TUULEN. Nro 1/ vuosikerta RUOTSIN TUULISUUSKARTOITUS VALMISTUMASSA SÄHKÖMARKKINALAKI UUDISTUNUT VUODEN 2006 TUULIVOIMATILASTOT MAAILMALTA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TUULEN. Nro 1/2007 18. vuosikerta RUOTSIN TUULISUUSKARTOITUS VALMISTUMASSA SÄHKÖMARKKINALAKI UUDISTUNUT VUODEN 2006 TUULIVOIMATILASTOT MAAILMALTA"

Transkriptio

1 TUULEN Nro 1/ vuosikerta SILMÄ RUOTSIN TUULISUUSKARTOITUS VALMISTUMASSA SÄHKÖMARKKINALAKI UUDISTUNUT VUODEN 2006 TUULIVOIMATILASTOT MAAILMALTA

2 PÄÄKIRJOITUS Erkki Haapanen Toiminnanjohtaja Tuulivoimaa Suomessa Tuulivoiman käyttöön otto tulee lähivuosina kasvamaan merkittävästi myös Suomessa. Tästä on selviä merkkejä ilmassa. Merkittävänä parannuksena on nähtävä juuri päätetty sähkömarkkinalain muutos, joka helpottaa erityisesti pieniä hankkeita keventämällä verkkoon pääsyn kustannuksia. Ihmisen vaikutuksesta ilmakehän lämpenemiseen on jo syvä yksimielisyys. Torjuntakeinoista keskeisimpänä on energiantuotannon hiilidioksidipäästöjen vähentäminen. Tuulivoima on tässä mielessä puhdas ja selkeä vaihtoehto; kaikki tuotettu energia on täysin vapaata hiilidioksidipäästöistä. Tuulivoiman lisäämisen esteinä Suomessa ovat olleet ennen kaikkea epämääräinen tukipolitiikka, joka ei ole innostanut yrityksiä kehittämään tuulivoimaa. Nekin yritykset, jotka ovat aikanaan päättäneet tulla merkittäviksi toimijoiksi, ovat kaikessa hiljaisuudessa luopuneet alasta, koska ovat kokeneet toimintapuitteet epätaloudellisiksi ja heikosti ennustettaviksi. Energiaa käyttävät yritykset ovat oivaltaneet tuulivoiman merkityksen puhtaana energialähteenä ja tällä hetkellä on lukuisia merkittäviä suunnitelmia tuulivoimatuotannon lisäämiseksi. Osaa näistä hankkeista ajaa yleinen energian saatavuuden väheneminen, joka aiheuttaa teollisessa tuotannossa energian puutteesta johtuvien katkosten uhkia. Monilla on mielessä oman energiantuotannon antama edullinen sähkö, jolle ei tarvitse maksaa siirtomaksuja eikä veroja. On myös niitä, jotka haluavat ottaa vastuuta tulevista sukupolvista luomalla heille puhtaamman tulevaisuuden. Jorma Ollila on avannut silmänsä ja todennut tuulivoiman kaikkea muuta kuin näpertelyksi ja on uskaltanut antaa lehdistölle tuulivoimaa koskevan positiivisen haastattelun. Jokohan tämä avaisi myös meidän päättäjät näkemään, että tuulivoimasta olisi Suomessakin hyötyä. Monet poliitikot ovatkin jo antaneet positiivisia lausuntoja siitä, miten tilanteen tulisi olla, mutta vasta teot puhuvat. Mitä pitäisi tehdä? 1. Tuuliatlas uudistettava 2. Tuulivoiman hinnoittelu on saatava johdonmukaiseksi ja tehokkaaksi. On päästävä irti valtion budjetista riippuvaisesta tukipolitiikasta. Tuulivoima on investointi tulevaisuuteen eikä kruununvaivainen. 3. Tuulivoimalle asetettava velvoittavat tavoitteet: v mennessä 500 MW (vuonna 2003 asetettu tavoite) v mennessä 1000 MW. 4. Kotimaiselle tuulivoima-alan teollisuudelle on saatava kunnon kotimarkkinat, jotta ala voisi antaa näyttöjä osaamisestaan. 5. Alan tieteelliseen ja tekniseen tutkimukseen ja tuotekehitykseen on panostettava. Tuulivoima-alan voimakas kasvu mahdollistaa kymmenien tuhansien työpaikkojen syntymisen myös Suomeen. Suomen Tuulivoimayhdistyksen (STY) hallitus vuonna Puheenjohtaja: FK Bengt Tammelin, Ilmatieteen laitos Puh: (09) Erkki Kunnari Winwind Oy KTT TkL Yrjö Rinta-Jouppi YRJtechnology Oy BSc Merja Paakkari Tj. Juhani Jokinen Hafmex Windforce Oy TkT Jari Ihonen Prof. Timo Vekara Vaasan Yliopisto DI Folke Malmgren Vindkraftföreningen r.f. Tj. Lauri Luopajärvi PVO-Innopower Oy Tj. Risto Kantola Keskusosuuskunta Oulun Seudun Sähkö Toiminnanjohtaja: DI Erkki Haapanen puh. (040) s-posti: TUULENSILMÄ 1/2007

3 TUULENSILMÄ ISSN Julkaisija: Suomen Tuulivoimayhdistys ry Päätoimittaja: Bengt Tammelin Toimituskunta: Bengt Tammelin Timo Laakso Merja Paakkari Folke Malmgren Erkki Haapanen Toimitussihteeri: Merja Paakkari Ulkoasu: Merja Paakkari Painopaikka: M-Print, Vilppula Ilmoitushinnat: Sivu 1/1 590 euroa 1/2 340 euroa 1/3 170 euroa 1/4 135 euroa Yrityshakemisto 17 euroa Tilaushinta: Lehti ilmestyy 4 kertaa vuodessa Vuosikertatilaus: 42 euroa Postiosoite: SUOMEN TUULIVOIMAYHDISTYS RY Raininkaistentie HALLI S-posti: Internet: EWEA: Yhdistyksen jäsenmaksut: Henkilöjäsenet 35 euroa Opiskelijat 10 euroa Yritykset 1000 euroa Yhteisöt 1200 euroa Pienyritykset 200 euroa Pankkitili: Sampo Pankki /2007 Pääkirjoitus 2 Erkki Haapanen Sähkömarkkinalakimuutos helpottaa 4 tuulivoima hankkeita Hannele Holttinen Tuulivoimaloiden simulointimalleista 5 sähköverkkotarkasteluissa Sanna Uski, Bettina Lemström Jälleen uusi maalmanennätys tuulivoimaraknetamisessa 7 WWEA Maailman tuulienergiakapasiteetti Tuulivoiman tuotantotilastot 9 Euroopan tuulivoimatilastot Ruotsissa tehty kattava tuulikartoitus 13 Merja Paakkari Tuulivoima ja ilmastostrategia 14 Erkki Haapanen, Folke Malmgren Energiatoimistot energiaomavaraisuuden 15 puolestapuhujia Hannu Mars Tuulivoimaseminaari ja 17 itserakentajatapaaminen Lapualla Tapahtumakalenteri 17 Yrityshakemisto 18 Kansikuva: Ruotsin tuulivoimakartoitus - vuotuinen keskituulennopeus 71 metrin korkeudella MIUU-mallilla laskettuna 1km rasterilla, Uppsalan yliopisto. TUULENSILMÄ 1/2007 3

4 SÄHKÖMARKKINALAKI Sähkömarkkinalaki muutos helpottaa tuulivoimahankkeita Hannele Holttinen, TkT, erikoistutkija, VTT STY oli kuultavana eduskunnan talousvaliokunnan käsitellessä sähkömarkkinalain muutosta KTM:ön valmistelema lakiehdotus mahdollistaa jakeluverkkojen siirtomaksujen rajoittamisen tuotannolta sekä verkkoonliittämiskustannusten pienenemisen 20 kv verkoissa. Tämä on tuulivoiman kannalta erittäin hyvä asia, auttaa jakelu- ja alueverkkoihin liittyvien hankkeiden kannattavuutta, pienentää epävarmuutta ja yhtenäistää eri alueiden käytännöt. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sähkömarkkinalakia, tarkoituksena on helpottaa pienimuotoisen sähköntuotannon verkkoon pääsyä sähkönjakeluverkoissa. Tavoitteena on voimassa olevaa sähköverkkojen sääntelyä kehittämällä edistää yhdistettyä sähkön ja lämmön tuotantoa sekä biopolttoaineiden ja uusiutuvien energialähteiden käyttöä. Lakiin ehdotetaan lisättäväksi sähkön tuotannon verkkopalvelumaksuja koskeva erityissäännös, jonka mukaan jakeluverkonhaltija ei saisi sisällyttää pienimuotoisen sähköntuotannon liittymismaksuun sähköverkon vahvistamisesta aiheutuvia kustannuksia. Lisäksi ehdotetaan, että jakeluverkossa sähköntuotannolta veloitettavilla siirtomaksuilla tulisi kattaa suhteellisesti pienempi osuus sähköverkon kustannuksista kuin sähkönkulutukselta perittävillä siirtomaksuilla. Näin mahdollistettaisiin yhtenäisten puitteiden säätäminen sähköntuotannon siirtomaksuille sähkönjakeluverkoissa. Ehdotettu lainmuutos on tarkoitettu tulemaan voimaan noin kuuden kuukauden kuluttua siitä, kun se on hyväksytty ja vahvistettu. Laki on tarkoitus vahvistaa vielä ennen eduskuntavaaleja. 4 Siirtomaksut Lakiehdotuksessa todetaan sangen yleisesti että jakeluverkossa sähkön tuotannolta veloitettavilla siirtomaksuilla tulee kattaa suhteellisesti pienempi osuus sähköverkon kustannuksista kuin sähkön kulutukselta perittävillä siirtomaksuilla. Tarkoituksena on kuitenkin antaa tarkempia säännöksiä valtioneuvoston asetuksella. Lainvalmistelun yhteydessä on valmisteltu mallia, jonka mukaan jakeluverkonhaltijan yksittäiseen liittymään sijoittuvalta sähköntuotannolta veloittama siirtomaksu ei saisi ylittää keskimäärin 0,07 senttiä kilowattitunnilta vuodessa. Tämä lakiehdotus helpottaa joillakin alueilla selvästi tuulivoimahankkeita. Eri alueiden hankkeet ovat tämän jälkeen tasapuolisessa asemassa eikä enää synny eroa suoraan kantaverkkoon liittyvälle tuotannolle. Siirtomaksuista sekä pientuottajapuoli että sähköyhtiöt olivat kuultaessa samaa mieltä eikä talousvaliokunnalle esitetty poikkeavia ehdotuksia. Liittymismaksut Lakiehdotuksessa sanotaan että pienimuotoisen sähköntuotannon sähköverkkoon liittämisestä veloitettavaan maksuun ei saa sisällyttää sähköverkon vahvistamisesta aiheutuvia kustannuksia. Pienimuotoisella sähköntuotannolla tarkoitetaan tässä sähköntuotantolaitosta tai usean sähköntuotantolaitoksen muodostamaa kokonaisuutta, joka liittyy nimellisjännitteeltään enintään 20 kilovoltin sähköverkkoon. Tämä osuus herätti laajaa keskustelua talousvaliokunnassa kuultavina olevien taholta. Tuulivoima on oikeastaan ainoa pientuotanto joka käytännössä voi aiheuttaa suuria verkonvahvistamistarpeita. Sähköyhtiöt toivat esille huolenaiheenaan, että joidenkin pienempien jakeluverkkoyhtiön alueiden siirtomaksut kuluttajille voivat nousta huomattavasti, mikäli alueelle tulee yksikin suurempi tuulivoimaprojekti. On kuitenkin mahdollista että energiamarkkinaviraston tai ministeriön kautta annetaan tarkempia säännöksiä jotka poistavat ääritapausten ongelmat. STYn edustajana toin esille että siirtoverkkoon on edelleen järkevä liittyä suuremmilla hankkeilla, joten lailla ei ole vääristävää vaikutusta. Lisäksi ainakaan lyhyellä tähtäimellä ei ole näköpiirissä ongelmia tuotannon kasautumisesta harvojen jakeluverkkoyhtiöiden alueelle. Verkonhaltijalla on edelleen oikeus periä kohtuullinen korvaus verkkoon liittämisestä aiheutuvien kustannusten kattamiseksi kohtuullisilla liittämisehdoilla, ja liittää vain hankkeita jotka täyttävät verkonhaltijan asettamat kohtuulliset tekniset vaatimukset. TUULENSILMÄ 1/2007

5 SÄHKÖVERKOISTA Sähköyhtiöiden ja tuulivoimatuottajien vastakkainasettelu Lain avulla voidaan helpottaa tuulivoimahankkeiden verkkoonliittymistä. Kuitenkin olisi hyvä että verkkoyhtiöillä olisi myös porkkana tuulivoimahankkeiden liittämiseksi verkkoon. STYn edustajana toin esille että tämä voisi tulla kantaverkkotariffien kautta tai siten että verkon vahvistamiskustannukset voisi ainakin joissakin tapauksissa kattaa valtion varoilla, jotta kuluttajat eivät joudu tuulivoimahankkeiden vuoksi eriarvoiseen asemaan. Jakeluverkkoyhtiöt saisivat myös hyötyä paikallisesta tuotannosta, jos Fingridin tariffit muutettaisiin takaisin paikallista tuotantoa suosiviksi: suurempi paino tariffissa kantaverkosta otolle jolloin paikallinen tuotanto vähentäisi maksuja Fingrid muutti tariffiaan juuri päinvastaiseen suuntaan vuonna Käytännössä paikallisen tuotannon arvo verkonhaltijalle laski 1 1,5 e/mwh tariffimuutoksen johdosta. Osa tästä edusta voitaisiin velvoittaa antamaan edelleen paikalliselle tuotannolle. Lisäksi tarvitaan malliesimerkkejä siitä miten eri tuulivoimateknologioita käsitellään arvioitaessa miten paljon verkkoon mahtuu ilman verkon vahvistamista tuulivoimalat voivat tuottaa jännitteensäätöä ja helpottaa näin verkon toimintaa. Verkkomaksut vain osa tarvittavista toimista Lopuksi näytin kuvana mitkä ovat edellytykset Suomen tuulivoimapotentiaalin käyttöönotolle tämä lakiehdotus on tärkeä verkkoonliittämispuolelle mutta vielä tärkeämpää on saada tuotantotukipohjainen järjestelmä sekä tuuliatlas. Turpeen syöttötariffien myötä on onneksi keskustelu herännyt syöttötariffeista myös uusiutuvien tuottamalle sähkölle. Laki on hyväksytty eduskunnassa artikkelin kirjoittamisen jälkeen. Tuulivoimaloiden simulointimalleista sähköverkkotarkasteluissa Sanna Uski, Bettina Lemström, VTT Taustaa Maailmalla on viimevuosien aikana kehitetty paljon tuulivoimaloiden simulointimalleja erilaisille simulointiohjelmistoille. Mallit vaihtelevat niiden tarkoitusperien mukaan. Jotkut mallit ovat hyvinkin yksityiskohtaisia esim. generaattorin ja taajuusmuuttajien osalta samalla jättäen huomiotta mekaaniset ja aerodynaamiset ominaisuudet. Joissakin toisissa malleissa taas on mallinnettu voimala kattavammin, kuitenkin tehden yksinkertaistuksia yksittäisten komponenttien tarkkuudessa. Yksi oleellisimmista ja ajankohtaisimmista tarpeista on mallintaa voimaloiden käyttäytymistä sähköverkossa tapahtuvien vikatilanteiden aikana ja jälkeen. Aiemmin tuulivoimamäärä oli suuruudeltaan jokseenkin merkityksetön sähköjärjestelmän kannalta. Nykyään sähköjärjestelmissä olevat ja niihin liitettävät tuulivoimamäärät kasvavat ja niiden osuus järjestelmän tuotantokapasiteetista on yhä suurempi. Myös tuulipuistot ovat yhä suurempia, mikä merkitsee yhä suurempaa verkkoon liittynyttä tuotantokeskittymää. Moni sähköjärjestelmäoperaattori onkin tiukentanut tuulivoimaloille asetettuja vaatimuksia enemmän muita sähköntuotantomuotoja vastaavaksi. Sähköjärjestelmäoperaattorit ovat alkaneet vaatia malleja käyttöönsä verkkoon liitettävistä voimaloista ja puistoista, jotta voivat simuloinnin avulla tarkastella miten tuulivoima vaikuttaa sähköjärjestelmään. Voimalatyypit Tuulivoimalakonsepteja on käytössä useampia. Vanhin kolmesta suurimmasta tai yleisemmästä voimalakonseptista on vakionopeuksiset voimalat, joiden toiminta on periaatteeltaan yksinkertaisin. Vakionopeuksisia voimaloita on maailmassa jonkin verran, mutta viimevuosina uudet pysytetyt voimalat ovat olleet pääasiassa muuttuvanopeuksisia voimaloita, joita on kahta päätyyppiä. Ns. kaksoissyötetyllä epätahtigeneraattorilla varustetut voimalat ovat olleet suosituin voimalatyyppi aivan viimevuosina, ja kokonaan taajuusmuuttajan kautta verkkoon liittynyt tahtigeneraattorilla varustettu voimala on kasvattamassa suosiotaan. Mallinnus Simulointimallit edellä mainituille voimalatyypeille ovat toisistaan ainakin osittain erilaiset. Kaikkia varten kuitenkin tarvitaan hyvät lähtötiedot mallinnettavista voimaloista. Vakionopeuksiselle voimalalle simulointimallin kokoaminen on kaikkein yksinkertaisinta. Mallia varten tarvitaan mm. oikosulkugeneraattorin sähköiset parametrit. Vakionopeuksinen voimala on varustettu vaihteistolla joka mahdollistaa generaattorin suuremman pyörimisnopeuden voimalan turbiiniin verrattuna. Vaihteisto jakaa voimalan pyörivät massat näennäisesti kahteen osaan, jotka muodostavat värähtelevän systeemin mikäli massajärjestelmää häiritään, mikä tapahtuu esim. kun verkossa esiintyy vika. Mallinnusta varten tarvitaan täten myös näiden kahden massan hitausvakiot sekä jousivakio joka kuvaa massojen yhteenliittymän jäykkyyttä. Sen merkitys esitetäänkö voimala vain yhdellä vai kahdella massalla on suuri (ks. kuva 2). Vakionopeuksiset voimalat saadaan mallinnettua niinkin yksinkertaisella TUULENSILMÄ 1/2007 5

6 SÄHKÖVERKOISTA mallilla kuin yllä on kuvattu, mutta parametrien varsinkin edellä mainittujen mekaanisten parametrien määrittäminen ei välttämättä ole helppoa. Mikäli jokin parametri on mallissa väärän suuruinen, ei mallin toiminta häiriötilanteessa vastaa todellisen voimalan toimintaa vastaavassa tilanteessa. Kuvan 1 esimerkkitapauksessa on esitetty simulointien avulla virheen vaikutus generaattorin verkkoon syöttämään yhden vaiheen virtaan, kun voimalamallissa kaikki muu pysyy samana, mutta generaattorin roottoriresistanssin arvoa muutetaan. Mallien validointi Mallien oikeellisuuden varmistamista varten tehdyille malleille suoritetaan validointi. Tämä tarkoittaa sitä, että mallin simulointituloksia verrataan todellisen voimalan (verkkoon liityntäpisteestä) mitattuihin suureisiin jotka on mitattu todellisen tai keinotekoisesti aikaan saadun verkkovian aikana. Validointiin soveltuvaa mittausdataa ei valitettavasti ole kattavasti saatavilla. VTT on tehnyt häiriömittauksia Oloksen vakionopeuksisesta tuulipuistosta ja yhdestä puiston voimalasta. Mittausten avulla on voitu validoida voimalamalli joka vastaa kyseessä olevan puiston voimalaa. Eri voimalavalmistajien ja eri kokoluokkaa olevien voimaloiden validointi tulisi suorittaa erikseen, mikäli mallilla aiotaan simuloida juuri tietyn voimalan käyttäytymistä. Vaikka mallinnusperiaatteet (kaksi massaa, viidennen kertaluvun generaattorimalli jne) todennäköisesti ovatkin oikein, voi parametrien määrityksessä olla epävarmuustekijöitä kun kaikkia niitä ei välttämättä saa suoraan valmistajalta. Validoitua voimalamallia voidaan kuitenkin käyttää myös yleispätevänä voimalatyyppiänsä edustavana mallina simuloinneissa. Muuttuvanopeuksisten voimaloiden mallinnus on vakionopeuksisten voimaloiden mallintamista selvästi vaativampi tehtävä, sillä muuttuvanopeuksinen voimala on monimutkaisempi systeemi sisältäen tehoelektroniikan komponentteja ja niiden säädön. Muutuvanopeuksiset voimalat ovat säädettäviä, jolloin säätöpiirit lisäävät mallin laajuutta ja parametrejakin on paljon enemmän. Säätöalgoritmit, tai ainakin säätöparametrit, ovat lisäksi valmistajien teollisuussalaisuuksia, joten niitä on ulkopuolisen vaikea määrittää. Malleja voidaan ja käytännöllisyyden vuoksi tuleekin yksinkertaistaa. Se, minkä verran yksinkertaistetaan, riippuu mm. käytettävästä simulointiohjelmistosta, sekä mallin käyttötarkoituksesta. Esimerkiksi sähköverkkosimuloinneissa taajuusmuuttajia ei tehoelektroniikan komponenttien osalta usein mallinnetakaan. Taajuusmuuttajalla varustettujen voimaloiden taajuusmuuttajien generaattorin puoleisesta toiminnasta ei välttämättä ole mittauksia. Malleja tehdessä ja validoidessa täten ei myöskään voida olla aivan varmoja että malli toimii täsmälleen samalla tavalla kun varsinainen voimala. Oleellista kuitenkin on että verkon näkemien ilmiöiden osalta malli toimii oikein. Taajuusmuuttajalla varustettujen voimaloiden verkkotarkasteluihin tarkoitetut mallit saattavat usein olla black-box-tyyppisiä. Varsinkin muuttuvanopeuksisten voimalamallien validoinnissa olisi hyvä suorittaa validoinnit useassa eri voimalan toimintapisteessä; pienellä teholla, suurella teholla, mahdollisella low voltage ride-through-ominaisuudella. Tekemistä riittää Mittausdataa on rajoitetusti ja harvoilla tahoilla saatavilla, mikä vaikeuttaa mallien validointia. VTT on ollut mukana IEA:n yhteistyö-työryhmässä [http://www.energy.sintef.no/wind/ main.htm], jossa osallistujat ovat luovuttaneet toistensa käyttöön mittausdataa voimala- ja puistomallien validointia varten. VTT on myös osallistunut pohjoismaiseen projektiin, jossa on kehitetty ja tutkittu dynaamisia tuulivoimala- ja puistomalleja sähköverkkotarkasteluja varten. Mm. näiden projektien ja yhteistyön ohessa on selvinnyt että vaikka malleista, mallinnuksesta ja mallien validoinnista on alalla paljon puhetta, mallinnuksen ja varsinkin validoinnin kanssa ei olla välttämättä aivan niin pitkällä kun luulisi muuttuvanopeuksisten voimaloiden osalta. Mallit ovat harvoin julkisia, eri tahot mallintavat omillaan ja mallien validointi on vaikeaa ilman mittausdataa ja riittäviä voimalan perustietoja. Mikäli voimalavalmistajilla on malleja omista voimaloistaan, ne ovat hyvin varjeltuja, mikä on ymmärrettävää kilpailullisista näkökohdista katsottuna. Kuva 1. Generaattorin parametrin (roottoriresistanssi) virheellisyyden vaikutus vaihevirtaan verkkovian aikana ja jälkeen. Muuttuvanopeuksiset voimalat 6 Kuva 2. 1-massa ja 2-massa mallien vaikutus voimalan tuottamaan tehoon verkkovian aikana ja sen jälkeen. TUULENSILMÄ 1/2007

7 TILASTOT Jälleen uusi maailmanennätys tuulivoimarakentamisessa vuonna 2006 WWEAn ennusten vuodelle 2010 on nyt 160 GW tuulivoimaa. WWEA, Suomentanut Merja Paakkari Tuulivoima jatkoi maailmanlaajuista kasvuaan vuonna Viime vuonna lisäystä tuli yhteensä MW, joten asennettu kapasiteetti oli vuoden lopussa MW. Kasvuprosentti nousi 25%:iin, kun vuonna 2005 kasvu oli 24%. Tällä hetkellä tuulivoimalla tuotetaan reilu prosentti maailman sähköntarpeesta. Kiihtyvän kasvun perusteella WWEA on kasvattanut ennustettaan vuodelle 2010, jolloin kapasiteettia oletetaan olevan MW. Viisi maata asensi yli 1000 MW uutta tuulivoimaa: USA (2454 MW), Saksa (2194 MW), Intia (1840 MW9 ja Espanja (1587 MW) varmistivat markkinaosuutensa. Lisäksi Kiina (1145MW) liittyi viiden johtavan markkina-alueen joukkoon ja on nyt viidentenä myös asennetun kapasiteetin perusteella. Markkinat kasvoivatkin Kiinassa peräti 91%. Kuva1. Vuosina rakennettu maailmanaajuinen lisäkapasiteetti Seuraavat maat asensivat yli 500 MW uutta kapasiteettia ja osoittivat suuria kasvulukuja: Ranska (8810 MW, kasvu 107 %), Kanada (768 MW, 112%), Portugali (628 MW, 61%) sekä Iso-Britannia (610 MW, 45%). Dynaamisin markkina-alue vuonna 2006 oli Brasilia, joka otti vihdoin kauan odotetun askeleen tuulivoimarakentamisessa ja lisäsi kapasiteettiaan 208 MW:lla seitsenkertaiseksi aiempaan nähden. Kuva 2. Maailmanlaajuinen tuulienergiakapasiteetti vuosina sekä ennuste vuoteen 2010 asti. Lähteinä: WWEA:n tutkimukset ja jäsenkysely. TUULENSILMÄ 1/2007 7

8 MAAILMAN TILASTOT Maailman tuulienergiakapasiteetti TUULENSILMÄ 1/2007

9 TUOTANTOTILASTOT Suomen tuulivoimatuotannon kehitys. Pylväät kertovat vuosituotannon (GWh/a), ja pisteet asennetun kapasiteetin (MW) vuoden lopussa. Suomen verkkoon kytkettyjen tuulivoimaloiden sijainti. Sääasemien tuulimittauksista 1500 kw:n voimalaitokselle lasketut tuulivoiman tuotantoindeksit 13 kuukauden ajanjaksolta vuosilta % on vuoden keskimääräinen tuotanto 15 vuoden ajalta ajanjaksolta (IL Energia, Ilmatieteen laitos). TUULENSILMÄ 1/2007 9

10 TUOTANTOTILASTOT IV Vuosineljännes vuonna 2006 Toimittanut: Hannele Holttinen, VTT 10 TUULENSILMÄ 1/2007

11 TUOTANTOTILASTOT CF Kapasiteettikerroin, tuotanto jaettuna nimellisteholla ja ajanjakson tuntimäärällä (kwh/kw, h) Häiriöaika Aika, jolloin laitos ei ole ollut normaalitoiminnassa huollon, vikautumisen tai häiriön takia. 12 kk Liukuva 12 kk tuotanto (MWh) arviosta Tuotanto suhteessa arvioituun keskimääräiseen vuosituotantoon (%) Teho Nimellisteho (kw) Roottori Roottorin halkaisija D (m) Korkeus Napakorkeus (m) Aloitus Tuotannon aloittamisajankohta (kuukausi/vuosi) Arvio Arvioitu keskimääräinen vuosituotanto (MWh/vuosi) kwh/m 2 Tuotanto jaettuna roottorin pyyhkäisypinta-alalla h Huipunkäyttöaika, tuotanto jaettuna nimellisteholla (kwh/kw) TUULENSILMÄ 1/

12 EUROOPAN TILASTOT 12 TUULENSILMÄ 1/2007

13 TUULIKARTOITUS Ruotsissa tehty kattava tuulikartoitus BSc Merja Paakkari Ruotsin energiaviranomaisten toimeksiannosta tehtiin kartoitus Ruotsin tuulipotentiaalista. Hans Bergström Uppsalan yliopistosta kartoitti hankkeen puitteissa keskinopeudet kolmelle eri korkeudelle 49, 71 ja 103 metriä. Projektin perusteella voidaan tarkemmin arvioida Ruotsin tuulienergiapotentiaalia. Tulokset toimivat lääninhallitusten ja kuntien apuna kaavoitettaessa alueita tuulivoimaa varten, mutta myös projektisuunnittelijat sekä energiayhtiöt hyötyvät tuloksista etsiessään sopivia paikkoja tuulivoimahankkeilleen. Rahoitus teollisuudelta ja energiaviranomaisilta Kartoituksen verifiointia varten tehtiin mittauksia yli 40:llä paikalla ympäri Ruotsia. Näistä suurin osa tehtiin yhteistyössä käynnissä olleiden tuulivoimahankkeiden kanssa, jolloin myös kulut puolitettiin. Siten vain pieni osa mittauksista jäi yksinään kartoitusprojektin maksettavaksi. Lisäksi hyödynnettiin aiempia mittaustuloksia aina 80-luvulta lähtien. Kustannukset jakaantuivat siten että itse mallinnusosio rahoitettiin kokonaisuudessaan energiaviranomaisten kautta kattaen yhteensä noin 3,6 MSEK:in kulut. Energiaviranomaiset rahoittivat lisäksi mittauksia 2,87 MSEK:llä. Teollisuuden osuus mittauskuluissa oli tähän verrattuna moninkertainen. Tuulikartoitus mesoskaalamallilla Itse kartoitus tehtiin MIUU -mesoskaalamallin avulla. Malli on kehitetty Uppsalan yliopistossa, meteorologian laitoksella (MIUU = MeteorologI Uppsala Universitet) ja sillä laskettiin Ruotsin tuulipotentiaali 1km rasterilla. Malli kehitettiin kompleksin maaperän mallintamiseen, sillä aiemmat mallit eivät olleet tarpeeksi tarkkoja. Lisäksi havainnot osoittivat, että jopa merellä kompleksisuus ja epähomogeenisuus olivat odotettua suurempia Itämeren alueella, jolloin kehittyneemmälle mallinnukselle oli selkeä tarve. Korkeamman tason mesoskaalamallin ajo vaatii runsaasti tietokoneaikaa, jolloin tärkeää on että tarvittavien ajojen määrää voidaan vähentää Kuva 1. Uppsalan yliopsiton sivuilta saatavien karttojen jakaantuminen Ruotsin alueella. Kuva 2. Esimerkki tuulisuuskartasta 71 metrin korkeudelle Gotlannin ympäristöstä. TUULENSILMÄ 1/

14 ILMASTOSTRATEGIA mahdollisimman paljon. Uppsalan yliopistossa kehitetyn metodin avulla kyettiin pienentämään ajojen määrää käytettäessä MIUU-mallia keskituulennopeuksien laskemiseen. Metodin hyödyntämiseksi tarvittiin tietoja geostrofisesta tuulesta (voimakkuus ja suunta), meri- ja maalämpötiloista, topografiasta, pinnan rosoisuudesta sekä maankäytöstä. Rajakerroksessa tehtyjä tuulimittauksia ei kartoituksessa tarvittu muuhun kuin mallin tulosten verifiointiin. Vertailu osoitti yleisesti hyvää yhdenpitävyyttä mallin antamien tulosten sekä mittausten välillä. Kartat saatavilla internetissä Tuulisuuskartat on ladattavissa internetistä Uppsalan yliopiston sivuilla, Ruotsi on jaettu 27 osaan, joille kaikille on saatavilla tuulisuuskartat kolmella eri korkeudelle: 41m, 71m ja 103m. Korkeus mitataan rosoisuuden nollakohdasta, mikä vastaa yleensä noin kolmeaneljäsosaa kasvillisuuden korkeudesta. Siten esimerkiksi 20 metrin korkuisen metsän rosoisuuden nollakohta on 15 metriä, mikä tulee lisätä mallin antamaan korkeuteen, jotta saadaan todellinen korkeus maanpinnasta. Kartoituksen loppuversiossa tullaan laskemaan vielä erikseen tuulen energiasisältö MIUU-mallilla tehtyjen ajojen avulla. Lähteet Hans Bergström, Uppsalan yliopisto Vindkartering över Sverige version 2007; à Meteorologi à vindenergi Energimyndigheten, Ruotsi, 14 Tuulivoima ja ilmastostrategia Folke Malmgren, Erkki Haapanen, STY Eduskunta on hallituksen esityksestä päivittänyt vuonna 2003 tehtyä ilmasto- ja energiastrategiaa. Päivitysprosessin aikana kuultiin useita asiantuntijoita mm. yhdistyksemme edustajia. Huolimatta useista varoituksista ilmasto- ja energiastrategian käsittelyn aikana, tuulivoiman merkitystä kestävän kehityksen osatekijänä ei ole huomioitu tarpeeksi. EU:n sähkökulutuksesta tuotetaan tuulivoimalla 3.3 %, mikä vastaa koko Suomen sähkön kulutusta ja Saksa, joka pinta-alaltaan on vain hieman Suomea isompi, tuottaa yksin puolet koko Euroopan tuulivoimasta. Maassamme tuulisähkön osuus on vain 0,2 % kulutuksesta eli olemme Euroopan listan häntäpäässä. Nuorena sähköntuotantomuotona tuulivoima kaipaa edelleen yhteiskunnan tukea ollakseen taloudellinen investointikohde. Meillä tuki muodostuu investointituesta sekä tuotantoperusteisesta verotuesta. Menetelmä on toimiva, jos se hoidetaan todellisuuden vaatimin ehdoin. EUkomissio on teettänyt eri tukimuotojen tehokkuudesta selvityksen ja siinä on todettu, että maassamme käytetty tukitapa on ollut heikoin suhteessa käytettyyn rahaan. Tehokkaimmaksi on osoittautunut valtiovaltamme paljon parjaama syöttötarifi. Ilmasto- ja energiastrategian uudistuksen yhteydessä investointituen myöntämisen perusteet muuttuivat siten, että vain uutta teknologiaa edustavat hankkeet olisivat tuen arvoisia. Vähitellen tapahtuvaa tuulipuiston tai tuulivoimaloiden lukumäärän kasvattamista ei enää lueta tuen piiriin. Investoijan kannalta myös ns. uutta teknologiaa sisältävien hankkeiden kehittelyssä on suuri riski, koska jokaista tukianomusta käsitellään yksittäisenä tapauksena eikä hakemusta jätettäessä ole tietoa edes siitä, onko rahaa edes jaossa, koska valtion budjetissa varatut varat on osoitettu yhteisesti kaikille uusiutuville energiahankkeille ja saattaa olla, että projektisuunnitelmien valmistuessa rahat on jo käytetty ja mahdollisesti seuraavienkin vuosien rahoille on jo käyttäjät varattuna. Kun tuista päättäviltä KTM:n virkamiehiltä kysyttiin, voisivatko he antaa ennakkopäätöksen alkuvaiheessa olevalle hankesuunnitelmalle, sitä he eivät halunneet tehdä vedoten resurssien puutteeseen. Investoijan olisi ensin tehtävä tarkat suunnitelmat, joihin saatetaan tarvita vuoden kestäviä tuulimittauksia tai vähintään tuulisuuslaskelmia, hankittava laitostoimittajilta tarjoukset, sovittava maan vuokrauksesta tai ostosta, anottava rakennuslupa ja teetettävä mahdolliset ympäristövaikutusarviot, ennen kuin hän saa tukianomuksesta lopullisen päätöksen, joka voi olla hylkäävä tai liian alhainen, jotta toiminta olisi kannattavaa. Investointitukimomentti on valtion budjetissa mitoitettu n.10 MW:n vuosittaisen rakentamisen mukaan, mikä vastaa 3 5 voimalaa. Aiemmin asetettua tavoitetta 500 MW vuoteen 2010 mennessä, ei ole muutettu, mutta tällä tavalla etenemällä se saavutettaisiin vasta vuonna Tuulivoimahankkeiden pankkirahoituksen yhtenä ongelmana on veronpalautuksena saatava tuulivoimatuki, joka perustuu rajoitetun ajan TUULENSILMÄ 1/2007

15 ILMASTOSTRATEGIA kerrallaan voimassa olevaan verolakiin. Koska ei ole mitään takeita tuen jatkuvuudesta, niin pankit eivät yleensä hyväksy näin epämääräisellä perustalla olevaa tulonlähdettä pitkäaikaisen lainahakemuksen rahoituslähteeksi. Suomen tuuliresurssit sallisivat toki % kulutusosuuden kattamisen tuulella. Hiileen perustuvan sähköntuotannon korvaajana, se vastaisi yhtä suurta CO 2 säästöä kuin ilmastosopimuksen Suomen ensimmäisen kauden leikkaustavoite. Suomessa on asiantuntemusta ja mittava tuulivoima-alan komponentteja valmistava teollisuus luvun alussa sen viennin arvo nousi nopeasti yli 200 miljoonaan euroon mutta kasvu on hidastunut kotimarkkinoiden puutteen vuoksi vaikka maailmalla tuulivoiman kasvu on jatkunut entiseen tahtiin. Maailmanmarkkinat ovat nyt 18 Mrd ja vuosittainen kasvu jatkuu edelleen % vuosivauhtia. Tuulivoima-alan teollisuuden laatimaa tiekarttaa ja sen tavoittelemaa, kotimaassa annettavaan näyttöön tähtäävää suunnitelmaa on ilmeisesti vähätelty valtiovallan taholta. Suomi tarvitsee esittely- ja kehityshankkeita kotimarkkinoilla. Meillä on toimivia ratkaisuja mutta niiden näyttömahdollisuudet puuttuvat. Ala työllistää tänään muutamia tuhansia henkilöitä mutta määrä voisi kasvaa kymmenkertaiseksi, jos asiat hoidetaan tehokkaasti. Suomi ja Malta taitavat olla ainoat EU-maat, jotka ovat jättäneet ainakin toistaiseksi huomioimatta sähköenergian ns. syöttötariffien tai sertifikaattikaupan antamia mahdollisuuksia. Näiden pohjalta tuulivoimahankkeiden investointisuunnitelmien tulolaskelmia olisi mahdollista tehdä vuotta etukäteen niin tarkasti kuin se teknisesti on mahdollista. Tämä vähentäisi yrittäjien tarvetta nostaa hankkeiden kustannusarvioita tuottoriskien kattamiseksi, koska tällöin tukipolitiikka ja tukien määrät olisivat pitkävaikutteisia ja ennakoitavissa. Viitteitä valtiovallan tämän suuntaisista suunnitelmista on jo saatu. Toivotaan niille menestystä ja nopeaa käyttöön ottoa. Energiatoimistot energiaomavaraisuuden puolestapuhujia Hannu Mars, Thermopolis Oy Etelä-Pohjanmaalle perustettiin energiatoimisto toukokuun alussa. Lapualla sijaitseva toimisto, Thermopolis oy, on maan kahdeksas. Sen tavoitteena on muun muassa lisätä maakunnan energiaomavaraisuutta ja bioenergian käyttöastetta. Alan toimijoiden verkostoitumisen tukeminen on myös yksi tavoitteista. Thermopolis Oy:n toiminta-ajatuksena on voittoa tuottamattomana ja yleishyödyllisenä yhtiönä pyrkiä lisäämään tietoa ympäristöystävällisistä energiaratkaisuista ja parantaa julkisen sektorin sekä alueen yritysten energiatehokkuutta sekä lisätä myös kotitalouksien energiatehokkuutta. - Etelä-Pohjanmaalla on jo entuudestaan hyvin vahvaa energia-alan yritystoimintaa. Meillä on alueella energiayhtiöitä, laitevalmistajia ja esimerkiksi maalämpötekniikka on alueella hyvin tunnettua. Lapualla toimii myös tuulivoimaloihin komponentteja valmistava yritys. Yhteistyö alan yritysten kanssa on ollut läheistä, kertoo Thermopolis Oy:n toimitusjohtaja Hannu Mars. jätehuoltoyhtiö Etappi Oy rakentaa jäteasemalleen Ilmajoelle biokaasulaitosta. Kansainvälisyys antaa väriä Etelä-Pohjanmaan Energiatoimisto kuuluu osana EU:n noin 400 energiatoimiston verkostoon. Thermopolis oy on pitkän hakuprosessin tulos. Lapuan kaupunki oli hakemassa alueellista energiatoimistoa yhteistyössä alueen yritysten ja Etelä-Pohjanmaan liiton kanssa. Samalla hakukierroksella syntyivät myös toukokuun alussa Thermopolis Oy:n kanssa ns. sisartoimistot Espanjaan, Bulgariaan ja Puolaan. Energiatoimistojen tavoitteena on olla alueensa energiaosaaja, joka tarjoaa seudun yrityksille ja yhteisöille ja kotitalouksille asiantuntijapalveluita, tietoa, taitoa ja työkaluja energian käytön ja tuotannon tehostamiseen sekä ympäristö- ja ilmastovaikutuksien vähentämiseen. Energiatoimistojen valtakunnallisena yhteistyökumppanina ja tukipisteenä toimii valtion omistama Motiva Oy, joka tuottaa asiantuntija- ja projektipalveluja uusiutuvan energian tehokkaamman käytön lisäämiseksi. Lähitulevaisuuden suuria rakennushankkeita energia-alalla on esimerkiksi Lapualle nouseva CHP-voimalaitos, jonka on tarkoitus valmistua Toiminnan kohderyhminä ovat siis vuoden 2007 lopussa. Se käyttää niin yksityishenkilöt, julkinen ja puoliksi metsä- ja peltobioenergiaa yksityinen palvelusektori, energiaalan ja puoliksi turvetta. Myös muut yritykset kuin PK-teollisuuskin. alueen kotimaista energiaa käyttävät Etelä-Pohjanmaan energiatoimiston voimalaitokset suunnittelevat yhdistettyä tavoitteena on myös käynnistää alu- sähkön- ja lämmöntuotantoa. eellisia, kansallisia ja myös kansain- Energiaa pyritään Etelä-Pohjanmaalla välisiä energiahankkeita. Kansainvä- tuottamaan tulevaisuudessa listymistä helpottavat eurooppalaiset monella tavalla, esimerkiksi alueen sisartoimistot. TUULENSILMÄ 1/

TUULIVOIMATUOTANNON TUNTIVAIHTELUT JA NIIDEN VAIKUTUS SÄHKÖJÄRJESTELMÄÄN EUROOPAN TUULIVOIMAMARKKINAT KASVOIVAT 23%

TUULIVOIMATUOTANNON TUNTIVAIHTELUT JA NIIDEN VAIKUTUS SÄHKÖJÄRJESTELMÄÄN EUROOPAN TUULIVOIMAMARKKINAT KASVOIVAT 23% TUULEN Nro 1/2004 15. vuosikerta SILMÄ TUULIVOIMATUOTANNON TUNTIVAIHTELUT JA NIIDEN VAIKUTUS SÄHKÖJÄRJESTELMÄÄN EUROOPAN TUULIVOIMAMARKKINAT KASVOIVAT 23% ITSERAKENTAJATAPAAMINEN 2003 HUITTISISSA PÄÄKIRJOITUS

Lisätiedot

TUULEN SILMÄ. Nro 2/2004 15. vuosikerta SUOMEN SUURIN TUULIPUISTO VALMISTUI RAAHEEN SUOMEN SUURIN TUULIVOIMALA PYSTYTYSVAIHEESSA

TUULEN SILMÄ. Nro 2/2004 15. vuosikerta SUOMEN SUURIN TUULIPUISTO VALMISTUI RAAHEEN SUOMEN SUURIN TUULIVOIMALA PYSTYTYSVAIHEESSA TUULEN Nro 2/2004 15. vuosikerta SILMÄ SUOMEN SUURIN TUULIPUISTO VALMISTUI RAAHEEN SUOMEN SUURIN TUULIVOIMALA PYSTYTYSVAIHEESSA ILMATIETEENLAITOS JA WINWIND MUKANA KESKI-AMERIKAN TUULIENERGIAHANKKEISSA

Lisätiedot

Tuulivoimayhdistys. vuotta. Projektit Ajos ja Mustasaari. Pientuulivoimalla. sähköä St1:n jakeluasemalle. Sähkömarkkinalain.

Tuulivoimayhdistys. vuotta. Projektit Ajos ja Mustasaari. Pientuulivoimalla. sähköä St1:n jakeluasemalle. Sähkömarkkinalain. puhdasta energiaa huomiseen 4/08 Tuulivoimayhdistys 20 vuotta Projektit Ajos ja Mustasaari Pientuulivoimalla sähköä St1:n jakeluasemalle Sähkömarkkinalain tulkinta pääkirjoitus Jari Ihonen Puheenjohtaja

Lisätiedot

TUULEN. Nro 4/2006 17. vuosikerta SELVITYS SYÖTTÖTARIFFEISTA TUULIVOIMATUOTANNON LYHYTAIKAINEN ENNUSTAMINEN TUULIMITTAUKSIA SISÄMAASSA

TUULEN. Nro 4/2006 17. vuosikerta SELVITYS SYÖTTÖTARIFFEISTA TUULIVOIMATUOTANNON LYHYTAIKAINEN ENNUSTAMINEN TUULIMITTAUKSIA SISÄMAASSA TUULEN Nro 4/2006 17. vuosikerta SILMÄ SELVITYS SYÖTTÖTARIFFEISTA TUULIVOIMATUOTANNON LYHYTAIKAINEN ENNUSTAMINEN TUULIMITTAUKSIA SISÄMAASSA KEMIN AJOKSEEN SUOMEN SUURIN TUULIPUISTO PÄÄKIRJOITUS Erkki Haapanen

Lisätiedot

Destia - vastuullinen ja osaava kumppani

Destia - vastuullinen ja osaava kumppani puhdasta energiaa huomiseen 2/09 Tuulivoima tarvitsee vahvaa edunvalvontaa Destia - vastuullinen ja osaava kumppani Tuulivoimaprojektien logistiikka vaatii osaamista pääkirjoitus Jari Ihonen Puheenjohtaja

Lisätiedot

TUULEN SILMÄ. Nro 2/2005 16. vuosikerta MERITUULIVOIMA TAKKUAA

TUULEN SILMÄ. Nro 2/2005 16. vuosikerta MERITUULIVOIMA TAKKUAA TUULEN Nro 2/2005 16. vuosikerta SILMÄ MERITUULIVOIMA TAKKUAA TUULIVOIMAN TUOTANTO- JA VIKATILASTOT 2004 PÄÄKIRJOITUS Erkki Haapanen Toiminnanjohtaja Öljyvarojen vähittäinen hupeneminen on tosiasia. Sitä

Lisätiedot

TUULEN SILMÄ. Nro 3/2005 16. vuosikerta RANNIKOSTRATEGIA SUOMEENKIN HAJAUTETUN ENERGIAN INNOVAATIOILLE RIITTÄÄ KYSYNTÄÄ

TUULEN SILMÄ. Nro 3/2005 16. vuosikerta RANNIKOSTRATEGIA SUOMEENKIN HAJAUTETUN ENERGIAN INNOVAATIOILLE RIITTÄÄ KYSYNTÄÄ TUULEN Nro 3/2005 16. vuosikerta SILMÄ RANNIKOSTRATEGIA SUOMEENKIN HAJAUTETUN ENERGIAN INNOVAATIOILLE RIITTÄÄ KYSYNTÄÄ TUULIVOIMAVALITUKSET EDENNEET HEIKOSTI PÄÄKIRJOITUS Erkki Haapanen Toiminnanjohtaja

Lisätiedot

Toteutuneen tuotannon ja tuotantoarvioiden. vertailu

Toteutuneen tuotannon ja tuotantoarvioiden. vertailu puhdasta energiaa huomiseen Tuulivoiman rahoittamisen edellytys on toimiva syöttö tariffijärjestelmä Toteutuneen tuotannon ja tuotantoarvioiden vertailu 4/1 Suomalaista tuulivoimaa maailmalla pääkirjoitus

Lisätiedot

Kaavoitus- ja rakennuslainsäädäntö

Kaavoitus- ja rakennuslainsäädäntö puhdasta energiaa huomiseen 4/09 Projektit Muonio, Pyhäjoki ja Ajos Kaavoitus- ja rakennuslainsäädäntö Tuulivoima imagomarkkinoinnissa pääkirjoitus Pasi Tammivaara Puheenjohtaja, STY pasi.tammivaara@tuulivoimayhdistys.fi

Lisätiedot

Tuulivoimapuistoista. apua luonnon moni muotoisuuden. vaalimiseen? Tuulivoima ja sähkön tukkuhinta Tanskassa. New Energy messujen ja EWECin satoa

Tuulivoimapuistoista. apua luonnon moni muotoisuuden. vaalimiseen? Tuulivoima ja sähkön tukkuhinta Tanskassa. New Energy messujen ja EWECin satoa puhdasta energiaa huomiseen 2/1 Tuulivoimapuistoista apua luonnon moni muotoisuuden vaalimiseen? Tuulivoima ja sähkön tukkuhinta Tanskassa New Energy messujen ja EWECin satoa pääkirjoitus Pasi Tammivaara

Lisätiedot

Yksikään voimala ei jaksa yksin

Yksikään voimala ei jaksa yksin puhdasta energiaa huomiseen STY:n tuulivoimavisio 2030 ja 2050 Yksikään voimala ei jaksa yksin 04/11 Käytetty voimala, kannattava vaihtoehto? pääkirjoitus Jari Suominen Puheenjohtaja jari.suominen@tuulivoimayhdistys.fi

Lisätiedot

TUULEN S I L M Ä. Puolueet yksimielisiä uusiutuvan energian edistämisen tärkeydestä. 10 000 MW potentiaalia merituulivoimalle Pohjanlahdella

TUULEN S I L M Ä. Puolueet yksimielisiä uusiutuvan energian edistämisen tärkeydestä. 10 000 MW potentiaalia merituulivoimalle Pohjanlahdella TUULEN Nro 1/2003 14. vuosikerta S I L M Ä Puolueet yksimielisiä uusiutuvan energian edistämisen tärkeydestä 10 000 MW potentiaalia merituulivoimalle Pohjanlahdella PÄÄKIRJOITUS Bengt Tammelin Puheenjohtaja

Lisätiedot

Tuulivoimaa Energiamessuilla

Tuulivoimaa Energiamessuilla puhdasta energiaa huomiseen Tuulivoimaa Energiamessuilla 03/10 LED-valot loistavat tuulivoimaloissa Lapalämmityksen avulla jäätymistä vastaan pääkirjoitus Pasi Tammivaara Puheenjohtaja, STY pasi.tammivaara@tuulivoimayhdistys.fi

Lisätiedot

Suomalaisia kuntapäättäjiä puhuttelevat tuulivoiman kansallisen tason hyödyt. Offshoretuulivoimapuistojen

Suomalaisia kuntapäättäjiä puhuttelevat tuulivoiman kansallisen tason hyödyt. Offshoretuulivoimapuistojen puhdasta energiaa huomiseen Suomalaisia kuntapäättäjiä puhuttelevat tuulivoiman kansallisen tason hyödyt 03/11 Offshoretuulivoimapuistojen kustannukset alas koko toimitusketjua optimoimalla Maailman tuulipäivän

Lisätiedot

POHJOIS-POHJANMAAN LITTO Council of Oulu Region POHJOIS-POHJANMAAN JA KESKI-POHJANMAAN MANNERALUEEN TUULIVOIMASELVITYS

POHJOIS-POHJANMAAN LITTO Council of Oulu Region POHJOIS-POHJANMAAN JA KESKI-POHJANMAAN MANNERALUEEN TUULIVOIMASELVITYS POHJOIS-POHJANMAAN LITTO Council of Oulu Region POHJOIS-POHJANMAAN JA KESKI-POHJANMAAN MANNERALUEEN TUULIVOIMASELVITYS POHJOIS-POHJANMAAN JA KESKI-POHJANMAAN MANNERALUEEN TUULIVOIMASELVITYS 4 POHJOIS-POHJANMAAN

Lisätiedot

Suomen tuulivoimatilastojen. analyysi. Vinden tilltar i Finland vad finns det att lära av Danmark? Myös pientuulivoima.

Suomen tuulivoimatilastojen. analyysi. Vinden tilltar i Finland vad finns det att lära av Danmark? Myös pientuulivoima. puhdasta energiaa huomiseen 1/1 Suomen tuulivoimatilastojen analyysi Vinden tilltar i Finland vad finns det att lära av Danmark? Myös pientuulivoima tarvitsee tukea pääkirjoitus Pasi Tammivaara Puheenjohtaja,

Lisätiedot

Visio. Kansan valta. Haluamme energian säilyvän hyvinvoinnin perustana ja elinkeinoelämän kilpailutekijänä. s. 2. Energiateollisuus ry:n ilmoitusliite

Visio. Kansan valta. Haluamme energian säilyvän hyvinvoinnin perustana ja elinkeinoelämän kilpailutekijänä. s. 2. Energiateollisuus ry:n ilmoitusliite Visio Kuvitus: Daniel Jernberg 6 suomella on hyvät saumat ottaa osuutensa nopeasti kasvavista energiateknologiamarkkinoista. Renewa on jo aloittanut ottamisen. Kansan valta Puhemies Sauli Niinistö kehottaa

Lisätiedot

SISÄLTÄÄ TYÖTURVALLISUUS- LIITTEEN

SISÄLTÄÄ TYÖTURVALLISUUS- LIITTEEN Fingrid Oyj:n lehti 2/2013 SISÄLTÄÄ TYÖTURVALLISUUS- LIITTEEN KANTAVERKKO KEHITTYY 4 Sähkömarkkinalain uudistus muuttaa pelisääntöjä 8 liittyjän 18 Tuulivoima- ABC Skenaariot kantaverkon kehittämisen pohjana

Lisätiedot

Fingrid Oyj:n lehti 1/2009. Fingrid varautuu huomisen energiaratkaisuihin sivu 8. Mistä sähkössä maksetaan? sivu 12

Fingrid Oyj:n lehti 1/2009. Fingrid varautuu huomisen energiaratkaisuihin sivu 8. Mistä sähkössä maksetaan? sivu 12 Fingrid Oyj:n lehti 1/2009 Fingrid varautuu huomisen energiaratkaisuihin sivu 8 Mistä sähkössä maksetaan? sivu 12 Tässä numerossa FINGRID Fingrid Oyj:n lehti 12. vuosikerta 1/2009 Toimitus Puhelin: 030

Lisätiedot

Sähkön pientuotannon kilpailukyvyn ja kokonaistaloudellisten hyötyjen analyysi

Sähkön pientuotannon kilpailukyvyn ja kokonaistaloudellisten hyötyjen analyysi Sähkön pientuotannon kilpailukyvyn ja kokonaistaloudellisten hyötyjen analyysi LOPPURAPORTTI 3.10.2014 Aki Pesola, Juha Vanhanen, Markku Hagström, Ville Karttunen, Lauri Larvus, Laura Hakala, Iivo Vehviläinen

Lisätiedot

puhdasta energiaa huomiseen Tuulivoima tukee talouskasvua Kyllä meidän takapihallemme Jäätämisatlas

puhdasta energiaa huomiseen Tuulivoima tukee talouskasvua Kyllä meidän takapihallemme Jäätämisatlas puhdasta energiaa huomiseen Tuulivoima tukee talouskasvua Jäätämisatlas 04/12 Kyllä meidän takapihallemme pääkirjoitus Jari Suominen Puheenjohtaja jari.suominen@tuulivoimayhdistys.fi Tuulivoima muuttaa

Lisätiedot

ILMASTONMUUTOS ja. Kansainvälisten suomalaisyritysten näkemyksiä. Ole Johansson, Mikael Lilius, Jussi Pesonen, Juha Rantanen, Sakari Tamminen

ILMASTONMUUTOS ja. Kansainvälisten suomalaisyritysten näkemyksiä. Ole Johansson, Mikael Lilius, Jussi Pesonen, Juha Rantanen, Sakari Tamminen ILMASTONMUUTOS ja yritykset Kansainvälisten suomalaisyritysten näkemyksiä Ole Johansson, Mikael Lilius, Jussi Pesonen, Juha Rantanen, Sakari Tamminen www.eva.fi EVAn kotisivuilla raportteja, puheita ja

Lisätiedot

Haminan rauha. 1809Vuosikertomus 2009

Haminan rauha. 1809Vuosikertomus 2009 Haminan rauha 189Vuosikertomus 29 89 Sisällys 3 Haminan Energian vuosi 29 4 Toimitusjohtajan katsaus 8 Varatoimitusjohtajan katsaus 12 Suomen energiavuosi 29 14 Energialiiketoiminta 16 Energiajakelu 18

Lisätiedot

ENERGIAINFO 1/08. KALLISTUVA ENERGIA VAATII SEURANTAA JA TOIMIA sivu 6. SUOMEN VAHVUUS ON TEKNOLOGIAOSAAMINEN sivu 8

ENERGIAINFO 1/08. KALLISTUVA ENERGIA VAATII SEURANTAA JA TOIMIA sivu 6. SUOMEN VAHVUUS ON TEKNOLOGIAOSAAMINEN sivu 8 ENERGIAINFO 1/08 Tradeka, johtaja Seppo Hämäläinen KALLISTUVA ENERGIA VAATII SEURANTAA JA TOIMIA sivu 6 Teknologiateollisuus ry johtaja Martti Kätkä SUOMEN VAHVUUS ON TEKNOLOGIAOSAAMINEN sivu 8 Suomen

Lisätiedot

J Y V Ä S K Y L Ä N Y L I O P I S T O. Taloustieteiden tiedekunta

J Y V Ä S K Y L Ä N Y L I O P I S T O. Taloustieteiden tiedekunta J Y V Ä S K Y L Ä N Y L I O P I S T O Taloustieteiden tiedekunta MENESTYSTEKIJÄT JA PULLONKAULAT VIHREÄN SÄHKÖN MYYNNISSÄ Ympäristöjohtaminen, Pro gradu tutkielma Heinäkuu 2003 Laatija: Lotta Kiviaho Ohjaaja:

Lisätiedot

Biokaasulla tuotettavan sähkön syöttötariffi Suomessa Perusteita järjestelmän toteuttamiselle. Työryhmän mietintö

Biokaasulla tuotettavan sähkön syöttötariffi Suomessa Perusteita järjestelmän toteuttamiselle. Työryhmän mietintö Biokaasulla tuotettavan sähkön syöttötariffi Suomessa Perusteita järjestelmän toteuttamiselle Työryhmän mietintö 2 Tiivistelmä Kauppa- ja teollisuusministeriön asettaman työryhmän tehtävänä oli laatia

Lisätiedot

Vesivoimalaitoksia. saneerataan entistä ehommiksi. Suomeen lisää bioenergiaa. Fortumin Anne Brunila puhuu myrskyn opetuksesta. enertec.

Vesivoimalaitoksia. saneerataan entistä ehommiksi. Suomeen lisää bioenergiaa. Fortumin Anne Brunila puhuu myrskyn opetuksesta. enertec. ENERGIAN AMMATTILAISILLE Vesivoimalaitoksia saneerataan entistä ehommiksi SIVUT 46 49 enertec.fi Suomeen lisää bioenergiaa SIVUT 36 38 Fortumin Anne Brunila puhuu myrskyn opetuksesta SIVUT 6 9 TAPAHTUMAKOKONAISUUS:

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE. Uusiutuvien energialähteiden osuus EU:ssa

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE. Uusiutuvien energialähteiden osuus EU:ssa EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel, 26.5.2004 KOM(2004) 366 lopullinen KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE Uusiutuvien energialähteiden osuus EU:ssa Direktiivin 2001/77/EY 3 artiklan

Lisätiedot

Haminan Energia Oy on monipuolinen energia-alan palvelutuotantoon erikoistunut yritys, joka on 100 % Haminan kaupungin omistuksessa.

Haminan Energia Oy on monipuolinen energia-alan palvelutuotantoon erikoistunut yritys, joka on 100 % Haminan kaupungin omistuksessa. VUOSIKERTOMUS 213 SISÄLLYS 3 Haminan Energian vuosi 213 4 Toimitusjohtajan katsaus 8 Varatoimitusjohtajan katsaus 12 Suomen energiavuosi 213 14 Energialiiketoiminta 16 Verkostoliiketoiminta 18 Tietohallinto

Lisätiedot

BIOENERGIAN LÄHTEILLÄ

BIOENERGIAN LÄHTEILLÄ Toimittanut Helena Torkko BIOENERGIAN LÄHTEILLÄ Rovaniemen ammattikorkeakoulu julkaisusarja C 25 Bioenergian lähteillä toimittanut Helena Torkko 2011 rovaniemen ammattikorkeakoulu Julkaisutoiminta Kehitys-

Lisätiedot