JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Sivu 6 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 7 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1. Sivu 6 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 7 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4"

Transkriptio

1 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Sosiaali- ja terveyspalvelujen tilaajajaosto Aika klo 16:30-17:27 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 6 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 7 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 8 Sosiaali- ja terveyspalvelujen helmikuun kuukausiraportti ja talousarviomuutoksia vuodelle Sosiaalihuoltolain uudistuksen toimeenpano, varhaisen tuen lapsiperheiden kotipalvelun myöntämisen perusteet ja lapsiperheiden tilapäisen kotipalvelun maksut Nuorten kehitysvammaisten päivätoimintaryhmän vakinaistaminen Yhteispäivystystä koskeva selvitys 20

2 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Sosiaali- ja terveyspalvelujen tilaajajaosto Läsnä Keskisalo Pentti puheenjohtaja Bogdanoff Eero jäsen Heinonen Eila jäsen Huovinen Tuija jäsen Kukkonen Pekka jäsen Paalanen Saara jäsen Tolkki Jaana jäsen Hattunen Jenna varajäsen Nyyssönen Leena varajäsen Väänänen Risto talous- ja strategiajohtaja Huikuri Satu tilaajajohtaja, esittelijä Lintumäki Päivi tilaajajohtaja, Outokumpu Päivinen Katriina tilaajajohtaja, Kontiolahti Virolainen Pertti kansliasihteeri, pöytäkirjanpitäjä Poissa Hiltunen Liisa jäsen Kukkonen Seppo jäsen Pennanen Eija jäsen Törmälä Anssi jäsen Kauppinen Markku kaupunginhallituksen puheenjohtaja Karjalainen Kari kaupunginjohtaja Allekirjoitukset Pentti Keskisalo puheenjohtaja Pertti Virolainen pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu Tuija Huovinen pöytäkirjan tarkastaja Pekka Kukkonen pöytäkirjan tarkastaja Pöytäkirja yleisesti nähtävillä Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä Joensuun kaupungintalolla alkaen Pöytäkirjanpitäjä Pertti Virolainen

3 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Sosiaali- ja terveyspalvelujen tilaajajaosto Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus SOTETIJ 6 Tilaajajohtajan päätösehdotus: Puheenjohtaja päättää todeta kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Päätös: Totesi.

4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Sosiaali- ja terveyspalvelujen tilaajajaosto Pöytäkirjan tarkastajien valinta SOTETIJ 7 Tilaajajohtajan muutettu päätösehdotus: Sosiaali- ja terveyspalvelujen tilaajajaosto päättää valita pöytäkirjan tarkastajiksi jäsenet Tuija Huovinen ja Pekka Kukkonen. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

5 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveyspalvelujen tilaajajaosto Sosiaali- ja terveyspalvelujen helmikuun kuukausiraportti ja talousarviomuutoksia vuodelle / /2013 STLTK Sosiaali- ja terveyspalvelujen vuoden 2015 ensimmäinen kuukausiraportti laaditaan helmikuun tilanteesta. Vuoden 2015 alusta Joen suu-kon tio lah ti-ou tokum pu sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alue toimii budjetillisena net to yk sik kö nä, joten kuukausiraportointiin ei enää sovelleta kirjanpidollisen tase yk si kön kaavoja. Kuntien välisiin maksuosuuksiin muutos ei vaikuta, kuntien vä li set kustannukset jaetaan edelleen kuntamaisema järjestelmällä. Helmikuun tilanteen mukaan sosiaali- ja terveyspalvelujen ylijäämä on 5 milj. eu roa kun vuosi sitten vastaavaa ylijäämä oli n. 6,3 milj. euroa. Nettoyksikön ylijää mä on 5,5 milj. euroa. Helmikuun ylijäämätilannetta arvioitaessa on huomattava, et tä ostopalvelumenot ovat kirjautuneet pääosin vasta tammikuulta ja eri kois sai raan hoi don menot 1,5 kk:lta. Sosiaali- ja terveyspalvelujen toimintakate ilman kuntien maksuosuuksia on 41,6 milj. euroa ja nettomenot ovat kasvaneet edellisen vuoden vastaavasta tilan tees ta 4,9%. Henkilötyökuukaudet ovat kasvaneet vuoden 2014 helmikuun ti lan tees ta n. 59 henkilötyökuukautta, mikä näkyy myös reippaana 5,1%:n henki lös tö me no jen nousuna. Myös palvelujen ostot ovat kasvaneet 4,7% vuoden takai seen tilanteeseen nähden. Myös muut toimintakulut ovat nousseet 4,9%, mi kä johtuu pääasiassa välivuokraustoiminnan määrällisestä kasvamisesta. Joensuun sosiaali- ja terveyspalvelujen nettomenot ovat 32,8 milj. euroa, kasvua edel li sen vuoden vastaavasta ajankohdasta on 5,5%. Kontiolahden nettomenot ovat n. 5,1 milj. euroa ja kasvu vuoden 2014 helmikuun tilanteeseen verrattuna on 3,8%. Outokummun menot ovat 3,7 milj. euroa ja vastaavasti kasvuprosentti on 1,6. Helmikuun perusteella tehdyn laskennallisen ennusteen mukaan Joensuun budjet ti pysyisi kokonaisuutena tilauksessaan ja Kontiolahden budjetti olisi ylit tymäs sä yhteensä sosiaalipalveluissa ja erikoissairaanhoidossa. n. 0,7 milj. euroa. Ou to kum mun talousarvio vuodelle 2015 on 1,8 milj. euroa suurempi kuin vuoden 2014 tilinpäätös ja Outokummun talousarvio on selkeästi alittumassa al ku vuo den toteuman perusteella. Outokummun talousarvioon esitetään tehtäväksi n. 0,6 milj. euron nettomäärärahojen vähennys. Tässä vaiheessa menojen vä hen nys kohdistuu kaikkiin muihin tulosalueisiin paitsi erikoissairaanhoitoon. Mikäli eri kois sai raan hoi don menojen kehitys jatkuu edellisen vuoden kaltaisena, voi daan myös erikoissairaanhoidon budjettia tarkastella toisen osavuosikatsauksen yh tey des sä uudelleen. Joensuun kaupunginhallitus edellytti talousarvion yhteydessä, että toimisto- ja asian tun ti ja pal ve luis ta vähennetään menoja koko kaupungin osalta. Joensuun so si aa li- ja terveyspalveluista on toimisto- ja asiantuntijapalveluja vähennetty euroa. Talousarviomuutosten yhteydessä on tarkasteltu myös suoritteita ja todettu, että Joensuun laitospaikkojen käyttö on Kontiolahdella li sään ty mässä, mikä puolestaan nostaa Joensuun kustannuksia ja johtaa Joensuun osalta ko ko nai suu te na siihen, että Joensuun nettomenot kasvavat euroa. Kon-

6 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveyspalvelujen tilaajajaosto tio lah del la Joensuun ostoista tulevat nettomenojen vähennykset on puolestaan siir ret ty vammaispalvelujen menojen katteeksi, joten Kontiolahden talousarvio pie ne nee euroa. Muita talousarviomuutoksia ei Kontiolahteen tässä vaihees sa esitetä. Liitteenä 1 olevassa kuukausiraportissa toiminta ja talous on esitetty lyhyesti kun nit tain. Liitteessä 2 on esitettävät talousarviomuutokset pal ve lu ar vio tau lukoit tain. Valmistelijat: talousjohtaja Anne Kosonen, toimistopäällikkö Arja Jaatinen, vs. hoi to- ja hoivapalvelujen johtaja Sei ja Karukannas, sosiaalipalvelujen johtaja Lee na Korhonen Sosiaali- ja terveysjohtajan päätösehdotus: Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää 1. merkitä liitteen 1 mukaisen helmikuun kuukausiraportin tiedoksi. 2. esittää tilaajajaostolle liitteen 2 mukaisten talousarviomuutosten ja kun nittais ten maksuosuuksien muutoksen hyväksymistä. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. SOTETIJ 8 Talousarviomääräysten mukaan tilausten toteutuminen tulee käsitellä kuukausittain. Ensimmäinen raportti laaditaan helmikuun lopun tilanteesta. Sosiaali- ja terveyslautakunta on käsitellyt tilausten toteutumista ja esittänyt tilauksiin tehtäviä muutoksia. Tilausten toteutuminen ja esitetyt muutokset ovat pykälän liitteenä. Seuraavassa on esitelty tilausten toteutumista kunnittain erityisesti talousarviossa pysymisen ja toiminnassa tapahtuneiden muutosten näkökulmasta. Tilaajajaosto on edellyttänyt, että terveyskeskusten vastaanottotoiminnasta raportoidaan erikseen kuukausittain. Ensimmäinen raportti (liite) on laadittu ajalta Raporttiin on koostettu tietoa terveysasemittain puheluiden määrästä, vastausprosenteista sekä käyntimäärien kehittymisestä. Raporttia kehitetään edelleen. Tilaajajohtaja (Joensuu): Joensuun tilauksen toteuma helmikuun lopussa oli 14,8 %. Laskennallinen toteumaprosentti olisi 16,7 %. Kasvua edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden on 4,6 % (ei sis. ympäristöterveydenhuoltoa). Terveyspalvelut Tilauksen toteutumisen näkökulmasta merkittävä riski kohdistuu erikoissairaanhoidon kehitykseen, koska vuoden 2015 talousarvio on

7 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveyspalvelujen tilaajajaosto käytännössä vuoden 2014 toteutuman tasolla. Alkuvuoden jäsenkuntalaskutus on PKSSK:n oman toiminnan osalta ollut kuitenkin edellisvuotta pienempää. Lisäksi jonotuspäivien kustannukset ovat olleet hallinnassa. Tilauksessa pysyminen on mahdollista, mikäli kehitys jatkuu samansuuntaisena. Vastaanottotoiminnan kehittämistyö on käynnistynyt. Tilauksen toteutumisessa on haasteita mm. Siilaisen tilamuutosten ja hoitotarvikejakelun kustannusten kehityksen osalta. Koulu- ja opiskeluterveydenhuollon osalta erityisesti lukioiden ja ammattioppilaitosten osalta nykyinen lääkäriresurssi on riittämätön asetuksen edellyttämiin tarkastuksiin. Suun terveydenhuollossa hammaslääkäritilanne on edelleen haasteellinen. Välinehuollon järjestäminen Siilaisen peruskorjauksen ja laajennuksen aikana ja sen jälkeen on selvittelyn alla. On todennäköistä, että tältä osin tilausta joudutaan vuoden 2015 aikana tarkistamaan. Mielenterveyspalveluiden asumispalveluiden rakenteiden keventämistä viedään eteenpäin. Eri toimintojen tavoitteellisuuteen kiinnitetään enenevässä määrin huomiota. Kuntoutuksen tilaus on toteutumassa. Terapiapalveluiden keskimääräisiä asiakasmääriä/työntekijä on seurattu. Hoito- ja hoivapalvelut Helmikuun lopussa Joensuussa oli 322 omaishoidon tuen saajaa, heistä 142 (44 %) on yli 75 - vuotiaita. Talousarvioon varatusta määrärahasta on vielä käytettävissä noin euroa. Kotihoidon välitön asiakastyöaika on lähes tavoitteen (60 %) mukainen (tot. 59,4 %.). Vaarat-Pyhäselkä alueella on käynnistetty sairaanhoitajapilotti, jonka myötä alueella on mahdollisuus saada tehostettua kotisairaanhoitopalvelua myös iltaisin ja viikonloppuisin. Kotisairaalatoimintaa on laajennettu. Kuntouttavaan päivätoimintaan on laadittu toimintamalli kuntoutuksen arvioinnista. Tehostettuun palveluasumiseen odotti helmikuun lopussa 91 asiakasta, joista sairaalaosastoilla 65, lyhytaikaispaikoilla 4 ja omassa kodissaan 22. Senioripihan avautumisen myötä odottavien määrä väheni 48 :lla. Yksityistä palveluasumista ostettiin 398 asiakkaalle. Ostopaikan vähentäminen tilauksen mukaisesti aloitetaan Senioripihan avautumisen jälkeen. Tk-sairaaloiden täyttöasteet ovat olleet alkuvuonna korkeat. Siilaisen ja Kotilahden osalta alkuvuonna valmistauduttiin muuttoihin. Toiminnan kehittämistä jatketaan vuoden 2015 aikana tavoitteena potilaan nopeammat siirtymiset raskaammista palveluista kevyempiin, kuntouttavan työotteen ja työergonomian vahvistaminen sekä akuuttihoidon lisääminen ja pitkäaikaispaikkojen vähentäminen. Sosiaalipalvelut

8 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveyspalvelujen tilaajajaosto Toimeentulotukimenojen kehitys on alkuvuonna ollut myönteinen: menot sekä asiakasmäärä ovat kokonaisuutena edellisvuotta alhaisemmalla tasolla. Asumisen tukipiste sai hankerahoitusta vielä vuodelle Kuntouttavan työtoiminnan asiakasmäärä on ollut edellisvuotta korkeammalla tasolla ja asiakasmääriä pyritään kasvattamaan edelleen. Perhepalveluissa lapsiperheiden kotipalvelu on siirretty lastensuojelusta ehkäiseviin lapsiperhepalveluihin eivätkä asiakasmäärät tästä johtuen ole vertailukelpoisia. Avohuoltoon kohdistuu edelleen kova paine, vaikka kodin ulkopuolelle sijoitettujen määrä on ollut laskussa. Jälkihuollon asiakasmäärä on ollut kasvussa, kun osa sijoitetuista nuorista siirtyy jälkihuollon palveluiden piiriin. Kasvatus- ja perheneuvolan asiakasmäärä on kasvanut kirjauskäytännön tarkentumisen seurauksen (puhelinkäyntien tilatointi). Nuorisoasemalla on lisätty nuorten päihteidenkäyttöön liittyvää ohjausta ja hoitoa. Vammaispalveluiden tilaukseen on esitetty siirrettäväksi aikuissosiaalityöstä ja perhepalveluista 0,55 milj. euroa. Tästä huolimatta tilauksen toteuttaminen on haasteellista, mistä johtuen tilaaja-tuottaja -yhteistyössä on käynnistetty tarkemman analyysin ja sen pohjalta tehtävien toimenpide-esitysten valmistelu. Tilauksen toteutumisen näkökulmasta merkittävimmät haasteet liittyvät vaikeavammaisten henkilökohtaiseen apuun sekä palveluasumiseen sekä kehitysvammaisten osalta asumispalveluiden ostoihin. Kehitysvammaisten palveluiden osalta aloitettiin tammikuun lopulla lasten ja nuorten tilapäinen hoitokokeilu tavoitteena vähentää kalliita tilaispäishoidon hoitopäiviä. Tilausmuutoksessa on huomioitu vammaispalveluiden määrärahasiirron ohella toimisto- ja asiantuntijapalveluiden säästötavoite sekä tarkennettu joensuulaisten hoitopäivä Kontiolahden laitospaikkojen käytön osalta ja tehty eräitä muita tarkistuksia tilausten sisällä. Kontiolahden laitospaikkojen käytön johdosta Joensuun tilaus kasvaa eurolla. Kokonaisuutena Joensuun sosiaali- ja terveyspalveluiden tilauksessa pysyminen on edellä kuvatuista riskitekijöistä huolimatta mahdollista. Tilaajajohtaja (Kontiolahti): Kontiolahden sosiaali- ja terveystoimen tilaus on toteutunut 2/ ,1 %. Vastaavana aikana 2/2014 sosiaali- ja terveystoimen tilaus oli 15,2 %. Kontiolahden tilauksen toteuman kasvu on vuoden 2014 tilanteeseen verrattuna 3,8 %. Helmikuun toteumasta erottuvat tarkempaan seurantaan erityisesti sosiaalipalveluiden tilauksen alta vammaispalvelut ja perhepalvelut. Vammaispalveluiden toteuma on 11,4 %. Vammaispalveluiden palveluissa on aloitettu jo tekemään selvitystä siitä, riittävätkö varatut määrärahat sekä samalla tarkastellaan vaihtoehtoisia palvelun tuottamismahdollisuuksia siihen, ettei tilaus ylittyisi. Myös erikoissairaanhoidon toteuma (17,8 %)on samaa tasoa kuin edellisen vuoden vastaavana ajankohtana. Terveyspalveluiden ja hoiva- ja hoitopalveluiden tilaus on toteutunut tilauksen mukaisesti, jopa joissakin kohtaa alittaen tilauksen. Erityisenä maininta voi sanoa, että Kontiolahden terveysasemalla alkanut Hyvä vastaanotto toimintamallin kehittäminen on hyvällä alulla ja Lehmon terveysasemalla aloitetaan kokeiluna iltapäivystys

9 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveyspalvelujen tilaajajaosto kerran viikossa maaliskuusta toukokuulle. Sosiaalipalveluiden tilaukseen kuuluva perhepalveluiden osalta on tapahtunut muutoksia, jotka vaikuttavat asiakasmääriin. Lapsiperheiden ehkäisevän työn perinne on Kontiolahdella vanhastaan olemassa ja uuden sosiaalihuoltolain myötä kotipalvelu on siirretty takaisin osaksi ehkäiseviä palveluita. Nämä asiakkaat ovat vuonna 2014 kirjautuneet lastensuojelun avohuollon asiakkaiksi ja siksi avohuollon asiakasmäärä on laskenut. Paine avohuollon lastensuojelussa on toisaalta kasvanut erittäin paljon. Vaikka kodin ulkopuolelle sijoitettujen määrä on selvästi viimevuotista pienempi, on alenema johtunut lyhytaikaisten sijoitusten vähenemisestä. Perhepalvelujen talousarviossa pysyminen aiheuttaa paineita, mikäli alkuvuoden kehitys pysyy samanlaisena koko vuoden. Vammaispalveluiden osalta tilanne on pysynyt jokseenkin samankaltaisena toimenpiteistä huolimatta. Toteuma on 16,3 %. edellisenä vuonna toteuma oli 10,7 %. Palvelusuunnitelmien yhteydessä henkilökohtaista avun järjestämistavan muutoksia tehdään edullisemmalle palveluntuottajalle ja suoraan työnantajamalliin. Suurimmat haasteet ovat vaikeavammaisten palveluissa henkilökohtaisen avun ja palveluasumisen osalta. Sosiaalityön tilaus on toteutunut 12,3 %. Verrattuna edelliseen vuoteen toteuma on samaa tasoa, joten paineita ei toimeentulotukeen ainakaan vielä ole olemassa. Toimeentulotukiasiakkaiden määrä on pysynyt kutakuinkin ennallaan. Kuntouttavaan työtoimintaan osallistuvien määrä on kasvanut erittäin hyvin ja toimintaa kehitetään edelleen. Hoito ja hoivan toteuma on 11,7 %, joka on alempi kuin viime vuoden toteuma samana ajan kohtana ( 12,6%). Helmikuun lopussa oli 51 omaishoidon tuen saajaa, heistä 23 (45 %) on yli 75 - vuotiaita. Uusia hakemuksia on tullut jo 8 kappaletta. Kotihoito toteutuu tämän hetkisen arvion perusteella tilauksen mukaisesti. Kontiolahdella oli helmikuussa säännöllisen kotihoidon asiakkaita 97 ja tilapäisen kotihoidon asiakkaita 32. Välitön asiakastyöaika oli helmikuussa 52,7 %. Myös asumispalveluiden talousarvio toteutuu tämän hetkisen arvion perusteella suunnitellusti. Tehostettuun asumispalveluun odotti helmikuun lopussa 8 asiakasta, joista 5 terveyskeskuksen vuodeosastolla. Uusi perhehoitokoti aloitti toimintansa tammikuussa. Lyhytaikaista hoivaa tarvitseville asiakkaille on käytössä 4 paikkaa. Terveyskeskus-sairaalan talousarvio toteutuu tämän hetkisen arvion perusteella tilauksen mukaisesti. Kuormitusprosentti oli tammikuussa 97,5 % ja helmikuussa 105,2 %. Perhehoitokodin perustamisen vuoksi potilaspaikkamäärä on vuoden 2015 alusta alkaen pudotettu 43 paikasta 40 potilaspaikkaan. Joensuulaisten laitospaikkojen käyttöä on lisätty osastolla. Hoivan ja hoidon tilauksessa euroa siirretään vammaispalveluiden henkilökohtaisen avun määrärahaan, johtuen joensuulaisten laitospaikkaostoista. Vaikka aikuispsykososiaaliset palveluissa mielenterveyspalvelujen kysyntä on kasvanut, se ei ainakaan toistaiseksi aiheuta painetta talousarvion pysymisessä.

10 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveyspalvelujen tilaajajaosto Suun terveyden tilauksessa ei ole paineita. Toteuma on 2/ ,6 %. Kiireetön hoito pystytään antamaan lakisääteisissä aikarajoissa. Tilaajajohtaja (Outokumpu): Outokummun tilauksen toteuma helmikuun lopussa oli 13,8 %. Laskennallinen toteumaprosentti olisi 16,7 %. Kasvua edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden on 1,6 %. Terveyspalvelut Muutosta terveyspalveluihin tuli vuoden vaihteessa, kun Outokummun iltapäivystys kolmen kunnan päivystysrinkinä päättyi ja iltapäivystys siirtyi Tikkamäelle. Muutos lisäsi resursseja päiväpäivystykseen, mm. hoitajien työpanosta, ja näin tehokas päiväaikainen toiminta vähentää potilasvirtaa Tikkamäelle. Tilauksessa oli varauduttu uutena palveluna suolistosyöpäseulonnat, mutta tämä ei mahdollistu syöpäjärjestön kapasiteetin riittämättömyyden takia vielä vuonna Mielenterveys- ja päihdepalvelujen toimintoja ollaan tehostamassa. Nykytilanne ja hoitoprosessit on kartoitettu. Kevään kuluessa prosesseja tehostetaan mm. päällekkäisyyksiä poistamalla ja Vaskikammarin toiminnan tehostamisella. Kuntoutuksen terapiapalvelujen tuottamisesta on kuluvan kevään aikana tulossa tarkempi selvitys koko yta-alueen näkökulmasta. Tavoitteena olisi omien terapeuttien saaminen korvaamaan ostopalveluja. Muilta osin terveyspalveluissa ei juurikaan muutosta aiempaan. Hoito- ja hoivapalvelut Omaishoidossa on 43 omaishoidontuen saajaa. Vapaata määrärahaa jäljellä noin 2000 euroa. Kotihoidossa käynnistettiin yöhoito. Medimobiili otettiin käyttöön helmikuussa. Kotihoidon välitön asiakastyöaika 55,8 %. Tilauksen mukaisesti Outokummun sairaalan toimintaa kehitetään vuoden 2015 aikana tavoitteena nopeammat siirtymiset raskaammista palveluista kevyempiin palveluihin, laitoshoidon vähentäminen ja akuuttihoidon lisääminen. Kuntouttavaa työotetta ja työergonomiaa vahvistetaan ottamalla kuntoutuspassit käyttöön vuoden 2015 aikana Outokummun tk-sairaalassa. Siilaisen fysioterapiapilotin malleja hyödynnetään myös Outokummussa. Tk-sairaalan osasto on osallistunut Tutka -hankkeeseen, jonka tavoitteena on tiimityön ja työyhteisötaitojen kehittäminen. Lean -ajattelumallia jalkautetaan myös Outokumpuun. Sosiaalipalvelut Lapsiperheiden kotipalvelu on siirretty vuoden alusta osaksi ehkäisevää lastensuojelutyötä. Asiakkaat ovat olleet vuonna 2014 lastensuojelun

11 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveyspalvelujen tilaajajaosto asiakkuudessa, joten lastensuojeluasiakkuuksien määrä on näennäisesti laskenut. Outokummussa yhteistyötä on tehty ennaltaehkäisevästi jo ennenkin, joten toimintatapoihin tämä ei tuo juurikaan uutta. Lastensuojelussa on menossa seesteinen vaihe. Sekä avohuollon asiakasmäärä että kodin ulkopuolelle sijoitettujen määrä on viime vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden alhaisemmalla tasolla. Lapsiperhepalveluja kehitetään edelleen ja siihen palkataan määräaikainen kehittäjä 7 kk:n työpanoksella. Lapsiperhepalvelujen kehittämishankkeeseen on varattu euron uusi määräraha, joka esitetään lisättäväksi perhepalveluihin tilauksen muutoksessa. Outokummun sosiaali- ja terveyspalvelujen tilauksen muutos Sosiaali- ja terveyslautakunta esittää Outokummun tilauksen pienentämistä 0,6 milj. euroa. Muutos on käyty tilaajan ja tuottajan kanssa yhdessä läpi. Erikoissairaanhoidon osalta määrärahoihin ei tässä vaiheessa esitetä muutosta. Tilaajajohtajan päätösehdotus: Sosiaali- ja terveyspalvelujen tilaajajaosto päättää käsitellä tilausten toteutumisen ajalla ja hyväksyä tilausten ja kuntien maksuosuuksien muutokset liitteen mukaisesti. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. Liitteet Sosiaali- ja terveyspalveluiden kuukausiraportti helmikuu 2015 Talousarviomuutoksia vuodelle 2015 Terveysasemien vastaanottotoiminnan seuranta

12 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveyspalvelujen tilaajajaosto Sosiaalihuoltolain uudistuksen toimeenpano, varhaisen tuen lapsiperheiden kotipalvelun myöntämisen perusteet ja lapsiperheiden tilapäisen kotipalvelun maksut 5325/ /2015 STLTK Sosiaalihuoltolaki uudistui vuoden 2015 alusta. Uusi sosiaalihuoltolaki ( 1301/2014) tulee voimaan kuitenkin niin, että 19 :ää (kotipalvelu) sovel le taan alkaen ja 46, 47 ja 49 :ää alkaen. Sosiaalihuolto on kokonaisvaltaista hyvinvointipolitiikkaa. Lain sää dän tö uu distuk sen tavoitteena on vahvistaa sosiaalihuoltolain asemaa keskeisenä yleis la kina, edistää sosiaalihuollon yhdenvertaista saatavuutta ja saavutettavuutta. Lisäk si tavoitteena on siirtää sosiaalihuollon painopistettä korjaavista toimista hyvin voin nin edistämiseen ja varhaiseen tukeen sekä vahvistaa asiakaslähtöisyyttä ja kokonaisvaltaisuutta. Yhtenä tavoitteena on myös turvata tuen saantia ih misen omissa arkiympäristöissään mm. lähiverkostojen kartoittamisen kautta. Lais sa määritellään sosiaalihuollon tehtäväkenttää, vahvistetaan ja edistetään mo ni alais ta yhteistyötä sekä turvataan sosiaalihuollon toimintaedellytyksiä sen vas tuul le ja osaamiseen kuuluvissa tehtävissä. Sosiaalihuoltolaissa perhepalvelujen painopiste muuttuu perhepalveluihin ilman las ten suo je lu asiak kuut ta. Tämä muutos edellyttää lapsen edun parempaa huomioi mis ta kaikessa viranomaisten ja ammattilaisten toiminnassa kaikissa so siaa li- ja terveyspalveluissa. Erityistä tukea tarvitsevat asiakasryhmät tulee huomioi da yleisissä palveluissa (on erityisiä vaikeuksia hakea ja saada tarvitsemiaan so si aa li- ja terveyspalveluja kognitiivisen tai psyykkisen vamman tai sairauden, päih tei den ongelmakäytön, usean yhtäaikaisen tuen tarpeen tai muun syyn vuoksi pois lu ki en korkeaan ikään liittyvät tuen tarpeet vrt. vanhuspalvelulaki 3 ). Laki li sää palveluja yleisiin perhepalveluihin ja takaa vahvempaa oikeutta palvelujen saa mi seen. Lisäksi edellytetään parempaa yhteistyötä eri sosiaali- ja ter vey den huol lon sektoreiden välillä ja lastensuojelun sekä muiden perheille palveluja tuot ta vien hyvää yhteistyötä. Palveluja myönnettäessä on otettava huomioon asiakkaan etu ja lapsen etu (4 ja 5 ). Laissa säädetään hyvinvoinnin edistämisestä neuvonnan ja ohjauksen järjes tä mi sel lä sekä rakenteellisella sosiaalityöllä (6 ja 7 ). Lisäksi kunnallisten viran omais ten on seurattava ja edistettävä erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden ja lasten ja nuorten hyvinvointia sekä kehitettävä palveluja kasvatuksen tu ke mi sek si (8, 9 ja 10 ). Kuntalaisten sekä mm. lasten ja nuorten hyvinvointia seu ra taan ohjelmien kautta. Uudentyyppistä sosiaalisen raportoinnin käytäntöä tulee liit tää alueellisesta näkökulmasta jo nyt tuotettavaan tietoon (esim. hy vin voin ti suun ni tel mien raportoinnit, säännölliset tilastot ). Sosiaalipalveluja on järjestettävä (11 ): 1. tueksi jokapäiväisestä elämästä selviytymiseen; 2. asumiseen liittyvään tuen tarpeeseen: 3. taloudelliseen tuen tarpeeseen;

13 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveyspalvelujen tilaajajaosto sosiaalisen syrjäytymisen torjumiseksi ja osallisuuden edistämiseksi; 5. lähisuhde- ja perheväkivallasta sekä muusta väkivallasta ja kaltoin koh telus ta aiheutuvaan tuen tarpeeseen; 6. äkillisiin kriisitilanteisiin liittyvään tuen tarpeeseen; 7. lapsen tasapainoisen kehityksen ja hyvinvoinnin tukemiseksi; 8. päihteiden ongelmakäytöstä, mielenterveysongelmasta sekä muusta sairau des ta, vammasta tai ikääntymisestä aiheutuvaan tuen tarpeeseen; 9. muuhun fyysiseen, psyykkisen, sosiaaliseen tai kognitiiviseen toi min ta kykyyn liittyvän tuen tarpeeseen; 10. tuen tarpeessa olevien henkilöiden omaisten ja läheisten tukemiseksi. Henkilöllä on oikeus välttämättömän huolenpidon ja toimeentulon tur vaa miseen kiireellisessä tapauksessa oleskelukunnassaan (12 ). Jos henkilö oleskelee sään nön mu kai ses ti tai pidempiaikaisesti työn, opiskelun tai vastaavien syiden vuok si kotikuntansa ulkopuolella, hän voi hakea sosiaalipalveluja kunnasta, jossa hän oleskelee. Kotikunnan ei tarvitse kuitenkaan järjestää sosiaalihuoltoa ul ko mail la oleskelevalle henkilölle. (57, Vrt. kotikuntalaki ja ter vey denhuol to lain 47.2 ). Lapsen terveyttä ja kehitystä turvataan niin, että lapsella ja hänen per heel lään on oikeus saada viipymättä lapsen terveyden tai kehityksen kan nal ta välttämättömät sosiaalipalvelut kaikkina vuorokauden aikoina. Palvelujen on tuet ta va vanhempia, huoltajia ja muita lapsen hoidosta ja kasvatuksesta vas taa via henkilöitä lapsen kasvatuksessa ja huolenpidossa ( 13). Kunnallisina sosiaalipalveluina on järjestettävä tuen tarpeisiin seuraavia so si aali pal ve lu ja: sosiaalityö, sosiaaliohjaus, sosiaalinen kuntoutus, perhetyö, ko ti palve lu, kotihoito, asumispalvelut, laitospalvelut, liikkumista tukevat palvelut, päih de työ, mielenterveystyö, kasvatus- ja perheneuvonta, lapsen ja vanhemman vä lis ten tapaamisten valvonta ja muut sosiaalipalvelut ( 14-26) sekä lisäksi so si aa li päi vys tys ympärivuorokautisesti kiireellisen ja välttämättömän avun tur vaa mi sek si (29 ). Kunnallisina sosiaalipalveluina järjestetään myös ns. erityislakien pii ris sä olevat sosiaalipalveluna sen mukaan kuin niistä erikseen säädetään. Sosiaalipalveluina on sosiaalihuoltolakiin uusina nimetty sosiaaliohjaus, so si aali nen kuntoutus, perhetyö, kotihoito, asumispalvelut, liikkumista tukevat pal velut, päihdetyö, mielenterveystyö, lapsen ja vanhemman välisten tapaamisten val von ta, sosiaalipäivystys. Kunnat ovat aiemminkin järjestäneet osittain em. pal ve lu ja muina tarpeellisina kunnan järjestäminä sosiaalipalveluina tai muiden la kien kautta. Laissa säädetään lisäksi sosiaalipalvelujen toteuttamisesta: Asiakkaalla on oikeus saada kirjallinen päätös palvelusta (ei sosiaalityö, sosiaaliohjaus tms.). Sosi aa li huol lon oikeusturvan parantamiseksi määräaikaa oikaisuvaatimuksen teke mi sek si pidennetään 14 kalenteripäivästä 30 kalenteripäivään. Toimeenpano sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alueella: Sosiaalityötä ja sosiaaliohjausta järjestetään eri ikäisille asiakkaille eri pal ve luko ko nai suuk sis sa. Sosiaalista kuntoutusta, joka on sosiaalityön ja so si aa li ohjauk sen keinoin annettavaa tehostettua tukea sosiaalisen toimintakyvyn vah vista mi sek si, syrjäytymisen torjumiseksi ja osallisuuden edistämiseksi, on mm.

14 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveyspalvelujen tilaajajaosto kun tout ta vas sa päivätoiminnassa. Lisäksi sosiaalista kuntoutusta tarjotaan avoimissa ryh mis sä esim. Outokummussa Vaskikammarin nuorten ryhmässä ja Kon tio lah des sa Laiturin ryhminä. Nuorten sosiaalisessa kuntoutuksessa tuetaan nuorten si joit tu mis ta mm. työ-, työkokokeilu- ja opiskelupaikkoihin. Nuorille sosi aa li toi men asiakkaille on nimetty sosiaaliohjaajat antamaan taloudellista neuvontaa ja oh jaus ta. Työllisyysasioissa on tiivis monialainen yhteistyö kuntien työl li syys pal ve lu jen ja te-toimiston kanssa. Perhetyötä ja lapsiperheiden kotipalvelua järjestetään lapsiperheiden varhaisen tuen ennaltaehkäisevissä palveluissa niin, että em. työntekijäresurssia on siir retty vuoden 2015 alkupuolella lastensuojelun perhetyöstä ja kotipalvelusta en nalta eh käi se viin palveluihin. Joensuussa lastensuojeluun saatiin kaksi mää rä ai kaista sosiaaliohjaajaa tämän yhteydessä. Muun kotipalvelun ja kotihoidon jär jes tämi seen lakimuutos ei tuo muutoksia. Varhaisentuen lapsiperheiden ko ti pal ve lun myön tä mi sel le on perhepalveluissa valmisteltu kriteerit liitteenä. Ennaltaehkäisevissä palveluissa järjestetään ostopalveluina adoptioneuvontaa se kä lasten ja vanhempien väliset tuetut tapaamiset. Valvotut tapaamiset to teute taan turvakodilla. Näiden palvelujen tarpeen arviointi ja myöntäminen on lasten val vo jien kautta. Perheitä tuetaan myös yhteistyössä järjestöjen kanssa: mm. täl lä hetkellä Pelastakaa lapset ry järjestää lapsille yökylätoimintaa. En nalta eh käi se vis sä palveluissa tullaan jatkossa kehittämään muita palveluja kuten pal ve lusete lin käyttöönottoa. Asumispalveluja järjestetään henkilöille, jotka tarvitsevat erityisestä syystä apua tai tukea asumisessa tai asumisensa järjestämisessä. Kotiin annettavat palvelut ovat ensisijaisia. Asumispalveluja voidaan järjestää tuettuna asumisena, pal velu asu mi se na tai tehostettuna palveluasumisena. Asumispalveluissa tulee saada tar peen mu kai set kuntoutus- ja terveydenhuollon palvelut. Asumispalveluja järjes te tään yhteistoiminta-alueella mm. vammaisille henkilöille, mie len ter veyskun tou tu jil le, päihdeongelmaisille, hoitoa ja huolenpitoa tarvitseville vanhuksille se kä erityistä tukea tarvitseville nuorille. Asumispalveluja järjestetään sekä oma na toimintana että ostopalveluna. Asumispalvelujen maksuihin ei tule muu tok sia. Liikkumista tukevia palveluja järjestetään henkilöille, jotka eivät kykene it se näises ti käyttämään julkisia liikennevälineitä. Ensisijaisena on esteetön ja toimiva jul ki nen joukkoliikenne mukaan lukien kutsu- ja palveluliikenne. Sosiaali- ja terveys lau ta kun ta on vahvistanut sosiaalihuoltolain mukaisen kulje tus pal ve lu jen myöntämisen ja asiakasohjeen, jota sovelletaan myös liikkumista tu ke viin palveluihin alkaen. Päihdetyötä tehdään osana sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja. Päihdetyön eri tyis pal ve lut järjestetään yhteistoiminta-alueella terveyspalvelujen alla os topal ve lui na. Päihdehuollon asumispalvelut järjestetään aikuissosiaalityössä. Sosi aa li huol lon mielenterveyspalveluja ovat muun muassa mie len ter veys kun toutu jien asumispalvelut, sosiaalinen kuntoutus ja mielenterveyskuntoutujien te rapeut ti nen päivätoiminta, jotka yhteistoiminta-alueella järjestetään mie len terveys kes kuk sen alaisina toimintoina. Lisäksi mielenterveystyötä tehdään osana per he neu vo la toi min taa, nuorisoasemalla tehtävässä työtä, lastensuojelussa ja päih de huol los sa.

15 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveyspalvelujen tilaajajaosto Sosiaalipäivystys järjestetään maakunnan kuntien ja Heinäveden (pl. Valtimo) kans sa yhteistyönä niin, että virka-ajan ulkopuolinen sosiaalipäivystys kai kenikäi sil le järjestetään Joensuun kaupungin sosiaalipalveluissa. Virka-ajalla kunnat hoi ta vat sosiaalipäivystyksen itse. Yhteistoiminta-alueella on eri palveluissa tietyt hälytyskeskukselle annetut puhelinnumerot, joiden kautta virka-ajan so si aali päi vys tys asiat yhdistyvät oikeille tahoille. Sosiaalipäivystys toteutetaan osin va ral la olon kautta. Varallaolon takapäivystys ollaan siirtämässä kesällä 2015 tur va ko dil le sen toiminnassa mahdollisesti tapahtuvien muutosten myötä. So siaa li päi vys tyk sen ja turvakodin yhteyteen on suunnitteilla myös väkivaltatyön avo työ tä yhteistyössä muiden maakunnan kuntien kanssa. Asiakkaalle on nimettävä omatyöntekijä asiakkuuden ajaksi, mikäli sitä ei ole nimet ty muussa palvelussa tai sen nimeäminen on muusta syystä tarpeetonta (esim. kertaluontoinen asiointi). Omatyöntekijäasia käsiteltiin so si aali- ja ter veys lau ta kun nas sa ( 14). Palvelutarpeen arviointi tulee tehdä nä ky vämmäk si kai kis sa palveluissa. Erityistä tukea tarvitsevien asiakkaiden statuksen mää rit te lee sosiaalityöntekijä, joka toimii myös omatyöntekijänä. Jos perheen pal ve lun tar ve tulee ensisijaisesti lapsen palveluntarpeesta, palveluarvion tekee so si aa li työn te ki jä. Tämä siirtää vastuuta sosiaalityöntekijöille, koska asiak kuuksia siirtyy so si aa li oh jaa jil ta sosiaalityöntekijöille mm. vammaispalveluissa ja aikuis so si aa li työs sä, jossa pitkäaikaisissakin asiakkuuksissa mm. toi meen tu lotues sa asiointi on ollut pääasiassa etuuskäsittelijöillä. Palvelujen laatua varmistetaan omavalvonnan kautta: sosiaalihuollon toi min tayk si kön tai muun toiminnan kokonaisuuden on laadittava oma val von ta suun nitel ma sosiaalihuollon laadun varmistamiseksi. Sosiaali- ja terveyskeskuksen yksi köis sä omavalvontasuunnitelmat tehdään vuoden 2015 loppuun mennessä. Lisäk si laissa määrätään hoidon ja huolenpidon turvaavasta pää tök ses tä, hen ki lökun nan ilmoitusvelvollisuudesta sekä toimenpiteistä il moi tuk sen johdosta ( pykä lät 46, 48 ja49 tulevat voimaan vuoden 2016 alusta). Sosiaalihuoltolain tavoitteena on siirtää painopistettä raskaista palveluista ja lai tos hoi to pai not tei suu des ta palvelujen järjestämiseen avopalveluina. Yh teistoi min ta-alu eel la suunnitellut palvelurakennemuutokset edistävät myös moniam ma til lis ta yhteistyötä ja palvelujen järjestämistä asiakaslähtöisesti. So si aali pal ve luis sa lain toimeenpano em. tavalla siirtämällä henkilöstöä erityispalveluista en nal ta eh käi se viin palveluihin on sosiaalihuoltolain tavoitteiden mukaista. So si aa li pal ve luis sa tulee palvelut järjestää kuitenkin myös siirtymäaikana, joten so si aa li huol to lain toteutumista, toiminnan muutosten vaikuttavuutta, henkilöstön riit ty vyyt tä ja laadun varmistamista tulee seurata: mm. mahdollinen muu tos ten ha ku jen määrän lisääntyminen. Tämän lain mukaisista sosiaalipalveluista peritään maksut sosiaali- ja ter veyden huol lon asiakasmaksuista annetun lain (734/1992) mukaisesti (Sosiaalihuoltolaki 1301/ ). Säännöllisen kotihoidon maksut on hyväksytty Maksut on nähtävillä luottamusmiesten verkkopalvelussa. Valmistelijat: sosiaalipalvelujen johtaja Leena Korhonen ja vs. hoito- ja hoi va palve lu jen johtaja Seija Karukannas

16 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveyspalvelujen tilaajajaosto Sosiaali- ja terveysjohtajan päätösehdotus: Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää alkaen 1. hyväksyä sosiaalihuoltolain toimeenpanon ja varhaisentuen lap si per heiden kotipalvelun kriteerit liitteen mukaisena 2. periä maksut lapsiperheiden säännöllisestä kotipalvelusta samoin pe rustein kuin kaupungin järjestämässä kotipalvelussa 3. periä lapsiperheiden tilapäisestä kotipalvelusta seuraavat maksut: käynnin pituus käyntihinta 0-2 h 9, h 16, h 20,60 yli 6 h 25,20 Käyntimaksua ei peritä, mikäli perheen henkilömäärään sidotut tulot alittavat asiakasmaksuasetuksessa määritellyt tulorajat Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. SOTETIJ 9 Sosiaali- ja terveyspalvelujen tilaajajaostolle on esitelty uuden sosiaalihuoltolain sisältöä lautakunnan ja jaoston yhteisessä iltakoulussa Lakimuutoksen vaikutuksia sekä palveluiden painopisteen siirtoa raskaammista palveluista kohti ennaltaehkäiseviä avopalveluita seurataan aktiivisesti tilaaja-tuottaja -yhteistyössä. Mahdollisia vaikutuksia kuluvan vuoden sekä vuoden 2016 tilaukseen arvioidaan yksityiskohtaisemmin jo toukokuussa erillisessä tilaaja-tuottaja -neuvottelussa. Tilaajajohtajan päätösehdotus: Sosiaali- ja terveyspalvelujen tilaajajaosto päättää merkitä sosiaalihuoltolain uudistuksen toimeenpanon tiedoksi. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. Liitteet Varhaisen tuen lapsiperheiden kotipalvelun myöntämisen perusteet alkaen

17 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Henkilöstö- ja työllisyysjaosto Sosiaali- ja terveyspalvelujen tilaajajaosto Nuorten kehitysvammaisten päivätoimintaryhmän vakinaistaminen 3524/ /2014 STLTK Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi ( 49) nuorten ke hi tys vammais ten päivätoimintaryhmän (NUPA) perustamisen lukien. Toiminta käyn nis tet tiin koeluonteisesti yhdeksi lukuvuodeksi kerrallaan. NUPAn henkilöstö rekrytoitiin kesän 2014 aikana ja heillä on määräaikaiset työsuh teet voimassa saakka. Päivätoimintayksikössä työskentelee kaksi oh jaa jaa ja kaksi ryhmäavustajaa. Määräaikaisen henkilöstön lisäksi päi vä toimin ta yk si kön toiminta on edellyttänyt yhden henkilökohtaisen avustajan sekä jon kin verran ostopalveluna toteutettavaa henkilökohtaista apua lisäresurssiksi. NUPAN toiminan käynnistäminen ja vakinaistaminen ovat osa Joensuun kaupun gin työikäisten palveluohjelmaa - kehitysvammaisten palveluiden uudelleen or ga ni soin tia. Vuoden 2015 yhtenä tavoitteena on vakinaistaa NUPAn toiminta ja arvioida mahdollinen laajennustarve. NUPA-toimintaa vastaava toimintaa on ol lut PKSSK:n osalta kahtena palvelutuotteena: elämään valmentava päi vä toimin ta ja vaativa elämään valmentava päivätoiminta. PKSSK on sopeuttanut omaa toimintaansa integroimalla elämään valmentavan päi vä toi min nan Honkalampi-keskuksen muun päivätoiminnan kanssa. Vapautunutta hen ki löstöä on käytetty Honkalampi- keskuksen henkilöstöjärjestelyissä. NUPAN toiminta on vastannut sille asetettuja tavoitteita. Asiakkaita on elokuus ta 2014 alkaen ollut viisi. Keväällä 2014 toiminnan kokonaiskustannuksien ar vioi tiin olevan noin / vuosi. Vuoden 2014 viiden toimintakuukauden kus tan nuk set olivat , joten 12 kk:n kustannus on eli arvioitu ta lous ar vio on ollut hyvin lähellä oikeaa toteumaa. Keskimääräinen päivähinta/ asiakas on kuntamaiseman mukaan ollut 176. Vastaava toiminta PKSSK:n palvelussa on kuntamaiseman mukaan 232 /vrk/ asiakas. Pelkästään nuorten osalta kun ta yh ty män vaativan päivätoiminnan vuorokausikustannus on korkeampi (vuonna /vrk). Vuoden 2015 talousarviossa päivätoimintaryhmän kustannuksiin on varattu ja hoitopäiviä Asiakkaiden määrä Lehmon yksikkössä pystyy mak si mis saan olemaan kuusi huomioiden tilat ja asiakkaiden yksilöllinen tuentarve. Marraskuussa 2014 pidettiin työntekijöiden palvelua käyttävien perheiden yh teinen tapaaminen. Palaute oli kaikilta osin erinomaisen hyvää; henkilöstö on ammat ti tai tois ta, koulun tilat ovat hyvät, kuljetusjärjestelyt toimivat suunnitellusti ja mikä tärkeintä osa vanhemmista koki, että NUPAn toiminnalla on ollut po si tiivis ta vaikutusta nuorten toimintakykyyn. Tämä on erittäin tärkeä havainto, koska NUPAn toiminnan ei ole tarkoitus olla nuorilla liian pitkäaikaista, toi min ta kykyä vain ylläpitää päivätoimintaa, vaan NUPAn jälkeen nuorille pyritään löy tämään muita jatkopolkuja (esim. koulutus). Erittäin merkityksellistä on ollut myös Lehmon koulun henkilöstön positiivinen

18 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Henkilöstö- ja työllisyysjaosto Sosiaali- ja terveyspalvelujen tilaajajaosto HETYJ asen ne yhteistyöhön. Uuden toiminnan käynnistäminen on heidän puoleltaan teh ty helpoksi ja tilojen yhteiskäyttö yms. käytännöt ovat sujuneet ongelmitta. Leh mon koulun tilat on mahdollista vuokrata vielä ainakin seuraavaksi lu ku vuodek si Nuorten kehitysvammaisten päivätoiminnalle on selkeä tarve. Tammikuussa 2015 arvioitiin, että elokuussa 2015 päivätoimintaa tarvitsee ainakin 13 nuorta. Heis tä kuudelle löytyy palvelu Lehmon koululta, mutta toisen NUPA -ryhmän pe rus ta mi nen elokuussa 2015 on tarpeen. Akuutein tarve on uudelle ryhmälle Ui ma har jun alueella, jossa neljä nuorta tarvitsee vastaavan palvelun elokuusta 2015 lukien. Toimintaan sopivien tilojen löytyminen on haasteellista. Uimaharjun uu teen kouluun ei näillä näkymin ole mahdollisuutta päivätoimintaryhmää pe rus taa. Muita tilavaihtoehtoja suunnitellaan parhaillaan ja mahdollinen esitys toi sen NUPA -ryhmän perustamisesta tuodaan lautakunnan käsittelyyn kevään 2015 aikana. Liitteenä Nupa -tuotekuvaus ja yhteenveto Nupan palautekyselystä. Valmistelijat: sosiaalipalvelujen johtaja Leena Korhonen, vam mais pal ve lu päällik kö Tarja Hallikainen, johtava sosiaalityöntekijä Leena Suhonen, ke hit tä mispääl lik kö Karri Poutanen ja palveluvastaava Tuula Malinen Vs. sosiaali- ja terveysjohtajan päätösehdotus: Sosaali- ja terveyslautakunta päättää: 1. vakinaistaa nuorten kehitysvammaisten päivätoiminta ryhmän (NUPA) lukien. Toimintaa voidaan jatkaa nykyisissä tiloissa ainakin kesään 2016 saakka. Toiminta voidaan tarvittaessa siirtää muihinkin soveltuviin tiloihin 2. esittää henkilöstö- ja työllisyysjaostolle, että toiminnan vakinaistamiseksi perustetaan kaksi ohjaajan (04SOS6A) ja kaksi sosiaaliohjaajan (04SOS050) tointa lukien 3. päätös viedään tiedoksi tilaajajaostoon Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. Henkilöstöyksikkö on käynyt keskustelua perustettavien toimien nimikkeistä tilaajajohtajan ja sosiaalipalvelujen johtajan kanssa sosiaali- ja terveyslautakunnan kokouksen jälkeen. Keskustelujen lopputuloksena päädyttiin siihen, että esitetään perustettavaksi kolme ohjaajan tointa ja yksi sosiaaliohjaajan toimi. Henkilöstöjohtajan päätösehdotus: Henkilöstö- ja työllisyysjaosto päättää

19 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Henkilöstö- ja työllisyysjaosto Sosiaali- ja terveyspalvelujen tilaajajaosto että toiminnan vakinaistamiseksi perustetaan kolme ohjaajan (04SOS6A) ja yksi sosiaaliohjaajan (04SOS050) tointa lukien. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. SOTETIJ 10 Nuorten kehitysvammaisten päivätoimintaryhmän perustaminen on yksi työikäisten palveluohjelman kehitysvammaisten palveluja koskevan kärkihankkeen toimenpiteistä. Kokeilusta on saatu hyvät kokemukset ja tältä osin kaupungin oman toiminnan laajentaminen on huomioitu myös Honkalampi-keskuksen palveluissa. Nuorten kehitysvammaisten päivätoimintaryhmälle on ennusteiden mukaan pysyvämpi tarve. Palveluiden laajuutta ja kehitysvammaisten eri palveluiden henkilöstötarvetta on kuitenkin arvioitava vuosittain. Vuoden 2015 osalta Nupa-toimintaan on varattu määräraha Lehmon koululla toimivaan ryhmään. Tilaajajohtajan päätösehdotus: Sosiaali- ja terveyspalvelujen tilaajajaosto päättää merkitä asian tiedoksi. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. Liitteet Nupa tuotekuvaus Yhteenveto Nupan palautekyselystä

20 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Sosiaali- ja terveyspalvelujen tilaajajaosto Yhteispäivystystä koskeva selvitys 5453/06/2015 SOTETIJ 11 Yhteispäivystyksen toimintaa, sen kustannuksia ja vaikutuksia terveysasemien toimintaan on seurattu ja selvitetty vuoden 2014 aikana. Tilaaja-tuottaja -neuvotteluissa on sovittu, että Joensuun kaupunki ja PKSSK tekevät yhdessä analyysin sekä esitykset mahdollisista toimenpide-ehdotuksista toiminnan kehittämisestä perusterveydenhuolto huomioiden. Yksityiskohtaisempi analyysi on tarpeen, koska yhteispäivystyksen perustamisen jälkeen erityisesti Joensuun ja Kontiolahden päivystystoiminnan kustannukset ovat nousseet. Yhteispäivystyksen toiminnasta on nyt riittävän pitkä kokemus tarkemman analyysin pohjaksi. Toisaalta mm. Joensuun vuoden 2015 tilauksessa todetaan, että oman perusterveydenhuollon lääkäri- ja vastaanottotoimionnan kehittämistä tehdään yhteistyössä PKSSK:n yhteispäivystyksen kanssa. Toisaalta Outokummun päivystystoiminnan muutosten vaikutuksia on myös tarpeen arvioida. Tilaajajohtajan päätösehdotus: Sosiaali- ja terveyspalvelujen tilaajajaosto päättää, että selvitys yhteispäivystyksen tilanteesta toimenpide-ehdotuksineen edellytetään tehtäväksi huhtikuun loppuun mennessä. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

Sosiaali- ja terveyspalvelujen helmikuun kuukausiraportti ja talousarviomuutoksia vuodelle 2015

Sosiaali- ja terveyspalvelujen helmikuun kuukausiraportti ja talousarviomuutoksia vuodelle 2015 Sosiaali- ja terveyslautakunta 25 17.03.2015 Sosiaali- ja terveyspalvelujen 8 25.03.2015 tilaajajaosto Sosiaali- ja terveyspalvelujen helmikuun kuukausiraportti ja talousarviomuutoksia vuodelle 2015 277/02.02.02/2013

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyslautakunta 26 17.03.2015

Sosiaali- ja terveyslautakunta 26 17.03.2015 Sosiaali- ja terveyslautakunta 26 17.03.2015 Sosiaalihuoltolain uudistuksen toimeenpano, varhaisen tuen lapsiperheiden kotipalvelun myöntämisen perusteet ja lapsiperheiden tilapäisen kotipalvelun maksut

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2014 1. Sivu 35 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 36 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2014 1. Sivu 35 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 36 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2014 1 Joensuun Työterveysliikelaitoksen johtokunta Aika 08.10.2014 klo 17:00-17:35 Paikka Penttilänkatu 7-9, 80220 Joensuu Käsitellyt asiat Sivu 35 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2016 1. Sivu. 22 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 23 Pöytäkirjantarkastajat 4

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2016 1. Sivu. 22 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 23 Pöytäkirjantarkastajat 4 OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 30.03.2016 klo17:00-19:34 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 22 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 23

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2016 1. Kaupunginhallituksen kokoushuone, Rantakatu 20, 80100 Joensuu

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2016 1. Kaupunginhallituksen kokoushuone, Rantakatu 20, 80100 Joensuu JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2016 1 Omistajaohjausjaosto Aika 14.03.2016 klo 18:20-18:40 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Rantakatu 20, 80100 Joensuu Käsitellyt asiat Sivu 13 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdäkuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta perusteet eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1. Joensuun kaupunginhallituksen huone, Rantakatu 20, Joensuu. Sivu 44 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1. Joensuun kaupunginhallituksen huone, Rantakatu 20, Joensuu. Sivu 44 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 Aika 05.06.2014 klo 16:00-18:40 Paikka Joensuun kaupunginhallituksen huone, Rantakatu 20, Joensuu Käsitellyt asiat Sivu 44 Kokouksen

Lisätiedot

Liperin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Keskustie 10, 83100 Liperi

Liperin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Keskustie 10, 83100 Liperi LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Tarkastuslautakunta 02.02.2015 Aika 02.02.2015 klo 12:30-13:45 Paikka Liperin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Keskustie 10, 83100 Liperi Käsitellyt asiat

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta. :t 100, 101. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta. :t 100, 101. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta :t 100, 101 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus Kouvolan kaupungin lasten

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS JOUTSAN KUNTA OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä perusteet kunnallisvalitusta, koska

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 1. Sivu 72 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 73 Pöytäkirjantarkastajien valinta 4.

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 1. Sivu 72 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 73 Pöytäkirjantarkastajien valinta 4. JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta Aika 15.09.2015 klo 17:00-19:00 Paikka Joensuun paloasema, Noljakantie 4 Käsitellyt asiat Sivu 72 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010. Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010. Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 Kokousaika 3.11.2010 klo 18.10-21.15 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59

VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59 VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59 Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

Kokousasian otsikko Sivu 44 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 45 Pöytäkirjantarkastajat 4 46 Lipertek Oy omavelkainen takaus 5

Kokousasian otsikko Sivu 44 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 45 Pöytäkirjantarkastajat 4 46 Lipertek Oy omavelkainen takaus 5 LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 1 Kunnanhallitus 24.02.2014 Aika 24.02.2014 klo 16:30-16:35 Paikka Liperin kunnanvirasto Käsitellyt asiat :t 44-46 Kokousasian otsikko Sivu 44 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010 Kokousaika 26.8.2010 klo 18.30-18.55 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 Kokousaika 16.03.2010 klo 18.00 19.01 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 3/2014 Kokousaika 9.4.2014 klo 18.30 20.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Ympäristölautakunta 06.02.2014 AIKA 06.02.2014 klo 16:00-17:10 PAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Tarkastuslautakunta 28.04.2015 AIKA 28.04.2015 klo 15:15-18:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 23 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Tarkastuslautakunta 07.05.2015 AIKA 07.05.2015 klo 15:35-20:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 28 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30 Tarkastuslautakunta 2013 2016 Aika 15.04.2015 klo 12:00-15:30 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 Kokousaika 09.11.2010 klo 19.00 19.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta. :t 37, 39, 41-43. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta. :t 37, 39, 41-43. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta :t 37, 39, 41-43 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus Kouvolan kaupungin

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 16 PÄIVÄKOTI PEIKKOLAAKSON VALMISTUMINEN 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 16 PÄIVÄKOTI PEIKKOLAAKSON VALMISTUMINEN 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 Kokousaika 10.04.2012 klo 19.00 19.25 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 Tarkastuslautakunta 12.11.2013 AIKA 12.11.2013 klo 16:30-19:42 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 100 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Tekninen lautakunta. :t 143. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Tekninen lautakunta. :t 143. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Tekninen lautakunta :t 143 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus tekniselle lautakunnalle. Oikeus oikaisuvaatimuksen

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarja Kyllönen ja Pekka Sinkkonen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarja Kyllönen ja Pekka Sinkkonen. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 31 Vapaa-aikalautakunta Aika 26.05.2016 klo 18:16-18:45 Paikka Kunnantalo, alakerran kokoushuone Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 OSA-AIKA ELÄKE (LIITE 1) 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 OSA-AIKA ELÄKE (LIITE 1) 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 Kokousaika 28.05.20130 klo 18.00 18.50 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 1. Sivu 58 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 59 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 1. Sivu 58 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 59 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 1 Henkilöstö- ja työllisyysjaosto Aika 26.08.2014 klo 16:00-18:30 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 58 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 21.5.2013 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.4.2014 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 16.3.2010 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1. Sivu 70 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 71 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1. Sivu 70 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 71 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Henkilöstö- ja työllisyysjaosto Aika 28.10.2014 klo 16:00-17:05 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Rantakatu 20, Joensuu Käsitellyt asiat Sivu 70 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

TILAUSKEHYKSEEN SISÄLTYVÄT MUUTOKSET/TERVEYSPALVELUT

TILAUSKEHYKSEEN SISÄLTYVÄT MUUTOKSET/TERVEYSPALVELUT MUUTOKSET/TERVEYSPALVELUT Vastaanottopalvelut + 0,9 me Hoitoonpääsy ja yhteydensaanti parantunut Tavoite 90 %:n vastausprosentti lokakuussa > tason ylläpitäminen ja parantaminen Siilaisen vastaanottotilojen

Lisätiedot

Oppimiskeskus Fellmannia, Kirkkokatu 27, 15140 Lahti

Oppimiskeskus Fellmannia, Kirkkokatu 27, 15140 Lahti PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI Pöytäkirja 21/2014 1 Konsernihallitus 06.11.2014 Aika 06.11.2014 klo 14:40-14:45 Paikka Oppimiskeskus Fellmannia, Kirkkokatu 27, 15140 Lahti Osallistujat Nimi Klo Tehtävä

Lisätiedot

koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät 34, 35, 36, 39, 40

koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät 34, 35, 36, 39, 40 OIKAISUVAATIMUS JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaati musta ei kä kunnal lisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2014 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2014 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2014 1 Tarkastuslautakunta Aika Tiistai 29.04.2014 klo 09:00-15:20 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet et Muut saapuvilla olleet Tommila

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1(9)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1(9) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1(9) Keuruun Vuokra-asunnot Liikelaitoksen johtokunta 02.03.2016 AIKA 02.03.2016 klo 16:00-16:45 PAIKKA Kaupungintalo, takkahuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 8 Kokouksen

Lisätiedot

Otsikko Sivu 9 Selvitys Kittilän kunnan yläkoulusta otetuista remontin jälkeisistä. 3 sisäilman kontrollinäytteistä 10 Ilmoitusasiat 5

Otsikko Sivu 9 Selvitys Kittilän kunnan yläkoulusta otetuista remontin jälkeisistä. 3 sisäilman kontrollinäytteistä 10 Ilmoitusasiat 5 KITTILÄN KUNTA Pöytäkirja 3/2012 1 Ympäristöterveysjaosto Aika 31.05.2012 klo 12:44-13:30 Paikka Kunnanvirasto, kokoushuone 2 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 9 Selvitys Kittilän kunnan yläkoulusta otetuista

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64 19.08.2015 Aika 19.08.2015 klo 18:00-20:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 41 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä 23.5.2016

VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä 23.5.2016 Kunnanhallitus OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä 23.5.2016 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen pe rusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Rakennuslautakunta AIKA 03.03.2015 klo. 16:30 17:00 PAIKKA Kunnantalo, kaavoittajan huone ASIAT Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 7 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen Hallitus 267 16.12.2015 Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen H 267 (Valmistelija: perhepalvelujohtaja Matti Heikkinen ja vastuualuepäällikkö Tarja Rossinen)

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18 Maaseutulautakunta 15.05.2009 AIKA 15.05.2009 klo 11:00-12:40 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

Perjantai 04.09.2015 klo 09.00-9.14

Perjantai 04.09.2015 klo 09.00-9.14 PÖYTÄKIRJA 1 Kokousaika Kokouspaikka Perjantai klo 09.00-9.14 Puhelinkokous Läsnä Jäsen Uusitalo Merja, puheenjohtaja Keltto Pekka, varapj. Huhtamäki-Kuoppala Minna Kankaanpää Mauri Kuivila Leena Mäkinen

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 Kokousaika 28.10.2010 klo 19.00 20.45 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 30.01.2014 Aika 30.01.2014 klo 18:00-20:30 Paikka Kunnantalo, kokoushuone 3, 3. krs Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjapitäjän

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 10.2.2015 klo 15:00 16:46 Paikka Ulvilan kaupungintalo, kokoustila K1-K2 Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 5 6 7 Teknisen toimen taloudellisten

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 3.3.2015 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus. Valitusoikeus ja valitusperusteet

VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus. Valitusoikeus ja valitusperusteet VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus Valitusoikeus ja valitusperusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS JOUTSAN KUNTA Teknisen lautakunnan lupajaosto OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä perusteet

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 6/2011 61. Jussi Leinonen. Anneli Partanen. Seija Sainkangas, Helinä Niemelä, jäsen

Tekninen lautakunta 6/2011 61. Jussi Leinonen. Anneli Partanen. Seija Sainkangas, Helinä Niemelä, jäsen HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tekninen lautakunta 6/2011 61 KOKOUSAIKA 16.11.2011 klo 18.00-18.45 KOKOUSPAIKKA Kaupungintalo, kahvio SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Hannu Riuttanen, Jussi Leinonen,

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 3 07.04.2015. Johtosääntömuutokset 1.6.2015 alkaen 124/00.01.01/2011

Perusturvalautakunta 3 07.04.2015. Johtosääntömuutokset 1.6.2015 alkaen 124/00.01.01/2011 Perusturvalautakunta 3 07.04.2015 Johtosääntömuutokset 1.6.2015 alkaen 124/00.01.01/2011 Perla 3 Valmistelija: Sosiaalipalvelujohtaja Johanna Lamminen, puh. 06 438 4101, 044 438 4101 ja vs. perusturvajohtaja

Lisätiedot

UUSI JYVÄSKYLÄ MUUTOKSENHAKUKIELTO 26

UUSI JYVÄSKYLÄ MUUTOKSENHAKUKIELTO 26 UUSI JYVÄSKYLÄ MUUTOKSENHAKUKIELTO 26 Asiat 73, 74, 75, 76, 78, 79 ja 81 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 46 SAIRAANHOITAJAN VALINTA 3 47 LÄHIHOITAJAN VALINTA 4 48 LÄHIHOITAJAN SIJAISEN VALINTA 5

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 46 SAIRAANHOITAJAN VALINTA 3 47 LÄHIHOITAJAN VALINTA 4 48 LÄHIHOITAJAN SIJAISEN VALINTA 5 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 7/2014 Kokousaika 1.10.2014 klo 17.00 17.50 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119 10.12.2014 Aika 10.12.2014 klo 18:00-20:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 79 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa:

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: Kunnanhallitus 18 11.01.2016 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän ikäsuunnitelma vuosille 2016-2025 Khall 11.01.2016 18 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: "Yhall 28.08.2013 88 "Vanhuspalvelulaki"

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 58. Rakennuslautakunta 06.05.2015. Aika 06.05.2015 klo 16:00-16:15. Käsitellyt asiat

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 58. Rakennuslautakunta 06.05.2015. Aika 06.05.2015 klo 16:00-16:15. Käsitellyt asiat Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 58 Rakennuslautakunta 06.05.2015 Aika 06.05.2015 klo 16:00-16:15 Paikka Kuntala Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 31 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 61 32 Pöytäkirjan

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna (poissa), tilalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius,

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2015 1. Sivu 42 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 43 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2015 1. Sivu 42 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 43 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2015 1 Aika 11.11.2015 klo 17:00-18:03 Paikka Joensuun paloasema, Noljakantie 4, 80140 Joensuu Käsitellyt asiat Sivu 42 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 43 Pöytäkirjan

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11 11.02.2015 Aika 11.02.2015 klo 18:00-19:45 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3 KEHITTÄMISJAOSTO PÖYTÄKIRJA 5/2014 Kokousaika 27.10.2014 klo 18.00-19.40 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kimonkylän taidekoti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116. Tarkastuslautakunta1. AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116. Tarkastuslautakunta1. AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116 Tarkastuslautakunta1 AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 75 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 58 Tarkastuslautakunta AIKA 19.03.2013 klo 08:00-14:10 PAIKKA Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 38 KOKOUKSEN

Lisätiedot

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs)

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs) Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/2015 1 (10) Tarkastuslautakunta Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 13:00-16:05 Paikka Läsnä Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10,

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 13 Jyväskylän Seudun Työterveys Liikelaitoksen johtokunta 11.5.2010

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 13 Jyväskylän Seudun Työterveys Liikelaitoksen johtokunta 11.5.2010 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 13 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua

Lisätiedot

Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 4/2015 1

Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 4/2015 1 Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 4/2015 1 Vanhusneuvosto Aika Paikka 24.11.2015 klo 10:00-12:00 Toimintakeskus Suvanto Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2015 1. Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 18 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2015 1. Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 18 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 Henkilöstö- ja työllisyysjaosto Aika 17.03.2015 klo 16:00-17:34 Paikka Käsitellyt asiat Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 18 Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1. Tarkastuslautakunta AIKA 28.10.2014 klo 17:15-19:10

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1. Tarkastuslautakunta AIKA 28.10.2014 klo 17:15-19:10 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1 Tarkastuslautakunta AIKA 28.10.2014 klo 17:15-19:10 PAIKKA Lautakuntien kokoushuone, Hallituskatu 4 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 41 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KEITELEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tarkastuslautakunta 1/2016 1

KEITELEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tarkastuslautakunta 1/2016 1 KEITELEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tarkastuslautakunta 1/2016 1 KOKOUSAIKA Torstai 11.2.2016 kello 15.15 16.10 KOKOUSPAIKKA Kunnantoimisto, Äyräpääntie 2, 72600 Keitele SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 26 RAKENNUSLUPAPÄÄTÖS LÄMPÖLAITOS INGERMANINKYLÄ 3

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 26 RAKENNUSLUPAPÄÄTÖS LÄMPÖLAITOS INGERMANINKYLÄ 3 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 Kokousaika 16.6.2011 klo 19.30-18.55 Kokouspaikka Kunnantalo, Lapinjärventie 20 A Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Nousiainen Matti jäsen. kunnanhall.edustaja, poissa

Nousiainen Matti jäsen. kunnanhall.edustaja, poissa PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 221 Tekninen lautakunta KOKOUSTIEDOT Aika ke 12.08.2015 klo 16:30-17:15 Paikka Kunnantalo, teknisen kokoustila OSALLISTUJAT Läsnä Helaakoski Matti puheenjohtaja Lintunen

Lisätiedot

Tekninen lautakunta nro 7/2015 9.6.2015 SISÄLLYSLUETTELO. TEKNLTK 53 Kokouksen järjestäytyminen TEKNLTK 54 Pickalan huoltoaseman viemäröinti

Tekninen lautakunta nro 7/2015 9.6.2015 SISÄLLYSLUETTELO. TEKNLTK 53 Kokouksen järjestäytyminen TEKNLTK 54 Pickalan huoltoaseman viemäröinti nro 7/2015 SISÄLLYSLUETTELO TEKNLTK 53 Kokouksen järjestäytyminen TEKNLTK 54 Pickalan huoltoaseman viemäröinti Sivu 2 Nro 7/2015 Kokouspaikka- ja aika Kunnantalo klo 17.00-17.40 Läsnäolevat jäsenet Dahlqvist

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista:

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Sivu 209 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 309 210

Lisätiedot

MUUTOKSENHAKUKIELTO. Oikaisuvaatimus Kunnallisvalitus. :t 95, 96, 98

MUUTOKSENHAKUKIELTO. Oikaisuvaatimus Kunnallisvalitus. :t 95, 96, 98 MUUTOKSENHAKUKIELTO Oikaisuvaatimus Kunnallisvalitus :t 95, 96, 98 Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta sen vuoksi, että päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa

Lisätiedot

Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 27 15 Pöytäkirjantarkastajien nimeäminen 28 16 Hankintaoikaisu päätökseen 13, 30.1.

Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 27 15 Pöytäkirjantarkastajien nimeäminen 28 16 Hankintaoikaisu päätökseen 13, 30.1. Pöytäkirja 2/2014 25 Johtokunta Aika 06.02.2014 klo 18:00-19:15 Paikka PoSa kokoushuone, Tapalankatu 20, 2.krs Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 27 15 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 3 07.04.2015 Kaupunginhallitus 3 13.04.2015. Johtosääntömuutokset 1.6.2015 alkaen / perusturvakeskus 124/00.01.

Perusturvalautakunta 3 07.04.2015 Kaupunginhallitus 3 13.04.2015. Johtosääntömuutokset 1.6.2015 alkaen / perusturvakeskus 124/00.01. Perusturvalautakunta 3 07.04.2015 Kaupunginhallitus 3 13.04.2015 Johtosääntömuutokset 1.6.2015 alkaen / perusturvakeskus 124/00.01.01/2011 Perla 07.04.2015 3 Valmistelija: Sosiaalipalvelujohtaja Johanna

Lisätiedot

HYVINVOINTI- JA TERVEYSTOIMEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.9.2011 SEKÄ TALOUSARVION TARKISTUSESITYS

HYVINVOINTI- JA TERVEYSTOIMEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.9.2011 SEKÄ TALOUSARVION TARKISTUSESITYS Hyvinvointi- ja terveyslautakunta 102 29.09.2011 HYVINVOINTI- JA TERVEYSTOIMEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.9.2011 SEKÄ TALOUSARVION TARKISTUSESITYS Hyte 102 Hyvinvointi- ja terveystoimen talousarvion

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 48 URAKKATARJOUKSET KATUVALAISTUSKESKUKSIEN UUSIMISESTA (LIITE 1) 49 KIRJEITÄ TIEDOKSI 4

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 48 URAKKATARJOUKSET KATUVALAISTUSKESKUKSIEN UUSIMISESTA (LIITE 1) 49 KIRJEITÄ TIEDOKSI 4 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 Kokousaika 7.10.2014 klo 18.00 20.00 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 53 PELKOSENNIEMEN KUNNANVIRASTO, VALTUUSTOSALI

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 53 PELKOSENNIEMEN KUNNANVIRASTO, VALTUUSTOSALI PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 53 Sosiaalilautakunta 08.09.2015 AIKA 08.09.2015 klo 19:00-19:40 PAIKKA PELKOSENNIEMEN KUNNANVIRASTO, VALTUUSTOSALI KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 32 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Toimintakatteen toteumat tulosalueittain:

Toimintakatteen toteumat tulosalueittain: Perusturvalautakunta 27 26.04.2016 Perusturvalautakunnan talouden seuranta 2-3 /2016 Perusturvalautakunta 26.04.2016 27 Kaupunginhallitus on kokouksessaan 11.01.2016 4 hyväksynyt talous ar vion 2016 täytäntöönpano-ohjeen.

Lisätiedot

Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147 88 Oikaisuvaatimus työpajaohjaajan valintapäätökseen / Laakso Sari

Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147 88 Oikaisuvaatimus työpajaohjaajan valintapäätökseen / Laakso Sari Punkalaitumen kunta Pöytäkirja 9/2014 145 Sivistyslautakunta Aika 22.12.2014 klo 18:00-18:40 Paikka Kunnantalo, kahvio Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 2/2015 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 2/2015 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 2/2015 1 Sukevan aluelautakunta Aika 05.05.2015 klo 17:30-18:45 Paikka Iltapäiväkerhotilat, Sukevan päiväkoti, Kinttulanmäentie 1 Saapuvilla olleet jäsenet Poissa olleet jäsenet

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 1 Aika: 26.02.2014 klo 16:30-19:40 Paikka: Terveysasema LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 5 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 6 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

Lisätiedot

Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN 109 70 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN 109 70 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2013 107 Tarkastuslautakunta AIKA 14.05.2013 klo 08:00-12:00 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN

Lisätiedot

Kunnantoimisto Kemiö, 26.2.2010

Kunnantoimisto Kemiö, 26.2.2010 1/2010 PÖYTÄKIRJA 1 Kokousaika: Tiistaina klo 15.30-16.45 Kokouspaikka: Vretaantie 19 Päättäjät: Lars Nummelin Jörgen Törnqvist Merja Juvonen Kia Lundqvist Jari Lehtivaara Tomas Stenström puheenjohtaja

Lisätiedot

LAPIN JÄTEHUOLTO KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA Nro 2/2016 Yhtymähallitus Sivu 1 ( 10 ) 04.05.2016

LAPIN JÄTEHUOLTO KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA Nro 2/2016 Yhtymähallitus Sivu 1 ( 10 ) 04.05.2016 Yhtymähallitus Sivu 1 ( 10 ) KOKOUSAIKA 02.05.2016 - klo 14.00 KOKOUSPAIKKA OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Sähköpostikokous Maarit Junttila Arto Leppälä Outi Marttila Veikko Virtanen Manu Friman Tuovi Karvonen

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 29

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 29 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 29 Maaseutulautakunta 26.04.2011 AIKA 26.04.2011 klo 19:00-19:25 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 21 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 Kokousaika 27.10.2009 klo 18.00 20.30 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus Kunnanhallitus 305 27.11.2014 Kunnanhallitus 151 10.06.2015 Kunnanhallitus 19 28.01.2016 Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus 143/00.04.01/2014 KH 27.11.2014 305 Työ-

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalveluiden tilauksen toteutuminen

Sosiaali- ja terveyspalveluiden tilauksen toteutuminen Sosiaali- ja terveyspalveluiden tilauksen toteutuminen Osavuosikatsaus 03/2014 Keskeiset huomiot Yksityiskohtaiset tilaustaulukon toteumat raportoitu kaupunginhallitukselle, löydettävissä kaupungin nettisivuilta

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 19 KANSALAISALOITE RAUHALANTIEN KUNNOSTA (LIITE 1) 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 19 KANSALAISALOITE RAUHALANTIEN KUNNOSTA (LIITE 1) 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012 Kokousaika 14.08.2012 klo 19.00 19.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Mervi Niemelä. Jouko Savikoski, Marko Törmälehto. Mirva Möttönen, puheenjohtaja Marika Niittykoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Mervi Niemelä. Jouko Savikoski, Marko Törmälehto. Mirva Möttönen, puheenjohtaja Marika Niittykoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 3/2011 19 KOKOUSAIKA Keskiviikko 22.6.2011 klo 14-14.25 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 24

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 24 TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 24 Keskusvaalilautakunta AIKA 15.04.2015 klo 16:00-17:15 PAIKKA Taipalsaaren kunnanvirasto, Ruorisilta KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/2013 48. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/2013 48. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/2013 48 Maaseutuelinkeinolautakunta Kokousaika 18.12.2013 klo 13:00-13:20 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala

Lisätiedot

Otsikko Sivu 27 Aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestäminen ja

Otsikko Sivu 27 Aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestäminen ja KITTILÄN KUNTA Pöytäkirja 7/2015 1 Koululautakunta Aika 26.08.2015 klo 09:00-12:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 27 Aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestäminen

Lisätiedot

Pykälät: 357-362, 366-367, 369-372, 374. Seuraaviin päätöksiin haetaan muutosta oikaisuvaatimuksella.

Pykälät: 357-362, 366-367, 369-372, 374. Seuraaviin päätöksiin haetaan muutosta oikaisuvaatimuksella. Muutoksenhakuohje Muutoksenhakukiellot Päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, jos päätös koskee kuntalain 91 :n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa työ- tai virkaehtosopimuksen

Lisätiedot

Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto, Mervi Niemelä, jäsen Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto, Mervi Niemelä, jäsen Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 3/2009 19 KOKOUSAIKA Keskiviikko 10.6.2009 klo 14.35-15.10 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot