Ammatillinen opettajankoulutus Valintaperusteet 1 (11) Vuosi 2015

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ammatillinen opettajankoulutus Valintaperusteet 1 (11) Vuosi 2015"

Transkriptio

1 Ammatillinen opettajankoulutus Valintaperusteet 1 (11) Hakeminen ammatilliseen opettajankoulutukseen Ammatillisten opettajakorkeakoulujen yhteinen haku on Sähköinen hakemus tulee olla tallennettuna klo 15 mennessä tai paperinen hakulomake tulee olla toimitettuna hakijan ensisijaiseen hakukohteeseen (opettajakorkeakouluun) klo mennessä. Valintamenettely Voit hakea kahteen opettajakorkeakouluun, jotka merkitset ensi- ja toissijaiseksi hakukohteeksi. Ilmoittamasi hakutoivejärjestys on sitova eikä sitä voi muuttaa hakuajan päättymisen jälkeen. Hakijan on todennettava hakukelpoisuutensa ja hakupisteitykseen vaikuttavat asiat todistuskopioilla. Sähköisen hakemuksen tuloste ja numeroidut liitteet tulee olla toimitettuna hakijan ensisijaiseen hakukohteeseen klo mennessä. Ammatillinen opettajakorkeakoulu voi tarvittaessa pyytää alkuperäiset todistukset tai vieraskielisten todistusten suomen-, ruotsin- tai englanninkieliset käännökset nähtäväkseen. Ammatillisen opettajankoulutuksen opiskelijavalinta perustuu valtakunnalliseen hakupisteitykseen, joka on samanlainen kaikissa opettajakorkeakouluissa. Opiskelijavalinnassa ei käytetä valintakoetta. Opiskelijat valitaan koulutusalakohtaisista valintajonoista ja erillisvalintaryhmistä, ks. taulukko Opiskelijavalinnat Noudatamme valinnassa opetusministeriön päätöksen nro 19/400/2004 mukaista koulutus- ja opintoalaluokitusta. Voit tulla valituksi vain yhteen hakukohteeseen. Hakulomakkeella kysytään tutkinnon ja koulutusalan lisäksi myös opiskelumuoto eli tapa, jolla haluat opinnot suorittaa. Opiskelumuoto vaikuttaa mahdollisuuksiisi tulla valituksi koulutukseen vain siinä tapauksessa, että valitsemasi opiskelumuoto muodostaa oman erillisvalintaryhmänsä. Esimerkki: Olet suorittanut diplomi-insinöörin tutkinnon ja merkitset koulutusalaksi Tekniikka ja liikenne. Opiskelumuodoksi valitset HH:n vuoden ryhmän Helsingissä, jolloin opiskelijavalinta tehdään Tekniikan ja liikenteen koulutusalakohtaisesta valintajonosta. Jos taas valitset opiskelumuodoksi HH:n englanninkielisen opiskelun, kilpailet opiskelupaikasta englanninkielisessä erillisvalintaryhmässä eikä koulutusalasi vaikuta valintaan.

2 Ammatillinen opettajankoulutus Valintaperusteet 2 (11) 0BOpiskelijavalinnat vuonna BValintaryhmä 14BHH 15BHAMK 16BJAMK 17BOAMK 18BTAMK 19BYhteensä 2BHumanistinen ja kasvatusala 20B23 21B30 22B35 23B30 24B18 25B136 3BKulttuuriala 26B17 27B15 28B25 29B15 30B18 31B90 4BYhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala 32B80 33B30 34B50 35B48 36B30 37B238 5BLuonnontieteiden ala 38B15 39B15 40B10 41B17 42B10 43B67 6BTekniikan ja liikenteen ala 44B90 45B145 46B110 47B60 48B100 49B505 7BLuonnonvara- ja ympäristöala 50B5 51B10 52B10 53B5 54B10 55B40 8BSosiaali-, terveys- ja liikunta-ala 56B55 57B50 58B75 59B60 60B79 61B319 9BMatkailu-, ravitsemis- ja talousala 62B20 63B20 64B20 65B16 66B10 67B86 10BMuu koulutus 68B5 69B5 70B5 71B4 72B5 73B24 11BErillisvalintaryhmä, English BErillisvalintaryhmä, Monikulttuurisuuteen suuntautuva BYhteensä HH = HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu, Ammatillinen opettajakorkeakoulu HAMK = Hämeen ammattikorkeakoulu, Ammatillinen opettajakorkeakoulu JAMK = Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Ammatillinen opettajakorkeakoulu OAMK = Oulun ammattikorkeakoulu, Ammatillinen opettajakorkeakoulu TAMK = Tampereen ammattikorkeakoulu, Ammatillinen opettajakorkeakoulu Hakemuksen käsittely ja hakupisteitys Hakemuksesi käsittelee korkeakoulu, johon ensisijaisesti haet. Jos sinut todetaan hakukelpoiseksi, tarkistetaan myös hakupisteityksesi. Pistetarkistus tehdään samoin kriteerein kaikissa opettajakorkeakouluissa. Pisteitettävät osa-alueet ja niiden maksimipistemäärät ovat: tutkinnot 12 kasvatustieteelliset perusopinnot 5 ammatillinen ja pedagoginen täydennyskoulutus 3 työkokemus (muu kuin opetustyö) 6 opettaja- ja kouluttajakokemus 10 kansainvälinen tai monikulttuurinen kokemus 2 yrittäjäkokemus 2 yhteensä enintään 40 pistettä. Hakijat sijoitetaan tasapistetilanteessa valintajärjestykseen seuraavien opettajakorkeakoulujen yhteisesti sopimien painotusten mukaisesti: 1. Ensisijainen hakutoive 2. Opettajakokemus, yli 30 kk 3. Opettajakokemus, yli 24 kk

3 Ammatillinen opettajankoulutus Valintaperusteet 3 (11) 4. Kasvatustieteelliset perusopinnot 5. Ammatillinen ja pedagoginen täydennyskoulutus, yli 35 op 6. Ammatillinen ja pedagoginen täydennyskoulutus, op 7. Ammatillinen ja pedagoginen täydennyskoulutus, op 8. Hakukelpoisuuden ylittävä työkokemus, vähintään 3 v 9. Hakukelpoisuuden ylittävä työkokemus, vähintään 2 v 10. Opettaja-/kouluttajakokemus, yli 18 kk 11. Opettaja-/kouluttajakokemus, yli 12 kk 12. Opettaja-/kouluttajakokemus, yli 6 kk. Jos valintajärjestys ei ratkea em. kriteereillä, arpoo tietojärjestelmä järjestyksen. Hakulomakkeella kysyttävät tiedot Tutkinto, jolla haet koulutukseen Hakukelpoisuuden tuottavan tutkinnon tulee olla valmis hakuajan päättymiseen mennessä. Jos ilmoitat tutkinnoksi, jolla haet ammatilliseen opettajankoulutukseen korkeakoulututkinnon, jonka olet suorittanut muualla kuin Pohjoismaissa tai sosiaali- ja terveysalan tutkinnon, jonka olet suorittanut muualla kuin Suomessa tai olet nk. yhteisten opintojen opettaja tai opettajaksi aikova ja olet suorittanut tutkintosi muualla kuin Suomessa, tulee hakemuksen liitteenä toimittaa kopio Suomen opetusministeriön tai Opetushallituksen päätöksestä tutkinnon rinnastamisesta Suomessa suoritettavaan korkeakoulututkintoon. Jos tunnustamis-/rinnastamispäätös puuttuu, emme voi käsitellä hakemusta. Soveltuvasta korkeakoulututkinnosta poikkeavalla tutkinnolla voi olla hakukelpoinen ainoastaan ammatillisessa koulutuksessa ammatillisten opintojen opettajana toimiva henkilö, jonka koulutuksen järjestäjä (oppilaitos) on ottanut opetustehtävään, koska henkilöllä on erityisen vahva tai erikoistunut käytännön ammattitaito (A 986/1998, mom.). Hakuaikana em. momentin mukaisessa tehtävässä toimiva henkilö voi tulla valituksi ammatilliseen opettajankoulutukseen, mutta pedagogisten opintojen suorittaminen ei tee häntä kelpoiseksi muuhun opetustehtävään. Erityisen syyn perusteella voi olla hakukelpoinen henkilö, joka ei ole suorittanut korkeakoulututkintoa, mutta toimii ammatillisen lisäkoulutuksen opetustehtävässä (A 986/1998, mom.), koska henkilöllä on muutoin koulutuksen tai työkokemuksen avulla hankittu korkea ammattitaito. Ammatillinen lisäkoulutus tarkoittaa ammatillisissa oppilaitoksissa toteutettavaa tutkintoon johtamatonta koulutusta, joka voi olla pitkäkestoista koulutusta tai lyhytkoulutusta, työvoimakoulutusta taikka peruskoulutuksen jälkeistä jatko- tai täydennyskoulutusta, jonka tavoitteena on kohentaa ammatillista osaamista. Hakuaikana em. momentin mukaisessa tehtävässä toimiva henkilö voi tulla valituksi ammatilliseen opettajankoulutukseen, mutta pedagogisten opintojen suorittaminen ei tee häntä kelpoiseksi muuhun opetustehtävään. Tutkintoa, jolla haet koulutukseen, ei pisteitetä. Koulutus- ja opintoala Noudatamme opiskelijavalinnassa opetusministeriön päätöksen nro 19/400/2004 mukaista koulutus- ja opintoalaluokitusta. 1 Humanistinen ja kasvatusala 101 Vapaa-aika ja nuorisotyö 102 Kielitieteet

4 Ammatillinen opettajankoulutus Valintaperusteet 4 (11) 103 Historia ja arkeologia 104 Filosofia 105 Kasvatustieteet ja psykologia 106 Opetus- ja kasvatustyö 107 Teologia 199 Muu humanistinen ja kasvatusala 2 Kulttuuriala 201 Käsi- ja taideteollisuus 202 Viestintä ja informaatiotieteet 203 Kirjallisuus 204 Teatteri ja tanssi 205 Musiikki 206 Kuvataide 207 Kulttuurin- ja taiteiden tutkimus 299 Muu kulttuuriala 3 Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon alat 301 Liiketalous ja kauppa 302 Kansantalous 303 Hallinto 304 Tilastotiede 305 Sosiaalitieteet 306 Politiikkatieteet 307 Oikeustiede 399 Muu yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala 4 Luonnontieteiden ala 401 Matematiikka 402 Tietojenkäsittely 403 Geo-, avaruus- ja tähtitieteet 404 Fysiikka 405 Kemia 406 Biologia 407 Maantiede 499 Muu luonnontieteiden ala 5 Tekniikan ja liikenteen ala 501 Arkkitehtuuri ja rakentaminen 502 Kone-, metalli- ja energiatekniikka 503 Sähkö- ja automaatiotekniikka 504 Tieto- ja tietoliikennetekniikka 505 Graafinen ja viestintätekniikka 506 Elintarvikeala ja biotekniikka 507 Prosessi-, kemian- ja materiaalitekniikka 508 Tekstiili- ja vaatetustekniikka 509 Ajoneuvo- ja kuljetustekniikka 510 Tuotantotalous 599 Muu tekniikan ja liikenteen ala 6 Luonnonvara- ja ympäristöala 601 Maatilatalous 602 Puutarhatalous 603 Kalatalous 604 Metsätalous 605 Luonto- ja ympäristöala 699 Muu luonnonvara- ja ympäristöala

5 Ammatillinen opettajankoulutus Valintaperusteet 5 (11) 7 Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala 701 Sosiaaliala 702 Terveysala 703 Sosiaali- ja terveysala (alojen yhteiset ohjelmat) 704 Hammaslääketiede ja muu hammashuolto 705 Kuntoutus ja liikunta 706 Tekniset terveyspalvelut 707 Farmasia ja muu lääkehuolto 708 Lääketiede 709 Eläinlääketiede 710 Kauneudenhoitoala 799 Muu sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala 8 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 801 Matkailuala 802 Majoitus- ja ravitsemisala 803 Kotitalous- ja kuluttajapalvelut 804 Puhdistuspalvelut 899 Muu matkailu-, ravitsemis- ja talousala 9 Muu koulutus 901 Sotilas- ja rajavartioala 902 Palo- ja pelastusala 903 Poliisiala 904 Vankeinhoito 969 Muu OPM:n hallinnonalan ulkopuolella järjestettävä koulutus 998 Muu OPM:n hallinnonalalla järjestettävä koulutus Muut suoritetut tutkinnot Tutkinnon tulee olla valmis hakuajan päättymiseen mennessä. Tutkinnolla tarkoitetaan joko ammatillista tutkintoa tai korkeakoulututkintoa, ks. esim. Opetusministeriön asetus 216/2001 ammatillisista perustutkinnoista ja asetus 179/2011 Ammatillisen aikuiskoulutuksen tutkintorakenteesta. Lain 631/1998 mukaan ammatillisena aikuiskoulutuksena suoritettavat ammatti- ja erikoisammattitutkinnot on lueteltu asetuksen 179/2011 liitteessä. Korkeakoulututkinto tarkoittaa alempaa tai ylempää yliopistotutkintoa, ammattikorkeakoulututkintoa tai ylempää ammattikorkeakoulututkintoa. Tutkinnoiksi ei huomioida ylioppilastutkintoa eikä muitakaan tutkinto-nimisiä koulutuksia, jotka eivät täytä edellä kuvattuja tutkinnon määritelmiä/vaatimuksia. Yhdestä pisteityskentästä voi saada 3 (kolme) hakupistettä, yhteensä enintään 12 pistettä. Et kuitenkaan saa hakupisteitä alemmasta yliopistotutkinnosta, joka on ollut pohjana ylemmälle yliopistotutkinnolle (esim. kasvatustieteen kandidaatista kasvatustieteen maisteriksi) eikä useampi samaan pisteityskenttään merkitty tutkinto kasvata hakupistemäärääsi. Et saa myöskään hakupisteitä tutkinnosta, jolla haet koulutukseen. Suoritettu tutkinto Ammatti- tai erikoisammattitutkinto 3 Ammatillinen perustutkinto tai opistoasteen tutkinto 3 Korkeakoulututkinto 3 Lisensiaatin tai tohtorin tutkinto 3

6 Ammatillinen opettajankoulutus Valintaperusteet 6 (11) Kasvatustieteelliset perusopinnot Hyväksymme suomalaisen yliopiston tutkintovaatimusten mukaisesti suoritetut kasvatustieteen, aikuiskasvatustieteen, erityispedagogiikan, ammattikasvatuksen tai kasvatustieteen pedagogiset 25 op:n tai 15 ov:n laajuiset perusopinnot (approbatur). Opinnot voivat sisältyä tutkintoon, jolla haet koulutukseen eikä arvosanaopinnoilla ole suoritusaikarajaa. Suoritetuista perusopinnoista voi saada 5 hakupistettä. Useammat suoritetut perusopinnot eivät lisää hakupistemäärääsi tässä pisteityskohdassa. Kasvatustieteelliset perusopinnot, 25 op Ei suoritettu 0 Suoritettu 5 Ammatillinen ja pedagoginen täydennyskoulutus Ammatillinen täydennyskoulutus Otamme huomioon jälkeen suoritetut ammattitaitoa kartuttavat tai monipuolistavat koulutukset, jos yksittäisen koulutuksen laajuus on vähintään 2 op tai 1 ov tai 54 h. Ammatilliseksi täydennyskoulutukseksi voidaan huomioida myös tutkintoon johtavassa koulutuksessa jälkeen suoritettuja opintopisteitettyjä/-viikoitettuja opintoja (esim. keskeneräinen tutkinto), mutta et voi saada opintosuorituksistasi hakupisteitä kuin yhdessä pisteityskohdassa. Pedagoginen täydennyskoulutus Otamme huomioon jälkeen suomalaisen yliopiston tutkintovaatimusten mukaisesti erillisinä opintoina suorittamasi tai keskeneräiset pedagogiset/kasvatustieteelliset opinnot tai muut suorittamasi pedagogiset/kasvatustieteelliset kurssit/ koulutukset, jos yksittäisen koulutuksen laajuus on vähintään 2 op tai 1 ov tai 54 h. Pedagogisia/kasvatustieteellisiä opintoja, jotka sisältyvät johonkin suorittamaasi tutkintoon, ei tässä kohdassa oteta huomioon etkä voi saada uudelleen hakupisteitä aiemmassa kohdassa ilmoittamistasi perusopinnoista. Voit muuntaa opintoviikkoina suorittamasi opinnot opintopisteiksi kertoimella 1,5 ja arvioida koulutuspäiviä/-tunteja kestäneen koulutuksen laajuuden laskukaavalla 54 h = 2 op. Suoritetut koulutukset alle 2 op tai ei koulutusta op 0, op op 1, op op 2,5 yli 35 op 3 Käytämme yleistä pyöristyssääntöä Hakukelpoisuuteen vaadittava käytännön työkokemus (muu kuin opetustyö) Hakukelpoisuuteen vaadittavan ammattialan työkokemuksen tulee vastata tutkinnon alaa, jolla haet opettajankoulutukseen. Valinnassa otetaan huomioon mennessä kertynyt työkokemus. Vaadittavan työkokemuksen määrä lasketaan kokopäivätyön mukaan. Kokopäivätyöksi hyväksytään 150 työtuntia/kk. Lyhytkestoiset työsuhteet voidaan muuntaa vastaamaan kokopäivätyötä laskukaavalla 11 kk = 1 v, 21 pv = 1 kk. Myös yrittäjänä toimiminen otetaan huomioon käytännön työkokemuksena. Ammattialan käytännön työkokemukseksi

7 Ammatillinen opettajankoulutus Valintaperusteet 7 (11) ei hyväksytä opetuskokemusta eikä harjoittelua, joka sisältyy tutkintoon, jolla haet koulutukseen. Ammatilliselta opettajalta tai opettajaksi aikovalta vaaditaan vähintään kolme vuotta ammatillista työkokemusta. Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneelta, ammatillisten opintojen opettajalta ja opettajaksi aikovalta vaaditaan viisi vuotta ammatillista työkokemusta samoin kuin henkilöltä, joka on palkattu ammatilliseksi opettajaksi soveltuvasta korkeakoulututkinnosta poikkeavalla tutkinnolla. Ammatillisen koulutuksen yhteisten opintojen opettajalta tai opettajaksi aikovalta ei vaadita ammatillista työkokemusta. Hakukelpoisuuteen vaadittavaa käytännön työkokemusta ei pisteitetä. Hakukelpoisuuden ylittävä yleinen työkokemus (muu kuin opetustyö) Hakupisteitä antavaksi yleiseksi työkokemukseksi hyväksytään myös muu kuin ammattialasi työkokemus ja myös yrittäjänä toimiminen. Pisteityksessä otetaan huomioon mennessä kertynyt työkokemus. Hakupisteitä antavan työkokemuksen määrä lasketaan kokopäivätyön mukaan. Kokopäivätyöksi hyväksytään 150 työtuntia/kk. Lyhytkestoiset työsuhteet voidaan muuntaa vastaamaan kokopäivätyötä laskukaavalla 11 kk = 1 v, 21 pv = 1 kk. Hakupisteitä antavaan työkokemukseen ei oteta huomioon hakukelpoisuuteen vaadittua työkokemusta eikä opetuskokemusta tai harjoittelua, joka sisältyy tutkintoon, jolla haet koulutukseen. Jos haet koulutukseen erityisen syyn perusteella (toimit ammatillisen lisäkoulutuksen opetustehtävässä ilman korkeakoulututkintoa), alkaa hakupisteitä antavien työkokemusvuosien pisteittäminen osaltasi viiden työkokemusvuoden jälkeen, ts. viidestä ensimmäisestä työkokemusvuodestasi et voi saada hakupisteitä. Työkokemusvuodet alle 1 v tai ei lainkaan 0 vähintään 1 v 2 vähintään 2 v 4 vähintään 3 v 6 Opettaja- ja kouluttajakokemus Hakupisteitä antavaksi kokemukseksi huomioidaan opettajakokemus kaikilta kouluasteilta ja kouluttajakokemus elinkeinoelämästä. Pisteityksessä otetaan huomioon mennessä kertynyt opettaja-/kouluttajakokemus. Kokemuksen määrä lasketaan päätoimisen opettamisen/kouluttamisen mukaan. Opetus-/ koulutus on päätoimista silloin, kun sitä on vähintään 16 viikkotuntia. Sivutoiminen opettaja-/kouluttajakokemus rinnastetaan hakupisteityksessä päätoimiseen kokemukseen siten, että vähintään 64 tuntia vastaa yhtä päätoimisen kokemuksen kuukautta. Opetuskokemukseksi hyväksytään esiopetus, mutta ei muuta lastentarhanopettajana toimimista. Kouluttamisella tarkoitetaan suunnitelmallista ja tavoitteellista nuorten ja aikuisten osaamisen kehittämistä eikä esim. asiakasneuvontaa, konsultointia tai perehdyttämistä. Opettaja-/ kouluttajakokemus

8 Ammatillinen opettajankoulutus Valintaperusteet 8 (11) alle 3 kk tai ei lainkaan kk 1 yli 6 12 kk 2 yli kk 4 yli kk 6 yli kk 8 yli 30 kk 10 Kansainvälinen tai monikulttuurinen opiskelu- tai työkokemus Hakupisteityksessä otetaan huomioon vähintään 12 kk:n yhtäjaksoinen opiskelu ulkomailla tai kansainvälisessä koulutusohjelmassa tai vähintään 12 kk:n yhtäjaksoinen työskentely ulkomailla tai esim. kansainvälisessä projektissa tai monikulttuurisessa opetusryhmässä. Huom. yksittäiset ulkomaalaistaustaiset opiskelijat eivät tee ryhmää riittävän monikulttuuriseksi pisteityksen kannalta. Voit saada kokemuksestasi kaksi hakupistettä. Yrittäjäkokemus Kansainvälinen tai monikulttuurinen kokemus alle 12 kk tai ei lainkaan 0 vähintään 12 kk 2 Hakupisteityksessä otetaan huomioon vähintään 12 kk:n yhtäjaksoinen yrittäjänä toimiminen. Voit saada kokemuksestasi kaksi hakupistettä. Nimitys Valinta-aikataulu Yrittäjäkokemus alle 12 kk tai ei lainkaan 0 vähintään 12 kk 2 Jos sinut on asetuksen mukaisesti (A 352/2003, mom.) nimitetty ammattikorkeakoulussa lehtoriksi tai yliopettajaksi ehdolla, että suoritat kolmen vuoden kuluessa palvelussuhteen alkamisesta opettajan pedagogiset opinnot tai sinut on asetuksen mukaisesti (A 986/1998, 13 a ) otettu ammatillisten opintojen opettajaksi ehdolla, että kolmen vuoden kuluessa palvelussuhteen alkamisesta suoritat opettajan pedagogiset opinnot ja täytät hakukelpoisuusvaatimukset, tulet valituksi ammatilliseen opettajankoulutukseen hakupisteiden määrittämästä valintasijastasi huolimatta. Hakukelpoisuustiedot julkaistaan aikaisintaan Opiskelijavalinnan tulokset julkaistaan aikaisintaan Valinnan tulokset postitetaan myös kirjeitse. Opiskelupaikan vastaanottaminen Varasijavalinnat Opiskelupaikka on otettava vastaan klo mennessä joko Oma Opintopolku palvelussa tai kirjallisesti, esim. sähköpostiviestillä. Muussa tapauksessa opiskelijaksi hyväksytty menettää tarjotun opiskelupaikan.

9 Ammatillinen opettajankoulutus Valintaperusteet 9 (11) Jokainen hakukelpoinen hakija, joka ei ole saanut opiskelupaikkaa kummastakaan hakutoiveestaan, jää hakupistemääränsä mukaiselle varasijalle valintaryhmänsä jonoon. Varasijavalintoja tehdään, jos paikkoja vapautuu. Opiskelupaikan vapautuessa opettajakorkeakoulu ottaa yhteyttä hakijaan. Opiskelijaksi ottamisen esteet Ammattikorkeakoululainsäädäntöön perustuen ammatilliseen opettajankoulutukseen hakevalta kysytään terveydellisistä esteistä ja aiemmasta opiskeluoikeuden peruuttamisesta (L 932/2014, 26, 33 ja 34 ). L 932/2014, 26 Hakijan terveydentilaan tai toimintakykyyn liittyvä seikka ei saa olla esteenä opiskelijaksi ottamiselle. Opiskelijaksi ei kuitenkaan voida ottaa sitä, joka ei ole terveydentilaltaan tai toimintakyvyltään kykenevä opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin tai harjoitteluun, jos 33 :ssä tarkoitettuihin opintoihin liittyvät turvallisuusvaatimukset sitä edellyttävät ja jos estettä ei voida kohtuullisin toimin poistaa. Opiskelijaksi ottamisen esteenä 33 :ssä tarkoitettuihin opintoihin on myös ammatillisesta koulutuksesta annetun lain (630/1998) 32 :n, ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain 11 :n 9 kohdan, tämän lain 33 :n tai yliopistolain (558/2009) 43 a :n mukainen opiskeluoikeuden peruuttamista koskeva päätös, jos toisten terveyden ja turvallisuuden suojelemiseen liittyvät seikat sitä edellyttävät. Ammattikorkeakoulun tulee antaa opiskelijaksi pyrkiville tieto siitä, minkälaisia terveydentilaa koskevia vaatimuksia ja muita edellytyksiä opintoihin liittyy. L 932/2014, 33 Kun opintoihin sisältyy alaikäisten turvallisuutta, potilas- tai asiakasturvallisuutta taikka liikenteen turvallisuutta koskevia vaatimuksia, ammattikorkeakoulu voi peruuttaa opiskeluoikeuden, jos: 1) opiskelija on vaarantamalla toistuvasti tai vakavasti opinnoissaan toisen henkilön terveyden tai turvallisuuden osoittautunut ilmeisen soveltumattomaksi toimimaan opintoihin liittyvissä käytännön tehtävissä tai harjoittelussa; 2) on ilmeistä, että opiskelija ei terveydentilaltaan eikä toimintakyvyltään täytä 26 :n 1 momentin mukaisia opiskelijaksi ottamisen edellytyksiä; tai 3) opiskelija on hakuvaiheessa salannut sellaisen 26 :n 2 momentissa tarkoitetun tiedon opiskeluoikeuden peruuttamista koskevasta päätöksestä, joka olisi voinut estää hänen valintansa opiskelijaksi. Kun opinnot tai opintoihin kuuluva harjoittelu edellyttävät olennaisesti alaikäisten parissa työskentelyä, ammattikorkeakoulu voi peruuttaa opiskeluoikeuden, jos se on tarpeen alaikäisten suojelemiseksi ja jos opiskelija on tuomittu rangaistukseen rikoslain (39/1889) 17 luvun 18, 18 a tai 19 :ssä, 20 luvussa, 21 luvun 1 3 tai 6 :ssä, 31 luvun 2 :ssä tai 50 luvun 1, 2, 3, 4 tai 4 a :ssä tarkoitetusta rikoksesta.

10 Ammatillinen opettajankoulutus Valintaperusteet 10 (11) Ennen opiskeluoikeuden peruuttamista ammattikorkeakoulun on selvitettävä yhdessä opiskelijan kanssa tämän mahdollisuus hakeutua muuhun koulutukseen. Opiskelija voidaan tämän suostumuksella siirtää ammattikorkeakoulun sellaiseen muuhun koulutukseen, jonka opiskelijaksi ottamisen edellytykset hän täyttää. Opinnoista, joihin tätä pykälää sovelletaan, säädetään tarkemmin valtioneuvoston asetuksella. L 932/2014, 34 Jos on perusteltua aihetta epäillä, että opiskelijalla on 33 :n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitettu terveydentilaan tai toimintakykyyn liittyvä este, hänet voidaan määrätä terveydentilan toteamiseksi laillistetun terveydenhuollon ammattihenkilön suorittamiin tarkastuksiin ja tutkimuksiin, jos ne ovat välttämättömiä opiskelijan terveydentilan tai toimintakyvyn selvittämiseksi. Ammattikorkeakoulu vastaa määräämistään tarkastuksista ja tutkimuksista aiheutuvista kustannuksista. Ammattikorkeakoululla on salassapitosäännösten estämättä oikeus saada opiskeluoikeuden arviointia varten ammattikorkeakoulun osoittaman, ammattia itsenäisesti harjoittamaan oikeutetun lääkärin kirjallinen lausunto, josta ilmenee, että opiskelijalle on tehty tarkastus tai tutkimus terveydentilan selvittämiseksi sekä tarkastuksen tai tutkimuksen perusteella laadittu arvio opiskelijan toimintakyvystä opiskelun edellyttämien terveydentilavaatimusten johdosta. Ammattikorkeakoululla on salassapitosäännösten estämättä oikeus saada opiskeluoikeuden arvioinnin edellyttämät välttämättömät tiedot opiskelijan opiskeluoikeuden peruuttamista koskevasta päätöksestä ja sen perusteluista toiselta ammattikorkeakoululta, yliopistolta ja koulutuksen järjestäjältä. Opiskelijan tulee ammattikorkeakoulun pyynnöstä antaa 33 :n 2 momentissa tarkoitettua opiskeluoikeuden arviointia varten nähtäväksi rikosrekisterilain (770/1993) 6 :n 2 momentissa tarkoitettu ote rikosrekisteristä, jos opiskelijalle annetaan opinnoissa tai opintoihin kuuluvassa harjoittelussa tehtäviä, jotka edellyttävät olennaisesti alaikäisten parissa työskentelyä. Ammattikorkeakoululla on salassapitosäännösten estämättä oikeus saada toiselta ammattikorkeakoululta opiskelijaksi ottamisen edellyttämät välttämättömät tiedot vireillä olevasta 33 :ssä tarkoitetusta opiskeluoikeuden peruuttamista koskevasta käsittelystä, jos opiskelija on hakenut ammattikorkeakouluun siirto-opiskelijana. Ammattikorkeakoululla on salassapitosäännösten estämättä velvollisuus antaa Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastolle sille säädettyjen tehtävien hoitamiseksi välttämättömät tiedot vireillä olevasta 33 :ssä tarkoitetusta opiskeluoikeuden peruuttamista koskevasta käsittelystä sekä opiskeluoikeuden peruuttamista tai muuhun koulutukseen siirtämistä koskevasta päätöksestä ja sen perusteluista.

11 Ammatillinen opettajankoulutus Valintaperusteet 11 (11) Muutoksenhaku Jos katsot, ettei opiskelijavalintaa ole tehty valintaperusteiden mukaisesti, ota yhteys siihen ammatilliseen opettajakorkeakouluun, johon ensisijaisesti hait. Rekisteritietojen tarkistus Henkilötietolain (523/1999) mukaan hakijalla on oikeus tarkistaa häntä koskevat tiedot. Jos haluat tarkistaa tietosi, ota yhteys Opetushallitukseen.

HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu Ammatillinen opinto-ohjaajankoulutus Valintaperusteet 1 (6)

HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu Ammatillinen opinto-ohjaajankoulutus Valintaperusteet 1 (6) Ammatillinen opinto-ohjaajankoulutus Valintaperusteet 1 (6) Hakeminen ammatilliseen opinto-ohjaajankoulutukseen Ammatillisten opettajakorkeakoulujen yhteinen haku on 7. 27.1.2015. Sähköinen hakemus tulee

Lisätiedot

HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu HAKIJAN OPAS 2015

HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu HAKIJAN OPAS 2015 HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu HAKIJAN OPAS 2015 Tervetuloa pätevöitymään HAMK ammatilliseen opettajakorkeakouluun HAMKin ammatillinen opettajakorkeakoulu on valtakunnallinen vaikuttaja osaamisen

Lisätiedot

Ammatillisten opettajakorkeakoulujen yhteishaku 7. 24.1.2014. opettajat, erityisopettajat ja opinto-ohjaajat

Ammatillisten opettajakorkeakoulujen yhteishaku 7. 24.1.2014. opettajat, erityisopettajat ja opinto-ohjaajat Infotilaisuuden tarjoavat Ammatilliset opettajakorkeakoulut HAAGA-HELIA ja HAMK (Hämeenlinna) Ammatillisten opettajakorkeakoulujen yhteishaku 7. 24.1.2014 opettajat, erityisopettajat ja opinto-ohjaajat

Lisätiedot

NUORTEN SUOMEN- JA RUOTSINKIELINEN TUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS

NUORTEN SUOMEN- JA RUOTSINKIELINEN TUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS 1 VALINTAPERUSTESUOSITUS KEVÄT 2014 NUORTEN SUOMEN- JA RUOTSINKIELINEN TUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS VALINNAN YLEISPERIAATTEET Ammattikorkeakouluihin haetaan valtakunnallisessa ammattikorkeakoulujen yhteishaussa.

Lisätiedot

AMMATTIKORKEAKOULUJEN TUTKINTOON JOHTAVAN AIKUISKOULUTUKSEN HAKULOMAKKEEN TÄYTTÖOHJE 2012

AMMATTIKORKEAKOULUJEN TUTKINTOON JOHTAVAN AIKUISKOULUTUKSEN HAKULOMAKKEEN TÄYTTÖOHJE 2012 AMMATTIKORKEAKOULUJEN TUTKINTOON JOHTAVAN AIKUISKOULUTUKSEN HAKULOMAKKEEN TÄYTTÖOHJE 2012 Täytä hakulomake kuulakärkikynällä TEKSTATEN ISOILLA kirjaimilla. Tee jokainen numero ja kirjain niin selvästi,

Lisätiedot

NUORTEN SUOMEN- JA RUOTSINKIELINEN TUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS

NUORTEN SUOMEN- JA RUOTSINKIELINEN TUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS 1 VALINTAPERUSTESUOSITUS KEVÄT 2014 NUORTEN SUOMEN- JA RUOTSINKIELINEN TUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS VALINNAN YLEISPERIAATTEET Ammattikorkeakouluihin haetaan valtakunnallisessa ammattikorkeakoulujen yhteishaussa.

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan AMK-opiskelijavalintaan liittyvä lisäehto, ks. 37.

Sosiaali- ja terveysalan AMK-opiskelijavalintaan liittyvä lisäehto, ks. 37. JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULUN TUTKINTOSÄÄNTÖ JAMKin hallituksen vahvistama 10.6.2013 Tutkintosääntö perustuu ammattikorkeakoululakiin (351/2003) ja valtioneuvoston asetukseen ammattikorkeakouluista (352/2003)

Lisätiedot

VALINNAN YLEISPERIAATTEET KEVÄÄLLÄ 2014

VALINNAN YLEISPERIAATTEET KEVÄÄLLÄ 2014 VALINNAN YLEISPERIAATTEET KEVÄÄLLÄ 2014 MILLÄ TODISTUKSELLA HAEN? Jos sinulla on useita tutkintoja, sinun on valittava, millä todistuksella haet. Arvosanat otetaan kyseessä olevasta todistuksesta. Haussa

Lisätiedot

NUORTEN SUOMEN- JA RUOTSINKIELINEN TUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS

NUORTEN SUOMEN- JA RUOTSINKIELINEN TUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS VALINTAPERUSTESUOSITUS 2010 NUORTEN SUOMEN- JA RUOTSINKIELINEN TUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS VALINNAN YLEISPERIAATTEET Ammattikorkeakouluihin haetaan valtakunnallisessa ammattikorkeakoulujen yhteishaussa.

Lisätiedot

Ratkaisuja opiskeluun soveltumattomuuteen. SORA-lainsäädännön periaatteet. Hallitussihteeri Piritta Väinölä, OKM 28.5.2012

Ratkaisuja opiskeluun soveltumattomuuteen. SORA-lainsäädännön periaatteet. Hallitussihteeri Piritta Väinölä, OKM 28.5.2012 Ratkaisuja opiskeluun soveltumattomuuteen SORA-lainsäädännön periaatteet Hallitussihteeri Piritta Väinölä, OKM 28.5.2012 1 SORA-säännökset SORA-säännösten tavoitteena parantaa turvallisuutta koulutuksessa

Lisätiedot

1. SORA-lainsäädäntöuudistukset (Opiskeluun soveltumattomuuteen liittyviä ratkaisuja) 1.1.2012 )

1. SORA-lainsäädäntöuudistukset (Opiskeluun soveltumattomuuteen liittyviä ratkaisuja) 1.1.2012 ) 1. SORA-lainsäädäntöuudistukset (Opiskeluun soveltumattomuuteen liittyviä ratkaisuja) 1.1.2012 ) Ammattikorkeakouluja koskevat SORA-lait ja asetus: Laki ammattikorkeakoululain muuttamisesta (952/2011)

Lisätiedot

SAVONIA- AMMATTIKORKEAKOULUN TUTKINTOSÄÄNTÖ 1.8.2014 ALKAEN

SAVONIA- AMMATTIKORKEAKOULUN TUTKINTOSÄÄNTÖ 1.8.2014 ALKAEN K E H I T T Ä M I S - J A P A L V E L U K E S K U S SAVONIA- AMMATTIKORKEAKOULUN TUTKINTOSÄÄNTÖ 1.8.2014 ALKAEN H Y V Ä K S Y T T Y : Savonia-ammattikorkeakoulun hallitus 15.5.2014 (8 ) Tutkintosääntö

Lisätiedot

Tampereen yliopisto. valintaopas 2015 HAKEMINEN JA VALINTAOPAS. Korkeakoulujen sähköinen yhteishaku opintopolku.fi

Tampereen yliopisto. valintaopas 2015 HAKEMINEN JA VALINTAOPAS. Korkeakoulujen sähköinen yhteishaku opintopolku.fi Tampereen yliopisto valintaopas 2015 HAKEMINEN JA VALINTAOPAS Korkeakoulujen sähköinen yhteishaku opintopolku.fi Tampereen yliopiston hakijapalvelut sähköposti: hakijapalvelut@uta.fi puhelinnumero: 050

Lisätiedot

AIKUISTEN AMK-TUTKINTOON JOHTAVA JA YLEMPÄÄN AMK- TUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS KEVÄÄLLÄ 2014

AIKUISTEN AMK-TUTKINTOON JOHTAVA JA YLEMPÄÄN AMK- TUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS KEVÄÄLLÄ 2014 23.5.2013 AIKUISTEN AMK-TUTKINTOON JOHTAVA JA YLEMPÄÄN AMK- TUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS KEVÄÄLLÄ 2014 1. Valinnan yleisperiaatteet Ammattikorkeakoulujen aikuiskoulutuksena järjestettävään AMK-tutkintoon

Lisätiedot

Tampereen yliopisto HAKEMINEN JA VALINTAOPAS

Tampereen yliopisto HAKEMINEN JA VALINTAOPAS Tampereen yliopisto Valintaopas 2013 HAKEMINEN JA VALINTAOPAS Hakeminen sähköisesti: www.yliopistohaku.fi Paperisten hakulomakkeiden tilaaminen, ks. s. 14. Valintaoppaan tilaus: osoitteesta www.uta.fi/opiskelijaksi/tilaus.html

Lisätiedot

Hakijan kalenteri. Liiketalouden ko 3.6.2009 Tietojenkäsittelyn ko 4.6.2009

Hakijan kalenteri. Liiketalouden ko 3.6.2009 Tietojenkäsittelyn ko 4.6.2009 Hakijan kalenteri Kevään 2009 yhteishaku Suomenkielinen koulutus 23.3. 9.4.2009 HAKUAIKA. Hakija täyttää yhteishakulomakkeen osoitteessa www.amkhaku.fi hakuajan päättymispäivään klo 16.15 mennessä. 19.5.

Lisätiedot

HAKIJAN OPAS AIKUISKOULUTUS

HAKIJAN OPAS AIKUISKOULUTUS 1 HAKIJAN OPAS AIKUISKOULUTUS kevät 2013 AMK-tutkintoon johtava aikuiskoulutus Hakuaika 4.3. 3.4.2013 Lisätietoja koulutuksista löydät nettisivuiltamme osoitteesta www.mamk.fi/koulutus/amk-tutkinnot_nuoret_ja_aikuiset

Lisätiedot

Kaikki mitä tarvitset

Kaikki mitä tarvitset hakuopas 2o13 JOENSUUN KAMPUS n. 7 700 tutkinto-opiskelijaa vuonna 2012 valittiin lähes 1 800 uutta opiskelijaa koulutusta humanistisella, kauppatieteellisellä, kasvatustieteellisellä, matemaattis-luonnontieteellisellä,

Lisätiedot

Tampereen yliopisto HAKEMINEN JA VALINTAOPAS

Tampereen yliopisto HAKEMINEN JA VALINTAOPAS Tampereen yliopisto Valintaopas 2014 HAKEMINEN JA VALINTAOPAS Hakeminen sähköisesti: www.yliopistohaku.fi Paperisten hakulomakkeiden tilaaminen, ks. s. 14. Valintaoppaan tilaus: osoitteesta www.uta.fi/opiskelijaksi/tilaus.html

Lisätiedot

KÄYTTÄYTYMISTIETEELLINEN TIEDEKUNTA HAKUOPAS 2015 1(39)

KÄYTTÄYTYMISTIETEELLINEN TIEDEKUNTA HAKUOPAS 2015 1(39) KÄYTTÄYTYMISTIETEELLINEN TIEDEKUNTA HAKUOPAS 2015 1(39) SISÄLLYS 1 HAKEMINEN... 4 1.1 Hakulomakkeet... 4 1.2 Hakukelpoisuus ja hakemuksen liitteet... 5 1.2.1 Päävalinta... 5 1.2.2 Avoimen yliopiston opintojen

Lisätiedot

23.5.2014. Arenen opiskelijavalintaprojekti (pj. Petteri Ikonen/Kyamk, Riitta Rissanen/Arene)

23.5.2014. Arenen opiskelijavalintaprojekti (pj. Petteri Ikonen/Kyamk, Riitta Rissanen/Arene) VALINTAPERUSTESUOSITUS 2015 23.5.2014 Arenen opiskelijavalintaprojekti (pj. Petteri Ikonen/Kyamk, Riitta Rissanen/Arene) Sisällysluettelo A. AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS... 4 1. YLEISOSIO...

Lisätiedot

HAKIJAN. www.kyamk.fi/hakijalle KYAMK

HAKIJAN. www.kyamk.fi/hakijalle KYAMK HAKIJAN KYAMK OPAS OPAS Kevät 2014 Vieraskielisen koulutuksen yhteishaku 7.1. 11.2.2014 Nuorten koulutuksen yhteishaku 3.3. 1.4.2014 Aikuiskoulutuksen yhteishaku 3.3. 1.4.2014 YAMK-tutkinnot 3.3. 1.4.2014

Lisätiedot

SORA lainsäädännön aiheuttamat muutokset ammatillisessa peruskoulutuksessa ja ammatillisessa aikuiskoulutuksessa. Aira Rajamäki, Opetushallitus 2012

SORA lainsäädännön aiheuttamat muutokset ammatillisessa peruskoulutuksessa ja ammatillisessa aikuiskoulutuksessa. Aira Rajamäki, Opetushallitus 2012 SORA lainsäädännön aiheuttamat muutokset ammatillisessa peruskoulutuksessa ja ammatillisessa aikuiskoulutuksessa Aira Rajamäki, Opetushallitus 2012 Valmisteluvaiheet ja keskeiset säädökset OPM:n työryhmä

Lisätiedot

YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIEDEKUNTA

YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIEDEKUNTA YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIEDEKUNTA Sisältö YHTEISKUNTATIETEELLISEN TIEDEKUNNAN TUTKINTOJA...176 VALTIOTIETEIDEN KANDIDAATIN JA MAISTERIN TUTKINTO...177 VALINTAMENETTELY: FILOSOFIA, SOSIAALITIETEET, POLIITTINEN

Lisätiedot

VALINTAOPAS 2015 Turun yliopisto

VALINTAOPAS 2015 Turun yliopisto VALINTAOPAS 2015 Turun yliopisto Hae arvostettuun koulutukseen ainutlaatuisessa ympäristössä Kansainvälisesti tunnetussa Turun yliopistossa on yli 20 000 opiskelijaa ja 3300 tutkijaa, opettajaa, professoria

Lisätiedot

Teatterikorkeakoulun opiskelijavalinnat 2014 Yleiset ohjeet hakijalle

Teatterikorkeakoulun opiskelijavalinnat 2014 Yleiset ohjeet hakijalle Teatterikorkeakoulun opiskelijavalinnat 2014 Yleiset ohjeet hakijalle Taideyliopisto aloitti toimintansa vuoden 2013 alussa, kun Kuvataideakatemia, Sibelius-Akatemia ja Teatterikorkeakoulu yhdistyvät.

Lisätiedot

Yhtymähallitus 15.12.2011/ 144

Yhtymähallitus 15.12.2011/ 144 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän menettelytapaohjeet kurinpidollisissa asioissa sekä opiskeluoikeuden pidättämisessä, peruuttamisessa ja palauttamisessa Yhtymähallitus 15.12.2011/ 144 Koulutusjohtaja 20.1.2012

Lisätiedot

erillisvalintojen hakuopas 2o13

erillisvalintojen hakuopas 2o13 erillisvalintojen hakuopas 2o13 Kaikki mitä tarvitset JOENSUUN KAMPUS n. 7 700 tutkinto-opiskelijaa vuonna 2012 valittiin lähes 1 800 uutta opiskelijaa koulutusta humanistisella, kauppatieteellisellä,

Lisätiedot

HAKIJAN OPAS ylempi amk

HAKIJAN OPAS ylempi amk 1 HAKIJAN OPAS ylempi amk kevät 2013 Ylempään AMK-tutkintoon johtava koulutus Hakuaika 4.3. 3.4.2013 Lisätietoja koulutuksista löydät nettisivuiltamme osoitteesta www.mamk.fi/koulutus/ylemmat_amk-tutkinnot

Lisätiedot

Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Perustason opiskelijavalinta

Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Perustason opiskelijavalinta Perustason opiskelijavalinta Valintaopas 2013 Perustason valintaopas Tämä valintaopas on kirjoitettu auttamaan hakija läpi n Helsingin yksikön hakuprosessi. un haettaessa noudatetaan ensisijaisesti tässä

Lisätiedot