YHTYNEET-SOPIMUS YLEISRADIO. + Allekirjoituspöytäkirja + Yle-SJL erillispöytäkirja (YLE-SJL) + Versioinnin pelisäännöt (YLE-SJL)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "YHTYNEET-SOPIMUS YLEISRADIO. + Allekirjoituspöytäkirja + Yle-SJL erillispöytäkirja (YLE-SJL) + Versioinnin pelisäännöt (YLE-SJL) 1.1.2014 30.11."

Transkriptio

1 Finlands svenska författareförening rf Suomen arvostelijain liitto ry Suomen Kirjailijaliitto ry Suomen kääntäjien ja tulkkien liitto ry Suomen Radio- ja TV-selostajat ry Suomen tietokirjailijat ry Palvelualojen ammattiliitto PAM ry Teatteri- ja mediatyöntekijöiden liitto ry Ylemmät toimihenkilöt YTN ry YHTYNEET- YLEISRADIO + Allekirjoituspöytäkirja + Yle-SJL erillispöytäkirja (YLE-SJL) + Versioinnin pelisäännöt (YLE-SJL) (Palkkiot alkaen )

2 (12) Tekstit voimassa lukien. Palkkiot voimassa lukien, johon saakka sovelletaan aikaisemman työehtosopimuksen palkkioita. Sopijapuolet Yleisradio Oy, jäljempänä yhtiö ja Suomen Journalistiliitto ry Akavan Erityisalat ry Finlands svenska författareförening rf Suomen Arvostelijain Liitto ry Suomen Kirjailijaliitto ry Suomen kääntäjien ja tulkkien liitto ry Suomen Radio- ja TV-Selostajat ry Suomen Tietokirjailijat r.y. ja Palvelualojen ammattiliitto PAM ry, Teatteri- ja mediatyöntekijöiden liitto ry jäljempänä yhdistys 1 Soveltamisala 1 Tämä työehtosopimus koskee allekirjoittajayhdistysten ja niiden alayhdistysten jäsenten yhtiölle suorittamien, tämän sopimuksen liitteissä mainittujen freelancetöiden ja -tehtävien palkkio- ja muita ehtoja. 2 Tämän työehtosopimuksen määräyksiä ei sovelleta määräaikaisella päätoimisella tai osa-aikaisella aikapalkkaisella työsopimuksella, joka kuuluu Suomen Journalistiliiton ja Palvelualojen työnantajat PALTAn välisen työehtosopimuksen soveltamisalaan, työskentelevän ohjelmatyöntekijän työsuhteeseen, vaan siihen sovelletaan mainitun työehtosopimuksen vastaavia määräyksiä. Työsuhteen käsite määräytyy työsopimuslain mukaan. Tässä sopimuksessa tarkoitettu freelancertyö katsotaan tehdyksi työsuhteessa. Hankintapalkkioita voidaan pääsääntöisesti maksaa vain liitteen 6 mukaisista suoritteista. Jos poikkeuksellisesti tehdään hankintasopimus muiden liitteiden osalta, on yhtiön etukäteen ilmoitettava henkilölle, ettei kyse ole työsuhteesta, eikä työnantaja näin ollen huolehdi työnantajavelvoitteista. Kaikki ei-työsuhteinen työ suositellaan laskutettavaksi. 2 Sopimuksen tekeminen 1 Yhtiö tekee jokaisesta työstä sopimuksen hyvissä ajoin ennen henkilön ryhtymistä työhön. Sopimuksessa määritellään ohjelman otsikko, arvioitu pituus, taltioimis- ja valmistamisaika, työn laatu ja kesto, palkkio ja palkkioperusteet sekä muut mahdolliset tehtäväkohtaiset määräykset, kuten tehdäänkö työ ryhmätyönä. Suullinen sopimus varmistetaan sähköpostilla. 2 Sopimus on tehtävä kirjallisesti niissä tapauksissa, jolloin työsuhde on kestänyt tai sen tiedetään kestävän yhdenjaksoisesti vähintään yhden kuukauden tai vastaavasti, jos sopimusaikaan sisältyy vähintään 14 työpäivää 1

3 (12) taikka jos sopimuksessa poiketaan liitteessä mainituista maksuperusteista. Tämän lisäksi sopimus on tehtävä aina kirjallisesti, jos jompikumpi osapuoli sitä vaatii. 3 Mikäli ohjelmasarja lopullisesti hyväksytään seuraavalle ohjelmakaudelle, on sarjan tekijällä oikeus saada yhtiön edustajalta tietää viikon kuluessa hyväksymisestä, tehdäänkö hänen kanssaan sopimus myös uudelle ohjelmakaudelle ja tuleeko uuden sopimuksen sisältö olennaisesti muuttumaan aikaisemmasta. 4 Mikäli samalla henkilöllä tullaan teettämään tietyn ajanjakson kuluessa (esim. ohjelmakauden aikana) samanlaisia ohjelmatehtäviä, joiden määristä ja ajankohdasta ei ennakkoon täsmällisesti tiedetä, voidaan tällöin laatia puitesopimus, jossa määritellään ko. ohjelmatehtävän laatu, ilmoitetaan tehtävien vähimmäismäärä, palkkioperusteet ja ajanjakso, jona tehtävät tullaan suorittamaan. 3 Sopimuksen valvonta Puitesopimuksen ohjelmatehtävistä, joko kustakin erikseen tai ryhmitellen, tehdään tämän pykälän määräysten mukaan työ- tai hankintasopimukset. Työsuhteisesta työstä tehdään aina työsopimus. 1 Työsuhteen aikana yhtiöllä on oikeus työn valvontaan ja johtamiseen. Mikäli työn tulos ei ole annettujen ohjeiden mukainen, yhtiöllä on oikeus vaatia tarpeellisiksi katsomansa muutokset ilman eri korvausta. Yhdistyksen jäsen, jota sopimus koskee, on velvollinen noudattamaan yhtiön hallintoelimien päätöksiä ja niitä ohjeita sekä määräyksiä, joita hänen esimiehensä hänelle tehtävien suorittamiseksi antavat. 2 Yhdistyksen jäsentä ei saa velvoittaa toimimaan vastoin hyvää journalistista tapaa eikä suorittamaan tehtävää, joka ei kuulu hänen työhönsä. Yhdistyksen jäsen joka tällaisessa tapauksessa kieltäytyy, ei saa joutua painostuksen tai muun seuraamuksen kohteeksi. 4 Sopimuksen rikkominen Jos yhtiö rikkoo sopimuksen, on se velvollinen korvaamaan henkilölle aiheutuneen vahingon täysimääräisenä. 5 Sopimuksen irtisanominen ja purkaminen 1 Irtisanomisaika on työntekijän puolelta 1 kuukausi ja yhtiön puolelta kaksi kuukautta. Irtisanomisen on tapahduttava kirjallisesti. 2 Ilmoitus sopimuksen purkamisesta, samoin kuin työsopimuslain 7 luvun 2 3 momentin tarkoittama varoitus, on toimitettava työntekijälle kirjallisesti. 3 Muutoin noudatetaan työsopimuslakia. 2

4 (12) 6 Käyttöoikeudet 1 Yhtiöllä on oikeus käyttää tämän sopimuksen ehdoin valmistettuja ohjelmia vain normaalissa yleisradiotoiminnassa, jollaiseksi katsotaan mm. ohjelmamateriaalin säilyttäminen ja ohjelmien lähettäminen eetteri-, satelliitti- tai kaapeliteitse tai levittäminen tallenteina samoin edellytyksin kuin yhtiön ns. vakituisten ohjelmatyöntekijöiden osalta, lyhytaaltolähetykset, ohjelmien esittäminen sisäisissä esittely- ja opetustilaisuuksissa, festivaaleissa, kilpailuissa ja muissa vastaavanlaisissa tilaisuuksissa sekä ohjelmien luovuttaminen ulkomaisille radioyrityksille niiden omia lähetyksiä varten. Pöytäkirjamerkintä: Ylen ja SJLn/Yhtyneet välillä on lisäksi sovittu erillisillä sopimuksilla aineiston välittämisestä internet- ja muissa tietoverkoissa, sekä aineiston käytöstä Elävässä arkistossa. 2 Normaalista yleisradiotoiminnasta poikkeavasta käytöstä tai luovutuksesta on aina erikseen ja etukäteen sovittava tekijän kanssa. 3 Yhtiöllä on ohjelman ensiesitysoikeus. Kymmenen vuorokauden kuluttua ensilähetyksen jälkeen siihen käytetyn käsikirjoituksen julkaisuoikeus on tekijällä, mikäli asiasta ei toisin sovita. 4 Oikeus yhtiön tilaaman tai lähetettäväksi hyväksymän ja maksetun käsikirjoituksen tai graafisen työn julkaisemiseen palautuu tekijälle, ellei ohjelmaa ole lähetetty tai painotuotetta julkaistu 12 kk:n kuluessa sen valmistumispäivästä tai jos ohjelmaa, jota varten käsikirjoitus tai graafinen työ on tehty, ei ole alettu valmistaa 16 kk:n kuluessa käsikirjoituksen tai graafisen työn hyväksymisestä. 5 Tilatun käsikirjoituksen tai graafisen työn hyväksymisestä tai hylkäämisestä yhtiö ilmoittaa 3 kk:n kuluessa käsikirjoituksen tai graafisen työn vastaanottamisesta. 6 Ohjelma voidaan esittää korvauksetta sisäisissä esittely- ja opetustilaisuuksissa, festivaaleissa, kilpailuissa ja muissa vastaavanlaisissa tilaisuuksissa. 7 Palkkiot 1 Tämän sopimuksen 1 :n määrittelemistä töistä yhtiö maksaa vähintään liitteissä mainitun palkkion. Toisin voidaan kuitenkin sopia tapauksissa, joissa puitesopimuksella sovitaan useista samankaltaisista töistä, joissa on samanlaisena toistuvia osioita. Audio- ja audiovisuaalisen työn liitteissä kokemuksen kautta tai muulla tavoin hankittu osaaminen kyseisessä työtehtävässä korottaa palkkioliitteeseen kirjattuja vähimmäispalkkioita vähintään 5 %:lla. 3

5 (12) Sopimusosapuolten yhteinen soveltamisohje: - Kokemuslisän maksamisen perusteena on kokemuksen tuoma osaaminen kyseisessä työtehtävässä. - Kokemuslisään oikeuttavan osaamistason saavuttaminen edellyttää tyypillisesti noin viiden vuoden työskentelyä vastaavissa tehtävissä. Yksittäisen työntekijän oikeus kokemuslisään arvioidaan kokonaisharkinnalla ottaen huomioon tässä esitetyt kriteerit. - Osaamista arvioidaan suhteessa kuhunkin työtehtävään. Henkilö voi näin ollen olla oikeutettu kokemuslisään vain osassa töistään. - Useimmissa työtehtävissä olennaista on kokemus ja osaaminen nimenomaan kyseisessä genressä, välineessä, tekotavassa ja/tai ohjelmatyypissä. Joissain työtehtävissä moniosaamisella on keskeinen merkitys. - Kokemuksen tuoma osaaminen ilmenee työtehtävästä riippuen esimerkiksi: o journalistisena/ taiteellisena osaamisena o teknisenä osaamisena o työn laatuna o suunnittelu- ja organisointiosaamisena o o esiintymisosaamisena ja/tai muuna kyseisen työtehtävän kannalta merkityksellisenä taitona. Maksettava kokonaispalkkio voi koostua useasta työsuorituksesta tai osapalkkiosta. Palkkiolaskelmaan on eriteltävä mistä työsuorituksista palkkio koostuu ja mitä tariffeja on käytetty laskennan pohjana. Jos erittelyä ei ole tehty, on se tehtävä jälkikäteen työntekijän tai luottamusmiehen pyynnöstä. 2 Mikäli työstä ei ole sovittu tässä sopimuksessa palkkiota, sovelletaan siihen lähintä tämän sopimuksen mukaista palkkioperustetta. Mikäli työn katsotaan sijoittuvan vaativuudeltaan kahden palkkioperusteen väliin ja lähin soveltuva palkkio on näistä alempi, korotetaan maksettavaa palkkiota kohdan 3 mukaisesti. 3 Liitteissä mainitut palkkiot tarkoittavat kyseisen tehtävän minimipalkkiota. Palkkion määräytymisessä otetaan palkkiota korottavasti huomioon henkilökohtainen työsuoritus, tehtävän tavallisuudesta poikkeava vaativuus tai työhön tarvittava aika. Henkilökohtaisen työsuorituksen arviointitekijöitä ovat mm.: journalistinen / taiteellinen osaaminen, työn laatu suunnittelu- ja organisointiosaaminen esiintymisosaaminen työsuorituksen määrä monipuolisuus ja joustavuus tekninen osaaminen kielitaito johtaminen ja työyhteisötaidot muut kussakin tehtävässä merkitykselliset taidot. 4

6 (12) 4 Suoritettaessa tämän sopimuksen mukaisia tehtäviä ryhmätyönä korotetaan liitteissä mainittuja palkkioita %:lla. Palkkio jaetaan kaikkien ryhmän jäsenten kesken ryhmän päätöksen mukaan heidän työpanoksensa suhteessa. 8 Uusinnat 1 Ylen ja SJLn/Yhtyneet välillä allekirjoitetussa sopimuksessa (Ylen digisopimus) on sovittu tv-, radio- ja esiintyjäliitteiden uusintakorvauksista. Lisäksi Ylen ja MTV:n freelancekääntäjien uusintakorvauksista on sovittu erillisillä määräaikaisilla sopimuksilla. Muilta osin noudatetaan seuraavia Yhtyneet-sopimuksen määräyksiä: Uusintapalkkiot maksetaan alkuperäisten palkkioperusteiden, mutta maksuhetkellä voimassa olevien palkkiotariffien mukaisina. Mikäli alkuperäispalkkiota ei palkkiotekijöiden puuttuessa voida muuntaa maksuhetkellä voimassa olevien tariffien mukaiseksi, niin uusintalähetyksen tapahtuessa jälkeen suoritetaan muuntaminen seuraavilla kertoimilla: ensilähetys kerroin , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,99 5

7 (12) , ,62 2 Kotimaisesta uusinnasta maksetaan 50 % ensimmäisen lähetyksen palkkiosta. Jos uusinta tapahtuu kahden vuorokauden kuluessa ensimmäisestä lähetyksestä, uusintapalkkiota ei makseta. Pöytäkirjamerkintä: Ylen ja SJLn/Yhtyneet välillä allekirjoitetun sopimuksen (Ylen digisopimus) kohdassa 5 ja 6 on sovittu korvausmallista alkaen. 3 Kouluille suunnattujen opetusohjelmien uusinnoista ei makseta uusintapalkkiota. 4 Aikuisopetusohjelmien uusinnoista ei makseta uusintapalkkiota. 5 Ulkomaisista uusinnoista (vaihto/myynti) ei makseta uusintapalkkiota. 6 Jos yhtiö tilaa lähinnä ulkomaille tarkoitettua materiaalia, jota ei lähetetä kotimaisissa ohjelmissa, yhtiö maksaa jäsenelle tämän sopimuksen mukaisen palkkion. 7 Uusintapalkkioita laskettaessa ei oteta huomioon mahdollisia sunnuntai-, ilta- ja yötyökorvauksia eikä 10 :ssä mainittuja korvauksia. 8 Mikäli ohjelmasta uusitaan vain osa, maksetaan uusintapalkkio uusitun osan suhteessa kokonaisuuteen. 9 Ohjelmatallenteesta saadaan käyttää paitsi sitaatteja myös osia toisessa ohjelmassa, mikäli se ei loukkaa ohjelman tekijän eikä esiintyjien moraalisia oikeuksia. Uusintapalkkio osien käytöstä lasketaan edellisen kohdan mukaan. Pöytäkirjamerkintä: Ylen digisopimuksen mukaisesti Yleisradio saa korvauksetta käyttää ohjelmasta enintään 2 minuuttia muissa ohjelmissa. Ohjelma ei saa koostua pääasiallisesti sitaateista ja niiden käytössä noudatetaan tekijänoikeuslain sisältämiä moraalisia oikeuksia. 10 Esitettäessä alunperin arkistokäyttöön tilattu materiaali toistamiseen maksetaan uusintapalkkio tämän pykälän määräysten mukaan. 9 Sunnuntai-, ilta- ja yötyö 1 Sunnuntaina, kirkollisena juhlapäivänä, itsenäisyyspäivänä, vapunpäivänä, pääsiäislauantaina sekä juhannuksena ja juhannus- ja jouluaattona tehtyä työtä pidetään sunnuntaityönä, samoin uudenvuoden- ja vapunaattona kello jälkeen tehtyä työtä. 6

8 (12) 10 Erinäiset korvaukset Jos ohjelma tehdään yhtiön vaatimuksesta sunnuntaityönä, maksetaan ohjelmantekijälle lisäkorvauksena kultakin tehdyltä työtunnilta 15,94 euroa, kuitenkin vähintään kahdelta työtunnilta. 2 Yhtiön työmääräyksen mukaisesti kello välisenä aikana tehdystä työstä maksetaan lisäkorvauksena 2,39 euroa tunnilta. Yhtiön työmääräyksen mukaisesti lauantaina kello välisenä aikana tehdystä työstä maksetaan lisäkorvauksena 4,78 euroa tunnilta, paitsi kello ja välisenä aikana sellaisilta lauantaipäiviltä, joilta jo maksetaan sunnuntaityökorvaus. 3 Yhtiön työmääräyksen mukaisesti kello välisenä aikana tehdystä työstä maksetaan lisäkorvauksena 4,78 euroa tunnilta. Kello välisenä aikana tehdystä työstä maksetaan lisäkorvauksena 7,95 euroa tunnilta. Mikäli työvuoro alkaa ennen kello 06.00, maksetaan ohjelmantekijälle koko vuorolta yötyökorvaus kello jälkeenkin, kuitenkin enintään kahdelta tunnilta. 4 Sunnuntaityönä tehdystä ilta- tai yötyöstä maksetaan tämän pykälän 2- kohdan 1 kappaleessa ja 3-kohdassa tarkoitettu lisä kaksinkertaisena. 5 Määrättäessä ohjelmantekijä edellä 1-4 kohdissa tarkoitettuun työhön on työmääräystä annettaessa samalla arvioitava työhön tarvittava aika. Näiden kohtien mukainen lisäkorvaus maksetaan, jos teettäjän on tullut tietää, että työ edellyttää sen tekemistä mainittuna aikana tai siitä on sovittu etukäteen. 1 Yhtiö korvaa täysimääräisenä työn valmistuksessa tarpeelliset kulut, joista on ennakolta sovittava. 2 Yhtiö maksaa ennalta sovitut matka-, majoitus- ja päivärahakorvaukset työn tekemiseen käytetyiltä matkapäiviltä matkustusohjesääntönsä mukaisesti. Freelancerille maksetaan 19,91 tuntipalkka alkavalta tunnilta - Mikäli henkilö on kutsuttu asiatuntijaksi kokoukseen, joka ei liity henkilön tämän sopimuksen mukaisiin tehtäviin. - Erikseen tilatun tv-ohjelman ns. esittelytrailerin tekemisestä - Tämän sopimuksen mukaiseen ohjelmatyöhön liittyvästä internetiin tehtävästä työstä tai sosiaalisessa mediassa tehtävästä työstä. - Musiikki-ilmoitusten tekemiseen ja muuhun raportointiin käytetystä ajasta, mikäli tätä tehdään yli puoli tuntia kerrallaan. 11 Varallaolo Jos ohjelmantekijä yhtiön kanssa tehdyn sopimuksen perusteella on velvollinen oleskelemaan asunnossaan tai muussa sovitussa paikassa, josta hänet sovitulla tavalla voidaan tarvittaessa kutsua työhön, on kysymys varallaolosta, josta maksetaan 7,95 euroa tunnilta. Varallaoloaikaa ei lueta työ- 7

9 12 Erinäisiä määräyksiä Ohjelmantekijät 13 Palkkioiden maksu (12) ajaksi. Mikäli työ tulee tehtäväksi, lakkaa varallaolo ja työstä maksetaan liitteen mukainen palkkio. 1 Jos yhtiö vaatii sopimuksen ja ohjeiden mukaisesti tehdyn ja tämän perusteella valmiiksi hyväksytyn ohjelman lyhentämistä tai muuttamista ohjelmantekijästä riippumattomista syistä esim. lähetysajoista tai ajankohtaisuudesta johtuen, maksetaan ohjelmantekijälle ensiksi valmiin ohjelman mukaan ja sen lisäksi erikseen muuttamiseen menevästä työstä. 2 Ohjelmantekijällä on oikeus käyttää työnsä suorittamiseksi tarvittavia yhtiön tiloja, laitteita, toimitusjärjestelmiä sekä tarvikkeita ja henkilökuntaa. Mikäli ohjelmantekijä joutuu käyttämään työnsä suorittamiseksi omaa kalustoaan, sovitaan siitä erillinen korvaus. 3 Jos työ teknisen vian tai muun ohjelmantekijästä riippumattoman syyn vuoksi jää suorittamatta, tai työn tekemiseen liittyvä nauhoitettu tai filmattu tai muu aineisto ilman ohjelmantekijän omaa syytä häviää, turmeltuu tai muuten vahingoittuu, yhtiö maksaa ohjelmantekijälle täyden korvauksen tehdystä työstä. Tämän lisäksi yhtiö pyrkii järjestämään vastaavanlaista työtä voimassa olevan sopimusajan loppuun. 4 Jos ohjelmantekijä on ollut sopimuksen mukaisesti työnantajan käytettävissä voimatta kuitenkaan tehdä työtä yhtiöstä johtuvasta syystä (esimerkiksi työ yhtiöstä johtuvasta syystä keskeytetään tai peruutetaan), työnantaja on velvollinen maksamaan työntekijälle täyden palkkion. Työnteon estyessä muista syistä sovelletaan työsopimuslain 2 luvun 12 :n määräyksiä. 5 Mikäli ohjelmantekijälle vahvistettua kuvaus-, nauhoitus-, ohjaus- tai valmistumisaikaa siirretään, eikä siirrosta ole ilmoitettu ohjelmantekijälle vähintään kahta vuorokautta ennen vahvistettua tuotantopäivää, niin ohjelmantekijälle maksetaan siirron johdosta korvausta 73,82 euroa siirrettyä puolta päivää kohti. 1 Yhtiö maksaa palkkiot kaksi kertaa kuukaudessa ensimmäisenä yhtiön normaalin palkanmaksuaikataulun mahdollistamana ajankohtana siten, että ne ovat henkilön ilmoittamalla pankkitilillä viimeistään 16 arkipäivän kuluessa siitä, kun työ on päättynyt tai luovutettu yhtiölle tai kotimainen uusinta lähetetty. Viivästyneelle suoritukselle yhtiö on velvollinen maksamaan viivästyskorkoa korkolain mukaan ja työsuhteessa olleelle henkilölle lisäksi odotusajan palkkaa enintään kuudelta päivältä työsopimuslain mukaan. Odotusajan palkkaa laskettaessa yhden päivän täydeksi palkaksi katsotaan 150 euroa, kuitenkin enintään koko työn palkkion määrä. 8

10 (12) 14 Sosiaaliedut 2 Televisio-ohjelmia myytäessä ulkomaisia lähetyksiä varten lähetetään uusintapalkkio viimeistään silloin, kun ostajalta on saatu tieto teknisen materiaalin hyväksymisestä. 3 Palkkio voidaan myös jakaa osiin, joista osa maksetaan työn vielä kestäessä, jos työ on erityisen pitkäaikainen ja siitä on etukäteen sovittu. 4 Edellä mainitut korvaukset ja palkkiot suoritetaan myös henkilölle, joka avio-oikeuden, perinnön tai testamentin kautta osoittaa tulleensa yhdistyksen kuolleen jäsenen tekijänoikeuksien omistajaksi. 1 Ohjelmantekijän eläke-etuudet ja muut sosiaalietuudet määräytyvät niitä koskevien lakien ja säännösten mukaan. 3 Jatkuvien sarjojen tekijöille on taattava neljän viikon loma-aika ja Yleisradio takaa sarjan tekijälle mahdollisuuden palata saattamaan loppuun voimassa olevan sopimuksensa määrittelemät työt. 4 Yhtiö antaa ohjelmantekijälle tämän ateriasta suorittamaa korvausta vastaan ravintoedun. Työpäivän pituuden tulee olla vähintään kuusi tuntia ja lisäksi työ tulee tehdä yhtiön tuotantopaikalla. Etuus on voimassa ohjelmatyösuhteen alusta lukien. 15 Sairausajan palkka Pöytäkirjamerkintä Yhtiön tuotantopaikalla tehdyksi ravintoetuuteen oikeuttavaksi työksi luetaan työhön liittyvä matka-aika, haastattelu- ja kuvaustilanteet yms. sekä ohjelman valmistaminen ja ulosajo yhtiön tiloissa. Etuuden lukumäärästä on syytä sopia työstä sovittaessa. Ohjelmantekijällä on työsuhteen alusta oikeus kokonaiseen sairausajan palkkaan yhdeksänteen sairauspäivään asti. Työsuhteen jatkuttua yhtäjaksoisesti yli kolme kuukautta saa ohjelmantekijä palkkansa siltä ajalta, jonka hän sairauden vuoksi on ollut estynyt työtä tekemästä, kuitenkin enintään 21 päivältä. Sairausajan päiväkohtainen palkka lasketaan jakamalla sovittu palkkio valmistumisajan päivien lukumäärällä. Henkilö, joka joutuu sairaslomalle, on milloin sairasloma kestää yli kolmen päivän, velvollinen esittämään lääkärintodistuksen terveydentilastaan yhtiön osoittamalta lääkäriltä. Milloin erityistä syytä on, henkilö on velvollinen vaadittaessa esittämään lääkärintodistuksen myös alle kolme päivää kestäneen sairausloman ajalta. 9

11 Pöytäkirjamerkintä (12) Henkilöllä on työsuhteensa aikana oikeus saada yhtiön terveysasemilta työterveyshuoltolain 2 :ssä mainittuja palveluksia. 16 Perhevapaat Ohjelmantekijän oikeus perhevapaisiin määräytyy sairausvakuutuslain ja työsopimuslain mukaisesti. Yhtiö takaa sarjan tekijälle mahdollisuuden saattaa loppuun voimassa olevan sopimuksen määrittelemät työt. 17 Vuosiloma Oikeus vuosilomaan määräytyy vuosilomalain mukaan. 18 Lomakorvaus 19 Vakuutukset Henkilöllä, jolla ei ole oikeutta vuosilomalain 3 :n mukaiseen lomaan, maksetaan lomakorvausta 11 %. 1 Yhtiö vakuuttaa ohjelmantekijän käytössä olevan yhtiön kaluston tai huolehtii siitä, että jäseneltä ei vaadita korvausta yhtiön kaluston katoamisesta tai vahingoittumisesta sellaisessa tapauksessa, jonka varalta kalusto olisi voitu vakuuttaa. Ulkomaisen ohjelmamatkan kyseessä ollen ohjelman tekijä on velvollinen ilmoittamaan ao. ohjelmatoimitukselle matkan aikana hänen hallussaan olevasta yhtiön kalustosta. 2 Henkilö on vakuutettava työsuhteen aikana kuten tapaturmavakuutuslaki määrää. 3 Muiden vakuutusten osalta noudatetaan voimassa olevia lakeja ja yhtiön vakuutusohjesääntöä. 20 Koulutus 1 Ohjelmantekijällä on oikeus osallistua työn edellyttämään yhtiön järjestämään koulutukseen. Yhtiöllä on velvollisuus huolehtia työtehtävien edellyttämän toimitustekniikan hallintaan liittyvien valmiuksien kehittämisestä ja järjestää erityiskoulutusta, jotta ohjelmantekijöiden valmiudet tehdä työtä pysyvät teknisen kehityksen mukana. Tämä koulutus järjestetään esimerkiksi perehdyttämisenä tai työnopetuksena. Koulutukseen osallistuvalle ohjelmantekijälle korvataan koulutuksesta hänelle aiheutuneita suoranaisia kuluja, mistä sovitaan etukäteen. 10

12 (12) 2 Jos ohjelmantekijä osallistuu työsuhteensa aikana koulutukseen, maksetaan työsuhteeseen sisältyvältä koulutusajalta tuntikorvausta, jonka suuruus on 19,91 euroa. 21 Jäsenmaksut Jäsenmaksujen pidättämisestä ja tilittämisestä voidaan yhdistyskohtaisesti sopia erillisin pöytäkirjoin. 22 Luottamusmies Luottamusmiestoiminnasta voidaan yhdistyskohtaisesti sopia erillisin pöytäkirjoin. 23 Erimielisyyksien selvittäminen 24 Jatkuva neuvottelumenettely Tämän sopimuksen tulkintaa ja rikkomista koskevista erimielisyyksistä on ensin neuvoteltava esimiehen ja yhdistyksen jäsenen tai luottamusmiehen kesken ja ellei sovintoa näin synny, jatketaan erimielisyyksien selvittämistä siten kuin siitä on päivätyllä pöytäkirjalla erikseen sovittu. Mikäli tällä tavalla ei päästä ratkaisuun, voi kumpikin osapuoli saattaa asian oman valintansa mukaan välimiesten tai työtuomioistuimen ratkaistavaksi. Välimiesmenettelyssä kumpikin osapuoli asettaa yhden jäsenen ja nämä yhdessä valitsevat puheenjohtajan. Tarvittaessa valtakunnansovittelija määrää puheenjohtajan. Osapuolet voivat tehdä aloitteita sopimuskauden aikana selvitettävistä tai neuvottelua edellyttävistä asioista ja hankkeista. Tehtyjen aloitteiden perusteella osapuolet ovat valmiita yhdessä käsittelemään tehtyjä esityksiä sekä arvioimaan sitä, minkälaisiin toimiin tehdyt esitykset antavat aihetta. Mikäli osapuolten tietoon tulee uusia suoriteperusteisia tehtäviä, on osapuolilla toisen osapuolen aloitteesta neuvotteluvelvollisuus tällaisten tehtävien sijoittamisesta työehtosopimukseen jatkuvan neuvottelumenettelyn mukaisesti. Pöytäkirjamerkintä: Kaksi kertaa vuodessa käydään yhteistyössä luottamusmiehen kanssa läpi ohjelmatyypit ja palkkioperusteiden soveltuvuus. 25 Sopimuksen palkkioliitteet LIITE 1 LIITE 2 Audiotyön palkkiot Audiovisuaalisen työn palkkiot 11

13 (12) LIITE 3 LIITE 4 LIITE 5 LIITE 6 LIITE 7 Painotuotteiden graafisen suunnittelun ja toteutuksen palkkiot Käännöspalkkiot Tv-kuuluttajien ja ohjelmapäivystäjien palkkiot Esiintyjäliite Kuulovammaistekstitys 26 Voimassaolo Tämä sopimus on voimassa alkaen asti ja sen jälkeen vuoden kerrallaan, ellei sitä jommaltakummalta puolelta kirjallisesti irtisanota viimeistään kaksi kuukautta ennen päättymispäivää. Mikäli Yleisradion aikapalkkaisia ohjelmatyöntekijöitä koskeva työehtosopimus irtisanotaan kesällä 2015 syystä, että ei ole päästy sopimukseen toisen sopimusjakson palkankorotuksista, päättyy Yhtyneet-sopimuksen voimassaolo yhtä aikaa aikapalkkaisten sopimuksen kanssa, ellei toisin sovita. Helsinki Yleisradio Oy Suomen Journalistiliitto ry Akavan Erityisalat ry Finlands svenska författareförening rf Suomen Arvostelijain Liitto ry Suomen Kirjailijaliitto ry Suomen kääntäjien ja tulkkien liitto ry Suomen Radio- ja TV-Selostajat ry Suomen Tietokirjailijat r.y. Palvelualojen ammattiliitto PAM ry Teatteri- ja mediatyöntekijöiden liitto ry 12

SOPIMUS 1.5.2010 1(8) Palkkiot 1.11.2012 NÄYTELMÄ- JA KUUNNELMAMUSIIKKI. Sopijapuolet

SOPIMUS 1.5.2010 1(8) Palkkiot 1.11.2012 NÄYTELMÄ- JA KUUNNELMAMUSIIKKI. Sopijapuolet Palkkiot 1.11.2012 1.5.2010 1(8) Sopijapuolet 1 Soveltamisala 2 Oikeudet Yleisradio Oy, jäljempänä Yleisradio ja Säveltäjät ja Sanoittajat ELVIS ry, jäljempänä Säveltäjät Sopimus koskee Säveltäjien jäsenten

Lisätiedot

1. Säännöllinen työaika toimistotyössä on keskimäärin enintään 7 1/4 tuntia vuorokaudessa ja enintään 36 1/4 tuntia viikossa.

1. Säännöllinen työaika toimistotyössä on keskimäärin enintään 7 1/4 tuntia vuorokaudessa ja enintään 36 1/4 tuntia viikossa. 6 Työaika 1. Säännöllinen työaika toimistotyössä on keskimäärin enintään 7 1/4 tuntia vuorokaudessa ja enintään 36 1/4 tuntia viikossa. 2. Säännöllinen työaika muussa kuin toimistotyössä on enintään 9

Lisätiedot

1.11.2012 1(5) Palkkiot maksetaan ohjelman todellisen pituuden mukaan kultakin alkavalta minuutilta.

1.11.2012 1(5) Palkkiot maksetaan ohjelman todellisen pituuden mukaan kultakin alkavalta minuutilta. 1.11.2012 1(5) TELEVISION PALKKIOT 1.11.2012 ALKAEN Ohjelmat on jaettu palkkioitten kannalta ajankäytön ja vaativuuden perusteella jäljempänä oleviin ryhmiin. Palkkion määrityksessä otetaan huomioon, mitä

Lisätiedot

Viittomakielen tulkkien palkka- ja muut työsuhteen ehdot

Viittomakielen tulkkien palkka- ja muut työsuhteen ehdot Viittomakielen tulkkien palkka- ja muut työsuhteen ehdot tuntipalkkaan perustuvassa työsuhteessa 1.2.2016 31.1.2017 Viittomakielen tulkkien palkka- ja muut työsuhteen ehdot tuntipalkkaan perustuvassa työsuhteessa

Lisätiedot

SUOMEN KANSALLISOOPPERAN ORKESTERISSA AVUSTAJINA TOIMIVIA MUUSIKKOJA KOSKEVA TYÖEHTOSOPIMUS

SUOMEN KANSALLISOOPPERAN ORKESTERISSA AVUSTAJINA TOIMIVIA MUUSIKKOJA KOSKEVA TYÖEHTOSOPIMUS 1 SUOMEN KANSALLISOOPPERAN ORKESTERISSA AVUSTAJINA TOIMIVIA MUUSIKKOJA KOSKEVA TYÖEHTOSOPIMUS 1 Tällä työehtosopimuksella määrätään työehdot Suomen Kansallisoopperan orkesterissa avustajina toimiville

Lisätiedot

SUOMEN MUUSIKKOJEN 1-IITON JA VANTAAN ORKESTERI RY:N VALINEN VANTAAN VIIHDEORKESTERIA KOSKEVA TYOEHTOSOPIMUS

SUOMEN MUUSIKKOJEN 1-IITON JA VANTAAN ORKESTERI RY:N VALINEN VANTAAN VIIHDEORKESTERIA KOSKEVA TYOEHTOSOPIMUS SUOMEN MUUSIKKOJEN 1-IITON JA VANTAAN ORKESTERI RY:N VALINEN VANTAAN VIIHDEORKESTERIA KOSKEVA TYOEHTOSOPIMUS 19 Soveltamisala Tämä sopimus koskee Vantaan Viihdeorkesterin määräaikaisia muusikoita silloin

Lisätiedot

Työsopimus ja ohjeet sovitusta keikasta/esiintymisestä on suositeltavaa tehdä kirjallisesti tai muulla tavoin todisteellisesti.

Työsopimus ja ohjeet sovitusta keikasta/esiintymisestä on suositeltavaa tehdä kirjallisesti tai muulla tavoin todisteellisesti. RAVINTOLAMUUSIKKOJA KOSKEVA TYÖEHTOSOPIMUS I YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Sopimuksen soveltamisala Tällä työehtosopimuksella määrätään vähimmäispalkat ja työehdot ohjelmatoimistoihin ja ravintoloihin työsuhteessa

Lisätiedot

Työsopimus ja ohjeet sovitusta keikasta/esiintymisestä on suositeltavaa tehdä kirjallisesti. Työsopimusmalli on työehtosopimuksen liitteenä.

Työsopimus ja ohjeet sovitusta keikasta/esiintymisestä on suositeltavaa tehdä kirjallisesti. Työsopimusmalli on työehtosopimuksen liitteenä. RAVINTOLAMUUSIKKOJA KOSKEVA TYÖEHTOSOPIMUS I YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Sopimuksen soveltamisala Tällä työehtosopimuksella määrätään vähimmäispalkat ja työehdot ohjelmatoimistoihin ja ravintoloihin työsuhteessa

Lisätiedot

Tilastokeskus TK 11 249 00 VES:285251

Tilastokeskus TK 11 249 00 VES:285251 Tilastokeskus TK 11 249 00 VES:285251 Tilastokeskus sekä Tutkimusväen liitto TUTKI ry. ja Akava JS ry. ovat tehneet 18 päivänä helmikuuta 2000 tarkentavan virkaehtosopimuksen Tilastokeskuksen virkasuhteiseen

Lisätiedot

KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ PAIMION KAUPUNKI KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Valtuuston hyväksymä: 13.12.2012 94 Voimaantulopäivämäärä: 1.1.2013 Valtuuston muuttama 25.4.2013 56 1 Soveltamisala Kaupungin

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI LUOTTAMUSHENKILÖIDEN 2 (5) PALKKIOSÄÄNTÖ

KITEEN KAUPUNKI LUOTTAMUSHENKILÖIDEN 2 (5) PALKKIOSÄÄNTÖ KITEEN KAUPUNGIN KITEEN KAUPUNKI LUOTTAMUSHENKILÖIDEN 2 (5) Hyväksytty KV 16.12.2013 126 Voimaantulo 1.1.2014 1 Soveltamisala 2 Kokouspalkkiot Kaupungin luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota luottamustoimen

Lisätiedot

Kaupan vuosivapaajärjestelmä. 1 Vuosivapaan ansainta

Kaupan vuosivapaajärjestelmä. 1 Vuosivapaan ansainta 1 Kaupan vuosivapaajärjestelmä 1 Vuosivapaan ansainta Työntekijä ansaitsee kalenterivuosittain vuosivapaata tosiasiallisesti tehtyjen työtuntien perusteella. Tehdyiksi työtunneiksi luetaan myös muu työaikalain

Lisätiedot

Faktaa METSÄKONEALAN TYÖEHDOISTA

Faktaa METSÄKONEALAN TYÖEHDOISTA Faktaa METSÄKONEALAN TYÖEHDOISTA 1.2.2017 31.1.2018 Puuliitto puuliitto.fi 1 Metsäkonealan työehtosopimus on voimassa 1.2.2017 31.1.2018. TYÖAIKA Säännöllinen työaika on enintään kahdeksan tuntia vuorokaudessa

Lisätiedot

VÄHITTÄISKAUPAN ESIMIESTEN

VÄHITTÄISKAUPAN ESIMIESTEN VÄHITTÄISKAUPAN ESIMIESTEN työehtosopimus 1.5.2014 31.1.2017 Vähittäiskaupan esimiesten työehtosopimus 1.5.2014 31.1.2017 Vähittäiskaupan esimiesten työehtosopimus 1.5.2014 31.1.2017 1 VÄHITTÄISKAUPAN

Lisätiedot

VARASTO- JA KULJETUSESIMIESTEN TYÖEHTOSOPIMUS

VARASTO- JA KULJETUSESIMIESTEN TYÖEHTOSOPIMUS VARASTO- JA KULJETUSESIMIESTEN TYÖEHTOSOPIMUS 1.2.2017 31.1.2018 Varasto- ja kuljetusesimiesten työehtosopimus 1.2.2017 31.1.2018 VARASTO- JA KULJETUSESIMIESTEN TYÖEHTOSOPIMUS SISÄLLYS 1 Sopimuksen ulottuvuus...

Lisätiedot

TERVEYSPALVELUALAN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA. Henkilökohtaisia ja taulukkopalkkoja korotetaan 3,4 %.

TERVEYSPALVELUALAN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA. Henkilökohtaisia ja taulukkopalkkoja korotetaan 3,4 %. 10.10.2007 TERVEYSPALVELUALAN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA Sopimuskausi 1.10.2007 31.1.2010 Palkankorotukset 1.10.2007 Henkilökohtaisia ja taulukkopalkkoja korotetaan 3,4 %. 1.3.2008 Otetaan

Lisätiedot

Päätös. Laki. työsopimuslain 4 luvun muuttamisesta

Päätös. Laki. työsopimuslain 4 luvun muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 59/2006 vp Hallituksen esitys laeiksi työsopimuslain 4 luvun ja merimieslain muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi työsopimuslain 4 luvun ja merimieslain

Lisätiedot

Työehtosopimuspöytäkirja, joka tehtiin puolustusministeriön sekä Valtion ja erityispalvelujen

Työehtosopimuspöytäkirja, joka tehtiin puolustusministeriön sekä Valtion ja erityispalvelujen TES 270105 Työehtosopimuspöytäkirja, joka tehtiin puolustusministeriön sekä Valtion ja erityispalvelujen ammattiliitto VAL ry:n välillä 1.9.2003 alkaen noudatettavista eräistä työehtosopimusmääräyksistä

Lisätiedot

1. Yhdistyksen nimi on Kaakkois-Suomen Verovirkailijat r.y., kotipaikkana Kouvolan kaupunki.

1. Yhdistyksen nimi on Kaakkois-Suomen Verovirkailijat r.y., kotipaikkana Kouvolan kaupunki. KAAKKOIS-SUOMEN VEROVIRKAILIJAT R.Y:N SÄÄNNÖT Hyväksytty yhdistyksen vuosikokouksessa 23.11.2011 1. Yhdistyksen nimi on Kaakkois-Suomen Verovirkailijat r.y., kotipaikkana Kouvolan kaupunki. Tarkoitus 2.

Lisätiedot

OSTOLIIKENTEEN EHDOT KOULULAISKULJETUKSET

OSTOLIIKENTEEN EHDOT KOULULAISKULJETUKSET KOULULAISKULJETUKSET Ostoliikennesopimuksen LIITE OSTOLIIKENTEEN EHDOT KOULULAISKULJETUKSET Nämä ehdot liitetään ostoliikennesopimukseen. Sopimuksessa voidaan poiketa näistä ehdoista. Hoidettaessa sopimussuhteeseen

Lisätiedot

Tarkentava virkaehtosopimus ylioppilastutkintolautakunnan. joka on tehty 1. päivänä huhtikuuta 2014 ylioppilastutkintolautakunnan,

Tarkentava virkaehtosopimus ylioppilastutkintolautakunnan. joka on tehty 1. päivänä huhtikuuta 2014 ylioppilastutkintolautakunnan, Tarkentava virkaehtosopimus ylioppilastutkintolautakunnan palkkausjärjestelmästä, joka on tehty 1. päivänä huhtikuuta 2014 ylioppilastutkintolautakunnan, jota edustaa hallinnonalan neuvotteluviranomaisena

Lisätiedot

, , , ,5 48,75 52

, , , ,5 48,75 52 1 Kaupan vuosivapaajärjestelmä 1 Vuosivapaan ansainta Vuosivapaajärjestelmässä työntekijä ansaitsee kalenterivuosittain 1.1.2017 alkaen vuosivapaata. Niissä työsuhteissa, jotka alkavat 1.1.2017 tai sen

Lisätiedot

Metsäteollisuus ry Puuliitto ry

Metsäteollisuus ry Puuliitto ry Metsäteollisuus ry Puuliitto ry Neuvottelutulos 31.5.2016 klo 8.00 MEKAANISEN METSÄTEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN UUDISTAMINEN KILPAILUKYKYSOPIMUKSELLA Allekirjoittaneet liitot uudistavat työehtosopimuksensa

Lisätiedot

Salon kaupungin luottamushenkilöiden kokouspalkkiosääntö. Salon kaupunginvaltuusto,

Salon kaupungin luottamushenkilöiden kokouspalkkiosääntö. Salon kaupunginvaltuusto, Salon kaupungin luottamushenkilöiden kokouspalkkiosääntö Salon kaupunginvaltuusto, 20.5.2013 83 698/01.02.01/2013 2(6) Sisällysluettelo: 1 Soveltamisala 3 2 Kokouspalkkiot 3 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset

Lisätiedot

KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 19.3.2012 21 Voimaantulo 1.1.2013 1 Soveltamisala 2 Kokouspalkkiot Kaupungin luottamushenkilöille suoritetaan

Lisätiedot

Tämä sopimus on tehty 31.10.2007 tehdyn valtion virka- ja työehtosopimuksen allekirjoituspöytäkirjan 11 :n mukaisesti.

Tämä sopimus on tehty 31.10.2007 tehdyn valtion virka- ja työehtosopimuksen allekirjoituspöytäkirjan 11 :n mukaisesti. # 12886 2068/85/2008 Tarkentava virka- ja työehtosopimus uuden palkkausjärjestelmän käyttöönottamisesta Maaseutuvirastossa. Sopimus on tehty 15:nä päivänä joulukuuta 2008 Maaseutuviraston sekä Julkisalan

Lisätiedot

MAATALOUSLOMITTAJIA KOSKEVAT ERITYISMÄÄRÄYKSET

MAATALOUSLOMITTAJIA KOSKEVAT ERITYISMÄÄRÄYKSET LIITE 13 MAATALOUSLOMITTAJIA KOSKEVAT ERITYISMÄÄRÄYKSET 1 Soveltamisala ja sovellettavat määräykset Lomittajilla tarkoitetaan myös turkistuottajien lomituspalvelulaissa (1264/2009) tarkoitettuja paikallisyksikön

Lisätiedot

Haapajärven kaupunki. Luottamushenkilöiden palkkiosääntö

Haapajärven kaupunki. Luottamushenkilöiden palkkiosääntö Haapajärven kaupunki Luottamushenkilöiden palkkiosääntö Kaupunginhallitus, Kaupunginvaltuusto 14.11.2011 66 1.11.2011 LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ 1 Soveltamisala Luottamushenkilölle suoritetaan

Lisätiedot

Muistio MUUTOKSET MÄÄRÄAIKAISEEN TYÖSOPIMUKSEEN, KOEAIKAAN JA TAKAISINOTTOVELVOLLISUUTEEN

Muistio MUUTOKSET MÄÄRÄAIKAISEEN TYÖSOPIMUKSEEN, KOEAIKAAN JA TAKAISINOTTOVELVOLLISUUTEEN 14.12.2016 1 (5) MUUTOKSET MÄÄRÄAIKAISEEN TYÖSOPIMUKSEEN, KOEAIKAAN JA TAKAISINOTTOVELVOLLISUUTEEN Työsopimuslaki muuttuu 1.1.2017 voimaantulevalla lailla seuraavasti: Määräaikainen työsopimus voidaan

Lisätiedot

s o v i n t o e h d o t u k s e n :

s o v i n t o e h d o t u k s e n : 1 Suomen Elintarviketyöläisten Liitto SEL ry:n ja Elintarviketeollisuusliitto ry:n välisen työriidan ratkaisemiseksi ja Suomen Elintarviketyöläisten Liitto SEL ry:n 5.5.2010 kello 00.00 alkavaksi ilmoittaman

Lisätiedot

OSASAIRAUSPÄIVÄRAHA JA TAPATURMAVAKUUTUS

OSASAIRAUSPÄIVÄRAHA JA TAPATURMAVAKUUTUS TAPATURMA-ASIAIN KORVAUSLAUTAKUNTA KIERTOKIRJE 4/2008 Bulevardi 28 00120 Helsinki Puhelin (09) 680 401 20.2.2008 Faksi (09) 604 714 Merja Salonen 1(5) OSASAIRAUSPÄIVÄRAHA JA TAPATURMAVAKUUTUS Vuoden 2007

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN P A L K K I O S Ä Ä N T Ö. Kaupunginvaltuuston 15. päivänä joulukuuta 2008 hyväksymä. Voimassa 1.1.2009 alkaen.

VANTAAN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN P A L K K I O S Ä Ä N T Ö. Kaupunginvaltuuston 15. päivänä joulukuuta 2008 hyväksymä. Voimassa 1.1.2009 alkaen. 1 VANTAAN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN P A L K K I O S Ä Ä N T Ö Kaupunginvaltuuston 15. päivänä joulukuuta 2008 hyväksymä. Voimassa 1.1.2009 alkaen. I YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Luottamushenkilöille suoritetaan

Lisätiedot

MAASEUDUN TYÖNANTAJALIITTO LANDSBYGDENS ARBETSGIVAREFÖRBUND TYÖEHTOSOPIMUKSEN UUDISTAMINEN VUOSILLE 2007 2010

MAASEUDUN TYÖNANTAJALIITTO LANDSBYGDENS ARBETSGIVAREFÖRBUND TYÖEHTOSOPIMUKSEN UUDISTAMINEN VUOSILLE 2007 2010 MAASEUDUN TYÖNANTAJALIITTO LANDSBYGDENS ARBETSGIVAREFÖRBUND Marjatta Sidarous JÄSENKIRJE M/2/2007 10.10.2007 1(5) TYÖEHTOSOPIMUKSEN UUDISTAMINEN VUOSILLE 2007 2010 Maaseudun Työnantajaliiton ja Puu- ja

Lisätiedot

Rautavaaran kunta LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALK- KIOSÄÄNTÖ

Rautavaaran kunta LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALK- KIOSÄÄNTÖ Rautavaaran kunta LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALK- KIOSÄÄNTÖ Kunnanhallitus 20.10.2014 250 Kunnanvaltuusto 17.11.2014 44 Kunnanhallitus 9.12.2014 307 Kunnanvaltuusto 15.12.2014 60 Voimaantulo 1.1.2015 2 PALKKIOSÄÄNTÖ

Lisätiedot

FINANSSIALAN KESKUSLIITON JA VAKUUTUSVÄEN LIITON YHTEINEN OHJEISTUS TYÖAIKAPANKIN KÄYTTÖÖNOTOSTA VAKUUTUSALALLA

FINANSSIALAN KESKUSLIITON JA VAKUUTUSVÄEN LIITON YHTEINEN OHJEISTUS TYÖAIKAPANKIN KÄYTTÖÖNOTOSTA VAKUUTUSALALLA 14.11.2016 FINANSSIALAN KESKUSLIITON JA VAKUUTUSVÄEN LIITON YHTEINEN OHJEISTUS TYÖAIKAPANKIN KÄYTTÖÖNOTOSTA VAKUUTUSALALLA 1. Työaikapankin käsite ja tarkoitus Työaikapankilla tarkoitetaan työ- ja vapaa-ajan

Lisätiedot

Linnala Setlementti ry (Linnala)

Linnala Setlementti ry (Linnala) 1 SOPIMUS HENKILÖSTÖPALVELUN MYYNNISTÄ 1. Sopijapuolet Savonlinnan kaupunki (kaupunki) yhteys/vastuuhenkilö Linnala Setlementti ry (Linnala) 2. Sopimuksen tarkoitus Tässä sopimuksessa määritellään sopijapuolten

Lisätiedot

Valtion työmarkkinalaitos ja pääsopijajärjestöt ovat 7.11.2013 uudistaneet valtion virka- ja työehtosopimukset sopimuskaudelle 2014-2017.

Valtion työmarkkinalaitos ja pääsopijajärjestöt ovat 7.11.2013 uudistaneet valtion virka- ja työehtosopimukset sopimuskaudelle 2014-2017. Suomen ympäristökeskuksen ja Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry:n, Palkansaajajärjestö Pardia ry:n sekä Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry:n välinen TYÖEHTOSOPIMUS 29.2.2008

Lisätiedot

SUOMEN TEATTERIT RY:N JA SUOMEN MUUSIKKOJEN LIITON VÄLINEN SUOMEN KANSALLISOOPPERAN BALETTIOPPILAITOSTA KOSKEVA

SUOMEN TEATTERIT RY:N JA SUOMEN MUUSIKKOJEN LIITON VÄLINEN SUOMEN KANSALLISOOPPERAN BALETTIOPPILAITOSTA KOSKEVA SUOMEN TEATTERIT RY:N JA SUOMEN MUUSIKKOJEN LIITON VÄLINEN SUOMEN KANSALLISOOPPERAN BALETTIOPPILAITOSTA KOSKEVA T Y Ö E H T O S O P I M U S 2008-10 1 SOPIMUKSEN SOVELTAMISALA Tämän sopimuksen piiriin kuuluvat

Lisätiedot

Työelämän ABC. Materiaali on tarkoitettu erityisesti yli 18-vuotiaille määräaikaisia tai toistaiseksi voimassa olevia työsopimuksia solmiville.

Työelämän ABC. Materiaali on tarkoitettu erityisesti yli 18-vuotiaille määräaikaisia tai toistaiseksi voimassa olevia työsopimuksia solmiville. Työelämän ABC Materiaali on tarkoitettu erityisesti yli 18-vuotiaille määräaikaisia tai toistaiseksi voimassa olevia työsopimuksia solmiville. Määräaikainen vai toistaiseksi voimassa oleva työsopimus?

Lisätiedot

4 Palkkiot yhtye- ja orkesterityöstä, laulusolistin tehtävistä sekä laulamisesta taustakuorossa

4 Palkkiot yhtye- ja orkesterityöstä, laulusolistin tehtävistä sekä laulamisesta taustakuorossa 1.5.2010 1(14) Palkkiot 1.11.2012 alkaen Sopijapuolet Yleisradio Oy, jäljempänä yhtiö ja Suomen Muusikkojen Liitto ry 1 Sopimuksen soveltamisala Sopimus koskee ammattimaisten tai ammattitasolla olevien

Lisätiedot

Tradenomi, HSOt ja HSO-sihteerit

Tradenomi, HSOt ja HSO-sihteerit Tradenomi, HSOt ja HSO-sihteerit Työsuhteen ehdot 1.4.2016 31.3.2017 Akavan Erityisalat AE ry ja Aito HSO ry ovat laatineet tämän suosituksen työsuhteen vähimmäisehdoista tradenomi, HSOille ja HSO-sihteereille.

Lisätiedot

SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUKSEN JA YMPÄRISTÖHALLINNON HENKILÖKUNTAYHDISTYS YHY RY:N VÄLINEN LUOTTAMUSMIESTOIMINTAA KOSKEVA SOPIMUS 1.3.

SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUKSEN JA YMPÄRISTÖHALLINNON HENKILÖKUNTAYHDISTYS YHY RY:N VÄLINEN LUOTTAMUSMIESTOIMINTAA KOSKEVA SOPIMUS 1.3. SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUKSEN JA YMPÄRISTÖHALLINNON HENKILÖKUNTAYHDISTYS YHY RY:N VÄLINEN LUOTTAMUSMIESTOIMINTAA KOSKEVA SOPIMUS 1.3.2008 LUKIEN Suomen ympäristökeskus ja Ympäristöhallinnon henkilökuntayhdistys

Lisätiedot

KIERTOKIRJE 12/ sivu 1

KIERTOKIRJE 12/ sivu 1 17.11.2016 sivu 1 1. Loppu- ja alkuvuoden työaikajärjestelyt ja palkanmaksu 2. Huoltokorjaamoiden palvelusvuosilisä 3. Vuosilomien antaminen arkipyhäviikolla 1. LOPPU- JA ALKUVUODEN TYÖAIKAJÄRJESTELYT

Lisätiedot

Tätä ohjetta sovelletaan ennen alkaneisiin työsuhteisiin. Tampereen työllistämistuen myöntämisen edellytykset työnantajalle

Tätä ohjetta sovelletaan ennen alkaneisiin työsuhteisiin. Tampereen työllistämistuen myöntämisen edellytykset työnantajalle Tätä ohjetta sovelletaan ennen 1.10.2016 alkaneisiin työsuhteisiin. TAMPEREEN TYÖLLISTÄMISTUKI Tampereen työllistämistuen tavoitteena on edistää yksilöllisiä erityispalveluita tarvitsevien työnhakijoiden

Lisätiedot

KIINTEISTÖNHOIDON JA ISÄNNÖINNIN YLEISET SOPIMUSEHDOT 2000

KIINTEISTÖNHOIDON JA ISÄNNÖINNIN YLEISET SOPIMUSEHDOT 2000 KH&I-YSE 2000 26.1.2000 1(6) KIINTEISTÖNHOIDON JA ISÄNNÖINNIN YLEISET SOPIMUSEHDOT 2000 1 Soveltamisala Yleisiä sopimusehtoja sovelletaan kiinteistönhoidossa ja kiinteistöjen isännöinnissä toimeksisaajan

Lisätiedot

VUOKRANANTAJAKOULU 2012 Suomen Vuokranantajat ry

VUOKRANANTAJAKOULU 2012 Suomen Vuokranantajat ry VUOKRANANTAJAKOULU 2012 Suomen Vuokranantajat ry Onnistu ja menesty vuokranantajana ja asuntosijoittajana Tuorein tieto vuokramarkkinoista, lainsäädännöstä ja yleisistä käytännöistä Neuvontapalvelu, jossa

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA Kh Kv liite 3. Palkkiosääntö. Kvalt hyväksynyt Voimaantulo

MÄNTYHARJUN KUNTA Kh Kv liite 3. Palkkiosääntö. Kvalt hyväksynyt Voimaantulo MÄNTYHARJUN KUNTA Kh 10.12.2012 Kv 30.1.2013 liite 3 Palkkiosääntö Kvalt hyväksynyt 30.1.2013 25 Voimaantulo 1.2.2013 1 Soveltamisala Kunnan luottamushenkilöille, viranhaltijoille ja työntekijöille suoritetaan

Lisätiedot

PUUSEPÄNTEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA

PUUSEPÄNTEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA PUUSEPÄNTEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2015-2017 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA Allekirjoittaneet liitot sopivat työmarkkinoiden keskusjärjestöjen 30.8.2013 työllisyys- ja kasvusopimusta koskevan neuvottelutuloksen

Lisätiedot

NURMEKSEN KAUPUNKI OSTOLIIKENNESOPIMUS VANHUSTEN PÄIVÄKUNTOUTUSKULJETUKSET

NURMEKSEN KAUPUNKI OSTOLIIKENNESOPIMUS VANHUSTEN PÄIVÄKUNTOUTUSKULJETUKSET NURMEKSEN KAUPUNKI OSTOLIIKENNESOPIMUS VANHUSTEN PÄIVÄKUNTOUTUSKULJETUKSET Nämä ehdot liitetään ostoliikennesopimukseen. Ehtoja noudatetaan ostoliikenteen järjestämisessä, jollei ostoliikennesopimuksessa

Lisätiedot

Fysioterapeuttien opintopäivät. Mari Aspelund lakimies 16.4.2016

Fysioterapeuttien opintopäivät. Mari Aspelund lakimies 16.4.2016 Fysioterapeuttien opintopäivät Mari Aspelund lakimies 16.4.2016 Luennon aiheet Työsuhteen ehdot Mikä on työsopimus Työsopimuksen vähimmäisehdot Työsopimuksen voimassaolo Työaika Vuosiloma Muut työsuhteen

Lisätiedot

Sosiaalialan järjestötyötä koskeva palkkausjärjestelmä

Sosiaalialan järjestötyötä koskeva palkkausjärjestelmä Liite 1 Sosiaalialan järjestötyötä koskeva palkkausjärjestelmä 1 Sopimuksen ulottuvuus 1. Tätä sopimusta noudatetaan Sosiaalialan Työnantajat ry:n jäseninä olevissa sosiaalialan järjestöissä työskenteleviin

Lisätiedot

SYKE/VES 356051 SYKE/TES 356001

SYKE/VES 356051 SYKE/TES 356001 1 SYKE/VES 356051 SYKE/TES 356001 Suomen ympäristökeskuksen sekä Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry:n, Palkansaajajärjestö Pardia ry:n ja Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry:n

Lisätiedot

1 (5) PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ. Valtuuston hyväksymä

1 (5) PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ. Valtuuston hyväksymä 1 (5) PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Valtuuston 14.9.1990 hyväksymä 1 Palkkiot

Lisätiedot

ULKOMAANTYÖN SOPIMUSMALLI

ULKOMAANTYÖN SOPIMUSMALLI ULKOMAANTYÖN SOPIMUSMALLI 1. Sopimusosapuolet Työnantaja Nimi Osoite Työnantajan edustaja asemamaassa Nimi Osoite Työntekijä Nimi Osoite 2. Työn suorittamispaikka Asemamaa: Paikkakunta: Toimipiste: 3.

Lisätiedot

OSTOLIIKENNESOPIMUS PALVELU- JA ASIOINTILIIKENNE (malli)

OSTOLIIKENNESOPIMUS PALVELU- JA ASIOINTILIIKENNE (malli) LIITE 5 1 KITEEN KAUPUNKI Sivistyskeskus OSTOLIIKENNESOPIMUS PALVELU- JA ASIOINTILIIKENNE (malli) 1. Sopijapuolet Tilaaja: Yhteyshenkilö: Kiteen kaupunki Sivistyskeskus Kiteentie 25 82500 KITEE Perusopetuksen

Lisätiedot

Työehtosopimus verohallinnossa noudatettavasta palkkausjärjestelmästä

Työehtosopimus verohallinnossa noudatettavasta palkkausjärjestelmästä 281805 Työehtosopimus verohallinnossa noudatettavasta palkkausjärjestelmästä Verohallitus sekä Verohallinnon atk-henkilöt VERO-ATK ry ovat tehneet 20 päivänä joulukuuta 2005 työehtosopimuksen verohallinnon

Lisätiedot

Tässä jäsenkirjeessä selvitetään vuosilomiin ja juhannuksen palkanmaksuun liittyvää tärkeää tietoa tiivistetysti.

Tässä jäsenkirjeessä selvitetään vuosilomiin ja juhannuksen palkanmaksuun liittyvää tärkeää tietoa tiivistetysti. JÄSENKIRJE M+P+T/1/2016 4.3.2016 1(8) Kristel Nybondas Tässä jäsenkirjeessä selvitetään vuosilomiin ja juhannuksen palkanmaksuun liittyvää tärkeää tietoa tiivistetysti. Maaseutuelinkeinojen, puutarha-alan

Lisätiedot

KANNUKSEN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

KANNUKSEN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ 1 KANNUKSEN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 12.12.2012 Voimaantulopäivä: 1.1.2013 1 SOVELTAMISALA Kaupungin luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota luottamustoimen

Lisätiedot

SOPIMUS KUUNNELMAMUSIIKKI (8) Palkkiot sisältävät on demand streaming korvauksen, joka on audioaineistossa 2 % ja videoaineistossa 2,4 %.

SOPIMUS KUUNNELMAMUSIIKKI (8) Palkkiot sisältävät on demand streaming korvauksen, joka on audioaineistossa 2 % ja videoaineistossa 2,4 %. 1(8) Palkkiot sisältävät on demand streaming korvauksen, joka on audioaineistossa 2 % ja videoaineistossa 2,4 %. Sopijapuolet 1 Soveltamisala 2 Oikeudet Yleisradio Oy, jäljempänä Yleisradio ja Säveltäjät

Lisätiedot

MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT. Yleisiä määräyksiä 1

MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT. Yleisiä määräyksiä 1 RHV/1.1.2017 1 (5) MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT Yleisiä määräyksiä 1 Näitä ehtoja sovelletaan maatalousyrittäjän eläkelain (1280/2006) 10 :n mukaan vakuutettuun maatalousyrittäjään ja

Lisätiedot

PELAAJASOPIMUS HAUKIPUTAAN AHMAT

PELAAJASOPIMUS HAUKIPUTAAN AHMAT PELAAJASOPIMUS HAUKIPUTAAN AHMAT PELAAJASOPIMUS KAUDELLE 1. OSAPUOLET 1. Haukiputaan Ahmat Ry (jäljempänä seura), joukkue (jäljempänä joukkue) sekä 2. (jäljempänä pelaaja) ja 3. (jäljempänä huoltaja) 2.

Lisätiedot

Varasto- ja kuljetusesimiesten työehtosopimus 20.4.2010 31.3.2013

Varasto- ja kuljetusesimiesten työehtosopimus 20.4.2010 31.3.2013 Varasto- ja kuljetusesimiesten työehtosopimus 20.4.2010 31.3.2013 Kaupan liitto Eteläranta 10 PL 340, 00131 Helsinki Puhelin (09) 172 850 Faksi (09) 664 616 www.kauppa.fi Nimet ja suorat puhelinnumerot

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ PYHÄRANNAN KUNNAN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Valtuuston hyväksymä 9.12.1996, muutos 15.12.1997, muutos 31.1.2005, muutos 15.11.2010, muutos 14.11.2011, muutos 23.6.2014 Voimaantulopäivämäärä 1.1.1997,

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ 12.6.2012 Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltamisala 1 2 Kokouspalkkiot 1 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset 1 4 Vuosipalkkiot

Lisätiedot

Ostajan ja liikennöitsijän välisen sopimussuhteen sisältö määräytyy tämän sopimuksen sekä siihen liittyvien seuraavien asiakirjojen perusteella:

Ostajan ja liikennöitsijän välisen sopimussuhteen sisältö määräytyy tämän sopimuksen sekä siihen liittyvien seuraavien asiakirjojen perusteella: KOULULAISKULJETUKSET OSTOLIIKENNESOPIMUS 1. Sopijapuolet Ostaja: Kunta............................................... Yhteystiedot:......................................... Ostajan edustaja:......................................

Lisätiedot

RAUMAN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ

RAUMAN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ RAUMAN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 7.3.2016 Voimaantulopäivä 1.4.2016 Soveltamisala 1 Luottamushenkilölle suoritetaan palkkiota luottamustoimen

Lisätiedot

MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT. Yleisiä määräyksiä 1

MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT. Yleisiä määräyksiä 1 RHV/1.1.2012 1 (5) MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT Yleisiä määräyksiä 1 Näitä ehtoja sovelletaan maatalousyrittäjän eläkelain (1280/2006) 10 :n mukaan vakuutettuun maatalousyrittäjään ja

Lisätiedot

Sovittiin VM:n 2.11.2007 antamien sopimuskauden 2007 2010 neuvottelu- ja sopimusmääräysten mukaisesti seuraavaa:

Sovittiin VM:n 2.11.2007 antamien sopimuskauden 2007 2010 neuvottelu- ja sopimusmääräysten mukaisesti seuraavaa: TES: 313014 Työehtosopimus, joka tehtiin 26.2.2008 Merenkulkulaitoksen ja Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry:n välillä. Sovittiin VM:n 2.11.2007 antamien sopimuskauden 2007 2010 neuvottelu- ja

Lisätiedot

PELAAJASOPIMUS KAUDELLE

PELAAJASOPIMUS KAUDELLE 0.08.013 1 (5) PELAAJASOPIMUS KAUDELLE 1. OSAPUOLET 1. Kiimingin Kiekko-Pojat Ry (jäljempänä seura), joukkue (jäljempänä joukkue) sekä. (jäljempänä pelaaja) ja 3. (jäljempänä huoltaja). SOPIMUSKAUSI Tämä

Lisätiedot

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen. Kokouspalkkiosääntö Yhtymähallitus

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen. Kokouspalkkiosääntö Yhtymähallitus Kuntayhtymä Kaksineuvoinen Kokouspalkkiosääntö 1.1.2016 Yhtymähallitus 16.12.2015 151 Sisällysluettelo 1 Soveltamisala... 3 2 Kokouspalkkiot... 3 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset... 4 4 Vuosipalkkiot...

Lisätiedot

Näytesivut. 2.1 Palkasta sopiminen ja palkan maksaminen

Näytesivut. 2.1 Palkasta sopiminen ja palkan maksaminen 2 Palkat ja palkkausjärjestelmät Tässä luvussa selvitetään palkasta sopimiseen, palkkatason määrittelyyn ja työehtosopimusten palkkausjärjestelmiin liittyviä kysymyksiä. 5 Vaikka työnantaja ja työntekijä

Lisätiedot

Juupajoen kunta PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ. Hyväksytty

Juupajoen kunta PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ. Hyväksytty Juupajoen kunta PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ Hyväksytty 29.10.2012 Voimaantulo 1.1.2013 Sisällysluettelo: 1 Soveltamisala... 3 2 Kokouspalkkiot... 3 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset... 4 4 Vuosipalkkiot...

Lisätiedot

OSIO C Kokeilu Ammatilliset oppilaitokset

OSIO C Kokeilu Ammatilliset oppilaitokset OSIO C AMMATILLISTEN OPPILAITOSTEN OPETUSHENKILÖSTÖN TYÖAIKAKOKEILUA KOSKEVAT SOPIMUSMÄÄRÄYKSET I SOVELTAMINEN 1 Soveltamisala 1 mom. Näitä sopimusmääräyksiä (2 10 ) sovelletaan jäljempänä mainittujen

Lisätiedot

Luottamusmies henkilöstön edustajana Luottamusmiehen oikeudet ja velvollisuudet

Luottamusmies henkilöstön edustajana Luottamusmiehen oikeudet ja velvollisuudet Luottamusmies henkilöstön edustajana Luottamusmiehen oikeudet ja velvollisuudet Kirkon alat ry:n luottamusmiesseminaari 11.-12.5.2016 Pekka Pietinen Luottamusmiestoiminnan järjestäminen Luottamusmiessopimus

Lisätiedot

Vaalan kunta Ostoliikennesopimuksen liite 3 1 (6)

Vaalan kunta Ostoliikennesopimuksen liite 3 1 (6) Vaalan kunta Ostoliikennesopimuksen liite 3 1 (6) KULJETUSPALVELUT OSTOLIIKENTEEN EHDOT Nämä ehdot liitetään ostoliikennesopimukseen. Sopimuksessa voidaan poiketa näistä ehdoista. Hoidettaessa sopimussuhteeseen

Lisätiedot

HE 36/1998 vp PERUSTELUT

HE 36/1998 vp PERUSTELUT HE 36/1998 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi merimiesten vuosilomalain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdot~taan merimiesten vuosilomalakia muutettavaksi vuosilomalain

Lisätiedot

(jäljempänä yhdessä 'Sopijapuolet' ja erikseen myos 'Sopijapuoli')

(jäljempänä yhdessä 'Sopijapuolet' ja erikseen myos 'Sopijapuoli') SOPIMUS VUOKRASOPIMUKSEN SIIRROSTA 1. SOPIJAPUOLET 1.1. Turun Teknologiakiinteistöt Oy (Y-tunnus: 2349955-3) Tykistökatu 6 B, Biocity 20520 Turku (jäljempänä 'Teknologiakiinteistöt') 1.2. Turun Yliopisto

Lisätiedot

AKAAN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

AKAAN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ AKAAN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Valtuusto 11.11.2015 Tulee voimaan 1.12.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltamisala 1 2 Kokouspalkkio 1 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset 1

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ. Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 12.11.2012 14 9.12.2013 251

SAVONLINNAN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ. Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 12.11.2012 14 9.12.2013 251 SAVONLINNAN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 12.11.2012 14 9.12.2013 251 Voimaantulo 1.1.2014 1 1 Soveltamisala Luottamushenkilöille suoritetaan

Lisätiedot

Ajankohtaista Malmikaivosten työehtosopimus uudistettiin 15.6.2016 allekirjoitetulla sopimuksella työmarkkinakeskusjärjestöjen 14.6.2016 solmiman kilpailukykysopimuksen mukaisesti. Uusi työehtosopimus

Lisätiedot

LIEKSAN KAUPUNKI TARJOUSKILPAILUASIAKIRJA NRO 5

LIEKSAN KAUPUNKI TARJOUSKILPAILUASIAKIRJA NRO 5 LIEKSAN KAUPUNKI TARJOUSKILPAILUASIAKIRJA NRO 5 OSTOLIIKENTEEN EHDOT ASIOINTILIIKENNE / KIMPPAKYYTI Nämä ehdot liitetään ostoliikennesopimukseen. Ehtoja noudatetaan ostoliikenteen järjestämisessä, jollei

Lisätiedot

STT:n yleiset sopimusehdot 1.1.2010

STT:n yleiset sopimusehdot 1.1.2010 YLEISET SOPIMUSEHDOT 1 (5) STT:n yleiset sopimusehdot 1. Käyttöoikeus 2. Käyttöehdot 1 Kappale päivitetty 1.1.2016 alkaen. Asiakkaalla on oikeus käyttää STT:n palvelua ja/tai siihen sisältyviä aineistoja

Lisätiedot

SOPIMUS ROVANIEMEN KAUPUNGIN HALLINTOPALVELUKESKUKSEN TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINTOPALVELUJA KOSKEVASTA LIIKKEENLUOVUTUKSESTA POLARMON OY:LLE

SOPIMUS ROVANIEMEN KAUPUNGIN HALLINTOPALVELUKESKUKSEN TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINTOPALVELUJA KOSKEVASTA LIIKKEENLUOVUTUKSESTA POLARMON OY:LLE SOPIMUS ROVANIEMEN KAUPUNGIN HALLINTOPALVELUKESKUKSEN TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINTOPALVELUJA KOSKEVASTA LIIKKEENLUOVUTUKSESTA POLARMON OY:LLE SOPIMUS ROVANIEMEN KAUPUNGIN HALLINTOPALVELUKESKUKSEN TALOUS-

Lisätiedot

1. Työaikapankkia koskevia määritelmiä

1. Työaikapankkia koskevia määritelmiä OHJE TYÖAIKAPANKKIJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖNOTTOON SUUNNITTELU- JA KONSULTTIALALLA Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL ry, Arkkitehtitoimistojen liitto ATL ry, Toimihenkilöunioni TU ry ja Ylemmät

Lisätiedot

Hyvä seura työnantajana

Hyvä seura työnantajana Hyvä seura työnantajana Vapaaehtoisuus, tuntityö, päätoimisuus mikä on tulevaisuus? Työsuhteinen työntekijä täydentää ja tukee vapaaehtoisuutta ei korvaa Seuran talous (omarahoitus, tuet) Työoikeudelliset

Lisätiedot

Varasto- ja kuljetusesimiesten työehtosopimus

Varasto- ja kuljetusesimiesten työehtosopimus Varasto- ja kuljetusesimiesten työehtosopimus 1.5.2014 31.1.2017 Varasto- ja kuljetusesimiesten työehtosopimus 1.5.2014 31.1.2017 1 VARASTO- JA KULJETUSESIMIESTEN TYÖEHTOSOPIMUS SISÄLLYS 1 Sopimuksen ulottuvuus...

Lisätiedot

Osapuolet ovat saaneet aikaan seuraavan neuvottelutuloksen: MEKAANISEN METSÄTEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA

Osapuolet ovat saaneet aikaan seuraavan neuvottelutuloksen: MEKAANISEN METSÄTEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA 1 Osapuolet ovat saaneet aikaan seuraavan neuvottelutuloksen: MEKAANISEN METSÄTEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2010-2012 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA 1 SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO 2 PALKKOJEN KOROTTAMINEN Palkkojen

Lisätiedot

Sosiaalialan järjestötyötä koskeva palkkausjärjestelmä

Sosiaalialan järjestötyötä koskeva palkkausjärjestelmä Sosiaalialan järjestötyötä koskeva palkkausjärjestelmä 1 Sopimuksen ulottuvuus 1. Tätä sopimusta noudatetaan Sosiaalialan Työnantajat ry:n jäseninä olevissa sosiaalialan järjestöissä työskenteleviin toimihenkilöihin.

Lisätiedot

Ammattiteatteritoimintaa koskevat valtakunnalliset työehtosopimukset vuodelle 2017

Ammattiteatteritoimintaa koskevat valtakunnalliset työehtosopimukset vuodelle 2017 Ammattiteatteritoimintaa koskevat valtakunnalliset työehtosopimukset vuodelle 2017 Ammattiteatteritoimintaa koskevien valtakunnallisten työehtosopimusten palkkoja ei koroteta vuonna 2017. Teatterialan

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

PYHÄJOEN KUNTA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ PYHÄJOEN KUNTA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Kunnanhallitus 1.2.2010 Valtuusto 17.2.2010 Sisällysluettelo 1 Soveltamisala.. 1 Palkkiot 2 Kokouspalkkiot 1 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset... 1 4

Lisätiedot

Faktaa METSÄKONEALAN TYÖEHDOISTA 2016

Faktaa METSÄKONEALAN TYÖEHDOISTA 2016 Faktaa METSÄKONEALAN TYÖEHDOISTA 2016 Puuliitto www.puuliitto.fi 1 Metsäkonealan työehtosopimus on voimassa 11.1.2016 31.1.2017. TYÖAIKA Säännöllinen työaika on enintään kahdeksan tuntia vuorokaudessa

Lisätiedot

Muistio. Työelämä / Työlainsäädäntö ja työehtosopimuspolitiikka Katja Leppänen 18.3.2016 1 (9)

Muistio. Työelämä / Työlainsäädäntö ja työehtosopimuspolitiikka Katja Leppänen 18.3.2016 1 (9) Työelämä / Työlainsäädäntö ja Katja Leppänen 18.3.2016 1 (9) VUOSILOMALAIN MUUTOKSET 1.4.2016 Vuosilomalakia muutetaan 1.4.2016 voimaantulevalla lailla kahdella tavalla: 1. Yli neljän viikon pituisiin

Lisätiedot

METSÄALAN TYÖEHTOSOPIMUKSEN MUUTOKSET 1.5.2008 ALKAEN

METSÄALAN TYÖEHTOSOPIMUKSEN MUUTOKSET 1.5.2008 ALKAEN YKSITYISMETSÄTALOUDEN TYÖNANTAJAT JÄSENKIRJE 5/T/2008 puh. (09) 684 4380 19.03.2008 Jakelu: Jäsentyönantajat 1(2) METSÄALAN TYÖEHTOSOPIMUKSEN MUUTOKSET 1.5.2008 ALKAEN Metsäalan työehtosopimukseen tulee

Lisätiedot

2 1 mom. Kunnan toimielinten kokouksista suoritetaan palkkiota seuraavasti:

2 1 mom. Kunnan toimielinten kokouksista suoritetaan palkkiota seuraavasti: PALTAMON KUNNAN PALKKIOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Kunnanvaltuusto 22.1.2009 Voimassa: 1.1.2009 alkaen toistaiseksi I LUOTTAMUSHENKILÖT 1 Kunnan luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota luottamustoimen hoitamisesta

Lisätiedot

1 Tätä liitettä sovelletaan aikuiskoulutuskeskusten opetushenkilöstöön,

1 Tätä liitettä sovelletaan aikuiskoulutuskeskusten opetushenkilöstöön, OSIO E AMMATILLINEN AIKUISKOULUTUSKESKUS 1 Soveltamisala 1 Tätä liitettä sovelletaan aikuiskoulutuskeskusten opetushenkilöstöön, johon kuuluvat rehtorit ja apulaisrehtorit kokoaikaiset opettajat osa-aikaiset

Lisätiedot

HELSINGIN YLIOPISTON ATK ALAN HENKILÖSTÖÄ KOSKEVA TYÖEHTOSOPIMUS 16.2.2005 30.9.2007

HELSINGIN YLIOPISTON ATK ALAN HENKILÖSTÖÄ KOSKEVA TYÖEHTOSOPIMUS 16.2.2005 30.9.2007 HELSINGIN YLIOPISTON ATK ALAN HENKILÖSTÖÄ KOSKEVA TYÖEHTOSOPIMUS 16.2.2005 30.9.2007 TES: 291203 PL: 07 1 Sovittiin, että Helsingin yliopiston ja Yliopistojen ja tutkimusalan henkilöstöliitto YHL ry:n

Lisätiedot

S U O M E N LÄHIKAUPAN MYYMÄLÄPÄÄLLIKÖIDEN

S U O M E N LÄHIKAUPAN MYYMÄLÄPÄÄLLIKÖIDEN SUOMEN LÄHIKAUPAN MYYMÄLÄPÄÄLLIKÖIDEN työehtosopimus 1.5.2014 31.1.2017 Suomen Lähikaupan myymäläpäälliköiden työehtosopimus 1.5.2014 31.1.2017 Suomen Lähikaupan myymäläpäälliköiden työehtosopimus 1.5.2014

Lisätiedot

1 Sopimuksen soveltamisala

1 Sopimuksen soveltamisala VES 280151 PL 01 Valtiovarainministeriö sekä AKAVA JS ry., Palkansaajajärjestö Pardia ry. sekä Valtion ja erityispalvelujen ammattiliitto VAL ry. ovat tehneet 12 päivänä marraskuuta 2003 tarkentavan virkaehtosopimuksen

Lisätiedot