Asemakaavamuutos

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "17-002. Asemakaavamuutos"

Transkriptio

1 Rauman kaupunki Susivuori AK Asemakaavamuutos Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavamuutoksella mahdollistetaan alueen kehittäminen teollisuuden käytössä suhteessa ympäröivään tie- ja katuverkostoon sekä ympäröiviin alueen toimintoihin. Kaava-alueen sijainti. Asemakaavan muutos koskee: Rauman kaupungin 17. kaupunginosan kortteleita , osaa korttelia 707 sekä lähivirkistysaluetta, yleisen tien suoja- ja näkemäaluetta, suojaviheraluetta sekä katualuetta. Asemakaavan muutoksella muodostuu: Rauman kaupungin 17. kaupunginosan osa kortteleista 1718 ja 1719, lähivirkistysaluetta, suojaviheraluetta sekä katualuetta. Sitova tonttijako: Kaavan laatija: RAUMAN KAUPUNGIN TEKNINEN VIRASTO / KAAVOITUS Kaavoitusarkkitehti Leena Joki-Korpela Kanalinranta Rauma Puh. (02) Vireille tulo: kaavoituskatsaus 2012, kuulutus Hyväksyminen: Kaupunginvaltuusto

2 Sisällysluettelo: Tiivistelmä... 3 Asemakaavan muutoksen tavoitteet... 3 Kaavaprosessin vaiheet... 3 Asemakaava... 3 Asemakaavan toteuttaminen Lähtökohdat Selvitys suunnittelualueen oloista Alueen yleiskuvaus Luonnonympäristö Rakennettu ympäristö Muinaismuistot Ympäristönsuojelu ja ympäristöhäiriöt Suunnittelutilanne Maakuntakaava Yleiskaava Asemakaava Rakennusjärjestys Pohjakartta Maanomistus Asemakaavan muutoksen tavoitteet Tavoitteet Lähtökohta-aineiston antamat tavoitteet Tavoitteiden tarkentuminen ja prosessin aikana syntyneet tavoitteet Asemakaavan suunnittelun vaiheet Asemakaavan suunnittelun tarve Suunnittelun vaiheet Valmistelu Asemakaavaluonnos Asemakaavaehdotus Osallistuminen, vuorovaikutusmenettely ja viranomaisyhteistyö Asemakaavan kuvaus Kaavan rakenne Kaavamerkinnät ja -määräykset Kaavan vaikutukset Nimistö Asemakaavan toteutus Asemakaavan toteutus Liiteasiakirjat: 1. Tilastolomake 2. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 3. Kaavaluonnos 4. Lausunnot (lisätään luonnosvaiheen jälkeen) 5. Tiivistelmä lausunnoista ja vastineet niihin (lisätään luonnosvaiheen jälkeen) 6. Poistuva kaava 7. Kaavaehdotus (lisätään luonnosvaiheen jälkeen) 8. Rakentamistapaohjeet 9. Havainnekuvat (pienennös) 10. Kaavakartta (lisätään ehdotusvaiheen jälkeen) Asemakaavaan liittyvät asiakirjat: 1. Rauman Susivuoren kasvillisuusselvitys 2010, Ahlman Konsultointi & suunnittelu 2. Rauman Susivuoren liito-orava ja linnustoselvitys 2011, Ahlman Konsultointi & suunnittelu 2

3 Tiivistelmä Susivuoren teollisuusalueelle laaditaan rakennuskaavana vahvistetun asemakaavan muutos. Kaavamuutosta laaditaan, koska voimassa olevan kaavan aluevarauksia tulee tarkistaa mm. liikenteellisten näkökulmien valossa. Asemakaavan muutoksen tavoitteet Kaavamuutoksen avulla pyritään mahdollistamaan alueen kehittäminen teollisuuden käytössä sekä sovittaa yhteen ympäröivän alueen toiminnat ja liikenteelliset näkökulmat. Kaavaprosessin vaiheet Kaavan vireille tulosta ilmoitettiin joka talouteen jaetussa kaavoituskatsauksessa 2012 sekä kaupungin www-sivuilla. Kaava kuulutettiin vireille Osallistumis- ja arviointisuunnitelma valmistui ja siihen tehtiin täydennyksiä Susivuoden asemakaavamuutoksen työtä tukevia selvityksiä on Rauman Susivuoren kasvillisuusselvitys 2010 sekä Rauman Susivuoren liito-orava- ja linnustoselvitys 2011 (Ahlman Konsultointi & suunnittelu). Asemakaavamuutoksen luonnos oli nähtävillä Nähtävillä olon aikana kaavasta jätettiin kpl kirjallisia mielipiteitä. Asemakaavaluonnoksesta pyydetään lausunnot sosiaali- ja terveyslautakunnalta, tekniseltä lautakunnalta, ympäristölautakunnalta, terveysviranomaiselta, Varsinais-Suomen ELY-keskukselta, Satakuntaliitolta, Satakunnan Museolta, Rauman Energia Oy:ltä ja DNA Oy:ltä. Kaavoittaja laatii kirjalliset vastineet jätettyihin lausuntoihin. Kaupunginhallitus hyväksyi vastineet lausuntoihin kokouksessaan (KH ). Kaupunginhallitus päätti (KH ) kokouksessaan Susivuoren asemakaavamuutoksen ehdotuksen nähtäville asettamisesta. Susivuoren asemakaavamuutos oli ehdotuksena nähtävillä MRA 27 :n mukaisesti Nähtävillä olon aikana kaavasta jätettiin kpl muistutuksia. Asemakaava Asemakaavalla määritellään Susivuoren teollisuusalueen liittyminen ympäröivään maankäyttöön sekä liikenteeseen. Asemakaavan toteuttaminen Asemakaavan toteuttaminen alkaa sen saatua lainvoiman. 3

4 1. Lähtökohdat 1.1 Selvitys suunnittelualueen oloista Alueen yleiskuvaus Kaava-alue sijoittuu valtatie 8:n ja Pohjoiskehän risteykseen nykyisen teollisuus- ja asuinalueiden tuntumaan. Alue on tällä hetkellä rakentumaton. Alue on pääosin havupuuvaltaista metsää, jota halkoo itäkulmasta alueen keskiosaa kurkottava peltoaukea. Ortokuva kaava-alueesta (2011) Luonnonympäristö Vallitsevat luontotyypit ovat sekä kuusi- että mäntyvaltaisia kankaita, kalliomänniköitä ja viljelysalueita. Susivuoren luontotyypit ovat melko monipuolisia pieneen pinta-alaan nähden. Suurin osa kasvillisuuskuvioista ei sisällä erityisiä luontoarvoja, joten niiden osalta ei ole maankäytölle esteitä. Kuvio 10 on kuitenkin luokiteltu metsäluonnon arvokkaaksi elinympäristöksi, jonka turvaaminen on metsälain hengen mukaista. Susivuoren alueelta ei löydetty liito-oravan jätöksiä, vaikka etenkin koilliskulmassa on lajille kelvollista elinympäristöä. Sovelias alue lienee kuitenkin liian pieni, eikä kunnollisia ekologisia käytäviä ole. Susivuoren linnusto on hyvin tavanomaista ja paritiheydet tyypilliset rajausten luontotyyppeihin nähden. Ainoa huomionarvoinen laji on punavarpunen, joka kuuluu tuoreessa uhanalaisuusluokituksessa silmälläpidettäviin (NT). Se pesii kuitenkin joutomaaksi tulvittavalla pensasmaalla, eikä sen esiintyminen vaikuta alueen maankäyttöön. 4

5 Ote kallioperäkartasta. Suunnittelualueen kallioperä on suonigneissiä ja oliviinidiabaasia. Ote peruskartasta. 5

6 Pintavedet Suunnittelualueen keskiosassa sijaitsee pieni soistuma, joka on alueen ainoa. Alueen pohjoiskulmasta laskee oja kohti peltoaukeaa, jota edelleen reunustavat ojat. Alueen pintavedet laskevat kohti Pohjoiskehän ja valtatie 8:n risteystä Rakennettu ympäristö Suunnittelualue on rakentumaton Muinaismuistot Kaava-alueella ei ole todettu olevan muinaismuistoja Ympäristönsuojelu ja ympäristöhäiriöt Alueella ei ole tiedossa ympäristön suojelua edellyttäviä asioita eikä ympäristöhäiriötä aiheuttavia tekijöitä. 6

7 1.2 Suunnittelutilanne Maakuntakaava Ote maakuntakaavasta. Alueella on voimassa hyväksytty Satakunnan maakuntakaava. Maankäyttö- ja rakennuslain 32 :n nojalla viranomaisten on suunnitellessaan alueiden käyttöä koskevia toimenpiteitä ja päättäessään niiden toteutumisesta otettava maakuntakaava huomioon, pyrittävä edistämään kaavan toteuttamista ja katsottava, ettei toimenpiteillä vaikeuteta kaavan toteuttamista. Suunnittelualue on maakuntakaavassa osoitettu taajamatoimintojen alueeksi (A). Suunnittelualueeseen sisältyy myös tärkeä yhdystie/kokoojakatu (yt). Suunnittelualue rajautuu lisäksi vt 8:lle merkittyyn eritasoliittymään. A yt Merkinnällä osoitetaan yksityiskohtaista suunnittelua edellyttävät asumiseen ja muille taajamatoiminnoille, kuten keskustatoiminnoille, palveluille ja teollisuudelle rakentamisalueita, pääväyliä pienempiä liikenneväyläalueita, virkistys- ja puistoalueita sekä erityisalueita. Merkinnällä osoitetaan yhdystiet ja vastaavat kokoojakadut. Alueella on voimassa MRL 33 :n mukainen rakentamisrajoitus. Taajamatoimintojen suunnittelumääräyksessä todetaan mm. seuraavaa: Aluetta suunniteltaessa tulee kiinnittää erityistä huomiota yhdyskuntarakenteen eheyttämiseen ja täydentämiseen hajanaisesti ja vajaasti rakennetuilla alueilla. Uusi rakentaminen ja muu maankäyttö on sopeutettava suunnittelulla ympäristöönsä taval- 7

8 la, joka vahvistaa taajaman omaleimaisuutta. Täydennysrakentamista ja muuta alueiden käyttöä suunniteltaessa on otettava huomioon alueen kulttuurihistorialliset ja maisemalliset ominaispiirteet sekä viher- ja virkistysverkko Yleiskaava Alueella on voimassa hyväksytty Rauman oikeusvaikutukseton yleiskaava, jossa alue on osoitettu teollisuusalueeksi (T) sekä asuntoalueeksi (A). Alueelle on merkitty seututie/pääkatu sekä osittain suunnittelualueelle ulottuva eritasoliittymä. Ote voimassa olevasta oikeusvaikutuksettomasta yleiskaavasta. Alueella on vireillä koko kaupungin kattava yleiskaava. Yleiskaavan strategisessa visiossa alue on merkitty teollisuus- ja varastoalueeksi (T). Alue rajautuu osittain myös uuteen eritasoliittymään ja alueeseen sisältyy myös yhdystie/kokoojakatu. 8

9 Ote vireillä olevasta yleiskaavasta Asemakaava Suunnittelualue sijaitsee asemakaavoitetulla alueella. Alueella on voimassa rakennuskaavana vahvistettu asemakaava (Rauman maalaiskunnan Uotilan rakennuskaava), joka on hyväksytty Asemakaavassa alue on osoitettu ympäristöhäiriötä aiheuttamattomien teollisuusrakennusten korttelialueeksi (TY-1), lähivirkistysalueeksi (VL), yleiseksi tieksi suoja- ja näkemäalueineen (LYS), suojaviheralueeksi (EV), katualueeksi sekä jalankululle ja polkupyöräilylle varatuksi tieksi. Rakentamisen tehokkuus on ilmaistu teollisuusrakennusten korttelialueella tehokkuusluvulla 0.4 ja rakennuksen julkisivun enimmäiskorkeudeksi on määritelty 6 metriä. Kaavamääräyksissä on määritelty rakennettavien autopaikkojen määräksi 1 ap/100 k-m 2. Ote asemakaavayhdistelmästä ja kantakartasta. 9

10 Ote hakemistokartasta Rakennusjärjestys Kaupunginvaltuusto hyväksyi Rauman kaupungin rakennusjärjestyksen , voimaantulopäivä oli Pohjakartta Pohjakartan on laatinut Rauman kaupungin teknisen viraston kiinteistö- ja mittaustoimi ja se täyttää kaavoitusmittauksista ja kaavojen pohjakartoista annetun asetuksen 1284/99 vaatimukset. 10

11 1.4 Maanomistus Alue on kaupungin omistuksessa. Ote maanomistuskartasta. Harmaat alueet ovat kaupungin omistuksessa. 11

12 2. Asemakaavan muutoksen tavoitteet 2.1 Tavoitteet Kaavamuutoksen avulla pyritään mahdollistamaan alueen kehittäminen teollisuuden käytössä sekä sovittaa yhteen ympäröivän alueen toiminnat ja liikenteelliset näkökulmat. Kaavamuutoksessa huomioidaan tehtyjen kasvillisuus-, lintu- ja liitooravaselvitysten tulokset ja tutkitaan voimassa olevan asemakaavan aluevarauksia uudelleen. Suunnittelualueesta koilliseen/länteen sijaitsee Lakarin teollisuusalue, johon liittyviä liikenteellisiä järjestelyjä suunnitellaan parhaillaan. Susivuoren vireillä olevaa kaavaa tarkastellaan työn edetessä rinnakkain tekeillä olevien liikennesuunnitelmien kanssa ja suunnitelmat otetaan huomioon kaavaa laadittaessa. Tulevaa teollisuusrakentamista pyritään ohjaamaan kaavan avulla siten, että sen vaikutus lähellä sijaitseviin asuinrakennuksiin on mahdollisimman vähäistä. 2.2 Lähtökohta-aineiston antamat tavoitteet Maakunta- ja yleiskaavoista johdetut tavoitteet Alueella on voimassa vahvistettu Satakunnan maakuntakaava. Maakuntakaavassa suunnittelualue on osoitettu taajamatoimintojen alueeksi (A). Suunnittelualueeseen sisältyy myös tärkeä yhdystie/kokoojakatu (yt). Suunnittelualue rajautuu lisäksi vt 8:lle merkittyyn eritasoliittymään. Rauman yleiskaavassa alue on osoitettu teollisuusalueeksi ja asuntoalueeksi. Alueelle on merkitty seututie/pääkatu sekä eritasoliittymä. Myös vireillä olevassa koko kaupungin kattavassa yleiskaavan strategisessa visiossa alue on osoitettu teollisuus- ja varastoalueeksi (T). Alue rajautuu osittain myös uuteen eritasoliittymään ja alueeseen sisältyy myös yhdystie/kokoojakatu. Asemakaavamuutosta koskeva alue sijoittuu ylempien kaavatasojen teollisuusalueelle täydentäen ja toteuttaen sekä maakuntakaavan, yleiskaavan että vireillä olevan yleiskaavan aluevarauksia. Rauman oikeusvaikutuksettomassa yleiskaavassa suunnittelualueen lounaisrajalla on asuntoalueeksi merkittyä aluetta, mutta vireillä olevassa yleiskaavassa alue merkitty kokonaan teollisuusalueeksi. Tämän alueen aluevaraukset tarkentuvat vireillä olevan asemakaavan myötä, joka noudattaa vireillä olevan yleiskaavan aluevarauksia. 2.3 Tavoitteiden tarkentuminen ja prosessin aikana syntyneet tavoitteet Tavoitteiden tarkentuminen ja prosessin aikana syntyvät tavoitteet liittyvät kiinteästi aluetta ympäröiviin liikenteellisiin järjestelyihin. Suunnitteilla olevat valtatiehen ja Lakarin alueeseen liittyvät liikennejärjestelyt otetaan kaavaa laadittaessa huomioon. 12

13 3. Asemakaavan suunnittelun vaiheet 3.1 Asemakaavan suunnittelun tarve Alueella voimassa oleva kaava on hyväksytty Valtatien ja Lakarin alueen liikennesuunnittelu on käynnissä ja suunnitelmat vaikuttavat myös Susivuoren teollisuusalueeseen. Teollisuustonteille on todettu olevan kysyntää ja em. syistä alueen kaavaa on ryhdytty muuttamaan. 3.2 Suunnittelun vaiheet Valmistelu Kaavan vireille tulosta ilmoitettiin joka talouteen jaetussa kaavoituskatsauksessa 2012 sekä kaupungin www-sivuilla. Kaava kuulutettiin vireille Osallistumisja arviointisuunnitelma valmistui ja siihen tehtiin täydennyksiä Susivuoren teollisuusalueen kaavamuutos on ollut kaavoituskatsauksessa jo vuonna 2006, mutta kaavatyö on käynnistynyt vuonna Susivuoden asemakaavamuutoksen työtä tukevat selvitykset ovat Rauman Susivuoren kasvillisuusselvitys 2010 sekä Rauman Susivuoren liito-orava- ja linnustoselvitys 2011 (Ahlman Konsultointi & suunnittelu) Asemakaavaluonnos Asemakaavamuutoksen luonnos oli nähtävillä Nähtävillä olon aikana kaavasta jätettiin kpl kirjallisia mielipiteitä. Asemakaavaluonnoksesta pyydetään lausunnot sosiaali- ja terveyslautakunnalta, tekniseltä lautakunnalta, ympäristölautakunnalta, terveysviranomaiselta, Varsinais- Suomen ELY-keskukselta, Satakuntaliitolta, Satakunnan Museolta, Rauman Energia Oy:ltä ja DNA Oy:ltä. Kaavoittaja laatii kirjalliset vastineet jätettyihin lausuntoihin. Kaupunginhallitus hyväksyi kaavoittajan vastineet lausuntoihin kokouksessaan (KH ) Asemakaavaehdotus Kaupunginhallitus päätti (KH ) kokouksessaan Susivuoren asemakaavamuutoksen ehdotuksen nähtäville asettamisesta. Susivuoren asemakaavamuutos oli ehdotuksena nähtävillä MRA 27 :n mukaisesti Nähtävillä olon aikana kaavasta jätettiin kpl muistutuksia. 13

14 3.2.4 Osallistuminen, vuorovaikutusmenettely ja viranomaisyhteistyö Kaavan vireille tulosta ilmoitettiin kaavoituskatsauksessa 2012, joka sisältyi Raumalla joka talouteen jaettavaan kaupungin tiedotuslehteen 1/2012. Kaavoituskatsaus oli lisäksi saatavana kaupungin palvelupisteissä ja nettisivuilla. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma valmistui ja se lähetettiin tiedoksi kaava-alueeseen rajoittuvien kiinteistöjen omistajille, eri viranomaisille ja lautakunnille. Kaavaluonnos oli nähtävillä Rauman kaupungin palvelupisteessä. Lisäksi kaava oli nähtävissä nähtävillä olon aikana ja sen jälkeen kaavoituksen nettisivuilla. Kaavaluonnoksesta jätettiin kpl kirjallisia mielipiteitä, joihin kaavoittaja laati kirjallisen vastineen. Asemakaavaluonnoksesta pyydetään lausunnot sosiaali- ja terveyslautakunnalta, tekniseltä lautakunnalta, ympäristölautakunnalta, terveysviranomaiselta, Varsinais- Suomen ELY-keskukselta, Satakuntaliitolta, Satakunnan Museolta, Rauman Energia Oy:ltä ja DNA Oy:ltä. Kaavoittaja laatii kirjalliset vastineet jätettyihin lausuntoihin. Susivuoren asemakaavamuutoksen ehdotus oli nähtävillä MRA 27 :n mukaisesti Rauman kaupungin palvelupisteessä. Lisäksi kaava oli nähtävillä olon aikana ja sen jälkeen nähtävissä kaavoituksen nettisivuilla. Ehdotuksesta jätettiin kpl muistutuksia. 14

15 4. Asemakaavan kuvaus 4.1 Kaavan rakenne Kaavaratkaisun selkärankana on olemassa olevan Teodoliittitien jatkona oleva katualue, joka ulottuu kaarena suunnittelualueen luoteisrajalta kaakkoisrajalle. Pohjoiskehä kulkee nykyisellään alueen koillisrajalla. Liitymiä suunnittelualueelta Pohjoiskehälle ei sallita. Ympäristöhäiriötä aiheuttamattomien teollisuus- ja varastorakennusten sekä liike-, palvelu- ja toimistorakennusten korttelialue sijoittuu Teodoliittitien molemmin puolin. Katualueen koillispuolelle sijoittuu viisi tonttia, joista suurimman pinta-ala on noin m 2 ja pienimmän 9200 m 2. Katualueen lounaispuolella on neljä tonttia, joista suurin on pinta-alaltaan m 2 ja pienin m 2. Korttelialueen ja valtatien väliin jää laaja suojaviheralue, jonka keskelle sijoittuu osa katualueesta. Korttelialueille kadun varsiin on merkitty istutettava alue. Teodoliittitietä reunustava istutettava alue on 6 metriä leveä ja Pohjoiskehää vasten oleva istutettava alue on 20 metriä leveä. Kaava-alueen lounaisreunan ja korttelialueen väliin jää lähivirkistysalue, jossa sijaitsee luontoselvityksen mukaan luontoarvoja sisältävä kasvillisuuskuvio. Alue on luokiteltu metsäluonnon arvokkaaksi elinympäristöksi, jonka turvaaminen on metsälain hengen mukaista. Valtatien varteen suojaviheralueelle on osoitettu ohjeellinen linja-autopysäkkiä tai liityntäpysäkkiä varten varattu alueen osa. Pysäkin tarkempi sijainti hahmottuu hankkeen mahdollisen etenemisen myötä. Pysäkin yhteyteen on mahdollista järjestää autopaikoitusta, katoksia polkupyörille sekä odotuskatoksia. Ajo autoille tarkoitetuille pysäköintipaikoille tulee olla Teodoliittitien kautta. Rakennusten julkisivun enimmäiskorkeudeksi on määritelty Teodoliittitien koillispuolella 15 metriä ja lounaispuolella 12 metriä. Asuinalueen ja teollisuutta palvelevan korttelialueen väliin jäävän puuston korkeus on noin metriä, joten puusto toimii näköesteenä asutuksen ja teollisuuden välillä. Rakennettavia autopaikkoja tulee olla 1 ap/70m 2 liike- ja toimistokerrosalaneliömetriä kohden ja 1 ap/100m 2 teollisuus- ja varastokerrosalaneliömetriä kohden. 15

16 4.2 Kaavamerkinnät ja -määräykset 16

17 17

18 4.3 Kaavan vaikutukset Asemakaavamuutoksen merkittävimmät vaikutukset kohdistuvat luonnonympäristöön, työpaikkoihin sekä elinkeinotoimintaan. Kaavan toteutuminen vaikuttaa sekä työpaikkojen määrään että elinkeinotoimintaan positiivisesti. Suunnittelualue sijaitsee hyvien liikenneyhteyksien varrella ja on sujuvasti saavutettavissa. Suotuisa sijainti vaikuttaa sen kiinnostavuuteen sekä työpaikkana että elinkeinotoiminnan harjoittamisen kohteena. Kaavan toteutuminen mahdollistaa kasvuolosuhteet sekä elinkeinotoiminnalle että työpaikkojen määrälle. Alueen rakentuminen vaikuttaa luonnonympäristöön mm. kasvillisuuden osalta. Alueen kookasta puustoa poistetaan rakentamisen yhteydessä ja alueen metsäinen luonne muuttuu. Vastaavasti puusto säilyy rakentamisen ja asutuksen välissä. Vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen / muutoksen suunta Yhdyskuntarakenne Kaavamuutos mahdollistaa yhdyskuntarakenteen tiivistämisen sekä tukee ja vahvistaa keskusta-alueen + asemaa työpaikkana. Julkiset palvelut Kaavalla ei ole suoria vaikutuksia julkisiin palveluihin 0 Yksityiset palvelut Kaavalla ei ole suoria vaikutuksia yksityisiin palveluihin. 0 elinkei- Työpaikat, notoiminta Kaava mahdollistaa työpaikkojen lisäämisen keskusta-alueella sekä mahdollisuuden elinkeinotoiminnan laajentamiseen. + Vaikutukset rakennettuun ympäristöön / muutoksen suunta Kaupunkikuva Kaavalla ei ole oleellisia vaikutuksia kaupunkikuvaan. 0 Vaikutukset luontoon ja maisemaan / muutoksen suunta Luonnonolot maisema ja Kaavan toteutumisen myötä alueen metsäinen luonne muuttuu rakennetuksi. Viljelyksessä oleva pelto jää mahdollisesti viljelyksen ulkopuolelle, joka vaikuttaa maisemaan. - Vaikutukset liikenteen ja teknisen huollon järjestämiseen / muutoksen suunta Liikenne Yhdyskuntatekninen huolto Kaavan toteutumisella ei ole olennaisia vaikutuksia liikenteeseen. Kaavaan vaikuttaa kuitenkin 0 ympäröivän alueen liikennejärjestelyt. Kaavalla ei ole oleellisia vaikutuksia yhdyskuntateknisen huollon järjestämiseen. 0 Vaikutukset talouteen / muutoksen suunta Kaavatalous Kaavan toteutuminen tehostaa kaavataloutta. + Vaikutukset terveyteen / muutoksen suunta Ympäristöhäiriöt Kaavan toteutuminen ei aiheuta ympäristöhäiriöitä. 0 Vaikutukset sosiaalisiin oloihin / muutoksen suunta Sosiaalinen ympäristö Kaavan toteutumisella ei ole oleellisia vaikutuksia sosiaaliseen ympäristöön. 0 Vaikutukset kulttuuriin / muutoksen suunta Rakennussuojelu Kaavalla ei ole vaikutuksia suojeltaviin arvoihin. 0 18

19 Vaikutukset pintavesiin Kaavan toteutuminen vaikeuttaa pintavesien imeytymistä, koska tonttien maanpinnat tullaan todennäköisesti päällystämään asfaltilla. Tonttien pintavedet johdetaan sadevesiviemäreihin ja muut alueen pintavedet johtuvat todennäköisesti valtatien varressa olevalle suojaviheralueelle. 4.4 Nimistö Kaavamuutos ei koske alueen nimistöä. 19

20 5. Asemakaavan toteutus 5.1 Asemakaavan toteutus Asemakaavan toteuttaminen alkaa sen saatua lainvoiman. Kaavatyöhön ovat osallistuneet kaavoitusavustaja Jarno Rostedt, kaavoitusavustaja Enni Malinen sekä kaavoitusarkkitehti Leena Joki-Korpela. Raumalla Leena Joki-Korpela kaavoitusarkkitehti Raumalla RAUMAN KAUPUNGIN TEKNINEN VIRASTO / KAAVOITUS Mervi Tammi Vs. kaavoitusjohtaja 20

21 Asemakaavoituksen seuranta Asemakaavan tietojen täyttölomake 1/4 Asemakaavan perustiedot Asemakaavan nimi Susivuori Alueell. ympäristökeskus Täyttämispvm Kunta Kuntanumero Hyväksymispvm Kaava-alueen pinta-ala Maanal. tilojen pinta-ala Ranta-asemakaava: RAUMA Ayk:n kaavatunnus 684 Kunnan kaavatunnus Vireille tulosta ilm. pvm 17,69 Uusi ak:n pinta-ala Ak:n muutoksen pinta-ala 17,69 Rantaviivan Rakennuspaikkojen lkm Lomarak.paikkojen lkm pituus km Oma ranta Muut Oma ranta Muut Yhteenveto aluevarauksista Pinta-ala ha Pinta-ala % Kerrosala k-m 2 Tehokkuus e Pinta-alan muut. ha+ Kerrosalan muut.k-m 2 + Aluevar. yhteensä 17, , A yhteensä 0,0000 0,0 0-0, P yhteensä 0,0000 0,0 0 0, Y yhteensä 0,0000 0,0 0 0, C yhteensä 0,0000 0,0 0 0, K yhteensä 0,0000 0,0 0 0, T yhteensä 8, ,6 0 0, V yhteensä 2, ,0 0-0, R yhteensä 0,0000 0,0 0 0, L yhteensä 3, ,7 0-0, E yhteensä 3, ,7 0 1, S yhteensä 0,0000 0,0 0 0, M yhteensä 0,0000 0,0 0 0, W yhteensä 0,0000 0,0 0 0, Yhteenveto maanalaisista tiloista Pinta-ala ha Pinta-ala % Kerrosala k-m 2 Pinta-alan muut. ha+ Kerrosalan muut.k-m 2 + Maan.til. yht. 0, , Rakennussuojelu Suojeltujen rak. Suojeltujen rak. Suojeltujen rak. muutos lkm k-m 2 lkm+ k-m 2 + Suoj.rak. yht asemakaava muu Sivu 1 (1)

22 RAUMAN KAUPUNKI KAAVOITUS , tark SUSIVUOREN ASEMAKAAVAMUUTOS AK OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kaavoitustyön keskeiset kysymykset ja ongelmat Liikenteelliset haasteet Alueen eri toimintojen yhteensovittaminen Laadittavat selvitykset Kaavatyötä varten tehdään alueen luonnonympäristöä koskevia selvityksiä (luontoselvitys) Toiminnalliset selvitykset (alueen toiminnat ja liikenne) Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan voi esittää muutoksia Osallistumis- ja arviointisuunnitelma tehdään, kun uutta kaavaa tai kaavamuutosta aletaan suunnitella. Sillä kerrotaan kaupunkilaisille, mitä aluetta työ koskee, miten työhön voi vaikuttaa, mikä on kaavatyön aikataulu, miksi kaava tehdään ja miten kaavan vaikutuksia selvitetään. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa voidaan tarpeen mukaan täydentää. Toivomukset suunnitelmaan tehtävistä muutoksista esitetään kaavoitusosastolle (yhteystiedot löytyvät tästä lehtisestä). Toivomukset on selkeintä esittää kirjallisesti mahdollisimman pian. Mitä varhaisemmassa vaiheessa esitykset tehdään, sitä helpompi ne on ottaa huomioon. Jos osallisella ja kaavoittajalla on jyrkästi toisistaan poikkeavat näkemykset esitetyn osallistumisen riittävyydestä, osallinen voi ottaa yhteyttä Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukseen (ELY) ja esittää neuvottelun järjestämistä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta. Ympäristökeskus arvioi suunnitelman riittävyyttä ja järjestää neuvottelun kunnan ja osallisten kanssa, jos sen tarpeelliseksi näkee. Suunnittelualue Kaava-alueen nykytila Pääosin luonnontilassa oleva alue Alue on kaupungin omistuksessa Alueella on voimassa rakennuskaavana vahvistettu asemakaava Yleiskaavassa alue on osoitettu asuntoalueeksi sekä teollisuus- ja varastoalueeksi Maakuntakaavassa alue on osoitettu taajamatoimintojen alueeksi Kaavan tavoitteet Mahdollistaa alueen kehittäminen teollisuuden käytössä Sovittaa yhteen suunnittelualueen ja ympäröivän alueen toiminnat Huomioida tulevat valtatien liikennevaraukset Lisätietoja: Rauman kaupunki Kanalinranta 3 Kaavoitusosasto Rauma Kaavoitusarkkitehti Leena Joki- puh. (02) Korpela Kaavoitusavustaja Jarno Rostedt puh. (02) Kaupunginhallitus Rainer Lehti, puheenjohtaja Pasi Mäenranta, I varapuheenjohtaja Jyrki Santala, II varapuheenjohtaja Tapio Ailasmaa, jäsen Elina Junnila, jäsen Ville Niittynen, jäsen Helena Ollila, jäsen Erja Starck, jäsen Åke Vastavirta, jäsen Anne Vertainen-Hiironen, jäsen Sirpa Viitanen, jäsen Tomi Suvanto, apulaiskaupunginjohtaja, esittelijä Kari Koski, kaupunginjohtaja Mervi Tammi, vs. kaavoitusjohtaja Elina Kautto, kaupunginlakimies Minna Liikanen, hallinnon asiantuntija, sihteeri

23 RAUMAN KAUPUNKI KAAVOITUS , tark SUSIVUORI AK Tavoiteaikataulu Talvi 2012/2013 Kevät 2013 Syksy 2013 Talvi Vaiheet Tiedottaminen osallisille Aloitus Luonnos nähtävillä 14 päivää Ehdotus nähtävillä 30 päivää Kaupunkilaiset ja muut kiinnostuneet Kuulutus Kuulutus Kuulutus Kuulutus Alueen maanomistajat Kuulutus Kuulutus Kuulutus Kuulutus Kaava-alueeseen rajoittuvien tonttien maanomistajat OAS tiedoksi Kirje Kuulutus Kuulutus Tekninen virasto / teknisen toimen johtaja, kaupungingeodeetti, OAS tiedoksi ja kommentteja Kuulutus Kuulutus Kuulutus talotoimen päällikkö, kunnallis- tekniikan päällikkö, liikenneinsinööri, viheraluepäällikkö Ympäristövirasto / ympäristötoimen johtaja, rakennustarkastaja, ympäristönsuojelupäällikkö Kasvatus- ja opetusjohtaja Kulttuuri- ja vapaa-aikajohtaja Liikuntatoimenjohtaja Sosiaalitoimen johtaja Terveystoimen johtaja varten Aluepalopäällikkö OAS tiedoksi Kirje ja kommenttipyyntö Kuulutus Kuulutus Sosiaali- ja terveyslautakunta OAS tiedoksi Lausunto Kuulutus Kuulutus Tekninen lautakunta Ympäristölautakunta Terveysviranomainen Varsinais-Suomen ELY-keskus OAS tiedoksi Lausunto Tiedoksi Satakuntaliitto Satakunnan Museo Rauman Energia Oy OAS tiedoksi Lausunto Kuulutus Tiedoksi DNA Oy Rauman Latu ry Rauman seudun lintuharrastajat r.y. OAS tiedoksi Kirje Kuulutus Kuulutus Lehdistö OAS tiedoksi Kuulutus Kuulutus Kuulutus Mielipide OAS:sta Kirjallinen mielipide luonnoksesta Kirjallinen muistutus ehdotuksesta Ehdotuksia kaavaa varten Kaupunkilaisen vaikutusmahdollisuudet OAS= Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Hyväksyminen kaupunginvaltuustossa

24 POISTETTAVA KAAVA Poistettavat kaavamääräykset: m sen kaava-alueen ulkopuolella oleva viiva, jota vahvistaminen koskee VL AO-8 Erillispientalojen korttelialue. Kullekin rakennuspaikalle voidaan rakentaa yksi enintään kaksiasuntoinen asuinrakennus ja ympäristöhäiriöitä aiheuttamattoman teollisuuden rakennuksia. Rakennuspaikalle sallitusta kerrosalasta voidaan enintään 50 % käyttää ympäristöhäiriöitä aiheuttamattoman teollisuuden tilaksi. Rakennusten julkisivumateriaalina on käytettävä puuta, tiiltä tai rakennusten on oltava rapattuja. Rakennusten kattomuotona on oltava harjakatto. Rakennuksessa saa olla pulpettikattoisia osia. Maanpällistä kellarikerrosta ei saa rakentaa TY-1 Ympäristöhäiriöitä aiheuttamattomien teollisuusrakennusten korttelialue. Alueelle voidaan rakentaa rakennuksia sellaiselle teollisuudelle, josta ei aiheudu ympäristölle melua eikä ilman saastumista. Aluetta voidaan käyttää kattamattomaan varastointiin vain, jos varastoalue aidataan umpiaidalla. Siten, ettei varastoinnista aiheudu maisemahaittaa. Rakennusten julkisivumateriaalina on käytettävä pääasiassa tiiltä tai tiililaattaelementtejä. Rakennusten kattomuotona on oltava harjakatto. Rakennuksessa saa olla pulpettikattoisia osia. Kullekin rakennuspaikalle saa rakentaa toiminnan edellyttämä toimisto- ja sosiaalitilat sekä kiinteistönhoidon edellyttämän asunnon. Rakennetusta kerrosalasta saa 30 % käyttää teollisuustoimintaa palvelevan myymälän tilaksi. Risti merkinnän päällä osoittaa merkinnän poistamista i 1719 TYK-4 II e=0.4 1ap/100m 2 1as TEOD OLIITT I i TYK-4 T IE VL II e=0.4 1ap/100m 2 1as LUOS TARIpNp 1717 VAHE i TYK-4 2 II e=0.4 1ap/100m 2 1as VL LUOST ARINKY LÄNTIE VL TYK m 5.02 VL 7.02 LYS 8.07 EV Lähivirkistysalue. Yleinen tie suoja- ja näkemäalueineen. Suojaviheralue.

25

26

Asemakaavan muutos koskee Rauman kaupungin 1. kaupunginosan osaa korttelia 109.

Asemakaavan muutos koskee Rauman kaupungin 1. kaupunginosan osaa korttelia 109. Rauman kaupunki Tornelan (684--09-) asemakaavan muutos AK 0-099 LUONNOS Asemakaavan selostus, joka koskee.6.05 päivättyä asemakaavakarttaa. Tontin 684--09- asemakaavan muuttaminen niin että korttelialueelle

Lisätiedot

Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 12.3.2015 päivättyä asemakaavaluonnoskarttaa.

Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 12.3.2015 päivättyä asemakaavaluonnoskarttaa. 8.5.2015 Rauman kaupunki Tuomoniemen hiekkakuoppa AK 19-008 Asemakaavamuutos Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 12.3.2015 päivättyä asemakaavaluonnoskarttaa. Asemakaavamuutos koskee Rauman kaupungin

Lisätiedot

Kaunisjärvenkadun kiertoliittymän asemakaavan muutos. Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 10.4.2015 päivättyä asemakaavakarttaa.

Kaunisjärvenkadun kiertoliittymän asemakaavan muutos. Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 10.4.2015 päivättyä asemakaavakarttaa. Rauman kaupunki EHDOTUS Kaunisjärvenkadun kiertoliittymän asemakaavan muutos AK Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 10.4.2015 päivättyä asemakaavakarttaa. Viistoilmakuva suunnittelualueesta ja ympäristöstä

Lisätiedot

Viikkalan asemakaavan muutos

Viikkalan asemakaavan muutos S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A NAKKILAN KUNTA Viikkalan asemakaavan muutos Selostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20751 Selostus 1 (23) Hakula, Närhi Sisällysluettelo 1 Perus- ja tunnistetiedot...

Lisätiedot

KANALIN LÄNSIRANNAN ASEMAKAAVAMUUTOS AK 01-097 SELOSTUKSEN LIITTEET 1-3 JA 5-15 5.1.2015

KANALIN LÄNSIRANNAN ASEMAKAAVAMUUTOS AK 01-097 SELOSTUKSEN LIITTEET 1-3 JA 5-15 5.1.2015 KANALIN LÄNSIRANNAN ASEMAKAAVAMUUTOS AK 01-097 SELOSTUKSEN LIITTEET 1-3 JA 5-15 5.1.2015 LIITE 1 Asemakaavoituksen seuranta Alueell. ympäristökeskus Asemakaavan tietojen täyttölomake 1/4 Täyttämispvm 10.12.2014

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS KYLMÄNIEMI

ASEMAKAAVAN MUUTOS KYLMÄNIEMI Kaavaselostus Laukaan kirkonkylä ASEMAKAAVAN MUUTOS KYLMÄNIEMI Korttelit 670-674 ja 677 sekä niihin liittyvät viher- ja katualueet 410-AK-KIR-027 Ehdotus 6.5.2015 LAUKAAN KUNTA 2015 MAANKÄYTTÖOSASTO Tähän

Lisätiedot

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI LÄNSIVÄYLÄ

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI LÄNSIVÄYLÄ A S E M A K A A V A N S E L O S T U S ASEMAKAAVAN MUUTOS 9. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 29 TONTEILLE 1, 2, 3 JA 7 KORTTELIN 30 TONTILLE 4 SEKÄ KATU- JA LIIKENNEALUEILLE Kaavatunnus 09:069 LÄNSIVÄYLÄ KAAVAN

Lisätiedot

KOILLINEN TEOLLISUUSALUE (002038) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. RAUMAN KAUPUNKI - KAAVOITUS 21.12.2010 tark. 25.1.2012. Suunnittelualuerajaus

KOILLINEN TEOLLISUUSALUE (002038) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. RAUMAN KAUPUNKI - KAAVOITUS 21.12.2010 tark. 25.1.2012. Suunnittelualuerajaus KOILLINEN TEOLLISUUSALUE (002038) Suunnittelualuerajaus Aloite Osayleiskaava sisältyy Rauman kaupungin vuoden 2010 kaavoitusohjelmaan. Suunnittelualue Suunnittelualue sijaitsee n. 4 km kaupungin keskustasta

Lisätiedot

KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, VAK OY:N ALUE

KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, VAK OY:N ALUE A R K K I T E H T I T O I M I S T O T A R M O M U S T O N E N O Y L E H M US T I E 27 A 2 0 7 2 0 T U R K U 02-2424 963 10.03.2014 RUSKON KUNTA VAHTO, KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, VAK

Lisätiedot

Y L Ä N E E N T A A J A M A KORTTELIN 17 ASEMAKAAVAN MUUTOS

Y L Ä N E E N T A A J A M A KORTTELIN 17 ASEMAKAAVAN MUUTOS PÖYTYÄN KUNTA Y L Ä N E E N T A A J A M A KORTTELIN 17 ASEMAKAAVAN MUUTOS asemakaavan muutoksen selostus 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT Korttelin 17 asemakaavan muutos Pöytyän kunta, Yläneen

Lisätiedot

Y L Ä N E E N T A A J A M A KORTTELIN 17 ASEMAKAAVAN MUUTOS

Y L Ä N E E N T A A J A M A KORTTELIN 17 ASEMAKAAVAN MUUTOS PÖYTYÄN KUNTA Y L Ä N E E N T A A J A M A KORTTELIN 17 ASEMAKAAVAN MUUTOS asemakaavan muutoksen selostus 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT Korttelin 17 asemakaavan muutos Pöytyän kunta, Yläneen

Lisätiedot

Luolalan asemakaavan muutos, osakortteli

Luolalan asemakaavan muutos, osakortteli NAANTALIN KAUPUNKI / LUOLALAN SENAATTI OY Luolalan asemakaavan muutos, osakortteli 4 Selostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P16854 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Selostus 1 (19) Sisällysluettelo 1

Lisätiedot

Nakkilan kunta ARANTILA SOINILANTIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS

Nakkilan kunta ARANTILA SOINILANTIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Nakkilan kunta ARANTILA SOINILANTIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Asemakaava koskee: Arantilan ja Soinilan kylän tiloja: RN:o 531-402-1-307 (Leinola), RN:o 531-402-1-217 (Sähkömäki), RN:o 531-402-1-79

Lisätiedot

YRITYS-KONHO I:n ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS

YRITYS-KONHO I:n ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS YRITYS-KONHO I:n ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus / Vireilletulo: 21.8.2007 Kaavaluonnos: 31.5.2011 Kaavaehdotus: 21.11.2011 Kaupunginhallitus: xx.xx.201x Kaupunginvaltuusto: xx.xx.201x 1

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS

YLIVIESKAN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS YLIVIESKAN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖYKSIKKÖ ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS KAISANIEMI Kortteli 67 sekä osa lähivirkistys- ja jalankululle varattua aluetta Vireille teknisten palveluiden lautakunta 19.10.2011

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS JA TONTTIJAON MUUTOS RIIHIMÄKI 11. HIRSIMÄKI JA 21. MATTILA

ASEMAKAAVAN MUUTOS JA TONTTIJAON MUUTOS RIIHIMÄKI 11. HIRSIMÄKI JA 21. MATTILA : TEHDASKYLÄNKATU ASEMAKAAVAN MUUTOS JA TONTTIJAON MUUTOS RHIMÄKI HIRSIMÄKI JA MATTILA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 0 PÄIVÄTTYÄ JA 00 TARKISTETTUA ASEMAKAAVAKARTTAA Riihimäen kaupunki Kaavoitusyksikkö

Lisätiedot

KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KIIKOISTEN KYLÄ

KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KIIKOISTEN KYLÄ KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KIIKOISTEN KYLÄ EHDOTUS A 042 Asemakaavan selostus 5.6.2014 OAS Kiikoisten kunnanhallitus 19.3.2012, 64 Vireilletulosta kuulutettu 3/2012 Kaavaluonnos nähtävillä 31.5.-2.7.2012,

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS. 16WWE0407.B732.SLU Kvalt... 10.2.2011

ASEMAKAAVAN SELOSTUS. 16WWE0407.B732.SLU Kvalt... 10.2.2011 ASEMAKAAVAN SELOSTUS 16WWE0407.B732.SLU Kvalt... 10.2.2011 LAPUA Lapuan kaupungin 17. Alanurmon kaupunginosan asemakaavan laajennus, Vierulanpellon alue Korttelit 004 010 sekä niihin liittyvät virkistys-,

Lisätiedot

LÄHTEENMÄEN ALUEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS 2

LÄHTEENMÄEN ALUEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS 2 A R K K I T E H T I T O I M I S T O T A R M O M U S T O N E N O Y L E H M US T I E 27 A 2 0 7 2 0 T U R K U 02-2424 963 10.04.2015 LÄHTEENMÄEN ALUEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS 2 RUSKO,LÄHTEENMÄEN

Lisätiedot

Asemakaavan selostus

Asemakaavan selostus HOLLOLA Kirkonseudun (19) kunnanosan Asemakaavan selostus Ehdotus Kiinteistöjä 98 416-1-103 ja 98 416-146 sekä kiinteistöjen 98 416-876-1 ja 98 416-1- 151 osia koskeva ranta-asemakaava ja ranta-asemakaavan

Lisätiedot

KAPERNAUMI 05. Kapernaumin kaupunginosa, korttelit 29 ja 71 sekä niihin liittyvät erityis- ja katualueet.

KAPERNAUMI 05. Kapernaumin kaupunginosa, korttelit 29 ja 71 sekä niihin liittyvät erityis- ja katualueet. 24.06.2014 Diaarinumero 424/2012 Toimielinkäsittely Kaavanumero 05052 KAPERNAUMI 05. Kapernaumin kaupunginosa, korttelit 29 ja 71 sekä niihin liittyvät erityis- ja katualueet. ASEMAKAAVAN SELOSTUS Asemakaavan

Lisätiedot

67080498.BBS2.SLU1. Tark. KH 9.11.2009 28.9.2009

67080498.BBS2.SLU1. Tark. KH 9.11.2009 28.9.2009 67080498.BBS2.SLU1 Kvalt. 16.11.2009.. Tark. KH 9.11.2009 28.9.2009 SEINÄJOKI Kertunlaakson (54) kaupunginosan asemakaavan muutos ja laajennus, alue III Korttelit 68 83 sekä niihin liittyvät virkistys-,

Lisätiedot

SJÖKULLAN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS

SJÖKULLAN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Lapinjärvi 8.6.2004 muutettu 28.9.2004 1 16679 LAPINJÄRVEN KUNTA INGERMANINKYLÄ SJÖKULLAN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS 28.9.2004 Vireilletulo Asemakaavan ja asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee

Lisätiedot

TEUVAN KUNTA Kirkonseudun asemakaavan muutos, Lehtiharjun alue

TEUVAN KUNTA Kirkonseudun asemakaavan muutos, Lehtiharjun alue ASEMAKAAVAN SELOSTUSLUONNOS 16X160803.AK2 Kvalt... 23.10.2013 TEUVAN KUNTA Kirkonseudun asemakaavan muutos, Lehtiharjun alue Kortteli 241 TEUVAN KUNTA 1 1 PERUSTIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan selostus,

Lisätiedot

KOULUKATU 13, CITYKORTTELI ASEMAKAAVAMUUTOS JA TONTTIJAKO

KOULUKATU 13, CITYKORTTELI ASEMAKAAVAMUUTOS JA TONTTIJAKO ASEMAKAAVASELOSTUS KOULUKATU 13, CITYKORTTELI ASEMAKAAVAMUUTOS JA TONTTIJAKO 14.8.2013 2/41 14.8.2013 Koulukatu 13, Citykortteli, asemakaavamuutos ja tonttijako LA ASEMAKAAVASELOSTUS Dnro 870/10020300/2013

Lisätiedot

Saarijärven kaupunki URHEILUKENTÄN ALUEEN ASEMAKAAVAMUUTOS. ASEMAKAAVAN SELOSTUS luonnos 11.3.2015

Saarijärven kaupunki URHEILUKENTÄN ALUEEN ASEMAKAAVAMUUTOS. ASEMAKAAVAN SELOSTUS luonnos 11.3.2015 Saarijärven kaupunki URHEILUKENTÄN ALUEEN ASEMAKAAVAMUUTOS ASEMAKAAVAN SELOSTUS luonnos 11.3.2015 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot KAUPUNKI: KAUPUNGINOSA: Saarijärven kaupunki 1. kaupunginosa

Lisätiedot

AS OY VAMMALAN VILLA AIRILAN ASEMAKAAVANMUU- TOS A_005

AS OY VAMMALAN VILLA AIRILAN ASEMAKAAVANMUU- TOS A_005 AS OY VAMMALAN VILLA AIRILAN ASEMAKAAVANMUU- TOS A_005 KAAVAMUUTOS- KOHDE Viistoilmakuva kaava-alueesta Asemakaavan selostus 14.11.2014 (luonnos) OAS Tekninen lautakunta 8.5.2014. 47 Vireilletulosta kuulutettu

Lisätiedot

HENNA LÄNSIRINTEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS ORIMATTILAN KAUPUNKI SELOSTUS KOSKEE 28.5.2015 PÄIVÄTTYÄ EHDOTUSVAIHEEN ASEMAKAAVAKARTTAA

HENNA LÄNSIRINTEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS ORIMATTILAN KAUPUNKI SELOSTUS KOSKEE 28.5.2015 PÄIVÄTTYÄ EHDOTUSVAIHEEN ASEMAKAAVAKARTTAA HENNA LÄNSIRINTEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS SELOSTUS KOSKEE 28.5.2015 PÄIVÄTTYÄ EHDOTUSVAIHEEN ASEMAKAAVAKARTTAA Videodrone Finland Oy ORIMATTILAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

Visakankaan seurakuntatalo

Visakankaan seurakuntatalo ASEMAKAAVAN SELOSTUS 60 Visakankaan seurakuntatalo Asemakaavan muutos. kaup.osa, Korttelin 7 tontit - ja korttelin 5 tontit - sekä katualue Tilaajapäällikkö Leena Roppola Vireilletulo / nähtävilläolo.8.0

Lisätiedot

YLIVIESKA. Luonnosvaihe 1/2015 . TEKNINEN PALVELUKESKUS. KAAVOITUS YLIVIESKAN KAUPUNKI. Vireille Teknisten palveluiden lautakunta 31.5.

YLIVIESKA. Luonnosvaihe 1/2015 . TEKNINEN PALVELUKESKUS. KAAVOITUS YLIVIESKAN KAUPUNKI. Vireille Teknisten palveluiden lautakunta 31.5. YLIVIESKA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kaisaniemen (6.) kaupunginosan korttelit 25, 26 ja 27, katu- ja liikennealue, urheilu- ja virkistyspalvelujen alue sekä Niemenrannan (7.)kaupunginosan katu- ja

Lisätiedot