Päätös. Päätös Abc Ale-Osa Oy:n autopurkamotoimintaa koskevasta ympäristönsuojelulain mukaisesta ympäristölupahakemuksesta, Hyvinkää

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Päätös. Päätös Abc Ale-Osa Oy:n autopurkamotoimintaa koskevasta ympäristönsuojelulain mukaisesta ympäristölupahakemuksesta, Hyvinkää"

Transkriptio

1 Etelä-Suomi Päätös Nro 50/2010/2 Dnro ESAVI/249/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen ASIA Päätös Abc Ale-Osa Oy:n autopurkamotoimintaa koskevasta ympäristönsuojelulain mukaisesta ympäristölupahakemuksesta, Hyvinkää LUVAN HAKIJA Abc Ale-Osa Oy Muottikatu Hyvinkää TOIMINNAN SIJAINTI Toiminnan sijaintipaikka on Hyvinkään kaupungissa Kermin teollisuusalueella, osoitteessa Kerminkuja 2, hakijan hallinnassa olevalla kiinteistöillä RN:o ja HAKEMUKSEN VIREILLETULO Hakemus on tullut vireille Uudenmaan ympäristökeskukseen MERKINTÄ Ympäristölupavirastot ja alueelliset ympäristökeskukset on lakkautettu Valtion aluehallinnon uudistamista koskevan lainsäädännön voimaanpanosta annetun lain (903/2009) 4 :n 1 momentin mukaan ympäristölupavirastoissa ja alueellisissa ympäristökeskuksissa vireillä olevat asiat, jotka aluehallintovirastoista annetun lain (896/2009) nojalla kuuluvat aluehallintovirastoille, siirtyvät vastaavalle alueellisesti toimivaltaiselle aluehallintovirastolle. LUVAN HAKEMISEN PERUSTE Jätteen laitos- ja ammattimaiselle hyödyntämiselle ja käsittelylle on oltava ympäristölupa ympäristönsuojelulain 28 :n 2 momentin kohdan 4 sekä ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin kohdan 13 f perusteella. ETELÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTO puh fax YMPÄRISTÖLUPAVASTUUALUE Helsingin toimipaikka Asemapäällikönkatu 14, Helsinki PL 115, Helsinki fax

2 2 LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA Etelä-Suomen aluehallintovirasto Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohdat 13 f ja g TOIMINTAA KOSKEVAT LUVAT JA ALUEEN KAAVOITUSTILANNE Hyvinkään kaupungin ympäristöasiainlautakunta on myöntänyt ympäristölupamenettelylain mukaisen ympäristöluvan Abc Ale-Osa Oy:n autopurkamolle. Alue on vahvistetussa osayleiskaavassa merkitty romutusliikkeiden alueeksi. LAITOKSEN SIJAINTIPAIKKA JA SEN YMPÄRISTÖ Ympäristön yleiskuvaus Laitoksen naapureina on mm. romuliikkeitä ja Kiertokapula Oy:n Kapulan kaatopaikka. Lähistöllä ei ole vakituista asutusta Lähin pohjavesialue (Arolampi III luokka) sijaitsee alueesta noin 1 km koilliseen. TOIMINTA Yleiskuvaus toiminnasta Prosessikuvaus Abc Ale-Osa Oy harjoittaa autojen purkamista ja käyttökelpoisten varaosien myymistä kierrätykseen sekä ajoneuvoista peräisin olevien raakaaineiden saattamista uusiokäyttöön. Toiminta on alkanut vuonna Yrityksessä työskentelee 1-2 henkilöä. Aukioloaika on arkisin klo 7-18 ja satunnaisesti lauantaina Ajoneuvoja puretaan vuosittain noin kpl. Romuajoneuvot tulevat valtaosin Autovahinkokeskukselta sekä osin yksityisiltä. Yritys toimii romuajoneuvojen virallisena vastaanottopisteenä Hyvinkäällä. Purkamattomat ajoneuvot varastoidaan betonilattialla varustetussa allastetussa hallissa. Ajoneuvojen esikäsittely suoritetaan erillisessä allastetussa purkuhallissa. Esikäsittelyssä ajoneuvoista poistetaan seuraavat materiaalit: akku, polttoaineet, öljyt ym. nesteet, renkaat, katalysaattorit sekä räjähtämättömät turvavarusteet. Moottorit, vaihteistot ja loput osat irrotetaan ja varastoidaan. Tämän lisäksi ajoneuvoista irrotetaan myyntiin komponentteja kysynnän mukaisesti. Hallissa esikäsitellyt ajoneuvojen korit siirretään sorapintaiselle piha-alueelle. Nykyinen autonkorien varastomäärä on ulko-

3 varastoinnissa noin 250 kuivattua ajoneuvoa. Ongelmajätteet varastoidaan asianmukaisissa astioissa ja toimitetaan edelleen ongelmajätteiden käsittelijöille. 3 Rakenteet Kiinteistöä ei ole liitetty vesi- tai viemäriverkostoon. Ajoneuvojen purkuun käytetty halli on allastettu, eikä siinä ole viemäriä tai vesijohtoa. Alue on aidattu Kerminkujan puoleiselta sivultaan. Jäteöljyt ja muut toiminnasta peräisin olevat nesteet säilytetään allastetussa katetussa hallissa asianmukaisissa tuplavaippasäiliöissä. Akut varastoidaan katetulla lavalla. Varastot tyhjennetään niiden täyttyessä Ekokem Oy Ab:n ja Kuusakoski Oy:n toimesta. Paras käyttökelpoinen tekniikka (BAT) ja energiatehokkuus Abc Ale-Osa Oy kuuluu alan järjestöön, joka auttaa pysymään autopurkamoalan kehityksessä ajan tasalla. Nykyinen purkutekniikka on pitkällä työkokemuksella parhaaksi koettu käyttökelpoinen tekniikka. Toiminnasta syntyy lähinnä hyödyntämiskelpoista jätettä. Toiminta on kokonaisuudessaan ympäristön kannalta paras käytäntö, koska näin saadaan metallit ym. jätteet hyödynnettäviksi. Pienimuotoinen purkamotoiminta on energian kulutuksen kannalta edullisinta. YMPÄRISTÖKUORMITUS JA SEN RAJOITTAMINEN Maaperäpäästöt ja niiden estäminen Toiminnanharjoittajan mukaan toiminasta ei synny päästöjä maaperään eikä pohjaveteen. Saapuvat autot kuivataan heti katetulla/allastetulla alustalla. Kuivatuista autonkoreista ei ole vaaraa maaperälle. Nesteille on tuplavaippasäiliöt. Jätevedet Toiminnasta ei synny jätevesiä. Sadevedet imeytyvät maaperään ja hulevedet johdetaan maastoon. Päästöt ilmaan, melu ja tärinä Itse toiminnasta ei aiheudu päästöjä eikä hajuhaittoja ilmaan. Pieniä ilmapäästöjä syntyy ainoastaan alueella liikennöivien ajoneuvojen ja työkoneiden pakokaasuista. Melua aiheutuu pyöräkuormaajan käytöstä. Melua aiheuttavia toimenpiteitä tehdään vain toiminta-aikana. Toiminta ei aiheuta tärinää. Liikenne Liikenne on lähinnä asiakasliikennettä. Sen lisäksi kuorma-auto käy hakemassa metalliromua n. kerran kuukaudessa.

4 4 Jätteiden käsittely ja hyödyntäminen sekä varastointi Seuraavassa puretuista ajoneuvoista peräisin olevien jätteiden määrät, varastointipaikat, hyödyntämistavat ja toimituspaikat vuonna Jätejae Tunnus Määrä t/a Toimituspaikka Kuivatut autot ,3 tonnia Kuusakoski Oy (metalliromu) Jäteöljyt *- 0,8 Ekokem Oy Ab * Akut ,22 Kuusakoski Oy Romurenkaat ,78 Kuusakoski Oy Polttoaine * 1,2 Oma käyttö * Jäätymisenestoaineet ,2 Oma käyttö/ Ekokem Oy Ab Tähdellä * merkityt ovat ongelmajätteitä. LAITOKSEN TOIMINNAN JA SEN VAIKUTUSTEN TARKKAILU Toiminnasta toimitetaan vuosiraportti ympäristöhallinnolle. Raportista ilmenee jätemäärät toimituspaikkoineen, varastoidut jätteet sekä syntyvät jätteet. POIKKEUKSELLISET TILANTEET JA NIIHIN VARAUTUMINEN Yrityksessä on varauduttu mahdollisiin öljy- ja nestevuototilanteisiin imeytysmateriaalilla ja irtoastioilla. Tulipaloon tai muuhun onnettomuuteen on varauduttu asianmukaisella alkusammutuskalustolla. Henkilöstö on myös koulutettu onnettomuuksien varalta. Romuautojen varastointi on järjestetty niin, että pelastushenkilökunta pääsee kulkemaan esteettömästi tontille. VAKUUS Toiminnan pysyvä vakuus Hakija ei ole esittänyt esitystä vakuuden määräksi. LUPAHAKEMUKSEN KÄSITTELY Hakemuksen käsittely alkoi Uudenmaan ympäristökeskuksessa diaarinumerolla UUS-2009-Y ja lähtien käsittely jatkuu Etelä- Suomen aluehallintovirastossa diaarinumerolla ESAVI/249/04.08/2010.

5 5 Lupahakemuksen täydennykset Lupahakemusta on täydennetty Tarkastukset ja neuvottelut Autopurkamolla on suoritettu luvan käsittelyyn liittyvä tarkastus Hakemuksesta tiedottaminen Etelä-Suomen aluehallintovirasto on kuuluttanut lupahakemuksesta Hyvinkään kaupungin ja Etelä-Suomen aluehallintoviraston ilmoitustauluilla välisen ajan sekä ilmoittanut hakemuksesta Aamuposti lehdessä. Hakemuksesta on annettu erikseen kirjallinen tieto tiedossa oleville asianosaisille. Asiakirjat ovat olleet kuulutusajan nähtävillä Hyvinkään kaupungin ympäristökeskuksessa. Lausunnot Hakemuksesta on pyydetty lausunnot Hyvinkään ja Riihimäen ympäristölautakunnilta ja Uudenmaan elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskukselta, sen ympäristö- ja luonnonvarat yksiköltä. Hyvinkään ympäristölautakunta on todennut, että Abc Ale-Osa Oy on vuokrannut tontit maanvuokraussopimuksella Hyvinkään kaupungilta. Ensimmäinen vuokrasopimus on ollut voimassa Sopimusta on jatkettu ajalle Vuokrasopimuksen ehdoissa on käsitelty muun ohella vastuita tontilla olevien rakennusten ja muiden laitosten poistamisesta ja lunastamisesta sekä velvoitteita näkösuoja-aidan rakentamisesta ja öljyä sisältävien romujen käsittelystä. Hyvinkään kaupungin ympäristöasianlautakunta myönsi toiminnalle ympäristölupamenettelylain mukaisen luvan Kyseisen ympäristöluvan mukaisia ehtoja ei ole kaikilta osin noudatettu. Toimintaa on harjoitettu kyseisellä paikalla yli 20 vuotta. Autoja on purettu ja kuivattu ilman mitään suojauksia sorapinnalla taivasalla. Purkamattomia autoja sekä ongelmajätteitä sisältäviä autojen osia, muun muassa moottoreita, on varastoitu vastaavasti. Purkamiseen tarkoitetussa, osittain rikkinäisessä hallissa on varastoitu kemikaaleja ja romua siten, että valumia maaperään on saattanut tapahtua. Alueelle portista tultaessa edessä ja oikealla puolella, alueen koillisosassa, on havaittu laajalla alueella öljy- ja kemikaaliläikkiä. Läikkiä on peitetty soramurskeella. Lisäksi alueella ja Kerminkujan varressa on havaittu epäsiisteyttä ja roskaantumista autopurkamotoimintaan ja ulkopuolisten luvattomaan jätteiden tuontiin liittyen. Edellä mainittujen seikkojen vuoksi on tärkeää, että alueen mahdollinen maaperän pilaantuminen selvitetään ennen mihinkään maanrakennustöihin

6 ryhtymistä. Selvitys on ulotettava ainakin portista tultaessa oikealla puolella olevalle alueelle eli alueen koillisosaan. Mikäli maaperässä havaitaan haitta-aineita, on myös pohjaveden laatu selvitettävä ja varmistettava, ettei haitta-aineita pääse leviämään sitä kautta ympäristöön. Viereisen Kapulan kaatopaikan pohjavesiseurannassa on jo havaittu haitta-aineiden kulkeutumista pohjaveteen. Romuajoneuvojen käsittely- ja säilytystilojen sekä varastointiin käytettävän piha-alueen on täytettävä rakenteiltaan, tiiveydeltään ja vesienkäsittelymenetelmiltään valtioneuvoston romuajoneuvoista antaman asetuksen (581/2004) vaatimukset. Haitta-aineiden pääsy maaperään tai vesistöön on estettävä nestetiiviillä pinnoituksella sekä hallitulla jätevesien käsittelyllä. Lupahakemuksessa ei ole arvioitu toiminnan vaikutuksia ympäristöön. Ympäristölautakunnalla ei ole täysin ajantasaista tietoa siitä, millaiset maaperää ja pohjavettä suojaavat rakenteet alueella on tällä hetkellä, ja onko toiminnan järjestämisen kehittämiseksi tehty maanrakennustoimenpiteitä. Havaittu toiminta ei ole täyttänyt myönnetyn ympäristölupamenettelylain mukaisen luvan tai ympäristönsuojelulainsäädännön vaatimuksia, eikä se ole ollut nyt käsittelyssä olevan ympäristölupahakemuksen mukaista muun muassa autojen kuivauksen, kuivaamattomien autojen ja purettujen autojen osien sekä kemikaalien ja ongelmajätteiden varastoinnin osalta. Lupahakemuksessa mainitaan, että viereinen Rauta- ja metallivälityksen kiinteistö olisi liitetty kaupungin vesi- ja viemäriverkkoon. Ensinnäkään ko. yhtiö ei toimi viereisellä tontilla ja toiseksi alueella ei ole jätevesi- tai vesijohtoverkkoa. Ongelmajätteen käsittelijän on esitettävä vakuus tai muu vastaava järjestely asianmukaisen jätehuollon varmistamiseksi. Ennen rakenteellisiin suojaustoimenpiteisiin ryhtymistä on viranomaiselta haettava erikseen tarpeelliset maankäyttö- ja rakennuslain mukaiset luvat. Riihimäen ympäristölautakunta toteaa lausuntonaan Abc Ale-Osa Oy:n ympäristölupahakemuksesta seuraavaa: Kuivattuja romuajoneuvoja varastoidaan sorapäällysteisellä ja viemäröimättömällä kentällä, jonka tiiveydestä ei lupahakemuksessa ole mainintaa. Hakemuksesta jää epäselväksi myös lattioiden tiiveys romuautojen varastointi- ja käsittelyhalleissa sekä purkamisesta syntyvien ongelmajätteiden varastotilassa. Romuajoneuvojen käsittely- ja säilytystilojen sekä varastointiin käytettävän piha-alueen on täytettävä rakenteiltaan, tiiveydeltään ja vesienkäsittelymenetelmiltään valtioneuvoston romuajoneuvoista antaman asetuksen (581/2004) vaatimukset. Haitta-aineiden pääsy maaperään tai vesistöön on estettävä nestetiiviillä pinnoituksella sekä hallitulla vesien käsittelyllä. Kiinteistöltä syntyvät jätevedet tulee johtaa öljynerotuksen kautta kaupungin jätevesiviemäriin, maastoon mahdollisesti haitta-aineita sisältäviä vesiä ei tule johtaa. 6

7 7 Hakemuksessa ilmoitetaan, että öljyinen imeytysjäte toimitetaan keräyspisteeseen. Epäselväksi jää mitä keräystä tarkoitetaan. Kyseinen jäte tulee toimittaa asianmukaiset luvat omaavalle vastaanottajalle. Lupahakemuksessa ei ole arvioitu toiminnan vaikutuksia ympäristöön. Hakemuksesta puuttuu myös jätteen hyödyntämis- tai käsittelytoiminnan harjoittajalta vaadittava selvitys vakuudesta tai muusta vastaavasta järjestelystä asianmukaisen jätehuollon järjestämiseksi. Koska toimintaa on kiinteistöllä harjoitettu yli 20 vuotta ja purkua odottavia autoja on aiemmin varastoitu ja myös purettu ulkona, on maaperä alueella saattanut pilaantua. Maaperän pilaantumisen tilanne tulisi selvittää viimeistään siinä vaiheessa kun kiinteistöllä tehdään maansiirtotöitä. Mikäli maaperässä havaitaan haitta-aineita, tulisi myös pohjaveden laatu selvittää ja varmistaa, ettei haitta-aineita pääse leviämään sitä kautta ympäristöön. Viereisen Kapulan kaatopaikan pohjavesiseurannassa on jo havaittu haittaaineiden kulkeutumista pohjaveteen. Uudenmaan ELY-keskus on todennut, että ympäristölupapäätöksen määräyksissä tulee huomioida valtioneuvoston asetus romuajoneuvoista (581/2004). Toiminnanharjoittajan vuosittain suorittaman raportoinnin helpottamiseksi tulee toiminnassa muodostuvien jätteiden kuusinumeroiset jätekoodit merkitä selkeästi näkyville ympäristölupapäätökseen. Mikäli roskaantumista pääsee tapahtumaan, on alue siivottava viivytyksettä. Ympäristölupapäätöksessä tulee kiinnittää huomiota piha-alueella varastoitavin jätteiden varastointimäärään, -tapaan, ja laatuun. Piha-alueen varastoalue tulee olla aidattu ja lukittu siten, että ulkopuoliset eivät pääsee jätteisiin käsiksi. Ympäristölupapäätöksessä mahdollisesti määrättäville laitoksen toimintaan liittyville kunnostamis- tai rakentamistoimenpiteille on asetettava selkeät aikarajat ja määritellä päivämäärä, johon mennessä toimenpide tulee olla valmis ja valvontaviranomaisen tarkastettavissa. Muistutukset ja mielipiteet Kiertokapula Oy lähetti muistutuksen, jossa se vaatii, että Abc Ale-osa Oy:lle mahdollisesti myönnettävässä ympäristöluvassa on tarkat määräykset päästöjen ja ympäristövaikutusten tarkkailusta. Tarkkailun perusteella pitää voida määrittää aiheutuneet päästöt ja ympäristövaikutukset sekä se, mistä toiminnoista ne ovat aiheutuneet. Abc Ale-Osa Oy:llä on Kerminkujan lähialueella useita naapureita, joten on tärkeää tietää kuka on vastuussa mistäkin ympäristövaikutuksesta. Muistuttajan käsityksen mukaan naapurissa sijaitseva Rauta- ja metallivälityksen kiinteistö ei ole liitetty kaupungin vesi- ja viemäriverkkoon kuten lupahakemuksessa on kerrottu. Alueen jätevesi- ja vesihuollon kannalta on tarpeen rakentaa kiireellisesti Kiertokapulan alueen länsipuolelle jäteve-

8 denpumppaamo, jonka kautta alueella syntyvät jätevedet pumpataan Hyvinkään kaupungin jätevedenpuhdistamolle. Hakijan kuuleminen ja vastine Hakija on toimittanut ympäristölupavirastolle vastineen lausuntojen ja muistutusten johdosta. Vastineena Riihimäen kaupungin lausuntoon toteaa hakija, että lausunnossa on virheellinen tieto. Abc Ale-Osa Oy:n toiminta sijaitsee osoitteessa Kerminkuja 2, eikä Muottikatu 5:ssä. Abc Ale-Osa Oy myöntää, ettei se tunne riittävästi aikaisemman omistajan aikana olleita käytäntöjä romuautojen käsittelyssä. Nykyjohto toimii kuitenkin aktiivisesti ympäristövaikutusten minimoimiseksi ja vahinkojen torjumiseksi. Abc Ale-Osa Oy:n tiloissa olevien romuautojen varastointi- ja käsittelyhallissa sekä purkamisessa syntyvien ongelmajätteiden varastointitiloissa on nestetiiviit lattiapinnoitteet. Kyseiset tilat on kokonaisuudessaan allastettu, niin, että mahdollisen vahingon syntyessä ei maaperään pääse valumaan nestepäästöjä. Tämän lisäksi esim. jätesäiliö jota säilytetään allastetulla alueella, on kaksoisvaippasäiliö. Öljyinen imeytysrouhe sekä kaikki toiminnasta syntyvät ongelmajätteet toimitetaan asianmukaiset luvat omaaville jätteiden vastaanottajille. Vastineena Kiertokapula Oy:n muistutukseen toteaa hakija, että on samaa mieltä ympäristövaikutusten tarkkailusta. On tärkeää tietää kuka on vastuussa mistäkin ympäristövaikutuksesta. Tämä on toki haasteellista kun alueella ei ole toimivaa hulevesijärjestelmää. Kiertokapula Oy:n ehdottamaan jätevesipumppaamoon ei Abc Ale-Osa Oy halua ottaa kantaa ilman lisäselvitystä. Kiertokapula Oy:n muistutuksessa todettiin, ettei Rauta- ja metallivälityksen kiinteistöä ole liitetty kaupungin vesi- ja viemäriverkkoon. Tämä väite pitää paikkansa, sillä lupahakemuksessa naapurin nimi on ollut väärin kohdissa 7 ja 13. Oikea nimi naapurille on Hyvinkään Rauta- ja konevälitys Oy. Heidän tonttinsa on liitetty Hyvinkään kaupungin vesijohtoverkkoon ja jätevedet johdettu umpisäiliöön. Vastineena Hyvinkään ympäristölautakunnan lausuntoon toteaa hakija, että viemäröinnin osalta vetoaa aiempaan. Ympäristölautakunnan lausunnossa lukee seuraavasti: "Ympäristölautakunnalla ei ole täysin ajantasaista tietoa siitä millaiset maaperää ja pohjavettä suojaavat rakenteet alueella on tällä hetkellä." Tähän hakija vastaa, että Hyvinkään rakennusvalvonta on myöntänyt Abc Ale-Osa Oy:lle rakennusluvan purkuautojen vastaanotto/säilytystilojen osalta. Lisäksi kyseinen lupa käsittää Kerminkujan puoleiselle sivulle rakennetun 8

9 korkean läpinäkymättömän peltiaidan. Aidan on toivottu hillitsevän luvatonta jätteiden jättämistä Kerminkujan varteen. Tontilla oleva vanha allastettu kuivatus-/purkukatos kunnostettiin asianmukaiseen kuntoon samassa yhteydessä kun viereen rakennettiin uusi jatkoosa. Ajoneuvojen kuivatus alueella on aikaisemminkin aina pääsääntöisesti hoidettu siihen tarkoitetussa katoksessa. Kerminkujan varressa havaittua epäsiisteyttä, johtuen ulkopuolisten luvattomista jätteiden tuomisista öiseen ja viikonloppuiseen aikaan hakija toteaa seuraavaa: Käytyään keskesteluja Hyvinkään kaupungin ympäristövastaavan ja Uudenmaan ympäristökeskuksen kanssa, päädyttiin siihen, että läpinäkymätön umpiaita voisi olla luvatonta jätteiden tuontia rajoittava keino. Abc Ale-Osa Oy:n rakennettua suunnitellun mukaisen aidan, on luvaton jätteiden tuonti vähentynyt, mutta ei kokonaan loppunut. Edelleen tien varteen ilmestyy renkaita, akkuja, peltiromua, sohvakalustoja yms. Nuo kaikki jätteet on hakija hoitanut pois omalla kustannuksellaan. Roskaamista ehkäistään myös naapureiden kanssa tehtävällä yhteistyöllä päivittäin. Lisäksi Abc Ale-Osa Oy toteaa seuraavaa: Kerminkuja 2:ssa sijaitseva tontti on Hyvinkään kaupungin vuokratontti. He ovat useasti esittäneet Hyvinkään kaupungille ostohalukkuutensa ko. tontista. Kaupunki ei ole suostunut myymään tonttia, vaan haluaa pitää sen vuokra-alueena. Ongelma toiminnan kehittymiselle on vuokrasopimus, jossa lukee, että vuokralainen on velvollinen purkamaan kaikki rakentamansa rakennukset vuokrasopimuksen päätyttyä. Tai, jos kaupunki katsoo pystyvänsä käyttämään ko. tiloja, on ne luovutettava vastikkeetta vuokranantajan omistukseen sopimuksen päätyttyä. Nykyinen vuokrasopimus on voimassa vielä noin seitsemän vuotta. Noin lyhyellä sopimuksella ei ole mitään mahdollisuuksia tehdä mittavia investointeja uusiin ajanmukaisiin hallirakennelmiin. Esim. pankit eivät lähde rahoittamaan investointeja vuokrasopimuksesta johtuen Hakija toteaa olevansa Hyvinkään kaupungin alueella olevansa ainoa autopurkamotoimintaa harjoittava yritys, josta asiakkaiden on mahdollista ostaa käytettyjä auton varaosia sekä luovuttaa autonsa asianmukaiseen kierrätykseen. Abc Ale-Osa Oy katsoo olevansa hyvin merkittävä käytettyjen auton varaosien uusiokäyttöä harjoittava yritys ja tärkeä toimija kaupungin asukkaille. 9 ETELÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTON RATKAISU Etelä-Suomen aluehallintovirasto myöntää ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisen ympäristöluvan Abc Ale-Osa Oy:n Hyvinkäällä sijaitsevan autopurkamon toiminnalle. Toimintaa on harjoitettava lupahakemuksen mukaisesti, ellei lupamääräyksissä muutoin määrätä.

10 10 LUPAMÄÄRÄYKSET Toiminnassa käsiteltävät ja hyödynnettävät jätteet 1. Abc Ale-Osa Oy.n autopurkamolle saa vastaanottaa ja erikseen varatuilla paikoilla välivarastoida sekä käsitellä ympäristölupahakemuksen mukaisesti romuajoneuvoja ( * ja ) enintään 200 tonnia vuodessa. Autopurkamolla kerrallaan olevien varastoitujen purettujen autonrunkojen määrä saa olla enintään noin 250 kappaletta. 2. Toiminnanharjoittajan on oltava selvillä laitoksella vastaanotettavista jätteistä sekä niiden laadusta ja määristä. Romuajoneuvoja vastaanotettaessa toiminnanharjoittajan on tarkastettava viimeisen haltijan oikeus luovuttaa romuajoneuvo. Laitokselle tuodut jätteet, joiden vastaanottoa ei ole hyväksytty tässä päätöksessä, on palautettava jätteen haltijalle tai jäte on toimitettava paikkaan, jolla on ympäristölupa kyseisen jätteen vastaanottoon. Yleiset ympäristönsuojelua koskevat lupamääräykset 3. Toiminnanharjoittajan on nimettävä autopurkamon hoitoa, käyttöä, käytöstä poistamista ja niihin liittyvää toiminnan tarkkailua varten näistä tehtävistä vastuussa oleva vastaava hoitaja. Vastaavan hoitajan nimi ja yhteystiedot tulee ilmoittaa kirjallisesti Uudenmaan elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskukselle ja Hyvinkään ympäristöviranomaiselle kahden kuukauden kuluessa päätöksen antamisen jälkeen. Mikäli vastaavan hoitajan nimi ja/tai yhteystiedot muuttuvat, on muutos saatettava viipymättä tiedoksi edellä mainituille viranomaisille. Abc Ale-Osa Oy:n autopurkamon on huolehdittava henkilökunnan koulutuksen järjestämisestä sekä riittävän informaation antamisesta jätteen toimittajille, kuljettajille ja muille sidosryhmille. 4. Ulkopuolisten alueelle pääsyn estämiseksi autopurkamoa ympäröivä aita on pidettävä kunnossa ja alueen portti pidettävä lukittuna muulloin kuin autopurkamon aukioloaikoina. 5. Autopurkamotoimintaa on toteutettava järjestelmällisesti siten, ettei toiminnasta aiheudu maiseman rumentumista, epäsiisteyttä, ympäristön roskaantumista, eikä mahdollisessa vahinkotilanteessakaan aiheudu maaperän pilaantumista tai pinta- ja pohjaveden pilaantumista tai terveyshaittaa eikä haittaa ympäristölle. 6 Jätteenkäsittelytoimintojen ja sen oheistoimintojen ympäristönsuojelutoimia on ylläpidettävä ja edistettävä niin, ettei toiminnasta aiheutuva melu, päästöt ilmaan, maaperään, vesiin tai viemäriin tai muu syy aiheuta joko välittömästi tai välillisesti vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle tai muu-

11 ta ympäristön vahingollista muuttumista tai ympäristön roskaantumista tai maisemahaittaa tai yleistä viihtyisyyden alenemista. Tarvittaessa toiminnanharjoittajan on selvitettävä ympäristövaikutukset ja ryhdyttävä Uudenmaan elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskuksen edellyttämiin ympäristönsuojelutoimenpiteisiin haittojen ehkäisemiseksi tai poistamiseksi. Valvontaviranomainen päättää toimenpiteistä erikseen. Paras käyttökelpoinen tekniikka 7. Toiminnanharjoittajan on seurattava parhaan käyttökelpoisen tekniikan kehittymistä. Parasta taloudellisesti käyttökelpoista tekniikkaa on hyödynnettävä toiminnassa niin, että ympäristövaikutukset ovat mahdollisimman vähäisiä. Romuajoneuvojen vastaanotto-, varastointi- ja esikäsittelypaikan rakenteet 8. Vastaanotetut esikäsittelemättömät romuajoneuvot on välittömästi siirrettävä ja varastoitava nestetiiviiksi pinnoitettuun ja öljynerotusjärjestelmällä varustettuun vastaanottohalliin tai asfaltoidulle alueelle. Romuajoneuvoja, jotka sisältävät vaarallisia aineita tai osia, ei saa tilapäisestikään säilyttää maapohjalla. 9. Autojen purkutoiminta tulee tapahtua nestetiiviiksi pinnoitetussa purkuhallissa. Mahdollisten nestevuotojen varalta on hallissa oltava tarpeeksi imeytysaineita. Nestevuotojen pääsy hallin ulkopuolelle on estettävä asianmukaisin lattiakallistuksin. Romuajoneuvojen esikäsittely 10. Esikäsittelyssä romuajoneuvosta on purettava mahdollisimman pian vastaanoton jälkeen polttoaine, moottori-, vaihteisto- ja hydrauliikkaöljy, voimansiirtolaitteiden öljy, jäähdytysnesteet, jäätymisenestoaine, jarrunesteet, ilmastointijärjestelmän nesteet ja muut romuajoneuvoon sisältyvät nesteet sekä akku ja nesteytettyä kaasua sisältävät polttoainesäiliöt. Turvatyynyt ja muut räjähdysvaaralliset osat on poistettava tai tehtävä muutoin vaarattomiksi. Kaikki elohopeaa sisältävät osat on poistettava siinä määrin kuin on mahdollista. Tarvittaessa on lisäksi poistettava kuparia, alumiinia ja magnesiumia sisältävät metalliosat sekä isot muoviosat. 11. Uudelleenkäyttöön soveltuvat romuajoneuvojen osat ja purkamistuotteet on varastoitava niin, että ne voidaan käyttää uudelleen, kierrättää tai muuten hyödyntää. Öljyiset varaosat on säilytettävä varastossa, jossa on neste vuotojen keräysjärjestelmä ja öljynerotin. Jätehuolto 12. Ongelmajätteet on säilytettävä tiiviisti suljetuissa kullekin ongelmajätetyypille tarkoitetuissa astioissa, säiliöissä tai pakkauksissa ja varastoitava ka- 11

12 tetussa ja lukitussa tilassa. Nestemäiset ongelmajätteet on varastoitava varo-altain varustetuissa astioissa tai tiiviillä reunuksella tai reunakorokkein varustetulla alustalla siten, että mahdollisissa vuototapauksissa ongelmajätteet saadaan kerättyä talteen. Suoja-altaan tilavuuden on oltava vähintään samansuuruinen kuin suurimman säiliön tilavuus. Akut on varastoitava katetussa tilassa hapon kestävällä alustalla. 13. Ongelmajätteet, öljyn- ja hiekanerotuskaivojen tyhjennyslietteet sekä käsittelytoiminnassa syntyvät ongelmajätteet on toimitettava käsiteltäviksi paikkaan, jonka ympäristöluvassa on hyväksytty vastaavan jätteen vastaanotto ja käsittely 14. Jätteet on toimitettava hyötykäyttöön ensisijaisesti aineena ja toissijaisesti energiana siten, että kaatopaikalle loppusijoitettavaa jätettä muodostuu mahdollisimman vähän. Kaatopaikalle toimitettavien jätteiden kaatopaikkakelpoisuus on tarvittaessa selvitettävä jätteiden perusmäärittelyllä. Jätteet on toimitettava paikkaan, jolla on ympäristönsuojelulain mukainen lupa vastaanottaa kyseisiä jätteitä. 15. Ympäristöministeriön asetuksen (1129/2001) yleisimpien jätteiden sekä ongelmajätteiden luettelossa ongelmajätteeksi luokiteltavan jätteen siirroista tulee lisäksi laatia valtioneuvoston päätöksen (659/1996) mukainen siirtoasiakirja. Siirtoasiakirja tai sen jäljennös on säilytettävä vähintään neljä (4) vuotta. Päästöt maaperään ja vesiin 16. Polttoneste- ja kemikaalivarastojen on sovelluttava käyttötarkoitukseensa ja niiden kunto on tarkistettava säännöllisesti. Polttonestesäiliöt on varustettava lapon- ja ylitäytönestimillä ja maanpäälliset säiliöt on asennettava tiiviille alustalle. Kemikaalien varastoinnissa ja käytössä tulee noudattaa kunkin valmisteen käyttöturvallisuusohjeissa annettuja ohjeita. Toiminnanharjoittajan tulee liittyä sade- ja viemäriverkostoon, mikäli sellainen alueelle rakennetaan. Jos romuajoneuvojen vastaanotto- ja käsittelyhalli varustetaan viemärillä, on sen jätevedet johdettava öljynerotusjärjestelmän kautta jätevesiviemäriin. Viemäriin ei saa johtaa tai jätevedenpuhdistamolle toimittaa jätevesiä, joista voi aiheutua vaurioita viemäriverkolle, haittaa puhdistamon toiminnalle, puhdistamolietteen käsittelylle tai hyötykäytölle. 17. Ennen alueella tehtäviä maanrakennus- ja päällystystöitä on riittävällä tavalla varmistettava, ettei alueen maaperä ole pilaantunut ja tarvittaessa maaperä on puhdistettava. Toiminnanharjoittajan on esitettävä ulkopuolisen asiantuntijan tekemänä selvitys laitosalueen maaperän tilasta ja mahdollisesta pilaantumisesta sekä puhdistustarpeesta Uudenmaan ELY-keskukselle. Esitys on toimitettava viimeistään mennessä. Selvitystä varten alueelta on otettava edustavia maaperänäytteitä. 12

13 13 Selvityksessä on esitettävä ainakin maaperän rakenne ja pohjavesiolosuhteet, mahdollisesti likaantuneiden maamassojen määrät ja sijainnit, maaperän haitta-ainepitoisuudet ja haitta-aineiden levinneisyys. Selvityksen tulee sisältää riskinarviointi. Tehtyjen maaperäselvitysten perusteella Uudenmaan ELY-keskus antaa tarvittaessa lisämääräyksiä maaperän ja pohjaveden tilaan tai puhdistamiseen liittyvistä toimenpiteistä. Melu 18. Melutaso eniten melulle altistuvissa asumiseen käytettävissä kohteissa ulkona ei saa laitoksen toiminta-aikana ylittää melun A-painotettua ekvivalenttitasoa 55 db päivällä (kello 7-22). Jos melu on luonteeltaan iskumaista tai kapeakaistaista, mittaus- tai laskentatulokseen lisätään 5 db ennen sen vertaamista sallittuun melutasoon. Häiriötilanteet ja muut poikkeukselliset tilanteet 19. Häiriötilanteissa ja muissa poikkeuksellisissa tilanteissa, joissa on aiheutunut tai uhkaa aiheutua määrältään tai laadultaan tavanomaisesta poikkeavia päästöjä ilmaan, vesistöön tai maaperään, on viivytyksettä ryhdyttävä asianmukaisiin toimenpiteisiin tällaisten päästöjen estämiseksi, päästöistä aiheutuvien vahinkojen torjumiseksi ja tapahtuman toistumisen estämiseksi. Kyseisistä tilanteista on ilmoitettava viivytyksettä Uudenmaan elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskukselle sekä Hyvinkään kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle. 20. Vahinko- ja onnettomuustilanteiden varalta on laitosalueella oltava riittävästi torjuntalaitteita ja -tarvikkeita saatavilla. Toiminnanharjoittajan on huolehdittava, että henkilöstö on koulutettu ja perehdytetty torjuntalaitteiden ja -tarvikkeiden käyttöön. Toiminnan muuttaminen tai lopettaminen 21. Toiminnanharjoittajan on viipymättä kirjallisesti ilmoitettava Uudenmaan elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskukselle toiminnan merkittävistä muutoksista tai toiminnan keskeyttämisestä. Luvanhaltijan vaihtuessa uuden haltijan on kirjallisesti ilmoitettava vaihtumisesta Etelä-Suomen aluehallintovirastolle. 22. Toiminnanharjoittajan tulee hyvissä ajoin, viimeistään kuusi kuukautta, ennen toiminnan tai sen osan lopettamista esittää yksityiskohtainen suunnitelma vesiensuojelua, ilmansuojelua, maaperänsuojelua ja jätehuoltoa koskevista toiminnan lopettamiseen liittyvistä toimista ja lopettamisen jälkeisestä ympäristön tilan tarkkailusta Etelä-Suomen aluehallintovirastolle hyväksyttäväksi.

14 14 Tarkkailu 23. Toiminnanharjoittajan on tarvittaessa tarkkailtava toiminnan melu- ja pölyvaikutuksia Uudenmaan ELY-keskukselle toimitettavan ja keskuksen hyväksymän tarkkailusuunnitelman mukaisesti. Uudenmaan ELY-keskus päättää tarkkailusta tarvittaessa tarkemmin erikseen. Tarvittaessa Uudenmaan ELY-keskus voi tehdä tarkkailusuunnitelmaan tarpeelliseksi ja tarkoituksenmukaiseksi katsomansa muutokset ja lisäykset. 24. Varasto- ja käsittelyhallien sekä liikennealueiden rakenteiden kuntoa, kuten halkeilua ja painumista, on tarkkailtava säännöllisesti ja suunnitelmallisesti. Havaitut viat on korjattava viipymättä. Kirjanpito- ja raportointi 25. Laitoksen toiminnasta on pidettävä kirjaa, josta selviää ympäristönsuojelun kannalta tarpeelliset tapahtumat ja toimenpiteet. Kirjanpitoon on merkittävä laitoksella vastaanotettujen ja esikäsiteltyjen romuajoneuvojen ja muiden jätteiden määrät, alkuperä ja käsittelytapa laitoksella sekä toiminnassa syntyneiden jätteiden lajit, määrät ja toimituspaikat. Kirjaa on pidettävä myös vastaanottamatta jätetystä jätteestä. Kirjanpito on pyydettäessä esitettävä Uudenmaan ELY-keskukselle. Hakijan on kalenterivuosittain helmikuun loppuun mennessä toimitettava Uudenmaan ELY-keskukselle ja Hyvinkään kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle vuosiyhteenveto laitoksen edellisen vuoden toiminnasta. Tiedot on toimitettava ympäristöhallinnossa käytössä olevien ohjeiden mukaisesti. Raportissa on esitettävä ainakin seuraavat tiedot: laitoksella vastaanotettujen ja esikäsiteltyjen romuajoneuvojen ja muiden jätteiden määrät ja alkuperä; vuoden vaihteessa varastossa olevien romuajoneuvojen ja muiden jätteiden määrät; laitoksen toiminnassa syntyneiden jätteiden lajit, määrät ja toimituspaikat; tiedot öljynerotusjärjestelmän tyhjennyksistä; selvitys mahdollisista poikkeuksellisia päästöjä aiheuttaneista häiriö- tai onnettomuustilanteista ja niihin liittyvistä toimenpiteistä; vuoden aikana toteutetut ja suunnitteilla olevat muutokset laitoksen toiminnassa. tieto ympäristövahinkovakuutuksen voimassaolosta Jätteiden luokittelussa tulee käyttää ympäristöministeriön asetuksen (1129/2001) yleisimpien jätteiden sekä ongelmajätteiden luettelossa esiintyvää jaottelua.

15 15 Raportin perusteena olevat asiakirjat ja tallenteet on säilytettävä vähintään neljä (4) vuotta. Tietoja tehdystä kirjanpidosta on tarvittaessa annettava valvontaviranomaiselle yhteenvetoraportteina. Vakuus 26. Abc Ale-Osa Oy:n autopurkamon on asetettava jätteen hyödyntämis- ja käsittelytoimintaa varten 2000 euron suuruinen vakuus ja toimitettava vakuutta koskevat asiakirjat Uudenmaan ELY-keskukselle kahden kuukauden kuluessa tämän päätöksen lainvoimaiseksi tulemisesta. Vakuus voidaan asettaa pankkitalletuksena, pankkitakauksena tai vastaavana muuna hyväksyttävänä vakuutena. Uudenmaan ELY-keskus voi tarvittaessa tarkistaa vakuuden määrän, mikäli se on tarpeen jätteiden käsittelykustannusten muutoksen tms. seikkojen vuoksi. Ympäristövahinkovakuutus 27. Laitoksella on oltava lakisääteinen ympäristövahinkovakuutus kolmen (3) kuukauden kuluessa luvan lainvoimaiseksi tulosta. Tiedot vakuutuksesta tulee toimittaa Uudenmaan ELY-keskukseen. RATKAISUN PERUSTELUT Lupaharkinnan perusteet Kun toimintaa harjoitetaan tässä päätöksessä esitetyllä tavalla ja noudatetaan annettuja määräyksiä, toiminta täyttää ympäristönsuojelulain ja jätelain sekä niiden nojalla annettujen asetusten vaatimukset sekä ne vaatimukset, jotka luonnonsuojelulaissa ja sen nojalla on säädetty. Luvan myöntämisen edellytykset Toimittaessa tämän päätöksen mukaisesti Abc Ale-Osa Oy:n autopurkamotoiminnasta ei nykytietämyksen mukaan aiheudu terveyshaittaa, merkittävää muuta ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa, maaperän tai pohjaveden pilaantumista, erityistä luonnonolosuhteiden huonontumista, vedenhankinnan tai yleiseltä kannalta tärkeän muun käyttömahdollisuuden vaarantumista toiminnan vaikutusalueella eikä eräistä naapuruussuhteista annetussa laissa tarkoitettua kohtuutonta rasitusta. Määräyksiä annettaessa on otettu huomioon toiminnan aiheuttama pilaantumisen todennäköisyys ja onnettomuusriski sekä alueen kaavamääräykset. Toiminnanharjoittajalla on toiminnan laajuus, luonne ja toimintaa varten annettavat määräykset huomioiden käytettävissä riittävä asiantuntemus.

16 16 Lupamääräysten yksilöidyt perustelut Määräys 1. Ympäristönsuojelulain 45 :n mukaan luvassa on annettava tarpeelliset määräykset jätteistä ja jätehuollosta jätelain ja sen nojalla annettujen säännösten noudattamiseksi. Edelleen YSL 45 :n mukaan jätteen laitostai ammattimaista hyödyntämistä koskeva lupa voidaan rajoittaa tietynlaisen jätteen hyödyntämiseen tai käsittelyyn. Käsittely- ja varastointimäärien rajoittamisella varmistetaan, että laitokselle tuleva jäte toimitetaan hyötykäyttöön tai jatkokäsittelyyn eikä jäte keräänny laitokselle aiheuttaen ympäristöön epäsiisteyttä. Kerrallaan säilytettävä 250 kappaleen lukumäärä vastaa hakemuksessa esitettyä nykyistä purettua korien lukumäärää. ( YSL 43, 45, JäteL 4, 6, JäteA 3 ) Määräys 2. Jätelain 18 :n nojalla romuajoneuvon viimeisen haltijan on toimitettava romuajoneuvo tuottajavastuun piiriin kuuluvalle kerääjälle tai esikäsittelijälle. Vastaanottajan on tarkistettava viimeisen haltijan oikeus luovuttaa romuajoneuvo. Jos laitokselle toimitetaan jätettä, jonka vastaanottoa ei ole hyväksytty tässä päätöksessä, se on toimitettava asianmukaiseen käsittelyyn jätelain 15 :n nojalla tai palautettava jätteen haltijalle jätelain 9 :n nojalla. (YSL 43, JäteL 9, 15, 18, 51, JäteA 8 ) Määräys 3. Jäteasetuksen 10 :n mukaan jätteiden hyödyntämis- ja käsittelypaikalla tulee olla nimetty vastaava hoitaja. Valvonnallisista syistä vastaavan hoitajan nimi ja yhteystiedot on ilmoitettava valvontaviranomaisille. Toiminnanharjoittajan tulee kiinnittää erityistä huomiota jätteiden toimittajien koulutukseen. Myös laitoksen henkilökunnan koulutuksesta on huolehdittava, jotta laitoksen ympäristönsuojelun taso voidaan turvata. ( YSL 43, JäteA 10 ) Määräys 4. Kiinteistöä ympäröivä aita ja lukittava portti vähentävät jätteiden varastoinnista mahdollisesti aiheutuvia haittoja ja estävät ulkopuolisten pääsyn alueelle muulloin kuin toiminnan aukioloaikoina. (YSL 43, JäteL 6, JäteA 8 ) Määräykset 5, 6 ja 8 Jätelain mukaan jäte on käsiteltävä hallitusti. Jätteestä tai jätehuollosta ei saa aiheutua vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle. Jäteasetuksen mukaan jätteiden käsittelylaitoksen toiminta ei saa aiheuttaa haju- tai meluhaittaa, maaperän tai pinta- ja pohjavesien pilaantumista eikä ympäristön roskaantumista tai muuta siihen rinnastettavaa kyseiselle laitokselle ominaista haittaa. (YSL 5, 7, 8, 42, 43, 45, 55, JäteL 4, 6, 19, JäteA 8, NaapL 4, 17, VnA 581/2004)

17 Määräys 7. Ympäristönsuojelulaki velvoittaa ennaltaehkäisemään ja minimoimaan haitat sekä käyttämään parasta käyttökelpoista tekniikkaa ja noudattamaan ympäristön kannalta parhaita työmenetelmiä. Toiminnanharjoittajan on oltava riittävästi selvillä aiheuttamiensa haitallisten vaikutusten vähentämismahdollisuuksista ja siinä mielessä seurattava parhaan käyttökelpoisen tekniikan kehittymistä toimialallaan. Jos päästöjä voidaan parhaan käyttökelpoisen tekniikan kehittymisen vuoksi vähentää olennaisesti ilman kohtuuttomia kustannuksia, voidaan lupapäätöstä vaatia muutettavaksi. (YSL 5, 42, 43, YSA 37, JäteL 51 ) Määräykset 8 ja 9. Valtioneuvoston asetuksen romuajoneuvoista (581/2004) mukaan romuajoneuvojen varastointi- ja esikäsittelypaikassa on oltava vähintään nestetiiviiksi pinnoitettu alue, joka on varustettu nestevuotojen keräysjärjestelmällä ja öljyjen ja rasvojen erottimilla sekä jäte- ja valumavesien käsittelylaitteistolla. Jos romuajoneuvojen vastaanotto- ja käsittelyhalli varustetaan viemärillä, on sen jätevedet johdettava öljynerotusjärjestelmän kautta jätevesiviemäriin. (YSL 7, 8, 43, VnA 581/2004) Määräykset 10 ja 11. Romuajoneuvot sisältävät ongelmajätteiksi luokiteltuja aineita ja osia, ja haitallisia aineita voi joutua ympäristöön, ellei niitä poisteta ajoneuvosta ennen murskausta. Romuajoneuvoista annetun valtioneuvoston asetuksen 10 :ssä on säädetty romuajoneuvojen esikäsittelyä koskevista vähimmäisvaatimuksista. Romuajoneuvoista annetun asetuksen 11 :n nojalla romuajoneuvo on esikäsittelyssä purettava tai haitallisten ympäristövaikutusten vähentämisestä on huolehdittava muulla vastaavalla tavalla. Romuajoneuvossa olevat osat ja aineet, jotka on merkitty tai ovat muutoin tunnistettavissa eräiden vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen (572/2003) 5 :n 2 mom. mukaisesti, on poistettava. Ilmatyynyt voivat aiheuttaa räjähdysvaaran, joten ne on poistettava tai tehtävä muuten vaarattomiksi. Uudelleenkäyttöön soveltuvat romuajoneuvon osat on poistettava ja purkamistuotteet varastoitava siten, että romuajoneuvon osat voidaan käyttää uudelleen, kierrättää tai muutoin hyödyntää. Käyttökelpoisten osien ja hyötykäyttöön kelpaavien osien ottaminen talteen vähentää jätteen syntymistä. Varaosat on varastoitava niin, että öljyä ei pääse maaperään, viemäriin eikä pinta- tai pohjavesiin. (YSL 43, 45, JäteL 6, VnA 581/2004) Määräykset Jätelain mukaan jäte on hyödynnettävä, jos se on teknisesti mahdollista ja jos siitä ei aiheudu kohtuuttomia lisäkustannuksia verrattuna muulla tavoin järjestettyyn jätehuoltoon. Jotta autopurkamolle ei kerry tarpeettomasti jätteitä, toiminnanharjoittajan on jo etukäteen selvitettävä jätteen hyötykäyttömahdollisuudet. Autopurkamolle tulevien jätteiden vastaanoton on oltava valvottua. Lain mukaan jätettä saa luovuttaa vain jätetiedostoon hyväksytylle kuljettajalle tai sille, jolla on oikeus ottaa vastaan jätettä ympäristön- 17

18 suojelulain mukaisen ympäristöluvan nojalla. Edelleen jätelain periaatteiden mukaisesti jätteistä on ensisijaisesti pyrittävä hyödyntämään niiden sisältämä aine ja toissijaisesti energia. Jätelain 3 :n mukaan ongelmajätteellä tarkoitetaan jätettä, joka kemiallisen tai muun ominaisuutensa takia voi aiheuttaa erityistä vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle. Ongelmajätteet saa toimittaa vain laitokselle, jolla on lupa käsitellä ongelmajätteitä. Valtioneuvoston päätöksessä ongelmajätteistä annettavista tiedoista sekä ongelmajätteiden pakkaamisesta ja merkitsemisestä (VNp 1996/659) on annettu ongelmajätteiden siirtoa varten laadittavaa siirtoasiakirjaa koskevat määräykset. Siirtoasiakirjan avulla voidaan valvoa ongelmajätteen kulkua tuottajalta asianmukaiseen hyödyntämis- tai käsittelypaikkaan. (YSL 4, 6, 15 42, 45, JäteL 6, JäteA 8 ) Määräys 16. Polttonestesäiliöiden säännöllisellä tarkistuttamisella ehkäistään vuotojen syntymistä ja tiivispintaiselta alustalta vuoto on helpompi havaita ja puhdistaa. Viemäriverkostoon liittyminen estää laitoksen vaikutukset pinta- ja pohjavesiin. (YSL 7, 8, 43, 45, JäteL 6 ) Määräys 17. Abc Ale-Osa Oy:n alueella ei ole maaperän tilasta tehty selvityksiä. Maaperän mahdollinen pilaantuneisuus on selvitettävä. Autopurkamotoimintaa on tontilla harjoitettu jo yli kaksikymmentä vuotta ja myös Hyvinkään ympäristölautakunta piti maaperän tutkimista tärkeänä lausunnossaan. Näytepisteet on pyrittävä kohdentamaan mahdollisimman riskialttiisiin kohtiin. Vasta selvityksestä saatujen tulosten perusteella voidaan riittävästi arvioida alueen maaperän tilaa ja haitta-aineiden aiheuttamaa riskiä alueella ja sen ulkopuolella sekä mahdollisesti tarvittavien lisämääräysten antamista. Puhdistamisesta vastuussa oleva taho on velvollinen puhdistamaan pilaantuneen maaperän ja pohjaveden. Tarvittaessa Uudenmaan ELY-keskus antaa erillisen päätöksen maaperän- ja/tai pohjaveden kunnostamisesta. (YSL 5, 7, 8, 43, 46 ) Määräys 18. Luvassa on asetettu melulle hyväksyttävät melutasot. Luvan määräämät meluraja-arvot vastaavat valtioneuvoston päätöksessä asetettuja melutason ohjearvoja (VNp 993/1992, Ympäristöministeriön ohje 1/1995 ympäristömelun mittaaminen). (YSL 5, 42, 43, 46, 108, NaapL 17 ) Määräykset 19, 20 ja 25. Häiriö- ja poikkeustilanteisiin varautuminen, ilmoitus- ja toimintavelvoite on annettu välittömän ympäristövahingon torjunnan onnistumisen varmentamiseksi, viranomaisten ja lähiasukkaiden tiedonsaannin varmistamiseksi ja valvonnan tehostamiseksi. Toiminnanharjoittajan on oltava tietoinen toimintansa ympäristöriskeistä ja keinoista hallita niitä. (YSL 5, 42, 43, 46, 108, NaapL 17 ) 18

19 Määräykset 21 ja 22. Jotta toiminnassa tapahtuvia muutoksia voidaan seurata ja valvoa sekä tarvittaessa arvioida muutoksen merkittävyys uuden lupakäsittelyn tarpeellisuudesta, tulee toiminnassa tapahtuvista muutoksista ilmoittaa ympäristökeskukselle hyvissä ajoin. Laitosalueen viimeistelytoimilla varmistetaan alueen sopeutuminen ympäristöön ja pitkäaikaisten haittojen estyminen. Toiminnasta ja alueesta luopuminen, viimeistelytyöt ja tarkkailu voidaan toteuttaa vain erillisen suunnitelman perusteella. Tarvittaessa toiminnan pitkäaikaisia ympäristövaikutuksia tulee tarkkailla myös toiminnan loppumisen jälkeen. (YSL 43, 81, 90, YSA 30, JäteA 9 ) Määräykset Määräykset tarkkailusta, kirjanpidosta ja raportoinnista on annettu ympäristövaikutusten selvittämiseksi ja valvonnan toteuttamiseksi. Ympäristönsuojelun edistämiseksi ja elinympäristön haittojen ehkäisemiseksi ja poistamiseksi on toiminnanharjoittajan oltava selvillä toiminnan ympäristövaikutuksista. Lisäksi lupamääräysten noudattamisen seuranta ja toimintojen ympäristövaikutusten arvioiminen edellyttävät kirjanpitoa ja raportointia. Valvontaviranomaiset tarvitsevat vuosiraportin käyttöönsä tämän luvan valvontaa varten. Vuosiraportointi tulisi tehdä Uudenmaan ELYkeskukselle ympäristöhallinnon tietojärjestelmän kautta. Jos raportoitavaksi edellytettyjä tietoja ei ole mahdollista toimittaa tietojärjestelmän kautta, tulee kyseiset tiedot saattaa muulla tavoin ELY-keskuksen tietoon. (YSL 5, 45, 46, 83, 108, JäteL 4, 51, JäteA 8 ) Määräys 26. Ympäristönsuojelulain 42 :n mukaan jätteen hyödyntämis- ja käsittelytoiminnan harjoittajan on asetettava toiminnan laajuus ja luonne huomioon ottaen riittävä vakuus tai esitettävä muu vastaava järjestely asianmukaisen jätehuollon varmistamiseksi. Abc Ale-Osa Oy:n autopurkamon toimintaa varten asetettu euron suuruinen vakuus voidaan katsoa olevan riittävän suuri toiminnasta mahdollisesti aiheutuvan jätehuollon turvaamiseksi. Vakuuden määrää voidaan tarvittaessa muuttaa luvan voimassaolosta huolimatta. (YSL 42 ) Määräys 27. Laitoksella tulee olla lakisääteinen ympäristövahinkovakuutus. Tiedot vakuutuksesta tarvitaan valvonnallisista syistä. (Asetus ympäristövahinkovakuutuksesta 717/98, 1, 2 ) 19 VASTAUS YKSILÖITYIHIN VAATIMUKSIIN JA LAUSUNTOIHIN Kiertokapula Oy:n muistutuksessaan esittämä vaatimus viemäriverkostoon liittämisestä on otettu huomioon lupamääräyksessä 16 ja vaatimukset tarkkailuista lupamääräyksissä 22, 23 ja 24.

20 Riihimäen ja Hyvinkään ympäristölautakuntien sekä Uudenmaan ELYkeskuksen vaatimus maaperätutkimuksista on otettu huomioon lupamääräyksessä 17. Uudenmaan ELY-keskuksen vaatimus varastointimäärien rajaamisesta on otettu huomioon lupamääräyksessä LUVAN VOIMASSAOLO JA LUPAMÄÄRÄYSTEN TARKISTAMINEN Luvan voimassaolo Lupamääräysten tarkistaminen Korvautuva päätös Asetuksen noudattaminen Päätös on voimassa toistaiseksi. Toiminnan olennaiseen laajentamiseen tai muuttamiseen on oltava lupa. (YSL 28 ) Mikäli tämän päätöksen mukaista toimintaa jatketaan jälkeen, on luvan saajan toimitettava mennessä ympäristölupahakemus toimivaltaiselle lupaviranomaiselle lupamääräysten tarkistamiseksi. Hakemukseen on liitettävä ympäristönsuojeluasetuksen 8 12 :ssä säädetyt tiedot soveltuvin osin. (YSL 55 ) Tämä päätös korvaa Hyvinkään kaupungin ympäristöasiainlautakunnan myöntämän ympäristölupamenettelylain mukaisen ympäristöluvan Abc Ale-Osa Oy:n autopurkamolle. Jos asetuksella annetaan ympäristönsuojelulain tai jätelain nojalla tämän lupapäätöksen määräystä ankarampia säännöksiä tai luvasta poikkeavia säännöksiä luvan voimassaolosta tai tarkistamisesta, on asetusta luvan estämättä noudatettava. (YSL 56, YSA 19 ) PÄÄTÖKSEN TÄYTÄNTÖÖNPANO Päätöksen täytäntöönpanokelpoisuus Tämä päätös on lainvoimainen valitusajan päätyttyä, mikäli päätökseen ei haeta muutosta. (YSL 100 )

Surehand Oy:n ympäristönsuojelulain mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee rakennusjätteen lajittelulaitoksen toimintaa, Helsinki

Surehand Oy:n ympäristönsuojelulain mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee rakennusjätteen lajittelulaitoksen toimintaa, Helsinki Etelä-Suomi Päätös Nro 75/2012/1 Dnro ESAVI/209/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 26.4.2012 ASIA Surehand Oy:n ympäristönsuojelulain mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee rakennusjätteen lajittelulaitoksen

Lisätiedot

Kyseessä on YSL 55 :n mukainen hakemus toistaiseksi voimassa olevan ympäristöluvan lupamääräysten

Kyseessä on YSL 55 :n mukainen hakemus toistaiseksi voimassa olevan ympäristöluvan lupamääräysten Itä-Suomi Ympäristölupavastuualue PÄÄTÖS Nro 109/10/1 Dnro ISAVI/124/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 9.11.2010 ASIA Ympäristönsuojelulain 55 :n mukainen lupamääräysten tarkistaminen, Tmi Taito Heikkilän

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 43/10/1 Dnro PSAVI/73/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.6.2010

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 43/10/1 Dnro PSAVI/73/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.6.2010 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 43/10/1 Dnro PSAVI/73/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.6.2010 ASIA LUVAN HAKIJA Kuusamon Autohajottamo T. Bergbackan ympäristölupapäätösten muuttaminen, Kuusamo Kuusamon Autohajottamo

Lisätiedot

Ympäristölupapäätös. Nro 40/2010/2 Dnro ESAVI/262/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 6.9.2010

Ympäristölupapäätös. Nro 40/2010/2 Dnro ESAVI/262/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 6.9.2010 Etelä-Suomi Ympäristölupapäätös Nro 40/2010/2 Dnro ESAVI/262/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 6.9.2010 ASIA Päätös Tramel Oy:n ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukaisesta lupahakemuksesta, joka

Lisätiedot

Päätös Nro 59/2010/1 Dnro ESAVI/506/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 8.12.2010

Päätös Nro 59/2010/1 Dnro ESAVI/506/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 8.12.2010 Etelä-Suomi Päätös Nro 59/2010/1 Dnro ESAVI/506/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 8.12.2010 ASIA Tapiolan jäähdytyslaitoksen ja CPS-järjestelmän varavoimakoneiden toimintaa koskeva ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Päätös. Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Juvanmalmin siirtokuormausaseman

Päätös. Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Juvanmalmin siirtokuormausaseman Etelä-Suomi Päätös Nro 59/2011/1 Dnro ESAVI/19/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 28.7.2011 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Juvanmalmin siirtokuormausaseman toiminnan muuttamista,

Lisätiedot

Päätös Nro 173/2011/1 Dnro ESAVI/478/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 28.12.2011

Päätös Nro 173/2011/1 Dnro ESAVI/478/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 28.12.2011 Etelä-Suomi Päätös Nro 173/2011/1 Dnro ESAVI/478/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 28.12.2011 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta ympäristölupahakemuksesta, joka koskee Plastilon Oy:n

Lisätiedot

Nro 115/2010/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/253/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.11.2010

Nro 115/2010/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/253/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.11.2010 YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro 115/2010/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/253/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.11.2010 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee kemianteollisuuden

Lisätiedot

Päätös Nro 72/2011/1 Dnro ESAVI/121/04.08/2011. Annettu julkipanon jälkeen 24.8.2011

Päätös Nro 72/2011/1 Dnro ESAVI/121/04.08/2011. Annettu julkipanon jälkeen 24.8.2011 Etelä-Suomi Päätös Nro 72/2011/1 Dnro ESAVI/121/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 24.8.2011 ASIA Päätös Vantaan kaupungin ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukaisesta lupahakemuksesta, joka koskee

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 129/12/1 Dnro PSAVI/75/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 10.12.2012

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 129/12/1 Dnro PSAVI/75/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 10.12.2012 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 129/12/1 Dnro PSAVI/75/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 10.12.2012 ASIA LUVAN HAKIJA Romuajoneuvojen vastaanottoa ja varastointia koskevan ympäristöluvan muuttaminen, Kiiminki Päätös

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 173/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/61/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 21.11.2012

PÄÄTÖS. Nro 173/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/61/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 21.11.2012 PÄÄTÖS Nro 173/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/61/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 21.11.2012 ASIA HAKIJA LÄNSI- JA SISÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTO puh. 0295 018 450 Vaasan päätoimipaikka

Lisätiedot

Ojalan ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee 2 926 lihasian sikalan perustamista Huittisten kaupungissa.

Ojalan ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee 2 926 lihasian sikalan perustamista Huittisten kaupungissa. Etelä-Suomi Päätös Nro 1/2011/3 Dnro ESAVI/346/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 20.1.2011 ASIA Ojalan ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee 2 926 lihasian sikalan

Lisätiedot

HEINOLAN KAUPUNKI PÄÄTÖS 111-2015-1

HEINOLAN KAUPUNKI PÄÄTÖS 111-2015-1 HEINOLAN KAUPUNKI PÄÄTÖS 111-2015-1 Ympäristö- ja rakennuslautakunta Ympäristönsuojelulain Rauhankatu 3 27 :n mukaisessa 18100 HEINOLA ympäristölupa-asiassa Päätös on annettu julkipanon jälkeen 27. 5.

Lisätiedot

Päätös. Osoite: Kivikonkierto 15, 05460 Hyvinkää Kiinteistön omistaja: Korkopert Oy Yritys- ja yhteisötunnus: 1519242-0 Toimialatunnus: 38310

Päätös. Osoite: Kivikonkierto 15, 05460 Hyvinkää Kiinteistön omistaja: Korkopert Oy Yritys- ja yhteisötunnus: 1519242-0 Toimialatunnus: 38310 Päätös Etelä-Suomi Nro 53/2013/1 Dnro ESAVI/180/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 12.3.2013 ASIA Päätös Työ & Toiminta ry:n ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukaisesta lupahakemuksesta, joka koskee

Lisätiedot

Ympäristöjaosto 21.05.2015 48 Valtakatu 26, 94100 Kemi. Kyseessä on olemassa oleva toiminto.

Ympäristöjaosto 21.05.2015 48 Valtakatu 26, 94100 Kemi. Kyseessä on olemassa oleva toiminto. 1 Kemin kaupunki PÄÄTÖS Ympäristöjaosto 21.05.2015 48 Valtakatu 26, 94100 Kemi Dnro 411/11.01.00/2014 Annettu julkipanon (21.05.2015) jälkeen 1. ASIA YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS 2. HAKEMUS Kemin Ajoksen satama

Lisätiedot

11 Aluehallintovirasto

11 Aluehallintovirasto 11 Aluehallintovirasto Ympäristöluvat YMPJAOSTö J 1 I I E 3 LUPAPÄÄTÖS Nro 1141201311 Dnro PSAVI/14104.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.12.2013 1 ASIA Jätteiden laitos- ja ammattimainen käsittely ja

Lisätiedot

Ympäristölupa kivipohjaisten kierrätysmateriaalien jalostukseen ja lupa toiminnan aloittamiseen, Kuopio

Ympäristölupa kivipohjaisten kierrätysmateriaalien jalostukseen ja lupa toiminnan aloittamiseen, Kuopio Itä-Suomi Ympäristölupavastuualue PÄÄTÖS Nro 86/10/1 Dnro ISAVI/99/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.9.2010 ASIA HAKIJA Ympäristölupa kivipohjaisten kierrätysmateriaalien jalostukseen ja lupa toiminnan

Lisätiedot

Valmistelijat vs. ympäristötarkastaja Anu Onjukka ja ympäristönsuojelusihteeri Kai Virtanen:

Valmistelijat vs. ympäristötarkastaja Anu Onjukka ja ympäristönsuojelusihteeri Kai Virtanen: MERI-LAPIN YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Suensaarenkatu 4 95400 Tornio YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS 1/2014 Annetaan julkipanon jälkeen 1.4.2014 Dnro: 268/11.01.06/2014 MELAYMP 25.3.2014 x TAALOVAARA GROUP OY:N YMPÄRISTÖLUPA

Lisätiedot

Suomen Broiler Oy:n ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee 7 000 broileriemon kanalan toiminnan jatkamista, Masku.

Suomen Broiler Oy:n ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee 7 000 broileriemon kanalan toiminnan jatkamista, Masku. Etelä-Suomi Päätös Nro 51/2012/1 Dnro ESAVI/116/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.3.2012 ASIA Suomen Broiler Oy:n ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee 7 000 broileriemon

Lisätiedot

Ympäristölupahakemus puhdistamolietteen mädätysjätteen jälkikäsittelyyn multatuotteen valmistamista varten.

Ympäristölupahakemus puhdistamolietteen mädätysjätteen jälkikäsittelyyn multatuotteen valmistamista varten. Etelä-Suomi Päätös Nro 77/2010/2 Dnro ESAVI/431/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 12.11.2010 ASIA Ympäristölupahakemus puhdistamolietteen mädätysjätteen jälkikäsittelyyn multatuotteen valmistamista

Lisätiedot

UUDENMAAN LAATUMETALLI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS

UUDENMAAN LAATUMETALLI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS UUDENMAAN LAATUMETALLI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KU-YK 11/14.1.2014 Päätös annetaan julkipanon jälkeen 20.1.2014 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee Uudenmaan Laatumetalli

Lisätiedot

Tiina Purasen ja Tuomas Lehtosen ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee eläinsuojan laajentamista.

Tiina Purasen ja Tuomas Lehtosen ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee eläinsuojan laajentamista. Etelä-Suomi Päätös Nro 54/2012/1 Dnro ESAVI/218/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 22.3.2012 ASIA Tiina Purasen ja Tuomas Lehtosen ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Kannuksen kaupunki 17.3.2014 16 liite nro 2 Asematie 1 69100 KANNUS

YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Kannuksen kaupunki 17.3.2014 16 liite nro 2 Asematie 1 69100 KANNUS Teknisten palveluiden lautakunta YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Kannuksen kaupunki 17.3.2014 16 liite nro 2 Asematie 1 69100 KANNUS Asia: Valmistelija: Lupaviranomainen: Päätöspäivä: Päätös T. Isokungas Ky:n ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

ASIA Muoviraaka-aineita valmistavan tehtaan ympäristölupa, Tampere

ASIA Muoviraaka-aineita valmistavan tehtaan ympäristölupa, Tampere YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro 102/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/20/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 4.7.2012 ASIA Muoviraaka-aineita valmistavan tehtaan ympäristölupa, Tampere HAKIJA IonPhasE

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 96/12/1 Dnro PSAVI/158/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 14.9.2011

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 96/12/1 Dnro PSAVI/158/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 14.9.2011 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 96/12/1 Dnro PSAVI/158/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 14.9.2011 ASIA LUVAN HAKIJA Turkistarhan toimintaa koskeva ympäristölupa, Kalajoki Jylhä Turkis Oy Kärkisjoentie 61 85150 Typpö

Lisätiedot

Päätös Nro 73/2011/1 Dnro ESAVI/539/04.08/2010

Päätös Nro 73/2011/1 Dnro ESAVI/539/04.08/2010 Etelä-Suomi Päätös Nro 73/2011/1 Dnro ESAVI/539/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 30.8.2011 ASIA LUVAN HAKIJA Olkiluodon telakan ympäristölupahakemus ja päätöksen täytäntöönpano muutoksenhausta huolimatta,

Lisätiedot

Päätös Nro 147/2011/1 Dnro ESAVI/215/04.08/2011

Päätös Nro 147/2011/1 Dnro ESAVI/215/04.08/2011 Etelä-Suomi Päätös Nro 147/2011/1 Dnro ESAVI/215/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 30.11.2011 ASIA Päätös Suomen Hyötykeskus Oy:n ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukaisesta lupahakemuksesta,

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 8/11/1 Dnro PSAVI/239/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.3.2011

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 8/11/1 Dnro PSAVI/239/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.3.2011 LUPAPÄÄTÖS Nro 8/11/1 Dnro PSAVI/239/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.3.2011 ASIA LUVAN HAKIJA Eläinsuojan toimintaa koskeva ympäristölupa, Kuhmon kaupunki Leskinen Tuomo Vieksinjoentie 321 88900

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Lohjan kaupungin ympäristölautakunta 11.10.2012 196 Dnro 424/67/678/2005 Annettu julkipanon jälkeen 18.10.2012

YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Lohjan kaupungin ympäristölautakunta 11.10.2012 196 Dnro 424/67/678/2005 Annettu julkipanon jälkeen 18.10.2012 YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Lohjan kaupungin ympäristölautakunta 11.10.2012 196 Dnro 424/67/678/2005 Annettu julkipanon jälkeen 18.10.2012 Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta lupahakemuksesta koskien

Lisätiedot

Pohjanmaantie 451, 38360 Kiikoinen Y-tunnus: 1333054-3. Etelä-Suomen aluehallintovirasto Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohta 11 a)

Pohjanmaantie 451, 38360 Kiikoinen Y-tunnus: 1333054-3. Etelä-Suomen aluehallintovirasto Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohta 11 a) Etelä-Suomi Päätös Nro 172/2012/1 Dnro ESAVI/162/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 24.10.2012 ASIA Antti-Matti ja Tanja Mattilan ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee

Lisätiedot