Rautjärven kunta Pöytäkirja 6/

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Rautjärven kunta Pöytäkirja 6/2015 89"

Transkriptio

1 Rautjärven kunta Pöytäkirja 6/ Sivistyslautakunta Aika klo 14:00-15:30 Paikka Leirimaja Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 54 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta Sivistystoimen toimen vuosineljännestoteutuma Kirjastoselvitys Ilmoitusasiat Viranhaltijapäätökset Koulukuljetusreittien muutostarpeet 102

2 Rautjärven kunta Pöytäkirja 6/ Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot Läsnä Kääriä Krista 14:00-15:30 puheenjohtaja Näränen Timo 14:00-15:30 varapuheenjohtaja Mikkonen Timo 14:00-15:30 jäsen Paajanen Marika 14:00-15:30 jäsen Repo Krista 14:00-15:30 jäsen Sivenius Päivi 14:00-15:30 jäsen Tiainen Jorma 14:00-15:30 jäsen Tervonen Timo 14:00-15:30 kh edustaja Toppinen Eila 14:00-15:30 sivistystoimenjoht aja Käsitellyt asiat Allekirjoitukset Krista Kääriä Puheenjohtaja Eila Toppinen Pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus Päivi Sivenius Pöytäkirjantarkastaja Krista Repo Pöytäkirjantarkastaja Pöytäkirjan nähtävilläpito Rautjärven kunnantalo, yhteispalvelupiste :00 Päivi Kujantola-Nupponen keskusarkistonhoitaja

3 Rautjärven kunta Pöytäkirja 6/ Sivistyslautakunta Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Sivltk Valmistelija: Eila Toppinen, sivistystoimenjohtaja, p , s-posti: Kokous todetaan Hallintosäännön 4. luvun 3. :n mukaisesti laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

4 Rautjärven kunta Pöytäkirja 6/ Sivistyslautakunta Pöytäkirjan tarkastajien valinta Sivltk Valmistelija: Eila Toppinen, sivistystoimenjohtaja, p , s-posti: Kokouksen pöytäkirja tarkastetaan kunnan yhteispalvelupisteessä perjantaina Pöytäkirjan tarkastusvuorossa ovat Päivi Sivenius ja Krista Repo.

5 Rautjärven kunta Pöytäkirja 6/ Sivistyslautakunta Sivistystoimen toimen vuosineljännestoteutuma Sivltk Valmistelija: Eila Toppinen, sivistystoimenjohtaja, p , s-posti: Talousarvion täytäntöönpano-ohjeen mukaan toimialojen talousarvioiden neljännesvuositoteumat tulee käsitellä lautakunnissa. Sivistyslautakunnan alaisen toiminnan toimintakatteen käyttöprosentti on 45,1 %. Lautakunta hyväksyy sivistystoimen vuoden 2015 talousarvion toisen neljännesvuositoteuman Oheisena: Sivistystoimen toteutumavertailu Liitteet Liite 1 Sivistystoimen toteumavertailu

6 Rautjärven kunta Pöytäkirja 6/ Sivistyslautakunta Kunnanhallitus Sivistyslautakunta Sivistyslautakunta Kirjastoselvitys / /2014 Sivltk Valmistelija: Eila Toppinen, sivistystoimenjohtaja, p , s-posti: Rautjärven kunnan taloussuunnitelmaan sivistystoimen toiminnallisiksi muutoksiksi vuosille on mm. kirjastotoimeen kirjattu euron säästötavoite. Valtuuston hyväksymän taloussuunnitelman mukaan Asemankirjaston palvelua korvaavat toiminnot selvitetään vuoden 2015 aikana. Säästön aikaansaaminen edellyttää yhden henkilön työpanoksen vähentämistä sekä säästöjä kiinteistö- ja aineistomenoissa. Sivistystoimenjohtaja ja vs. kirjastonjohtaja ovat tehneet vaihtoehtolaskelmia, mitä yhden henkilön työpanoksen vähentäminen tarkoittaisi yksikköjen aukioloaikoihin ja tehtävien hoitamiseen. Vaihtoehdot on kuvattu oheisissa liitteissä. Lautakunta päättää selvitystyön etenemisen aikataulun ja sen, mitä vaihtoehtoja otetaan jatkovalmisteluun. Lautakunta kävi keskustelun liitteen mukaisista vaihtoehdoista, jotka ovat: 1) Asemankirjaston toiminta lakkautetaan ja kirjaston toiminta keskitetään pääkirjastoon 2) Asemankirjaston aukiolo vähennetään kahteen päivään 3) Asemankirjaston aukiolo vähennetään yhteen päivään 4) Itsepalvelukirjasto 5) Kylätalo (ei virallista kirjastotoimintaa) 6) Jokin muu? Lautakunta päätti esittää kunnanhallitukselle, että lukien Asemankirjasto on auki kahtena päivänä viikossa, neljä (4) tuntia päivässä. Aukiolotuntien määrä vähenee nykyisesti 19 tunnista

7 Rautjärven kunta Pöytäkirja 6/ Sivistyslautakunta Kunnanhallitus Sivistyslautakunta Sivistyslautakunta kahdeksaan tuntiin (vähennys 11 tuntia/vk). Kirjastonjohtaja päättää aukiolopäivät ja kellonajat niin, että aukiolo palvelee sekä aamupäivällä että illalla kirjastossa asioivia. Aukiolotunnit tulee sijoittaa sellaiseen aikaan, jolloin asiakkaista on aiemman kokemuksen mukaan ollut eniten. Lisäksi tulee ottaa huomioon, että aamupäivän aukiolo sattuu asiointiliikenteen kanssa samalle päivälle. Kh Myös pääkirjaston aukioloaikojen supistamisessa tulee ottaa huomioon torstain palveluliikenteen ajopäivä sekä toripäivä, jolloin aukiolon pitää alkaa klo 10. Muina päivinä aukiolon alkaminen tulisi sijoittaa samaan aikaan, jottei kirjaston aukiolosta tulisi kovin sekavaa. Pääkirjasto on auki edelleen viitenä päivänä viikossa. Säästöä kirjaston aukiolojen supistamisesta syntyy yhden henkilön vähentämisestä noin euroa. Llisäksi lautakunta esittää säästettäväksi materiaalihankinnoista 6000 euroa (lehdet ja kirjat). Lautakunta seuraa edelleen lainaus- ja kävijämäärien kehitystä. Valmistelija: Harri Anttila, kunnanjohtaja p , s-posti: Talousarviossa sitovaksi tavoitteeksi on asetettu: "Ase man kirjaston palvelua korvaavat toiminnot selvitetään vuoden 2015 ai ka na, säästö euroa." Sivistyslautakunnan esityksen perusteella talousarvion tavoitteeksi ase tetus ta säästötavoitteesta jäädään euroa, ei päätös sisällä selvitystä kor vaa vis ta toiminnoista. Päätöksen valmistelussa ei myöskään ole kuultu henkilöstöä, jonka työsuh tei siin tai olosuhteisiin päätös vaikuttaa. Kj:n ehdotus: Kunnanhallitus palauttaa asian sivistylautakunnan valmisteltavaksi. Toimin nan järjestämisen vaihtoehdoista tulee tehdä riittävä selvitys. Vaih to ehto jen tulee perustua valtuuston määrittelemään euron sääs tö ta voittee seen. Selvityksen aikana tulee kuulla henkilöstön ja käyttäjien nä kemyk set.

8 Rautjärven kunta Pöytäkirja 6/ Sivistyslautakunta Kunnanhallitus Sivistyslautakunta Sivistyslautakunta Sivltk Valmistelija: Eila Toppinen, sivistystoimenjohtaja, p , s-posti: ei Lautakunta päättää, että yt-lain (449/2007, laki työnantajan ja henkilöstön vä li ses tä yhteistoiminnasta kunnassa) mukainen henkilöstön kuuleminen pi de tään ja kuntalain (363/195) mukainen kuntalaisten kuu le minen keskiviikkona klo 18 Rautjärven aseman koulun ruokalassa. Kuu le mis ti lai suu des sa ovat paikalla valtuuston, kunnanhallituksen ja si vistys lau ta kun nan puheenjohtajat, sivistyslautakunnan varapuheenjohtaja, kun nan joh ta ja ja sivistystoimenjohtaja. Kuulemisten jälkeen lautakunta tekee esityksen kirjaston toiminnan uu delleen jär jes te lyis tä elokuun kokouksessa Sivltk Valmistelija: Eila Toppinen, sivistystoimenjohtaja, p , s-posti: Kirjaston vakinaista henkilöstöä on kuultu Suunniteltu henkilöstövähennys on ollut työntekijöiden tiedossa ja se koetaan erittäin ikävänä asiana. Kukaan kirjastovirkailijoista ei ole halukas uudelleen kouluttautumaan ja siirtymään työnantajan tarjoamiin muihin tehtäviin varhaiskasvatuksessa tai ruokahuollossa, joten ainoaksi vaihtoehdoksi jää yhden kirjastovirkailijan irtisanominen. KVTES:n mukaan taloudellisesta tai tuotannollisesta syystä johtuvan työntekijän irtisanomisen yhteydessä on mahdollisuuksien mukaan noudatettava sääntöä, jonka mukaan viimeksi irtisanotaan kunnan toiminnalle tärkeitä työntekijöitä ja saman työnantajan työssä osan työkyvystään menettäneitä. Jos työntekijät ovat näillä perusteilla samanarvoisia, kiinnitetään huomiota myös työntekijän huoltovelvollisuuden määrään ja palvelussuhteen kestoaikaan. Kunnan hallintosäännön 7. luvun 10 :n mukaan irtisanomisesta päättää se, joka valitsee työntekijän työsopimussuhteeseen, eli tässä tapauksessa kirjastonjohtaja. Kunnan kirjastotoimen järjestämistä koskeva kuntalaisten kuulemis- ja keskustelutilaisuus pidettiin Rautjärven aseman koululle keskiviikkona Tilaisuudessa oli 55 henkilöä. Aluksi kunnanjohtaja kertoi kunnan taloudellisesta tilanteesta ja tiedossa olevista säästöpaineista.

9 Rautjärven kunta Pöytäkirja 6/ Sivistyslautakunta Kunnanhallitus Sivistyslautakunta Sivistyslautakunta Tämän jälkeen sivistystoimenjohtaja esitteli koosteen tehdystä kirjastoselvityksestä. Myös kunnanhallituksen ja valtuuston puheenjohtajat käyttivät alustuspuheenvuorot. Puheenvuoroja Asemankirjaston toiminnan jatkamisen puolesta käytettiin runsaasti. Useassa puheenvuorossa koettiin, ettei suunniteltu kirjastoleikkaus kohtele kuntalaisia tasapuolisesti. Kunnan eteläpään asukkaat jäävät eriarvoiseen asemaan. Jos täytyy säästää, niin säästö tulee toteuttaa niin, että pääkirjasto on kiinni 1-2 päivänä viikossa, jolloin vastaavasti Asemankirjasto on auki. Vapaa-ajanasukkaat antoivat kiitosta Rautjärven kunnan kirjastolle. He korostivat kirjaston ja kirjan arvoa. Kirjasto lisää myös alueen viihtyisyyttä ja yhteenkuuluvuutta. Kirjasto on suomalaisen kulttuurin ylpeydenaihe. Vapaa-ajanasukkaat kokevat, että kirjasto on ainoa kunnan palvelu, mitä he saavat ja sitä ei saa lopettaa. Koettiin, että suunniteltu kirjaston lakkauttaminen vesittää hyvin käynnistyneen ja edenneen Asemanseudun kehittämisohjelman. Todettiin, että jos nyt kirjaston lakkautuspäätös tehdään, niin se on lopullinen. Esille tuotua kylätaloajatusta ei pidetty kannatettavana. Se ei korvaisi kirjastoa. Esitettiin selvitettäväksi myös itsepalvelukirjaston mahdollisuus Asemanseudulla. Asia luvattiin selvittää. Epäiltiin, etteivät lapsiperheet enää muuta Asemanseudulle, jos kirjaston toiminta lakkaa. Tuotiin esille kirjaston merkitys alueen lapsille. Kirjasto on heille tärkeä oppimisympäristö. Lopuksi kunnanjohtaja veti yhteen esille tulleita ajatuksia. Hän korosti pohdittavaksi, mikä kirjasto on. Se ei ole pelkkä lainausasema. Selvitystyötä jatketaan esille tulleiden ajatusten pohjalta ja siihen tehdään tarkennuksia. Sen jälkeen asia siirtyy sivistyslautakunnan, kunnanhallituksen ja valtuuston päätettäväksi. Kuulemisten jälkeen selvitystyötä on jatkettu. Täydennykset ja tarkennukset on tehty oheiseen liitteeseen (kirjastoselvitys 2015, siv.ltk , versio 3). Selvitysten pohjalta valtuuston määrittelemän sitovan euron säästötavoitteen saavuttaminen on mahdollista ainoastaan niin, että

10 Rautjärven kunta Pöytäkirja 6/ Sivistyslautakunta Kunnanhallitus Sivistyslautakunta Sivistyslautakunta kirjaston toiminta keskitetään pääkirjastoon. Kirjastotoimesta ei ole mahdollista muulla tavoin säästää vaadittua summaa. Pääkirjaston toiminnot (lainaustoiminta, internet-pääte, lehtienlukusali, näyttelyt, kokoustila, erilaiset tapahtumat, kunnan kulttuuritoimi) ovat siinä määrin laajemmat kuin Asemankirjastossa, että pääkirjaston kiinnipitäminen useana viikonpäivänä ei ole perusteltua. Kirjaston toiminta vaatii myös paljon taustatyötä ja johtamista, eikä tätä resurssia ole järkevää hajauttaa. Kirjaston toiminnassa korostuu myös entistä enemmän osaaminen ja palvelujen laatu, mikä toteutuu paremmin pääkirjastossa kirjastonjohtajan asiantuntemukseen perustuen. Sivistyslautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että Asemankirjaston toiminta lakkaa lukien. Samasta ajankohdasta pääkirjaston aukiolopäivät supistuvat neljään päivään viikossa. Pääkirjaston aukiolotuntien vähennys on yhdeksän tuntia (-21 %) lukien yksi kirjastovirkailija irtisanotaan taloudellisista tai tuotannollisista syistä työsopimuslain, yt-lain, KVTES:n ja kunnan hallintosäännön määräyksiä noudattaen. Aineistohankinnoissa vaadittu säästö kohdistuu pääkirjaston kirja- ja lehtitilauksiin. Ase mankirjaston palvelua pääasialliset korvaavat toiminnot ovat: Heili-kirjastojärjestelmän kirjastokortti mahdollistaa asioinnin Etelä-Karjalan kahdeksan kunnan kirjastoissa. Lähimmät kirjastopalvelut ovat Simpeleellä, Ruokolahdella ja Vuoksenniskalla, joiden käyttäjiksi Asemankirjaston asiakkaiden toivotaan siirtyvän. Koulu ja päiväkoti voivat tehdä pääkirjaston kanssa yhteistyötä niin, että sopimuksen mukaan pääkirjastosta tuodaan kirjoja päiväkodin ja koulun käyttöön. Koulun ja päiväkodin kirjastoon tutustumisretket on mahdollista yhdistää muihin käynteihin Simpeleellä (urheilukisat ja muut yhteiset tapahtumat). Asemankirjaston lasten ja nuorten kirjat siirretään koululle ja päiväkotiin siinä määrin kuin niitä yksiköihin mahtuu. Palveluliikenteen asiakkailla on mahdollisuus asioida Simpeleen pääkirjastossa varsinkin nyt, kun elokuusta 2015 alkaen Simpeleellä oloaikaa on pidennetty. Lisäksi sähköisiä palveluja tulee kehittää niin, että kirjan lainaaminen verkon välityksellä tulisi mahdolliseksi. Lainauksen voisi tehdä itse verkossa ja kirja tulisi esim. postin välityksellä kotiin.

11 Rautjärven kunta Pöytäkirja 6/ Sivistyslautakunta Kunnanhallitus Sivistyslautakunta Sivistyslautakunta Lautakunnan jäsen Timo Näränen teki kokouksessa esittelijän ehdotuksesta poikkeavan vastaehdotuksen, jota kaikki lautakunnan jäsenet kannattivat. Ehdotuksen mukaan sivistyslautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että Asemankirjaston toimintaa ei lakkauteta. Vuoden 2016 alusta lukien Asemankirjasto on auki yhtenä päivänä viikossa kuusi tuntia ja vastaavasti Simpeleen pääkirjasto on yhden päivän viikossa kiinni. Pääkirjaston aukiolotunteja vähennetään yhdeksän tuntia. Timo Näränen perusteli ehdotustaan kuntalaisten tasapuolisella kohtelulla. Muilta osin ehdotut säästöt toteutetaan sivistystoimenjohtajan esityksen mukaan. Kunnanvaltuuston sitovasta säästötavoitteesta jää puuttumaan euroa. Lautakunnan puheenjohtaja totesi, että asiassa on tehty esittelijän ehdotuksesta poikkeava kannatettu ehdotus, joten on suoritettava äänestys. Äänestystavaksi todettiin, että esittelijän ehdotusta kannattavat äänestävät "JAA" ja Timo Näräsen tekemään vastaehdotusta kannattavat äänestävät "EI". Suoritetusta äänestyksessä esittelijän ehdotus sai 0 (nolla) ääntä ja Timo Näräsen vastaehdotus 7 (seitsemän) ääntä. Näin ollen Timo Näräsen tekemä vastaehdotus tuli sivistyslautakunnan päätökseksi. Liitteet Liite 2 Kirjastotoimen tilastotietoja Liite 3 Rautjärven Asemanseudun kirjaston lakkauttaminen, Rautjärven Asemanseudun kyläyhdistys ry:n kirje Liite 4 Kirjastoselvitys 2015 (siv.ltk , versio 3) Oheismateriaali Kirjastoselvitys versio 2

12 Rautjärven kunta Pöytäkirja 6/ Sivistyslautakunta Ilmoitusasiat Sivltk Valmistelija: Eila Toppinen, sivistystoimenjohtaja, p , s-posti: Sivistyslautakunnalle tulleita ilmoitusasioita: Opetus- ja kulttuuriministeriö, , OKM/753/520/2015, erityisavustuksen myöntäminen perusopetuksen erityisopetuksen laadun kehittämiseen ja siihen liittyvään koulunkäyntiavustajien palkkaamiseen (palkkaukseen euroa, henkilöstön koulutukseen euroa). Opetushallitus , 62/530/2015, avustus oppimisen tukemiseen ja laajentamiseen mobiililaittein, valtionavustushakemusta koskeva päätös. Avustusta ei myönnetty. Päätöksen perustelut: Laite- ja tietoverkkohankintojen osuus hankkeen kokonaiskustannuksista on liian suuri /88, tekninen lautakunta, pöytäkirjan ote, Kivijärven koulun viereisen rivitalon pienryhmätila (siirrettävä väistötila). Sivistyslautakunta merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi.

13 Rautjärven kunta Pöytäkirja 6/ Sivistyslautakunta Viranhaltijapäätökset Sivltk Valmistelija: Eila Toppinen, sivistystoimenjohtaja, p , s-posti: Lukion rehtori: /5, opiskelijaksi valitseminen Rautjärven lukioon alkaen. Kivijärven koulun koulunjohtaja /1, koulunkäyntiavustajan sijaisuuden täyttäminen. Sivistystoimenjohtaja: /2, Ruokapalvelu Rosmariinin padan hankinta. Lautakunta merkitsee päätöksen tiedoksi ja päättää, ettei kuntalain 51.2 :n perusteella oteta asioita erikseen lautakunnan käsiteltäväksi.

14 Rautjärven kunta Pöytäkirja 6/ Kunnanhallitus Sivistyslautakunta Koulukuljetusreittien muutostarpeet 149/ /2015 Kh Kunnanhallituksen 2. vpj Teemu Europaeus toi esille, että syksyn kou lu kulje tus rei tit ovat osoittautuneet pienimmille lapsille kohtuuttomiksi, vaikka päi vit täi nen kuljetusaikamaksimi ei ylitykään. Viime vuodesta lähtöaika on ai kais tu nut 20 minuuttia, joka sekin jo aiheutti ongelmia. Yhdellä reitillä lasten tulee nousta jo 1,5 tuntia ennen koulun alkua kul jetuk seen, jolloin koulua varten täytyy herätä heti klo 6.00 jälkeen. Tällöin yö unet jäävät liian lyhyiksi. Ongelmaa voitaisiin korjata reitittämällä kuljetuksia uudelleen. Kunnanhallitus edellyttää yksimielisesti, että sivistyslautakunnan tulee valmis tel la ja päättää koulukuljetusten reititys uudelleen niin, että se on kohtuul li nen esi- ja alkuopetuksessa oleville oppilaille. Kunnanvaltuuston 2. varapuheenjohtaja Timo Paajanen poistui ko koukses tä tämän asian käsittelyn aikana klo Sivltk Valmistelija: Eila Toppinen, sivistystoimenjohtaja, p , s-posti: Lautakunta toteaa, että koulukuljetusten hankintapäätökset ovat saaneet lain voiman ja kuljetussopimukset on allekirjoitettu. Reittien uudelleen suunnittelu edellyttäisi voimassa olevien sopimusten irtisanomista ja uutta kilpailutusta. Tämänhetkisen tiedon mukaan perusopetuslain ja -asetuksen määräyksiä ei rikota minkään reitin osalta. Pisimmät esi- ja alkuopetuksen oppilaiden kuljetus- ja odotusajat tulevat reitillä Peruspohjantie-Sarajärventie-Änkiläntie-Simpele. Ainoa vaihtoehto aikojen merkittävään lyhentämiseen on ottaa reitille toinen auto, mikä tulee aiheuttamaan lisäkustannuksia. Syyskuun kokoukseen mennessä selvitetään mahdollisuudet ja kustannukset reitin Peruspohjantie-Sarajärventie-Änkiläntie-Simpele matka- ja odotusaikojen lyhentämiseen.

15 Rautjärven kunta Pöytäkirja 6/ Oikaisuvaatimusohjeet Muutoksenhakukielto ja perusteet Päätöksistä :t 54, 55, 57, 58, 59 ei saa tehdä Kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Oikaisuvaatimusoikeus Päätöksiin :t 56 tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimusviranomainen Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään: Rautjärven sivistyslautakunta Simpeleentie Simpele f: s-posti: Oikaisuvaatimusaika Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä: Oikaisuvaatimuksen sisältö Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Oikaisuvaatimus on toimitettava Rautjärven sivistyslautakunnalle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Tiedoksiantotodistus (x) Lähetetty tiedoksi kirjeellä (Kuntalaki 95 ) Vastaanottaja: Rautjärvellä Lähettäjän allekirjoitus ( ) Luovutettu asianosaiselle Rautjärvellä / 20 Luovuttaja Vastaanottaja Tuomioistuinen ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/93) 3 :n nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa 90 euroa.

Rautjärven kunta Pöytäkirja 8/2015 160. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele

Rautjärven kunta Pöytäkirja 8/2015 160. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele Rautjärven kunta Pöytäkirja 8/2015 160 Kunnanhallitus Aika 01.06.2015 klo 14:00-16:17 Paikka Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 89 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Rautjärven kunta Pöytäkirja 9/2015 182. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele

Rautjärven kunta Pöytäkirja 9/2015 182. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele Rautjärven kunta Pöytäkirja 9/2015 182 Kunnanhallitus Aika 15.06.2015 klo 14:00-18:06 Paikka Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 101 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Rautjärven kunta Pöytäkirja 9/2014 145

Rautjärven kunta Pöytäkirja 9/2014 145 Rautjärven kunta Pöytäkirja 9/2014 145 Tekninen lautakunta Aika 10.09.2014 klo 16:00-17:40 Paikka Rautjärven kunnantalo, valtuustosali, Simpele Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 80 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

Rautjärven kunta Pöytäkirja 20/2014 1. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele

Rautjärven kunta Pöytäkirja 20/2014 1. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele Rautjärven kunta Pöytäkirja 20/2014 1 Kunnanhallitus Aika 22.12.2014 klo 14:44-17:17 Paikka Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 268 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Rautjärven kunta Pöytäkirja 6/2015 130. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele

Rautjärven kunta Pöytäkirja 6/2015 130. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele Rautjärven kunta Pöytäkirja 6/2015 130 Tekninen lautakunta Aika 17.06.2015 klo 16:00-18:14 Paikka Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 76 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Rautjärven kunta Pöytäkirja 5/2015 95. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele

Rautjärven kunta Pöytäkirja 5/2015 95. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele Rautjärven kunta Pöytäkirja 5/2015 95 Tekninen lautakunta Aika 20.05.2015 klo 15:30-18:08 Paikka Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 56 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 110

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 110 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 110 Kasvatus- ja opetuslautakunta 12.05.2015 AIKA 12.05.2015 klo 18:45-20:00 PAIKKA Lempäälän Ehtookoto, Katepalintie 9 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 49 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN

Lisätiedot

Rautjärven kunta Pöytäkirja 2/2014 1

Rautjärven kunta Pöytäkirja 2/2014 1 Rautjärven kunta Pöytäkirja 2/2014 1 Kunnanhallitus Aika 03.02.2014 klo 15:00-17:10 Paikka Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 25 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

Rautjärven kunta Pöytäkirja 5/2014 1. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele

Rautjärven kunta Pöytäkirja 5/2014 1. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele Rautjärven kunta Pöytäkirja 5/2014 1 Kunnanhallitus Aika 31.03.2014 klo 12:30-16:08 Paikka Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 70 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Rautjärven kunta Pöytäkirja 7/2014 1. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Simpele

Rautjärven kunta Pöytäkirja 7/2014 1. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Simpele Rautjärven kunta Pöytäkirja 7/2014 1 Kunnanhallitus Aika 05.05.2014 klo 14:00-16:34 Paikka Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Simpele Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 98 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 4/2015 74

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 4/2015 74 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 4/2015 74 Sivistyslautakunta Aika 24.06.2015 klo 16:30-18:42 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 47 Vuoden 2015 kulttuuri-, liikunta-

Lisätiedot

Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/2014 1

Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/2014 1 Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/2014 1 Kunnanvaltuusto Aika 07.04.2014 klo 19:00-20:10 Paikka Rautjärven kunnantalo, valtuustosali, Simpele Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 08.10.2014 AIKA 08.10.2014 klo 17:30 22:36 PAIKKA Sosiaali ja terveysaseman kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 83 KOKOUKSEN

Lisätiedot

Ylä-Savon ammattiopiston, Hingunniemi, Wanha isosali

Ylä-Savon ammattiopiston, Hingunniemi, Wanha isosali PÖYTÄKIRJA 7/2015 121 (15) Yhtymähallitus 17.06.2015 AIKA 17.06.2015 klo 15:00-15:50 PAIKKA Ylä-Savon ammattiopiston, Hingunniemi, Wanha isosali KÄSITELLYT ASIAT 62 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 13.01.2015 AIKA 13.01.2015 klo 17:30-18:45 PAIKKA Sosiaali- ja terveysaseman kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 3/2014 33

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 3/2014 33 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 3/2014 33 Sivistyslautakunta 15.09.2014 AIKA 15.09.2014 klo 18:35-19:30 PAIKKA Johtokeskus KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 35 28 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 5/2014 45. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 5/2014 45. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 5/2014 45 Kunnanhallituksen henkilöstöjaosto Kokousaika 21.11.2014 klo 13:15-14:00 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2013 112. Sivistyslautakunta 02.10.2013. Aika 02.10.2013 klo 18:00-18:30. Käsitellyt asiat

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2013 112. Sivistyslautakunta 02.10.2013. Aika 02.10.2013 klo 18:00-18:30. Käsitellyt asiat Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2013 112 Sivistyslautakunta 02.10.2013 Aika 02.10.2013 klo 18:00-18:30 Paikka Kuntala Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 63 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 114 64 Pöytäkirjan

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 273

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 273 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 273 Kunnanhallitus 17.09.2013 AIKA 17.09.2013 klo 13:00-17:25 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 173 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 351

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 351 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 351 Kunnanhallitus 07.11.2013 AIKA 07.11.2013 klo 15:00-17:40 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 254 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Aki Heikkilä ja Hanna Nuutinen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Aki Heikkilä ja Hanna Nuutinen. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 113 Kunnanhallitus Aika 24.03.2014 klo 16:00-18:40 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012

VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012 VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012 Kokousaika Torstaina 06.09.2012 klo 18.30 Kokouspaikka Teknisen toimiston kokoushuone Osallistujat Päätöksentekijät Himanen Sirpa Laitinen

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 10/2015 246. Kunnanhallitus 15.06.2015. Aika 15.06.2015 klo 17:30-19:30. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 10/2015 246. Kunnanhallitus 15.06.2015. Aika 15.06.2015 klo 17:30-19:30. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 10/2015 246 Kunnanhallitus 15.06.2015 Aika 15.06.2015 klo 17:30-19:30 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 157 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Anne Marttila-Inkilä ja Hanna Nuutinen. Sivu 25 Kunnanvaltuuston 15.12.2014 pidetyn kokouksen päätösten

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Anne Marttila-Inkilä ja Hanna Nuutinen. Sivu 25 Kunnanvaltuuston 15.12.2014 pidetyn kokouksen päätösten LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 37 Kunnanhallitus Aika 02.02.2015 klo 17:00-19:50 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin lailliseksi

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Konserni- ja henkilöstöjaosto 18.02.2015 AIKA 18.02.2015 klo 16:30-17.37 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Luottokorttien

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1(19)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1(19) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1(19) Sivistyslautakunta 14.04.2015 AIKA 14.04.2015 klo 17:50-18:55 PAIKKA Kaupunginhallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 9 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2014 411

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2014 411 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2014 411 Kunnanhallitus 02.12.2014 AIKA 02.12.2014 klo 09:00-15:00 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 234 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 117

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 117 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 117 Sivistyslautakunta 07.08.2013 AIKA 07.08.2013 klo 18:30-19:36 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 79 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2015 1

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2015 1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2015 1 Perusturvalautakunta Aika 28.04.2015 klo 12:00-16:16 Paikka Kiteen perusturvalakeskuksen hallintorakennus, Savikontie 15, 82500 Kitee Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot

Lisätiedot

Rautjärven kunta Pöytäkirja 10/2014 1. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Simpele

Rautjärven kunta Pöytäkirja 10/2014 1. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Simpele Rautjärven kunta Pöytäkirja 10/2014 1 Kunnanhallitus Aika 16.06.2014 klo 14:00-17:27 Paikka Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Simpele Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 136 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot