SIIRTYMÄAJAN LIIKENNÖINTISOPIMUS LINJASTA LAPPEENRANTA- YLÄMAA-LAPPEENRANTA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SIIRTYMÄAJAN LIIKENNÖINTISOPIMUS LINJASTA LAPPEENRANTA- YLÄMAA-LAPPEENRANTA"

Transkriptio

1 LAPPEENRANNAN KAUPUNKI 1 (5) SIIRTYMÄAJAN LIIKENNÖINTISOPIMUS LINJASTA LAPPEENRANTA- YLÄMAA-LAPPEENRANTA Sopimuksen numero : Lappeenrannan tekninen lautakunta / 1. Sopijapuolet Liikenteenharjoittaja Autolinjat Oy Yhteystiedot PL 400, Mikkeli; Ajurinkatu 10, Lappeenranta Toimivaltainen viranomainen Lappeenrannan kaupunki Yhteystiedot Lappeenrannan kaupunki Tekninen toimi Palvelutuotanto Liikenneinsinööri Birgitta Nakari puh (05) , gsm Liikenteestä vastaava henkilö Jukka Komulainen Autolinjat Oy PL 400, Mikkeli puh Sopimuksen perusteena oleva siirtymäajan liikennöintisopimus Kaakkois-Suomen ELY- keskuksen siirtymäajan liikennöintisopimus LNK 1287A. Siirtymäajan liikennöintisopimuksen reittikartta ja aikataulut ovat liitteenä siltä osin kuin ne kuuluvat tämän sopimuksen piiriin. 4. Sopimuksen tarkoitus Tämä sopimus on joukkoliikennelain 62 :ssä tarkoitettu siirtymäajan liikennöintisopimus, jonka tarkoituksena on pitää voimassa tähän sopimukseen liittyvien linjaliikennelupien mukaiset liikennöintioikeudet ja velvollisuudet. Lisäksi tarkoituk-

2 2 5. Sopimuksen sisältö sena on säilyttää käytössä olevat Lappeenrannan kaupungin tukemat lipputuotteet. Tällä sopimuksella liikenteenharjoittaja sitoutuu harjoittamaan tämän sopimuksen mukaista liikennettä. Tämä sopimus rinnastetaan julkisia palveluhankintoja koskeviin sopimuksiin sovellettaessa joukkoliikennelain 22 :n 2 momentin 1-3 kohtia sekä 3 ja 4 momenttia. Sopimuksella ja kohdassa 10 tarkoitetulla lisäasiakirjalla sovitaan myös Lappeenrannan kaupungin tukemien lipputuotteiden hinnoitteluperusteista ja niitä koskevista korvausperusteista. Kaupungin tukemia lipputuotteita koskeva järjestely ajalla sovitaan kohdassa Sopimuksen voimassaoloaika Tämän sopimuksen voimassaoloaika alkaa ja sen päättymispäivä on Tämän sopimuksen voimassaoloaikaa ei voida jatkaa. 7. Liput, lipputulot sekä hintavelvoitteen korvaaminen 8. Kustannukset 9. Yksinoikeus Liikenteenharjoittaja pitää lipputulot. Liikenteenharjoittajalla on velvollisuus hyväksyä liitteen mukaiset Lappeenrannan kaupungin tukemat lipputuotteet. Liitteessä on todettu sopimushetken mukaiset lippualueet ja lippujen hinnat. Liikenteenharjoittajalla on oikeus hyväksyä tämän sopimuksen tekohetkellä käytössä olleeseen korvausperusteeseen perustuvat kaupungin tukemat lipputuotteet saakka. Näitä lippuja saa myydä asti. Tänä aikana hintavelvoite, sen korvausperuste ja maksatus on Lappeenrannan kaupungin ja liikenteenharjoittajan välisen lippusopimuksen mukainen. Liikenteenharjoittajan tulee pitää hintavelvoitetta koskevasta liikenteenharjoittamisesta erillistä kirjanpitoa. Liikenteenharjoittaja toimittaa erilliseen kirjanpitoon perustuvan laskelman mennessä toimivaltaiselle viranomaiselle. Toimivaltainen viranomainen tekee maksetusta korvauksesta jälkilaskelman. Marraskuun 1. päivän 2010 alkaen myytävistä Lappeenrannan kaupungin tukemista lipputuotteista sovitaan kohdan 10 mukaisesti. Liikenteenharjoittaja päättää muiden lippujen hinnoista. Liikenteenharjoittaja vastaa tämän sopimuksen mukaisen liikennöinnin kustannuksista ja saa tämän sopimuksen perusteella korvauksen ainoastaan hintavelvoitteen täyttämisestä.

3 3 Tämän sopimuksen nojalla harjoitettu liikenne rinnastetaan joukkoliikennelain 62 :n mukaisesti PSA-liikenteeseen sovellettaessa 22 :n 2 momentin 1-3 kohtia sekä 3 ja 4 momenttia. 10. Sopimuksen muuttaminen Liikenteenharjoittaja voi sopimusaikana esittää muutoksia liikenteen aikatauluihin ja reitteihin. Liikenteenharjoittaja voi esittää vuorojen lakkauttamisia tarjonnan sopeuttamiseksi kysyntää ja tuloja vastaavaksi. Liikenteenharjoittajan on perusteltava esityksensä. Muutokset on esitettävä pääsääntöisesti viimeistään kolme kuukautta ennen niiden aiottua toteuttamista. Lähtökohtaisesti toimivaltainen viranomainen hyväksyy perustellut vuorojen vähennysesitykset. Tämän sopimuksen puitteissa ei voida lisätä vuoroja. Vähäisessä määrin vuoroja voidaan korvata toisilla vuoroilla. Muutokset liikenteeseen tehdään sopimalla niistä kirjallisesti. Marraskuun 1. päivän 2010 alkaen myytävien Lappeenrannan kaupungin tukemien lipputuotteiden (seutu-, kaupunki-, opiskelija-, nuoriso-, lapsi-, 44 matkan/3 kk sarjakortin, veteraanilipun ja lastenvaunulipun) hinnoista (hintavelvoitteista) sekä niitä koskevista korvausperusteista sovitaan mennessä tämän sopimuksen lisäasiakirjalla. Jos lisäasiakirjaa ei allekirjoiteta mennessä, ei liikenteenharjoittajalla ole alkaen tämän sopimuksen mukaista hintavelvoitetta eikä korvauksia makseta jälkeen harjoitettavasta liikenteestä. 11. Muut sopimusehdot Liikennettä harjoitettaessa on noudatettava joukkoliikenteestä, tieliikenteestä, työajoista ja työsuhteesta annettuja säännöksiä ja määräyksiä. Siirtymäajan liikennöintisopimukseen perustuvaa oikeutta liikenteenharjoittamiseen ei voi luovuttaa toiselle ilman toimivaltaisen viranomaisen hyväksymistä. Toimivalta-alueiden muuttuessa toimivaltaisella viranomaisella on oikeus siirtää tämä sopimus tai sen osa sellaisenaan toiselle toimivaltaiselle viranomaiselle. Liikenteestä saadaan hoitaa alihankintana alle puolet vuotuisista suoritteista. Perustelluista syistä tästä voidaan poiketa toimivaltaisen viranomaisen suostumuksella. Alihankkijalla on oltava joukkoliikennelupa tai taksilupa. Vastuu liikenteen hoidosta säilyy tämän sopimuksen sopijapuolena olevalla liikenteenharjoittajalla. Toimivaltaiselle viranomaiselle tulee kirjallisesti ilmoittaa käytettävät alihankkijat. Liikenteessä saa kuljettaa tavaraa joukkoliikennelain 52 :n mukaisesti samoilla periaatteilla kuin reittiliikenteessä. Liikenteenharjoittajan on tehtävä ja julkaistava joukkoliikennelain 48 :ssä tarkoitetut liikennepalveluja koskevat laatulupaukset mennessä.

4 4 Liikenteenharjoittajan on toimitettava toimivaltaiselle viranomaiselle liikenteen suoritetiedot toimivaltaisen viranomaisen kanssa sovittavilta ajanjaksoilta (kaksi viikkoa syksyisin, talvisin ja kesäisin). Toimitettaviin suoritetietoihin kuuluvat: - matkustustiedot (keskikuorma, maksimikuorma, nousijat), - tulotiedot (kertaliput, tuetut liput, muut liput). Lisäksi liikenteenharjoittaja on velvollinen toimittamaan tiedot, joita lainsäädännön perusteella pyydetään. 12. Sopimuksen purkaminen Toimivaltaisella viranomaisella on oikeus välittömästi purkaa sopimus, jos 1) joukkoliikennelupa peruutetaan, 2) vireille on saatettu liikenteenharjoittajaa koskeva konkurssi-, akordi-, velkajärjestely- tai yrityssaneeraushakemus, 3) liikenteenharjoittaja on asetettu selvitystilaan, 4) liikenteenharjoittaja on tuomittu lainvoimaisella päätöksellä jostakin julkisista hankinnoista annetun lain (348/2007) 53 :ssä tarkoitetuista rikoksista tai liikenteen harjoittamiseen liittyvästä lainvastaisesta teosta, jota ei ole pidettävä vähäisenä, 5) liikenteenharjoittaja on laiminlyönyt verojen ja lakisääteisten sosiaali- ja vakuutusmaksujen suorittamisen siten, ettei laiminlyöntiä ole pidettävä merkitykseltään vähäisenä tai 6) liikennettä harjoitettaessa on ilmennyt vakavia ja olennaisia rikkomuksia tai laiminlyöntejä, jotka liittyvät palvelun saatavuuteen, hinnoista ilmoittamiseen, liikenteessä käytettyihin autoihin, suoritetietojen luovuttamiseen taikka muihin näihin rinnastettaviin seikkoihin, eikä liikenteenharjoittaja, saatuaan tästä kirjallisen huomautuksen, viivytyksettä korjaa laiminlyöntiään tai hän uusii laiminlyöntinsä. Toimivaltaisella viranomaisella on oikeus purkaa tämä sopimus siltä osin kuin siinä on sovittu seutu-, kaupunki- ja työmatkalippujen hintavelvoitteesta maksettavasta korvauksesta edellyttäen, että toimivaltaiselle viranomaiselle ei ole osoitettu tähän tarkoitukseen riittävää määrärahaa tai kunnilla ei ole tähän tarkoitukseen riittäviä määrärahoja. Toimivaltaisella viranomaisella on vastaava oikeus, jos tuomioistuin päätöksellään toteaa maksetun korvauksen laittomaksi valtion tueksi. Liikenteenharjoittajalla on oikeus välittömästi purkaa sopimus, jos 1) toimivaltainen viranomainen tai kunta laiminlyö maksaa tämän sopimuksen liitteen mukaisen korvauksen hintavelvoitteen noudattamisesta, eikä toimivaltainen viranomainen tai kunta korjaa laiminlyöntiään viivytyksettä saatuaan siitä liikenteenharjoittajalta kirjallisen huomautuksen tai 2) toimivaltainen viranomainen purkaa määrärahojen riittämättömyyden takia sopimuksen siltä osin kuin se koskee seutu-, kaupunki- ja työmatkalipuista maksettavaa korvausta. 3) maksettu korvaus todetaan tuomioistuimen päätöksellä laittomaksi valtion tueksi. Liikenteenharjoittajalla on lisäksi oikeus purkaa sopimus päättymään kokonaan, tai yhteisellä sopimuksella osittain, , jos mennessä ei ole

5 5 13. Erimielisyydet 14. Allekirjoitukset sovittu lisäasiakirjalla alkaen myytävien Lappeenrannan kaupungin tukemien lipputuotteiden hinnoista (hintavelvoitteista) ja niitä koskevista korvausperusteista. Sopimus voidaan muutenkin osittain tai kokonaan purkaa yhteisellä sopimuksella. Sopimuksesta mahdollisesti johtuvat erimielisyydet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan sopijapuolten välisin neuvotteluin. Tarvittaessa erimielisyydet ratkaisee Lappeenrannan käräjäoikeus. Tätä sopimusta on tehty kaksi samansanaista kappaletta, yksi kummallekin sopijapuolelle. Lappeenrannassa / 2012 Toimivaltainen viranomainen Lappeenrannan kaupunki Pasi Leimi Birgitta Nakari tuotantojohtaja liikenneinsinööri Mikkeli / 2012 Liikenteen harjoittaja Autolinjat Oy Raimo O. Honkanen liikenneneuvos Liitteet 1. Siirtymäajan liikennöintisopimuksen aikataulu- ja reittikarttaliitteet 2. Julkisen tuen piirissä olevien lippujen hinnat ja lippualueet

6 Karttasovellus Page 1 of Sopimus siirtymä AUTOLINJAT OY Reitit: YLÄMAA - LAPPEENRANTA kkna 4t,li:?fi h1åb1`. rtl.. ^: ralr+v^ xwa }^ ` Harr:}ia^^; 7 :ar;-.. utu _ f'ult.tl:f.r4fr;r^l;t I LL) urr:..t Piika q r ^^ yr^, ^^ 9Jlri::+. rtifri:p Hi«i,iL T'elulw r Yi:3rls ill'lll'{i; Ylr;"r,l?f3rVV`!: ir'i=zi vv.h\,i'a1y11 5^11i:5t Hul,ikkaUr km Version: 6.7.1, Bulld: 9025 https: //www. vallu. fi/kartta/tuloste.html

7 Karttasovellus Page 1 of Sopimus siirtymä AUTOLINJAT OY Reitit: YLÄMAA - LAPPEENRANTA 1 4tÅt,^ ^, `_+UOlIt?J13 t;a^nra:.ryr ilut"lnfrj.3. f,^3l+wl^r,!. 'r^r 310r 3t1C tel} 1> 1(1._= _ ^JtSk(;t.t JktH 11;1y^7 Hytti Iijba +;11^^ 1. Naa^^i'}I 1' 1 1,.zxi}I' +ttr.,w ^^3,^IntiHk r.u Raippn JIT jk 10 Iftkl..i} GY kkl^cnp i1 rtlu+a^f1 t+r la :,rpl V ft323 Itt" ;;i'rl {tv^' I ^rr7: ii VENÄ)Ä R0SSIÄ km Version: 6.7.1, Build: 9025 https://www.vallu.fi/kartta/tuloste.html

8 Lippujen asiakashinnat (hintavelvoitteet) Kaupunkikortti 54 Seutulippu 70 Opiskelijan kaupunkikortti 43 Opiskelijan 44 matkan sarjakortti 51 Nuorison kaupunkikortti 43 Lapsen kaupunkikortti 43

9 LAPPEENNRANNAN KAUPUNGIN TUKEMIEN LIPPUTUOTTEIDEN HINNAT JA LIPPUALUEET Kaupunkikortti 54 Lappeenrannan kaupungin alueella Seutulippu 70 Lappeenrannassa ja Etelä-Karjalassa (ei Suomenniemellä) Veteraanilippu 0 Lappeenrannan kaupungin alueella Lastenvaunujen- ja rattaiden 0 Lappeenrannan paikallisliikenteen alueella Opiskelijan kaupunkikortti 43 Lappeenrannan kaupungin alueella Opiskelijan 44 matkan sarjakortti 51 Lappeenrannan kaupungin alueella (0-9 km) Nuorison kaupunkikortti 43 Lappeenrannan kaupungin alueella Lapsen kaupunkikortti 43 Lappeenrannan kaupungin alueella Vaihtolippu 0 Lappeenrannan paikallisliikenteen alueella

Palvelun Hankintaehdot [N:o] 1 (15) 01/01/2015. Posti Group. Palvelun Hankintaehdot. Posti Group. Domicile: Helsinki VAT-number FI15318644.

Palvelun Hankintaehdot [N:o] 1 (15) 01/01/2015. Posti Group. Palvelun Hankintaehdot. Posti Group. Domicile: Helsinki VAT-number FI15318644. Palvelun ehdot [N:o] 1 (15) Palvelun ehdot Palvelun ehdot 2 (15) konsernin ehdot palveluille Näitä Konsernin Palvelun ehtoja sovelletaan konserniin kuuluvan yhtiön ( Asiakas ) hankkiessa palveluita hankintasopimuksessa

Lisätiedot

Tilaaja: TAY Palvelut Oy, y tunnus 2184218 6 c/o Tampereen yliopisto Kalevantie 4 33014 TAMPEREEN YLIOPISTO

Tilaaja: TAY Palvelut Oy, y tunnus 2184218 6 c/o Tampereen yliopisto Kalevantie 4 33014 TAMPEREEN YLIOPISTO 1 SIIVOUSPALVELUJEN OSTOSOPIMUS Luonnos 1. Sopijapuolet Palvelun tuottaja: jäljempänä Tilaaja: TAY Palvelut Oy, y tunnus 2184218 6 c/o Tampereen yliopisto Kalevantie 4 33014 TAMPEREEN YLIOPISTO jäljempänä

Lisätiedot

SAAS 11 ELISAN SAAS-PALVELUIDEN ERITYISEHDOT YRITYSASIAKKAILLE. 3 Palvelu ja palvelun käyttäminen

SAAS 11 ELISAN SAAS-PALVELUIDEN ERITYISEHDOT YRITYSASIAKKAILLE. 3 Palvelu ja palvelun käyttäminen 1 (9) SAAS 11 ELISAN SAAS-PALVELUIDEN ERITYISEHDOT YRITYSASIAKKAILLE 1 Soveltamisala ja muut sopimusehdot Näitä sopimusehtoja sovelletaan Elisa Oyj:n ja sen konserniyhtiöiden (jäljempänä Elisa) yritysasiakkaille

Lisätiedot

TELEYRITYKSEN PALVELUIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYKSILLE 1 Yleistä

TELEYRITYKSEN PALVELUIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYKSILLE 1 Yleistä TELEYRITYKSEN PALVELUIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYKSILLE 1 Yleistä Näitä ehtoja sovelletaan Teleyrityksen palveluiden toimi tuksiin yritys- ja yhteisöasiakkaille (asiakas), ellei muuta ole erikseen sovittu.

Lisätiedot

Päijät-Hämeen joukkoliikennesuunnitelma

Päijät-Hämeen joukkoliikennesuunnitelma Päijät-Hämeen joukkoliikennesuunnitelma 15.6.2011 WSP Finland Oy Päijät-Hämeen joukkoliikennesuunnitelma 1/155 Esipuhe Tämä työ sisältää Päijät-Hämeen joukkoliikennesuunnitelman, joka on laadittu Lahden

Lisätiedot

2) xxxx työvoimatoimisto (työvoimaviranomaisen nimi) Osoite - mahdollinen yhteyshenkilö ja puh

2) xxxx työvoimatoimisto (työvoimaviranomaisen nimi) Osoite - mahdollinen yhteyshenkilö ja puh TYÖMINISTERIÖ Sopijaosapuolet Palvelun myyjä PUITESOPIMUSPOHJA LIITE 3 1) Nimi (Ytunnus) Osoite mahdollinen yhteyshenkilö ja puh Palvelun ostaja 2) xxxx työvoimatoimisto (työvoimaviranomaisen nimi) Osoite

Lisätiedot

Sopimuksen päiväys ja nro: (1) Toimittaja sitoutuu toimittamaan tilaajalle sopimuksessa yksilöidyt palvelut.

Sopimuksen päiväys ja nro: (1) Toimittaja sitoutuu toimittamaan tilaajalle sopimuksessa yksilöidyt palvelut. 8.10.2007 Julkisen hallinnon IT-hankintojen sopimusehdot ERITYISEHTOJA PALVELUISTA Sopimuksen päiväys ja nro: Liite nro: 1 SOVELTAMINEN (1) Näitä erityisehtoja noudatetaan valtion virastojen, liikelaitosten,

Lisätiedot

Sopimuksen päiväys ja nro:

Sopimuksen päiväys ja nro: Julkisen hallinnon IT-hankintojen sopimusehdot ERITYISEHTOJA PALVELUISTA Sopimuksen päiväys ja nro: Liite nro: 1 SOVELTAMINEN (1) Näitä erityisehtoja noudatetaan valtion virastojen, liikelaitosten, laitosten

Lisätiedot

SOPIMUS KVKL:N HINTASEURANTAPALVELUN KÄYTÖSTÄ

SOPIMUS KVKL:N HINTASEURANTAPALVELUN KÄYTÖSTÄ 1. Osapuolet KVKL SOPIMUS KVKL:N HINTASEURANTAPALVELUN KÄYTÖSTÄ Kiinteistönvälitysalan Keskusliitto Ry, y-tunnus 2192123-9, osoite Iso Roobertinkatu 1 A 9, 00120 Helsinki Asiakas Asiakas tarkoittaa tämän

Lisätiedot

F-Solutions Oy Yleiset sopimusehdot 1 (5) PL 7 90571 OULU p. 044 0860 030 11.11.2014

F-Solutions Oy Yleiset sopimusehdot 1 (5) PL 7 90571 OULU p. 044 0860 030 11.11.2014 F-Solutions Oy Yleiset sopimusehdot 1 (5) PL 7 90571 OULU p. 044 0860 030 11.11.2014 Yleiset sopimusehdot 1 Määritelmät ja soveltamisala 2 Sopimuksen tekeminen 2.1 Sopimuksen tekemättä jättäminen Tässä

Lisätiedot

RT 13-11143 LVI 03-10544 KH X4-00540 SIT 16-610097 Infra 054-710129 ST 41.21 KONSULTTITOIMINNAN YLEISET SOPIMUSEHDOT KSE 2013

RT 13-11143 LVI 03-10544 KH X4-00540 SIT 16-610097 Infra 054-710129 ST 41.21 KONSULTTITOIMINNAN YLEISET SOPIMUSEHDOT KSE 2013 ST 41.21 KONSULTTITOIMINNAN YLEISET SOPIMUSEHDOT KSE 2013 Nämä konsulttitoiminnan yleiset sopimusehdot soveltuvat käytettäviksi tilaajan ja konsultin välisissä toimeksiannoissa mm. muotoilun, tuotekehitystyön,

Lisätiedot

YLEISET SOPIMUSEHDOT TILAAJAYHTEYKSIEN VUOKRAAMISESTA RINNAKKAISKÄYTTÖÖN SEKÄ LAITETILOJEN VUOKRASTA

YLEISET SOPIMUSEHDOT TILAAJAYHTEYKSIEN VUOKRAAMISESTA RINNAKKAISKÄYTTÖÖN SEKÄ LAITETILOJEN VUOKRASTA 1 YLEISET SOPIMUSEHDOT TILAAJAYHTEYKSIEN VUOKRAAMISESTA RINNAKKAISKÄYTTÖÖN SEKÄ LAITETILOJEN VUOKRASTA 1. Yleistä Näitä ehtoja sovelletaan, kun televerkkoyritys Kemiön Puhelosakeyhtiö vuokraa tilaajayhteyttä

Lisätiedot

Porrasinfo Oy:n palvelujen yleiset toimitusehdot yritysasiakkaille

Porrasinfo Oy:n palvelujen yleiset toimitusehdot yritysasiakkaille Porrasinfo Oy:n palvelujen yleiset toimitusehdot yritysasiakkaille 1. Toimitusehtojen soveltaminen Näitä toimitusehtoja sovelletaan Porrasinfo Oy:n (jäljempänä Porrasinfo ) asiakkaalle toimittamiin palveluihin,

Lisätiedot

LIITTYMISEHDOT LE 2014

LIITTYMISEHDOT LE 2014 Energiateollisuus ry:n suosittelemat LIITTYMISEHDOT LE 2014 1. Liittymisehtojen soveltaminen 1.1 Nämä liittymisehdot (LE 2014) liitetään liittymissopimukseen, joka koskee sähkönkäyttöpaikan liittymistä

Lisätiedot

LIITTYMISEHDOT LE 05. 1. Liittymisehtojen soveltaminen. 2.8. Liittämiskohta on jakeluverkon ja liittyjän sähkölaitteistojen

LIITTYMISEHDOT LE 05. 1. Liittymisehtojen soveltaminen. 2.8. Liittämiskohta on jakeluverkon ja liittyjän sähkölaitteistojen LIITTYMISEHDOT LE 05 1. Liittymisehtojen soveltaminen 1.1. Nämä ehdot liitetään liittymissopimukseen, joka koskee sähkönkäyttöpaikan liittymistä nimellisjännitteeltään enintään 20 kilovoltin sähkönjakeluverkkoon

Lisätiedot

URAKKAMAAILMA.FI PALVELU- JA SOPIMUSEHDOT

URAKKAMAAILMA.FI PALVELU- JA SOPIMUSEHDOT URAKKAMAAILMA OY Voimassa 15.1.2015 lukien 1 (10) URAKKAMAAILMA.FI PALVELU- JA SOPIMUSEHDOT 1. SOVELTAMINEN JA KOHDE 1.1 Näitä Sopimusehtoja sovelletaan Urakkamaailma Oy:n (Urakkamaailma on Remonttibulevardi

Lisätiedot

Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi joukkoliikennelain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi joukkoliikennelain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta 1 Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi joukkoliikennelain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi joukkoliikennelakia sekä

Lisätiedot

VES 260351, 01 102-103 TARKENTAVA VIRKAEHTOSOPIMUS UUDEN PALKKAUSJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖNOTTA- MISESTA SISÄASIAINHALLINNON PALVELU- KESKUKSESSA

VES 260351, 01 102-103 TARKENTAVA VIRKAEHTOSOPIMUS UUDEN PALKKAUSJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖNOTTA- MISESTA SISÄASIAINHALLINNON PALVELU- KESKUKSESSA VES 260351, 01 102-103 TARKENTAVA VIRKAEHTOSOPIMUS UUDEN PALKKAUSJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖNOTTA- MISESTA SISÄASIAINHALLINNON PALVELU- KESKUKSESSA Sopimus on tehty 16 päivänä huhtikuuta 2008 sisäasiainministeriön

Lisätiedot

Verifone maksupäätetuotteiden ja palveluiden yleiset toimitusehdot

Verifone maksupäätetuotteiden ja palveluiden yleiset toimitusehdot Voimassa alkaen 18.3.2015 1 / 5 Verifone maksupäätetuotteiden ja palveluiden yleiset toimitusehdot 1 Soveltamisala 1.1 Toimitusehtojen soveltaminen Näitä toimitusehtoja sovelletaan Verifone Finland Oy:n

Lisätiedot

KSE 1995 RT 13-10574 KONSULTTITOIMINNAN YLEISET SOPIMUSEHDOT SISÄLLYSLUETTELO

KSE 1995 RT 13-10574 KONSULTTITOIMINNAN YLEISET SOPIMUSEHDOT SISÄLLYSLUETTELO RT 13-10574 ohjetiedosto huhtikuu 1995 korvaa RT 13-10214 1(8) KONSULTTITOIMINNAN YLEISET SOPIMUSEHDOT Allmänna avtalsvillkor för konsultverksamhet KSE 1995 General conditions for consulting KSE 1995 KSE

Lisätiedot

Suomen toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry on vahvistanut nämä rakennusurakan. jotka on valmisteltu yhteistyössä Rakennusteollisuuden

Suomen toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry on vahvistanut nämä rakennusurakan. jotka on valmisteltu yhteistyössä Rakennusteollisuuden RT 16-10660 LVI 03-10277 Ratu 417-T KH 20-00241 ohjetiedosto maaliskuu 1998 1 (19) RAKENNUSURAKAN YLEISET SOPIMUSEHDOT Allmänna avtalsvillkor för byggnadsentreprenader General conditions for building contracts

Lisätiedot

Asiakas, joka tilaa palvelun pääasiassa muuhun tarkoitukseen kuin elinkeinotoimintaansa varten.

Asiakas, joka tilaa palvelun pääasiassa muuhun tarkoitukseen kuin elinkeinotoimintaansa varten. MAXISAT OY:N MAXIVISION-PALVELUN YLEISET SOPIMUSEHDOT 01.03.2015 1. SOVELTAMISALA 1.1. Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan Maxisatin asiakkaalle tarjoamiin Maxivision tuotteisiin ja palveluihin ja

Lisätiedot

SOPIMUS JOHDANNAISSOPIMUSTEN YLEISISTÄ EHDOISTA ("YLEISSOPIMUS")

SOPIMUS JOHDANNAISSOPIMUSTEN YLEISISTÄ EHDOISTA (YLEISSOPIMUS) SOPIMUS JOHDANNAISSOPIMUSTEN YLEISISTÄ EHDOISTA ("YLEISSOPIMUS") Kuntarahoitus Oyj ("sopijapuoli" tai "Kuntarahoitus") ja ("asiakas" tai "sopijapuoli") sopivat tällä yleissopimuksella niistä yleisistä

Lisätiedot

Arkistolaitos VAPA -palvelu

Arkistolaitos VAPA -palvelu Arkistolaitos VAPA -palvelu Asiakirjallisen aineiston sähköistä siirtoa ja säilyttämistä koskeva sopimus ( Siirto- ja säilytyssopimus ) Arkistolaitos ja [ ] Kansallisarkisto Rauhankatu 17 PL 258, 00171

Lisätiedot

KUNNOSTUS- TAI KORJAUSTOIMENPIDE OSAKEOMISTAJAN MUUTOSTYÖILMOITUS

KUNNOSTUS- TAI KORJAUSTOIMENPIDE OSAKEOMISTAJAN MUUTOSTYÖILMOITUS Kenttätie 16 A 1 90130 Oulu Puhelin: 045 2786 465 Sähköposti: toimisto@domoisannointipalvelu.com KUNNOSTUS- TAI KORJAUSTOIMENPIDE OSAKEOMISTAJAN MUUTOSTYÖILMOITUS Olen tutustunut AOYL:n II osan 4 ja 5

Lisätiedot

TP VISION FINLAND OY YLEISET MYYNTIEHDOT

TP VISION FINLAND OY YLEISET MYYNTIEHDOT 1. TARJOUS, VAHVISTUS TAI SOPIMUS TP VISION FINLAND OY YLEISET MYYNTIEHDOT Näitä TP Vision Finland Oy myyntiehtoja (jäljempänä: "Ehdot ja Edellytykset") sovelletaan ja ne muodostavat erottamattoman osan

Lisätiedot

Neuvonta-alan runkosopimus 1.1.2014 31.12.2016

Neuvonta-alan runkosopimus 1.1.2014 31.12.2016 Neuvonta-alan runkosopimus 1.1.2014 31.12.2016 Palvelualojen työnantajat PALTA ry/ Maaseutuelinkeinojen ja neuvonta-alan Työnantajayhdistys ry Agronomiliitto ry Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto

Lisätiedot

ALSO Toimitusehdot. Voimassa 1.7.2012 alkaen

ALSO Toimitusehdot. Voimassa 1.7.2012 alkaen ALSO Toimitusehdot Voimassa 1.7.2012 alkaen 1 Soveltamisala Näitä toimitusehtoja sovelletaan ALSO Finland Oy:n (myöh. ALSO) ja asiakkaan (myöh. ostaja) väliseen tuotteiden sekä palvelujen (myöh. tavara)

Lisätiedot

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 LUKU Yleisiä säännöksiä 1 Soveltamisala Yhdistyksen saa perustaa aatteellisen tarkoituksen yhteistä

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 LUKU Yleisiä säännöksiä 1 Soveltamisala Yhdistyksen saa perustaa aatteellisen tarkoituksen yhteistä Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 LUKU Yleisiä säännöksiä 1 Soveltamisala Yhdistyksen saa perustaa aatteellisen tarkoituksen yhteistä toteuttamista varten. Tarkoitus ei saa olla lain tai hyvien

Lisätiedot

Mitä tulee tietää, kun palkkaa uutta henkilöstöä?

Mitä tulee tietää, kun palkkaa uutta henkilöstöä? Mitä tulee tietää, kun palkkaa uutta henkilöstöä? Aloitamme Kuntatyönantajassa artikkelisarjan, jossa kerromme palvelussuhteen alkamisen, sen kulkuun ja päättymiseen liittyviä juridisia perusasioita.tässä

Lisätiedot