MEDIANOMI 99n TYÖELÄMÄKOKEMUKSIA:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MEDIANOMI 99n TYÖELÄMÄKOKEMUKSIA:"

Transkriptio

1 MEDIANOMI 99n TYÖELÄMÄKOKEMUKSIA: - Miten Diakonia-ammattikorkeakoulun monimediatoimittajakoulutus vastaa työelämän käytäntöjä? Liisa Nenonen Opinnäytetyö, syksy 2003 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Turun yksikkö Viestinnän koulutusohjelma Medianomi (AMK) Monimediatoimittajan suuntautumisvaihtoehto

2 2 TIIVISTELMÄ Nenonen, Liisa. Medianomi 99n työelämäkokemuksia: Miten Diakoniaammattikorkeakoulun monimediatoimittajakoulutus vastaa työelämän käytäntöjä? Turku 2003, 48 sivua, 2 liitettä Diakonia-ammattikorkeakoulu, Turun yksikkö, viestinnän koulutusohjelma, medianomi (AMK), Monimediatoimittajan suuntautumisvaihtoehto Tässä työssä tutkin, miten Diakonia-ammattikorkeakoulun ensimmäisten medianomiopiskelijoiden kokemusten mukaan monimediatoimittajakoulutus on vastannut työelämän käytäntöjä. Toivon tämän tutkielman tuottavan muutos- ja parannusehdotuksia, joita koulutussuunnitelmaa laadittaessa voitaisiin hyödyntää. Tutkielma muodostuu kahdesta osasta. Ensimmäinen osa on itseanalyysi tuoteosasta, Taiteiden yö dokumentista. Varsinainen tutkielma koostuu sähköpostikyselystä vuonna 1999 Diakonia-ammattikorkeakoulun viestinnän koulutusohjelmassa monimediatoimittajakoulutuksen aloittaneille opiskelijoille. Kyselyyn vastanneiden moniosaajien mielestä suurin puute koulutuksessa oli journalismin teorian ja yleissivistävien opintojen puute. Koulutus vastaisi paremmin työelämän käytäntöjä moniosaajien mielestä, mikäli teorian ja yleissivistyksen osuutta opetuksessa painotettaisiin enemmän. Lisäksi koulun käsitys moniosaajuuden toimenkuvasta ja siihen liittyvistä käytännön työtehtävistä poikkeaa työpaikkojen käsityksestä. Erilaisten käsitysten takia osa koulun työtehtävistä ei ole vastannut moniosaajien mielestä työelämän tehtäviä. Osa on kokenut työpaikoilla myös arvostuksen puutetta. Moniosaaja käsitetään usein henkilöksi, jolla ei ole tarpeeksi hyvää yleissivistystä ja erikoisosaamista. Kritiikistä huolimatta kaikki kyselyyn vastanneet olivat tyytyväisiä koulutukseen kokonaisuudessa ja kokivat, että Diak on antanut heille hyvän pohjan työskennellä moniosaajina. Moniosaaminen tekee monimediatoimittajista erikoisammattilaisia, ja moniosaamisen taidolla he tulevaisuudessa kilpailevat urallaan - ei ainoastaan yleissivistyksellä tai teknisellä erikoisosaamisella. Diakin koulutus oli kyselyn perusteella onnistunut tässä tarkoituksessa. Avainsanat: moniosaajakoulutus, monimediatoimittajakoulutus Säilytyspaikka: Turun Diakin kirjasto

3 3 ABSTRACT Nenonen, Liisa. Working Experiences of Media Artists ( Media 99 ): How the Education of Multiskilled Journalists in The Diaconia Polytechnic Meets the Demands of Working Environments, Turku 2003, 48 Pages, 2 appendices Diaconia Polytechnic, Turku Unit, Degree Programme in Communication and Media Arts, Media Artist The aim of this study is to find out how the education of multiskilled journalists in Diaconia Polytechic has succeeded when compared to the practice, i.e. to the needs and demands of today's working environments. The arguments are based on the opinions of the first multiskilled journalists who have studied in and graduated from Diaconia Polytechnic. The aim is to collect some useful advice for suggesting improvements on the degree programme. The work consists of two parts. The first work is an analysis of a documentary for TV made by the author. The main study is based on qualitative results from data collected in a questionnaire among the students who started their studies in Diaconia Polytechnic in the beginning of Most of the students who answered the questionnaire were of the opinion that the education should include more theoretical studies in journalism as well as in academic knowledge. The education would better correspond to the practice if more emphasis were put on theoretical studies in journalism and academic knowledge. The results also show that the idea of job description of multiskilled journalists as described by the Diaconia Polytechnic differs from that in editorial offices. For this reason some of the students find that a part of their studies does not match with the practice in working life. Some of the students also feel that the employers do not respect them. Compared to the university graduates, multiskilled journalists are considered less educated. Apart from criticism, all of those who returned the questionnaire were satisfied with the education and found that it gave them a solid basis for their professional future as multiskilled journalists. Multiskilled professionalism makes the multiskilled journalists special workers to employers and through providing those skills they compete in building a career rather than by possessing excess academic knowledge or technical skills. The study shows that the education of Diak has succeeded in that respect. Keywords: multiskilled journalists, education of multiskilled journalists Place of storage: The library of Turku Diaconia Polytechnic

4 4 SISÄLLYS 1. JOHDANTO VIESTINNÄN KOULUTUS DIAKISSA Monimediatoimittajan murros Opetussuunnitelman rakenne Diakissa Diak suhteessa muihin viestinnän koulutusohjelmiin TUOTEOSAN TEKOPROSESSI JA ONGELMAT Ongelmien kautta aiheeseen Vastoinkäymiset Moniosaaja valintojen edessä Prosessin herättämiä kysymyksiä TUTKIELMAN TOTEUTUS Tutkielman lähtökohta Tutkimusmenetelmät ja luotettavuus Tutkielmaan liittyviä ongelmia MONIOSAAJAN OPIT TYÖELÄMÄN VAATIMUSTEN EDESSÄ Työpaikkojen käytännöt ja vaatimukset Diakin tavoitteiden toteutuminen Puutteita Onnistumisia Moniosaajuus identiteettikriisissä Yhteenveto ongelmista...30

5 5 6. POHDINTOJA Moniosaajan neliapila Teorian ja käytännön ongelma Identiteettikriisistä selkeään minäkuvaan YHTEENVETO...36 LÄHTEET...37 LIITTEET: Liite 1: Kyselylomake Liite 2: Tulosten listaus

6 6 1. JOHDANTO Diakonia-ammattikorkeakoulu on toimittajakoulutuksen neuvottelukunnan selvityksen mukaan tällä hetkellä viestinnän ja media-alan ammattikorkeakouluista ainoa, jolla on selkeästi toimittajapainotteinen moniosaajien koulutusohjelma ( Toimittajakoulutuksen neuvottelukunta 2002, elektroninen dokumentti ). Monimediatoimittajan suuntautumisvaihtoehdon tavoite on kouluttaa sähköisen viestinnän moniosaajia, jotka hallitsevat sekä viestinnän teorian että uusinta tekniikkaa eri viestintävälineissä. Syksyllä 2000 Diakonia-ammattikorkeakoulu eli Diak muuttui väliaikaisesta ammattikorkeakoulusta vakituiseksi ammattikorkeakouluksi, minkä vaatimuksena opintosuunnitelma laadittiin tarkaksi tutkintorakenteeksi noudattaen ammattikorkeakoulujen yleisiä sääntöjä ja periaatteita ( Diakonia-ammattikorkeakoulun toimintakertomus 1999 ). Vuonna 1999 opintonsa aloittaneet medianomiopiskelijat ovat ensimmäiset Diakonia-ammattikorkeakoulusta monimediatoimittajiksi valmistuneet opiskelijat. Käytän lyhennettä Diak tässä työssä myös silloin, kun tarkoitan ainoastaan Diakonia-ammattikorkeakoulun monimediatoimittajakoulutusta. Moniosaajuus on nykyään useissa uutistoimituksissa yhä tavallisemmaksi muuttuva käsite ja ammattikuva. Yleisradiossa moniosaajista käytetään esimerkiksi jo mediatoimittajan ammattinimikettä. Digitalisoitumisen myötä aineistojen käsittely toimituksissa helpottuu, mutta toimittajien työnkuva monipuolistuu entisestään. Yhä useammissa työpaikoissa toimittajilta vaaditaan nykyään journalistisen sisällön ja laadun lisäksi myös teknistä osaamista sekä eri välineiden ja työtehtävien hallintaa. Yhä useammin toimittajan täytyy hallita myös koko työprosessi, mihin sisältyy toimittamisen lisäksi kuvaaminen ja leikkaus ( Helminen, Immonen, Järvenpää, Rahko & Suolanen 2002, 63 ). Tähän tarkoitukseen Diak kouluttaa moniosaavia medianomeja. Moniosaajuuden käsite ja ammattikuva ovat vasta murtautumassa työelämään ja hakemassa paikkaansa työyhteisöissä. Työelämässä moniosaajuutta testataan parhaillaan, eikä pysyvyydestä ole takeita, kun alan muutosvauhti on digitalisoitumisen takia arvaamaton ja nopea. ( Helminen, ym. 2002, 94. ) -

7 7 Diak on vaikean tehtävän edessä laatiessaan opetussuunnitelmaa ja uutta tutkintorakennetta, joka vastaisi mahdollisimman hyvin työelämän käytäntöjä. Suunnitelmaa vaikeuttavat opiskelijoiden eri tasot teknisessä osaamisessa ja yleissivistyksessä. Suurin kysymys lienee se, miten kouluttaa päteviä, moniosaavia toimittajia neljässä vuodessa niin, että kaikilla olisi tarpeeksi teoreettista ja teknistä pätevyyttä. Tässä työssä tutkin, miten ensimmäisten Diakin medianomiopiskelijoiden kokemusten mukaan koulutus on vastannut työelämän käytäntöjä. Oletan, että suuri osa opiskelijoista on kohdannut ongelmia ja jotain puutteita taidoissaan ja koulutuksessaan jo loppuharjoittelun aikana. Pyrin löytämään vastauksia, joilla on todellista palautteellista arvoa. Toivon tämän tutkielman myös antavan parannusehdotuksia tutkintosuunnitelmaan, mistä voisi olla suunnitelman laatijoille hyötyä. Tutkielman tekeminen on tärkeä ennen kaikkea siksi, että Diakin koulutusohjelma vakituisen ammattikorkeakoulun osana on niin tuore, ettei sen koulutusohjelman laatua ja tavoitteiden onnistumista ole ehditty vielä tutkia tällaisessa mittakaavassa. Työelämän muuttuneet vaatimukset ovat olleet koulutusohjelman suunnittelemisessa lähtökohtana ja nyt voidaan tutkia tavoitteiden onnistumista. Tutkielma koostuu kahdesta osasta. Ensimmäinen osa on itseanalyysi omasta tuoteosasta, Taiteiden yö dokumentista. Omat ongelmani ja oivallukseni moniosaajuudesta dokumentin toteutuksessa toimivat lähtökohtina ja kysymysten asetteluna varsinaiselle tutkimukselle. Varsinainen tutkielma koostuu sähköpostikyselystä, joka on osoitettu vuonna 1999 Diakonia-ammattikorkeakoulun viestinnän koulutusohjelmassa opintonsa aloittaneille medianomeille ja myös niille, joilla opinnot ovat vielä kesken. Kaikki opiskelijat ovat mukana tutkielmassa, koska myös ei-valmistuneille opiskelijoille on saattanut kertyä tähän mennessä jo paljon työkokemusta ja tutkielman kannalta arvokasta tietoa. En haastatellut tutkimukseen opettajia tai opetussuunnitelman kehittäjiä, koska mielestäni heidän näkemyksensä on nähtävissä opintosuunnitelmissa.

8 8 2. VIESTINNÄN KOULUTUS DIAKISSA 2.1. Monimediatoimittajan murros Diakin Turun yksikön viestinnän koulutusohjelmassa koulutetaan medianomeja. Opintojen laajuus on 160 opintoviikkoa ja suuntautumisvaihtoehtoja medianomiopinnoissa on kaksi: viestintäkasvattajan suuntautumisvaihtoehto ja monimediatoimittajan suuntautumisvaihtoehto. Monimediatoimittajaksi kouluttaminen on ollut koulutusohjelmassa mukana alusta alkaen eli vuodesta 1997, jolloin ensimmäiset opiskelijat aloittivat viestinnän opintonsa Turun kristillisen opiston tiloissa. Diakilla oli aluksi väliaikaisen ammattikorkeakoulun lupa. Uuden koulutusohjelman koeaika onnistui hyvin ja valtioneuvosto myönsi Diakille vakinaisen toimiluvan alkaen. ( Diakonia-ammattikorkeakoulun toimintakertomus 1999, 1. ) Koulutusohjelman uutuuden ja vakinaiseksi ammattikorkeakouluksi muuttumisen takia opetussuunnitelman ja suuntautumisvaihtoehtojen muokkausprosessi on ollut koko ajan käynnissä. Tapa, millä monimediatoimittajia koulutetaan, on kokenut muutoksia vuosi vuodelta pyrittäessä tehokkaampaan koulutustapaan opetussuunnitelman samalla muuttuessa tiuhaan tahtiin. Lähtökohta monimediatoimittajan koulutuksessa on ollut koko ajan sama. Syyt, miksi monimediatoimittajia koulutetaan, ovat työelämän käytäntöjen muuttuneet vaatimukset toimittajien ja työntekijöiden osaamisesta. Muuttuneiden vaatimusten perusteena on digitaalisuuden tulo toimituksiin, mikä asettaa sisällöntuottajalle uusia haasteita toimia yksipuolistuvaa ja ohenevaa tuotantoa vastaan. ( Opinto-opas , 146. ) Moniosaajuus voidaan mieltää kehityssuuntana, joka on syntynyt yhteiskunnassa vallalla olevasta tehokkuuden ja alhaisten kustannusten vaatimuksesta. Tämä tehokkuuden vaatimus on korostunut media-alalla digitaalisten muutosten takia. ( Ruohonen 2002, 9. )

9 9 Työelämän vaatimuksista ja ammattikuvan yleistymisestä huolimatta monimediatoimittajan käsite on vielä uusi ja sisällöltään epäselvä sekä työelämässä että kouluissa. Monimediatoimittajalla vaikuttaa olevan useita eri kutsumanimiä tilanteesta ja paikasta riippuen. Välillä myös Diakissa puhutaan monimediatoimittajuuden sijaan moniosaajista tai monitaitajista. Moniosaajista puhuminen on ehkä yleisempää Diakin koulutuksessa. Yleisradiossa useampaa eri välinettä hallitsevaa ja eri työtehtäviä suorittavaa työntekijää kutsutaan nimikkeellä mediatoimittaja ( Ruhkala 2002, 9 ). Journalistiliitto taas käyttää ennemmin sanaa monitekeminen. ( Noppari & Valaskivi 2001, elektroninen dokumentti, Ruhkala 2002, 9. ) Mediatoimittaja lienee työelämässä parempi titteli kuin esimerkiksi moniosaaja, koska se on tarkemmin määritelty. Moniosaajalla voi viitata periaatteessa mihin ammattialaan tahansa tai toimituksissa pelkästään tekniseen tuotantopuoleen. Mutta miksi sitten ei yleisesti puhuta monimediatoimittajista kuten Diakin opintosuunnitelmassa? Yhteistä linjaa nimitysasiassa ei ole Suomessa löydetty. Toki kaikkien uusien käsitteiden vakiinnuttaminen kieleen vie oman aikansa. Ennen kuin käsite voidaan yleisesti vakiinnuttaa ihmisten mieliin, on työnkuva vakiinnutettava ja selkiinnytettävä. Diakin opintosuunnitelmassa on monimediatoimittajan käsite vuosi vuodelta muotoutunut selkeämmäksi. Lukuvuosien opetussuunnitelmassa puhutaan sähköisen viestinnän monitaitajuudesta, kun taas lukuvuoden suunnitelmassa se on korvattu monimediatoimittajan opinnoilla. Nykyään monimediaopinnot muodostavat virallisen suuntautumisvaihtoehdon. Uusin opintosuunnitelma ( Opintoopas , 97 ) määrittelee monimediatoimittajan suuntautumisvaihtoehdon näin: Monimediatoimittaja tuottaa journalistisia tuotteita eri välineille: radioja televisio-ohjelmia, sisältöjä verkkoon. Haasteena on toimia yksipuolistuvaa ja ohenevaa tuotantoa vastaan niin ohjelmatyyppien kuin sisällönkin osalta - - Hän hallitsee tuotantovälineet. Hän yhdistää ajattelussaan ja toiminnassaan tekniikan ja sisällön, teorian ja käytännön. Hänellä on analyyttinen ja kriittinen näkökulma mediamaailmaan. Tämä määritelmä tarkoittaa lähinnä sitä, että monimediatoimittaja kykenee työskentelemään niin radiossa kuin televisiossakin sekä laatimaan journalistista sisältöä verkkoon ( internet ). Digitaalisten tiedostomuotojen takia yhdestä materiaalista on

10 10 helppo versioida tuote eri medioihin. Digitaalisten tuotantovälineiden takia kehitys on menossa työmarkkinoilla suuntaan, missä yksi ihminen muokkaa samasta materiaalista jutun useaan mediaan. Tähän muokkaustehtävään monimediatoimittajien pätevyys painottuu. Siksi heidät koulutetaan hallitsemaan eri välineiden kerrontatavat sekä niiden tekniset perusedellytykset. ( Opinto-opas , 94. ) Mikäli monimediatoimittajan suuntautumisvaihtoehdon kuvaus pitäisi jotenkin tiivistää muutamaan sanaan, voitaisiin mielestäni kompromissina puhua sähköisen viestinnän moniosaajista. Sähköinen viestintä viittaa mielestäni kaikkiin sähköisiin ja digitaalisiin viestimiin sekä niiden hallintaan. Moniosaaja -sana puolestaan viittaa useamman asian ja alueen osaamiseen ja hallintaan, kuten muodon ja tekniikan hallintaan. Taitaja/taitaminen viittaa mielestäni liikaa taiteisiin tai kädentaitoihin. Termit monimediatoimittaja ja mediatoimittaja ovat mielestäni sopivat vastineet. Sana monimediatoimittaja on pitkä jokapäiväisessä käytössä, joten mediatoimittaja syntyy siitä helposti. Toimittaja on mielestäni kuitenkin se nimityksen peruselementti, joka yleisesti liitetään tiedottamiseen, viestintään ja journalismiin. Sama koskee tutkintonimikettämme medianomi, myös se liitetään mediaan ja viestintään. Tässä työssä käytän termejä monimediatoimittaja ja moniosaaja. Pääasiassa käytän sanaa monimediatoimittaja vain, kun puhun koulutuksesta tai opintosuunnitelmasta. Kun puhun asiasta laajemmin, käytän sanaa moniosaaja, koska se on yleinen Diakin keskuudessa. Nimitän tässä tutkielmassa kyselyyn vastanneita oppilaita moniosaajiksi, koska kaikki vastanneet eivät ole valmistuneita medianomeja ja monimediatoimittajia Opetussuunnitelman rakenne Diakissa Medianomin ammattitutkinto on 160 opintoviikkoa ( ov ). Suuntautumisvaihtoehdosta huolimatta tietyt opinnot ovat opiskelijalle samat: perusopinnot 15 ov, yhteiset ammattiopinnot 120 ov, vapaasti valittavat opinnot 10 ov ja opinnäytetyö 15 ov. Vaihtoehtoisia ammattiopintoja on mahdollista suoritta 45 opintoviikkoon asti. ( Opinto-opas , 97. )

11 11 Yhteisiin ammattiopintoihin kuuluu viestinnän ja journalismin perusopintoja sekä tietyt määrät opintoja radiosta, televisiosta ja multimediasta. Näistä taidoista viestintäkasvattajan suuntautumisvaihtoehdon valinneet opiskelijat laajentavat opintojaan kasvatustieteisiin. Monimediatoimittajan suuntautumisvaihtoehdossa jatketaan sähköisen viestinnän opiskelua yksittäisistä viestimistä laajempaan konseptiin ja syvennetään jo olemassa olevia teoreettisia ja teknisiä taitoja ( Opinto-opas , 97 ). Esimerkkejä monimediatoimittajaopintojen erilaisista kurssivaihtoehdoista: Mediakäsikirjoittaminen 2 ov, dokumenttikäsikirjoittaminen 2 ov, äänisuunnittelu 2 ov, monimediatuotanto 3 ov, monikameratuotanto 3 ov, mediakulttuuri 1, 2 ja 3 2 ov, tutkiva journalismi 2 ov, journalismin tutkimus 2 ov ja journalistinen kirjoittaminen 2 ov. Monimediatuotannon kurssi on ehkä lähinnä monimediatoimittajuutta työelämän käytännöissä. Kurssilla on tuotettu projektityönä noin tunnin mittaisia ohjelmakokonaisuuksia YLEn TEEMA-kanavalle. Tuotantoa on yleensä toteutettu aluksi pienissä ryhmissä aiheittain ja yhdistelty sitten kokonaiseksi ohjelmaksi. Työtehtävät ovat ennalta tarkkaan jaettu, mikä tarkoittaa sitä, että jotkut oppilaista tuottavat sisältöä, jotkut kuvaavat, jotkut leikkaavat ja valitut oppilaat käsikirjoittavat ja koostavat ohjelman. Multimediaa ja sisällöntuotantoa verkkoon opiskelevat oppilaat tuottavat ohjelmasta sisältöä verkkoon web-sivujen muodossa. Eli kaikkiaan opiskelijat tuottavat monimediallista sisältöä televisioon ja verkkoon ja pääsevät harjoittelemaan sekä teknisiä että journalistisia taitojaan. Prosessin kuluessa oppilaat näkevät, mitä monimediallinen sisällöntuotanto käytännössä saattaa parhaimmillaan olla.

12 Diak suhteessa muihin viestinnän koulutusohjelmiin Työmarkkinoiden muuttuva tilanne on ilmeisesti vaikuttanut viestinnän alan koulutukseen laajemminkin. Perinteisesti on katsottu, että toimittajia koulutetaan ainoastaan yliopistossa, mutta käsitys on muutoksen edessä. Nimittäin viime vuosina on perinteisten koulutusohjelmien rinnalle tullut useita uusia viestinnän alan koulutusohjelmia. Yliopistoihin perustettiin 1990-luvun lopulla useita uusia ja erilaisia maisteriohjelmia viestinnän alalle. Mainittakoon näistä esimerkkinä Jyväskylän yliopiston puheviestintä ja Tampereen yliopiston uusmedia. Samalla jotkut ammattikorkeakoulut ovat alkaneet sisällyttää media-alan opintoihinsa myös journalismia ja joukkoviestintää. Tämä hämärtää jaottelua siitä, mistä valmistuu toimittajia ja mistä tuotannon teknisiä osaajia. Diakin viestinnän koulutusohjelma on tällä hetkellä ainoa ammattikorkeakouluohjelma, jossa koulutetaan molempia näistä eli moniosaajia. ( Toimittajakoulutuksen neuvottelukunta 2002, 36, elektroninen dokumentti. ) Toimittajakoulutuksen neuvottelukunta sai alkuvuodesta 2002 valmiiksi selvityksen journalismin ja joukkoviestinnän koulutusväylistä Suomessa. Tässä selvityksessä pisteytettiin kaikki yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen viestintä- ja media-alan koulutukset oppiaineiden mukaan. Mitä suurempi pistemäärä, sitä toimittajapainotteisempi on koulutus. Yliopistoista suurimman pistemäärän ( 6 ) saivat Tampereen yliopiston tiedotusopin laitos, Jyväskylän yliopiston journalistiikan laitos ja Helsingin yliopiston SSKH ( Svenska social- och kommunalhögskolan ). Ammattikorkeakouluista parhaiten viidellä pisteellä asettuivat Arcada ( Nylands Svenska yrkeshögskola ), Diak ja Helsingin ammattikorkeakoulun STADIA. Ammattikorkeakoulujen opetus on yleensä käytännönläheisempää kuin yliopistoopetus. Joten kun tarkastellaan sitä, millainen koulutus on lähimpänä moniosaajan koulutusta, voisi sanoa, että ammattilaisia tähän tarkoitukseen valmistuu Arcadasta, Diakista ja STADIAsta. ( Toimittajakoulutuksen neuvottelukunta 2002, 14, elektroninen dokumentti. )

13 13 Arcada-ammattikorkeakoulussa on ruotsinkielinen medianomin koulutusohjelma, joka keskittyy sähköisten viestinnän sisällöntuotantoon. Diakin koulutus on vastaava suomen kielellä, mutta antaa myös tekniset perusvalmiudet, mitkä Arcadassa sisältyvät eri koulutukseen. STADIAn viestinnän suuntautumisvaihtoehdoista lähimpänä toimittajan koulutusta on radio- ja televisioilmaisun koulutusohjelma. Se eroaa Diakista taas verkko-opintojen osalta, mitkä STADIAn koulutusohjelmasta on jätetty pois. Verkkoopintoja ja sen teknisiä perustaitoja pidetään monimediatoimittamisessa olennaisena, joten selvityksen perusteella voisi sanoa, että Diak on lähimpänä monimediatoimittajan koulutusta ja tällä hetkellä ainoa opetusohjelma, joka on luokiteltavissa toimittajapainotteiseksi moniosaajakoulutukseksi.

14 14 3. TUOTEOSAN TEKOPROSESSI JA ONGELMAT 3.1. Ongelmien kautta aiheeseen Alun perin tarkoituksenani oli tehdä dokumentinomainen kooste jostakin tapahtumasta paikalliselle Turun Sanomien omistuksessa olevalle Turku TV:lle, missä suoritin loppuharjoittelun. Taiteiden yö osoittautui lopulta sopivaksi tapahtumaksi ajankohdaltaan ja luonteeltaan. Tapahtuman yöaikaan sijoittumisen takia oli kuitenkin miltei mahdotonta saada ammattikuvaajaa käyttöön, joten sovimme ohjelmapäällikön kanssa, että kuvaisin koosteen itse toimittajille tarkoitetulla pikkukameralla. Mini DV on pienikokoinen, kevyt ja digitaalinen TV-laatuun kelpaava kamera. Olin sitä ennen käyttänyt samanlaista kameraa koulussa ja harjoittelussa, joten koin taitojeni riittävän tehtävään. Tehdessäni dokumenttikoostetta Turun Taiteiden yöstä Turku TV:lle en vielä ollut tarkentanut ja rajannut koko lopputyön aihetta. Toteutuksen aikana kohdanneet ongelmat ja heränneet kysymykset moniosaajuudesta selkeyttivät lopulta koko aiheen. Neljän vuoden monimediatoimittajan opintoni olivat nyt jo takana, kuten kolme kuukautta pitkä loppuharjoittelukin. Minun olisi tässä vaiheessa pitänyt olla pätevä moniosaaja ja työni jälki siksi laadukasta. En arvannut työkäytännön kuitenkaan osoittautuvan niin vaikeaksi kuin dokumenttia tehdessäni, ja siksi rupesin pohtimaan enemmän ja enemmän sitä, olenko pätevä moniosaaja. Mielestäni olin kuitenkin omaksunut hyvin tekniikan opetuksen koulussa eivätkä muutkaan opit aivan olleet unohtuneet. Heräsi kysymys, kuinka hyvin opetus sitten vastaa työelämän todellisia työtilanteita. Tuoteosa, Taiteiden yö dokumentti, toimii kokemusperäisenä tutkimusaineistona lopputyön tutkimukselle. Tuoteosan tekoprosessista muodostuikin konkreettinen pätevyystesti koulutetulle monimediatoimittajalle. Testin tuloksena huomasin, että työni laatu kärsii joutuessani keskittymään sekä toimittamiseen että kuvaamiseen samaan aikaan. Sain kuitenkin aikaiseksi kohtalaista laatua monipuolisen koulutukseni ja työkokemukseni ansiosta.

15 Vastoinkäymiset Halusin ottaa haasteen vastaan itse toimitetusta ja kuvatusta dokumentista, koska ajattelin, että voisin käyttää tuotosta tulevaisuudessa hyvänä työnäytteenä osaamisestani. Huomasin kuitenkin jo kalustoa tehtävään valikoidessani, että käytännön toteutus aivan yksin on paljon vaikeampaa kuin olin kuvitellut. Paineita asetti vielä se, että nyt ei ollut kyseessä enää koulun harjoitustyö vaan työ, jonka oli määrä tulla ulos televisiosta määrättyyn aikaan. Laadulle ratkaiseva valinta oli ilman kamerajalustaa kuvaaminen. Jalustan käyttöä puolsivat seikat haastattelujen helpommasta toteutuksesta ja vakaasta kuvasta. Päätin kuitenkin olla ottamatta jalustaa, koska yksin sitä saattaisi olla raskas kantaa pitkin kaupunkia tapahtumasta toiseen suuren ihmisjoukon keskellä. Toinen syy jalustan pois jättämiselle oli tapahtumien nopea aikataulu ja vauhdikkuus. Tiesin, että jalusta saattaa viedä liikaa aikaa tilanteissa, missä pitää reagoida nopeasti. Iso jalusta herättää ohikulkijoissa huomiota ja saattaa siten karkottaa mahdollisia kuvauskohteita. Jalustan pois jättäminen aiheutti enemmän ongelmia kuvaustilanteissa kuin osasin kuvitella. Jalustan puuttumisen takia sekä jutun kuvallinen laatu että sisältö mielestäni kärsivät huomattavasti. Oli miltei mahdotonta pitää kameraa vakaana paikallaan ja hyvin rajattuna haastateltavaan sekä samalla pitää mikrofonia sivussa, jotta haastateltava ei katsoisi suoraan kameraan. Tiesin siis koulutukseni perusteella millainen on hyvä kuvallinen laatu ja ilmaisu, mutta en kyennyt sitä tavoitteideni mukaisesti toteuttamaan. Mikäli en olisi opiskellut kuvaamista ja audiovisuaalista kulttuuria koulussa, en olisi selvinnyt tehtävästä luultavasti ollenkaan ja kuvausjälki ei ainakaan olisi ollut esityskelpoista. Teknisten vaikeuksien keskellä oli vielä haasteena hyvä keskittyminen sisällön kannalta olennaisiin kysymyksiin ja vastauksiin. Haastattelu oli helpompaa ilman haastattelumikrofonia käyttäen ainoastaan kameran mikrofonia, mutta tällöin ääni oli huonolaatuinen arvaamattoman taustamelun takia. Kaikissa teknisissä valinnoissa oli oma riskinsä. Tarkkaavaisuuteni haastattelujen suhteen heikkeni joka kerta, kun kamera vilkutti tyhjenevää kasettia, loppuvaa nauhaa tai kun käteni alkoivat väsyä kameran ja

16 16 mikrofonin kannatteluun. Tiesin kyllä, että haastattelut eivät olleet riittävän hyviä sisällöltään, mutta en siinä tilanteessa kyennyt parempaan Moniosaaja valintojen edessä Jouduin dokumenttia tehdessäni selkeiden valintojen eteen sisällön ja muodon suhteen. Pyrkimys hyvään kuvaan vei huomiopistettä journalistisesti hyvästä sisällöstä. Konkreettisena vastakkaisesimerkkinä toimii tilanne, jossa haastattelukuva on huonosti rajattu ja miltei käyttökelvoton, koska keskityn liikaa haastateltavan puheeseen ja kysymyksiin. Kun taas haastattelukuvan oli mielestäni hyvä, oli haastateltavan puhe käyttökelvotonta joko aiheen takia tai äänen huonon laadun takia. Tajusin puutteellisen suoritukseni kokonaisuutena vasta materiaalia läpi katsellessani ja sopivia kohtia nauhalta valikoidessani. Olin sitä mieltä, että olisin varmasti kuvannut paremmin, mikäli olisin saanut keskittyä täysin tekniikkaan ja kuvalliseen ilmaisuun miettimättä kysymyksiä. Olin myös pettynyt omaan haastattelutaitooni ja kysymyksiini, mitkä olivat mielestäni laadullisesti keskinkertaisia. Tulin siihen tulokseen, että keskityin liikaa kameran hallintaan tilanteen kokonaishallinnan sijasta enkä kuunnellut haastateltavien vastauksia tarpeeksi hyvin itse tilanteessa. Omasta mielestäni sekä journalistisen sisällön laatu että kuvan laatu heikkenivät, koska yritin tehdä molempia samaan aikaan tiukassa aikataulussa. Suurimmaksi syyksi ongelmaan koin sen, että koulussa olin opiskellut paljon tekniikkaa ja journalismia lähinnä erikseen, mutta en tarpeeksi niiden hallintaa yhdessä. Eli käytännön harjoittelua olisi saanut olla koulutuksessa vieläkin enemmän. Koulutukseni pätevöittää minut nimenomaan hakeutumaan työhön, jossa kuvaan ja haastattelen samaan aikaan, ei niinkään sellaisiin työtehtäviin, joissa olisin pelkästään kuvaaja. Tilanteita ja haastatteluja ei voinut ottaa uusiksi, joten leikkausvaiheessa oli keksittävä keinoja paikata laadullisesti heikompia kohtia. Tein kuvakäsikirjoituksen ja sisällöllisen käsikirjoituksen aluksi erikseen saadakseni molempiin järkevän draaman kaaren. Tässä koin suurta apua kouluni käsikirjoittamisen luennoista. Oivalsin käsikirjoituksen olevan

17 17 miltei välttämätön työkalu työelämässä. Myös Aristoteleen oppi draaman kaaresta televisiodokumentissa oli suureksi hyödyksi. Yhdistäessäni käsikirjoituksia jouduin hieman poikkeamaan käsikirjoituksesta, koska huonoa sisältöä oli paikattava hyvällä kuvalla ja päinvastoin. Kuvista olisin muuten voinut käyttää ainoastaan onnistuneet, mutta haastateltavan kasvot oli joka tapauksessa näytettävä. Lopputulos syntyi kompromisseista. Prosessi oli äärimmäisen opettava kokemus ja hyvä esimerkkitapaus. Mieltäni askarrutti eniten ajatus siitä, että joku katsoja kotonaan odottaa näkevänsä kattavan, laadukkaan ja totuudenmukaisen sekä viihdyttävän koosteen tapahtumasta ja minun olisi pitänyt pystyä täyttämään nämä odotukset. Koulutukseni ja omat taitoni riittivät kuitenkin mielestäni tehtävään, koska kyse oli subjektiivisesta dokumentista, ei erittäin tärkeästä ja objektiivisuutta vaativasta uutisoinnista. Toivoin ainoastaan, että olisin jo opiskelun aiemmassa vaiheessa oivaltanut harjoitella tällaisia tilanteita enemmän tai ymmärtänyt ehdottaa sitä opettajille. Ei siis riitä se, että ainoastaan luetaan tietty määrä journalismia, joukkoviestintää sekä audiovisuaalista kulttuuria yleisesti sekä opetellaan tekniikkaa eri välineissä, vaan täytyy opetella niiden yhteishallintaa sekä käsitetasolla että käytännössä Prosessin herättämiä kysymyksiä Sen lisäksi, että viisastuin tulevaisuuden työtehtäviä ja seuraavaa kertaa varten, sain hyödyllistä käytännön kokemusta. Mielestäni koulutukseni on tarjonnut hyvin paljon käytännön kokemusmahdollisuuksia, mutta aina ongelmatilanteissa niitä toivoisi olleen enemmän. Luennot ovat kuitenkin takana ja on aika kiteyttää oppi ja osaaminen tähän työhön. Tämän jälkeen käytännön kokemus ja taitojen kehitys on oman aktiivisuuden ja oivaltamisen varassa. Kuten edellä on mainittu, näistä tuoteosan tekoprosessin synnyttämistä oivalluksista ja kysymyksistä sain lähtökohta-aineistoa laajemmalle tutkimukselle. Lähtiessäni

18 18 tekemään kyselyä valmistuneille opiskelijoille oletin, että he ovat kokeneet vastaavanlaisia ongelmia koulutuksensa pätevyydestä ainakin aluksi, mutta ovat kehittyneet työssään ja mahdollisesti jatkokouluttaneet itseään. Luulen, että moniosaajan jokapäiväinen työ opettaa sisällön ja tekniikan yhteishallintaa siinä määrin, että työn laatu paranee koko ajan. Työssä pystyy varmasti myös kehittymään, vaikka pohjakoulutus ei olisikaan kaikilta osin riittävä. Uskon myös, että kokeneillakin toimittajilla tulee päivittäin tilanteita, joissa laatu edelleen kärsii. Ennen kaikkea journalisti on laadullisesti vastuussa yleisölle eikä ainoastaan itselleen tai kanavalleen ja siksi moniosaajan täytyy olla valmis myös kouluttautumaan koko ajan lisää siinä tahdissa kun median käsitteet ja käytännöt muuttuvat. Moniosaajuus on niin uusi asia, että se ansaitsee osakseen kritiikkiä kaikkien muiden uusien ilmiöiden lailla. Kattavaa tutkimusta parhaasta koulutustavasta ja sen merkityksestä on varmasti aikaista vielä tehdä, mutta eri opetusten hyviä ja huonoja puolia sekä koulutustarvetta osaa varmasti punnita itse työtä tehnyt henkilö tällä hetkellä parhaiten. Tällä hetkellä sisällön moniosaajia kouluttaa varsinaisesti Diak ja olennaista on tutkia tässä vaiheessa, miten edeltäjäni ja valmistuneet opiskelijat ovat kokeneet vastaavat ongelmatilanteet.

19 19 4. TUTKIELMAN TOTEUTUS 4.1. Tutkielman lähtökohta Jos Diak on toimittajakoulutuksen neuvottelukunnan selvityksen mukaan viestinnän koulutusohjelmista lähimpänä moniosaajan koulutusta, täytyy opintosuunnitelman olla suhteessa kaikkein monipuolisin tai koulutuksen pisin. Koulutus kestää kuitenkin ammattikorkeakouluille yleisen neljä vuotta, missä ajassa tulisi opetella monimediatoimittajan taidot. Tällaisessa vauhdissa ei ehdi opiskella erikoistavia ja syventäviä opintoja ja silloin vaarana on erikoisosaamisen puute. Moniosaaminen ja erikoisosaaminen voidaan kärjistettynä ajatella toistensa vastakohtina. Koulutuksen hyvä puoli on se, että osaa kaikkea, mutta negatiivisesti ajateltuna: osaa kaikkea vähän, mutta ei mitään oikein hyvin. Onko Diakin opiskelijoilla omasta mielestään tarvittavat perustaidot työskennellä moniosaajana? Osaavatko he kaikkea vähän, mutta ei mitään oikein hyvin vai osaavatko he tarpeen mukaan kaikkea tarvittavasti? Tässä tutkielmassa pyrin selvittämään, miten Diakin viestinnän koulutusohjelman monimediatoimittajakoulutus vastaa työelämän käytäntöjä. Tavoite pääpiirteissään on kerätä palautetta opetuksen onnistumisesta ja koota tietoja, joista saattaisi olla hyötyä opintosuunnitelman laatijoille. Tutkielma on toteutettu ainoastaan monimediatoimittajakoulutuksen käyneiden keskuudessa; ts. on pyritty löytämään heidän kannaltaan vastaukset kysymyksiin: Millainen on valmistuneiden ja lähes valmistuneiden medianomien käsitys omasta monimediatoimittajan koulutuksesta verrattuna työelämän asettamiin vaatimuksiin? Mitä ongelmia/puutteita he kokivat opetussuunnitelmassa olevan? Media99:t, eli tammikuussa 1999 opintonsa Diakin viestinnän linjalla aloittaneet opiskelijat, on ensimmäinen vakinaisesta ammattikorkeakoulusta valmistunut/valmistuva vuosikurssi. Kohdistan tutkielman tähän vuosikurssiin, koska he ensimmäisinä ovat aloittaneet uudessa koulutusohjelmassa ja suuntautumisvaihdossa, ennen kuin opetus on ajan myötä hioutunut. Media99:n sijoittuminen työelämään ja työssä osaaminen on jo eräänlaisena todistuksena koulutuksen onnistumisesta.

20 20 Tällaiselle tutkielmalle on tarvetta, koska Diak on lähtenyt kehittelemään koulutusta ja monimediatoimittajan suuntautumisvaihtoehtoa juuri työyhteisöjen tarpeita vastaavaksi kuten edellä on kerrottu. Diak on luonut aivan uuden ja erilaisen koulutusohjelman miltei tyhjälle pohjalle, ja sen takia seurantaa ja tutkimusta koulutuksen onnistumisesta on hyödyllistä tehdä koko ajan. Tutkielma toteutettiin sähköpostikyselynä, mikä lähettiin jokaiselle media99:n opiskelijalle valmistumisesta riippumatta. Myös tutkintoa vaille valmistuneet oppilaat olivat olennaisia tutkielman kannalta, koska oletin heillä olevan jo paljon työkokemusta. Sähköpostin valinta kanavana johtuu siitä, että Diak halusi lain mukaisesti suojata opiskelijoidensa henkilötiedot eli osoitteet ja puhelinnumerot. Oletettavasti tutkimuskohteena olevat henkilöt ovat paremmin tavoitettavissa sähköpostilla muutenkin, kuin perinteisellä postilla, koska he ovat saattaneet muuttaa eri puolille Suomea erilaisissa työ- ja opiskelutehtävissä tai jopa ulkomaille. Suurin osa työskentelee varmasti paljon tietokoneella tai sen läheisyydessä, joten sähköposti on tässäkin suhteessa helpompi tapa vastata verrattuna käsin kirjoittamiseen. Sain koulumme viestinnän yliopettajalta aluksi 13 oppilaan sähköpostiosoitteet. Kahden valmistuneen oppilaan osoitteista ei opettajalla ollut tietoa., ja yksi osoite oli tiedoissa väärin. Lähetin aluksi kyselyn näille 13 oppilaalle saatekirjeineen Neljän päivän kuluttua lähetin kohderyhmälle muistutuksen ja kyselyn uudelleen. Aluksi annoin vastausaikaa vain viikon, mutta koska vastauksia palautui hitaaseen tahtiin, joustin palautuksissa loppuun saakka. Aikataulussa oli joustettava myös siksi, koska kaikki eivät saaneet kyselyä samaan aikaan. Puuttuvat osoitteet sain selville hieman myöhemmin kysymällä muilta oppilailta ja virheellisen osoitteen sain korjattua puhelintiedustelun avulla. Tämän jälkeen lähetin kyselyn näille jäljellä oleville moniosaajille. Lähetin kyselyn kaikkiaan 15 henkilölle, joista 9 palautti kyselyn. Vastauksiin en laske yhtä sähköpostia, missä kohderyhmän henkilö vastasi vain sähköpostiini muutamalla sanalla ja pahoitteli, ettei hänellä ollut kommentoitavaa aiheeseen. Tulosten laskemista vaikeutti osaltaan myös se, etteivät kaikki kyselyn palauttaneet vastanneet kaikkiin kyselyssä olleisiin kysymyksiin.

AHOT- käytäntöjen jalkauttaminen ja jalkautuminen Savoniaammattikorkeakoulussa

AHOT- käytäntöjen jalkauttaminen ja jalkautuminen Savoniaammattikorkeakoulussa AHOT- käytäntöjen jalkauttaminen ja jalkautuminen Savoniaammattikorkeakoulussa Anna-Leena Ruotsalainen AHOT:lla eli aiemmin hankitun osaamisen tunnistamisella ja tunnustamisella tarkoitetaan opiskelijan

Lisätiedot

Kyselyn tuloksia. Kysely Europassin käyttäjille

Kyselyn tuloksia. Kysely Europassin käyttäjille Kysely Europassin käyttäjille Kyselyn tuloksia Kyselyllä haluttiin tietoa Europass-fi nettisivustolla kävijöistä: siitä, miten vastaajat käyttävät Europassia, mitä mieltä he ovat Europassista ja Europassin

Lisätiedot

Täältä tullaan! Nuoret journalistit -tutkimus TAT-ryhmä 2011

Täältä tullaan! Nuoret journalistit -tutkimus TAT-ryhmä 2011 Täältä tullaan! Nuoret journalistit -tutkimus TAT-ryhmä 2011 Nuoret journalistit -tutkimus Nuoret journalistit -tutkimuksessa kiinnostuksen kohteena ovat journalismin uudet sukupolvet. Millainen on tulevien

Lisätiedot

Tohtoreiden uraseurannan tulokset. Urapalvelut

Tohtoreiden uraseurannan tulokset. Urapalvelut Tohtoreiden uraseurannan tulokset Urapalvelut Aarresaaren uraseuranta Aarresaari-verkosto on suomalaisten yliopistojen ura- ja rekrytointipalveluiden yhteistyöverkosto, johon kuuluu 12 yliopistoa Aarresaari

Lisätiedot

Mun tulevaisuus! Nuorisokyselyn ensimmäiset tulokset

Mun tulevaisuus! Nuorisokyselyn ensimmäiset tulokset Mun tulevaisuus! Nuorisokyselyn ensimmäiset tulokset Kyselyn tavoite selvittää nuorten tulevaisuuden suunnitelmia ammattiin, opiskeluun sekä opintojen sisältöihin ja oppimisympäristöihin (Mun koulu!) liittyviä

Lisätiedot

Valmistu töihin! Kuopion opiskelijakyselyn tulokset 23.4.2012

Valmistu töihin! Kuopion opiskelijakyselyn tulokset 23.4.2012 Valmistu töihin! Kuopion opiskelijakyselyn tulokset 23.4.2012 1 Kyselyn toteuttaminen Valmistu töihin! -kyselyn kohderyhmänä olivat Savon ammattija aikuisopistossa sekä Savonia ammattikorkeakoulussa opiskelevat

Lisätiedot

VUOSI VALMISTUMISESTA -SIJOITTUMISSEURANTA JAMKISSA VUONNA 2009 AMK-TUTKINNON SUORITTANEILLE

VUOSI VALMISTUMISESTA -SIJOITTUMISSEURANTA JAMKISSA VUONNA 2009 AMK-TUTKINNON SUORITTANEILLE VUOSI VALMISTUMISESTA -SIJOITTUMISSEURANTA JAMKISSA VUONNA 2009 AMK-TUTKINNON SUORITTANEILLE - KYSELYN TOTEUTUS - KÄSITYKSET AMK-TUTKINNOSTA JA KOULUTUKSESTA - AMK-TUTKINNON TUOTTAMA OSAAMINEN - TYÖLLISTYMISEEN

Lisätiedot

AHOT-menettely. OPISKELIJAN PORTFOLIO-OHJE päivitetty 31.5.2011, 7.2.2012, 30.5.2012 OSAAMISPORTFOLIO

AHOT-menettely. OPISKELIJAN PORTFOLIO-OHJE päivitetty 31.5.2011, 7.2.2012, 30.5.2012 OSAAMISPORTFOLIO OPISKELIJAN PORTFOLIO-OHJE päivitetty 31.5.2011, 7.2.2012, 30.5.2012 OSAAMISPORTFOLIO Aiemmin hankitun osaamisen hyväksymiseksi osaksi opintoja Opiskelijan nimi Vuosikurssi ja suuntautumisvaihtoehto/ Yamk

Lisätiedot

Opinnot antavat sinulle valmiuksia toimia erilaisissa yritysten, julkishallinnon tai kolmannen sektorin asiantuntija- ja esimiestehtävissä.

Opinnot antavat sinulle valmiuksia toimia erilaisissa yritysten, julkishallinnon tai kolmannen sektorin asiantuntija- ja esimiestehtävissä. OPETUSSUUNNITELMA, johtaminen ja liiketoimintaosaaminen Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto antaa sinulle vankan kehittämisosaamisen. Syvennät johtamisen ja liiketoiminnan eri osa-alueiden

Lisätiedot

OPINTOKYSELY 2014. Tämä on Inkubion vuoden 2014 opintokysely

OPINTOKYSELY 2014. Tämä on Inkubion vuoden 2014 opintokysely OPINTOKYSELY 2014 Tämä on Inkubion vuoden 2014 opintokysely Inkubio on saanut ensimmäiset uuden kandidaattiohjelman mukaiset opiskelijat fuksien myötä ja korkeakoulun päässä sorvataan paraikaa maisteriuudistusta.

Lisätiedot

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi Network to Get Work Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students www.laurea.fi Ohje henkilöstölle Instructions for Staff Seuraavassa on esitetty joukko tehtäviä, joista voit valita opiskelijaryhmällesi

Lisätiedot

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 13.9.2012 Seinäjoki

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 13.9.2012 Seinäjoki Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 13.9.2012 Seinäjoki 1 Kyselyn toteuttaminen Valmistu töihin! -Seinäjoen raportissa käsitellään sekä Tamperelaisten että Seinäjokelaisten nuorten vastauksia.

Lisätiedot

Harjoittelijoiden palaute yliopiston tukemasta harjoittelusta 2012

Harjoittelijoiden palaute yliopiston tukemasta harjoittelusta 2012 Harjoittelijoiden palaute yliopiston tukemasta harjoittelusta 2012 Urapalvelut/ Susan Blomberg Yliopisto tukee opiskelijoidensa työharjoittelua myöntämällä harjoittelutukea tutkintoon sisällytettävään

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU AIKUISKOULUTUS

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU AIKUISKOULUTUS AIKUISKOULUTUS OPISKELIJAPALAUTEKYSELYIDEN TULOKSET 2009 Tyytyväisyysindeksi on saatu laskemalla täysin ja osittain vastausten prosenttiosuudet yhteen. Jos tyytyväisyysindeksi on alle 50 %, se on merkitty

Lisätiedot

Futurex. Helmikuu 2011 Tuire Palonen

Futurex. Helmikuu 2011 Tuire Palonen Futurex Helmikuu 2011 Tuire Palonen Missio! Korkea-asteen täydennyskoulutuksen tehtävänä on yhdessä työympäristöjen oman toiminnan kanssa pitää huolta siitä että koulutus, tutkimus ja työelämässä hankittu

Lisätiedot

Sinustako tulevaisuuden opettaja?

Sinustako tulevaisuuden opettaja? Sinustako tulevaisuuden opettaja? Esityksen sisältö Sinustako tulevaisuuden opettaja? Aineenopettajaksi Kielten aineenopettajaksi Opettajankoulutuksessa Sinulla on mahdollisuus vaikuttaa siihen, millaisessa

Lisätiedot

RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla

RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla TURUN YLIOPISTO Hoitotieteen laitos RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla Pro gradu -tutkielma, 34 sivua, 10 liitesivua

Lisätiedot

Veli-Matti Taskila asiantuntija Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntien liitto SAMOK ry. etunimi.sukunimi@samok.fi

Veli-Matti Taskila asiantuntija Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntien liitto SAMOK ry. etunimi.sukunimi@samok.fi 1 Veli-Matti Taskila asiantuntija Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntien liitto SAMOK ry. etunimi.sukunimi@samok.fi AMMATTIKORKEAKOULUOPINTOJEN HARJOITTELU OPISKELIJAN SILMIN "Harjoittelun tavoitteena

Lisätiedot

MYYNTI- VALMENNUKSEN OSTAJAN OPAS MIISA HELENIUS - POINTVENUE

MYYNTI- VALMENNUKSEN OSTAJAN OPAS MIISA HELENIUS - POINTVENUE MYYNTI- VALMENNUKSEN OSTAJAN OPAS MIISA HELENIUS - POINTVENUE 8 ASIAA, JOTKA KANNATTAA HUOMIOIDA, KUN OSTAA MYYNTI- VALMENNUSTA 8 ASIAA, JOKTA KANNATTAA HUOMIOIDA KUN OSTAA MYYNTI- VALMENNUSTA Olen kerännyt

Lisätiedot

Kotimainen kirjallisuus

Kotimainen kirjallisuus Kotimainen kirjallisuus Kysely lähetettiin 80 kotimaisen kirjallisuuden alumnille, joista 27 vastasi. Vastausprosentti oli 34 %. Vastaajista 89 % on naisia. Vastaajien keski-ikä on 35 vuotta. Opintojen

Lisätiedot

1. Oppimisen ohjaamisen osaamisalue. o oppijaosaaminen o ohjausteoriaosaaminen o ohjausosaaminen. 2. Toimintaympäristöjen kehittämisen osaamisalue

1. Oppimisen ohjaamisen osaamisalue. o oppijaosaaminen o ohjausteoriaosaaminen o ohjausosaaminen. 2. Toimintaympäristöjen kehittämisen osaamisalue Sivu 1 / 5 Tässä raportissa kuvaan Opintojen ohjaajan koulutuksessa oppimaani suhteessa koulutukselle asetettuihin tavoitteisiin ja osaamisalueisiin. Jokaisen osaamisalueen kohdalla pohdin, miten saavutin

Lisätiedot

Sosiaalisen median käyttö autokaupassa. Autoalan Keskusliitto ry 3/2012 Yhdessä Aalto Yliopisto, Helsingin kauppakorkeakoulu opiskelijatiimi

Sosiaalisen median käyttö autokaupassa. Autoalan Keskusliitto ry 3/2012 Yhdessä Aalto Yliopisto, Helsingin kauppakorkeakoulu opiskelijatiimi Sosiaalisen median käyttö autokaupassa Autoalan Keskusliitto ry 3/1 Yhdessä Aalto Yliopisto, Helsingin kauppakorkeakoulu opiskelijatiimi Sosiaalinen media suomessa Kaikista suomalaisista yli % on rekisteröitynyt

Lisätiedot

Opinnoista Osaajaksi hankkeessa aikaansaatua:

Opinnoista Osaajaksi hankkeessa aikaansaatua: Opinnoista Osaajaksi hankkeessa aikaansaatua: Varhaiskasvatuksen pilotin tulokset ja oppilaitosyhteistyön tulevaisuus 9.2.2012 PKS-KOKO Riikka Heloma, työvoimasuunnittelija, Sosiaalivirasto, Helsingin

Lisätiedot

MATKAILUALAN KOULUTUS

MATKAILUALAN KOULUTUS Master s Degree Programme in Tourism MATKAILUALAN KOULUTUS 90 op OPINTOSUUNNITELMA 2014 2016 Opintojen lähtökohdat Työelämän toimintaympäristön nopeat muutokset, toimintojen kansainvälistyminen sekä taloutemme

Lisätiedot

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO Alla oleva kaavio kuvastaa tehdyn testin tuloksia eri osa-alueilla. Kaavion alla on arviot tilanteestasi koskien henkilökohtaisia ominaisuuksiasi, kokemusta ja osaamista, markkinoita

Lisätiedot

Savonlinnan kaupunki 2013

Savonlinnan kaupunki 2013 Savonlinnan kaupunki 2013 Kuntasi työhyvinvointisyke Yleistä kyselystä Savonlinnan kaupungin työhyvinvointikyselyssä kartoitettiin organisaation palveluksessa olevien työntekijöiden työhyvinvointi ja siinä

Lisätiedot

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita!

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Vuoden 2013 aikana 359 Turun yliopiston opiskelijaa suoritti yliopiston rahallisesti tukeman harjoittelun. Sekä harjoittelun suorittaneilta opiskelijoilta

Lisätiedot

Kirjastoalan koulutuksen vastaavuus uusiin tavoitteisiin ARI HAASIO YLIOPETTAJA SEINÄJOEN AMMATTIKORKEAKOULU

Kirjastoalan koulutuksen vastaavuus uusiin tavoitteisiin ARI HAASIO YLIOPETTAJA SEINÄJOEN AMMATTIKORKEAKOULU Kirjastoalan koulutuksen vastaavuus uusiin tavoitteisiin ARI HAASIO YLIOPETTAJA SEINÄJOEN AMMATTIKORKEAKOULU Mitä meiltä vaaditaan? Kirjastoalan teoreettisen perustan hallinta informaatiotutkimuksen lainalaisuuksien

Lisätiedot

AMIS-tutkimuksen tuloksia nivelvaiheiden näkökulmasta

AMIS-tutkimuksen tuloksia nivelvaiheiden näkökulmasta AMIS-tutkimuksen tuloksia nivelvaiheiden näkökulmasta M/S Mariella 4.5.2017 Suomen Opiskelija-Allianssi - OSKU ry Maiju Korhonen #AMIS2016 Mikä on AMIS-tutkimus? Miten aineistonkeruu toteutettiin? Mitkä

Lisätiedot

SOSIAALITYÖKOULUTUKSEN VALTAKUNNALLISET OSAAMISTAVOITTEET

SOSIAALITYÖKOULUTUKSEN VALTAKUNNALLISET OSAAMISTAVOITTEET SOSIAALITYÖKOULUTUKSEN VALTAKUNNALLISET OSAAMISTAVOITTEET Jyväskylän kommentit Kevätseminaari 15-16.5.2017 Mikä yliopistomme koulutuksessa on kuvauksen mukaista? Sosiaalityön ops 2017-2020 hyväksytty huhtikuussa

Lisätiedot

Osaamistarpeet toimitustyössä. Kyselytutkimuksen tulokset SJL VKL 24.1.2012

Osaamistarpeet toimitustyössä. Kyselytutkimuksen tulokset SJL VKL 24.1.2012 Osaamistarpeet toimitustyössä Kyselytutkimuksen tulokset SJL VKL 24.1.2012 1 Johdanto Suomen Journalistiliiton ja Viestinnän Keskusliiton koulutustyöryhmä tekivät touko lokakuun aikana 2011 kolme samansisältöistä

Lisätiedot

Vinkkejä hankeviestintään

Vinkkejä hankeviestintään Vinkkejä hankeviestintään Viestintä vs. tiedottaminen Tiedon siirto ja vaihdanta kokonaisuutena Kanavina esim. nettisivut, intrat, uutiskirjeet, esitteet ja logot, kokoukset ja tilaisuudet, sosiaalinen

Lisätiedot

Vaasan yliopisto kouluttaa uusia terminologian asiantuntijoita

Vaasan yliopisto kouluttaa uusia terminologian asiantuntijoita Vaasan yliopisto kouluttaa uusia terminologian asiantuntijoita Anita Nuopponen Vaasan yliopisto, viestintätieteet Anita.Nuopponen@uv a.f i Sisältö Terminologiaoppia 36 vuotta Vaasan yliopistossa Teknisen

Lisätiedot

Etätyökysely henkilöstöstölle 22.1.-2.2.2015

Etätyökysely henkilöstöstölle 22.1.-2.2.2015 Etätyökysely henkilöstöstölle 22.1.-2.2.2015 Olen kokenut etätyön hyväksi työskentelytavaksi Saan etätyöpäivän aikana pääosin tehtyä suunnittelemani työt Ohjeistus etätyön tekemiseen on ollut riittävää

Lisätiedot

FSD1217 Ammatti, sukupuoli ja työmarkkinat : aineistot 1983-1991

FSD1217 Ammatti, sukupuoli ja työmarkkinat : aineistot 1983-1991 KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD Ammatti, sukupuoli ja työmarkkinat : aineistot - Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata

Lisätiedot

Perusopetuksen yleiset valtakunnalliset tavoitteet ovat seuraavat:

Perusopetuksen yleiset valtakunnalliset tavoitteet ovat seuraavat: Maailma muuttuu - miten koulun pitäisi muuttua? Minkälaista osaamista lapset/ nuoret tarvitsevat tulevaisuudessa? Valtioneuvosto on päättänyt perusopetuksen valtakunnalliset tavoitteet ja tuntijaon. Niiden

Lisätiedot

Opinnäytetyöhankkeen työseminaarin avauspuhe 20.4.2006 Stadiassa Hoitotyön koulutusjohtaja Elina Eriksson

Opinnäytetyöhankkeen työseminaarin avauspuhe 20.4.2006 Stadiassa Hoitotyön koulutusjohtaja Elina Eriksson 1 Opinnäytetyöhankkeen työseminaarin avauspuhe 20.4.2006 Stadiassa Hoitotyön koulutusjohtaja Elina Eriksson Arvoisa ohjausryhmän puheenjohtaja rehtori Lauri Lantto, hyvä työseminaarin puheenjohtaja suomen

Lisätiedot

Verkostoituvat tietojärjestelmälääkärit

Verkostoituvat tietojärjestelmälääkärit Verkostoituvat tietojärjestelmälääkärit FILIP SCHEPERJANS, LT NEUROLOGIAN ERIKOISLÄÄKÄRI, HYKS TIETOJÄRJESTELMÄLÄÄKÄREIDEN ALAOSASTON JOHTOKUNNAN PJ, SUOMEN LÄÄKÄRILIITTO Lääkäreiden rooli terveydenhuollon

Lisätiedot

Kevään 2014 valmistumiskyselyn tulokset Loviisa. TRENDIT, N=68, vastausprosentti keskimäärin 62, 01.05.2010-31.05.2014 Ajankohta: 11.8.

Kevään 2014 valmistumiskyselyn tulokset Loviisa. TRENDIT, N=68, vastausprosentti keskimäärin 62, 01.05.2010-31.05.2014 Ajankohta: 11.8. Kevään 2014 valmistumiskyselyn tulokset Loviisa TRENDIT, N=68, vastausprosentti keskimäärin 62, 01.05.2010-31.05.2014 Ajankohta: 11.8.2014 10:31:45 2014 TULOKSET N=18, vastausprosentti keskimäärin 60,

Lisätiedot

Ota suunta Lahden ammattikorkeakouluun!

Ota suunta Lahden ammattikorkeakouluun! Ota suunta Lahden ammattikorkeakouluun! Lahden ammattikorkeakoulu Muotoiluinstituutti Uusi valokuva -erikoistumisopinnot Opinto-opas 2006-2007 UUSI VALOKUVA -ERIKOISTUMISOPINNOT 30 OP Erikoistumisopinnot

Lisätiedot

Yrittäjyys ja liiketoimintaosaaminen Tradenomi (Ylempi AMK) Master of Business Administration

Yrittäjyys ja liiketoimintaosaaminen Tradenomi (Ylempi AMK) Master of Business Administration Tradenomi (Ylempi AMK) Master of Business Administration Koulutusohjelman tuottama tutkinto Tradenomi (Ylempi AMK) on ylempi korkeakoulututkinto, joka tuottaa saman pätevyyden julkisen sektorin virkaan

Lisätiedot

Jatko-opintoja ruotsista kiinnostuneille

Jatko-opintoja ruotsista kiinnostuneille Jatko-opintoja ruotsista kiinnostuneille Opiskeluvaihtoehtoja yliopistossa (n.5v.) ja ammattikorkeakoulussa (n. 3,5v.) Yliopistossa keskitytään enemmän teoriaan, amk:ssa käytäntöön mm. erilaisten työelämäprojektien

Lisätiedot

Verkossa opiskelu vaatii opiskelijalta paljon aktiivisuutta ja kykyä työskennellä itsenäisesti

Verkossa opiskelu vaatii opiskelijalta paljon aktiivisuutta ja kykyä työskennellä itsenäisesti Verkossa opiskelu vaatii opiskelijalta paljon aktiivisuutta ja kykyä työskennellä itsenäisesti Opiskelijoiden kokemuksia oppimisesta ITK 2010 seminaari; Hämeenlinna Soile Bergström Opintojakson esittely

Lisätiedot

Kysely sosiaalityö pääaineena vuosina valmistuneille

Kysely sosiaalityö pääaineena vuosina valmistuneille Kysely sosiaalityö pääaineena vuosina 2005-2007 valmistuneille TAUSTATIEDOT 1) Sukupuoli nmlkj mies nmlkj nainen 2) Opintojen aloitusvuosi 3) Valmistumisvuosi 4) Millä perusteella valitsit opiskelupaikkasi?

Lisätiedot

SOSIAALINEN MEDIA TYÖSSÄOPPIMISEN TUKENA HEVOSTALOUDEN PERUSTUTKINTOKOULUTUKSESSA

SOSIAALINEN MEDIA TYÖSSÄOPPIMISEN TUKENA HEVOSTALOUDEN PERUSTUTKINTOKOULUTUKSESSA SOSIAALINEN MEDIA TYÖSSÄOPPIMISEN TUKENA HEVOSTALOUDEN PERUSTUTKINTOKOULUTUKSESSA Tervetuloa vastaamaan kyselyyni, jossa selvitän hevostalousoppilaitosten opetushenkilöstön kiinnostusta sosiaalisen median

Lisätiedot

Kansainvälisen opinnäytetyöryhmän ohjaus kokemuksia ja havaintoja. Outi Kivirinta Rovaniemen ammattikorkeakoulu

Kansainvälisen opinnäytetyöryhmän ohjaus kokemuksia ja havaintoja. Outi Kivirinta Rovaniemen ammattikorkeakoulu Kansainvälisen opinnäytetyöryhmän ohjaus kokemuksia ja havaintoja Outi Kivirinta Rovaniemen ammattikorkeakoulu Thesis Support Group for RAMK s EDP students Taustaa: Opinnäytetyö oli havaittu tulpaksi valmistumiselle

Lisätiedot

Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa, jonka tavoitteena on parantaa silmän-käden yhteistyötä ja

Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa, jonka tavoitteena on parantaa silmän-käden yhteistyötä ja Leikkiä oppia liikkua harjoitella syödä nukkua terapia koulu päiväkoti kerho ryhmä haluta inhota tykätä jaksaa ei jaksa Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa,

Lisätiedot

4.4.2013 SIJOITTUMISKYSELY NUORISO- JA VAPAA-AJANOHJAUKSEN PERUSTUTKINTO- KOULUTUKSESTA VUOSINA 2008 2012 VALMISTUNEILLE

4.4.2013 SIJOITTUMISKYSELY NUORISO- JA VAPAA-AJANOHJAUKSEN PERUSTUTKINTO- KOULUTUKSESTA VUOSINA 2008 2012 VALMISTUNEILLE 1 G6 Opistot/ Mari Uusitalo RAPORTTI 4.4.2013 SIJOITTUMISKYSELY NUORISO- JA VAPAA-AJANOHJAUKSEN PERUSTUTKINTO- KOULUTUKSESTA VUOSINA 2008 2012 VALMISTUNEILLE Sijoittumiskyselyn kohderyhmä Sijoittumiskyselyn

Lisätiedot

Graafisen suunnittelun koulutusohjelmassa (TaM) vaadittavat opinnot / Tutkintovaatimukset 2013-2014

Graafisen suunnittelun koulutusohjelmassa (TaM) vaadittavat opinnot / Tutkintovaatimukset 2013-2014 1 (5) Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu Median laitos Graafisen suunnittelun koulutusohjelma (TaM) Henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS) Graafisen suunnittelun koulutusohjelmassa

Lisätiedot

Lyhyen videotyöpajan ohjelma (90 min)

Lyhyen videotyöpajan ohjelma (90 min) Lyhyen videotyöpajan ohjelma (90 min) Päätarkoitus: - Lyhyiden selitysvideoiden tuotanto (max 3 minuuttia) yksinkertaisin keinoin Selitysvideoiden tuottaminen edistää reflektioprosessia liittyen omaan

Lisätiedot

Lapin Rovaniemen moduuli 2 verkko-opiskelijoiden kysymyksiä tetoimiston virkailijoiden tapaamiseen AC-huoneessa:

Lapin Rovaniemen moduuli 2 verkko-opiskelijoiden kysymyksiä tetoimiston virkailijoiden tapaamiseen AC-huoneessa: Lapin Rovaniemen moduuli 2 verkko-opiskelijoiden kysymyksiä tetoimiston virkailijoiden tapaamiseen AC-huoneessa: Koulutukseen ja Te-toimiston rooliin liittyviä kysymykset: 1. Olen yli 30-vuotias mutta

Lisätiedot

Eväitä hankkeesta tiedottamiselle. Kenelle, mitä, miksi ja miten? Aino Kivelä / CIMO 2015

Eväitä hankkeesta tiedottamiselle. Kenelle, mitä, miksi ja miten? Aino Kivelä / CIMO 2015 Eväitä hankkeesta tiedottamiselle Kenelle, mitä, miksi ja miten? Aino Kivelä / CIMO 2015 Miksi tiedottaa (median kautta)? Tulosten levittäminen on osa hanketta Hankkeen tulokset saadaan nopeasti ja tasapuolisesti

Lisätiedot

Työpaikkaosaamisen kehittämisen malli monikulttuurisille työpaikoille

Työpaikkaosaamisen kehittämisen malli monikulttuurisille työpaikoille Työpaikkaosaamisen kehittämisen malli monikulttuurisille työpaikoille Mitä on osaaminen ja osaamisen kehittäminen työssä? Työpaikoilla eletään jatkuvassa muutoksessa. Asiakkaiden tarpeet muuttuvat ja työpaikalla

Lisätiedot

Haastateltavan nimi: Ajankohta: Tehtävä: Valmistaudu haastatteluun ja varmista, että sinulla on selkeä näkemys/vastaus seuraaviin kysymyksiin?

Haastateltavan nimi: Ajankohta: Tehtävä: Valmistaudu haastatteluun ja varmista, että sinulla on selkeä näkemys/vastaus seuraaviin kysymyksiin? TYÖPAIKKAHAASTATTELU Voit käyttää tätä työpaikkahaastattelun käsikirjoitusta apuna haastattelutilanteessa. Tulosta käsikirjoitus ja tee omia merkintöjä ennen haastattelua, sen kuluessa ja haastattelun

Lisätiedot

Sijoittumisen yhteisseuranta

Sijoittumisen yhteisseuranta Sijoittumisen yhteisseuranta Seuraavat korkeakoulut keräsivät vuonna 2009 yhteistyössä tietoa valmistuneistaan Jyväskylän yliopisto Lapin yliopisto Turun yliopisto Turun kauppakorkeakoulu Åbo Akademi Hämeen

Lisätiedot

Oppilaiden motivaation ja kiinnostuksen lisääminen matematiikan opiskeluun ja harrastamiseen. Pekka Peura 28.01.2012

Oppilaiden motivaation ja kiinnostuksen lisääminen matematiikan opiskeluun ja harrastamiseen. Pekka Peura 28.01.2012 Oppilaiden motivaation ja kiinnostuksen lisääminen matematiikan opiskeluun ja harrastamiseen Pekka Peura 28.01.2012 MOTIVAATIOTA JA AKTIIVISUUTTA LISÄÄVÄN OPPIMISYMPÄRISTÖN ESITTELY (lisätietoja maot.fi)

Lisätiedot

Haastattelututkimus Martti Kettunen 2006

Haastattelututkimus Martti Kettunen 2006 Haastattelututkimus 26 Kymenlaakson ammattikorkeakoulussa vuosina 1996-22 aloittaneiden elektroniikan koulutusohjelmasta valmistuneiden insinöörien tutkinnon osuvuus ja työhön sijoittuminen Kymenlaakson

Lisätiedot

Urakirja opiskelijoille ja valmistuneille. Osa II. 8 askelta urapolullani

Urakirja opiskelijoille ja valmistuneille. Osa II. 8 askelta urapolullani This tool was created by Urakirja opiskelijoille ja valmistuneille Osa II 8 askelta urapolullani Yhteystiedot Nimi: Osoite: Puhelin: Matkapuh: Email: Tuutorini / Ohjaajani: Osoite: Puhelin: Matkapuh: Email:

Lisätiedot

Savonian opiskelijaintra Reppu. Viestintäpäällikkö Petteri Alanko 25.3.2014

Savonian opiskelijaintra Reppu. Viestintäpäällikkö Petteri Alanko 25.3.2014 Savonian opiskelijaintra Reppu Viestintäpäällikkö Petteri Alanko 25.3.2014 Sisältö: - mistä lähdettiin - Reppu nyt - Ajatuksia tulevaisuudesta Savonia pähkinänkuoressa Yksi Suomen suurimmista ja monialaisimmista

Lisätiedot

Tukikeskustelukoulutus. Tukikeskustelutyökaluna Olen jotain erityistä (Peter Vermeulen) Sari Kujanpää Psykologi, psykoterapeutti (VET)

Tukikeskustelukoulutus. Tukikeskustelutyökaluna Olen jotain erityistä (Peter Vermeulen) Sari Kujanpää Psykologi, psykoterapeutti (VET) Tukikeskustelukoulutus Tukikeskustelutyökaluna Olen jotain erityistä (Peter Vermeulen) Sari Kujanpää Psykologi, psykoterapeutti (VET) Peter Vermeulen Olen jotakin erityistä Kuinka kertoa lapsille ja nuorille

Lisätiedot

FSD2072 Tampereen yliopistossa vuonna 1997 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään

FSD2072 Tampereen yliopistossa vuonna 1997 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2072 ssa vuonna 1997 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään sijoittuminen Kyselylomaketta

Lisätiedot

Kirja on jaettu kahteen osaan: varsinaiseen- ja lisätieto-osioon. Varsinainen

Kirja on jaettu kahteen osaan: varsinaiseen- ja lisätieto-osioon. Varsinainen Alkusanat Tämän tieto- ja viestintätekniikan oppikirjan ensimmäinen versio (1. painos) syntyi vuonna 2006 Jyväskylän yliopiston tietotekniikan laitokselle tekemäni pro gradu -tutkielmani yhteydessä. Tutkimuksessani

Lisätiedot

NEUVOA-ANTAVA KYSELY 2010

NEUVOA-ANTAVA KYSELY 2010 NEUVOA-ANTAVA KYSELY 2010 PALTAMON YRITTÄJIEN JA YRITTÄJÄJÄRJESTÖN YHTEISTYÖ TYÖVOIMATALON KANSSA Kysely postitettu 27.10.2010 Kyselyn saanut n. 111 yritystä (n=111) Yhteistyössä Kainuun Yrittäjien kanssa

Lisätiedot

Kysely 1.vuoden opiskelijoille 2016

Kysely 1.vuoden opiskelijoille 2016 Kysely 1.vuoden opiskelijoille 2016 1. Mistä sait tietoa Helsingin Konservatorion ammatillisesta koulutuksesta? 2. Miksi hait Helsingin Konservatorion ammatilliseen koulutukseen? (tärkeimmät syyt) Vastaajien

Lisätiedot

Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto

Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto NUORTEN KOULUTUKSEN VALMISTUVIEN OPISKELIJOIDEN PALAUTE KEVÄT 2015 Vastausprosentti: 79,9 % Työ, työnhaku ja työllistyminen 1. Mikä seuraavista vaihtoehdoista kuvaa

Lisätiedot

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 3.10.2012 Rovaniemi

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 3.10.2012 Rovaniemi Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 3.10.2012 Rovaniemi 1 Kyselyn toteuttaminen Valmistu töihin! Lapin alueen kyselyn kohderyhmänä olivat Rovaniemellä ja Kemi-Torniossa opiskelevat nuoret. Vastaajat

Lisätiedot

Suoritettava tutkinto. Valmistuvan työtehtäviä. Opintojen toteutus. OPETUSSUUNNITELMA Medianomi (AMK), monimuotototeutus

Suoritettava tutkinto. Valmistuvan työtehtäviä. Opintojen toteutus. OPETUSSUUNNITELMA Medianomi (AMK), monimuotototeutus OPETUSSUUNNITELMA Medianomi (AMK), monimuotototeutus Media-alan monimuotototeutuksessa syvennyt kuvalliseen viestintään. Opinnoissasi paneudut kuvalliseen ilmaisuun ja visuaaliseen viestintään soveltamalla

Lisätiedot

Ääni toimitukselle. Toimituskyselyt kehitysideoiden kartoittajana

Ääni toimitukselle. Toimituskyselyt kehitysideoiden kartoittajana Ääni toimitukselle Toimituskyselyt kehitysideoiden kartoittajana TOIMI-hanke, päätösseminaari 6.11.2014 Aurora Airaskorpi Projektitutkija, Media Concepts Research Group @aairaskorpi auroraairaskorpi.com

Lisätiedot

Verkkoviestintäkartoitus

Verkkoviestintäkartoitus Verkkoviestintäkartoitus 9.2.2015 Minna Helynen minna.helynen@tampere.fi http://www.tyollisyysportti.fi/seutunuotta https://www.facebook.com/seutunuotta @seutunuotta http://takuullatekemista.blogspot.fi/

Lisätiedot

Sukunimi Kutsumanimi Ryhmä Hetu Sähköpostiosoite. OPINTOKOKONAISUUS / OPINTOJAKSO, JOSTA AHOT menettelyä haetaan. Opiskelija täyttää

Sukunimi Kutsumanimi Ryhmä Hetu Sähköpostiosoite. OPINTOKOKONAISUUS / OPINTOJAKSO, JOSTA AHOT menettelyä haetaan. Opiskelija täyttää 1 OSAAMISEN OSOITTAMINEN, AHOT menettely A OPISKELIJAN TIEDOT Opiskelija täyttää. Lomake palautetaan yhdessä osaamisportfolion (liitteineen) kanssa AHOT menettelyä koskevan opintokokonaisuuden / opintojakson

Lisätiedot

Lukio.fi. Laura Simik Pääsihteeri Suomen Lukiolaisten Liitto

Lukio.fi. Laura Simik Pääsihteeri Suomen Lukiolaisten Liitto Lukio.fi Laura Simik Pääsihteeri Suomen Lukiolaisten Liitto Liikkeelle lähtö Ajatus1 Tavaa o n g e l m a Lukio.fi = commodore64 Sivusto yhtä aikansa elänyt ja viihdyttävä kuin otsapermis tai NKOTB Julkaisujärjestelmä

Lisätiedot

Hakemus Työhakemus. Työhakemus - Aloitus. Virallinen, vastaanottaja mies, nimi tuntematon. Virallinen, vastaanottaja nainen, nimi tuntematon

Hakemus Työhakemus. Työhakemus - Aloitus. Virallinen, vastaanottaja mies, nimi tuntematon. Virallinen, vastaanottaja nainen, nimi tuntematon - Aloitus Hyvä Herra, Virallinen, vastaanottaja mies, nimi tuntematon Hyvä Rouva, Virallinen, vastaanottaja nainen, nimi tuntematon Hyvä Herra, Hyvä Rouva, Hyvä vastaanottaja, Hyvä vastaanottaja, Virallinen,

Lisätiedot

Kuka on arvokas? Liite: EE2015_kuka on arvokas_tulosteet.pdf tulosta oppilaiden lomakkeet tehtäviin 1 ja 2.

Kuka on arvokas? Liite: EE2015_kuka on arvokas_tulosteet.pdf tulosta oppilaiden lomakkeet tehtäviin 1 ja 2. Kuka on arvokas? Jotta voisimme ymmärtää muiden arvon, on meidän ymmärrettävä myös oma arvomme. Jos ei pidä itseään arvokkaana on vaikea myös oppia arvostamaan muita ihmisiä, lähellä tai kaukana olevia.

Lisätiedot

KOULUTUKSEN YHTEYTTÄ ALAN AMMATTIEN TYÖNKUVIIN ON VAIKEA NÄHDÄ

KOULUTUKSEN YHTEYTTÄ ALAN AMMATTIEN TYÖNKUVIIN ON VAIKEA NÄHDÄ KOULUTUKSEN YHTEYTTÄ ALAN AMMATTIEN TYÖNKUVIIN ON VAIKEA NÄHDÄ Studentum.fi:n tutkimus koulutukseen hakeutumisesta keväällä 2013 TIETOA TUTKIMUKSESTA Studentum.fi Studentum.fi aloitti toimintansa vuoden

Lisätiedot

Tanja Saarenpää Pro gradu-tutkielma Lapin yliopisto, sosiaalityön laitos Syksy 2012

Tanja Saarenpää Pro gradu-tutkielma Lapin yliopisto, sosiaalityön laitos Syksy 2012 Se on vähän niin kuin pallo, johon jokaisella on oma kosketuspinta, vaikka se on se sama pallo Sosiaalityön, varhaiskasvatuksen ja perheen kokemuksia päiväkodissa tapahtuvasta moniammatillisesta yhteistyöstä

Lisätiedot

Sijoittumisseuranta 2013 Vuonna 2012 maisteriksi valmistuneiden tilanne ja mielipiteet vuoden 2013 lopulla

Sijoittumisseuranta 2013 Vuonna 2012 maisteriksi valmistuneiden tilanne ja mielipiteet vuoden 2013 lopulla Sijoittumisseuranta 13 Vuonna 12 maisteriksi valmistuneiden tilanne ja mielipiteet vuoden 13 lopulla Jyväskylän yliopisto - koko aineisto (kyselyn vastausprosentti 4 %) Jari Penttilä Jyväskylän yliopisto/työelämäpalvelut

Lisätiedot

Hakemus Työhakemus. Työhakemus - Aloitus. Hyvä Herra, Virallinen, vastaanottaja mies, nimi tuntematon

Hakemus Työhakemus. Työhakemus - Aloitus. Hyvä Herra, Virallinen, vastaanottaja mies, nimi tuntematon - Aloitus Hyvä Herra, Virallinen, vastaanottaja mies, nimi tuntematon Hyvä Rouva, Virallinen, vastaanottaja nainen, nimi tuntematon Hyvä vastaanottaja, Virallinen, vastaanottajan nimi ja sukupuoli tuntematon

Lisätiedot

Kurssipalaute HTKP103 Johdanto tieto- ja viestintäteknologiaan, harjoitukset, syksy 2015

Kurssipalaute HTKP103 Johdanto tieto- ja viestintäteknologiaan, harjoitukset, syksy 2015 Kyselyyn vastanneiden määrä: 88/0 Kurssipalaute HTKP103 Johdanto tieto- ja viestintäteknologiaan, harjoitukset, syksy 2015 OPETUS JA TYÖSKENTELYTAVAT Vastaa seuraaviin väittämiin asteikolla 1-5 Kurssilla

Lisätiedot

RAKSAN KESÄTYÖKYSELY 2010

RAKSAN KESÄTYÖKYSELY 2010 1 RAKSAN KESÄTYÖKYSELY 2010 20 kysymystä sisältänyt kysely toteutettiin sähköisesti 2.12.2009 12.1.2010 Tieto kyselystä lähetettiin sähköpostitse TARAKI:n jäsenille ja sitä mainostettiin koko TTY:n sähköisessä

Lisätiedot

Vastaavan hoitajan pätevyyteen ja anniskelupassiin liittyviä yleisimpiä kysymyksiä

Vastaavan hoitajan pätevyyteen ja anniskelupassiin liittyviä yleisimpiä kysymyksiä Vastaavan hoitajan pätevyyteen ja anniskelupassiin liittyviä yleisimpiä kysymyksiä Kysymys: Kuka saa järjestää kokeita anniskelupassin saamiseksi? Vastaus: Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen (1371/2002

Lisätiedot

Aineopettajaliitto AOL ry LAUSUNTO

Aineopettajaliitto AOL ry LAUSUNTO OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ PL 29 00023 VALTIONEUVOSTO lukiontuntijako@minedu.fi Aineopettajaliiton (AOL ry) lausunto lukiokoulutuksen yleisten valtakunnallisten tavoitteiden ja tuntijaon uudistamista

Lisätiedot

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Kysely vuoden 2011 aikana AMKtutkinnon Jyväskylän ammattikorkeakoulusta suorittaneille Kyselyn toteutus ja vastaajat Vuoden 2011 aikana JAMKissa suoritettiin

Lisätiedot

OPINTOKYSELYN KOOSTE 2015

OPINTOKYSELYN KOOSTE 2015 ry Toni Kangas 16. elokuu 2015 Opintomestari 2015 Julkinen OPINTOKYSELYN KOOSTE 2015 AALTO-YLIOPISTON SÄHKÖINSINÖÖRIKILTA RY SISÄLLYS Kaavioista... 1 Taustatiedot... 1 Uusi kandidaattiohjelma... 2 Vanha

Lisätiedot

Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä.

Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä. 1 Lapsen nimi: Ikä: Haastattelija: PVM: ALKUNAUHOITUS Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä. OSA

Lisätiedot

Ammattitaitoista työvoimaa yhteistyöllä -projekti

Ammattitaitoista työvoimaa yhteistyöllä -projekti YHDEKSÄN N + 1 KYSYMYSTÄ YSEILLE Pohjois-Karjalan kauppakamari ja Pohjois-Karjalan Aikuisopisto toteuttivat 13.-24.11.2006 Yhdeksän + 1 kysymystä yseille internetkyselyn Pohjois-Karjalan peruskoulujen

Lisätiedot

JUPINAVIIKOT Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Luonnonvara-ala. Julkinen Raportti ei sisällä nimi- eikä tunnistetietoja.

JUPINAVIIKOT Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Luonnonvara-ala. Julkinen Raportti ei sisällä nimi- eikä tunnistetietoja. JUPINAVIIKOT 2017 Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Luonnonvara-ala Julkinen Raportti ei sisällä nimi- eikä tunnistetietoja Veera Heinonen Opiskelijakunta JAMKO SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO...

Lisätiedot

Mitä kuuluu. politiikan journalismille?

Mitä kuuluu. politiikan journalismille? Mitä kuuluu politiikan journalismille? Politiikan toimittajien jäsenkyselyn tulokset Jukka Vahti Jäsenkysely Toteutettiin touko kesäkuussa 2014 sähköpostitse 49 vastaajaa yhdistyksen 132 jäsenestä vapaamuotoinen

Lisätiedot

Osaamisportfolio. Opiskelijan portfolio-ohje [Asiakirjan nro] Päivitetty viimeksi (5) MIKÄ OSAAMISPORTFOLIO ON?

Osaamisportfolio. Opiskelijan portfolio-ohje [Asiakirjan nro] Päivitetty viimeksi (5) MIKÄ OSAAMISPORTFOLIO ON? Opiskelijan portfolio-ohje [Asiakirjan nro] Päivitetty viimeksi 27.12.2017 1 (5) Osaamisportfolio MIKÄ OSAAMISPORTFOLIO ON? Osaamisportfoliossa osoitat joko sellaisenaan tai erikseen annettujen tehtävien

Lisätiedot

Oppisopimus -toimintamallin arviointi - Perusraportti

Oppisopimus -toimintamallin arviointi - Perusraportti Oppisopimus toimintamallin arviointi Perusraportti 1. Olen Vastaajien määrä: 8 0 1 2 3 työelämän edustaja opiskelija opettaja koulutusorganisaation johtoa 2. Yllä olevan oppisopimusmallin (kuva) selkeys

Lisätiedot

Virtuaalinen opiskelijaliikkuvuus suomalaisissa ammattikorkeakouluissa. - kulma Copyright VirtuaaliAMK 1

Virtuaalinen opiskelijaliikkuvuus suomalaisissa ammattikorkeakouluissa. - kulma Copyright VirtuaaliAMK 1 Virtuaalinen opiskelijaliikkuvuus suomalaisissa ammattikorkeakouluissa - opiskelijan näkökulman kulma 6.11.2006 Copyright VirtuaaliAMK 1 Virtuaalinen opiskelijaliikkuvuus suomalaisissa ammattikorkeakouluissa

Lisätiedot

Oletko aloittanut kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) opinnot ennen 1.8.2012 ja haluat jatkaa opintojasi?

Oletko aloittanut kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) opinnot ennen 1.8.2012 ja haluat jatkaa opintojasi? Oletko aloittanut kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) opinnot ennen 1.8.2012 ja haluat jatkaa opintojasi? Uudet tutkintovaatimukset tulevat voimaan 1.8.12. Lue, miten jatkat opintojasi.

Lisätiedot

Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto

Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto NUORTEN KOULUTUKSEN VALMISTUVIEN OPISKELIJOIDEN PALAUTE 2015 Vastausprosentti: 80,1 % Työ, työnhaku ja työllistyminen 1. Mikä seuraavista vaihtoehdoista kuvaa parhaiten

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTOSTA V. 2007 VALMISTUNEIDEN URASEURANTAKYSELYN TULOKSIA. Tampereen yliopiston ura- ja rekrytointipalvelut Kesäkuu 2013

TAMPEREEN YLIOPISTOSTA V. 2007 VALMISTUNEIDEN URASEURANTAKYSELYN TULOKSIA. Tampereen yliopiston ura- ja rekrytointipalvelut Kesäkuu 2013 TAMPEREEN YLIOPISTOSTA V. 7 VALMISTUNEIDEN URASEURANTAKYSELYN TULOKSIA Tampereen yliopiston ura- ja rekrytointipalvelut Kesäkuu 13 Kyselyn toteutus ja kohderyhmä Vuonna 12 uraseurantakysely toteutettiin

Lisätiedot

DUAALIMALLIHANKE. Teemu Rantanen Laurea-amk 4.12.08

DUAALIMALLIHANKE. Teemu Rantanen Laurea-amk 4.12.08 DUAALIMALLIHANKE Teemu Rantanen Laurea-amk 4.12.08 Taustaa Kiinnostuksen kohteena ovat ammatillisen ja tieteellisen korkeakoulutuksen tehtävät ja työnjako ylempien korkeakoulututkintojen osalta Keskeinen

Lisätiedot

28.4.2015 Pia Hägglund, Pohjanmaan tulkkikeskus. Monikulttuurisuus ja perehdyttäminen

28.4.2015 Pia Hägglund, Pohjanmaan tulkkikeskus. Monikulttuurisuus ja perehdyttäminen 28.4.2015 Pia Hägglund, Pohjanmaan tulkkikeskus Monikulttuurisuus ja perehdyttäminen Monikulttuurinen työpaikka? Mitä se merkitsee? Onko työyhteisömme valmis siihen? Olenko minä esimiehenä valmis siihen?

Lisätiedot

Opiskele skandinavistiikkaa keskellä Ruotsia

Opiskele skandinavistiikkaa keskellä Ruotsia Opiskele skandinavistiikkaa keskellä Ruotsia Tule opiskelemaan ruotsin kieltä ja kulttuuria Ruotsin Västeråsiin! Oletko kiinnostunut ruotsin kielen opiskelusta? Haluatko saada tietoa ruotsalaisesta yhteiskunnasta

Lisätiedot

KASVATUSTIETEELLISET PERUSOPINNOT

KASVATUSTIETEELLISET PERUSOPINNOT KASVATUSTIETEELLISET PERUSOPINNOT Opiskelijan nimi Maija-Kerttu Sarvas Sähköpostiosoite maikku@iki.f Opiskelumuoto 1 vuosi Helsinki Tehtävä (merkitse myös suoritusvaihtoehto A tai B) KAS 3A osa II Tehtävän

Lisätiedot

Turun ammattikorkeakoulun opiskelijabarometri 2007

Turun ammattikorkeakoulun opiskelijabarometri 2007 Turun ammattikorkeakoulun opiskelijabarometri 2007 Turun ammattikorkeakoulun opiskelija! Kyselyyn vastaamalla olet mukana kehittämässä opetusta ja mielekästä oppimisympäristöä. Kysely on anonyymi, joten

Lisätiedot

JUPINAVIIKOT SYKSY 2014

JUPINAVIIKOT SYKSY 2014 JUPINAVIIKOT SYKSY 2014 Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Sosiaali- ja terveysala Julkinen Iina Mustalampi Opiskelijakunta JAMKO SISÄLLYSLUETTELO Johdanto... 3 Palautteiden tiivistelmä... 4 5. Mitä

Lisätiedot

Galactor and the Codebreakers: - oppimispeli online maailman sudenkuopista

Galactor and the Codebreakers: - oppimispeli online maailman sudenkuopista Galactor and the Codebreakers: - oppimispeli online maailman sudenkuopista Eija Kuoppa-aho Opettaja Alajärven kaupunki Taina Mäntylä Ylitarkastaja Kuluttajavirasto Millainen peli on kyseessä? Kuluttajaviranomaisten

Lisätiedot