M y l l y t i e 5 a s e m a k a a v a n m u u t o s. Kaavaselostus / ehdotus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "M y l l y t i e 5 a s e m a k a a v a n m u u t o s. Kaavaselostus / ehdotus"

Transkriptio

1 M y l l y t i e 5 a s e m a k a a v a n m u u t o s Kaavaselostus / ehdotus Kaavan laatija: Akaan kaupunki Päiväys: Diaari nro AKAA 689/2013

2 Kaavan tunnistetiedot Kaavan nimi Kaavan päiväys Kaavan laatija Myllytie 5 asemakaavan muutos xx.xx.2014 Johanna Fingerroos kaavasuunnittelija Osoite Akaan kaupungintalo Myllytie Akaa Puhelin Sähköposti Vireilletulo Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Luonnos kaupunkisuunnittelu ltk.:n käsittelyssä Luonnos kh:n käsittelyssä Luonnos 2 kaupunkisuunn. ltk:n käsittelyssä Ehdotus kaupunkisuunnittelu ltk.:n käsittelyssä Ehdotus kh:n käsittelyssä Hyväksymiskäsittely kaupunkisuunnittelu ltk. Hyväksymiskäsittely kh:ssa Kaupunginvaltuusto hyväksynyt xx.xx.2014 xx.xx.2014 xx.xx.2014 xx.xx

3 Sisällys Sisällys Suunnittelualue Suunnittelukohteen perustiedot Sijainti Alueen ominaisuudet Ympäristö Kulttuurimaisema Rakennuskanta Tiet Kunnallistekniikka Maanomistus Kaavatilanne Maakuntakaava Yleiskaava Asemakaava Suunnittelun lähtökohdat ja tavoitteet Kaavan vaikutusten arviointi Vaikutusten arviointimenetelmät Vaikutusalue Kaavan vaikutukset Vaikutus maisemaan ja luonnonympäristöön Vaikutus kaupunkikuvaan ja rakennettuun kulttuuriympäristöön Vaikutus ihmisen elinympäristöön Vaikutus yhdyskuntarakenteeseen ja liikenteeseen Vaikutukset alueen yritystoimintaan Kaavan eteneminen ja osallistuminen Kaavan vireilletulo Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Muut tiedottamis- ja osallistumismenettelyt Luonnosvaihe OAS:sta ja luonnoksesta annettu palaute Toinen luonnos Toisesta luonnoksesta annettu palaute Ehdotusvaihe Hyväksymisvaihe Asemakaavan muutoksen sisältö ja perustelut Sisältö Perustelut Tonttijako Asemakaavan muutoksen toteutuksen ajoitus ja seuranta

4 1 Suunnittelualue Asemakaavan muutos koskee: Kiinteistöä sekä yleistä katualuetta Asemakaavan muutoksella ja tonttijaolla muodostuu: Yhdistettyjen liike- ja asuinkerrostalojen korttelialueet (ALK) ja autopaikkojen korttelialueet (LPA), korttelin 27 tontit 19 ja 20, jotka palvelevat korttelin 27 tonttia Suunnittelukohteen perustiedot 2.1 Sijainti Asemakaavan muutos koskee Akaan Toijalassa osoitteissa Myllytie 5 sijaitsevaa K (liike- ja toimistorakennusten korttelialue) -alueen osaa. Alueelta on matkaa Valtatielle noin 100 metriä. Kaavamuutosalueen pinta-ala on noin 4200 m 2. Myllytie 5 asemakaavamuutoksen alue on merkitty karttaan punaisella rajauksella. 3

5 2.2 Alueen ominaisuudet Ympäristö Kaavamuutosalue sijaitsee keskeisellä paikalla Toijalan taajamassa. Ale on ollut jo kauan ihmisen muokkaamaa, eikä luonnontilaisia kohtia alueella enää ole. Maaston korkein kohta on kaavamuutosalueen lounaisreunassa Kirkkopolun varressa. Tästä rinne laskee jyrkästi olemassa olevan rakennuksen seinän vierelle sekä Myllytielle ja Kalevantielle. Muilta osin alue on melko tasaista. Alueella on istutettuja pensaita, pieniä puita ja nurmikkoa Kulttuurimaisema Kaavamuutosalue rajautuu etelässä Akaan kirkon ja Toijalan koulukeskuksen kulttuuriympäristöön, joka on Maakuntakaavassa vuodelta 2007 osoitettu maakunnallisesti arvokkaaksi kulttuuriympäristöksi ja varustettu kohdemerkinnällä akm 205. Tällä alueella sijaitsee muun muassa vuonna 1817/1896 valmistunut Akaan kirkko, joka näkyy kaavamuutosalueelle kirkon ja kaavamuutosalueen välissä olevien asuinrakennusten yli. Kaavamuutosalueen naapurissa sijaitsevia asuinrakennuksia, taustalla kirkko Rakennuskanta Kaavamuutosalueella sijaitsee kaksi 1970-luvulla rakennettua 3-kerroksista toimistorakennusta, joita yhdistää 1-kerroksinen osa. Rakennukset ovat betonirakenteisia. Kaavamuutosalueen itäpuolella on 1980-luvulla rakennettu Akaan kaupungintalo, joka yhdistyy kaavamuutosalueen rakennuksiin 1-kerroksisella osalla. Kaavamuutosalueen kaakkoispuolella sijaitsee Akaan entinen Oikeusaputoimisto. Eteläpuolella sijaitsee asuinrakennuksia 1910-luvulta. Kaavamuutosalueen länsipuolella on päiväkoti ja Arvo Ylpön koulun piha. Kaavamuutosalueen pohjoispuolella on pysäköintialue sekä YL (julkisten lähipalvelurakennusten) korttelialueella asuinrakennus pihapiireineen Tiet Suunnittelualuetta rajaa pohjoislaidalla Myllytie, lännessä Kirkkopolku ja etelässä Kalevantien jatkeena oleva kävely- ja pyöräilyreitti. 4

6 Näkymä kaavamuutosalueen lounaiskulmalta Kirkkopolkua pitkin pohjoiseen päin Kunnallistekniikka Suunnittelualue on vesi- ja viemäriverkoston toiminta-alueella. Olemassa olevat rakennukset on liitetty vesi- ja viemäriverkkoon. Jätteiden käsittelyssä noudatetaan voimassa olevia säännöksiä. 2.3 Maanomistus Kaavamuutosalueella sijaitsevan kiinteistön omistaa D-kulma Oy. Katualueen omistaa Akaan kaupunki. 5

7 3 Kaavatilanne 3.1 Maakuntakaava Pirkanmaan Liitto on laatinut maakuntakaavan koko maakunnan alueelle. Valtioneuvosto vahvisti Pirkanmaan 1. maakuntakaavan Maakuntakaava korvaa aikaisemmat seutukaavat. Maakuntakaavassa kaavamuutoksen alue on osoitettu keskustatoimintojen alueeksi (C). Merkinnällä osoitetaan palveluvarustukseltaan kaupunkitasoisten keskusten palvelu-, hallinto- ja muiden toimintojen alueita ja niihin liittyviä liikennealueita ja puistoja. Alueelle voisi sijoittua myös asumista. Merkinnän osoittamalle alueelle voidaan sijoittaa vähittäiskaupan suuryksiköitä. Ote maankuntakaavasta, kaavamuutosalue on merkitty kuvaan sinisellä pisteellä. 3.2 Yleiskaava Alueella on voimassa vuonna 1998 hyväksytty Toijalan oikeusvaikutukseton yleiskaava, jossa kaavamuutosalue on merkitty julkisten palvelujen ja hallinnon alueeksi (PY). Akaaseen on laadittu oikeusvaikutteisen yleiskaavan pohjaksi strateginen kehityskuva. Ote vuonna 1998 hyväksytystä Toijalan oikeusvaikutuksettomasta yleiskaavasta 6

8 3.3 Asemakaava Ote kaavayhdistelmästä, kaavamuutoksen alue on merkitty karttaan sinisellä rajauksella. Kaavamuutosalueella on voimassa vahvistettu asemakaavan muutos. Kaavamuutosalue on merkitty liike- ja toimistorakennusten korttelialueeksi (K), jolla sijaitsee toimistorakennus 1970-luvulta. 4 Suunnittelun lähtökohdat ja tavoitteet Aloitteen kaavamuutoksesta on tehnyt kiinteistön omistaja perustelunaan suunnitelma muuttaa liike- ja toimistorakennustenkortteli (K) yhdistettyjen liike- ja asuinkerrostalojen korttelialueeksi (ALK). Kaavamuutoksen hakijan kanssa on laadittu maankäyttösopimus. Kaavamuutos laaditaan, jotta toimistorakennus voidaan muuttaa asuinrakennukseksi. Asemakaavan muutoksen tavoitteena on laatia suunnittelualueelle ajanmukainen kaava, jossa mahdollistetaan asuminen kaavamuutosalueella. Lähtökohtana on, että muutokset alueella ovat aluetta parantavia. 7

9 5 Kaavan vaikutusten arviointi MRL 9 :ssä edellytetään, että kaavaa laadittaessa on tarpeellisessa määrin selvitettävä suunnitelman toteuttamisen ympäristövaikutukset sekä taloudelliset, liikenteelliset, kulttuuriset ja sosiaaliset vaikutukset. Tärkeätä on tunnistaa juuri tähän kaavaan liittyvien muutosten vaikutukset. Arvioinnissa verrataan nykytilannetta ja kaavassa suunniteltua tilannetta. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa laadittaessa on alustavasti tunnistettu kaavaan liittyvät vaikutukset sekä arvioitu niiden merkittävyyttä. Vaikutusten on arvioitu jäävän vähäisiksi, mutta niitä voi kohdistua ihmisten elinoloihin ja elinympäristöön sekä kaupunkikuvaan ja rakennettuun ympäristöön. 5.1 Vaikutusten arviointimenetelmät Arviointi tulee pohjautumaan lähtötietomateriaaliin ja selvityksiin. Arvioinnin pohjaksi tehdään myös maastokäyntejä. Arviointi tapahtuu kaavoittajan ja sidosryhmien yhteistyönä. Osalliset voivat esittää oman näkemyksensä vaikutuksista osallistumismenettelyiden kautta. Arvioinnin tulokset kootaan kaavaselostukseen. 5.2 Vaikutusalue Kaavamuutosalueen sijainti on keskeinen Toijalan taajamassa, joten asemakaavan muutos saattaa vaikuttaa taajamassa asuvien ja liikkuvien ihmisten elinympäristöön. Asemakaavan muutosta laadittaessa pyritään siihen, että kaavan kokonaisvaikutus olisi mahdollisimman myönteinen. 6 Kaavan vaikutukset 6.1 Vaikutus maisemaan ja luonnonympäristöön Koko kaavamuutosalue on ollut jo kauan ihmisen muokkaamaa. Nyt tekeillä oleva kaavamuutos ei vaikuta alueen luonnonympäristöön. 6.2 Vaikutus kaupunkikuvaan ja rakennettuun kulttuuriympäristöön Kaavamuutoksen mahdollistama suurempi kerroskorkeus ja rakennusoikeus vaikuttavat maisemaan ja kaupunkikuvaan. Kerroskorkeus on kuusi (VI) Myllytien varressa, viisi (V) kaavamuutosalueen kaakkoiskulmassa ja neljä (IV) siinä osassa, joka rajautuu Akaan kirkon ja Toijalan koulukeskuksen kulttuuriympäristöön. 6.3 Vaikutus ihmisen elinympäristöön Toteutuessaan kaava lisää keskusta-alueen asukasmäärää ja elävöittää kaupunkiympäristöä. 6.4 Vaikutus yhdyskuntarakenteeseen ja liikenteeseen Kulku asuinrakennuksille järjestetään olemassa olevia katuja pitkin. Autojen määrä alueella lisääntyy. Pysäköinti järjestetään osittain autopaikkojen korttelialueilla (LPA) Kirkkotien ja Myllytien varressa sekä maanalaisella pysäköinnillä. 8

10 6.5. Vaikutukset alueen yritystoimintaan Toijalan taajamassa toimivien yritysten toimintaedellytykset paranevat asukasmäärän kasvaessa. 7 Kaavan eteneminen ja osallistuminen 7.1 Kaavan vireilletulo Akaan kaupunginhallitus päätti kaavan vireilletulosta ja osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtäville asettamisesta kokouksessaan Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli julkisesti nähtävillä Akaan kaupungin kaavoituksen ilmoitustaululla kaupungintalon 2. kerroksessa, kaupungin kirjastoissa ja kaupungin nettisivuilla. Kaavan vireille tulosta sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelman valmistumisesta ja nähtävillä olosta tiedotettiin myös Akaan Seudussa julkaistulla ilmoituksella. Osallisilla on mahdollisuus antaa OAS:sta palautetta kirjallisesti kaavaehdotuksen nähtävillä oloon saakka. Osallisilla on maankäyttö- ja rakennuslain 64 :n nojalla oikeus ennen kaavaehdotuksen asettamista julkisesti nähtäville esittää Pirkanmaan ELY-keskukselle neuvottelun käymistä osallistumis- ja arviointisuunnitelman riittävyydestä. ELY-keskuksen osoite on Yliopistonkatu 38, PL 297, Tampere. 7.3 Muut tiedottamis- ja osallistumismenettelyt Asemakaavan muutoksesta tiedotetaan myös kaupungin nettisivuilla osoitteessa jossa vireillä olevilla asemakaavoilla on oma sivu. Kaavasta saa koko kaavoitusprosessin ajan tietoa ottamalla yhteyttä kaavoittajaan. 7.4 Luonnosvaihe Ensimmäinen luonnos oli julkisesti nähtävillä Akaan kaupungin kaavoituksen ilmoitustaululla kaupungintalon 2. kerroksessa, kaupungin kirjastoissa ja kaupungin nettisivuilla. Kaavaluonnoksen nähtävillä olosta tiedotettiin Akaan Seudussa julkaistulla kuulutuksella. Mielipiteen kaavaluonnoksesta voi antaa suullisesti tai kirjallisesti. Kaavaluonnos lähetettiin kommentoitavaksi osallisille. 7.5 OAS:sta ja luonnoksesta annettu palaute Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta ja luonnoksesta saapui nähtävillä oloaikojen loppuun mennessä kahdeksan palautetta. 1. Elisa Oyj/ Tarmo virtanen, sähköposti, ja : - Elisalla on alueella tele-kaapeleita, jotka tulee ottaa huomioon, jos jotakin alueella rakennetaan maan alle. Toimenpiteet: - Kaavaprosessissa huomioidaan maanalaiset kaapelit. 9

11 2. Kaavamuutosalueen naapurikiinteistön Myllytie 8 omistaja, : - Tontti on kaavassa merkitty julkista rakentamista ja pysäköintiä varten, vaikka tontilla on aina ollut asuinrakennus. - Tontilla oleva suutarinverstas olisi säilytettävä. - Myllytie 5 kaavamuutosta laadittaessa koko alueen kaava pitäisi miettiä tasapuolisuuden vuoksi - Myllytie 8 tulisi muuttaa asuinrakennuksille varatuksi alueeksi ja mm tehokkuudeltaan samanlaiseksi kuin Myllytie 5 suunnitellussa kaavassa. - Muuten kannatan Myllytie 5 kaavan muuttamista OAS:issa esitetyllä tavalla. Vastine: - Naapurikiinteistöä koskevaa kaavaa tarkastellaan erikseen. Toimenpiteet: - Ei Myllytie 5 kaavamuutoksessa huomioitavaa. 3. HS-vesi/ Jarno Laine, : - Kaavaluonnosalue sijoittuu vesihuoltolaitoksen toiminta-alueelle nykyisten verkostojen läheisyyteen. kaikki kaavamuutosalueella olevat rakennukset on liitetty tällä hetkellä HS-veden verkostoihin. - Vesihuollon aluevaraukset: - Alueen vesihuollon runkoverkko on olemassa ja se sijaitsee yleisellä katualueella, eli erillisiä vesihuollon aluevarauksia ei tarvita Käyttövesi: - Kaava-alueen reunoilla kulkee runkovesijohto, joihin kaavamuutosalueenrakennukset ovat nykyisin liitetty. Jätevesi: - Kaava-alueen reunoilla kulkee runkojätevesiviemäri, joihin kaavamuutosalueen rakennukset ovat nykyisin liitetty. Muutostöiden yhteydessä on varmistettava, että hulevedet on eroteltu /tullaan erottelemaan jätevesiviemäristä. Hulevesi: - Kaava-alueen reunoilla kulkee 225 runkohulevesiviemäri, johon kaavamuutosalueen rakennukset on liitetty /voidaan liittää. Yleinen palovesi: - Yleinen palovesi voidaan toteuttaa normaalilla palovesiasemalla/-asemilla. Kunnalla on alueellansa yleisen paloveden toimitusvelvollisuus, jonka käytännön toteuttamisesta kunta on tehnyt sopimuksen HS - Veden kanssa. - Lähin olemassa oleva paloposti sijaitsee Myllytien ja Kirkkopolun risteyksessä. Kiinteistökohtainen sammutusvesi: - Kiinteistökohtaisten sprinklerien liittämisestä HS - Veden vesijohtoon sovitaan tapauskohtaisesti erikseen. Toimenpiteet: - Lausunto huomioidaan kaavaprosessissa. 10

12 4. Sonera, : - Kiinteistöllä sijaitsevat Soneran kaapelit sekä niiden mahdollisen siirtämiskustannukset ja -aika on huomioitava kaavaprosessissa. Toimenpiteet: - - Kaavaprosessissa huomioidaan maanalaiset kaapelit Valkeakosken ympäristöpalvelut/ Heini Tanskanen, : - Valkeakosken kaupungin ympäristöpalveluilla ei ole huomautettavaa asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta eikä luonnoksesta. - Lausunto on tehty yhteistyössä terveystarkastaja Hanna Rannan kanssa Toimenpiteet: - Ei kaavamuutoksessa huomioitavaa. 6. Pirkanmaan liitto/ Lasse Majuri, ja : - Viitaten Pirkanmaan liitolle saapuneeseen lausuntopyyntökirjeeseen totean, että Pirkanmaan liitto ei jätä lausuntoa kyseistä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta eikä luonnoksesta. Toimenpiteet: - Ei kaavamuutoksessa huomioitavaa. 7.6 Toinen luonnos Kaavamuutoksesta laadittiin toinen luonnos, koska suunnitelma muuttui ensimmäisen luonnoksen nähtävilläolon jälkeen. Toinen luonnos oli julkisesti nähtävillä Akaan kaupungin kaavoituksen ilmoitustaululla kaupungintalon 2. kerroksessa, kaupungin kirjastoissa ja kaupungin nettisivuilla. 7.7 Toisesta luonnoksesta annettu palaute Toisesta luonnoksesta saapui kolme palautetta. 1. Elisa Oyj/ Tarmo Virtanen, sähköposti : - Elisalla on alueella tele kaapeleita, jotka tulee ottaa huomioon jos jotakin alueella rakennetaan maan alle. Toimenpiteet: - Kaavaprosessissa huomioidaan maanalaiset kaapelit. 2. Pirkanmaan liitto : - Ei jätä lausuntoa. 3. Valkeakosken ympäristöpalvelut, sähköposti : - Valkeakosken ympäristöpalveluilla ei ole huomautettavaa kaavaluonnoksesta. 7.8 Ehdotusvaihe Ehdotus tulee käsittelyyn kaupunkisuunnittelulautakunnan kokoukseen ja edelleen kaupunginhallituksen kokoukseen. Kaupunginhallitus päättää kaavaehdotuksen hyväksymisestä ja sen asettamisesta julkisesti nähtäville 30 päiväksi MRL 65 :n 11

13 mukaisesti. Kaavaehdotus tulee julkisesti nähtäville Akaan kaupungin kotisivulle, kaupungin kirjastoihin ja kaavoituksen ilmoitustaululle kaupungintalon 2. kerroksessa. Kaavaehdotuksen nähtävillä olosta tiedotetaan Akaan Seutu-lehdessä julkaistavalla kuulutuksella. Muistutukset tulee toimittaa kirjallisina kuulutuksessa ilmoitettuun osoitteeseen määräaikaan mennessä. Muistutuksen tehneille, jotka sitä kirjallisesti pyytävät ja samalla ilmoittavat osoitteensa, ilmoitetaan kaupungin perusteltu kannanotto kirjallisesti. 7.9 Hyväksymisvaihe Asemakaavan muutoksen hyväksyy Akaan kaupunginvaltuusto. 8 Asemakaavan muutoksen sisältö ja perustelut 8.1 Sisältö Olemassa olevien rakennusten korttelialueiden kaavamerkintä on muutettu asumisen mahdollistaviksi. Osa liike- ja toimistorakennusten korttelialueesta (K) on muutettu yhdistettyjen liike- ja asuinkerrostalojen korttelialueeksi (ALK). Suurin sallittu kerroskorkeus on muutettu kolmesta kerroksesta (III) osittain neljäksi, viideksi ja kuudeksi kerrokseksi (IV, V, VI). Katualueesta on erotettu autopaikkoja varten LPA -alueet Myllytien ja Kirkkopolun varresta. Kaavamuutos mahdollistaa maanalaisen pysäköinnin. 8.2 Perustelut Kaavamuutosalueella aikaisemmin toimineet virastot ovat siirtyneet muihin tiloihin. Keskeisen sijainnin vuoksi kaavamuutosalue on sopiva asumiselle, koska Toijalan taajaman palvelut ovat kävelyetäisyydellä. 8.3 Tonttijako Asemakaavan muutoksen yhteydessä hyväksytään sitova tonttijako. 9 Asemakaavan muutoksen toteutuksen ajoitus ja seuranta Asemakaavan muutoksen saatua lainvoiman voidaan muutostyöt toteuttaa. Rakentamisen toteutumista asemakaavan mukaisena valvotaan rakennuslupamenettelyssä. Toteuttaminen on kiinteistön omistajan vastuulla. 12

14 Asemakaavan seurantalomake Asemakaavan perustiedot ja yhteenveto Kunta 020 Akaa Täyttämispvm Kaavan nimi Myllytie 5 asemakaavan muutos Hyväksymispvm Ehdotuspvm Hyväksyjä Vireilletulosta ilm. pvm Hyväksymispykälä Kunnan kaavatunnus Generoitu kaavatunnus Kaava-alueen pinta-ala [ha] Uusi asemakaavan pinta-ala [ha] Maanalaisten tilojen pinta-ala [ha] Asemakaavan muutoksen pinta-ala [ha] Ranta-asemakaava Rantaviivan pituus [km] Rakennuspaikat [lkm] Omarantaiset Ei-omarantaiset Lomarakennuspaikat [lkm] Omarantaiset Ei-omarantaiset Aluevaraukset Pinta-ala Pinta-ala Kerrosala Tehokkuus [ha] [%] [k-m²] [e] Yhteensä 0, ,28 A yhteensä 0, , ,49 P yhteensä Y yhteensä C yhteensä K yhteensä T yhteensä V yhteensä R yhteensä L yhteensä 0, ,4 E yhteensä S yhteensä M yhteensä W yhteensä Pinta-alan muut. [ha +/-] Kerrosalan muut. [k-m² +/-] Maanalaiset Pinta-ala tilat [ha] Yhteensä 0,3816 Pinta-ala [%] Kerrosala [k-m²] Pinta-alan muut. [ha +/-] Kerrosalan muut. [k-m² +/-] Rakennussuojelu Suojellut rakennuksetsuojeltujen rakennusten muutos [lkm] [k-m²] [lkm +/-] [k-m² +/-] Yhteensä

15 Alamerkinnät Aluevaraukset Pinta-ala Pinta-ala Kerrosala Tehokkuus [ha] [%] [k-m²] [e] Yhteensä 0, ,28 A yhteensä 0, , ,49 AL 0, , ,49 P yhteensä Y yhteensä C yhteensä K yhteensä T yhteensä V yhteensä R yhteensä L yhteensä 0, ,4 Kev.liik.kadut 0, ,3 LPA 0, ,7 E yhteensä S yhteensä M yhteensä W yhteensä Pinta-alan muut. [ha +/-] Kerrosalan muut. [k-m² +/-] Maanalaiset tilat Pinta-ala [ha] Pinta-ala [%] Yhteensä 0,3816 ma 0, ,0 Kerrosala [k-m²] Pinta-alan muut. [ha +/-] Kerrosalan muut. [k-m² +/-]

H ä m e e n t i e, k o r t t e l i n 2 6 o s a n a s e m a k a a v a n m u u t o s. Kaavaselostus / luonnos

H ä m e e n t i e, k o r t t e l i n 2 6 o s a n a s e m a k a a v a n m u u t o s. Kaavaselostus / luonnos H ä m e e n t i e, k o r t t e l i n 2 6 o s a n a s e m a k a a v a n m u u t o s Kaavaselostus / luonnos Kaavan laatija: Akaan kaupunki Kaavan päiväys: 1.4.2015 Diaari nro: AKAA:790/2013 Kaavan tunnistetiedot

Lisätiedot

H a i t t i l a n m ä e n a s e m a k a a v a n m u u t o s. Kaavaselostus / luonnos

H a i t t i l a n m ä e n a s e m a k a a v a n m u u t o s. Kaavaselostus / luonnos H a i t t i l a n m ä e n a s e m a k a a v a n m u u t o s Kaavaselostus / luonnos Kaavan laatija: Akaan kaupunki Päiväys: 5.3.2014 Diaari nro 675/2011 Kaavan tunnistetiedot Kaavan nimi Kaavan päiväys

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS KYLMÄNIEMI

ASEMAKAAVAN MUUTOS KYLMÄNIEMI Kaavaselostus Laukaan kirkonkylä ASEMAKAAVAN MUUTOS KYLMÄNIEMI Korttelit 670-674 ja 677 sekä niihin liittyvät viher- ja katualueet 410-AK-KIR-027 Ehdotus 6.5.2015 LAUKAAN KUNTA 2015 MAANKÄYTTÖOSASTO Tähän

Lisätiedot

NOKIAN KAUPUNKI 14-5 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS. NOKIAN KAUPUNKI, KAAVOITUSYKSIKKÖ, (Dno TEKE 285 / 2014)

NOKIAN KAUPUNKI 14-5 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS. NOKIAN KAUPUNKI, KAAVOITUSYKSIKKÖ, (Dno TEKE 285 / 2014) 14-5 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS NOKIAN KAUPUNKI, KAAVOITUSYKSIKKÖ, (Dno TEKE 285 / 2014) Asemakaavan muutos koskee Nokian kaupungin 14. kaupunginosan korttelia 5 ja puistoaluetta. Asemakaavan muutoksella

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN JA ASEMAKAAVAN SELOSTUS

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN JA ASEMAKAAVAN SELOSTUS NOKIAN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN JA ASEMAKAAVAN SELOSTUS Asemakaavan muutos koskee Nokian kaupungin 2. kaupunginosan virkistysaluetta, 3. kaupunginosan korttelia 38 sekä katu- ja virkistysalueita,

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 30.3.2015 Liite 1 128 MIKKELIN KAUPUNKI tekninen toimi / kaupunkisuunnittelu PL 278, 50101 Mikkeli Tuija Mustonen puh. 040 129 4114, fax. (015) 194 2613, e-mail: etunimi.sukunimi@mikkeli.fi

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS

YLIVIESKAN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS YLIVIESKAN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖYKSIKKÖ ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS KAISANIEMI Kortteli 67 sekä osa lähivirkistys- ja jalankululle varattua aluetta Vireille teknisten palveluiden lautakunta 19.10.2011

Lisätiedot

Asemakaavan muutos koskee Rauman kaupungin 1. kaupunginosan osaa korttelia 109.

Asemakaavan muutos koskee Rauman kaupungin 1. kaupunginosan osaa korttelia 109. Rauman kaupunki Tornelan (684--09-) asemakaavan muutos AK 0-099 LUONNOS Asemakaavan selostus, joka koskee.6.05 päivättyä asemakaavakarttaa. Tontin 684--09- asemakaavan muuttaminen niin että korttelialueelle

Lisätiedot

Uusi-Kurkelan rantaasemakaava

Uusi-Kurkelan rantaasemakaava S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Uusi-Kurkelan rantaasemakaava Kaavaselostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P22840 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Kaavaselostus 1 (20) 1 PERUS-

Lisätiedot

Y L Ä N E E N T A A J A M A KORTTELIN 17 ASEMAKAAVAN MUUTOS

Y L Ä N E E N T A A J A M A KORTTELIN 17 ASEMAKAAVAN MUUTOS PÖYTYÄN KUNTA Y L Ä N E E N T A A J A M A KORTTELIN 17 ASEMAKAAVAN MUUTOS asemakaavan muutoksen selostus 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT Korttelin 17 asemakaavan muutos Pöytyän kunta, Yläneen

Lisätiedot

Y L Ä N E E N T A A J A M A KORTTELIN 17 ASEMAKAAVAN MUUTOS

Y L Ä N E E N T A A J A M A KORTTELIN 17 ASEMAKAAVAN MUUTOS PÖYTYÄN KUNTA Y L Ä N E E N T A A J A M A KORTTELIN 17 ASEMAKAAVAN MUUTOS asemakaavan muutoksen selostus 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT Korttelin 17 asemakaavan muutos Pöytyän kunta, Yläneen

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS KOY Donnerintori

ASEMAKAAVAN SELOSTUS KOY Donnerintori ASEMAKAAVAN SELOSTUS KOY Donnerintori Hyvinkään kaupungin 05. kaupunginosan korttelia 464 koskeva asemakaavan muutos 05:080 HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNIIKKA JA YMPÄRISTÖ KAAVOITUS 14.10.2014 KOY DONNERINTORI

Lisätiedot

Okkosenranta LIMINKA

Okkosenranta LIMINKA Okkosenranta LIMINKA Asemakaavan laajennus 4.3.2013 Mäkelininkatu 17 A, 90100 Oulu Puh 010 2414 600 Fax 010 2414 601 etunimi.sukunimi@airix.fi Vireilletulosta on ilmoitettu 30.1.2013 Hyväksytty kunnanhallituksessa

Lisätiedot

Luolalan asemakaavan muutos, osakortteli

Luolalan asemakaavan muutos, osakortteli NAANTALIN KAUPUNKI / LUOLALAN SENAATTI OY Luolalan asemakaavan muutos, osakortteli 4 Selostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P16854 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Selostus 1 (19) Sisällysluettelo 1

Lisätiedot

433 ALUESAIRAALAN KAAVAMUUTOS 1

433 ALUESAIRAALAN KAAVAMUUTOS 1 Valkeakosken kaupunki 11.6.2011 Sivu 1/34 ASEMAKAAVAN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 11.6.2012 PÄIVÄTTYÄ ASEMAKAAVAKARTTAA 433 ALUESAIRAALAN KAAVAMUUTOS 1 Kaava-alueen sijainti on merkitty karttaan punaisella.

Lisätiedot

Visakankaan seurakuntatalo

Visakankaan seurakuntatalo ASEMAKAAVAN SELOSTUS 60 Visakankaan seurakuntatalo Asemakaavan muutos. kaup.osa, Korttelin 7 tontit - ja korttelin 5 tontit - sekä katualue Tilaajapäällikkö Leena Roppola Vireilletulo / nähtävilläolo.8.0

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS NOKIAN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Asemakaavan muutos koskee Nokian kaupungin 16. kaupunginosan erityisaluetta ja 26. kaupunginosan kortteleita 7 ja 8 sekä erityis-, katu- ja liikennealueita.

Lisätiedot

Viikkalan asemakaavan muutos

Viikkalan asemakaavan muutos S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A NAKKILAN KUNTA Viikkalan asemakaavan muutos Selostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20751 Selostus 1 (23) Hakula, Närhi Sisällysluettelo 1 Perus- ja tunnistetiedot...

Lisätiedot

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI LÄNSIVÄYLÄ

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI LÄNSIVÄYLÄ A S E M A K A A V A N S E L O S T U S ASEMAKAAVAN MUUTOS 9. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 29 TONTEILLE 1, 2, 3 JA 7 KORTTELIN 30 TONTILLE 4 SEKÄ KATU- JA LIIKENNEALUEILLE Kaavatunnus 09:069 LÄNSIVÄYLÄ KAAVAN

Lisätiedot

KEMPELEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS SARKKIRANTA/SARKKIRANTA (102/008) SARKKIRANNAN PÄIVÄKODIN LAAJENNUS JA ALANGONTIE

KEMPELEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS SARKKIRANTA/SARKKIRANTA (102/008) SARKKIRANNAN PÄIVÄKODIN LAAJENNUS JA ALANGONTIE KEMPELEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS SARKKRANTA/SARKKRANTA (/00) SARKKRANNAN PÄVÄKODN LAAJENNUS JA ALANGONTE Asemakaavan muutos koskee Sarkkirannan kortteleita 0, 0 ja 0 sekä niihin liittyviä viheralueita ja Alangontien

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKI. Kaupunginvaltuusto 24.8.2015 liite nro 1 (2/37) HÄMEEN YLEISMÄÄRÄYKSET. Osa-alueen raja. Ohjeellinen osa-alueen raja.

ÄÄNEKOSKI. Kaupunginvaltuusto 24.8.2015 liite nro 1 (2/37) HÄMEEN YLEISMÄÄRÄYKSET. Osa-alueen raja. Ohjeellinen osa-alueen raja. 06 3 2 2 2 34 39 17 25 19 2 2 12 13 24 2 15 38 KATU 338 50 2 21 51 11 1 8 13 14 20 150 18 M501 21 54 12 M512 20 57 18 86 1011 19 19 1010 26485335 405 9 406 23 1 51 4968 34 1 63 1 15 12 5 147 4 9 TAPIONKATU

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS. 16WWE0407.B732.SLU Kvalt... 10.2.2011

ASEMAKAAVAN SELOSTUS. 16WWE0407.B732.SLU Kvalt... 10.2.2011 ASEMAKAAVAN SELOSTUS 16WWE0407.B732.SLU Kvalt... 10.2.2011 LAPUA Lapuan kaupungin 17. Alanurmon kaupunginosan asemakaavan laajennus, Vierulanpellon alue Korttelit 004 010 sekä niihin liittyvät virkistys-,

Lisätiedot

V E H K A L A H D E N T I E 1 8 A s e m a k a a v a n m u u t o s

V E H K A L A H D E N T I E 1 8 A s e m a k a a v a n m u u t o s Työ nro 1657 4.3.2015 KAUPUNKIRAKENNEYKSIKKÖ, YHDYSKUNTASUUNNITTELU, KAAVOITUS V E H K A L A H D E N T I E 1 8 A s e m a k a a v a n m u u t o s K A A V A S E L O S T U S Kaavoitusohjelman työ nro 1657

Lisätiedot

Asemakaavan muutos (2259) Aleksintori

Asemakaavan muutos (2259) Aleksintori 1(9) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) (MRL 63 ) Maankäyttöpalvelut 15.4.2009, päivitetty 5.8.2015 Asemakaavan muutos (2259) Aleksintori Aleksintorin (2259) asemakaavamuutoksen suunnittelua on

Lisätiedot

RANTAKYLÄN OSTOSKESKUS Asemakaavan muutos

RANTAKYLÄN OSTOSKESKUS Asemakaavan muutos Kaavaselostus 19.2.2014 KAUPUNKIRAKENNEYKSIKKÖ, YHDYSKUNTASUUNNITTELU, KAAVOITUS RANTAKYLÄN OSTOSKESKUS Asemakaavan muutos ASEMAKAAVASELOSTUS Kaavoitusohjelman työ nro 1640 Ilmakuva suunnittelualueesta

Lisätiedot

Kaunisjärvenkadun kiertoliittymän asemakaavan muutos. Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 10.4.2015 päivättyä asemakaavakarttaa.

Kaunisjärvenkadun kiertoliittymän asemakaavan muutos. Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 10.4.2015 päivättyä asemakaavakarttaa. Rauman kaupunki EHDOTUS Kaunisjärvenkadun kiertoliittymän asemakaavan muutos AK Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 10.4.2015 päivättyä asemakaavakarttaa. Viistoilmakuva suunnittelualueesta ja ympäristöstä

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS JA SITOVAT TONTTIJAOT KAJAANI KAUPUNGINOSA 4 PUROLA. muodostuu: KAJAANI KAUPUNGINOSA 4 PUROLA

ASEMAKAAVAN MUUTOS JA SITOVAT TONTTIJAOT KAJAANI KAUPUNGINOSA 4 PUROLA. muodostuu: KAJAANI KAUPUNGINOSA 4 PUROLA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA SITOVAT TONTTIJAOT KAJAANI KAUPUNGINOSA 4 PUROLA KORTTELI 19 SEKÄ URHEILU- JA VIRKISTYSPALVELUALUE Kajaanin kaupunki Ympäristötekninen toimiala PL 133, 87101 Kajaani VIREILLETULO

Lisätiedot

MIKONKATU 6 ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS

MIKONKATU 6 ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS MIKKELIN KAUPUNKI tekninen toimi / kaupunkisuunnittelu PL 278, 50101 Mikkeli e-mail: etunimi.sukunimi@mikkeli.fi 0939 MIKONKATU 6 ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS VIREILLE TULOSTA ILMOITETTU 15.3.2013 TEKNINEN

Lisätiedot

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI PARVIAISENTIE 10 31. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 24 TONTTIEN 1 JA 2 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVATUNNUS 31:025

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI PARVIAISENTIE 10 31. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 24 TONTTIEN 1 JA 2 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVATUNNUS 31:025 A S E M A K A A V A N S E L O S T U S 31. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 24 TONTTIEN 1 JA 2 ASEMAKAAVAN MUUTOS PARVIAISENTIE 10 KAAVATUNNUS 31:025 KAAVAN PÄIVÄYS 04.05.2012 SELOSTUKSEN PÄIVÄYS 31.10.2012 31:025

Lisätiedot

Saarijärven kaupunki URHEILUKENTÄN ALUEEN ASEMAKAAVAMUUTOS. ASEMAKAAVAN SELOSTUS luonnos 11.3.2015

Saarijärven kaupunki URHEILUKENTÄN ALUEEN ASEMAKAAVAMUUTOS. ASEMAKAAVAN SELOSTUS luonnos 11.3.2015 Saarijärven kaupunki URHEILUKENTÄN ALUEEN ASEMAKAAVAMUUTOS ASEMAKAAVAN SELOSTUS luonnos 11.3.2015 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot KAUPUNKI: KAUPUNGINOSA: Saarijärven kaupunki 1. kaupunginosa

Lisätiedot