HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu Ammatillinen opettajankoulutus Valintaperusteet 1 (11)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu Ammatillinen opettajankoulutus Valintaperusteet 1 (11)"

Transkriptio

1 Ammatillinen opettajankoulutus Valintaperusteet 1 (11) Hakeminen ammatilliseen opettajankoulutukseen Ammatillisten opettajakorkeakoulujen yhteinen haku on Sähköinen hakemus tulee olla tallennettuna klo mennessä. Voit hakea kahteen opettajakorkeakouluun, jotka merkitset ensi- ja toissijaiseksi hakukohteeksi. Ilmoittamasi hakutoivejärjestys on sitova eikä sitä voi muuttaa hakuajan päättymisen jälkeen. Hakijan on todennettava hakukelpoisuutensa ja hakupisteitykseen vaikuttavat asiat todistuskopioilla. Sähköisen hakemuksen tuloste ja numeroidut liitteet tulee olla toimitettuna hakijan ensisijaiseen hakukohteeseen klo mennessä. Ammatillinen opettajakorkeakoulu voi tarvittaessa pyytää alkuperäiset todistukset tai vieraskielisten todistusten suomen-, ruotsin- tai englanninkieliset käännökset nähtäväkseen. Hakukelpoisuus ammatilliseen opettajankoulutukseen Voit hakea ammatilliseen opettajankoulutukseen, jos sinulla on sellainen koulutus ja työkokemus, joka vaaditaan ammattikorkeakoulun tai ammatillisen koulutuksen opettajan toimeen (L 932/ ). Säädösten perusteella hakijalla tulee olla korkeakoulututkinto (ammattikorkeakoulututkinto tai yliopistotutkinto) ja ammattialan työkokemusta vähintään kolme vuotta. Jos haet ammatilliseen opettajankoulutukseen sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinnolla, tulee sinulla olla viisi vuotta ammattialasi työkokemusta. Joissain tapauksissa myös muu koulutus kuin korkeakoulututkinto voi antaa hakukelpoisuuden, jos toimit jo ammatillisena opettajana. Tällöin vaaditaan vähintään viisi vuotta käytännön työkokemusta opetustehtävän sisältöä vastaavissa tehtävissä. Ammatillisen koulutuksen yhteisten opintojen opettajalla tai opettajaksi aikovalla tulee olla pääsääntöisesti ylempi korkeakoulututkinto. Hakijoilta ei edellytetä ammattialan työkokemusta. Joissain tapauksissa myös muu korkeakoulututkinto kuin ylempi korkeakoulututkinto antaa hakukelpoisuuden. Hakukelpoisuuden sekä tutkinnon että työkokemuksen osalta tulee täyttyä hakuajan päättymiseen mennessä. Ammatillisen koulutuksen ammatillisten opintojen opettajan kelpoisuus (A 986/1998, 13. ja 13 a ) Ammatilliseen koulutukseen sisältyvien ammatillisten opintojen opetusta on kelpoinen antamaan henkilö, 1) joka on suorittanut koulutuksen järjestäjän päättämän opetustehtävän kannalta soveltuvan korkeakoulututkinnon; 2) joka on suorittanut vähintään 60 opintopisteen tai vähintään 35 opintoviikon laajuiset opettajan pedagogiset opinnot; 3) jolla on vähintään kolmen vuoden pituinen käytännön työkokemus opetustehtävän sisältöä lähinnä vastaavissa tehtävissä; sekä 4) jolla on pätevyys- tai lupakirja taikka oikeus harjoittaa terveydenhuollon ammattia laillistettuna ammattihenkilönä, jos alan tehtävissä toimiminen edellyttää pätevyys- tai lupakirjaa taikka laillistamista. Edellä 1 momentin 1 kohdassa säädetystä soveltuvaa korkeakoulututkintoa koskevasta vaatimuksesta voidaan poiketa, jos korkeakoulututkintojen järjestelmässä ei ole koulutuksen järjestäjän päättämän opetustehtävän edellyttämää soveltuvaa korkea-koulututkintoa tai jos koulutuksen järjestäjän päättämä opetustehtävä edellyttää erityisen vahvaa tai erikoistunutta käytännön ammattitaitoa. Opettajalla on tällöin oltava koulutuksen järjestäjän päättämään opetustehtävään soveltuva erikoisammattitutkinto tai, jollei tutkintorakenteessa ole soveltuvaa erikoisammattitutkintoa, muu soveltuva tutkinto tai koulutus, 1

2 Ammatillinen opettajankoulutus Valintaperusteet 2 (11) momentin 2 kohdassa tarkoitetut opettajan pedagogiset opinnot sekä vähintään viiden vuoden pituinen käytännön työkokemus koulutuksen järjestäjän päättämän opetustehtävän sisältöä lähinnä vastaavissa tehtävissä. Sosiaali- ja terveysalan koulutuksessa kelpoisuusvaatimuksena on 1 momentin 1 kohdasta poiketen soveltuva ylempi korkeakoulututkinto. Sosiaali- ja terveysalan koulutusta on kelpoinen antamaan myös henkilö, jolla on soveltuva ammattikorkeakoulututkinto, opettajan pedagogiset opinnot sekä vähintään viiden vuoden pituinen käytännön työkokemus korkeakoulututkintoa vastaavissa sosiaali- ja terveysalan tehtävissä. Sosiaali- ja terveysalan ammatillisten opintojen opetuksessa voidaan poiketa soveltuvaa ylempää korkeakoulututkintoa tai soveltuvaa ammattikorkeakoulututkintoa koskevasta kelpoisuusvaatimuksesta 2 momentissa säädetyllä tavalla hiusalan sekä kauneudenhoitoalan ammatillisiin tutkintoihin johtavien koulutusten osalta. Tanssialan sekä sirkusalan koulutuksessa opettajaksi on kelpoinen 1 momentin 1 ja 3 kohdan estämättä myös henkilö, jolla on vähintään kolmen vuoden laajuiset soveltuvat opinnot sekä alalla saavutettu taiteellinen tai muu ammatillinen ansioituneisuus. Erityisestä syystä muuta kuin näyttötutkintoon valmistavaa ammatillista lisäkoulutusta sekä ammatillisissa erikoisoppilaitoksissa annettavaa ammatillista lisäkoulutusta on kelpoinen antamaan myös henkilö, joka on suorittanut alan erikoisammattitutkinnon tai jolla muutoin on koulutuksen ja työkokemuksen avulla hankittu korkea ammattitaito. A 986/1998, 13 a Tässä pykälässä tarkoitettujen opintojen opetusta on 1. momentin 2. kohdan estämättä oikeutettu antamaan henkilö, joka on otettu opettajaksi ehdolla, että hän kolmen vuoden kuluessa palvelussuhteen alkamisesta suorittaa mainitussa kohdassa tarkoitetut opettajan pedagogiset opinnot. Ammatillisen koulutuksen yhteisten opintojen opettajan kelpoisuus (A 986/1998, 14. ) Ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 12 :n 2 momentissa tarkoitettua ammattitaidon saavuttamiseksi tarpeellista ja ammattitaitoa täydentävää äidinkielen, toisen kotimaisen kielen, vieraan kielen, matemaattis-luonnontieteellisten opintojen, humanistis-yhteiskunnallisten opintojen sekä liikunnan ja muiden taito- ja taideaineiden samoin kuin terveystiedon opetusta on kelpoinen antamaan henkilö, joka 1) on suorittanut ylemmän korkeakoulututkinnon, johon sisältyvät vähintään 120 opintopisteen tai vähintään 55 opintoviikon laajuiset tai niitä vastaavat opinnot yhdessä opetettavassa aineessa ja vähintään 60 opintopisteen tai vähintään 35 opintoviikon laajuiset tai niitä vastaavat opinnot muissa opetettavissa aineissa tai joka on suorittanut diplomi-insinöörin tutkinnon soveltuvassa koulutusohjelmassa; sekä 2) on suorittanut vähintään 60 opintopisteen tai vähintään 35 opintoviikon laajuiset opettajan pedagogiset opinnot. Muiden taito- ja taideaineiden kuin liikunnan opintoja, humanistis-yhteiskunnallisia opintoja, matemaattisluonnontieteellisiin opintoihin kuuluvia tieto- ja viestintätekniikan opintoja sekä terveystietoa opettamaan on 1. momentin 1. kohdan estämättä kelpoinen myös henkilö, joka on suorittanut soveltuvan korkeakoulututkinnon. Ammattikorkeakoulun opettajan kelpoisuusvaatimukset (A 352/2003, 23. ) Ammattikorkeakoulun yliopettajalta vaaditaan soveltuva jatkotutkintona suoritettu lisensiaatin tai tohtorin tutkinto ja lehtorilta soveltuva ylempi korkeakoulututkinto. Erityisestä syystä yliopettajan virkaan tai toimeen voidaan 1. momentin estämättä nimittää ylemmän korkeakoulututkinnon suorittanut henkilö ja lehtorin virkaan tai toimeen henkilö, joka ei ole suorittanut ylempää korkeakoulututkintoa, jos nimitettävä henkilö on erittäin hyvin perehtynyt viran tai toimen tehtäväalaan. Yliopettajalta ja lehtorilta, jonka opetustehtävään pääosin kuuluu ammattiopintojen järjestäminen, vaaditaan lisäksi vähintään kolmen vuoden käytännön kokemus tutkintoa vastaavissa tehtävissä.

3 Ammatillinen opettajankoulutus Valintaperusteet 3 (11) A 352/2003, mom. Yliopettajalta ja lehtorilta vaaditaan lisäksi vähintään 60 opintopisteen tai vähintään 35 opintoviikon laajuiset opettajan pedagogiset opinnot. Tämän estämättä yliopettajaksi ja lehtoriksi voidaan nimittää myös henkilö, joka on otettu opettajaksi ehdolla, että hän kolmen vuoden kuluessa palvelussuhteen alkamisesta suorittaa vaaditut opettajan pedagogiset opinnot. Valintamenettely Ammatillisen opettajankoulutuksen opiskelijavalinta perustuu valtakunnalliseen hakupisteitykseen, joka on samanlainen kaikissa opettajakorkeakouluissa. Opiskelijavalinnassa ei käytetä valintakoetta. Opiskelijat valitaan koulutusalakohtaisista valintajonoista ja erillisvalintaryhmistä, ks. taulukko Opiskelijavalinnat Noudatamme valinnassa opetusministeriön päätöksen nro 19/400/2004 mukaista koulutus- ja opintoalaluokitusta. Voit tulla valituksi vain yhteen hakukohteeseen. Hakulomakkeella kysytään tutkinnon ja koulutusalan lisäksi myös opiskelumuoto eli ryhmä, jossa haluat opinnot suorittaa. Opiskelumuoto vaikuttaa mahdollisuuksiisi tulla valituksi koulutukseen vain siinä tapauksessa, että valitsemasi opiskelumuoto muodostaa oman erillisvalintaryhmänsä. Esimerkki: Olet suorittanut diplomi-insinöörin tutkinnon ja merkitset koulutusalaksi Tekniikka ja liikenne. Opiskelumuodoksi valitset HAMKin monimuotoisen opiskelun 13 kk:n Hämeenlinnassa, jolloin opiskelijavalinta tehdään Tekniikan ja liikenteen koulutusalakohtaisesta valintajonosta. Jos taas valitset opiskelumuodoksi HAMKin englanninkielisen International Professional Teacher Education programme -ryhmän, kilpailet opiskelupaikasta englanninkielisessä erillisvalintaryhmässä eikä koulutusalasi vaikuta valintaan.

4 Ammatillinen opettajankoulutus Valintaperusteet 4 (11) Opiskelijavalinnat vuonna 2015 Valintaryhmä HH HAMK JAMK OAMK TAMK Yhteensä Humanistinen ja kasvatusala Kulttuuriala Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala Luonnontieteiden ala Tekniikan ja liikenteen ala Luonnonvara- ja ympäristöala Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala Matkailu-, ravitsemis- ja talousala Muu koulutus Erillisvalintaryhmä, English Erillisvalintaryhmä, Monikulttuurisuuteen suuntautuva Yhteensä HH = HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu, Ammatillinen opettajakorkeakoulu HAMK = Hämeen ammattikorkeakoulu, Ammatillinen opettajakorkeakoulu JAMK = Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Ammatillinen opettajakorkeakoulu OAMK = Oulun ammattikorkeakoulu, Ammatillinen opettajakorkeakoulu TAMK = Tampereen ammattikorkeakoulu, Ammatillinen opettajakorkeakoulu Hakemuksen käsittely ja hakupisteitys Hakemuksesi käsittelee korkeakoulu, johon ensisijaisesti haet. Jos sinut todetaan hakukelpoiseksi, tarkistetaan myös hakupisteityksesi. Pistetarkistus tehdään samoin kriteerein kaikissa opettajakorkeakouluissa. Pisteitettävät osa-alueet ja niiden maksimipistemäärät ovat: tutkinnot 12 kasvatustieteelliset perusopinnot 5 ammatillinen ja pedagoginen täydennyskoulutus 3 työkokemus (muu kuin opetustyö) 6 opettaja- ja kouluttajakokemus 10 kansainvälinen tai monikulttuurinen kokemus 2 yrittäjäkokemus 2 yhteensä enintään 40 pistettä. Hakijat sijoitetaan tasapistetilanteessa valintajärjestykseen seuraavien opettajakorkeakoulujen yhteisesti sopimien painotusten mukaisesti:

5 Ammatillinen opettajankoulutus Valintaperusteet 5 (11) 1. Ensisijainen hakutoive 2. Opettajakokemus, yli 30 kk 3. Opettajakokemus, yli 24 kk 4. Kasvatustieteelliset perusopinnot 5. Ammatillinen ja pedagoginen täydennyskoulutus, yli 35 op 6. Ammatillinen ja pedagoginen täydennyskoulutus, op 7. Ammatillinen ja pedagoginen täydennyskoulutus, op 8. Hakukelpoisuuden ylittävä työkokemus, vähintään 3 v 9. Hakukelpoisuuden ylittävä työkokemus, vähintään 2 v 10. Opettaja-/kouluttajakokemus, yli 18 kk 11. Opettaja-/kouluttajakokemus, yli 12 kk 12. Opettaja-/kouluttajakokemus, yli 6 kk. Jos valintajärjestys ei ratkea em. kriteereillä, arpoo tietojärjestelmä järjestyksen. Valinta-aikataulu Hakukelpoisuustiedot julkaistaan aikaisintaan Opiskelijavalinnan tulokset julkaistaan aikaisintaan Tulokset postitetaan myös kirjeitse. Opiskelupaikan vastaanottaminen Opiskelupaikka on otettava vastaan klo mennessä joko Oma Opintopolku palvelussa tai kirjallisesti, esim. sähköpostiviestillä. Muussa tapauksessa opiskelijaksi hyväksytty menettää tarjotun opiskelupaikan. Varasijavalinnat Jokainen hakukelpoinen hakija, joka ei ole saanut opiskelupaikkaa kummastakaan hakutoiveestaan, jää hakupistemääränsä mukaiselle varasijalle valintaryhmänsä jonoon. Varasijavalintoja tehdään, jos paikkoja vapautuu. Opiskelupaikan vapautuessa opettajakorkeakoulu ottaa yhteyttä hakijaan. Opiskelijaksi ottamisen esteet Ammattikorkeakoululainsäädäntöön perustuen ammatilliseen opettajankoulutukseen hakevalta kysytään terveydellisistä esteistä ja aiemmasta opiskeluoikeuden peruuttamisesta (L 932/2014, 26, 33 ja 34 ). Muutoksenhaku Jos katsot, ettei opiskelijavalintaa ole tehty valintaperusteiden mukaisesti, ota yhteys siihen ammatilliseen opettajakorkeakouluun, johon ensisijaisesti hait. Rekisteritietojen tarkistus Henkilötietolain (523/1999) mukaan hakijalla on oikeus tarkistaa häntä koskevat tiedot. Jos haluat tarkistaa tietosi, ota yhteys Opetushallitukseen.

6 Ammatillinen opettajankoulutus Valintaperusteet 6 (11) Hakulomakkeella kysyttävät tiedot Tutkinto, jolla haet koulutukseen Hakukelpoisuuden tuottavan tutkinnon tulee olla valmis hakuajan päättymiseen mennessä. Jos ilmoitat tutkinnoksi, jolla haet ammatilliseen opettajankoulutukseen korkeakoulututkinnon, jonka olet suorittanut muualla kuin Pohjoismaissa tai sosiaali- ja terveysalan tutkinnon, jonka olet suorittanut muualla kuin Suomessa tai olet nk. yhteisten opintojen opettaja tai opettajaksi aikova ja olet suorittanut tutkintosi muualla kuin Suomessa, tulee hakemuksen liitteenä toimittaa kopio Suomen opetusministeriön tai Opetushallituksen päätöksestä tutkinnon rinnastamisesta Suomessa suoritettavaan korkeakoulututkintoon. Jos tunnustamis-/rinnastamispäätös puuttuu, emme voi käsitellä hakemusta. Soveltuvasta korkeakoulututkinnosta poikkeavalla tutkinnolla voi olla hakukelpoinen ainoastaan ammatillisessa koulutuksessa ammatillisten opintojen opettajana toimiva henkilö, jonka koulutuksen järjestäjä (oppilaitos) on ottanut opetustehtävään, koska henkilöllä on erityisen vahva tai erikoistunut käytännön ammattitaito (A 986/1998, mom.). Hakuaikana em. momentin mukaisessa tehtävässä toimiva henkilö voi tulla valituksi ammatilliseen opettajankoulutukseen, mutta pedagogisten opintojen suorittaminen ei tee häntä kelpoiseksi muuhun opetustehtävään. Erityisen syyn perusteella voi olla hakukelpoinen henkilö, joka ei ole suorittanut korkeakoulututkintoa, mutta toimii ammatillisen lisäkoulutuksen opetustehtävässä (A 986/1998, mom.), koska henkilöllä on muutoin koulutuksen tai työkokemuksen avulla hankittu korkea ammattitaito. Ammatillinen lisäkoulutus tarkoittaa ammatillisissa oppilaitoksissa toteutettavaa tutkintoon johtamatonta koulutusta, joka voi olla pitkäkestoista koulutusta tai lyhytkoulutusta, työvoimakoulutusta taikka peruskoulutuksen jälkeistä jatko- tai täydennyskoulutusta, jonka tavoitteena on kohentaa ammatillista osaamista. Hakuaikana em. momentin mukaisessa tehtävässä toimiva henkilö voi tulla valituksi ammatilliseen opettajankoulutukseen, mutta pedagogisten opintojen suorittaminen ei tee häntä kelpoiseksi muuhun opetustehtävään. Tutkintoa, jolla haet koulutukseen, ei pisteitetä. Koulutus- ja opintoala Noudatamme opiskelijavalinnassa opetusministeriön päätöksen nro 19/400/2004 mukaista koulutus- ja opintoalaluokitusta. 1 Humanistinen ja kasvatusala 101 Vapaa-aika ja nuorisotyö 102 Kielitieteet 103 Historia ja arkeologia 104 Filosofia 105 Kasvatustieteet ja psykologia 106 Opetus- ja kasvatustyö 107 Teologia

7 Ammatillinen opettajankoulutus Valintaperusteet 7 (11) 199 Muu humanistinen ja kasvatusala 2 Kulttuuriala 201 Käsi- ja taideteollisuus 202 Viestintä ja informaatiotieteet 203 Kirjallisuus 204 Teatteri ja tanssi 205 Musiikki 206 Kuvataide 207 Kulttuurin- ja taiteiden tutkimus 299 Muu kulttuuriala 3 Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon alat 301 Liiketalous ja kauppa 302 Kansantalous 303 Hallinto 304 Tilastotiede 305 Sosiaalitieteet 306 Politiikkatieteet 307 Oikeustiede 399 Muu yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala 4 Luonnontieteiden ala 401 Matematiikka 402 Tietojenkäsittely 403 Geo-, avaruus- ja tähtitieteet 404 Fysiikka 405 Kemia 406 Biologia 407 Maantiede 499 Muu luonnontieteiden ala 5 Tekniikan ja liikenteen ala 501 Arkkitehtuuri ja rakentaminen 502 Kone-, metalli- ja energiatekniikka 503 Sähkö- ja automaatiotekniikka 504 Tieto- ja tietoliikennetekniikka 505 Graafinen ja viestintätekniikka 506 Elintarvikeala ja biotekniikka 507 Prosessi-, kemian- ja materiaalitekniikka 508 Tekstiili- ja vaatetustekniikka 509 Ajoneuvo- ja kuljetustekniikka 510 Tuotantotalous 599 Muu tekniikan ja liikenteen ala 6 Luonnonvara- ja ympäristöala 601 Maatilatalous 602 Puutarhatalous 603 Kalatalous 604 Metsätalous 605 Luonto- ja ympäristöala 699 Muu luonnonvara- ja ympäristöala 7 Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala 701 Sosiaaliala 702 Terveysala

8 Ammatillinen opettajankoulutus Valintaperusteet 8 (11) 703 Sosiaali- ja terveysala (alojen yhteiset ohjelmat) 704 Hammaslääketiede ja muu hammashuolto 705 Kuntoutus ja liikunta 706 Tekniset terveyspalvelut 707 Farmasia ja muu lääkehuolto 708 Lääketiede 709 Eläinlääketiede 710 Kauneudenhoitoala 799 Muu sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala 8 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 801 Matkailuala 802 Majoitus- ja ravitsemisala 803 Kotitalous- ja kuluttajapalvelut 804 Puhdistuspalvelut 899 Muu matkailu-, ravitsemis- ja talousala 9 Muu koulutus 901 Sotilas- ja rajavartioala 902 Palo- ja pelastusala 903 Poliisiala 904 Vankeinhoito 969 Muu OPM:n hallinnonalan ulkopuolella järjestettävä koulutus 998 Muu OPM:n hallinnonalalla järjestettävä koulutus Muut suoritetut tutkinnot Tutkinnon tulee olla valmis hakuajan päättymiseen mennessä. Tutkinnolla tarkoitetaan joko ammatillista tutkintoa tai korkeakoulututkintoa, ks. esim. Opetusministeriön asetus 216/2001 ammatillisista perustutkinnoista ja asetus 179/2011 Ammatillisen aikuiskoulutuksen tutkintorakenteesta. Lain 631/1998 mukaan ammatillisena aikuiskoulutuksena suoritettavat ammatti- ja erikoisammattitutkinnot on lueteltu asetuksen 179/2011 liitteessä. Korkeakoulututkinto tarkoittaa alempaa tai ylempää yliopistotutkintoa, ammattikorkeakoulututkintoa tai ylempää ammattikorkeakoulututkintoa. Tutkinnoiksi ei huomioida ylioppilastutkintoa eikä muitakaan tutkinto-nimisiä koulutuksia, jotka eivät täytä edellä kuvattuja tutkinnon määritelmiä/vaatimuksia. Yhdestä pisteityskentästä voi saada 3 (kolme) hakupistettä, yhteensä enintään 12 pistettä. Et kuitenkaan saa hakupisteitä alemmasta yliopistotutkinnosta, joka on ollut pohjana ylemmälle yliopistotutkinnolle (esim. kasvatustieteen kandidaatista kasvatustieteen maisteriksi) eikä useampi samaan pisteityskenttään merkitty tutkinto kasvata hakupistemäärääsi. Et saa myöskään hakupisteitä tutkinnosta, jolla haet koulutukseen. Suoritettu tutkinto Ammatti- tai erikoisammattitutkinto 3 Ammatillinen perustutkinto tai opistoasteen tutkinto 3 Korkeakoulututkinto 3 Lisensiaatin tai tohtorin tutkinto 3 Kasvatustieteelliset perusopinnot

9 Ammatillinen opettajankoulutus Valintaperusteet 9 (11) Hyväksymme suomalaisen yliopiston tutkintovaatimusten mukaisesti suoritetut kasvatustieteen, aikuiskasvatustieteen, erityispedagogiikan, ammattikasvatuksen tai kasvatustieteen pedagogiset 25 op:n tai 15 ov:n laajuiset perusopinnot (approbatur). Opinnot voivat sisältyä tutkintoon, jolla haet koulutukseen eikä arvosanaopinnoilla ole suoritusaikarajaa. Suoritetuista perusopinnoista voi saada 5 hakupistettä. Useammat suoritetut perusopinnot eivät lisää hakupistemäärääsi tässä pisteityskohdassa. Kasvatustieteelliset perusopinnot, 25 op Ei suoritettu 0 Suoritettu 5 Ammatillinen ja pedagoginen täydennyskoulutus Ammatillinen täydennyskoulutus Otamme huomioon jälkeen suoritetut ammattitaitoa kartuttavat tai monipuolistavat koulutukset, jos yksittäisen koulutuksen laajuus on vähintään 2 op tai 1 ov tai 54 h. Ammatilliseksi täydennyskoulutukseksi voidaan huomioida myös tutkintoon johtavassa koulutuksessa jälkeen suoritettuja opintopisteitettyjä/-viikotettuja opintoja (esim. keskeneräinen tutkinto), mutta et voi saada opintosuorituksistasi hakupisteitä kuin yhdessä pisteityskohdassa. Pedagoginen täydennyskoulutus Otamme huomioon jälkeen suomalaisen yliopiston tutkintovaatimusten mukaisesti erillisinä opintoina suorittamasi tai keskeneräiset pedagogiset/kasvatustieteelliset opinnot tai muut suorittamasi pedagogiset/kasvatustieteelliset kurssit/ koulutukset, jos yksittäisen koulutuksen laajuus on vähintään 2 op tai 1 ov tai 54 h. Pedagogisia/kasvatustieteellisiä opintoja, jotka sisältyvät johonkin suorittamaasi tutkintoon, ei tässä kohdassa oteta huomioon etkä voi saada uudelleen hakupisteitä aiemmassa kohdassa ilmoittamistasi perusopinnoista. Voit muuntaa opintoviikkoina suorittamasi opinnot opintopisteiksi kertoimella 1,5 ja arvioida koulutuspäiviä/-tunteja kestäneen koulutuksen laajuuden laskukaavalla 54 h = 2 op. Suoritetut koulutukset alle 2 op tai ei koulutusta op 0, op op 1, op op 2,5 yli 35 op 3 Hakukelpoisuuteen vaadittava käytännön työkokemus (muu kuin opetustyö) Hakukelpoisuuteen vaadittavan ammattialan työkokemuksen tulee vastata tutkinnon alaa, jolla haet opettajankoulutukseen. Valinnassa otetaan huomioon mennessä kertynyt työkokemus. Vaadittavan työkokemuksen määrä lasketaan kokopäivätyön mukaan. Kokopäivätyöksi hyväksytään 150 työtuntia/kk. Lyhytkestoiset työsuhteet voidaan muuntaa vastaamaan

10 Ammatillinen opettajankoulutus Valintaperusteet 10 (11) kokopäivätyötä laskukaavalla 11 kk = 1 v, 21 pv = 1 kk. Myös yrittäjänä toimiminen otetaan huomioon käytännön työkokemuksena. Ammattialan käytännön työkokemukseksi ei hyväksytä opetuskokemusta eikä harjoittelua, joka sisältyy tutkintoon, jolla haet koulutukseen. Ammatilliselta opettajalta tai opettajaksi aikovalta vaaditaan vähintään kolme vuotta ammatillista työkokemusta. Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneelta, ammatillisten opintojen opettajalta ja opettajaksi aikovalta vaaditaan viisi vuotta ammatillista työkokemusta samoin kuin henkilöltä, joka on palkattu ammatilliseksi opettajaksi soveltuvasta korkeakoulututkinnosta poikkeavalla tutkinnolla. Ammatillisen koulutuksen yhteisten opintojen opettajalta tai opettajaksi aikovalta ei vaadita ammatillista työkokemusta. Hakukelpoisuuteen vaadittavaa käytännön työkokemusta ei pisteitetä. Hakukelpoisuuden ylittävä yleinen työkokemus (muu kuin opetustyö) Hakupisteitä antavaksi yleiseksi työkokemukseksi hyväksytään myös muu kuin ammattialasi työkokemus ja myös yrittäjänä toimiminen. Pisteityksessä otetaan huomioon mennessä kertynyt työkokemus. Hakupisteitä antavan työkokemuksen määrä lasketaan kokopäivätyön mukaan. Kokopäivätyöksi hyväksytään 150 työtuntia/kk. Lyhytkestoiset työsuhteet voidaan muuntaa vastaamaan kokopäivätyötä laskukaavalla 11 kk = 1 v, 21 pv = 1 kk. Hakupisteitä antavaan työkokemukseen ei oteta huomioon hakukelpoisuuteen vaadittua työkokemusta eikä opetuskokemusta tai harjoittelua, joka sisältyy tutkintoon, jolla haet koulutukseen. Jos haet koulutukseen erityisen syyn perusteella (toimit ammatillisen lisäkoulutuksen opetustehtävässä ilman korkeakoulututkintoa), alkaa hakupisteitä antavien työkokemusvuosien pisteittäminen osaltasi viiden työkokemusvuoden jälkeen, ts. viidestä ensimmäisestä työkokemusvuodestasi et voi saada hakupisteitä. Työkokemusvuodet alle 1 v tai ei lainkaan 0 vähintään 1 v 2 vähintään 2 v 4 vähintään 3 v 6 Opettaja- ja kouluttajakokemus Hakupisteitä antavaksi kokemukseksi huomioidaan opettajakokemus kaikilta kouluasteilta ja kouluttajakokemus elinkeinoelämästä. Pisteityksessä otetaan huomioon mennessä kertynyt opettaja-/kouluttajakokemus. Kokemuksen määrä lasketaan päätoimisen opettamisen/kouluttamisen mukaan. Opetus-/ koulutus on päätoimista silloin, kun sitä on vähintään 16 viikkotuntia. Sivutoiminen opettaja-/kouluttajakokemus rinnastetaan hakupisteityksessä päätoimiseen kokemukseen siten, että vähintään 64 tuntia vastaa yhtä päätoimisen kokemuksen kuukautta.

11 Ammatillinen opettajankoulutus Valintaperusteet 11 (11) Opetuskokemukseksi hyväksytään esiopetus, mutta ei muuta lastentarhanopettajana toimimista. Kouluttamisella tarkoitetaan suunnitelmallista ja tavoitteellista nuorten ja aikuisten osaamisen kehittämistä eikä esim. asiakasneuvontaa, konsultointia tai perehdyttämistä. Opettaja-/ kouluttajakokemus alle 3 kk tai ei lainkaan kk 1 yli 6 12 kk 2 yli kk 4 yli kk 6 yli kk 8 yli 30 kk 10 Kansainvälinen tai monikulttuurinen opiskelu- tai työkokemus Hakupisteityksessä otetaan huomioon vähintään 12 kk:n yhtäjaksoinen opiskelu ulkomailla tai kansainvälisessä koulutusohjelmassa tai vähintään 12 kk:n yhtäjaksoinen työskentely ulkomailla tai esim. kansainvälisessä projektissa tai monikulttuurisessa opetusryhmässä. Huom. yksittäiset ulkomaalaistaustaiset opiskelijat eivät tee ryhmää riittävän monikulttuuriseksi pisteityksen kannalta. Kansainvälinen tai monikulttuurinen kokemus alle 12 kk tai ei lainkaan 0 vähintään 12 kk 2 Yrittäjäkokemus Hakupisteityksessä otetaan huomioon vähintään 12 kk:n yhtäjaksoinen yrittäjänä toimiminen. Yrittäjäkokemus alle 12 kk tai ei lainkaan 0 vähintään 12 kk 2 Nimitys Huomaa, että tämä kohta koskee sinua vain, jos sinut on asetuksen mukaisesti (A 352/2003, mom.) nimitetty ammattikorkeakoulussa lehtoriksi tai yliopettajaksi ehdolla, että suoritat kolmen vuoden kuluessa palvelussuhteen alkamisesta opettajan pedagogiset opinnot tai sinut on asetuksen mukaisesti (A 986/1998, 13 a ) otettu ammatillisten opintojen opettajaksi ehdolla, että kolmen vuoden kuluessa palvelussuhteen alkamisesta suoritat opettajan pedagogiset opinnot. Asetuksen mukaisesti nimitetty, kelpoisuusvaatimukset täyttävä hakija tulee valituksi ammatilliseen opettajankoulutukseen hakupisteiden määrittämästä valintasijasta huolimatta.

HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu Ammatillinen opinto-ohjaajankoulutus Valintaperusteet 1 (6)

HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu Ammatillinen opinto-ohjaajankoulutus Valintaperusteet 1 (6) Ammatillinen opinto-ohjaajankoulutus Valintaperusteet 1 (6) Hakeminen ammatilliseen opinto-ohjaajankoulutukseen Ammatillisten opettajakorkeakoulujen yhteinen haku on 7. 27.1.2015. Sähköinen hakemus tulee

Lisätiedot

HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu HAKIJAN OPAS 2015

HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu HAKIJAN OPAS 2015 HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu HAKIJAN OPAS 2015 Tervetuloa pätevöitymään HAMK ammatilliseen opettajakorkeakouluun HAMKin ammatillinen opettajakorkeakoulu on valtakunnallinen vaikuttaja osaamisen

Lisätiedot

Ammatillisten opettajakorkeakoulujen yhteishaku 7. 24.1.2014. opettajat, erityisopettajat ja opinto-ohjaajat

Ammatillisten opettajakorkeakoulujen yhteishaku 7. 24.1.2014. opettajat, erityisopettajat ja opinto-ohjaajat Infotilaisuuden tarjoavat Ammatilliset opettajakorkeakoulut HAAGA-HELIA ja HAMK (Hämeenlinna) Ammatillisten opettajakorkeakoulujen yhteishaku 7. 24.1.2014 opettajat, erityisopettajat ja opinto-ohjaajat

Lisätiedot

NUORTEN SUOMEN- JA RUOTSINKIELINEN TUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS

NUORTEN SUOMEN- JA RUOTSINKIELINEN TUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS 1 VALINTAPERUSTESUOSITUS KEVÄT 2014 NUORTEN SUOMEN- JA RUOTSINKIELINEN TUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS VALINNAN YLEISPERIAATTEET Ammattikorkeakouluihin haetaan valtakunnallisessa ammattikorkeakoulujen yhteishaussa.

Lisätiedot

VALINNAN YLEISPERIAATTEET KEVÄÄLLÄ 2014

VALINNAN YLEISPERIAATTEET KEVÄÄLLÄ 2014 VALINNAN YLEISPERIAATTEET KEVÄÄLLÄ 2014 MILLÄ TODISTUKSELLA HAEN? Jos sinulla on useita tutkintoja, sinun on valittava, millä todistuksella haet. Arvosanat otetaan kyseessä olevasta todistuksesta. Haussa

Lisätiedot

NUORTEN SUOMEN- JA RUOTSINKIELINEN TUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS

NUORTEN SUOMEN- JA RUOTSINKIELINEN TUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS 1 VALINTAPERUSTESUOSITUS KEVÄT 2014 NUORTEN SUOMEN- JA RUOTSINKIELINEN TUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS VALINNAN YLEISPERIAATTEET Ammattikorkeakouluihin haetaan valtakunnallisessa ammattikorkeakoulujen yhteishaussa.

Lisätiedot

AIKUISTEN AMK-TUTKINTOON JOHTAVA JA YLEMPÄÄN AMK- TUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS KEVÄÄLLÄ 2014

AIKUISTEN AMK-TUTKINTOON JOHTAVA JA YLEMPÄÄN AMK- TUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS KEVÄÄLLÄ 2014 23.5.2013 AIKUISTEN AMK-TUTKINTOON JOHTAVA JA YLEMPÄÄN AMK- TUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS KEVÄÄLLÄ 2014 1. Valinnan yleisperiaatteet Ammattikorkeakoulujen aikuiskoulutuksena järjestettävään AMK-tutkintoon

Lisätiedot

NUORTEN SUOMEN- JA RUOTSINKIELINEN TUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS

NUORTEN SUOMEN- JA RUOTSINKIELINEN TUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS VALINTAPERUSTESUOSITUS 2010 NUORTEN SUOMEN- JA RUOTSINKIELINEN TUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS VALINNAN YLEISPERIAATTEET Ammattikorkeakouluihin haetaan valtakunnallisessa ammattikorkeakoulujen yhteishaussa.

Lisätiedot

AMMATTIKORKEAKOULUJEN TUTKINTOON JOHTAVAN AIKUISKOULUTUKSEN HAKULOMAKKEEN TÄYTTÖOHJE 2012

AMMATTIKORKEAKOULUJEN TUTKINTOON JOHTAVAN AIKUISKOULUTUKSEN HAKULOMAKKEEN TÄYTTÖOHJE 2012 AMMATTIKORKEAKOULUJEN TUTKINTOON JOHTAVAN AIKUISKOULUTUKSEN HAKULOMAKKEEN TÄYTTÖOHJE 2012 Täytä hakulomake kuulakärkikynällä TEKSTATEN ISOILLA kirjaimilla. Tee jokainen numero ja kirjain niin selvästi,

Lisätiedot

KÄYTTÄYTYMISTIETEELLINEN TIEDEKUNTA HAKUOPAS 2015 1(39)

KÄYTTÄYTYMISTIETEELLINEN TIEDEKUNTA HAKUOPAS 2015 1(39) KÄYTTÄYTYMISTIETEELLINEN TIEDEKUNTA HAKUOPAS 2015 1(39) SISÄLLYS 1 HAKEMINEN... 4 1.1 Hakulomakkeet... 4 1.2 Hakukelpoisuus ja hakemuksen liitteet... 5 1.2.1 Päävalinta... 5 1.2.2 Avoimen yliopiston opintojen

Lisätiedot

23.5.2014. Arenen opiskelijavalintaprojekti (pj. Petteri Ikonen/Kyamk, Riitta Rissanen/Arene)

23.5.2014. Arenen opiskelijavalintaprojekti (pj. Petteri Ikonen/Kyamk, Riitta Rissanen/Arene) VALINTAPERUSTESUOSITUS 2015 23.5.2014 Arenen opiskelijavalintaprojekti (pj. Petteri Ikonen/Kyamk, Riitta Rissanen/Arene) Sisällysluettelo A. AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS... 4 1. YLEISOSIO...

Lisätiedot

Tampereen yliopisto. valintaopas 2015 HAKEMINEN JA VALINTAOPAS. Korkeakoulujen sähköinen yhteishaku opintopolku.fi

Tampereen yliopisto. valintaopas 2015 HAKEMINEN JA VALINTAOPAS. Korkeakoulujen sähköinen yhteishaku opintopolku.fi Tampereen yliopisto valintaopas 2015 HAKEMINEN JA VALINTAOPAS Korkeakoulujen sähköinen yhteishaku opintopolku.fi Tampereen yliopiston hakijapalvelut sähköposti: hakijapalvelut@uta.fi puhelinnumero: 050

Lisätiedot

SAVONIA- AMMATTIKORKEAKOULUN TUTKINTOSÄÄNTÖ 1.8.2014 ALKAEN

SAVONIA- AMMATTIKORKEAKOULUN TUTKINTOSÄÄNTÖ 1.8.2014 ALKAEN K E H I T T Ä M I S - J A P A L V E L U K E S K U S SAVONIA- AMMATTIKORKEAKOULUN TUTKINTOSÄÄNTÖ 1.8.2014 ALKAEN H Y V Ä K S Y T T Y : Savonia-ammattikorkeakoulun hallitus 15.5.2014 (8 ) Tutkintosääntö

Lisätiedot

YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIEDEKUNTA

YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIEDEKUNTA YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIEDEKUNTA Sisältö YHTEISKUNTATIETEELLISEN TIEDEKUNNAN TUTKINTOJA...176 VALTIOTIETEIDEN KANDIDAATIN JA MAISTERIN TUTKINTO...177 VALINTAMENETTELY: FILOSOFIA, SOSIAALITIETEET, POLIITTINEN

Lisätiedot

HAKIJAN. www.kyamk.fi/hakijalle KYAMK

HAKIJAN. www.kyamk.fi/hakijalle KYAMK HAKIJAN KYAMK OPAS OPAS Kevät 2014 Vieraskielisen koulutuksen yhteishaku 7.1. 11.2.2014 Nuorten koulutuksen yhteishaku 3.3. 1.4.2014 Aikuiskoulutuksen yhteishaku 3.3. 1.4.2014 YAMK-tutkinnot 3.3. 1.4.2014

Lisätiedot

Hakijan kalenteri. Liiketalouden ko 3.6.2009 Tietojenkäsittelyn ko 4.6.2009

Hakijan kalenteri. Liiketalouden ko 3.6.2009 Tietojenkäsittelyn ko 4.6.2009 Hakijan kalenteri Kevään 2009 yhteishaku Suomenkielinen koulutus 23.3. 9.4.2009 HAKUAIKA. Hakija täyttää yhteishakulomakkeen osoitteessa www.amkhaku.fi hakuajan päättymispäivään klo 16.15 mennessä. 19.5.

Lisätiedot

Teatterikorkeakoulun opiskelijavalinnat 2014 Yleiset ohjeet hakijalle

Teatterikorkeakoulun opiskelijavalinnat 2014 Yleiset ohjeet hakijalle Teatterikorkeakoulun opiskelijavalinnat 2014 Yleiset ohjeet hakijalle Taideyliopisto aloitti toimintansa vuoden 2013 alussa, kun Kuvataideakatemia, Sibelius-Akatemia ja Teatterikorkeakoulu yhdistyvät.

Lisätiedot

VALINTAPERUSTESUOSITUS KEVÄÄN 2014 VIERASKIELISEN TUTKINTOON JOHTAVAN KOULUTUKSEN YHTEISHAKUUN

VALINTAPERUSTESUOSITUS KEVÄÄN 2014 VIERASKIELISEN TUTKINTOON JOHTAVAN KOULUTUKSEN YHTEISHAKUUN VALINTAPERUSTESUOSITUS KEVÄÄN 2014 VIERASKIELISEN TUTKINTOON JOHTAVAN KOULUTUKSEN YHTEISHAKUUN VALINNAN YLEISPERIAATTEET Ammattikorkeakoulujen vieraskieliseen koulutukseen haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa.

Lisätiedot

HAKIJAN OPAS AIKUISKOULUTUS

HAKIJAN OPAS AIKUISKOULUTUS 1 HAKIJAN OPAS AIKUISKOULUTUS kevät 2013 AMK-tutkintoon johtava aikuiskoulutus Hakuaika 4.3. 3.4.2013 Lisätietoja koulutuksista löydät nettisivuiltamme osoitteesta www.mamk.fi/koulutus/amk-tutkinnot_nuoret_ja_aikuiset

Lisätiedot

HAKIJAN OPAS ylempi amk

HAKIJAN OPAS ylempi amk 1 HAKIJAN OPAS ylempi amk kevät 2013 Ylempään AMK-tutkintoon johtava koulutus Hakuaika 4.3. 3.4.2013 Lisätietoja koulutuksista löydät nettisivuiltamme osoitteesta www.mamk.fi/koulutus/ylemmat_amk-tutkinnot

Lisätiedot

Tampereen yliopisto HAKEMINEN JA VALINTAOPAS

Tampereen yliopisto HAKEMINEN JA VALINTAOPAS Tampereen yliopisto Valintaopas 2013 HAKEMINEN JA VALINTAOPAS Hakeminen sähköisesti: www.yliopistohaku.fi Paperisten hakulomakkeiden tilaaminen, ks. s. 14. Valintaoppaan tilaus: osoitteesta www.uta.fi/opiskelijaksi/tilaus.html

Lisätiedot

Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Perustason opiskelijavalinta

Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Perustason opiskelijavalinta Perustason opiskelijavalinta Valintaopas 2013 Perustason valintaopas Tämä valintaopas on kirjoitettu auttamaan hakija läpi n Helsingin yksikön hakuprosessi. un haettaessa noudatetaan ensisijaisesti tässä

Lisätiedot

Tampereen yliopisto HAKEMINEN JA VALINTAOPAS

Tampereen yliopisto HAKEMINEN JA VALINTAOPAS Tampereen yliopisto Valintaopas 2014 HAKEMINEN JA VALINTAOPAS Hakeminen sähköisesti: www.yliopistohaku.fi Paperisten hakulomakkeiden tilaaminen, ks. s. 14. Valintaoppaan tilaus: osoitteesta www.uta.fi/opiskelijaksi/tilaus.html

Lisätiedot

Hämeen ammattikorkeakoulu Hakutoimisto PL 225 (Visamäentie 35 A) 13101 HÄMEENLINNA puh. (03) 646 4501 faksi (03) 646 4404 hakutoimisto@hamk.

Hämeen ammattikorkeakoulu Hakutoimisto PL 225 (Visamäentie 35 A) 13101 HÄMEENLINNA puh. (03) 646 4501 faksi (03) 646 4404 hakutoimisto@hamk. Hakijan opas 2010 Opiskelijamme ovat pääosassa kaikessa toiminnassamme, he määrittelevät HAMKin ja sen minkä vuoksi olemme olemassa. Siksi haluamme kertoa HAMKista ensisijaisesti opiskelijoidemme näkökulmasta.

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan AMK-opiskelijavalintaan liittyvä lisäehto, ks. 37.

Sosiaali- ja terveysalan AMK-opiskelijavalintaan liittyvä lisäehto, ks. 37. JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULUN TUTKINTOSÄÄNTÖ JAMKin hallituksen vahvistama 10.6.2013 Tutkintosääntö perustuu ammattikorkeakoululakiin (351/2003) ja valtioneuvoston asetukseen ammattikorkeakouluista (352/2003)

Lisätiedot

DIPLOMI-INSINÖÖRI- JA ARKKITEHTIKOULUTUKSEN YHTEISVALINTA

DIPLOMI-INSINÖÖRI- JA ARKKITEHTIKOULUTUKSEN YHTEISVALINTA Teknilliset yliopistot ja tiedekunnat Aalto-yliopisto Hakijapalvelut Otakaari 7, Espoo PL 13350, 00076 AALTO Puh. (09) 470 22911, 470 25554 Fax (09) 470 22075 http://studies.aalto.fi hakijapalvelut@aalto.fi

Lisätiedot

Niina Manninen. Soveltuvuuden. Opiskelijavalinta ammatillisissa opettajaopinnoissa

Niina Manninen. Soveltuvuuden. Opiskelijavalinta ammatillisissa opettajaopinnoissa Niina Manninen Soveltuvuuden arvioinnin suuntia Opiskelijavalinta ammatillisissa opettajaopinnoissa HAAGA-HELIA KEHITTÄMIS- RAPORTTEJA 3/2010 Niina Manninen Soveltuvuuden arvioinnin suuntia Opiskelijavalinta

Lisätiedot

HAKUOPAS 2013 Sisällysluettelo

HAKUOPAS 2013 Sisällysluettelo 1 HAKUOPAS 2013 Sisällysluettelo Dekaanin tervehdys 3 1 Uusien opiskelijoiden määrä ja kiintiöt 2013 4 2 Valintakoe ja muut valintamenettelyt 8 2.1 Helsingin yliopiston oikeustieteellisessä tiedekunnassa

Lisätiedot

Kaikki mitä tarvitset

Kaikki mitä tarvitset hakuopas 2o13 JOENSUUN KAMPUS n. 7 700 tutkinto-opiskelijaa vuonna 2012 valittiin lähes 1 800 uutta opiskelijaa koulutusta humanistisella, kauppatieteellisellä, kasvatustieteellisellä, matemaattis-luonnontieteellisellä,

Lisätiedot

VALINTAOPAS 2015. Haluatko Diplomi-insinööriksi? Haluatko Arkkitehdiksi? DIPLOMI-INSINÖÖRI- JA ARKKITEHTIKOULUTUKSEN YHTEISVALINTA

VALINTAOPAS 2015. Haluatko Diplomi-insinööriksi? Haluatko Arkkitehdiksi? DIPLOMI-INSINÖÖRI- JA ARKKITEHTIKOULUTUKSEN YHTEISVALINTA VALINTAOPAS 2015 DIPLOMI-INSINÖÖRI- JA ARKKITEHTIKOULUTUKSEN YHTEISVALINTA # 14 # 17 # 25 # 23 NAISJOHTAJILLA ON KYSYNTÄÄ Miesvaltaisiin yrityksiin kaivataan myös diplomi-insinöörinaisia PELAA VARMAN PÄÄLLE

Lisätiedot