24. KAUPUNGINOSA, KORTTELIT 2004, SEKÄ YLEISEN TIEN, KATU-, PUISTO- JA SUOJAVIHERALUEET ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVANMUUTOS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "24. KAUPUNGINOSA, KORTTELIT 2004, 2006-2010 SEKÄ YLEISEN TIEN, KATU-, PUISTO- JA SUOJAVIHERALUEET ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVANMUUTOS"

Transkriptio

1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LIITE 5 PORVOO KUNINKAANPORTTI, ETELÄINEN ALUE 24. KAUPUNGINOSA, KORTTELIT 2004, SEKÄ YLEISEN TIEN, KATU-, PUISTO- JA SUOJAVIHERALUEET Asemakaava osille Treksilän (409) ja Eestinmäen (414) kyliä. Asemakaavanmuutos koskee katualueita kaupunginosassa 24. Nro Suunnittelualue ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVANMUUTOS Asemakaava laaditaan Kuninkaanportin kaupallisen alueen eteläosaan ja valtatie 7:n kaakkoispuolelle. Suunnittelualueen kautta Kuninkaanportin asemakaavoitettu liikerakentamisen alue laajenee valtatien yli Eestinmäen koillispuolelle. Alueen luoteisosa sijoittuu Ratsumestarinkadun eteläpäähän ja kaakkoisosa rajautuu Helsingintiehen (seututie 170). Alueen läpi kulkee valtatie 7 (E 18). 2. Hankkeen taustaa Kuninkaanportin suunnittelun pohjaksi on vuosituhannen vaihteessa laadittu ohjeellinen kokonaissuunnitelma, ns. Masterplan. Masterplanissa aluekokonaisuus muodostuu neljästä valtatie 7:n ja kantatie 55:n jakamasta lohkosta. Lounainen lohko, tilaa vievän kaupan alue (Kuninkaanportti 2) alkaa olla toteutunut ja luoteisella lohkolla, toimitilarakentamisen alueella (Kuninkaanportti 1) rakentaminen on käynnistynyt. Kaupunginvaltuusto on tehnyt vuonna 2003 päätöksen, jonka mukaan Kuninkaanporttiin tulee sijoittaa mm. kaksi vähittäiskaupan suuryksikköä eli hypermarketia. Itä-Uudenmaan maakuntavaltuuston hyväksymässä maakuntakaavassa on osoitettu kaupan suuryksikkö Kuninkaanportin alueelle. Ympäristöministeriö vahvisti maakuntakaavan , mutta jätti vahvistamatta mm. Porvoon Kuninkaanportin vähittäiskaupan suuryksikkömerkinnän. Tästä lähtökohtatilanteen muutoksesta huolimatta kaupunki on todennut kaavahankkeen Kuninkaanportin kehittämisen kannalta tärkeäksi. Osayleiskaavaprosessi käynnistyy samanaikaisesti asemakaavan laatimisen kanssa. Kumpaakin kaavaa varten laaditaan yhteiset yleiskaavatasoiset selvitykset ratkaisujen vaikutuksista. Kaupallisten ja liikenteellisten toimintaedellytysten vaikutusten selvittämisen yhteydessä on päädytty tavoittelemaan ratkaisua, jossa kaupallisten toimintojen laajennusalueet tulisi sijoittaa Kuninkaanportin tilaa vievän kaupan alueen eteläpuolelle ja Ratsumestarinkatua jatkettaisiin valtatie 7:n yli Helsingintielle. Asemakaavatyö sisältyy kaupunkisuunnitteluosaston vuoden 2010 työohjelmaan ja siitä on tiedotettu kaavoituskatsauksen yhteydessä maaliskuussa Suunnittelun tavoite 4. Lähtötiedot (kaavatilanne, kaavan toteutuminen, Tavoitteena on laajentaa Kuninkaanportin nykyistä asemakaavoitettua aluetta luontevasti etelään ja kaakkoon. Kaavoituksen yhteydessä tutkitaan mm. kahden vähittäiskaupan suuryksikön eli hypermarketin sijoittamista Kuninkaanportin kaupallisen alueen laajennusosalle. Samalla tutkitaan Ratsumestarinkadun jatkamista valtatie 7:n yli Eestinmäen koillispuolisen peltoaukean kautta Helsingintielle. Yleistä: Kaavatyötä varten kerätään tietoa maaperästä, maisemasta, luonnonympäristöstä ja rakennetusta ympäristöstä. Tiedot esitetään suunnittelun kannalta riittävällä tarkkuudella kaavan liiteasiakirjoissa. 1

2 yms.) Suunnittelualue on kooltaan n. 14,2 ha. Alueen rajaus tarkentuu suunnittelutyön edetessä. Itä-Uudenmaan maakuntakaava: Itä-Uudenmaan maakuntavaltuusto hyväksyi maakuntakaavan ja ympäristöministeriö vahvisti sen Ympäristöministeriö ei vahvistanut kaavaa siltä osin kuin se koski mm. Porvoon Kuninkaanportin vähittäiskaupan suuryksikkömerkintää. Alue on osoitettu taajamatoimintojen alueeksi (A). Alueen halkaisee moottoritie ja sitä seuraileva maakaasun runkoputki. Yleiskaava: Keskeisten alueiden oikeusvaikutteisessa osayleiskaavassa (hyväksytty , voimaantulo 2006) alueella on selvitysaluetta (SE) ja suojaviheraluetta (EV), moottoritie ja melualuetta. Lisäksi alueella on merkintä meluntorjuntatarpeesta. Selvitysalue tarkoittaa, että alueen maankäyttöä ei ole yleiskaavassa ratkaistu. Alueella on vireillä osayleiskaavatyö, jonka luonnos on asetettu nähtäville samanaikaisesti asemakaavaluonnoksen kanssa. Asemakaava: Alueella on voimassa kolme asemakaavaa, jotka on hyväksytty , ja Asemakaavassa alueella on katualueita. Suurimmalla osalla aluetta ei ole voimassaolevaa asemakaavaa. Rakennuskielto: Alueella on rakennuskielto asemakaavan laatimista varten. Rakennusjärjestys: Alueella on voimassa hyväksytty Porvoon kaupungin rakennusjärjestys. Maanomistus: Alueella on yksityisiä maanomistajia. Porvoon kaupunki omistaa pintaalaltaan suurimman osan alueesta. 5. Esiselvitykset Asemakaavatyön yhteydessä hyödynnetään yleiskaavatyötä varten laadittuja selvityksiä: - Kuninkaanportin ja Eestinmäen alueen kaupallisten ratkaisujen vaikutusten arviointi, loppuraportti , FCG Suunnittelukeskus Oy - Porvoon kaupunki - Kuninkaanportti Meluselvitys, Ramboll Finland Oy, Porvoon kuninkaanportin alueen liikenneyhteydet, esiselvitys. Porvoon kaupunki, Ramboll Finland Oy, Lisäksi hyödynnetään ja tarvittaessa tarkennetaan yleiskaavatyötä varten laadittuja selvityksiä: - Porvoon kaupunki, Keskeisten alueiden osayleiskaava, Luontoselvitys, Porvoon kaupungin ympäristönsuojelutoimisto, Maisemaselvitykset 1980-luvun lopulta: Porvoon kaupungin maisemaselvitys ja Porvoon maalaiskunnan keskeisten alueiden maisemaselvitys, Anna Kuoppala 6. Kaavoituksen keskeisimmät vaikutukset Kaavoituksen keskeisimmät vaikutukset arvioidaan nykytilanteeseen verrattuna. Seuraavista vaikutuksista on tehty erilliset selvitykset: - vaikutukset kaupan rakenteeseen ja yhdyskuntarakenteen kehittymiseen - vaikutukset alueen liikenneolosuhteisiin ja liikennemeluun Seuraavista vaikutuksista ei tehdä erillisiä selvityksiä vaan ne arvioidaan kaavamuutoksen laatimisen yhteydessä osana kaavaprosessia: - vaikutukset luonnonympäristöön ja maisemaan - vaikutukset rakennettuun ympäristöön 2

3 7. Osalliset 7.1 Suunnittelualueen maanomistajat ja asukkaat : Porvoon kaupunki : Porvoon kaupunki : Porvoon kaupunki : Porvoon kaupunki : Ulf Rosqvist ja Tom Rosqvist :2:7 (Seututie 170): yhteystaho: Uudenmaan ELY-keskus :2:1 (Valtatie 7): yhteystaho: Uudenmaan ELY-keskus 7.2 Naapurimaanomistajat ja asukkaat : : Porvoon kaupunki : : : : : : : : : : : Porvoon kaupunki : 7.3 Elinkeinoelämä: Suunnittelualueella työssäkäyvät Suunnittelualueella toimivat elinkeinonharjoittajat ja yritykset Porvoon kaupungin alueella toimivat elinkeinonharjoittajat ja yritykset Itä-Uudenmaan kauppakamariyksikkö Porvoon Yrittäjät ry Vanhan Porvoon kauppiasyhdistys ry Porvoon elävä keskusta ry Borgå svenska Köpmannaförening r.f. Porvoon nuorkauppakamari ry Kuninkaanportin Kauppiasyhdistys ry 7.4 Naapurikunnat Sipoo Pornainen Askola Pernaja Loviisa Myrskylä 7.5 Kunnallisteknisen huollon yhteystahot Porvoon Energia Oy Porvoon Sähköverkko Oy Sonera/Carrier Elisa Oyj Porvoon Alueverkko Oy Gasum Oy 7.6 Kaavoituksen kuluessa kuultavat viranomais- ym. tahot: Itä-Uudenmaan liitto Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Museovirasto / Porvoon museo 7.7 Porvoon kaupungin seuraavat yksiköt: Kiinteistö- ja mittausosasto Katuosasto Puistoyksikkö 3

4 Porvoon Vesi Itä-Uudenmaan pelastuslaitos Rakennusvalvonta Terveydensuojelu Ympäristönsuojelu 7.8 Lautakunnat: Kaavoitus- ja rakennuslautakunta Tekninen lautakunta Ympäristönsuojelulautakunta 7.9 kaikki kuntalaiset 7.10 muut osallisiksi itsensä tuntevat 8. Osallistumisen ja vuorovaikutuksen järjestäminen Aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu (MRL 66 ): - Asemakaavahanke edellyttää viranomaisneuvottelua. Aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu pidettiin yhdistettynä samanaikaisesti vireillä olevan laajemman alueen osayleiskaavan viranomaisneuvotteluun. Luonnoksesta saatujen lausuntojen ja mielipiteiden perusteella tutkitaan ehdotusvaiheen viranomaisneuvottelun tarve. Kysely maanomistajille ja vuokraoikeuden haltijoille: - kyselyllä selvitetään maanomistajien ja vuokraoikeuden haltijoiden mielipiteitä ja toiveita alueen kehittämisestä ja tulevaisuudesta. Kysely lähetetään myös suunnittelualueen naapurimaanomistajille. Kysely toteutetaan yhdistettynä samanaikaisesti vireillä olevan laajemman alueen osayleiskaavahankkeen kyselyyn. Suunnitteluvaiheen kuuleminen: (MRL 62, MRA 30 ) - Kaavaluonnos ja muu suunnittelumateriaali ovat esillä kaupunkisuunnitteluosastolla, Rihkamatori B, 3 krs ja internetissä Porvoon kaupungin kotisivuilla (www.porvoo.fi). Osallisille varataan mahdollisuus esittää kirjallisia mielipiteitä. - Kaavaluonnoksen nähtävillä olosta tiedotetaan kirjeellä kaava-alueen maanomistajille/-haltijoille sekä naapurimaanomistajille/-haltijoille, lisäksi kuulutus kaupungin virallisella ilmoitustaululla sekä Uusimaassa, Borgåbladetissa ja Vartissa. - Alustavat lausunnot ns. virastokierros: Kommentit/alustavat lausunnot kohdissa mainituilta osallisilta. Suunnitteluvaiheen tiedotustilaisuudet: - Yleisötilaisuus asemakaavaluonnoksen nähtävilläolovaiheessa Neuvottelukierros: - Saatujen kommenttien pohjalta järjestetään tarvittaessa neuvotteluja eri tahojen kanssa. Virallinen kuuleminen: (MRL 65, MRA 27 ) - Kaavaehdotus ja muut kaava-asiakirjat ovat virallisesti esillä kaupunkisuunnitteluosastolla, Rihkamatori B, 3 krs ja internetissä Porvoon kaupungin kotisivuilla (www.porvoo.fi). Osallisille varataan mahdollisuus esittää kirjallisia muistutuksia. - Kaavaehdotuksen nähtävilläolosta tiedotetaan kirjeellä kaavamuutoksen hakijoille sekä kaava-alueen maanomistajille/-haltijoille ja naapurimaanomistajille/-haltijoille, joiden kotikunta on toisella paikkakunnalla, lisäksi kuulutus kaupungin virallisella ilmoitustaululla sekä sanomalehdissä Uusimaa, Borgåbladet ja Vartti (-Itä- Uusimaa). Viralliset lausunnot: (MRA 28 ) Itä-Uudenmaan liitto Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Museovirasto / Porvoon museo Ympäristönsuojelulautakunta Tekninen lautakunta Terveydensuojelujaosto Itä-Uudenmaan pelastuslaitos Porvoon veden johtokunta Ehdotusvaiheen viranomaisneuvottelu (MRL 66 ): - Luonnoksesta saatujen lausuntojen ja mielipiteiden perusteella tutkitaan ehdotusvaiheen viranomaisneuvottelun tarve. Perusteltu kannanotto muistutuksen johdosta:(mrl 65 2) 4

5 - Muistutuksen tehneille, jotka ovat ilmoittaneet osoitteensa, toimitetaan kunnan perusteltu kannanotto. Ilmoitus kaavan hyväksymisestä (MRL 67 ) - Kirjallinen ilmoitus Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle sekä niille, jotka ovat sitä kirjallisesti pyytäneet. Kuulutus kaupungin virallisella ilmoitustaululla sekä kaupungin verkkosivuilla Kaavan lainvoimaisuudesta kuuluttaminen (MRA 93 ) - Kuulutus kaupungin virallisella ilmoitustaululla sekä kaupungin verkkosivuilla 9. Kaavoitushankkeen aikataulu Suunnittelutyö käynnistyy maanomistajille ja vuokraoikeuden haltijoille lähetettävällä kyselyllä marraskuussa Asemakaavaluonnos pyritään asettamaan nähtäville kesällä Tavoitteena on, että kaupunginhallitus hyväksyy kaavamuutoksen vuoden 2010 alussa Itä-Uudenmaan maakuntakaavan saatua lainvoiman. 10. Valmistelusta vastaa Kaavoittaja Suunnitteluavustaja Pekka Mikkola Gunnevi Nordström P P sp: sp: Suunnitteluavustaja Kaupunkisuunnitteluosasto Tua Åberg PL 23 P PORVOO sp: Käyntiosoite: Rihkamatori B, 3. kerros Päiväys , , , Eero Löytönen kaupunkisuunnittelupäällikkö 5

6

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PORVOO KAUPUNGINHAKA 9. KAUPUNGINOSA, OSA KORTTELIA 773, KORTTELIT 774-778 SEKÄ MAA- JA MET- SÄTALOUS-, PUISTO- JA KATUALUETTA Asemakaavan muutos koskee: 9. KAUPUNGINOSA,

Lisätiedot

1.1 Tunnistetiedot. PORVOO, AUNELA VILLA ÅNÄS Kaupunginosa 3 Kortteli 78 TONTTI 5 Wallgreninkatu 26. Asemakaavan muutos

1.1 Tunnistetiedot. PORVOO, AUNELA VILLA ÅNÄS Kaupunginosa 3 Kortteli 78 TONTTI 5 Wallgreninkatu 26. Asemakaavan muutos Asemakaava 477 ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS 29.4.2014 1 Kuvassa on Villa Ånäsin päärakennus etelästä kuvattuna. 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot PORVOO, AUNELA VILLA ÅNÄS Kaupunginosa 3 Kortteli

Lisätiedot

Porvoon kaupunki Liite 1 Kaupunkisuunnittelu. Porvoon kaupunki ONAKSEN SAARISTON OSAYLEISKAAVA

Porvoon kaupunki Liite 1 Kaupunkisuunnittelu. Porvoon kaupunki ONAKSEN SAARISTON OSAYLEISKAAVA Porvoon kaupunki Liite 1 Kaupunkisuunnittelu Porvoon kaupunki ONAKSEN SAARISTON OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Sisältö: 1. Suunnittelualue 2. Suunnittelutehtävän määrittely ja tavoitteet

Lisätiedot

Korttelin 2035 yritysalue, Asemakaava ja asemakaavan muutos

Korttelin 2035 yritysalue, Asemakaava ja asemakaavan muutos Dnro KAUKE 1643/2013 Kaavatunnus 200009 7.10.2013 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (MRL 63 ) Korttelin 2035 yritysalue, Asemakaava ja asemakaavan muutos Sisällys 1 Mitä tapahtuu ja missä? 2 2 Mitä

Lisätiedot

Asemakaavan muutos (2217) Ketjupuisto

Asemakaavan muutos (2217) Ketjupuisto Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) (MRL 63 ) 1(7) Maankäyttöpalvelut 26.2.2015, päivitetty x.x.2015 Asemakaavan muutos (2217) Ketjupuisto Aloite Asemakaavan muutoksen laadintaan on ryhdytty kaupungin

Lisätiedot

LÄNSIRANTA, MODERNIN PUUKAUPUNGIN JATKO

LÄNSIRANTA, MODERNIN PUUKAUPUNGIN JATKO 1 Asemakaava 401 ASEMAKAAVAN SELOSTUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot PORVOO LÄNSIRANTA, MODERNIN PUUKAUPUNGIN JATKO. kaupunginosa, Korttelit 440, 447-448 ja 454-455 katu- ja puistoalueet

Lisätiedot

KERAVA 6. SAVIO KOIVIKONTIE 41 ASEMAKAAVAN MUUTOS (2310) Asemakaavan selostus. Tämä selostus koskee 26.2.2015 päivättyä kaavakarttaa KERAVAN KAUPUNKI

KERAVA 6. SAVIO KOIVIKONTIE 41 ASEMAKAAVAN MUUTOS (2310) Asemakaavan selostus. Tämä selostus koskee 26.2.2015 päivättyä kaavakarttaa KERAVAN KAUPUNKI KERAVA 6. SAVIO KOIVIKONTIE 41 ASEMAKAAVAN MUUTOS (2310) Asemakaavan selostus Tämä selostus koskee 26.2.2015 päivättyä kaavakarttaa KERAVAN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖPALVELUT Kaupunkikehitysjaosto 11.3.2015 2

Lisätiedot

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 23.6.2015

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 23.6.2015 OAS 1 (5) Varkauden kaupunki VARKAUDEN KAUPUNKI JOUTENVESI-ÄIMISVESI OSAYLEISKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 23.6.2015 MIKÄ ON OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA? Maankäyttö-

Lisätiedot

Poikkitien yritys- ja palvelualueen itäosa, Asemakaava

Poikkitien yritys- ja palvelualueen itäosa, Asemakaava Dnro KAUKE 1991/2013 Kaavatunnus 210008 2.5.2014 tark. 13.5.2014 4.6.2014 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (MRL 63 ) Poikkitien yritys- ja palvelualueen itäosa, Asemakaava Havainnekuva Poikkitien

Lisätiedot

Asemakaavan muutos (2259) Aleksintori

Asemakaavan muutos (2259) Aleksintori 1(9) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) (MRL 63 ) Maankäyttöpalvelut 15.4.2009, päivitetty 5.8.2015 Asemakaavan muutos (2259) Aleksintori Aleksintorin (2259) asemakaavamuutoksen suunnittelua on

Lisätiedot

LINTUMÄKI, LÄNTISEN MÄYRÄNKALLION ALUEEN ASEMAKAAVA NURMIJÄRVEN KUNTA ARVIOINTISUUNNITE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

LINTUMÄKI, LÄNTISEN MÄYRÄNKALLION ALUEEN ASEMAKAAVA NURMIJÄRVEN KUNTA ARVIOINTISUUNNITE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA NURMIJÄRVEN KUNTA, LÄNTISEN MÄYRÄNKALLION MÄYRÄNKALLI TYÖPAIKKA-ALUEEN ALUEEN ARVIOINTISUUNNITE 24.03.2015 Asianro xx Kaavatunnus 3-336 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Vaalimaan asemakaavojen muutokset kortteleissa 201, 220 ja 209

Vaalimaan asemakaavojen muutokset kortteleissa 201, 220 ja 209 VIROLAHDEN KUNTA Vaalimaan asemakaavojen muutokset kortteleissa 201, 220 ja 209 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 707-P24767 I (I) Maria Auranen Sisällysluettelo 1 Mikä on osallistumis- ja?... 1 2 Suunnittelualue...

Lisätiedot

VIHISUON TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA

VIHISUON TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A KARSTULAN KUNTA VIHISUON TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20221 Susanna Paananen Sisällysluettelo

Lisätiedot

NÄÄTÄMÄEN JA PIELESLEHDON TEOLLISUUSALUEIDEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS

NÄÄTÄMÄEN JA PIELESLEHDON TEOLLISUUSALUEIDEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS LAUKAA, LEPPÄVESI NÄÄTÄMÄEN JA PIELESLEHDON TEOLLISUUSALUEIDEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS Kortteleita 206, 530-537, 542 sekä niihin liittyviä virkistysja katualueita koskeva asemakaavan muutos ja

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Koskien seuraavaa kaavoitusta: VARTSALAN TUKKIJÄTKÄ ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS SUUNNITTELUALUE

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Koskien seuraavaa kaavoitusta: VARTSALAN TUKKIJÄTKÄ ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS SUUNNITTELUALUE Kaupunkisuunnittelu 1 (7) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Koskien seuraavaa kaavoitusta: VARTSALAN TUKKIJÄTKÄ ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Asemakaava ja asemakaavan muutos koskee Vartsalan asemakaava-alueen

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ARKKITEHTITOIMISTO KEIJO TOLPPA L I I T E 1 Savonniemenkatu 3B1 57100 Savonlinna Puh. 0400 139 077 arkkitehtitoimisto.tolppa@spynet.fi 12.6.2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN

Lisätiedot

TUOMALA II, OSAYLEISKAAVAN TARKISTUS, kaava nro 2037

TUOMALA II, OSAYLEISKAAVAN TARKISTUS, kaava nro 2037 TUUSULAN KUNTA 1/8 Tuomala II, osayleiskaavan tarkistus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1.4.2009, täydennetty 30.3.2010 LIITE 1 TUOMALA II, OSAYLEISKAAVAN TARKISTUS, kaava nro 2037 Osallistumis-

Lisätiedot

MITEN VOI VAIKUTTAA ASEMAKAAVOITUKSEEN?

MITEN VOI VAIKUTTAA ASEMAKAAVOITUKSEEN? 14.12.2011 tarkistettu 13.2.2012 Perhelän kortteli, asemakaavamuutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Dnro YLEISHAL: 716/2007 Kaavatunnus: 010089 MITEN VOI VAIKUTTAA ASEMAKAAVOITUKSEEN? Kaavoitustyö

Lisätiedot

Oriveden rantaosayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Oriveden rantaosayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 Kiteen kaupunki Oriveden rantaosayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma KITEEN KAUPUNKI 82122815 11.8.2009 muutettu 1.2.2010, 28.10.2014, 19.1.2015 1. SIJAINTI JA NYKYTILANNE Osallistumis-

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS; VEHMAANMUTKA

ASEMAKAAVAN MUUTOS; VEHMAANMUTKA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 16.6.2015 LAUKAAN KIRKONKYLÄ ASEMAKAAVAN MUUTOS; VEHMAANMUTKA 410-AK-KIR-030 Keski-Suomen liiton kuva-arkisto, kuvaus LAUKAAN KUNTA MAANKÄYTTÖOSASTO 2015 1 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Akm 230: ANTINKANKAAN KOULUN ASEMAKAAVAN MUUTOS

Akm 230: ANTINKANKAAN KOULUN ASEMAKAAVAN MUUTOS Akm 230: ANTINKANKAAN KOULUN ASEMAKAAVAN MUUTOS Raahen kaupungin 28.kaupunginosan kortteleita 169 ja 168 sekä autopaikkojen korttelialueen AP (168, 169) ja niihin liittyviä katualueita koskeva asemakaavan

Lisätiedot

YLIVIESKA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Kaavamuutos osa korttelista 10 24 ja kortteli 10 26

YLIVIESKA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Kaavamuutos osa korttelista 10 24 ja kortteli 10 26 YLIVIESKA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kaavamuutos osa korttelista 10 24 ja kortteli 10 26 YLIVIESKAN KAUPUNKI. TEKNINEN PALVELUKESKUS. KAAVOITUS. xx.xx. 2012 2 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

Asemakaavan muutos (2310) Koivikontie 41

Asemakaavan muutos (2310) Koivikontie 41 (OAS) (MRL 63 ) 1(5) Maankäyttöpalvelut 24.2.2015, päivitetty 27.5.2015 Asemakaavan muutos (2310) Koivikontie 41 Aloite Asemakaavan muutoksen laadintaan on ryhdytty yksityisen maanomistajan aloitteesta.

Lisätiedot

Oriveden rantaosayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Oriveden rantaosayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 Rääkkylän kunta Oriveden rantaosayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 82122815-03 11.8.2009 muutokset 30.5.2013 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan laatimiseen

Lisätiedot

V105 Villähteen entinen paloasema

V105 Villähteen entinen paloasema Nastolan kunta Osallistumis- ja 1 (7) Arvoisa vastaanottaja, Ilmoitamme kaavoituksen vireillä olosta. Teillä on mahdollisuus osallistua kaavoitukseen. Villähde, kortteli 40 Asemakaavan muutos Osallistumis-

Lisätiedot

Kortteli 252 (Harjutie 17) Asemakaavan muutos

Kortteli 252 (Harjutie 17) Asemakaavan muutos Dnro KAUKE 1556/2014 Kaavatunnus 020039 17.9.2014 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (MRL 63 ) Kortteli 252 (Harjutie 17) Asemakaavan muutos Sisällys 1 Mitä tapahtuu ja missä? 2 2 Mitä on suunnitteilla?

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) RAISION KAUPUNKI KANTOKANKAAN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) YLEISTÄ Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukaan kaavaa laadittaessa tulee riittävän aikaisessa vaiheessa laatia kaavan

Lisätiedot

TEUVAN KUNTA Kirkonseudun asemakaavan muutos, Lehtiharjun alue

TEUVAN KUNTA Kirkonseudun asemakaavan muutos, Lehtiharjun alue ASEMAKAAVAN SELOSTUSLUONNOS 16X160803.AK2 Kvalt... 23.10.2013 TEUVAN KUNTA Kirkonseudun asemakaavan muutos, Lehtiharjun alue Kortteli 241 TEUVAN KUNTA 1 1 PERUSTIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan selostus,

Lisätiedot

Leppävirran taajaman ja sen ympäristön osayleiskaava. Osallistumis ja arviointisuunnitelma 13.9.2012

Leppävirran taajaman ja sen ympäristön osayleiskaava. Osallistumis ja arviointisuunnitelma 13.9.2012 Leppävirran taajaman ja sen ympäristön osayleiskaava Osallistumis ja arviointisuunnitelma 13.9.2012 2(12) MIKÄ ON OAS? Maankäyttö ja rakennuslain 63 edellyttää, että kaavatyön yhteydessä riittävän varhaisessa

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS KYLMÄNIEMI

ASEMAKAAVAN MUUTOS KYLMÄNIEMI Kaavaselostus Laukaan kirkonkylä ASEMAKAAVAN MUUTOS KYLMÄNIEMI Korttelit 670-674 ja 677 sekä niihin liittyvät viher- ja katualueet 410-AK-KIR-027 Ehdotus 6.5.2015 LAUKAAN KUNTA 2015 MAANKÄYTTÖOSASTO Tähän

Lisätiedot