H ä m e e n t i e, k o r t t e l i n 2 6 o s a n a s e m a k a a v a n m u u t o s. Kaavaselostus / luonnos

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "H ä m e e n t i e, k o r t t e l i n 2 6 o s a n a s e m a k a a v a n m u u t o s. Kaavaselostus / luonnos"

Transkriptio

1 H ä m e e n t i e, k o r t t e l i n 2 6 o s a n a s e m a k a a v a n m u u t o s Kaavaselostus / luonnos Kaavan laatija: Akaan kaupunki Kaavan päiväys: Diaari nro: AKAA:790/2013

2 Kaavan tunnistetiedot Kaavan nimi Kaavan päiväys Hämeentie, korttelin 26 osan asemakaavan muutos xx.xx.2014 Kaavan laatija Johanna Fingerroos kaavasuunnittelija Osoite Akaan kaupungintalo Myllytie Akaa Puhelin Sähköposti Vireilletulo Osallistumis- ja arviointisuunnitelma kh:n käsittelyssä Luonnos kaupunkisuunnittelulautakunnan käsittelyssä Ehdotus kaupunkisuunnittelulautakunnan käsittelyssä Ehdotus kh:n käsittelyssä Hyväksymiskäsittely kh:ssa Kannen kuva: suunnittelualue ilmakuvassa 1

3 S i s ä l l y s 1 Suunnittelualue Suunnittelukohteen perustiedot Sijainti Alueen ominaisuudet Alueen yleiskuvaus Luonnonympäristö Kulttuurimaisema Rakennuskanta Tiet Kunnallistekniikka Maanomistus Kaavatilanne Maakuntakaava Yleiskaava Asemakaavaa Suojelutilanne Aikaisemmat selvitykset Suunnittelun lähtökohdat ja tavoitteet Taustaa Määrittely Tavoitteet Kaavan vaikutusten arviointi Vaikutusten arviointimenetelmät Vaikutusalue Kaavan vaikutukset Vaikutus maisemaan ja luonnonympäristöön Vaikutus kaupunkikuvaan ja rakennettuun kulttuuriympäristöön Vaikutus ihmisen elinympäristöön Vaikutus yhdyskuntarakenteeseen ja liikenteeseen Kaavan eteneminen ja osallistuminen Vireilletulo Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS:sta annettu palaute Luonnosvaihe Ehdotusvaihe Hyväksymisvaihe Asemakaavan muutoksen sisältö ja perustelut Sisältö Tonttijako Asemakaavan muutoksen toteutuksen ajoitus ja seuranta

4 1 Suunnittelualue Asemakaava koskee kiinteistöjä: , , , katualuetta ja puistoa sekä vesialuetta Asemakaavalla ja tonttijaolla muodostuu 2. kaupunginosan korttelin 26 tontit 1, 3, 4 ja 5. Tonttijaolla muodostuu 2. kaupunginosan korttelin 26 tontit 4 ja 5. Kaavamuutosalueen pinta-ala on noin 1,9 hehtaaria. 2 Suunnittelukohteen perustiedot 2.1. Sijainti Suunnittelualue sijaitsee Akaan Toijalan taajamassa Hämeentien ja Jokiniementien risteyksessä. Hämeentie, korttelin 26 kaavamuutoksen alue on merkitty karttaan punaisella rajauksella 3

5 2.2. Alueen ominaisuudet Alueen yleiskuvaus Kaavamuutosalue sijaitsee Ruukki Metals Oy:n, Hämeentien, Jokiniementien, Lontilanjoen rajaamalla alueella. Kaavamuutosalue on rakennettu rantavyöhykettä ja tyhjää TTtonttia lukuun ottamatta Luonnonympäristö Alueen koillislaidalla on Lontilanjoki, joka lähtee Nahkialanjärvestä ja laskee Konhonselkään. Kavamuutosalue on ollut Pätsiniemen kylän kyläpeltoa Kulttuurimaisema Kaavamuutosalue on Pätsiniemen kylän kulttuurimaiseman laidalla. Vanha kyläkeskusta ja kyläpellot ovat pääosin jääneet nykyisten ratapihan ja kaupunkikortteleiden alle 1870-luvulla alkaneen rakentamisen myötä. Alueen rakennuskanta on kerrostunutta, koostuen eri-ikäisistä omakotitaloista, kerrostaloista sekä liike- ja teollisuusrakennuksista. Nykyinen alueen pääväylä Hämeentie noudattelee samaa linjaa kuin aikaisempi Hämeenlinnaa ja Tammerkoskea yhdistänyt ratsutie Hiidentie. Aluetta rajaava Lontilanjoki on ollut huomattavasti nykyistä leveämpi 1700-luvulla. Kaavamuutosalueen ympäristössä tunnetaan useita rautakautisia ja keskiaikaisia kiinteitä muinaisjäännöksiä. Mikäli maata kaivettaessa tulee sille voimakasta nokimaata, saviastianpaloja, kiviesineitä tai muita rakenteita, asiasta on otettava yhteyttä Pirkanmaan maakuntamuseoon (MML 14 ) Rakennuskanta Kaavamuutosalueen pohjoisosassa sijaitsee kaksi 1940-luvun asuinrakennusta pihapiireineen tehdaskortteli (TK) ja teollisuusrakennusten ja -laitosten (TT) alueilla. Kaavamuutosalueen keskiosa on rakentumaton. Liikerakennusten korttelialueella (KL) sijaitsee liikerakennus. Kaavamuutosalueen pohjoispuolella on Ruukki Metals Oy:n tuotantotiloja 1960 ja luivuilta. Lontilanjoen vastakkaisella puolella on pientaloja eri vuosikymmeniltä (1940- luvulta 2000-luvulle). Hämeentien vastakkaisella puolella on asuinkerrostalo luvulta ja pientaloja Tiet Alue rajautuu kaakossa Jokiniementiehen ja lounaassa Hämeentiehen. Kaavamuutosalueen rakentamattomalle naapurin TT-alueelle ei ole omaa liittymää Hämeentieltä Kunnallistekniikka Alue kuuluu kunnalliseen vesi- ja viemäriverkkoon. Jätteiden käsittelyssä noudatetaan voimassa olevia säädöksiä. 2.3 Maanomistus Alueet ovat yksityisomistuksessa. 4

6 3 Kaavatilanne 3.1 Maakuntakaava Ote maankuntakaavasta, kaavamuutosalue on merkitty kuvaan punaisella pisteellä. 3.2 Yleiskaava Pirkanmaan Liitto on laatinut maakuntakaavan koko maakunnan alueelle. Valtioneuvosto vahvisti Pirkanmaan 1. maakuntakaavan Maakuntakaava korvaa aikaisemmat seutukaavat. Maakuntakaavassa kaavamuutoksen alue on osoitettu taajamatoimintojen alueeksi (A). Merkinnällä osoitetaan asumisen ja muiden taajamatoimintojen alueita. Merkintä sisältää kaupan, palvelujen ja hallinnon ja työpaikkatoimintojen alueita sekä pienehköjä ympäristöhäiriöitä aiheuttamattoman teollisuuden alueita. Samoin siihen sisältyy virkistys-, puisto- ja erityisalueita sekä pääväyliä pienempiä liikennealueita. Kaavamuutosalueella on voimassa vuonna 1998 hyväksytty Toijalan oikeusvaikutukseton yleiskaava, jossa kaavamuutosalue on merkitty pientalovaltaiseksi asuntoalueeksi (AP). Akaaseen on laadittu oikeusvaikutteisen yleiskaavan pohjaksi strateginen kehityskuva. Ote vuonna 1998 hyväksytystä oikeusvaikutuksettomasta Toijalan yleiskaavasta. 5

7 3.3 Asemakaavaa Ote kaavayhdistelmästä, kaavamuutoksen alue on merkitty karttaan punaisella rajauksella. Kaavamuutosalueen tehdaskorttelialueeksi (TK) merkityillä alueilla on voimassa vahvistettu asemakaava, teollisuusrakennusten ja -laitostenalueeksi (TT). merkityllä alueella on voimassa vahvistettu asemakaavan muutos ja liikerakennusten korttelialueella (KL) on voimassa vahvistettu asemakaavan muutos. 3.4 Suojelutilanne Alueella ei ole rauhoitettavaksi määriteltäviä alueita. 3.5 Aikaisemmat selvitykset Alueesta ja sen rakennuksista on kerätty tietoa Toijalan rakennuskulttuuri ja kulttuurimaisema- selvitykseen vuonna

8 4 Suunnittelun lähtökohdat ja tavoitteet 4.1 Taustaa Kiinteistön omistajat on pyytänyt kaavamuutoksen laadintaa. 4.2 Määrittely Asemakaavan muutoksen tarkoituksena on muuttaa kaava vastaamaan nykyistä käyttötarkoitusta. Muutettuna asemakaava mahdollistaa alueen asuinrakennusten säilymisen ja ylläpidon omistajien tarpeiden mukaisesti. 4.3 Tavoitteet Kaavamuutoksen tavoitteena on muuttaa tehdaskortteli (TK) sekä teollisuusrakennusten ja -laitosten korttelialue (TT) liikerakennusten korttelialueeksi (KL), jossa osan rakennusoikeudesta voi käyttää asuinrakentamiseen. Muut tavoitteet täsmentyvät kaavaprosessin aikana, jatkossa kuvatun osallistumisen myötä. 5 Kaavan vaikutusten arviointi MRL 9 :ssä edellytetään, että kaavaa laadittaessa on tarpeellisessa määrin selvitettävä suunnitelman toteuttamisen ympäristövaikutukset sekä taloudelliset, liikenteelliset, kulttuuriset ja sosiaaliset vaikutukset. Tärkeätä on tunnistaa juuri tähän kaavaan liittyvien muutosten vaikutukset. Arvioinnissa verrataan nykytilannetta ja kaavassa suunniteltua tilannetta. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa laadittaessa on alustavasti tunnistettu kaavaan liittyvät vaikutukset sekä arvioitu niiden merkittävyyttä. Koska alue on jo pääosin rakentunut, kaavan vaikutukset nykytilanteeseen verrattuna tulevat olemaan merkitykseltään vähäisiä. Niitä on arvioitu kohdistuvan: 1. ihmisen elinympäristöön 2. kaupunkikuvaan 3. yhdyskuntarakenteeseen ja liikenteeseen 5.1 Vaikutusten arviointimenetelmät Arviointi tukeutuu jo olemassa oleviin selvityksiin ja muuhun lähtötietomateriaaliin. Arvioinnin pohjaksi tehdään myös maastokäyntejä. Arviointi tapahtuu kaavoittajan ja sidosryhmien yhteistyönä. Osalliset voivat esittää oman näkemyksensä vaikutuksista osallistumismenettelyiden kautta. Arvioinnin tulokset kootaan kaavaselostukseen. 5.2 Vaikutusalue Vaikutusalue vaihtelee riippuen tarkasteltavasta vaikutuksesta. Koska kyseessä on pienehkön alueen kaavamuutos, jolla muutetaan alueen käyttötarkoitusta olemassa olevan rakennuksen säilyttämiseksi ja täydennysrakentamisen mahdollistamiseksi, vaikutukset keskittyvät muutosalueen lähiympäristöön. Asemakaavan muutosta laadittaessa pyritään siihen, että kaavan kokonaisvaikutus alueeseen olisi mahdollisimman myönteinen. 7

9 6 Kaavan vaikutukset 6.1 Vaikutus maisemaan ja luonnonympäristöön Asemakaavan muutos kohdistuu olemassa oleviin rakennuksiin ja niiden pihapiiriin. Jo rakentuneen alueen täydennysrakentaminen ei tule vaikuttamaan merkittävästi luonnonympäristöön. 6.2 Vaikutus kaupunkikuvaan ja rakennettuun kulttuuriympäristöön Kaavamuutoksen vaikutus kaupunkikuvaan ja rakennettuun kulttuuriympäristöön on hyvin vähäinen rajoittuen korttelin 26 osaan. 6.3 Vaikutus ihmisen elinympäristöön Kaavamuutoksen vaikutus ihmisen elinympäristöön on vähäinen, koska käyttötarkoitus säilyy ennallaan. 6.4 Vaikutus yhdyskuntarakenteeseen ja liikenteeseen Kaavamuutos ei vaikuta yhdyskuntarakenteeseen eikä liikenteeseen. 7 Kaavan eteneminen ja osallistuminen 7.1 Vireilletulo Akaan kaupunginhallitus päätti kaavan vireille tulosta sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtäville asettamisesta Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä Akaan kaupungin ilmoitustaululla Kaavan vireille tulosta ja osallistumis- ja arviointisuunnitelman valmistumisesta sekä nähtävillä olosta tiedotettiin myös Akaan Seudussa julkaistulla ilmoituksella. Osallisilla on mahdollisuus antaa OAS:sta palautetta kirjallisesti kaavaehdotuksen nähtävillä oloon saakka OAS:sta annettu palaute Nähtävilläoloajan loppuun mennessä saapui viisi palautetta. 1. Elisa, Ei lausuttavaa. Toimenpiteet: Ei kaavamuutoksen laadinnassa huomioon otettavaa 2. ELY-Keskus, Rakennetun ympäristön yksikkö, Emme anna lausuntoa tai kommenttia kyseessä olevan asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmista. Toimenpiteet: Ei kaavamuutoksen laadinnassa huomioon otettavaa 8

10 3. Ruukki Metals Oy, Akaan Toijalassa on nähtävillä välisenä aikana osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS), joka koskee korttelin 26 osan asemakaavan muutosta osoitteessa Hämeentie 96 ja 98. Asemakaavan muutoksen tavoitteena on muuttaa nykyinen tehdaskorttelin (TK) ja teollisuusrakennusten ja -laitosten (TT) asemakaava asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialueeksi (AL). Ruukki Metals Oy omistaa välittömästi muutosalueen luoteis- ja pohjoispuolella olevan kiinteistön, jolla toimii kylmämuokattujen terästen profilointitehdas. Ruukki Metals Oy painottaa sitä, että yllä mainitusta asemakaavan muutoksesta ei saa aiheutua haittaa tai rajoituksia missään muodossa Ruukki Metals Oy:n tehdastoiminnalle ja kiinteistön käytölle Toijalassa. Vastine: Toimenpiteet: Kaavamuutos ei aiheuta haittaa Ruukki Metals Oy:n tehdastoiminnalle. Mahdollinen meluntorjunta hoidetaan liikerakennusten korttelialueella (KL) riittävän tiiviillä seinärakenteilla. Muistutus on huomioitu kaavamuutoksessa. 4. Valkeakosken Ympärisöpalvelut, Lausunto on tehty yhteistyössä terveystarkastajan kanssa OAS:sta ei ilmene tarkkaan alueen käyttöhistoria. Vaikkakin on oletettavaa, että alueella ei ole ollut kahden 1940-luvulla rakennetun asuinrakennuksen lisäksi muuta (teollista) toimintaa, olisi tämän hyvä käydä ilmi selkeästi kaavaehdotuksessa. mikäli ilmenee, että alueella on ollut teollista toimintaa, alueen käytössä tulee huomioida ja tarvittaessa selvittää onko alueella pilaantuneita maita. Suunnittelun tulee perustua riittäviin meluselvityksiin. Kaavamuutosalueen vieressä sijaitsee TT-alue, jolla toimii Ruukki Metals Oy:n Toijalan tehdas. Kaavaehdotukseen tulisi selvittää tästä teollisuustoiminnasta sekä Hämeentien liikenteestä aiheutuvan melun vaikutukset AL-alueelle. Koska viereisellä tontilla on TT-merkintä, vieressä olevat asuinkorttelit tulevat tulevaisuudessa vaikuttamaan teollisuusalueelle sallittavaan ja sijoittuvaan toimintaan. Tarve terveydensuojelulain mukaisille luville on selvitettävä aina tapauskohtaisesti. Vastine: Kaavamuutosalueen asuinrakennukset ovat olleet olemassa jo ennen kuin asemakaava niiden kohdalla on muutettu teollisuusrakennusten ja -laitosten korttelialueeksi eli näillä kiinteistöillä ei ole ollut teollista toimintaa. Kaavatyön edetessä korttelin 26 eteläosan kaavamerkintä on muutettu liikerakennusten korttelialueeksi (KL), joka sallii asumisen. Mahdollinen meluntorjunta hoidetaan liikerakennusten korttelialueella riittävän tiiviillä seinärakenteilla. Toimenpiteet: Muistutus on huomioitu kaavamuutoksessa. 5. Pirkanmaan Maakuntamuseo, ; Pirkanmaan maakuntamuseolta pyydetään lausuntoa otsikossa mainitusta hankkeesta. Maakuntamuseo on tutustunut sille toimitettuihin asiakirjoihin ja toteaa seuraavaa. Asemakaan muutosalueelta ei tunneta muinaismuistolailla rauhoitettuja kiinteitä muinaisjäännöksiä. Kyseisen alueen ympäristössä tunnetaan kuitenkin useita rautakautisia ja keskiaikaisia kiinteitä muinaisjäännöksiä varsin- 9

11 kin Pätsiniemen historiallinen kylätontti sijaitsee lähellä. Alueelle on kuitenkin tehty arkeologinen inventointi vuonna 2011 (FCG Finnish Consulting Group Oy), jolloin Pätsiniemen kylän sijainti kartoitettiin ja tarkastettiin maastossa, joten museon tämän hetkisten tietojen perusteella asemakaavan muutokselle ei ole estettä. Mikäli kuitenkin maata kaivettaessa tulee sille voimakasta nokimaata, saviastianpaloja, kiviesineitä tai muita rakenteita, on asiasta viipymättä otettava yhteyttä Pirkanmaan maakuntamuseoon (MML 14 ). Rakennetun kulttuuriympäristön osalta maakuntamuseolla ei ole huomautettavaa hankkeesta. Toimenpiteet: Muistutus on huomioitu kaavamuutoksessa. 7.3 Luonnosvaihe Asemakaavan luonnos laaditaan osallistumis- ja arviointisuunnitelman jälkeen. Luonnos tulee MRA 30 :n mukaisesti nähtäville laatimisvaiheen yhteistyötä varten Akaan kaupungintalon 2. kerrokseen kaavoituksen ilmoitustaululle, kaupungin kirjastoihin sekä kaupungin nettisivuille. Kaavaluonnoksen nähtävillä olosta tiedotetaan Akaan Seudussa julkaistavalla kuulutuksella. Mielipiteen kaavaluonnoksesta voi antaa suullisesti tai kirjallisesti. Kaavaluonnos lähetetään kommentoitavaksi osallisille hallintokunnille ja viranomaisille. 7.4 Ehdotusvaihe Asemakaavan muutoksen ehdotus tulee käsiteltäväksi Akaan kaupunkisuunnittelulautakunnan kokouksessa xxx. 7.5 Hyväksymisvaihe Asemakaavan muutoksen hyväksyy Akaan kaupunginhallitus. 8 Asemakaavan muutoksen sisältö ja perustelut 8.1 Sisältö Tehdaskortteli (TK) sekä teollisuusrakennusten ja -laitosten korttelialue (TT) on muutettu liikerakennusten korttelialueeksi (KL), jossa osan rakennusoikeudesta voi käyttää asuinrakentamiseen. 8.3 Tonttijako Asemakaavan muutoksen yhteydessä hyväksytään sitova tonttijako. 9 Asemakaavan muutoksen toteutuksen ajoitus ja seuranta 10

KALIKAN ALUEEN KORTTELIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS

KALIKAN ALUEEN KORTTELIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS PÖYTYÄN KUNTA Y L Ä N E E N T A A J A M A KALIKAN ALUEEN KORTTELIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS asemakaavan muutoksen selostus 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT Yläneen taajama, Kalikan alueen asemakaavan

Lisätiedot

SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA HUMPPILAN KUNTA. Kumpulan asemakaava SELOSTUS

SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA HUMPPILAN KUNTA. Kumpulan asemakaava SELOSTUS SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA HUMPPILAN KUNTA SELOSTUS FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 16.9.2013 P19737 SELOSTUS 1 (15) Seppänen Pekka 16.9.2013 Sisällysluettelo 1 Perus- ja tunnistetiedot... 3 1.1 Tunnistetiedot...

Lisätiedot

Liite / Ymp.ltk 27.8.2013 / VANHA KAUPPALA, KORTTELI 14 SALEN ALUE, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 21.8.

Liite / Ymp.ltk 27.8.2013 / VANHA KAUPPALA, KORTTELI 14 SALEN ALUE, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 21.8. Liite / Ymp.ltk 27.8.2013 / VANHA KAUPPALA, KORTTELI 14 SALEN ALUE, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 21.8.2013 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus- ja mittaustoimi 2013 1. SUUNNITTELUALUE

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie Kaavatunnus: 2-231 Asianumero: 779/10.02.03/2013 Kaav.ltk: nn.nn.nnnn Kh: nn.nn.nnnn ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie 1 Suunnittelualue sijaitsee Nurmijärven

Lisätiedot

KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, VAK OY:N ALUE

KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, VAK OY:N ALUE A R K K I T E H T I T O I M I S T O T A R M O M U S T O N E N O Y L E H M US T I E 27 A 2 0 7 2 0 T U R K U 02-2424 963 10.03.2014 RUSKON KUNTA VAHTO, KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, VAK

Lisätiedot

KOULUKADUN ASEMAKAAVAMUUTOS ASEMAKAAVA NRO 402 ASEMAKAAVAN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 15.11.2010 PÄIVÄTTYÄ ASEMAKAAVAKARTTAA

KOULUKADUN ASEMAKAAVAMUUTOS ASEMAKAAVA NRO 402 ASEMAKAAVAN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 15.11.2010 PÄIVÄTTYÄ ASEMAKAAVAKARTTAA VALKEAKOSKEN KAUPUNKI KOULUKADUN ASEMAKAAVAMUUTOS ASEMAKAAVA NRO 402 ASEMAKAAVAN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 15.11.2010 PÄIVÄTTYÄ ASEMAKAAVAKARTTAA Alueen määrittely Alueen sijainti Asemakaavan muutos koskee

Lisätiedot

MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI

MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS: VILPPULAN KORTTELIN 18/OSA KAAVASELOSTUS 17.11.2014 (tark. 14.1.2015) SISÄLLYS 2/12 1 Tiivistelmä... 3 1.1 Kaava-alue... 3 1.2 Hankkeelle asetetut tavoitteet...

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS 8. KAUPUNGINOSA HOVINSAARI KYMENLAAKSON KESKUSSAIRAALAN ALUE

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS 8. KAUPUNGINOSA HOVINSAARI KYMENLAAKSON KESKUSSAIRAALAN ALUE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS 8. KAUPUNGINOSA HOVINSAARI KYMENLAAKSON KESKUSSAIRAALAN ALUE Valmistelija Jarkko Puro, kaavoitusarkkitehti, puh. 040 744 0041 25.11.2013 KAAVA NRO

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS. Holvikiven alue asemakaavan muutos

ASEMAKAAVAN SELOSTUS. Holvikiven alue asemakaavan muutos ASEMAKAAVAN SELOSTUS 12.6.2014 Holvikiven alue asemakaavan muutos Diaarinumero YLEISHAL 658/2012 Kaavatunnus 210010 Vireilletulosta ilmoittaminen kuulutus 9.5.2012 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

KOULUKATU 13, CITYKORTTELI ASEMAKAAVAMUUTOS JA TONTTIJAKO

KOULUKATU 13, CITYKORTTELI ASEMAKAAVAMUUTOS JA TONTTIJAKO ASEMAKAAVASELOSTUS KOULUKATU 13, CITYKORTTELI ASEMAKAAVAMUUTOS JA TONTTIJAKO 14.8.2013 2/41 14.8.2013 Koulukatu 13, Citykortteli, asemakaavamuutos ja tonttijako LA ASEMAKAAVASELOSTUS Dnro 870/10020300/2013

Lisätiedot

KÄRKKÄ 16 ASEMAKAAVAN MUUTOS, HARVENTAJANKATU SIJAINTIKARTTA 1:5000. Maisemapuisto. Niittymaanpuisto. Pumppaamonpuisto.

KÄRKKÄ 16 ASEMAKAAVAN MUUTOS, HARVENTAJANKATU SIJAINTIKARTTA 1:5000. Maisemapuisto. Niittymaanpuisto. Pumppaamonpuisto. :000 SIJAINTIKARTTA ASEMAKAAVAN MUUTOS, HARVENTAJANKATU raitti Niittymaankatu Niittymaankatu tie Hanhikkikuja Heinäkuja Harventajankatu Tervakkokatu Tervakkokuja Kellokatu Kellokuja Hakamäenraitti Kesäkatu

Lisätiedot

S U U N N IT T E L U JA T E K N IIK K A

S U U N N IT T E L U JA T E K N IIK K A SUUNNITTELU JA TEKNI IKKA SALLAN KUNTA SALLAN KIRKO ONKYLÄN ASEMA AKAAVAN MUUTOS, KORTTELIT 100, 1011 JA 103 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 18.9.2013 tark. 25.6.

Lisätiedot

Kittilän asemakaavan muutos, korttelit 348 ja 370, (koulukeskuksen ja palloilukentän alue)

Kittilän asemakaavan muutos, korttelit 348 ja 370, (koulukeskuksen ja palloilukentän alue) S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A KITTILÄN KUNTA Kittilän asemakaavan muutos, korttelit 348 ja 370, (koulukeskuksen ja palloilukentän alue) Kaavaselostus Viistokuva suunnittelualueelta (Hannu Vallas,

Lisätiedot

P Ä L K Ä N E TOMMOLAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

P Ä L K Ä N E TOMMOLAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS P Ä L K Ä N E TOMMOLAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS 17.3.2012 AIRIX Ympäristö Oy PL 453 33101 Tampere Puhelin 010 2414 000 Telefax 010 2414 001 www.airix.fi Toimistot: Turku, Tampere, Espoo ja Oulu

Lisätiedot

RAIKKOSEN ALUEEN ASEMAKAAVA

RAIKKOSEN ALUEEN ASEMAKAAVA HOLLOLAN KUNTA RAIKKOSEN ALUEEN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kuva 1. Kaava-alue likimäärin rajattuna ilmakuvaan. ARKKITEHTITOIMISTO HAVAS ROSBERG OY 18.2.2014 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

KUHMON KAUPUNKI IIVANTIIRAN KYLÄ

KUHMON KAUPUNKI IIVANTIIRAN KYLÄ 1 KUHMON KAUPUNKI IIVANTIIRAN KYLÄ LIPUKKAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA EHDOTUS 25.11.2011, HYV. 2012 2 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 4 2. TIIVISTELMÄ 6 2.1 Kaavaprosessin vaiheet 6 2.2. Asemakaava 6 2.3. Asemakaavan

Lisätiedot

0853 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma JAAKKO PÖYRY INFRA Maa ja Vesi

0853 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma JAAKKO PÖYRY INFRA Maa ja Vesi MIKKELIN KAUPUNKI tekninen toimi / kaupunkisuunnittelu PL 278, 50101 Mikkeli e-mail: etunimi.sukunimi@mikkeli.fi 0853 Senaatti-kiinteistot, puolustuskiinteistot Mikkelin Karkialammin kasarmialueen yleis-

Lisätiedot

STORBÖTETIN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA

STORBÖTETIN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA UUDENKAARLEPYYN KAUPUNKI STORBÖTETIN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 25489-P19943P001 FCG Suunnittelu ja tekniikka

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKI ÄÄNEJÄRVEN RANTAPUISTON ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS KAAVAEHDOTUS 5.3.2015

ÄÄNEKOSKI ÄÄNEJÄRVEN RANTAPUISTON ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS KAAVAEHDOTUS 5.3.2015 ÄÄNEKOSKI ÄÄNEJÄRVEN RANTAPUISTON ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS KAAVAEHDOTUS 5.3.2015 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT..2015 1 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 5. PÄIVÄNÄ MAALISKUUTA 2015 PÄIVÄTTYÄ

Lisätiedot

Kirkonseudun Siltatien alueen keskuksen asemakaava ja asemakaavan muutos (Siltatien pohjoispuoli ja Lähdevainiontien pohjoispuoli)

Kirkonseudun Siltatien alueen keskuksen asemakaava ja asemakaavan muutos (Siltatien pohjoispuoli ja Lähdevainiontien pohjoispuoli) YLÖJÄRVI ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS: YMPLTK. 11.3.2014 Kirkonseudun Siltatien alueen keskuksen asemakaava ja asemakaavan muutos (Siltatien pohjoispuoli ja Lähdevainiontien pohjoispuoli) OSALLISTUMIS-

Lisätiedot

ja arviointisuunnitelma

ja arviointisuunnitelma Osallismis ja arviointisuunnitelma Tässä osallistumis-ja arviointisuunnitelmassa ( MRL 63 ) esitetään kaavoitushankkeen sijainti ja tavoitteet sekä kerrotaan miten alueen osalliset voivat vaikuttaa kaavoitukseen

Lisätiedot

HÄMEENKYRÖN KUNTA 1 Kyröskosken läntinen asemakaava-alue Turkimustien ja VT3 välisen alueen asemakaavoitus Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

HÄMEENKYRÖN KUNTA 1 Kyröskosken läntinen asemakaava-alue Turkimustien ja VT3 välisen alueen asemakaavoitus Osallistumis- ja arviointisuunnitelma HÄMEENKYRÖN KUNTA 1 HÄMEENKYRÖN KUNTA NUUTIN ALUEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS (Kyröskoski läntinen, korttelit 6-9 ja 302) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireilletulo: 24.10.2011 versio: 10.10.2011

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KARKKILAN KAUPUNKI SALIMÄKI, KORTTELIT 15, 18 ja 29 SEKÄ VIRKISTYS- JA KATUALUEET asemakaavan muutos, sitova tonttijako laatija Karkkilan kaupunki, tekninen ja ympäristötoimiala, maankäytönsuunnittelu

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KETTUFARMINTIEN ITÄPUOLINEN ALUE

ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KETTUFARMINTIEN ITÄPUOLINEN ALUE KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD KAAVOITUSPALVELUT ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KETTUFARMINTIEN ITÄPUOLINEN ALUE ASEMAKAAVATYÖN SUUNNITTELUALUE Aloite on Kokkolan kaupungin. Työ liittyy

Lisätiedot

Tervamäen ranta-asemakaavan muutos ja kumoaminen Rn86:005

Tervamäen ranta-asemakaavan muutos ja kumoaminen Rn86:005 Kaavaselostus Ehdotus 16.2.2012 16WWE0247 UPM-KYMMENE OYJ JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI 86. kaupunginosa Tervamäen ranta-asemakaavan muutos ja kumoaminen Rn86:005 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Ranta-asemakaavan selostus,

Lisätiedot

Kaava Jo 1 Jokikunnan Hill Side Golf & Country Club Oy:n Asemakaava. Kaavaluonnoksen selostus

Kaava Jo 1 Jokikunnan Hill Side Golf & Country Club Oy:n Asemakaava. Kaavaluonnoksen selostus Kaava Jo 1 Jokikunnan Hill Side Golf & Country Club Oy:n Asemakaava Kaavaluonnoksen selostus ASIA: 254/713/2009 Kaavan laatija: Seppo Lamppu tmi s-posti seppo.lamppu@kaavoitus.fi puh. 040 8674 451 Kunnan

Lisätiedot

YPÄJÄNKYLÄN OSAYLEISKAAVA

YPÄJÄNKYLÄN OSAYLEISKAAVA Kv 14.11.2013 35 LIITE 18 YPÄJÄNKYLÄN OSAYLEISKAAVA 1 JOHDANTO 1.1 OSAYLEISKAAVA Yleiskaavan tarkoituksena on kunnan tai sen osan yhdyskuntarakenteen ja maankäytön yleispiirteinen ohjaaminen sekä toimintojen

Lisätiedot

SALLAN KUNTA OY 29.10.201. Hyv.

SALLAN KUNTA OY 29.10.201. Hyv. SUUNNITTELU JA TEKNI IKKA SALLAN KUNTA SALLAN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELITT 100,, 101 ja 103 SELOSTUS Vireille tulo 3.10.2013 Luonnos nähtävillä 30.10 2.12.2013 Ehdotus nähtävillä Hyv. FCG

Lisätiedot

Kaava N 173 Nummelan taajaman korttelin 32 ja ET-alueen asemakaavamuutos

Kaava N 173 Nummelan taajaman korttelin 32 ja ET-alueen asemakaavamuutos Kaava N 173 Nummelan taajaman korttelin 32 ja ET-alueen asemakaavamuutos Asemakaavan muutosehdotuksen selostus Kh 23.3.2015 kh liite Kate 18.3.2015 24 Kate om Ympa 13.9.2011 79 Ympa om Asia 45/10.02.03/2015

Lisätiedot

13.11.20133. Kouvolan kaupunki. Kaupunkikehitys. Yleiskaavoitus

13.11.20133. Kouvolan kaupunki. Kaupunkikehitys. Yleiskaavoitus KORIAN PIONEERIPUISTON OSAYLEISKAAVA KAAVASELOSTUS 13.11.20133 Kouvolan kaupunki Kaupunkikehitys Maankäytönn suunnittelu Sisällysluettelo 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT... 4 1.1 Tunnistetiedot ja kaavaprosessi...

Lisätiedot