JULKISUUSLAINSÄÄDÄNTÖ JA TIEDON ANTAMINEN ASIASTA/ASIAKIRJASTA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "JULKISUUSLAINSÄÄDÄNTÖ JA TIEDON ANTAMINEN ASIASTA/ASIAKIRJASTA"

Transkriptio

1 JULKISUUSLAINSÄÄDÄNTÖ JA TIEDON ANTAMINEN ASIASTA/ASIAKIRJASTA Työhallinnon menettelyohje 1. Yleistä työministeriön aikaisemmat kirjeet Työministeriö on lähettänyt seuraavat kirjeet henkilötieto- ja julkisuuslainsäädännön uudistamisesta: , 728/001/99TM Henkilötietoja ja viranomaisten toiminnan julkisuutta koskevan lainsäädännön uudistuminen , 2510/001/99TM Valtion henkilöstön palkkojen julkisuus, Tutkimusluvat , 158/031/2000TM Salassa pidettävien tietojen ja asiakirjojen turvaluokittelu ja merkintäohje , 897/032/2000TM Oikeus luovuttaa ja saada tietoja työvoimapalvelujen tietojärjestelmästä , 897/032/2000TM URA-tietojärjestelmän rekisteri- ja tietojärjestelmäselosteet. Uuden julkisuuslain soveltamisala on laaja, sillä se säätelee kansalaisten tiedonsaannin edistämistä ja hyvän tiedonhallintatavan toteuttamista sekä luo pohjan tietoturvallisuuden kehittämiselle. Laki säätää myös salassa pidettävistä asiakirjoista ja vaitiolovelvollisuudesta. Oikeus saada tietoja viranomaisen asiakirjoista on perusoikeus, mikä ilmennee perustuslain 12 :stä ja julkisuuslain 9 :stä. Lain tulkintaa keskeisesti ohjaavassa 17 :ssä korostetaan mm. tiedonsaantirajoitusten ahdasta tulkintaa, julkisuusperiaatteen tarkoitusta, objektiivisuusvaatimusta, suhteellisuusperiaatetta sekä tiedon pyytäjien tasapuolista kohtelua. Viranomaisen velvollisuus ottaa julkisuusperiaate huomioon toiminnassaan sekä velvollisuus tuottaa ja jakaa tietoa merkitsevät uuden ajattelutavan omaksumista viranomaisen toiminnassa. Samoin vaikuttaa hyvän tiedonhallintatavan omaksuminen. Viranomaisten on selvitettävä, miten asiakirjat tulevat viranomaiselle, miten asiaa / asiakirjaa virastossa käsitellään ja miten ne säilytetään. Tämä koskee sekä paperimuodossa että sähköisessä muodossa olevia asiakirjoja. Viranomaisen on huolehdittava tietojen saatavuudesta (asiakirja löytyy aina), käytettävyydestä (asiakirja on voitava antaa pyytäjälle), eheydestä (asiakirjan sisältö ei ole muuttunut viranomaisen tietämättä sinä aikana, kun asiakirja on viranomaisessa). Viranomaisen on huolehdittava myös tietoturvasta. Lainsäädännön uudistuminen ei sinänsä näytä aiheuttaneen erityisiä ongelmia työhallinnossa. Tässä ohjeessa pyritään keskittymään neuvoihin siitä, miten menetellään erilaisissa konkreettisissa tilanteissa. Tässä ohjeessa keskitytään julkisuuslain soveltamiseen ja henkilötietolakia sivutaan satunnaisesti eikä tässä käsitellä tietojen luovuttamista henkilörekistereistä. On vielä huomattava, että tietojen luovuttamisessa voi julkisuuslain ohella tai sijasta tulla sovellettavaksi myös muissa laeissa olevat erityissäännökset. Työhallinnossa tällaisia on esimerkiksi siviilipalveluslaissa ja työvoimapalvelulaissa. 2. Julkisuuslain tarkoittama viranomainen ja viranomaisen asiakirja Julkisuusperiaatetta sovelletaan viranomaisen asiakirjaan. Viranomaista ja viranomaisen asiakirjaa koskevat käsitteet on määritelty lain 4 ja 5 :ssä. Mikäli viranomaisen asiakirjalta vaadittavat edellytykset eivät täyty, asiakirja jää julkisuuslain soveltamisalan ulkopuolelle.

2 2 Julkisuuslain tarkoittama viranomainen määräytyy lain 4 :n mukaisesti. Viranomaisen määrittely on kattavampi ja laajempi kuin aikaisemmassa laissa. Hallintoviranomaisten lisäksi viranomaisella tarko i- tetaan nyt myös mm. valtion liikelaitoksia sekä toimeksiantotehtävää hoitavaa yksityistä tämän käyttäessä julkista valtaa. Työhallinnossa viimeksi mainittuja edustaa esim. siviilipalveluskeskus sekä yksityiset vastaanottokeskukset ja työvoimakoulutusta antavat oppilaitokset. Luonnollisesti valtion ja kuntien omistamat vastaanottokeskukset sekä työvoimaopisto ovat laissa tarkoitettuja viranomaisia. Ministerivaliokunnat ovat yleensä VN:n sisäistä valmistelua varten asetettuja valmisteluelimiä, eivätkä siis itsenäisiä viranomaisia lukuun ottamatta EU -ministerivalio-kuntaa ja raha-asiainvaliokuntaa. Työhallinnossa toimii eritasoisia johtoryhmiä. Koska ne eivät yleensä tee päätöksiä tai ehdotuksia, vaan ovat johtamisen välineitä, eivät ne ole lain tarkoittamia viranomaisia. Huomattava on, että myös viranomaisen päätöksellä tiettyä tehtävää itsenäisesti hoitamaan asetettua komiteaa, lautakuntaa, toimikuntaa, toimitusmiehiä, työryhmää, projektia tms. pidetään itsenäisenä viranomaisena. Toimeksiantoja kirjoitettaessa on siten syytä jo etukäteen ottaa huomioon ao.elimessä syntyvien asiakirjojen julkisuus, pelisäännöt tietojen antamisesta yms. Työhallinnossa eräs tähän ryhmään kuuluva toimielin on työvoimatoimikunta. Viranomaisen asiakirjan määrittely sisältyy lain 5 :ään. Julkisuuslain tarkoittamalta viranomaisen asiakirjalta edellytetään, että se on syntynyt viranomaisen tehtävän hoidossa. Merkitystä sen sijaan ei ole asiakirjan tallentamistavalla tai muodolla eikä asiakirjan tarvitse olla allekirjoitettu tai varmennettu kuuluakseen julkisuuslain soveltamisalaan. Perinteisen paperialustaisen asiakirjan lisäksi julkisuuslain tarkoittamia asiakirjoja ovat siten mm. diaarimerkintä ja sähköpostin välityksellä tullut aloite, lausunto yms. Mikä tahansa asiakirja ei kuulu lain soveltamisalaan. Tällaisia ovat esim. virkamiehen omat muistiinpanot ja luonnokset, jotka eivät ole vielä irtaantuneet valmistelijalta (5 3 momentti). Sisäistä työskentelyä varten laaditut muistilaput ja neuvottelupaperit tulevat julkisiksi vain, jos ne on arkistolainsäädännön mukaan liitettävä arkistoon (5 4 momentti). Kyseessä on tällöin yleensä asiakirja, josta ilmenee asiaa koskevan päätöksenteon perusteet. 3. Julkisuuslain mukainen asiakirjaryhmittely ja tietojen antaminen Julkisuuslain soveltamisalaan kuuluvat asiakirjat ja asiat voidaan tietojen antamisen näkökulmasta jaotella seuraavasti: 3.1. Julkiset asiakirjat Soveltamisalaan kuuluvat 1. julkiset 2. salassa pidettävät 3. harkinnanvaraisesti julkiset Soveltamisalan ulkopuolelle jäävät Viranomaisen asiakirjat ovat julkisia, jollei asiasta ole laissa erikseen toisin säädetty. Julkisuuslain 4 ja 5 :n mukainen viranomaisen asiakirja tulee julkiseksi, kun lain 6 tai 7 :ssä tarkoitettu ajankohta on saavutettu. Julkiseksi tulon ajankohtaa määrittelevät em. säännökset ovat toissijaisia salassapitosäännöksiin nähden. Mikäli salassa pidettävää tietoa ei asiakirjaan kuitenkaan sisälly, on kyse kokonaan julkisesta asiakirjasta. Tästä on tieto pyydettäessä aina annettava. Viranomaisen laatiman asiakirjan julkiseksi tulemisessa on huomattava mm. se, että uuden julkisuuslain mukaan valmistelussa syntyneet asiakirjat tulevat julkisiksi, kun asia on käsitelty loppuun (6 :n 8 ja 9 kohdat). Asiakirjaa, johon sisältyy salassa pidettäviä osia, voidaan pitää rajoitetusti julkisena. Asiakirja ei muutu salaiseksi, mikäli tieto voidaan antaa siten, etteivät salaiset osat tule julkisiksi. Asiakirjan salassa pidettävän osan on oltava selvästi erotettavissa julkisesta osasta ja asiakirjan sisällön on oltava oikein y m- märrettävissä erottamisenkin jälkeen.

3 3 On myös huomattava, että asiaa koskeva rekisteröintitieto voi olla julkinen vaikkei asiakirja välttämättä olekaan. Tiedon antaminen julkisesta asiakirjasta Työministeriössä tiedon asiakirjan sisällöstä antaa kirjaamon henkilöstöön kuuluva taikka asiaa valmisteleva virkamies tai hänen sijaisensa. Ministeriössä tiedon antamista koskevat pyynnöt ohjataan ensis i- jaisesti kirjaamoon ( ; Sen sijaan, jos on syytä miettiä julkisuuskysymystä (rajoitetusti / harkinnanvaraisesti julkiset), kirjaamosta pyyntö ohjataan esittelijälle tahi muulle vastuuvirkamiehelle tai kirjaamo ottaa yhteyttä esittelijään tai muuhun vastuuvirkamieheen. Jos esittelijä ei ole tavoitettavissa, asia siirtyy esimiehen tai muun po. asiaa hoitavan virkamiehen ratkaistavaksi. Muualla työhallinnossa on myös varmistettava, että aina löytyy virkamies, joka voi antaa tietoja asioista ja asiakirjoista. Koska julkinenkin asiakirja saattaa sisältää salassa pidettäviä tietoja, rekisteriin tehty merkintä asian tai asiakirjan julkisuudesta ei yksinomaan ole riittävä peruste tiedon antamiseksi. Tiedon antajan onkin asiakirjakohtaisesti tarkistettava, ettei se sisällä salassa pidettäviä tietoja. Epäselvissä tapauksissa tiedon voi antaa vain asiaan perehtynyt virkamies Salassa pidettävät asiakirjat Salassa pidettävistä viranomaisen asiakirjoista on säädetty lain 24 :ssä. Koska salassapito on poikkeus julkisuusperiaatteesta, säännöstä on lähtökohtaisesti sovellettava ahtaasti. Salassapitosäännökset ovat aikaisemmasta laista poiketen myös pääosin yleispäteviä sillä niiden soveltaminen ei yleensä ole riippuvainen siitä, minkä viranomaisen hallussa asiakirjat ovat. Vielä muistutettakoon, että vaikka asiakirjaan sisältyy salassa pidettäviä osia, se tai sitä koskeva diario-merkintä eivät välttämättä ole salaisia. Salassapitovelvoitteita on myös arvioitava aina sen ajankohdan mukaan, jolloin tietoa pyydetään. Salassapitosäännöksessä on käytetty kahta eri tapaa ilmaista asiakirjan salassapidon ulottuvuus; säännökset ovat joko ehdottomia tai vahinkoedellytyslausekkeen sisältäviä. Ehdottomat salassapitosäännökset säätävät tietynlaiset asiakirjat salassa pidettäviksi riippumatta siitä, minkäla isia vaikutuksia niiden antamisesta voisi konkreettisessa tilanteessa aiheutua. Vahinkoedellytyslausekkeissa toisen mukaan olettamana on julkisuus ( jos tiedon antaminen aiheuttaa.. ) ja toisissa olettamana on salassapito ( jollei ole ilmeistä, että tiedon antamisesta ei aiheudu.. ). Asiakirjan julkisuus tai salassa pidettävyys ratkeaa em. vahinkoedellytyslausekkeiden pohjalta. Työhallinnossa ei liene juurikaan sellaisia asioita, jotka olisivat absoluuttisesti salassa pidettäviä. Merkintä salaisten asiaindiariin tehdään vain niissä tapauksissa, jolloin sekä asiakirjat että tieto asian vireilläolosta on salainen. Seuraavat lain 24 :n 1 momentin kohdat tullevat useimmiten työhallinnossa sovellettaviksi: 6 (kantelut), 13 (eräät julkaisemattomat asiakirjat, joilla voi olla vaikutusta pääoma- ja rahoitusmarkkinoihin), 15 (eräät viranomaisten tarkastus- ja valvonta-asiakirjat), 16 (viranomaiselle vapaaehtoisesti annetut tutkimus- ja tilastoaineistot), 17 (julkisyhteisön liike- tai ammattisalaisuudet sekä muu liiketoiminta pääasiassa ehdottomasti salassa pidettävää), 18 (julkisyhteisön työmarkkinaosapuolena tai työriidan osapuolen laatimat/saamat tiedot), 19 (viranomaisen oikeudenkäynnin osapuolena laatimat ja hankkimat asiakirjat oikeudenkäyntiin valmistautuessa), 20 (asiakirjat, jotka koskevat yksityistä liike- tai ammattisalaisuutta yms. - pääasiassa ehdottomasti salassa pidettävää), 23 (vuosituloa tai kokonaisvarallisuutta taikka tuen tai etuuden perusteena olevia tuloja tai varallisuutta koskevat asiakirjat), 24 (pakolaista, turvapaikanhakijaa, oleskeluluvan tai viisumin hakijaa koskevat asiakirjat), 25 (mm. terveydentilaa koskevat tiedot), 29 (psykologiset testit, soveltuvuuskokeet työntekijän valintaa tai palkkauksen perustetta koskevat arvioinnit) ja 31 (puhelinnumero, kotipaikkakunta ja muut yhteystiedot, jos henkilö on niin pyytänyt). Kursiivilla ehdottomasti salassa pidettävät asiat. Julkisuuslakiin sisältyvät myös säännökset asiakirjan salassapidon sekä vaitiolovelvollisuuden perusteista ja hyväksikäyttökiellosta (22 ja 23 ). Vaitiolovelvollisuus merkitsee mm. kieltoa ilmaista asiakirjan salassa pidettävä tieto. Vaitiolovelvollisuuden soveltamisala on laaja koskien mm. kaikkia ministeriön/viraston palveluksessa olevia ja jatkuen vielä palvelussuhteen päättymisen jälkeen, mikäli

4 4 asiakirjan salassapito ei ole aiemmin katkennut. Vaitiolovelvollisuus ulottuu myös mm. harjoittelijoihin ja siviilipalvelusta suorittaviin henkilöihin. Todettakoon vielä, että niin salassapitovelvoitteet vaikuttavat myös viraston sisäisessä työskentelyssä: salassa pidettävät asiakirjat ja tiedot on pidettävä poissa myös sellaisten samassa virastossa toimivien ulottuvilta, jotka eivät osallistu sen asian käsittelyyn, johon salassa pidettävä informaatio liittyy. Tiedon antaminen salassa pidettävästä asiakirjasta Salassa pidettävästä asiakirjasta tai sen sisällöstä saa antaa tiedon vain, jos niin on erikseen julkisuuslaissa tai muussa laissa säädetty. Tiedon antamisesta päättää vastuuvirkamies tai esimies tahi vastaavia tehtäviä hoitava virkamies. Usein salassapitovelvollisuus koskee vain osaa asiakirjasta. Tieto julkisesta osasta on annettava, jos se voi tapahtua niin, että salassa pidettävä osa ei tule tietoon. Salassa pidettävän osan on siten selkeästi oltava erotettavissa julkisesta osasta ja että asiakirja on salassa pidettävien osien peittämisen jälkeenkin sellainen, että asiakirjan sisältö on ymmärrettävissä oikein. Asiakirjasta voidaan antaa kopio esimerkiksi poistamalla asianosaisen nimi ja muut tunnistetiedot tai korvaamalla ne symboleilla. Jos asian rekisterimerkintä sisältää salassa pidettäviä tietoja, se on tältä osin pidettävä salassa. Tämä merkitsee esimerkiksi sitä, että asian vireille saattajasta ei voi antaa tietoa, jos asian ryhmä tai asian sisältöä kuvaava merkintä paljastaa salassa pidettävän tiedon Valmistelun ja keskeneräisten asioiden julkisuus sekä muu viranomaisen harkinnassa oleva julkisuus Yhtenä keskeisenä tavoitteena on ollut viranomaisen asioiden valmistelua koskevan julkisuuden lisääminen. Julkisuuslain mukaan tieto voidaan antaa valmisteilla olevasta asiakirjasta, joka ei vielä ole julkinen (9 2 mom.). Tiedon antaminen tällaisesta asiakirjasta on viranomaisen harkinnassa. Harkinta ei kuitenkaan ole täysin vapaata sillä sitä rajoittaa viittaussäännös lain 17 :ään. Lupaa harkittaessa on katsottava, ettei tietojen saamista lain tarkoitus huomioon ottaen perusteettomasti rajoiteta ilman laissa säädettyä perustetta. Harkinnassa on siten huomioitava 17 :n ohella myös lain 3 ja 20. Valmistelun julkisuudessa onkin muistettava julkisuuden ensisijaisuus ja julkisuusperiaatteen tarkoitus. Viranomaisella on lisäksi tiedonantovelvollisuus valmisteilla olevista, yleisesti merkittävistä hankkeista ja ratkaisuista. Säännöksellä korostetaan viranomaisen toiminnan ja suunnittelun avoimuutta sekä mahdollisuutta seurata asioiden etenemistä. Erityisesti on huomattava, että tiedon pyytäjiä on kohdeltava tasapuolisesti. Eri tiedotusvälineiden edustajia on siten esimerkiksi kohdeltava samojen perusteiden mukaan. Tiedon antaminen valmisteilla olevasta asiakirjasta sekä keskeneräisestä asiasta Tiedon antamisesta päättää ensi vaiheessa asian vastuuhenkilö. On kuitenkin otettava huomioon, että tärkeissä keskeneräisissä asioissa, esim. lainvalmisteluasioissa, tulee olla työministeriön ylimmän johdon mielipide tiedossa ennen kuin tietoja annetaan. Eli virkamiehen omat kirjalliset hahmotelmat eivät vielä ole siis lain piirissä. Kun kyseessä on 5 :n 4 momentin mukaisista papereista, jotka eivät tule arkistoon liitettäviksi arkistolainsäädännön mukaan mutta viranomainen on näin vapaaehtoisesti menetellyt, voi tietoja näistä antaa vain viranomaisen luvalla. Hallituksen esityksen mukaan kysymyksen ollessa julkisen vallan käytön tai kansalaisten osallistumismahdollisuuksien kannalta keskeisistä valmisteluasioista, lähtökohtana on tiedon antaminen sitä pyytävälle. Jos sen sijaan on kysymys esimerkiksi keskeneräisestä yksityishenkilön etuutta koskevasta asiasta, tiedon antamiseen ei ole samanlaista velvoitetta. 4. Menettely tiedon antamisessa

5 Yksilöintivelvollisuus Tiedon saamista koskeva pyyntö on yksilöitävä riittävästi siten, että viranomaisessa voidaan selvittää, mitä asiakirjoja pyyntö koskee. Tiedon pyytäjää on tarvittaessa asiaa koskevien rekisteritietojen ja mu i- den hakemistojen avulla avustettava yksilöimään ne asiakirjat, joiden sisällöstä hän haluaa tiedon. Periaatteessa tietoa/asiakirjaa koskeva pyyntö voidaan esittää suullisesti tai kirjallisesti Tietoja pyytävän henkilöllisyyden selvittäminen ja asianosaisen tiedonsaantioikeus Viranomaisella ei ole oikeutta vaatia viranomaisen asiakirjasta tietoa pyytävän henkilöllisyyden selvittämistä tai pyynnön perustelemista. Nämä tiedot on kuitenkin annettava, jos henkilöllisyyden selvittäminen tai pyynnön perusteleminen on tarpeen viranomaiselle säädetyn harkintavallan käyttämisen kannalta sen selvittämiseksi, onko pyytäjällä oikeus saada tieto asiakirjan sisällöstä. Henkilöllisyyden selvittäminen tulee kysymykseen lähinnä silloin, kun pitää varmistaa, onko tiedon pyytäjällä asianosaisen oikeus tiedon saamiseen. Julkisuuslain 11 :ssä on säädetty asianosaisen tiedon saantioikeudesta ja rajoituksista tiedonsaantioikeuteen. Asianosaisella on oikeus saada tieto muunkin kuin julkisen asiakirjan sisällöstä, joka on voinut vaikuttaa hänen asiansa käsittelyyn. Asianosaisella ei kuitenkaan ole tiedonsaantioikeutta muuhun kuin julkiseen asiakirjaan, jos tiedon antaminen olisi vastoin erittäin tärkeää yleistä etua, lapsen etua (huostaanotot) tai muuta erittäin tärkeää yksityistä etua. Lain 13 :n 2 momentti koskee muita erityistilanteita, joissa tietoja pyytävällä on velvollisuus antaa selvitys pyyntönsä perusteeksi Asiasta päättäminen ja menettely kielteisessä tapauksessa Kirjallinen päätös asiakirjapyyntöön on tarpeen silloin, kun pyydettyä asiakirjaa ei anneta, jos myönteiseen päätökseen asetetaan ehtoja tai asiakirjaa pyytänyt haluaa kirjallisen päätöksen. Sellaisissa tilanteissa, joissa voidaan olettaa päätöksen olevan edellä sanotun kaltaisen, on syytä pyytää kirjallinen tiedonsaantipyyntö, joka kirjataan. Näin tulee menetellä aina silloin, kun pyydettyä tietoa ei heti anneta. Virkamiehen on ilmoitettava tiedon pyytäjälle kieltäytymisen syy. Päätösten perusteleminen on mu u- toinkin virkamiehelle hallintomenettelylain mukaisesti kuuluva virkavelvollisuus. Päätöksessä on mainittava salassapidon peruste ja ilmaistava ne tosiasialliset seikat, jotka ovat vaikuttaneet salassapitosäännöksen soveltamiseen (erityisesti vahinkoedellytyslausekkeen merkitys). Vastaavasti on meneteltävä, jos myönteiseen päätökseen liitetään ehtoja. Virkamiehen kieltäydyttyä antamasta pyydettyä tietoa voi tiedon pyytäjä saattaa asian viranomaisen ratkaistavaksi. Virkamiehen on kieltäytymisen yhteydessä ilmoitettava tästä mahdollisuudesta tiedon pyytäjälle. Virkamiehen on tiedusteltava asian kirjallisesti vireille saattaneelta tiedon pyytäjältä, haluaako hän asian siirrettäväksi viranomaisen ratkaistavaksi. Virkamiehen on myös annettava tieto käsittelyn johdosta perittävistä maksuista. Viranomaisen kielteisiin ja ehtoja sisältäviin päätöksiin on liitettävä asianmukainen valitusosoitus. Se on niinikään liitettävä sellaisiin kirjallisiin myönteisiin päätöksiin, joihin jollakulla muulla kuin tiedon pyytäjällä on oikeusturvan tarve Nopean käsittelyn vaatimus Asiakirjan saamista koskeva asia on käsiteltävä viivytyksettä ja tieto julkisesta asiakirjasta on annettava viimeistään kuukauden kuluessa siitä, kun viranomainen on saanut tiedon antamista koskevan pyynnön.

6 6 Julkisuuslain 14 :n 2 momentin mukaan, jos pyydettyjä asiakirjoja on paljon tai niihin sisältyy salassa pidettäviä osia tai jos muu niihin rinnastettava syy aiheuttaa sen, että asian käsittely ja ratkaisu vaativat erityistoimenpiteitä tai muutoin tavanomaista suuremman työmäärän, on asia ratkaistava ja tieto julkisesta asiakirjasta annettava viimeistään kahden kuukauden kuluessa siitä, kun viranomainen on saanut asiakirjan saamista koskevan pyynnön. Mainitut kuukauden ja kahden kuukauden määräajat muuttuvat vuoden 2003 alusta kahdeksi viikoksi ja kuukaudeksi. Määräajoista huolimatta tavoitteena on kuitenkin, että asiakirja annetaan tiedoksi niin pian kuin se on mahdollista ja että tiedon pyytäjää palvellaan muutoinkin nopeasti ja tehokkaasti. Kun asiakirja on kokonaan julkinen, asiakirjasta on annettava tieto välittömästi esimerkiksi silloin kun asiakirjaa pyydetään viranomaisen luona. Nopean käsittelyn vaatimus koskee sekä ensiasteen päätöksentekoa että tilannetta, jossa tiedon antamisesta kieltäytyminen on saatettu viranomaisen ratkaistavaksi. Lain 6 :n 3 momentissa säädetään viranomaiselle velvollisuus oma-aloitteisesti antaa tieto asiasta asianosaiselle jo ennen asiakirjan julkiseksi tulemista. Jos asiassa annetaan toimituskirja tai muu asiakirja yksityiselle tai toiselle viranomaiselle, viranomaisen on huolehdittava mahdollisuuksien mukaan tarvittaessa siitä, että vastaanottaja voi saada asiasta tiedon ennen asiakirjan julkiseksi tuloa. Tämä voi tapahtua esimerkiksi puhelimitse tai lähettämällä telekopio Asian rekisteröinti Kirjallisesti saadut tiedoksisaantipyynnöt rekisteröidään, vaikkei asiaa myöhemmin siirrettäisikään viranomaisen ratkaistavaksi. Suulliset pyynnöt voidaan jättää rekisteröimättä, jos oikeus tiedon saamiseen on ilmeisen selvä ja tieto annetaan viipymättä. Muissa tapauksissa tulee suullisetkin tiedoksisaantipyynnöt rekisteröidä käsittelyn määräaikojen luotettavan seurannan vuoksi Tiedon antamistavat Lähtökohtana on, että tieto annetaan tiedon pyytäjän haluamalla tavalla. Yleensä tieto asiakirjasta annetaan ottamalla siitä jäljennös. Jäljennös voidaan pyynnöstä todistaa oikeaksi. Tieto asiakirjan sisällöstä voidaan antaa myös suullisesti. Monissa tilanteissa tiedon antaminen suullisesti on käytännöllisin tapa. Myös sähköisessä muodossa talletetuista asiakirjoista voidaan antaa tietoa suullisesti. Julkisuus voidaan toteuttaa myös antamalla asiakirja viranomaisen luona luettavaksi ja jäljennettäväksi. Sähköisessä muodossa talletetusta asiakirjasta tieto voidaan antaa näyttämällä se näyttöpäätteellä. Tietoturvallisuussyistä sähköisiä asiakirjoja ei saa kopioida tietoja pyytävän omille levykkeille. Tieto voidaan antaa myös teknisen käyttöyhteyden avulla silloin kun oikeus tiedon saamiseen julkisesta asiakirjasta on ilmeisen selvä. Julkisuuslain 16 :n 1 momentin mukaan tieto asiakirjan sisällöstä voidaan antaa muulla kuin pyydetyllä tavalla, jos pyynnön noudattamisesta asiakirjojen suuren määrän tai asiakirjan kopioinnin vaikeuden tai muun niihin verrattavan syyn vuoksi aiheuttaisi kohtuutonta haittaa virkatoiminnalle. Näissäkin tapauksissa tieto on joka tapauksessa annettava jollakin käytännöllisellä tavalla Käsittelyn johdosta perittävät maksut Maksuperustelain ja päätöksen perusteella työministeriö perii tietojen annosta maksuja kopioista, postituskuluista jne. Tätä menettelyä tullaan tarkistamaan siten, että se ottaa huomioon mm. disketeistä ja tietoaineistojen tuottamisesta tietopalveluna perittävät maksut. Kysymyksessä olevien liiketaloudellisesti hinnoiteltavien suoritteiden ministeriössä noudatettavasta maksumenettelystä Informaatiopalvelut tehtävätiimi tiedottaa tiimifoorumin ilmoitustaululla työhallinnossa tapahtuu.

7 7 Muiden työhallinnon viranomaisten tulee omasta puolestaan huolehtia maksujen perimisperusteista. Tiedon pyytäjälle on ilmoitettava etukäteen käsittelyn johdosta perittävien maksujen perusteista, jos tiedon antamisesta perittävä maksu tulisi olemaan tavanomaista suurempi. Asiakirjaan tutustumisesta viranomaisen luona tai tietojen antamisesta suullisesti asiakirjasta ei saa periä maksua. Myöskään tiedon antamista koskevasta viranomaisen myönteisestä tai kielteisestä päätöksestä ei peritä maksua. 5. Tiedon antaminen eräistä muista asiakirjoista 5.1. Vanhat asiakirjat 5.2. EU-asiakirjat Myös sellaiset ns. vanhat asiakirjat, jotka ovat vuoden 1951 asiakirjajulkisuuslain nojalla harkinnanvaraisesti julkisia asiakirjoja, tulevat uuden julkisuuslain voimaantulon johdosta lähtökohtaisesti julkisiksi. Ne eivät ole julkisia, jos ne esimerkiksi sisältävät salassa pidettäviä tietoja taikka jos niiden ei katsota olevan viranomaisen asiakirjoja. Jokaisella on oikeus saada vanhoista asiakirjoista tietoja samojen periaatteiden mukaan kuin muistakin julkisista asiakirjoista. Valtionarkistoon siirretyistä asiakirjoista tiedon antaa po. arkisto. Sen sijaan valtioneuvoston arkistoon siirrettyjen asiakirjojen osalta tiedonantamisesta päättää ministeriö. Oikeusministeriössä valmistellaan EU-asiakirjoja koskevaa ohjeistoa. Kun se valmistuu, työministeriö toimittaa sen hallinnon tietoon Hankintoja koskevat asiakirjat Hankintoja koskevien asiakirjojen osalta on erityisesti huomattava, että saapuneet tarjousasiakirjat ja niiden johdosta laaditut asiakirjat eivät ole miltään osin julkisia ennen kuin hankintapäätös on tehty. Tarjoajan liike - tai ammattisalaisuuksia sisältävät tarjousasiakirjojen kohdat ovat eivät päätöksen jälkeenkään tule julkisiksi. Tiedon asiakirjoista antaa hankinnan valmistelusta vastaava virkamies tai muu vastuu virkamies Toisen viranomaisen asiakirja ja asian siirtäminen toiselle viranomaiselle Tiedon antamisesta päättää se viranomainen, jonka hallussa asiakirja on. Julkisuuslain 15 :n 1 momentti oikeuttaa kuitenkin viranomaisen siirtämään asiakirjan pyyntöä koskevan asian toisen viranomaisen ratkaistavaksi, jos pyydetty asiakirja on toisen viranomaisen laatima tai jos kysymys on toisen viranomaisen kokonaisuudessaan käsiteltäväksi kuuluvaan asiakirjaan liittyvästä asiakirjasta. Siirtäminen voi olla tarpeen erityisesti silloin, kun esimerkiksi pyydetyn asiakirjan salassapito on riippuvainen tietojen antamisen vaikutuksista. Salassapidon ulottuvuuden määrittely saattaa tällöin edellyttää sellaista erityisasiantuntemusta, joka on asian käsittelystä kokonaisuudessaan vastaavalla viranomaisella. Jos pyyntö asiakirjan saamiseksi on erheellisesti osoitettu ministeriölle / työvoimatoimistolle, vaikka asiakirja ei sille kuulu, on asia hallintomenettelylain 9 :ssä säädetyin edellytyksin siirrettävä toimivaltaiselle viranomaiselle. Jos suullinen asiakirjapyyntö koskee muuta viranomaista, on virkamiehen pyrittävä hyvän hallintotavan mukaisesti antamaan asiassa tarpeellista ohjausta. Jos asia koskee muuta työministeriön hallinnonalan viranomaista, virkamiehen on hallintomenettelylain 4 :n mukaisesti annettava neuvoja siitä, miten asia pannaan vireille ja miten asiaa käsiteltäessä on toimittava Komitean yms. valmisteluelinten asiakirjat

8 8 Virkamiehelle voi virastoon tulla asiakirjoja, jotka liittyvät hänen tehtäviinsä viranomaisen ulkopuolella, esimerkiksi toisen viranomaisen tehtävissä, kuten komitean jäsenenä. Tietojen saamisesta komitean asiakirjoista päättää komitea, ei se ministeriö, jonka virkamies toimii komitean jäsenenä. Työministeriön toimesta asetettujen komiteoitten osalta päätösvalta kuuluu yleensä puheenjohtajalle/sihteerille. Todettakoon, että pääsääntöisesti komitean asettama jaosto ei ole tässä laissa tarkoitettu itsenäinen viranomainen Kantelu yms. asiakirjat Ministeriöön tulevissa kanteluasioissa asiakirjat lähetetään pääsääntöisesti lausunnolle ao. työvoimaosastolle ja työvoimatoimistolle. Jokainen tällaisen lausuntopyynnön saava viranomainen joutuu omalta osaltaan ratkaisemaan, miltä osin kanteluasiakirjat ovat julkisia, jos niistä pyydetään tietoa. Kantelut ja esimerkiksi nimitykset saattavat joskus omata yleistä mielenkiintoa. Silloin on viranomaisen pidettävä huolta siitä, että asianosainen/asianosaiset saavat ennen tiedotusvälineitä tiedon ratkaisusta.

9 9 6. Asiakirjojen saatavuus 6.1. Asiakirjojen luettelointi Julkisuuslain 18 :n 1 momentin 1-kohdan mukaan viranomaisen tulee pitää luetteloa (diario) sille käsiteltäväksi annetuista tai otetuista sekä sen ratkaisemista ja käsittelemistä asioista. Ministeriössä luetteloa pitää kirjaamo. Valtakunnansovittelijan toimisto sekä työneuvosto pitävät diarioita omista asioistaan. Työvoimatoimistot kirjaavat asiansa valtaosin asiakas- ym. URA-järjestelmän rekistereihin. Ainakin joissain isoissa toimistoissa on käytössä sama diario-ohjelma kuin ministeriössä. Mutta ilmeisesti pienissä toimistoissa käsiteltäväksi tulevat muut asiat vain mapitetaan. Julkisuuslain tavoitteiden mukaisesti tiedot ministeriössä/muis sa yksiköissä käsiteltävistä asioista ja niihin liittyvistä asiakirjoista tulee olla mahdollisimman helposti löydettävissä, jotta tiedon antamista koskevat pyynnöt voidaan käsitellä viipymättä. Tämän vuoksi kaikki käsiteltäviin viranomaisasioihin liittyvät uudet julkiset asiakirjat tulee rekisteröidä jonnekin, ellei niiden rekisteröimisestä muihin hallinnon tai valtionhallinnon tietojärjestelmiin ole määrätty erikseen. Asioiden mapittaminen ei yksistään enää riitä. Marraskuun 2000 loppuun mennessä on niin ministeriön kuin työvoimatoimistojen saatettava di ariot ja muut asiakirjaluettelot valmiiksi. Samalla muistutetaan siitä, että tietojärjestelmä- ja/tai rekisteriselosteet on tehtävä myös esimerkiksi toimistojen omista tietojärjestelmistä sekä internet kotisivuista. Työministeriössä diario toimii asiakirjaluettelona ja työministeriö tekee tietojärjestelmä- / rekisteriselosteet keskitetysti URA:sta, Meritistä ja Fortimesta. Jos tehdään rekisteriseloste, ei tietojärjestelmäselostetta tarvitse tehdä. Tietojärjestelmäselosteesta tulee ilmetä tietojärjestelmän käyttötarkoitus ja siihen talletettavat tiedot. Henkilötietolain mukainen rekisteriseloste pitää sisällään tiedot henkilötietojen käsittelyn tarkoituksesta, kuvauksen rekisteröityjen ryhmästä tai ryhmistä ja näihin liittyvistä tiedoista tai tietoryhmistä, mihin tietoja säännönmukaisesti luovutetaan ja siirretäänkö tietoja EU:n ulkopuolelle sekä kuvauksen rekisterin suojauksen periaatteista. Molemmista tulee lisäksi ilmetä ylläpitäjää ja yhteyshenkilöä koskevat tiedot Viranomaisen itsensä käsiteltäväksi ottamat asiat Asioiden luettelointivelvoite koskee paitsi viranomaiselle käsiteltäväksi lähetettyjä myös sen itse käsiteltäväksi ottamia asioita. Nämä asiat tulee rekisteröidä asianomaisessa yksikössä siinä vaiheessa kun ne tulevat vireille. Ministeriö kirjaa Valtioneuvoston Hankerekisteri HARE:een sinne kuuluvat asiat (komiteat, kehittämishankkeet jne.) ja ministeriön projektinhallintajärjestelmään ministeriön asettamat projektit.

10 Epä viralliset asiakirjat Tässä yhteydessä tarkoitetaan epävirallisilla asiakirjoilla sellaisia virkamiehen yksityiselämän piiriin kuuluvia asiakirjoja, joilla ei ole mitään tekemistä viranhoidon kanssa. Näitä voivat olla yksityiset sähköpostiviestit ja ammattiyhdistyksen työpaikalle lähettämät kirjeet. Tällaiset asiakirjat eivät kuulu julkisuuslain soveltamisen piiriin Vastuuhenkilön rekisteröintivelvollisuus Koska tiedon antamista koskevat pyynnöt on käsiteltävä viivytyksettä, on myös asiakirjoja koskevat rekisteritiedot pidettävä mahdollisimman hyvin ajan tasalla. Asian vastuuhenkilön tulee huolehtia rekisteröintitietojen merkitsemisestä silloin, kun asiakirja ei kulje kirjaamon kautta. Onko asiakirja tullut viranomaiselle kirjaamon kautta, ei muutoinkaan vaikuta sen luonteeseen viranomaisen asiakirjana. Virkamiehelle tullut sähköpostiviesti, jolla on tarkoitettu saattaa hallintoasia vireille ministeriössä, tulee kuitenkin jatkolähettää ministeriön viralliseen sähköpostiosoitteeseen Edelleen lähettämisestä tulee ilmoittaa viestin lähettäjälle Asiakirjojen säilyttäminen 7. Hyvä tiedonhallintatapa Viranomaisen on järjestettävä asiakirjansa siten, että pyydetyt asiakirjat voidaan saada nopeasti esille. Tämä ei merkitse pelkästään asiakirjaa koskevien rekisteritietojen ajan tasalla pitämistä vaan asian vastuuhenkilön tulee myös tietää, missä muita kuin jo arkistoituja asiakirjoja säilytetään ja huolehtia siitä, että myös sijaisella on tämä tieto vastuuhenkilön poissa ollessa. Lain 18 :ssä ja asetuksessa viranomaisen toiminnan julkisuudesta ja hyvästä tiedonhallintatavasta (1030/2000) on määritelty hyvä tiedonhallintatapa. Käsite merkitsee tietojen asianmukaista saatavuutta, käytettävyyttä ja suojaamista sekä eheyttä ja laatua. Työministeriön projektissa parhaillaan selvitetään ja täsmennetään sitä, mitä hyvä tiedonhallintatapa työhallinnossa merkitsee ja asiasta tiedotetaan lisää myöhemmin. 8. Rekisterien vastuuhenkilöt ja heidän yhteystiedot Työhallinnon viranomaisten tulee pitää huoli siitä, että rekistereistä ja niiden vastuu henkilöistä on olemassa ajan tasalla oleva tieto yleisön saatavilla. Tietojärjestelmäkuvauksia ja rekisteriselosteita laitettaessa nyt ajan tasalle, myös yhteystiedot on tarkistettava. Suurin osa rekistereistä on keskitetysti hallinnoituja (URA). Työvoimatoimistoissa tulee kuitenkin lisäksi huolehtia, että paikallisen vastuuhenkilön tiedot ovat saatavilla.

OHJE ASIAKIRJA JA TIETOPYYNTÖJEN KÄSITTELYYN

OHJE ASIAKIRJA JA TIETOPYYNTÖJEN KÄSITTELYYN 1(6) 1 Julkisuusperiaate lainsäädännössä Perustuslain 12.2 :n mukaan viranomaisen asiakirjat ja muut tallenteet ovat julkisia, jollei niiden julkisuutta ole välttämättömien syiden vuoksi lailla erikseen

Lisätiedot

Kantelija on antanut valtioneuvoston kanslian selvityksen johdosta vastineen

Kantelija on antanut valtioneuvoston kanslian selvityksen johdosta vastineen ANONYMISOITU PÄÄTÖS 26.04.2016 Dnro OKV/2177/1/2014 1/5 ASIA Asiakirjan osittainen salassapito KANTELU Kantelija on kantelussaan 19.12.2014 pyytänyt oikeuskansleria tutkimaan valtioneuvoston kanslian menettelyä

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 66/2005 vp. Hallituksen esitys laeiksi viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain sekä kuntalain 50 :n muuttamisesta

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 66/2005 vp. Hallituksen esitys laeiksi viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain sekä kuntalain 50 :n muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 66/2005 vp Hallituksen esitys laeiksi viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain sekä kuntalain 50 :n muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi

Lisätiedot

Luottamushenkilöiden tiedonsaantioikeus ja saatujen tietojen edelleen välittäminen

Luottamushenkilöiden tiedonsaantioikeus ja saatujen tietojen edelleen välittäminen 8.11.2010 1(5) DocId: 145064 Luottamushenkilöiden tiedonsaantioikeus ja saatujen tietojen edelleen välittäminen Viimeaikaiseen keskusteluun ja yleisönosaston kirjoitteluun liittyen on syytä kerrata luottamushenkilöinä

Lisätiedot

REKISTERINPITÄJÄN YLEINEN INFORMOINTIVELVOLLISUUS

REKISTERINPITÄJÄN YLEINEN INFORMOINTIVELVOLLISUUS TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTO REKISTERINPITÄJÄN YLEINEN INFORMOINTIVELVOLLISUUS Päivitetty 15.09.2010 www.tietosuoja.fi 2 Sisällysluettelo 1. Mistä informointivelvoitteessa on kysymys 3 2. Ketä informointivelvoite

Lisätiedot

Asiakirja- ja tietopalvelumaksut Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymässä

Asiakirja- ja tietopalvelumaksut Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymässä Asiakirjataksa Asiakirja- ja tietopalvelumaksut Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymässä Hallitus 14.6.2016 87 1. Johdanto Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999, julkisuuslaki)

Lisätiedot

HE 305/2010 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnasta annetun lain 17 :n ja vakuutusoikeuslain

HE 305/2010 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnasta annetun lain 17 :n ja vakuutusoikeuslain HE 305/2010 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnasta annetun lain 17 :n ja vakuutusoikeuslain 21 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä

Lisätiedot

POTILASASIAKIRJASSA OLEVAN TIEDON ANTAMINEN POTILAALLE

POTILASASIAKIRJASSA OLEVAN TIEDON ANTAMINEN POTILAALLE 17.3.2016 Dnro 1669/2/15 Ratkaisija: Oikeusasiamies Petri Jääskeläinen Esittelijä: Vanhempi oikeusasiamiehensihteeri Håkan Stoor POTILASASIAKIRJASSA OLEVAN TIEDON ANTAMINEN POTILAALLE 1 ASIA Tutkittavani

Lisätiedot

OPPILASREKISTERISELOSTE

OPPILASREKISTERISELOSTE OPPILASREKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 mukainen REKISTERISELOSTE ja lain 24 :n mukainen INFORMOINTI Laatimispvm: 2.1.2017 1. Rekisterinpitäjä Nimi Siikalatvan kunnan koulutuslautakunta /

Lisätiedot

VM 5/01/ Valtiovarainministeriö Hallinnon kehittämisosasto. Ministeriöille, virastoille ja laitoksille 1 LÄHTÖKOHDAT

VM 5/01/ Valtiovarainministeriö Hallinnon kehittämisosasto. Ministeriöille, virastoille ja laitoksille 1 LÄHTÖKOHDAT Valtiovarainministeriö Hallinnon kehittämisosasto VM 5/01/2000 19.1.2000 Ministeriöille, virastoille ja laitoksille Asia Salassa pidettävien tietojen ja asiakirjojen turvaluokittelu- ja merkintäohje 1

Lisätiedot

Laki. kansalaisuuslain muuttamisesta

Laki. kansalaisuuslain muuttamisesta Annettu Helsingissä 9 päivänä marraskuuta 2007 Eduskunnan päätöksen mukaisesti Laki kansalaisuuslain muuttamisesta muutetaan 16 päivänä toukokuuta 2003 annetun kansalaisuuslain (359/2003) 3, 25 :n 3 momentti,

Lisätiedot

Datan avaamisen reunaehdot. Katri Korpela Projektipäällikkö 6Aika - Avoin data ja rajapinnat

Datan avaamisen reunaehdot. Katri Korpela Projektipäällikkö 6Aika - Avoin data ja rajapinnat Datan avaamisen reunaehdot Katri Korpela Projektipäällikkö 6Aika - Avoin data ja rajapinnat 19.1.2016 Perinteinen manuaalinen tietopalvelu 1. Asiakas kysyy/pyytää asiakirjoja käyttöönsä/ kopioita omaan

Lisätiedot

Salassapito- ja tietosuojakysymykset moniammatillisessa yhteistyössä Kalle Tervo. Keskeiset lait

Salassapito- ja tietosuojakysymykset moniammatillisessa yhteistyössä Kalle Tervo. Keskeiset lait Salassapito- ja tietosuojakysymykset moniammatillisessa yhteistyössä 7.5.2014 Kalle Tervo Keskeiset lait Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (21.5.1999/621) Henkilötietolaki (22.4.1999/523) Laki

Lisätiedot

REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10

REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 Laatimispvm: 7.6.2011 Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä. 1. Rekisterinpitäjä Nimi Salon kaupunki liikuntapalvelut

Lisätiedot

Aikuissosiaalityön rekisteriseloste

Aikuissosiaalityön rekisteriseloste Aikuissosiaalityön rekisteriseloste SISÄLTÖ 1. REKISTERIN NIMI 2. REKISTERINPITÄJÄ 3. REKISTERIN VASTUUHENKILÖ 4. REKISTERIASIOITA HOITAVAT HENKILÖT 5. REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS 6. REKISTERIN PITÄMISEN

Lisätiedot

Seuraaviin päätöksiin liittyvien yksityisoikeudellisten asioiden käsittely kuuluu Helsingin käräjäoikeuden toimivaltaan:

Seuraaviin päätöksiin liittyvien yksityisoikeudellisten asioiden käsittely kuuluu Helsingin käräjäoikeuden toimivaltaan: HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI MUUTOKSENHAKUOHJEET HUS-KUNTAYHTYMÄN HALLITUS Kokouspäivä 21.9.2015 Pykälät 102-108 Sivut 1-21 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

24.3.2005 1459/4/04. Ratkaisija: Apulaisoikeusasiamies Petri Jääskeläinen. Esittelijä: Oikeusasiamiehensihteeri Jouni Toivola

24.3.2005 1459/4/04. Ratkaisija: Apulaisoikeusasiamies Petri Jääskeläinen. Esittelijä: Oikeusasiamiehensihteeri Jouni Toivola 24.3.2005 1459/4/04 Ratkaisija: Apulaisoikeusasiamies Petri Jääskeläinen Esittelijä: Oikeusasiamiehensihteeri Jouni Toivola ASIAKIRJAPYYNNÖN VIREILLEPANOTAPA 1 KANTELU Toimittaja A pyysi eduskunnan oikeusasiamie

Lisätiedot

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa.

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa. Laatimispäivä: 10 /2015 Tämä on tietosuojaseloste, joka sisältää rekisteriselosteen ja asiakkaiden henkilötietojen käsittelyä koskevan informoinnin. 1. Toiminnasta vastaava rekisterinpitäjä Nimi: Katuosoite:

Lisätiedot

Rekisterin tietoja käytetään kirjeiden lähettämiseen sekä luottamushenkilöiden ja kaupungin väliseen yhteydenpitoon.

Rekisterin tietoja käytetään kirjeiden lähettämiseen sekä luottamushenkilöiden ja kaupungin väliseen yhteydenpitoon. 1. Rekisterinpitäjä 2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa Nimi Jämsän kaupunginhallitus Osoite Seppolantie 10 42100 Jämsä Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite) Puh

Lisätiedot

Julkisuuslainsäädäntö valvontaeläinlääkärin näkökulmasta

Julkisuuslainsäädäntö valvontaeläinlääkärin näkökulmasta Julkisuuslainsäädäntö valvontaeläinlääkärin näkökulmasta Lakimies Minna Ruotsalo Eläinlääkärihygieenikkojen yhdistyksen koulutuspäivät 25.4.2013, Helsinki 1 Lainsäädäntöä valvonta-asetus 882/2004 (Euroopan

Lisätiedot

Palvelutarpeen arvioinnin rekisteri

Palvelutarpeen arvioinnin rekisteri Tietosuojaseloste 1/5 1. Rekisterinpitäjä Vantaan sosiaali- ja terveyslautakunta Peltolantie 2 D, 01300 Vantaa 2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja yhteyshenkilö Perhepalvelut: perhepalvelujen johtaja

Lisätiedot

TALOUS- JA VELKANEUVONNAN REKISTERI

TALOUS- JA VELKANEUVONNAN REKISTERI Tietosuojaseloste -yhdistetty rekisteriseloste ja informaatioasiakirja Henkilötietolaki (523/99) 10 ja 24 1.7.2014 1.Rekisterinpitäjä Nurmijärven kunta, sosiaalitoimi PL 7, 01901 Nurmijärvi 2. Rekisteriasioista

Lisätiedot

Lastenvalvojan rekisteriseloste

Lastenvalvojan rekisteriseloste Lastenvalvojan rekisteriseloste SISÄLTÖ 1. REKISTERIN NIMI 2. REKISTERINPITÄJÄ 3. REKISTERIN VASTUUHENKILÖ 4. REKISTERIASIOITA HOITAVAT HENKILÖT 5. REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS 6. REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTE

Lisätiedot

Liite: Julkisuuslain (Laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta 621/1999) mukaisen tietojärjestelmäselosteen laadintasuositus

Liite: Julkisuuslain (Laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta 621/1999) mukaisen tietojärjestelmäselosteen laadintasuositus VALTIOVARAINMINISTERIÖ Hallinnon kehittämisosasto 17.2.2000 VM 7/01/2000 Ministeriöille sekä niiden alaisille virastoille ja laitoksille Julkisuuslain (Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 621/1999)

Lisätiedot

Tilastoaineistojen säilytysajan määrääminen - normivaatimukset ja sopimusvelvoitteet. Anna-Leena Reinikainen

Tilastoaineistojen säilytysajan määrääminen - normivaatimukset ja sopimusvelvoitteet. Anna-Leena Reinikainen Tilastoaineistojen säilytysajan määrääminen - normivaatimukset ja sopimusvelvoitteet Anna-Leena Reinikainen 6.5.2009 Vaikuttavia säädöksiä Arkistolaki (831/1994) Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta

Lisätiedot

Peltolantie 2 D, Vantaa puh. (09) vastuuhenkilö (palveluntuottaja täyttää) yhteyshenkilö ja yhteystiedot: (palveluntuottaja täyttää)

Peltolantie 2 D, Vantaa puh. (09) vastuuhenkilö (palveluntuottaja täyttää) yhteyshenkilö ja yhteystiedot: (palveluntuottaja täyttää) Tietosuojaseloste 1/5 1. Rekisterinpitäjä Vantaan sosiaali- ja terveyslautakunta Peltolantie 2 D, 01300 Vantaa puh. (09) 83911 2. Osarekisteriasioista vastaava henkilö ja yhteyshenkilö vastuuhenkilö yhteyshenkilö

Lisätiedot

Julkisuus ja tietosuoja oppilashuollon asioissa Hallintojohtaja Matti Lahtinen

Julkisuus ja tietosuoja oppilashuollon asioissa Hallintojohtaja Matti Lahtinen Julkisuus ja tietosuoja oppilashuollon asioissa 29.4.2011 Hallintojohtaja Matti Lahtinen 1 Julkisuutta ja tietosuojaa koskevia säädöksiä perusopetuksessa Perustuslaki (731/1999) 10 : Jokaisen yksityiselämä,

Lisätiedot

Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä.

Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä. REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 Päiväys: 25.6.2008 Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä. 1. Rekisterinpitäjä Nimi Intrum Justitia Oy Y-tunnus

Lisätiedot

Julkisuuslain menettelysäännösten noudattaminen

Julkisuuslain menettelysäännösten noudattaminen ANONYMISOITU PÄÄTÖS 13.10.2014 Dnro OKV/1138/1/2013 1/6 ASIA Julkisuuslain menettelysäännösten noudattaminen KANTELU Kirjoituksessaan 2.7.2013 oikeuskanslerille A on arvostellut lukion rehtori B:n menettelyä

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 13 päivänä joulukuuta /2013 Sisäministeriön asetus. Maahanmuuttoviraston suoritteiden maksullisuudesta

Julkaistu Helsingissä 13 päivänä joulukuuta /2013 Sisäministeriön asetus. Maahanmuuttoviraston suoritteiden maksullisuudesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 13 päivänä joulukuuta 2013 872/2013 Sisäministeriön asetus Maahanmuuttoviraston suoritteiden maksullisuudesta Annettu Helsingissä 11 päivänä joulukuuta 2013

Lisätiedot

Rekisteriseloste. Kehitysvammaisten, vammaisten ja pitkäaikaissairaiden omaishoidon tuen asiakasrekisterin rekisteriseloste

Rekisteriseloste. Kehitysvammaisten, vammaisten ja pitkäaikaissairaiden omaishoidon tuen asiakasrekisterin rekisteriseloste Kehitysvammaisten, vammaisten ja pitkäaikaissairaiden omaishoidon tuen asiakasrekisterin rekisteriseloste Versiot Hyväksytty 1 Johtoryhmä 7.2.2012 2 Päivitetty 05.8.2016 SISÄLTÖ 1. REKISTERIN NIMI 2. REKISTERINPITÄJÄ

Lisätiedot

Iisalmen kaupunki Henkilörekisteriseloste 1 (5) Sivistyspalvelukeskus Päivitetty

Iisalmen kaupunki Henkilörekisteriseloste 1 (5) Sivistyspalvelukeskus Päivitetty Iisalmen kaupunki Henkilörekisteriseloste 1 (5) Sivistyspalvelukeskus Päivitetty 15.1.2015 Henkilötietolain (523/99) 10 mukainen rekisteriseloste 1. Rekisterinpitäjä Nimi Iisalmen kaupunki - esiopetus;

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI Rekisteriseloste 1 (5)

HELSINGIN KAUPUNKI Rekisteriseloste 1 (5) HELSINGIN KAUPUNKI Rekisteriseloste 1 (5) Laatimispäivä/Päivityspäivä 18.8.2016 1. nimi 2. pitäjä 3. vastuuhenkilö 4. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa 5. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Lisätiedot

NASSTOLAN KUNTA HYVÄ HALLINTO Hyvän hallintotavan ohjeistuus Yhteistyöryhmä 24.5.2011 Kunnanhallitus 6.6.2011 Voimaantulo 1.7.2011

NASSTOLAN KUNTA HYVÄ HALLINTO Hyvän hallintotavan ohjeistuus Yhteistyöryhmä 24.5.2011 Kunnanhallitus 6.6.2011 Voimaantulo 1.7.2011 NASTOLAN KUNTA HYVÄ HALLINTO Hyvän hallintotavan ohjeistus Yhteistyöryhmä 24.5.2011 Kunnanhallitus 6.6.2011 Voimaantulo 1.7.20111 Sisällysluettelo Keskeiset periaatteet viranhaltijoille....... 2 Asianomaisasema.

Lisätiedot

Sisäasiainministeriön asetus. Maahanmuuttoviraston suoritteiden maksullisuudesta

Sisäasiainministeriön asetus. Maahanmuuttoviraston suoritteiden maksullisuudesta Annettu Helsingissä 17 päivänä joulukuuta 2008 Sisäasiainministeriön asetus Maahanmuuttoviraston suoritteiden maksullisuudesta Sisäasiainministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 21 päivänä helmikuuta

Lisätiedot

KAUPUNGIN TOIMEENTULOTUKIOHJEET OVAT JULKISIA ASIAKIRJOJA

KAUPUNGIN TOIMEENTULOTUKIOHJEET OVAT JULKISIA ASIAKIRJOJA 29.10.2010 Dnro 4169/4/09 Ratkaisija: Apulaisoikeusasiamies Maija Sakslin Esittelijä: Oikeusasiamiehensihteeri Tapio Räty KAUPUNGIN TOIMEENTULOTUKIOHJEET OVAT JULKISIA ASIAKIRJOJA 1 KANTELU Kantelija arvosteli

Lisätiedot

Sisäministeriön asetus Maahanmuuttoviraston suoritteiden maksullisuudesta

Sisäministeriön asetus Maahanmuuttoviraston suoritteiden maksullisuudesta Source: http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2015/20151522 (accessed:27.4.16) 1552/2015 Sisäministeriön asetus Maahanmuuttoviraston suoritteiden maksullisuudesta Sisäministeriön päätöksen mukaisesti säädetään

Lisätiedot

HE 27/2006 vp. Ehdotetuin säännöksin pantaisiin täytäntöön

HE 27/2006 vp. Ehdotetuin säännöksin pantaisiin täytäntöön HE 27/2006 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi palkkaturvalain ja merimiesten palkkaturvalain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan lisättäviksi palkkaturvalakiin

Lisätiedot

Tiedusteluun ja asiakirjapyyntöön vastaaminen

Tiedusteluun ja asiakirjapyyntöön vastaaminen ANONYMISOITU PÄÄTÖS 19.01.2017 Dnro OKV/179/1/2016 1/5 ASIA Tiedusteluun ja asiakirjapyyntöön vastaaminen KANTELU Kantelijat arvostelevat oikeuskanslerille 3.2.2016 osoittamassaan kirjoituksessa Vihdin

Lisätiedot

Tilastolain muutoksen vaikutukset aineistojen tutkimuskäyttöön. Seminaari 27.2.2014

Tilastolain muutoksen vaikutukset aineistojen tutkimuskäyttöön. Seminaari 27.2.2014 Tilastolain muutoksen vaikutukset aineistojen tutkimuskäyttöön Seminaari 27.2.2014 Tilastolain tarkoitus Lain tarkoitusta laajennettiin tilastotarkoituksen lisäksi koskemaan myös tietojen tutkimuskäyttö.

Lisätiedot

Sisäministeriön asetus

Sisäministeriön asetus Sisäministeriön asetus Maahanmuuttoviraston suoritteiden maksullisuudesta Sisäministeriön päätöksen mukaisesti säädetään valtion maksuperustelain (150/1992) 8 :n nojalla, sellaisena kuin se on laissa 348/1994:

Lisätiedot

Päätös. Laki. työttömyysturvalain muuttamisesta

Päätös. Laki. työttömyysturvalain muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 167/2006 vp Hallituksen esitys laiksi työttömyysturvalain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laiksi työttömyysturvalain

Lisätiedot

Rekisteriseloste. Vanhusten ympärivuorokautisen hoidon ja hoivan asiakasrekisterin rekisteriseloste

Rekisteriseloste. Vanhusten ympärivuorokautisen hoidon ja hoivan asiakasrekisterin rekisteriseloste Vanhusten ympärivuorokautisen hoidon ja hoivan asiakasrekisterin rekisteriseloste Versiot Hyväksytty 1 Johtoryhmä 17.1.2012 2 Päivitetty 05.8.2016 SISÄLTÖ 1. REKISTERIN NIMI 2. REKISTERINPITÄJÄ 3. REKISTERIN

Lisätiedot

9. ASIAKASTIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET HENKILÖTIETOJEN LUOVUTUKSET

9. ASIAKASTIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET HENKILÖTIETOJEN LUOVUTUKSET ALAVUDEN KAUPUNKI / SIVISTYSRYHMÄ REKISTERISELOSTE ALAVUDEN YLÄASTEEN OPETTAJA- JA OPPILASREKISTERI Laatimispäivä: 16.2.2010 SISÄLTÖ: 1. REKISTERIN NIMI 2. REKISTERINPITÄJÄ 3. REKISTERIN VASTUUHENKILÖ

Lisätiedot

Kantelija ei ole käyttänyt hänelle varattua tilaisuutta vastineen antamiseen.

Kantelija ei ole käyttänyt hänelle varattua tilaisuutta vastineen antamiseen. ANONYMISOITU PÄÄTÖS 18.08.2014 Dnro OKV/1650/1/2013 1/5 ASIA Poliisin menettely asiakirjapyyntöä koskevassa asiassa KANTELU A arvostelee oikeuskanslerinvirastoon 16.10.2013 saapuneeksi kirjatussa kantelussaan

Lisätiedot

Rekisteriseloste. Kehitysvammaisten asumispalvelujen asiakasrekisterin rekisteriseloste

Rekisteriseloste. Kehitysvammaisten asumispalvelujen asiakasrekisterin rekisteriseloste Rekisteriseloste Kehitysvammaisten asumispalvelujen asiakasrekisterin rekisteriseloste Versiot Hyväksytty 1 Johtoryhmä 7.2.2012 2 Päivitetty 05.8.2016 Rekisteriseloste SISÄLTÖ 1. REKISTERIN NIMI 2. REKISTERINPITÄJÄ

Lisätiedot

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa.

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa. Laatimispäivä: 1/2015 Tämä on tietosuojaseloste, joka sisältää rekisteriselosteen ja asiakkaiden henkilötietojen käsittelyä koskevan informoinnin. 1. Toiminnasta vastaava rekisterinpitäjä Katuosoite: Kuopion

Lisätiedot

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI MUUTOKSENHAKUOHJEET HUS-KUNTAYHTYMÄN TALOUS- JA KONSERNIJAOSTO Kokouspäivä 3.6.2015 Pykälät 37-41 Sivut 1-11 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista

Lisätiedot

Menettely viranomaisen pyytämän valvonta-asiakirjan luovuttamisessa

Menettely viranomaisen pyytämän valvonta-asiakirjan luovuttamisessa ANONYMISOITU PÄÄTÖS 02.12.2015 Dnro OKV/226/1/2015 1/7 ASIA Menettely viranomaisen pyytämän valvonta-asiakirjan luovuttamisessa KANTELU Kantelija on kantelussaan 15.2.2015 oikeuskanslerille kertonut pyytäneensä

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Keski-Suomen pelastuslautakunta

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Keski-Suomen pelastuslautakunta JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Asiat 32,33,34,35,36,43 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös

Lisätiedot

Pro Consona lastensuojelurekisterin rekisteriseloste

Pro Consona lastensuojelurekisterin rekisteriseloste Kainuun sosiaali- ja Rekisteriseloste Pro Consona lastensuojelurekisterin rekisteriseloste Kainuun sosiaali- ja Rekisteriseloste SISÄLTÖ 1. REKISTERIN NIMI 2. REKISTERINPITÄJÄ 3. REKISTERIN VASTUUHENKILÖ

Lisätiedot

TIETOSUOJASELOSTE rekisteriseloste ja asiakkaan informointi henkilötietolaki (523/99) 10 ja 24

TIETOSUOJASELOSTE rekisteriseloste ja asiakkaan informointi henkilötietolaki (523/99) 10 ja 24 TIETOSUOJASELOSTE rekisteriseloste ja asiakkaan informointi henkilötietolaki (523/99) 10 ja 24 Laatimispäivä: 1.3.2013 Tämä on tietosuojaseloste, joka sisältää Kallaveden työterveyshuollon rekisterin rekisteriselosteen

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16 Asiat Oikaisuvaatimusviranomainen ja oikaisuvaatimusoikeus Oikaisuvaatimuksen maksu Oikaisuvaatimus-aika 67 Päätökseen voi hakea muutosta oikaisuvaatimuksena

Lisätiedot

1(5) Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen muutosta vaatimalla hankintaoikaisua tai tekemällä valituksen markkinaoikeudelle

1(5) Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen muutosta vaatimalla hankintaoikaisua tai tekemällä valituksen markkinaoikeudelle 1(5) Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen muutosta vaatimalla hankintaoikaisua tai tekemällä valituksen markkinaoikeudelle taikka molemmat. 1 OHJEET HANKINTAOIKAISUVAATIMUKSEN

Lisätiedot

Rekisteri kuntaan sijoitetuista lapsista

Rekisteri kuntaan sijoitetuista lapsista Tietosuojaseloste 1/5 1. Rekisterinpitäjä Vantaan sosiaali- ja terveyslautakunta Peltolantie 2 D, 01300 Vantaa 2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja yhteyshenkilö Perhepalvelujen johtaja Anna Cantell-Forsbom

Lisätiedot

Tietoturva-asetus ja sen vaikutukset rekisterien ylläpitoon ja tietoluovutuksiin A-P Ollila 1

Tietoturva-asetus ja sen vaikutukset rekisterien ylläpitoon ja tietoluovutuksiin A-P Ollila 1 Tietoturva-asetus ja sen vaikutukset rekisterien ylläpitoon ja tietoluovutuksiin 12.12.2011 A-P Ollila 1 Taustaa Tiedon merkitys yhteiskunnassa ja viranomaisten toiminnassa korostuu kaiken aikaa. Viranomaisten

Lisätiedot

Päästöluvan peruuttaminen ja toiminnanharjoittajan vaihtuminen. Päästökaupan ajankohtaispäivä Piia Kähkölä

Päästöluvan peruuttaminen ja toiminnanharjoittajan vaihtuminen. Päästökaupan ajankohtaispäivä Piia Kähkölä Päästöluvan peruuttaminen ja toiminnanharjoittajan vaihtuminen Päästökaupan ajankohtaispäivä 14.4.2015 Piia Kähkölä Päästöluvan peruuttaminen Päästölupien peruutukset: Yleistä Päästöluvan peruuttamisen

Lisätiedot

Paneeli: Käytön valvonta, lokien hallinta, poikkeamien havaitseminen, poliisiyhteistyö

Paneeli: Käytön valvonta, lokien hallinta, poikkeamien havaitseminen, poliisiyhteistyö Paneeli: Käytön valvonta, lokien hallinta, poikkeamien havaitseminen, poliisiyhteistyö Puheenjohtaja: Helena Eronen, kehittämispäällikkö, PSSHP Panelistit: Arto Ylipartanen, ylitarkastaja, TSV:n toimisto

Lisätiedot

Asiakirjakirjasto Pääaihe

Asiakirjakirjasto Pääaihe Asiakirjakirjasto Pääaihe 22.05.2007 12:08 Aihe: Asiakirjojen lunastus- ja maksuperusteet sekä soveltamisohjeet 22.5.20 Luokka: Taksat Laatija Tarkistajat Tarkistusasetukset Tarkistuksen tyyppi: Yksi tarkistaja

Lisätiedot

veronumerosta ja rakennusalan veronumerorekisteristä

veronumerosta ja rakennusalan veronumerorekisteristä EDUSKUNNAN VASTAUS 45/2011 vp Hallituksen esitys laiksi veronumerosta ja rakennusalan veronumerorekisteristä sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laiksi

Lisätiedot

sosiaalipalvelupäällikkö Arja Tolttila Heikinkuja 4 04600 MÄNTSÄLÄ puhelin (vaihde) 019 264 5000

sosiaalipalvelupäällikkö Arja Tolttila Heikinkuja 4 04600 MÄNTSÄLÄ puhelin (vaihde) 019 264 5000 TIETOSUOJASELOSTE - yhdistetty rekisteriseloste ja informointiasiakirja - Henkilötietolaki (523/99) 10 ja 24 1. Rekisterinpitäjä Mäntsälän kunta, Heikinkuja 4 2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja yhteyshenkilö

Lisätiedot

Tietosuojaseloste. Nimi ja vastuualue Vastaanoton sairaanhoitaja Yhteystiedot Anttilantie 2, 37470 Vesilahti Puh. 03 565 27000

Tietosuojaseloste. Nimi ja vastuualue Vastaanoton sairaanhoitaja Yhteystiedot Anttilantie 2, 37470 Vesilahti Puh. 03 565 27000 1 28.1.2015 Selosteen laadinta-/ tarkastuspvm. 1. Rekisterinpitäjä Nimi Perusturvalautakunta Yhteystiedot (osoite, puhelin, sähköposti, fax) Suupantie 11, 33960 Pirkkala puh. 03 565 2400, fax 03 565 25072

Lisätiedot

/4/96. Oikeustoimittajat ry Journalistiliitto Hietalahdenkatu 2 B HELSINKI PÄÄTÖS KANTELUUN

/4/96. Oikeustoimittajat ry Journalistiliitto Hietalahdenkatu 2 B HELSINKI PÄÄTÖS KANTELUUN 14.2.1997 488/4/96 Oikeustoimittajat ry Journalistiliitto Hietalahdenkatu 2 B 22 00180 HELSINKI PÄÄTÖS KANTELUUN 1 KANTELUOikeustoimittajat ry pyytää eduskunnan oikeusasiamiehelle 27.2.1996 osoittamassaan

Lisätiedot

Hallintolaki. 28.1.2013 Kaupunginlakimies Pekka Lemmetty

Hallintolaki. 28.1.2013 Kaupunginlakimies Pekka Lemmetty Hallintolaki 28.1.2013 Kaupunginlakimies Pekka Lemmetty Hallintolaki Tuli voimaan 1.1.2004 Sovelletaan voimaantulon jälkeen vireille tulleisiin asioihin Samalla kumottiin hallintomenettelylaki (598/1982)

Lisätiedot

Sivutoimilupien ja - ilmoitusten periaatteet ja hakeminen

Sivutoimilupien ja - ilmoitusten periaatteet ja hakeminen Sivutoimilupien ja - ilmoitusten periaatteet ja hakeminen 1. Noudatettavat lait ja säännökset Laki kunnallisesta viranhaltijasta (304/2003) 18 Työsopimuslaki 3. luku 3 Hallintolaki (6.6.2003/434) 5. luku

Lisätiedot

Helsingin kaupunginhallitus Pöytäkirja 1 (5)

Helsingin kaupunginhallitus Pöytäkirja 1 (5) Helsingin kaupunginhallitus Pöytäkirja 1 (5) 143 Lausunto ehdotuksesta valtionhallinnon viestintäsuositukseksi HEL 2016-010244 T 00 01 06 Päätös Päätöksen perustelut toteaa valtioneuvoston kanslialle lausuntonaan

Lisätiedot

VALTIOVARAINMINISTERIÖ MÄÄRÄYS 4.6.2012 Henkilöstö- ja hallintopolitiikkaosasto OHJE VM/1007/00.00.00/2012 Valtion työmarkkinalaitos

VALTIOVARAINMINISTERIÖ MÄÄRÄYS 4.6.2012 Henkilöstö- ja hallintopolitiikkaosasto OHJE VM/1007/00.00.00/2012 Valtion työmarkkinalaitos VALTIOVARAINMINISTERIÖ MÄÄRÄYS 4.6.2012 Henkilöstö- ja hallintopolitiikkaosasto OHJE VM/1007/00.00.00/2012 Valtion työmarkkinalaitos Sisältöalue Virkasopimus Virkavapaus Karenssiaika Säännökset joihin

Lisätiedot

Lisätiedot Eeva Rantala, hankinta-asiantuntija, puhelin: eeva.rantala(a)hel.fi. 1 Salassa pidettävä (JulkL 24 1 mom 25 k.

Lisätiedot Eeva Rantala, hankinta-asiantuntija, puhelin: eeva.rantala(a)hel.fi. 1 Salassa pidettävä (JulkL 24 1 mom 25 k. Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (8) 23 Erikoishammaslääkäritasoisen proteettisen hoidon suorahankinta HEL 2015-008390 T 02 08 02 01 Päätös Päätöksen perustelut päätti hyväksyä suorahankintalain 67 mukaisesti

Lisätiedot

REKISTERÖIDYN TIEDONSAANTIOIKEUDET HENKILÖTIETOLAIN MUKAAN

REKISTERÖIDYN TIEDONSAANTIOIKEUDET HENKILÖTIETOLAIN MUKAAN 27. 28.5.2002 Liite 5. REKISTERÖIDYN TIEDONSAANTIOIKEUDET HENKILÖTIETOLAIN MUKAAN YLEINEN TIEDONSAANTIOIKEUS : REKISTERISELOSTE HENKILÖKOHTAINEN TIEDONSAANTIOIKEUS: - Rekisteröityjen informointi henkilötietojensa

Lisätiedot

Henkilörekisterin määritelmä ja muut sovellettavat henkilörekisterilain säännökset

Henkilörekisterin määritelmä ja muut sovellettavat henkilörekisterilain säännökset ANONYMISOITU PÄÄTÖS 04.11.2016 Dnro OKV/441/1/2015 1/7 ASIA Asiakirjapyyntöön vastaaminen ja asiakirjojen luovuttaminen viranomaisen henkilörekisteristä KANTELU Kantelija arvostelee oikeuskanslerille 24.3.2015

Lisätiedot

Laki kuntoutuksen asiakasyhteistyöstä

Laki kuntoutuksen asiakasyhteistyöstä N:o 497/2003 Annettu Helsingissä 13 päivänä kesäkuuta 2003 Laki kuntoutuksen asiakasyhteistyöstä Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku Yleiset säännökset 1 Lain tarkoitus ja soveltamisala Lain

Lisätiedot

Lapsen elatuksen rekisteri

Lapsen elatuksen rekisteri Tietosuojaseloste 1/5 1. Rekisterinpitäjä Vantaan sosiaali- ja terveyslautakunta Peltolantie 2 D, 01300 Vantaa 2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja yhteyshenkilö Perhepalvelujen johtaja Maritta Pesonen

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee ylijäämämaiden käsittelyä ja varastointia Vuosaaren satamakeskuksen alueella, Helsinki.

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee ylijäämämaiden käsittelyä ja varastointia Vuosaaren satamakeskuksen alueella, Helsinki. Etelä-Suomi Päätös Nro 110/2013/1 Dnro ESAVI/24/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 4.6.2013 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee ylijäämämaiden käsittelyä ja varastointia Vuosaaren

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 57/2001 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kemikaalilain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan kemikaalilain säännöksiä muutettavaksi siten, että kemikaalin päällysmerkintöihin

Lisätiedot

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa.

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa. Laatimispäivä: 1/2015 Tämä on tietosuojaseloste, joka sisältää rekisteriselosteen ja asiakkaiden henkilötietojen käsittelyä koskevan informoinnin. 1. Toiminnasta vastaava rekisterinpitäjä Katuosoite: Kuopion

Lisätiedot

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa.

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa. Laatimispäivä: 10 /2015 Tämä on tietosuojaseloste, joka sisältää rekisteriselosteen ja asiakkaiden henkilötietojen käsittelyä koskevan informoinnin. 1. Toiminnasta vastaava rekisterinpitäjä Nimi: Katuosoite:

Lisätiedot

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa.

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa. Laatimispäivä: 1/2015 Tämä on tietosuojaseloste, joka sisältää rekisteriselosteen ja asiakkaiden henkilötietojen käsittelyä koskevan informoinnin. 1. Toiminnasta vastaava rekisterinpitäjä Nimi: Kuopion

Lisätiedot

Riitta Manninen Jaoston tehtävistä

Riitta Manninen Jaoston tehtävistä Riitta Manninen 3.5.2013 Jaoston tehtävistä Lautakunta ja jaosto sosiaalihuoltolain 6 mukaisesti Sosiaalihuollon toimeenpanoon tämän lain mukaan kuuluvista tehtävistä sekä niistä tehtävistä, jotka muussa

Lisätiedot

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo sekä antoi kirkkolain mukaiset oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo sekä antoi kirkkolain mukaiset oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen. 98 Valitusosoitus ja kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.40 sekä antoi kirkkolain mukaiset oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen. Loppurukouksen piti Minna Latvala. OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Lisätiedot

Päätöksenteossa huomioitavaa perehdytyskoulutus uusille luottamushenkilöille

Päätöksenteossa huomioitavaa perehdytyskoulutus uusille luottamushenkilöille Päätöksenteossa huomioitavaa perehdytyskoulutus uusille luottamushenkilöille 6.2.2015 päätösvalmistelupäällikkö Tiina Kyöttilä-Vettenranta 1 9.2.2015 Kokouksen julkisuus - Valtuuston kokoukset ovat julkisia,

Lisätiedot

Kunnanhallitus Liite 1. Asia 151/210/2011. Pihtiputaan kunta ASIAKIRJOISTA PERITTÄVÄT LUNASTUKSET JA LÄHETYSMAKSUT KOPIOINTITAKSAT

Kunnanhallitus Liite 1. Asia 151/210/2011. Pihtiputaan kunta ASIAKIRJOISTA PERITTÄVÄT LUNASTUKSET JA LÄHETYSMAKSUT KOPIOINTITAKSAT Kunnanhallitus 07.03.2011 53 Liite 1. Asia 151/210/2011 Pihtiputaan kunta ASIAKIRJOISTA PERITTÄVÄT LUNASTUKSET JA LÄHETYSMAKSUT KOPIOINTITAKSAT ASIAKIRJOISTA PERITTÄVÄT LUNASTUKSET JA LÄHETYSMAKSUT Kunnanhallitus

Lisätiedot

SALASSAPIDETTÄVIEN HENKILÖTIETOJEN LUO- VUTTAMINEN VIRANOMAISEN HENKILÖREKISTE- RISTÄ VIRANOMAISEN LUVALLA

SALASSAPIDETTÄVIEN HENKILÖTIETOJEN LUO- VUTTAMINEN VIRANOMAISEN HENKILÖREKISTE- RISTÄ VIRANOMAISEN LUVALLA TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTO SALASSAPIDETTÄVIEN HENKILÖTIETOJEN LUO- VUTTAMINEN VIRANOMAISEN HENKILÖREKISTE- RISTÄ VIRANOMAISEN LUVALLA Päivitetty 27.07.2010 www.tietosuoja.fi SISÄLLYSLUETTELO sivu 1.

Lisätiedot

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa.

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa. Laatimispäivä: 1/2015 Tämä on tietosuojaseloste, joka sisältää rekisteriselosteen ja asiakkaiden henkilötietojen käsittelyä koskevan informoinnin. 1. Toiminnasta vastaava rekisterinpitäjä Nimi: Katuosoite:

Lisätiedot

Ilma-alusrekisteri ja tiedonluovutus

Ilma-alusrekisteri ja tiedonluovutus Ilma-alusrekisteri ja tiedonluovutus 19.11.2015 Päivi Karkkola Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Ilmailulaki (864/2014) Voimaan 7.11.2014 Ilmailulain 2 luku käsittelee ilma-alus- ja lupakirjarekisteriä

Lisätiedot

Perhetyön ja lapsiperheiden kotipalvelun asiakasrekisterin rekisteriseloste

Perhetyön ja lapsiperheiden kotipalvelun asiakasrekisterin rekisteriseloste Kainuun sosiaali- ja Rekisteriseloste Perhetyön ja lapsiperheiden kotipalvelun asiakasrekisterin rekisteriseloste Kainuun sosiaali- ja Rekisteriseloste SISÄLTÖ 1. REKISTERIN NIMI 2. REKISTERINPITÄJÄ 3.

Lisätiedot

TIETOSUOJA JA TIETEELLINEN TUTKIMUS

TIETOSUOJA JA TIETEELLINEN TUTKIMUS TIETOSUOJA JA TIETEELLINEN TUTKIMUS Tutkimuksen päätyttyä huomioitavat tietosuoja-asiat Ylitarkastaja Heljä-Tuulia Pihamaa Tietosuojavaltuutetun toimisto Tilastokeskus 6.5.2009, Helsinki LUENTOAIHEET Yleistä

Lisätiedot

Tilastolain uudistus. Tutkimusaineistojen etäkäytön esittelytilaisuus 5.6.2013

Tilastolain uudistus. Tutkimusaineistojen etäkäytön esittelytilaisuus 5.6.2013 Tilastolain uudistus Tutkimusaineistojen etäkäytön esittelytilaisuus 5.6.2013 Uudistuksen tausta Asetus Euroopan tilastoista (EY) N:o 223/2009 EU:n tilastoalan käytännesääntöihin (CoP 2005) liittyvä vertaisarviointi

Lisätiedot

sosiaalipalvelupäällikkö Arja Tolttila Heikinkuja MÄNTSÄLÄ puhelin (vaihde)

sosiaalipalvelupäällikkö Arja Tolttila Heikinkuja MÄNTSÄLÄ puhelin (vaihde) TIETOSUOJASELOSTE - yhdistetty rekisteriseloste ja informointiasiakirja - Henkilötietolaki (523/99) 10 ja 24 1. Rekisterinpitäjä Mäntsälän kunta, Heikinkuja 4 2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja yhteyshenkilö

Lisätiedot

Rekisteriseloste. Kotona asumisen tuki tulosyksikön asiakasrekisterin rekisteriseloste

Rekisteriseloste. Kotona asumisen tuki tulosyksikön asiakasrekisterin rekisteriseloste Rekisteriseloste Kotona asumisen tuki tulosyksikön asiakasrekisterin rekisteriseloste Versiot Hyväksytty 1 Johtoryhmä 7.2.2012 2 Päivitetty 05.8.2015 Rekisteriseloste SISÄLTÖ 1. REKISTERIN NIMI 2. REKISTERINPITÄJÄ

Lisätiedot

Järvenpään lasten ja nuorten lautakunta. Järvenpään kaupunki Hallintokatu 2, PL 41 04401 Järvenpää p. keskus 09 21 797

Järvenpään lasten ja nuorten lautakunta. Järvenpään kaupunki Hallintokatu 2, PL 41 04401 Järvenpää p. keskus 09 21 797 1. Rekisterinpitäjä Järvenpään lasten ja nuorten lautakunta Järvenpään kaupunki Hallintokatu 2, PL 41 04401 Järvenpää p. keskus 09 21 797 2. Osarekisteriasioista vastaava henkilö ja yhteyshenkilö Lasten

Lisätiedot

Valtion ylimpiä virkamiehiä koskeva ilmoitus sidonnaisuuksista (Valtion virkamieslain 26 :n 1-4 kohdissa tarkoitetut virat)

Valtion ylimpiä virkamiehiä koskeva ilmoitus sidonnaisuuksista (Valtion virkamieslain 26 :n 1-4 kohdissa tarkoitetut virat) Valtion ylimpiä virkamiehiä koskeva ilmoitus sidonnaisuuksista (Valtion virkamieslain 26 :n 1-4 kohdissa tarkoitetut virat) Sidonnaisuuksien ilmoittaminen sidonnaisuuslomakkeella Valtion ylimmän virkamiesjohdon

Lisätiedot

Laki. väestötietolain muuttamisesta

Laki. väestötietolain muuttamisesta EV 27711998 vp - HE 192/1998 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen Iaeiksi väestötietolain ja rekisterihallintolain 2 :n muuttamisesta Eduskunnalle on annettu hallituksen esitys n:o 192/1998 vp

Lisätiedot

Tietosuojaseloste. 2a. Rekisterin voimassaoloaika Voimassa toistaiseksi

Tietosuojaseloste. 2a. Rekisterin voimassaoloaika Voimassa toistaiseksi 1 8.6.2015 Selosteen laadinta-/ tarkastuspvm. 1. Rekisterinpitäjä Nimi Pirkkalan kunnanhallitus Yhteystiedot (osoite, puhelin, sähköposti, fax) Keskushallinnon kirjaamo Suupantie 11, 33960 Pirkkala keskushallinnonkirjaamo@pirkkala.fi

Lisätiedot

Postiosoite: PL HELSINGIN KAUPUNKI. Faksinumero: (09) Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi Puhelinnumero: (09)

Postiosoite: PL HELSINGIN KAUPUNKI. Faksinumero: (09) Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi Puhelinnumero: (09) (Muutoksenhaku hankintaa koskevaan päätökseen, EU-kynnysarvon tai kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta) Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen muutosta vaatimalla hankintaoikaisua

Lisätiedot

ROVANIEMI. PÖYTÄKIRJANOTE Kokouspäivämäärä 29.01.2007. Sivu 1. Kaupunginhallitus KIRJAAMO: 2070 /2006

ROVANIEMI. PÖYTÄKIRJANOTE Kokouspäivämäärä 29.01.2007. Sivu 1. Kaupunginhallitus KIRJAAMO: 2070 /2006 KIRJAAMO: 2070 /2006 1 40 Asiakirjoista perittävät lunastukset sekä niiden antamisesta perittävät maksut Julkisuuslain uudistus on tullut voimaan 1.10.2006. Julkisuuslain 34 :n muutoksissa säädetään, milloin

Lisätiedot

REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10

REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 Laatimispvm: 22.11.2010 Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä. 1. Rekisterinpitäjä Nimi Salon kaupunki liikuntapalvelut

Lisätiedot

Järvenpään kaupunki/ lasten ja nuorten palvelualue. Hallintokatu 2, PL 41, 04401 Järvenpää p. keskus 09 21 797

Järvenpään kaupunki/ lasten ja nuorten palvelualue. Hallintokatu 2, PL 41, 04401 Järvenpää p. keskus 09 21 797 1 / 7 Tietosuojaseloste 1/6 - yhdistetty rekisteriseloste ja informointiasiakirja Henkilötietolaki (523/99) 10 ja 24 3.1.2014 1. Rekisterinpitäjä Järvenpään lasten ja nuorten lautakunta Järvenpään kaupunki/

Lisätiedot

laki Kansallisarkistosta ja laki arkistolain muuttamisesta HE 191/2016 Immo Aakkula Hallitusneuvos, OKM HAUS

laki Kansallisarkistosta ja laki arkistolain muuttamisesta HE 191/2016 Immo Aakkula Hallitusneuvos, OKM HAUS laki Kansallisarkistosta ja laki arkistolain muuttamisesta HE 191/2016 Immo Aakkula Hallitusneuvos, OKM HAUS 16.11.2016 Laki Kansallisarkistosta ja laki arkistolain muuttamisesta Kansallisarkistolaki korvaa

Lisätiedot

Henkilötietolaki 10 ja 24 Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista 11.3, 12-13, 20.2 ja 21.1. Ikäihmisten lautakunta

Henkilötietolaki 10 ja 24 Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista 11.3, 12-13, 20.2 ja 21.1. Ikäihmisten lautakunta REKISTERISELOSTE JA ASIAKKAAN INFORMOINTI Henkilötietolaki 10 ja 24 Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista 11.3, 12-13, 20.2 ja 21.1 Päivitetty: 19.1.2015 1. Toiminnasta vastaava rekisterinpitäjä

Lisätiedot