JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Sivu 6 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 7 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1. Sivu 6 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 7 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4"

Transkriptio

1 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Sosiaali- ja terveyspalvelujen tilaajajaosto Aika klo 16:30-17:27 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 6 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 7 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 8 Sosiaali- ja terveyspalvelujen helmikuun kuukausiraportti ja talousarviomuutoksia vuodelle Sosiaalihuoltolain uudistuksen toimeenpano, varhaisen tuen lapsiperheiden kotipalvelun myöntämisen perusteet ja lapsiperheiden tilapäisen kotipalvelun maksut Nuorten kehitysvammaisten päivätoimintaryhmän vakinaistaminen Yhteispäivystystä koskeva selvitys 20

2 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Sosiaali- ja terveyspalvelujen tilaajajaosto Läsnä Keskisalo Pentti puheenjohtaja Bogdanoff Eero jäsen Heinonen Eila jäsen Huovinen Tuija jäsen Kukkonen Pekka jäsen Paalanen Saara jäsen Tolkki Jaana jäsen Hattunen Jenna varajäsen Nyyssönen Leena varajäsen Väänänen Risto talous- ja strategiajohtaja Huikuri Satu tilaajajohtaja, esittelijä Lintumäki Päivi tilaajajohtaja, Outokumpu Päivinen Katriina tilaajajohtaja, Kontiolahti Virolainen Pertti kansliasihteeri, pöytäkirjanpitäjä Poissa Hiltunen Liisa jäsen Kukkonen Seppo jäsen Pennanen Eija jäsen Törmälä Anssi jäsen Kauppinen Markku kaupunginhallituksen puheenjohtaja Karjalainen Kari kaupunginjohtaja Allekirjoitukset Pentti Keskisalo puheenjohtaja Pertti Virolainen pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu Tuija Huovinen pöytäkirjan tarkastaja Pekka Kukkonen pöytäkirjan tarkastaja Pöytäkirja yleisesti nähtävillä Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä Joensuun kaupungintalolla alkaen Pöytäkirjanpitäjä Pertti Virolainen

3 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Sosiaali- ja terveyspalvelujen tilaajajaosto Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus SOTETIJ 6 Tilaajajohtajan päätösehdotus: Puheenjohtaja päättää todeta kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Päätös: Totesi.

4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Sosiaali- ja terveyspalvelujen tilaajajaosto Pöytäkirjan tarkastajien valinta SOTETIJ 7 Tilaajajohtajan muutettu päätösehdotus: Sosiaali- ja terveyspalvelujen tilaajajaosto päättää valita pöytäkirjan tarkastajiksi jäsenet Tuija Huovinen ja Pekka Kukkonen. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

5 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveyspalvelujen tilaajajaosto Sosiaali- ja terveyspalvelujen helmikuun kuukausiraportti ja talousarviomuutoksia vuodelle / /2013 STLTK Sosiaali- ja terveyspalvelujen vuoden 2015 ensimmäinen kuukausiraportti laaditaan helmikuun tilanteesta. Vuoden 2015 alusta Joen suu-kon tio lah ti-ou tokum pu sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alue toimii budjetillisena net to yk sik kö nä, joten kuukausiraportointiin ei enää sovelleta kirjanpidollisen tase yk si kön kaavoja. Kuntien välisiin maksuosuuksiin muutos ei vaikuta, kuntien vä li set kustannukset jaetaan edelleen kuntamaisema järjestelmällä. Helmikuun tilanteen mukaan sosiaali- ja terveyspalvelujen ylijäämä on 5 milj. eu roa kun vuosi sitten vastaavaa ylijäämä oli n. 6,3 milj. euroa. Nettoyksikön ylijää mä on 5,5 milj. euroa. Helmikuun ylijäämätilannetta arvioitaessa on huomattava, et tä ostopalvelumenot ovat kirjautuneet pääosin vasta tammikuulta ja eri kois sai raan hoi don menot 1,5 kk:lta. Sosiaali- ja terveyspalvelujen toimintakate ilman kuntien maksuosuuksia on 41,6 milj. euroa ja nettomenot ovat kasvaneet edellisen vuoden vastaavasta tilan tees ta 4,9%. Henkilötyökuukaudet ovat kasvaneet vuoden 2014 helmikuun ti lan tees ta n. 59 henkilötyökuukautta, mikä näkyy myös reippaana 5,1%:n henki lös tö me no jen nousuna. Myös palvelujen ostot ovat kasvaneet 4,7% vuoden takai seen tilanteeseen nähden. Myös muut toimintakulut ovat nousseet 4,9%, mi kä johtuu pääasiassa välivuokraustoiminnan määrällisestä kasvamisesta. Joensuun sosiaali- ja terveyspalvelujen nettomenot ovat 32,8 milj. euroa, kasvua edel li sen vuoden vastaavasta ajankohdasta on 5,5%. Kontiolahden nettomenot ovat n. 5,1 milj. euroa ja kasvu vuoden 2014 helmikuun tilanteeseen verrattuna on 3,8%. Outokummun menot ovat 3,7 milj. euroa ja vastaavasti kasvuprosentti on 1,6. Helmikuun perusteella tehdyn laskennallisen ennusteen mukaan Joensuun budjet ti pysyisi kokonaisuutena tilauksessaan ja Kontiolahden budjetti olisi ylit tymäs sä yhteensä sosiaalipalveluissa ja erikoissairaanhoidossa. n. 0,7 milj. euroa. Ou to kum mun talousarvio vuodelle 2015 on 1,8 milj. euroa suurempi kuin vuoden 2014 tilinpäätös ja Outokummun talousarvio on selkeästi alittumassa al ku vuo den toteuman perusteella. Outokummun talousarvioon esitetään tehtäväksi n. 0,6 milj. euron nettomäärärahojen vähennys. Tässä vaiheessa menojen vä hen nys kohdistuu kaikkiin muihin tulosalueisiin paitsi erikoissairaanhoitoon. Mikäli eri kois sai raan hoi don menojen kehitys jatkuu edellisen vuoden kaltaisena, voi daan myös erikoissairaanhoidon budjettia tarkastella toisen osavuosikatsauksen yh tey des sä uudelleen. Joensuun kaupunginhallitus edellytti talousarvion yhteydessä, että toimisto- ja asian tun ti ja pal ve luis ta vähennetään menoja koko kaupungin osalta. Joensuun so si aa li- ja terveyspalveluista on toimisto- ja asiantuntijapalveluja vähennetty euroa. Talousarviomuutosten yhteydessä on tarkasteltu myös suoritteita ja todettu, että Joensuun laitospaikkojen käyttö on Kontiolahdella li sään ty mässä, mikä puolestaan nostaa Joensuun kustannuksia ja johtaa Joensuun osalta ko ko nai suu te na siihen, että Joensuun nettomenot kasvavat euroa. Kon-

6 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveyspalvelujen tilaajajaosto tio lah del la Joensuun ostoista tulevat nettomenojen vähennykset on puolestaan siir ret ty vammaispalvelujen menojen katteeksi, joten Kontiolahden talousarvio pie ne nee euroa. Muita talousarviomuutoksia ei Kontiolahteen tässä vaihees sa esitetä. Liitteenä 1 olevassa kuukausiraportissa toiminta ja talous on esitetty lyhyesti kun nit tain. Liitteessä 2 on esitettävät talousarviomuutokset pal ve lu ar vio tau lukoit tain. Valmistelijat: talousjohtaja Anne Kosonen, toimistopäällikkö Arja Jaatinen, vs. hoi to- ja hoivapalvelujen johtaja Sei ja Karukannas, sosiaalipalvelujen johtaja Lee na Korhonen Sosiaali- ja terveysjohtajan päätösehdotus: Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää 1. merkitä liitteen 1 mukaisen helmikuun kuukausiraportin tiedoksi. 2. esittää tilaajajaostolle liitteen 2 mukaisten talousarviomuutosten ja kun nittais ten maksuosuuksien muutoksen hyväksymistä. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. SOTETIJ 8 Talousarviomääräysten mukaan tilausten toteutuminen tulee käsitellä kuukausittain. Ensimmäinen raportti laaditaan helmikuun lopun tilanteesta. Sosiaali- ja terveyslautakunta on käsitellyt tilausten toteutumista ja esittänyt tilauksiin tehtäviä muutoksia. Tilausten toteutuminen ja esitetyt muutokset ovat pykälän liitteenä. Seuraavassa on esitelty tilausten toteutumista kunnittain erityisesti talousarviossa pysymisen ja toiminnassa tapahtuneiden muutosten näkökulmasta. Tilaajajaosto on edellyttänyt, että terveyskeskusten vastaanottotoiminnasta raportoidaan erikseen kuukausittain. Ensimmäinen raportti (liite) on laadittu ajalta Raporttiin on koostettu tietoa terveysasemittain puheluiden määrästä, vastausprosenteista sekä käyntimäärien kehittymisestä. Raporttia kehitetään edelleen. Tilaajajohtaja (Joensuu): Joensuun tilauksen toteuma helmikuun lopussa oli 14,8 %. Laskennallinen toteumaprosentti olisi 16,7 %. Kasvua edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden on 4,6 % (ei sis. ympäristöterveydenhuoltoa). Terveyspalvelut Tilauksen toteutumisen näkökulmasta merkittävä riski kohdistuu erikoissairaanhoidon kehitykseen, koska vuoden 2015 talousarvio on

7 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveyspalvelujen tilaajajaosto käytännössä vuoden 2014 toteutuman tasolla. Alkuvuoden jäsenkuntalaskutus on PKSSK:n oman toiminnan osalta ollut kuitenkin edellisvuotta pienempää. Lisäksi jonotuspäivien kustannukset ovat olleet hallinnassa. Tilauksessa pysyminen on mahdollista, mikäli kehitys jatkuu samansuuntaisena. Vastaanottotoiminnan kehittämistyö on käynnistynyt. Tilauksen toteutumisessa on haasteita mm. Siilaisen tilamuutosten ja hoitotarvikejakelun kustannusten kehityksen osalta. Koulu- ja opiskeluterveydenhuollon osalta erityisesti lukioiden ja ammattioppilaitosten osalta nykyinen lääkäriresurssi on riittämätön asetuksen edellyttämiin tarkastuksiin. Suun terveydenhuollossa hammaslääkäritilanne on edelleen haasteellinen. Välinehuollon järjestäminen Siilaisen peruskorjauksen ja laajennuksen aikana ja sen jälkeen on selvittelyn alla. On todennäköistä, että tältä osin tilausta joudutaan vuoden 2015 aikana tarkistamaan. Mielenterveyspalveluiden asumispalveluiden rakenteiden keventämistä viedään eteenpäin. Eri toimintojen tavoitteellisuuteen kiinnitetään enenevässä määrin huomiota. Kuntoutuksen tilaus on toteutumassa. Terapiapalveluiden keskimääräisiä asiakasmääriä/työntekijä on seurattu. Hoito- ja hoivapalvelut Helmikuun lopussa Joensuussa oli 322 omaishoidon tuen saajaa, heistä 142 (44 %) on yli 75 - vuotiaita. Talousarvioon varatusta määrärahasta on vielä käytettävissä noin euroa. Kotihoidon välitön asiakastyöaika on lähes tavoitteen (60 %) mukainen (tot. 59,4 %.). Vaarat-Pyhäselkä alueella on käynnistetty sairaanhoitajapilotti, jonka myötä alueella on mahdollisuus saada tehostettua kotisairaanhoitopalvelua myös iltaisin ja viikonloppuisin. Kotisairaalatoimintaa on laajennettu. Kuntouttavaan päivätoimintaan on laadittu toimintamalli kuntoutuksen arvioinnista. Tehostettuun palveluasumiseen odotti helmikuun lopussa 91 asiakasta, joista sairaalaosastoilla 65, lyhytaikaispaikoilla 4 ja omassa kodissaan 22. Senioripihan avautumisen myötä odottavien määrä väheni 48 :lla. Yksityistä palveluasumista ostettiin 398 asiakkaalle. Ostopaikan vähentäminen tilauksen mukaisesti aloitetaan Senioripihan avautumisen jälkeen. Tk-sairaaloiden täyttöasteet ovat olleet alkuvuonna korkeat. Siilaisen ja Kotilahden osalta alkuvuonna valmistauduttiin muuttoihin. Toiminnan kehittämistä jatketaan vuoden 2015 aikana tavoitteena potilaan nopeammat siirtymiset raskaammista palveluista kevyempiin, kuntouttavan työotteen ja työergonomian vahvistaminen sekä akuuttihoidon lisääminen ja pitkäaikaispaikkojen vähentäminen. Sosiaalipalvelut

8 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveyspalvelujen tilaajajaosto Toimeentulotukimenojen kehitys on alkuvuonna ollut myönteinen: menot sekä asiakasmäärä ovat kokonaisuutena edellisvuotta alhaisemmalla tasolla. Asumisen tukipiste sai hankerahoitusta vielä vuodelle Kuntouttavan työtoiminnan asiakasmäärä on ollut edellisvuotta korkeammalla tasolla ja asiakasmääriä pyritään kasvattamaan edelleen. Perhepalveluissa lapsiperheiden kotipalvelu on siirretty lastensuojelusta ehkäiseviin lapsiperhepalveluihin eivätkä asiakasmäärät tästä johtuen ole vertailukelpoisia. Avohuoltoon kohdistuu edelleen kova paine, vaikka kodin ulkopuolelle sijoitettujen määrä on ollut laskussa. Jälkihuollon asiakasmäärä on ollut kasvussa, kun osa sijoitetuista nuorista siirtyy jälkihuollon palveluiden piiriin. Kasvatus- ja perheneuvolan asiakasmäärä on kasvanut kirjauskäytännön tarkentumisen seurauksen (puhelinkäyntien tilatointi). Nuorisoasemalla on lisätty nuorten päihteidenkäyttöön liittyvää ohjausta ja hoitoa. Vammaispalveluiden tilaukseen on esitetty siirrettäväksi aikuissosiaalityöstä ja perhepalveluista 0,55 milj. euroa. Tästä huolimatta tilauksen toteuttaminen on haasteellista, mistä johtuen tilaaja-tuottaja -yhteistyössä on käynnistetty tarkemman analyysin ja sen pohjalta tehtävien toimenpide-esitysten valmistelu. Tilauksen toteutumisen näkökulmasta merkittävimmät haasteet liittyvät vaikeavammaisten henkilökohtaiseen apuun sekä palveluasumiseen sekä kehitysvammaisten osalta asumispalveluiden ostoihin. Kehitysvammaisten palveluiden osalta aloitettiin tammikuun lopulla lasten ja nuorten tilapäinen hoitokokeilu tavoitteena vähentää kalliita tilaispäishoidon hoitopäiviä. Tilausmuutoksessa on huomioitu vammaispalveluiden määrärahasiirron ohella toimisto- ja asiantuntijapalveluiden säästötavoite sekä tarkennettu joensuulaisten hoitopäivä Kontiolahden laitospaikkojen käytön osalta ja tehty eräitä muita tarkistuksia tilausten sisällä. Kontiolahden laitospaikkojen käytön johdosta Joensuun tilaus kasvaa eurolla. Kokonaisuutena Joensuun sosiaali- ja terveyspalveluiden tilauksessa pysyminen on edellä kuvatuista riskitekijöistä huolimatta mahdollista. Tilaajajohtaja (Kontiolahti): Kontiolahden sosiaali- ja terveystoimen tilaus on toteutunut 2/ ,1 %. Vastaavana aikana 2/2014 sosiaali- ja terveystoimen tilaus oli 15,2 %. Kontiolahden tilauksen toteuman kasvu on vuoden 2014 tilanteeseen verrattuna 3,8 %. Helmikuun toteumasta erottuvat tarkempaan seurantaan erityisesti sosiaalipalveluiden tilauksen alta vammaispalvelut ja perhepalvelut. Vammaispalveluiden toteuma on 11,4 %. Vammaispalveluiden palveluissa on aloitettu jo tekemään selvitystä siitä, riittävätkö varatut määrärahat sekä samalla tarkastellaan vaihtoehtoisia palvelun tuottamismahdollisuuksia siihen, ettei tilaus ylittyisi. Myös erikoissairaanhoidon toteuma (17,8 %)on samaa tasoa kuin edellisen vuoden vastaavana ajankohtana. Terveyspalveluiden ja hoiva- ja hoitopalveluiden tilaus on toteutunut tilauksen mukaisesti, jopa joissakin kohtaa alittaen tilauksen. Erityisenä maininta voi sanoa, että Kontiolahden terveysasemalla alkanut Hyvä vastaanotto toimintamallin kehittäminen on hyvällä alulla ja Lehmon terveysasemalla aloitetaan kokeiluna iltapäivystys

9 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveyspalvelujen tilaajajaosto kerran viikossa maaliskuusta toukokuulle. Sosiaalipalveluiden tilaukseen kuuluva perhepalveluiden osalta on tapahtunut muutoksia, jotka vaikuttavat asiakasmääriin. Lapsiperheiden ehkäisevän työn perinne on Kontiolahdella vanhastaan olemassa ja uuden sosiaalihuoltolain myötä kotipalvelu on siirretty takaisin osaksi ehkäiseviä palveluita. Nämä asiakkaat ovat vuonna 2014 kirjautuneet lastensuojelun avohuollon asiakkaiksi ja siksi avohuollon asiakasmäärä on laskenut. Paine avohuollon lastensuojelussa on toisaalta kasvanut erittäin paljon. Vaikka kodin ulkopuolelle sijoitettujen määrä on selvästi viimevuotista pienempi, on alenema johtunut lyhytaikaisten sijoitusten vähenemisestä. Perhepalvelujen talousarviossa pysyminen aiheuttaa paineita, mikäli alkuvuoden kehitys pysyy samanlaisena koko vuoden. Vammaispalveluiden osalta tilanne on pysynyt jokseenkin samankaltaisena toimenpiteistä huolimatta. Toteuma on 16,3 %. edellisenä vuonna toteuma oli 10,7 %. Palvelusuunnitelmien yhteydessä henkilökohtaista avun järjestämistavan muutoksia tehdään edullisemmalle palveluntuottajalle ja suoraan työnantajamalliin. Suurimmat haasteet ovat vaikeavammaisten palveluissa henkilökohtaisen avun ja palveluasumisen osalta. Sosiaalityön tilaus on toteutunut 12,3 %. Verrattuna edelliseen vuoteen toteuma on samaa tasoa, joten paineita ei toimeentulotukeen ainakaan vielä ole olemassa. Toimeentulotukiasiakkaiden määrä on pysynyt kutakuinkin ennallaan. Kuntouttavaan työtoimintaan osallistuvien määrä on kasvanut erittäin hyvin ja toimintaa kehitetään edelleen. Hoito ja hoivan toteuma on 11,7 %, joka on alempi kuin viime vuoden toteuma samana ajan kohtana ( 12,6%). Helmikuun lopussa oli 51 omaishoidon tuen saajaa, heistä 23 (45 %) on yli 75 - vuotiaita. Uusia hakemuksia on tullut jo 8 kappaletta. Kotihoito toteutuu tämän hetkisen arvion perusteella tilauksen mukaisesti. Kontiolahdella oli helmikuussa säännöllisen kotihoidon asiakkaita 97 ja tilapäisen kotihoidon asiakkaita 32. Välitön asiakastyöaika oli helmikuussa 52,7 %. Myös asumispalveluiden talousarvio toteutuu tämän hetkisen arvion perusteella suunnitellusti. Tehostettuun asumispalveluun odotti helmikuun lopussa 8 asiakasta, joista 5 terveyskeskuksen vuodeosastolla. Uusi perhehoitokoti aloitti toimintansa tammikuussa. Lyhytaikaista hoivaa tarvitseville asiakkaille on käytössä 4 paikkaa. Terveyskeskus-sairaalan talousarvio toteutuu tämän hetkisen arvion perusteella tilauksen mukaisesti. Kuormitusprosentti oli tammikuussa 97,5 % ja helmikuussa 105,2 %. Perhehoitokodin perustamisen vuoksi potilaspaikkamäärä on vuoden 2015 alusta alkaen pudotettu 43 paikasta 40 potilaspaikkaan. Joensuulaisten laitospaikkojen käyttöä on lisätty osastolla. Hoivan ja hoidon tilauksessa euroa siirretään vammaispalveluiden henkilökohtaisen avun määrärahaan, johtuen joensuulaisten laitospaikkaostoista. Vaikka aikuispsykososiaaliset palveluissa mielenterveyspalvelujen kysyntä on kasvanut, se ei ainakaan toistaiseksi aiheuta painetta talousarvion pysymisessä.

10 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveyspalvelujen tilaajajaosto Suun terveyden tilauksessa ei ole paineita. Toteuma on 2/ ,6 %. Kiireetön hoito pystytään antamaan lakisääteisissä aikarajoissa. Tilaajajohtaja (Outokumpu): Outokummun tilauksen toteuma helmikuun lopussa oli 13,8 %. Laskennallinen toteumaprosentti olisi 16,7 %. Kasvua edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden on 1,6 %. Terveyspalvelut Muutosta terveyspalveluihin tuli vuoden vaihteessa, kun Outokummun iltapäivystys kolmen kunnan päivystysrinkinä päättyi ja iltapäivystys siirtyi Tikkamäelle. Muutos lisäsi resursseja päiväpäivystykseen, mm. hoitajien työpanosta, ja näin tehokas päiväaikainen toiminta vähentää potilasvirtaa Tikkamäelle. Tilauksessa oli varauduttu uutena palveluna suolistosyöpäseulonnat, mutta tämä ei mahdollistu syöpäjärjestön kapasiteetin riittämättömyyden takia vielä vuonna Mielenterveys- ja päihdepalvelujen toimintoja ollaan tehostamassa. Nykytilanne ja hoitoprosessit on kartoitettu. Kevään kuluessa prosesseja tehostetaan mm. päällekkäisyyksiä poistamalla ja Vaskikammarin toiminnan tehostamisella. Kuntoutuksen terapiapalvelujen tuottamisesta on kuluvan kevään aikana tulossa tarkempi selvitys koko yta-alueen näkökulmasta. Tavoitteena olisi omien terapeuttien saaminen korvaamaan ostopalveluja. Muilta osin terveyspalveluissa ei juurikaan muutosta aiempaan. Hoito- ja hoivapalvelut Omaishoidossa on 43 omaishoidontuen saajaa. Vapaata määrärahaa jäljellä noin 2000 euroa. Kotihoidossa käynnistettiin yöhoito. Medimobiili otettiin käyttöön helmikuussa. Kotihoidon välitön asiakastyöaika 55,8 %. Tilauksen mukaisesti Outokummun sairaalan toimintaa kehitetään vuoden 2015 aikana tavoitteena nopeammat siirtymiset raskaammista palveluista kevyempiin palveluihin, laitoshoidon vähentäminen ja akuuttihoidon lisääminen. Kuntouttavaa työotetta ja työergonomiaa vahvistetaan ottamalla kuntoutuspassit käyttöön vuoden 2015 aikana Outokummun tk-sairaalassa. Siilaisen fysioterapiapilotin malleja hyödynnetään myös Outokummussa. Tk-sairaalan osasto on osallistunut Tutka -hankkeeseen, jonka tavoitteena on tiimityön ja työyhteisötaitojen kehittäminen. Lean -ajattelumallia jalkautetaan myös Outokumpuun. Sosiaalipalvelut Lapsiperheiden kotipalvelu on siirretty vuoden alusta osaksi ehkäisevää lastensuojelutyötä. Asiakkaat ovat olleet vuonna 2014 lastensuojelun

11 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveyspalvelujen tilaajajaosto asiakkuudessa, joten lastensuojeluasiakkuuksien määrä on näennäisesti laskenut. Outokummussa yhteistyötä on tehty ennaltaehkäisevästi jo ennenkin, joten toimintatapoihin tämä ei tuo juurikaan uutta. Lastensuojelussa on menossa seesteinen vaihe. Sekä avohuollon asiakasmäärä että kodin ulkopuolelle sijoitettujen määrä on viime vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden alhaisemmalla tasolla. Lapsiperhepalveluja kehitetään edelleen ja siihen palkataan määräaikainen kehittäjä 7 kk:n työpanoksella. Lapsiperhepalvelujen kehittämishankkeeseen on varattu euron uusi määräraha, joka esitetään lisättäväksi perhepalveluihin tilauksen muutoksessa. Outokummun sosiaali- ja terveyspalvelujen tilauksen muutos Sosiaali- ja terveyslautakunta esittää Outokummun tilauksen pienentämistä 0,6 milj. euroa. Muutos on käyty tilaajan ja tuottajan kanssa yhdessä läpi. Erikoissairaanhoidon osalta määrärahoihin ei tässä vaiheessa esitetä muutosta. Tilaajajohtajan päätösehdotus: Sosiaali- ja terveyspalvelujen tilaajajaosto päättää käsitellä tilausten toteutumisen ajalla ja hyväksyä tilausten ja kuntien maksuosuuksien muutokset liitteen mukaisesti. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. Liitteet Sosiaali- ja terveyspalveluiden kuukausiraportti helmikuu 2015 Talousarviomuutoksia vuodelle 2015 Terveysasemien vastaanottotoiminnan seuranta

12 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveyspalvelujen tilaajajaosto Sosiaalihuoltolain uudistuksen toimeenpano, varhaisen tuen lapsiperheiden kotipalvelun myöntämisen perusteet ja lapsiperheiden tilapäisen kotipalvelun maksut 5325/ /2015 STLTK Sosiaalihuoltolaki uudistui vuoden 2015 alusta. Uusi sosiaalihuoltolaki ( 1301/2014) tulee voimaan kuitenkin niin, että 19 :ää (kotipalvelu) sovel le taan alkaen ja 46, 47 ja 49 :ää alkaen. Sosiaalihuolto on kokonaisvaltaista hyvinvointipolitiikkaa. Lain sää dän tö uu distuk sen tavoitteena on vahvistaa sosiaalihuoltolain asemaa keskeisenä yleis la kina, edistää sosiaalihuollon yhdenvertaista saatavuutta ja saavutettavuutta. Lisäk si tavoitteena on siirtää sosiaalihuollon painopistettä korjaavista toimista hyvin voin nin edistämiseen ja varhaiseen tukeen sekä vahvistaa asiakaslähtöisyyttä ja kokonaisvaltaisuutta. Yhtenä tavoitteena on myös turvata tuen saantia ih misen omissa arkiympäristöissään mm. lähiverkostojen kartoittamisen kautta. Lais sa määritellään sosiaalihuollon tehtäväkenttää, vahvistetaan ja edistetään mo ni alais ta yhteistyötä sekä turvataan sosiaalihuollon toimintaedellytyksiä sen vas tuul le ja osaamiseen kuuluvissa tehtävissä. Sosiaalihuoltolaissa perhepalvelujen painopiste muuttuu perhepalveluihin ilman las ten suo je lu asiak kuut ta. Tämä muutos edellyttää lapsen edun parempaa huomioi mis ta kaikessa viranomaisten ja ammattilaisten toiminnassa kaikissa so siaa li- ja terveyspalveluissa. Erityistä tukea tarvitsevat asiakasryhmät tulee huomioi da yleisissä palveluissa (on erityisiä vaikeuksia hakea ja saada tarvitsemiaan so si aa li- ja terveyspalveluja kognitiivisen tai psyykkisen vamman tai sairauden, päih tei den ongelmakäytön, usean yhtäaikaisen tuen tarpeen tai muun syyn vuoksi pois lu ki en korkeaan ikään liittyvät tuen tarpeet vrt. vanhuspalvelulaki 3 ). Laki li sää palveluja yleisiin perhepalveluihin ja takaa vahvempaa oikeutta palvelujen saa mi seen. Lisäksi edellytetään parempaa yhteistyötä eri sosiaali- ja ter vey den huol lon sektoreiden välillä ja lastensuojelun sekä muiden perheille palveluja tuot ta vien hyvää yhteistyötä. Palveluja myönnettäessä on otettava huomioon asiakkaan etu ja lapsen etu (4 ja 5 ). Laissa säädetään hyvinvoinnin edistämisestä neuvonnan ja ohjauksen järjes tä mi sel lä sekä rakenteellisella sosiaalityöllä (6 ja 7 ). Lisäksi kunnallisten viran omais ten on seurattava ja edistettävä erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden ja lasten ja nuorten hyvinvointia sekä kehitettävä palveluja kasvatuksen tu ke mi sek si (8, 9 ja 10 ). Kuntalaisten sekä mm. lasten ja nuorten hyvinvointia seu ra taan ohjelmien kautta. Uudentyyppistä sosiaalisen raportoinnin käytäntöä tulee liit tää alueellisesta näkökulmasta jo nyt tuotettavaan tietoon (esim. hy vin voin ti suun ni tel mien raportoinnit, säännölliset tilastot ). Sosiaalipalveluja on järjestettävä (11 ): 1. tueksi jokapäiväisestä elämästä selviytymiseen; 2. asumiseen liittyvään tuen tarpeeseen: 3. taloudelliseen tuen tarpeeseen;

13 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveyspalvelujen tilaajajaosto sosiaalisen syrjäytymisen torjumiseksi ja osallisuuden edistämiseksi; 5. lähisuhde- ja perheväkivallasta sekä muusta väkivallasta ja kaltoin koh telus ta aiheutuvaan tuen tarpeeseen; 6. äkillisiin kriisitilanteisiin liittyvään tuen tarpeeseen; 7. lapsen tasapainoisen kehityksen ja hyvinvoinnin tukemiseksi; 8. päihteiden ongelmakäytöstä, mielenterveysongelmasta sekä muusta sairau des ta, vammasta tai ikääntymisestä aiheutuvaan tuen tarpeeseen; 9. muuhun fyysiseen, psyykkisen, sosiaaliseen tai kognitiiviseen toi min ta kykyyn liittyvän tuen tarpeeseen; 10. tuen tarpeessa olevien henkilöiden omaisten ja läheisten tukemiseksi. Henkilöllä on oikeus välttämättömän huolenpidon ja toimeentulon tur vaa miseen kiireellisessä tapauksessa oleskelukunnassaan (12 ). Jos henkilö oleskelee sään nön mu kai ses ti tai pidempiaikaisesti työn, opiskelun tai vastaavien syiden vuok si kotikuntansa ulkopuolella, hän voi hakea sosiaalipalveluja kunnasta, jossa hän oleskelee. Kotikunnan ei tarvitse kuitenkaan järjestää sosiaalihuoltoa ul ko mail la oleskelevalle henkilölle. (57, Vrt. kotikuntalaki ja ter vey denhuol to lain 47.2 ). Lapsen terveyttä ja kehitystä turvataan niin, että lapsella ja hänen per heel lään on oikeus saada viipymättä lapsen terveyden tai kehityksen kan nal ta välttämättömät sosiaalipalvelut kaikkina vuorokauden aikoina. Palvelujen on tuet ta va vanhempia, huoltajia ja muita lapsen hoidosta ja kasvatuksesta vas taa via henkilöitä lapsen kasvatuksessa ja huolenpidossa ( 13). Kunnallisina sosiaalipalveluina on järjestettävä tuen tarpeisiin seuraavia so si aali pal ve lu ja: sosiaalityö, sosiaaliohjaus, sosiaalinen kuntoutus, perhetyö, ko ti palve lu, kotihoito, asumispalvelut, laitospalvelut, liikkumista tukevat palvelut, päih de työ, mielenterveystyö, kasvatus- ja perheneuvonta, lapsen ja vanhemman vä lis ten tapaamisten valvonta ja muut sosiaalipalvelut ( 14-26) sekä lisäksi so si aa li päi vys tys ympärivuorokautisesti kiireellisen ja välttämättömän avun tur vaa mi sek si (29 ). Kunnallisina sosiaalipalveluina järjestetään myös ns. erityislakien pii ris sä olevat sosiaalipalveluna sen mukaan kuin niistä erikseen säädetään. Sosiaalipalveluina on sosiaalihuoltolakiin uusina nimetty sosiaaliohjaus, so si aali nen kuntoutus, perhetyö, kotihoito, asumispalvelut, liikkumista tukevat pal velut, päihdetyö, mielenterveystyö, lapsen ja vanhemman välisten tapaamisten val von ta, sosiaalipäivystys. Kunnat ovat aiemminkin järjestäneet osittain em. pal ve lu ja muina tarpeellisina kunnan järjestäminä sosiaalipalveluina tai muiden la kien kautta. Laissa säädetään lisäksi sosiaalipalvelujen toteuttamisesta: Asiakkaalla on oikeus saada kirjallinen päätös palvelusta (ei sosiaalityö, sosiaaliohjaus tms.). Sosi aa li huol lon oikeusturvan parantamiseksi määräaikaa oikaisuvaatimuksen teke mi sek si pidennetään 14 kalenteripäivästä 30 kalenteripäivään. Toimeenpano sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alueella: Sosiaalityötä ja sosiaaliohjausta järjestetään eri ikäisille asiakkaille eri pal ve luko ko nai suuk sis sa. Sosiaalista kuntoutusta, joka on sosiaalityön ja so si aa li ohjauk sen keinoin annettavaa tehostettua tukea sosiaalisen toimintakyvyn vah vista mi sek si, syrjäytymisen torjumiseksi ja osallisuuden edistämiseksi, on mm.

14 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveyspalvelujen tilaajajaosto kun tout ta vas sa päivätoiminnassa. Lisäksi sosiaalista kuntoutusta tarjotaan avoimissa ryh mis sä esim. Outokummussa Vaskikammarin nuorten ryhmässä ja Kon tio lah des sa Laiturin ryhminä. Nuorten sosiaalisessa kuntoutuksessa tuetaan nuorten si joit tu mis ta mm. työ-, työkokokeilu- ja opiskelupaikkoihin. Nuorille sosi aa li toi men asiakkaille on nimetty sosiaaliohjaajat antamaan taloudellista neuvontaa ja oh jaus ta. Työllisyysasioissa on tiivis monialainen yhteistyö kuntien työl li syys pal ve lu jen ja te-toimiston kanssa. Perhetyötä ja lapsiperheiden kotipalvelua järjestetään lapsiperheiden varhaisen tuen ennaltaehkäisevissä palveluissa niin, että em. työntekijäresurssia on siir retty vuoden 2015 alkupuolella lastensuojelun perhetyöstä ja kotipalvelusta en nalta eh käi se viin palveluihin. Joensuussa lastensuojeluun saatiin kaksi mää rä ai kaista sosiaaliohjaajaa tämän yhteydessä. Muun kotipalvelun ja kotihoidon jär jes tämi seen lakimuutos ei tuo muutoksia. Varhaisentuen lapsiperheiden ko ti pal ve lun myön tä mi sel le on perhepalveluissa valmisteltu kriteerit liitteenä. Ennaltaehkäisevissä palveluissa järjestetään ostopalveluina adoptioneuvontaa se kä lasten ja vanhempien väliset tuetut tapaamiset. Valvotut tapaamiset to teute taan turvakodilla. Näiden palvelujen tarpeen arviointi ja myöntäminen on lasten val vo jien kautta. Perheitä tuetaan myös yhteistyössä järjestöjen kanssa: mm. täl lä hetkellä Pelastakaa lapset ry järjestää lapsille yökylätoimintaa. En nalta eh käi se vis sä palveluissa tullaan jatkossa kehittämään muita palveluja kuten pal ve lusete lin käyttöönottoa. Asumispalveluja järjestetään henkilöille, jotka tarvitsevat erityisestä syystä apua tai tukea asumisessa tai asumisensa järjestämisessä. Kotiin annettavat palvelut ovat ensisijaisia. Asumispalveluja voidaan järjestää tuettuna asumisena, pal velu asu mi se na tai tehostettuna palveluasumisena. Asumispalveluissa tulee saada tar peen mu kai set kuntoutus- ja terveydenhuollon palvelut. Asumispalveluja järjes te tään yhteistoiminta-alueella mm. vammaisille henkilöille, mie len ter veyskun tou tu jil le, päihdeongelmaisille, hoitoa ja huolenpitoa tarvitseville vanhuksille se kä erityistä tukea tarvitseville nuorille. Asumispalveluja järjestetään sekä oma na toimintana että ostopalveluna. Asumispalvelujen maksuihin ei tule muu tok sia. Liikkumista tukevia palveluja järjestetään henkilöille, jotka eivät kykene it se näises ti käyttämään julkisia liikennevälineitä. Ensisijaisena on esteetön ja toimiva jul ki nen joukkoliikenne mukaan lukien kutsu- ja palveluliikenne. Sosiaali- ja terveys lau ta kun ta on vahvistanut sosiaalihuoltolain mukaisen kulje tus pal ve lu jen myöntämisen ja asiakasohjeen, jota sovelletaan myös liikkumista tu ke viin palveluihin alkaen. Päihdetyötä tehdään osana sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja. Päihdetyön eri tyis pal ve lut järjestetään yhteistoiminta-alueella terveyspalvelujen alla os topal ve lui na. Päihdehuollon asumispalvelut järjestetään aikuissosiaalityössä. Sosi aa li huol lon mielenterveyspalveluja ovat muun muassa mie len ter veys kun toutu jien asumispalvelut, sosiaalinen kuntoutus ja mielenterveyskuntoutujien te rapeut ti nen päivätoiminta, jotka yhteistoiminta-alueella järjestetään mie len terveys kes kuk sen alaisina toimintoina. Lisäksi mielenterveystyötä tehdään osana per he neu vo la toi min taa, nuorisoasemalla tehtävässä työtä, lastensuojelussa ja päih de huol los sa.

15 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveyspalvelujen tilaajajaosto Sosiaalipäivystys järjestetään maakunnan kuntien ja Heinäveden (pl. Valtimo) kans sa yhteistyönä niin, että virka-ajan ulkopuolinen sosiaalipäivystys kai kenikäi sil le järjestetään Joensuun kaupungin sosiaalipalveluissa. Virka-ajalla kunnat hoi ta vat sosiaalipäivystyksen itse. Yhteistoiminta-alueella on eri palveluissa tietyt hälytyskeskukselle annetut puhelinnumerot, joiden kautta virka-ajan so si aali päi vys tys asiat yhdistyvät oikeille tahoille. Sosiaalipäivystys toteutetaan osin va ral la olon kautta. Varallaolon takapäivystys ollaan siirtämässä kesällä 2015 tur va ko dil le sen toiminnassa mahdollisesti tapahtuvien muutosten myötä. So siaa li päi vys tyk sen ja turvakodin yhteyteen on suunnitteilla myös väkivaltatyön avo työ tä yhteistyössä muiden maakunnan kuntien kanssa. Asiakkaalle on nimettävä omatyöntekijä asiakkuuden ajaksi, mikäli sitä ei ole nimet ty muussa palvelussa tai sen nimeäminen on muusta syystä tarpeetonta (esim. kertaluontoinen asiointi). Omatyöntekijäasia käsiteltiin so si aali- ja ter veys lau ta kun nas sa ( 14). Palvelutarpeen arviointi tulee tehdä nä ky vämmäk si kai kis sa palveluissa. Erityistä tukea tarvitsevien asiakkaiden statuksen mää rit te lee sosiaalityöntekijä, joka toimii myös omatyöntekijänä. Jos perheen pal ve lun tar ve tulee ensisijaisesti lapsen palveluntarpeesta, palveluarvion tekee so si aa li työn te ki jä. Tämä siirtää vastuuta sosiaalityöntekijöille, koska asiak kuuksia siirtyy so si aa li oh jaa jil ta sosiaalityöntekijöille mm. vammaispalveluissa ja aikuis so si aa li työs sä, jossa pitkäaikaisissakin asiakkuuksissa mm. toi meen tu lotues sa asiointi on ollut pääasiassa etuuskäsittelijöillä. Palvelujen laatua varmistetaan omavalvonnan kautta: sosiaalihuollon toi min tayk si kön tai muun toiminnan kokonaisuuden on laadittava oma val von ta suun nitel ma sosiaalihuollon laadun varmistamiseksi. Sosiaali- ja terveyskeskuksen yksi köis sä omavalvontasuunnitelmat tehdään vuoden 2015 loppuun mennessä. Lisäk si laissa määrätään hoidon ja huolenpidon turvaavasta pää tök ses tä, hen ki lökun nan ilmoitusvelvollisuudesta sekä toimenpiteistä il moi tuk sen johdosta ( pykä lät 46, 48 ja49 tulevat voimaan vuoden 2016 alusta). Sosiaalihuoltolain tavoitteena on siirtää painopistettä raskaista palveluista ja lai tos hoi to pai not tei suu des ta palvelujen järjestämiseen avopalveluina. Yh teistoi min ta-alu eel la suunnitellut palvelurakennemuutokset edistävät myös moniam ma til lis ta yhteistyötä ja palvelujen järjestämistä asiakaslähtöisesti. So si aali pal ve luis sa lain toimeenpano em. tavalla siirtämällä henkilöstöä erityispalveluista en nal ta eh käi se viin palveluihin on sosiaalihuoltolain tavoitteiden mukaista. So si aa li pal ve luis sa tulee palvelut järjestää kuitenkin myös siirtymäaikana, joten so si aa li huol to lain toteutumista, toiminnan muutosten vaikuttavuutta, henkilöstön riit ty vyyt tä ja laadun varmistamista tulee seurata: mm. mahdollinen muu tos ten ha ku jen määrän lisääntyminen. Tämän lain mukaisista sosiaalipalveluista peritään maksut sosiaali- ja ter veyden huol lon asiakasmaksuista annetun lain (734/1992) mukaisesti (Sosiaalihuoltolaki 1301/ ). Säännöllisen kotihoidon maksut on hyväksytty Maksut on nähtävillä luottamusmiesten verkkopalvelussa. Valmistelijat: sosiaalipalvelujen johtaja Leena Korhonen ja vs. hoito- ja hoi va palve lu jen johtaja Seija Karukannas

16 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveyspalvelujen tilaajajaosto Sosiaali- ja terveysjohtajan päätösehdotus: Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää alkaen 1. hyväksyä sosiaalihuoltolain toimeenpanon ja varhaisentuen lap si per heiden kotipalvelun kriteerit liitteen mukaisena 2. periä maksut lapsiperheiden säännöllisestä kotipalvelusta samoin pe rustein kuin kaupungin järjestämässä kotipalvelussa 3. periä lapsiperheiden tilapäisestä kotipalvelusta seuraavat maksut: käynnin pituus käyntihinta 0-2 h 9, h 16, h 20,60 yli 6 h 25,20 Käyntimaksua ei peritä, mikäli perheen henkilömäärään sidotut tulot alittavat asiakasmaksuasetuksessa määritellyt tulorajat Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. SOTETIJ 9 Sosiaali- ja terveyspalvelujen tilaajajaostolle on esitelty uuden sosiaalihuoltolain sisältöä lautakunnan ja jaoston yhteisessä iltakoulussa Lakimuutoksen vaikutuksia sekä palveluiden painopisteen siirtoa raskaammista palveluista kohti ennaltaehkäiseviä avopalveluita seurataan aktiivisesti tilaaja-tuottaja -yhteistyössä. Mahdollisia vaikutuksia kuluvan vuoden sekä vuoden 2016 tilaukseen arvioidaan yksityiskohtaisemmin jo toukokuussa erillisessä tilaaja-tuottaja -neuvottelussa. Tilaajajohtajan päätösehdotus: Sosiaali- ja terveyspalvelujen tilaajajaosto päättää merkitä sosiaalihuoltolain uudistuksen toimeenpanon tiedoksi. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. Liitteet Varhaisen tuen lapsiperheiden kotipalvelun myöntämisen perusteet alkaen

17 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Henkilöstö- ja työllisyysjaosto Sosiaali- ja terveyspalvelujen tilaajajaosto Nuorten kehitysvammaisten päivätoimintaryhmän vakinaistaminen 3524/ /2014 STLTK Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi ( 49) nuorten ke hi tys vammais ten päivätoimintaryhmän (NUPA) perustamisen lukien. Toiminta käyn nis tet tiin koeluonteisesti yhdeksi lukuvuodeksi kerrallaan. NUPAn henkilöstö rekrytoitiin kesän 2014 aikana ja heillä on määräaikaiset työsuh teet voimassa saakka. Päivätoimintayksikössä työskentelee kaksi oh jaa jaa ja kaksi ryhmäavustajaa. Määräaikaisen henkilöstön lisäksi päi vä toimin ta yk si kön toiminta on edellyttänyt yhden henkilökohtaisen avustajan sekä jon kin verran ostopalveluna toteutettavaa henkilökohtaista apua lisäresurssiksi. NUPAN toiminan käynnistäminen ja vakinaistaminen ovat osa Joensuun kaupun gin työikäisten palveluohjelmaa - kehitysvammaisten palveluiden uudelleen or ga ni soin tia. Vuoden 2015 yhtenä tavoitteena on vakinaistaa NUPAn toiminta ja arvioida mahdollinen laajennustarve. NUPA-toimintaa vastaava toimintaa on ol lut PKSSK:n osalta kahtena palvelutuotteena: elämään valmentava päi vä toimin ta ja vaativa elämään valmentava päivätoiminta. PKSSK on sopeuttanut omaa toimintaansa integroimalla elämään valmentavan päi vä toi min nan Honkalampi-keskuksen muun päivätoiminnan kanssa. Vapautunutta hen ki löstöä on käytetty Honkalampi- keskuksen henkilöstöjärjestelyissä. NUPAN toiminta on vastannut sille asetettuja tavoitteita. Asiakkaita on elokuus ta 2014 alkaen ollut viisi. Keväällä 2014 toiminnan kokonaiskustannuksien ar vioi tiin olevan noin / vuosi. Vuoden 2014 viiden toimintakuukauden kus tan nuk set olivat , joten 12 kk:n kustannus on eli arvioitu ta lous ar vio on ollut hyvin lähellä oikeaa toteumaa. Keskimääräinen päivähinta/ asiakas on kuntamaiseman mukaan ollut 176. Vastaava toiminta PKSSK:n palvelussa on kuntamaiseman mukaan 232 /vrk/ asiakas. Pelkästään nuorten osalta kun ta yh ty män vaativan päivätoiminnan vuorokausikustannus on korkeampi (vuonna /vrk). Vuoden 2015 talousarviossa päivätoimintaryhmän kustannuksiin on varattu ja hoitopäiviä Asiakkaiden määrä Lehmon yksikkössä pystyy mak si mis saan olemaan kuusi huomioiden tilat ja asiakkaiden yksilöllinen tuentarve. Marraskuussa 2014 pidettiin työntekijöiden palvelua käyttävien perheiden yh teinen tapaaminen. Palaute oli kaikilta osin erinomaisen hyvää; henkilöstö on ammat ti tai tois ta, koulun tilat ovat hyvät, kuljetusjärjestelyt toimivat suunnitellusti ja mikä tärkeintä osa vanhemmista koki, että NUPAn toiminnalla on ollut po si tiivis ta vaikutusta nuorten toimintakykyyn. Tämä on erittäin tärkeä havainto, koska NUPAn toiminnan ei ole tarkoitus olla nuorilla liian pitkäaikaista, toi min ta kykyä vain ylläpitää päivätoimintaa, vaan NUPAn jälkeen nuorille pyritään löy tämään muita jatkopolkuja (esim. koulutus). Erittäin merkityksellistä on ollut myös Lehmon koulun henkilöstön positiivinen

18 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Henkilöstö- ja työllisyysjaosto Sosiaali- ja terveyspalvelujen tilaajajaosto HETYJ asen ne yhteistyöhön. Uuden toiminnan käynnistäminen on heidän puoleltaan teh ty helpoksi ja tilojen yhteiskäyttö yms. käytännöt ovat sujuneet ongelmitta. Leh mon koulun tilat on mahdollista vuokrata vielä ainakin seuraavaksi lu ku vuodek si Nuorten kehitysvammaisten päivätoiminnalle on selkeä tarve. Tammikuussa 2015 arvioitiin, että elokuussa 2015 päivätoimintaa tarvitsee ainakin 13 nuorta. Heis tä kuudelle löytyy palvelu Lehmon koululta, mutta toisen NUPA -ryhmän pe rus ta mi nen elokuussa 2015 on tarpeen. Akuutein tarve on uudelle ryhmälle Ui ma har jun alueella, jossa neljä nuorta tarvitsee vastaavan palvelun elokuusta 2015 lukien. Toimintaan sopivien tilojen löytyminen on haasteellista. Uimaharjun uu teen kouluun ei näillä näkymin ole mahdollisuutta päivätoimintaryhmää pe rus taa. Muita tilavaihtoehtoja suunnitellaan parhaillaan ja mahdollinen esitys toi sen NUPA -ryhmän perustamisesta tuodaan lautakunnan käsittelyyn kevään 2015 aikana. Liitteenä Nupa -tuotekuvaus ja yhteenveto Nupan palautekyselystä. Valmistelijat: sosiaalipalvelujen johtaja Leena Korhonen, vam mais pal ve lu päällik kö Tarja Hallikainen, johtava sosiaalityöntekijä Leena Suhonen, ke hit tä mispääl lik kö Karri Poutanen ja palveluvastaava Tuula Malinen Vs. sosiaali- ja terveysjohtajan päätösehdotus: Sosaali- ja terveyslautakunta päättää: 1. vakinaistaa nuorten kehitysvammaisten päivätoiminta ryhmän (NUPA) lukien. Toimintaa voidaan jatkaa nykyisissä tiloissa ainakin kesään 2016 saakka. Toiminta voidaan tarvittaessa siirtää muihinkin soveltuviin tiloihin 2. esittää henkilöstö- ja työllisyysjaostolle, että toiminnan vakinaistamiseksi perustetaan kaksi ohjaajan (04SOS6A) ja kaksi sosiaaliohjaajan (04SOS050) tointa lukien 3. päätös viedään tiedoksi tilaajajaostoon Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. Henkilöstöyksikkö on käynyt keskustelua perustettavien toimien nimikkeistä tilaajajohtajan ja sosiaalipalvelujen johtajan kanssa sosiaali- ja terveyslautakunnan kokouksen jälkeen. Keskustelujen lopputuloksena päädyttiin siihen, että esitetään perustettavaksi kolme ohjaajan tointa ja yksi sosiaaliohjaajan toimi. Henkilöstöjohtajan päätösehdotus: Henkilöstö- ja työllisyysjaosto päättää

19 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Henkilöstö- ja työllisyysjaosto Sosiaali- ja terveyspalvelujen tilaajajaosto että toiminnan vakinaistamiseksi perustetaan kolme ohjaajan (04SOS6A) ja yksi sosiaaliohjaajan (04SOS050) tointa lukien. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. SOTETIJ 10 Nuorten kehitysvammaisten päivätoimintaryhmän perustaminen on yksi työikäisten palveluohjelman kehitysvammaisten palveluja koskevan kärkihankkeen toimenpiteistä. Kokeilusta on saatu hyvät kokemukset ja tältä osin kaupungin oman toiminnan laajentaminen on huomioitu myös Honkalampi-keskuksen palveluissa. Nuorten kehitysvammaisten päivätoimintaryhmälle on ennusteiden mukaan pysyvämpi tarve. Palveluiden laajuutta ja kehitysvammaisten eri palveluiden henkilöstötarvetta on kuitenkin arvioitava vuosittain. Vuoden 2015 osalta Nupa-toimintaan on varattu määräraha Lehmon koululla toimivaan ryhmään. Tilaajajohtajan päätösehdotus: Sosiaali- ja terveyspalvelujen tilaajajaosto päättää merkitä asian tiedoksi. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. Liitteet Nupa tuotekuvaus Yhteenveto Nupan palautekyselystä

20 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Sosiaali- ja terveyspalvelujen tilaajajaosto Yhteispäivystystä koskeva selvitys 5453/06/2015 SOTETIJ 11 Yhteispäivystyksen toimintaa, sen kustannuksia ja vaikutuksia terveysasemien toimintaan on seurattu ja selvitetty vuoden 2014 aikana. Tilaaja-tuottaja -neuvotteluissa on sovittu, että Joensuun kaupunki ja PKSSK tekevät yhdessä analyysin sekä esitykset mahdollisista toimenpide-ehdotuksista toiminnan kehittämisestä perusterveydenhuolto huomioiden. Yksityiskohtaisempi analyysi on tarpeen, koska yhteispäivystyksen perustamisen jälkeen erityisesti Joensuun ja Kontiolahden päivystystoiminnan kustannukset ovat nousseet. Yhteispäivystyksen toiminnasta on nyt riittävän pitkä kokemus tarkemman analyysin pohjaksi. Toisaalta mm. Joensuun vuoden 2015 tilauksessa todetaan, että oman perusterveydenhuollon lääkäri- ja vastaanottotoimionnan kehittämistä tehdään yhteistyössä PKSSK:n yhteispäivystyksen kanssa. Toisaalta Outokummun päivystystoiminnan muutosten vaikutuksia on myös tarpeen arvioida. Tilaajajohtajan päätösehdotus: Sosiaali- ja terveyspalvelujen tilaajajaosto päättää, että selvitys yhteispäivystyksen tilanteesta toimenpide-ehdotuksineen edellytetään tehtäväksi huhtikuun loppuun mennessä. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2015 1. Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 18 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2015 1. Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 18 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 Henkilöstö- ja työllisyysjaosto Aika 17.03.2015 klo 16:00-17:34 Paikka Käsitellyt asiat Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 18 Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2015 1

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2015 1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2015 1 Perusturvalautakunta Aika 28.04.2015 klo 12:00-16:16 Paikka Kiteen perusturvalakeskuksen hallintorakennus, Savikontie 15, 82500 Kitee Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot

Lisätiedot

15 hyväksyminen / Pohjois-Karjalan Kuntapalvelut Oy 36 Palvelusetelituottajaksi hyväksyminen / tehostettu

15 hyväksyminen / Pohjois-Karjalan Kuntapalvelut Oy 36 Palvelusetelituottajaksi hyväksyminen / tehostettu LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 1 26.02.2014 Aika 26.02.2014 klo 16:00-17:55 Paikka Liperin kunnanvirasto, Keskustie 10 Käsitellyt asiat :t 28-42 Kokousasian otsikko Sivu 28 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 08.10.2014 AIKA 08.10.2014 klo 17:30 22:36 PAIKKA Sosiaali ja terveysaseman kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 83 KOKOUKSEN

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2015 1. Sivu 200 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 201 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2015 1. Sivu 200 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 201 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2015 1 Kaupunginhallitus Aika 04.05.2015 klo 15:00-16:10 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Kaupungintalo Käsitellyt asiat Sivu 200 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2014 1 (23 ) Otsikko Sivu

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2014 1 (23 ) Otsikko Sivu KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2014 1 (23 ) Sosiaali- ja terveyslautakunta 29.04.2014 AIKA 29.04.2014 klo 15:00-17:55 PAIKKA Kaupunginhallituksen 2. kerroksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 48

Lisätiedot

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus 4 3 Pohjanmaan Potku II:n osahankkeen 1.11.2012-31.10.

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus 4 3 Pohjanmaan Potku II:n osahankkeen 1.11.2012-31.10. Lapuan kaupunki Pöytäkirja 9/2014 1 (32) Perusturvalautakunta Aika 04.11.2014 klo 18:00-20:20 Paikka Palvelukeskus Hopearinne, Sairaalantie 5 A Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 (35 ) Otsikko Sivu

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 (35 ) Otsikko Sivu KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 (35 ) Sosiaali- ja terveyslautakunta 26.05.2015 AIKA 26.05.2015 klo 16:00-18:10 PAIKKA Kaupungintalon 2. kerr. kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 79 Laillisuus

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 218

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 218 IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 218 Aika 09.12.2014 klo 17:00-19:40 Paikka Kaupungintalo Vallinkoski (h. 138) Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 92 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 220 93 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Kelhänkadun 2. kerroksen kokoushuone, Kelhänkatu 3, Jämsä

Kelhänkadun 2. kerroksen kokoushuone, Kelhänkatu 3, Jämsä Jämsän kaupunki Pöytäkirja 4/2014 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta Aika 06.05.2014 klo 17:05-21:00 Paikka Kelhänkadun 2. kerroksen kokoushuone, Kelhänkatu 3, Jämsä Läsnäolleet Poti Jorma puheenjohtaja

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2014 1

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2014 1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2014 1 Perusturvalautakunta Aika 10.06.2014 klo 12:30-18:25 Paikka Perusturvakeskuksen hallintorakennus, Savikontie 15, 82500 Kitee Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2014 1. Sivu 251 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 252 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2014 1. Sivu 251 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 252 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2014 1 Kaupunginhallitus Aika 02.06.2014 klo 15:00-18:25 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Kaupungintalo Käsitellyt asiat Sivu 251 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 28/2014 1. Sivu 372 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4. 373 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 5

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 28/2014 1. Sivu 372 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4. 373 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 5 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 28/2014 1 Kaupunginhallitus Aika 08.09.2014 klo 15:00-18:36 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Kaupungintalo Käsitellyt asiat Sivu 372 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Virastotalon neuvotteluhuone, Nikolaintie 6 A, 62200 Kauhava

Virastotalon neuvotteluhuone, Nikolaintie 6 A, 62200 Kauhava Kuntayhtymä Kaksineuvoinen Pöytäkirja 7/2015 153 Yhtymähallitus 16.06.2015 Aika 16.06.2015 klo 17:45-20:20 Paikka Virastotalon neuvotteluhuone, Nikolaintie 6 A, 62200 Kauhava Asiat 79-88 Otsikko Sivu 79

Lisätiedot

PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kokoushuone nro 115. Otsikko Sivu

PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kokoushuone nro 115. Otsikko Sivu ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2012 1 Perusturvalautakunta AIKA 28.11.2012 kello 15:00-17:50 PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kokoushuone nro 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 75 Kokouksen

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 31/2014 1. Sivu 411 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4. 412 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 5

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 31/2014 1. Sivu 411 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4. 412 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 5 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 31/2014 1 Kaupunginhallitus Aika 29.09.2014 klo 14:00-15:25 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Kaupungintalo Käsitellyt asiat Sivu 411 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kainuun sote, Urho Kekkosen Katu 2-4 2. krs. iso neuvotteluhuone 87100 Kajaani

Kainuun sote, Urho Kekkosen Katu 2-4 2. krs. iso neuvotteluhuone 87100 Kajaani PÖYTÄKIRJA 6/2015 1 Hallitus 06.05.2015 AIKA 06.05.2015 Klo 10:04-12:10 PAIKKA Kainuun sote, Urho Kekkosen Katu 2-4 2. krs. iso neuvotteluhuone 87100 Kajaani KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 87 Kokouksen

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 1 Aika: 27.05.2015 klo 19:00-21:55 Paikka: Kaupunginhallituksen kokoushuone LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 120 Kokouksen järjestäytyminen 4 121 Lautakuntien ja yleishallinnon

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 157

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 157 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 157 Kaupunginvaltuusto 29.09.2014 AIKA 29.09.2014 klo 19:00-20:50 PAIKKA Kaupungintalo, Iso auditorio KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 65 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 1/2015 1 (55)

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 1/2015 1 (55) Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 1/2015 1 (55) Yhtymähallitus Aika 22.01.2015 klo 15:00-19:24 Paikka Iisalmen terveyskeskus, kokoustila Virta, 2 krs. Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(37) Viitasaaren kaupungintalo, lautakuntien kokoushuone

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(37) Viitasaaren kaupungintalo, lautakuntien kokoushuone Perusturvalautakunta VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(37) Aika 15.04.2015 klo 15:00-18:23 Paikka Viitasaaren kaupungintalo, lautakuntien kokoushuone Läsnä Tuikkanen Tuija puheenjohtaja Poissa 51

Lisätiedot

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen Pöytäkirja 3/2014 68. Yhtymähallitus 04.03.2014. Aika 04.03.2014 klo 17:30-20:17. Kauhavan terveysaseman neuvotteluhuone

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen Pöytäkirja 3/2014 68. Yhtymähallitus 04.03.2014. Aika 04.03.2014 klo 17:30-20:17. Kauhavan terveysaseman neuvotteluhuone Kuntayhtymä Kaksineuvoinen Pöytäkirja 3/2014 68 Yhtymähallitus 04.03.2014 Aika 04.03.2014 klo 17:30-20:17 Paikka Kauhavan terveysaseman neuvotteluhuone Asiat 42-54 Otsikko Sivu 42 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kokoushuone 115. Otsikko Sivu

PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kokoushuone 115. Otsikko Sivu ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2010 1 Perusturvalautakunta AIKA 27.10.2010 kello 15:00-17:35 PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kokoushuone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 71 Kokouksen

Lisätiedot

Aittakumpu Birgit jäsen. Forsström Pirjo-Leena jäsen. Huttu-Méling Sari jäsen. Ilmarinen Pekka jäsen. Kuitunen Päivi Kuurto Annmarie jäsen

Aittakumpu Birgit jäsen. Forsström Pirjo-Leena jäsen. Huttu-Méling Sari jäsen. Ilmarinen Pekka jäsen. Kuitunen Päivi Kuurto Annmarie jäsen PÖYTÄKIRJA 8/2014 1 Kaupunginvaltuusto 08.10.2014 AIKA 08.10.2014 klo 18:00-21:05 PAIKKA Valtuustosali, Karstuntie 4 OSALLISTUJAT LÄSNÄ Räsänen Joona puheenjohtaja Aho Jarmo Aittakumpu Birgit Alanne Päivi

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) Kaupunginhallitus 16.02.2015 AIKA 16.02.2015 klo 17:25-21:20 PAIKKA Kaupungintalo, Haapamäen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 18/2013 444

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 18/2013 444 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 18/2013 444 Kunnanhallitus 18.11.2013 AIKA 18.11.2013 klo 18:30-23:07 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 278 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2014 1. Sosiaali- ja terveyspalvelukeskus, Vareliuksenkatu 1, Hallinnon kokoustilat III krs

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2014 1. Sosiaali- ja terveyspalvelukeskus, Vareliuksenkatu 1, Hallinnon kokoustilat III krs LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2014 1 Perusturvalautakunta AIKA 18.11.2014 kello 16:45-17:35 PAIKKA Sosiaali- ja terveyspalvelukeskus, Vareliuksenkatu 1, Hallinnon kokoustilat III krs KÄSITELLYT ASIAT

Lisätiedot

PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI Pöytäkirja 13/2014 329. Yhtymähallitus. Aika 17.12.2014 klo 18:00-19:30. Kellariravintola, Linnankatu 16, Turku

PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI Pöytäkirja 13/2014 329. Yhtymähallitus. Aika 17.12.2014 klo 18:00-19:30. Kellariravintola, Linnankatu 16, Turku PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI Pöytäkirja 13/2014 329 Yhtymähallitus Aika 17.12.2014 klo 18:00-19:30 Paikka Kellariravintola, Linnankatu 16, Turku Käsitellyt asiat 227 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 351

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 351 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 351 Kunnanhallitus 07.11.2013 AIKA 07.11.2013 klo 15:00-17:40 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 254 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Liperin kunnanvirasto, Kokoushuone 1, Keskustie 10, Liperi

Liperin kunnanvirasto, Kokoushuone 1, Keskustie 10, Liperi LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2015 1 Henkilöstöjaosto 15.06.2015 Aika 15.06.2015 klo 14:30-15:30 Paikka Liperin kunnanvirasto, Kokoushuone 1, Keskustie 10, Liperi Käsitellyt asiat :t 63-84 Kokousasian otsikko

Lisätiedot