JULKISUUSLAINSÄÄDÄNTÖ JA TIEDON ANTAMINEN ASIASTA/ASIAKIRJASTA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "JULKISUUSLAINSÄÄDÄNTÖ JA TIEDON ANTAMINEN ASIASTA/ASIAKIRJASTA"

Transkriptio

1 JULKISUUSLAINSÄÄDÄNTÖ JA TIEDON ANTAMINEN ASIASTA/ASIAKIRJASTA Työhallinnon menettelyohje 1. Yleistä työministeriön aikaisemmat kirjeet Työministeriö on lähettänyt seuraavat kirjeet henkilötieto- ja julkisuuslainsäädännön uudistamisesta: , 728/001/99TM Henkilötietoja ja viranomaisten toiminnan julkisuutta koskevan lainsäädännön uudistuminen , 2510/001/99TM Valtion henkilöstön palkkojen julkisuus, Tutkimusluvat , 158/031/2000TM Salassa pidettävien tietojen ja asiakirjojen turvaluokittelu ja merkintäohje , 897/032/2000TM Oikeus luovuttaa ja saada tietoja työvoimapalvelujen tietojärjestelmästä , 897/032/2000TM URA-tietojärjestelmän rekisteri- ja tietojärjestelmäselosteet. Uuden julkisuuslain soveltamisala on laaja, sillä se säätelee kansalaisten tiedonsaannin edistämistä ja hyvän tiedonhallintatavan toteuttamista sekä luo pohjan tietoturvallisuuden kehittämiselle. Laki säätää myös salassa pidettävistä asiakirjoista ja vaitiolovelvollisuudesta. Oikeus saada tietoja viranomaisen asiakirjoista on perusoikeus, mikä ilmennee perustuslain 12 :stä ja julkisuuslain 9 :stä. Lain tulkintaa keskeisesti ohjaavassa 17 :ssä korostetaan mm. tiedonsaantirajoitusten ahdasta tulkintaa, julkisuusperiaatteen tarkoitusta, objektiivisuusvaatimusta, suhteellisuusperiaatetta sekä tiedon pyytäjien tasapuolista kohtelua. Viranomaisen velvollisuus ottaa julkisuusperiaate huomioon toiminnassaan sekä velvollisuus tuottaa ja jakaa tietoa merkitsevät uuden ajattelutavan omaksumista viranomaisen toiminnassa. Samoin vaikuttaa hyvän tiedonhallintatavan omaksuminen. Viranomaisten on selvitettävä, miten asiakirjat tulevat viranomaiselle, miten asiaa / asiakirjaa virastossa käsitellään ja miten ne säilytetään. Tämä koskee sekä paperimuodossa että sähköisessä muodossa olevia asiakirjoja. Viranomaisen on huolehdittava tietojen saatavuudesta (asiakirja löytyy aina), käytettävyydestä (asiakirja on voitava antaa pyytäjälle), eheydestä (asiakirjan sisältö ei ole muuttunut viranomaisen tietämättä sinä aikana, kun asiakirja on viranomaisessa). Viranomaisen on huolehdittava myös tietoturvasta. Lainsäädännön uudistuminen ei sinänsä näytä aiheuttaneen erityisiä ongelmia työhallinnossa. Tässä ohjeessa pyritään keskittymään neuvoihin siitä, miten menetellään erilaisissa konkreettisissa tilanteissa. Tässä ohjeessa keskitytään julkisuuslain soveltamiseen ja henkilötietolakia sivutaan satunnaisesti eikä tässä käsitellä tietojen luovuttamista henkilörekistereistä. On vielä huomattava, että tietojen luovuttamisessa voi julkisuuslain ohella tai sijasta tulla sovellettavaksi myös muissa laeissa olevat erityissäännökset. Työhallinnossa tällaisia on esimerkiksi siviilipalveluslaissa ja työvoimapalvelulaissa. 2. Julkisuuslain tarkoittama viranomainen ja viranomaisen asiakirja Julkisuusperiaatetta sovelletaan viranomaisen asiakirjaan. Viranomaista ja viranomaisen asiakirjaa koskevat käsitteet on määritelty lain 4 ja 5 :ssä. Mikäli viranomaisen asiakirjalta vaadittavat edellytykset eivät täyty, asiakirja jää julkisuuslain soveltamisalan ulkopuolelle.

2 2 Julkisuuslain tarkoittama viranomainen määräytyy lain 4 :n mukaisesti. Viranomaisen määrittely on kattavampi ja laajempi kuin aikaisemmassa laissa. Hallintoviranomaisten lisäksi viranomaisella tarko i- tetaan nyt myös mm. valtion liikelaitoksia sekä toimeksiantotehtävää hoitavaa yksityistä tämän käyttäessä julkista valtaa. Työhallinnossa viimeksi mainittuja edustaa esim. siviilipalveluskeskus sekä yksityiset vastaanottokeskukset ja työvoimakoulutusta antavat oppilaitokset. Luonnollisesti valtion ja kuntien omistamat vastaanottokeskukset sekä työvoimaopisto ovat laissa tarkoitettuja viranomaisia. Ministerivaliokunnat ovat yleensä VN:n sisäistä valmistelua varten asetettuja valmisteluelimiä, eivätkä siis itsenäisiä viranomaisia lukuun ottamatta EU -ministerivalio-kuntaa ja raha-asiainvaliokuntaa. Työhallinnossa toimii eritasoisia johtoryhmiä. Koska ne eivät yleensä tee päätöksiä tai ehdotuksia, vaan ovat johtamisen välineitä, eivät ne ole lain tarkoittamia viranomaisia. Huomattava on, että myös viranomaisen päätöksellä tiettyä tehtävää itsenäisesti hoitamaan asetettua komiteaa, lautakuntaa, toimikuntaa, toimitusmiehiä, työryhmää, projektia tms. pidetään itsenäisenä viranomaisena. Toimeksiantoja kirjoitettaessa on siten syytä jo etukäteen ottaa huomioon ao.elimessä syntyvien asiakirjojen julkisuus, pelisäännöt tietojen antamisesta yms. Työhallinnossa eräs tähän ryhmään kuuluva toimielin on työvoimatoimikunta. Viranomaisen asiakirjan määrittely sisältyy lain 5 :ään. Julkisuuslain tarkoittamalta viranomaisen asiakirjalta edellytetään, että se on syntynyt viranomaisen tehtävän hoidossa. Merkitystä sen sijaan ei ole asiakirjan tallentamistavalla tai muodolla eikä asiakirjan tarvitse olla allekirjoitettu tai varmennettu kuuluakseen julkisuuslain soveltamisalaan. Perinteisen paperialustaisen asiakirjan lisäksi julkisuuslain tarkoittamia asiakirjoja ovat siten mm. diaarimerkintä ja sähköpostin välityksellä tullut aloite, lausunto yms. Mikä tahansa asiakirja ei kuulu lain soveltamisalaan. Tällaisia ovat esim. virkamiehen omat muistiinpanot ja luonnokset, jotka eivät ole vielä irtaantuneet valmistelijalta (5 3 momentti). Sisäistä työskentelyä varten laaditut muistilaput ja neuvottelupaperit tulevat julkisiksi vain, jos ne on arkistolainsäädännön mukaan liitettävä arkistoon (5 4 momentti). Kyseessä on tällöin yleensä asiakirja, josta ilmenee asiaa koskevan päätöksenteon perusteet. 3. Julkisuuslain mukainen asiakirjaryhmittely ja tietojen antaminen Julkisuuslain soveltamisalaan kuuluvat asiakirjat ja asiat voidaan tietojen antamisen näkökulmasta jaotella seuraavasti: 3.1. Julkiset asiakirjat Soveltamisalaan kuuluvat 1. julkiset 2. salassa pidettävät 3. harkinnanvaraisesti julkiset Soveltamisalan ulkopuolelle jäävät Viranomaisen asiakirjat ovat julkisia, jollei asiasta ole laissa erikseen toisin säädetty. Julkisuuslain 4 ja 5 :n mukainen viranomaisen asiakirja tulee julkiseksi, kun lain 6 tai 7 :ssä tarkoitettu ajankohta on saavutettu. Julkiseksi tulon ajankohtaa määrittelevät em. säännökset ovat toissijaisia salassapitosäännöksiin nähden. Mikäli salassa pidettävää tietoa ei asiakirjaan kuitenkaan sisälly, on kyse kokonaan julkisesta asiakirjasta. Tästä on tieto pyydettäessä aina annettava. Viranomaisen laatiman asiakirjan julkiseksi tulemisessa on huomattava mm. se, että uuden julkisuuslain mukaan valmistelussa syntyneet asiakirjat tulevat julkisiksi, kun asia on käsitelty loppuun (6 :n 8 ja 9 kohdat). Asiakirjaa, johon sisältyy salassa pidettäviä osia, voidaan pitää rajoitetusti julkisena. Asiakirja ei muutu salaiseksi, mikäli tieto voidaan antaa siten, etteivät salaiset osat tule julkisiksi. Asiakirjan salassa pidettävän osan on oltava selvästi erotettavissa julkisesta osasta ja asiakirjan sisällön on oltava oikein y m- märrettävissä erottamisenkin jälkeen.

3 3 On myös huomattava, että asiaa koskeva rekisteröintitieto voi olla julkinen vaikkei asiakirja välttämättä olekaan. Tiedon antaminen julkisesta asiakirjasta Työministeriössä tiedon asiakirjan sisällöstä antaa kirjaamon henkilöstöön kuuluva taikka asiaa valmisteleva virkamies tai hänen sijaisensa. Ministeriössä tiedon antamista koskevat pyynnöt ohjataan ensis i- jaisesti kirjaamoon ( ; Sen sijaan, jos on syytä miettiä julkisuuskysymystä (rajoitetusti / harkinnanvaraisesti julkiset), kirjaamosta pyyntö ohjataan esittelijälle tahi muulle vastuuvirkamiehelle tai kirjaamo ottaa yhteyttä esittelijään tai muuhun vastuuvirkamieheen. Jos esittelijä ei ole tavoitettavissa, asia siirtyy esimiehen tai muun po. asiaa hoitavan virkamiehen ratkaistavaksi. Muualla työhallinnossa on myös varmistettava, että aina löytyy virkamies, joka voi antaa tietoja asioista ja asiakirjoista. Koska julkinenkin asiakirja saattaa sisältää salassa pidettäviä tietoja, rekisteriin tehty merkintä asian tai asiakirjan julkisuudesta ei yksinomaan ole riittävä peruste tiedon antamiseksi. Tiedon antajan onkin asiakirjakohtaisesti tarkistettava, ettei se sisällä salassa pidettäviä tietoja. Epäselvissä tapauksissa tiedon voi antaa vain asiaan perehtynyt virkamies Salassa pidettävät asiakirjat Salassa pidettävistä viranomaisen asiakirjoista on säädetty lain 24 :ssä. Koska salassapito on poikkeus julkisuusperiaatteesta, säännöstä on lähtökohtaisesti sovellettava ahtaasti. Salassapitosäännökset ovat aikaisemmasta laista poiketen myös pääosin yleispäteviä sillä niiden soveltaminen ei yleensä ole riippuvainen siitä, minkä viranomaisen hallussa asiakirjat ovat. Vielä muistutettakoon, että vaikka asiakirjaan sisältyy salassa pidettäviä osia, se tai sitä koskeva diario-merkintä eivät välttämättä ole salaisia. Salassapitovelvoitteita on myös arvioitava aina sen ajankohdan mukaan, jolloin tietoa pyydetään. Salassapitosäännöksessä on käytetty kahta eri tapaa ilmaista asiakirjan salassapidon ulottuvuus; säännökset ovat joko ehdottomia tai vahinkoedellytyslausekkeen sisältäviä. Ehdottomat salassapitosäännökset säätävät tietynlaiset asiakirjat salassa pidettäviksi riippumatta siitä, minkäla isia vaikutuksia niiden antamisesta voisi konkreettisessa tilanteessa aiheutua. Vahinkoedellytyslausekkeissa toisen mukaan olettamana on julkisuus ( jos tiedon antaminen aiheuttaa.. ) ja toisissa olettamana on salassapito ( jollei ole ilmeistä, että tiedon antamisesta ei aiheudu.. ). Asiakirjan julkisuus tai salassa pidettävyys ratkeaa em. vahinkoedellytyslausekkeiden pohjalta. Työhallinnossa ei liene juurikaan sellaisia asioita, jotka olisivat absoluuttisesti salassa pidettäviä. Merkintä salaisten asiaindiariin tehdään vain niissä tapauksissa, jolloin sekä asiakirjat että tieto asian vireilläolosta on salainen. Seuraavat lain 24 :n 1 momentin kohdat tullevat useimmiten työhallinnossa sovellettaviksi: 6 (kantelut), 13 (eräät julkaisemattomat asiakirjat, joilla voi olla vaikutusta pääoma- ja rahoitusmarkkinoihin), 15 (eräät viranomaisten tarkastus- ja valvonta-asiakirjat), 16 (viranomaiselle vapaaehtoisesti annetut tutkimus- ja tilastoaineistot), 17 (julkisyhteisön liike- tai ammattisalaisuudet sekä muu liiketoiminta pääasiassa ehdottomasti salassa pidettävää), 18 (julkisyhteisön työmarkkinaosapuolena tai työriidan osapuolen laatimat/saamat tiedot), 19 (viranomaisen oikeudenkäynnin osapuolena laatimat ja hankkimat asiakirjat oikeudenkäyntiin valmistautuessa), 20 (asiakirjat, jotka koskevat yksityistä liike- tai ammattisalaisuutta yms. - pääasiassa ehdottomasti salassa pidettävää), 23 (vuosituloa tai kokonaisvarallisuutta taikka tuen tai etuuden perusteena olevia tuloja tai varallisuutta koskevat asiakirjat), 24 (pakolaista, turvapaikanhakijaa, oleskeluluvan tai viisumin hakijaa koskevat asiakirjat), 25 (mm. terveydentilaa koskevat tiedot), 29 (psykologiset testit, soveltuvuuskokeet työntekijän valintaa tai palkkauksen perustetta koskevat arvioinnit) ja 31 (puhelinnumero, kotipaikkakunta ja muut yhteystiedot, jos henkilö on niin pyytänyt). Kursiivilla ehdottomasti salassa pidettävät asiat. Julkisuuslakiin sisältyvät myös säännökset asiakirjan salassapidon sekä vaitiolovelvollisuuden perusteista ja hyväksikäyttökiellosta (22 ja 23 ). Vaitiolovelvollisuus merkitsee mm. kieltoa ilmaista asiakirjan salassa pidettävä tieto. Vaitiolovelvollisuuden soveltamisala on laaja koskien mm. kaikkia ministeriön/viraston palveluksessa olevia ja jatkuen vielä palvelussuhteen päättymisen jälkeen, mikäli

4 4 asiakirjan salassapito ei ole aiemmin katkennut. Vaitiolovelvollisuus ulottuu myös mm. harjoittelijoihin ja siviilipalvelusta suorittaviin henkilöihin. Todettakoon vielä, että niin salassapitovelvoitteet vaikuttavat myös viraston sisäisessä työskentelyssä: salassa pidettävät asiakirjat ja tiedot on pidettävä poissa myös sellaisten samassa virastossa toimivien ulottuvilta, jotka eivät osallistu sen asian käsittelyyn, johon salassa pidettävä informaatio liittyy. Tiedon antaminen salassa pidettävästä asiakirjasta Salassa pidettävästä asiakirjasta tai sen sisällöstä saa antaa tiedon vain, jos niin on erikseen julkisuuslaissa tai muussa laissa säädetty. Tiedon antamisesta päättää vastuuvirkamies tai esimies tahi vastaavia tehtäviä hoitava virkamies. Usein salassapitovelvollisuus koskee vain osaa asiakirjasta. Tieto julkisesta osasta on annettava, jos se voi tapahtua niin, että salassa pidettävä osa ei tule tietoon. Salassa pidettävän osan on siten selkeästi oltava erotettavissa julkisesta osasta ja että asiakirja on salassa pidettävien osien peittämisen jälkeenkin sellainen, että asiakirjan sisältö on ymmärrettävissä oikein. Asiakirjasta voidaan antaa kopio esimerkiksi poistamalla asianosaisen nimi ja muut tunnistetiedot tai korvaamalla ne symboleilla. Jos asian rekisterimerkintä sisältää salassa pidettäviä tietoja, se on tältä osin pidettävä salassa. Tämä merkitsee esimerkiksi sitä, että asian vireille saattajasta ei voi antaa tietoa, jos asian ryhmä tai asian sisältöä kuvaava merkintä paljastaa salassa pidettävän tiedon Valmistelun ja keskeneräisten asioiden julkisuus sekä muu viranomaisen harkinnassa oleva julkisuus Yhtenä keskeisenä tavoitteena on ollut viranomaisen asioiden valmistelua koskevan julkisuuden lisääminen. Julkisuuslain mukaan tieto voidaan antaa valmisteilla olevasta asiakirjasta, joka ei vielä ole julkinen (9 2 mom.). Tiedon antaminen tällaisesta asiakirjasta on viranomaisen harkinnassa. Harkinta ei kuitenkaan ole täysin vapaata sillä sitä rajoittaa viittaussäännös lain 17 :ään. Lupaa harkittaessa on katsottava, ettei tietojen saamista lain tarkoitus huomioon ottaen perusteettomasti rajoiteta ilman laissa säädettyä perustetta. Harkinnassa on siten huomioitava 17 :n ohella myös lain 3 ja 20. Valmistelun julkisuudessa onkin muistettava julkisuuden ensisijaisuus ja julkisuusperiaatteen tarkoitus. Viranomaisella on lisäksi tiedonantovelvollisuus valmisteilla olevista, yleisesti merkittävistä hankkeista ja ratkaisuista. Säännöksellä korostetaan viranomaisen toiminnan ja suunnittelun avoimuutta sekä mahdollisuutta seurata asioiden etenemistä. Erityisesti on huomattava, että tiedon pyytäjiä on kohdeltava tasapuolisesti. Eri tiedotusvälineiden edustajia on siten esimerkiksi kohdeltava samojen perusteiden mukaan. Tiedon antaminen valmisteilla olevasta asiakirjasta sekä keskeneräisestä asiasta Tiedon antamisesta päättää ensi vaiheessa asian vastuuhenkilö. On kuitenkin otettava huomioon, että tärkeissä keskeneräisissä asioissa, esim. lainvalmisteluasioissa, tulee olla työministeriön ylimmän johdon mielipide tiedossa ennen kuin tietoja annetaan. Eli virkamiehen omat kirjalliset hahmotelmat eivät vielä ole siis lain piirissä. Kun kyseessä on 5 :n 4 momentin mukaisista papereista, jotka eivät tule arkistoon liitettäviksi arkistolainsäädännön mukaan mutta viranomainen on näin vapaaehtoisesti menetellyt, voi tietoja näistä antaa vain viranomaisen luvalla. Hallituksen esityksen mukaan kysymyksen ollessa julkisen vallan käytön tai kansalaisten osallistumismahdollisuuksien kannalta keskeisistä valmisteluasioista, lähtökohtana on tiedon antaminen sitä pyytävälle. Jos sen sijaan on kysymys esimerkiksi keskeneräisestä yksityishenkilön etuutta koskevasta asiasta, tiedon antamiseen ei ole samanlaista velvoitetta. 4. Menettely tiedon antamisessa

5 Yksilöintivelvollisuus Tiedon saamista koskeva pyyntö on yksilöitävä riittävästi siten, että viranomaisessa voidaan selvittää, mitä asiakirjoja pyyntö koskee. Tiedon pyytäjää on tarvittaessa asiaa koskevien rekisteritietojen ja mu i- den hakemistojen avulla avustettava yksilöimään ne asiakirjat, joiden sisällöstä hän haluaa tiedon. Periaatteessa tietoa/asiakirjaa koskeva pyyntö voidaan esittää suullisesti tai kirjallisesti Tietoja pyytävän henkilöllisyyden selvittäminen ja asianosaisen tiedonsaantioikeus Viranomaisella ei ole oikeutta vaatia viranomaisen asiakirjasta tietoa pyytävän henkilöllisyyden selvittämistä tai pyynnön perustelemista. Nämä tiedot on kuitenkin annettava, jos henkilöllisyyden selvittäminen tai pyynnön perusteleminen on tarpeen viranomaiselle säädetyn harkintavallan käyttämisen kannalta sen selvittämiseksi, onko pyytäjällä oikeus saada tieto asiakirjan sisällöstä. Henkilöllisyyden selvittäminen tulee kysymykseen lähinnä silloin, kun pitää varmistaa, onko tiedon pyytäjällä asianosaisen oikeus tiedon saamiseen. Julkisuuslain 11 :ssä on säädetty asianosaisen tiedon saantioikeudesta ja rajoituksista tiedonsaantioikeuteen. Asianosaisella on oikeus saada tieto muunkin kuin julkisen asiakirjan sisällöstä, joka on voinut vaikuttaa hänen asiansa käsittelyyn. Asianosaisella ei kuitenkaan ole tiedonsaantioikeutta muuhun kuin julkiseen asiakirjaan, jos tiedon antaminen olisi vastoin erittäin tärkeää yleistä etua, lapsen etua (huostaanotot) tai muuta erittäin tärkeää yksityistä etua. Lain 13 :n 2 momentti koskee muita erityistilanteita, joissa tietoja pyytävällä on velvollisuus antaa selvitys pyyntönsä perusteeksi Asiasta päättäminen ja menettely kielteisessä tapauksessa Kirjallinen päätös asiakirjapyyntöön on tarpeen silloin, kun pyydettyä asiakirjaa ei anneta, jos myönteiseen päätökseen asetetaan ehtoja tai asiakirjaa pyytänyt haluaa kirjallisen päätöksen. Sellaisissa tilanteissa, joissa voidaan olettaa päätöksen olevan edellä sanotun kaltaisen, on syytä pyytää kirjallinen tiedonsaantipyyntö, joka kirjataan. Näin tulee menetellä aina silloin, kun pyydettyä tietoa ei heti anneta. Virkamiehen on ilmoitettava tiedon pyytäjälle kieltäytymisen syy. Päätösten perusteleminen on mu u- toinkin virkamiehelle hallintomenettelylain mukaisesti kuuluva virkavelvollisuus. Päätöksessä on mainittava salassapidon peruste ja ilmaistava ne tosiasialliset seikat, jotka ovat vaikuttaneet salassapitosäännöksen soveltamiseen (erityisesti vahinkoedellytyslausekkeen merkitys). Vastaavasti on meneteltävä, jos myönteiseen päätökseen liitetään ehtoja. Virkamiehen kieltäydyttyä antamasta pyydettyä tietoa voi tiedon pyytäjä saattaa asian viranomaisen ratkaistavaksi. Virkamiehen on kieltäytymisen yhteydessä ilmoitettava tästä mahdollisuudesta tiedon pyytäjälle. Virkamiehen on tiedusteltava asian kirjallisesti vireille saattaneelta tiedon pyytäjältä, haluaako hän asian siirrettäväksi viranomaisen ratkaistavaksi. Virkamiehen on myös annettava tieto käsittelyn johdosta perittävistä maksuista. Viranomaisen kielteisiin ja ehtoja sisältäviin päätöksiin on liitettävä asianmukainen valitusosoitus. Se on niinikään liitettävä sellaisiin kirjallisiin myönteisiin päätöksiin, joihin jollakulla muulla kuin tiedon pyytäjällä on oikeusturvan tarve Nopean käsittelyn vaatimus Asiakirjan saamista koskeva asia on käsiteltävä viivytyksettä ja tieto julkisesta asiakirjasta on annettava viimeistään kuukauden kuluessa siitä, kun viranomainen on saanut tiedon antamista koskevan pyynnön.

6 6 Julkisuuslain 14 :n 2 momentin mukaan, jos pyydettyjä asiakirjoja on paljon tai niihin sisältyy salassa pidettäviä osia tai jos muu niihin rinnastettava syy aiheuttaa sen, että asian käsittely ja ratkaisu vaativat erityistoimenpiteitä tai muutoin tavanomaista suuremman työmäärän, on asia ratkaistava ja tieto julkisesta asiakirjasta annettava viimeistään kahden kuukauden kuluessa siitä, kun viranomainen on saanut asiakirjan saamista koskevan pyynnön. Mainitut kuukauden ja kahden kuukauden määräajat muuttuvat vuoden 2003 alusta kahdeksi viikoksi ja kuukaudeksi. Määräajoista huolimatta tavoitteena on kuitenkin, että asiakirja annetaan tiedoksi niin pian kuin se on mahdollista ja että tiedon pyytäjää palvellaan muutoinkin nopeasti ja tehokkaasti. Kun asiakirja on kokonaan julkinen, asiakirjasta on annettava tieto välittömästi esimerkiksi silloin kun asiakirjaa pyydetään viranomaisen luona. Nopean käsittelyn vaatimus koskee sekä ensiasteen päätöksentekoa että tilannetta, jossa tiedon antamisesta kieltäytyminen on saatettu viranomaisen ratkaistavaksi. Lain 6 :n 3 momentissa säädetään viranomaiselle velvollisuus oma-aloitteisesti antaa tieto asiasta asianosaiselle jo ennen asiakirjan julkiseksi tulemista. Jos asiassa annetaan toimituskirja tai muu asiakirja yksityiselle tai toiselle viranomaiselle, viranomaisen on huolehdittava mahdollisuuksien mukaan tarvittaessa siitä, että vastaanottaja voi saada asiasta tiedon ennen asiakirjan julkiseksi tuloa. Tämä voi tapahtua esimerkiksi puhelimitse tai lähettämällä telekopio Asian rekisteröinti Kirjallisesti saadut tiedoksisaantipyynnöt rekisteröidään, vaikkei asiaa myöhemmin siirrettäisikään viranomaisen ratkaistavaksi. Suulliset pyynnöt voidaan jättää rekisteröimättä, jos oikeus tiedon saamiseen on ilmeisen selvä ja tieto annetaan viipymättä. Muissa tapauksissa tulee suullisetkin tiedoksisaantipyynnöt rekisteröidä käsittelyn määräaikojen luotettavan seurannan vuoksi Tiedon antamistavat Lähtökohtana on, että tieto annetaan tiedon pyytäjän haluamalla tavalla. Yleensä tieto asiakirjasta annetaan ottamalla siitä jäljennös. Jäljennös voidaan pyynnöstä todistaa oikeaksi. Tieto asiakirjan sisällöstä voidaan antaa myös suullisesti. Monissa tilanteissa tiedon antaminen suullisesti on käytännöllisin tapa. Myös sähköisessä muodossa talletetuista asiakirjoista voidaan antaa tietoa suullisesti. Julkisuus voidaan toteuttaa myös antamalla asiakirja viranomaisen luona luettavaksi ja jäljennettäväksi. Sähköisessä muodossa talletetusta asiakirjasta tieto voidaan antaa näyttämällä se näyttöpäätteellä. Tietoturvallisuussyistä sähköisiä asiakirjoja ei saa kopioida tietoja pyytävän omille levykkeille. Tieto voidaan antaa myös teknisen käyttöyhteyden avulla silloin kun oikeus tiedon saamiseen julkisesta asiakirjasta on ilmeisen selvä. Julkisuuslain 16 :n 1 momentin mukaan tieto asiakirjan sisällöstä voidaan antaa muulla kuin pyydetyllä tavalla, jos pyynnön noudattamisesta asiakirjojen suuren määrän tai asiakirjan kopioinnin vaikeuden tai muun niihin verrattavan syyn vuoksi aiheuttaisi kohtuutonta haittaa virkatoiminnalle. Näissäkin tapauksissa tieto on joka tapauksessa annettava jollakin käytännöllisellä tavalla Käsittelyn johdosta perittävät maksut Maksuperustelain ja päätöksen perusteella työministeriö perii tietojen annosta maksuja kopioista, postituskuluista jne. Tätä menettelyä tullaan tarkistamaan siten, että se ottaa huomioon mm. disketeistä ja tietoaineistojen tuottamisesta tietopalveluna perittävät maksut. Kysymyksessä olevien liiketaloudellisesti hinnoiteltavien suoritteiden ministeriössä noudatettavasta maksumenettelystä Informaatiopalvelut tehtävätiimi tiedottaa tiimifoorumin ilmoitustaululla työhallinnossa tapahtuu.

7 7 Muiden työhallinnon viranomaisten tulee omasta puolestaan huolehtia maksujen perimisperusteista. Tiedon pyytäjälle on ilmoitettava etukäteen käsittelyn johdosta perittävien maksujen perusteista, jos tiedon antamisesta perittävä maksu tulisi olemaan tavanomaista suurempi. Asiakirjaan tutustumisesta viranomaisen luona tai tietojen antamisesta suullisesti asiakirjasta ei saa periä maksua. Myöskään tiedon antamista koskevasta viranomaisen myönteisestä tai kielteisestä päätöksestä ei peritä maksua. 5. Tiedon antaminen eräistä muista asiakirjoista 5.1. Vanhat asiakirjat 5.2. EU-asiakirjat Myös sellaiset ns. vanhat asiakirjat, jotka ovat vuoden 1951 asiakirjajulkisuuslain nojalla harkinnanvaraisesti julkisia asiakirjoja, tulevat uuden julkisuuslain voimaantulon johdosta lähtökohtaisesti julkisiksi. Ne eivät ole julkisia, jos ne esimerkiksi sisältävät salassa pidettäviä tietoja taikka jos niiden ei katsota olevan viranomaisen asiakirjoja. Jokaisella on oikeus saada vanhoista asiakirjoista tietoja samojen periaatteiden mukaan kuin muistakin julkisista asiakirjoista. Valtionarkistoon siirretyistä asiakirjoista tiedon antaa po. arkisto. Sen sijaan valtioneuvoston arkistoon siirrettyjen asiakirjojen osalta tiedonantamisesta päättää ministeriö. Oikeusministeriössä valmistellaan EU-asiakirjoja koskevaa ohjeistoa. Kun se valmistuu, työministeriö toimittaa sen hallinnon tietoon Hankintoja koskevat asiakirjat Hankintoja koskevien asiakirjojen osalta on erityisesti huomattava, että saapuneet tarjousasiakirjat ja niiden johdosta laaditut asiakirjat eivät ole miltään osin julkisia ennen kuin hankintapäätös on tehty. Tarjoajan liike - tai ammattisalaisuuksia sisältävät tarjousasiakirjojen kohdat ovat eivät päätöksen jälkeenkään tule julkisiksi. Tiedon asiakirjoista antaa hankinnan valmistelusta vastaava virkamies tai muu vastuu virkamies Toisen viranomaisen asiakirja ja asian siirtäminen toiselle viranomaiselle Tiedon antamisesta päättää se viranomainen, jonka hallussa asiakirja on. Julkisuuslain 15 :n 1 momentti oikeuttaa kuitenkin viranomaisen siirtämään asiakirjan pyyntöä koskevan asian toisen viranomaisen ratkaistavaksi, jos pyydetty asiakirja on toisen viranomaisen laatima tai jos kysymys on toisen viranomaisen kokonaisuudessaan käsiteltäväksi kuuluvaan asiakirjaan liittyvästä asiakirjasta. Siirtäminen voi olla tarpeen erityisesti silloin, kun esimerkiksi pyydetyn asiakirjan salassapito on riippuvainen tietojen antamisen vaikutuksista. Salassapidon ulottuvuuden määrittely saattaa tällöin edellyttää sellaista erityisasiantuntemusta, joka on asian käsittelystä kokonaisuudessaan vastaavalla viranomaisella. Jos pyyntö asiakirjan saamiseksi on erheellisesti osoitettu ministeriölle / työvoimatoimistolle, vaikka asiakirja ei sille kuulu, on asia hallintomenettelylain 9 :ssä säädetyin edellytyksin siirrettävä toimivaltaiselle viranomaiselle. Jos suullinen asiakirjapyyntö koskee muuta viranomaista, on virkamiehen pyrittävä hyvän hallintotavan mukaisesti antamaan asiassa tarpeellista ohjausta. Jos asia koskee muuta työministeriön hallinnonalan viranomaista, virkamiehen on hallintomenettelylain 4 :n mukaisesti annettava neuvoja siitä, miten asia pannaan vireille ja miten asiaa käsiteltäessä on toimittava Komitean yms. valmisteluelinten asiakirjat

8 8 Virkamiehelle voi virastoon tulla asiakirjoja, jotka liittyvät hänen tehtäviinsä viranomaisen ulkopuolella, esimerkiksi toisen viranomaisen tehtävissä, kuten komitean jäsenenä. Tietojen saamisesta komitean asiakirjoista päättää komitea, ei se ministeriö, jonka virkamies toimii komitean jäsenenä. Työministeriön toimesta asetettujen komiteoitten osalta päätösvalta kuuluu yleensä puheenjohtajalle/sihteerille. Todettakoon, että pääsääntöisesti komitean asettama jaosto ei ole tässä laissa tarkoitettu itsenäinen viranomainen Kantelu yms. asiakirjat Ministeriöön tulevissa kanteluasioissa asiakirjat lähetetään pääsääntöisesti lausunnolle ao. työvoimaosastolle ja työvoimatoimistolle. Jokainen tällaisen lausuntopyynnön saava viranomainen joutuu omalta osaltaan ratkaisemaan, miltä osin kanteluasiakirjat ovat julkisia, jos niistä pyydetään tietoa. Kantelut ja esimerkiksi nimitykset saattavat joskus omata yleistä mielenkiintoa. Silloin on viranomaisen pidettävä huolta siitä, että asianosainen/asianosaiset saavat ennen tiedotusvälineitä tiedon ratkaisusta.

9 9 6. Asiakirjojen saatavuus 6.1. Asiakirjojen luettelointi Julkisuuslain 18 :n 1 momentin 1-kohdan mukaan viranomaisen tulee pitää luetteloa (diario) sille käsiteltäväksi annetuista tai otetuista sekä sen ratkaisemista ja käsittelemistä asioista. Ministeriössä luetteloa pitää kirjaamo. Valtakunnansovittelijan toimisto sekä työneuvosto pitävät diarioita omista asioistaan. Työvoimatoimistot kirjaavat asiansa valtaosin asiakas- ym. URA-järjestelmän rekistereihin. Ainakin joissain isoissa toimistoissa on käytössä sama diario-ohjelma kuin ministeriössä. Mutta ilmeisesti pienissä toimistoissa käsiteltäväksi tulevat muut asiat vain mapitetaan. Julkisuuslain tavoitteiden mukaisesti tiedot ministeriössä/muis sa yksiköissä käsiteltävistä asioista ja niihin liittyvistä asiakirjoista tulee olla mahdollisimman helposti löydettävissä, jotta tiedon antamista koskevat pyynnöt voidaan käsitellä viipymättä. Tämän vuoksi kaikki käsiteltäviin viranomaisasioihin liittyvät uudet julkiset asiakirjat tulee rekisteröidä jonnekin, ellei niiden rekisteröimisestä muihin hallinnon tai valtionhallinnon tietojärjestelmiin ole määrätty erikseen. Asioiden mapittaminen ei yksistään enää riitä. Marraskuun 2000 loppuun mennessä on niin ministeriön kuin työvoimatoimistojen saatettava di ariot ja muut asiakirjaluettelot valmiiksi. Samalla muistutetaan siitä, että tietojärjestelmä- ja/tai rekisteriselosteet on tehtävä myös esimerkiksi toimistojen omista tietojärjestelmistä sekä internet kotisivuista. Työministeriössä diario toimii asiakirjaluettelona ja työministeriö tekee tietojärjestelmä- / rekisteriselosteet keskitetysti URA:sta, Meritistä ja Fortimesta. Jos tehdään rekisteriseloste, ei tietojärjestelmäselostetta tarvitse tehdä. Tietojärjestelmäselosteesta tulee ilmetä tietojärjestelmän käyttötarkoitus ja siihen talletettavat tiedot. Henkilötietolain mukainen rekisteriseloste pitää sisällään tiedot henkilötietojen käsittelyn tarkoituksesta, kuvauksen rekisteröityjen ryhmästä tai ryhmistä ja näihin liittyvistä tiedoista tai tietoryhmistä, mihin tietoja säännönmukaisesti luovutetaan ja siirretäänkö tietoja EU:n ulkopuolelle sekä kuvauksen rekisterin suojauksen periaatteista. Molemmista tulee lisäksi ilmetä ylläpitäjää ja yhteyshenkilöä koskevat tiedot Viranomaisen itsensä käsiteltäväksi ottamat asiat Asioiden luettelointivelvoite koskee paitsi viranomaiselle käsiteltäväksi lähetettyjä myös sen itse käsiteltäväksi ottamia asioita. Nämä asiat tulee rekisteröidä asianomaisessa yksikössä siinä vaiheessa kun ne tulevat vireille. Ministeriö kirjaa Valtioneuvoston Hankerekisteri HARE:een sinne kuuluvat asiat (komiteat, kehittämishankkeet jne.) ja ministeriön projektinhallintajärjestelmään ministeriön asettamat projektit.

10 Epä viralliset asiakirjat Tässä yhteydessä tarkoitetaan epävirallisilla asiakirjoilla sellaisia virkamiehen yksityiselämän piiriin kuuluvia asiakirjoja, joilla ei ole mitään tekemistä viranhoidon kanssa. Näitä voivat olla yksityiset sähköpostiviestit ja ammattiyhdistyksen työpaikalle lähettämät kirjeet. Tällaiset asiakirjat eivät kuulu julkisuuslain soveltamisen piiriin Vastuuhenkilön rekisteröintivelvollisuus Koska tiedon antamista koskevat pyynnöt on käsiteltävä viivytyksettä, on myös asiakirjoja koskevat rekisteritiedot pidettävä mahdollisimman hyvin ajan tasalla. Asian vastuuhenkilön tulee huolehtia rekisteröintitietojen merkitsemisestä silloin, kun asiakirja ei kulje kirjaamon kautta. Onko asiakirja tullut viranomaiselle kirjaamon kautta, ei muutoinkaan vaikuta sen luonteeseen viranomaisen asiakirjana. Virkamiehelle tullut sähköpostiviesti, jolla on tarkoitettu saattaa hallintoasia vireille ministeriössä, tulee kuitenkin jatkolähettää ministeriön viralliseen sähköpostiosoitteeseen Edelleen lähettämisestä tulee ilmoittaa viestin lähettäjälle Asiakirjojen säilyttäminen 7. Hyvä tiedonhallintatapa Viranomaisen on järjestettävä asiakirjansa siten, että pyydetyt asiakirjat voidaan saada nopeasti esille. Tämä ei merkitse pelkästään asiakirjaa koskevien rekisteritietojen ajan tasalla pitämistä vaan asian vastuuhenkilön tulee myös tietää, missä muita kuin jo arkistoituja asiakirjoja säilytetään ja huolehtia siitä, että myös sijaisella on tämä tieto vastuuhenkilön poissa ollessa. Lain 18 :ssä ja asetuksessa viranomaisen toiminnan julkisuudesta ja hyvästä tiedonhallintatavasta (1030/2000) on määritelty hyvä tiedonhallintatapa. Käsite merkitsee tietojen asianmukaista saatavuutta, käytettävyyttä ja suojaamista sekä eheyttä ja laatua. Työministeriön projektissa parhaillaan selvitetään ja täsmennetään sitä, mitä hyvä tiedonhallintatapa työhallinnossa merkitsee ja asiasta tiedotetaan lisää myöhemmin. 8. Rekisterien vastuuhenkilöt ja heidän yhteystiedot Työhallinnon viranomaisten tulee pitää huoli siitä, että rekistereistä ja niiden vastuu henkilöistä on olemassa ajan tasalla oleva tieto yleisön saatavilla. Tietojärjestelmäkuvauksia ja rekisteriselosteita laitettaessa nyt ajan tasalle, myös yhteystiedot on tarkistettava. Suurin osa rekistereistä on keskitetysti hallinnoituja (URA). Työvoimatoimistoissa tulee kuitenkin lisäksi huolehtia, että paikallisen vastuuhenkilön tiedot ovat saatavilla.

OHJE ASIAKIRJA JA TIETOPYYNTÖJEN KÄSITTELYYN

OHJE ASIAKIRJA JA TIETOPYYNTÖJEN KÄSITTELYYN 1(6) 1 Julkisuusperiaate lainsäädännössä Perustuslain 12.2 :n mukaan viranomaisen asiakirjat ja muut tallenteet ovat julkisia, jollei niiden julkisuutta ole välttämättömien syiden vuoksi lailla erikseen

Lisätiedot

Kantelija on antanut valtioneuvoston kanslian selvityksen johdosta vastineen

Kantelija on antanut valtioneuvoston kanslian selvityksen johdosta vastineen ANONYMISOITU PÄÄTÖS 26.04.2016 Dnro OKV/2177/1/2014 1/5 ASIA Asiakirjan osittainen salassapito KANTELU Kantelija on kantelussaan 19.12.2014 pyytänyt oikeuskansleria tutkimaan valtioneuvoston kanslian menettelyä

Lisätiedot

Tietopyynnön käsittelyssä noudatettava menettely

Tietopyynnön käsittelyssä noudatettava menettely ANONYMISOITU PÄÄTÖS 30.06.2015 Dnro OKV/1873/1/2014 1/5 ASIA Tietopyynnön käsittelyssä noudatettava menettely KANTELU Kirjoituksessaan 1.11.2014 oikeuskanslerille A on kertonut pyytäneensä lapsiasiavaltuutetulle

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 14/ (6) Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL) Tj/

Helsingin kaupunki Esityslista 14/ (6) Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL) Tj/ Helsingin kaupunki Esityslista 14/2014 1 (6) 7 Soudoset Oy:n tietopyyntö koskien HKL:n tarjouskilpailua 31H-12 HEL 2013-000633 T 07 01 02 Päätösehdotus päättää hylätä Soudoset Oy:n tietopyynnön 12.12.2012,

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 66/2005 vp. Hallituksen esitys laeiksi viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain sekä kuntalain 50 :n muuttamisesta

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 66/2005 vp. Hallituksen esitys laeiksi viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain sekä kuntalain 50 :n muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 66/2005 vp Hallituksen esitys laeiksi viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain sekä kuntalain 50 :n muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi

Lisätiedot

Tiedonjulkistamisneuvottelukunnan tilaisuus 21.4.2008 Tieteiden talolla Hallintojohtaja Anitta Hämäläinen Kansallisarkisto anitta.hamalainen@narc.

Tiedonjulkistamisneuvottelukunnan tilaisuus 21.4.2008 Tieteiden talolla Hallintojohtaja Anitta Hämäläinen Kansallisarkisto anitta.hamalainen@narc. Tutkimus, aineistot ja avoimuuden rajat Tiedonjulkistamisneuvottelukunnan tilaisuus 21.4.2008 Tieteiden talolla Hallintojohtaja Anitta Hämäläinen Kansallisarkisto anitta.hamalainen@narc.fi HYVÄ AINEISTON

Lisätiedot

TUTKIMUSLUPAHAKEMUS/PÄÄTÖS

TUTKIMUSLUPAHAKEMUS/PÄÄTÖS 1/2 TUTKIMUSLUPAHAKEMUS/PÄÄTÖS 1. Tutkimusluvan hakijan tiedot Sukunimi Etunimet Syntymäaika Lähiosoite Postinumero ja toimipaikka Puhelinnumero Sähköpostiosoite 2. Asiakirjat, joihin tutkimuslupaa haetaan

Lisätiedot

6) tietojen käytettävyys, eheys ja laatu viranomaisen tehtävän hoidossa ja viranomaisten yhteistyössä;

6) tietojen käytettävyys, eheys ja laatu viranomaisen tehtävän hoidossa ja viranomaisten yhteistyössä; Asetus viranomaisten toiminnan julkisuudesta ja hyvästä tiedonhallintatavasta 12.11.1999/1030 Oikeusministerin esittelystä säädetään viranomaisten toiminnan julkisuudesta 21 päivänä toukokuuta 1999 annetun

Lisätiedot

Luottamushenkilöiden tiedonsaantioikeus ja saatujen tietojen edelleen välittäminen

Luottamushenkilöiden tiedonsaantioikeus ja saatujen tietojen edelleen välittäminen 8.11.2010 1(5) DocId: 145064 Luottamushenkilöiden tiedonsaantioikeus ja saatujen tietojen edelleen välittäminen Viimeaikaiseen keskusteluun ja yleisönosaston kirjoitteluun liittyen on syytä kerrata luottamushenkilöinä

Lisätiedot

Laki. julkisen hallinnon yhteispalvelusta annetun lain muuttamisesta

Laki. julkisen hallinnon yhteispalvelusta annetun lain muuttamisesta Laki julkisen hallinnon yhteispalvelusta annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan julkisen hallinnon yhteispalvelusta annetun lain (223/2007) 2 8, 10 ja 10 a, sellaisina kuin

Lisätiedot

LAPIN YLIOPISTO 1(5) Yhteiskuntatieteiden tiedekunta vastaajan nimi

LAPIN YLIOPISTO 1(5) Yhteiskuntatieteiden tiedekunta vastaajan nimi LAPIN YLIOPISTO 1(5) JULKISOIKEUDEN VALINTAKOE 13.6.2005 Vastaa seuraaviin kysymyksiin. Tehtävissä julkisuuslailla tarkoitetaan lakia viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999) ja potilaslailla lakia

Lisätiedot

Salassa pidettävien tietojen ja asiakirjojen turvaluokittelu

Salassa pidettävien tietojen ja asiakirjojen turvaluokittelu JHS 147 Salassa pidettävien tietojen ja asiakirjojen turvaluokittelu Julkaistu: 28.11.2000 Voimassaoloaika: Toistaiseksi Sisältö 1 TAUSTAA 1.1 Suosituksen tarkoitus 1.2 Asiakirjojen ja tietojen luokittelu

Lisätiedot

VM 5/01/ Valtiovarainministeriö Hallinnon kehittämisosasto. Ministeriöille, virastoille ja laitoksille 1 LÄHTÖKOHDAT

VM 5/01/ Valtiovarainministeriö Hallinnon kehittämisosasto. Ministeriöille, virastoille ja laitoksille 1 LÄHTÖKOHDAT Valtiovarainministeriö Hallinnon kehittämisosasto VM 5/01/2000 19.1.2000 Ministeriöille, virastoille ja laitoksille Asia Salassa pidettävien tietojen ja asiakirjojen turvaluokittelu- ja merkintäohje 1

Lisätiedot

REKISTERINPITÄJÄN YLEINEN INFORMOINTIVELVOLLISUUS

REKISTERINPITÄJÄN YLEINEN INFORMOINTIVELVOLLISUUS TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTO REKISTERINPITÄJÄN YLEINEN INFORMOINTIVELVOLLISUUS Päivitetty 15.09.2010 www.tietosuoja.fi 2 Sisällysluettelo 1. Mistä informointivelvoitteessa on kysymys 3 2. Ketä informointivelvoite

Lisätiedot

VIRANOMAISEN ASIAKIRJOISTA JA TIEDON ANTAMISESTA SEKÄ ASIAKIRJAKOPIOISTA PERITTÄVÄT MAKSUT

VIRANOMAISEN ASIAKIRJOISTA JA TIEDON ANTAMISESTA SEKÄ ASIAKIRJAKOPIOISTA PERITTÄVÄT MAKSUT 1 (5) VIRANOMAISEN ASIAKIRJOISTA JA TIEDON ANTAMISESTA SEKÄ ASIAKIRJAKOPIOISTA PERITTÄVÄT MAKSUT Hyväksytty Kunnanhallitus ( 373) Voimaantulo 1.1.2011 Lopen kunnan viranomaisten asiakirjoista ja tiedon

Lisätiedot

Suomen kulttuurilaitokset

Suomen kulttuurilaitokset Suomen kulttuurilaitokset Kurssi, kevät 2001 Moskovan yliopisto Leena Kononen Tiedonhaku Suomesta Julkisten viranomaisten, valtion ja kuntien keskeiset palvelut sekä keskeiset julkiset tiedot löytyvät

Lisätiedot

POTILASASIAKIRJASSA OLEVAN TIEDON ANTAMINEN POTILAALLE

POTILASASIAKIRJASSA OLEVAN TIEDON ANTAMINEN POTILAALLE 17.3.2016 Dnro 1669/2/15 Ratkaisija: Oikeusasiamies Petri Jääskeläinen Esittelijä: Vanhempi oikeusasiamiehensihteeri Håkan Stoor POTILASASIAKIRJASSA OLEVAN TIEDON ANTAMINEN POTILAALLE 1 ASIA Tutkittavani

Lisätiedot

OPPILASREKISTERISELOSTE

OPPILASREKISTERISELOSTE OPPILASREKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 mukainen REKISTERISELOSTE ja lain 24 :n mukainen INFORMOINTI Laatimispvm: 2.1.2017 1. Rekisterinpitäjä Nimi Siikalatvan kunnan koulutuslautakunta /

Lisätiedot

TARKISTUSLISTA HENKILÖTIETOJEN LUOVUTUSMENETTELYÄ SUUNNITELTAESSA HUOMIOON OTETTAVISTA ASIOISTA

TARKISTUSLISTA HENKILÖTIETOJEN LUOVUTUSMENETTELYÄ SUUNNITELTAESSA HUOMIOON OTETTAVISTA ASIOISTA TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTO TARKISTUSLISTA HENKILÖTIETOJEN LUOVUTUSMENETTELYÄ SUUNNITELTAESSA HUOMIOON OTETTAVISTA ASIOISTA Päivitetty 27.07.2010 www.tietosuoja.fi 2 TARKISTUSLISTA HENKILÖTIETOJEN LUOVUTUSMENETTELYÄ

Lisätiedot

Asiakirja- ja tietopalvelumaksut Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymässä

Asiakirja- ja tietopalvelumaksut Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymässä Asiakirjataksa Asiakirja- ja tietopalvelumaksut Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymässä Hallitus 14.6.2016 87 1. Johdanto Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999, julkisuuslaki)

Lisätiedot

HE 305/2010 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnasta annetun lain 17 :n ja vakuutusoikeuslain

HE 305/2010 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnasta annetun lain 17 :n ja vakuutusoikeuslain HE 305/2010 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnasta annetun lain 17 :n ja vakuutusoikeuslain 21 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä

Lisätiedot

TIETOSUOJASELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10

TIETOSUOJASELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 TIETOSUOJASELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 Laatimispvm: 11.2.2014 1. Rekisterinpitäjä Nimi Hevostoiminta Laukki Yksityinen elinkeinonharjoittaja, Y-tunnus 2601111-1 Yhteystiedot Puh: 040-186 2222,

Lisätiedot

Asiakirjojen antaminen ja siitä perittävä maksu

Asiakirjojen antaminen ja siitä perittävä maksu ANONYMISOITU PÄÄTÖS 07.02.2014 Dnro OKV/689/1/2012 1/5 ASIA Asiakirjojen antaminen ja siitä perittävä maksu KANTELU A Oy pyytää oikeuskanslerinvirastoon toimittamassaan 10.5.2012 päivätyssä kantelussa

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI Rekisteriseloste 1 (5)

HELSINGIN KAUPUNKI Rekisteriseloste 1 (5) HELSINGIN KAUPUNKI Rekisteriseloste 1 (5) Laatimispäivä/Päivityspäivä 24.8.2016 Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä. 1. nimi 2. pitäjä 3. vastuuhenkilö 4.

Lisätiedot

Julkisuuslainsäädäntö valvontaeläinlääkärin näkökulmasta

Julkisuuslainsäädäntö valvontaeläinlääkärin näkökulmasta Julkisuuslainsäädäntö valvontaeläinlääkärin näkökulmasta Lakimies Minna Ruotsalo Eläinlääkärihygieenikkojen yhdistyksen koulutuspäivät 25.4.2013, Helsinki 1 Lainsäädäntöä valvonta-asetus 882/2004 (Euroopan

Lisätiedot

Kirjaamo on kuitannut vastaanotetuiksi kaikki kantelijan lähettämät sähköpostiviestit.

Kirjaamo on kuitannut vastaanotetuiksi kaikki kantelijan lähettämät sähköpostiviestit. ANONYMISOITU PÄÄTÖS 15.05.2017 Dnro OKV/945/1/2016 1/5 ASIA Julkisuuslain ja hallintolain mukainen menettely KANTELU Kantelija on kantelussaan 29.6.2016 arvostellut Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne-

Lisätiedot

Salassapito- ja tietosuojakysymykset moniammatillisessa yhteistyössä Kalle Tervo. Keskeiset lait

Salassapito- ja tietosuojakysymykset moniammatillisessa yhteistyössä Kalle Tervo. Keskeiset lait Salassapito- ja tietosuojakysymykset moniammatillisessa yhteistyössä 7.5.2014 Kalle Tervo Keskeiset lait Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (21.5.1999/621) Henkilötietolaki (22.4.1999/523) Laki

Lisätiedot

Laki. kansalaisuuslain muuttamisesta

Laki. kansalaisuuslain muuttamisesta Annettu Helsingissä 9 päivänä marraskuuta 2007 Eduskunnan päätöksen mukaisesti Laki kansalaisuuslain muuttamisesta muutetaan 16 päivänä toukokuuta 2003 annetun kansalaisuuslain (359/2003) 3, 25 :n 3 momentti,

Lisätiedot

Datan avaamisen reunaehdot. Katri Korpela Projektipäällikkö 6Aika - Avoin data ja rajapinnat

Datan avaamisen reunaehdot. Katri Korpela Projektipäällikkö 6Aika - Avoin data ja rajapinnat Datan avaamisen reunaehdot Katri Korpela Projektipäällikkö 6Aika - Avoin data ja rajapinnat 19.1.2016 Perinteinen manuaalinen tietopalvelu 1. Asiakas kysyy/pyytää asiakirjoja käyttöönsä/ kopioita omaan

Lisätiedot

24.3.2005 1459/4/04. Ratkaisija: Apulaisoikeusasiamies Petri Jääskeläinen. Esittelijä: Oikeusasiamiehensihteeri Jouni Toivola

24.3.2005 1459/4/04. Ratkaisija: Apulaisoikeusasiamies Petri Jääskeläinen. Esittelijä: Oikeusasiamiehensihteeri Jouni Toivola 24.3.2005 1459/4/04 Ratkaisija: Apulaisoikeusasiamies Petri Jääskeläinen Esittelijä: Oikeusasiamiehensihteeri Jouni Toivola ASIAKIRJAPYYNNÖN VIREILLEPANOTAPA 1 KANTELU Toimittaja A pyysi eduskunnan oikeusasiamie

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI Rekisteriseloste 1 (5)

HELSINGIN KAUPUNKI Rekisteriseloste 1 (5) HELSINGIN KAUPUNKI Rekisteriseloste 1 (5) Laatimispäivä/Päivityspäivä 31.12.2014 Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä. 1. nimi 2. pitäjä 3. vastuuhenkilö 4.

Lisätiedot

TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTO. Dnro 2135/03/2016 ' Opetus- ja kulttuuriministeriö

TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTO. Dnro 2135/03/2016 ' Opetus- ja kulttuuriministeriö Dnro 2135/03/2016 '15.8.2016 Opetus- ja kulttuuriministeriö kirjaamo@minedu.fi aikuistenperusopetus@minedu.fi Lausuntopyyntö ehdotuksesta hallituksen esitykseksi perusopetuslain 46 :n muuttamisesta Pyysitte

Lisätiedot

REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10

REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 Laatimispvm: 7.6.2011 Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä. 1. Rekisterinpitäjä Nimi Salon kaupunki liikuntapalvelut

Lisätiedot

Kantelija pyysi tutkimaan maistraatin ja asiamies- ja neuvontapalveluyksikön yleisen edunvalvojan menettelyn asiakirjapyyntönsä käsittelyssä.

Kantelija pyysi tutkimaan maistraatin ja asiamies- ja neuvontapalveluyksikön yleisen edunvalvojan menettelyn asiakirjapyyntönsä käsittelyssä. 19.5.2017 EOAK/1181/2016 Ratkaisija: Oikeusasiamies Petri Jääskeläinen Esittelijä: Esittelijäneuvos Mikko Sarja ASIAKIRJAPYYNTÖÖN VASTAAMINEN 1 KANTELU Kantelija pyysi tutkimaan maistraatin ja asiamies-

Lisätiedot

Liite: Julkisuuslain (Laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta 621/1999) mukaisen tietojärjestelmäselosteen laadintasuositus

Liite: Julkisuuslain (Laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta 621/1999) mukaisen tietojärjestelmäselosteen laadintasuositus VALTIOVARAINMINISTERIÖ Hallinnon kehittämisosasto 17.2.2000 VM 7/01/2000 Ministeriöille sekä niiden alaisille virastoille ja laitoksille Julkisuuslain (Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 621/1999)

Lisätiedot

Rovaniemen kaupunki Viranhaltijapäätös 1 (5) Kaupunginsihteeri Muu päätös

Rovaniemen kaupunki Viranhaltijapäätös 1 (5) Kaupunginsihteeri Muu päätös Rovaniemen kaupunki Viranhaltijapäätös 1 (5) ROIDno-2017-122 Päätös asiakirjan antamatta jättämisestä koskien erillistä selvitystä Kaupunginlakimies 27.9.2017: Apulaisoikeuskansleri on 11.9.2017 antamallaan

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 14/ (6) Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL) Tj/

Helsingin kaupunki Esityslista 14/ (6) Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL) Tj/ Helsingin kaupunki Esityslista 14/2014 1 (6) 8 Tommy Pohjolan tietopyyntö koskien HKL:n ja Siemensin välistä kirjeenvaihtoa HEL 2012-015395 T 07 01 02 Päätösehdotus päättää hylätä Tommy Pohjolan tietopyynnön

Lisätiedot

Valtuutetun on pidettävä valtuuttajalle kuuluvat raha- ja muut varat erillään omista varoistaan.

Valtuutetun on pidettävä valtuuttajalle kuuluvat raha- ja muut varat erillään omista varoistaan. YLEISIÄ OHJEITA VALTUUTETULLE Seuraavat ohjeet perustuvat edunvalvontavaltuutuksesta annetun lain (648/2007) säännöksiin sellaisina kuin ne lain voimaan tullessa 1.11.2007 olivat. Valtuutetun on oma-aloitteisesti

Lisätiedot

Lapsen huolto- ja tapaamisoikeuden rekisteri

Lapsen huolto- ja tapaamisoikeuden rekisteri Tietosuojaseloste 1/5 1. Rekisterinpitäjä Vantaan sosiaali- ja terveyslautakunta Peltolantie 2 D, 01300 Vantaa 2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja yhteyshenkilö Perhepalvelujen johtaja Maritta Pesonen

Lisätiedot

Aikuissosiaalityön rekisteriseloste

Aikuissosiaalityön rekisteriseloste Aikuissosiaalityön rekisteriseloste SISÄLTÖ 1. REKISTERIN NIMI 2. REKISTERINPITÄJÄ 3. REKISTERIN VASTUUHENKILÖ 4. REKISTERIASIOITA HOITAVAT HENKILÖT 5. REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS 6. REKISTERIN PITÄMISEN

Lisätiedot

SÄHKÖPOSTIN KÄYTÖSTÄ SOSIAALIHUOLLOSSA

SÄHKÖPOSTIN KÄYTÖSTÄ SOSIAALIHUOLLOSSA TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTO SÄHKÖPOSTIN KÄYTÖSTÄ SOSIAALIHUOLLOSSA Päivitetty 15.09.2010 www.tietosuoja.fi 2 SÄHKÖPOSTIN KÄYTÖSTÄ SOSIAALIHUOLLOSSA Tämän ohjeen tarkoituksena on antaa suosituksia sähköpostin

Lisätiedot

REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10

REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 Laatimispvm: 5.1.2010 Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä. 1. Rekisterinpitäjä Nimi Salon kaupunki, Ympäristönsuojeluyksikkö

Lisätiedot

1994 vp - HE 28 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

1994 vp - HE 28 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT 1994 vp - HE 28 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi valtion maksuperustelain 1 ja 8 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan valtion maksuperustelakia selvennettäväksi

Lisätiedot

Tietosuojaseloste Kuopion kaupungin palautepalvelujärjestelmä

Tietosuojaseloste Kuopion kaupungin palautepalvelujärjestelmä Kuopion kaupunki Selvitys 1 (5) Tietosuojaseloste Kuopion kaupungin palautepalvelujärjestelmä Seloste henkilötietojen käsittelytoimista ja rekisteröidyn oikeuksista EU:n yleinen tietosuoja-asetus (2016/679)

Lisätiedot

JHS 146 Julkisuuslain (Laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta 621/1999) mukaisen tietojärjestelmäselosteen laadintasuositus

JHS 146 Julkisuuslain (Laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta 621/1999) mukaisen tietojärjestelmäselosteen laadintasuositus JHS 146 Julkisuuslain (Laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta 621/1999) mukaisen tietojärjestelmäselosteen laadintasuositus Versio: 1.2 5.10.2012 Julkaistu: Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys 1

Lisätiedot

HE 87/2000 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 87/2000 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 87/2000 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi raittiustyölain 3 ja 10 :n ja toimenpiteistä tupakoinnin vähentämiseksi annetun lain 27 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä

Lisätiedot

Kuka on viranomainen?

Kuka on viranomainen? Yhteiset säännökset Hankinta-asiakirjojen julkisuus Viranomaisen toiminnan ja asiakirjojen julkisuudesta ja salassapidosta säädetään julkisuuslaissa. Hankintalain 138 :ssä säädetään asiakirjojen julkisuutta

Lisätiedot

Seuraaviin päätöksiin liittyvien yksityisoikeudellisten asioiden käsittely kuuluu Helsingin käräjäoikeuden toimivaltaan:

Seuraaviin päätöksiin liittyvien yksityisoikeudellisten asioiden käsittely kuuluu Helsingin käräjäoikeuden toimivaltaan: HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI MUUTOKSENHAKUOHJEET HUS-KUNTAYHTYMÄN HALLITUS Kokouspäivä 21.9.2015 Pykälät 102-108 Sivut 1-21 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Palvelutarpeen arvioinnin rekisteri

Palvelutarpeen arvioinnin rekisteri Tietosuojaseloste 1/5 1. Rekisterinpitäjä Vantaan sosiaali- ja terveyslautakunta Peltolantie 2 D, 01300 Vantaa 2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja yhteyshenkilö Perhepalvelut: perhepalvelujen johtaja

Lisätiedot

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa.

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa. Laatimispäivä: 10 /2015 Tämä on tietosuojaseloste, joka sisältää rekisteriselosteen ja asiakkaiden henkilötietojen käsittelyä koskevan informoinnin. 1. Toiminnasta vastaava rekisterinpitäjä Nimi: Katuosoite:

Lisätiedot

Hakemus tietojen luovuttamisesta Salon Jätehuolto Oy:lle jätehuoltolautakunnan ylläpitämästä jäterekisteristä. Jätehuoltolautakunta 11.11.

Hakemus tietojen luovuttamisesta Salon Jätehuolto Oy:lle jätehuoltolautakunnan ylläpitämästä jäterekisteristä. Jätehuoltolautakunta 11.11. Jätehuoltolautakunta 46 11.11.2014 Jätehuoltolautakunta 18 09.06.2015 Hakemus tietojen luovuttamisesta Salon Jätehuolto Oy:lle jätehuoltolautakunnan ylläpitämästä jäterekisteristä 2373/07.01.04.01.02/2014

Lisätiedot

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja yhteyshenkilö

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja yhteyshenkilö 4.3.2013 1. Rekisterinpitäjä Järvenpään kaupunki Hallintokatu 2, PL 41 2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja yhteyshenkilö 04401 Järvenpää Lasten ja nuorten palvelualueelle perhesosiaalityön palveluihin

Lisätiedot

Rekisterin tietoja käytetään kirjeiden lähettämiseen sekä luottamushenkilöiden ja kaupungin väliseen yhteydenpitoon.

Rekisterin tietoja käytetään kirjeiden lähettämiseen sekä luottamushenkilöiden ja kaupungin väliseen yhteydenpitoon. 1. Rekisterinpitäjä 2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa Nimi Jämsän kaupunginhallitus Osoite Seppolantie 10 42100 Jämsä Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite) Puh

Lisätiedot

Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999, jäljempänä julkisuuslaki) 14 :ssä on säännökset asiakirjan antamisesta päättämisestä.

Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999, jäljempänä julkisuuslaki) 14 :ssä on säännökset asiakirjan antamisesta päättämisestä. PÄÄTÖS 12.06.2012 Dnro OKV/488/1/2012 Petri Sajari Helsingin Sanomat 1/5 ASIA Valtiovarainministeriön menettely asiakirjapyyntöön vastaamisessa KANTELU Arvostelette 26.3.2012 päivätyssä kantelussanne oikeuskanslerille

Lisätiedot

Asiakirjoista perittävät lunastukset ja lähetysmaksut. Voimaantulo 1.1.2016

Asiakirjoista perittävät lunastukset ja lähetysmaksut. Voimaantulo 1.1.2016 Asiakirjoista perittävät lunastukset ja lähetysmaksut Voimaantulo 1.1.2016 1 ASIAKIRJOISTA PERITTÄVÄT LUNASTUKSET JA LÄHETYSMAKSUT Hyväksytty kunnanhallitus 31.8.2015. Voimaantulo 1.1.2016 Kunnan viranomaisen

Lisätiedot

REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10

REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 Laatimispvm: _22.12.2015_ Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä. 1. Rekisterinpitäjä Nimi Lappeenrannan kaupunki

Lisätiedot

Lastenvalvojan rekisteriseloste

Lastenvalvojan rekisteriseloste Lastenvalvojan rekisteriseloste SISÄLTÖ 1. REKISTERIN NIMI 2. REKISTERINPITÄJÄ 3. REKISTERIN VASTUUHENKILÖ 4. REKISTERIASIOITA HOITAVAT HENKILÖT 5. REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS 6. REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTE

Lisätiedot

Tilastoaineistojen säilytysajan määrääminen - normivaatimukset ja sopimusvelvoitteet. Anna-Leena Reinikainen

Tilastoaineistojen säilytysajan määrääminen - normivaatimukset ja sopimusvelvoitteet. Anna-Leena Reinikainen Tilastoaineistojen säilytysajan määrääminen - normivaatimukset ja sopimusvelvoitteet Anna-Leena Reinikainen 6.5.2009 Vaikuttavia säädöksiä Arkistolaki (831/1994) Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta

Lisätiedot

Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä.

Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä. REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 Päiväys: 25.6.2008 Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä. 1. Rekisterinpitäjä Nimi Intrum Justitia Oy Y-tunnus

Lisätiedot

Kantelija ei ole käyttänyt hänelle varattua tilaisuutta vastineen antamiseen.

Kantelija ei ole käyttänyt hänelle varattua tilaisuutta vastineen antamiseen. ANONYMISOITU PÄÄTÖS 18.08.2014 Dnro OKV/1650/1/2013 1/5 ASIA Poliisin menettely asiakirjapyyntöä koskevassa asiassa KANTELU A arvostelee oikeuskanslerinvirastoon 16.10.2013 saapuneeksi kirjatussa kantelussaan

Lisätiedot

ASIA. Oikeusministeriön menettely tiedusteluun ja asiakirjapyyntöön vastaamisessa KANTELU

ASIA. Oikeusministeriön menettely tiedusteluun ja asiakirjapyyntöön vastaamisessa KANTELU ANONYMISOITU PÄÄTÖS 04.12.2017 Dnro OKV/164/1/2017 1/7 ASIA Oikeusministeriön menettely tiedusteluun ja asiakirjapyyntöön vastaamisessa KANTELU Kantelija on 20.1.2017 päivätyssä oikeuskanslerille osoittamassaan

Lisätiedot

Nimi Tampereen kaupunki, kiinteistötoimi. Aila Taura p. 050 351 8256 Marjut Malo-Siltanen p. 040 801 6776 ja Jaana Rimpi-Muhonen p.

Nimi Tampereen kaupunki, kiinteistötoimi. Aila Taura p. 050 351 8256 Marjut Malo-Siltanen p. 040 801 6776 ja Jaana Rimpi-Muhonen p. Henkilötietolain (523/99) 10 :n mukainen REKISTERISELOSTE 1. Rekisterinpitäjä (tarvittaessa eli jos rekisterinpitäjällä ei toimipaikkaa EU:n alueella, myös edustaja) Nimi Tampereen kaupunki, kiinteistötoimi

Lisätiedot

KHO:2012:88. Etusivu - Päätöksiä - KHO:2012:88. Vuosikirjanumero KHO:2012:88 Antopäivä 3.10.2012 Taltionumero 2622 Diaarinumero 2763/2/11

KHO:2012:88. Etusivu - Päätöksiä - KHO:2012:88. Vuosikirjanumero KHO:2012:88 Antopäivä 3.10.2012 Taltionumero 2622 Diaarinumero 2763/2/11 http://kho.fi/paatokset/59732.htm Etusivu - Päätöksiä - KHO:2012:88 KHO:2012:88 Vuosikirjanumero KHO:2012:88 Antopäivä 3.10.2012 Taltionumero 2622 Diaarinumero 2763/2/11 Asiakirjajulkisuus - Viranomaisen

Lisätiedot

Julkisuuslain menettelysäännösten noudattaminen

Julkisuuslain menettelysäännösten noudattaminen ANONYMISOITU PÄÄTÖS 13.10.2014 Dnro OKV/1138/1/2013 1/6 ASIA Julkisuuslain menettelysäännösten noudattaminen KANTELU Kirjoituksessaan 2.7.2013 oikeuskanslerille A on arvostellut lukion rehtori B:n menettelyä

Lisätiedot

TALOUS- JA VELKANEUVONNAN REKISTERI

TALOUS- JA VELKANEUVONNAN REKISTERI Tietosuojaseloste -yhdistetty rekisteriseloste ja informaatioasiakirja Henkilötietolaki (523/99) 10 ja 24 1.7.2014 1.Rekisterinpitäjä Nurmijärven kunta, sosiaalitoimi PL 7, 01901 Nurmijärvi 2. Rekisteriasioista

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI Rekisteriseloste 1 (5)

HELSINGIN KAUPUNKI Rekisteriseloste 1 (5) HELSINGIN KAUPUNKI Rekisteriseloste 1 (5) Laatimispäivä/Päivityspäivä 18.8.2016 1. nimi 2. pitäjä 3. vastuuhenkilö 4. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa 5. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Kaupunginkanslia

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Kaupunginkanslia Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) 54 Länsimetro Oy:n kokouspöytäkirjoja koskevan diaariotteen antaminen HEL 2016-008119 T 07 01 02 Päätös Päätöksen perustelut Vs. kansliapäällikkö päätti todeta, että

Lisätiedot

Tietosuojaseloste / Dynasty 360 dokumentin- ja asianhallinta

Tietosuojaseloste / Dynasty 360 dokumentin- ja asianhallinta Kuopion kaupunki Selvitys 1 (5) Tietosuojaseloste / Dynasty 360 dokumentin- ja asianhallinta Seloste henkilötietojen käsittelytoimista ja rekisteröidyn oikeuksista EU:n yleinen tietosuoja-asetus (2016/679)

Lisätiedot

Sairaalan talousjohtaja. 3. Rekisterin nimi Niuvanniemen sairaalan potilaslaskutusrekisteri

Sairaalan talousjohtaja. 3. Rekisterin nimi Niuvanniemen sairaalan potilaslaskutusrekisteri REKISTERISELOSTE 1 (5) 1. Rekisterin pitäjä Nimi Niuvanniemen sairaala (valtion mielisairaala) Postiosoite Niuvankuja 65 70240 KUOPIO Puhelin 0295 242 111 (vaihde) 2. Rekisteriasioita hoitava henkilö tai

Lisätiedot

Menettely viranomaisen pyytämän valvonta-asiakirjan luovuttamisessa

Menettely viranomaisen pyytämän valvonta-asiakirjan luovuttamisessa ANONYMISOITU PÄÄTÖS 02.12.2015 Dnro OKV/226/1/2015 1/7 ASIA Menettely viranomaisen pyytämän valvonta-asiakirjan luovuttamisessa KANTELU Kantelija on kantelussaan 15.2.2015 oikeuskanslerille kertonut pyytäneensä

Lisätiedot

Hallitus on vuoden 2000 valtiopäivillä antanut eduskunnalle esityksensä tuomarin esteellisyyttä koskevaksi lainsäädännöksi (HE 78/2000 vp).

Hallitus on vuoden 2000 valtiopäivillä antanut eduskunnalle esityksensä tuomarin esteellisyyttä koskevaksi lainsäädännöksi (HE 78/2000 vp). Hallitus on vuoden 2000 valtiopäivillä antanut eduskunnalle esityksensä tuomarin esteellisyyttä koskevaksi lainsäädännöksi (HE 78/2000 vp). Lakivaliokunta on antanut asiasta mietinnön (LaVM 6/2001 vp).

Lisätiedot

Henkilöstöjohtaja Kirsi Jordan Yhteydenpyynnöt ja tiedustelut: Krista Selander (Business Partner, Recruitment), HR- Helpdesk, hrmail@digia.

Henkilöstöjohtaja Kirsi Jordan Yhteydenpyynnöt ja tiedustelut: Krista Selander (Business Partner, Recruitment), HR- Helpdesk, hrmail@digia. REKISTERISELOSTE Henkilötietolain (523/99) 10 mukainen rekisteriseloste REKISTERINPITÄJÄ Digia Oyj Valimotie 21 00380 Helsinki REKISTERIN VASTUUHENKILÖ JA REKISTERIASIOITA HOITAVAT HENKILÖT Henkilöstöjohtaja

Lisätiedot

Julkisuus ja tietosuoja oppilashuollon asioissa Hallintojohtaja Matti Lahtinen

Julkisuus ja tietosuoja oppilashuollon asioissa Hallintojohtaja Matti Lahtinen Julkisuus ja tietosuoja oppilashuollon asioissa 29.4.2011 Hallintojohtaja Matti Lahtinen 1 Julkisuutta ja tietosuojaa koskevia säädöksiä perusopetuksessa Perustuslaki (731/1999) 10 : Jokaisen yksityiselämä,

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 26. lokakuuta 2016 (OR. en) Hanke: asiakirjojen julkisuuteen sovellettava jäsenvaltioiden lainsäädäntö

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 26. lokakuuta 2016 (OR. en) Hanke: asiakirjojen julkisuuteen sovellettava jäsenvaltioiden lainsäädäntö Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 26. lokakuuta 2016 (OR. en) 13558/16 INF 185 API 107 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Asia: Neuvoston pääsihteeristö Valtuuskunnat Hanke: asiakirjojen julkisuuteen

Lisätiedot

NASSTOLAN KUNTA HYVÄ HALLINTO Hyvän hallintotavan ohjeistuus Yhteistyöryhmä 24.5.2011 Kunnanhallitus 6.6.2011 Voimaantulo 1.7.2011

NASSTOLAN KUNTA HYVÄ HALLINTO Hyvän hallintotavan ohjeistuus Yhteistyöryhmä 24.5.2011 Kunnanhallitus 6.6.2011 Voimaantulo 1.7.2011 NASTOLAN KUNTA HYVÄ HALLINTO Hyvän hallintotavan ohjeistus Yhteistyöryhmä 24.5.2011 Kunnanhallitus 6.6.2011 Voimaantulo 1.7.20111 Sisällysluettelo Keskeiset periaatteet viranhaltijoille....... 2 Asianomaisasema.

Lisätiedot

Rekisteriseloste. Kehitysvammaisten, vammaisten ja pitkäaikaissairaiden omaishoidon tuen asiakasrekisterin rekisteriseloste

Rekisteriseloste. Kehitysvammaisten, vammaisten ja pitkäaikaissairaiden omaishoidon tuen asiakasrekisterin rekisteriseloste Kehitysvammaisten, vammaisten ja pitkäaikaissairaiden omaishoidon tuen asiakasrekisterin rekisteriseloste Versiot Hyväksytty 1 Johtoryhmä 7.2.2012 2 Päivitetty 05.8.2016 SISÄLTÖ 1. REKISTERIN NIMI 2. REKISTERINPITÄJÄ

Lisätiedot

Tiedusteluun ja asiakirjapyyntöön vastaaminen

Tiedusteluun ja asiakirjapyyntöön vastaaminen ANONYMISOITU PÄÄTÖS 19.01.2017 Dnro OKV/179/1/2016 1/5 ASIA Tiedusteluun ja asiakirjapyyntöön vastaaminen KANTELU Kantelijat arvostelevat oikeuskanslerille 3.2.2016 osoittamassaan kirjoituksessa Vihdin

Lisätiedot

Peltolantie 2 D, Vantaa puh. (09) vastuuhenkilö (palveluntuottaja täyttää) yhteyshenkilö ja yhteystiedot: (palveluntuottaja täyttää)

Peltolantie 2 D, Vantaa puh. (09) vastuuhenkilö (palveluntuottaja täyttää) yhteyshenkilö ja yhteystiedot: (palveluntuottaja täyttää) Tietosuojaseloste 1/5 1. Rekisterinpitäjä Vantaan sosiaali- ja terveyslautakunta Peltolantie 2 D, 01300 Vantaa puh. (09) 83911 2. Osarekisteriasioista vastaava henkilö ja yhteyshenkilö vastuuhenkilö yhteyshenkilö

Lisätiedot

Laki. kirkkolain muuttamisesta

Laki. kirkkolain muuttamisesta Laki kirkkolain muuttamisesta Kirkolliskokouksen ehdotuksen ja eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan kirkkolain (1054/1993) 19 luvun 7, sellaisena kuin se on laeissa 1274/2003 ja 1008/2012, muutetaan

Lisätiedot

31.3.2007 Sivu 1. Tehtäväalue TYÖVOIMAN PALVELUKESKUSTEN YHTEISET ASIAKIRJAT. Asiakirjakokonaisuudet S/L Rekisteröintitapa

31.3.2007 Sivu 1. Tehtäväalue TYÖVOIMAN PALVELUKESKUSTEN YHTEISET ASIAKIRJAT. Asiakirjakokonaisuudet S/L Rekisteröintitapa Sivu 1 OHJEASIAKIRJAT Palvelukeskukselle osoitetut muilta viranomaisilta S voa saapuneet määräykset, ohjeet, suositukset yms. Palvelukeskuksen laatimat ohjeet, linjaukset yms. L sp esim. asiakaspalvelukriteerit

Lisätiedot

9. ASIAKASTIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET HENKILÖTIETOJEN LUOVUTUKSET

9. ASIAKASTIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET HENKILÖTIETOJEN LUOVUTUKSET ALAVUDEN KAUPUNKI / SIVISTYSRYHMÄ REKISTERISELOSTE ALAVUDEN YLÄASTEEN OPETTAJA- JA OPPILASREKISTERI Laatimispäivä: 16.2.2010 SISÄLTÖ: 1. REKISTERIN NIMI 2. REKISTERINPITÄJÄ 3. REKISTERIN VASTUUHENKILÖ

Lisätiedot

Yksilön suoja vai. Niklas Vainio. Sulle salaisuuden kertoa mä voisin -seminaari

Yksilön suoja vai. Niklas Vainio. Sulle salaisuuden kertoa mä voisin -seminaari Yksilön suoja vai tutkimuksen vapaus? Niklas Vainio Sulle salaisuuden kertoa mä voisin -seminaari 28.1.2011 2011 Säännöt ja periaatteet t oikeussäännöt soveltuvat t täysin tai eivät ollenkaan esim. ehdottomat

Lisätiedot

KAUPUNGIN TOIMEENTULOTUKIOHJEET OVAT JULKISIA ASIAKIRJOJA

KAUPUNGIN TOIMEENTULOTUKIOHJEET OVAT JULKISIA ASIAKIRJOJA 29.10.2010 Dnro 4169/4/09 Ratkaisija: Apulaisoikeusasiamies Maija Sakslin Esittelijä: Oikeusasiamiehensihteeri Tapio Räty KAUPUNGIN TOIMEENTULOTUKIOHJEET OVAT JULKISIA ASIAKIRJOJA 1 KANTELU Kantelija arvosteli

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi ajoneuvojen rekisteröintitoiminnasta annetun lain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi ajoneuvojen rekisteröintitoiminnasta annettua lakia. Lakiin tehtäisiin

Lisätiedot

Rekisteriseloste. Vanhusten ympärivuorokautisen hoidon ja hoivan asiakasrekisterin rekisteriseloste

Rekisteriseloste. Vanhusten ympärivuorokautisen hoidon ja hoivan asiakasrekisterin rekisteriseloste Vanhusten ympärivuorokautisen hoidon ja hoivan asiakasrekisterin rekisteriseloste Versiot Hyväksytty 1 Johtoryhmä 17.1.2012 2 Päivitetty 05.8.2016 SISÄLTÖ 1. REKISTERIN NIMI 2. REKISTERINPITÄJÄ 3. REKISTERIN

Lisätiedot

JULKISUUSLAKI JA TARKASTUS- VIRASTO

JULKISUUSLAKI JA TARKASTUS- VIRASTO JULKISUUSLAKI JA TARKASTUS- VIRASTO Menettelyohje julkisuuslain soveltamisesta tarkastusvirastossa VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 15.11.2000 Dn:o 293/01/00 2 3 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO Dn:o 293/01/00

Lisätiedot

Potilas aktiivisena toimijana omassa hoidossaan

Potilas aktiivisena toimijana omassa hoidossaan Potilas aktiivisena toimijana omassa hoidossaan Suomen EDI-LEIDIT ry seminaari 27.9.2007 VR-kokouskeskus, Helsinki Synnöve Amberla varatuomari Suomen Kuntaliitto Perustuslaki Yhdenvertaisuus (6 ) Oikeus

Lisätiedot

Tilastolain muutoksen vaikutukset aineistojen tutkimuskäyttöön. Seminaari 27.2.2014

Tilastolain muutoksen vaikutukset aineistojen tutkimuskäyttöön. Seminaari 27.2.2014 Tilastolain muutoksen vaikutukset aineistojen tutkimuskäyttöön Seminaari 27.2.2014 Tilastolain tarkoitus Lain tarkoitusta laajennettiin tilastotarkoituksen lisäksi koskemaan myös tietojen tutkimuskäyttö.

Lisätiedot

REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10

REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 Laatimispvm: 24.1.2008 Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä. 1. Rekisterinpitäjä Nimi Suomen Sairaalahygieniayhdistys

Lisätiedot

Sivu x/x Laatimispvm: 27.1.2009 Päivitetty/tarkastettu: 27.11.2013

Sivu x/x Laatimispvm: 27.1.2009 Päivitetty/tarkastettu: 27.11.2013 HENKILÖREKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 Sivu x/x Laatimispvm: 27.1.2009 Päivitetty/tarkastettu: 27.11.2013 Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä.

Lisätiedot

Rekisteri- ja tietosuojaseloste. REKISTERI- JA TIETOSUOJASELOSTE Varhaiskasvatuspalvelujen sijaisrekisteri Henkilötietolaki (523/99) 10 SISÄLTÖ

Rekisteri- ja tietosuojaseloste. REKISTERI- JA TIETOSUOJASELOSTE Varhaiskasvatuspalvelujen sijaisrekisteri Henkilötietolaki (523/99) 10 SISÄLTÖ REKISTERI- JA TIETOSUOJASELOSTE Varhaiskasvatuspalvelujen sijaisrekisteri Henkilötietolaki (523/99) 10 SISÄLTÖ 1 REKISTERIN NIMI 2 REKISTERINPITÄJÄ 3 REKISTERIASIOITA HOITAVA HENKILÖ 4 REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS

Lisätiedot

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa.

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa. Laatimispäivä: 1/2015 Tämä on tietosuojaseloste, joka sisältää rekisteriselosteen ja asiakkaiden henkilötietojen käsittelyä koskevan informoinnin. 1. Toiminnasta vastaava rekisterinpitäjä Katuosoite: Kuopion

Lisätiedot

HE 27/2006 vp. Ehdotetuin säännöksin pantaisiin täytäntöön

HE 27/2006 vp. Ehdotetuin säännöksin pantaisiin täytäntöön HE 27/2006 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi palkkaturvalain ja merimiesten palkkaturvalain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan lisättäviksi palkkaturvalakiin

Lisätiedot

Kehitysvammaisten, vammaisten ja pitkäaikaissairaiden omaishoidon tuen rekisteriseloste

Kehitysvammaisten, vammaisten ja pitkäaikaissairaiden omaishoidon tuen rekisteriseloste Kehitysvammaisten, vammaisten ja pitkäaikaissairaiden omaishoidon tuen rekisteriseloste Johtoryhmä 7.2.2012 SISÄLTÖ 1. REKISTERIN NIMI 2. REKISTERINPITÄJÄ 3. REKISTERIN VASTUUHENKILÖ 4. REKISTERIASIOITA

Lisätiedot

Rekisteri kuntaan sijoitetuista lapsista

Rekisteri kuntaan sijoitetuista lapsista Tietosuojaseloste 1/5 1. Rekisterinpitäjä Vantaan sosiaali- ja terveyslautakunta Peltolantie 2 D, 01300 Vantaa 2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja yhteyshenkilö Perhepalvelujen johtaja Anna Cantell-Forsbom

Lisätiedot

Iisalmen kaupunki Henkilörekisteriseloste 1 (5) Sivistyspalvelukeskus Päivitetty

Iisalmen kaupunki Henkilörekisteriseloste 1 (5) Sivistyspalvelukeskus Päivitetty Iisalmen kaupunki Henkilörekisteriseloste 1 (5) Sivistyspalvelukeskus Päivitetty 15.1.2015 Henkilötietolain (523/99) 10 mukainen rekisteriseloste 1. Rekisterinpitäjä Nimi Iisalmen kaupunki - esiopetus;

Lisätiedot

Hämeenkyrön terveyskeskus. Yhteystiedot: Hämeenkyrön terveyskeskus Härkikuja 10 39100 Hämeenkyrö

Hämeenkyrön terveyskeskus. Yhteystiedot: Hämeenkyrön terveyskeskus Härkikuja 10 39100 Hämeenkyrö HÄMEENKYRÖN KUNTA REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 Perusturva Terveyspalvelut 15.4.2014 1. Terveydenhuollon toimintayksikkö (rekisterinpitäjä) 2. Rekisteriasioista vastaava henkilö Rekisteriasioiden

Lisätiedot

Rekisteriseloste. Kehitysvammaisten asumispalvelujen asiakasrekisterin rekisteriseloste

Rekisteriseloste. Kehitysvammaisten asumispalvelujen asiakasrekisterin rekisteriseloste Rekisteriseloste Kehitysvammaisten asumispalvelujen asiakasrekisterin rekisteriseloste Versiot Hyväksytty 1 Johtoryhmä 7.2.2012 2 Päivitetty 05.8.2016 Rekisteriseloste SISÄLTÖ 1. REKISTERIN NIMI 2. REKISTERINPITÄJÄ

Lisätiedot

Tutkittavan informointi ja suostumus

Tutkittavan informointi ja suostumus Tutkittavan informointi ja suostumus yhdistettäessä tutkittavilta kerättyjä tietoja rekisteritietoihin Ylitarkastaja Raisa Leivonen Tietosuojavaltuutetun toimisto 9.12.2010 Kysy rekisteritutkimuksen luvista

Lisätiedot

Henkilörekisteriseloste/tietosuojaseloste Henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24 Laatimispvm: , päivitetty

Henkilörekisteriseloste/tietosuojaseloste Henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24 Laatimispvm: , päivitetty Henkilörekisteriseloste/tietosuojaseloste Henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24 Laatimispvm: 17.12.2013, päivitetty 26.4.2017 1. Rekisterin nimi Optima verkko-oppimisympäristö 2. Rekisterinpitäjä Jyväskylän

Lisätiedot