PYHTÄÄN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ. Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PYHTÄÄN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ. Kunnanhallitus 10.12.2012 353. Kunnanvaltuusto 17.12.2012 91"

Transkriptio

1 PYHTÄÄN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Voimaantulo

2 KUNNAN TOIMINTA-AJATUS Pyhtään kunta luo edellytykset hyvälle elämälle toimien tiiviissä vuorovaikutuksessa kuntalaisten, naapurikuntien, yrittäjien ja muiden toimijoiden kanssa. YHTEISET MÄÄRÄYKSET 1 Soveltaminen Hallintosäännössä määrätään kunnan hallinnosta, talouden hoidosta, päätöksenteko- ja kokousmenettelystä sekä hallinnon ja talouden tarkastuksesta. Tämän säännön ohella kunnan toimintaa ohjataan seuraavilla johtosäännöillä, joihin nähden hallintosääntöä sovelletaan toissijaisena: - kunnanvaltuuston työjärjestys - luottamushenkilöiden palkkiosääntö 2 Palvelutuotannon päävastuualueet Kunnan palvelutuotanto jaetaan päävastuualueisiin, jotka ovat: - hallintopalvelut - sivistyspalvelut - sosiaali- ja terveyspalvelut - tekniset palvelut LUOTTAMUSHENKILÖORGANISAATIO 3 Toimielimet Kunnan luottamushenkilöorganisaation muodostavat kunnanvaltuusto, kunnanhallitus ja seuraavat päävastuualueilla toimivat luottamustoimielimet: Hallintopalvelut 1 Tarkastuslautakunta 2 Keskusvaalilautakunta Sivistyspalvelut 1 Sivistyslautakunta - suomenkielinen jaosto - ruotsinkielinen jaosto Sosiaali- ja terveyspalvelut 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta Tekniset palvelut 1 Tekninen lautakunta 2 Valvontalautakunta

3 4 Kunnanhallituksen ja lautakuntien yleiset tehtävät Kunnanhallituksen ja lautakuntien tehtävänä on toimialallaan - huolehtia niiden tehtävien valmistelusta ja täytäntöönpanosta, jotka lain, asetuksen, erityisen säännön tai tämän hallintosäännön mukaan kuuluvat kunnanhallitukselle, lautakunnalle taikka kunnalle näiden toimielinten toimialalla - seurata toimialansa yleistä kehitystä, tehdä sitä koskevia aloitteita ja esityksiä - vastata kunnan toiminta-ajatuksen toteuttamisesta, toiminnan, talouden ja organisaation kehittämisestä, asettaa tavoitteita ja seurata toiminnan tuloksia sekä ohjata ja valvoa suunnittelua ja toteutusta - päättää omalta osaltaan tehtävien toteuttamisesta ja määrärahojen käytöstä - hyväksyä toimialaansa koskevat sopimukset ja valvoa niiden noudattamista - pitää yhteyttä muihin kunnan hallinnonaloihin sekä toimialansa viranomaisiin, järjestöihin ja yhdistyksiin sekä seurata niiden kuntayhtymien ja muiden yhteisöjen toimintaa, joissa kunnalla on osuuksia ja seurata kunnan käyttöoikeutta niissä - osallistua ja edistää seudullista yhteistoimintaa omalla toimialueellaan - laatia tarvittaessa toimielimen alaisuudessa toimivien yksikköjen toimintaa koskevat ohjeet - vahvistaa toimialallaan taksat, maksut ja vuokrat - huolehtia kunnalle tulevien maksujen, vuokrien ja korvausten perinnästä sekä antaa niihin liittyvää valvontaa varten tarvittavat tiedot - määrätä toimialallaan käteiskassojen pitämisestä, tarkastuksesta, tilittämisestä ja pohjakassan määrästä - päättää hallinnassaan olevien alueiden, rakennusten, huoneistojen ja toimitilojen käytöstä, vuokralle antamisesta ja ottamisesta sekä huolehtia omaisuuden hoidosta - päättää avustusten, palkintojen ja stipendien jakoperusteista ja jakamisesta - huolehtia toimialaansa koskevasta koulutus-, opastus- ja tiedotustoiminnasta - suorittaa muut toimielimen toimivaltaan kuuluvat tehtävät. KUNNANHALLITUS 5 Tehtävät Kunnanhallituksen toimivallasta ja yleisistä tehtävistä säädetään kuntalaissa, muissa laeissa ja asetuksissa sekä tässä hallintosäännössä. Kunnanhallituksen tehtävänä on myös valtuuston asettamien tavoitteiden puitteissa huolehtia kunnan toiminnan tarkoituksenmukaisuudesta ja tuloksellisesta hoitamisesta sekä toteuttaa kunnan toiminta-ajatusta ja päämäärien saavuttamista. Kunnanhallitus valvoo kunnan etua ja, jollei johtosäännössä toisin määrätä, edustaa kuntaa ja käyttää sen puhevaltaa. Keskeiset tehtäväalueet ovat - kunnan edunvalvonta - valtuuston asioiden valmistelu ja täytäntöönpano - hallinnon, toimintojen ja talouden ohjaus, koordinointi ja seuranta - maapolitiikka ja kaavoituksen johtaminen - elinkeinopolitiikka - asuntopolitiikka - kuntien välinen ja muu seutuyhteistyö - suhdetoiminta - joukkoliikenne - maaseudun kehittäminen - kulttuuri- ja matkailuasiat.

4 6 Kokoonpano Kunnanhallituksessa on yhdeksän (9) jäsentä ja kullakin henkilökohtainen varajäsen. Kunnanvaltuusto valitsee yhden jäsenistä puheenjohtajaksi ja yhden varapuheenjohtajaksi. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja valitaan valtuutetuista tai varavaltuutetuista. 7 Toimikausi Kunnanhallituksen toimikausi on kaksi vuotta. Toimikausi alkaa ja päättyy valtuutettujen toimikauden vaihtuessa. 8 Esittely Kunnanhallituksen kokouksessa asiat esittelee kunnanjohtaja ja hänen poissa tai esteellisenä ollessaan hallintojohtaja. Kunnanjohtajan ja hallintojohtajan ollessa esteellinen, asian esittelee puheenjohtaja. Pöytäkirjanpitäjänä toimii hallintojohtaja ja hänen poissa ollessaan hallintojohtajan sijaiseksi määrätty viranhaltija. 9 Kunnanhallituksen ratkaisuvalta Jollei laissa, muussa säädöksessä tai johtosäännössä toisin määrätä, kunnanhallitus ratkaisee asiat, jotka koskevat 1 kiinteän omaisuuden ostamista, vaihtamista, lunastamista ja myymistä 2 irtaimen omaisuuden ostamista, vaihtamista, lunastamista ja myymistä 3 sopimuksia, sitoumuksia ja suunnitelmia, jotka koskevat yhtä useampaa osastoa ja joilla on huomattava taloudellinen merkitys 4 kunnan rakennusten ja laitosten luonnospiirustusten hyväksymistä sekä kustannusarvioiden ja urakkasopimusten hyväksymistä, kun rakennusten ja laitosten urakkahinta ylittää 1 miljoona euroa 5 vapautuksen tai lykkäyksen myöntämistä kunnallisen maksun tai sille määrätyn viivästyskoron suorittamisesta, milloin se säädösten tai määräysten mukaan on sallittua 6 osittaisen tai täydellisen vapautuksen tai lykkäyksen myöntämistä kiinteistöveron, kunnallisveron sekä kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksun suorittamisesta 7 kunnan saatavien ja kunnalle tulevien suoritusten vakuuksien hyväksymistä, valvomista, muuttamista ja vapauttamista, jollei toisin ole säädetty tai määrätty tai valtuuston päätöksestä muuta johdu 8 vahingonkorvauksen myöntämistä tapauksissa, joissa kunta on katsottava korvausvelvolliseksi; arvoltaan vähäiset vahingonkorvaukset (5 000 euroa) voidaan myöntää siinä toimielimessä, jonka toimialalla vahinko on tapahtunut 9 paikallisen virka- ja työehtosopimuksen tekemistä

5 10 virka- ja työehtosopimusten harkinnanvaraisten määräysten soveltamista sekä pääsopimuksen ja virka- ja työehtosopimuksen mukaisia paikallisneuvotteluja 11 selityksen, vastineen, lausunnon tai muun vastaavan selvityksen antamista kunnanvaltuuston päätöstä koskevaan valitukseen, jos kunnanhallitus katsoo, että kunnanvaltuuston päätöstä ei ole kumottava 12 saatavien poistoa kunnan tileistä, kun saatavan suuruus on yli euroa 13 kuntakonsernin johtamista, ohjaamista ja valvontaa sekä ohjeiden antamista kuntaa eri yhteisöissä, yhtiöissä, laitoksissa ja säätiöissä edustaville henkilöille 14 sisäistä valvontaa, riskienhallintaa ja konsernivalvontaa 15 Kymenlaakson pelastuslaitoksen toiminnan seurantaa 16 taidehankintoja. Kunnanjohtaja 10 Kelpoisuusehdot Kunnanjohtajalta vaaditaan virkaan soveltuva ylempi korkeakoulututkinto. Hyvä käytännön perehtyneisyys kunnallishallintoon katsotaan hakijalle eduksi. 11 Sijaisuus Kunnanjohtajan esteellisenä tai poissa ollessa tai viran ollessa avoinna hoitaa kunnanjohtajan tehtäviä hallintojohtaja. Kunnanhallitus voi kuitenkin, milloin virka on avoinna tai poissaolo kestää kolmea kuukautta pitemmän ajan, ottaa virkaan väliaikaisen hoitajan. Kunnanhallituksen toimivallan siirtäminen ja edustus toimielimissä 12 Toimivallan siirtäminen Kunnanhallitus voi siirtää päätösvaltaansa kuuluvan asian kunnan muun toimielimen, kunnanhallituksen puheenjohtajan tai alaisensa viranhaltijan ratkaistavaksi. Kunnanjohtaja voi siirtää asian, joka hänellä on oikeus ratkaista, alaisensa viranhaltijan ratkaistavaksi. 13 Kunnanhallituksen edustus kunnan toimielimissä Kunnanhallitus valitsee edustajansa seuraaviin toimielimiin: - sivistyslautakunta - sosiaali- ja terveyslautakunta - tekninen lautakunta - valvontalautakunta. SIVISTYSLAUTAKUNTA

6 14 Tehtävä Perusopetuslain mukaisena opetuksen järjestäjänä sivistyslautakunta vastaa kunnan alueella asuville oppivelvollisuusikäisille järjestettävästä perusopetuksesta sekä oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä vuonna esiopetuksesta. Lautakunta edistää toisen asteen ja aikuiskoulutuksen palveluiden saatavuutta sekä taiteen perusopetuksen toteuttamista. Sivistyslautakunnan tehtävänä on säädettyjen ja muualla määrättyjen tehtävien lisäksi huolehtia opetus-/koulutus-, koulukuljetus-, sekä liikunta- ja nuorisotoimeen liittyvistä tehtävistä sekä koordinoida toimintaa. Sivistyslautakunta vastaa myös koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnasta. 15 Kokoonpano Sivistyslautakunnassa on yhdeksän (9) jäsentä ja kullakin henkilökohtainen varajäsen. Kunnanvaltuusto valitsee yhden jäsenistä puheenjohtajaksi ja yhden varapuheenjohtajaksi. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja valitaan valtuutetuista tai varavaltuutetuista. 16 Jaostot Lautakunta jakaantuu suomenkieliseen ja ruotsinkieliseen jaostoon. Jaoston jäsenet valitaan asianomaiseen kieliryhmään kuuluvista henkilöistä. Jaostoissa on viisi (5) jäsentä ja kullakin henkilökohtainen varajäsen. Kunnanvaltuusto valitsee yhden jäsenistä puheenjohtajaksi ja yhden varapuheenjohtajaksi. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja valitaan valtuutetuista tai varavaltuutetuista. Muut jäsenet valitaan asianomaisen kieliryhmän edustajista. Suomenkielisen jaoston jäsenet valitaan sivistyslautakuntaan valittujen oman kieliryhmän jäsenten joukosta. 17 Esittely Sivistyslautakunnassa ja sen jaostoissa asiat esittelee rehtori. Rehtorin ollessa esteellinen esittelijänä toimii rehtorin sijaiseksi määrätty viranhaltija. Ruotsinkielisen jaoston esittelijänä toimii Pyttis svenska skolan johtaja ja hänen sijaisenaan jaoston puheenjohtaja. 18 Sivistyslautakunnan toimivalta Sen lisäksi, mitä muutoin on säädetty tai määrätty, sivistyslautakunta ratkaisee toimialallaan seuraavat asiat: 1 päättää perusopetuslaissa ja asetuksessa koulutuksen järjestäjän päätettäväksi säädetyistä asioista niiltä osin, kuin päätösvaltaa ei ole delegoitu lautakunnan alaisille viranhaltijoille, eivätkä ne kuulu jaostojen päätösvaltaan. 2 päättää opetuksen tuki- ja ohjauspalveluista.

7 3 päättää tehtäväalueensa talousarvio- ja taloussuunnitteluehdotuksesta ja seuraa vahvistetun talousarvion toteutumista. 4 päättää toiminnan aloittamisesta, muuttamisesta tai lopettamisesta. 5 päättää koulukuljetuksen järjestämisessä noudatettavista periaatteista sekä PL 32 :ssä säädetyistä kuljetuksen avustamisen periaatteista. 6 päättää toimialueensa hallinnassa olevien tilojen ja alueiden käyttöä koskevista säännöistä ja käytöstä perittävistä maksuista siltä osin kuin tehtävää ei ole delegoitu lautakunnan alaisille viranhaltijoille. 7 päättää kirjaston aukioloajoista ja kirjastoauton reiteistä. 8 päättää kirjaston käyttöä koskevista säännöistä. 9 myöntää tehtäväalueensa henkilöstölle harkinnanvaraiset virka- ja työvapaat yli 3 kuukauden ajaksi ja päättää viranhaltijan/ työntekijän oikeudesta palkkaukseen niiden ajalta. 10 päättää tehtäväalueensa osalta saatavien poistamisesta kirjanpidosta, saatavien perinnästä luopumisesta sekä vapautuksen tai lykkäyksen myöntämisestä kunnallisen maksun ja sille määrätyn viivästyskoron suorittamiselle. 11 myöntää vapautus tai lykkäystä maksun suorittamisesta, mikäli siihen on olemassa erityiset syyt. 12 edustaa koko toimialaa muissa viranomaisissa sekä antaa niiden pyytämät lausunnot ja vastineet. 13 päättää sellaisista toimialaansa liittyvistä asioista, joiden käsittelyn pohjana ovat kieliryhmille yhteiset perusteet tai jaostojen yhteiset/yhteneväiset esitykset. 19 Jaostojen tehtävät ja ratkaisuvalta Sivistyslautakunnan suomenkielinen ja ruotsinkielinen jaosto huolehtivat kieliryhmänsä perusopetuksen järjestämisestä. Jaosto 1 päättää niistä tehtävistä, jotka opetustoimen lainsäädännön mukaan kuuluvat kunnalle ja jotka koskevat omaa kieliryhmää 2 hyväksyy kunnan opetussuunnitelmat esi- ja perusopetusta varten 3 hyväksyy koulujen ja esiopetuksen lukuvuoden työskentelysuunnitelmat 4 päättää koulujen oppilaaksi ottoalueista 5 siirtää vakinaisen opettajanviran haltijan oman kunnan koulusta toiseen 6 vahvistaa perusopetukseen otettavien oppilaiden valintaperusteet 7 päättää toiminnan aloittamisesta, muuttamisesta tai lakkauttamisesta.

8 20 Nuorisovaltuusto Kunnassa on 11- jäseninen nuorisovaltuusto. Nuorisovaltuuston keskeisenä tehtävänä on nuorten vaikutusmahdollisuuksien parantaminen heitä itseään koskevissa ja kiinnostavissa asioissa tekemällä aloitteita tai toimimalla itse. Nuorisovaltuusto määrittelee itsenäisesti toimintatapansa sekä jäsenten valintaa koskevat menettelytavat. 21 Toimivallan siirtäminen Sivistyslautakunta ja sen jaosto voi siirtää toimivaltaansa kuuluvan asian alaisensa viranomaisen ratkaistavaksi. SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA 22 Tehtävät Sosiaali- ja terveyslautakunta vastaa kunnalle lainsäädännössä annettujen sosiaali- ja terveydenhuollon, lasten päivähoidon, raittiustyön, talous- ja velkaneuvonnan tehtävien järjestämisestä sekä sosiaali- ja terveysosaston hallinnosta ja muista valtuuston sille määräämistä tehtävistä, ellei hallintosäännössä ole toisin määrätty. Ympäristöterveydenhuollon ja ympäristövalvonnan tehtävät siirtyvät Kotkan ja Pyhtään yhteisen ympäristölautakunnan järjestettäväksi lukien. Yhteislautakunta toimii myös leirintäalueviranomaisena, terveydensuojeluviranomaisena, ympäristönsuojeluviranomaisena, lääkelain mukaisena nikotiinivalmisteiden lupa- ja valvontaviranomaisena, kemikaalivalvontaviranomaisena sekä seuraavien lakien mukaisena valvonta- tai muuna viranomaisena: kuluttajaturvallisuuslaki, elintarvikelaki, laki toimenpiteistä tupakoinnin vähentämiseksi. 23 Kokoonpano Sosiaali- ja terveyslautakunnassa on yhdeksän (9) jäsentä ja kullakin henkilökohtainen varajäsen. Kunnanvaltuusto valitsee yhden jäsenistä puheenjohtajaksi ja yhden varapuheenjohtajaksi. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja valitaan valtuutetuista tai varavaltuutetuista. 24 Esittely Lautakunnassa asiat esittelee sosiaali- ja terveysjohtaja ja hänen estyneenä ollessaan johtava hoitaja. 25 Sosiaali- ja terveyslautakunnan ratkaisuvalta Sen lisäksi, mitä muutoin on säädetty tai määrätty, lautakunta ratkaisee toimialallaan seuraavat asiat: 1 päättää tehtäväalueensa osalta saatavien perinnästä luopumisesta sekä vapautuksen tai lykkäyksen myöntämisestä kunnallisen maksun ja sille määrätyn viivästyskoron suorittamiselle.

9 2 valmistelee ne maksujen perusteet, ostopalvelusopimukset ja hankesuunnitelmat, joiden hyväksymistä valtuusto ei ole siirtänyt lautakunnan toimivaltaan 3 vahvistaa toimialansa toimintasäännöt 4 kunnan sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisen ja kehittämisen ohjaamista 5 päättää eettistä arviointia vaativista tutkimusluvista 6 antaa viranomaislausunnot ja selvitykset toimialaansa kuuluvista asioista 7 päättää lainsäädännön edellyttämällä tavalla yksilöä koskevista sosiaali- ja terveystoimen asioista. 26 Sosiaalihuollon johtava viranhaltija Sosiaali- ja terveysjohtaja toimii lastensuojelulain mukaisena sosiaalihuollon johtavana viranhaltijana. 27 Toimivallan siirtäminen Sosiaali- ja terveyslautakunta voi siirtää päätösvaltaansa kuuluvan asian alaisensa viranhaltijan ratkaistavaksi. 28 Vanhusneuvosto Kunnassa on vanhusneuvosto, jonka valitsee sosiaali- ja terveyslautakunta toimikauttaan vastaavaksi ajaksi. Neuvoston tehtävänä on ottaa kantaa ja tehdä ehdotuksia vanhusväestöä koskeviin asioihin. TEKNINEN LAUTAKUNTA 29 Tehtävä Tekninen lautakunta huolehtii yhdyskuntateknisten palvelujen tuottamisesta kuntalaisille, yhdyskunta- ja maankäytön suunnittelusta, kaavoituksen valmistelusta, kunnan omistamien kiinteistöjen kunnossapito- ja käyttötehtävistä, vesihuollosta, tielautakunnan tehtävistä sekä kunnalle kuuluvasta rakentamisesta ja rakennuttamisesta. Lisäksi lautakunnan alaisuuteen kuuluu ruokapalvelujen järjestäminen sekä joukkoliikenteen suunnitteluun ja järjestämiseen liittyvät asiat. 30 Kokoonpano Teknisessä lautakunnassa on yhdeksän (9) jäsentä ja kullakin henkilökohtainen varajäsen. Kunnanvaltuusto valitsee yhden jäsenistä puheenjohtajaksi ja yhden varapuheenjohtajaksi. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja valitaan valtuutetuista tai varavaltuutetuista. 31 Esittely Teknisessä lautakunnassa asiat esittelee tekninen johtaja ja hänen estyneenä ollessaan kunnaninsinööri.

10 32 Teknisen lautakunnan ratkaisuvalta Sen lisäksi, mitä muualla on säädetty tai määrätty, tekninen lautakunta ratkaisee toimialallaan seuraavat asiat: 1 päättää hankinnoista kunnanhallituksen vahvistamissa rajoissa 2 huolehtii suunnitelmien, työselitysten ja kustannusarvioiden laadinnasta ja käsittelystä kunnanhallituksen hyväksymän suunnitteluohjeen mukaisesti (tilahankkeiden suunnitteluohjeet) 3 hyväksyy suunnitelmat ja päättää välttämättömistä muutoksista hyväksyttyihin suunnitelmiin kunnanhallituksen hyväksymään enimmäisrajaan saakka sekä valitsee suunnittelijat ja tekee suunnittelusopimukset kunnanhallituksen hyväksymään enimmäisrajaan saakka ja valmistelee muissa tapauksissa esityksen suunnittelijan valinnasta 4 hankkii tarvittavat luvat, oikeudet ja lausunnot rakennushankkeiden toteuttamiseen 5 huolehtii kunnan omistamien ja hallitsemien kiinteistöjen, hallinnassaan olevan omaisuuden, katujen, yleisten alueiden, kaukolämpöverkon sekä puistojen hoidosta ja kunnossapidosta 6 päättää ulkopuolisille annettavista kiinteistöpalveluista, niihin liittyvistä sopimuksista ja maksuista sekä päättää maa-ainesten myynnistä ja metsän myynnistä 7 vuokraa kunnan venepaikat 8 vahvistaa katusuunnitelmat ja niiden muutokset (MRA 41 ja 98 ) 9 tekee kadunpitopäätökset (MRL 86 ) 10 päättää kadun tai muu vastaavan liikenneväylän päällystämisestä ja valaisemisesta 11 huolehtii ja päättää kadun kunnossa- ja puhtaanapitolain mukaisista kunnalle kuuluvista tehtävistä 12 huolehtii yksityistielain ja asetuksen sekä yleisistä teistä annetun lain mukaisista tielautakunnalle määrätyistä tehtävistä, hakee yksityistielain 39 :n mukaista tietoimituksen pitämistä ja käyttää tietoimituksissa kunnan puhevaltaa sekä antaa kunnan suostumukset yksityistielain 96 :n mukaisissa tapauksissa 13 päättää, tekee aloitteita sekä antaa lausuntoja yleisistä teistä annetun lain ja asetuksen mukaisissa asioissa kunnan toimivallan osalta 14 huolehtii niistä kunnalle jätehuoltolain mukaan kuuluvista tehtävistä, joita laissa ei ole osoitettu muille viranomaisille 15 päättää maankäyttö- ja rakennuslain 52 :n tarkoittaman vähäisen muutoksen tekemisestä asemakaavaan 16 päättää tehtäväalueensa osalta saatavien perinnästä luopumisesta sekä vapautuksen tai lykkäyksen myöntämisestä kunnallisen maksun ja sille määrätyn viivästyskoron suorittamiselle

11 17 päättää kaavoituskatsauksen hyväksymisestä (MRL 7 ) 18 päättää maankäyttösopimusten tekemisestä (MRL 11 ) 19 päättää asemakaavan ja rantayleiskaavan laatimis- ja käsittelykustannusten perimisestä (MRL 59 ja 76 ) 20 huolehtii yleisten alueiden toteuttamissuunnitelman laatimisesta (MRL 90 ) 21 käyttää kunnan puhevaltaa ja antaa kunnan suostumukset kiinteistönmuodostamislain (554/1995) mukaisissa kiinteistötoimituksissa 22 tekee kunnan toimivallan osalta esityksiä ja antaa lausuntoja maastoliikenne- ja vesiliikennelainsäädännön mukaisista asioista 23 päättää tehtäväalueidensa luvista, sopimusten tekemisestä ja muiden sitoumusten antamisesta talousarvion määrärahojen ja kunnanhallituksen mahdollisesti antamien ohjeiden puitteissa. 24 kiinteän omaisuuden vuokralle antamista ja ottamista noudattaen niitä ohjeita, joita valtuusto mahdollisesti on antanut 25 lykkäyksen myöntämistä tonttien ja muiden alueiden myynti-, vuokraus- tai varausehtojen mukaisen rakentamis- tai muun sellaisen velvollisuuden täyttämiseen 26 rakennuslaissa tarkoitetun kehotuksen antamista maanomistajalle rakentaa asemakaavaalueella sijaitseva rakennus tai tontti. 33 Toimivallan siirtäminen Tekninen lautakunta voi siirtää päätösvaltaansa kuuluvan asian alaisensa viranhaltijan ratkaistavaksi. VALVONTALAUTAKUNTA 34 Tehtävä Valvontalautakunta huolehtii 1 maankäyttö- ja rakennuslain sekä -asetuksen mukaisista kunnan päätettäväksi määritellyistä lupa- ja valvontaviranomaisen tehtävistä 2 maa-aineslain mukaisista kunnan päätettäväksi määritellyistä lupa- ja valvontaviranomaisen tehtävistä. 35 Kokoonpano Valvontalautakunnassa on viisi (5) jäsentä ja kullakin henkilökohtainen varajäsen. 36 Valvontalautakunnassa asiat esittelee rakennustarkastaja. Esittelijän sijaisena toimii tekninen johtaja.

12 37 Valvontalautakunnan ratkaisuvalta Sen lisäksi, mitä muutoin on säädetty tai määrätty, valvontalautakunta ratkaisee toimialallaan seuraavat asiat: 1 maankäyttö- ja rakennuslain sekä asetuksen mukaiset kunnan rakennus- ja poikkeamislupaviranomaiselle kuuluvat lupa- ja valvonta-asiat 2 maa-aineslupien myöntämistä ja maa-aineslain noudattamisen valvomista koskevat asiat 3 saatavien perinnästä luopumista sekä vapautuksen tai lykkäyksen myöntämistä kunnallisen maksun ja sille määrätyn viivästyskoron suorittamisesta. 38 Toimivallan siirtäminen Valvontalautakunta voi siirtää päätösvaltaansa kuuluvan asian alaisensa viranhaltijan ratkaistavaksi. KOKOUSMENETTELY 39 Määräysten soveltaminen Tämän luvun määräyksiä noudatetaan valtuustoa lukuun ottamatta kunnan toimielimissä sekä soveltuvin osin toimitus- ja katselmusmiesten kokouksissa. 40 Kokousaika ja paikka Toimielin päättää kokoustensa ajan ja paikan. Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen sen pitämisestä. 41 Kokouksen koollekutsuminen Kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat (asialista). Esityslista lähetetään mahdollisuuksien mukaan kokouskutsun yhteydessä. Kokouskutsu lähetetään jäsenille ja niille, joilla on oikeus tai velvollisuus osallistua kokoukseen, toimielimen päättämällä tavalla vähintään neljä (4) kalenteripäivää ennen kokouspäivää. 42 Jatkokokous Jos kokousasioita ei ole saatu siinä kokouksessa käsitellyiksi, asiat voidaan siirtää jatkokokoukseen, johon ei tarvitse antaa eri kutsua. Kokouksesta poissa olleille on kuitenkin pyrittävä antamaan tieto jatkokokouksesta. 43 Varajäsenen kutsuminen Toimielimen jäsenen, joka on estynyt saapumasta kokoukseen, on kutsuttava varajäsen sijaansa. Milloin jäsen on esteellinen käsittelemään jotakin asiaa kokouksessa tai esteen vuoksi

13 ei voi osallistua jonkin asian käsittelyyn, hän voi kutsua varajäsenen kokoukseen sitä asiaa käsittelemään. Myös puheenjohtaja tai esittelijä voi toimittaa kutsun varajäsenelle. 44 Kokouksen pitäminen Avattuaan kokouksen puheenjohtaja toteaa läsnä olevat sekä kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden. Asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei toimielin toisin päätä. Toimielin voi päättää ottaa käsiteltäväksi sellaisenkin asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa. 45 Kokouksen johtaminen Puheenjohtajan tehtävänä on johtaa asioiden käsittelyä sekä pitää huolta järjestyksestä toimielimen kokouksessa. Puheenjohtaja saa varoituksen annettuaan määrätä poistettavaksi henkilön, joka käyttäytyy sopimattomasti. Jos syntyy epäjärjestys, puheenjohtajan on keskeytettävä tai lopetettava kokous. 46 Tilapäinen puheenjohtaja Jos sekä puheenjohtaja että varapuheenjohtaja ovat poissa tai esteellisiä jossakin asiassa, valitaan kokousta tai asian käsittelyä varten tilapäinen puheenjohtaja. 47 Läsnäolo toimielimen kokouksessa Kunnan eri toimielinten kokouksissa on jäsenten lisäksi läsnäolo- ja puheoikeus: - kunnanhallituksen kokouksessa valtuuston puheenjohtajalla ja varapuheenjohtajilla - muun toimielimen kokouksessa kunnanhallituksen puheenjohtajalla ja kunnanjohtajalla sekä kunnanhallituksen edustajalla - sivistyslautakunnan ja sen jaostojen, sosiaali- ja terveyslautakunnan sekä teknisen lautakunnan kokouksessa nuorisovaltuuston edustajalla. Muiden kuin edellä mainittujen henkilöiden läsnäolosta ja puheoikeudesta päättää asianomainen toimielin. Johtokunnissa läsnäolo- ja puheoikeus voidaan asianomaisen johtokunnan päätöksellä antaa 15 vuotta täyttäneelle henkilölle. Kunnanhallituksen edustuksesta valtuuston kokouksessa määrätään valtuuston työjärjestyksessä. 48 Esittely Asiat päätetään toimielimen kokouksessa viranhaltijan esittelystä. Esittelijän ehdotus on käsittelyn pohjana (pohjaehdotus). Jos esittelijä on muuttanut esityslistalla olevaa ehdotusta ennen kuin toimielin on tehnyt päätöksen asiasta, pohjaehdotus on muutettu ehdotus. Jos ehdotus on peruutettu, asia on poistettava esityslistalta, jollei toimielin toisin päätä.

14 Kunnanhallituksen esittelijästä määrätään tämän säännön 8 :ssä ja lautakunnan esittelijästä asianomaisen lautakunnan säännöksessä (17, 23, 29 ja 34 :t). Keskusvaalilautakunnan esittelijänä on lautakunnan sihteeri. Toimielin voi erityisestä syystä päättää, että asia käsitellään puheenjohtajan selostuksen pohjalta ilman viranhaltijan esittelyä. 49 Esteellisyyden toteaminen Toimielimen puheenjohtajan on tarvittaessa saatettava jäsenen tai muun läsnäoloon oikeutetun henkilön esteellisyys toimielimen ratkaistavaksi. 50 Äänestys ja vaalit Äänestyksestä ja vaalin toimittamisesta on soveltuvin osin voimassa, mitä valtuuston työjärjestyksessä määrätään. 51 Pöytäkirjan laatiminen, tarkastaminen ja nähtävänä pitäminen Pöytäkirjan kirjoittaa puheenjohtajan johdolla pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä edeltäpäin ilmoitettuna aikana toimielimen päättämässä paikassa. Toimielimen pöytäkirjaan merkitään: 1 järjestäytymistietoina: toimielimen nimi; kokouksen alkamis- ja päättymisaika sekä kokouspaikka; läsnä ja poissa olleet ja missä ominaisuudessa kukin on ollut läsnä; sekä kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 2 asian käsittelytietoina: asiaotsikko; selostus asiasta; päätösehdotus; esteellisyys; tehdyt ehdotukset ja onko niitä kannatettu; äänestykset: äänestystapa, äänestysjärjestys, äänestysesitys sekä äänestyksen tulos; vaalit: vaalitapa ja vaalin tulos; päätöksen toteaminen; sekä eriävä mielipide 3 laillisuustietoina oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus; puheenjohtajan allekirjoitus; pöytäkirjanpitäjän varmennus; merkintä pöytäkirjan tarkastuksesta; sekä merkintä nähtävänä pidosta, mikäli pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä.

15 Pöytäkirjaan liitettävissä oikaisuvaatimusohjeissa annetaan tarpeelliset ohjeet oikaisuvaatimuksen tekemiseksi. Pöytäkirjaan liitettävässä valitusosoituksessa on mainittava valitusviranomainen, valitusaika ja mitä valituskirjaan on liitettävä. Päätökseen, josta ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä valitusta, on liitettävä tästä ilmoitus ja samalla mainittava, mihin lain tai asetuksen kohtaan kielto perustuu. Mitä edellä on määrätty, noudatetaan soveltuvin osin viranhaltijan ja luottamushenkilön tekemiin päätöksiin. 52 Kunnanhallituksen ja lautakunnan otto-oikeus Asian ottamisesta kunnanhallituksen käsiteltäväksi voi päättää kunnanhallitus, kunnanhallituksen puheenjohtaja ja kunnanjohtaja. Asian ottamisesta lautakunnan käsiteltäväksi voi päättää lautakunnan ja sen puheenjohtajan lisäksi lautakunnan esittelijä. 53 Ottokelpoisen päätöksen ilmoittaminen Kunnanhallituksen alaisen viranomaisen on ilmoitettava kunnanhallitukselle tekemistään päätöksistä lukuun ottamatta seuraavia asioita tai asiaryhmiä, joista kunnanhallitus on päättänyt, ettei se käytä otto-oikeuttaan: - tämän hallintosäännön 66 :n 1-3 ja 7-8 kohdissa mainitut asiat. Lautakunnan alaisen viranomaisen on ilmoitettava lautakunnalle tekemistään päätöksistä lukuun ottamatta seuraavia asioita tai asiaryhmiä, joista lautakunta on ilmoittanut, ettei se käytä otto-oikeuttaan: - tämän hallintosäännön 66 :n 1-3 ja 7-8 kohdissa mainitut asiat. Ilmoitus on tehtävä neljän päivän kuluessa pöytäkirjan tarkastamisesta. Päätökset niissä asioissa, joista ei tarvitse ilmoittaa, voidaan otto-oikeuden estämättä panna täytäntöön, jollei yksittäistapauksessa ole ilmoitettu asian ottamisesta kunnanhallituksen tai lautakunnan käsiteltäväksi. HENKILÖSTÖORGANISAATIO 54 Osastojako Virasto-organisaation päävastuualueisiin pohjautuva osastojako on seuraava: Päävastuualue Hallintopalvelut Sivistyspalvelut Sosiaali- ja terveyspalvelut Tekniset palvelut Osasto Hallinto-osasto Opetus- ja nuoriso-osasto Sosiaali- ja terveysosasto Tekninen osasto

16 Osaston jakamisesta vastuu-/tulosyksiköihin päättää kunnanhallitus ja vastuuyksiköiden jakamisesta pienempiin yksiköihin lautakunta. Osastoa johtaa osaston päällikkö. Osaston päällikkönä toimivan viranhaltijan nimittää kunnanhallitus. Kunnanjohtaja on osastopäälliköiden esimies. 55 Johtoryhmä Kunnanjohtaja, osastopäälliköt sekä hallinto- ja taloussihteeri muodostavat johtoryhmän. Kunnanjohtaja voi täydentää johtoryhmän kokoonpanoa, mikäli katsoo sen tarkoituksenmukaiseksi. Johtoryhmä työskentelee kunnan toiminta-ajatuksen ja päämäärien mukaisten tavoitteiden saavuttamiseksi yhteistyössä osastojen henkilöstön kanssa. Johtoryhmä kokoontuu kunnanjohtajan kutsusta ja puheenjohdolla. Tarvittaessa kunnanjohtaja kutsuu johtoryhmän kokoukseen asiantuntijoita. 56 Henkilöstökokoukset Kunnanjohtaja kutsuu koolle henkilöstökokouksen, kun tavoitteiden saavuttaminen tai tiedottaminen sitä edellyttävät. Osaston päällikkö kutsuu koolle osastokokouksen ja esimies tulosyksikkönsä kokouksen, kun työn yhteinen kehittäminen tai tiedottaminen sitä edellyttävät. 57 Yhteistoimintamenettely Kunnan ja henkilöstön yhteistoiminnasta ja siinä noudatettavasta menettelystä on määräykset laissa työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa. Kunnan yhteistoimintaelimenä toimii yhteistyötoimikunta, jossa on sekä työnantajan että työntekijöiden edustus. TOIMIVALTA HENKILÖSTÖASOISSA 58 Yleismääräys Niistä virkasuhteeseen ja viranhaltijaan liittyvistä asioista, joista on säädetty kunnallisesta viranhaltijasta annetussa laissa (304/03) tai muussa laissa, päättää kunnanhallitus, ellei laissa ole toisin säädetty tai tässä hallintosäännössä taikka muussa johtosäännössä muuta määrätty. Kunnan henkilöstöasioista vastaavana viranhaltijana toimii hallinto- ja taloussihteeri, joka toimii myös kunnan palkka-asiamiehenä; hallinto- ja taloussihteeri voi tarvittaessa delegoida palkkaasiamiehen tehtävät alaiselleen viranhaltijalle. 59 Toimivalta viran perustamisessa ja lakkauttamisessa sekä virkasuhteen muuttamisessa työsuhteeksi Valtuusto päättää viran perustamisesta ja lakkauttamisesta. Virkasuhteen muuttamisesta työsuhteeksi päättää kunnanhallitus, jollei tässä hallintosäännössä toisin määrätä.

1 HALLINTOSÄÄNNÖN SOVELTAMINEN JA KUNNAN JOHTOSÄÄNNÖT 2 EDELLEENDELEGOINTI

1 HALLINTOSÄÄNNÖN SOVELTAMINEN JA KUNNAN JOHTOSÄÄNNÖT 2 EDELLEENDELEGOINTI KH 9.2.2015 26 LIITE 12 YPÄJÄN KUNTA muutokset punaisella HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: kunnanvaltuusto Voimaantulo: 1.1.2015 SISÄLTÖ 1. luku KUNNAN TOIMINTAA OHJAAVAT SÄÄNNÖT 1 HALLINTOSÄÄNNÖN SOVELTAMINEN

Lisätiedot

SYSMÄN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ

SYSMÄN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ SYSMÄN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ Kunnanvaltuusto hyväksynyt 15.11.2010 Voimaantulo 01.01.2011 2 SYSMÄN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty 15.11.2010 Voimaantulo 01.01.2011 Sisällysluettelo sivu 1 luku Yleiset

Lisätiedot

9.6.2014 UTAJÄRVEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ

9.6.2014 UTAJÄRVEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ 9.6.2014 UTAJÄRVEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ SISÄLTÖ I LUKU YLEISTÄ...4 1 SÄÄNNÖN SOVELTAMISALA...4 II LUKU HALLINNOLLINEN JAKO, TOIMIELIMET JA RATKAISUVALTA...4 2 LUOTTAMUSHENKILÖORGANISAATIO...4 3 PÄÄTÖSVALLAN

Lisätiedot

1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt

1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt MÄNTYHARJUN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty Kv 10.12.2008 Voimaantulo 1.1.2009 Muutokset/ Lisäykset 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt Hallintosäännössä määrätään

Lisätiedot

LAUKAAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ

LAUKAAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ LAUKAAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ Kunnanhallitus 9.3.2015 57 Valtuusto 30.3.2015 8 Sisällysluettelo I LUKU: YLEISET MÄÄRÄYKSET... 3 1 Säännön soveltamisala... 3 II LUKU: HALLINNOLLINEN JAKO, TOIMIELIMET JA

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA VESILAHDEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty: 25.11.2013 / 86 Voimaantulo: 01.01.2014 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET

VESILAHDEN KUNTA VESILAHDEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty: 25.11.2013 / 86 Voimaantulo: 01.01.2014 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 VESILAHDEN KUNTA VESILAHDEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: 25.11.2013 / 86 Voimaantulo: 01.01.2014 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt Hallintosäännössä

Lisätiedot

PAIMION KAUPUNKI HALLINTOSÄÄNTÖ

PAIMION KAUPUNKI HALLINTOSÄÄNTÖ PAIMION KAUPUNKI HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 16.12.2010 85 Voimaantulo 1.1.2011 Muutokset päivitetty kaupunginvaltuuston päätösten mukaisesti: - Kvalt 16.06.2011 43 - Kvalt 15.12.2011

Lisätiedot

LESTIJÄRVEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ JA JOHTOSÄÄNNÖT

LESTIJÄRVEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ JA JOHTOSÄÄNNÖT LESTIJÄRVEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ JA JOHTOSÄÄNNÖT Kunnanhallituksen johtosääntö Tilintarkastussääntö Sivistystoimen johtosääntö Teknisen toimen johtosääntö Kaustisen seutukunnan lautakunnan (Seutuvaltuusto)

Lisätiedot

KAARINAN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ

KAARINAN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto 1.12.2008 Kaupunginvaltuusto 23.2.2009 Kaupunginhallitus 20.4.2009 Kaupunginvaltuusto 27.4.2009 Kaupunginvaltuusto 14.12.2009 Kaupunginvaltuusto 27.8.2012 Kaupunginvaltuusto 21.1.2013

Lisätiedot

Hallintosääntö. Hyväksytty Hall 27.5.2015 50, ja Valt 12.6.2015 12 voimassa 1.8.2015 alkaen. - 1 -

Hallintosääntö. Hyväksytty Hall 27.5.2015 50, ja Valt 12.6.2015 12 voimassa 1.8.2015 alkaen. - 1 - Hallintosääntö Hyväksytty Hall 27.5.2015 50, ja Valt 12.6.2015 12 voimassa 1.8.2015 alkaen. - 1 - Sisällysluettelo Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä H a l l i n t o s ä ä n t ö 1.8.2015 alk Sisältö

Lisätiedot

Tämän luvun määräyksiä noudatetaan valtuustoa lukuun ottamatta kuntayhtymän toimielimissä.

Tämän luvun määräyksiä noudatetaan valtuustoa lukuun ottamatta kuntayhtymän toimielimissä. ÖSTERBOTTENS FÖRBUND - POHJANMAAN LIITTO kuntayhtymä Hyväksytty 5.5.2008 Muutos (35 ) hyväksytty 8.3.2010 HALLINTOSÄÄNTÖ Muutos (31, 35 ) hyväksytty 12.5.2014 1 luku Yleiset määräykset 1 Hallintosäännön

Lisätiedot

SODANKYLÄN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ

SODANKYLÄN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ SODANKYLÄN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ Kunnanvaltuusto 13.12.2007 95 2 Sivu SISÄLLYSLUETTELO 2-5 OSA I YLEISET MÄÄRÄYKSET. 6 I LUKU YLEISTÄ 6 1 Säännön soveltamisala 6 II LUKU HALLINNOLLINEN JAKO, TOIMIELIMET

Lisätiedot

Hallintosääntö 1.1.2015 -

Hallintosääntö 1.1.2015 - 1 (23) Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä 1.1.2015 - 2 (23) Sisällysluettelo Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hallintosääntö... 4 1 Luku Yleiset määräykset... 4 1 Hallintosäännön

Lisätiedot

SULKAVAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ 1.1.2015

SULKAVAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ 1.1.2015 SULKAVAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ 1.1.2015 Kunnanhallitus 3.12.2014 Kunnanvaltuusto 10.12.2014 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 luku... 4 YLEISET MÄÄRÄYKSET... 4 1 Soveltamisala... 4 2 Kunnan toiminta-ajatus... 4 3 Organisointi

Lisätiedot

Hallintosääntö. xx.xx.2011. Luonnos

Hallintosääntö. xx.xx.2011. Luonnos xx.xx.2011 muutokset 2 (25) Sisällysluettelo 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET...4 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt...4 2 LUKU ORGANISAATIO...4 2 Luottamushenkilöorganisaatio ja sen tehtävät...4

Lisätiedot

Hallintosääntö Kaupunginvaltuusto 3.3.2014 25 voimaan 1.5.2014

Hallintosääntö Kaupunginvaltuusto 3.3.2014 25 voimaan 1.5.2014 Hallintosääntö Kaupunginvaltuusto 3.3.2014 25 voimaan 1.5.2014 Hallintosääntö 2 (33) Sisällysluettelo 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET... 5 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kaupungin johtosäännöt... 5 2 LUKU

Lisätiedot

Ikaalisten kaupungin HALLINTOSÄÄNTÖ. Kvalt 1.12.2014, 67 (voimaan 9.12.2014)

Ikaalisten kaupungin HALLINTOSÄÄNTÖ. Kvalt 1.12.2014, 67 (voimaan 9.12.2014) Ikaalisten kaupungin HALLINTOSÄÄNTÖ Kvalt 1.12.2014, 67 (voimaan 9.12.2014) Hallintosääntö 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. LUKU HALLINTOSÄÄNNÖN SOVELTAMINEN JA KAUPUNGIN MUUT JOHTOSÄÄNNÖT... 4 2. LUKU ORGANISAATIO

Lisätiedot

Kurikan kaupungin hallintosääntö

Kurikan kaupungin hallintosääntö Kurikan kaupungin hallintosääntö Hyväksytty 20.6.2011 Voimaantulo 1.7.2011 1 Luku Yleiset määräykset 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt Hallintosäännössä määrätään päätöksenteko- ja

Lisätiedot

Seinäjoen kaupungin hallintosääntö

Seinäjoen kaupungin hallintosääntö Seinäjoen kaupungin hallintosääntö I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja johtosäännöt Hallintosäännössä määrätään kaupungin päätöksenteko- ja kokousmenettelystä. Hallintosäännön ohella

Lisätiedot

VETELIN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ

VETELIN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ VETELIN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ 2 Sisällysluettelo 1 luku YLEISET MÄÄRÄYKSET 4 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt 4 2 Kunnan toiminta-ajatus 4 2 luku KOKOUSMENETTELY 4 3 Luvun määräysten

Lisätiedot

AKAAN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA HALLINTOSÄÄNTÖ

AKAAN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA HALLINTOSÄÄNTÖ AKAAN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA HALLINTOSÄÄNTÖ Valtuusto hyväksynyt 17.12.2014 SISÄLLYSLUETTELO 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kaupungin johtosäännöt 1 2 LUKU LUOTTAMUSHENKILÖORGANISAATIO

Lisätiedot

EURAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ

EURAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ EURAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ 1.2.2013 alkaen Khall 21.1.2013 Valt 28.1.2013 2 Sisällysluettelo I luku YLEISET MÄÄRÄYKSET sivu 1 Säännön soveltaminen... 1 2 Toimintastrategiat... 1 II luku LUOTTAMUSHENKILÖORGANISAATIO

Lisätiedot

Sivu 1 / 25 HALLINTOSÄÄNTÖ

Sivu 1 / 25 HALLINTOSÄÄNTÖ Sivu 1 / 25 HALLINTOSÄÄNTÖ Yhtymähallitus 1.10.2014 Yhtymävaltuusto 8.10.2014 Sivu 2 / 25 I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET JA ORGANISAATIO...4 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kuntayhtymän johtosäännöt...4 2

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ

LEMPÄÄLÄN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ 1 LEMPÄÄLÄN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ Valtuuston hyväksymä 12.12.2012, voimaantulopäivä 1.1.2013 YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt 2 Toimivallan siirtäminen Hallintosäännössä

Lisätiedot

ISOJOEN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ

ISOJOEN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ ISOJOEN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ Kunnanvaltuusto 28.5.2015 / 23 Voimaan 1.6.2015 2 Sisältö I YLEISET MÄÄRÄYKSET... 4 1 Soveltaminen... 4 II LUOTTAMUSHENKILÖJÄRJESTELMÄ... 4 2 Luottamushenkilöjärjestelmä ja

Lisätiedot

HALLINTOSÄÄNTÖ 1 (17)

HALLINTOSÄÄNTÖ 1 (17) HALLINTOSÄÄNTÖ 1 (17) 2 (17) Sisältö 1 luku Yleiset määräykset... 4 1 Hallintosäännön soveltaminen ja Uudenmaan liiton muut säännöt... 4 2 luku Uudenmaan liiton hallinnon järjestäminen... 4 2 Luottamushenkilöorganisaatio...

Lisätiedot

HALSUAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ

HALSUAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ 1 HALSUAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ 2 I luku YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Soveltamisala II luku KUNNAN ORGANISAATIO 2 Luottamushenkilöorganisaatio 3 Päävastuualueet ja niiden jakaminen toimialueiksi 4 Henkilöstö-

Lisätiedot

1 KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA 002 01 T:JOHTSÄÄNHALLSÄÄN.002. Kaupunginvaltuuston 13.11.1995 hyväksymä. voimaantulo 1.11.1995

1 KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA 002 01 T:JOHTSÄÄNHALLSÄÄN.002. Kaupunginvaltuuston 13.11.1995 hyväksymä. voimaantulo 1.11.1995 1 HALLINTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston 13.11.1995 hyväksymä. voimaantulo 1.11.1995 Kaupunginvaltuuston muutokset: 18.12.1995 (voimaantulo 1.1.1996), 9.12.1996 (voimaantulo 1.1.1997), 20.1.1997 (voimaantulo

Lisätiedot

Toimielin pitää kokouksensa päättämänään aikana ja päättämässään paikassa.

Toimielin pitää kokouksensa päättämänään aikana ja päättämässään paikassa. Riihimäen kaupunki SÄÄNNÖT RIIHIMÄEN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty 9.12.2013 Voimaantulo 1.1.2014 1 luku Yleiset määräykset 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kaupungin johtosäännöt 2 luku Kokousmenettely

Lisätiedot

ETELÄ-SAVON KAMPUSKIINTEISTÖT KUNTAYHTYMÄ (aik. Mikkelin ammattikorkeakouluyhtymä) HALLINTOSÄÄNTÖ

ETELÄ-SAVON KAMPUSKIINTEISTÖT KUNTAYHTYMÄ (aik. Mikkelin ammattikorkeakouluyhtymä) HALLINTOSÄÄNTÖ 1 (13) ETELÄ-SAVON KAMPUSKIINTEISTÖT KUNTAYHTYMÄ (aik. Mikkelin ammattikorkeakouluyhtymä) HALLINTOSÄÄNTÖ Voimaantulo 1.1.2015 Mikkelin ammattikorkeakouluyhtymän hallitus Mikkelin ammattikorkeakouluyhtymän

Lisätiedot