Finnoon linnustollisesti arvokkaan alueen yleissuunnitelma ja hoito- ja ja käyttösuunnitelma, vaihe I lähtö- vaihe I lähtökohdat

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Finnoon linnustollisesti arvokkaan alueen yleissuunnitelma ja hoito- ja ja käyttösuunnitelma, vaihe I lähtö- vaihe I lähtökohdat"

Transkriptio

1 S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A LIITE 1 ESPOON KAUPUNKI Finnoon linnustollisesti arvokkaan alueen yleissuunnitelma ja hoito- ja ja käyttösuunnitelma, vaihe I lähtö- vaihe I lähtökohdat TIIVISTELMÄ

2 Finnoon linnustollisesti arvokkaan alueen yleissuunnitelma ja hoito- ja käyttösuunnitelma, vaihe I lähtökohdat LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET Finnoon noin 300 hehtaarin aluekehityshankealue sijaitsee suunnitellun Länsimetron jatkon varrella Matinkylän länsipuolella ulottuen Länsiväylältä merenrantaan. Tulevan Finnoon metroaseman ympärille kehitettävä alue on osin vajaakäytössä teollisuus- ja varikkoalueena. Keskellä aluetta sijaitsee jätevedenpuhdistamon ylivuotoaltaasta syntynyt Finnoon lintukosteikko. Finnoossa vielä toistaiseksi sijaitseva jätevedenpuhdistamo toimintoineen siirtyy pois vuoteen 2022 mennessä, ja alueelle suunnitellaan metroasemaa ja asukkaan kaupunginosaa. Tämän työn tarkoituksena on koota lähtökohdat vaiheen II yleissuunnitelmaa ja hoito- ja käyttösuunnitelmaa varten lähtökohdat, sekä esittää mahdolliset lisäselvitystarpeet.

3 TIIVISTELMÄ Alueen ominaispiirteet ja vahvuudet Tarkastelualueelle sijoittuu kansainvälisesti ja kansallisesti arvokkaaksi lintualueeksi luokiteltu Finnoon IBA- ja FINIBA alue (IBA=Important Bird Areas, FINIBA=Finnish important Bird Areas). Siellä pesii Suomen toiseksi suurin naurulokkikolonia, jonka suojissa viihtyy useita uhanalaisia ja silmälläpidettäviä lintulajeja. Arvokkaimpia lintujen pesimäalueita ovat pengerretty allasalue sekä ruovikkoinen luhta. Linnuston kannalta tärkeitä ovat myös joutomaa-alue ja avoin yhteys Finnobäckenin kautta merelle. Tarkastelualueella esiintyy hyvin monipuolinen luontotyyppien kokonaisuus, joka muodostuu avovesialueista, ruovikkoalueista, niitty- ja luhta-alueista, pensaikoista, joutomaa-alueista sekä pienistä metsiköistä. Kasvillisuus luo elinympäristöjä linnuston ohella useille uhanalaisille ja silmälläpidettäville hyönteislajeille. Länsireunan täyttömaa-alueet (ruderaatti) lisäävät osaltaan alueella esiintyvien luontotyyppien monimuotoisuutta ja ovat mm. useiden uhanalaisten kovakuoriaislajien elinympäristöä. Alueella esiintyy myös luontodirektiivin liitteen IV(a) lepakoita, viitasammakkoja ja liito-oravia. Siellä on myös tiettävästi Suomen toinen elinvoimainen marskiviholaisesiintymä (NT). Finnoonlaakso muodostaa selkeän maisematilan. Ympäristöstä kumpuava vahva identiteetti vaikuttaa myös tulevaan asuinalueeseen. Tarkastelualueella on erinomainen potentiaali virkistyskäyttöä ajatellen. Virkistysalueena kohde on omaleimainen ja viherkäytävä jatkuu pohjoisessa Länsiväylän toiselle puolelle ja etelässä merelle. Lisäksi altaan alue on erinomainen luonnontarkkailupaikka. Suunnittelussa huomioon otettavia näkökulmia Alueen kehittämiseen liittyy paljon mahdollisuuksia, mutta myös ongelmia ja uhkatekijöitä, jotka tulee osata ottaa huomioon jo suunnittelun alkuvaiheessa. Suurena kysymyksenä on alueen luonnon sietokyky vastaanottaa ympäristön muutoksia. Tulvat: Meritulvat vaikuttavat alueen virkistyskäyttöön sekä alueen maankäyttöön yleisellä tasolla. Lisäksi Finnobäcken tulvii ajoittain lähiympäristöönsä. Tulvariskien vuoksi alueen rakentamisessa alimmaksi korkeustasoksi on määrätty +3.2 mpy (N2000). Altaan vedenpinnan vaihtelu: Puhdistamon siirtyessä Blominmäkeen on olemassa riski altaan kuivumisesta. Vesitaseeseen voidaan vaikuttaa johtamalla altaaseen hulevesiä rakentuvalta alueelta ja tarvittaessa varmistaa vesitasapaino pumppaamalla altaaseen lisävettä. Vedenpinnan säätelyssä tulee huomioida lintujen pesintäaika. Haitalliset vieraslajit: Tarkastelualueella on todettu esiintyvän joitakin haitallisia vieraslajeja kuten jättipalsamia ja kurtturuusua. Myös osmankäämien (ei vieraslaji) voimakas leviäminen on riski. Lintujen (lokit) aiheuttama haitta asukkaille: Altaan ympäristöön voi olla tarve istuttaa tai säästää siellä kasvavaa lintujen lentoreittejä ohjaavaa puustoa. On hyvä ottaa huomioon, että suuren lokkiparven äänet saattavat olla meluhaitta. Liito-oravien latvusyhteyksien katkeaminen: Tarkastelualueella esiintyy liito-oravia. Niiden liikkumisyhteyksiä selvitetään erillisenä työnä ja tulokset huomioidaan hoitoja käyttösuunnitelmassa. Uhkana on, että osa yhteyksistä katkeaa mm. suurten kuusien häviämisen myötä. Maan muokkaus ruderaattialueella: Ruderaattialueelle on tuotu pilaantuneita maita, ja alueen muokkauksessa on riskinä, että pilaantuneet maat kulkeutuvat pois alueelta tai pölyävät ilmaan. Toisaalta maan muokkaaminen saattaa olla tarpeen joidenkin alueella esiintyvien arvokkaiden kasvien ja perhosten säilymiselle. Ruderaattialue on riski myös imagollisesti, sillä se ei vastaa asukkaiden mielikuvaa kaupunkipuistosta.

4 Altaan pilaantuneen sedimentin ruoppaus: Altaassa on runsaasti pilaantuneita sedimenttejä. Jos siellä joudutaan tekemään ruoppaustoimenpiteitä, on olemassa erittäin suuri riski että pilaantuneet sedimentit leviävät hallitsemattomasti altaassa. Suojavyöhykkeiden riittävän leveyden mahdollistuminen: Paikoin tarkastelualueen reunamilla on hyvä olemassa oleva puusto, joka toimii osaltaan suojavyöhykkeenä tai sen osana. Paikoin vyöhyke jää kuitenkin hyvin kapeaksi. Jatkosuunnittelussa tulee tutkia, onko mahdollista parantaa tilannetta panostamalla suojavyöhykkeen laatuun. Uuden rakentamisen mukanaan tuomat vaikutukset: Rakentamisen aikaiset vaikutukset ovat väliaikaisia, mutta jatkuvat n. 10 v ajan. Niitä ovat mm. melu, isot koneet, kaivaminen, haitta virkistyskäytölle, sekä rakentamisen ja koneilla liikkumisen aiheuttama maan häiriintyminen. Lisäksi rakentaminen aiheuttaa todennäköisesti muutoksia myös tuuliolosuhteisiin ja vesitasapainoon. Muita uhkatekijöitä ovat asukasmäärän voimakkaan kasvun mukaan tuoma kulutuksen ja ilkivallan lisääntyminen. Tähän liittyvät riskit luonnon arvojen heikkenemisestä ja maiseman ominaispiirteiden muuttumisesta. Virkistyskäytön lisääntymisen aiheuttama haitta: Asukasmäärän kasvaminen tuo mukanaan ihmisen toiminnan aiheuttamaa häiriötä luonnolle: maaston kuluminen, roskaaminen ja melu, sekä tulen tekeminen, koirien vapaana pitäminen, kissojen lisääntyminen, liikkuminen alueella lintujen pesimäaikaan. Myös valaistus saattaa aiheuttaa haittaa mm. lepakoille. Suunnittelussa on syytä miettiä, onko reittiverkko riittävän kattava tulevalle käytölle ja voiko reittien puuttuminen olla uhka alueen luonnolle. TAVOITTEET JA SUOSITUKSET Tavoitteet Laadittavan yleissuunnitelman ja hoito- ja käyttösuunnitelman keskeisimpänä tavoitteena on turvata olevat luontoarvot ja luoda edellytykset niiden säilymiselle ja lisääntymiselle. Erityisesti halutaan varmistaa arvokkaan Finnoon altaan linnustoalueen arvojen säilyminen. Osatavoitteita Uhanalaisen tai muutoin harvinaisen lajiston elinolosuhteiden säilyttäminen Muiden luontoarvojen ja ekologisten yhteyksien huomioiminen Ruderaattialueen arvojen ylläpitäminen Pienbiotooppien arvojen säilyttäminen Riittävien suojavyöhykkeiden kehittäminen Altaan vesitaseeseen ja meritulvaan vaikuttavien tekijöiden huomioiminen Pilaantuneen maan hallitseminen Maiseman arvojen ja virkistysarvojen parantaminen Suositukset jatkosuunnittelua varten Alueen arvot ja niihin mahdollisesti kohdistuvat uhat on työn aikana tunnistettu ja hoitotoimenpiteiden suunnittelulla arvot säilytetään. Suosituksissa haetaan keinoja joiden avulla voidaan turvata arvojen, erityisesti linnustoalueen arvojen, säilyminen ja tukea luonnon monimuotoisuutta. Hoitotoimenpiteet Jatkosuunnittelun yhteydessä laaditaan hoitosuunnitelma eli vuosittain toistuvat ja määrävuosina toistuvat hoitotoimenpiteet. Hoitotoimenpiteiden avulla voidaan vaikuttaa pohjois-eteläsuuntaisen ekologisen yhteyden säilyttämiseen ja korostamiseen. Tähän avoimeen maisematilaan liittyy luontoarvojen lisäksi kulttuurihistoriallisia ja maisemallisia arvoja. Suunnitelmallisten niittojen ja mahdollisen laiduntamisen avulla estetään umpeenkasvua. Vieraslajien poistoon tähtäävien toimenpiteiden avulla turvataan arvokkaan lajiston säilyminen. Metsänhoidossa reunavyöhykkeen käsittely on erityisen tärkeää.

5 Jatkotoimenpiteet Altaan osalta tarkkaillaan vesipinnan laajuutta. Tarvittaessa altaan kasvillisuutta raivataan/ niitetään. Ruoppausta ei tehdä, jollei se osoittaudu välttämättömäksi. Ruderaatti on osa virkistysaluetta ja asuinympäristöä. Jatkossa on syytä tutkia sekä asuntojen ikkunoista avautuvat näkymät että reiteiltä aukeava jalankulkijan maisema. Hoitotoimenpiteet osana luonnontarkkailumahdollisuuksien kehittämistä Alueella tulee olla opastus, josta käy ilmi aluekokonaisuuden luonnon arvot ja perustelut joillekin ratkaisuille. Alueopasteissa on hyvä kertoa alueen luonteesta, historiasta ja luonnon erityispiirteistä. Luontopolulla tulee olla oma luontoarvoista kertova opastus, jossa linnuston rooli on tärkeässä asemassa. Myös luonnontarkkailua palvelevat rakenteet ja muut kohteen luonteeseen sopivat varusteet ovat osa luontopolun palveluita. Ulkoilureittien suunnittelun yhteydessä tulee käsitellä reittien suhdetta luontoarvoihin, mm. ottaa niiden linjauksessa huomioon arvokkaat lintualueet. Lisäksi voidaan tutkia eri luontotyyppien tukemista ja kehittämismahdollisuuksia reittien linjaamisen yhteydessä. Rakentamisen yhteydessä voidaan mm. synnyttää uusia uhanalaisten perhosten elinympäristöjä. Yhteydet luontopolulle on syytä tarkastella niin, että yhteyksien määrä ja sijainti eivät aiheuta tai lisää läpikulkuliikennettä. Alueelle laaditaan seurantaohjelma, jonka avulla rakentamisen aikaisia (n. 10 v) vaikutuksia voidaan verrata lähtö- ja lopputilanteeseen. Hoito- ja käyttösuunnitelmaan tulee sisällyttää seurantatutkimukset, mm. lintulaskennat ja kasvillisuusseurannat. Lisäselvitystarve Mahdolliset tarkentavat kasvillisuusselvitykset mm. ruderaatti- ja luhtaalueilla (mahdollisesti uhanalaiset lajit, vieraslajit). Erityisesti huomioitavien perhoslajien esiintymisen tarkempi selvitys Veden pinnan korkeuden vaihteluvälin selvittäminen altaassa Altaan ympäristön pohjavesiputkien säännöllinen havainnointi Lintualtaan vapaan vesipinta-alan kartoitus ja vesisyvyyden luotaus Kromijätteen liukoisuuden ja pohjaveden haitta-aineiden täydentävät tutkimukset Altaan pohjoispuolen maakasojen mahdollisen pilaantuneisuuden selvitys Altaan ruoppaustarpeen selvittäminen luonnonsuojelunäkökohdista Sedimentin ruoppaustarpeen selvitys ja pilaantuneisuuden jatkoselvitys ruoppausmassojen läjitys- ja käsittelykriteereiden määrittämiseksi. Reittien rakennettavuuden selvittämiseksi paino- ja siipikairaukset ja maanäytteenotot Vuorovaikutus Hoito- ja käyttösuunnitelma tehdään laajalla asiantuntija työryhmällä ja suunnittelun yhteydessä järjestetään mahdollisuus vaikuttaa sen laadintaan. Finnoon altaan yleissuunnitelman ja suojelualueen hoitosuunnitelman vaiheen II (suunnitelma) aikana on syytä tehdä yhteistyötä ja kuulla useiden eri alojen asiantuntijoiden lisäksi mm. ELY keskuksen, HSY:n, sekä Tringan (Helsingin Seudun Lintutieteellinen Yhdistys Tringa ry), SPS (Suomen Perhostutkijain Seura ry) ja Suomenojan Luonto ry:n edustajia.

VANHANKAUPUNGINLAHDEN

VANHANKAUPUNGINLAHDEN RAPORTTI 19.12.2014 VANHANKAUPUNGINLAHDEN LINTUVESI NATURA 2000 ALUEEN HOITO- JA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015-2024 Rauno Yrjölä, Paula Salomäki, Teemu Virtanen, Paula Tuurnala, Miikka Friman Ympäristötutkimus

Lisätiedot

...\12016_KHH_kult_muin.dgn 23.9.2014 13:30:30

...\12016_KHH_kult_muin.dgn 23.9.2014 13:30:30 ...\12016_KHH_kult_muin.dgn 23.9.2014 13:30:30 70 12 KULTTUURIYMPÄRISTÖINVENTOINTI Sarake2 Sarake3 Sarake4 Sarake5 Sarake6 Sarake7 n:o OYK-ehdotuksen merkinnät kohteen nimi rekesteri n:o kylä osoite ilmiö,

Lisätiedot

Itä-Siitolan kosteikon ja Vuoksen ranta-alueen hoitosuunnitelma. Kalavesi Konsultit Oy

Itä-Siitolan kosteikon ja Vuoksen ranta-alueen hoitosuunnitelma. Kalavesi Konsultit Oy Itä-Siitolan kosteikon ja Vuoksen ranta-alueen hoitosuunnitelma Kalavesi Konsultit Oy 1 Sisällysluettelo: 1. Tausta 3 2. Hoitosuunnitelman tarve ja tavoitteet 3 3. Alueen kuvaus 4 3.1 Kosteikkoalue 4 3.2

Lisätiedot

KANGASALAN KUNNAN TEKNINEN

KANGASALAN KUNNAN TEKNINEN KANGASALAN KUNTA TEKNINEN KESKUS TARASTENJÄRVEN ASEMAKAAVA 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT PÄIVÄYS 4.12.2014 ASEMAKAAVAN NUMERO 740 KUNTA KANGASALA OSA-ALUE RUUTANA/19, SUINULA/20 KORTTELIT KAAVA-ALUEEN SIJAINTI

Lisätiedot

SIPOON ERIKSNÄSIN OSAYLEISKAAVA VAIKUTUSTEN ARVIOINTI

SIPOON ERIKSNÄSIN OSAYLEISKAAVA VAIKUTUSTEN ARVIOINTI Vastaanottaja Sipoon kunta Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 11/2013 SIPOON ERIKSNÄSIN OSAYLEISKAAVA VAIKUTUSTEN ARVIOINTI Päivämäärä 15.11.2013 Laatija Tarkastaja Hyväksyjä Jari Mannila, Riina Känkänen,

Lisätiedot

Loimaan Alastaron tuulivoimaosayleiskaava

Loimaan Alastaron tuulivoimaosayleiskaava LOIMAAN KAUPUNKI EOLUS VIND AB PO Loimaan Alastaron tuulivoimaosayleiskaava Kaavaselostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P24868 Kaavaselostus 1 (65) Pekka Sepppänen Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 2 1.1

Lisätiedot

ALAJÄRVEN KAUPUNKI MÖKSYN TUULIVOIMA-ALUEEN OSAYLEISKAAVA

ALAJÄRVEN KAUPUNKI MÖKSYN TUULIVOIMA-ALUEEN OSAYLEISKAAVA Päivämäärä 18.12.2014 ALAJÄRVEN KAUPUNKI MÖKSYN TUULIVOIMA-ALUEEN OSAYLEISKAAVA KAAVASELOSTUS ALAJÄRVEN KAUPUNKI MÖKSYN TUULIVOIMA-ALUEEN OSAYLEISKAAVA KAAVASELOSTUS Tarkastus Päivämäärä Laatija Tarkastaja

Lisätiedot

14.1.2013 KANGASALA NURMI 110 KV YMPÄRISTÖSELVITYS

14.1.2013 KANGASALA NURMI 110 KV YMPÄRISTÖSELVITYS 14.1.2013 KANGASALA NURMI 110 KV YMPÄRISTÖSELVITYS 14.1.2013 1 (33) SISÄLLYSLUETTELO 1 PERUSTIEDOT... 3 1.1 HANKKEEN PERUSTIEDOT... 3 1.2 YHTEYSTIEDOT... 3 2 YMPÄRISTÖSELVITYKSEN TAUSTA JA TAVOITTEET...

Lisätiedot

SAVONRANNAN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS, SAUNANIEMI

SAVONRANNAN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS, SAUNANIEMI SAVONLINNAN KAUPUNKI SAVONRANNAN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS, SAUNANIEMI Rantayleiskaavan muutos koskee Savonlinnan kaupungin Rönkönvaaran kylässä sijaitsevaa Saunaniemen tilaa RN:o 3:32. SELOSTUS Tekninen

Lisätiedot

TOURUJOEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

TOURUJOEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA TOURUJOEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2015 Jyväskylän kaupunki Kaupunkirakennepalvelut 1 JOHDANTO... 4 2 YLEISTÄ... 5 2.1 Suunnittelualueen sijainti... 5 2.2 Suunnitteluprosessi... 6 3 LÄHTÖKOHDAT, TAVOITTEET

Lisätiedot

A N T T I L A N R A N T A TUUSULAN KUNTA PAIJALAN KYLÄ

A N T T I L A N R A N T A TUUSULAN KUNTA PAIJALAN KYLÄ nro 3422 kkltk hallitus valtuusto nähtävilläolo ANTTILANRANTA Korttelit 8089-8094 sekä luonnos 13.6.2006 19.6.2006 MRA 30 17.7.-18.8.2006 katu-, erityis- ja A N T T I L A N R A N T A TUUSULAN KUNTA PAIJALAN

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Kaavaselostus / luonnos 1 (37)

Sisällysluettelo. Kaavaselostus / luonnos 1 (37) SUUNNITTELU JA TEKNI IKKA HAILUODON KUNTA Pöllän osay yleiskaava Kaavaselostus / LUONNOSVAIHE (päivitetty 6.8.2013) FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA Kaavaselostus / luonnos 1 (37) Sisällysluettelo 1 Johdanto...

Lisätiedot

6.4 Pilaantuneet maa-alueet

6.4 Pilaantuneet maa-alueet 37 6.4 Pilaantuneet maa-alueet Suunnittelualueen alkupäässä sijaitsee Raision vanha, jo suljettu yhdyskuntajätteen kaatopaikka, joka on erityisesti otettava huomioon mahdollisten rakennustöiden aikaisten

Lisätiedot

OULUN SEUDUN YLEISKAAVA 2020

OULUN SEUDUN YLEISKAAVA 2020 OULUN SEUDUN YLEISKAAVA 2020 Oulun seudun kunnat: Hailuoto, Haukipudas, Kempele, Kiiminki, Muhos, Oulu ja Oulunsalo Kartat Maanmittauslaitos, käyttölupa nro PPOH/009/01 Kannen kuvat: 1. Kempele. Kokkokangas.

Lisätiedot

Sibbesborgin osayleiskaavaluonnos. Vaikutustenarviointi ja toteutuksen vaiheistus

Sibbesborgin osayleiskaavaluonnos. Vaikutustenarviointi ja toteutuksen vaiheistus Sibbesborgin osayleiskaavaluonnos Vaikutustenarviointi ja toteutuksen vaiheistus 1 Sisällys 1. Johdanto... 3 2. Arviointiprosessi... 4 2.1 Kilpailuvaihe... 4 2.2 Kehityskuva, kestävyyskriteerit ja taustaselvitykset...

Lisätiedot

Sibbesborgin osayleiskaavaluonnos. Vaikutustenarviointi ja toteutuksen vaiheistus

Sibbesborgin osayleiskaavaluonnos. Vaikutustenarviointi ja toteutuksen vaiheistus Sibbesborgin osayleiskaavaluonnos Vaikutustenarviointi ja toteutuksen vaiheistus 1 Sisällys 1. Johdanto... 3 2. Arviointiprosessi... 4 2.1 Kilpailuvaihe... 4 2.2 Kehityskuva, kestävyyskriteerit ja taustaselvitykset...

Lisätiedot

LAUSUNTO PISARA-RADAN YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOIN- TISELOSTUKSESTA

LAUSUNTO PISARA-RADAN YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOIN- TISELOSTUKSESTA LAUSUNTO UUDELY/6/07.04/2010 14.7.2011 JULKINEN Liikennevirasto PL 33 00521 Helsinki Helsingin kaupunki, Kaupunkisuunnitteluvirasto PL 2100 00099 Helsingin kaupunki Viite: Arviointiselostus 18.3.2011 LAUSUNTO

Lisätiedot

Muonion kunta. Mielmukkavaaran asemakaava Tuulipuiston alue. Asemakaavan selostus, luonnos (valmisteluvaihe)

Muonion kunta. Mielmukkavaaran asemakaava Tuulipuiston alue. Asemakaavan selostus, luonnos (valmisteluvaihe) 9M709004.BOR 7.10.2010 Muonion kunta Mielmukkavaaran asemakaava Tuulipuiston alue Asemakaavan selostus, luonnos (valmisteluvaihe) Vireilletulo 20.8.2009 9M706011 Mielmukkavaaran asemakaava, tuulipuiston

Lisätiedot

L O H J A N R A N T A R A I T T I

L O H J A N R A N T A R A I T T I Vuosikymmenet soutanut venhoni olen Lohjanjärven vesiin. Se varhain mieleni tenhosi, ja välkkyi lapsen kesiin. Saima Harmaja Ideointia keskustaajaman rantojen kehittämiseksi 8.9.2008 Anna Levonmaa Kaupunkisuunnittelukeskus

Lisätiedot

Jyväskylän viheraluejärjestelmä Raportti 1 VIHERALUEJÄRJESTELMÄN KOKEILUPROJEKTI. Kuokkalan pohjois- ja itäosien viheralueselvitys 16.9.

Jyväskylän viheraluejärjestelmä Raportti 1 VIHERALUEJÄRJESTELMÄN KOKEILUPROJEKTI. Kuokkalan pohjois- ja itäosien viheralueselvitys 16.9. Jyväskylän viheraluejärjestelmä Raportti 1 VIHERALUEJÄRJESTELMÄN KOKEILUPROJEKTI 16.9.2003 Kuokkalan pohjois- ja itäosien viheralueselvitys Jyväskylän kaupunki LT-Konsultit Oy sisällysluettelo Esipuhe...

Lisätiedot

TULOTIEN ASEMAKAAVA Korttelit 49-65 sekä virkistys- ja katualueet Sitova tonttijako korttelit 49-65 SIUNTION KUNTA

TULOTIEN ASEMAKAAVA Korttelit 49-65 sekä virkistys- ja katualueet Sitova tonttijako korttelit 49-65 SIUNTION KUNTA ERIKSSON ARKKITEHDIT OY ERIARC FORUM www.eriarc.fi SIUNTION KUNTA TULOTIEN ASEMAKAAVA Korttelit 49-65 sekä virkistys- ja katualueet Sitova tonttijako korttelit 49-65 9.7.2010, tarkistettu 14.6.2012, 4.10.2012

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Palopuron osayleiskaava

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Palopuron osayleiskaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Palopuron osayleiskaava YK HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNIIKKA JA YMPÄRISTÖ KAAVOITUS 13.08.2014 1 SUUNNITTELUALUE / SIJAINTI... 2 2 OSAYLEISKAAVAN TARKOITUS... 2 3. TAVOITTEET

Lisätiedot

KELLON OSAYLEISKAAVA 1. VAIHE

KELLON OSAYLEISKAAVA 1. VAIHE KELLON OSAYLEISKAAVA 1. VAIHE LUONNOSVAIHEEN SELOSTUS 16.5.2011 AIRIX Ympäristö Oy Mäkelininkatu 17 A 90100 OULU Puhelin 010 241 4600 Telefax 010 241 4601 www.airix.fi HAUKIPUTAAN KUNTA Maankäyttö Vireilletulosta

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan I vaihemaakuntakaavan ehdotusvaiheen lausunnot ja muistutukset sekä niihin laaditut vastineet

Etelä-Pohjanmaan I vaihemaakuntakaavan ehdotusvaiheen lausunnot ja muistutukset sekä niihin laaditut vastineet Etelä-Pohjanmaan I vaihemaakuntakaavan ehdotusvaiheen lausunnot ja muistutukset sekä niihin laaditut vastineet Etelä-Pohjanmaan liitto 2015 Etelä Pohjanmaan I vaihemaakuntakaavan ehdotusvaiheen lausunnot

Lisätiedot

HAUKIPUTAAN KIRKONKYLÄN OSAYLEISKAAVA

HAUKIPUTAAN KIRKONKYLÄN OSAYLEISKAAVA HAUKIPUTAAN KIRKONKYLÄN OSAYLEISKAAVA LUONNOSSUUNNITTELUN AIKAINEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI Vaikutukset ympäristöön sekä sosiaaliset ja taloudelliset vaikutukset Yleisiä näkökohtia arvioinnista Kaavoitustyön

Lisätiedot

Keskustan osayleiskaava 2030 luonnosvaihe: Palautteiden tiivistelmät ja hyväksytyt vastineet

Keskustan osayleiskaava 2030 luonnosvaihe: Palautteiden tiivistelmät ja hyväksytyt vastineet KUULEMISEN PALAUTE Kaupunkikehityslautakunta 9.10.2014 67 Keskustan osayleiskaava 2030 luonnosvaihe: Palautteiden tiivistelmät ja hyväksytyt vastineet Osallisilta pyydetyt lausunnot L1. Järvenpään elinkeino-

Lisätiedot

PORIN METSÄN MONITAVOITTEINEN LUONNONHOITO- JA KÄYTTÖSUUNNITELMA. Nella Mikkola & Heli Nukki (toim.)

PORIN METSÄN MONITAVOITTEINEN LUONNONHOITO- JA KÄYTTÖSUUNNITELMA. Nella Mikkola & Heli Nukki (toim.) PORIN METSÄN MONITAVOITTEINEN LUONNONHOITO- JA KÄYTTÖSUUNNITELMA Nella Mikkola & Heli Nukki (toim.) Porin kaupunkisuunnittelu 31.12.2006 Porin kaupunkisuunnittelusarja C60/2006 PORIN METSÄN MONITAVOITTEINEN

Lisätiedot

LUONNONSUOJELUALOITE KALMUN OSAYLEISKAAVAEHDOTUKSEN ALUEELLE

LUONNONSUOJELUALOITE KALMUN OSAYLEISKAAVAEHDOTUKSEN ALUEELLE LUONNONSUOJELUALOITE KALMUN OSAYLEISKAAVAEHDOTUKSEN ALUEELLE VAIKUTUSTEN ARVIOINTI KALMUN OSAYLEISKAAVAAN LIITTYVÄ SELVITYS Riihimäen kaupunki, Arkkitehtitoimisto Jukka Turtiainen Oy 2.12.2010 LÄHTÖKOHTA

Lisätiedot

Paluumuuttajien työllistyminen ja palvelut Uudenmaan 3. vaihemaakuntakaava. Selvitystyön raportti Blominmäen jätevedenpuhdistamo

Paluumuuttajien työllistyminen ja palvelut Uudenmaan 3. vaihemaakuntakaava. Selvitystyön raportti Blominmäen jätevedenpuhdistamo selostus Paluumuuttajien työllistyminen ja palvelut Uudenmaan 3. vaihemaakuntakaava Selvitystyön raportti Blominmäen jätevedenpuhdistamo Uudenmaan liiton julkaisuja A 32-2014 Uudenmaan liiton julkaisuja

Lisätiedot

Pirkanmaan ympäristöohjelma 2011 2016. Hyväksytty maakuntahallituksessa 15.8.2011

Pirkanmaan ympäristöohjelma 2011 2016. Hyväksytty maakuntahallituksessa 15.8.2011 Pirkanmaan ympäristöohjelma 2011 2016 Hyväksytty maakuntahallituksessa 15.8.2011 Sisältö 1. JOHDANTO 4 2. VISIO 2030 6 3. KESTÄVÄ YHDYSKUNTARAKENNE 8 3.1. Nykytilan kuvaus 8 3.2. Muutoshaasteita 10 3.3.

Lisätiedot