OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kravunlaakso

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kravunlaakso"

Transkriptio

1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kravunlaakso Hyvinkään kaupungin 28. kaupunginosaa koskeva asemakaava 28:007 HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNIIKKA JA YMPÄRISTÖ KAAVOITUS

2 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Asemakaavojen laatiminen Hyvinkään kaupungin 28. kaupunginosaan Kravunlaakson alueelle. 1 SUUNNITTELUALUE / SIJAINTI Kravunlaakson alue sijaitsee Metsäkaltevan kaupunginosassa noin 5 km päässä Hyvinkään kaupungin ydinkeskustasta. Alue rajautuu pohjoisessa Kravunarkunmäkeen (asuntomessualueeseen ja Kravunrinteen asuinalueeseen), kaakossa Kaltevantiehen, etelässä (lounaassa) Vantaanjokeen ja luoteessa valtatie 25:een. Pinta-alaltaan alue on noin 54 ha ja se on tarkoitus asemakaavoittaa 2-3 osassa. 2 TAVOITTEET JA PERUSTEET ASEMAKAA- VOJEN LAATIMISELLE Kravunlaakson asemakaavojen tarkoituksena on Metsäkaltevan asuntoalueen laajentaminen keskustaajaman osayleiskaavan, maankäytön toteuttamisohjelman sekä Metsäkaltevan yleissuunnitelman 2013 periaatteiden mukaisesti. Kuva 1. Suunnittelualueen sijainti. (musta viiva = Metsäkaltevan kaupunginosa, violetti = Kravunlaakso) Metsäkaltevan uuden kaupunginosan mitoitus, liikenneverkko ja tavoitteet noudattavat hyväksytyn osayleiskaavan tavoitteita. Tavoitteiden mukaan Metsäkaltevan alue on kaupungin keskustan tiivistämis- ja eheyttämisalueiden ohella tulevien vuosien asumisen kasvusuunta. Keskustan eheyttämisalueille sijoittuu pääosin tehokasta kerrostalotuotantoon soveltuvaa rakentamista, joten painopiste Metsäkaltevan alueella on pientalorakentamisella. Maankäytön toteuttamisohjelman ( ) mukaan kaupungin omakotitontteja luovutettaisiin seuraavien lähivuosien aikana 50 kpl/vuosi. Tämän lisäksi yhtiömuotoisesti tulisi toteuttaa n. 300 asuntoa vuodessa. Maankäytön toteuttamisohjelman tavoitteiden mukaan Kravunlaakson alueelta on tarkoitus luovuttaa omakotitontteja vuosien aikana. Luovutettavien tonttien määrä on arviolta yhteensä n. 200 kpl. Tavoitteena on suunnitella Kravunlaaksosta viihtyisä pientaloalue, joka koostuu muutamasta yhtiömuotoisesta tontista sekä erikokoisista omakotitonteista. Alueelle on tarkoitus sijoittaa kooltaan perinteisten omakotitonttien lisäksi muutamia sekä pienempiä (n m2) että selvästi suurempia (n.1200 m2) tontteja. Lisäksi alueelle sijoitetaan kaksi YL-tonttia esim. päiväkoteja varten. Muita suunnittelun tavoitteita ovat luontevien virkistysalueiden ja viheryhteyksien varaaminen, viihtyisän, vaihtelevan ja turvallisen katuympäristön ja kevyen liikenteen reittien suunnittelu sekä hulevesiasioiden, energiatehokkuuden ja melun huomioiminen. 3 LÄHTÖTIEDOT 3.1 Nykytilanne Rakennettu ympäristö Kravunlaakson alue on pääosin rakentamatonta metsä- ja peltoaluetta, mutta alueen halki kulkevan Kitteläntien varrella on pientaloasutusta etenkin valtatie 25:n läheisyydessä. 1

3 Metsäkaltevan asemakaavoitus on aloitettu Kravunlaakson pohjoispuolella v Kravunharjun asuntomessualueen, Metsäkaltevansillan, Lehtikorven ja Kravunrinteen asemaakaavat ovat jo tulleet voimaan. Näiden lisäksi myös Metsäkaltevan keskustan itäosan asemakaava on valmistumassa. Näiden alueiden asukasmääräksi muodostuu n asukasta ja alueelle sijoittuvat myös Metsäkaltevan alueen palvelut: mm. päiväkoti, lähikauppa, koulu ja seurakuntatalo. Seuraavaksi asemakaavoitus etenee Kravunlaakson lisäksi Kaltevankulman ja Palojoen varren alueille, joiden asemakaavat ovat tulleet vireille toukokuussa Kuva 2. Metsäkaltevan maankäyttö. Kuvassa peltoalueet kuvattu vihreällä, metsä valkoisella ja oranssilla on rajattu jo rakentuneet tontit/rakennuspaikat. Kravunlaakson alue on rajattu violetilla. Asuntomessualueen ensimmäiset omakotitalot ja Aamutuulen päiväkoti ovat valmistuneet tänä vuonna. Myös Lehtikorven alueella rakentaminen on aloitettu. Kravunrinteessä tontit tulevat hakuun todennäköisesti keväällä Kunnallistekniikka Metsäkaltevan alueen läpi kulkee 1200 mm betoniviemäri sekä 160 mm PVCvesijohto osittain Kaltevantien vartta Hangonväylän ja Jokelantien liittymän suunnasta Kaltevan jätevedenpuhdistamolle. Johtoihin yhtyy Kittelän suunnasta tuleva, Kravunarkunmäen rinteen alapuolella kulkeva 1000 mm betoniviemäri sekä 160 mm PVC-vesijohto. Kaikki johdot sivuavat Kravunlaakson aluetta (kts kuva 3). Kuva 3. Kunnallistekniset johdot (punainen viiva). 2

4 Kravunlaakson itäreunalle, Kaltevantien varteen rakennetaan avo-oja Kravunrinteen alueen hulevesien viivytysaltaan vesien purkamista varten. Kaltevan jäteveden puhdistamo Kravunlaakson suunnittelualueen kaakkoispuolella runsaan kilometrin päässä sijaitsee Hyvinkään Veden Kaltevan jätevedenpuhdistamo, johon liittyy jo osittain käytöstä poistettu lietteen kompostointikenttä. Voimalinjat Metsäkaltevan läpi, Kravunlaakson itäpuolella kulkee Fortumin muuntoasemalta lähtevä kolmen voimalinjan käsittävä johtoalue (kokonaisleveys 119 m). Johtoalue sisältää lännestä lukien seuraavat johdot: 110 kv:n Hyvinkää-Nurmijärvi johto, 2x110kV:n Hikiä-Nurmijärvi johto sekä 400 kv.n Nurmijärvi-Hyvinkää johto. Kravunlaakson itäreunalla kulkenut Kopula-Hyvinkää 400 kv:n voimalinja on purettu ja siirretään vuoden 2013 vuoden aikana itäpuolen voimajohtoalueelle. Kuva 4. Vantaanjoen solmukohta. Kuva 5. Kravunlaakson peltomaisemaa. Luonnonympäristö ja maisema Kravunlaakso on nimensä mukaisesti Kravunarkunmäen vaihtelevaa rinnemaastoa alavampi Vantaanjokeen loivasti viettävä laakso, joka on osittain viljelykäytössä (kuva 6.). Peltoaluetta rajaavat erityyppiset metsäalueet. Kaltevantieltä tai peltoalueen reunoilta avautuu näkymiä avoimeen peltomaisemaan kuva 5.). Vantaanjoki ei pääosin näy maisemassa johtuen tiheästä rantapuustosta ja syvästä jokiuomasta. Jokea pääsee kuitenkin ihailemaan helposti Vantaanjoen ja Kaltevantien solmukohdassa (silta), jossa jokiuoma tekee mutkan ja siirtyy sen jälkeen kulkemaan peltomaisemassa (kuva 4). Maaperä ja rakennettavuus Maanpinta on yleisesti tasolla ja se viettää loivasti Vantaanjokeen päin. Lähellä jokea noin 30 metrin matkalla maanpinta viettää jyrkemmin jokeen päin. Joen rannassa maanpinta on n. tasolla Kalliopinta on n. tasovälillä , joen uoman kohdalla tasovälillä eli noin 0-16 m syvyydellä maanpinnasta. Kuva 6. Maasto. (Ruskea=korkeustasot (metsää), vihreä = pelto, harmaa soistuma). Kravunlaakso rajattu kuvaan violetilla. 3

5 Pohjamaa suunnittelualueella on pääosin savea, savista silttiä ja silttiä ja kerrospaksuus vaihtelee 8-17 m. Kerroksen pinnassa on yleensä noin 3-5 m paksuinen lujempi kuivakuorikerros. Näytteistä määritetty leikkauslujuus vaihteli 26,0 74,5 kpa välillä eli alueen savi on sitkeää tai kovaa. Lähempänä joen rantaa (n. 70 m rannasta) kuivakuorisavikerroksen alapuolella olevan saven leikkauslujuus oli alhaisempi noin kpa eli savi on tällä kohdin pehmeää. Kaltevantien länsipuolella on pienehkö alue, joka on maaperäkartan mukaan muusta alueesta poiketen hienoa hiekkaa/karkeaa hietaa. Kuva 7. Ote Maanmittauslaitoksen maaperäkartasta (vaaleansin.=hiesu/keski- ja hienosiltti, violetti = hieno hieta/karkeasiltti, kelt.=hieno hiekka/karkea hieta, vaaleanpun.=heikkamoreeni). Kravunlaakso rajattu sinisellä. Rakennettavuus Vantaanjoen rannassa riskinä on alueellinen stabiliteetti eli epävarmuus maapohjan mahdollisesta murtumisesta jokeen päin. Tämän vuoksi suositellaan että joen rantaan jätettäisiin noin 50 m leveä vyöhyke, jolle ei rakenneta rakennuksia tai ulkoiluteitä suurempia penkereitä. Tälle vyöhykkeelle rakentaminen voi olla mahdollista, mutta edellyttää tarkempia pohjatutkimuksia ja todennäköisesti pohjavahvistustoimenpiteitä stabiliteetin saavuttamiseksi, mikä lisää rakentamisen kustannuksia. Hyvinkään Kaltevan rakennettavuusselvityksessä (SCC Viatek 2002) on määritelty rakennettavuusluokkia Metsäkaltevassa (Kuva 8.). Pääosa Kravunlaakson osasta kuuluu rakennettavuusluokkaan 4. Tämä tarkoittaa, että alueet ovat paaluperustusta edellyttäviä hienorakenteisten kivennäismaalajien alueita, joissa kantava kerros on enintään 13 m syvyydessä. Piha-alueet ja kunnallistekniikka saattavat edellyttää esirakentamista ja pohjanvahvistusta. Vantaanjoen varsi on luokiteltu luokkaan 5. Nämä alueet ovat vaikeasti rakennettavia paaluperustusta edellyttäviä hienorakenteisten kivennäismaiden alueita, joilla kantava maakerros on m:n syvyydessä. Rakennukset perustetaan jatketuille paaluille. Piha-alueet ja kunnallistekniikka edellyttävät pääsääntöisesti esirakentamista ja pohjanvahvistuksia. Kravunlaakson alueella savikerros on ohuehko. Tämän vuoksi alueilla, jotka ovat yli 50 m päässä Vantaanjoen uomasta, voidaan useassa tapauksessa kevyet rakennukset, kuten pientalot rakentaa matalaperustuksilla maanvaraan. Matalaperustaminen edellyttää kuitenkin yksityiskohtaisia pohjatutkimuksia ja rakenteen tulee sietää vähäisiä painumia. Alueelle tyypillisessä silttisessä maaperässä voi tapahtua myös rakennusaikaisia painumia. Useampikerroksiset rakennukset tai yli 2 m korkeat penkereet vaatinevat pohjanvahvistustoimenpiteitä. Lähelle joen rantaa rakennettaessa tulee ottaa huomioon, että joen läheisyydessä pengertäminen saattaa aiheuttaa stabiliteettiongelmia. Yksityis- 4

6 kohtaisemman suunnittelun yhteydessä tule varmistaa, etteivät myöskään pohjanvahvistustoimenpiteet kuten massanvaihto, stabilointi tai paalutus aiheuta stabiliteettiongelmia. Hyvinkään Kaltevan rakennettavuusselvityksessä (Scc Viatek 2002) on tutkittu painumia kahdessa pisteessä Kravunlaakson alueella (kts kuva 8). Painumat on laskettu käyttäen kuormituksena 10 kpa (kevyt 1-kerroksinen pientalo, puurakenteinen) ja 35 kpa (raskas 2-kerroksinen pientalo, betonirakenteinen). Mahdollinen pengerryksen aiheuttama kuormituksen lisäys on huomioitu vähäisenä 0,3 m täyttönä. Kairauspisteessä 9 (Kitteläntien eteläpuolella, noin 70 m Vantaanjoesta) kevytrakenteisen pientalon painuma oli 126 mm ja raskasrakenteisen 335 mm. Kairauspisteessä 16 (Kitteläntien pohjoispuolella n. 150 m etäisyydellä tiestä) kevytrakenteisen pientalon painuma oli 94 mm ja raskasrakenteisen 226 mm. Savikerroksen paksuus vaikuttaa painumanopeuteen, mitä paksumpi kerros, sitä pidempi painuma-aika. Voidaan arvioida, että ohuilla savikoilla 80 % painumista tapahtuu viidessä vuodessa. Kuva 8.Ote maaperä- ja rakennettavuuskartasta (SCC Viatek 2002).Punaisella ympäröidyissä tutkimuspisteissä on tutkittu painumia. Kravunlaakso rajattu kuvaan sinisellä. Kaltevan alueen pohjatutkimukset ja painumalaskelmat-selvityksessä (Ramboll Finland Oy 2007) on myös tehty painumalaskelmia. Laboratoriokokeiden perusteella alueen savi on voimakkaasti ylikonsolidoitunutta, jolloin painumat jäävät pieniksi. Painumisominaisuuksien perusteella katujen ja kunnallisteknisten putkistojen rakentaminen maanvaraisesti on mahdollista, mutta tulee huolehtia siitä etteivät putket jää notkolle. Orsi- ja pohjavesi haittaavat rakentamista alueella, mikäli kaivu ulottuu vesipintojen alapuolelle (pohjavesi n. 1-2,5 m maanpinnasta). Selvityksistä huolimatta rakennusten perustaminen vaatii kohdekohtaisia tutkimuksia ja perustamistavan selvitystä. Rakennuspaikan esikuormitus antaa lisävarmuutta maanvaraiseen perustamiseen. Edellä olevat tiedot on koottu alueelle vuosina 1998, 2002 ja 2007 tehdyistä pohjatutkimuksista. Syksyllä 2013 on tilattu konsultilta (Ramboll) vielä tarkentava pohjatutkimus ja rakennettavuusselvitys, jonka tiedot päivitetään mm. tähän osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan ja tulokset huomioidaan Kravunlaakson suunnittelussa. 5

7 Kasvillisuus Kravunlaakson kasvillisuus vaihtelee erityyppisistä metsäalueista avoimen peltoalueen putkilokasveihin. Peltoalue sijoittuu alueen koillis-pohjoisreunalle rajautuen Kravunarkunmäen rinteeseen. Peltoalueen pohjoispuolelle, pääosin Kravunlaakson suunnittelualueen ulkopuolelle sijoittuu n. 20- vuotiasta kuusikkoa, jossa on myös lehtipuustoa (raita ja koivu) sekä mäntyä. Alueen putkilokasvilajistossa näkyy, että tieuraa pitkin on levinnyt useita kulttuurikasveja (mm. vuohenputki, leskenlehti, maitohorsma, mesiangervo). Itäosassa esiintyy myös mm. valkovuokko, metsäorvokki, oravanmarja, käenkaali. Alueella on yksittäisiä huomioitavia luontoarvoja. Peltoalueen länsipäädyn ja valtatie 25:n väliin jää n vuotiasta harvaan siemenpuuasentoon hakattua männikköä, jossa sekapuustona on raita, harmaaleppä, koivu ja kuusi (paljon nuorta koivua kasvamassa). Kitteläntien pohjoispuolella asutusten välissä sijaitseva metsäalue on tiheää vuotiasta koivikkoa, jossa on myös mäntyä raitaa ja haapaa. Kosteuden vuoksi aluetta on ojitettu jonkin verran. Putkilokasveja ovat mm. vuohenputki, terttuselja, maitohorsma, mesimarja, ahomansikka ja valkovuokko. Metsä muuttuu yksittäisen asuinrakennuksen jälkeen selvemmin sekametsäksi, jossa alla kasvaa runsaasti koivua, raitaa, pihlajaa sekä myös mäntyä. Maitohorsmaa on runsaasti. Ennen kapea peltokaistaletta Kaltevantien varressa, kasvaa kolmion muotoinen metsäalue, jolla on yksittäisiä huomioitavia luontoarvoja. Metsä on vuotiasta tiheää, pääasiassa lehtimetsää (koivu, haapa, raita, pihlaja). Seassa kasvaa myös kuusta ja mäntyä. Alueen pohjoisosassa metsä muuttuu kuusivaltaisemmaksi luonnontilaisemmaksi mustikkatyypin metsäksi. Haapojen vuoksi alue voisi olla potentiaalinen liito-oravalle. Kuva 9. Metsäkaltevan luontoarvot. Turkoosi = säilytettävä liito-orava-alue, keltainen = liito-oravan ruokailualue, vihreä = mahdollinen liito-oravan ruokailualue, violetti = paikallisia luontoarvoja. Kitteläntien eteläpuolella puolestaan kasvaa vuotiaita kuusia, koivuja ja mäntyjä ja alla on runsaasti lehtipuustoa. Kitteläntien varrella kasvaa muutamia kookkaampia mäntyjä reilun 300 m etäisyydellä Kaltevantien risteyksestä (Kitteläntien tekemästä mutkasta hieman Kaltevantien suuntaan). Vantaanjoen solmukohdan läheisyydessä kasvaa 40-vuotiasta istutuskuusikkoa. Vantaanjoen varsi on paikallisesti arvokas luontokohde. Kravunlaakson puolinen ranta on vuohenputkityypin rantalehtoa. Jokirannan läheisyydessä on erittäin tiheää sekametsää (tuomi, koivu, kuusi, 6

8 harmaaleppä, pihlaja, haapa), joka muuttuu Kitteläntielle mentäessä vähitellen kuusivaltaiseksi sekametsäksi. Rantalehdossa yksittäisten kuusten ikä on noin 60 vuotta, muun puuston ollessa tätä nuorempaa. Järeiden haapojen vuoksi rantavyöhyke soveltuisi myös liito-oravan elinpiiriksi tai voisi toimia kulkuyhteytenä. Pensaskerroksen lajeina ovat mm. taikinamarja, käenkaali, sudenmarja, vadelma, terttuselja, ranta-kukka ja ranta-alpi. Kasvillisuustiedot perustuvat Luontotieto Keironin tekemään luontoselvitykseen (2005). Ekologiset yhteydet Keskustaajaman osayleiskaavan tarkistuksen mukaisesti taajamarakenne laajenee Metsäkaltevan kaupunginosana etelän suuntaan ja yleiskaavan yhteydessä ekologista yhteyksistä laadittiin selvitys (Hyvinkään keskustaajaman osayleiskaavan eteläosien ekologinen verkosto, Sito Oy ). Selvityksen mukaan Metsäkaltevan läpi aikaisemmin kulkenut maakunnallinen ekologinen yhteys säilyy toimivana yhteytenä vaikka siirtyykin hieman etelämmäs ja kapenee n metrin levyiseksi itä-länsisuuntaiseksi yhteydeksi. Kravunlaakson kohdalla Vantaanjoen ranta on osa maakunnallista ekologista verkostoa (myös maakuntakaavassa viheryhteystarpeena osoitettu). Lisäksi vt 25 varren suojaviheralue on selvityksessä merkitty paikallisena yhteytenä. Valtatie 25:n yli on selvityksessä merkitty viheryhteystarve sekä Vantaanjoen maakunnallisen yhteyden että paikallisen yhteyden jatkumiseksi. Kuva 10. Maakunnallinen ja paikallinen ekologinen verkosto Keskustaajaman osayleiskaava-alueella (Sito Oy 2011). Kravunlaakso rajattu karttaan sinisellä. Eläimistö Metsäkaltevan alueella tiedettiin esiintyvän liito-oravia Kaltevantien länsipuolella tilan 6:126 alueella (Uudenmaan ympäristökeskuksen päätös) jo ennen kuin alueelle tehtiin luontoselvitys. Vuoden 2005 luontoselvityksen yhteydessä löydettiin myös kolme muuta liito-oravan asuttamaa kohdetta. Keväällä 2007 tehtiin tarkempi liito-oravaselvitys (Luontotieto Keiron). Tällöin liito-oravaa esiintyi Sokkelossa, tilan 6:126 alueella ja Palojen varressa. Kravunlaakson alueelta ei ole tavattu liito-oravia, mutta Vantaanjoen varsi sekä kolmionmuotoinen metsäkaistale Kitteläntien pohjoispuolella on luokiteltu Luontotieto Keironin tekemässä luontoselvi- 7

9 tyksessä (2007) alueiksi, joilla on liito-oravalle joitakin tärkeitä elementtejä. Vantaanjoen varsi soveltuu liito-oravan ruokailualueeksi tai tulevaisuudessa jopa potentiaaliseksi esiintymäksi. Viheryhteydet ovat kuitenkin kuviolle heikot, koska eri suuntiin on siemenpuiden takana taimikoita tai peltoja. Kolmionmuotoinen pikkumetsikkö sisältää joitakin elementtejä, mutta on kooltaan kovin pieni ja eristyksissä. Kolopuita ei havaittu ja puusto on melko nuorta ja väljää. Tämäkin alue sopii lähinnä liitooravan ruokailualueeksi. (kts. kuva 9.) Muista eläimistä ei tehty erillistä selvitystä, mutta vuoden 2005 luontoselvityksen teon yhteydessä nähtiin metsäkauris Palojoen eteläpuolella, sähkölinjojen välisellä metsäalueella. Myös hirvenjälkiä oli runsaasti. Vantaanjoen varren metsäalueen eteläpäästä havaittiin vuoden 2007 liitooravaselvitystä tehtäessä reviiriä huutava harmaapäätikka, joka on harvinaisehko lounainen laji. Se ilmentää hieman parempaa lehtimetsää ja lehtilahopuun esiintymistä. Vantaanjoessa elää vuollejokisimpukka, joka on EU-alueella erittäin uhanalainen ja rauhoitettu EU:n luontodirektiivin mukainen laji. Luonnontieteellisen museon tutkijaryhmä kartoitti simpukoiden määrää vuosina ja lajin todettiin levinneen Vanhankaupunginkoskelta Nurmijärven Nukarinkoskelle asti. Vuonna 2008 valmistuneen lisätutkimuksen mukaan vuollejokisimpukkapopulaatio on kooltaan n. 2 miljoonaa yksilöä ja siten Suomen tärkein tunnettu esiintymä. Valtioneuvos on päättänyt ehdottaa EU:n komissiolle Vantaanjoen lisäämistä Natura2000-verkostoon 59 km pituiselta osuudelta (Nukarinkosken alapuolinen osuus). Inventointien perusteella simpukkaa ei ole esiintynyt Nukarinkosken ja Kaltevan sillan välisellä alueella. Vuollejokisimpukka ei siis ainakaan toistaiseksi ole levinnyt Hyvinkäälle ja Kravunlaakson alueelle asti. Pohjavesi Suunnittelualue ei sijaitse pohjavesialueella. Lähin luokiteltu pohjavesialue (I-Luokka, , Hyvinkää) sijaitsee noin 2 km länteen kohteesta. Ramboll Finland Oy on tutkinut Kaltevan alueen pohjavesiolosuhteita v (Kaltevan alue, pohjatutkimukset ja painumalaskelmat). Kravunlaakson alueelle asennettiin pohjavesiputket alimpiin vettä johtaviin maakerroksiin kahdessa tutkimuspisteessä. Pohjaveden pinta vaihtelee alueella n. 1-2,5 m maanpinnasta. Orsivettä esiintyi selvästi yhdessä tutkimuspisteessä Kitteläntien pohjoispuolella asuintilan läheisyydessä, missä orsivesiputkesta mitattu vedenpinta oli yli 2 m pohjaveden pintaa korkeammalla. Pintavedet ja alin suositeltu rakentamiskorkeus Kravunlaakso rajoittuu lounaisreunaltaan Vantaanjokeen, jonne alueen pintavedet laskevat. Vantaanjoki kulkee Kravunlaakson kohdalla pääosin melko tasaisessa maastossa. Uoma on suora ja melko kapea. Joen rannat ovat melko jyrkät ja vedenkorkeuden vaihtelusta johtuen eroosion syömät saviset törmät. Pitkillä matkoilla joen ranta laskee noin 15 m leveällä vyöhykkeellä 3-5 metriä. Uomaan liittyy Kravunlaakson puolelta 4 luontaista luonnonpuroa, jotka savikoilla virtaavat matalissa raviineissa. Maisemallisesti alueen merkitys on pääosin pieni. Kaltevantien sillan kohdalla joki kulkee avoimemmassa maisemassa ja muodostaa maisemallisen solmukohdan. Lisäksi alueella on peltoojia. Uudenmaan ympäristökeskukselta on saatu vuonna 2007 lausunto Vantaajoen tulvimisesta ja alimmista suositeltavista rakentamiskorkeuksista mm. Kravunlaakson alueella. Alin suositeltava rakentamiskorkeus tarkoittaa sitä korkeustasoa, jolle tulvavesi voi nousta ilman että se vahingoittaa rakenteita. Suositus perustuu kerran 50 vuodessa toistuvaan tulvakorkeuteen, johon lisätään olosuhteiden ja määritystarkkuuden perusteella harkinnanvarainen lisäkorkeus (tavoitteena, että suositus vastaa vähintään kerran 100 vuodessa toistuvaa tulvakorkeutta). Kravunlaakson alueelta alimmat suositeltava rakennuskorkeudet on arvioitu kahdessa pisteessä: Hangonväylän (Vt 25) sillan kohdalla +80,64 m ja Kaltevantien sillan kohdalla + 80,34 m (N2000). Kravunlaakson alue ei ole varsinaisesti tulvalle altista aluetta, mutta alimmat rakentamiskorkeudet vaikuttavat etenkin alueen kaakkoisosassa siihen, miten lähelle Vantaanjokea voidaan rakentaa. Radon Suunnittelualue on pääasiallisesti silttiä ja savea, joka läpäisee radonia huonosti. Radonhaittojen torjuminen ei siten vaadi yhtä suuria toimenpiteitä kuin sora- tai moreenialueilla. 8

10 Liikenne ja melu Kravunlaakson alue rajautuu luoteessa valtatie 25:een ja kaakossa Kaltevantiehen. Alueen läpi kulkee Kitteläntie, joka alittaa vt 25:n ja jatkuu Kittelän alueen kautta Uudenmaankadulle asti. Hyvinkään liikennejärjestelmäsuunnitelman mukaan Kaltevantien liikennemäärä on vuonna 2008 ollut 100 ajoneuvoa/vrk ja Kitteläntien 200 ajoneuvoa/vrk. Valtatien 25 liikenne aiheuttaa melua suunnittelualueelle. Liikenneviraston mukaan Vt 25:n liikennemäärä oli vuonna ajoneuvoa/vrk. Liikenneviraston tekemän maanteiden meluselvityksessä 2012 on käytetty vuoden 2011 arvioitu liikennemäärää, joka olisi suunnittelualueen kohdalla ajoneuvoa/vrk. Tämän selvityksen mukaan päivämelun (7-22 LAeq) yli 55 db melualue ulottuu Kravunlaakson kohdalla n metrin päähän maantiestä ja yömelu (22-7 LAeq) yli 45 db alue ulottuu Vantaanjoen varressa jopa 420 m päähän maantiestä ja Kitteläntien pohjoispuolella n m päähän. Käytännössä kaikki nykyiset Kitteläntien pään asuinrakennukset sijoittuvat tälle yli 45 db yömelualueelle. (kts kuva 11) Kuva 11. Valtatie 25 melualueet v Kravunlaakson kohdalla. Hyvinkään liikennejärjestelmäsuunnitelmassa on valtatien 25 liikennemääräksi Kravunlaakson kohdalla arvioitu n ajoneuvoa/vrk (Kuva 12). Aikaisempi vuonna 2008 tehty liikenne-ennuste (Vt 25 aluevaraussuunnitelma, v. 2008) oli ajoneuvoa/vrk ja johtuen mm. tästä ennusteen kasvusta, on tarkoitus teettää uusi meluselvitys, jossa tarkistetaan mm. vuoden 2030 liikenne-ennuste ja sen mukaiset melualueet alueella sekä tutkitaan mahdollisen melusuojauksen vaihtoehtoja ja kustannuksia. Uuden selvityksen perusteella arvioidaan rakentamisen sijoittamista alueelle sekä melusuojauksen tarvetta ja laajuutta. Valtatie 25 aluevaraussuunnitelma välillä Vantaanjoki - Jokelantie Valtatien 25 aluevaraussuunnitelman mukaan tie on tarkoitus leventää tulevaisuudessa kapeaksi keskikaiteelliseksi nelikaistatieksi. Vuonna 2008 tehtyjen liikenne-ennusteiden mukaan kaksikaistaisen valtatien kapasiteetti riittää suunnittelualueella vielä vuonna 2030 suhteellisen hyvin. Eritasoliittymien rakentaminen välivaiheiden kautta jo aiemmin on kuitenkin tarpeen, jotta ongelmalliset va- 9

11 semmalle kääntymiset voidaan poistaa Kalevankadun ja Jokelantien liittymistä. Uusien liikenneennusteiden mukaan liikennemäärä kasvaisi tätä arviota nopeammin, joten nelikaistaistaminen saattaa tulla nopeammin ajankohtaiseksi. Liikennemelun kannalta nelikaistaistamisen vaatimat rampit vähentävät hieman melun leviämistä Metsäkaltevan alueelle. Tällä ei kuitenkaan ole vaikutusta Kravunlaakson alueella. Aluevaraussuunnitelmassa tavoitenopeudeksi on asetettu 100 km/h, mutta tämä ei ole realistista uuden asuinalueen kannalta. Tie kulkee tulevaisuudessa Hyvinkään taajamarakenteen läpi, joten nopeuden nostaminen ei ole perusteltua (asutuksen kannalta nopeus tulisi säilyttää 80 km/h). Kuva 12. Hyvinkään liikennejärjestelmäsuunnitelman liikennemääräennuste v (ajoneuvoa/iltahuipputunti).(wsp Finland Oy ja Strafica Oy 2010) Maanomistus Kaupunki on hankkinut valtaosan Metsäkaltevan alueesta omistukseensa viimeisten 15 vuoden aikana. Yksityisen omistuksessa olevaa aluetta on vielä mm. Kaltevantien varrella lähinnä tien koillispäässä sekä Kitteläntien itäpuolella. Yksityisen omistamat maa-alueet ovat pääasiassa pienehköjä asuintiloja sekä niiden läheisyydessä sijaitsevia peltoalueita. Kravunlaakson alue on kaupungin omistuksessa, lukuun ottamatta Kitteläntien asuintiloja (9 kpl). Kaltevantiehen rajoittuvista peltoalueista on tehty vaihtokirja , jonka mukaisesti maanomistus on siirtynyt kaupungille Viljelijä saa kuitenkin viljellä näitä peltoalueita korvauksetta saakka ja tämän jälkeen hänellä on oikeus saada ko. peltoalueet vuokralle mikäli kaupunki ei tarvitse alueita käyttöönsä vuonna Suunnittelutilanne Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet Valtioneuvosto on päättänyt valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista Tavoitteita on tarkistettu Suunnittelualuetta koskevat alueidenkäyttötavoitteista seuraavat kokonaisuudet: toimiva aluerakenne eheytyvä yhdyskuntarakenne ja elinympäristön laatu kulttuuri- ja luonnonperintö, virkistyskäyttö ja luonnonvarat toimivat yhteysverkostot ja energiahuolto Helsingin seudun erityiskysymykset 10

12 Eheytyvä yhdyskuntarakenne ja elinympäristön laatu varattava riittävät alueet jalankulun ja pyöräilyn verkostoja varten sekä edistettävä verkostojen jatkuvuutta, turvallisuutta ja laatua. Huomioidaan joukkoliikenteenyhteydet, pyöräilyja jalankulkureitit sekä keskustan että mahdollisen Palopuron aseman suuntaan. elinkeinotoiminnat suunnataan hyvien joukkoliikenneyhteyksien varrelle; vt 25 ja Jokelantie. on luotava edellytykset hyvälle taajamakuvalle. Taajamia kehitettäessä on huolehdittava siitä, että viheralueista muodostuu yhtenäisiä kokonaisuuksia. on otettava huomioon viranomaisten selvitysten mukaiset tulvavaara-alueet ja pyrittävä ehkäisemään tulvin liittyvät riskit. Uutta rakentamista ei tule osoittaa tulva-alueelle. on varauduttava lisääntyviin myrskyihin, rankkasateisiin ja taajamatulviin. huomioitava alueen maa- ja kallioperän soveltuvuus suunniteltuun käyttöön. ehkäistävä melusta aiheutuvaa haittaa ja pyrittävä vähentämään jo olemassa olevia haittoja. Uusia asuinalueita tai muita melulle herkkiä toimintoja ei tule sijoittaa melualueille varmistamatta riittävää meluntorjuntaa. tulee edistää energian säästämistä sekä uusiutuvien energialähteiden ja kaukolämmön käyttöedellytyksiä. turvataan taajamien alueellisten vesihuoltoratkaisujen toteuttaminen. Kulttuuri- ja luontoperintö, virkistyskäyttö ja luonnonvarat huomioitava ekologisesti ja virkistyskäytön kannalta merkittävät ja yhtenäiset luonnonalueet. Alueidenkäyttöä on ohjattava siten, ettei näitä aluekokonaisuuksia tarpeettomasti pirstota. huomioitava pohja- ja pintavesien suojelun tarve ja käyttötarpeet sekä hulevesien käsittelyyn liittyvät asiat. huomioitava viranomaisten laatimat valtakunnalliset inventoinnit. liito-oravalle tärkeiden alueiden säilyttäminen luonnontilaisena. Toimivat yhteysverkostot ja energiahuolto turvattava olemassa olevien valtakunnallisesti merkittävien ratojen ja maanteiden jatkuvuus ja kehittämismahdollisuudet mahdollistetaan Metsäkaltevassa kaukolämmön ja muiden energiatehokkaiden energiatuotantolähteiden käyttöedellytyksiä. Helsingin seudun erityiskysymykset - tonttimaan riittävyys on varmistettava - alueidenkäytön mitoituksella tulee parantaa joukkoliikenteen toimintaedellytyksiä ja hyödyntämismahdollisuuksia. - alueidenkäytön suunnittelulla ehkäistään yhdyskuntarakenteen hajautumista. - alueidenkäytön suunnittelussa on turvattava väestön tarpeiden edellyttämät ylikunnalliseen virkistyskäyttöön soveltuvat, riittävän laajat ja vetomaiset alueet sekä niitä yhdistävän viheralueverkoston jatkuvuus. Maakuntakaava Ympäristöministeriön vahvistamassa maakuntakaavassa Metsäkalteva on osoitettu taajamatoimintojen alueeksi. Alueen kasvusuunta Jokelan suuntaan on osoitettu erillisellä merkinnällä. Maakuntakaavassa on lisäksi osoitettu varaukset voimalinjoille. Vantaanjoen varteen on osoitettu vihervyöhykkeen tarve ja Kuva 13. Ote epävirallisesta Uudenmaan maakuntakaavayhdistelmästä. Kravunlaakso rajattu punaisella. 11

13 itse Vantaanjoki on osoitettu vedenhankinnan kannalta arvokkaaksi pintavesialueeksi. Uudenmaan maakuntavaltuusto hyväksyi 1. vaihemaakuntakaavan Ympäristöministeriö vahvisti sen Tässä kaavassa ei ole suunnittelualuetta koskevia merkintöjä. Uudenmaan 2.vaihemaakuntakaavassa (hyväksytty maakuntavaltuustossa) Metsäkaltevaa koskevia tarkennuksia ovat Kopula-Hyvinkää 400 kv-voimalinjan poistaminen, uuden viheryhteystarpeen lisääminen Metsäkaltevan ja Palopuron alueiden väille sekä merkitykseltään seudullisen vähittäis-kaupan suuryksikön lisääminen Metsäkaltevansillan kohdalle. Lisäksi Vantaanjoen eteläpuoliset alueet on osoitettu taajamatoimintojen tai työpaikka-alueiden reservialueeksi. Yleiskaava Kravunlaakson alueella on voimassa Keskustaajaman osayleiskaava 2030 (hyv. kv , osittainen voimaantulo kh ) Keskustaajaman osayleiskaavan hyväksymispäätöksestä on valitettu korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Kaupunginhallitus on määrännyt keskustaajaman osayleiskaavan tulemaan voimaan lukuun ottamatta niitä alueita, joita valitus koskee. Kravunlaakson alue kuuluu voimaan tulleeseen alueeseen, mutta sen kaakkoispuoleinen alue Kaltevantien itäpuolella odottaa yleiskaavan valituksen ratkaisua (Kuvassa 14 valitusalueet mustalla ruksilla). Kuva 14. Ote keskustaajaman osayleiskaavasta 2030.(Kravunlaakso rajattu violetilla. 12

14 Yleiskaavassa suunnittelualue on osoitettu pääosin erillispientalojen uudeksi alueeksi (AO), jonne on sijoitettu kaksi julkisten palvelujen ja hallinnon uutta aluetta (PY). Vt 25:n varteen on osoitettu uutta suojaviheraluetta (EV) ja Vantaanjoen varsi puolestaan on varattu uudeksi virkistysalueeksi (V). Vantaanjoen varteen on lisäksi osoitettu ohjeellinen ulkoilureitti. Asemakaava Suunnittelualueella ei ole voimassa olevia asemakaavoja. Kravunlaakson alue liittyy koillisreunaltaan jo voimaan tulleisiin Kravunharjun asuntomessualueen ja Metsäkaltevan keskustan (hyväksytty ) sekä Kravunrinteen asemakaavoihin (hyväksytty ). Kuva 15. Ote ajantasa-asemakaavasta. (Kuvaan on merkitty myös kaava-alueiden rajat, kaavanumerot ja hyväksymispäivämäärät) Metsäkaltevan yleissuunnittelu Koko Metsäkaltevan aluetta tutkittiin jo vuoden 2008 aikana yleissuunnitelmatasolla. Yleissuunnitelmatyön kuluessa tehtiin useita erilaisia vaihtoehtoja, joita käsiteltiin ja vertailtiin tekniikan ja ympäristön toimialan eri yksiköistä sekä sivistystoimen liikuntapalveluista koostuvan työryhmän kokouksissa. Keskustan osayleiskaavan tarkistuksen keskeneräisyyden vuoksi yleissuunnitelmaa ei kuitenkaan katsottu mahdolliseksi viedä eteenpäin koska mm. liikenneverkko, tavoitteet ja mitoitus tarkentuivat vasta yleiskaavatyön yhteydessä. Yleissuunnitelman päivittäminen aloitettiin loppuvuodesta 2012 lähes samalla työryhmällä, joka oli laatimassa vuoden 2008 yleissuunnitelmaa. Päivitetty yleissuunnitelma valmistui maaliskuun alussa Kuvassa 16 on esitetty koko Metsäkaltevan kaupunginosan kattava yleissuunnitelma. Yleissuunnitelmassa on tarkennettu yleiskaavassa laadittuja ratkaisuja, joita ei voitu ratkaista vuoden 2008 yleissuunnittelun aikana. Suunnitelmassa Vt 25 eteläpuoli ja Jokelantien varsi ovat työpaikka-alueita. Metsäkaltevan pääkatujen varsille keskittyy yhtiömuotoinen rakentaminen ja pääosa alueesta on varattu omakotiasumiselle. Kerrostaloasumista on osoitettu Metsäkaltevan keskustan tuntumaan ja Kirkulankorvenkadun päähän. Viheralueet muodostuvat yhtenäisistä jatkuvista vihernauhoista, jotka kulkevat Metsäkaltevan 13

15 läpi sekä luoteis-kaakkoissuuntaisesti että koillis-lounaissuuntaisesti. Katuverkkoa on tarkennettu niin, että korttelialueet erottuvat omina kokonaisuuksina. Kuva 16. Metsäkaltevan yleissuunnitelma Kravunlaakson alue on merkitty punaisella rajalla. (vaaleanruskea = omakotitaloalue, ruskea = rivi- tai pienkerrostaloalue, tummanruskea = kerrostaloalue, harmaa ja oranssi = työpaikka-alue, violetti = koulu-, päiväkoti tai muu julkisen hallinnon tai palvelun alue, vihreä = puisto- tai lähivirkistysalue, sinivihreä = suojaviheralue (kuvan itäreunalla olevalla pohjoiseteläsuuntaisella suojaviheralueella kulkee kohdassa 3.1 mainitut voimajohtolinjat), sininen = vesistöt.) Yleissuunnitelman perusteella on arvioitu Metsäkaltevan asukasmäärää kun kaupunginosa on kokonaisuudessaan rakentunut. Metsäkaltevan asumiseen varattuja alueita on tiivistetty tehokkuutta nostamalla, jolloin väestönmäärä on noussut aiemmin esitetyistä arvioista. Asukasmäärän kehityksessä tulee huomioida alueella nykyisin sijaitsevat kiinteistöt, joista yksi merkittävimmistä on Suomen Terästekniikka Kaltevan alueella. Nykyisten kiinteistöjen muuttaminen yleissuunnitelman mukaisiin käyttötarkoituksiin voi kestää huomattavan kauan, etenkin kun asemakaavoitusta päästään aloittamaan aikaisintaan vasta kun yleiskaava on saanut lainvoiman. Laskennallinen asumisväljyys yhtiömuotoisilla tonteilla henkilöä kohti vaikuttaa myös asukasmäärään. Metsäkaltevaan sijoittunee laskentatavasta riippuen arviolta n asukasta. 14

16 4 VAIKUTUSTEN ARVIONTI Vaikutusten selvittämisen tarkoituksena on jo suunnittelun aikana saada tietoa suunnitteluratkaisujen merkityksestä ja siten parantaa lopullisen suunnitelman laatua. Valmistelun alussa tutkitaan vaihtoehtoisia kaavarunkovaihtoehtoja ja arvioidaan niiden vaikutuksia yleispiirteisesti. Kaavarungon pohjalta laaditaan yksityiskohtaisempi asemakaavaluonnos, jonka osalta vaikutusten arviointia tarkennetaan. Asemakaavaehdotusvaiheessa vaikutusten arviointi päivitetään ja lopullinen vaikutusten arviointi esitetään asemakaavaselostuksessa. Tämän alueen kaavaa laadittaessa erityistä huomiota kiinnitetään erilaisiin ympäristö- ja sosiaalisiin vaikutuksiin, joita on tarkemmin eritelty alla. Lueteltujen lisäksi suunnittelun aikana saattaa tulla esiin uusia arvioitavia asioita, joita tässä ei ole mainittu. Vaikutusten arvioinnilla tarkennetaan myös alueen suunnittelun tavoitteita. Liikenne ja melu Melun aiheuttamat rajoitukset maankäyttöön Liikenteen melun vaikutukset, melun huomioiminen suunnittelussa sekä melusuojaus Suunniteltavan maankäytön liittyminen ulkoiseen liikenneverkkoon ja alueen liikenteen sisäinen toimivuus Kevyen liikenteen verkoston tarpeet ja yhteydet Tuleva maankäyttö ja rakennukset Tulevan maankäytön muutoksen vaikutukset olemassa olevaan maankäyttöön Uuden rakentamisen sopeutuminen ympäristöön Vantaanjoen alimpien rakennuskorkeuksien huomioiminen Maaperä ja rakennettavuus Rakentamiseen soveltumattoman joen ranta-alueen laajuus ja sen varaaminen virkistyskäyttöön Maaperän savisuuden vaikutukset rakentamiseen, perustamistapaan ja alueen suunnitteluun Maisemakuva Kravunlaakson rakentamisen vaikutukset maisemaan, erityisesti Kravunarkunmäen rinteen omakotitonteilta ja näköalapaikalta avautuviin näkymiin sekä Vantaanjoen ja Kaltevantien solmukohdassa. Luonnonympäristö Maankäytön muutoksen vaikutukset luonnonympäristöön Alueen nykyisen luonnonympäristön soveltuvuus tulevaan maankäyttöön Luonnon ja tulevan maankäytön mahdollisimman hyvän kokonaisuuden edistäminen suunnittelun keinoin Viheryhteyksien riittävyys ja luonteva jatkuvuus mm. Vantaanjoen varteen, Metsäkaltevan keskustaan ja Palopuron suuntaan sekä koko kaupungin keskustaan. Vantaanjoen varren toimivuus myös ekologisena käytävänä Hulevesiverkoston jatkuvuus ja toimivuus Mahdollisen melusuojauksen vaikutus ekologisen yhteyden toimivuuteen Energiatehokkuus Rakennusten suuntautuminen aurinkoenergian hyödyntämisen kannalta optimaaliseen suuntaan Alueelle mahdollisten vaihtoehtoisten energiamuotojen tutkiminen 15

17 5 OSALLISET Kaava-alueen ja lähiympäristön maanomistajat ja -haltijat Kaava-alueen ja lähiympäristön asukkaat sekä muut mahdolliset alueen sekä lähiympäristön käyttäjät Kaupungin toimialat: o Tekniikka ja Ympäristö: kunnallistekniikka (kadunsuunnittelu, liikennesuunnittelu, puistoyksikkö), kaupunkimittaus, rakennusvalvonta, ympäristöpalvelu, Hyvinkään Vesi o Sivistystoimi: liikuntapalvelut, perusturva Uudenmaan elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskus Liikennevirasto Keski-Uudenmaan pelastuslaitos Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys ry Hyvinkään ympäristönsuojeluyhdistys Verkonrakentajat: Fortum Sähkönsiirto Oy, Fingrid Oyj, TeliaSonera Oyj, Elisa Oyj, DNA Palvelut Oy, TDC Oy, Hyvinkään Lämpövoima Oy 6 OSALLISTUMISEN JA VUOROVAIKUTUKSEN JÄRJESTÄMINEN Vireilletulo (syksy 2013) Kaupunginhallitus on tehnyt kaavoituspäätöksen ( 353). Asemakaavoituksen vireilletulosta ilmoitetaan kuulutuksella Aamupostissa sekä kirjeitse naapuritonttien omistajille ja haltijoille sekä muille nimetyille osallisille. Kaupungin yhteistyötahoille sekä verkonrakentajille ilmoitetaan sähköpostitse. Vireilletulon yhteydessä osallistumis- ja arviointisuunnitelma laitetaan nähtäville ja siihen voi tutustua kaavoitusyksikössä sekä kaupungin www-sivuilla. Valmisteluvaihe (syksy kevät 2014) Alueen suuresta koosta johtuen, ennen varsinaisia asemakaavoja, laaditaan koko aluetta koskeva kaavarunko. Toisistaan poikkeavia kaavarunkovaihtoehtoja on tarkoitus laittaa nähtäville alkuvuodesta Kaavarunkovaihtoehdot laitetaan nähtäville samaan tapaan kuin alla kuvattu asemakaavaluonnos ja myös niistä on mahdollista antaa mielipiteitä ja kommentteja. Joulukuussa 2013 pidetään lisäksi asukastilaisuus Metsäkaltevan yleissuunnitelmasta ja mm. Kravunlaakson suunnittelusta. Kaavanrungon valmistumisen jälkeen laaditaan alueen ensimmäinen asemakaavaluonnos, joka valmisteluaineistoineen laitetaan nähtäville 30 päivän ajaksi teknisen keskuksen kaavoitusyksikön ilmoitustaululle (Suutarinkatu 2, 2. krs.) sekä kaupungin verkkosivuille. Luonnosvaiheen kuulemisesta tiedotetaan nimetyille osallisille ja yhteistyötahoille joko kirjeellä tai sähköpostin välityksellä. Lisäksi luonnosvaiheen kuulemisesta ilmoitetaan kuulutuksella Aamupostissa ja kaupungin www-sivuilla. Tässä vaiheessa osallisilla on mahdollisuus antaa kaavaluonnosta koskevia mielipiteitä joko kirjallisesti tai suullisesti ilmoituksessa mainittuna ajankohtana. Mielipiteet tutkitaan kaavoitusyksikössä ja huomioidaan tavoitteiden puitteissa mahdollisuuksien mukaan. Mielipiteitä käsitellään tarvittaessa kaavakäsittelyn yhteydessä teknisessä lautakunnassa sekä kaupunginhallituksessa. Ehdotusvaihe (syksy 2014/kevät 2015) Suunnitelma muokataan asemakaavaehdotukseksi, jonka kaupunginhallitus asettaa teknisen lautakunnan käsittelyn jälkeen virallisesti nähtäville 30 päivän ajaksi (tekninen keskus/kaavoitusyksikkö). Tässä vaiheessa nähtävillä olosta ilmoitetaan kuulutuksella Aamupostissa ja kaavaehdotuksesta saa tarvittaessa jättää kirjallisen muistutuksen kuulutuksessa esitetyllä tavalla. Nähtävillä olon jälkeen mahdolliset muistutukset käsitellään teknisessä lautakunnassa ja kaupungin hallituksessa ja tutkitaan suunnitelman muuttamistarve. Muistutuksen tehneille, jotka ovat ilmoitta- 16

18 neet osoitteensa, ilmoitetaan kunnan perusteltu kannanotto esitettyyn mielipiteeseen sen jälkeen, kun asia on käsitelty teknisessä lautakunnassa. Kaavan hyväksyminen ja voimaantulo Asemakaavaehdotus hyväksytään kaupunginvaltuustossa. Hyväksymisestä ilmoitetaan niille, jotka ovat sitä nähtävilläoloaikana kirjallisesti pyytäneet ja samalla ilmoittaneet osoitteensa. Hyväksymispäätöksestä voi edelleen valittaa 30 vrk kuluessa Helsingin hallinto-oikeudelle. Valitusajan päätyttyä kaavan voimaantulosta ilmoitetaan kuulutuksella Aamupostissa sekä kaupungin internet-sivuilla Koko kaavaprosessin ajan kaavoituksen kotisivuilta (www.hyvinkaa.fi/vireilla-olevat-asemakaavat) löytyy tietoja kaavasta ja sen etenemisestä. 7 PALAUTE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMASTA Osallistumis- ja arviointisuunnitelman laatimisesta määrätään MRL:n 63 :ssä. Suunnitelmaa täydennetään tarvittaessa ja se on mahdollisine päivityksineen koko kaavaprosessin ajan nähtävillä kaavoituksen verkkosivuilla sekä saatavilla kaavayksiköstä. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta voi antaa palautetta kaavayksikköön asian valmistelijalle, kaavasuunnittelija Charlotta Tannerille. Maankäyttö- ja rakennuslain (MRL 64 ) nojalla osallisilla on ennen kaavaehdotuksen asettamista julkisesti nähtäville mahdollisuus esittää Uudenmaan ympäristökeskukselle neuvottelun käymistä osallistumis- ja arviointisuunnitelman riittävyydestä. VALMISTELIJA Kaavasuunnittelija Charlotta Tanner Yhteystiedot: p Postiosoite: s-posti: HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNIIKKA JA YMPÄRISTÖ Käyntiosoite: Kaavoitus Tekninen keskus/kaavoitus PL 21 Suutarinkatu 2 D, Hyvinkää (II kerros) Hyvinkää PÄIVÄYS Hyvinkäällä 11. marraskuuta

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Välitien nimenmuutos

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Välitien nimenmuutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Välitien nimenmuutos Hyvinkään kaupungin 17. kaupunginosan katualuetta koskeva asemakaavan muutos 17:036 HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNIIKKA JA YMPÄRISTÖ KAAVOITUS 23.11.2015

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA BG - liikekiinteistöt Oy asemakaava ja asemakaavan muutos

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA BG - liikekiinteistöt Oy asemakaava ja asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA BG - liikekiinteistöt Oy asemakaava ja asemakaavan muutos Hyvinkään kaupungin 51. kaupunginosan korttelin 5003 tonttia 7 koskeva asemakaava ja asemakaavan muutos 51:006

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Yli-Anttilantie 27

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Yli-Anttilantie 27 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Yli-Anttilantie 27 Hyvinkään kaupungin 12. kaupunginosan asemakaavan muutos korttelissa 1127 tontilla 1. 12:021 HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNIIKKA JA YMPÄRISTÖ KAAVOITUS

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Beckhoff Automation Oy

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Beckhoff Automation Oy OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Beckhoff Automation Oy Hyvinkään kaupungin 24. kaupunginosan asemakaavan muutos korttelissa 2301 24:012 HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNIIKKA JA YMPÄRISTÖ KAAVOITUS 30.03.2016

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kenttäkadun päiväkodin asemakaavan muutos

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kenttäkadun päiväkodin asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kenttäkadun päiväkodin asemakaavan muutos Hyvinkään kaupungin 02. kaupunginosan korttelia 113 ja katu ja virkistysaluetta koskeva asemakaavan muutos 02:073 HYVINKÄÄN

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Lasitalo

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Lasitalo OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Lasitalo Hyvinkään kaupungin 6. kaupunginosan korttelia 577 tonttia 24 koskeva asemakaavan muutos 06:104 HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNIIKKA JA YMPÄRISTÖ KAAVOITUS 15.10.2013

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Pavinmäenkatu 11

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Pavinmäenkatu 11 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Pavinmäenkatu 11 Hyvinkään kaupungin 33. kaupunginosan korttelin 3270 tonttia 2 koskeva asemakaavan muutos 33:005 HYVINKÄÄN KAUPUNKI KAAVOITUS 22.8.2017 OSALLISTUMIS-

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KAANAANMAAN PIENTALOALUEEN POHJOISOSA, 2. VAIHE

ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KAANAANMAAN PIENTALOALUEEN POHJOISOSA, 2. VAIHE KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD KAAVOITUSPALVELUT ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KAANAANMAAN PIENTALOALUEEN POHJOISOSA, 2. VAIHE ASEMAKAAVATYÖN SUUNNITTELUALUE Kokkolan kaupungin kaavoituspalvelut

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Korttelin 4401 asemakaavan muutos

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Korttelin 4401 asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Korttelin 4401 asemakaavan muutos Hyvinkään kaupungin 45. kaupunginosan korttelin 4401 tontteja 2 ja 3 koskeva asemakaavan muutos 45:006 HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNIIKKA

Lisätiedot

Hyökännummen koulun asemakaava ja asemkaavan muutos

Hyökännummen koulun asemakaava ja asemkaavan muutos 1(7) HYÖKÄNNUMMEN KOULUN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 7.9.2014 PROJ. NRO 244 Hyökännummen koulun asemakaava ja asemkaavan muutos OSOITE TAI MUU PAIKANNUS Sijainti

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNGIN 17. ALANURMON KAUPUNGINOSAN ASEMA- KAAVAN LAAJENNUS, VIERULANPELTO

LAPUAN KAUPUNGIN 17. ALANURMON KAUPUNGINOSAN ASEMA- KAAVAN LAAJENNUS, VIERULANPELTO 1 LAPUAN KAUPUNKI LAPUAN KAUPUNGIN 17. ALANURMON KAUPUNGINOSAN ASEMA- KAAVAN LAAJENNUS, VIERULANPELTO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Suunnitelman nimi ja suunnittelualue Suunnitelman nimi on ALANURMON

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vehkoja, asemakaavan muutos

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vehkoja, asemakaavan muutos ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vehkoja, asemakaavan muutos Hyvinkään kaupungin 12. kaupunginosan asemakaavan muutos korttelissa 1127. 12:020 HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNIIKKA JA YMPÄRISTÖ KAAVOITUS 13.3.2015 Asemakaavan

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KAUS/583/10.02.03/2014 VP 9/17.3.2014 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TIILIMÄEN (11.) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 15 TONTTI 10 ASEMAKAAVAN MUUTOS 609 1643 www.pori.fi/kaupunkisuunnittelu etunimi.sukunimi@pori.fi

Lisätiedot

Hyökännummi Kortteli 801 asemakaavan muutos

Hyökännummi Kortteli 801 asemakaavan muutos 1(7) HYÖKÄNNUMMI KORTTELI 801 ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PROJ. NRO 256 Hyökännummi Kortteli 801 asemakaavan muutos OSOITE TAI MUU PAIKANNUS Sijainti on osoitettu oheisessa

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HANGAKSEN PIENTALOALUE

ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HANGAKSEN PIENTALOALUE KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD KAAVOITUSPALVELUT ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HANGAKSEN PIENTALOALUE ASEMAKAAVATYÖN SUUNNITTELUALUE Aloite on Kokkolan kaupungin. Työn tavoitteena on

Lisätiedot

Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA 30.9.2015

Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA 30.9.2015 30.9.2015 Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA V a l k e a k o s k e n k a u p u n k i K a u p u n k i s u u n n i t t e l u S ä ä k s m ä e n t i e 2 3

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KAUS/1907/10.02.03/2014 VP 47/21.10.2014 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KYLÄSAAREN 34. KAUPUNGINOSAN KYLÄSAARENTIEN, KIVININTIEN, VANHAINKODINTIEN JA LAUNAISTENTIEN LÄHIYMPÄRISTÖ 1. ASEMAKAAVA 609

Lisätiedot

Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut

Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut KAPULIN YRITYSALUEEN III-VAIHEEN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TEHTÄVÄ PROJ.NRO 188 Asemakaava OSOITE TAI MUU PAIKANNUS Alueen ohjeellinen rajaus on

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Dnro KAUS/911/10.02.03/2014 VP 18 /13.5.2014 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA VIIKINÄINEN (69.) KAUPUNGINOSA, KORTTELIN 12 ASEMAKAAVAN MUUTOS 609 1646 www.pori.fi/kaupunkisuunnittelu etunimi.sukunimi@pori.fi

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Asemakaavan muutos osaan kortteleita 516 ja 517 Salonkadun, Uudenmaankadun ja Hyvinkäänkadun varrella

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Asemakaavan muutos osaan kortteleita 516 ja 517 Salonkadun, Uudenmaankadun ja Hyvinkäänkadun varrella OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Asemakaavan muutos osaan kortteleita 516 ja 517 Salonkadun, Uudenmaankadun ja Hyvinkäänkadun varrella Hyvinkään kaupungin 6. kaupunginosan, Viertola, kortteleiden

Lisätiedot

RAIVION ASEMAKAAVANMUUTOS

RAIVION ASEMAKAAVANMUUTOS VAMMALAN KAUPUNKI TEKNINEN LAUTAKUNTA G:\AKVAT\Raivio\OASL1.doc 1/5 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA RAIVION ASEMAKAAVANMUUTOS ALUEEN SIJAINTI Asemakaava koskee Raivion kaupunginosan vanhimman osan

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Ohrakatu 7

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Ohrakatu 7 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Ohrakatu 7 Hyvinkään kaupungin 11. kaupunginosan korttelin 1025 osaa ja katualuetta koskeva asemakaavan muutos 11:032 HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNIIKKA JA YMPÄRISTÖ KAAVOITUS

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 )

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) Ak 5192 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI 28.02.2017 ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Kankaanpään kaupungin 7. kaupunginosan (Reima) korttelia 527 ja puistoaluetta koskeva

Lisätiedot

SUODENNIEMEN JYRMYSJÄRVEN ALUEEN UUSI ASEMA- KAAVA

SUODENNIEMEN JYRMYSJÄRVEN ALUEEN UUSI ASEMA- KAAVA SASTAMALAN KAUPUNKI TEKNINEN LAUTAKUNTA 1/6 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SUODENNIEMEN JYRMYSJÄRVEN ALUEEN UUSI ASEMA- KAAVA ALUEEN SIJAINTI Uusi asemakaava koskee Sastamalan kaupungin Suodenniemen

Lisätiedot

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo: 11.5.2015 päivitetty: 4.2.2016 on lakisääteinen

Lisätiedot

1 (5) YMPLTK. 24.3.2014 ASEMAKAAVA: Kivilähteen yritysalueen laajennus (Siltatien ympäristö)

1 (5) YMPLTK. 24.3.2014 ASEMAKAAVA: Kivilähteen yritysalueen laajennus (Siltatien ympäristö) YLÖJÄRVI 1 (5) YMPLTK. 24.3.2014 ASEMAKAAVA: Kivilähteen yritysalueen laajennus (Siltatien ympäristö) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Suunnittelualue Suunnittelualue sijaitsee Kivilähteen teollisuusalueen

Lisätiedot

Kotkan kaupunkisuunnittelu / Marja Nevalainen, kaavoitusinsinööri,

Kotkan kaupunkisuunnittelu / Marja Nevalainen, kaavoitusinsinööri, OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS 30. KAUPUNGINOSA JUMALNIEMI OSA KORTTELIA 6 SEKÄ LÄHIVIRKISTYSALUETTA, KAAVA NRO 0616 VALMISTELIJA Kotkan kaupunkisuunnittelu / Marja Nevalainen,

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 ÄHTÄRIN KAUPUNKI Mustikkavuoren asemakaavan muutos, OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö-ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön sisällyttää

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Metsäkallio. Hyvinkään kaupungin 28. kaupunginosan asemakaava

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Metsäkallio. Hyvinkään kaupungin 28. kaupunginosan asemakaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Metsäkallio Hyvinkään kaupungin 28. kaupunginosan asemakaava HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNIIKKA JA YMPÄRISTÖ KAAVOITUS 20.08.2014 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Asemakaavan

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1(7) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVAN MUUTOS...2 1.3 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tässä asiakirjassa esitetään suunnittelualueen sijainti sekä aluetta koskevat lähtötiedot ja tavoitteet yleispiirteisesti. Lisäksi kerrotaan,

Lisätiedot

Konho, UPM-Kymmene Oyj ranta-asemakaava, kaava nro 483 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Konho, UPM-Kymmene Oyj ranta-asemakaava, kaava nro 483 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Konho, UPM-Kymmene Oyj ranta-asemakaava, kaava nro 483 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa esitetään suunnittelualueen sijainti sekä aluetta koskevat lähtö-

Lisätiedot

Janakkalan kunta Turenki

Janakkalan kunta Turenki Janakkalan kunta Turenki 17.8.2015 1 Kauriinmaa etelä D:no 267/2015 Asemakaava ja asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ALUEEN SIJAINTI Alue sijaitsee Turengin keskustan pohjoispuolella,

Lisätiedot

KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVA MARINKAISTEN LANKILAN PIENTALOALUE

KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVA MARINKAISTEN LANKILAN PIENTALOALUE KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVA MARINKAISTEN LANKILAN PIENTALOALUE BlomDesktop 2011 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 ALOITE TAI ASEMAKAAVAN VIREILLETULON SYY

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KETTUFARMINTIEN ITÄPUOLINEN ALUE

ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KETTUFARMINTIEN ITÄPUOLINEN ALUE KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD KAAVOITUSPALVELUT ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KETTUFARMINTIEN ITÄPUOLINEN ALUE ASEMAKAAVATYÖN SUUNNITTELUALUE Aloite on Kokkolan kaupungin. Työ liittyy

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KAUS/97/2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KARTANO (41.) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 17 TONTTI 10 ASEMAKAAVAN MUUTOS 609 1657 www.pori.fi/kaupunkisuunnittelu etunimi.sukunimi@pori.fi puh. 02 621 1600

Lisätiedot

3.11.2015. Maankäyttöpalvelut

3.11.2015. Maankäyttöpalvelut 1(5) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) (MRL 63 ) Maankäyttöpalvelut Asemakaavan muutos (2314) Asemantie 1-3 Asemakaavan muutos koskee 4. keskustan kaupunginosan rautatiealuetta. 3.11.2015 Osallistumis-

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA K-Market Ukko-Pekka (Hyvinkäänkatu 15)

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA K-Market Ukko-Pekka (Hyvinkäänkatu 15) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA K-Market Ukko-Pekka (Hyvinkäänkatu 15) kuva: Google Streetview Hyvinkään kaupungin Viertolan (6.) kaupunginosan korttelin 501 tonttia 14 koskeva asemakaavan muutos

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alue Asemakaavan muutos koskien Alavuden kaupungin Salmi 10. kaupunginosan korttelia 10046 ja siihen / Ympäristöpalvelut 20.10.2014 2 / 8 1 Osallistumis- ja

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 6 ASEMAKAAVANMUUTOS

SASTAMALAN KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 6 ASEMAKAAVANMUUTOS VAMMALAN KAUPUNKI TEKNINEN LAUTAKUNTA 1/7 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SASTAMALAN KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 6 ASEMAKAAVANMUUTOS ALUEEN SIJAINTI Asemakaavamuutos koskee Sastamalan kaupunginosan korttelia

Lisätiedot

KESKEISEN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, KOLMOSTIEN JA KYLPYLÄKADUN LIITTYMÄALUE

KESKEISEN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, KOLMOSTIEN JA KYLPYLÄKADUN LIITTYMÄALUE Liite 17 / Ymp.ltk 18.2.2014 / 25 KESKEISEN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, KOLMOSTIEN JA KYLPYLÄKADUN LIITTYMÄALUE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.2.2014 tark. 16.12.2014 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus-

Lisätiedot

ALOITE Aloitteen asemakaavan laatimiseksi on tehnyt Lappeenrannan kaupunki.

ALOITE Aloitteen asemakaavan laatimiseksi on tehnyt Lappeenrannan kaupunki. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 (8) Päiväys 1.2.2013 LAIHIANRANNAN ASEMAKAAVA 41 LAIHIA ALOITE Aloitteen asemakaavan laatimiseksi on tehnyt Lappeenrannan kaupunki. Tekninen toimi Kaavoitus PL 38,

Lisätiedot

Lauttaniemen ranta-asemakaava ja. Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lauttaniemen ranta-asemakaava ja. Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 ASIKKALAN KUNTA Lauttaniemen ranta-asemakaava ja Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos 21.03.2014 Päivitetty 14.02.2015 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS Lauttaniemi14022015.doc Osallistumis-

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA FCG Finnish Consulting Group OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kapulan jätteidenkäsittelyalue Hyvinkään kaupungin 34. kaupunginosan korttelia 3301 koskeva asemakaavan muutos FCG Finnish Consulting

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 25177

EURAJOEN KUNTA. Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 25177 EURAJOEN KUNTA Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Työ: 25177 Turussa 19.3.2012, tark. 5.6.2012, tark. 4.9.2012, tark. 9.11.2012 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701

Lisätiedot

YLÖJÄRVI ASEMAKAAVAN MUUTOS: Kirkonseudun Ojapuiston asemakaavan muutos (Siltatien ja Lähdevainiontien OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

YLÖJÄRVI ASEMAKAAVAN MUUTOS: Kirkonseudun Ojapuiston asemakaavan muutos (Siltatien ja Lähdevainiontien OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA YLÖJÄRVI ASEMAKAAVAN MUUTOS: 1 (5) YMPLTK. 4.2.2014 Kirkonseudun Ojapuiston asemakaavan muutos (Siltatien ja Lähdevainiontien eteläpuoli) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Suunnittelualue Suunnittelualue

Lisätiedot

KOKKOLAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS KAAVOITUSPALVELUT KARLEBY STAD TEKNISKA SERVICECENTRET PLANLÄGGNINGSTJÄNSTER

KOKKOLAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS KAAVOITUSPALVELUT KARLEBY STAD TEKNISKA SERVICECENTRET PLANLÄGGNINGSTJÄNSTER KOKKOLAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS KAAVOITUSPALVELUT KARLEBY STAD TEKNISKA SERVICECENTRET PLANLÄGGNINGSTJÄNSTER ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TONTTI 272-2-1-10, ASUNTO

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Dnro KAUS/1940/2014 VP 64/10.12.2014 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TIILIMÄEN (11.) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 9 TONTTI 2 ASEMAKAAVAN MUUTOS 609 1640 www.pori.fi/kaupunkisuunnittelu etunimi.sukunimi@pori.fi

Lisätiedot

KAANAANMAANTIEN ITÄPUOLINEN PIENTALOALUE, 2.VAIHE

KAANAANMAANTIEN ITÄPUOLINEN PIENTALOALUE, 2.VAIHE KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVA KAANAANMAANTIEN ITÄPUOLINEN PIENTALOALUE, 2.VAIHE PERUSTIEDOT ALOITE TAI ASEMAKAAVATYÖN VIREILLE TULON SYY Aloite on Kokkolan

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SOMERON KAUPUNKI VALIMOTIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS TYÖNUMERO: 20600874 PÄIVÄYS: 10.8. 2016, TARK. 10.10. 2016 Sweco Ympäristö Oy SOMERON KAUPUNKI Valimotien

Lisätiedot

INARIN KUNTA. Inarin kunta Tekninen osasto Kaavoitus. Inarin kirkonkylän asemakaavan muutos; KORTTELIT 79 JA 80

INARIN KUNTA. Inarin kunta Tekninen osasto Kaavoitus. Inarin kirkonkylän asemakaavan muutos; KORTTELIT 79 JA 80 INARIN KUNTA Inarin kunta Tekninen osasto Kaavoitus Inarin kirkonkylän asemakaavan muutos; KORTTELIT 79 JA 80 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS 15.2.2017 Yleistä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta

Lisätiedot

Lintulan päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Lintulan päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Lintulan päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tässä asiakirjassa esitetään suunnittelualueen sijainti sekä aluetta koskevat lähtötiedot ja tavoitteet yleispiirteisesti.

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alue Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue / Ympäristöpalvelut 27.01.2015 2 1 n sisältö ja tarkoitus Maankäyttö-

Lisätiedot

ASIKKALAN kunta. Lauttaniemen ranta-asemakaava ja. Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

ASIKKALAN kunta. Lauttaniemen ranta-asemakaava ja. Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 ASIKKALAN kunta Lauttaniemen ranta-asemakaava ja Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos 12.11.2015 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS Lauttaniemi 12112015.doc Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402

Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402 Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402 2 Sisällysluettelo: 1. SUUNNITTELUALUE... 3 2. LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 4 3. SUUNNITTELUTILANNE...

Lisätiedot

Asemakaavan muutos (2304) Visatie 16-18

Asemakaavan muutos (2304) Visatie 16-18 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1(7) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) (MRL 63 ) Maankäyttöpalvelut 11.12.2014, päivitetty 1.6.2015 Asemakaavan muutos (2304) Visatie 16-18 Aloite Asemakaavan

Lisätiedot

Kolpin asemakaavan muutos, korttelit ja sekä viheralue. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavatunnus:

Kolpin asemakaavan muutos, korttelit ja sekä viheralue. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavatunnus: Kolpin asemakaavan muutos, korttelit 210-211 ja 221-229 sekä viheralue Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavatunnus: 599407201606 2 Sisältö: 1. SUUNNITTELUALUE... 3 2. LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET...

Lisätiedot

SÄKYLÄN KUNTA LUSIKKAOJAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

SÄKYLÄN KUNTA LUSIKKAOJAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SÄKYLÄN KUNTA LUSIKKAOJAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 Alue ja suunnittelun kohde Asemakaavoitus koskee pääosin Säkylän kunnan Isosäkylän kylässä olevaa rantaaluetta

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA. 1. Aloite Asemakaavaa on alettu laatia Lempäälän kunnan aloitteesta.

LEMPÄÄLÄN KUNTA. 1. Aloite Asemakaavaa on alettu laatia Lempäälän kunnan aloitteesta. 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA 2090 Moisio-Hakkarin asemakaava, Kiviahon pohjoisosan laajennus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 12.3.2015 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan

Lisätiedot

HAKUMÄEN KAUPUNGINOSA (6), KORTTELI 15 MOISIONRINTEEN ALUE, ASEMAKAAVAN MUUTOS

HAKUMÄEN KAUPUNGINOSA (6), KORTTELI 15 MOISIONRINTEEN ALUE, ASEMAKAAVAN MUUTOS Liite _ HAKUMÄEN KAUPUNGINOSA (6), KORTTELI 15 MOISIONRINTEEN ALUE, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 29.8.2017 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitustoimi 2017 1. SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue

Lisätiedot

Agroreal Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Agroreal Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Dnro 634/2013 9:15 Agroreal Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Asemakaavan muutos Riihimäen kaupunki Kaavoitusyksikkö 9.8.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. TEHTÄVÄ... 1 2. SUUNNITTELUALUE... 1 3. ALOITE...

Lisätiedot

Rovaniemen kaupunki Hirvaan yleiskaava yleiskaavan muutos Tilojen RN:o 16:9, 19:2, 19: 28 ja 19:35 alueilla

Rovaniemen kaupunki Hirvaan yleiskaava yleiskaavan muutos Tilojen RN:o 16:9, 19:2, 19: 28 ja 19:35 alueilla Rovaniemen kaupunki Hirvaan yleiskaava yleiskaavan muutos Tilojen RN:o 16:9, 19:2, 19: 28 ja 19:35 alueilla OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KAAVOITUS 2007 SUUNNITTELUALUE: SIJAINTIKARTTA Hirvaan

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI KIRVUNTIEN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIONTISUUNNITELMA

ORIMATTILAN KAUPUNKI KIRVUNTIEN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIONTISUUNNITELMA hyväksytty 23.4.2015 ORIMATTILAN KAUPUNKI KIRVUNTIEN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIONTISUUNNITELMA Orimattilan kaupunki, tekninen palvelukeskus Kaupungintalo, Erkontie 9 Puhelin (03) 888

Lisätiedot

Asemakaavan muutos (2310) Koivikontie 41

Asemakaavan muutos (2310) Koivikontie 41 (OAS) (MRL 63 ) 1(5) Maankäyttöpalvelut 24.2.2015, päivitetty 27.5.2015 Asemakaavan muutos (2310) Koivikontie 41 Aloite Asemakaavan muutoksen laadintaan on ryhdytty yksityisen maanomistajan aloitteesta.

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo 0 YLEISTÄ... 2 1 SUUNNITTELUALUE... 2 2 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 2 3 KAAVATILANNE... 2 4 MAANOMISTUS... 2 5 VAIKUTUSTEN ARVIOINTI...

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.5.2015

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.5.2015 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.5.2015 VETELIN KUNTA Harmaakiven asemakaavan muutos ja laajennus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö-ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön

Lisätiedot

KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD KAAVOITUSPALVELUT. ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PELLAKSENTIE 2a JA TIEVARAUKSEN POISTO

KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD KAAVOITUSPALVELUT. ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PELLAKSENTIE 2a JA TIEVARAUKSEN POISTO KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD KAAVOITUSPALVELUT ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PELLAKSENTIE 2a JA TIEVARAUKSEN POISTO ASEMAKAAVATYÖN SUUNNITTELUALUE ASEMAKAAVATYÖN TARKASTELUALUE

Lisätiedot

POIKINTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

POIKINTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus POIKINTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo:..2017 päivitetty: 14.3.2017 on lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan

Lisätiedot

KESKUSTAAJAMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELEISSA 21 JA 35

KESKUSTAAJAMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELEISSA 21 JA 35 S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A RUOKOLAHDEN KUNTA KESKUSTAAJAMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELEISSA 21 JA 35 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20848 1 (8) P20848 Sisällysluettelo 1 SUUNNITTELUN KOHDE...

Lisätiedot

Mustikkakankaan teollisuusalueen asemakaavan muutos ja laajennus Osallistumis- ja arviointisuunnitelma LUONNOS 26.1.2015

Mustikkakankaan teollisuusalueen asemakaavan muutos ja laajennus Osallistumis- ja arviointisuunnitelma LUONNOS 26.1.2015 Mustikkakankaan teollisuusalueen asemakaavan muutos ja laajennus Osallistumis- ja arviointisuunnitelma LUONNOS 26.1.2015 KAAVAMUUTOKSEN KOHDE, TARKOITUS JA TAVOITTEET Mustikkakankaan teollisuusalue sijaitsee

Lisätiedot

Storklubbin asemakaavan muutos kortteleissa , Ala-Ähtävä. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi:

Storklubbin asemakaavan muutos kortteleissa , Ala-Ähtävä. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: Storklubbin asemakaavan muutos kortteleissa 111-115, Ala-Ähtävä Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599417201404 2 Sisällysluettelo: 1. SUUNNITTELUALUE... 3 2. LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET...

Lisätiedot

RAISION KAUPUNKI RAISIOKANJONIN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4. KAUPUNGINOSA (MAHITTULA)

RAISION KAUPUNKI RAISIOKANJONIN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4. KAUPUNGINOSA (MAHITTULA) RAISION KAUPUNKI RAISIOKANJONIN ASEMAKAAVAN MUUTOS 4. KAUPUNGINOSA (MAHITTULA) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) RAISION KAUPUNKI, TEKNINEN KESKUS, MAANK YTT PALVELUT 10.9.2013 Osallistumis-

Lisätiedot

Kolpin teollisuusalueen asemakaavan laajennus. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavatunnus:

Kolpin teollisuusalueen asemakaavan laajennus. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavatunnus: Kolpin teollisuusalueen asemakaavan laajennus Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavatunnus: 599599404201606 2 Sisältö: 1. SUUNNITTELUALUE... 3 2. LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 4 3. SUUNNITTELUTILANNE...

Lisätiedot

LAVIAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

LAVIAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LAVIAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS 29.10.2012 2012 SISÄLLYSLUETTELO 1. SUUNNITTELUALUE... 2 2. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET... 2 3. LAADITUT SELVITYKSET JA AIEMMAT SUUNNITELMAT... 2 3.1. VALTAKUNNALLISET

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.8.2014, tark. 10.10.2014

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.8.2014, tark. 10.10.2014 HÄMEENKYRÖN KUNTA OSA KORTTELIA 64, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.8.2014, tark. 10.10.2014 1 Sisältö 1. SUUNNITTELUALUE... 3 2. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET...

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI HÄMEENTAIPALEEN ITÄRANNAN ASEMAKAAVAN MUUTOS (SUOLAHTI)

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI HÄMEENTAIPALEEN ITÄRANNAN ASEMAKAAVAN MUUTOS (SUOLAHTI) 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) 27.2.2014, tark.8.5.14, tark. 8.8.2014 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI HÄMEENTAIPALEEN ITÄRANNAN ASEMAKAAVAN MUUTOS (SUOLAHTI) 1. SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue sijaitsee

Lisätiedot

Janakkalan kunta Turenki Asemakaava Rokkila

Janakkalan kunta Turenki Asemakaava Rokkila 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 16.6.2009 KAAVA-ALUEEN SIJAINTI Alue sijaitsee n. 1 km Turengin keskustan itäpuolella. Alue rajoittuu Lammintiehen ja liittyy Pirttimäen rakenteilla olevaan omakotialueeseen.

Lisätiedot

Akm 217: ASEMAKADUN JA NIITTYKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS

Akm 217: ASEMAKADUN JA NIITTYKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS Akm 217: ASEMAKADUN JA NIITTYKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS Raahen kaupungin 16.kaupunginosan korttelin 64 tontteja 32, 39, 40, 41, 42 ja 43 sekä korttelin 62 tontteja 38 ja 52 koskeva asemakaavan muutos. OSALLISTUMIS-

Lisätiedot

Auvaisten asemakaavan laajennus A3440

Auvaisten asemakaavan laajennus A3440 Kaarinan kaupunki Auvaisten asemakaavan laajennus osallistumis- ja arviointisuunnitelma DA: 112/2013 1 Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa

Lisätiedot

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Tontti 8-7-44, Kokkolan Terästalo Oy

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Tontti 8-7-44, Kokkolan Terästalo Oy KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD KAAVOITUSPALVELUT ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Tontti 8-7-44, Kokkolan Terästalo Oy ASEMAKAAVAMUUTOSALUEEN LIKIMÄÄRÄINEN SIJAINTI ASEMAKAAVAMUUTOS

Lisätiedot

Östensön osayleiskaavan tarkistus. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavatunnus: 5994012014Y3

Östensön osayleiskaavan tarkistus. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavatunnus: 5994012014Y3 Östensön osayleiskaavan tarkistus Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavatunnus: 5994012014Y3 2 Sisällysluettelo: 1. KAAVA-ALUE... 3 2. LÄHTÖKOHDAT... 4 3. TAVOITTEET... 4 4. SUUNNITTELUTILANNE...

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA VANHA VEISTÄMÖNTIE 37, HALKOKARI

ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA VANHA VEISTÄMÖNTIE 37, HALKOKARI KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD KAAVOITUSPALVELUT ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA VANHA VEISTÄMÖNTIE 37, HALKOKARI ASEMAKAAVATYÖN SUUNNITTELUALUE Markku Mattila ja Johanna Salminen ovat

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Harju-Härkälä 2:n asemakaava 1(1) Kohde ja suunnittelualue Kaavoitettava alue sijaitsee Someron Harjun kaupunginosassa Paimionjoen ja Härkäläntien eteläpuolella noin 1 kilometri keskustasta etelään. Alueen

Lisätiedot

Ylitornio. Alkkulan asemakaavan muutos Kortteli 32a OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

Ylitornio. Alkkulan asemakaavan muutos Kortteli 32a OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 Ylitornio Alkkulan asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 30.6.2016 YLITORNIO KUNTA SEITAP OY 2016 Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Asikkalan kunta HARAVAKONEEN PUISTON ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 25.9.2012

Asikkalan kunta HARAVAKONEEN PUISTON ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 25.9.2012 Asikkalan kunta HARAVAKONEEN PUISTON ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 25.9.2012 2 SISÄLLYS 1. Tehtävä...3 2. Aloite...3 3. Suunnittelualue...3 4. Suunnittelun lähtökohdat ja tavoitteet...3

Lisätiedot

HÄMEENKYRÖN KUNTA 1 Kirkonseudun asemakaava-alue Korttelien 65, 66 ja 68 asemakaavoitus Osallistumis- ja arvioimissuunnitelma

HÄMEENKYRÖN KUNTA 1 Kirkonseudun asemakaava-alue Korttelien 65, 66 ja 68 asemakaavoitus Osallistumis- ja arvioimissuunnitelma HÄMEENKYRÖN KUNTA 1 HÄMEENKYRÖN KUNTA KORTTELIEN 65, 66 JA 68 ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireilletulo: 30.3.2009 versio: 15.8.2011 HÄMEENKYRÖN KUNTA 2 Suunnittelualueen

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNTA, TOMMOLAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 20.8.2008

PÄLKÄNEEN KUNTA, TOMMOLAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 20.8.2008 PÄLKÄNEEN KUNTA, TOMMOLAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 20.8.2008 SISÄLLYSLUETTELO 1. SUUNNITTELUALUE... 2 2. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET...3 3. LAADITUT

Lisätiedot

KOUHINRANNAN ASEMAKAAVA

KOUHINRANNAN ASEMAKAAVA LIITE kaupunkikehityksen lautakunnan esityslistaan nro 4 / 1.11.2017 / Asia nro 40 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KOUHINRANNAN ASEMAKAAVA Asemakaava koskee: Pirkkalan kylän määräaloja 79-428-2-72-M501

Lisätiedot

RAJAMÄEN SÄHKÖASEMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS Rajamäki, Urttila

RAJAMÄEN SÄHKÖASEMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS Rajamäki, Urttila Kaavatunnus 1/6 1-153 Asianumero RAJAMÄEN SÄHKÖASEMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS Rajamäki, Urttila Asemakaavan muutos koskee tiloja 543-414-1-219 ja -220 Asemakaavan muutoksella muodostuvat korttelin 1130 tontit

Lisätiedot

OPPIPOJANTIE II OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OPPIPOJANTIE II OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA OPPIPOJANTIE II OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) on kunnan esitys yhteistyötavasta osallisille. Se määrittelee kaavan valmistelussa ja kaavan vaikutusten

Lisätiedot

Asemakaava/Asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 )

Asemakaava/Asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) Asemakaava/Asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) 27.5.2016 Kaava-alueen nimi Mittarikatu 4c, asemakaavan muutos Dnro JARVENPAA 1059/2016 Kaavatunnus 070054 Aloite tai hakija

Lisätiedot

GAMMELBACKAN SIIRTOLAPUUTARHA

GAMMELBACKAN SIIRTOLAPUUTARHA 1/5 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PORVOO GAMMELBACKAN SIIRTOLAPUUTARHA Kaupunginosa 28, kortteli 2611 ja katualuetta. Asemakaavan muutos koskee osaa puistoaluetta kaupunginosassa 28. Alueen sijainti

Lisätiedot

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HEINOLAN TYÖPAIKKA-ALUEEN ETELÄOSA JA KOPPISENTIE

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HEINOLAN TYÖPAIKKA-ALUEEN ETELÄOSA JA KOPPISENTIE KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD KAAVOITUSPALVELUT ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HEINOLAN TYÖPAIKKA-ALUEEN ETELÄOSA JA KOPPISENTIE ASEMAKAAVATYÖN SUUNNITTELUALUE Kaupunginhallitus

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(5) Maankäyttöpalvelut 5.10.2010 MOTOCROSS ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS ASEMAKAAVA

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(5) Maankäyttöpalvelut 5.10.2010 MOTOCROSS ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS ASEMAKAAVA 1(5) MOTOCROSS ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. NRO 220 Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ASEMAKAAVA ALOITE TAI HAKIJA SUUNNITTELUN KOHDE Suunnittelualue Suunnittelun

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA KAAVINJÄRVI RIKKAVESI YMPÄRISTÖN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS. 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

KAAVIN KUNTA KAAVINJÄRVI RIKKAVESI YMPÄRISTÖN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS. 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy OAS 1 (5) KAAVIN KUNTA KAAVINJÄRVI RIKKAVESI YMPÄRISTÖN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKI VALIONPUISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS, ROTKOLA KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 29.5.2015 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT..

ÄÄNEKOSKI VALIONPUISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS, ROTKOLA KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 29.5.2015 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT.. ÄÄNEKOSKI VALIONPUISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS, ROTKOLA KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 29.5.2015 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT.. ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 29. PÄIVÄNÄ TOUKOKUUTA 2015 PÄIVÄTTYÄ

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 9.12.2015 Haapajärven kaupunki OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) SAMULINPUISTON ASEMAKAAVAMUUTOS Asemakaavan muutos koskee osaa Haapajärven Ronkaalan kaupunginosan korttelista 215 ja siihen liittyvää

Lisätiedot

KURINRANNAN KAUPUNGINOSA (2), KORTTELI 38 JA PUISTOALUE ASEMAKAAVAN MUUTOS

KURINRANNAN KAUPUNGINOSA (2), KORTTELI 38 JA PUISTOALUE ASEMAKAAVAN MUUTOS Liite / Ymp.ltk 14.4.2015 / 25 KURINRANNAN KAUPUNGINOSA (2), KORTTELI 38 JA PUISTOALUE ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 14.4.2015 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus- ja mittaustoimi

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 )

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) Ak 214005183 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI 17.12.2015 ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Kankaanpään kaupungin 4. kaupunginosan (Tapala) korttelia 303 (tontit 1 ja

Lisätiedot

RAISION KAUPUNKI KAANAANTANTA 3 ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA (OAS) 1. SUUNNITTELUALUE 2. KAAVATILANNE

RAISION KAUPUNKI KAANAANTANTA 3 ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA (OAS) 1. SUUNNITTELUALUE 2. KAAVATILANNE RAISION KAUPUNKI KAANAANTANTA 3 ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA (OAS) 1. SUUNNITTELUALUE Kaavanmuutosalue sijaitsee Raision 14. kaupunginosassa (Kaanaa) Kaanaanrannan alueella Kaanaanrannantien

Lisätiedot