Taalintehtaan kunnantoimisto

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Taalintehtaan kunnantoimisto"

Transkriptio

1 2/2010 PÖYTÄKIRJA 1 Kokousaika: Keskiviikko 17. helmikuuta 2010 klo Kokouspaikka: Taalintehtaan kunnantoimisto Päättäjät: Poissa oleva: Mårten Nurmio Kalevi Kallonen Jan Drugge Ingalill Granlund (-klo 18.20) Eva-Stina Hellbom Johanna Jansson Kerstin Lindholm Kurt Tuominen Lehtivaara Jari Börje Salonen puheenjohtaja II varapuheenjohtaja jäsen varajäsen I varapuheenjohtaja Muut: Inger Wretdal Sixten Laine (-klo 17.55) Rune Friman Tom Simola Tomy Wass, sihteeri Gunilla Granberg (klo ) Pellas Marcus 47. (klo ) valt. puh.joht. valt.ii puh.joht. valt.iii puh.joht. kunnanjohtaja hallintojohtaja kehityspäällikkö IT-päällikkö Asia: Allekirjoitus: Puheenjohtaja Sihteeri Tarkistus, paikka ja aika: Mårten Nurmio Tomy Wass Kunnantoimisto Taalintehtaalla 26. helmikuuta 2010 Tom Simola , Kerstin Lindholm Pöytäkirja pidetty nähtävänä: Kemiönsaari 1. maaliskuuta 2010 Kurt Tuominen : Tomy Wass

2 2/2010 ESITYSLISTA Laatimispäivä Kokousaika: Keskiviikko klo Kokouspaikka: Taalintehtaan kunnantoimisto Asia numero Asia 33 LAILLISUUS JA VALTAISUUS PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN TÄYDENNYSVAALI Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunnan varajäsen ESITYS VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN PERUSSOPIMUKSEN MUUTTAMISESTA TOIMINNAN UUDELLEENJÄRJESTELY Hallintosääntö VIRKAMUUTOKSET VIRANHALTIJAN SIIRTÄMINEN KEMIÖNSAAREN KUNTA - ÄKILLISEN RAKENNEMUUTOKSEN ALUE HAKEMUS ULKOPUOLISESTA RAHOITUKSESTA TARKASTAMAAN METALLIALAA KEMIÖNSAARELLA KEMIÖNSAAREN STRATEGIAPROSESSI VESIHUOLTOSUUNNITELMA JA TOIMINTA-ALUEET Lausunto valituksen johdosta KIINTEISTÖJEN MYYNTI Solbacka ja Solbacka I Norrlammalassa KESÄTYÖ KUNTAHANKINNAT Puitesopimuksen hyväksyminen AIESOPIMUKSEN HYVÄKSYMINEN Axxel Utbildning Ab ÅBOLANDS YRKESINSTITUT SKN LAKKAUTUS KUNNAN PÖYTÄVIIRI Periaatteet LUOTTAMUSELINTEN JA VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖKSET ILMOITUSASIAT Pöytäkirja on nähtävänä, aika ja paikka Puheenjohtaja Kemiönsaari 1. maaliskuuta 2010 Mårten Nurmio

3 3 33 LAILLISUUS JA VALTAISUUS EHDOTUS Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

4 4 34 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA päättää valita kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Kerstin Lindholm ja Kurt Tuominen ovat vuorossa tulla valituiksi pöytäkirjantarkastajiksi.

5 5 35 ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN hyväksyy esityslistan.

6 6 36 TÄYDENNYSVAALI Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunnan varajäsen VALMISTELU (hallintojohtaja Tomy Wass) Dnr: KONCERN 107/2010 Tina Örså, joka on Jenny Örnell-Backamanin varajäsen kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunnassa, on muuttanut paikkakunnalta, eikä hän ole siten enää vaalikelpoinen Kemiönsaaren kunnan luottamustehtäviin. Jenny Örnell-Backamnille on valittava uusi varajäsen jäljellä olevaksi toimikaudeksi. toteaa, että Tina Örså on menettänyt vaalikelpoisuutensa Kemiönsaaren kunnan luottamustehtäviin, ja esittää valtuustolle uuden varajäsenen valitsemista kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakuntaan jäljellä olevaksi toimikaudeksi. RKP-ryhmän (Drugge) esityksestä Andrea Granrothia (r.) ehdotetaan yksimielisesti uudeksi varajäseneksi kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakuntaan.

7 7 Dnr: KONCERN 239/ ESITYS VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN PERUSSOPIMUKSEN MUUT- TAMISESTA Per.palv.ltk: VALMISTELU (peruspalvelujohtaja Torbjörn Stoor) Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hallitus on kokouksessaan päättänyt esittää kuntayhtymän jäsenkuntien kunnanvaltuustoille sairaanhoitopiirin perussopimuksen 27 :n 1 momentin muuttamista siten, että perussopimuksessa otettaisiin nimenomaisesti huomioon ns. siirtoviivemaksujärjestelmä. Siirtoviivemaksujärjestelmällä tarkoitetaan korotetun hoitopäivämaksun perimistä potilaasta, jonka hoito on tullut erikoissairaanhoidon osalta suoritetuksi, mutta potilaan hoitoa joudutaan erikoissairaanhoidossa jatkamaan jatkohoitopaikan puutteen vuoksi. Sairaanhoitopiirin valtuuston päättämien perusteiden mukaisesti siirtoviivemaksua sovellettiin siten, että maksu on kunkin erikoisalan alin hoitopäivämaksu kaksinkertaisena ja sitä peritään somaattisessa erikoissairaanhoidossa kolmannesta päivästä lukien hoidon päättymispäivää lukuun ottamatta. Maksun tavoitteena on ollut edistää hoidon porrastuksen oikeaa toteutumista ja minimoida niitä haittoja, joita siirtoviiveestä aiheutuu. Tavoitteen voi kiteyttää siten, että tavoitteena on hoitaa erikoissairaanhoidon yksiköissä vain erikoissairaanhoitoa tarvitsevia potilaita. Siirtoviivemaksun osalta on esitetty käsityksiä, että nykyisen sairaanhoitopiirin perussopimuksen muotoilu ei mahdollistaisi korotettujen hoitopäivämaksujen perimistä. Esitettävän muutoksen tavoitteena on tukea sitä periaatetta, että jäsenkunnilta kannettavien maksujen perusteet ja maksujen perintä perustuvat perussopimuksen nimenomaiseen määräykseen ja että siirtoviivemaksun perusteista ja suorittamisvelvollisuudesta on selkeästi sovittu perussopimuksessa. Muutosesityksellä ei oteta kantaa siihen, peritäänkö siirtoviivemaksua tulevaisuudessa, vaan muutosesityksen tarkoituksena on yksinomaan mahdollistaa maksun periminen. Muutos on laadittu siten, ettei se velvoita maksun perimiseen. Jatkossakin on tarkoitus toimia siten, että sairaanhoitopiirin valtuusto ja hallitus erikseen harkitsevat maksun perimisen kulloisenkin siirtoviivetilanteen perusteella. Muita siirtoviivettä ehkäiseviä menettelytapoja (mm. hoitoon ottamista ja poistamista koskevat ohjeet) siirtoviivetilanteen hallintaan pidetään edelleen ensisijaisina keinoina siirtoviivemaksuun nähden. Perussopimuksen 27 1 momentti kuuluu tällä hetkellä seuraavasti: "Palvelujen hinnoittelun perustana on omakustannushinta, joka sisältää toiminnan välittömät ja välilliset kustannukset ja pääomakustannukset vähennettynä toimintaan kohdistuvilla potilasmaksu- ja toiminnan muilla tuloilla." Kohta esitetään muutettavaksi kuulumaan seuraavasti: "Palvelujen hinnoittelun perustana on omakustannushinta, joka sisältää toiminnan välittömät ja välilliset kustannukset ja pääomakustannukset vähennettynä toimintaan kohdistuvilla potilasmaksu- ja toiminnan muilla tuloilla. Hoidon porrastuksen sujuvuuden takaamiseksi voidaan yksikkökohtaisesti palvelun hinnoittelun perustaksi asettaa edellä

8 8 tarkoitettu omakustannushinta enintään kaksinkertaisena valtuuston tarkemmin vahvistamien perusteiden mukaisesti. Omakustannushinnan ylittävää osuutta ei lueta mukaan 29 :ssä tarkoitettuihin kalliin hoidon tasausjärjestelmässä huomioon otettaviin kustannuksiin." Kuntalain 79 :n 1 momentin mukaan perussopimusta voidaan muuttaa, jos vähintään kaksi kolmannesta jäsenkunnista sitä kannattaa ja näiden asukasluku on vähintään puolet jäsenkuntien yhteenlasketusta asukasluvusta. Kemiönsaaren kunnalle ja Kemiönsaaren aikaisemmille kunnille siirtoviiveasia on tuottanut erittäin vähän ongelmia ja näin siirtoviivemaksun käyttökokeilun aikana myös hyvin marginaaliset kustannukset. EHDOTUS (peruspalvelujohtaja Torbjörn Stoor) Peruspalvelulautakunta esittää kunnanhallitukselle, että Kemiönsaaren kunta hyväksyy Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin perussopimuksen muuttamisesityksen. Kh: ehdottaa valtuustolle, että Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin perussopimuksen muutosesitys hyväksytään peruspalvelulautakunnan esityksen mukaisesti.

9 9 Dnr: KONCERN 110/ TOIMINNAN UUDELLEENJÄRJESTELY Hallintosääntö VALMISTELU (kunnanjohtaja Tom Simola) Koska muutama kunnan johtavassa asemassa olevaa virkamiestä on siirtynyt uusiin kunnan ulkopuolisiin tehtäviin, on mahdollisuus järjestää toiminta uudelleen. Toiminnan uudelleenjärjestely vaatii, että valtuusto tekee heti pienehköjä täsmennyksiä hallintosääntöön. Tarkoitus on, että hallintosääntö tarkastetaan kokonaisuudessaan vuoden 2010 aikana siten, että valtuusto voi hyväksyä tarkastetun hallintosäännön ennen kesää esittää valtuustolle, että hallinsääntö muutetaan kokouskutsun liitteen mukaan. Hallintojohtaja Tomy Wass ilmoitti olevansa esteellinen. Kunnanjohtaja Tom Simola valittiin sihteeriksi 38. :ää varten.

10 10 Dnr: KONCERN 115/ VIRKAMUUTOKSET VALMISTELU (kunnanjohtaja Tom Simola) Kunnan toiminnan uudelleenjärjestelyn ja uuden organisaatiomallin seurauksena täytyy virkarakenteeseen tehdä muutos. Jos työnantajan toiminnan tai hallinnon uudelleenjärjestely merkitsee huomattavia muutoksia viranhaltijoiden tehtäviin, tulee virka viranhaltijalain mukaan yleensä lakkauttaa ja perustaa uusi virka. Sen vuoksi on perusteltua lakkauttaa hallintojohtajan virka ja perustaa uusi virka, jonka sisältö on toinen, mutta virkanimike on sama. Muutosten johdosta viranhaltijoita on kirjallisesti kuultu. Kaikki ovat antaneet suostumuksensa. esittää valtuustolle seuraavien virkojen lakkauttamista: hallintojohtaja talousjohtaja henkilöstöpäällikkö Lisäksi kunnanhallitus esittää seuraavien virkojen perustamista: hallintojohtaja elinkeinojohtaja Kelpoisuusehdot: hallintojohtaja, soveltuva ylempi korkeakoulututkinto, ruotsin kielen erinomainen taito ja suomen kielen hyvä taito elinkeinojohtaja, soveltuva ylempi korkeakoulututkinto, ruotsin kielen erinomainen taito ja suomen kielen hyvä taito. Muutokset tulevat voimaan ASIAN KÄSITTELY Kalevi Kallonen ehdotti, että kielivaatimusten kelpoisuusehdot tulee olla: toisen kotimaisen kielen erinomainen taito ja toisen kielen hyvä taito. Eva-Stina Hellbom ja Jari Lehtivaara kannattivat Kallosen ehdotusta. Kädennostoäänestys. Nurmio, Drugge, Lindholm, Jansson ja Granlund kannattivat kunnanhallituksen ehdotusta. Kallosen ehdotusta kannattivat Kallonen, Hellbom, Lehtivaara ja Tuominen. Kalevi Kallonen ilmoitti eriävän mielipiteensä.

11 11 Hallintojohtaja Tomy Wass ilmoitti olevansa esteellinen. Kunnanjohtaja Tom Simola valittiin sihteeriksi 39. :ää varten.

12 12 Dnr: KONCERN 116/ VIRANHALTIJAN SIIRTÄMINEN VALMISTELU (kunnanjohtaja Tom Simola) Viranhaltija voidaan siirtää kunnan toiseen virkaan, edellyttäen, että viranhaltija täyttää kelpoisuusehdot siihen virkaan, jonne hänet siirretään. Lisäksi edellytetään, että virkaa voidaan pitää viranhaltijalle sopivana ja että löytyy peruste toiminnan uudelleenjärjestämiseksi ja tehtävien muuttamiseksi. Kaikki, joita siirrot koskevat, ovat antaneet kirjallisen suostumuksensa siirtoon. Suostumus ei ole kuitenkaan edellytys. Viranhaltijan siirtäminen toiseen virkaan merkitsee poikkeusta tavanomaiseen hakumenettelyyn. Lakiin perustuva siirtäminen on aina kunnan sisäinen järjestely. Kunnan toiminnan sisäisellä uudelleenjärjestelyllä on mahdollisuus hoitaa edelleen kunnan hallintoa tarkoituksenmukaisemmalla tavalla ja samalla tehdä noin euron vuotuinen kustannussäästö. esittää valtuustolle, että 1) Erika Strandberg siirretään hallintojohtajan virkaan 2) Tomy Wass siirretään elinkeinojohtajan virkaan 3) Maria Wallin siirretään peruspalvelujohtajan virkaan 4) Mats Johansson siirretään sivistysjohtajan virkaan 5) Lilian Nordell siirretään sosiaalipäällikön virkaan. Siirrot tapahtuvat lähtien. Hallintojohtaja Tomy Wass ilmoitti olevansa esteellinen. Kunnanjohtaja Tom Simola valittiin sihteeriksi 40. :ää varten.

13 13 41 KEMIÖNSAAREN KUNTA - ÄKILLISEN RAKENNEMUUTOKSEN ALUE VALMISTELU (kehityspäällikkö Gunilla Granberg) Dnr: KONCERN 112/2010 Tuotantorakenteiden globalisointi ja muutokset voivat aiheuttaa poikkeavan kehityksen alueilla ja voi syntyä odottamattomia, äkillisiä uhkatilanteita, kun merkittävä ala vähentää tai kokonaan lopettaa tuotantonsa. Äkillisten rakennemuutosongelmien seuraukset ja vaikutteet evaluoidaan työllisyyteen, tuotantotoimintaan ja elinkeinorakenteeseen. Keskeisimmät ministeriöt (lähinnä työ- ja elinkeinoministeriö), ELY-keskukset, maakuntaliitot ja kunnat voivat laatia suunnitelman hoitamaan tämän tapaisia tilanteita. ESAB lopetti toimintansa v ja 19. tammikuuta 2010 lähtien Assa Abloy, Björkboda lås Ab käy yt-neuvotteluja kaikkien 95 työntekijän kanssa. Nämä tosiasiat ovat merkinneet, että Kemiönsaaren kunta on laatinut selvityksen, mitenkä kunta täyttää kriteerit tulla yhtäkkiä rakennemuutosalueeksi. Samalla on tarkastettu, mitkä ovat hyvät ja haittapuolet ja mitä etuja on saada status äkillisenä rakennemuutosalueena (epävirallinen selvitys liitetään kokouskutsuun). Kemiönsaaren kunnanhallitus päättä tässä vaiheessa, ettei haeta statusta tulla äkilliseksi rakennemuutoskunnaksi.

14 14 Dnr: KONCERN 113/ HAKEMUS ULKOPUOLISESTA RAHOITUKSESTA TARKASTAMAAN METALLIALAA KEMIÖNSAARELLA VALMISTELU (kehityspäällikkö Gunilla Granberg) Teollisuudessa vallitsevan huolestuttavan tilanteen vuoksi kehitysyksikkö on ollut yhteydessä mm. ELY-keskuksen, Varsinais-Suomen liiton ja työ- ja elinkeinoviraston kanssa selvittääkseen, mitä mahdollisuuksia Kemiönsaaren kunnalla on auttaa vallitsevaa tilannetta. On osoittautunut, että Varsinais-Suomen liitolla on mahdollisuus myöntää ulkopuolista rahoitusta maaseutukehityksen varoista 70 % rahoittaakseen a) ulkopuolisen konsultin tutkimaan eri mahdollisuuksia metalliteollisuuden alalla Kemiönsaarella b) henkilön palkkaamisen projektipohjalla kehitysyksikön lisäresurssina vallitsevassa tilanteessa. Kehitysyksikölle myönnetään oikeus hakea ulkopuolista rahoitusta Varsinais-Suomen liitolta konsultin palkkaamiseksi, joka tutkii mahdollisuuksia metalliteollisuuden alalla Kemiönsaarella, sekä projektityöntekijän palkkaamiseksi kehitysyksikköön. Kunnan osuus kustannuksista on 30 %. päättää konsultin valinnasta rahoituksen hyväksymisen jälkeen.

15 15 Dnr: KONCERN 114/ KEMIÖNSAAREN STRATEGIAPROSESSI VALMISTELU (kehityspäällikkö Gunilla Granberg) Syksyllä 2009 aloitettiin Kemiönsaaren kuntastrategiatyöt. Kunnan johtavat poliitikot ja kunnan virkamiesjohtoryhmä sekä valmistelevat virkamiehet aloittivat prosessin yhdessä ulkopuolisen konsultin Ralf Blomqvistin kanssa Bring Dialoguesta. Konsultin palkkio on rahoitettu ulkoisilla projektivaroilla. Strategian avulla viivoitetaan tarkka suunta kunnan toiminnalle selkeä tavoite ja konkreettinen toimintasuunnitelma. Selkeytämme vahvuutemme ja yhteisen identiteettimme sekä pysäytämme väestön vähenemisen huolehtimalla siitä, että yhä useampi ihminen, perhe, yritys ja matkailijat valitsevat Kemiönsaaren. Tähän asti työ on koostunut toimintaedellytysten selostuksesta ja toimintaohjeiden laatimisesta Kemiönsaaren tulevaisuutta varten. Työ on johtanut kuuteen painopistealueeseen uudessa strategiassa: monipuolinen asuminen miten voimme kääntää väestökehityksen, miten luomme uusia ja parempia edellytyksiä eri asumismuodoille kunnassamme elinkeinoelämän tukeminen miten luomme paremmat edellytykset yritysten perustamiselle ja kasvulle, jonka kautta luodaan uusia työtilaisuuksia oikea palvelu miten sopeutetaan palvelutarjonta ja tasot asiakkaiden tarpeiden ja resurssiemme mukaisesti Kemiö Taalintehdas miten kehitetään kuntakeskuksiamme, mitkä ovat näiden tulevaisuuden vahvuudet ja painopistealueet identiteetti kuka olemme, mistä vastaamme, mikä on arvoperustamme profilointi miten kasvatetaan Kemiönsaaren näkyvyyttä, miten meistä tulee kuntana selkeämpi ja houkuttelevampi Mutta nykyajan strategioita ei luoda eikä toteuteta ainoastaan johtoryhmässä. Strategiatyömme perustuu asiakkaittemme tilanteisiin, tarpeisiin ja tulevaisuuteen sekä laajaan osallisuuteen. Sen vuoksi työhön osallistuvat myös kunnan esimiehet, poliittisten elinten puheenjohtajat ja lähiaikana vielä sekä valtuuston ja kunnanhallituksen jäsenet. Strategiaprosessin tiimoilta on tähän asti pidetty seuraavat kokoukset: Yleinen perehdyttäminen. Osallistujat: strategiajohtoryhmä (Bjärkas) Asiakassafarin suunnittelukokous. Osallistujat: strategiajohtoryhmä (Villa Lande Strategiapaja I. Osallistujat: strategiajohtoryhmä (Kasnäs) Asiakassafarin suunnittelukokous. Osallistujat: strategiajohtoryhmä + esimiehet (Villa Lande) Strategiaprosessi jatkuu seuraavan aikataulun mukaisesti: Keidas. Osallistujat Strategiajohtoryhmä (johtavat poliitikot ja virkamiehet), kunnan esimiehet sekä lautakuntien puheenjohtajat. Keidas toteute-

16 16 taan risteilyllä, koska konsultti suosittelee, että prosessin tapaamisista 1 kerta kymmenestä kerrasta tapahtuu kunnan rajojen ulkopuolella Strategiatyöpaja II. Osallistujat: strategiajohtoryhmä Strategiapaja. Osallistujat: strategiajohtoryhmä, valtuusto ja kunnanhallitus Kytkentäpäivä. Osallistujat: strategiajohtoryhmä, esimiehet, lautakuntien puheenjohtajat Päätöspäivä. Osallistujat: kaikki strategiatyöhön osallistuneet Strategiaprosessi merkitään tiedoksi.

17 17 Dnr: MOT 242/ VESIHUOLTOSUUNNITELMA JA TOIMINTA-ALUEET Lausunto valituksen johdosta VALMISTELU (infrapäällikkö Roger Hakalax) Björkbodan vesiosuuskunta on jättänyt asiamiehen Elmer Sulosen välityksellä valituksen Kemiönsaaren kunnan vesihuoltoa koskevasta kehittämissuunnitelmasta, jonka Kemiönsaaren kunnan valtuusto hyväksyi :ssä. Osuuskunta esittää valituksessaan, ettei heitä ole kuultu valmisteluvaiheessa ja että kunnan tulisi olla yhteistyössä vesiosuuskunnan kanssa. Vesihuollon kehittämissuunnitelma on kunnan suunnitelma ja kunta laatii sen siis kaikkien hyväksi. Suunnitelma käsittää koko kunnan alueen ja on strateginen suunnitteluväline. Suunnitelma laadittiin yhteistyössä ympäristöterveydenhuollon, ympäristönsuojelun, rakennustarkastuksen, kaavoituksen, pelastuslaitoksen, alueellisen ympäristökeskuksen sekä kaikkien Kemiönsaaren vedenhankinnassa aktiivisten toimijoiden kanssa. Kemiönsaarella on viisi vesihuoltolaitosta, joita suunnitelma koskee, Björkbodan vesiosuuskunta, Kasnäs Aqua Ab, Kemiönsaaren Vesiliikelaitos, Mjösundin vesihuolto Oy ja Rosala-Böle vattenandelslag. Kaikki toimijat ovat osallisina suunnitteluprosessissa. Tekninen lautakunta valitsi valmisteluryhmän, joka takaa suunnitelman objektiivisen valmistelun ja katsoo koko kunnan tarvetta. Ryhmään kuuluu seuraavat viranomaishenkilöt: terveystarkastaja Tiina Torkkeli-Pitkäranta Liedon kunta, vastuualue Kemiönsaari ympäristösihteeri Ville Wahteristo Kemiönsaaren kunta rakennustarkastaja Dan Renfors Kemiönsaaren kunta suunnitteluinsinööri Frida Vuorio Kemiönsaaren kunta, sihteeri infrapäällikkö Roger Hakalax Kemiönsaaren kunta, puheenjohtaja AIRIX ympäristö Oy laati suunnitelman teknisen osan. Työryhmää vahvistettiin vielä vesihuoltoinsinööri Jyrki Lammilalla Lounais-Suomen ympäristökeskuksesta. Hän edusti valvovaa viranomaista ja toimi asiantuntijana ryhmässä. Lammila osallistui ajoittain työryhmän työhön. Kemiönsaaren kunnan vesihuollon kehittämissuunnitelmaluonnos oli julkisesti nähtävillä , jona aikana järjestettiin tiedotustilaisuuksia yleisölle seuraavasti: Taalintehdas Lammala Kemiö Tämän lisäksi pyydettiin kirjallisia lausuntoja Ympäristökeskukselta, Puolustusvoimilta, Varsinais-Suomen pelastuslaitokselta, Salmonfarm Ab:lta, Björkbodan vesiosuuskunnalta, Mjösundin vesihuolto Oy:ltä, Kemiönsaaren Vedeltä, Kemiönsaaren kunnan rakennus- ja ympäristövalvontalautakunnalta, Sauvon kunnalta, Salon kaupungilta ja Länsi-Turunmaan kaupungilta. Ote Kemiönsaaren kunnan postiluettelosta. Tämän lisäksi infrapäällikkö Roger Hakalax oli myös moneen kertaan sähköpostiyhteydessä Björkboda vesiosuuskunnan puheenjohtaja Olof Isbergin kanssa, jolloin vesiosuuskuntaa kehotettiin antamaan lausunto sekä toimittamaan valmisteluaineistoa suunnitelmaan.

18 18 Björkbodan vesiosuuskunta ei jättänyt lausuntoa suunnitelmaan, mutta asian johdosta järjestettiin vesiosuuskunnan kanssa kokous Kokouksessa Björkbodan vesiosuuskuntaa edustivat puheenjohtaja Olof Isberg, hallituksen jäsenet Tony Andersson ja Kristoffer Westerback sekä varapuheenjohtaja Lars Funk ja kuntaa edusti tekninen johtaja Lars Nummelin, terveystarkastaja Tiina Torkkeli-Pitkäranta ja infrapäällikkö Roger Hakalax. Kokouksessa keskusteltiin mm. vedenlaadun puutteista Björkbodan vesiosuuskunnasta ja kehittämissuunnitelmasta. Nähtävillä olon aikana jätettiin yhteensä 10 lausuntoa/huomautusta kehittämissuunnitelmasta ja toiminta-alueista. Yksi lausunto jätettiin liian myöhään, mutta se huomioitiin kaikesta huolimatta. Valmistelutyöryhmä on käsittelyt huomautukset ja ne on huomioitu valituin osin Kemiönsaaren vesihuollon kehittämissuunnitelmassa. Kemiönsaaren vesihuollon kehittämissuunnitelman valmistelu laadittiin aktiivisella vuorovaikutuksella kunnan asukkaiden, vesihuoltolaitosten, viranomaisten ja naapurikuntien kanssa, jotta ei kukaan Kemiönsaarella ja sen läheisyydessä voi pitää itseään syrjään jätetyksi tämän suunnitelman laatimisessa. Kehittämissuunnitelman tärkein tavoite on laadukkaan veden saatavuuden turvaaminen kaikissa tilanteissa mahdollisimman monelle kunnan asukkaalle. Tähän kuuluu myös luonnollisesti Björkbodan vesiosuuskunta. 1. Kemiö-kuntaosa vesiverkostosta on ainoastaan riippuvainen Kårkullan pohjavesikaivosta (hyvä laatu, otto noin 200 m³/vrk, varavedenottamo antaa enint. 20 m³/vrk). 2. Västanfjärd-kuntaosa vesiverkostosta on ainoastaan riippuvainen kalliisti ostetulla vedellä Björkboda vesiosuuskunnalta (vesi oli aggressiivinen suunnitelmaa laadittaessa, laatuun on osaksi puututtu, tarve on noin 55 m³/vrk, varavedenottamo puuttuu kokonaan). 3. Drsgsfärd-kuntaosa vesiverkostosta on riippuvainen Nordanån pohjavesikaivosta (hyvä laatu, otto runsaat 600 m³/vrk, pintavesilaitos voidaan aloittaa varalaitoksena hätätilanteessa noin 2 viikon viiveellä). 4. Björkbodan vesiosuuskunta on riippuvainen ainoastaan yhdestä vesikaivosta (vesi oli aggressiivinen suunnitelmaa laadittaessa, laatuun on osaksi puututtu, noin 120 m³/vrk myydään omille sopimusasiakkaille + Västanfjärd kuntaosalle myytävä määrä, varavedenottamo puuttuu kokonaan). Rakentamalla yhteen erilliset vesiverkosto-osat Kemiönsaarella yhtenäiseksi verkostoksi voivat kaikki verkostoon liittyneet asiakkaat saada vedensaannin turvatuksi kaikissa tilanteissa. Riittävän veden määrän turvaamiseksi kaikille asiakkaille, esim. jos jokin vedenottamo on poissa käytöstä, voidaan vielä vaatia useamman kaivon käyttöönottamista. Tämä voidaan tehdä rakentamalla kaivo Björkbodan pohjavesialueella kunnan maaalueelle, josta raakavesi sitten voidaan pumpata Nordanån vesilaitokseen puhdistettavaksi. Björkbodan kaivoa varten vaaditaan todennäköisesti ympäristölupa, joka mm. huomioi Björkbodan vesiosuuskunnan osuusomistajien ja Björkbodan lukkotehtaan vesitarpeen. Nämä tärkeät toimenpiteet tulevat myös parantamaan osuuskunnan käyttövarmuutta samalla kun toiminnasta tulee vähemmän haavoittuva. Björkbodan vesiosuuskunnalla on teoreettinen kapasiteetti 500 m³/vrk ja tästä käytetään nykyään alle 200 m³/vrk. Kehittämissuunnitelmalla ei ole mitään tekemistä vesihuoltolaitosten operatiivisen toiminnan kanssa. Jos Kemiönsaaren Vesi on yhteistyössä Björkbodan vesiosuuskunnan kanssa tai ei, tämä ei kuulu siis ylipäätään kehittämissuunnitelmaan. Kunnan suunni-

19 19 telma ottaa ainoastaan kantaa siihen, miten vesihuolto voidaan turvata/hoitaa mahdollisimman monelle kunnan asukkaalle. Kemiönsaaren kunta on sitä mieltä, että valitus tulee hylätä perusteettomana ja että kummankin osapuolen tulee vastata oikeudenkäyntikuluistaan. Lausuntoon liitetään Turun hallinto-oikeuden pyytämät asiakirjat, ts. valmisteluryhmän pöytäkirjat, jätetyt huomautukset, lausunnot, pyydetyt pöytäkirjat sekä Kemiönsaaren kunnan ja Björkbodan vesiosuuskunnan puheenjohtajan välinen sähköpostikirjeenvaihto. Infapäällikkö Roger Hakalax antaa tarvittaessa lisätietoja asiassa. Tämä pykälä tarkastettiin välittömästi.

20 20 Dnr: MOT 117/ KIINTEISTÖJEN MYYNTI Solbacka ja Solbacka I Norrlammalassa VALMISTELU (tekninen johtaja Lars Nummelin ja kiinteistöpäällikkö Thomas Ginlund) Solbacka RN:o 2:1 ( ) ja Solbacka I RN:o 5:2 ( ) nimiset kiinteistöt ovat myytävinä Aktia kiinteistövälitys, Magnus Nyman AFM-LKV Ab Oy:n välityksellä. Anna Maria ja Tuomo Hutri ovat jättäneet 5. helmikuuta euron tarjouksen kiinteistöistä, jotka sisältävät 2400 m²:n suuruisen tontin ja pienen puisen, tiilikattoisen omakotirakennuksen, jonka kerrosala on 50 m², 1 h + k + wc/kh + vh ja eteinen. Rakennuksessa on suora sähkölämmitys. Tarjous on euroa arvioitua alhaisempi. Rakennus on ollut tyhjillään vuoden 2009 alusta lähtien, jolloin rakennuksen aikaisempi vuokralainen, kuolinpesä, irtisanoi vuokrasopimuksen. Kiinteistöt ovat siirtyneet kunnan omistukseen nk. kruununperinnön kautta. Kunnan hakemuksen perusteella valtioneuvosto teki päätöksen v siirtää ne Västanfjärdin kunnalle. Kunnan perustelut, kun hakemus jätettiin, oli käyttää rakennusta henkilökunnan asuntona kunnalliskodin työntekijöille. Rakennusta ja kiinteistöjä ei ole käytetty henkilökunnan asuntona viimeisten vuosikymmenien aikana, eivätkä ne soveltune tähän tarkoitukseen nykyisten vaatimusten mukaan. päättää myydä Solbacka RN:o 2:1 ( ) ja Solbacka I RN:o 5:2 ( ) nimiset kiinteistöt Norrlammalassa hyväksymällä Anna Maria ja Tuomo Hutrin tarjouksen.

21 21 46 KESÄTYÖ 2010 Dnr: KONCERN 93/2010 VALMISTELU (henkilöstöpäällikkö Lilian Nordell) Kesällä 2009 Kemiönsaaren kunta tarjosi kesätyötä 17:sta noin 80:stä kesätyötä kunnasta hakeneelle nuorelle. Vuonna 2010 on budjetoitu samalle määrälle kesätyöntekijöitä. Taloudellisen tilanteen vuoksi yksityisellä sektorilla on tarjolla vähemmän kesätyöpaikkoja, sen vuoksi olisi tärkeätä, että kunta tässä tilanteessa lisää kesätyöpaikkojen määrää. Konserniosaston ja henkilöstöhallinnon suunniteltujen uudelleenjärjestelyjen vuoksi voidaan henkilöstöhallinnon määrärahat säilyttää muuttumattomina, vaikka kesätyöntekijöiden lukumäärää lisättäisiin. Määrärahaa kesätyöntekijöille lisätään eurosta euroon. Kuluineen tämä merkitsee euron lisäystä. Tällöin kunta voisi tarjota kesätyöpaikan 35 nuorelle. Henkilöstöhallinnon kokonaismääräraha säilytetään muuttumattomana.

22 22 Dnr: KONCERN 108/ KUNTAHANKINNAT Puitesopimuksen hyväksyminen VALMISTELU (IT-päällikkö Marcus Pellas) Julkisista hankinnoista annetun lain (348/2007) mukaan kunnan viranomaisten on kilpailutettava hankintansa, jotka ylittävät kynnysarvon euroa. Kilpailun voi myös tehdä kuntien käyttämä hankintakeskus. Julkinen kilpailuttaminen on varsin työtä ja aikaa vaativaa. Kemiönsaaren hankinnat ovat suhteellisen pienet verrattuna suurempiin kaupunkeihin ja kuntiin, ja täten mahdollisuudet saada suuria määräalennuksia ovat pienet. KL-Kuntahankinnat Oy on aatteellinen yhtiö, jonka Suomen kuntaliitto omistaa kokonaan ja joka ei jaa mitään osinkoa. Yhtiö on hankinnoista annetun lain 11. :n mukainen hankintayksikkö, joka sekä kilpailuttaa että solmii puite- ja hankintasopimuksia kuntaasiakkailleen. Yhtiöllä on pieni organisaatio ja sen vuoksi panostetaan verkostoon olemalla yhteistyössä kunnan asiantuntijoihin ja kuntaliittokonserniin sekä ostamalla pätevyyttä ulkopuolisilta. Kemiönsaaren kunnalla on mahdollisuus osallistua näihin hankintoihin ja puitesopimuksiin solmimalla sopimus KL-Kuntahankinnat Oy:n kanssa. Käyttämällä KL-Kuntahankinnat Oy:n neuvotteluilla saavutettuja eri puitesopimuksia Kemiönsaaren kunta voi osallistua niihin määräalennuksiin, joista KL-Kuntahankinnat on solminut sopimuksia. Koska yritys edustaa 60:ntä eri kuntaa ja kaupunkia, nämä määräalennukset ovat merkittävät. Antamalla KL-Kuntahankinnat Oy:n hoitaa kilpailuttamisen kunnan ei tarvitse myöskään uhrata aikaa ja työvoimaa siihen ja mahd. valituksiin tai oikaisuvaatimuksiin, joita nämä voivat aiheuttaa. Kunta ei sitoudu mihinkään solmimalla sopimuksen KL-Kuntahankinnat Oy:n kanssa, vaan sillä on mahdollisuus joko osallistua tai luopua erikseen jokaisesta yksittäisestä hankinnasta. Sopimus ei maksa mitään, vaan KL-Kuntahankinnat saa komission jokaisesta hankinnasta, joka sisältyy toimittajan hintaan kunnalle. Kokouskutsuun liitetään luettelo KL-Kuntahankinnat Oy:n nykyisistä ja suunnitelluista puitesopimuksista. hyväksyy KL-Kuntahankinnat Oy:n sopimien puitesopimuksien käyttämisen.

23 23 Dnr: KONCERN 165/ AIESOPIMUKSEN HYVÄKSYMINEN Axxel Utbildning Ab VALMISTELU (hallintojohtaja Tomy Wass) Åbolands Yrkesinstitut skn niminen kuntayhtymä on perustanut Fastighetsbolaget Axxell i Åboland nimisen kiinteistöyhtiön, jonka osakepääoma on euroa. Tarkoitus on, että kuntayhtymä laittaa pikimmiten yhtiön osakeantiin Vapparintie 4 koulukiinteistön Länsi-Turunmaalla noin 2,6 milj. euron apporttina. Välittömästi, kun apportti on toteutettu ja osakeanti rekisteröity Axxell Utbildning Ab tulee ostamaan kunnilta kiinteistöyhtiön osakkeita ,96 euron edestä. Tämän jälkeen kuntayhtymä tullaan lakkauttamaan ja kuntayhtymän osakkeet kiinteistöyhtiössä luovutetaan ja jaetaan kuntayhtymän omistajakuntien välillä (Kemiönsaari, Länsi-Turunmaa) suhteessa 27 %/ 73 %. Kemiönsaaren kunta ja Axxell Utbilning Ab solmivat aiesopimuksen, jossa Axxell Utbildning Ab ilmoittaa aikeensa ostaa Kemiönsaaren kunnan omistamat osakkeet kiinteistöyhtiössä. Oheisena aiesopimusehdotus, liite 48/1. päättää hyväksyä aiesopimuksen liitteen 48/1 mukaan.

24 24 Dnr: KONCERN 165/ ÅBOLANDS YRKESINSTITUT SKN LAKKAUTUS VALMISTELU (hallintojohtaja Tomy Wass) Kemiönsaaren kunta ja Länsi-Turunmaan kaupunki ovat aikaisemmin päättäneet, että Åbolands Yrkesinstitut kuntayhtymän opetuslupa siirretään Axxell Utbildning Ab:lle lähtien. Turun kaupunki on jättänyt kuntayhtymän Kuntayhtymä on päättänyt siirtää henkilökunnan Axxell Utbildning Ab:lle tai Länsi- Turunmaan kaupungille lähtien, Vapparintien varrella olevan kiinteistön vuokrasopimus on laadittu ja kuntayhtymän irtaimisto on Axxell Utbildning Ab:n käytössä ilmaiseksi lähtien. Kuntayhtymä on päättänyt perustaa Fastighets Ab Axxell i Åboland -nimisen kiinteistöyhtiön, jonka osakepääoma on euroa, jaettu 1000 osaketta á 50 euroa. Nämä osakkeet siirtyvät jäsenkunnille suhteessa peruspääomaosuuksiin siten, että Länsi- Turunmaa saa 730 osaketta ja Kemiönsaari 270 osaketta. Kiinteistöyhtiön kotipaikka on Länsi-Turunmaan kaupunki. Åbolands Yrkesinstitut skn -nimisen kuntayhtymän hallitus esittää jäsenkunnille, että kuntayhtymä lakkautetaan ja että kunnat päättävät seuraavasti: kiinteistön RN:o omistusoikeus siirtyy jäsenkuntien omistukseen suhteessa peruspääomaosuuksiin (Länsi-Turunmaan 73 %, Kemiönsaari 27 %) euron pankkilaina korkoineen ja muine kuluineen, jonka kuntayhtymä on ottanut lunastaakseen pois Turun kaupungin, siirtyy jäsenkunnille Länsi-Turunmaan kaupunki ja Kemiönsaaren kunta merkitsevät kiinteistöyhtiön osakkeet ja luovuttavat osuutensa kiinteistöyhtiöstä RN:o apporttimenettelyllä Fastighets Ab Axxell i Åboland nimiselle kiinteistöyhtiölle. Apporttiomaisuuden arvo on vahvistettu ,29 euroksi. Länsi-Turunmaan kaupunki ja Kemiönsaaren kunta myyvät osakkeet Axxell Utbildning Ab:lle ,96 eurolla, joka vastaa vähintään 21,25 %:ia apportin arvosta kunnat lyhentävät osuuksiaan euron pankkilainasta kuntayhtymän hallinnoimat rahastot siirtyvät Axxell Utbildning Ab:lle, joka on sitoutunut hoitamaan niitä voimassa olevien määräysten mukaisesti kuntayhtymän muut arvopaperit siirtyvät ilmaiseksi Axxell Utbildning Ab:lle kuntayhtymän voimassa olevat sopimukset ja sitoumukset siirtyvät Axxell Utbildning Ab:lle kuntayhtymä päättää tilit ja laatii lopputilinpäätöksen. Taseessa olevat lyhytaikaiset varat ja velat siirtyvät Axxell Utbildning Ab:lle Länsi-Turunmaan kaupunki ja Kemiönsaaren kunta päättävät luopua lunastusoikeudestaan koskien Axxell Utbildningin ostamia kiinteistöyhtiön osakkeita ( ,96 euroa) sekä maksavat osakkeiden siirron luovutusveron. Axxell Utbildning Ab:n tarkoitus on solmia aiesopimus Kemiönsaaren kunnan kanssa ja ostaa myöhemmin Kemiönsaaren kunnan omistamat osakkeet kiinteistöyhtiössä, edellyttäen, että Länsi-Turunmaan kaupunki jää kiinteistöyhtiön enemmistöosakkaaksi ja että kauppahinta on korkeintaan osakkeiden osuus kiinteistöyhtiön tasearvosta kuitenkin korkeintaan ,02 euroa.

KEMIÖNSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2009. Kunnanhallitus 19.5.2009 1

KEMIÖNSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2009. Kunnanhallitus 19.5.2009 1 PÖYTÄKIRJA 6/2009 Kokouspäivä Sivu Kunnanhallitus 19.5.2009 1 Kokousaika Tiistai 19. toukokuuta 2009 klo 16.00 21.15 Kokouspaikka Kunnantoimisto Taalintehtaalla Päättäjät: Nurmio Mårten puheenjohtaja Salonen

Lisätiedot

KEMIÖNSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2009. Kunnanhallitus 21.1.2009 1

KEMIÖNSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2009. Kunnanhallitus 21.1.2009 1 PÖYTÄKIRJA 1/2009 Toimielin Kokouspäivä Sivu Kunnanhallitus 21.1.2009 1 Kokousaika Keskiviikko 21. tammikuuta 2009 klo 16.00-18.30 Kokouspaikka Virastotalo Taalintehtaalla Päättäjät: Nurmio Mårten puheenjohtaja

Lisätiedot

KEMIÖNSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2009. Kunnanhallitus 14.10.2009 1

KEMIÖNSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2009. Kunnanhallitus 14.10.2009 1 PÖYTÄKIRJA 11/2009 Toimielin Kokouspäivä Sivu Kunnanhallitus 14.10.2009 1 Kokousaika Keskiviikko 14. lokakuuta 2009 klo 16.00 18.05 Kokouspaikka Kunnantoimisto Taalintehtaalla Päättäjät: Nurmio Mårten

Lisätiedot

Kunnantoimisto Taalintehtaalla 28. toukokuuta 2010

Kunnantoimisto Taalintehtaalla 28. toukokuuta 2010 5/2010 KUTSU 1 Kokousaika: Keskiviikko 19. toukokuuta 2010 klo 16.00 Kokouspaikka: Taalintehtaan kunnantoimisto Päättäjät: Muut: Mårten Nurmio Börje Salonen Kalevi Kallonen Jan Drugge Ingalill Granlund

Lisätiedot

Kunnantoimisto Kemiössä 14.6.2010

Kunnantoimisto Kemiössä 14.6.2010 3/2010 PÖYTÄKIRJA 1 Kokousaika: klo 18.00-18.57 Kokouspaikka: Vretantie 19 Päättäjät: Lars Nummelin Jörgen Törnqvist Merja Juvonen Kia Lundqvist Jari Lehtivaara puheenjohtaja varapuheenjohtaja jäsen, poissa

Lisätiedot

Kunnantoimisto Kemiössä 1.4.2010

Kunnantoimisto Kemiössä 1.4.2010 2/2010 PÖYTÄKIRJA 1 Kokousaika: Torstaina klo 17.00-18.40 Kokouspaikka: Kemiön kunnankanslia, Hallituksen huone Päättäjät: Yngve Engblom Bo Lundell, 25 klo 17.35- Siw Abrahamsson Esko Antikainen Carola

Lisätiedot

Toimielin Kokouspäivä Sivu Tekninen lautakunta 6 / 2009 18.8.2009 1. Kunnantoimisto, Vretantie 19, Kemiö

Toimielin Kokouspäivä Sivu Tekninen lautakunta 6 / 2009 18.8.2009 1. Kunnantoimisto, Vretantie 19, Kemiö PÖYTÄKIRJA Toimielin Kokouspäivä Sivu Tekninen lautakunta 6 / 2009 18.8.2009 1 Kokousaika : 18.8.2009, klo 17.00 19.25 Kokouspaikka : Kunnantoimisto, Vretantie 19, Kemiö Päättäjät: Jörgen Törnqvist puheenjohtaja

Lisätiedot

Kunnantoimisto Taalintehtaalla

Kunnantoimisto Taalintehtaalla 1/2010 PÖYTÄKIRJA 1 Kokousaika: Tiistaina 26. tammikuuta 2010 klo 17.30-18.15 Kokouspaikka: Kunnantoimisto Taalintehtaalla Päättäjät: Annalena Sjöblom Bo Vilander Wilhelm Liljeqvist, 3-, klo 17.35- Ralf

Lisätiedot

Kemiön kunnantoimisto, 6. maaliskuuta 2015

Kemiön kunnantoimisto, 6. maaliskuuta 2015 2/2015 KUTSU Käännös/översättning 1 Kokousaika Tiistai 24. helmikuuta 2015 klo 16.00 Kokouspaikka Kemiön kunnantoimisto Päättäjät Muut Wilhelm Liljeqvist Martti Murto Brita Drugge Hanna Backman Veronica

Lisätiedot

Kemiön kunnantoimisto, 18. kesäkuuta 2015

Kemiön kunnantoimisto, 18. kesäkuuta 2015 6/2015 KUTSU Käännös/översättning 1 Kokousaika Tiistai 9. kesäkuuta 2015 klo 16.00 Kokouspaikka Kemiön kunnantoimisto Päättäjät Muut Wilhelm Liljeqvist Martti Murto Brita Drugge Hanna Backman Veronica

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011 KOKOUSAIKA 10.1.2011 kello 18.00 19.40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kunnanvirasto, kunnanhallituksen

Lisätiedot

UTAJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2013 1. Utajärven kunnanvirasto, kokoushuone Sotka

UTAJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2013 1. Utajärven kunnanvirasto, kokoushuone Sotka UTAJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2013 1 Kunnanhallitus AIKA 20.08.2013 09:00-11:50 PAIKKA Utajärven kunnanvirasto, kokoushuone Sotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 213 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 299. Otsikko Sivu

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 299. Otsikko Sivu SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 299 07.05.2013 ASIAT Otsikko Sivu 140 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 301 141 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 302 142 Lausunto Kainuun Uusi Sairaala -konseptista

Lisätiedot

Kaupunginhallituksen kokoushuone

Kaupunginhallituksen kokoushuone -2, KH 20.5.2013 14:00 Kokousaika Maanantai 20.5.2013 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 17/2012. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat

KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 17/2012. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 17/2012 Kokousaika 8.10.2012 klo 18.00-20.52 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

KEMIÖNSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA

KEMIÖNSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA PÖYTÄKIRJA Toimielin Kokouspäivä Sivu Rakennus- ja ympäristövalvontalautakunta 5 / 2009 26.5.2009 99 Kokousaika Tiistaina 26. toukokuuta 2009 klo 16.30-22.00 Kokouspaikka Rouskis Oy, Korvenmäki Salossa

Lisätiedot

Kokousaika Maanantaina 16.4.2012 klo 18.00-19.28 Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti

Kokousaika Maanantaina 16.4.2012 klo 18.00-19.28 Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti 16.04.2012 Kokousaika Maanantaina klo 18.00-19.28 Kokouspaikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti Kutsutut jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Suoanttila Hilkka puheenjohtaja

Lisätiedot

UTAJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2013 1. Utajärven kunnanvirasto, kokoushuone Sotka

UTAJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2013 1. Utajärven kunnanvirasto, kokoushuone Sotka UTAJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2013 1 Kunnanhallitus AIKA 20.08.2013 09:00-11:50 PAIKKA Utajärven kunnanvirasto, kokoushuone Sotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 213 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 6/2009 8.12.2009 54. - Haanpää Outi, poissa. - Hoikkala Marjaana, poissa

Sivistyslautakunta 6/2009 8.12.2009 54. - Haanpää Outi, poissa. - Hoikkala Marjaana, poissa KOKOUSKUTSU Toimielin Kokouspäivä Sivu Sivistyslautakunta 6/2009 8.12.2009 54 Kokousaika Tiistaina 8. joulukuuta 2009 klo 19.15-20.00 Kokouspaikka Dalsbruks skola, Einarintie 1, 25900 Taalintehdas Jäsen

Lisätiedot

puheenjohtaja 1. vpj. 2. vpj. jäsen A.Töllin varajäs. kv:n pj. kv:n I vpj. kv:n II vpj. kaupunginjohtaja Hallintojohtaja laskentapäällikkö

puheenjohtaja 1. vpj. 2. vpj. jäsen A.Töllin varajäs. kv:n pj. kv:n I vpj. kv:n II vpj. kaupunginjohtaja Hallintojohtaja laskentapäällikkö -1, KH 16.8.2010 14:00 Kokousaika 16.8.2010 kello 14.00-16.22. Kokouspaikka Kaupungintalo, hallituksen huone Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Jarmo Vuolteenaho

Lisätiedot

Kemiön kunnantoimisto 5. kesäkuuta 2015

Kemiön kunnantoimisto 5. kesäkuuta 2015 5/2015 KUTSU Käännös/översättning 1 Kokousaika Tiistai 26. toukokuuta 2015 klo 16.00 Kokouspaikka Kemiön kunnantoimisto Päättäjät Muut Asiat Allekirjoitus Wilhelm Liljeqvist Martti Murto Brita Drugge Hanna

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 172 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 104 16 173 Uudenmaan liiton perussopimuksen muutoksen hyväksyminen

Kunnanhallitus. 172 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 104 16 173 Uudenmaan liiton perussopimuksen muutoksen hyväksyminen PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 8/2010 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 17.5.2010 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 172 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA. 254 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 528. 255 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 529

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA. 254 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 528. 255 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 529 15/2013 526 Kaupunginhallitus TID - AIKA 04.11.2013 kl./klo 15:00-18:15 PLATS - PAIKKA Paraisten kaupungintalo, Ohjaamo 254 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 528 255 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

PARGAS STAD PARAISTEN KAUPUNKI SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2013 1. Tarkastuslautakunta. TID - AIKA 27.3.2013 klo 17:00-18:15

PARGAS STAD PARAISTEN KAUPUNKI SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2013 1. Tarkastuslautakunta. TID - AIKA 27.3.2013 klo 17:00-18:15 1/2013 1 Tarkastuslautakunta TID - AIKA 27.3.2013 klo 17:00-18:15 PLATS - PAIKKA Paraisten kaupungintalo, Ohjaamo 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 2 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS 14/2014 178 194

KUNNANHALLITUS 14/2014 178 194 SIIKAISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA KUNNANHALLITUS 14/2014 178 194 Aika Maanantai 6.10.2014 klo 09:30 11.25 Paikka Kunnanvirasto Läsnä Vanhatalo Jukka puheenjohtaja, Lahtinen Anneli varapuheenjohtaja Heikkilä

Lisätiedot

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 05/2013

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 05/2013 AIKA Maanantai 13.5.2013 kello 17.00-19.18 PAIKKA Technopolis Kuopion C-osan 4. kerroksen neuvotteluhuone C4002 käyntiosoite: Microkatu 1, 70210 Kuopio LÄSNÄ OLLEET PÄÄTÖSVALTAISET JÄSENET Iris Asikainen

Lisätiedot

Kemiön kunnantoimisto, 4. syyskuuta 2015

Kemiön kunnantoimisto, 4. syyskuuta 2015 7/2015 KOKOUSKUTSU Käännös/översättning 1 Kokousaika Tiistai 25. elokuuta 2015 klo 16.00 Kokouspaikka Westersin puutarha, Kiila Päättäjät Muut Asiat Allekirjoitus Wilhelm Liljeqvist Martti Murto Brita

Lisätiedot

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA. 27 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 73. 28 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 74

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA. 27 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 73. 28 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 74 3/2014 70 Kaupunginvaltuusto TID - AIKA 01.04.2014 kl./klo 17:00-18:17 PLATS - PAIKKA Paraisten kaupungintalo, Komentosilta 27 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 73 28 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Alestalo Riitta Kahanpää Hjalmar Lehtinen Seppo Lonka Merja Seppälä Merja poissa 279 Tiira Satu. Poissa Temonen Tuukka kunnanvaltuuston 2.

Alestalo Riitta Kahanpää Hjalmar Lehtinen Seppo Lonka Merja Seppälä Merja poissa 279 Tiira Satu. Poissa Temonen Tuukka kunnanvaltuuston 2. Iitin kunta Pöytäkirja 24/2013 604 Kunnanhallitus 04.11.2013 Aika Maanantai 04.11.2013 klo 17:30-18:56 Paikka Saapuvilla Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Salonen Jarkko puheenjohtaja Pitkänen

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 Kunnanhallitus 30.03.2015. 48. Kuukanniemen kirjaston kirjat ja kirjaston tulevaisuus...68

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 Kunnanhallitus 30.03.2015. 48. Kuukanniemen kirjaston kirjat ja kirjaston tulevaisuus...68 PÖYTÄKIRJA 4/2015 Kunnanhallitus 30.03.2015 Asialista 48. Kuukanniemen kirjaston kirjat ja kirjaston tulevaisuus...68 49. Hallinto-oikeuden päätös kaavavalitusasiassa...71 50. Luottamustoimen päättyminen

Lisätiedot