YHTYNEET-SOPIMUS YLEISRADIO. + Allekirjoituspöytäkirja + Yle-SJL erillispöytäkirja (YLE-SJL) + Versioinnin pelisäännöt (YLE-SJL)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "YHTYNEET-SOPIMUS YLEISRADIO. + Allekirjoituspöytäkirja + Yle-SJL erillispöytäkirja (YLE-SJL) + Versioinnin pelisäännöt (YLE-SJL) 1.1.2014 30.11."

Transkriptio

1 Finlands svenska författareförening rf Suomen arvostelijain liitto ry Suomen Kirjailijaliitto ry Suomen kääntäjien ja tulkkien liitto ry Suomen Radio- ja TV-selostajat ry Suomen tietokirjailijat ry Palvelualojen ammattiliitto PAM ry Teatteri- ja mediatyöntekijöiden liitto ry Ylemmät toimihenkilöt YTN ry YHTYNEET- YLEISRADIO + Allekirjoituspöytäkirja + Yle-SJL erillispöytäkirja (YLE-SJL) + Versioinnin pelisäännöt (YLE-SJL) (Palkkiot alkaen )

2 (12) Tekstit voimassa lukien. Palkkiot voimassa lukien, johon saakka sovelletaan aikaisemman työehtosopimuksen palkkioita. Sopijapuolet Yleisradio Oy, jäljempänä yhtiö ja Suomen Journalistiliitto ry Akavan Erityisalat ry Finlands svenska författareförening rf Suomen Arvostelijain Liitto ry Suomen Kirjailijaliitto ry Suomen kääntäjien ja tulkkien liitto ry Suomen Radio- ja TV-Selostajat ry Suomen Tietokirjailijat r.y. ja Palvelualojen ammattiliitto PAM ry, Teatteri- ja mediatyöntekijöiden liitto ry jäljempänä yhdistys 1 Soveltamisala 1 Tämä työehtosopimus koskee allekirjoittajayhdistysten ja niiden alayhdistysten jäsenten yhtiölle suorittamien, tämän sopimuksen liitteissä mainittujen freelancetöiden ja -tehtävien palkkio- ja muita ehtoja. 2 Tämän työehtosopimuksen määräyksiä ei sovelleta määräaikaisella päätoimisella tai osa-aikaisella aikapalkkaisella työsopimuksella, joka kuuluu Suomen Journalistiliiton ja Palvelualojen työnantajat PALTAn välisen työehtosopimuksen soveltamisalaan, työskentelevän ohjelmatyöntekijän työsuhteeseen, vaan siihen sovelletaan mainitun työehtosopimuksen vastaavia määräyksiä. Työsuhteen käsite määräytyy työsopimuslain mukaan. Tässä sopimuksessa tarkoitettu freelancertyö katsotaan tehdyksi työsuhteessa. Hankintapalkkioita voidaan pääsääntöisesti maksaa vain liitteen 6 mukaisista suoritteista. Jos poikkeuksellisesti tehdään hankintasopimus muiden liitteiden osalta, on yhtiön etukäteen ilmoitettava henkilölle, ettei kyse ole työsuhteesta, eikä työnantaja näin ollen huolehdi työnantajavelvoitteista. Kaikki ei-työsuhteinen työ suositellaan laskutettavaksi. 2 Sopimuksen tekeminen 1 Yhtiö tekee jokaisesta työstä sopimuksen hyvissä ajoin ennen henkilön ryhtymistä työhön. Sopimuksessa määritellään ohjelman otsikko, arvioitu pituus, taltioimis- ja valmistamisaika, työn laatu ja kesto, palkkio ja palkkioperusteet sekä muut mahdolliset tehtäväkohtaiset määräykset, kuten tehdäänkö työ ryhmätyönä. Suullinen sopimus varmistetaan sähköpostilla. 2 Sopimus on tehtävä kirjallisesti niissä tapauksissa, jolloin työsuhde on kestänyt tai sen tiedetään kestävän yhdenjaksoisesti vähintään yhden kuukauden tai vastaavasti, jos sopimusaikaan sisältyy vähintään 14 työpäivää 1

3 (12) taikka jos sopimuksessa poiketaan liitteessä mainituista maksuperusteista. Tämän lisäksi sopimus on tehtävä aina kirjallisesti, jos jompikumpi osapuoli sitä vaatii. 3 Mikäli ohjelmasarja lopullisesti hyväksytään seuraavalle ohjelmakaudelle, on sarjan tekijällä oikeus saada yhtiön edustajalta tietää viikon kuluessa hyväksymisestä, tehdäänkö hänen kanssaan sopimus myös uudelle ohjelmakaudelle ja tuleeko uuden sopimuksen sisältö olennaisesti muuttumaan aikaisemmasta. 4 Mikäli samalla henkilöllä tullaan teettämään tietyn ajanjakson kuluessa (esim. ohjelmakauden aikana) samanlaisia ohjelmatehtäviä, joiden määristä ja ajankohdasta ei ennakkoon täsmällisesti tiedetä, voidaan tällöin laatia puitesopimus, jossa määritellään ko. ohjelmatehtävän laatu, ilmoitetaan tehtävien vähimmäismäärä, palkkioperusteet ja ajanjakso, jona tehtävät tullaan suorittamaan. 3 Sopimuksen valvonta Puitesopimuksen ohjelmatehtävistä, joko kustakin erikseen tai ryhmitellen, tehdään tämän pykälän määräysten mukaan työ- tai hankintasopimukset. Työsuhteisesta työstä tehdään aina työsopimus. 1 Työsuhteen aikana yhtiöllä on oikeus työn valvontaan ja johtamiseen. Mikäli työn tulos ei ole annettujen ohjeiden mukainen, yhtiöllä on oikeus vaatia tarpeellisiksi katsomansa muutokset ilman eri korvausta. Yhdistyksen jäsen, jota sopimus koskee, on velvollinen noudattamaan yhtiön hallintoelimien päätöksiä ja niitä ohjeita sekä määräyksiä, joita hänen esimiehensä hänelle tehtävien suorittamiseksi antavat. 2 Yhdistyksen jäsentä ei saa velvoittaa toimimaan vastoin hyvää journalistista tapaa eikä suorittamaan tehtävää, joka ei kuulu hänen työhönsä. Yhdistyksen jäsen joka tällaisessa tapauksessa kieltäytyy, ei saa joutua painostuksen tai muun seuraamuksen kohteeksi. 4 Sopimuksen rikkominen Jos yhtiö rikkoo sopimuksen, on se velvollinen korvaamaan henkilölle aiheutuneen vahingon täysimääräisenä. 5 Sopimuksen irtisanominen ja purkaminen 1 Irtisanomisaika on työntekijän puolelta 1 kuukausi ja yhtiön puolelta kaksi kuukautta. Irtisanomisen on tapahduttava kirjallisesti. 2 Ilmoitus sopimuksen purkamisesta, samoin kuin työsopimuslain 7 luvun 2 3 momentin tarkoittama varoitus, on toimitettava työntekijälle kirjallisesti. 3 Muutoin noudatetaan työsopimuslakia. 2

4 (12) 6 Käyttöoikeudet 1 Yhtiöllä on oikeus käyttää tämän sopimuksen ehdoin valmistettuja ohjelmia vain normaalissa yleisradiotoiminnassa, jollaiseksi katsotaan mm. ohjelmamateriaalin säilyttäminen ja ohjelmien lähettäminen eetteri-, satelliitti- tai kaapeliteitse tai levittäminen tallenteina samoin edellytyksin kuin yhtiön ns. vakituisten ohjelmatyöntekijöiden osalta, lyhytaaltolähetykset, ohjelmien esittäminen sisäisissä esittely- ja opetustilaisuuksissa, festivaaleissa, kilpailuissa ja muissa vastaavanlaisissa tilaisuuksissa sekä ohjelmien luovuttaminen ulkomaisille radioyrityksille niiden omia lähetyksiä varten. Pöytäkirjamerkintä: Ylen ja SJLn/Yhtyneet välillä on lisäksi sovittu erillisillä sopimuksilla aineiston välittämisestä internet- ja muissa tietoverkoissa, sekä aineiston käytöstä Elävässä arkistossa. 2 Normaalista yleisradiotoiminnasta poikkeavasta käytöstä tai luovutuksesta on aina erikseen ja etukäteen sovittava tekijän kanssa. 3 Yhtiöllä on ohjelman ensiesitysoikeus. Kymmenen vuorokauden kuluttua ensilähetyksen jälkeen siihen käytetyn käsikirjoituksen julkaisuoikeus on tekijällä, mikäli asiasta ei toisin sovita. 4 Oikeus yhtiön tilaaman tai lähetettäväksi hyväksymän ja maksetun käsikirjoituksen tai graafisen työn julkaisemiseen palautuu tekijälle, ellei ohjelmaa ole lähetetty tai painotuotetta julkaistu 12 kk:n kuluessa sen valmistumispäivästä tai jos ohjelmaa, jota varten käsikirjoitus tai graafinen työ on tehty, ei ole alettu valmistaa 16 kk:n kuluessa käsikirjoituksen tai graafisen työn hyväksymisestä. 5 Tilatun käsikirjoituksen tai graafisen työn hyväksymisestä tai hylkäämisestä yhtiö ilmoittaa 3 kk:n kuluessa käsikirjoituksen tai graafisen työn vastaanottamisesta. 6 Ohjelma voidaan esittää korvauksetta sisäisissä esittely- ja opetustilaisuuksissa, festivaaleissa, kilpailuissa ja muissa vastaavanlaisissa tilaisuuksissa. 7 Palkkiot 1 Tämän sopimuksen 1 :n määrittelemistä töistä yhtiö maksaa vähintään liitteissä mainitun palkkion. Toisin voidaan kuitenkin sopia tapauksissa, joissa puitesopimuksella sovitaan useista samankaltaisista töistä, joissa on samanlaisena toistuvia osioita. Audio- ja audiovisuaalisen työn liitteissä kokemuksen kautta tai muulla tavoin hankittu osaaminen kyseisessä työtehtävässä korottaa palkkioliitteeseen kirjattuja vähimmäispalkkioita vähintään 5 %:lla. 3

5 (12) Sopimusosapuolten yhteinen soveltamisohje: - Kokemuslisän maksamisen perusteena on kokemuksen tuoma osaaminen kyseisessä työtehtävässä. - Kokemuslisään oikeuttavan osaamistason saavuttaminen edellyttää tyypillisesti noin viiden vuoden työskentelyä vastaavissa tehtävissä. Yksittäisen työntekijän oikeus kokemuslisään arvioidaan kokonaisharkinnalla ottaen huomioon tässä esitetyt kriteerit. - Osaamista arvioidaan suhteessa kuhunkin työtehtävään. Henkilö voi näin ollen olla oikeutettu kokemuslisään vain osassa töistään. - Useimmissa työtehtävissä olennaista on kokemus ja osaaminen nimenomaan kyseisessä genressä, välineessä, tekotavassa ja/tai ohjelmatyypissä. Joissain työtehtävissä moniosaamisella on keskeinen merkitys. - Kokemuksen tuoma osaaminen ilmenee työtehtävästä riippuen esimerkiksi: o journalistisena/ taiteellisena osaamisena o teknisenä osaamisena o työn laatuna o suunnittelu- ja organisointiosaamisena o o esiintymisosaamisena ja/tai muuna kyseisen työtehtävän kannalta merkityksellisenä taitona. Maksettava kokonaispalkkio voi koostua useasta työsuorituksesta tai osapalkkiosta. Palkkiolaskelmaan on eriteltävä mistä työsuorituksista palkkio koostuu ja mitä tariffeja on käytetty laskennan pohjana. Jos erittelyä ei ole tehty, on se tehtävä jälkikäteen työntekijän tai luottamusmiehen pyynnöstä. 2 Mikäli työstä ei ole sovittu tässä sopimuksessa palkkiota, sovelletaan siihen lähintä tämän sopimuksen mukaista palkkioperustetta. Mikäli työn katsotaan sijoittuvan vaativuudeltaan kahden palkkioperusteen väliin ja lähin soveltuva palkkio on näistä alempi, korotetaan maksettavaa palkkiota kohdan 3 mukaisesti. 3 Liitteissä mainitut palkkiot tarkoittavat kyseisen tehtävän minimipalkkiota. Palkkion määräytymisessä otetaan palkkiota korottavasti huomioon henkilökohtainen työsuoritus, tehtävän tavallisuudesta poikkeava vaativuus tai työhön tarvittava aika. Henkilökohtaisen työsuorituksen arviointitekijöitä ovat mm.: journalistinen / taiteellinen osaaminen, työn laatu suunnittelu- ja organisointiosaaminen esiintymisosaaminen työsuorituksen määrä monipuolisuus ja joustavuus tekninen osaaminen kielitaito johtaminen ja työyhteisötaidot muut kussakin tehtävässä merkitykselliset taidot. 4

6 (12) 4 Suoritettaessa tämän sopimuksen mukaisia tehtäviä ryhmätyönä korotetaan liitteissä mainittuja palkkioita %:lla. Palkkio jaetaan kaikkien ryhmän jäsenten kesken ryhmän päätöksen mukaan heidän työpanoksensa suhteessa. 8 Uusinnat 1 Ylen ja SJLn/Yhtyneet välillä allekirjoitetussa sopimuksessa (Ylen digisopimus) on sovittu tv-, radio- ja esiintyjäliitteiden uusintakorvauksista. Lisäksi Ylen ja MTV:n freelancekääntäjien uusintakorvauksista on sovittu erillisillä määräaikaisilla sopimuksilla. Muilta osin noudatetaan seuraavia Yhtyneet-sopimuksen määräyksiä: Uusintapalkkiot maksetaan alkuperäisten palkkioperusteiden, mutta maksuhetkellä voimassa olevien palkkiotariffien mukaisina. Mikäli alkuperäispalkkiota ei palkkiotekijöiden puuttuessa voida muuntaa maksuhetkellä voimassa olevien tariffien mukaiseksi, niin uusintalähetyksen tapahtuessa jälkeen suoritetaan muuntaminen seuraavilla kertoimilla: ensilähetys kerroin , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,99 5

7 (12) , ,62 2 Kotimaisesta uusinnasta maksetaan 50 % ensimmäisen lähetyksen palkkiosta. Jos uusinta tapahtuu kahden vuorokauden kuluessa ensimmäisestä lähetyksestä, uusintapalkkiota ei makseta. Pöytäkirjamerkintä: Ylen ja SJLn/Yhtyneet välillä allekirjoitetun sopimuksen (Ylen digisopimus) kohdassa 5 ja 6 on sovittu korvausmallista alkaen. 3 Kouluille suunnattujen opetusohjelmien uusinnoista ei makseta uusintapalkkiota. 4 Aikuisopetusohjelmien uusinnoista ei makseta uusintapalkkiota. 5 Ulkomaisista uusinnoista (vaihto/myynti) ei makseta uusintapalkkiota. 6 Jos yhtiö tilaa lähinnä ulkomaille tarkoitettua materiaalia, jota ei lähetetä kotimaisissa ohjelmissa, yhtiö maksaa jäsenelle tämän sopimuksen mukaisen palkkion. 7 Uusintapalkkioita laskettaessa ei oteta huomioon mahdollisia sunnuntai-, ilta- ja yötyökorvauksia eikä 10 :ssä mainittuja korvauksia. 8 Mikäli ohjelmasta uusitaan vain osa, maksetaan uusintapalkkio uusitun osan suhteessa kokonaisuuteen. 9 Ohjelmatallenteesta saadaan käyttää paitsi sitaatteja myös osia toisessa ohjelmassa, mikäli se ei loukkaa ohjelman tekijän eikä esiintyjien moraalisia oikeuksia. Uusintapalkkio osien käytöstä lasketaan edellisen kohdan mukaan. Pöytäkirjamerkintä: Ylen digisopimuksen mukaisesti Yleisradio saa korvauksetta käyttää ohjelmasta enintään 2 minuuttia muissa ohjelmissa. Ohjelma ei saa koostua pääasiallisesti sitaateista ja niiden käytössä noudatetaan tekijänoikeuslain sisältämiä moraalisia oikeuksia. 10 Esitettäessä alunperin arkistokäyttöön tilattu materiaali toistamiseen maksetaan uusintapalkkio tämän pykälän määräysten mukaan. 9 Sunnuntai-, ilta- ja yötyö 1 Sunnuntaina, kirkollisena juhlapäivänä, itsenäisyyspäivänä, vapunpäivänä, pääsiäislauantaina sekä juhannuksena ja juhannus- ja jouluaattona tehtyä työtä pidetään sunnuntaityönä, samoin uudenvuoden- ja vapunaattona kello jälkeen tehtyä työtä. 6

8 (12) 10 Erinäiset korvaukset Jos ohjelma tehdään yhtiön vaatimuksesta sunnuntaityönä, maksetaan ohjelmantekijälle lisäkorvauksena kultakin tehdyltä työtunnilta 15,94 euroa, kuitenkin vähintään kahdelta työtunnilta. 2 Yhtiön työmääräyksen mukaisesti kello välisenä aikana tehdystä työstä maksetaan lisäkorvauksena 2,39 euroa tunnilta. Yhtiön työmääräyksen mukaisesti lauantaina kello välisenä aikana tehdystä työstä maksetaan lisäkorvauksena 4,78 euroa tunnilta, paitsi kello ja välisenä aikana sellaisilta lauantaipäiviltä, joilta jo maksetaan sunnuntaityökorvaus. 3 Yhtiön työmääräyksen mukaisesti kello välisenä aikana tehdystä työstä maksetaan lisäkorvauksena 4,78 euroa tunnilta. Kello välisenä aikana tehdystä työstä maksetaan lisäkorvauksena 7,95 euroa tunnilta. Mikäli työvuoro alkaa ennen kello 06.00, maksetaan ohjelmantekijälle koko vuorolta yötyökorvaus kello jälkeenkin, kuitenkin enintään kahdelta tunnilta. 4 Sunnuntaityönä tehdystä ilta- tai yötyöstä maksetaan tämän pykälän 2- kohdan 1 kappaleessa ja 3-kohdassa tarkoitettu lisä kaksinkertaisena. 5 Määrättäessä ohjelmantekijä edellä 1-4 kohdissa tarkoitettuun työhön on työmääräystä annettaessa samalla arvioitava työhön tarvittava aika. Näiden kohtien mukainen lisäkorvaus maksetaan, jos teettäjän on tullut tietää, että työ edellyttää sen tekemistä mainittuna aikana tai siitä on sovittu etukäteen. 1 Yhtiö korvaa täysimääräisenä työn valmistuksessa tarpeelliset kulut, joista on ennakolta sovittava. 2 Yhtiö maksaa ennalta sovitut matka-, majoitus- ja päivärahakorvaukset työn tekemiseen käytetyiltä matkapäiviltä matkustusohjesääntönsä mukaisesti. Freelancerille maksetaan 19,91 tuntipalkka alkavalta tunnilta - Mikäli henkilö on kutsuttu asiatuntijaksi kokoukseen, joka ei liity henkilön tämän sopimuksen mukaisiin tehtäviin. - Erikseen tilatun tv-ohjelman ns. esittelytrailerin tekemisestä - Tämän sopimuksen mukaiseen ohjelmatyöhön liittyvästä internetiin tehtävästä työstä tai sosiaalisessa mediassa tehtävästä työstä. - Musiikki-ilmoitusten tekemiseen ja muuhun raportointiin käytetystä ajasta, mikäli tätä tehdään yli puoli tuntia kerrallaan. 11 Varallaolo Jos ohjelmantekijä yhtiön kanssa tehdyn sopimuksen perusteella on velvollinen oleskelemaan asunnossaan tai muussa sovitussa paikassa, josta hänet sovitulla tavalla voidaan tarvittaessa kutsua työhön, on kysymys varallaolosta, josta maksetaan 7,95 euroa tunnilta. Varallaoloaikaa ei lueta työ- 7

9 12 Erinäisiä määräyksiä Ohjelmantekijät 13 Palkkioiden maksu (12) ajaksi. Mikäli työ tulee tehtäväksi, lakkaa varallaolo ja työstä maksetaan liitteen mukainen palkkio. 1 Jos yhtiö vaatii sopimuksen ja ohjeiden mukaisesti tehdyn ja tämän perusteella valmiiksi hyväksytyn ohjelman lyhentämistä tai muuttamista ohjelmantekijästä riippumattomista syistä esim. lähetysajoista tai ajankohtaisuudesta johtuen, maksetaan ohjelmantekijälle ensiksi valmiin ohjelman mukaan ja sen lisäksi erikseen muuttamiseen menevästä työstä. 2 Ohjelmantekijällä on oikeus käyttää työnsä suorittamiseksi tarvittavia yhtiön tiloja, laitteita, toimitusjärjestelmiä sekä tarvikkeita ja henkilökuntaa. Mikäli ohjelmantekijä joutuu käyttämään työnsä suorittamiseksi omaa kalustoaan, sovitaan siitä erillinen korvaus. 3 Jos työ teknisen vian tai muun ohjelmantekijästä riippumattoman syyn vuoksi jää suorittamatta, tai työn tekemiseen liittyvä nauhoitettu tai filmattu tai muu aineisto ilman ohjelmantekijän omaa syytä häviää, turmeltuu tai muuten vahingoittuu, yhtiö maksaa ohjelmantekijälle täyden korvauksen tehdystä työstä. Tämän lisäksi yhtiö pyrkii järjestämään vastaavanlaista työtä voimassa olevan sopimusajan loppuun. 4 Jos ohjelmantekijä on ollut sopimuksen mukaisesti työnantajan käytettävissä voimatta kuitenkaan tehdä työtä yhtiöstä johtuvasta syystä (esimerkiksi työ yhtiöstä johtuvasta syystä keskeytetään tai peruutetaan), työnantaja on velvollinen maksamaan työntekijälle täyden palkkion. Työnteon estyessä muista syistä sovelletaan työsopimuslain 2 luvun 12 :n määräyksiä. 5 Mikäli ohjelmantekijälle vahvistettua kuvaus-, nauhoitus-, ohjaus- tai valmistumisaikaa siirretään, eikä siirrosta ole ilmoitettu ohjelmantekijälle vähintään kahta vuorokautta ennen vahvistettua tuotantopäivää, niin ohjelmantekijälle maksetaan siirron johdosta korvausta 73,82 euroa siirrettyä puolta päivää kohti. 1 Yhtiö maksaa palkkiot kaksi kertaa kuukaudessa ensimmäisenä yhtiön normaalin palkanmaksuaikataulun mahdollistamana ajankohtana siten, että ne ovat henkilön ilmoittamalla pankkitilillä viimeistään 16 arkipäivän kuluessa siitä, kun työ on päättynyt tai luovutettu yhtiölle tai kotimainen uusinta lähetetty. Viivästyneelle suoritukselle yhtiö on velvollinen maksamaan viivästyskorkoa korkolain mukaan ja työsuhteessa olleelle henkilölle lisäksi odotusajan palkkaa enintään kuudelta päivältä työsopimuslain mukaan. Odotusajan palkkaa laskettaessa yhden päivän täydeksi palkaksi katsotaan 150 euroa, kuitenkin enintään koko työn palkkion määrä. 8

10 (12) 14 Sosiaaliedut 2 Televisio-ohjelmia myytäessä ulkomaisia lähetyksiä varten lähetetään uusintapalkkio viimeistään silloin, kun ostajalta on saatu tieto teknisen materiaalin hyväksymisestä. 3 Palkkio voidaan myös jakaa osiin, joista osa maksetaan työn vielä kestäessä, jos työ on erityisen pitkäaikainen ja siitä on etukäteen sovittu. 4 Edellä mainitut korvaukset ja palkkiot suoritetaan myös henkilölle, joka avio-oikeuden, perinnön tai testamentin kautta osoittaa tulleensa yhdistyksen kuolleen jäsenen tekijänoikeuksien omistajaksi. 1 Ohjelmantekijän eläke-etuudet ja muut sosiaalietuudet määräytyvät niitä koskevien lakien ja säännösten mukaan. 3 Jatkuvien sarjojen tekijöille on taattava neljän viikon loma-aika ja Yleisradio takaa sarjan tekijälle mahdollisuuden palata saattamaan loppuun voimassa olevan sopimuksensa määrittelemät työt. 4 Yhtiö antaa ohjelmantekijälle tämän ateriasta suorittamaa korvausta vastaan ravintoedun. Työpäivän pituuden tulee olla vähintään kuusi tuntia ja lisäksi työ tulee tehdä yhtiön tuotantopaikalla. Etuus on voimassa ohjelmatyösuhteen alusta lukien. 15 Sairausajan palkka Pöytäkirjamerkintä Yhtiön tuotantopaikalla tehdyksi ravintoetuuteen oikeuttavaksi työksi luetaan työhön liittyvä matka-aika, haastattelu- ja kuvaustilanteet yms. sekä ohjelman valmistaminen ja ulosajo yhtiön tiloissa. Etuuden lukumäärästä on syytä sopia työstä sovittaessa. Ohjelmantekijällä on työsuhteen alusta oikeus kokonaiseen sairausajan palkkaan yhdeksänteen sairauspäivään asti. Työsuhteen jatkuttua yhtäjaksoisesti yli kolme kuukautta saa ohjelmantekijä palkkansa siltä ajalta, jonka hän sairauden vuoksi on ollut estynyt työtä tekemästä, kuitenkin enintään 21 päivältä. Sairausajan päiväkohtainen palkka lasketaan jakamalla sovittu palkkio valmistumisajan päivien lukumäärällä. Henkilö, joka joutuu sairaslomalle, on milloin sairasloma kestää yli kolmen päivän, velvollinen esittämään lääkärintodistuksen terveydentilastaan yhtiön osoittamalta lääkäriltä. Milloin erityistä syytä on, henkilö on velvollinen vaadittaessa esittämään lääkärintodistuksen myös alle kolme päivää kestäneen sairausloman ajalta. 9

11 Pöytäkirjamerkintä (12) Henkilöllä on työsuhteensa aikana oikeus saada yhtiön terveysasemilta työterveyshuoltolain 2 :ssä mainittuja palveluksia. 16 Perhevapaat Ohjelmantekijän oikeus perhevapaisiin määräytyy sairausvakuutuslain ja työsopimuslain mukaisesti. Yhtiö takaa sarjan tekijälle mahdollisuuden saattaa loppuun voimassa olevan sopimuksen määrittelemät työt. 17 Vuosiloma Oikeus vuosilomaan määräytyy vuosilomalain mukaan. 18 Lomakorvaus 19 Vakuutukset Henkilöllä, jolla ei ole oikeutta vuosilomalain 3 :n mukaiseen lomaan, maksetaan lomakorvausta 11 %. 1 Yhtiö vakuuttaa ohjelmantekijän käytössä olevan yhtiön kaluston tai huolehtii siitä, että jäseneltä ei vaadita korvausta yhtiön kaluston katoamisesta tai vahingoittumisesta sellaisessa tapauksessa, jonka varalta kalusto olisi voitu vakuuttaa. Ulkomaisen ohjelmamatkan kyseessä ollen ohjelman tekijä on velvollinen ilmoittamaan ao. ohjelmatoimitukselle matkan aikana hänen hallussaan olevasta yhtiön kalustosta. 2 Henkilö on vakuutettava työsuhteen aikana kuten tapaturmavakuutuslaki määrää. 3 Muiden vakuutusten osalta noudatetaan voimassa olevia lakeja ja yhtiön vakuutusohjesääntöä. 20 Koulutus 1 Ohjelmantekijällä on oikeus osallistua työn edellyttämään yhtiön järjestämään koulutukseen. Yhtiöllä on velvollisuus huolehtia työtehtävien edellyttämän toimitustekniikan hallintaan liittyvien valmiuksien kehittämisestä ja järjestää erityiskoulutusta, jotta ohjelmantekijöiden valmiudet tehdä työtä pysyvät teknisen kehityksen mukana. Tämä koulutus järjestetään esimerkiksi perehdyttämisenä tai työnopetuksena. Koulutukseen osallistuvalle ohjelmantekijälle korvataan koulutuksesta hänelle aiheutuneita suoranaisia kuluja, mistä sovitaan etukäteen. 10

12 (12) 2 Jos ohjelmantekijä osallistuu työsuhteensa aikana koulutukseen, maksetaan työsuhteeseen sisältyvältä koulutusajalta tuntikorvausta, jonka suuruus on 19,91 euroa. 21 Jäsenmaksut Jäsenmaksujen pidättämisestä ja tilittämisestä voidaan yhdistyskohtaisesti sopia erillisin pöytäkirjoin. 22 Luottamusmies Luottamusmiestoiminnasta voidaan yhdistyskohtaisesti sopia erillisin pöytäkirjoin. 23 Erimielisyyksien selvittäminen 24 Jatkuva neuvottelumenettely Tämän sopimuksen tulkintaa ja rikkomista koskevista erimielisyyksistä on ensin neuvoteltava esimiehen ja yhdistyksen jäsenen tai luottamusmiehen kesken ja ellei sovintoa näin synny, jatketaan erimielisyyksien selvittämistä siten kuin siitä on päivätyllä pöytäkirjalla erikseen sovittu. Mikäli tällä tavalla ei päästä ratkaisuun, voi kumpikin osapuoli saattaa asian oman valintansa mukaan välimiesten tai työtuomioistuimen ratkaistavaksi. Välimiesmenettelyssä kumpikin osapuoli asettaa yhden jäsenen ja nämä yhdessä valitsevat puheenjohtajan. Tarvittaessa valtakunnansovittelija määrää puheenjohtajan. Osapuolet voivat tehdä aloitteita sopimuskauden aikana selvitettävistä tai neuvottelua edellyttävistä asioista ja hankkeista. Tehtyjen aloitteiden perusteella osapuolet ovat valmiita yhdessä käsittelemään tehtyjä esityksiä sekä arvioimaan sitä, minkälaisiin toimiin tehdyt esitykset antavat aihetta. Mikäli osapuolten tietoon tulee uusia suoriteperusteisia tehtäviä, on osapuolilla toisen osapuolen aloitteesta neuvotteluvelvollisuus tällaisten tehtävien sijoittamisesta työehtosopimukseen jatkuvan neuvottelumenettelyn mukaisesti. Pöytäkirjamerkintä: Kaksi kertaa vuodessa käydään yhteistyössä luottamusmiehen kanssa läpi ohjelmatyypit ja palkkioperusteiden soveltuvuus. 25 Sopimuksen palkkioliitteet LIITE 1 LIITE 2 Audiotyön palkkiot Audiovisuaalisen työn palkkiot 11

13 (12) LIITE 3 LIITE 4 LIITE 5 LIITE 6 LIITE 7 Painotuotteiden graafisen suunnittelun ja toteutuksen palkkiot Käännöspalkkiot Tv-kuuluttajien ja ohjelmapäivystäjien palkkiot Esiintyjäliite Kuulovammaistekstitys 26 Voimassaolo Tämä sopimus on voimassa alkaen asti ja sen jälkeen vuoden kerrallaan, ellei sitä jommaltakummalta puolelta kirjallisesti irtisanota viimeistään kaksi kuukautta ennen päättymispäivää. Mikäli Yleisradion aikapalkkaisia ohjelmatyöntekijöitä koskeva työehtosopimus irtisanotaan kesällä 2015 syystä, että ei ole päästy sopimukseen toisen sopimusjakson palkankorotuksista, päättyy Yhtyneet-sopimuksen voimassaolo yhtä aikaa aikapalkkaisten sopimuksen kanssa, ellei toisin sovita. Helsinki Yleisradio Oy Suomen Journalistiliitto ry Akavan Erityisalat ry Finlands svenska författareförening rf Suomen Arvostelijain Liitto ry Suomen Kirjailijaliitto ry Suomen kääntäjien ja tulkkien liitto ry Suomen Radio- ja TV-Selostajat ry Suomen Tietokirjailijat r.y. Palvelualojen ammattiliitto PAM ry Teatteri- ja mediatyöntekijöiden liitto ry 12

B^bXPP[XP[P] YËaYTbcÝYË Z^bZTeP chýtwc^b^_x\db "! # "! &

B^bXPP[XP[P] YËaYTbcÝYË Z^bZTeP chýtwc^b^_x\db ! # ! & Sisällysluettelo 1 Sopimuksen ulottuvuus...1 2 Työn johto, jakaminen ja järjestäytymisoikeus...1 3 Työsuhteen alkaminen...1 4 Työsuhteen päättyminen...2 5 Palkat...2 6 Työaika...3 7 Arkipyhät...6 8 Lisätyö...6

Lisätiedot

Neuvonta-alan runkosopimus 1.1.2014 31.12.2016

Neuvonta-alan runkosopimus 1.1.2014 31.12.2016 Neuvonta-alan runkosopimus 1.1.2014 31.12.2016 Palvelualojen työnantajat PALTA ry/ Maaseutuelinkeinojen ja neuvonta-alan Työnantajayhdistys ry Agronomiliitto ry Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto

Lisätiedot

RAHANKÄSITTELYPALVELUT-ALAN TYÖEHTOSOPIMUS 1.10.2007 30.09.2011. Päivitetty sopimuskirja

RAHANKÄSITTELYPALVELUT-ALAN TYÖEHTOSOPIMUS 1.10.2007 30.09.2011. Päivitetty sopimuskirja RAHANKÄSITTELYPALVELUT-ALAN TYÖEHTOSOPIMUS 1.10.2007 30.09.2011 Päivitetty sopimuskirja Tieto- ja tekniikka-alojen työnantajaliitto TIKLI ry Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU ry Palvelualojen ammattiliitto

Lisätiedot

TALOTEKNIIKKA-ALAN TYÖEHTOSOPIMUS TOIMIHENKILÖILLE 1.6.2014 31.1.2017

TALOTEKNIIKKA-ALAN TYÖEHTOSOPIMUS TOIMIHENKILÖILLE 1.6.2014 31.1.2017 TALOTEKNIIKKA-ALAN TYÖEHTOSOPIMUS TOIMIHENKILÖILLE 1.6.2014 31.1.2017 LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU ry Palvelualojen työnantajat PALTA ry Sähkötekniset työnantajat STTA ry Ammattiliitto Pro ry 1 2014

Lisätiedot

PUUTARHA-ALAN TYÖEHTOSOPIMUS 1.2.2014 31.1.2017

PUUTARHA-ALAN TYÖEHTOSOPIMUS 1.2.2014 31.1.2017 2014-2017 MAASEUDUN TYÖNANTAJALIITON JA PUU- JA ERITYISALOJEN LIITON VÄLINEN PUUTARHA-ALAN TYÖEHTOSOPIMUS 1.2.2014 31.1.2017 Ohjeita tämän työehtosopimuksen soveltamisesta antavat ainoastaan allekirjoittaneiden

Lisätiedot

Sisällysluettelo Yliopistojen yleinen työehtosopimus

Sisällysluettelo Yliopistojen yleinen työehtosopimus Sisällysluettelo Yliopistojen yleinen työehtosopimus Yliopistojen yleisen työehtosopimuksen uudistamista koskeva allekirjoituspöytäkirja... 2 1 luku Yleiset määräykset... 6 2 luku Vuosilomaa koskevat määräykset...

Lisätiedot

7T]ZX[ÝbcÝ_P[eT[dP[P] chýtwc^b^_x\db $! # "! &

7T]ZX[ÝbcÝ_P[eT[dP[P] chýtwc^b^_x\db $! # ! & Henkilöstöpalvelualan työehtosopimus 1.5.2014 31.1.2017 Sisällys I YLEISET MÄÄRÄYKSET. 1 1 Soveltamisala... 1 2 Määritelmät... 1 3 Keskusjärjestöjen ja liittojen väliset muut sopimukset.. 2 4 Työn johto,

Lisätiedot

MAA- JA VESIRAKENNUSALAN TYÖEHTOSOPIMUS 20.3.2014 29.2.2016

MAA- JA VESIRAKENNUSALAN TYÖEHTOSOPIMUS 20.3.2014 29.2.2016 MAA- JA VESIRAKENNUSALAN TYÖEHTOSOPIMUS 20.3.2014 29.2.2016 INFRA ry:n ja Rakennusliitto ry:n välinen TYÖEHTOSOPIMUS AJALLE 20.3.2014 29.2.2016 ISBN 978-952-269-117-0 ISBN 978-952-269-118-7 (pdf) Taitto:

Lisätiedot

Energiateollisuuden TOIMIHENKILÖIDEN työehtosopimus 1.5.2010 30.9.2014

Energiateollisuuden TOIMIHENKILÖIDEN työehtosopimus 1.5.2010 30.9.2014 Energiateollisuuden TOIMIHENKILÖIDEN työehtosopimus 1.5.2010 30.9.2014 SISÄLLYSLUETTELO Energiateollisuuden toimihenkilöiden työehtosopimus PALKKAUS...27 23 Palkkaus...27 24 Palkan käsite...28 25 Osa-ajan

Lisätiedot

TYÖEHTOSOPIMUS 1.4.2014 31.1.2017

TYÖEHTOSOPIMUS 1.4.2014 31.1.2017 1 TYÖEHTOSOPIMUS 1.4.2014 31.1.2017 Työehtosopimuksen perusosa 1 Irtisanomissuojasopimus 2 Allekirjoituspöytäkirja 3 2 YKSITYISMETSÄTALOUDEN TYÖNANTAJAT - PRIVATSKOGSBRUKETS ARBETSGIVARE RY:n ja METO METSÄALAN

Lisätiedot

Terveyspalvelualan työehtosopimus

Terveyspalvelualan työehtosopimus Terveyspalvelualan työehtosopimus 1.3.2014 31.1.2017 Terveys- ja sosiaalialan neuvottelujärjestö TSN ry Asemamiehenkatu 4, 00520 Helsinki TSN:n jäsenjärjestöt: Erityisalojen Toimihenkilöliitto ERTO Asemamiehenkatu

Lisätiedot

Huolto- ja kunnossapitoalan TYÖEHTOSOPIMUS 2014-2017

Huolto- ja kunnossapitoalan TYÖEHTOSOPIMUS 2014-2017 Huolto- ja kunnossapitoalan TYÖEHTOSOPIMUS 2014-2017 Palvelualojen työnantajat PALTA ry Sähköalojen ammattiliitto ry Painettu 2014 Tammerprint, Tampere ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA... 3 1 SOPIMUKSEN SOVELTAMISALA...

Lisätiedot

ENERGIA-ALAN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUS 16.2.2005 30.9.2007

ENERGIA-ALAN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUS 16.2.2005 30.9.2007 ENERGIA-ALAN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUS 16.2.2005 30.9.2007 ENERGIATEOLLISUUS RY TOIMIHENKILÖUNIONI RY SUOMEN KONEPÄÄLLYSTÖLIITTO RY 1 Työehtosopimuksen sisältö SISÄLLYSLUETTELO TYÖEHTOSOPIMUKSEN

Lisätiedot

LUOTTOTIETO- JA PERINTÄALAN TYÖEHTOSOPIMUS 1.4.2014 31.1.2017

LUOTTOTIETO- JA PERINTÄALAN TYÖEHTOSOPIMUS 1.4.2014 31.1.2017 LUOTTOTIETO- JA PERINTÄALAN TYÖEHTOSOPIMUS 1.4.2014 31.1.2017 Palvelualojen työnantajat PALTA ry Ammattiliitto Pro ry PALVELUALOJEN TYÖNANTAJAT PALTA ry PL 62, 00131 Helsinki (Eteläranta 10, 6 krs.) Tomi

Lisätiedot

Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimus 1.3.2014 31.1.2017

Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimus 1.3.2014 31.1.2017 Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimus 1.3.2014 31.1.2017 YKSITYISEN SOSIAALIPALVELUALAN TYÖEHTOSOPIMUS 1.3.2014 31.1.2017 SISÄLLYSLUETTELO 1 Sopimuksen ulottuvuus... 3 2 Työn johto, jakaminen

Lisätiedot

Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimus 1.3.2014 31.1.2017

Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimus 1.3.2014 31.1.2017 Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimus 1.3.2014 31.1.2017 YKSITYISEN SOSIAALIPALVELUALAN TYÖEHTOSOPIMUS 1.3.2014 31.1.2017 SISÄLLYSLUETTELO 1 Sopimuksen ulottuvuus... 3 2 Työn johto, jakaminen ja

Lisätiedot

TIETO- JA VERKOSTO- TEKNOLOGIA-ALAN TYÖEHTOSOPIMUS. Tieto- ja tekniikka-alojen työnantajaliitto TIKLI ry Sähköalojen ammattiliitto ry

TIETO- JA VERKOSTO- TEKNOLOGIA-ALAN TYÖEHTOSOPIMUS. Tieto- ja tekniikka-alojen työnantajaliitto TIKLI ry Sähköalojen ammattiliitto ry TIETO- JA VERKOSTO- TEKNOLOGIA-ALAN TYÖEHTOSOPIMUS Tieto- ja tekniikka-alojen työnantajaliitto TIKLI ry Sähköalojen ammattiliitto ry 1 VUOSIEN 2007-2010 TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA...5 1

Lisätiedot

Henkilöihin, jotka suorittavat työnsä pääasiallisesti provisiotyönä, noudatetaan tämän sopimuksen määräyksiä soveltuvin osin.

Henkilöihin, jotka suorittavat työnsä pääasiallisesti provisiotyönä, noudatetaan tämän sopimuksen määräyksiä soveltuvin osin. TEKNOLOGIATEOLLISUUS RY TOIMIHENKILÖUNIONI TU RY TEKNOLOGIATEOLLISUUDEN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUS 1 Soveltamisala 1 Tämän sopimuksen piiriin kuuluvat Teknologiateollisuus ry:n jäsenyritysten palveluksessa

Lisätiedot

5. Työn johtaminen 15 Kuka johtaa työn tekemistä? 15 Jos työhön kuuluu matkustamista, kuka päättää matkalle lähdöstä? 15

5. Työn johtaminen 15 Kuka johtaa työn tekemistä? 15 Jos työhön kuuluu matkustamista, kuka päättää matkalle lähdöstä? 15 OpasVuokratyöopas Sisältö 1. Johdanto 4 2. Yleistä vuokratyöstä 5 Mitä vuokratyö tarkoittaa? 5 Miten vuokratyö poikkeaa muista työsuhteista? 5 Milloin vuokratyötä voi käyttää? 6 Saako vuokratyöntekijältä

Lisätiedot

LASIKERAAMISEN TEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUS

LASIKERAAMISEN TEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUS LASIKERAAMISEN TEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUS 2012 2014 LASIKERAAMISEN TEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUS 1.2.2012 28.2.2014 KULUTUSTAVARARYHMÄ RY TEAM TEOLLISUUSALOJEN AMMATTILIITTO RY 1 2 SISÄLLYS.Sivu TYÖEHTOSOPIMUKSEN

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAISEN AVUN OHJE

HENKILÖKOHTAISEN AVUN OHJE HENKILÖKOHTAISEN AVUN OHJE Kirkkonummen kunta Perusturva Vammaispalvelut Voimassa 1.5.2013 alkaen SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ - MITÄ HENKILÖKOHTAINEN APU ON...3 2 HENKILÖKOHTAISEN AVUN MYÖNTÄMINEN...3 2.1

Lisätiedot

Hiusalan työehtosopimus 1.11.2013-31.5.2015

Hiusalan työehtosopimus 1.11.2013-31.5.2015 Hiusalan työehtosopimus 1.11.2013-31.5.2015 I SOVELTAMISALA JA VOIMASSAOLOAIKA 1 Sopimuksen ulottuvuus Tällä sopimuksella määrätään Suomen Hiusyrittäjät ry:n jäsenliikkeiden palveluksessa olevien parturien,

Lisätiedot

SÄILIÖAUTO- JA ÖLJYTUOTEALAA SEKÄ NIIHIN LIITTYVIÄ TOIMINTOJA TYÖEHTOSOPIMUS

SÄILIÖAUTO- JA ÖLJYTUOTEALAA SEKÄ NIIHIN LIITTYVIÄ TOIMINTOJA TYÖEHTOSOPIMUS Autoliikenteen Työnantajaliitto ry:n ja Öljytuote ry:n sekä Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry:n välinen SÄILIÖAUTO- JA ÖLJYTUOTEALAA SEKÄ NIIHIN LIITTYVIÄ TOIMINTOJA koskeva TYÖEHTOSOPIMUS

Lisätiedot

Ulkomaanliikenteen kansi- ja konemiehistön sekä taloushenkilökunnan työehtosopimus 1.2.2012 28.2.2014

Ulkomaanliikenteen kansi- ja konemiehistön sekä taloushenkilökunnan työehtosopimus 1.2.2012 28.2.2014 * Ulkomaanliikenteen kansi- ja konemiehistön sekä taloushenkilökunnan työehtosopimus 1.2.2012 28.2.2014 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 6 2 MÄÄRITELMÄT... 6 3 YLEISTÄ... 7 3.1 Miehistön pätevyys... 7 3.2

Lisätiedot

Elokuva- ja tv-tuotannon sekä tapahtuma- ja teatteritoiminnan henkilöstövuokrausta koskeva työehtosopimus

Elokuva- ja tv-tuotannon sekä tapahtuma- ja teatteritoiminnan henkilöstövuokrausta koskeva työehtosopimus Elokuva- ja tv-tuotannon sekä tapahtuma- ja teatteritoiminnan henkilöstövuokrausta koskeva työehtosopimus 1 Sopimuksen soveltamisala Tätä työehtosopimusta sovelletaan Mediarinki Oy:n palveluksessa olevien

Lisätiedot

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 5. Työsuojeluhallinto

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 5. Työsuojeluhallinto Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 5 Työsuojeluhallinto Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä 2014 Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 5 Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä 2014 Työsuojeluhallinto

Lisätiedot

Kemianteollisuuden ylempien toimihenkilöiden pöytäkirja 1.2.2012-28.2.2014

Kemianteollisuuden ylempien toimihenkilöiden pöytäkirja 1.2.2012-28.2.2014 Kemianteollisuuden ylempien toimihenkilöiden pöytäkirja 1.2.2012-28.2.2014 Kemianteollisuus KT ry Eteläranta 10 PL 4 00131 Helsinki Puhelin 09 172 841 Faksi 09 630 225 www.chemind.fi Ylemmät Toimihenkilöt

Lisätiedot

Työsopimuslaki. Työnantajan ja työntekijän asema työsopimuslain mukaan

Työsopimuslaki. Työnantajan ja työntekijän asema työsopimuslain mukaan Työsopimuslaki Työnantajan ja työntekijän asema työsopimuslain mukaan Sisällys 1 Lain rakenne ja soveltamisala... 4 2 Työsopimuksen tekeminen... 6 Muoto... 6 Kesto... 8 Koeaika... 10 3 Työnantajan velvollisuudet...

Lisätiedot

Sisällys. 6 Oikeus poiketa laista työ- ja virkaehtosopimuksella... 24 Työ- ja virkaehtosopimusmääräysten soveltaminen... 25

Sisällys. 6 Oikeus poiketa laista työ- ja virkaehtosopimuksella... 24 Työ- ja virkaehtosopimusmääräysten soveltaminen... 25 Vuosilomalaki Sisällys 6 Oikeus poiketa laista työ- ja virkaehtosopimuksella... 24 Työ- ja virkaehtosopimusmääräysten soveltaminen... 25 1 Lain soveltamisala ja pakottavuus... 4 Yleissitovan työehtosopimuksen

Lisätiedot

AUTOALAN KAUPAN JA KORJAAMOTOIMINNAN TYÖEHTOSOPIMUS 2013-2016

AUTOALAN KAUPAN JA KORJAAMOTOIMINNAN TYÖEHTOSOPIMUS 2013-2016 AUTOALAN KAUPAN JA KORJAAMOTOIMINNAN TYÖEHTOSOPIMUS 2013-2016 AUTOALAN KESKUSLIITO RY METALLITYÖVÄEN LITTTO RY SISÄLLYSLUETTELO AUTOALAN KAUPAN JA KORJAAMOTOIMINNAN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA...

Lisätiedot