YHTYNEET-SOPIMUS YLEISRADIO. + Allekirjoituspöytäkirja + Yle-SJL erillispöytäkirja (YLE-SJL) + Versioinnin pelisäännöt (YLE-SJL)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "YHTYNEET-SOPIMUS YLEISRADIO. + Allekirjoituspöytäkirja + Yle-SJL erillispöytäkirja (YLE-SJL) + Versioinnin pelisäännöt (YLE-SJL) 1.1.2014 30.11."

Transkriptio

1 Finlands svenska författareförening rf Suomen arvostelijain liitto ry Suomen Kirjailijaliitto ry Suomen kääntäjien ja tulkkien liitto ry Suomen Radio- ja TV-selostajat ry Suomen tietokirjailijat ry Palvelualojen ammattiliitto PAM ry Teatteri- ja mediatyöntekijöiden liitto ry Ylemmät toimihenkilöt YTN ry YHTYNEET- YLEISRADIO + Allekirjoituspöytäkirja + Yle-SJL erillispöytäkirja (YLE-SJL) + Versioinnin pelisäännöt (YLE-SJL) (Palkkiot alkaen )

2 (12) Tekstit voimassa lukien. Palkkiot voimassa lukien, johon saakka sovelletaan aikaisemman työehtosopimuksen palkkioita. Sopijapuolet Yleisradio Oy, jäljempänä yhtiö ja Suomen Journalistiliitto ry Akavan Erityisalat ry Finlands svenska författareförening rf Suomen Arvostelijain Liitto ry Suomen Kirjailijaliitto ry Suomen kääntäjien ja tulkkien liitto ry Suomen Radio- ja TV-Selostajat ry Suomen Tietokirjailijat r.y. ja Palvelualojen ammattiliitto PAM ry, Teatteri- ja mediatyöntekijöiden liitto ry jäljempänä yhdistys 1 Soveltamisala 1 Tämä työehtosopimus koskee allekirjoittajayhdistysten ja niiden alayhdistysten jäsenten yhtiölle suorittamien, tämän sopimuksen liitteissä mainittujen freelancetöiden ja -tehtävien palkkio- ja muita ehtoja. 2 Tämän työehtosopimuksen määräyksiä ei sovelleta määräaikaisella päätoimisella tai osa-aikaisella aikapalkkaisella työsopimuksella, joka kuuluu Suomen Journalistiliiton ja Palvelualojen työnantajat PALTAn välisen työehtosopimuksen soveltamisalaan, työskentelevän ohjelmatyöntekijän työsuhteeseen, vaan siihen sovelletaan mainitun työehtosopimuksen vastaavia määräyksiä. Työsuhteen käsite määräytyy työsopimuslain mukaan. Tässä sopimuksessa tarkoitettu freelancertyö katsotaan tehdyksi työsuhteessa. Hankintapalkkioita voidaan pääsääntöisesti maksaa vain liitteen 6 mukaisista suoritteista. Jos poikkeuksellisesti tehdään hankintasopimus muiden liitteiden osalta, on yhtiön etukäteen ilmoitettava henkilölle, ettei kyse ole työsuhteesta, eikä työnantaja näin ollen huolehdi työnantajavelvoitteista. Kaikki ei-työsuhteinen työ suositellaan laskutettavaksi. 2 Sopimuksen tekeminen 1 Yhtiö tekee jokaisesta työstä sopimuksen hyvissä ajoin ennen henkilön ryhtymistä työhön. Sopimuksessa määritellään ohjelman otsikko, arvioitu pituus, taltioimis- ja valmistamisaika, työn laatu ja kesto, palkkio ja palkkioperusteet sekä muut mahdolliset tehtäväkohtaiset määräykset, kuten tehdäänkö työ ryhmätyönä. Suullinen sopimus varmistetaan sähköpostilla. 2 Sopimus on tehtävä kirjallisesti niissä tapauksissa, jolloin työsuhde on kestänyt tai sen tiedetään kestävän yhdenjaksoisesti vähintään yhden kuukauden tai vastaavasti, jos sopimusaikaan sisältyy vähintään 14 työpäivää 1

3 (12) taikka jos sopimuksessa poiketaan liitteessä mainituista maksuperusteista. Tämän lisäksi sopimus on tehtävä aina kirjallisesti, jos jompikumpi osapuoli sitä vaatii. 3 Mikäli ohjelmasarja lopullisesti hyväksytään seuraavalle ohjelmakaudelle, on sarjan tekijällä oikeus saada yhtiön edustajalta tietää viikon kuluessa hyväksymisestä, tehdäänkö hänen kanssaan sopimus myös uudelle ohjelmakaudelle ja tuleeko uuden sopimuksen sisältö olennaisesti muuttumaan aikaisemmasta. 4 Mikäli samalla henkilöllä tullaan teettämään tietyn ajanjakson kuluessa (esim. ohjelmakauden aikana) samanlaisia ohjelmatehtäviä, joiden määristä ja ajankohdasta ei ennakkoon täsmällisesti tiedetä, voidaan tällöin laatia puitesopimus, jossa määritellään ko. ohjelmatehtävän laatu, ilmoitetaan tehtävien vähimmäismäärä, palkkioperusteet ja ajanjakso, jona tehtävät tullaan suorittamaan. 3 Sopimuksen valvonta Puitesopimuksen ohjelmatehtävistä, joko kustakin erikseen tai ryhmitellen, tehdään tämän pykälän määräysten mukaan työ- tai hankintasopimukset. Työsuhteisesta työstä tehdään aina työsopimus. 1 Työsuhteen aikana yhtiöllä on oikeus työn valvontaan ja johtamiseen. Mikäli työn tulos ei ole annettujen ohjeiden mukainen, yhtiöllä on oikeus vaatia tarpeellisiksi katsomansa muutokset ilman eri korvausta. Yhdistyksen jäsen, jota sopimus koskee, on velvollinen noudattamaan yhtiön hallintoelimien päätöksiä ja niitä ohjeita sekä määräyksiä, joita hänen esimiehensä hänelle tehtävien suorittamiseksi antavat. 2 Yhdistyksen jäsentä ei saa velvoittaa toimimaan vastoin hyvää journalistista tapaa eikä suorittamaan tehtävää, joka ei kuulu hänen työhönsä. Yhdistyksen jäsen joka tällaisessa tapauksessa kieltäytyy, ei saa joutua painostuksen tai muun seuraamuksen kohteeksi. 4 Sopimuksen rikkominen Jos yhtiö rikkoo sopimuksen, on se velvollinen korvaamaan henkilölle aiheutuneen vahingon täysimääräisenä. 5 Sopimuksen irtisanominen ja purkaminen 1 Irtisanomisaika on työntekijän puolelta 1 kuukausi ja yhtiön puolelta kaksi kuukautta. Irtisanomisen on tapahduttava kirjallisesti. 2 Ilmoitus sopimuksen purkamisesta, samoin kuin työsopimuslain 7 luvun 2 3 momentin tarkoittama varoitus, on toimitettava työntekijälle kirjallisesti. 3 Muutoin noudatetaan työsopimuslakia. 2

4 (12) 6 Käyttöoikeudet 1 Yhtiöllä on oikeus käyttää tämän sopimuksen ehdoin valmistettuja ohjelmia vain normaalissa yleisradiotoiminnassa, jollaiseksi katsotaan mm. ohjelmamateriaalin säilyttäminen ja ohjelmien lähettäminen eetteri-, satelliitti- tai kaapeliteitse tai levittäminen tallenteina samoin edellytyksin kuin yhtiön ns. vakituisten ohjelmatyöntekijöiden osalta, lyhytaaltolähetykset, ohjelmien esittäminen sisäisissä esittely- ja opetustilaisuuksissa, festivaaleissa, kilpailuissa ja muissa vastaavanlaisissa tilaisuuksissa sekä ohjelmien luovuttaminen ulkomaisille radioyrityksille niiden omia lähetyksiä varten. Pöytäkirjamerkintä: Ylen ja SJLn/Yhtyneet välillä on lisäksi sovittu erillisillä sopimuksilla aineiston välittämisestä internet- ja muissa tietoverkoissa, sekä aineiston käytöstä Elävässä arkistossa. 2 Normaalista yleisradiotoiminnasta poikkeavasta käytöstä tai luovutuksesta on aina erikseen ja etukäteen sovittava tekijän kanssa. 3 Yhtiöllä on ohjelman ensiesitysoikeus. Kymmenen vuorokauden kuluttua ensilähetyksen jälkeen siihen käytetyn käsikirjoituksen julkaisuoikeus on tekijällä, mikäli asiasta ei toisin sovita. 4 Oikeus yhtiön tilaaman tai lähetettäväksi hyväksymän ja maksetun käsikirjoituksen tai graafisen työn julkaisemiseen palautuu tekijälle, ellei ohjelmaa ole lähetetty tai painotuotetta julkaistu 12 kk:n kuluessa sen valmistumispäivästä tai jos ohjelmaa, jota varten käsikirjoitus tai graafinen työ on tehty, ei ole alettu valmistaa 16 kk:n kuluessa käsikirjoituksen tai graafisen työn hyväksymisestä. 5 Tilatun käsikirjoituksen tai graafisen työn hyväksymisestä tai hylkäämisestä yhtiö ilmoittaa 3 kk:n kuluessa käsikirjoituksen tai graafisen työn vastaanottamisesta. 6 Ohjelma voidaan esittää korvauksetta sisäisissä esittely- ja opetustilaisuuksissa, festivaaleissa, kilpailuissa ja muissa vastaavanlaisissa tilaisuuksissa. 7 Palkkiot 1 Tämän sopimuksen 1 :n määrittelemistä töistä yhtiö maksaa vähintään liitteissä mainitun palkkion. Toisin voidaan kuitenkin sopia tapauksissa, joissa puitesopimuksella sovitaan useista samankaltaisista töistä, joissa on samanlaisena toistuvia osioita. Audio- ja audiovisuaalisen työn liitteissä kokemuksen kautta tai muulla tavoin hankittu osaaminen kyseisessä työtehtävässä korottaa palkkioliitteeseen kirjattuja vähimmäispalkkioita vähintään 5 %:lla. 3

5 (12) Sopimusosapuolten yhteinen soveltamisohje: - Kokemuslisän maksamisen perusteena on kokemuksen tuoma osaaminen kyseisessä työtehtävässä. - Kokemuslisään oikeuttavan osaamistason saavuttaminen edellyttää tyypillisesti noin viiden vuoden työskentelyä vastaavissa tehtävissä. Yksittäisen työntekijän oikeus kokemuslisään arvioidaan kokonaisharkinnalla ottaen huomioon tässä esitetyt kriteerit. - Osaamista arvioidaan suhteessa kuhunkin työtehtävään. Henkilö voi näin ollen olla oikeutettu kokemuslisään vain osassa töistään. - Useimmissa työtehtävissä olennaista on kokemus ja osaaminen nimenomaan kyseisessä genressä, välineessä, tekotavassa ja/tai ohjelmatyypissä. Joissain työtehtävissä moniosaamisella on keskeinen merkitys. - Kokemuksen tuoma osaaminen ilmenee työtehtävästä riippuen esimerkiksi: o journalistisena/ taiteellisena osaamisena o teknisenä osaamisena o työn laatuna o suunnittelu- ja organisointiosaamisena o o esiintymisosaamisena ja/tai muuna kyseisen työtehtävän kannalta merkityksellisenä taitona. Maksettava kokonaispalkkio voi koostua useasta työsuorituksesta tai osapalkkiosta. Palkkiolaskelmaan on eriteltävä mistä työsuorituksista palkkio koostuu ja mitä tariffeja on käytetty laskennan pohjana. Jos erittelyä ei ole tehty, on se tehtävä jälkikäteen työntekijän tai luottamusmiehen pyynnöstä. 2 Mikäli työstä ei ole sovittu tässä sopimuksessa palkkiota, sovelletaan siihen lähintä tämän sopimuksen mukaista palkkioperustetta. Mikäli työn katsotaan sijoittuvan vaativuudeltaan kahden palkkioperusteen väliin ja lähin soveltuva palkkio on näistä alempi, korotetaan maksettavaa palkkiota kohdan 3 mukaisesti. 3 Liitteissä mainitut palkkiot tarkoittavat kyseisen tehtävän minimipalkkiota. Palkkion määräytymisessä otetaan palkkiota korottavasti huomioon henkilökohtainen työsuoritus, tehtävän tavallisuudesta poikkeava vaativuus tai työhön tarvittava aika. Henkilökohtaisen työsuorituksen arviointitekijöitä ovat mm.: journalistinen / taiteellinen osaaminen, työn laatu suunnittelu- ja organisointiosaaminen esiintymisosaaminen työsuorituksen määrä monipuolisuus ja joustavuus tekninen osaaminen kielitaito johtaminen ja työyhteisötaidot muut kussakin tehtävässä merkitykselliset taidot. 4

6 (12) 4 Suoritettaessa tämän sopimuksen mukaisia tehtäviä ryhmätyönä korotetaan liitteissä mainittuja palkkioita %:lla. Palkkio jaetaan kaikkien ryhmän jäsenten kesken ryhmän päätöksen mukaan heidän työpanoksensa suhteessa. 8 Uusinnat 1 Ylen ja SJLn/Yhtyneet välillä allekirjoitetussa sopimuksessa (Ylen digisopimus) on sovittu tv-, radio- ja esiintyjäliitteiden uusintakorvauksista. Lisäksi Ylen ja MTV:n freelancekääntäjien uusintakorvauksista on sovittu erillisillä määräaikaisilla sopimuksilla. Muilta osin noudatetaan seuraavia Yhtyneet-sopimuksen määräyksiä: Uusintapalkkiot maksetaan alkuperäisten palkkioperusteiden, mutta maksuhetkellä voimassa olevien palkkiotariffien mukaisina. Mikäli alkuperäispalkkiota ei palkkiotekijöiden puuttuessa voida muuntaa maksuhetkellä voimassa olevien tariffien mukaiseksi, niin uusintalähetyksen tapahtuessa jälkeen suoritetaan muuntaminen seuraavilla kertoimilla: ensilähetys kerroin , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,99 5

7 (12) , ,62 2 Kotimaisesta uusinnasta maksetaan 50 % ensimmäisen lähetyksen palkkiosta. Jos uusinta tapahtuu kahden vuorokauden kuluessa ensimmäisestä lähetyksestä, uusintapalkkiota ei makseta. Pöytäkirjamerkintä: Ylen ja SJLn/Yhtyneet välillä allekirjoitetun sopimuksen (Ylen digisopimus) kohdassa 5 ja 6 on sovittu korvausmallista alkaen. 3 Kouluille suunnattujen opetusohjelmien uusinnoista ei makseta uusintapalkkiota. 4 Aikuisopetusohjelmien uusinnoista ei makseta uusintapalkkiota. 5 Ulkomaisista uusinnoista (vaihto/myynti) ei makseta uusintapalkkiota. 6 Jos yhtiö tilaa lähinnä ulkomaille tarkoitettua materiaalia, jota ei lähetetä kotimaisissa ohjelmissa, yhtiö maksaa jäsenelle tämän sopimuksen mukaisen palkkion. 7 Uusintapalkkioita laskettaessa ei oteta huomioon mahdollisia sunnuntai-, ilta- ja yötyökorvauksia eikä 10 :ssä mainittuja korvauksia. 8 Mikäli ohjelmasta uusitaan vain osa, maksetaan uusintapalkkio uusitun osan suhteessa kokonaisuuteen. 9 Ohjelmatallenteesta saadaan käyttää paitsi sitaatteja myös osia toisessa ohjelmassa, mikäli se ei loukkaa ohjelman tekijän eikä esiintyjien moraalisia oikeuksia. Uusintapalkkio osien käytöstä lasketaan edellisen kohdan mukaan. Pöytäkirjamerkintä: Ylen digisopimuksen mukaisesti Yleisradio saa korvauksetta käyttää ohjelmasta enintään 2 minuuttia muissa ohjelmissa. Ohjelma ei saa koostua pääasiallisesti sitaateista ja niiden käytössä noudatetaan tekijänoikeuslain sisältämiä moraalisia oikeuksia. 10 Esitettäessä alunperin arkistokäyttöön tilattu materiaali toistamiseen maksetaan uusintapalkkio tämän pykälän määräysten mukaan. 9 Sunnuntai-, ilta- ja yötyö 1 Sunnuntaina, kirkollisena juhlapäivänä, itsenäisyyspäivänä, vapunpäivänä, pääsiäislauantaina sekä juhannuksena ja juhannus- ja jouluaattona tehtyä työtä pidetään sunnuntaityönä, samoin uudenvuoden- ja vapunaattona kello jälkeen tehtyä työtä. 6

8 (12) 10 Erinäiset korvaukset Jos ohjelma tehdään yhtiön vaatimuksesta sunnuntaityönä, maksetaan ohjelmantekijälle lisäkorvauksena kultakin tehdyltä työtunnilta 15,94 euroa, kuitenkin vähintään kahdelta työtunnilta. 2 Yhtiön työmääräyksen mukaisesti kello välisenä aikana tehdystä työstä maksetaan lisäkorvauksena 2,39 euroa tunnilta. Yhtiön työmääräyksen mukaisesti lauantaina kello välisenä aikana tehdystä työstä maksetaan lisäkorvauksena 4,78 euroa tunnilta, paitsi kello ja välisenä aikana sellaisilta lauantaipäiviltä, joilta jo maksetaan sunnuntaityökorvaus. 3 Yhtiön työmääräyksen mukaisesti kello välisenä aikana tehdystä työstä maksetaan lisäkorvauksena 4,78 euroa tunnilta. Kello välisenä aikana tehdystä työstä maksetaan lisäkorvauksena 7,95 euroa tunnilta. Mikäli työvuoro alkaa ennen kello 06.00, maksetaan ohjelmantekijälle koko vuorolta yötyökorvaus kello jälkeenkin, kuitenkin enintään kahdelta tunnilta. 4 Sunnuntaityönä tehdystä ilta- tai yötyöstä maksetaan tämän pykälän 2- kohdan 1 kappaleessa ja 3-kohdassa tarkoitettu lisä kaksinkertaisena. 5 Määrättäessä ohjelmantekijä edellä 1-4 kohdissa tarkoitettuun työhön on työmääräystä annettaessa samalla arvioitava työhön tarvittava aika. Näiden kohtien mukainen lisäkorvaus maksetaan, jos teettäjän on tullut tietää, että työ edellyttää sen tekemistä mainittuna aikana tai siitä on sovittu etukäteen. 1 Yhtiö korvaa täysimääräisenä työn valmistuksessa tarpeelliset kulut, joista on ennakolta sovittava. 2 Yhtiö maksaa ennalta sovitut matka-, majoitus- ja päivärahakorvaukset työn tekemiseen käytetyiltä matkapäiviltä matkustusohjesääntönsä mukaisesti. Freelancerille maksetaan 19,91 tuntipalkka alkavalta tunnilta - Mikäli henkilö on kutsuttu asiatuntijaksi kokoukseen, joka ei liity henkilön tämän sopimuksen mukaisiin tehtäviin. - Erikseen tilatun tv-ohjelman ns. esittelytrailerin tekemisestä - Tämän sopimuksen mukaiseen ohjelmatyöhön liittyvästä internetiin tehtävästä työstä tai sosiaalisessa mediassa tehtävästä työstä. - Musiikki-ilmoitusten tekemiseen ja muuhun raportointiin käytetystä ajasta, mikäli tätä tehdään yli puoli tuntia kerrallaan. 11 Varallaolo Jos ohjelmantekijä yhtiön kanssa tehdyn sopimuksen perusteella on velvollinen oleskelemaan asunnossaan tai muussa sovitussa paikassa, josta hänet sovitulla tavalla voidaan tarvittaessa kutsua työhön, on kysymys varallaolosta, josta maksetaan 7,95 euroa tunnilta. Varallaoloaikaa ei lueta työ- 7

9 12 Erinäisiä määräyksiä Ohjelmantekijät 13 Palkkioiden maksu (12) ajaksi. Mikäli työ tulee tehtäväksi, lakkaa varallaolo ja työstä maksetaan liitteen mukainen palkkio. 1 Jos yhtiö vaatii sopimuksen ja ohjeiden mukaisesti tehdyn ja tämän perusteella valmiiksi hyväksytyn ohjelman lyhentämistä tai muuttamista ohjelmantekijästä riippumattomista syistä esim. lähetysajoista tai ajankohtaisuudesta johtuen, maksetaan ohjelmantekijälle ensiksi valmiin ohjelman mukaan ja sen lisäksi erikseen muuttamiseen menevästä työstä. 2 Ohjelmantekijällä on oikeus käyttää työnsä suorittamiseksi tarvittavia yhtiön tiloja, laitteita, toimitusjärjestelmiä sekä tarvikkeita ja henkilökuntaa. Mikäli ohjelmantekijä joutuu käyttämään työnsä suorittamiseksi omaa kalustoaan, sovitaan siitä erillinen korvaus. 3 Jos työ teknisen vian tai muun ohjelmantekijästä riippumattoman syyn vuoksi jää suorittamatta, tai työn tekemiseen liittyvä nauhoitettu tai filmattu tai muu aineisto ilman ohjelmantekijän omaa syytä häviää, turmeltuu tai muuten vahingoittuu, yhtiö maksaa ohjelmantekijälle täyden korvauksen tehdystä työstä. Tämän lisäksi yhtiö pyrkii järjestämään vastaavanlaista työtä voimassa olevan sopimusajan loppuun. 4 Jos ohjelmantekijä on ollut sopimuksen mukaisesti työnantajan käytettävissä voimatta kuitenkaan tehdä työtä yhtiöstä johtuvasta syystä (esimerkiksi työ yhtiöstä johtuvasta syystä keskeytetään tai peruutetaan), työnantaja on velvollinen maksamaan työntekijälle täyden palkkion. Työnteon estyessä muista syistä sovelletaan työsopimuslain 2 luvun 12 :n määräyksiä. 5 Mikäli ohjelmantekijälle vahvistettua kuvaus-, nauhoitus-, ohjaus- tai valmistumisaikaa siirretään, eikä siirrosta ole ilmoitettu ohjelmantekijälle vähintään kahta vuorokautta ennen vahvistettua tuotantopäivää, niin ohjelmantekijälle maksetaan siirron johdosta korvausta 73,82 euroa siirrettyä puolta päivää kohti. 1 Yhtiö maksaa palkkiot kaksi kertaa kuukaudessa ensimmäisenä yhtiön normaalin palkanmaksuaikataulun mahdollistamana ajankohtana siten, että ne ovat henkilön ilmoittamalla pankkitilillä viimeistään 16 arkipäivän kuluessa siitä, kun työ on päättynyt tai luovutettu yhtiölle tai kotimainen uusinta lähetetty. Viivästyneelle suoritukselle yhtiö on velvollinen maksamaan viivästyskorkoa korkolain mukaan ja työsuhteessa olleelle henkilölle lisäksi odotusajan palkkaa enintään kuudelta päivältä työsopimuslain mukaan. Odotusajan palkkaa laskettaessa yhden päivän täydeksi palkaksi katsotaan 150 euroa, kuitenkin enintään koko työn palkkion määrä. 8

10 (12) 14 Sosiaaliedut 2 Televisio-ohjelmia myytäessä ulkomaisia lähetyksiä varten lähetetään uusintapalkkio viimeistään silloin, kun ostajalta on saatu tieto teknisen materiaalin hyväksymisestä. 3 Palkkio voidaan myös jakaa osiin, joista osa maksetaan työn vielä kestäessä, jos työ on erityisen pitkäaikainen ja siitä on etukäteen sovittu. 4 Edellä mainitut korvaukset ja palkkiot suoritetaan myös henkilölle, joka avio-oikeuden, perinnön tai testamentin kautta osoittaa tulleensa yhdistyksen kuolleen jäsenen tekijänoikeuksien omistajaksi. 1 Ohjelmantekijän eläke-etuudet ja muut sosiaalietuudet määräytyvät niitä koskevien lakien ja säännösten mukaan. 3 Jatkuvien sarjojen tekijöille on taattava neljän viikon loma-aika ja Yleisradio takaa sarjan tekijälle mahdollisuuden palata saattamaan loppuun voimassa olevan sopimuksensa määrittelemät työt. 4 Yhtiö antaa ohjelmantekijälle tämän ateriasta suorittamaa korvausta vastaan ravintoedun. Työpäivän pituuden tulee olla vähintään kuusi tuntia ja lisäksi työ tulee tehdä yhtiön tuotantopaikalla. Etuus on voimassa ohjelmatyösuhteen alusta lukien. 15 Sairausajan palkka Pöytäkirjamerkintä Yhtiön tuotantopaikalla tehdyksi ravintoetuuteen oikeuttavaksi työksi luetaan työhön liittyvä matka-aika, haastattelu- ja kuvaustilanteet yms. sekä ohjelman valmistaminen ja ulosajo yhtiön tiloissa. Etuuden lukumäärästä on syytä sopia työstä sovittaessa. Ohjelmantekijällä on työsuhteen alusta oikeus kokonaiseen sairausajan palkkaan yhdeksänteen sairauspäivään asti. Työsuhteen jatkuttua yhtäjaksoisesti yli kolme kuukautta saa ohjelmantekijä palkkansa siltä ajalta, jonka hän sairauden vuoksi on ollut estynyt työtä tekemästä, kuitenkin enintään 21 päivältä. Sairausajan päiväkohtainen palkka lasketaan jakamalla sovittu palkkio valmistumisajan päivien lukumäärällä. Henkilö, joka joutuu sairaslomalle, on milloin sairasloma kestää yli kolmen päivän, velvollinen esittämään lääkärintodistuksen terveydentilastaan yhtiön osoittamalta lääkäriltä. Milloin erityistä syytä on, henkilö on velvollinen vaadittaessa esittämään lääkärintodistuksen myös alle kolme päivää kestäneen sairausloman ajalta. 9

11 Pöytäkirjamerkintä (12) Henkilöllä on työsuhteensa aikana oikeus saada yhtiön terveysasemilta työterveyshuoltolain 2 :ssä mainittuja palveluksia. 16 Perhevapaat Ohjelmantekijän oikeus perhevapaisiin määräytyy sairausvakuutuslain ja työsopimuslain mukaisesti. Yhtiö takaa sarjan tekijälle mahdollisuuden saattaa loppuun voimassa olevan sopimuksen määrittelemät työt. 17 Vuosiloma Oikeus vuosilomaan määräytyy vuosilomalain mukaan. 18 Lomakorvaus 19 Vakuutukset Henkilöllä, jolla ei ole oikeutta vuosilomalain 3 :n mukaiseen lomaan, maksetaan lomakorvausta 11 %. 1 Yhtiö vakuuttaa ohjelmantekijän käytössä olevan yhtiön kaluston tai huolehtii siitä, että jäseneltä ei vaadita korvausta yhtiön kaluston katoamisesta tai vahingoittumisesta sellaisessa tapauksessa, jonka varalta kalusto olisi voitu vakuuttaa. Ulkomaisen ohjelmamatkan kyseessä ollen ohjelman tekijä on velvollinen ilmoittamaan ao. ohjelmatoimitukselle matkan aikana hänen hallussaan olevasta yhtiön kalustosta. 2 Henkilö on vakuutettava työsuhteen aikana kuten tapaturmavakuutuslaki määrää. 3 Muiden vakuutusten osalta noudatetaan voimassa olevia lakeja ja yhtiön vakuutusohjesääntöä. 20 Koulutus 1 Ohjelmantekijällä on oikeus osallistua työn edellyttämään yhtiön järjestämään koulutukseen. Yhtiöllä on velvollisuus huolehtia työtehtävien edellyttämän toimitustekniikan hallintaan liittyvien valmiuksien kehittämisestä ja järjestää erityiskoulutusta, jotta ohjelmantekijöiden valmiudet tehdä työtä pysyvät teknisen kehityksen mukana. Tämä koulutus järjestetään esimerkiksi perehdyttämisenä tai työnopetuksena. Koulutukseen osallistuvalle ohjelmantekijälle korvataan koulutuksesta hänelle aiheutuneita suoranaisia kuluja, mistä sovitaan etukäteen. 10

12 (12) 2 Jos ohjelmantekijä osallistuu työsuhteensa aikana koulutukseen, maksetaan työsuhteeseen sisältyvältä koulutusajalta tuntikorvausta, jonka suuruus on 19,91 euroa. 21 Jäsenmaksut Jäsenmaksujen pidättämisestä ja tilittämisestä voidaan yhdistyskohtaisesti sopia erillisin pöytäkirjoin. 22 Luottamusmies Luottamusmiestoiminnasta voidaan yhdistyskohtaisesti sopia erillisin pöytäkirjoin. 23 Erimielisyyksien selvittäminen 24 Jatkuva neuvottelumenettely Tämän sopimuksen tulkintaa ja rikkomista koskevista erimielisyyksistä on ensin neuvoteltava esimiehen ja yhdistyksen jäsenen tai luottamusmiehen kesken ja ellei sovintoa näin synny, jatketaan erimielisyyksien selvittämistä siten kuin siitä on päivätyllä pöytäkirjalla erikseen sovittu. Mikäli tällä tavalla ei päästä ratkaisuun, voi kumpikin osapuoli saattaa asian oman valintansa mukaan välimiesten tai työtuomioistuimen ratkaistavaksi. Välimiesmenettelyssä kumpikin osapuoli asettaa yhden jäsenen ja nämä yhdessä valitsevat puheenjohtajan. Tarvittaessa valtakunnansovittelija määrää puheenjohtajan. Osapuolet voivat tehdä aloitteita sopimuskauden aikana selvitettävistä tai neuvottelua edellyttävistä asioista ja hankkeista. Tehtyjen aloitteiden perusteella osapuolet ovat valmiita yhdessä käsittelemään tehtyjä esityksiä sekä arvioimaan sitä, minkälaisiin toimiin tehdyt esitykset antavat aihetta. Mikäli osapuolten tietoon tulee uusia suoriteperusteisia tehtäviä, on osapuolilla toisen osapuolen aloitteesta neuvotteluvelvollisuus tällaisten tehtävien sijoittamisesta työehtosopimukseen jatkuvan neuvottelumenettelyn mukaisesti. Pöytäkirjamerkintä: Kaksi kertaa vuodessa käydään yhteistyössä luottamusmiehen kanssa läpi ohjelmatyypit ja palkkioperusteiden soveltuvuus. 25 Sopimuksen palkkioliitteet LIITE 1 LIITE 2 Audiotyön palkkiot Audiovisuaalisen työn palkkiot 11

13 (12) LIITE 3 LIITE 4 LIITE 5 LIITE 6 LIITE 7 Painotuotteiden graafisen suunnittelun ja toteutuksen palkkiot Käännöspalkkiot Tv-kuuluttajien ja ohjelmapäivystäjien palkkiot Esiintyjäliite Kuulovammaistekstitys 26 Voimassaolo Tämä sopimus on voimassa alkaen asti ja sen jälkeen vuoden kerrallaan, ellei sitä jommaltakummalta puolelta kirjallisesti irtisanota viimeistään kaksi kuukautta ennen päättymispäivää. Mikäli Yleisradion aikapalkkaisia ohjelmatyöntekijöitä koskeva työehtosopimus irtisanotaan kesällä 2015 syystä, että ei ole päästy sopimukseen toisen sopimusjakson palkankorotuksista, päättyy Yhtyneet-sopimuksen voimassaolo yhtä aikaa aikapalkkaisten sopimuksen kanssa, ellei toisin sovita. Helsinki Yleisradio Oy Suomen Journalistiliitto ry Akavan Erityisalat ry Finlands svenska författareförening rf Suomen Arvostelijain Liitto ry Suomen Kirjailijaliitto ry Suomen kääntäjien ja tulkkien liitto ry Suomen Radio- ja TV-Selostajat ry Suomen Tietokirjailijat r.y. Palvelualojen ammattiliitto PAM ry Teatteri- ja mediatyöntekijöiden liitto ry 12

SOPIMUS 1.10.2010 1(12) Palkkiot 1.10.2010 alkaen. Sopijapuolet. 1 Soveltamisala. 2 Sopimuksen tekeminen YHTYNEET

SOPIMUS 1.10.2010 1(12) Palkkiot 1.10.2010 alkaen. Sopijapuolet. 1 Soveltamisala. 2 Sopimuksen tekeminen YHTYNEET 1.10.2010 1(12) Palkkiot 1.10.2010 alkaen Sopijapuolet Yleisradio Oy ja MTV Oy, jäljempänä yhtiö ja Suomen Journalistiliitto ry Akava ry Finlands svenska författareförening rf Suomen Arvostelijain Liitto

Lisätiedot

Yleisradion. digisopimus 14.6.2007

Yleisradion. digisopimus 14.6.2007 1 Yleisradion digisopimus 14.6.2007 2 SOPIMUS 14.6.2007 1. Soveltamisala Tätä sopimusta sovelletaan Yleisradion ja allekirjoittajajärjestöjen välillä solmitun Yhtyneet-sopimuksen piirissä tehtyyn suojattuun

Lisätiedot

AUDIOVISUAALISEN TYÖN PALKKIOT 1.5.2014 ALKAEN

AUDIOVISUAALISEN TYÖN PALKKIOT 1.5.2014 ALKAEN 1.1.2014 1(6) AUDIOVISUAALISEN TYÖN PALKKIOT 1.5.2014 ALKAEN Tekstit voimassa 1.1.2014 lukien. Palkkiot voimassa 1.5.2015 alkaen. Ohjelmat on jaettu palkkioitten kannalta ajankäytön ja vaativuuden perusteella

Lisätiedot

SOPIMUS 1.5.2010 1(8) Palkkiot 1.11.2012 NÄYTELMÄ- JA KUUNNELMAMUSIIKKI. Sopijapuolet

SOPIMUS 1.5.2010 1(8) Palkkiot 1.11.2012 NÄYTELMÄ- JA KUUNNELMAMUSIIKKI. Sopijapuolet Palkkiot 1.11.2012 1.5.2010 1(8) Sopijapuolet 1 Soveltamisala 2 Oikeudet Yleisradio Oy, jäljempänä Yleisradio ja Säveltäjät ja Sanoittajat ELVIS ry, jäljempänä Säveltäjät Sopimus koskee Säveltäjien jäsenten

Lisätiedot

3 Järjestyssääntö Muusikon on työaikana noudatettava yhtiön antamia järjestyssääntöjä

3 Järjestyssääntö Muusikon on työaikana noudatettava yhtiön antamia järjestyssääntöjä 1.5.2010 1 Palkkiot 1.10.2011 alkaen Sopijapuolet Yleisradio Oy ja Suomen Muusikkojen Liitto ry 1 Sopimuksen soveltamisala 2 Työsopimus Tällä sopimuksella määrätään tilapäisissä tehtävissä olevien Radion

Lisätiedot

AV-KÄÄNNÖSTOIMISTOJEN TYÖEHTOSOPIMUS 20.3.2015

AV-KÄÄNNÖSTOIMISTOJEN TYÖEHTOSOPIMUS 20.3.2015 1 Sopijapuolet BTI Studios Oy, Pre-Text Oy, Rosmer International Osk, SDI Media Oy ja Stellar Text Oy, jäljempänä käännöstoimisto, sekä Suomen Journalistiliitto ry ja Akavan Erityisalat ry / Käännösalan

Lisätiedot

1.11.2012 1(5) Palkkiot maksetaan ohjelman todellisen pituuden mukaan kultakin alkavalta minuutilta.

1.11.2012 1(5) Palkkiot maksetaan ohjelman todellisen pituuden mukaan kultakin alkavalta minuutilta. 1.11.2012 1(5) TELEVISION PALKKIOT 1.11.2012 ALKAEN Ohjelmat on jaettu palkkioitten kannalta ajankäytön ja vaativuuden perusteella jäljempänä oleviin ryhmiin. Palkkion määrityksessä otetaan huomioon, mitä

Lisätiedot

Vähittäiskaupan esimiesten työehtosopimus

Vähittäiskaupan esimiesten työehtosopimus Vähittäiskaupan esimiesten työehtosopimus 1.5.2014 31.1.2017 Vähittäiskaupan esimiesten työehtosopimus 1.5.2014 31.1.2017 1 VÄHITTÄISKAUPAN ESIMIESTEN TYÖEHTOSOPIMUS SISÄLLYS 1 Sopimuksen ulottuvuus...

Lisätiedot

1. Säännöllinen työaika toimistotyössä on keskimäärin enintään 7 1/4 tuntia vuorokaudessa ja enintään 36 1/4 tuntia viikossa.

1. Säännöllinen työaika toimistotyössä on keskimäärin enintään 7 1/4 tuntia vuorokaudessa ja enintään 36 1/4 tuntia viikossa. 6 Työaika 1. Säännöllinen työaika toimistotyössä on keskimäärin enintään 7 1/4 tuntia vuorokaudessa ja enintään 36 1/4 tuntia viikossa. 2. Säännöllinen työaika muussa kuin toimistotyössä on enintään 9

Lisätiedot

Viittomakielen tulkkien palkka- ja muut työsuhteen ehdot

Viittomakielen tulkkien palkka- ja muut työsuhteen ehdot Viittomakielen tulkkien palkka- ja muut työsuhteen ehdot tuntipalkkaan perustuvassa työsuhteessa 1.2.2016 31.1.2017 Viittomakielen tulkkien palkka- ja muut työsuhteen ehdot tuntipalkkaan perustuvassa työsuhteessa

Lisätiedot

30.11.2014. Oppimistaidot ja työelämätietous IC130201. Työsopimuslaki. Työsopimuslaki. Petri Nuutinen

30.11.2014. Oppimistaidot ja työelämätietous IC130201. Työsopimuslaki. Työsopimuslaki. Petri Nuutinen Oppimistaidot ja työelämätietous IC130201 5 opintopistettä Petri Nuutinen Petri Nuutinen Lakia sovelletaan sopimukseen (työsopimus), jolla työntekijä tai työntekijät yhdessä työkuntana sitoutuvat henkilökohtaisesti

Lisätiedot

Suositus harrastajateatterin ohjaustariffiksi

Suositus harrastajateatterin ohjaustariffiksi Teatteri- ja Mediatyöntekijät ry TeMe Suomen Teatteriohjaajien Liitto ry Suositus harrastajateatterin ohjaustariffiksi 1. Tämä on Suomen Teatteriohjaajien Liiton suositus harrastajateatterikentän ohjaustariffiksi.

Lisätiedot

SUOMEN MUUSIKKOJEN 1-IITON JA VANTAAN ORKESTERI RY:N VALINEN VANTAAN VIIHDEORKESTERIA KOSKEVA TYOEHTOSOPIMUS

SUOMEN MUUSIKKOJEN 1-IITON JA VANTAAN ORKESTERI RY:N VALINEN VANTAAN VIIHDEORKESTERIA KOSKEVA TYOEHTOSOPIMUS SUOMEN MUUSIKKOJEN 1-IITON JA VANTAAN ORKESTERI RY:N VALINEN VANTAAN VIIHDEORKESTERIA KOSKEVA TYOEHTOSOPIMUS 19 Soveltamisala Tämä sopimus koskee Vantaan Viihdeorkesterin määräaikaisia muusikoita silloin

Lisätiedot

Työsopimus ja ohjeet sovitusta keikasta/esiintymisestä on suositeltavaa tehdä kirjallisesti tai muulla tavoin todisteellisesti.

Työsopimus ja ohjeet sovitusta keikasta/esiintymisestä on suositeltavaa tehdä kirjallisesti tai muulla tavoin todisteellisesti. RAVINTOLAMUUSIKKOJA KOSKEVA TYÖEHTOSOPIMUS I YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Sopimuksen soveltamisala Tällä työehtosopimuksella määrätään vähimmäispalkat ja työehdot ohjelmatoimistoihin ja ravintoloihin työsuhteessa

Lisätiedot

SUOMEN KANSALLISOOPPERAN ORKESTERISSA AVUSTAJINA TOIMIVIA MUUSIKKOJA KOSKEVA TYÖEHTOSOPIMUS

SUOMEN KANSALLISOOPPERAN ORKESTERISSA AVUSTAJINA TOIMIVIA MUUSIKKOJA KOSKEVA TYÖEHTOSOPIMUS 1 SUOMEN KANSALLISOOPPERAN ORKESTERISSA AVUSTAJINA TOIMIVIA MUUSIKKOJA KOSKEVA TYÖEHTOSOPIMUS 1 Tällä työehtosopimuksella määrätään työehdot Suomen Kansallisoopperan orkesterissa avustajina toimiville

Lisätiedot

VÄHITTÄISKAUPAN ESIMIESTEN TYÖEHTOSOPIMUS

VÄHITTÄISKAUPAN ESIMIESTEN TYÖEHTOSOPIMUS VÄHITTÄISKAUPAN ESIMIESTEN TYÖEHTOSOPIMUS 1.2.2017 31.1.2018 Vähittäiskaupan esimiesten työehtosopimus 1.2.2017 31.1.2018 Palvelualojen ammattiliitto PAM ry ja Kaupan liitto Paino:Lönnberg 2017 Vähittäiskaupan

Lisätiedot

VÄHITTÄISKAUPAN ESIMIESTEN TYÖEHTOSOPIMUS

VÄHITTÄISKAUPAN ESIMIESTEN TYÖEHTOSOPIMUS VÄHITTÄISKAUPAN ESIMIESTEN TYÖEHTOSOPIMUS 1.2.2017 31.1.2018 Vähittäiskaupan esimiesten työehtosopimus 1.2.2017 31.1.2018 VÄHITTÄISKAUPAN ESIMIESTEN TYÖEHTOSOPIMUS SISÄLLYS 1 Sopimuksen ulottuvuus...3

Lisätiedot

T Y Ö E H T O S O P I M U S 2012 2013

T Y Ö E H T O S O P I M U S 2012 2013 SAVONLINNAN OOPPERAJUHLAORKESTERIN JÄSENIÄ KOSKEVA T Y Ö E H T O S O P I M U S 2012 2013 Palkat vuonna 2013 SOPIJAPUOLET Savonlinnan Oopperajuhlien Kannatusyhdistys ry, jäljempänä kannatusyhdistys, ja

Lisätiedot

VARASTO- JA KULJETUS- ESIMIESTEN. työehtosopimus

VARASTO- JA KULJETUS- ESIMIESTEN. työehtosopimus VARASTO- JA KULJETUS- ESIMIESTEN työehtosopimus 1.4.2012-30.4.2014 Varasto- ja kuljetusesimiesten työehtosopimus 1.4.2012 30.4.2014 Palvelualojen ammattiliitto PAM ry ja Kaupan liitto Paino: Libris Oy,

Lisätiedot

Varasto- ja kuljetusesimiesten työehtosopimus

Varasto- ja kuljetusesimiesten työehtosopimus Varasto- ja kuljetusesimiesten työehtosopimus 1.4.2012 30.4.2014 Varasto- ja kuljetusesimiesten työehtosopimus 1.4.2012 30.4.2014 1 VARASTO- JA KULJETUSESIMIESTEN TYÖEHTOSOPIMUS SISÄLLYS 1 Sopimuksen ulottuvuus...

Lisätiedot

Työelämän pelisäännöt

Työelämän pelisäännöt Työelämän pelisäännöt 1. Työsopimus Kun työntekijä ottaa työntekijän töihin, hän tekee työntekijän kanssa ensin työsopimuksen. Työsopimus kannattaa tehdä kirjallisesti, vaikka suullinen työsopimus on yhtä

Lisätiedot

Lomakautta edeltävä vuoden pituinen aika 1.4. 31.3. Lomaoikeus lasketaan tältä ajalta.

Lomakautta edeltävä vuoden pituinen aika 1.4. 31.3. Lomaoikeus lasketaan tältä ajalta. Vuosiloma Lomanmääräytymisvuosi Lomakautta edeltävä vuoden pituinen aika 1.4. 31.3. Lomaoikeus lasketaan tältä ajalta. Lomakausi 2.5. 30.9. välinen aika. Täysi lomanmääräytymiskuukausi Kalenterikuukausi,

Lisätiedot

Työsopimus ja ohjeet sovitusta keikasta/esiintymisestä on suositeltavaa tehdä kirjallisesti. Työsopimusmalli on työehtosopimuksen liitteenä.

Työsopimus ja ohjeet sovitusta keikasta/esiintymisestä on suositeltavaa tehdä kirjallisesti. Työsopimusmalli on työehtosopimuksen liitteenä. RAVINTOLAMUUSIKKOJA KOSKEVA TYÖEHTOSOPIMUS I YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Sopimuksen soveltamisala Tällä työehtosopimuksella määrätään vähimmäispalkat ja työehdot ohjelmatoimistoihin ja ravintoloihin työsuhteessa

Lisätiedot

Palvelualojen työnantajat Palta ry:n neuvottelutilat, Helsinki

Palvelualojen työnantajat Palta ry:n neuvottelutilat, Helsinki NEUVOTTELUTULOS YLEISSOPIMUKSEN PALTA -JYTY UUDISTAMINEN Aika 30.1.2018 Paikka Palvelualojen työnantajat Palta ry:n neuvottelutilat, Helsinki Läsnä PALTA ry JYTY ry. Hanne Salonen Päivi Salin 1. Sopimuskausi

Lisätiedot

VARASTO- JA KULJETUS- ESIMIESTEN. työehtosopimus

VARASTO- JA KULJETUS- ESIMIESTEN. työehtosopimus VARASTO- JA KULJETUS- ESIMIESTEN työehtosopimus 1.5.2014 31.1.2017 Varasto- ja kuljetusesimiesten työehtosopimus 1.5.2014 31.1.2017 Varasto- ja kuljetusesimiesten työehtosopimus 1.5.2014 31.1.2017 1 VARASTO-

Lisätiedot

AUDIOTYÖN PALKKIOT 1.5.2014 ALKAEN

AUDIOTYÖN PALKKIOT 1.5.2014 ALKAEN AUDIOTYÖN PALKKIOT 1.5.2014 ALKAEN 1.1.2014 1(4) Tekstimuutokset voimassa 1.1.2014 lukien. Palkkiot voimassa 1.5.2014 alkaen (poikkeus kohta 9). Ohjelmat on jaettu palkkioitten kannalta ajankäytön ja vaativuuden

Lisätiedot

1 Tätä liitettä osiota sovelletaan aikuiskoulutuskeskusten opetushenkilöstöön,

1 Tätä liitettä osiota sovelletaan aikuiskoulutuskeskusten opetushenkilöstöön, OSIO E AMMATILLINEN AIKUISKOULUTUSKESKUS 1 Soveltamisala 1 Tätä liitettä osiota sovelletaan aikuiskoulutuskeskusten opetushenkilöstöön, johon kuuluvat rehtorit ja apulaisrehtorit kokoaikaiset opettajat

Lisätiedot

SAIRAUSLOMA. Sari Anetjärvi

SAIRAUSLOMA. Sari Anetjärvi SAIRAUSLOMA Sari Anetjärvi SAIRAUSLOMAN MYÖNTÄMINEN Sairaudesta johtuvan työkyvyttömyyden vuoksi on haettava sairauslomaa toimivaltaiselta työnantajan edustajalta. Esimies voi myöntää sairauslomaa ilman

Lisätiedot

Faktaa METSÄKONEALAN TYÖEHDOISTA 2015

Faktaa METSÄKONEALAN TYÖEHDOISTA 2015 Faktaa METSÄKONEALAN TYÖEHDOISTA 2015 Puuliitto www.puuliitto.fi 1 Metsäkonealan työehtosopimus on voimassa 1.2.2014 31.1.2017. TYÖAIKA Säännöllinen työaika on enintään kahdeksan tuntia vuorokaudessa ja

Lisätiedot

YLEINEN OSA. Soveltamisohje KVTES:n V luvun 11 3 momentin soveltamisohjeeseen

YLEINEN OSA. Soveltamisohje KVTES:n V luvun 11 3 momentin soveltamisohjeeseen YLEINEN OSA KUNNALLINEN KUUKAUSIPALKKAISTEN MUUSIKKOJEN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUS 2014 2016 I LUKU YLEINEN OSA 1 Soveltamisala 1 mom. Tämä sopimus koskee toistaiseksi voimassa olevassa ja vähintään neljän

Lisätiedot

1.1.2014 1(11) Yleisradio Oy, jäljempänä yhtiö ja Suomen Muusikkojen Liitto ry

1.1.2014 1(11) Yleisradio Oy, jäljempänä yhtiö ja Suomen Muusikkojen Liitto ry 1.1.2014 1(11) Sopijapuolet Yleisradio Oy, jäljempänä yhtiö ja Suomen Muusikkojen Liitto ry 1 Sopimuksen soveltamisala Sopimus koskee ammattimaisten tai ammattitasolla olevien muusikkojen ja laulajien

Lisätiedot

rehtorit ja apulaisrehtorit,

rehtorit ja apulaisrehtorit, AMMATILLINEN AIKUISKOULUTUSKESKUS 1 Soveltamisala 1 LIITE T1 Tätä liitettä sovelletaan ten opetushenkilöstöön, johon kuuluvat rehtorit ja apulaisrehtorit, kokoaikaiset opettajat, osa-aikaiset opettajat,

Lisätiedot

1 Sopimuksen soveltamisala

1 Sopimuksen soveltamisala VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUS SEURAKUNNAN PALVELUKSESSA OLLEEN VIRANHALTIJAN/TYÖNTEKIJÄN KUOLTUA SUORITETTAVASTA RYHMÄHENKIVAKUUTUSTA VASTAAVASTA TALOUDELLISESTA EDUSTA 1 Sopimuksen soveltamisala 1 mom. Tässä

Lisätiedot

OHJAAJASOPIMUS (TELEVISIO)

OHJAAJASOPIMUS (TELEVISIO) OHJAAJASOPIMUS (TELEVISIO) Tämän sopimuksen osapuolet ovat:, (jäljempänä Ohjaaja ); ja, (jäljempänä Tuottaja ). 1. SOPIMUKSEN KOHDE 1.1 Tuottaja ottaa ohjaajan palvelukseensa ( Elokuva / Sarja ) valmistamista

Lisätiedot

Tilastokeskus TK 11 249 00 VES:285251

Tilastokeskus TK 11 249 00 VES:285251 Tilastokeskus TK 11 249 00 VES:285251 Tilastokeskus sekä Tutkimusväen liitto TUTKI ry. ja Akava JS ry. ovat tehneet 18 päivänä helmikuuta 2000 tarkentavan virkaehtosopimuksen Tilastokeskuksen virkasuhteiseen

Lisätiedot

AJANKOHTAISTA TYÖOIKEUDESTA HR- AMMATTILAISILLE. Uudista ja Uudistu -messut 2009 HUOMISEN JOHTAMINEN Asianajaja Anu Kaisko

AJANKOHTAISTA TYÖOIKEUDESTA HR- AMMATTILAISILLE. Uudista ja Uudistu -messut 2009 HUOMISEN JOHTAMINEN Asianajaja Anu Kaisko AJANKOHTAISTA TYÖOIKEUDESTA HR- AMMATTILAISILLE Uudista ja Uudistu -messut 2009 HUOMISEN JOHTAMINEN Asianajaja Anu Kaisko KKO 2007:69 Työntekijän takaisin ottaminen Työnantaja ja työntekijä olivat tehneet

Lisätiedot

Nimi: Osoite: Puhelin/sp: Y- tunnus/kaupparekisteri nro:

Nimi: Osoite: Puhelin/sp: Y- tunnus/kaupparekisteri nro: VASTAANOTTOTILOJA KOSKEVA VUOKRASOPIMUS VUOKRANANTAJA Nimi: Osoite: Puhelin/sp: Y- tunnus/kaupparekisteri nro: VUOKRALAINEN Nimi: Osoite: Puhelin/sp: Y-tunnus/kaupparekisteri nro: VUOKRAUKSEN KOHDE VUOKRASOPIMUKSEN

Lisätiedot

Ennakkoverolippumiehet

Ennakkoverolippumiehet Ennakkoverolippumiehet Pääsäännön yhteenveto 1. Infra-alalla ei tule käyttää ennakkoverolippumiehiä konekuskeina. 2. Jos otat tai olet ottanut henkilön ajamaan yrityksesi omistamaa työkonetta (esim. kaivukone,

Lisätiedot

Työelämän ABC. Tämä esitys on tarkoitettu yli 18-vuotiaille määräaikaisia tai toistaiseksi voimassa olevia työsopimuksia solmiville.

Työelämän ABC. Tämä esitys on tarkoitettu yli 18-vuotiaille määräaikaisia tai toistaiseksi voimassa olevia työsopimuksia solmiville. Työelämän ABC Tämä esitys on tarkoitettu yli 18-vuotiaille määräaikaisia tai toistaiseksi voimassa olevia työsopimuksia solmiville. Muista työsuhteen alkaessa! Pyydä työsopimuksesi kirjallisena. Työsopimuksessa

Lisätiedot

Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES 2012-2013) keskeiset materiaaliset muutokset.

Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES 2012-2013) keskeiset materiaaliset muutokset. 1 (6) KVTES 2012 2013: keskeiset materiaaliset muutokset Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES 2012-2013) keskeiset materiaaliset muutokset. Palkkausluku (luku II) Palkkausluvun sisältöä

Lisätiedot

Merenkulkulaitoksen, Luotsiliitto ry:n ja Suomen Laivanpäällystöliitto ry:n välinen työehtosopimus

Merenkulkulaitoksen, Luotsiliitto ry:n ja Suomen Laivanpäällystöliitto ry:n välinen työehtosopimus 3 TES: 313013 PL: 01 Merenkulkulaitoksen, Luotsiliitto ry:n ja Suomen Laivanpäällystöliitto ry:n välinen työehtosopimus Tämän työehtosopimuksen osana noudatetaan valtiovarainministeriön sekä Akava-JS ry:n,

Lisätiedot

VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUS RYHMÄHENKIVAKUUTUSTA VASTAAVASTA EDUSTA

VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUS RYHMÄHENKIVAKUUTUSTA VASTAAVASTA EDUSTA VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUS RYHMÄHENKIVAKUUTUSTA VASTAAVASTA EDUSTA 1 Edun sisältö 2 Edunjättäjä Valtion palveluksessa olleen henkilön kuoltua maksetaan ryhmähenkivakuutusta vastaavaa etua tämän sopimuksen

Lisätiedot

3) Työaika. Vuorotyö: Jos työtä tehdään illalla, yöllä, aamulla tai päivällä, työntekijälle maksetaan vuorotyölisää.

3) Työaika. Vuorotyö: Jos työtä tehdään illalla, yöllä, aamulla tai päivällä, työntekijälle maksetaan vuorotyölisää. 3) Työaika Työaikalaissa on yleissääntö, jonka mukaan: Työaika on 8 tuntia päivässä ja 40 tuntia viikossa. Jos työntekijä tekee enemmän työtä, työ on ylityötä. Ylityöstä maksetaan ylityökorvaus, joka on

Lisätiedot

VÄHITTÄISKAUPAN ESIMIESTEN

VÄHITTÄISKAUPAN ESIMIESTEN VÄHITTÄISKAUPAN ESIMIESTEN työehtosopimus 1.5.2014 31.1.2017 Vähittäiskaupan esimiesten työehtosopimus 1.5.2014 31.1.2017 Vähittäiskaupan esimiesten työehtosopimus 1.5.2014 31.1.2017 1 VÄHITTÄISKAUPAN

Lisätiedot

3. Yleisradion käännöstöitä koskeva erillissopimus

3. Yleisradion käännöstöitä koskeva erillissopimus YHTYNEET-SOPIMUS PÖYTÄKIRJA NEUVOTTELUTULOKSESTA Yleisradio Oy ja Suomen Journalistiliitto ry ovat saavuttaneet seuraavan neuvottelutuloksen Yhtyneet-työehtosopimuksen uudistamisesta 1.12.2017 alkavalle

Lisätiedot

VARASTO- JA KULJETUSESIMIESTEN TYÖEHTOSOPIMUS

VARASTO- JA KULJETUSESIMIESTEN TYÖEHTOSOPIMUS VARASTO- JA KULJETUSESIMIESTEN TYÖEHTOSOPIMUS 1.2.2017 31.1.2018 Varasto- ja kuljetusesimiesten työehtosopimus 1.2.2017 31.1.2018 VARASTO- JA KULJETUSESIMIESTEN TYÖEHTOSOPIMUS SISÄLLYS 1 Sopimuksen ulottuvuus...

Lisätiedot

Nuori työntekijänä. Ohjeita työnantajalle

Nuori työntekijänä. Ohjeita työnantajalle Nuori työntekijänä Ohjeita työnantajalle Kuka on nuori työntekijä? Laki nuorista työntekijöistä (998/1993) koskee alle 18-vuotiasta työntekijää. Lain nojalla on annettu asetus nuorten työntekijäin suojelusta

Lisätiedot

Faktaa METSÄKONEALAN TYÖEHDOISTA

Faktaa METSÄKONEALAN TYÖEHDOISTA Faktaa METSÄKONEALAN TYÖEHDOISTA 1.2.2017 31.1.2018 Puuliitto puuliitto.fi 1 Metsäkonealan työehtosopimus on voimassa 1.2.2017 31.1.2018. TYÖAIKA Säännöllinen työaika on enintään kahdeksan tuntia vuorokaudessa

Lisätiedot

KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ PAIMION KAUPUNKI KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Valtuuston hyväksymä: 13.12.2012 94 Voimaantulopäivämäärä: 1.1.2013 Valtuuston muuttama 25.4.2013 56 1 Soveltamisala Kaupungin

Lisätiedot

Kaupan vuosivapaajärjestelmä. 1 Vuosivapaan ansainta

Kaupan vuosivapaajärjestelmä. 1 Vuosivapaan ansainta 1 Kaupan vuosivapaajärjestelmä 1 Vuosivapaan ansainta Työntekijä ansaitsee kalenterivuosittain vuosivapaata tosiasiallisesti tehtyjen työtuntien perusteella. Tehdyiksi työtunneiksi luetaan myös muu työaikalain

Lisätiedot

Kaupan vuosivapaajärjestelmä. 1 Vuosivapaan ansainta

Kaupan vuosivapaajärjestelmä. 1 Vuosivapaan ansainta 1 Kaupan vuosivapaajärjestelmä 1 Vuosivapaan ansainta Työntekijä ansaitsee kalenterivuosittain vuosivapaata tosiasiallisesti tehtyjen työtuntien perusteella. Tehdyiksi työtunneiksi luetaan myös muu työaikalain

Lisätiedot

TERVEYSPALVELUALAN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA. Henkilökohtaisia ja taulukkopalkkoja korotetaan 3,4 %.

TERVEYSPALVELUALAN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA. Henkilökohtaisia ja taulukkopalkkoja korotetaan 3,4 %. 10.10.2007 TERVEYSPALVELUALAN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA Sopimuskausi 1.10.2007 31.1.2010 Palkankorotukset 1.10.2007 Henkilökohtaisia ja taulukkopalkkoja korotetaan 3,4 %. 1.3.2008 Otetaan

Lisätiedot

TYÖTERVEYSLAITOSTA KOSKEVAN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIR- JOITUSPÖYTÄKIRJA

TYÖTERVEYSLAITOSTA KOSKEVAN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIR- JOITUSPÖYTÄKIRJA TYÖTERVEYSLAITOSTA KOSKEVAN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIR- JOITUSPÖYTÄKIRJA Yleistä Työmarkkinakeskusjärjestöt ovat 30.8.2013 allekirjoittaneet työllisyys- ja kasvusopimuksen vuosille 2013 2016/2017. Tällä

Lisätiedot

Kesätoimittajan ABC. Tampereen yliopisto

Kesätoimittajan ABC. Tampereen yliopisto Kesätoimittajan ABC Tampereen yliopisto 8.4.2011 sari.uusi-rauva@journalistiliitto.fi 1 Työsuhde Työlainsäädäntöä ja työehtosopimuksia sovelletaan työsuhteessa oleviin Työsuhde määräytyy suoraan lain nojalla.

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI LUOTTAMUSHENKILÖIDEN 2 (5) PALKKIOSÄÄNTÖ

KITEEN KAUPUNKI LUOTTAMUSHENKILÖIDEN 2 (5) PALKKIOSÄÄNTÖ KITEEN KAUPUNGIN KITEEN KAUPUNKI LUOTTAMUSHENKILÖIDEN 2 (5) Hyväksytty KV 16.12.2013 126 Voimaantulo 1.1.2014 1 Soveltamisala 2 Kokouspalkkiot Kaupungin luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota luottamustoimen

Lisätiedot

Yhteistoimintamenettely

Yhteistoimintamenettely Yhteistoimintamenettely Lain soveltamisala yms. Hotelli Cumulus Mikkeli 12.-13.2.2011 Tuula Sillanpää TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto Lain soveltamisala (2 ) - Työntekijämäärä säännöllisesti vähintään

Lisätiedot

Henkilökohtaisen avun toimintaohje avustajana toimivalle

Henkilökohtaisen avun toimintaohje avustajana toimivalle TURKU Hyvinvointitoimiala Henkilökohtaisen avun toimintaohje avustajana toimivalle - kaupunki sijaismaksajana Vammaispalvelut PL 364 20101 Turku Puh. 02 330 000 Yhteisösähköposti: vammaispalvelut@turku.fi

Lisätiedot

ASIAKASSOPIMUS. Näyttelijöiden Tekijänoikeusjärjestö -Skådespelarnas Upphövsrättsorganisation FILMEX, myöh. Filmex ja

ASIAKASSOPIMUS. Näyttelijöiden Tekijänoikeusjärjestö -Skådespelarnas Upphövsrättsorganisation FILMEX, myöh. Filmex ja ASIAKASSOPIMUS Näyttelijöiden Tekijänoikeusjärjestö -Skådespelarnas Upphövsrättsorganisation FILMEX, myöh. Filmex ja VIRALLINEN NIMI JA HENKILÖTUNNUS (MYÖS TAITEILIJANIMI, JOS KÄYTÄT SITÄ) myöh. Näyttelijä

Lisätiedot

Työehtosopimuspöytäkirja, joka tehtiin puolustusministeriön sekä Valtion ja erityispalvelujen

Työehtosopimuspöytäkirja, joka tehtiin puolustusministeriön sekä Valtion ja erityispalvelujen TES 270105 Työehtosopimuspöytäkirja, joka tehtiin puolustusministeriön sekä Valtion ja erityispalvelujen ammattiliitto VAL ry:n välillä 1.9.2003 alkaen noudatettavista eräistä työehtosopimusmääräyksistä

Lisätiedot

4 Palkkiot yhtye- ja orkesterityöstä, laulusolistin tehtävistä sekä laulamisesta taustakuorossa

4 Palkkiot yhtye- ja orkesterityöstä, laulusolistin tehtävistä sekä laulamisesta taustakuorossa 1.5.2010 1(14) Palkkiot 1.11.2012 alkaen Sopijapuolet Yleisradio Oy, jäljempänä yhtiö ja Suomen Muusikkojen Liitto ry 1 Sopimuksen soveltamisala Sopimus koskee ammattimaisten tai ammattitasolla olevien

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN. TOIMIELINTEN PALKKIOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto 10.12.2012 94

JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN. TOIMIELINTEN PALKKIOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto 10.12.2012 94 JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN TOIMIELINTEN PALKKIOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto 10.12.2012 94 1 Sisältö TOIMIELINTEN PALKKIOSÄÄNTÖ... 3 1 Soveltamisala... 3 1 LUKU PALKKIOT... 3 2 Kokouspalkkiot... 3 3 Samana päivänä

Lisätiedot

VAKINAISTEN MUUSIKKOJEN TEATTERITYÖEHTOSOPIMUS

VAKINAISTEN MUUSIKKOJEN TEATTERITYÖEHTOSOPIMUS VAKINAISTEN MUUSIKKOJEN TEATTERITYÖEHTOSOPIMUS 1 Sopimuksen soveltamisala Tämän työehtosopimuksen piiriin kuuluvat jäljempänä mainituin rajoituksin ammattiteattereiden palveluksessa olevat kuukausipalkkaiset

Lisätiedot

KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN TUOTTAMISTA KOSKEVA SOPIMUS

KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN TUOTTAMISTA KOSKEVA SOPIMUS KEURUUN KAUPUNKI KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN TUOTTAMISTA KOSKEVA SOPIMUS 1. Osapuolet 1..1Keuruun kaupunki (jäljempänä Kaupunki ) Perusturva / työllisyyspalvelut työllisyyspäällikkö Erja Koivula Multiantie

Lisätiedot

2 Hyväksyttiin ja allekirjoitettiin TT-STTK irtisanomissuojasopimus ja todettiin, että se tulee voimaan 1.6.2002.

2 Hyväksyttiin ja allekirjoitettiin TT-STTK irtisanomissuojasopimus ja todettiin, että se tulee voimaan 1.6.2002. TEOLLISUUDEN JA TYÖNANTAJAIN KESKUSLIITTO TIMIHENKILÖKESKUSJÄRJESTÖ STTK ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA Aika Paikka Läsnä 1 Sovittiin, että pöytäkirja tarkastetaan tässä kokouksessa ja että kaikki osanottajat

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ 1

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ 1 LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ 1 YLIVIESKAN KAUPUNKI Voimaantulopäivä Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 29.5.2017 53 1.6.2017 1 Soveltamisala Kaupungin luottamushenkilöille maksetaan palkkiota luottamustoimen

Lisätiedot

FINANSSIALAN KESKUSLIITON JA VAKUUTUSVÄEN LIITON YHTEINEN OHJEISTUS TYÖAIKAPANKIN KÄYTTÖÖNOTOSTA VAKUUTUSALALLA

FINANSSIALAN KESKUSLIITON JA VAKUUTUSVÄEN LIITON YHTEINEN OHJEISTUS TYÖAIKAPANKIN KÄYTTÖÖNOTOSTA VAKUUTUSALALLA 14.11.2016 FINANSSIALAN KESKUSLIITON JA VAKUUTUSVÄEN LIITON YHTEINEN OHJEISTUS TYÖAIKAPANKIN KÄYTTÖÖNOTOSTA VAKUUTUSALALLA 1. Työaikapankin käsite ja tarkoitus Työaikapankilla tarkoitetaan työ- ja vapaa-ajan

Lisätiedot

P A L K K I O S Ä Ä N T Ö

P A L K K I O S Ä Ä N T Ö 1 SUONENJOEN KAUPUNKI P A L K K I O S Ä Ä N T Ö Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 12.06.2017 67 Voimaantulo: 1.6.2017 1 Soveltamisala Tätä sääntöä sovelletaan kaupungin luottamustehtävissä toimiviin henkilöihin

Lisätiedot

Metsäteollisuus ry Puuliitto ry

Metsäteollisuus ry Puuliitto ry Metsäteollisuus ry Puuliitto ry Neuvottelutulos 31.5.2016 klo 8.00 MEKAANISEN METSÄTEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN UUDISTAMINEN KILPAILUKYKYSOPIMUKSELLA Allekirjoittaneet liitot uudistavat työehtosopimuksensa

Lisätiedot

SUOMEN TEATTERIT RY:N JA SUOMEN MUUSIKKOJEN LIITON VÄLINEN SUOMEN KANSALLISOOPPERAN BALETTIOPPILAITOSTA KOSKEVA

SUOMEN TEATTERIT RY:N JA SUOMEN MUUSIKKOJEN LIITON VÄLINEN SUOMEN KANSALLISOOPPERAN BALETTIOPPILAITOSTA KOSKEVA SUOMEN TEATTERIT RY:N JA SUOMEN MUUSIKKOJEN LIITON VÄLINEN SUOMEN KANSALLISOOPPERAN BALETTIOPPILAITOSTA KOSKEVA T Y Ö E H T O S O P I M U S 2008-10 1 SOPIMUKSEN SOVELTAMISALA Tämän sopimuksen piiriin kuuluvat

Lisätiedot

Työelämän pelisäännöt oppisopimuskoulutuksessa

Työelämän pelisäännöt oppisopimuskoulutuksessa Työelämän pelisäännöt oppisopimuskoulutuksessa 1 SISÄLTÖ Työsopimus... 4 Koeaika... 4 Palkanmaksu ja verotus... 4 Oppisopimustyöntekijän oikeudet ja velvollisuudet... 5 Työnantajan oikeudet ja velvollisuudet...

Lisätiedot

HAAPAVEDEN KAUPUNKI. Palkkiosääntö. Khall x Kvalt xx.xx.2017 x

HAAPAVEDEN KAUPUNKI. Palkkiosääntö. Khall x Kvalt xx.xx.2017 x HAAPAVEDEN KAUPUNKI Palkkiosääntö Khall 10.4.2017 x Kvalt xx.xx.2017 x I LUKU 1 Soveltamisala 2 Maksaminen II LUKU 3 Kokouspalkkiot Yleistä Kaupungin luottamushenkilöille maksetaan palkkiota luottamustoimen

Lisätiedot

MAATALOUSLOMITTAJIA KOSKEVAT ERITYISMÄÄRÄYKSET

MAATALOUSLOMITTAJIA KOSKEVAT ERITYISMÄÄRÄYKSET LIITE 13 MAATALOUSLOMITTAJIA KOSKEVAT ERITYISMÄÄRÄYKSET 1 Soveltamisala ja sovellettavat määräykset Lomittajilla tarkoitetaan myös turkistuottajien lomituspalvelulaissa (1264/2009) tarkoitettuja paikallisyksikön

Lisätiedot

PUNKALAITUMEN KUNTA PALKKIOSÄÄNTÖ

PUNKALAITUMEN KUNTA PALKKIOSÄÄNTÖ PUNKALAITUMEN KUNTA PALKKIOSÄÄNTÖ PUNKALAITUMEN KUNNAN PALKKIOSÄÄNTÖ Sisällysluettelo 1 SOVELTAMISALA 1 2 KOKOUSPALKKIOT.1 3 SAMANA PÄIVÄNÄ PIDETYT KOKOUKSET.2 4 VUOSIPALKKIOT..2 5 MUUN PALKKION MAKSAMINEN.3

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ 1 LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Hyväksytty kunnanvaltuustossa 19.6.2017 45 Voimaantulo 1.7.2017 Sisällysluettelo 2 KUNNAN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ... 3 1 Soveltamisala... 3 2 Kokouspalkkiot...

Lisätiedot

KAUPAN UUSI TES-SOPIMUS 12.4.2011-31.3.2013

KAUPAN UUSI TES-SOPIMUS 12.4.2011-31.3.2013 PIKATIEDOTE 14.4.2011 KAUPAN UUSI TES-SOPIMUS 12.4.2011-31.3.2013 Sopimus on irtisanottavissa 29.2.2012 ilman erityistä perustelua ja päättyy tällöin 1.4.2012. I PALKANKOROTUKSET 1. Palkankorotukset Palkankorotukset

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNGIN PALKKIOSÄÄNTÖ

ULVILAN KAUPUNGIN PALKKIOSÄÄNTÖ ULVILAN KAUPUNGIN PALKKIOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Valtuusto 29.5.2017 Voimaantulo: 1.6.2017 SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltamisala... 1 2 Kokouspalkkiot... 1 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset... 1 4 Vuosipalkkiot...

Lisätiedot

PALKKAUS. 37 Palkanmaksu --- 3 mom. Palkan maksaminen. Palkka maksetaan työntekijän osoittaman rahalaitoksen pankkitilille.

PALKKAUS. 37 Palkanmaksu --- 3 mom. Palkan maksaminen. Palkka maksetaan työntekijän osoittaman rahalaitoksen pankkitilille. PALKKAUS 37 Palkanmaksu 3 mom. Palkan maksaminen VUOSILOMA Palkka maksetaan työntekijän osoittaman rahalaitoksen pankkitilille. Maksu- tai siirtomääräys on tällöin lähetettävä niin ajoissa, että palkan

Lisätiedot

Reisjärven kunta. Kunnanhallitus LIITE 1 Valtuusto LIITE Luottamushenkilöiden palkkiosääntö

Reisjärven kunta. Kunnanhallitus LIITE 1 Valtuusto LIITE Luottamushenkilöiden palkkiosääntö Reisjärven kunta Kunnanhallitus 6.9.2017 151 LIITE 1 Valtuusto 19.9.2017 LIITE 5 67 Luottamushenkilöiden palkkiosääntö LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ 1 Soveltamisala Kunnan luottamushenkilöille suoritetaan

Lisätiedot

TOHMAJÄRVEN KUNTA KUNNAN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ. Hyväksytty: Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Voimaantulo 1.6.

TOHMAJÄRVEN KUNTA KUNNAN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ. Hyväksytty: Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Voimaantulo 1.6. 1 TOHMAJÄRVEN KUNTA KUNNAN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Kunnanhallitus 20.03.2017 Kunnanvaltuusto 29.05.2017 37 Voimaantulo 1.6.2017 2 Sisällysluettelo 1 Soveltamisala... 3 2 Kokouspalkkiot...

Lisätiedot

Päätös. Laki. työsopimuslain 4 luvun muuttamisesta

Päätös. Laki. työsopimuslain 4 luvun muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 59/2006 vp Hallituksen esitys laeiksi työsopimuslain 4 luvun ja merimieslain muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi työsopimuslain 4 luvun ja merimieslain

Lisätiedot

SOPIMUS KUUNNELMAMUSIIKKI (8) Palkkiot sisältävät on demand streaming korvauksen, joka on audioaineistossa 2 % ja videoaineistossa 2,4 %.

SOPIMUS KUUNNELMAMUSIIKKI (8) Palkkiot sisältävät on demand streaming korvauksen, joka on audioaineistossa 2 % ja videoaineistossa 2,4 %. 1(8) Palkkiot sisältävät on demand streaming korvauksen, joka on audioaineistossa 2 % ja videoaineistossa 2,4 %. Sopijapuolet 1 Soveltamisala 2 Oikeudet Yleisradio Oy, jäljempänä Yleisradio ja Säveltäjät

Lisätiedot

s o v i n t o e h d o t u k s e n :

s o v i n t o e h d o t u k s e n : 1 Suomen Elintarviketyöläisten Liitto SEL ry:n ja Elintarviketeollisuusliitto ry:n välisen työriidan ratkaisemiseksi ja Suomen Elintarviketyöläisten Liitto SEL ry:n 5.5.2010 kello 00.00 alkavaksi ilmoittaman

Lisätiedot

LIITE 2 TERVEYSKESKUSTEN HAMMASLÄÄKÄRIT

LIITE 2 TERVEYSKESKUSTEN HAMMASLÄÄKÄRIT LIITE 2 TERVEYSKESKUSTEN HAMMASLÄÄKÄRIT 1 Palkkahinnoittelu 1.5.2011 Virkanimike/tehtävä 1 Ylihammaslääkärit/verrattavassa asemassa olevat Peruspalkka /kk Hammaslääkäriltä edellytetään tehtävään soveltuvaa

Lisätiedot

OSTOLIIKENTEEN EHDOT KOULULAISKULJETUKSET

OSTOLIIKENTEEN EHDOT KOULULAISKULJETUKSET KOULULAISKULJETUKSET Ostoliikennesopimuksen LIITE OSTOLIIKENTEEN EHDOT KOULULAISKULJETUKSET Nämä ehdot liitetään ostoliikennesopimukseen. Sopimuksessa voidaan poiketa näistä ehdoista. Hoidettaessa sopimussuhteeseen

Lisätiedot

Liite 1 Luottamushenkilöiden palkkiot ja korvaukset

Liite 1 Luottamushenkilöiden palkkiot ja korvaukset Luottamushenkilöiden palkkiot ja korvaukset 1 Soveltamisala Tätä hallintosäännön liitettä sovelletaan kunnan luottamushenkilöille kuntalain ja valtuuston päätösten mukaisesti maksettaviin palkkioihin ja

Lisätiedot

, , , ,5 48,75 52

, , , ,5 48,75 52 1 Kaupan vuosivapaajärjestelmä 1 Vuosivapaan ansainta Vuosivapaajärjestelmässä työntekijä ansaitsee kalenterivuosittain 1.1.2017 alkaen vuosivapaata. Niissä työsuhteissa, jotka alkavat 1.1.2017 tai sen

Lisätiedot

KT Yleiskirjeen 15/2013 liite 3. TTES:n muuttuneiden vuosilomamääräysten soveltamisohje

KT Yleiskirjeen 15/2013 liite 3. TTES:n muuttuneiden vuosilomamääräysten soveltamisohje TTES:n muuttuneiden vuosilomamääräysten soveltamisohje Kunnallisen tuntipalkkaisen henkilöstön työehtosopimuksen (TTES) määräystä vuosiloman siirtämisestä työkyvyttömyyden vuoksi ja määräystä vuosilomapalkan

Lisätiedot

A V E R ETÄMYYNNIN ENNAKKOTIEDOT / KOSKEE HELPMEANS-VERKKOKAUPAN ASIAKKAIDEN TOIMEKSIANTOSOPIMUKSIA AVER ASIANAJOTOIMISTO OY

A V E R ETÄMYYNNIN ENNAKKOTIEDOT / KOSKEE HELPMEANS-VERKKOKAUPAN ASIAKKAIDEN TOIMEKSIANTOSOPIMUKSIA AVER ASIANAJOTOIMISTO OY A V E R 1 (5) ETÄMYYNNIN ENNAKKOTIEDOT / KOSKEE HELPMEANS-VERKKOKAUPAN ASIAKKAIDEN TOIMEKSIANTOSOPIMUKSIA 1 Osapuolet 1.1 (jäljempänä asiakas ) 1.2 Aver Asianajotoimisto Oy Fredrikinkatu 25 A 24 00120

Lisätiedot

1 mom. Viranhaltija/työntekijä, joka on ollut tämän sopimuksen tarkoittaman edun piirissä, lakkaa olemasta edun piirissä, kun:

1 mom. Viranhaltija/työntekijä, joka on ollut tämän sopimuksen tarkoittaman edun piirissä, lakkaa olemasta edun piirissä, kun: 1 VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUS KUNNAN/KUNTAYHTYMÄN PALVELUKSESSA OLLEEN VIRANHALTIJAN/TYÖNTEKIJÄN KUOLTUA SUORITETTAVASTA RYHMÄHENKIVAKUUTUSTA VASTAAVASTA TALOUDELLISESTA EDUSTA 1 Sopimuksen soveltamisala

Lisätiedot

MERIJÄRVEN KUNNAN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

MERIJÄRVEN KUNNAN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ MERIJÄRVEN KUNNAN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Valtuuston hyväksymä 1.3.2017 4 Voimaantulopäivämäärä 1.6.2017 (8 29.3.2017) 1 Soveltamisala 1. Kunnan luottamushenkilöille suoritetaan palkkioita luottamustoimen

Lisätiedot

Tarkentava virkaehtosopimus ylioppilastutkintolautakunnan. joka on tehty 1. päivänä huhtikuuta 2014 ylioppilastutkintolautakunnan,

Tarkentava virkaehtosopimus ylioppilastutkintolautakunnan. joka on tehty 1. päivänä huhtikuuta 2014 ylioppilastutkintolautakunnan, Tarkentava virkaehtosopimus ylioppilastutkintolautakunnan palkkausjärjestelmästä, joka on tehty 1. päivänä huhtikuuta 2014 ylioppilastutkintolautakunnan, jota edustaa hallinnonalan neuvotteluviranomaisena

Lisätiedot

JOUTSAN KUNNAN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

JOUTSAN KUNNAN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Palkkiosääntö 1 Liite JOUTSAN KUNNAN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Hyväksytty valtuustossa 2017 Voimaantulo 1.6.2017 alkaen 1 Soveltamisala Kunnan luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota luottamustoimen

Lisätiedot

Tradenomi, HSOt ja HSO-sihteerit

Tradenomi, HSOt ja HSO-sihteerit Tradenomi, HSOt ja HSO-sihteerit Työsuhteen ehdot 1.4.2016 31.3.2017 Akavan Erityisalat AE ry ja Aito HSO ry ovat laatineet tämän suosituksen työsuhteen vähimmäisehdoista tradenomi, HSOille ja HSO-sihteereille.

Lisätiedot

SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUKSEN JA YMPÄRISTÖHALLINNON HENKILÖKUNTAYHDISTYS YHY RY:N VÄLINEN LUOTTAMUSMIESTOIMINTAA KOSKEVA SOPIMUS 1.3.

SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUKSEN JA YMPÄRISTÖHALLINNON HENKILÖKUNTAYHDISTYS YHY RY:N VÄLINEN LUOTTAMUSMIESTOIMINTAA KOSKEVA SOPIMUS 1.3. SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUKSEN JA YMPÄRISTÖHALLINNON HENKILÖKUNTAYHDISTYS YHY RY:N VÄLINEN LUOTTAMUSMIESTOIMINTAA KOSKEVA SOPIMUS 1.3.2008 LUKIEN Suomen ympäristökeskus ja Ympäristöhallinnon henkilökuntayhdistys

Lisätiedot

Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö, jäljempänä YTHS. Yhteyshenkilön nimi ja virka-asema (tai muu yksilöinti)

Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö, jäljempänä YTHS. Yhteyshenkilön nimi ja virka-asema (tai muu yksilöinti) 1 (5) 1. SOPIJAOSAPUOLET OSTAJA: Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö, jäljempänä YTHS Yhteystiedot: OSTAJAN YHTEYSHENKILÖ: Yhteyshenkilön nimi ja virka-asema (tai muu yksilöinti) (Yhteystiedot, jos poikkeavat

Lisätiedot

Valtion työmarkkinalaitos ja pääsopijajärjestöt ovat 7.11.2013 uudistaneet valtion virka- ja työehtosopimukset sopimuskaudelle 2014-2017.

Valtion työmarkkinalaitos ja pääsopijajärjestöt ovat 7.11.2013 uudistaneet valtion virka- ja työehtosopimukset sopimuskaudelle 2014-2017. Suomen ympäristökeskuksen ja Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry:n, Palkansaajajärjestö Pardia ry:n sekä Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry:n välinen TYÖEHTOSOPIMUS 29.2.2008

Lisätiedot

Työelämän ABC. Materiaali on tarkoitettu erityisesti yli 18-vuotiaille määräaikaisia tai toistaiseksi voimassa olevia työsopimuksia solmiville.

Työelämän ABC. Materiaali on tarkoitettu erityisesti yli 18-vuotiaille määräaikaisia tai toistaiseksi voimassa olevia työsopimuksia solmiville. Työelämän ABC Materiaali on tarkoitettu erityisesti yli 18-vuotiaille määräaikaisia tai toistaiseksi voimassa olevia työsopimuksia solmiville. Määräaikainen vai toistaiseksi voimassa oleva työsopimus?

Lisätiedot

1. Yhdistyksen nimi on Kaakkois-Suomen Verovirkailijat r.y., kotipaikkana Kouvolan kaupunki.

1. Yhdistyksen nimi on Kaakkois-Suomen Verovirkailijat r.y., kotipaikkana Kouvolan kaupunki. KAAKKOIS-SUOMEN VEROVIRKAILIJAT R.Y:N SÄÄNNÖT Hyväksytty yhdistyksen vuosikokouksessa 23.11.2011 1. Yhdistyksen nimi on Kaakkois-Suomen Verovirkailijat r.y., kotipaikkana Kouvolan kaupunki. Tarkoitus 2.

Lisätiedot

OSASAIRAUSPÄIVÄRAHA JA TAPATURMAVAKUUTUS

OSASAIRAUSPÄIVÄRAHA JA TAPATURMAVAKUUTUS TAPATURMA-ASIAIN KORVAUSLAUTAKUNTA KIERTOKIRJE 4/2008 Bulevardi 28 00120 Helsinki Puhelin (09) 680 401 20.2.2008 Faksi (09) 604 714 Merja Salonen 1(5) OSASAIRAUSPÄIVÄRAHA JA TAPATURMAVAKUUTUS Vuoden 2007

Lisätiedot

MAASEUDUN TYÖNANTAJALIITTO LANDSBYGDENS ARBETSGIVAREFÖRBUND TYÖEHTOSOPIMUKSEN UUDISTAMINEN VUOSILLE 2007 2010

MAASEUDUN TYÖNANTAJALIITTO LANDSBYGDENS ARBETSGIVAREFÖRBUND TYÖEHTOSOPIMUKSEN UUDISTAMINEN VUOSILLE 2007 2010 MAASEUDUN TYÖNANTAJALIITTO LANDSBYGDENS ARBETSGIVAREFÖRBUND Marjatta Sidarous JÄSENKIRJE M/2/2007 10.10.2007 1(5) TYÖEHTOSOPIMUKSEN UUDISTAMINEN VUOSILLE 2007 2010 Maaseudun Työnantajaliiton ja Puu- ja

Lisätiedot