Hallituksen esitys laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi.

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 67/2011 vp. Hallituksen esitys laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. EDUSKUNNAN VASTAUS 67/2011 vp Hallituksen esitys laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta

Lisätiedot

Sisäministeriön asetus

Sisäministeriön asetus Sisäministeriön asetus poliisin suoritteiden maksullisuudesta vuonna 2017 annetun sisäministeriön asetuksen liitteen muuttamisesta Sisäministeriön päätöksen mukaisesti muutetaan poliisin suoritteiden maksullisuudesta

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 29 päivänä huhtikuuta 1999 N:o Kokoontumislaki. N:o 530

SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 29 päivänä huhtikuuta 1999 N:o Kokoontumislaki. N:o 530 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1999 Julkaistu Helsingissä 29 päivänä huhtikuuta 1999 N:o 530 536 SISÄLLYS N:o Sivu 530 Kokoontumislaki... 1289 531 Laki poliisilain 18 ja 19 :n muuttamisesta... 1295 532 Laki uskonnonvapauslain

Lisätiedot

JÄRJESTYKSENVALVOJAN KOULUTUSMATERIAALI

JÄRJESTYKSENVALVOJAN KOULUTUSMATERIAALI JÄRJESTYKSENVALVOJAN KOULUTUSMATERIAALI JÄRJESTYKSENVALVOJAN PERUS- JA KERTAUSKOULUTUKSEN PÄIVITETTY KOULUTUSMATERIAALI Kädessäsi on päivitetty ja osittain niin rakenteeltaan kuin sisällöltään uusittu

Lisätiedot

Ilmoitusvelvollisuudet miten toimia Pirkanmaalla. Pirkanmaan poliisilaitos Rikoskomisario Pasi Nieminen 4.12.2013 Sampola

Ilmoitusvelvollisuudet miten toimia Pirkanmaalla. Pirkanmaan poliisilaitos Rikoskomisario Pasi Nieminen 4.12.2013 Sampola Ilmoitusvelvollisuudet miten toimia Pirkanmaalla Pirkanmaan poliisilaitos Rikoskomisario Pasi Nieminen 4.12.2013 Sampola Toimintaympäristö 1.1.2014 Pirkanmaan ja Keski-Suomen poliisilaitoksista Sisä-Suomen

Lisätiedot

HE 27/2006 vp. Ehdotetuin säännöksin pantaisiin täytäntöön

HE 27/2006 vp. Ehdotetuin säännöksin pantaisiin täytäntöön HE 27/2006 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi palkkaturvalain ja merimiesten palkkaturvalain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan lisättäviksi palkkaturvalakiin

Lisätiedot

Päätös kouluttajaksi hyväksymisestä

Päätös kouluttajaksi hyväksymisestä Päätös 1 (6) Ami-säätiö Valimotie 8 00380 Helsinki Päätös kouluttajaksi hyväksymisestä Asianosainen Vireilletulo Kouluttajaksi hyväksyminen tiettyjen uusiutuvaa energiaa käyttävien energiajärjestelmien

Lisätiedot

Laki. tuomioistuinharjoittelusta. Soveltamisala. Tuomioistuinharjoittelun sisältö

Laki. tuomioistuinharjoittelusta. Soveltamisala. Tuomioistuinharjoittelun sisältö Laki Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: tuomioistuinharjoittelusta 1 Soveltamisala Sen lisäksi mitä tässä laissa säädetään, käräjänotaarista säädetään tuomioistuinlaissa ( / ). Käräjänotaarin velvollisuuksiin

Lisätiedot

PERUS- JA KERTAUSKOULUTUKSIIN JÄRJESTYKSENVALVOJAN KOULUTUSMATERIAALI

PERUS- JA KERTAUSKOULUTUKSIIN JÄRJESTYKSENVALVOJAN KOULUTUSMATERIAALI JÄRJESTYKSENVALVOJAN KOULUTUSMATERIAALI PERUS- JA KERTAUSKOULUTUKSIIN JÄRJESTYKSENVALVOJAN KOULUTUSMATERIAALI PÄIVITYS 9.12.2016 Sivu 2 / 141 POLIISIAMMATTIKORKEAKOULU Tekijät Ylitarkastaja Pekka Mäkelä

Lisätiedot

Lastensuojeluasioiden valmistelu hallinto-oikeuteen

Lastensuojeluasioiden valmistelu hallinto-oikeuteen 1 Lastensuojeluasioiden valmistelu hallinto-oikeuteen 20.5.2008 Lakimies Tuomas Möttönen Oulun kaupunki Sosiaali- ja terveystoimi Johdon tukipalvelut - 2008 Hallinto-oikeuden toimivalta lastensuojeluasioissa

Lisätiedot

HE vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

HE vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT HE 11812000 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi äitiysavustuslain 3 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi äitiysavustuslakia siten, että äitiysavustukseen

Lisätiedot