RAKENNUSJÄRJESTYSTEN YHTENÄISTÄMISEN SEUDULLINEN SELVITYS (LIITE) ram 25.9.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "RAKENNUSJÄRJESTYSTEN YHTENÄISTÄMISEN SEUDULLINEN SELVITYS (LIITE) ram 25.9."

Transkriptio

1 RAKENNUSJÄRJESTYSTEN YHTENÄISTÄMISEN SEUDULLINEN SELVITYS (LIITE) ram 25.9.

2 2 Sisällys I LUKU... 4 YLEISTÄ SOVELTAMISALA RAKENNUSVALVONTAVIRANOMAINEN RAKENTAMISTAPAOHJEET... 4 II LUKU... 4 RAKENNUKSEN RAKENTAMINEN RAKENNUKSEN SOPEUTUMINEN YMPÄRISTÖÖN JA MAISEMAAN RAKENNUKSEN KORKEUSASEMA TONTIN RAJAN YLITTÄMINEN ASEMAKAAVASSA MÄÄRÄTYN RAJAN YLITTÄMINEN MAINOSLAITTEET JA MUUT VASTAAVAT LAITTEET OSOITEMERKINTÄ... 5 III LUKU... 5 PIHA-ALUEEN RAKENTAMINEN PIHAMAAN RAKENTAMINEN AITAAMINEN... 5 IV LUKU... 6 RAKENTAMINEN ASEMAKAAVA-ALUEEN JA RANTA-ALUEIDEN ULKOPUOLELLA SUUNNITTELUTARVEALUEET JA NIIDEN OMINAISPIIRTEET RAKENNUSPAIKKA RAKENTAMISEN MÄÄRÄ... 6 V LUKU... 7 RAKENTAMINEN RANTA-ALUEILLA RAKENNUSPAIKKA RANTA-ALUEELLA RAKENTAMISEN MÄÄRÄ RANTA-ALUEELLA RAKENNUKSEN SIJOITTAMINEN JA SOPEUTUMINEN YMPÄRISTÖÖN RANTA-ALUEELLA 7 VI LUKU... 8 ERITYISALUEIDEN MÄÄRÄYKSET POHJAVESIALUEET KULTTUURIMAISEMA ONGELMA-ALUEET KIINTEÄT MUINAISJÄÄNNÖKSET LENTOMELUALUE... 8 VII LUKU... 9 RAKENNUKSEN ELINKAARI RAKENNUKSEN SOPEUTUMINEN TONTILLE MATERIAALIVALINNAT KUNNOSSAPITO JA KORJAAMINEN RAKENNUKSEN TAI SEN OSAN PURKAMINEN... 9 VIII LUKU... 9 JULKINEN ULKOTILA JULKISEN ULKOTILAN MÄÄRITELMÄ KADUT, TORIT JA MUUT VASTAAVAT LIIKENNEALUEET SEKÄ PUISTOT RAKENNELMAT JA LAITTEET MASTOJEN RAKENTAMINEN KATUALUEEN JA MUUN YLEISEN ALUEEN KAIVULUPA SEKÄ JOHTOJEN YM. SIJOITTAMINEN TAPAHTUMIEN JÄRJESTÄMINEN... 9 IX LUKU YMPÄRISTÖN HOITO JA VALVONTA RAKENNETUN YMPÄRISTÖN HOITO KONEIDEN JA LAITTEIDEN SÄILYTTÄMINEN JA VARASTOINTI ASUINRAKENNUKSEN TONTILLA RAKENNETUN YMPÄRISTÖN VALVONTA X LUKU... 10

3 3 RAKENNUKSEN YHDYSKUNTATEKNINEN HUOLTO VESIHUOLTO JÄTEHUOLTO XI LUKU TYÖMAAT TYÖMAAN PERUSTAMINEN, HOITO JA PURKAMINEN TYÖMAATAULU TYÖMAAN JÄTEHUOLTO XII LUKU ASEMAKAAVA-ALUEITA KOSKEVIA LISÄMÄÄRÄYKSIÄ TALOUSRAKENNUKSEN KORKEUS RAKENNUKSEN ETÄISYYS NAAPURITONTIN RAJASTA XIII LUKU LUPAJÄRJESTELMÄT TALOUSRAKENNUKSEN LUVAN- / ILMOITUKSENVARAISUUS SEKÄ HELPOTUKSET LUVAN HAKEMISESTA TOIMENPITEIDEN LUVAN- / ILMOITUKSENVARAISUUS XIV LUKU ERINÄISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ MÄÄRÄYKSISTÄ POIKKEAMINEN TONTIN JA RAKENNUSPAIKAN RINNASTAMINEN RAKENNUSJÄRJESTYKSEN LIITEKARTAT VOIMAANTULO... 13

4 4 X KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS I LUKU YLEISTÄ 1 SOVELTAMISALA 2 RAKENNUSVALVONTAVIRANOMAINEN 3 RAKENTAMISTAPAOHJEET LUKU 1: YLEISTÄ (EMILIA) - Nimetty kunnissa joko otsikolla YLEISTÄ (Kangasala, Nokia, Pirkkala, Tampere ja Vesilahti) tai otsikolla SOVELTAMISALA JA VIRANOMAISET (Lempäälä, Orivesi ja Ylöjärvi). - Lyhyt luku, joka koostuu joko kahdesta pykälästä (Nokia, Orivesi ja Pirkkala) tai kolmesta pykälästä (Kangasala, Lempäälä, Tampere, Vesilahti ja Ylöjärvi). - Luvussa käsitellään rakennusjärjestyksen tehtävää, kerrotaan sen soveltamisesta (soveltamisala ja soveltava viranomainen) ja sitä täydentävistä muista mahdollisista kunnassa annettavista määräyksistä tai ohjeista (alueelliset rakentamistapaohjeet). - Luvun pykälät ovat otsikoinniltaan melko samankaltaisia keskenään identtisiä ovat Lempäälä, Vesilahti ja Ylöjärvi (kolme pykälää) sekä Nokia ja Pirkkala (kaksi pykälää). - Kaikista kunnista kyseisen luvun alta löytyy rakennusjärjestyksen soveltamisalaa koskeva pykälä/kohta, vaikka se on jossain kunnissa kirjattu osittain tai kokonaan pykälän rakennusjärjestyksen tehtävä alle (Kangasala, Nokia ja Pirkkala). Seitsemässä kunnassa (pl. Orivesi) on lisäksi rakentamistapaohjeita koskeva kohta. Rakennusjärjestystä soveltava tai sitä valvova kunnan rakennusvalvontaviranomainen on mainittu kyseisen luvun kohdalla viidessä kunnassa (pl. Nokia, Pirkkala ja Tampere, joissa valvova viranomainen mainitaan viimeisessä luvussa ERINÄISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ). Rakennusjärjestyksen tarkoitusta, tehtävää ja tavoitteita taas on selostettu tarkemmin vain kahdessa kunnassa (Kangasala ja Tampere). - Luku on asiasisällöltään pitkälti samankaltainen kaikissa seudun kunnissa. Se on myös sisällöltään neutraali, eikä sisällä juurikaan kuntakohtaisia ominaispiirteitä (paitsi paikallisten luottamuselinten nimiä). - Helppo yhtenäistää. II LUKU RAKENNUKSEN RAKENTAMINEN 4 RAKENNUKSEN SOPEUTUMINEN YMPÄRISTÖÖN JA MAISEMAAN 5 RAKENNUKSEN KORKEUSASEMA

5 5 6 TONTIN RAJAN YLITTÄMINEN 7 ASEMAKAAVASSA MÄÄRÄTYN RAJAN YLITTÄMINEN 8 MAINOSLAITTEET JA MUUT VASTAAVAT LAITTEET 9 OSOITEMERKINTÄ LUKU 2: RAKENNUKSEN RAKENTAMINEN (EMILIA) - Nimetty kunnissa joko otsikolla RAKENNUKSEN RAKENTAMINEN (Kangasala, Nokia, Pirkkala, Tampere ja Vesilahti) tai otsikolla RAKENTAMISEN SIJOITTUMINEN JA YMPÄRISTÖN HUO- MIOON OTTAMINEN (Lempäälä, Orivesi ja Ylöjärvi). - Pitkähkö luku, joka koostuu kuudesta (Nokia ja Vesilahti), kahdeksasta (Pirkkala ja Tampere), yhdeksästä (Lempäälä ja Ylöjärvi), kymmenestä (Kangasala) tai 14 pykälästä (Orivesi). - Luvussa käsitellään rakennuksen sopeutumista ympäristöön (8/8), rakennuksen korkeusasemaa (5/8), tontin rajan (8/8) ja rakennusalan rajan ylittämistä (7/8), mainoslaitteiden ja vastaavien sijoittamista (7/8) ja osoitemerkintää (8/8), rakennuksen valaistusta (2/8) ja porrashuoneen valoisuutta (1/8). Osassa kuntia luvun alle on laitettu myös aitaamista koskeva pykälä (Lempäälä, Orivesi ja Ylöjärvi), pihamaan rakentamista koskevia pykäliä (Lempäälä, Orivesi ja Ylöjärvi), ympäristön hoitoa ja valvontaa koskevia pykäliä (Lempäälä, Orivesi ja Ylöjärvi), sekä rakentamisen luvanvaraisuutta ja luvanvaraisuuteen liittyviä helpotuksia koskevia pykäliä (Kangasala ja Pirkkala). - Luvun pykälät ovat otsikoinniltaan melko samankaltaisia keskenään identtisiä ovat Lempäälä ja Ylöjärvi. - Luku on sisällöltään neutraalihko ja olisi siksi melko helppo yhtenäistää otsikkotasolla ja myös suurimmilta osin sisältötasolla. Helposti yhtenäistettäviä pykäliä voisi olla rakennuksen sopeutuminen ympäristöön, korkeusasema, tontin rajan ja rakennusalan rajan ylittäminen, mainoslaitteet ja osoitemerkintä, jotka ovat jo pitkälti samankaltaisia. III LUKU PIHA-ALUEEN RAKENTAMINEN 10 PIHAMAAN RAKENTAMINEN 11 AITAAMINEN LUKU 3: PIHA-ALUEEN RAKENTAMINEN (EMILIA) - Nimetty kunnissa joko otsikolla PIHAMAA (Kangasala), PIHAMAAN RAKENTAMINEN (Nokia ja Pirkkala) tai PIHA-ALUEEN RAKENTAMINEN (Tampere ja Vesilahti). Kolmesta kunnasta puuttuu piha-alueiden rakentamista koskeva luku, sillä aihetta koskevat pykälät on sijoitettu rakentamisen sijoittumista ja ympäristön huomioon ottamista koskevaan lukuun (Lempäälä, Orivesi ja Yläjärvi).

6 6 - Luku koostuu kahdesta (Vesilahti, Lempäälä ja Ylöjärvi), viidestä (Orivesi), kuudesta (Kangasala), seitsemästä (Nokia ja Pirkkala) tai yhdeksästä pykälästä (Tampere). - Luvussa käsitellään piha-alueiden rakentamista, korkeusasemaa (8/8), tukimuureja ja pengerryksiä (3/8), hulevesien johtamista (8/8), lumen varastointia (3/8), liikennejärjestelyjä/ajoneuvoliittymää (6/8), aitaamista (8/8), istutuksia (2/8) sekä rakennelmien rakentamista (5/8). Osassa kuntia luvun alle on laitettu myös kiinteistökohtaista jätehuoltoa koskeva pykälä (Kangasala), maanalaisia johtoja ja rakenteita koskeva pykälä (Orivesi) sekä pyöräpaikoitusta koskevia ohjeita (Tampereella omana pykälänään, Kangasalla tontin liikennejärjestelyjen yhteydessä). - Luvun sisältämät pykälät sekä pykälien sisällöt vaihtelevat enemmän kuin kahdessa edellisessä luvussa. Eroavaisuudet ovat suurimpia pienten ja suurten kuntien välillä, mutta eroavaisuuksia löytyy myös jonkin verran näiden ryhmien sisällä. Joitain yhtäläisyyksiä tietenkin löytyy, ja luku olisi mahdollista yhtenäistää niiltä osin (esim. hulevesien johtamista koskevat kohdat). Kaikilta osin sisällön yhtenäistäminen ei ole järkevää saatikka tarkoituksenmukaista. Yhtenäistämistä saattaisi vaikeuttaa myös se, että luku ei ole sävyltään yhtä neutraali kuin kaksi aikaisempaa lukua. Järkevää kuitenkin olisi, että samaa aihepiiriä koskevat asiat löytyisivät samannimisen luvun alta (tästä poikkeavat tällä hetkellä Lempäälä, Orivesi ja Ylöjärvi. IV LUKU RAKENTAMINEN ASEMAKAAVA-ALUEEN JA RANTA-ALUEIDEN ULKOPUOLELLA 12 SUUNNITTELUTARVEALUEET JA NIIDEN OMINAISPIIRTEET 13 RAKENNUSPAIKKA 14 RAKENTAMISEN MÄÄRÄ LUKU 4: RAKENTAMINEN ASEMAKAAVA-ALUEEN JA RANTA-ALUEIDEN ULKOPUOLELLA (EMILIA) - Nimetty kunnissa joko otsikolla ERITYISET MÄÄRÄYKSET ASEMAKAAVA-ALUEEN ULKOPUO- LELLE RAKENNETTAESSA (Kangasala), RAKENTAMINEN ASEMAKAAVA-ALUEEN ULKOPUO- LELLA (Lempäälä, Nokia, Orivesi, Pirkkala, Tampere ja Ylöjärvi) tai RAKENTAMINEN ASEMA- KAAVA-ALUEEN JA RANTA-ALUEIDEN ULKOPUOLELLA (Vesilahti). - Luku, joka koostuu kahdesta (Lempäälä ja Ylöjärvi), kolmesta (Orivesi, Pirkkala ja Vesilahti), neljästä (Nokia), viidestä (Kangasala), tai seitsemästä pykälästä (Tampere). - Luvun pykälät käsittelevät rakennuspaikkaa (8/8), rakentamisen määrää (8/8), suunnittelutarvealueita (4/8, pl. Kangasala, jonka rakennusjärjestyksessä ei ole lainkaan mainintaa suunnittelutarvealueista, ja Lempäälä, Orivesi sekä Ylöjärvi, joissa suunnittelutarvealueita käsitellään omana erillisenä lukunaan), rakennuksen sijoittamista (1/8, omana pykälänään vain Nokialla) tai sen etäisyyttä naapurista sekä yksityisestä tiestä (1/8, omana pykälänään Tampereella), rakentamista ranta-alueilla (2/8, Kangasala ja Tampere), rakentamista liiken-

7 7 nemelualueilla (1/8, Kangasala), rakentamista kellariin ja ullakolle (1/8, Orivesi), jätevesien käsittelyjärjestelmää (1/8, Kangasala) sekä tontin ja rakennuspaikan rinnastamista (1/8 Tampere). - Luvun sisältämät pykälät vaihtelevat huomattavasti enemmän kuin edellisissä luvuissa. Kangasalan ja Tampereen luvut poikkeavat pykäliltään ja sisällöltään selkeimmin muista seudun kunnista, koska lukuun on niiden kohdalla sijoitettu myös rantarakentamista koskevia määräyksiä, ja Kangasalan kohdalla myös lentomelualueita sekä jätevesien käsittelyä koskevia määräyksiä. Vaihtelua on myös siitä syystä, ettei suunnittelutarvealueita koskevia määräyksiä ole sijoitettu kyseiseen lukuun Lempäälässä, Orivedellä tai Ylöjärvellä. Kyseisissä kunnissa suunnittelutarvealueita käsitellään omana erillisenä lukunaan. - Pykälien sijainnin ja otsikoinnin erilaisuuden lisäksi myös pykälien sisällöissä on selkeitä kuntakohtaisia eroavaisuuksia. Kyseinen luku tulee myös herättämään eniten poliittisia intohimoja. Sisällön yhtenäistäminen ei ehkä ole kannattavaa eikä myöskään tarkoituksenmukaista, sillä kuntien ominaispiirteiden pitääkin mielestäni tulla esiin tämän luvun määräyksissä. Otsikkotasolla lukujen yhtenäistäminen ja yhdenmukaistaminen (esim. niin, että suunnittelutarvealueita tai rantarakentamista koskevat määräykset löytyisivät samasta kohdasta) kuitenkin varmasti onnistuisi ja olisi järkevää. Luvusta on myös löydettävissä sellaisia yleistekstiksi luokiteltavia osuuksia, mitkä voisivat olla yhdenmukaisia. V LUKU RAKENTAMINEN RANTA-ALUEILLA 15 RAKENNUSPAIKKA RANTA-ALUEELLA 16 RAKENTAMISEN MÄÄRÄ RANTA-ALUEELLA 17 RAKENNUKSEN SIJOITTAMINEN JA SOPEUTUMINEN YMPÄRISTÖÖN RANTA-ALUEELLA LUKU 5: RAKENTAMINEN RANTA-ALUEILLA (EMILIA) - Nimetty kunnissa joko otsikolla RAKENTAMINEN RANTA-ALUEILLA/ALUEILLE/ALUEELLA (Lempäälä, Orivesi, Vesilahti ja Ylöjärvi). Kangasalla ja Tampereella rantarakentamista koskevat määräykset on sisällytetty asemakaava-alueen ulkopuolista rakentamista koskevaan lukuun omina pykälinään. Nokialla rantarakentamista koskevat määräykset on sisällytetty asemakaava-alueen ulkopuolista rakentamista koskevan luvun yhteen pykälään. Pirkkalassa rantarakentamista koskevat määräykset taas on sisällytetty asemakaava-alueen ulkopuolista rakentamista koskevan luvun kahteen pykälään sekä rakennuksen rakentamista koskevaan luvun yhteen pykälään. - Lyhyehkö luku, joka koostuu yhdestä (Kangasala, Nokia), kahdesta (Lempäälä, Orivesi, Ylöjärvi ja Tampere) tai kolmesta (Vesilahti ja Pirkkala) pykälästä. - Luvun pykälissä käsitellään mm. rakennuspaikkaa (pinta-ala ja/tai rantaviivan pituus), rakentamisen määrää sekä rakennuksen sijoittumista ja sopeutumista (sijainti ja etäisyys rantaviivasta ja tulvavesirajasta).

8 8 - Niissä kunnissa, joissa on rantarakentamista koskeva oma lukunsa, pykälät ovat otsikoinniltaan hyvin samankaltaisia. Melko samanlaisia otsikoinniltaan ovat kuitenkin myös ne kunnat, joissa ei ole omaa asiaa käsittelevää lukua. Aukikirjoittamistyyliltään ne kuitenkin eroavat yllättävän paljon toisistaan. Myös sisällöstä löytyy selkeitä eroavaisuuksia. - Uskon luvun herättävän melko paljon poliittisia intohimoja, minkä vuoksi sisällön yhtenäistäminen ei ehkä ole tavoitteena kovin kannatettavaa. Otsikkotasolla lukujen yhtenäistäminen ja yhdenmukaistaminen kuitenkin onnistuu helposti. Voi olla, että tarkemman tarkastelun myötä löytyy myös sellaisia yleisiä tekstiosuuksia, jotka voisi yhtenäistää melko helposti. Kipukynnyksiksi muodostuvat edellisen luvun mukaisesti lähinnä numerot kuten rakennuspaikan pinta-ala, rakennusten/rakennelmien etäisyydet rantaviivasta tai rakentamisen määrä. VI LUKU ERITYISALUEIDEN MÄÄRÄYKSET 18 POHJAVESIALUEET 19 KULTTUURIMAISEMA 20 ONGELMA-ALUEET 21 KIINTEÄT MUINAISJÄÄNNÖKSET 22 LENTOMELUALUE LUKU 6: ERITYISALUEIDEN MÄÄRÄYKSET (UK) - Nimetty kunnissa melko samalla tavalla - Luvussa käsitellään Rakentaminen alueilla, joilla on erityisiä maankäytön ja rakentamisen rajoituksia - Luvun pykälät ovat otsikoinniltaan melko samankaltaisia > eniten poikkeaa Oriveden ja Vesilahden pykälät - Luvun sijainti kaikissa kunnissa rakennusjärjestyksen loppupuolella loogisessa kohdassa. - Luku on asiasisällöltään pitkälti samankaltainen kaikissa seudun kunnissa. Se on myös pääsisällöltään neutraali, eikä sisällä juuri kuntakohtaisia ominaispiirteitä. Kappaleet kulttuuriympäristöistä ehkä haasteellisimmat. - Olisi helppo yhtenäistää.

9 9 VII LUKU RAKENNUKSEN ELINKAARI 23 RAKENNUKSEN SOPEUTUMINEN TONTILLE 24 MATERIAALIVALINNAT 25 KUNNOSSAPITO JA KORJAAMINEN 26 RAKENNUKSEN TAI SEN OSAN PURKAMINEN LUKU 7: Rakennuksen elinkaari (UK) - Nimetty kunnissa lähes samalla tavalla - Luvussa käsitellään rakennuksen ylläpitoa, materiaalivalintoja, korjaamista ja purkamista. - Luvun pykälät ovat otsikoinniltaan hyvin samankaltaisia > eniten poikkeaa Lempäälän 28 liikuntaesteettömästä korjaamisesta. - Luvun sijainti kaikissa kunnissa melko samankaltaisesti. - Luku on asiasisällöltään pitkälti samankaltainen kaikissa seudun kunnissa. Se on myös pääsisällöltään neutraali, eikä sisällä juuri kuntakohtaisia ominaispiirteitä. - Olisi erittäin helppo yhtenäistää. VIII LUKU JULKINEN ULKOTILA 27 JULKISEN ULKOTILAN MÄÄRITELMÄ 28 KADUT, TORIT JA MUUT VASTAAVAT LIIKENNEALUEET SEKÄ PUISTOT 29 RAKENNELMAT JA LAITTEET 30 MASTOJEN RAKENTAMINEN 31 KATUALUEEN JA MUUN YLEISEN ALUEEN KAIVULUPA SEKÄ JOHTOJEN YM. SIJOITTA- MINEN 32 TAPAHTUMIEN JÄRJESTÄMINEN LUKU 8: Julkinen ulkotila (UK) - Nimetty kunnissa lähes samalla tavalla - Luvussa käsitellään rakennuksen ylläpitoa, materiaalivalintoja, korjaamista ja purkamista.

10 10 - Luvun pykälät ovat otsikoinniltaan hyvin samankaltaisia > eniten poikkeaa Lempäälän 28 liikuntaesteettömästä korjaamisesta. - Luvun sijainti kaikissa kunnissa melko samankaltaisesti. - Luku on asiasisällöltään pitkälti samankaltainen kaikissa seudun kunnissa. Se on myös pääsisällöltään neutraali, eikä sisällä juuri kuntakohtaisia ominaispiirteitä. - Olisi erittäin helppo yhtenäistää. IX LUKU YMPÄRISTÖN HOITO JA VALVONTA 33 RAKENNETUN YMPÄRISTÖN HOITO 34 KONEIDEN JA LAITTEIDEN SÄILYTTÄMINEN JA VARASTOINTI ASUINRAKENNUKSEN TONTILLA 35 RAKENNETUN YMPÄRISTÖN VALVONTA LUKU 9: Ympäristön hoito ja valvonta (UK) - Nimetty kunnissa lähes melko samalla tavalla - Luvussa käsitellään tontin ja rakennuspaikan yleistä siistinä pitämistä. - Luku on asiasisällöltään pitkälti samankaltainen kaikissa seudun kunnissa. Se on myös pääsisällöltään neutraali, eikä sisällä juuri kuntakohtaisia ominaispiirteitä. - Olisi helppo yhtenäistää. X LUKU RAKENNUKSEN YHDYSKUNTATEKNINEN HUOLTO 36 VESIHUOLTO 37 JÄTEHUOLTO KUKAAN EI TEHNYT TÄSTÄ LUVUSTA 10? XI LUKU TYÖMAAT 38 TYÖMAAN PERUSTAMINEN, HOITO JA PURKAMINEN 39 TYÖMAATAULU

11 11 40 TYÖMAAN JÄTEHUOLTO LUKU 11: TYÖMAAT (SATU) - Nimetty kunnissa joko otsikolla TYÖMAAT (Kangasala, Nokia, Pirkkala, Tampere ja Vesilahti) tai otsikolla RAKENNUSTYÖN AIKAISET JÄRJESTELYT (Lempäälä, Orivesi ja Ylöjärvi). - Selkeä luku, joka koostuu kahdesta kuuteen pykälään (Kangasala, Nokia, Pirkkala, Tampere ja Vesilahti) tai yhdestä kahdesta lauseesta (Lempäälä, Orivesi ja Ylöjärvi) - Luvussa käsitellään työmaita ja rakennustyön aikaisia järjestelyitä, kerrotaan rakennuspaikkaa koskevista järjestelyistä rakennusaikana (työmaakyltti, jätehuolto, pohjavesialueet yms.) - Luvun pykälät ovat otsikoinniltaan melko samankaltaisia > keskenään lähes samanlaisia ovat Kangasala, Nokia, Pirkkala, Tampere ja Vesilahti - Luvun sijainti kaikissa kunnissa rakennusjärjestyksen loppupuolella loogisessa kohdassa. - Luku on asiasisällöltään pitkälti samankaltainen kaikissa seudun kunnissa. Se on myös sisällöltään neutraali, eikä sisällä juuri kuntakohtaisia ominaispiirteitä. - Olisi helppo yhtenäistää. XII LUKU ASEMAKAAVA-ALUEITA KOSKEVIA LISÄMÄÄRÄYKSIÄ 41 TALOUSRAKENNUKSEN KORKEUS 42 RAKENNUKSEN ETÄISYYS NAAPURITONTIN RAJASTA LUKU 12: ASEMAKAAVA-ALUEITA KOSKEVAT LISÄMÄÄRÄYKSET (SATU) - Nimetty kunnissa joko otsikolla ASEMAKAAVA-ALUEITA KOSKEVIA LISÄMÄÄRÄYKSIÄ tai TÄYDENTÄVIÄ MÄÄRÄYKSIÄ (Kangasala, Lempäälä, Pirkkala, Vesilahti, Ylöjärvi) tai sitten rakennusjärjestyksessä ei ole ollenkaan esitetty tätä lukua (Nokia, Orivesi ja Tampere). - Niissä rakennusjärjestyksissä joihin määräykset on laitettu, on selkeitä kuntakohtaisia määräykset asemakaava-alueiden toteuttamiseen kaavamääräysten lisäksi. - Kaikissa kunnissa rakennusjärjestyksen loppupuolella, mikäli tämä luku yleensä on. - Luku on asiasisällöltään täysin kuntakohtainen. Se onko tämä luku yleensä ottaen tarpeen, on jokaisen kunnan itse harkittava asia. - Ei ole helppo yhtenäistää, eikä edes yhteistä ns. perustekstiä ole ehkä mahdollista saada aikaan.

12 12 XIII LUKU LUPAJÄRJESTELMÄT 43 TALOUSRAKENNUKSEN LUVAN- / ILMOITUKSENVARAISUUS SEKÄ HELPOTUKSET LU- VAN HAKEMISESTA 44 TOIMENPITEIDEN LUVAN- / ILMOITUKSENVARAISUUS LUKU 13: LUPAJÄRJESTELMÄT (SATU) - Nimetty kunnissa otsikolla LUPAJÄRJESTELMÄT (Lempäälä, Orivesi, Vesilahti, Ylöjärvi) tai sitten rakennusjärjestyksessä ei ole ollenkaan esitetty tätä lukua (Kangasala, Nokia, Pirkkala ja Tampere) eli helpotuksia luvanvaraisuudesta ei ole annettu ilmoitusmenettelyn kautta. - - Selkeä luku, joka koostuu taulukkomuodosta ja menettelytapaohjeista joko alkupäässä rakennusjärjestystä (Lempäälä, Orivesi ja Ylöjärvi) tai sitten loppuosassa rakennusjärjestystä (Vesilahti) - Niissä rakennusjärjestyksissä joihin määräykset on laitettu, on selkeät taulukkomuotoiset esitystavat lupamenettelyihin (toimenpideilmoituksiin ja toimenpidelupiin). Taulukko-osion jälkeen on menettelytapaohjeet erillisinä tekstiosioina. - Luvun pykälät ovat otsikoinniltaan ja ulkoasultaan melko samankaltaisia (Lempäälä, Orivesi, Vesilahti, Ylöjärvi). Kuntakohtaisia eroja löytyy pinta-aloissa ja etäisyysvaatimuksissa. - Luku on asiasisällöltään pitkälti samankaltainen kaikissa seudun kunnissa missä se on rakennusjärjestykseen laitettu. Sisältää kuntakohtaisia ominaispiirteitä, eikä ole yhdistettävissä oleva osio. - Ei ole helppo yhdistää. Selvä kahtiajakautuminen havaittavissa, neljällä kunnalla käytössä ja neljällä ei. Ilmoitusmenettely ei ehkä sovellu kaupunkiin ja taajaan asutulle alueelle niin hyvin kuin taajamien ulkopuolelle. - Mutta maaseudulla tai harvaan asutulla alueella, jossa tontit ovat suuria ja tilaa riittävästi on selvästi tarpeellinen menettelytapa. On hyvä että ilmoitusmenettelyllä voidaan rakentaa polttopuuvarastoja tai työkaluvarastoja, joihin saa suojaan erilaista rompetta ilman raskaampaa lupamenettelyä. Ehkäisee mahdollisesti myös luvatonta rakentamista. - Ei voi eikä ole helppo yhtenäistää. XIV LUKU ERINÄISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ 45 MÄÄRÄYKSISTÄ POIKKEAMINEN 46 TONTIN JA RAKENNUSPAIKAN RINNASTAMINEN

13 13 47 RAKENNUSJÄRJESTYKSEN LIITEKARTAT 48 VOIMAANTULO LUKU 14: ERINÄISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ (SATU) - Nimetty kunnissa otsikolla ERINÄISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ (Kangasala, Lempäälä, Nokia, Pirkkala, Tampere ja Vesilahti, Ylöjärvi) tai otsikolla MÄÄRÄYSTEN VALVONTA, NOUDATTAMINEN JA POIKKEAMINEN (Orivesi). - Selkeä luku, joka koostuu kaikilla kahdesta kuuteen pykälään. - Luvussa käsitellään rakennusjärjestyksen poikkeamisvallasta, kerrotaan sen soveltamisesta (soveltaminen ja soveltava viranomainen) ja rakennusjärjestystä täydentävistä liitteistä (alueelliset ominaispiirteet; pohjavesialueet, lentomelualueet, suunnittelutarvealueet ym.) sekä rakennusjärjestyksen voimaantulosta. - Tämä luku on rakennusjärjestyksen lopetus tai ns. loppuosa kaikissa rakennusjärjestyksissä. - Luvun pykälät ovat otsikoinniltaan melko samankaltaisia, yhtenäistäminen olisi suhteellisen helppoa. - Luku on asiasisällöltään pitkälti samankaltainen kaikissa seudun kunnissa. Se on myös sisällöltään neutraali, eikä sisällä juurikaan kuntakohtaisia ominaispiirteitä (paitsi paikallisten luottamuselinten nimiä). - Olisi helppo yhtenäistää perustekstit. Jokainen seudun kunta päivittäisi oman organisaation nimen ja voimaantulopäivämäärät aikataulujensa mukaan. YHTEENVETO (SATU) - On oltava sisällysluettelo, jotta asiat löytyvät helpommin. Esimerkiksi Kangasalan kunnan rakennusjärjestyksessä on selkeä sisällysluettelo ja sen esitystapa (yhdellä sivulla napakasti). - Osa luvuista on täysin yhdistettävissä ainakin niiden ns. yleistekstit. Sitten kuntakohtaiset erityispiirteet voisi lisätä jokainen perustekstien jälkeen. - Osa luvuista on taas täysin kuntakohtaisia spesiaaliasioita, joita ei voi yhdistää. - Yhteinen rakennusjärjestyksen rakenne ja ulkoasu tekisi seudun rakennusjärjestyksistä helpommin luettavia ja asiasisällöt tulisivat helpommin esille. Asiakaspalvelu paranisi sekä samoin rakennustarkastajien yhteistyö seudullisesti. - Rakennusjärjestyksen perusosiot ja luvut voisivat olla lyhyitä ja ytimekkäitä. Kuntakohtaiset lisäykset jokaisen kunnan tarpeen, tahdon ja monimuotoisuuden mukaan.

Seudullinen rakennusjärjestysmalli. Kangasala, Lempäälä, Nokia, Pirkkala, Orivesi, Tampere, Ylöjärvi ja Vesilahti

Seudullinen rakennusjärjestysmalli. Kangasala, Lempäälä, Nokia, Pirkkala, Orivesi, Tampere, Ylöjärvi ja Vesilahti Seudullinen rakennusjärjestysmalli Kangasala, Lempäälä, Nokia, Pirkkala, Orivesi, Tampere, Ylöjärvi ja Vesilahti Tampereen kaupunkiseutuun kuuluu kahdeksan kuntaa: Kangasala, Lempäälä, Orivesi, Pirkkala,

Lisätiedot

Pertti Hirvaskoski UUTEEN OULUUN LIITTYVIEN KUNTIEN RAKENNUSJÄRJES- TYSTEN VERTAILU JA KUNTIEN OMINAISPIIRTEIDEN SELVI- TYS

Pertti Hirvaskoski UUTEEN OULUUN LIITTYVIEN KUNTIEN RAKENNUSJÄRJES- TYSTEN VERTAILU JA KUNTIEN OMINAISPIIRTEIDEN SELVI- TYS Pertti Hirvaskoski UUTEEN OULUUN LIITTYVIEN KUNTIEN RAKENNUSJÄRJES- TYSTEN VERTAILU JA KUNTIEN OMINAISPIIRTEIDEN SELVI- TYS UUTEEN OULUUN LIITTYVIEN KUNTIEN RAKENNUSJÄRJES- TYSTEN VERTAILU JA KUNTIEN OMINAISPIIRTEIDEN

Lisätiedot

Rakennusjärjestyksen uusiminen

Rakennusjärjestyksen uusiminen Rakennusjärjestyksen uusiminen Vihdin kunta 22.11.2016 Pekka Laitinen johtava rakennustarkastaja Mikä on rakennusjärjestys? (MRL 14 ) Jokaisessa kunnassa tulee olla rakennusjärjestys Rakennusjärjestyksen

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS

TAIPALSAAREN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS TAIPALSAAREN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS SOVELTAMISALA JA VIRANOMAISET Maankäyttö- ja rakennuslaissa ja asetuksessa olevien sekä muiden maan käyttämistä ja rakentamista koskevien säännösten ja määräysten

Lisätiedot

PÄIVITETTY SUUNNITTELUTARVEALUEIDEN OSALTA HYVÄKSYTTY KUNNANVALTUUSTOSSA 9.3.2015 14 / VOIMAANTULO 22.4.2015

PÄIVITETTY SUUNNITTELUTARVEALUEIDEN OSALTA HYVÄKSYTTY KUNNANVALTUUSTOSSA 9.3.2015 14 / VOIMAANTULO 22.4.2015 VESILAHDEN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS HYVÄKSYTTY VESILAHDEN KUNNANVALTUUSTOSSA 27.09.2004 36 PÄIVITETTY SUUNNITTELUTARVEALUEIDEN OSALTA HYVÄKSYTTY KUNNANVALTUUSTOSSA 9.3.2015 14 / VOIMAANTULO 22.4.2015 I

Lisätiedot

Kuntaliitto on antanut omat suosituksensa ja mallinsa jo 2000-luvun alussa. Uusin malli ilmestynee kevään 2013 aikana.

Kuntaliitto on antanut omat suosituksensa ja mallinsa jo 2000-luvun alussa. Uusin malli ilmestynee kevään 2013 aikana. Ympäristö- ja tekninen lautakunta 29 27.02.2013 Kunnanhallitus 88 12.03.2013 Ympäristö- ja tekninen lautakunta 51 27.03.2013 Ympäristö- ja tekninen lautakunta 6 29.01.2014 Rakennusjärjestysluonnoksen asettaminen

Lisätiedot

REISJÄRVEN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS 1. SOVELTAMISALA JA VIRANOMAISET

REISJÄRVEN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS 1. SOVELTAMISALA JA VIRANOMAISET 1 REISJÄRVEN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS 1 SOVELTAMISALA JA VIRANOMAISET Maankäyttö- ja rakennuslaissa ja -asetuksessa olevien sekä muiden maan käyttämistä ja rakentamista koskevien säännösten ja määräysten

Lisätiedot

TOHOLAMMIN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS

TOHOLAMMIN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS TOHOLAMMIN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS 1 2 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO...2 1. SOVELTAMISALA JA VIRANOMAISET...3 1.1 SOVELTAMISALA...3 1.2 RAKENNUSVALVONTAVIRANOMAINEN...3 2. LUPAJÄRJESTELMÄT...3 2.1

Lisätiedot

Sisällysluettelo I LUKU: YLEISTÄ 5. 1 Rakennusjärjestyksen tehtävä 5 2 Rakentamistapaohjeet 5 II LUKU: RAKENTAMINEN ASEMAKAAVA-ALUEEN ULKOPUOLELLA 5

Sisällysluettelo I LUKU: YLEISTÄ 5. 1 Rakennusjärjestyksen tehtävä 5 2 Rakentamistapaohjeet 5 II LUKU: RAKENTAMINEN ASEMAKAAVA-ALUEEN ULKOPUOLELLA 5 Sisällysluettelo I LUKU: YLEISTÄ 5 1 Rakennusjärjestyksen tehtävä 5 2 Rakentamistapaohjeet 5 II LUKU: RAKENTAMINEN ASEMAKAAVA-ALUEEN ULKOPUOLELLA 5 3 Suunnittelutarvealue 5 4 Rakennuspaikka 5 5 Rakentamisen

Lisätiedot

PELLON KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS. Valtuuston 29.4.2002 hyväksymä

PELLON KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS. Valtuuston 29.4.2002 hyväksymä PELLON KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS Valtuuston 29.4.2002 hyväksymä Voimaantulo 1.6.2002 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. SOVELTAMISALA JA VIRANOMAISET 2 1.1. Soveltamisala 2 1.2. Rakennusvalvontaviranomainen 2 2. LUPAJÄRJESTELMÄT

Lisätiedot

SIIKAISTEN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS

SIIKAISTEN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS SIIKAISTEN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS 1. SOVELTAMISALA JA VIRANOMAISET 1.1 SOVELTAMISALA Maankäyttö- ja rakennuslaissa ja asetuksessa olevien sekä muiden maan käyttämistä ja rakentamista koskevien säännösten

Lisätiedot

Kaustisen kunta Rakennusjärjestys

Kaustisen kunta Rakennusjärjestys Kaustisen kunta Rakennusjärjestys 1. SOVELTAMISALA JA VIRANOMAISET 1.1 SOVELTAMISALA Maankäyttö- ja rakennuslaissa ja -asetuksessa olevien sekä muiden maan käyttämistä ja rakentamista koskevien säännösten

Lisätiedot

RAKENNUSJÄRJESTYS YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA KUNNANHALLITUS

RAKENNUSJÄRJESTYS YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA KUNNANHALLITUS RAKENNUSJÄRJESTYS YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA 27.10.1999 KUNNANHALLITUS 29.11.1999 KUNNANVALTUUSTO 22.12.1999 SISÄLLYSLUETTELO RAKENNUSJÄRJESTYS 1. SOVELTAMISALA JA VIRANOMAISET 1.1 SOVELTAMISALA 1.2 RAKENNUSVALVONTAVIRANOMAINEN

Lisätiedot

Rakennusjärjestyksen seudullinen asiakirjamalli

Rakennusjärjestyksen seudullinen asiakirjamalli Kangasalan kunta Lempäälän kunta Nokian kaupunki Oriveden kaupunki Pirkkalan kunta Tampereen kaupunki Vesilahden kunta Ylöjärven kaupunki Rakennusjärjestyksen seudullinen asiakirjamalli Esipuhe Tämän työn

Lisätiedot

1. luku sivu SOVELTAMISALA JA VIRANOMAISET 3 1 Soveltamisala 3 2 Rakennusvalvontaviranomainen 3

1. luku sivu SOVELTAMISALA JA VIRANOMAISET 3 1 Soveltamisala 3 2 Rakennusvalvontaviranomainen 3 SISÄLLYSLUETTELO 1. luku sivu SOVELTAMISALA JA VIRANOMAISET 3 1 Soveltamisala 3 2 Rakennusvalvontaviranomainen 3 2. luku LUPAJÄRJESTELMÄT 4 3 Talousrakennuksen luvan-/ilmoituksenvaraisuus 4 4 Toimenpiteiden

Lisätiedot

1. luku sivu SOVELTAMISALA JA VIRANOMAISET 4 1 Soveltamisala 4 2 Rakennusvalvontaviranomainen 4

1. luku sivu SOVELTAMISALA JA VIRANOMAISET 4 1 Soveltamisala 4 2 Rakennusvalvontaviranomainen 4 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. luku sivu SOVELTAMISALA JA VIRANOMAISET 4 1 Soveltamisala 4 2 Rakennusvalvontaviranomainen 4 2. luku LUPAJÄRJESTELMÄT 4 3 Talousrakennuksen luvan-/ilmoituksenvaraisuus 4 4 Toimenpiteiden

Lisätiedot

LIEDON KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS

LIEDON KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS LIEDON KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS Voimaantulo 01.01.2016 Tällä rakennusjärjestyksellä kumotaan Liedon kunnanvaltuuston kesäkuun 1. päivänä 2007 hyväksymä ja Tarvasjoen kunnanvaltuuston joulukuun 20.päivänä

Lisätiedot

KUHMOISTEN KUNTA Rakennusjärjestys

KUHMOISTEN KUNTA Rakennusjärjestys KUHMOISTEN KUNTA Rakennusjärjestys KUHMOISTEN KUNTA RAKENNUSJÄRJESTYS 1 (12 ) SISÄLLYSLUETTELO 1. SOVELTAMISALA JA VIRANOMAISET... 3 1.1 SOVELTAMISALA... 3 1.2 RAKENNUSVALVONTAVIRANOMAINEN... 3 2. LUPAJÄRJESTELMÄT...

Lisätiedot

1. luku sivu SOVELTAMISALA JA VIRANOMAISET 4 1 Soveltamisala 4 2 Rakennusvalvontaviranomainen 4

1. luku sivu SOVELTAMISALA JA VIRANOMAISET 4 1 Soveltamisala 4 2 Rakennusvalvontaviranomainen 4 2001 Suomenniemi 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. luku sivu SOVELTAMISALA JA VIRANOMAISET 4 1 Soveltamisala 4 2 Rakennusvalvontaviranomainen 4 2. luku LUPAJÄRJESTELMÄT 4 3 Talousrakennuksen luvan-/ilmoituksenvaraisuus

Lisätiedot

RAKENNUSJÄRJESTYS SISÄLLYSLUETTELO. sivu

RAKENNUSJÄRJESTYS SISÄLLYSLUETTELO. sivu RAKENNUSJÄRJESTYS SISÄLLYSLUETTELO sivu 1. Luku YLEISTÄ RAKENNUSJÄRJESTYKSESTÄ JA RAKENNUSVALVONNAN ORGANISAATIOSTA 1 Rakennusjärjestyksen tehtävä 4 2 Soveltamisala 4 3 Rakennusvalvontaviranomainen 4 2.

Lisätiedot

Rakennusjärjestykset Etelä- Pohjanmaan ELY-keskuksen alueella

Rakennusjärjestykset Etelä- Pohjanmaan ELY-keskuksen alueella Rakennusjärjestykset Etelä- Pohjanmaan ELY-keskuksen alueella Rakennetun ympäristön neuvottelupäivä Seppo Hakala, Insinööri 1 MRL 14 Rakennusjärjestys Kunnassa tulee olla rakennusjärjestys. Rakennusjärjestyksen

Lisätiedot

Kunnan rakennusvalvontaviranomainen on tekninen lautakunta. Sen alaisena toimii rakennustarkastaja.

Kunnan rakennusvalvontaviranomainen on tekninen lautakunta. Sen alaisena toimii rakennustarkastaja. RANUAN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS 1. SOVELTAMISALA JA VIRANOMAISET 1.1 SOVELTAMISALA Maankäyttö- ja rakennuslaissa ja asetuksessa olevien sekä muiden maan käyttämistä ja rakentamista koskevien säännösten

Lisätiedot

1-9 kohdissa tarkoitettu lupa ei ole tarpeen, jos toimenpide perustuu oikeusvaikutteiseen kaavaan.

1-9 kohdissa tarkoitettu lupa ei ole tarpeen, jos toimenpide perustuu oikeusvaikutteiseen kaavaan. 1 SAUVON KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS 1 SOVELTAMISALA JA VIRANOMAISET 1.1 Soveltamisala Maankäyttö- ja rakennuslaissa ja -asetuksessa olevien sekä muiden maan käyttämistä ja rakentamista koskevien säännösten

Lisätiedot

JUANKOSKEN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS

JUANKOSKEN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS JUANKOSKEN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS 2 1. SOVELTAMISALA JA VIRANOMAISET 1.1. Soveltamisala Maankäyttö ja rakennuslaissa ja asetuksessa olevien sekä muiden maan käyttämistä ja rakentamista koskevien säännösten

Lisätiedot

RAKENNUSJÄRJESTYS Hyväksytty KV 14.12.2009 77 Voimaantulo 01.01.2010

RAKENNUSJÄRJESTYS Hyväksytty KV 14.12.2009 77 Voimaantulo 01.01.2010 KOKEMÄEN KAUPUNKI RAKENNUSJÄRJESTYS Hyväksytty KV 14.12.2009 77 Voimaantulo 01.01.2010 1. SOVELTAMISALA JA VIRANOMAISET 1.1 SOVELTAMISALA Maankäyttö- ja rakennuslaissa ja -asetuksessa olevien sekä muiden

Lisätiedot

ERITYISET MÄÄRÄYKSET ASEMAKAAVA-ALUEEN ULKOPUOLELLE SEKÄ RANTA-ALUEILLE RAKENNETTAESSA

ERITYISET MÄÄRÄYKSET ASEMAKAAVA-ALUEEN ULKOPUOLELLE SEKÄ RANTA-ALUEILLE RAKENNETTAESSA ERITYISET MÄÄRÄYKSET ASEMAKAAVA-ALUEEN ULKOPUOLELLE SEKÄ RANTA-ALUEILLE RAKENNETTAESSA 4 Suunnittelutarvealue Suunnittelutarvealuetta Hattulan kunnassa on maankäyttö- ja rakennuslain 16 :n 1 momentissa

Lisätiedot

OULAISTEN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS. Kaupunginvaltuuston 18.12.2001 128 hyväksymä Voimassa 1.2.2002 alkaen

OULAISTEN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS. Kaupunginvaltuuston 18.12.2001 128 hyväksymä Voimassa 1.2.2002 alkaen OULAISTEN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS Kaupunginvaltuuston 18.12.2001 128 hyväksymä Voimassa 1.2.2002 alkaen 1 SISÄLLYSLUETTELO I LUKU: YLEISTÄ... 3 1 Tavoite... 3 2 Soveltamisala... 3 3 Rakentamistapaohjeet...

Lisätiedot

HARJAVALLAN KAUPUNGIN KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA

HARJAVALLAN KAUPUNGIN KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1 HARJAVALLAN KAUPUNGIN KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA 5 YMPÄRISTÖTOIMI HARJAVALLAN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS 2002 Hyväksytty kaupunginvaltuusto 26.11.2001/101 Voimaantulo 1.1.2002 1. Soveltamisala ja viranomaiset

Lisätiedot

KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS

KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS Tekninen lautakunta 17.02.2005 Kunnanhallitus 21.02. 2005 Kunnanvaltuusto 09.03.2005 SISÄLLYSLUETTELO 1. SOVELTAMISALA JA VIRANOMAISET 1 1.1 SOVELTAMISALA 1 1.2 RAKENNUSVALVONTAVIRANOMAINEN

Lisätiedot

RAKENNUSJÄRJESTYS KÄRSÄMÄEN KUNTA

RAKENNUSJÄRJESTYS KÄRSÄMÄEN KUNTA RAKENNUSJÄRJESTYS 2004 KÄRSÄMÄEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO RAKENNUSJÄRJESTYS... SISÄLLYSLUETTELO... I LUKU: YLEISTÄ... 1 1 Tavoite... 1 2 Soveltamisala... 1 3 Rakentamistapaohjeet... 1 II LUKU: LUPAJÄRJESTELMÄT...

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 135. Rakennuslautakunta 28.06.2012 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 135. Rakennuslautakunta 28.06.2012 Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 28.06.2012 Sivu 1 / 1 2979/10.03.00/2012 135 Betoniharkkorakenteisen tukimuurin ja muiden piharakenteiden rakentamista koskevan toimenpidepyynnön saattaminen rakennuslautakunnan käsiteltäväksi,

Lisätiedot

PUNKALAITUMEN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS

PUNKALAITUMEN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS 1 PUNKALAITUMEN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS 1. SOVELTAMISALA JA VIRANOMAISET 1.1 SOVELTAMISALA Maankäyttö- ja rakennuslaissa ja -asetuksessa olevien sekä muiden maan käyttämistä ja rakentamista koskevien

Lisätiedot

Ehdotus 4.12.2006 Liite nro 4 uuden Äänekosken kaupunginvaltuusto 11.12.2006

Ehdotus 4.12.2006 Liite nro 4 uuden Äänekosken kaupunginvaltuusto 11.12.2006 Ehdotus 4.12.2006 Liite nro 4 uuden Äänekosken kaupunginvaltuusto 11.12.2006 Kaupunginvaltuusto hyväksynyt..200_ 2 SISÄLLYSLUETTELO 1.LUKU YLEISTÄ 1 SOVELTAMISALA 2 RAKENNUSVALVONTAVIRANOMAINEN 3 KATSELMUKSET

Lisätiedot

MIEHIKKÄLÄN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS

MIEHIKKÄLÄN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS 152/11/1120/2006 MIEHIKKÄLÄN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS Rakennuslautakunta 28.2.2007, 16 ja 3.5.2007 28 Kunnanhallitus 11.06.2007, 126 Kunnanvaltuusto 18.06.2007, 26 RAKENNUSJÄRJESTYS SISÄLLYSLUETTELO MIEHIKKÄLÄN

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS

ULVILAN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS ULVILAN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS Hyväksytty 30.1.2002 Voimaantulo 1.2.2002 SISÄLLYSLUETTELO 1. SOVELTAMISALA JA VIRANOMAISET... 3 1.1 SOVELTAMISALA... 3 1.2 RAKENNUSVALVONTAVIRANOMAINEN... 3 2. LUPAJÄRJESTELMÄT...

Lisätiedot

RAKENNUSJÄRJESTYS SISÄLLYSLUETTELO. sivu

RAKENNUSJÄRJESTYS SISÄLLYSLUETTELO. sivu RAKENNUSJÄRJESTYS SISÄLLYSLUETTELO sivu 1. Luku YLEISTÄ RAKENNUSJÄRJESTYKSESTÄ JA RAKENNUSVALVONNAN ORGANISAATIOSTA 1 Rakennusjärjestyksen tehtävä 4 2 Soveltamisala 4 3 Rakennusvalvontaviranomainen 4 2.

Lisätiedot

Mitä urakoitsijan tulisi tietää ympäristölainsäädännöstä. Lakimies Marko Nurmikolu

Mitä urakoitsijan tulisi tietää ympäristölainsäädännöstä. Lakimies Marko Nurmikolu Mitä urakoitsijan tulisi tietää ympäristölainsäädännöstä Lakimies Marko Nurmikolu Selvilläolovelvollisuus YSL 6 : Toiminnanharjoittajan on oltava selvillä toimintansa ympäristövaikutuksista, ympäristöriskeistä

Lisätiedot

KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS

KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS Kosken Tl KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS Kunnanvaltuusto hyväksynyt 27.2. 2001 Tullut voimaan 4.3.2002 Ehdotus / Päivitetty 10.10.2001 Kunnanhallitus 14.1.2002 Kosken Tl KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS LUKU I: SOVELTAMISALA

Lisätiedot

KARKKILAN KAUPUNKI RAKENNUSJÄRJESTYS 2009

KARKKILAN KAUPUNKI RAKENNUSJÄRJESTYS 2009 KARKKILAN KAUPUNKI RAKENNUSJÄRJESTYS 2009 SISÄLLYSLUETTELO sivu 1. SOVELTAMISALA JA VIRANOMAISET 3 1.0 Tavoite 1.1 Soveltamisala 1.2 Rakennusvalvontaviranomainen 2. LUPAJÄRJESTELMÄT 3 2.1 TALOUSRAKENNUKSEN

Lisätiedot

HYVÄKSYTTY: Kaupunginvaltuusto 26.11.2001 134, voimaantulo 1.1.2002

HYVÄKSYTTY: Kaupunginvaltuusto 26.11.2001 134, voimaantulo 1.1.2002 HYVÄKSYTTY: Kaupunginvaltuusto 26.11.2001 134, voimaantulo 1.1.2002 I LUKU: YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ 1 Tavoite 2 Tehtävä 3 Kaupungin rakennusvalvontaviranomainen 4 Poikkeuksen myöntäminen rakennusjärjestyksen

Lisätiedot

KORPPOON KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS

KORPPOON KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS KORPPOON KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS Kunnanvaltuuston hyväksymä 25 päivä kesäkuuta 2002. 1. SOVELTAMISALA JA VIRANOMAISET 1.1 SOVELTAMISALA Maankäyttö- ja rakennuslaissa ja asetuksessa olevien sekä muiden

Lisätiedot

MERIJÄRVEN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS

MERIJÄRVEN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS MERIJÄRVEN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS Sisällys 1. Soveltamisala ja viranomaiset 1.1 Soveltamisala..1 1.2 Rakennusvalvontaviranomainen..1 2. Lupajärjestelmät 2.1 Rakentamisen ja muiden toimenpiteiden luvanvaraisuus

Lisätiedot

Ulvilassa lisäksi voimassa paikallisena ohjeistona ja määräyksenä entisen Kullaan alueella. Päätösvallan siirtämisestä määrätään johtosäännössä.

Ulvilassa lisäksi voimassa paikallisena ohjeistona ja määräyksenä entisen Kullaan alueella. Päätösvallan siirtämisestä määrätään johtosäännössä. KULLAAN KUNTA 1 Hyväksytty kunnanvaltuustossa 19.12.2001 45 RAKENNUSJÄRJESTYS Ulvilassa lisäksi voimassa paikallisena ohjeistona ja määräyksenä entisen Kullaan alueella 1. SOVELTAMISALA JA VIRANOMAISET

Lisätiedot

Rakentamistapaohjeet koskevat ek-merkinnällä osoitettuja tontteja: 405-1, 406-1, 406-24, 485-2 5, 490-1 4 sekä Avainkimpunmäen palstaviljelyaluetta.

Rakentamistapaohjeet koskevat ek-merkinnällä osoitettuja tontteja: 405-1, 406-1, 406-24, 485-2 5, 490-1 4 sekä Avainkimpunmäen palstaviljelyaluetta. Rakentamistapaohjeet Rakentamistapaohjeet koskevat ek-merkinnällä osoitettuja tontteja: 405-1, 406-1, 406-24, 485-2 5, 490-1 4 sekä Avainkimpunmäen palstaviljelyaluetta. Korttelien ja tonttien numerot

Lisätiedot

Määräyskohtaiset perustelut muutoksille / luonnosvaihe (rakennus- ja ympäristölautakunta

Määräyskohtaiset perustelut muutoksille / luonnosvaihe (rakennus- ja ympäristölautakunta Määräyskohtaiset perustelut muutoksille / luonnosvaihe (rakennus- ja ympäristölautakunta 22.3.2016): 1 Tavoite Rakennusjärjestyksen tavoitteesta ja sisällöstä säädetään maankäyttö- ja rakennuslain 14 :ssä

Lisätiedot

HAUSJÄRVEN KUNTA RAKENNUSJÄRJESTYS

HAUSJÄRVEN KUNTA RAKENNUSJÄRJESTYS 1 HAUSJÄRVEN KUNA RAKENNUSJÄRJESYS 1. SOVELAMISALA JA VIRANOMAISE 1.1 SOVELAMISALA Maankäyttö- ja rakennuslaissa ja -asetuksessa olevien sekä muiden maan käyttämistä ja rakentamista koskevien säännösten

Lisätiedot

PIEKSÄMÄEN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS

PIEKSÄMÄEN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS PIEKSÄMÄEN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS 1.1.2007 SISÄLLYSLUETTELO sivu 1. luku SOVELTAMISALA JA VIRANOMAISET 1 1 Soveltamisala 1 2 Rakennusvalvontaviranomainen 1 2. luku LUPAJÄRJESTELMÄT 1 3 Talousrakennuksen

Lisätiedot

YLÄ-SAVON KUNTIEN RAKENNUSJÄRJESTYKSEN UUDISTAMINEN 2010 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

YLÄ-SAVON KUNTIEN RAKENNUSJÄRJESTYKSEN UUDISTAMINEN 2010 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) YLÄ-SAVON KUNTIEN RAKENNUSJÄRJESTYKSEN UUDISTAMINEN 2010 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) IISALMI KIURUVESI VIEREMÄ SONKAJÄRVI LAPINLAHTI VARPAISJÄRVI 2 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI RAKENNUSJÄRJESTYS 1 1.6.2001 alkaen Kaupunginvaltuusto 9.4.2001/19

NAANTALIN KAUPUNKI RAKENNUSJÄRJESTYS 1 1.6.2001 alkaen Kaupunginvaltuusto 9.4.2001/19 NAANTALIN KAUPUNKI RAKENNUSJÄRJESTYS 1 1 SOVELTAMISALA JA VIRANOMAISET 1.1 SOVELTAMISALA Maankäyttö- ja rakennuslaissa ja -asetuksessa olevien sekä muiden maan käyttämistä ja rakentamista koskevien säännösten

Lisätiedot

Osallistumis- ja Arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja Arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 18.5.2015 Liite 1. Sivu 1(6) Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen Osallistumis- ja Arviointisuunnitelma koskien rakennusjärjestyksen yhtenäistämistä. Sisällys:

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS

KAUHAVAN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 29.3.2010 14 Voimaantulo: 4.5.2010 KAUHAVAN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS 1. SOVELTAMISALA JA VIRANOMAISET 1.1 SOVELTAMISALA Maankäyttö- ja rakennuslaissa ja asetuksessa olevien

Lisätiedot

Hollolan kunta Valvontajaosto. Rakennusvalvonnan päätösvaltaluettelo alkaen

Hollolan kunta Valvontajaosto. Rakennusvalvonnan päätösvaltaluettelo alkaen Rakennusvalvonnan päätösvaltaluettelo 6.6.2016 alkaen Toimialajohtaja alueen päällikkö tekninen johtaja rakennustarkastaja 2 Maankäyttö- ja rakennuslaki MRL 15 Hyväksyy rakennusjärjestyksen MRL 21 Määrää

Lisätiedot

PIRKKALAN RAKENNUSJÄRJESTYSLUONNOS 15.10.2013 PIRKKALAN RAKENNUSJÄRJESTYSEHDOTUS 15.10.2015. Ympäristölautakunta 20.10.2015

PIRKKALAN RAKENNUSJÄRJESTYSLUONNOS 15.10.2013 PIRKKALAN RAKENNUSJÄRJESTYSEHDOTUS 15.10.2015. Ympäristölautakunta 20.10.2015 PIRKKALAN RAKENNUSJÄRJESTYSLUONNOS 15.10.2013 PIRKKALAN RAKENNUSJÄRJESTYSEHDOTUS 15.10.2015 Ympäristölautakunta 20.10.2015 Saadun palautteen perusteella on rakennusjärjestysluonnokseen tehty tarkennuksia

Lisätiedot

MAANINGAN KUNTA. Rakennusjärjestys 2010

MAANINGAN KUNTA. Rakennusjärjestys 2010 MAANINGAN KUNTA Rakennusjärjestys 2010 SISÄLLYSLUETTELO Määritelmät ja lyhenteet I II III IV V VI YLEISTÄ 1 Tavoite 2 Soveltamisala 3 Rakennusvalvontaviranomainen 4 Rakentamistapaohjeet 5 Rakennuksen suunnittelijat,

Lisätiedot

AKAAN KAUPUNKI RAKENNUSJÄRJESTYS

AKAAN KAUPUNKI RAKENNUSJÄRJESTYS AKAAN KAUPUNKI RAKENNUSJÄRJESTYS Rakennusjärjestyksen valmistelutyöryhmän ehdotus 28.10.2010 Kaupunginhallitus muuttanut 21.12.2010 Kaupunginhallitus hyväksynyt 15.3.2011 Valtuusto hyväksynyt 23.3.2011

Lisätiedot

NOKIAN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS

NOKIAN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS NOKIAN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS Kaupunginvaltuuston 22.10.2001 hyväksymä Kaupunginvaltuuston 18.6.2007 hyväksymä muutos NOKIAN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS SISÄLLYSLUETTELO I LUKU: YLEISTÄ... 5 1 Rakennusjärjestyksen

Lisätiedot

SIMON KUNNANVALTUUSTON 18.2.2002 8 HYVÄKSYMÄ SIMON KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS 1.SOVELTAMISALA JA VIRANOMAISET 1.1 SOVELTAMISALA

SIMON KUNNANVALTUUSTON 18.2.2002 8 HYVÄKSYMÄ SIMON KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS 1.SOVELTAMISALA JA VIRANOMAISET 1.1 SOVELTAMISALA SIMON KUNNANVALTUUSTON 18.2.2002 8 HYVÄKSYMÄ 1 SIMON KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS 1.SOVELTAMISALA JA VIRANOMAISET 1.1 SOVELTAMISALA Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan kunnassa tulee olla rakennusjärjestys,

Lisätiedot

RAKENNUSJÄRJESTYS HUMPPILAN KUNTA 2002

RAKENNUSJÄRJESTYS HUMPPILAN KUNTA 2002 RAKENNUSJÄRJESTYS HUMPPILAN KUNTA 2002 HUMPPILAN KUNTA RAKENNUSJÄRJESTYS SISÄLLYSLUETTELO 1. SOVELTAMISALA JA VIRANOMAISET 1.1 Soveltamisala 1.2 Viranomaiset 1.3 Päätösvallan siirto 2. LUPAJÄRJESTELMÄT

Lisätiedot

SALLAN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS

SALLAN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS SALLAN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. SOVELTAMISALA JA VIRANOMAISET 1.1 SOVELTAMISALA...3 1.2 RAKENNUSVALVONTAVIRANOMAINEN...3 2. LUPAJÄRJESTELMÄT 2.1 TALOUSRAKENNUKSEN LUVAN- / ILMOITUKSENVARAISUUS...3

Lisätiedot

SAAREN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS

SAAREN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS SAAREN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Rakentamistapaohjeet (4. alue) PAIMION KAUPUNKI TEKNINEN JA YMPÄRISTÖPALVELUT 2 1. YLEISTÄ - Rakennuttajia kehotetaan ottamaan yhteyttä rakennusvalvontaan jo tontin

Lisätiedot

VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS

VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS I LUKU: YLEISTÄ 1 Tavoite 2 Tehtävä Rakennusjärjestyksellä annetaan paikallisista oloista johtuvia määräyksiä ja ohjeita, joilla ohjataan maankäyttöä ja rakentamista

Lisätiedot

VIRTAIN KAUPUNKI SISÄLLYSLUETTELO

VIRTAIN KAUPUNKI SISÄLLYSLUETTELO VIRTAIN KAUPUNKI I Rakennusjärjestys 2011 VIRTAIN KAUPUNKI RAKENNUSJÄRJESTYS Ehdotus 07.07.2011/Kaavoitus- ja maankäyttöryhmä Ehdotus 12.1.2012/Kaavoitus- ja maankäyttöryhmä Lisätty Poistettu Siirretty

Lisätiedot

HAAPAVEDEN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS

HAAPAVEDEN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS HAAPAVEDEN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS HAAPAVEDEN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS 1. SOVELTAMISALA JA VIRANOMAISET 1.1 SOVELTAMISALA Maankäyttö- ja rakennuslaissa ja -asetuksessa olevien sekä muiden maan käyttämistä

Lisätiedot

AKAAN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS

AKAAN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS 1 AKAAN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS Rakennusjärjestyksen valmistelutyöryhmä LUONNOS 17.8.2010 2 SISÄLLYSLUETTELO Sivu A. YLEISTÄ 1 Tavoite 3 2 Tehtävä 3 3 Rakentamista koskevat ohjeet 3 4 Rakennusvalvontaviranomainen

Lisätiedot

Urjalan kunnan rakennusjärjestys

Urjalan kunnan rakennusjärjestys Urjalan kunnan rakennusjärjestys 1. Soveltamisala ja viranomaiset Soveltamisala Maankäyttö- ja rakennuslaissa ja -asetuksessa olevien sekä muiden maan käyttämistä ja rakentamista kokevien säädösten ja

Lisätiedot

AKAAN KAUPUNKI RAKENNUSJÄRJESTYS

AKAAN KAUPUNKI RAKENNUSJÄRJESTYS AKAAN KAUPUNKI RAKENNUSJÄRJESTYS Valtuuston..2006 hyväksymä voimassa 1.1.2007 lukien AKAAN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS 1. YLEISET MÄÄRÄYKSET 1.1 Soveltamisala 1.2 Rakennusvalvontaviranomainen 1.3 Rakentamistapaohjeet

Lisätiedot

RAKENNUSJÄRJESTYS EURAJOEN KUNTA. (EURAJOKI LUVIA saakka) Hyväksyminen: Voimaantulo: EHDOTUS

RAKENNUSJÄRJESTYS EURAJOEN KUNTA. (EURAJOKI LUVIA saakka) Hyväksyminen: Voimaantulo: EHDOTUS RAKENNUSJÄRJESTYS 10.10.2016 EHDTUS EURAJEN KUNTA (EURAJKI LUVIA 31.12.2016 saakka) Hyväksyminen: Voimaantulo: SISÄLLYS 1 YLEISTÄ... 1 1 Soveltamisala... 1 2 Rakennusvalvontaviranomainen... 1 2 RAKENTAMINEN

Lisätiedot

RAKENNUSJÄRJESTYSLUONNOS SAVITAIPALEEN KUNTA

RAKENNUSJÄRJESTYSLUONNOS SAVITAIPALEEN KUNTA RAKENNUSJÄRJESTYSLUONNOS SAVITAIPALEEN KUNTA Savitaipaleen kunnan rakennusjärjestys LUONNOS 11.5.2011 Käsittely: Lupa- ja toimitusjaosto Kunnanhallitus: Kunnanvaltuusto: Sisällysluettelo MÄÄRITELMÄT JA

Lisätiedot

VIRTAIN KAUPUNKI SISÄLLYSLUETTELO

VIRTAIN KAUPUNKI SISÄLLYSLUETTELO VIRTAIN KAUPUNKI I Rakennusjärjestys 2011 VIRTAIN KAUPUNKI RAKENNUSJÄRJESTYS Ehdotus 07.07.2011/Kaavoitus- ja maankäyttöryhmä Ehdotus 12.1.2012/Kaavoitus- ja maankäyttöryhmä Kaupunginhallitus 23.1.2012

Lisätiedot

LUUMÄEN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS

LUUMÄEN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS LUUMÄEN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS Hyväksytty: Valtuusto 18 / 06 2001 45 Voimaantulo: 1. 7 2001 1. SOVELTAMISALA JA VIRANOMAISET 1.1 SOVELTAMISALA 1.2. RAKENNUSVALVONTAVIRANOMAINEN 2. LUPAJÄRJESTELMÄT Maankäyttö-

Lisätiedot

Maankäyttö- ja rakennuslain poikkeamistoimivallan siirto kunnille. Kaupunginarkkitehti Ilmari Mattila

Maankäyttö- ja rakennuslain poikkeamistoimivallan siirto kunnille. Kaupunginarkkitehti Ilmari Mattila Maankäyttö- ja rakennuslain poikkeamistoimivallan siirto kunnille Kaupunginarkkitehti Ilmari Mattila 13.4.2016 Maankäyttö- ja rakennuslain poikkeamistoimivallan siirto kunnille Poikkeamistoimivallan siirtoa

Lisätiedot

Vesannon kunnan rakennusjärjestys

Vesannon kunnan rakennusjärjestys Vesannon kunnan rakennusjärjestys Käsittely: Maaseutu- ja ympäristölautakunta: 03.02.2010 ja 07.06.2010 Kunnanhallitus: 14.06.2010 ja 16.08.2010 Kunnanvaltuuston hyväksyntä 30.08.2010 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Pirkkalan kunnan rakennusjärjestys

Pirkkalan kunnan rakennusjärjestys Pirkkalan kunnan rakennusjärjestys I LUKU: YLEISTÄ 1 Rakennusjärjestyksen tehtävä Maankäyttö- ja rakennuslain ja -asetuksen sekä muiden maan käyttämistä ja rakentamista koskevien säännösten ja määräysten

Lisätiedot

Rakennuksen sijoittuminen ja ympäristön huomioon ottaminen

Rakennuksen sijoittuminen ja ympäristön huomioon ottaminen 1 LUONNOS 22.02.2007 Sisällys: I LUKU Yleistä 1 Soveltamisala 2 Rakennusvalvontaviranomainen 3 Rakentamistapaohjeet II LUKU Lupajärjestelmät 4 Vajat ja muut rakennelmat 5 Aidat ja tukimuurit 6 Julkisivutoimenpiteet

Lisätiedot

SAVUKOSKEN KUNNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS

SAVUKOSKEN KUNNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS 1 SAVUKOSKEN KUNNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS Voimaantulo x.x.2014 Tekn.ltk 20.02.2014 Khall Kvalt 2 SAVUKOSKEN KUNTA RAKENNUSJÄRJESTYS SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 1.1 Tavoite 1.2 Soveltamisala 1.3 Rakennusvalvontaviranomainen

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS

UUDENKAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS 1 UUDENKAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS 1 SOVELTAMISALA JA VIRANOMAISET 1.1 Soveltamisala Maankäyttö- ja rakennuslaissa ja -asetuksessa olevien sekä muiden maan käyttämistä ja rakentamista koskevien säännösten

Lisätiedot

Rakennusjärjestys 2003

Rakennusjärjestys 2003 VIRTAIN KAUPUNKI Rakennusjärjestys 2003 Kaupunginvaltuusto 8.9.2003 (16.9.2003) Kaupunginkanslia VIRTAIN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS 2003 SISÄLLYSLUETTELO 1 SOVELTAMISALA JA VIRANOMAISET...1 1.1 SOVELTAMISALA...1

Lisätiedot

3.1 Rakennusten soveltuminen rakennettuun ympäristöön ja maisemaan L: Rakentamisessa on mahdollisuuksien mukaan säilytettävä rakennuspaikan

3.1 Rakennusten soveltuminen rakennettuun ympäristöön ja maisemaan L: Rakentamisessa on mahdollisuuksien mukaan säilytettävä rakennuspaikan Seuraavat muutokset tehty hyväksyttyyn ( 16.9.2014 91 Rakennus- ja ympäristölautakunta ) rakennusjärjestysluonnokseen 16.9.2014: L = hyväksytty luonnos 16.9.2014 E = hyväksytty ehdotus 24.3.2015 Sisällys

Lisätiedot

Mynämäen kunta. Rakennusjärjestys. Hyväksytty: Kunnanvaltuusto 17.12.2007 Voimaantulo: 22.1.2008

Mynämäen kunta. Rakennusjärjestys. Hyväksytty: Kunnanvaltuusto 17.12.2007 Voimaantulo: 22.1.2008 Mynämäen kunta Rakennusjärjestys Hyväksytty: Kunnanvaltuusto 17.12.2007 Voimaantulo: 22.1.2008 2 1. SOVELTAMISALA JA VIRANOMAISET 1.1 SOVELTAMISALA Maankäyttö ja rakennuslaissa ja asetuksessa olevien sekä

Lisätiedot

HUITTISTEN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS

HUITTISTEN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS Voimaantulo xx.xx.2016 1 SISÄLLYSLUETTELO LUONNOS 10.9.2015 1. LUKU YLEISTÄ... 2 1 SOVELTAMISALA... 2 2 TAVOITE... 2 3 RAKENNUSVALVONTAVIRANOMAINEN... 2 4 RAKENNUSJÄRJESTYKSEN RAKENTAMISTAPAOHJEET... 2

Lisätiedot

KRUUNUPYYN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS

KRUUNUPYYN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS KRUUNUPYYN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS Kunnanvaltuuston hyväksymä 25.2.2010. 1. SOVELTAMISALA JA VIRANOMAISET 1.1. SOVELTAMISALA Maankäyttö- ja rakennuslaissa ja -asetuksessa olevien sekä muiden maan käyttämistä

Lisätiedot

PYHÄRANNAN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS

PYHÄRANNAN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS 1 PYHÄRANNAN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS 1. SOVELTAMISALA JA VIRANOMAISET 1.1. SOVELTAMISALA Maankäyttö- ja rakennuslaissa ja asetuksessa olevien sekä muiden maan käyttämistä ja rakentamista koskevien säännösten

Lisätiedot

1 Espoon kaupungin rakennusjärjestys 8.4 Valtuusto 12.9.2011 Voimaan 1.1.2012

1 Espoon kaupungin rakennusjärjestys 8.4 Valtuusto 12.9.2011 Voimaan 1.1.2012 1 Espoon kaupungin rakennusjärjestys 8.4 Valtuusto 12.9.2011 Voimaan 1.1.2012 Sisällysluettelo ESPOON KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS... 3 I LUKU YLEISTÄ... 3 1 Rakennusjärjestyksen tehtävä... 3 2 Rakentamistapaohjeet...

Lisätiedot

Asuinrakennuksen ja autosuoja/varaston rakentaminen. Koko tila/määräala

Asuinrakennuksen ja autosuoja/varaston rakentaminen. Koko tila/määräala 31, YMP 10.5.2012 17:30 Suunnittelutarvepäätös kiinteistölle 535-404-8-124 Asia Hakija Asuinrakennuksen ja autosuoja/varaston rakentaminen. Nietula Matti ja Anita Poutakuja 3 B 2 37470 Vesilahti Rakennuspaikka

Lisätiedot

PAIMION KAUPUNKI RAKENNUSJÄRJESTYS

PAIMION KAUPUNKI RAKENNUSJÄRJESTYS PAIMION KAUPUNKI RAKENNUSJÄRJESTYS Tämä rakennusjärjestys tulee voimaan MRL:n 202 :n mukaisesti kaupunginvaltuuston päätöksen jälkeen, kun se on saanut lainvoiman. PAIMION KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS 1.

Lisätiedot

Suonenjoen kaupungin RAKENNUSJÄRJESTYS 2008

Suonenjoen kaupungin RAKENNUSJÄRJESTYS 2008 Suonenjoen kaupungin RAKENNUSJÄRJESTYS 2008 21.7.2008 Suonenjoen kaupungin rakennusjärjestys 2008 SISÄLLYSLUETTELO Määritelmät ja lyhenteet I II III IV V VI VII YLEISTÄ 1 Tavoite 2 Soveltamisala 3 Rakennusvalvontaviranomainen

Lisätiedot

IKAALISTEN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS

IKAALISTEN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS 1 IKAALISTEN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS Hyväksytty: Ikaalisten kaupunginvaltuusto 18.6.2002 (37 ) Voimaantulo: 15.8.2002 alkaen 1. SOVELTAMISALA JA VIRANOMAISET 1.1 SOVELTAMISALA Maankäyttö- ja rakennuslaissa

Lisätiedot

RAKENNUSTAPAOHJEET / HÄRKÖKIVI

RAKENNUSTAPAOHJEET / HÄRKÖKIVI RAKENNUSTAPAOHJEET / HÄRKÖKIVI YLEISTÄ Rakennusten sijoittelussa on pyritty mahdollisuuksien mukaan siihen, että rakennusmassat rajaisivat oleskelupihaa, jolloin naapurin asuinrakennuksesta ei olisi suoraa

Lisätiedot

PARIKKALAN KUNTA Harjukuja 6, Parikkala puh , fax RAKENNUSJÄRJESTYS

PARIKKALAN KUNTA Harjukuja 6, Parikkala puh , fax RAKENNUSJÄRJESTYS PARIKKALAN KUNTA Harjukuja 6, 59100 Parikkala puh. 0400 851 951, fax 05-430 136 e-mail: kunta@parikkala.fi www.parikkala.fi RAKENNUSJÄRJESTYS 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. SOVELTAMISALA JA VIRANOMAISET... 3 1.1.

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS

PELKOSENNIEMEN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS 0 PELKOSENNIEMEN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS 1 PELKOSENNIEMEN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS Sisällysluettelo 1. SOVELTAMISALA JA VIRANOMAISET 1 2. LUVANVARAISUUS 1 2.1 Talousrakennuksen luvanvaraisuus 2 2.2 Toimenpiteiden

Lisätiedot

SEINÄJOEN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS SISÄLLYSLUETTELO. 1 Soveltamisala. 2 Rakennusvalvontaviranomainen. 3 Talousrakennuksen ilmoituksenvaraisuus

SEINÄJOEN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS SISÄLLYSLUETTELO. 1 Soveltamisala. 2 Rakennusvalvontaviranomainen. 3 Talousrakennuksen ilmoituksenvaraisuus SEINÄJOEN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltamisala 2 Rakennusvalvontaviranomainen 3 Talousrakennuksen ilmoituksenvaraisuus 4 Suunnittelutarvealue 5 Toimenpiteiden luvan-/ilmoituksenvaraisuus

Lisätiedot

KUSTAVIN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS

KUSTAVIN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS Tämä rakennusjärjestys kumoaa Kustavin kunnan 12.11.2001hyväksytyn rakennusjärjestyksen. JOHDANTO KUSTAVIN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS Tällä rakennusjärjestyksellä annetaan ohjeita rakentamisesta Kustavin

Lisätiedot

Kv liite nro 2 /28.1.2002, 9 RAKENNUSJÄRJESTYS KORPILAHDEN KUNTA

Kv liite nro 2 /28.1.2002, 9 RAKENNUSJÄRJESTYS KORPILAHDEN KUNTA Kv liite nro 2 /28.1.2002, 9 RAKENNUSJÄRJESTYS KORPILAHDEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2 1. SOVELTAMISALA JA VIRANOMAISET 1.1 SOVELTAMISALA... 3 1.2 RAKENNUSVALVONTAVIRANOMAINEN... 3 2. LUPAJÄRJESTELMÄT 2.1

Lisätiedot

SALON KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS

SALON KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS SALON KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 12.4.2010 37 Voimaantulo 1.6.2010 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO 1 1. SOVELTAMISALA JA VIRANOMAISET 2 1.1 SOVELTAMISALA 2 1.2 RAKENNUSVALVONTAVIRANOMAINEN

Lisätiedot

RAKENTAMISTAPAOHJE KÄPYLÄ

RAKENTAMISTAPAOHJE KÄPYLÄ RAKENTAMISTAPAOHJE KÄPYLÄ KORTTELIT 158, 159, 161, 162, 169,170 JA OSA KORTTELISTA 160 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI / SUUNNITTELUTOIMISTO 28.1.2013 - 1 - RAKENTAMISOHJE KÄPYLÄ KORTTELIT 158, 159, 161, 162, 169,170

Lisätiedot

RAUTJÄRVEN KUNTA TEKNINEN KESKUS Rakennusvalvonta

RAUTJÄRVEN KUNTA TEKNINEN KESKUS Rakennusvalvonta 1 RAUTJÄRVEN KUNTA TEKNINEN KESKUS Rakennusvalvonta OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) RAKENNUSJÄRJESTYKSEN UUSIMINEN 1. LÄHDÖKOHDAT Peruste rakennusjärjestyksen uudistamiseksi Alue Rautjärven

Lisätiedot

SANTALANTIEN RAKENNUSTAPAOHJEET 14.04.2015

SANTALANTIEN RAKENNUSTAPAOHJEET 14.04.2015 SANTALANTIEN RAKENNUSTAPAOHJEET 14.04.2015 2015-04-14.doc P:\1500-1599\1565\Santalantie\Selostus\1565-Santalantie rakennustapaohjeet 2 SANTALANTIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS RAKENNUSTAPAOHJEET:

Lisätiedot

Forssan kaupunki Rakennusjärjestys Voimaantulo:

Forssan kaupunki Rakennusjärjestys Voimaantulo: 1 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. TAVOITE, SOVELTAMISALA JA VIRANOMAISET 1.1 TAVOITE. 1.2 SOVELTAMISALA.. 1.3 RAKENNUSVALVONTAVIRANOMAINEN 1.4 RAKENTAMISTAPAOHJEET.. 2. LUPAJÄRJESTELMÄT 2.1 TALONRAKENNUKSEN LUVAN-

Lisätiedot

LAPPAJÄRVEN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS

LAPPAJÄRVEN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS 1 LAPPAJÄRVEN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS 1. SOVELTAMISALA JA VIRANOMAISET 1.1 SOVELTAMISALA Maankäyttö- ja rakennuslaissa ja asetuksessa olevien sekä muiden maan käyttämistä ja rakentamista koskevien säännösten

Lisätiedot

Sisällysluettelo I LUKU: YLEISTÄ 3. 1 Rakennusjärjestyksen tehtävä 3 2 Soveltamisala 3 3 Rakennusvalvontaviranomainen 3 4 Rakentamistapaohjeet 3

Sisällysluettelo I LUKU: YLEISTÄ 3. 1 Rakennusjärjestyksen tehtävä 3 2 Soveltamisala 3 3 Rakennusvalvontaviranomainen 3 4 Rakentamistapaohjeet 3 Pirkkalan rakennusjärjestys 2016 Sisällysluettelo I LUKU: YLEISTÄ 3 1 Rakennusjärjestyksen tehtävä 3 2 Soveltamisala 3 3 Rakennusvalvontaviranomainen 3 4 Rakentamistapaohjeet 3 II LUKU: RAKENNUKSEN JA

Lisätiedot