RAKENNUSJÄRJESTYSTEN YHTENÄISTÄMISEN SEUDULLINEN SELVITYS (LIITE) ram 25.9.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "RAKENNUSJÄRJESTYSTEN YHTENÄISTÄMISEN SEUDULLINEN SELVITYS (LIITE) ram 25.9."

Transkriptio

1 RAKENNUSJÄRJESTYSTEN YHTENÄISTÄMISEN SEUDULLINEN SELVITYS (LIITE) ram 25.9.

2 2 Sisällys I LUKU... 4 YLEISTÄ SOVELTAMISALA RAKENNUSVALVONTAVIRANOMAINEN RAKENTAMISTAPAOHJEET... 4 II LUKU... 4 RAKENNUKSEN RAKENTAMINEN RAKENNUKSEN SOPEUTUMINEN YMPÄRISTÖÖN JA MAISEMAAN RAKENNUKSEN KORKEUSASEMA TONTIN RAJAN YLITTÄMINEN ASEMAKAAVASSA MÄÄRÄTYN RAJAN YLITTÄMINEN MAINOSLAITTEET JA MUUT VASTAAVAT LAITTEET OSOITEMERKINTÄ... 5 III LUKU... 5 PIHA-ALUEEN RAKENTAMINEN PIHAMAAN RAKENTAMINEN AITAAMINEN... 5 IV LUKU... 6 RAKENTAMINEN ASEMAKAAVA-ALUEEN JA RANTA-ALUEIDEN ULKOPUOLELLA SUUNNITTELUTARVEALUEET JA NIIDEN OMINAISPIIRTEET RAKENNUSPAIKKA RAKENTAMISEN MÄÄRÄ... 6 V LUKU... 7 RAKENTAMINEN RANTA-ALUEILLA RAKENNUSPAIKKA RANTA-ALUEELLA RAKENTAMISEN MÄÄRÄ RANTA-ALUEELLA RAKENNUKSEN SIJOITTAMINEN JA SOPEUTUMINEN YMPÄRISTÖÖN RANTA-ALUEELLA 7 VI LUKU... 8 ERITYISALUEIDEN MÄÄRÄYKSET POHJAVESIALUEET KULTTUURIMAISEMA ONGELMA-ALUEET KIINTEÄT MUINAISJÄÄNNÖKSET LENTOMELUALUE... 8 VII LUKU... 9 RAKENNUKSEN ELINKAARI RAKENNUKSEN SOPEUTUMINEN TONTILLE MATERIAALIVALINNAT KUNNOSSAPITO JA KORJAAMINEN RAKENNUKSEN TAI SEN OSAN PURKAMINEN... 9 VIII LUKU... 9 JULKINEN ULKOTILA JULKISEN ULKOTILAN MÄÄRITELMÄ KADUT, TORIT JA MUUT VASTAAVAT LIIKENNEALUEET SEKÄ PUISTOT RAKENNELMAT JA LAITTEET MASTOJEN RAKENTAMINEN KATUALUEEN JA MUUN YLEISEN ALUEEN KAIVULUPA SEKÄ JOHTOJEN YM. SIJOITTAMINEN TAPAHTUMIEN JÄRJESTÄMINEN... 9 IX LUKU YMPÄRISTÖN HOITO JA VALVONTA RAKENNETUN YMPÄRISTÖN HOITO KONEIDEN JA LAITTEIDEN SÄILYTTÄMINEN JA VARASTOINTI ASUINRAKENNUKSEN TONTILLA RAKENNETUN YMPÄRISTÖN VALVONTA X LUKU... 10

3 3 RAKENNUKSEN YHDYSKUNTATEKNINEN HUOLTO VESIHUOLTO JÄTEHUOLTO XI LUKU TYÖMAAT TYÖMAAN PERUSTAMINEN, HOITO JA PURKAMINEN TYÖMAATAULU TYÖMAAN JÄTEHUOLTO XII LUKU ASEMAKAAVA-ALUEITA KOSKEVIA LISÄMÄÄRÄYKSIÄ TALOUSRAKENNUKSEN KORKEUS RAKENNUKSEN ETÄISYYS NAAPURITONTIN RAJASTA XIII LUKU LUPAJÄRJESTELMÄT TALOUSRAKENNUKSEN LUVAN- / ILMOITUKSENVARAISUUS SEKÄ HELPOTUKSET LUVAN HAKEMISESTA TOIMENPITEIDEN LUVAN- / ILMOITUKSENVARAISUUS XIV LUKU ERINÄISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ MÄÄRÄYKSISTÄ POIKKEAMINEN TONTIN JA RAKENNUSPAIKAN RINNASTAMINEN RAKENNUSJÄRJESTYKSEN LIITEKARTAT VOIMAANTULO... 13

4 4 X KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS I LUKU YLEISTÄ 1 SOVELTAMISALA 2 RAKENNUSVALVONTAVIRANOMAINEN 3 RAKENTAMISTAPAOHJEET LUKU 1: YLEISTÄ (EMILIA) - Nimetty kunnissa joko otsikolla YLEISTÄ (Kangasala, Nokia, Pirkkala, Tampere ja Vesilahti) tai otsikolla SOVELTAMISALA JA VIRANOMAISET (Lempäälä, Orivesi ja Ylöjärvi). - Lyhyt luku, joka koostuu joko kahdesta pykälästä (Nokia, Orivesi ja Pirkkala) tai kolmesta pykälästä (Kangasala, Lempäälä, Tampere, Vesilahti ja Ylöjärvi). - Luvussa käsitellään rakennusjärjestyksen tehtävää, kerrotaan sen soveltamisesta (soveltamisala ja soveltava viranomainen) ja sitä täydentävistä muista mahdollisista kunnassa annettavista määräyksistä tai ohjeista (alueelliset rakentamistapaohjeet). - Luvun pykälät ovat otsikoinniltaan melko samankaltaisia keskenään identtisiä ovat Lempäälä, Vesilahti ja Ylöjärvi (kolme pykälää) sekä Nokia ja Pirkkala (kaksi pykälää). - Kaikista kunnista kyseisen luvun alta löytyy rakennusjärjestyksen soveltamisalaa koskeva pykälä/kohta, vaikka se on jossain kunnissa kirjattu osittain tai kokonaan pykälän rakennusjärjestyksen tehtävä alle (Kangasala, Nokia ja Pirkkala). Seitsemässä kunnassa (pl. Orivesi) on lisäksi rakentamistapaohjeita koskeva kohta. Rakennusjärjestystä soveltava tai sitä valvova kunnan rakennusvalvontaviranomainen on mainittu kyseisen luvun kohdalla viidessä kunnassa (pl. Nokia, Pirkkala ja Tampere, joissa valvova viranomainen mainitaan viimeisessä luvussa ERINÄISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ). Rakennusjärjestyksen tarkoitusta, tehtävää ja tavoitteita taas on selostettu tarkemmin vain kahdessa kunnassa (Kangasala ja Tampere). - Luku on asiasisällöltään pitkälti samankaltainen kaikissa seudun kunnissa. Se on myös sisällöltään neutraali, eikä sisällä juurikaan kuntakohtaisia ominaispiirteitä (paitsi paikallisten luottamuselinten nimiä). - Helppo yhtenäistää. II LUKU RAKENNUKSEN RAKENTAMINEN 4 RAKENNUKSEN SOPEUTUMINEN YMPÄRISTÖÖN JA MAISEMAAN 5 RAKENNUKSEN KORKEUSASEMA

5 5 6 TONTIN RAJAN YLITTÄMINEN 7 ASEMAKAAVASSA MÄÄRÄTYN RAJAN YLITTÄMINEN 8 MAINOSLAITTEET JA MUUT VASTAAVAT LAITTEET 9 OSOITEMERKINTÄ LUKU 2: RAKENNUKSEN RAKENTAMINEN (EMILIA) - Nimetty kunnissa joko otsikolla RAKENNUKSEN RAKENTAMINEN (Kangasala, Nokia, Pirkkala, Tampere ja Vesilahti) tai otsikolla RAKENTAMISEN SIJOITTUMINEN JA YMPÄRISTÖN HUO- MIOON OTTAMINEN (Lempäälä, Orivesi ja Ylöjärvi). - Pitkähkö luku, joka koostuu kuudesta (Nokia ja Vesilahti), kahdeksasta (Pirkkala ja Tampere), yhdeksästä (Lempäälä ja Ylöjärvi), kymmenestä (Kangasala) tai 14 pykälästä (Orivesi). - Luvussa käsitellään rakennuksen sopeutumista ympäristöön (8/8), rakennuksen korkeusasemaa (5/8), tontin rajan (8/8) ja rakennusalan rajan ylittämistä (7/8), mainoslaitteiden ja vastaavien sijoittamista (7/8) ja osoitemerkintää (8/8), rakennuksen valaistusta (2/8) ja porrashuoneen valoisuutta (1/8). Osassa kuntia luvun alle on laitettu myös aitaamista koskeva pykälä (Lempäälä, Orivesi ja Ylöjärvi), pihamaan rakentamista koskevia pykäliä (Lempäälä, Orivesi ja Ylöjärvi), ympäristön hoitoa ja valvontaa koskevia pykäliä (Lempäälä, Orivesi ja Ylöjärvi), sekä rakentamisen luvanvaraisuutta ja luvanvaraisuuteen liittyviä helpotuksia koskevia pykäliä (Kangasala ja Pirkkala). - Luvun pykälät ovat otsikoinniltaan melko samankaltaisia keskenään identtisiä ovat Lempäälä ja Ylöjärvi. - Luku on sisällöltään neutraalihko ja olisi siksi melko helppo yhtenäistää otsikkotasolla ja myös suurimmilta osin sisältötasolla. Helposti yhtenäistettäviä pykäliä voisi olla rakennuksen sopeutuminen ympäristöön, korkeusasema, tontin rajan ja rakennusalan rajan ylittäminen, mainoslaitteet ja osoitemerkintä, jotka ovat jo pitkälti samankaltaisia. III LUKU PIHA-ALUEEN RAKENTAMINEN 10 PIHAMAAN RAKENTAMINEN 11 AITAAMINEN LUKU 3: PIHA-ALUEEN RAKENTAMINEN (EMILIA) - Nimetty kunnissa joko otsikolla PIHAMAA (Kangasala), PIHAMAAN RAKENTAMINEN (Nokia ja Pirkkala) tai PIHA-ALUEEN RAKENTAMINEN (Tampere ja Vesilahti). Kolmesta kunnasta puuttuu piha-alueiden rakentamista koskeva luku, sillä aihetta koskevat pykälät on sijoitettu rakentamisen sijoittumista ja ympäristön huomioon ottamista koskevaan lukuun (Lempäälä, Orivesi ja Yläjärvi).

6 6 - Luku koostuu kahdesta (Vesilahti, Lempäälä ja Ylöjärvi), viidestä (Orivesi), kuudesta (Kangasala), seitsemästä (Nokia ja Pirkkala) tai yhdeksästä pykälästä (Tampere). - Luvussa käsitellään piha-alueiden rakentamista, korkeusasemaa (8/8), tukimuureja ja pengerryksiä (3/8), hulevesien johtamista (8/8), lumen varastointia (3/8), liikennejärjestelyjä/ajoneuvoliittymää (6/8), aitaamista (8/8), istutuksia (2/8) sekä rakennelmien rakentamista (5/8). Osassa kuntia luvun alle on laitettu myös kiinteistökohtaista jätehuoltoa koskeva pykälä (Kangasala), maanalaisia johtoja ja rakenteita koskeva pykälä (Orivesi) sekä pyöräpaikoitusta koskevia ohjeita (Tampereella omana pykälänään, Kangasalla tontin liikennejärjestelyjen yhteydessä). - Luvun sisältämät pykälät sekä pykälien sisällöt vaihtelevat enemmän kuin kahdessa edellisessä luvussa. Eroavaisuudet ovat suurimpia pienten ja suurten kuntien välillä, mutta eroavaisuuksia löytyy myös jonkin verran näiden ryhmien sisällä. Joitain yhtäläisyyksiä tietenkin löytyy, ja luku olisi mahdollista yhtenäistää niiltä osin (esim. hulevesien johtamista koskevat kohdat). Kaikilta osin sisällön yhtenäistäminen ei ole järkevää saatikka tarkoituksenmukaista. Yhtenäistämistä saattaisi vaikeuttaa myös se, että luku ei ole sävyltään yhtä neutraali kuin kaksi aikaisempaa lukua. Järkevää kuitenkin olisi, että samaa aihepiiriä koskevat asiat löytyisivät samannimisen luvun alta (tästä poikkeavat tällä hetkellä Lempäälä, Orivesi ja Ylöjärvi. IV LUKU RAKENTAMINEN ASEMAKAAVA-ALUEEN JA RANTA-ALUEIDEN ULKOPUOLELLA 12 SUUNNITTELUTARVEALUEET JA NIIDEN OMINAISPIIRTEET 13 RAKENNUSPAIKKA 14 RAKENTAMISEN MÄÄRÄ LUKU 4: RAKENTAMINEN ASEMAKAAVA-ALUEEN JA RANTA-ALUEIDEN ULKOPUOLELLA (EMILIA) - Nimetty kunnissa joko otsikolla ERITYISET MÄÄRÄYKSET ASEMAKAAVA-ALUEEN ULKOPUO- LELLE RAKENNETTAESSA (Kangasala), RAKENTAMINEN ASEMAKAAVA-ALUEEN ULKOPUO- LELLA (Lempäälä, Nokia, Orivesi, Pirkkala, Tampere ja Ylöjärvi) tai RAKENTAMINEN ASEMA- KAAVA-ALUEEN JA RANTA-ALUEIDEN ULKOPUOLELLA (Vesilahti). - Luku, joka koostuu kahdesta (Lempäälä ja Ylöjärvi), kolmesta (Orivesi, Pirkkala ja Vesilahti), neljästä (Nokia), viidestä (Kangasala), tai seitsemästä pykälästä (Tampere). - Luvun pykälät käsittelevät rakennuspaikkaa (8/8), rakentamisen määrää (8/8), suunnittelutarvealueita (4/8, pl. Kangasala, jonka rakennusjärjestyksessä ei ole lainkaan mainintaa suunnittelutarvealueista, ja Lempäälä, Orivesi sekä Ylöjärvi, joissa suunnittelutarvealueita käsitellään omana erillisenä lukunaan), rakennuksen sijoittamista (1/8, omana pykälänään vain Nokialla) tai sen etäisyyttä naapurista sekä yksityisestä tiestä (1/8, omana pykälänään Tampereella), rakentamista ranta-alueilla (2/8, Kangasala ja Tampere), rakentamista liiken-

7 7 nemelualueilla (1/8, Kangasala), rakentamista kellariin ja ullakolle (1/8, Orivesi), jätevesien käsittelyjärjestelmää (1/8, Kangasala) sekä tontin ja rakennuspaikan rinnastamista (1/8 Tampere). - Luvun sisältämät pykälät vaihtelevat huomattavasti enemmän kuin edellisissä luvuissa. Kangasalan ja Tampereen luvut poikkeavat pykäliltään ja sisällöltään selkeimmin muista seudun kunnista, koska lukuun on niiden kohdalla sijoitettu myös rantarakentamista koskevia määräyksiä, ja Kangasalan kohdalla myös lentomelualueita sekä jätevesien käsittelyä koskevia määräyksiä. Vaihtelua on myös siitä syystä, ettei suunnittelutarvealueita koskevia määräyksiä ole sijoitettu kyseiseen lukuun Lempäälässä, Orivedellä tai Ylöjärvellä. Kyseisissä kunnissa suunnittelutarvealueita käsitellään omana erillisenä lukunaan. - Pykälien sijainnin ja otsikoinnin erilaisuuden lisäksi myös pykälien sisällöissä on selkeitä kuntakohtaisia eroavaisuuksia. Kyseinen luku tulee myös herättämään eniten poliittisia intohimoja. Sisällön yhtenäistäminen ei ehkä ole kannattavaa eikä myöskään tarkoituksenmukaista, sillä kuntien ominaispiirteiden pitääkin mielestäni tulla esiin tämän luvun määräyksissä. Otsikkotasolla lukujen yhtenäistäminen ja yhdenmukaistaminen (esim. niin, että suunnittelutarvealueita tai rantarakentamista koskevat määräykset löytyisivät samasta kohdasta) kuitenkin varmasti onnistuisi ja olisi järkevää. Luvusta on myös löydettävissä sellaisia yleistekstiksi luokiteltavia osuuksia, mitkä voisivat olla yhdenmukaisia. V LUKU RAKENTAMINEN RANTA-ALUEILLA 15 RAKENNUSPAIKKA RANTA-ALUEELLA 16 RAKENTAMISEN MÄÄRÄ RANTA-ALUEELLA 17 RAKENNUKSEN SIJOITTAMINEN JA SOPEUTUMINEN YMPÄRISTÖÖN RANTA-ALUEELLA LUKU 5: RAKENTAMINEN RANTA-ALUEILLA (EMILIA) - Nimetty kunnissa joko otsikolla RAKENTAMINEN RANTA-ALUEILLA/ALUEILLE/ALUEELLA (Lempäälä, Orivesi, Vesilahti ja Ylöjärvi). Kangasalla ja Tampereella rantarakentamista koskevat määräykset on sisällytetty asemakaava-alueen ulkopuolista rakentamista koskevaan lukuun omina pykälinään. Nokialla rantarakentamista koskevat määräykset on sisällytetty asemakaava-alueen ulkopuolista rakentamista koskevan luvun yhteen pykälään. Pirkkalassa rantarakentamista koskevat määräykset taas on sisällytetty asemakaava-alueen ulkopuolista rakentamista koskevan luvun kahteen pykälään sekä rakennuksen rakentamista koskevaan luvun yhteen pykälään. - Lyhyehkö luku, joka koostuu yhdestä (Kangasala, Nokia), kahdesta (Lempäälä, Orivesi, Ylöjärvi ja Tampere) tai kolmesta (Vesilahti ja Pirkkala) pykälästä. - Luvun pykälissä käsitellään mm. rakennuspaikkaa (pinta-ala ja/tai rantaviivan pituus), rakentamisen määrää sekä rakennuksen sijoittumista ja sopeutumista (sijainti ja etäisyys rantaviivasta ja tulvavesirajasta).

8 8 - Niissä kunnissa, joissa on rantarakentamista koskeva oma lukunsa, pykälät ovat otsikoinniltaan hyvin samankaltaisia. Melko samanlaisia otsikoinniltaan ovat kuitenkin myös ne kunnat, joissa ei ole omaa asiaa käsittelevää lukua. Aukikirjoittamistyyliltään ne kuitenkin eroavat yllättävän paljon toisistaan. Myös sisällöstä löytyy selkeitä eroavaisuuksia. - Uskon luvun herättävän melko paljon poliittisia intohimoja, minkä vuoksi sisällön yhtenäistäminen ei ehkä ole tavoitteena kovin kannatettavaa. Otsikkotasolla lukujen yhtenäistäminen ja yhdenmukaistaminen kuitenkin onnistuu helposti. Voi olla, että tarkemman tarkastelun myötä löytyy myös sellaisia yleisiä tekstiosuuksia, jotka voisi yhtenäistää melko helposti. Kipukynnyksiksi muodostuvat edellisen luvun mukaisesti lähinnä numerot kuten rakennuspaikan pinta-ala, rakennusten/rakennelmien etäisyydet rantaviivasta tai rakentamisen määrä. VI LUKU ERITYISALUEIDEN MÄÄRÄYKSET 18 POHJAVESIALUEET 19 KULTTUURIMAISEMA 20 ONGELMA-ALUEET 21 KIINTEÄT MUINAISJÄÄNNÖKSET 22 LENTOMELUALUE LUKU 6: ERITYISALUEIDEN MÄÄRÄYKSET (UK) - Nimetty kunnissa melko samalla tavalla - Luvussa käsitellään Rakentaminen alueilla, joilla on erityisiä maankäytön ja rakentamisen rajoituksia - Luvun pykälät ovat otsikoinniltaan melko samankaltaisia > eniten poikkeaa Oriveden ja Vesilahden pykälät - Luvun sijainti kaikissa kunnissa rakennusjärjestyksen loppupuolella loogisessa kohdassa. - Luku on asiasisällöltään pitkälti samankaltainen kaikissa seudun kunnissa. Se on myös pääsisällöltään neutraali, eikä sisällä juuri kuntakohtaisia ominaispiirteitä. Kappaleet kulttuuriympäristöistä ehkä haasteellisimmat. - Olisi helppo yhtenäistää.

9 9 VII LUKU RAKENNUKSEN ELINKAARI 23 RAKENNUKSEN SOPEUTUMINEN TONTILLE 24 MATERIAALIVALINNAT 25 KUNNOSSAPITO JA KORJAAMINEN 26 RAKENNUKSEN TAI SEN OSAN PURKAMINEN LUKU 7: Rakennuksen elinkaari (UK) - Nimetty kunnissa lähes samalla tavalla - Luvussa käsitellään rakennuksen ylläpitoa, materiaalivalintoja, korjaamista ja purkamista. - Luvun pykälät ovat otsikoinniltaan hyvin samankaltaisia > eniten poikkeaa Lempäälän 28 liikuntaesteettömästä korjaamisesta. - Luvun sijainti kaikissa kunnissa melko samankaltaisesti. - Luku on asiasisällöltään pitkälti samankaltainen kaikissa seudun kunnissa. Se on myös pääsisällöltään neutraali, eikä sisällä juuri kuntakohtaisia ominaispiirteitä. - Olisi erittäin helppo yhtenäistää. VIII LUKU JULKINEN ULKOTILA 27 JULKISEN ULKOTILAN MÄÄRITELMÄ 28 KADUT, TORIT JA MUUT VASTAAVAT LIIKENNEALUEET SEKÄ PUISTOT 29 RAKENNELMAT JA LAITTEET 30 MASTOJEN RAKENTAMINEN 31 KATUALUEEN JA MUUN YLEISEN ALUEEN KAIVULUPA SEKÄ JOHTOJEN YM. SIJOITTA- MINEN 32 TAPAHTUMIEN JÄRJESTÄMINEN LUKU 8: Julkinen ulkotila (UK) - Nimetty kunnissa lähes samalla tavalla - Luvussa käsitellään rakennuksen ylläpitoa, materiaalivalintoja, korjaamista ja purkamista.

10 10 - Luvun pykälät ovat otsikoinniltaan hyvin samankaltaisia > eniten poikkeaa Lempäälän 28 liikuntaesteettömästä korjaamisesta. - Luvun sijainti kaikissa kunnissa melko samankaltaisesti. - Luku on asiasisällöltään pitkälti samankaltainen kaikissa seudun kunnissa. Se on myös pääsisällöltään neutraali, eikä sisällä juuri kuntakohtaisia ominaispiirteitä. - Olisi erittäin helppo yhtenäistää. IX LUKU YMPÄRISTÖN HOITO JA VALVONTA 33 RAKENNETUN YMPÄRISTÖN HOITO 34 KONEIDEN JA LAITTEIDEN SÄILYTTÄMINEN JA VARASTOINTI ASUINRAKENNUKSEN TONTILLA 35 RAKENNETUN YMPÄRISTÖN VALVONTA LUKU 9: Ympäristön hoito ja valvonta (UK) - Nimetty kunnissa lähes melko samalla tavalla - Luvussa käsitellään tontin ja rakennuspaikan yleistä siistinä pitämistä. - Luku on asiasisällöltään pitkälti samankaltainen kaikissa seudun kunnissa. Se on myös pääsisällöltään neutraali, eikä sisällä juuri kuntakohtaisia ominaispiirteitä. - Olisi helppo yhtenäistää. X LUKU RAKENNUKSEN YHDYSKUNTATEKNINEN HUOLTO 36 VESIHUOLTO 37 JÄTEHUOLTO KUKAAN EI TEHNYT TÄSTÄ LUVUSTA 10? XI LUKU TYÖMAAT 38 TYÖMAAN PERUSTAMINEN, HOITO JA PURKAMINEN 39 TYÖMAATAULU

11 11 40 TYÖMAAN JÄTEHUOLTO LUKU 11: TYÖMAAT (SATU) - Nimetty kunnissa joko otsikolla TYÖMAAT (Kangasala, Nokia, Pirkkala, Tampere ja Vesilahti) tai otsikolla RAKENNUSTYÖN AIKAISET JÄRJESTELYT (Lempäälä, Orivesi ja Ylöjärvi). - Selkeä luku, joka koostuu kahdesta kuuteen pykälään (Kangasala, Nokia, Pirkkala, Tampere ja Vesilahti) tai yhdestä kahdesta lauseesta (Lempäälä, Orivesi ja Ylöjärvi) - Luvussa käsitellään työmaita ja rakennustyön aikaisia järjestelyitä, kerrotaan rakennuspaikkaa koskevista järjestelyistä rakennusaikana (työmaakyltti, jätehuolto, pohjavesialueet yms.) - Luvun pykälät ovat otsikoinniltaan melko samankaltaisia > keskenään lähes samanlaisia ovat Kangasala, Nokia, Pirkkala, Tampere ja Vesilahti - Luvun sijainti kaikissa kunnissa rakennusjärjestyksen loppupuolella loogisessa kohdassa. - Luku on asiasisällöltään pitkälti samankaltainen kaikissa seudun kunnissa. Se on myös sisällöltään neutraali, eikä sisällä juuri kuntakohtaisia ominaispiirteitä. - Olisi helppo yhtenäistää. XII LUKU ASEMAKAAVA-ALUEITA KOSKEVIA LISÄMÄÄRÄYKSIÄ 41 TALOUSRAKENNUKSEN KORKEUS 42 RAKENNUKSEN ETÄISYYS NAAPURITONTIN RAJASTA LUKU 12: ASEMAKAAVA-ALUEITA KOSKEVAT LISÄMÄÄRÄYKSET (SATU) - Nimetty kunnissa joko otsikolla ASEMAKAAVA-ALUEITA KOSKEVIA LISÄMÄÄRÄYKSIÄ tai TÄYDENTÄVIÄ MÄÄRÄYKSIÄ (Kangasala, Lempäälä, Pirkkala, Vesilahti, Ylöjärvi) tai sitten rakennusjärjestyksessä ei ole ollenkaan esitetty tätä lukua (Nokia, Orivesi ja Tampere). - Niissä rakennusjärjestyksissä joihin määräykset on laitettu, on selkeitä kuntakohtaisia määräykset asemakaava-alueiden toteuttamiseen kaavamääräysten lisäksi. - Kaikissa kunnissa rakennusjärjestyksen loppupuolella, mikäli tämä luku yleensä on. - Luku on asiasisällöltään täysin kuntakohtainen. Se onko tämä luku yleensä ottaen tarpeen, on jokaisen kunnan itse harkittava asia. - Ei ole helppo yhtenäistää, eikä edes yhteistä ns. perustekstiä ole ehkä mahdollista saada aikaan.

12 12 XIII LUKU LUPAJÄRJESTELMÄT 43 TALOUSRAKENNUKSEN LUVAN- / ILMOITUKSENVARAISUUS SEKÄ HELPOTUKSET LU- VAN HAKEMISESTA 44 TOIMENPITEIDEN LUVAN- / ILMOITUKSENVARAISUUS LUKU 13: LUPAJÄRJESTELMÄT (SATU) - Nimetty kunnissa otsikolla LUPAJÄRJESTELMÄT (Lempäälä, Orivesi, Vesilahti, Ylöjärvi) tai sitten rakennusjärjestyksessä ei ole ollenkaan esitetty tätä lukua (Kangasala, Nokia, Pirkkala ja Tampere) eli helpotuksia luvanvaraisuudesta ei ole annettu ilmoitusmenettelyn kautta. - - Selkeä luku, joka koostuu taulukkomuodosta ja menettelytapaohjeista joko alkupäässä rakennusjärjestystä (Lempäälä, Orivesi ja Ylöjärvi) tai sitten loppuosassa rakennusjärjestystä (Vesilahti) - Niissä rakennusjärjestyksissä joihin määräykset on laitettu, on selkeät taulukkomuotoiset esitystavat lupamenettelyihin (toimenpideilmoituksiin ja toimenpidelupiin). Taulukko-osion jälkeen on menettelytapaohjeet erillisinä tekstiosioina. - Luvun pykälät ovat otsikoinniltaan ja ulkoasultaan melko samankaltaisia (Lempäälä, Orivesi, Vesilahti, Ylöjärvi). Kuntakohtaisia eroja löytyy pinta-aloissa ja etäisyysvaatimuksissa. - Luku on asiasisällöltään pitkälti samankaltainen kaikissa seudun kunnissa missä se on rakennusjärjestykseen laitettu. Sisältää kuntakohtaisia ominaispiirteitä, eikä ole yhdistettävissä oleva osio. - Ei ole helppo yhdistää. Selvä kahtiajakautuminen havaittavissa, neljällä kunnalla käytössä ja neljällä ei. Ilmoitusmenettely ei ehkä sovellu kaupunkiin ja taajaan asutulle alueelle niin hyvin kuin taajamien ulkopuolelle. - Mutta maaseudulla tai harvaan asutulla alueella, jossa tontit ovat suuria ja tilaa riittävästi on selvästi tarpeellinen menettelytapa. On hyvä että ilmoitusmenettelyllä voidaan rakentaa polttopuuvarastoja tai työkaluvarastoja, joihin saa suojaan erilaista rompetta ilman raskaampaa lupamenettelyä. Ehkäisee mahdollisesti myös luvatonta rakentamista. - Ei voi eikä ole helppo yhtenäistää. XIV LUKU ERINÄISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ 45 MÄÄRÄYKSISTÄ POIKKEAMINEN 46 TONTIN JA RAKENNUSPAIKAN RINNASTAMINEN

13 13 47 RAKENNUSJÄRJESTYKSEN LIITEKARTAT 48 VOIMAANTULO LUKU 14: ERINÄISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ (SATU) - Nimetty kunnissa otsikolla ERINÄISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ (Kangasala, Lempäälä, Nokia, Pirkkala, Tampere ja Vesilahti, Ylöjärvi) tai otsikolla MÄÄRÄYSTEN VALVONTA, NOUDATTAMINEN JA POIKKEAMINEN (Orivesi). - Selkeä luku, joka koostuu kaikilla kahdesta kuuteen pykälään. - Luvussa käsitellään rakennusjärjestyksen poikkeamisvallasta, kerrotaan sen soveltamisesta (soveltaminen ja soveltava viranomainen) ja rakennusjärjestystä täydentävistä liitteistä (alueelliset ominaispiirteet; pohjavesialueet, lentomelualueet, suunnittelutarvealueet ym.) sekä rakennusjärjestyksen voimaantulosta. - Tämä luku on rakennusjärjestyksen lopetus tai ns. loppuosa kaikissa rakennusjärjestyksissä. - Luvun pykälät ovat otsikoinniltaan melko samankaltaisia, yhtenäistäminen olisi suhteellisen helppoa. - Luku on asiasisällöltään pitkälti samankaltainen kaikissa seudun kunnissa. Se on myös sisällöltään neutraali, eikä sisällä juurikaan kuntakohtaisia ominaispiirteitä (paitsi paikallisten luottamuselinten nimiä). - Olisi helppo yhtenäistää perustekstit. Jokainen seudun kunta päivittäisi oman organisaation nimen ja voimaantulopäivämäärät aikataulujensa mukaan. YHTEENVETO (SATU) - On oltava sisällysluettelo, jotta asiat löytyvät helpommin. Esimerkiksi Kangasalan kunnan rakennusjärjestyksessä on selkeä sisällysluettelo ja sen esitystapa (yhdellä sivulla napakasti). - Osa luvuista on täysin yhdistettävissä ainakin niiden ns. yleistekstit. Sitten kuntakohtaiset erityispiirteet voisi lisätä jokainen perustekstien jälkeen. - Osa luvuista on taas täysin kuntakohtaisia spesiaaliasioita, joita ei voi yhdistää. - Yhteinen rakennusjärjestyksen rakenne ja ulkoasu tekisi seudun rakennusjärjestyksistä helpommin luettavia ja asiasisällöt tulisivat helpommin esille. Asiakaspalvelu paranisi sekä samoin rakennustarkastajien yhteistyö seudullisesti. - Rakennusjärjestyksen perusosiot ja luvut voisivat olla lyhyitä ja ytimekkäitä. Kuntakohtaiset lisäykset jokaisen kunnan tarpeen, tahdon ja monimuotoisuuden mukaan.

TAIPALSAAREN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS

TAIPALSAAREN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS TAIPALSAAREN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS SOVELTAMISALA JA VIRANOMAISET Maankäyttö- ja rakennuslaissa ja asetuksessa olevien sekä muiden maan käyttämistä ja rakentamista koskevien säännösten ja määräysten

Lisätiedot

PUNKALAITUMEN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS

PUNKALAITUMEN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS 1 PUNKALAITUMEN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS 1. SOVELTAMISALA JA VIRANOMAISET 1.1 SOVELTAMISALA Maankäyttö- ja rakennuslaissa ja -asetuksessa olevien sekä muiden maan käyttämistä ja rakentamista koskevien

Lisätiedot

Osallistumis- ja Arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja Arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 18.5.2015 Liite 1. Sivu 1(6) Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen Osallistumis- ja Arviointisuunnitelma koskien rakennusjärjestyksen yhtenäistämistä. Sisällys:

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS

ULVILAN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS ULVILAN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS Hyväksytty 30.1.2002 Voimaantulo 1.2.2002 SISÄLLYSLUETTELO 1. SOVELTAMISALA JA VIRANOMAISET... 3 1.1 SOVELTAMISALA... 3 1.2 RAKENNUSVALVONTAVIRANOMAINEN... 3 2. LUPAJÄRJESTELMÄT...

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS

KAUHAVAN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 29.3.2010 14 Voimaantulo: 4.5.2010 KAUHAVAN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS 1. SOVELTAMISALA JA VIRANOMAISET 1.1 SOVELTAMISALA Maankäyttö- ja rakennuslaissa ja asetuksessa olevien

Lisätiedot

NOKIAN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS

NOKIAN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS NOKIAN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS Kaupunginvaltuuston 22.10.2001 hyväksymä Kaupunginvaltuuston 18.6.2007 hyväksymä muutos NOKIAN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS SISÄLLYSLUETTELO I LUKU: YLEISTÄ... 5 1 Rakennusjärjestyksen

Lisätiedot

MERIJÄRVEN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS

MERIJÄRVEN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS MERIJÄRVEN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS Sisällys 1. Soveltamisala ja viranomaiset 1.1 Soveltamisala..1 1.2 Rakennusvalvontaviranomainen..1 2. Lupajärjestelmät 2.1 Rakentamisen ja muiden toimenpiteiden luvanvaraisuus

Lisätiedot

Pirkkalan kunnan rakennusjärjestys

Pirkkalan kunnan rakennusjärjestys Pirkkalan kunnan rakennusjärjestys I LUKU: YLEISTÄ 1 Rakennusjärjestyksen tehtävä Maankäyttö- ja rakennuslain ja -asetuksen sekä muiden maan käyttämistä ja rakentamista koskevien säännösten ja määräysten

Lisätiedot

AKAAN KAUPUNKI RAKENNUSJÄRJESTYS

AKAAN KAUPUNKI RAKENNUSJÄRJESTYS AKAAN KAUPUNKI RAKENNUSJÄRJESTYS Rakennusjärjestyksen valmistelutyöryhmän ehdotus 28.10.2010 Kaupunginhallitus muuttanut 21.12.2010 Kaupunginhallitus hyväksynyt 15.3.2011 Valtuusto hyväksynyt 23.3.2011

Lisätiedot

RAKENNUSJÄRJESTYS HUMPPILAN KUNTA 2002

RAKENNUSJÄRJESTYS HUMPPILAN KUNTA 2002 RAKENNUSJÄRJESTYS HUMPPILAN KUNTA 2002 HUMPPILAN KUNTA RAKENNUSJÄRJESTYS SISÄLLYSLUETTELO 1. SOVELTAMISALA JA VIRANOMAISET 1.1 Soveltamisala 1.2 Viranomaiset 1.3 Päätösvallan siirto 2. LUPAJÄRJESTELMÄT

Lisätiedot

SODANKYLÄN KUNTA RAKENNUSJÄRJESTYS

SODANKYLÄN KUNTA RAKENNUSJÄRJESTYS 1 SODANKYLÄN KUNTA RAKENNUSJÄRJESTYS SISÄLLYSLUETTELO MÄÄRITELMÄT JA LYHENTEET I YLEISTÄ 1 Tavoite 2 Soveltamisala 3 Rakennusvalvontaviranomainen 4 Rakennustapaohjeet 5 Rakennuksen suunnittelijat, toteuttaja

Lisätiedot

SEINÄJOEN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS SISÄLLYSLUETTELO. 1 Soveltamisala. 2 Rakennusvalvontaviranomainen. 3 Talousrakennuksen ilmoituksenvaraisuus

SEINÄJOEN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS SISÄLLYSLUETTELO. 1 Soveltamisala. 2 Rakennusvalvontaviranomainen. 3 Talousrakennuksen ilmoituksenvaraisuus SEINÄJOEN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltamisala 2 Rakennusvalvontaviranomainen 3 Talousrakennuksen ilmoituksenvaraisuus 4 Suunnittelutarvealue 5 Toimenpiteiden luvan-/ilmoituksenvaraisuus

Lisätiedot

VIRTAIN KAUPUNKI SISÄLLYSLUETTELO

VIRTAIN KAUPUNKI SISÄLLYSLUETTELO VIRTAIN KAUPUNKI I Rakennusjärjestys 2011 VIRTAIN KAUPUNKI RAKENNUSJÄRJESTYS Ehdotus 07.07.2011/Kaavoitus- ja maankäyttöryhmä Ehdotus 12.1.2012/Kaavoitus- ja maankäyttöryhmä Lisätty Poistettu Siirretty

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN MAALAISKUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS

JYVÄSKYLÄN MAALAISKUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS JYVÄSKYLÄN MAALAISKUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS Jyväskylän maalaiskunnan valtuusto 19.8.2002 Voimaan 30.9.2002 SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1. SOVELTAMISALA JA VIRANOMAISET 1 1.1 Soveltamisala 1 1.2 Rakennusvalvontaviranomainen

Lisätiedot

Kurikan kaupungin rakennusjärjestys

Kurikan kaupungin rakennusjärjestys 1 (12) Kurikan kaupungin rakennusjärjestys Sisällysluettelo 1. Soveltamisala ja viranomaiset 2. Lupajärjestelmät 1.1 Soveltamisala 1.2.Rakennusvalvontaviranomainen 2.1 Talousrakennuksen luvan-/ ilmoituksenvaraisuus

Lisätiedot

SALON KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS

SALON KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS SALON KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 12.4.2010 37 Voimaantulo 1.6.2010 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO 1 1. SOVELTAMISALA JA VIRANOMAISET 2 1.1 SOVELTAMISALA 2 1.2 RAKENNUSVALVONTAVIRANOMAINEN

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS

ORIVEDEN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS ORIVEDEN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS KAUPUNGINVALTUUSTON 22.4.2008 HYVÄKSYMÄ VOIMAANTULOPÄIVÄMÄÄRÄ 10.6.2008 Karttojen julkaisu-/kopiointilupa Copyright Maanmittauslaitos lupa PISA/077/2006 Aineiston kopiointi

Lisätiedot

KARKKILAN KAUPUNKI RAKENNUSJÄRJESTYS 2009

KARKKILAN KAUPUNKI RAKENNUSJÄRJESTYS 2009 KARKKILAN KAUPUNKI RAKENNUSJÄRJESTYS 2009 SISÄLLYSLUETTELO sivu 1. SOVELTAMISALA JA VIRANOMAISET 3 1.0 Tavoite 1.1 Soveltamisala 1.2 Rakennusvalvontaviranomainen 2. LUPAJÄRJESTELMÄT 3 2.1 TALOUSRAKENNUKSEN

Lisätiedot

Suonenjoen kaupungin RAKENNUSJÄRJESTYS 2008

Suonenjoen kaupungin RAKENNUSJÄRJESTYS 2008 Suonenjoen kaupungin RAKENNUSJÄRJESTYS 2008 21.7.2008 Suonenjoen kaupungin rakennusjärjestys 2008 SISÄLLYSLUETTELO Määritelmät ja lyhenteet I II III IV V VI VII YLEISTÄ 1 Tavoite 2 Soveltamisala 3 Rakennusvalvontaviranomainen

Lisätiedot

PAIMION KAUPUNKI RAKENNUSJÄRJESTYS

PAIMION KAUPUNKI RAKENNUSJÄRJESTYS PAIMION KAUPUNKI RAKENNUSJÄRJESTYS Tämä rakennusjärjestys tulee voimaan MRL:n 202 :n mukaisesti kaupunginvaltuuston päätöksen jälkeen, kun se on saanut lainvoiman. PAIMION KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS 1.

Lisätiedot

LUUMÄEN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS

LUUMÄEN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS LUUMÄEN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS 1 SISÄLLYSLUETTELO MÄÄRITELMÄT JA LYHENTEET I YLEISTÄ 1 Tavoite 2 Soveltamisala 3 Rakennusvalvontaviranomainen 4 Rakentamistapaohjeet 5 Rakennuksen suunnittelijat, toteuttajat

Lisätiedot

Rakennuksen sijoittuminen ja ympäristön huomioon ottaminen

Rakennuksen sijoittuminen ja ympäristön huomioon ottaminen 1 Pälkäneen kunnanvaltuusto 21.6.2010, 19 Sisällys: I LUKU Yleistä 1 Soveltamisala 2 Rakennusvalvontaviranomainen 3 Rakentamistapaohjeet II LUKU Lupajärjestelmät 4 Vajat ja muut rakennelmat 5 Aidat ja

Lisätiedot

SIUNTION KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS

SIUNTION KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS 1 SIUNTION KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS I LUKU: YLEISTÄ 1 Kunnan rakennusvalvontaviranomainen 2 Tavoite 3 Tehtävä 4 Rakentamistapaohjeet II LUKU: RAKENNUKSEN RAKENTAMINEN 5 Rakennuksen sopeutuminen ympäristöön

Lisätiedot

HUITTISTEN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS

HUITTISTEN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS Voimaantulo 01.04.2010 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. LUKU SOVELTAMISALA JA VIRANOMAISET... 2 1.1 Soveltamisala 1.2 Tavoite 1.3 Rakennusvalvontaviranomainen 2. LUKU LUPAJÄJESTELMÄT... 2 2.1 Talousrakennuksen luvan-/ilmoituksenvaraisuus

Lisätiedot

RAKENNUSJÄRJESTYKSEN TARKISTUKSEN PERUSTELUT LUONNOS 23.10.2012

RAKENNUSJÄRJESTYKSEN TARKISTUKSEN PERUSTELUT LUONNOS 23.10.2012 RAKENNUSJÄRJESTYKSEN TARKISTUKSEN PERUSTELUT LUONNOS 23.10.2012 1 SOVELTAMISALA JA VIRANOMAISET 1.1 Soveltamisala Ei muutoksia 1.2 Rakennusvalvontaviranomainen Rakennusvalvontaviranomainen oli edellisen

Lisätiedot

RAKENNUSJÄRJESTYS 2002. Lumijoki

RAKENNUSJÄRJESTYS 2002. Lumijoki RAKENNUSJÄRJESTYS 2002 Lumijoki 22.08.2002 Sisällysluettelo 1 YLEISTÄ 1.1 Tavoite 1.2 Soveltamisala 1.3 Rakennusvalvontaviranomainen 2. LUPAJÄRJESTELMÄT 2.1 Rakentamisen luvat ja ilmoitusmenettely 2.2

Lisätiedot

SAVUKOSKEN KUNNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS

SAVUKOSKEN KUNNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS 1 SAVUKOSKEN KUNNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS Voimaantulo x.x.2014 Tekn.ltk 20.02.2014 Khall Kvalt 2 SAVUKOSKEN KUNTA RAKENNUSJÄRJESTYS SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 1.1 Tavoite 1.2 Soveltamisala 1.3 Rakennusvalvontaviranomainen

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS

HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN 2013 S Ä Ä D Ö S K O K O E L M A HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS Kv Säännön nimi 10.12.2012 Rakennusjärjestys HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS 2 I YLEISTÄ 1 Rakennusjärjestyksen

Lisätiedot

SOMERON KAUPUNKI RAKENNUSJÄRJESTYS KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT 16.10.2006

SOMERON KAUPUNKI RAKENNUSJÄRJESTYS KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT 16.10.2006 SOMERON KAUPUNKI RAKENNUSJÄRJESTYS KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT 6.0.006 TULLUT VOIMAAN..007 . SOVELTAMISALA JA VIRANOMAISET. Soveltamisala Maankäyttö- ja rakennuslaissa ja asetuksessa olevien, sekä muiden

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS

SAVONLINNAN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS SAVONLINNAN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 09.12.2013 258 Rakennusjärjestys on tullut voimaan 01.02.2014. Päätös kuulutettu 01.02.2014. 1.LUKU... 3 SOVELTAMISALA JA VIRANOMAISET...

Lisätiedot

1(27) LAIHIAN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS

1(27) LAIHIAN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS 1(27) LAIHIAN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS I LUKU YLEISTÄ 1 Rakennusjärjestyksen tehtävä 2 Kunnan rakennusvalvontaviranomainen 3 Rakentamistapaohjeet II LUKU RAKENNUKSEN RAKENTAMINEN 4 Rakennuksen sopeutuminen

Lisätiedot

MASKUN KUNTA RAKENNUSJÄRJESTYS

MASKUN KUNTA RAKENNUSJÄRJESTYS MASKUN KUNTA RAKENNUSJÄRJESTYS Maskun kunnanvaltuuston hyväksymä 13.11.2006 30 Voimaantulo 1.1.2007 1 1 SOVELTAMISALA JA VIRANOMAISET...2 1.1 Soveltamisala...2 1.2 Rakennusvalvontaviranomainen...2 2 LUPAJÄRJESTELMÄT...2

Lisätiedot

Forssan kaupunki Rakennusjärjestys Voimaantulo:

Forssan kaupunki Rakennusjärjestys Voimaantulo: 1 2 3 4 SISÄLLYSLUETTELO 1. TAVOITE, SOVELTAMISALA JA VIRANOMAISET 1.1 TAVOITE. 2 SOVELTAMISALA.. 3 RAKENNUSVALVONTAVIRANOMAINEN 4 RAKENTAMISTAPAOHJEET.. 2. LUPAJÄRJESTELMÄT 2.1 TALONRAKENNUKSEN LUVAN-

Lisätiedot

Savitaipaleen kunnan rakennusjärjestys

Savitaipaleen kunnan rakennusjärjestys 1 2012 Savitaipale 2 Savitaipaleen kunnan rakennusjärjestys Käsittely: Lupa- ja toimitusjaosto: 10.05.2012 Tekninen lautakunta: 10.05.2012 Kunnanhallitus: 14.05.2012 Kunnanvaltuusto: 21.05.2012 Sisällysluettelo

Lisätiedot

VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS 2015

VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS 2015 VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS 2015 Vireilletulo -- Luonnos KH -- Ehdotus KH -- Hyväksyminen KH -- Hyväksyminen KV -- Lainvoima -- SISÄLLYS I LUKU: YLEISTÄ... 5 1 Rakennusjärjestyksen tavoite...

Lisätiedot

SANTALANTIEN RAKENNUSTAPAOHJEET 14.04.2015

SANTALANTIEN RAKENNUSTAPAOHJEET 14.04.2015 SANTALANTIEN RAKENNUSTAPAOHJEET 14.04.2015 2015-04-14.doc P:\1500-1599\1565\Santalantie\Selostus\1565-Santalantie rakennustapaohjeet 2 SANTALANTIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS RAKENNUSTAPAOHJEET:

Lisätiedot

1. SOVELTAMISALA JA VIRANOMAISET 1.1. Soveltamisala 3 1.2. Rakennusvalvontaviranomainen 3

1. SOVELTAMISALA JA VIRANOMAISET 1.1. Soveltamisala 3 1.2. Rakennusvalvontaviranomainen 3 Kuhmossa 13.10.2008 SISÄLLYS 1. SOVELTAMISALA JA VIRANOMAISET 1.1. Soveltamisala 3 1.2. Rakennusvalvontaviranomainen 3 2. LUPAJÄRJESTELMÄT 2.1. Talousrakennuksen luvan- /ilmoituksenvaraisuus 3 2.2. Toimenpiteiden

Lisätiedot

1. Mikä rakennusjärjestys on?

1. Mikä rakennusjärjestys on? Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 18.5.2015 Liite 1. Sivu 1(6) Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen Osallistumis- ja Arviointisuunnitelma koskien rakennusjärjestyksen yhtenäistämistä. Sisällys:

Lisätiedot

Puumalan kunnan rakennusjärjestys 2015

Puumalan kunnan rakennusjärjestys 2015 Tekninen lautakunta 18.6.2014 25 liite no 14 Tekninen lautakunta 4.9.2014 31 liite no 15 Tekninen lautakunta 28.10.2014 36 liite no 16 Tekninen lautakunta 22.1.2015 1 liite no 1 Puumalan kunnan rakennusjärjestys

Lisätiedot

Ikaalisten kaupunki. Rakennusjärjestys

Ikaalisten kaupunki. Rakennusjärjestys Ikaalisten kaupunki Rakennusjärjestys Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 7.4.2014 Voimaantulo: 1.6.2014 1 IKAALISTEN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 7.4.2014, 17 Voimaantulo: 1.6.2014

Lisätiedot

17.9.2014 VALTIMON KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS. Hyväksytty Valtimon kunnanvaltuustossa xx.xx.xxxx

17.9.2014 VALTIMON KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS. Hyväksytty Valtimon kunnanvaltuustossa xx.xx.xxxx 17.9.2014 VALTIMON KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS Hyväksytty Valtimon kunnanvaltuustossa xx.xx.xxxx 2 Sisällys 1. Yleistä... 4 1.1 Tavoite... 4 1.2 Soveltamisala... 4 1.3 Rakennusvalvonnan organisaatio... 4

Lisätiedot

TURUN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS

TURUN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS TURUN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS SISÄLLYSLUETTELO 1. LUKU SOVELTAMISALA JA VIRANOMAISET 1 Soveltamisala 2 Rakennusvalvontaviranomainen 2 LUKU LUPAJÄRJESTELMÄT 3 Toimenpiteiden luvanvaraisuus 3 LUKU RAKENNUSTEN

Lisätiedot

Forssan kaupunki Rakennusjärjestys Voimaantulo:

Forssan kaupunki Rakennusjärjestys Voimaantulo: 1 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. TAVOITE, SOVELTAMISALA JA VIRANOMAISET 1.1 TAVOITE. 1.2 SOVELTAMISALA.. 1.3 RAKENNUSVALVONTAVIRANOMAINEN 1.4 RAKENTAMISTAPAOHJEET.. 2. LUPAJÄRJESTELMÄT 2.1 TALONRAKENNUKSEN LUVAN-

Lisätiedot

LAPINJÄRVEN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS. Sisältö

LAPINJÄRVEN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS. Sisältö 1(12) LAPINJÄRVEN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS Sisältö Johdanto 1. SOVELTAMISALA JA VIRANOMAISET Soveltamisala Rakennusvalvontaviranomainen Tavoitteet Rakentamistapaohjeet 2. LUPAJÄRJESTELMÄT Rakennuslupa

Lisätiedot

RAKENNUSJÄRJESTYS 1.3.2011

RAKENNUSJÄRJESTYS 1.3.2011 RAKENNUSJÄRJESTYS 1.3.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ... 1 2. LUPAJÄRJESTELMÄT... 1 3. RAKENNUKSEN SUUNNITTELU JA ELINKAARI... 5 4. RAKENTAMISEN SIJOITTUMINEN JA YMPÄRISTÖN HUOMIOONOTTAMINEN... 6 4.1

Lisätiedot

Tekninen lautakunta. 16.10.2001 55. Rautavaaran kunnan RAKENNUSJÄRJESTYS

Tekninen lautakunta. 16.10.2001 55. Rautavaaran kunnan RAKENNUSJÄRJESTYS Tekninen lautakunta. 16.10.2001 55. Rautavaaran kunnan RAKENNUSJÄRJESTYS 16.10.2001 Sisällysluettelo 1 YLEISTÄ 1.1 Tavoite 1.2 Soveltamisala 1.3 Rakennusvalvontaviranomainen 2. LUPAJÄRJESTELMÄT 2.1 Rakentamisen

Lisätiedot

Mynämäen kunta. Rakennusjärjestys. Hyväksytty: Kunnanvaltuusto 28.5.2012 23 Voimaantulo: 5.7.2012

Mynämäen kunta. Rakennusjärjestys. Hyväksytty: Kunnanvaltuusto 28.5.2012 23 Voimaantulo: 5.7.2012 Mynämäen kunta Rakennusjärjestys Hyväksytty: Kunnanvaltuusto 28.5.2012 23 Voimaantulo: 5.7.2012 1. SOVELTAMISALA JA VIRANOMAISET 1.1 Soveltamisala 1.2 Rakennusvalvontaviranomainen 2 2. LUPAJÄRJESTELMÄT

Lisätiedot

MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS

MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS Mänttä-Vilppulan kaupungin rakennusjärjestys 1/19 MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS Kaupunginhallitus hyväksynyt 1.12.2008 luonnoksena Nähtävillä 2.1. 2.2.2009 Kaupunginhallitus hyväksynyt 6.4.2009

Lisätiedot

RAKENNUSJÄRJESTYKSEN MUUTOS. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 25.3.2015

RAKENNUSJÄRJESTYKSEN MUUTOS. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 25.3.2015 RAKENNUSJÄRJESTYKSEN MUUTOS Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 25.3.2015 Sisällys 1. Yleistä... 2 2. Uudistamistarve... 2 3. Tavoitteet... 2 4. Arvioitavat vaikutukset... 3 5. Osalliset ja tiedottaminen...

Lisätiedot

KEMIÖNSAAREN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS

KEMIÖNSAAREN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS KEMIÖNSAAREN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS KEMIÖNSAAREN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS Hyväksytty kunnanvaltuustossa.. YLEISTÄ 1 Yleistä VELVOLLISUUS HAKEA RAKENNUS- TAI TOIMENPIDELUPAA TAI ILMOITTAA ILMOI- TUKSENVARAISESTA

Lisätiedot

Viittaus: MRL 113, 117 ja 118 ja MRA 51, Muinaismuistolaki 295/1963

Viittaus: MRL 113, 117 ja 118 ja MRA 51, Muinaismuistolaki 295/1963 RAKENNUKSEN RAKENTAMINEN 9 Rakennuksen sopeutuminen ympäristöön Rakentamisessa on mahdollisuuksien mukaan säilytettävä rakennuspaikan luonnonmukaisuus sekä säästettävä arvokkaita kasvillisuuden reunavyöhykkeitä,

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI RAKENNUSJÄRJESTYS

YLIVIESKAN KAUPUNKI RAKENNUSJÄRJESTYS YLIVIESKAN KAUPUNKI RAKENNUSJÄRJESTYS YLIVIESKAN KAUPUNKI 2 SISÄLLYSLUETTELO I LUKU: YLEISTÄ 1 Tavoite 4 2 Soveltamisala 4 3 Rakentamistapaohjeet 4 II LUKU: LUPAJÄRJESTELMÄT 4 Rakentamisen luvat 4 5 Toimenpidelupa

Lisätiedot

TEMMES KESKUSTA 1:2000 RAKENNUSKAAVAMERKINNÄT JA MÄÄRÄYKSET:

TEMMES KESKUSTA 1:2000 RAKENNUSKAAVAMERKINNÄT JA MÄÄRÄYKSET: KAAVA 02 SIVU 1/4 TEMMES KESKUSTA 1:2000 RAKENNUSKAAVAN MUUTOS KOSKEE KORTTELEITA 1-19, 21 JA 31 SEKÄ NIIHIN LIITTYVIÄ RAKENNUSKAAVATIE-, LIIKENNE-, VIRKISTYS-, ERITYIS-, MAA- JA METSÄTALOUS- SEKÄ VESIALUEITA.

Lisätiedot

LIEKSAN JA NURMEKSEN RAKENNUSJÄRJESTYS

LIEKSAN JA NURMEKSEN RAKENNUSJÄRJESTYS Luonnos 16.9.2014 LIEKSAN JA NURMEKSEN RAKENNUSJÄRJESTYS Hyväksytty Lieksa kaupunginvaltuustossa xx.xx.xxxx Hyväksytty Nurmeksen kaupunginvaltuustossa xx.xx.xxxx 2 Sisällys 1. Yleistä 4 1.1 Tavoite 4 1.2

Lisätiedot

Sisältö LOVIISAN RAKENNUSJÄRJESTYS LUONNOS 28.08.2012 1(14)

Sisältö LOVIISAN RAKENNUSJÄRJESTYS LUONNOS 28.08.2012 1(14) 1(14) LOVIISAN RAKENNUSJÄRJESTYS Sisältö JOHDANTO... 2 1. SOVELTAMISALA JA VIRANOMAISET... 2 Soveltamisala... 2 Rakennusvalvontaviranomainen... 3 Tavoitteet... 3 Rakentamistapaohjeet... 3 2. LUPAJÄRJESTELMÄT...

Lisätiedot

KOLARIN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS. Hyväksytty: Kunnanvaltuusto 25.06.2002 39

KOLARIN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS. Hyväksytty: Kunnanvaltuusto 25.06.2002 39 1 KOLARIN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS Hyväksytty: Kunnanvaltuusto 25.06.2002 39 Voimassa: 08.08.2002 alkaen 2 1. SOVELTAMISALA JA VIRANOMAISET... 3 1.1 SOVELTAMISALA... 3 1.2 RAKENNUSVALVONTAVIRANOMAINEN...

Lisätiedot

RAKENNUSJÄRJESTYS. Tyrnävän kunta

RAKENNUSJÄRJESTYS. Tyrnävän kunta RAKENNUSJÄRJESTYS Tyrnävän kunta Sisällysluettelo 2 1 YLEISTÄ 1.1 Tavoite 1.2 Soveltamisala 1.3 Rakennusvalvontaviranomainen 2. LUPAJÄRJESTELMÄT 2.1 Rakentamisen luvat ja ilmoitusmenettely 2.2 Rakennuslupa

Lisätiedot

URJALAN KUNTA Rakennusjärjestys 1 URJALAN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS... 2

URJALAN KUNTA Rakennusjärjestys 1 URJALAN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS... 2 1 SISÄLLYSLUETTEL URJALAN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS... 2 1. SVELTAMISALA JA VIRANMAISET... 2 1.1 Soveltamisala... 2 1.2 Rakennusvalvontaviranomainen... 2 2. LUPAJÄRJESTELMÄT... 2 2.1 Talousrakennuksen luvan-

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA HEINÄVEDEN JÄRVIALUEIDEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS. Kaavaselostus 14.4.2015. Kaavan vireille tulo: Kunnanhallitus 15.9.

HEINÄVEDEN KUNTA HEINÄVEDEN JÄRVIALUEIDEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS. Kaavaselostus 14.4.2015. Kaavan vireille tulo: Kunnanhallitus 15.9. HEINÄVEDEN KUNTA HEINÄVEDEN JÄRVIALUEIDEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus 14.4.2015 Kaavan vireille tulo: Kunnanhallitus 15.9.2014 162 Kaavan hyväksyminen: Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto 1. Sisällysluettelo

Lisätiedot

KOUVOLAN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS KV 30.8.2010 67

KOUVOLAN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS KV 30.8.2010 67 KOUVOLAN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS KV 30.8.2010 67 Kouvolan kaupungin rakennusjärjestys 1 (34) Sisällysluettelo 1. SOVELTAMISALA JA VIRANOMAISET 3 1.1 SOVELTAMISALA 3 1.2 RAKENNUSVALVONTAVIRANOMAINEN

Lisätiedot

POLVIJÄRVEN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS. Hyväksytty Polvijärven kunnanvaltuustossa 27.1.2014 10 ja tullut voimaan 3.3.2014

POLVIJÄRVEN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS. Hyväksytty Polvijärven kunnanvaltuustossa 27.1.2014 10 ja tullut voimaan 3.3.2014 POLVIJÄRVEN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS Hyväksytty Polvijärven kunnanvaltuustossa 27.1.2014 10 ja tullut voimaan 3.3.2014 RAKENNUSJÄRJESTYS 2 SISÄLTÖ 1. SOVELTAMISALA JA VIRANOMAISET... 3 1 Tavoite... 3 2

Lisätiedot

LUONNONLÄHEISTÄ JA RAUHALLISTA ASUMISTA SAIMAAN ÄÄRELLÄ

LUONNONLÄHEISTÄ JA RAUHALLISTA ASUMISTA SAIMAAN ÄÄRELLÄ 1.5.2012 TAIPALSAAREN KUNTA RAKENTAMISTAPAOHJE PAPPILANNIEMEN ASUNTOALUE LUONNONLÄHEISTÄ JA RAUHALLISTA ASUMISTA SAIMAAN ÄÄRELLÄ Pappilanniemi tarjoaa laadukkaan ympäristön asumiselle. Vaihtelevat maastonmuodot

Lisätiedot

KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA RAKENNUSJÄRJESTYS

KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA RAKENNUSJÄRJESTYS KUNNALLINEN SÄÄDÖSKKELMA RAKENNUSJÄRJESTYS Nakkilan kunta Voimaantulo 1.8.2011 SISÄLLYSLUETTEL MÄÄRÄYKSET 1. SVELTAMISALA JA VIRANMAISET 1.1 SVELTAMISALA... 3 1.2 RAKENNUSVALVNTAVIRANMAINEN... 3 2. LUPAJÄRJESTELMÄT

Lisätiedot

12.011 3 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva. 12.03 Korttelin, korttelinosan ja alueen raja. 12.05 Ohjeellinen alueen tai osa-alueen raja.

12.011 3 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva. 12.03 Korttelin, korttelinosan ja alueen raja. 12.05 Ohjeellinen alueen tai osa-alueen raja. Sivu 1/6 Määräysnumero Ulkoasu 0.9 selitys ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA - MÄÄRÄYKSET: 2.031 2.06 Opetustoimintaa palvelevien rakennusten korttelialue yliopiston rakennuksia varten. Alueelle voidaan sijoittaa

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA RAKENNUSJÄRJESTYKSEN UUDISTAMINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Hyrynsalmen kunta, Ympäristölautakunta 24 /5 2012 40

HYRYNSALMEN KUNTA RAKENNUSJÄRJESTYKSEN UUDISTAMINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Hyrynsalmen kunta, Ympäristölautakunta 24 /5 2012 40 HYRYNSALMEN KUNTA RAKENNUSJÄRJESTYKSEN UUDISTAMINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Hyrynsalmen kunta, Ympäristölautakunta 24 /5 2012 40 RAKENNUSJÄRJESTYKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

SOTKAMON KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS (LUONNOS) 29.1.2014

SOTKAMON KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS (LUONNOS) 29.1.2014 SOTKAMON KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS (LUONNOS) 29.1.2014 Sisällysluettelo 1 YLEISTÄ...1 1.1 Tavoite...1 1.2 Soveltamisala...1 1.3 Rakennusvalvontaviranomainen...1 2 LUPAJÄRJESTELMÄT...1 2.1 Rakentamisen luvat

Lisätiedot

Haminan kaupungin RAKENNUSJÄRJESTYS. HAMINAN KAUPUNKI Rakennusvalvonta. Valtuusto: 16.11.2010 Voimaantulo: 1.1.2011

Haminan kaupungin RAKENNUSJÄRJESTYS. HAMINAN KAUPUNKI Rakennusvalvonta. Valtuusto: 16.11.2010 Voimaantulo: 1.1.2011 HAMINAN KAUPUNKI Rakennusvalvonta Haminan kaupungin RAKENNUSJÄRJESTYS Valtuusto: 16.11.2010 Voimaantulo: 1.1.2011 Haminan kaupunki Puhelin Internet Puistokatu 2 05 74910 www.hamina.fi 49400 HAMINA HAMINAN

Lisätiedot

Sastamalan kaupungin rakennusjärjestys

Sastamalan kaupungin rakennusjärjestys Sastamalan kaupungin rakennusjärjestys Luonnos 27.1.2014 Ehdotus 10.6.2014 Alkuperäinen luonnosteksti on kirjoitettu mustalla Luonnokseen tehdyt muutokset kirjoitetaan vihreällä. Sisällysluettelo 1. LUKU

Lisätiedot

1 Rakennusjärjestyksen tehtävä 2 Rakentamistapaohjeet 3 Rakennustoimenpiteiden sopeuttaminen kunkin alueen luonteeseen ja ominaispiirteisiin

1 Rakennusjärjestyksen tehtävä 2 Rakentamistapaohjeet 3 Rakennustoimenpiteiden sopeuttaminen kunkin alueen luonteeseen ja ominaispiirteisiin Ehdotus 20.10.2010 VANTAAN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS I LUKU Yleistä 1 Rakennusjärjestyksen tehtävä 2 Rakentamistapaohjeet 3 Rakennustoimenpiteiden sopeuttaminen kunkin alueen luonteeseen ja ominaispiirteisiin

Lisätiedot

SIIKALATVAN KUNTA RAKENNUSJÄRJESTYS 2009

SIIKALATVAN KUNTA RAKENNUSJÄRJESTYS 2009 1 SIIKALATVAN KUNTA RAKENNUSJÄRJESTYS 2009 2 JOHDANTO Tämä rakennusjärjestys on maankäyttö- ja rakennuslain mukainen. Rakennusjärjestys ohjaa ja säätelee maankäyttö- ja rakennuslain ja asetuksen sekä muiden

Lisätiedot

RAUMAN KAUPUNGIN KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA Rauman kaupungin rakennusjärjestys 1 04 01

RAUMAN KAUPUNGIN KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA Rauman kaupungin rakennusjärjestys 1 04 01 RAUMAN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 30.3.2009 Voimaantulopäivä 3.4.2009 I LUKU YLEISTÄ 1 Tavoite Rakennusjärjestyksellä annetaan paikallisista oloista johtuvia määräyksiä ja

Lisätiedot

1. YLEISTÄ 4 1.1 Tavoite 4 1.2 Soveltamisala 4 1.3 Rakennusvalvontaviranomainen 4

1. YLEISTÄ 4 1.1 Tavoite 4 1.2 Soveltamisala 4 1.3 Rakennusvalvontaviranomainen 4 N KUNTA RAKENNUSJÄRJESTYS käsittelyt: Valvontalautakunta 13.5.2008 Kunnanhallitus 9.6.2008 Kunnanvaltuuston hyväksymispäätös 16.6.2008 Voimaantulo: 19.8.2008 2 Sisällysluettelo 1. YLESTÄ 4 1.1 Tavoite

Lisätiedot

HYVINKÄÄN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS

HYVINKÄÄN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS HYVINKÄÄN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS 1 1. LUKU: YLEISTÄ... 3 1 SOVELTAMISALA... 3 2 RAKENNUSVALVONTAVIRANOMAINEN... 3 3 ARVOKKAAT KULTTUURIYMPÄRISTÖ- JA MAISEMA-ALUEET... 3 2. LUKU: LUPAJÄRJESTELMÄT...

Lisätiedot

NOKIAN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS. Kaupunginvaltuuston xx.xx.xxx hyväksymä

NOKIAN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS. Kaupunginvaltuuston xx.xx.xxx hyväksymä NOKIAN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS Kaupunginvaltuuston xx.xx.xxx hyväksymä SISÄLLYSLUETTELO I YLEISTÄ NOKIAN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS 1 Rakennusjärjestyksen tehtävä 5 2 Kunnan rakennusvalvontaviranomainen

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN RAKENNUSJÄRJESTYS NURMIJÄRVEN RAKENNUSJÄRJESTYS. valtuusto 18.6.2003 76 voimaantulo 30.6.2003. ehdotus 18.2.2013

NURMIJÄRVEN RAKENNUSJÄRJESTYS NURMIJÄRVEN RAKENNUSJÄRJESTYS. valtuusto 18.6.2003 76 voimaantulo 30.6.2003. ehdotus 18.2.2013 NURMIJÄRVEN RAKENNUSJÄRJESTYS valtuusto 18.6.2003 76 voimaantulo 30.6.2003 NURMIJÄRVEN RAKENNUSJÄRJESTYS ehdotus 18.2.2013 kuntakehitystoimikunta 23.10.2012 115 (luonnos) kunnanhallitus 5.11.2012 303 (luonnos)

Lisätiedot

SOTKAMON KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS (LUONNOS) 29.1.2014

SOTKAMON KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS (LUONNOS) 29.1.2014 SOTKAMON KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS (LUONNOS) 29.1.2014 Sisällysluettelo 1 YLEISTÄ...1 1.1 Tavoite...1 1.2 Soveltamisala...1 1.3 Rakennusvalvontaviranomainen...1 2 LUPAJÄRJESTELMÄT...1 2.1 Rakentamisen luvat

Lisätiedot

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI RAKENNUSJÄRJESTYS 2008. Kunnanvaltuusto hyväksynyt 30.06.2008, 43

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI RAKENNUSJÄRJESTYS 2008. Kunnanvaltuusto hyväksynyt 30.06.2008, 43 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI RAKENNUSJÄRJESTYS 2008 Kunnanvaltuusto hyväksynyt 30.06.2008, 43 Pentti Väisänen Aimo Karvonen Seija Kärkkäinen puheenjohtaja puheenjohtaja 46 pöytäkirjanpitäjä Marja-Leena våg pöytäkirjantarkastaja

Lisätiedot

NIVALAN RAKENNUSJÄRJESTYS

NIVALAN RAKENNUSJÄRJESTYS NIVALAN RAKENNUSJÄRJESTYS 26.3.2014 TEKNINEN LAUTAKUNTA 5.9.2013 KAUPUNGINHALLITUS 30.9.2013 KAUPUNGINVALTUUSTO 23.1.2014 (Voimassa 20.3.2014 alkaen) SISÄLLYSLUETTELO 2 1 SOVELTAMISALA JA VIRANOMAISET

Lisätiedot

1. SOVELTAMISALA JA VIRANOMAISET... 2 1.1 Soveltamisala... 2 1.2 Rakennusvalvontaviranomainen... 2

1. SOVELTAMISALA JA VIRANOMAISET... 2 1.1 Soveltamisala... 2 1.2 Rakennusvalvontaviranomainen... 2 1 SISÄLTÖ 1. SOVELTAMISALA JA VIRANOMAISET... 2 1.1 Soveltamisala... 2 1.2 Rakennusvalvontaviranomainen... 2 2. LUPAJÄRJESTELMÄT... 2 2.1 Talousrakennuksen luvan-/ ilmoituksenvaraisuus... 2 2.2 Toimenpiteiden

Lisätiedot

Tampereen kaupungin rakennusjärjestys

Tampereen kaupungin rakennusjärjestys Tampereen kaupungin rakennusjärjestys 2 Tampereen kaupunginvaltuuston päätös 18.8.2014. Rakennusjärjestys tulee voimaan 1.10.2014 ja sillä kumotaan aiempi, 19.10.2000 voimaan tullut rakennusjärjestys.

Lisätiedot

HYVÄ ASEMAPIIRROS. Ylivieskan seudun rakennusmestarit ja insinöörit AMK ry:n koulutuspäivä. Ylivieskan ammattiopistolla 10.2.2015

HYVÄ ASEMAPIIRROS. Ylivieskan seudun rakennusmestarit ja insinöörit AMK ry:n koulutuspäivä. Ylivieskan ammattiopistolla 10.2.2015 Ylivieskan seudun rakennusmestarit ja insinöörit AMK ry:n koulutuspäivä Ylivieskan ammattiopistolla 10.2.2015 HYVÄ ASEMAPIIRROS Kaupunginarkkitehti Risto Suikkari MIKÄ IHMEEN ASEMAPIIRROS? - Palstan keskustelua.

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS

KAJAANIN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS 1 KAJAANIN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS KAJAANIN KAUPUNKI Tekninen palvelukeskus KAJAANIN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 13.9.2004 Sisällysluettelo 1 YLEISTÄ 1.1 Tavoite 1.2

Lisätiedot

NIVALAN RAKENNUSJÄRJESTYS

NIVALAN RAKENNUSJÄRJESTYS NIVALAN RAKENNUSJÄRJESTYS EHDOTUS 28.8.2013 TEKNINEN LAUTAKUNTA KAUPUNGINHALLITUS KAUPUNGINVALTUUSTO..2013..2013..2013 (Voimassa..20 alkaen) SISÄLLYSLUETTELO 2 1 SOVELTAMISALA JA VIRANOMAISET 5 1.1 SOVELTAMISALA

Lisätiedot

HÄMEENKYRÖN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS

HÄMEENKYRÖN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS 1 HÄMEENKYRÖN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS Valtuusto 17.12.2012 Voimaantulopäivä 01.01.2013 2 Rakennusjärjestys Sisällysluettelo Johdanto 1. Luku YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Soveltamisala 2 Rakentamistapaohjeet 2.

Lisätiedot

Rakennusten sijoittelussa noudatetaan yhtenäistä linjaa. Pääharjan suunta määräytyy pääosin tien ja/tai rinteen suuntaisesti.

Rakennusten sijoittelussa noudatetaan yhtenäistä linjaa. Pääharjan suunta määräytyy pääosin tien ja/tai rinteen suuntaisesti. Laukaan kunta KATAANMÄEN ASEMAKAAVA-ALUE, korttelit 1148 1159 RAKENTAMISTAPAOHJEET 1. Yleistä...1 2. Yleiset rakentamisohjeet...1 3. Julkisivut, värit, kattokaltevuudet ym...3 3.1 Julkisivut...3 3.2 Värit...3

Lisätiedot

SIILINJÄRVEN KUNTA Rakennusjärjestys 2013

SIILINJÄRVEN KUNTA Rakennusjärjestys 2013 SIILINJÄRVEN KUNTA Rakennusjärjestys 2013 SISÄLLYSLUETTELO Määritelmät ja lyhenteet I II III IV V VI YLEISTÄ 1 Tavoite 2 Soveltamisala 3 Rakennusvalvontaviranomainen 4 Rakennustapaohjeet 5 Rakennuksen

Lisätiedot

VAASAN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS. Sisällysluettelo VAASAN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS 1 (12)

VAASAN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS. Sisällysluettelo VAASAN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS 1 (12) VAASAN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS 1 (12) VAASAN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS Sisällysluettelo I LUKU YLEISTÄ... 3 1 Tavoite... 3 2 Tehtävä... 3 3 Rakentamistapaohjeet... 3 4 Kaupungin rakennusvalvontaviranomainen...

Lisätiedot

Sastamalan kaupungin rakennusjärjestys. Luonnos 27.1.2014

Sastamalan kaupungin rakennusjärjestys. Luonnos 27.1.2014 Sastamalan kaupungin rakennusjärjestys Luonnos 27.1.2014 Sisällysluettelo 1. LUKU YLEISTÄ... 1 1 Tavoite... 1 2 Tehtävä... 1 3 Rakennustapaohjeet... 1 2. LUKU RAKENTAMINEN ASEMAKAAVA-ALUEEN ULKOPUOLELLA...

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN RAKENNUSJÄRJESTYS. valtuusto 19.6.2013 88 voimaantulo 1.7.2013

NURMIJÄRVEN RAKENNUSJÄRJESTYS. valtuusto 19.6.2013 88 voimaantulo 1.7.2013 NURMIJÄRVEN RAKENNUSJÄRJESTYS valtuusto 19.6.2013 88 voimaantulo 1.7.2013 Rakennusjärjestys 19.6.2013 1 1 SOVELTAMISALA JA VIRANOMAISET 3 1.1 Soveltamisala 3 1.2 Rakennusjärjestyksen tavoite 3 1.3 Rakennusvalvontaviranomainen

Lisätiedot

JOUTSAN KUNTA RAKENNUSJÄRJESTYS LUONNOS. Tekninen lautakunta / lupajaosto 05.05.2011 28

JOUTSAN KUNTA RAKENNUSJÄRJESTYS LUONNOS. Tekninen lautakunta / lupajaosto 05.05.2011 28 JOUTSAN KUNTA RAKENNUSJÄRJESTYS LUONNOS Tekninen lautakunta / lupajaosto 05.05.2011 28 SISÄLLYSLUETTELO 1. SOVELTAMISALA JA VIRANOMAISET... 3 1.1 Rakennusjärjestyksen tehtävä... 3 1.2 Soveltamisala...

Lisätiedot

Kangasalan rakennusjärjestys 2015

Kangasalan rakennusjärjestys 2015 Kangasalan rakennusjärjestys 2015 1 KANGASALAN RAKENNUSVALVONTA Rakennusvalvonnan toimipaikka ja osoite Kunnanvirasto II, Urheilutie 13, PL 50, 36201 Kangasala, www.kangasala. /asuminen_ja_ymparisto/rakennusvalvonta

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS

JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS 2 JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS SISÄLLYSLUETTELO I LUKU YLEISTÄ... 4 1 RAKENNUSJÄRJESTYKSEN TEHTÄVÄ... 4 2 RAKENNUSVALVONTAVIRANOMAINEN... 4 3 RAKENTAMISEN

Lisätiedot

SODANKYLÄN KUNTA RAKENNUSJÄRJESTYS LUONNOS

SODANKYLÄN KUNTA RAKENNUSJÄRJESTYS LUONNOS SODANKYLÄN KUNTA RAKENNUSJÄRJESTYS LUONNOS Rakennusvalvonta 2012 2/22 SODANKYLÄN KUNTA RAKENNUSJÄRJESTYS SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 1.1 Tavoite 1.2 Soveltamisala 1.3 Rakennusvalvontaviranomainen 1.4 Rakennustapaohjeet

Lisätiedot

POHJOISEN KESKI-SUOMEN YMPÄRISTÖTOIMI. KANNONKOSKEN KUNNAN KIVIJÄRVEN KUNNAN PIHTIPUTAAN KUNNAN ja VIITASAAREN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS

POHJOISEN KESKI-SUOMEN YMPÄRISTÖTOIMI. KANNONKOSKEN KUNNAN KIVIJÄRVEN KUNNAN PIHTIPUTAAN KUNNAN ja VIITASAAREN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS 1 POHJOISEN KESKI-SUOMEN YMPÄRISTÖTOIMI KANNONKOSKEN KUNNAN KIVIJÄRVEN KUNNAN PIHTIPUTAAN KUNNAN ja VIITASAAREN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS 2 SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1. SOVELTAMISALA JA VIRANOMAISET 4 1.1

Lisätiedot

NOUSIAISTEN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS

NOUSIAISTEN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS NOUSIAISTEN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS Voimaantulo 24.6.2014 Kunnanvaltuusto 14.4.2014 18 Kunnanhallitus 7.4.2014 105 Ympäristölautakunta 20.3.2014 29 Tällä rakennusjärjestyksellä kumotaan Nousiaisten kunnan

Lisätiedot

Karvian kunta RAKENNUSJÄRJESTYS

Karvian kunta RAKENNUSJÄRJESTYS Karvian kunta RAKENNUSJÄRJESYS KARVAN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESYS Kunnanvaltuusto hyväksynyt 29/1/2003 10 Voimaantulo Päätöksen lainvoimaisuudesta 1. SOVELAMSALA JA VRANOMASE 1.1 Soveltamisala Maankäyttö-

Lisätiedot

PUOLANGAN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS

PUOLANGAN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS PUOLANGAN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS Tällä rakennusjärjestyksellä annetaan paikallisista oloista johtuvia määräyksiä ja ohjeita, joilla ohjataan maankäyttöä ja rakentamista suunnitelmallisen ja sopivan rakentamisen

Lisätiedot

JOKIOISTEN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS. Valtuusto 7.6.2012 29

JOKIOISTEN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS. Valtuusto 7.6.2012 29 1 JKIISTEN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS Valtuusto 7.6.2012 29 2 SISÄLLYSLUETTEL 1. TAVITE, SVELTAMISALA JA VIRANMAISET 1.1 TAVITE 1.2 SVELTAMISALA. 1.3 RAKENNUSVALVNTAVIRANMAINEN.. 1.4 RAKENTAMISTAPAHJEET..

Lisätiedot

KAUNIAISTEN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS

KAUNIAISTEN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS KAUNIAISTEN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS I. LUKU YLEISTÄ... 3 1 Rakennusjärjestyksen tehtävä... 3 2 Rakentamistapaohjeet... 3 3 Rakentamisen sopeuttaminen kunkin alueen luonteeseen ja ominaispiirteisiin...

Lisätiedot

SIILINJÄRVEN KUNTA. Rakennusjärjestys 2011 luonnos (rakennuslautakunta 4.1.2012 11) Ymp.suoj.ltk 14.3.2012 15 liite 1

SIILINJÄRVEN KUNTA. Rakennusjärjestys 2011 luonnos (rakennuslautakunta 4.1.2012 11) Ymp.suoj.ltk 14.3.2012 15 liite 1 Ymp.suoj.ltk 14.3.2012 15 liite 1 SIILINJÄRVEN KUNTA Rakennusjärjestys 2011 luonnos (rakennuslautakunta 4.1.2012 11) Luonnosta koskevat muutos- ja täydennysesitykset ymv. ovat merkitty sinisellä värillä

Lisätiedot