SATAKUNNAN OPPISOPIMUSKESKUS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SATAKUNNAN OPPISOPIMUSKESKUS"

Transkriptio

1 Maailma on täynnä ammatteja. Opi omasi. SATAKUNNAN OPPISOPIMUSKESKUS

2

3 SISÄLLYSLUETTELO Yleistä... 4 Oppisopimuskoulutus Suomen koulutusjärjestelmässä... 5 Yrittäjän oppisopimuskoulutus... 6 Perusasioita... 7 Tutkinnon valinta ja toteutus... 8 Sitoutuminen Henkilökohtaistaminen Työssä oppiminen...12 Tietopuolinen oppiminen Oppisopimuksen muutokset Oppisopimuksen päättyminen Oppisopimustutkinnot Linkkejä

4 YLEISTÄ Oppisopimuskoulutus on määräaikaiseen työsuhteeseen ja henkilökohtaiseen opiskelusuunnitelmaan (hops) perustuvaa opiskelijan, työnantajan ja oppisopimuskeskuksen välistä yhteistyötä. Oppisopimuksen ja henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman laativat opiskelija, työnantaja ja paikallishallintoviranomainen (oppisopimuskeskuksen koulutustarkastaja) yhdessä. Enemmän tietoa henkilökohtaisesta opiskelusuunnitelmasta on sivulla 8. Opiskelusuunnitelmaan kuuluu työssä oppimista työpaikalla ja tietopuolista oppimista oppilaitoksessa. Oppisopimuskoulutuksessa tarvitaan eri osapuolten hyvää yhteistyötä ja sitoutumista, jotta asetetut tavoitteet saavutetaan. Oppisopimuskoulutuksen tavoitteena on hankkia todellisessa työsuhteessa hyvä käytännön ammattitaito sekä suorittaa tutkinto. Oppisopimuksella voi suorittaa lähes kaikkien alojen perus-, ammatti- ja erikoisammattitutkintoja (tutkintolista on tämän esitteen lopussa). Tutkinnot suoritetaan pääasiassa näyttötutkintoina. Oppisopimuskoulutuksen pituus vaihtelee 1-3 vuoteen tutkinnosta ja henkilökohtaisesta opiskelusuunnitelmasta riippuen. Oppisopimuskoulutus on oppilaitoksessa toteutettavan koulutuksen rinnakkaismuoto (samat ammatilliset tutkinnot), joka pohjautuu Opetushallituksen hyväksymiin opetussuunnitelmiin (perustutkinnot) tai näyttötutkinnon perusteisiin (ammatti- ja erikoisammattitutkinnot). Oppisopimuskoulutus soveltuu yhtä hyvin nuorille kuin aikuisillekin. Lisäkoulutus ilman tutkintotavoitetta on myös mahdollista. Koulutusaika on tällöin 4 kk - 12 kk riippuen opiskelijan koulutuksesta, ammattitaidosta ja asetetuista tavoitteista. Näin se käy: 1. Opiskelija hankkii oppisopimuspaikan. 2. Työnantaja, opiskelija ja oppisopimiskeskuksen edustaja laativat sopimuksen. 3. Opiskelija osallistuu oppisopimusaikana tai sen päätyttyä ammatin hallintaa mittaaviin näyttökokeisiin. 4

5 OPPISOPIMUSKOULUTUS SUOMEN KOULUTUSJÄRJESTELMÄSSÄ 5

6 YRITTÄJÄN OPPISOPIMUSKOULUTUS Yrittäjän oppisopimuskoulutus on oppisopimuksen erityismuoto. Koulutus on pääosiltaan samanlaista kuin muillakin opiskelijoilla, mutta kyseessä ei ole työsopimus. Yrittäjän oppisopimuskoulutus on työssä oppimista omassa yrityksessä, esim. kun yrittäjä haluaa parantaa ammatillista pätevyyttään. Oppisopimuskoulutus on yrittäjälle edullinen koulutusmuoto muihin koulutusvaihtoehtoihin verrattuna. Yrittäjä voi suorittaa minkä tahansa tutkinnon, mutta erityisesti yrittäjyyteen painottuvia ovat yrittäjän ammattitutkinto ja yrittäjän erikoisammattitutkinto. Yrittäjän tukena tulee olla toinen yrittäjä, jota kutsutaan mentoriksi. Mentori voi saada koulutuskorvausta valmennukseen käyttämästään ajasta (työssä oppimisen ohjausta, neuvontaa ja arviointia). 6

7 PERUSASIOITA Oppisopimus on opiskelijan ja työnantajan välinen määräaikainen työsopimus. Sopimuksessa määritellään mm. oppiaika, suoritettava tutkinto, työaika, palkkaus ja koeaika. Oppisopimuskoulutuksessa noudatetaan sitä koskevaa lainsäädäntöä: - laki ja asetus ammatillisesta koulutuksesta (L 630/1998, A 811/1998) - laki ja asetus ammatillisesta aikuiskoulutuksesta ( L 631/1998, A 812/1998) Näiden lisäksi noudatetaan mm. työsopimus- vuosiloma- ja työturvallisuuslakeja. Työnantaja maksaa opiskelijalle työehtosopimuksen mukaista palkkaa ja muut lakisääteiset sivukulut sekä vakuutukset. Oppisopimuskoulutukseen kuuluvan teoriaopetuksen ajalta työnantaja ei ole velvollinen maksamaan palkkaa. Palkattomilta jaksoilta opiskelija on oikeutettu opintososiaalisiin etuuksiin. Teoriaopetus ja näytöt ovat maksuttomia sekä opiskelijalle että työnantajalle. Oppisopimussuhteessa lomaoikeus karttuu myös teoriajaksojen aikana, sekä palkallisilta että palkattomilta jaksoilta. Tutkinto suoritetaan näyttökokeilla. Työnantajalle Työnantaja saa valtion maksamaa koulutuskorvausta, jonka määrä sovitaan ennen sopimuksen hyväksymistä. Koulutuskorvausta maksetaan koko oppisopimusajalta kolme kertaa vuodessa arviointia vastaan. Työvoimahallinto voi myöntää työnantajalle palkkatukea. Palkkatukeen liittyvissä asioissa on ennen oppisopimuksen alkamista otettava yhteyttä siihen työvoimatoimis toon, jonka alueella henkilö on työnhakijana. Opiskelijalle Opiskelija saa työnantajalta palkkaa ja käytännön opetuksen. Teoriajaksoilta mahdollisesti maksettavia opintososiaalisia etuuksia ovat päiväraha, perheavustus sekä matka- ja majoituskorvaus. Päivärahaa (14 eur/teoriapäivä) maksetaan palkattomilta teoriajaksoilta. Perheavustusta (16 eur/teoriapäivä) maksetaan päivärahan lisäksi, mikäli opiskelijalla on huollettavana alle 18-vuotiaita lapsia. Matka- ja majoituskorvausta maksetaan koti- tai työssäkäyntipaikkakunnan ulkopuolisilta teoriajaksoilta. Matkakustannukset korvataan halvimman julkisen kulkuneuvon mukaan (yksi meno-paluu -matka/teoriajakso). Majoituskorvaus on 5 eur/teoriapäivä (useamman kuin yhden päivän jaksoilta). Lisätietoja työsuhteeseen liittyvistä velvoitteista ja oikeuksista on saatavilla alan työehtosopimuksesta, työnantaja- ja työntekijäjärjestöistä, työsuojelutarkastajilta sekä työsuhdetiedosta (p ). 7

8 TUTKINNON VALINTA JA TOTEUTUS Perustutkinto Perustutkinto tulee kyseeseen silloin, kun koulutukseen osallistuvalla ei ole alan aiempaa ammatillista koulutusta tai kyseessä on ammattialan vaihto. Ammatillinen peruskoulutus suunnitellaan ja toteutetaan opetushallituksen hyväksymien ammatillisen peruskoulutuksen opetussuunnitelmien ja näyttötutkintojen perusteiden pohjalta työpaikalle ja opiskelijalle soveltuvaksi kokonaisuudeksi. Keskeiset työtehtävät ja opintokokonaisuudet sekä niitä täydentävä tietopuolinen koulutus pyritään järjestämään niin, että ne tukevat toisiaan. Opetusministeriö ei aseta ammatilliselle peruskoulutukselle määrällisiä rajoituksia. Perustutkinnot (120 ov) antavat yleisen jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluopintoihin sekä kelpoisuuden yliopisto-opintoihin sen mukaan, mitä ao. yliopisto tai korkeakoulu päättää. Lisäkoulutus Ammatillinen lisäkoulutus voi olla joko tutkintotavoitteista tai muuta lisäkoulutusta (ei tutkintotavoitteista). Lisäkoulutuksen tavoitteena on ammattitaidon syventäminen, laajentaminen, erikoisosaaminen tai uusien valmiuksien hankkiminen. Tutkintotavoitteinen lisäkoulutus tähtää joko ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon suorittamiseen. Tutkintotavoitteinen lisäkoulutus suunnitellaan ja toteutetaan opetushallituksen hyväksymien näyttötutkinnon perusteiden pohjalta. Muussa, ei-tutkintotavoitteisessa lisäkoulutuksessa koulutuksen sisältö ja opetusjärjestelyt räätälöidään yksilöllisesti. Suunnittelussa huomioidaan opiskelijan ja työnantajan tarpeet sekä mahdollisuudet. Ei-tutkintotavoitteista koulutusta on mm. kaikki se koulutus, johon opetushallitus ei ole vahvistanut tutkinnon perusteita, mutta joihin muut viranomaistahot ovat asettaneet tietyt pätevyysvaatimukset. Lisäkoulutus, jonka tavoitteena ei ole koko tutkinto, vaan ainoastaan osa vahvistetusta tutkinnosta, luetaan myös ei-tutkintotavoitteiseksi lisäkoulutukseksi. Lisäkoulutukseen opetusministeriö asettaa vuosittain määrälliset kiintiöt. Ammattitutkinto antaa kelpoisuuden vastaavan alan ammattikorkeakouluopintoihin. 8

9 Näyttötutkinto Näyttötutkinto on erityisesti aikuisväestöä varten suunniteltu ja kehitetty tutkinnon suorittamistapa. Näyttötutkinnoista ja niihin valmistavasta koulutuksesta on säädetty ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetussa laissa ja asetuksessa. Näyttötutkinnot ovat ammattitaidon hankkimistavasta riippumattomia. Tutkintoon osallistumiseen ei aseteta koulutukseen osallistumisehtoja. Näytöt järjestetään ja suoritetaan joustavasti tutkinnon osa kerrallaan. Ne muodostuvat työelämästä ja sen kehittymistarpeista johdetuista tehtäväkokonaisuuksista. Työ- ja elinkeinoelämä osallistuu vahvasti näyttötutkintojen suunnitteluun ja toimeenpanoon. Työelämän ja opetusalan asiantuntijoista koostuvat, opetushallituksen nimeämät tutkintotoimikunnat johtavat tutkintojen järjestämistä ja myöntävät tutkintotodistuksen. Myös työelämän asiantuntijoita osallistuu näyttöjen suunnitteluun ja arviointiin. 9

10 SITOUTUMINEN Opiskelija sitoutuu työntekoon ja opiskeluohjelmansa mukaiseen työssäoppimiseen työn antajansa alaisena osallistumaan teoriaopintoihin ja näyttöihin arvioimaan omaa menestymistään opiskelemaan ja oppimaan Työnantaja sitoutuu nimeämään vastuullisen työpaikkakouluttajan ohjaamaan ja opettamaan opiskelijaa tarjoamaan oppimistavoitteita tukevia tehtäviä järjestämään oppilaalle mahdollisuuden osallistua teoria-opintoihin ja näyttöihin arvioimaan yhdessä oppilaan kanssa tämän edistymistä maksamaan opiskelijalle vähintään alan työehtosopimuksen mukaista palkkaa Oppilaitos sitoutuu järjestämään teoriaopetuksen kehittämään opiskelijan ammattitaitoa yhteistyössä muiden osapuolten kanssa ohjaamaan opiskelijaa tutkinnon tai sen osien suorittamiseen arvioimaan oppimisen edistymistä ja antamaan todistuksen teoriaopetuksesta Oppisopimuskeskus sitoutuu suunnittelemaan ja käynnistämään koulutuksen yhteistyössä opiskelijan, työnantajan ja oppilaitoksen kanssa sovitun teoriaopetuksen, opiskelijan opintososiaalisten etujen ja näyttökokeiden kustannusten maksamiseen maksamaan työnantajalle koulutuskorvausta koulutuksen seurantaan antamaan opiskelijalle todistuksen opiskelun päätyttyä 10

11 HENKILÖKOHTAISTAMINEN Henkilökohtaistaminen tarkoittaa näyttötutkintojärjestelmässä tutkinnon suorittajan ja opiskelijan ohjaus-, neuvonta-, opetus- ja tukitoimien asiakaslähtöistä suunnittelua ja toteuttamista. Henkilökohtaistaminen sisältyy tutkinnon suorittamisen tai koulutukseen hakeutumiseen näyttötutkinnon suorittamiseen ja tarvittavan ammattitaidon hankkimiseen. Henkilökohtaistamisessa otetaan huomioon myös erilaisesta kulttuuri- ja kielitaustasta tai muusta syystä kuten luki- ja kirjoitushäiriöistä mahdollisesti johtuvat erityistarpeet. Hakeutuminen Koulutuksen järjestäjä (oppisopimuskeskus) ja tutkinnon järjestäjä (oppilaitos) selvittävät tutkinnon suorittajan osoittaman osaamisen, muun aikaisemmin saavuttaman osaamisen, muut lähtökohdat ja henkilölle soveltuvan tutkinnon. Tarvittavan ammattitaidon hankkiminen Oppimisen suunnittelussa ja toteutuksessa otetaan huomioon tutkinnon suorittajan elämäntilanne, aikaisemmin hankittu osaaminen, todetut oppimistarpeet ja työssä oppimisen mahdollisuudet. Henkilökohtaistamissuunnitelmaan kirjataan todetut oppimistarpeet ja tavoitteet sekä niiden saavuttamiseen tarvittava valmistava koulutus. Jos tutkinnon suorittajan aikaisempaa osaamista on tunnistettu, voi hän mennä suoraan näyttöön. Jos taas aikaisempaa osaamista on tunnustettu ei näyttöä tarvita. Tutkinnon suorittaminen Henkilökohtaistetussa tutkinnon suorittamisessa noudatetaan tutkinnon perusteissa määriteltyjä ammattitaitovaatimuksia, arvioinnin kohteita ja kriteerejä sekä ammattitaidon osoittamistapoja. Tutkintosuoritukseksi tai sen osaksi tunnustetaan myös aikaisemmin osoitettu ja arvioijien hyväksymä osaaminen. 11

12 TYÖSSÄ OPPIMINEN Oppisopimuskoulutuksessa työpaikalla tapahtuva koulutus on avainasemassa. Sen pitää olla tavoitteellista, ohjattua ja arvioitavaa. Työpaikalla tapahtuvan koulutuksen suunnitteluun ja tavoitteiden asettamiseen on syytä perehtyä perusteellisesti, sillä hyvä suunnitelma varmistaa oppimisen Työpaikalla tapahtuvan koulutuksen tavoitteet rakentuvat seuraavasti: tutkinnon perusteet opintokokonaisuuden tavoitteet työpaikan tavoitteet ja mahdollisuudet opskelijan henkilökohtaiset ominaisuudet ja tavoitteet. Tutkinnon suorittajalle nimetyn vastuullisen työpaikkakouluttajan, tehtävänä on työpaikalla tapahtuvan koulutuksen organisointi, ohjaus/opastus ja arviointi. Työpaikkakouluttaja on tutkinnon suorittajan kannalta tärkeä henkilö. Hänellä on vastuu mm: tutkinnon suorittajan ammatillisesta kehittymisestä työpaikalla tapahtuvan koulutuksen suunnittelusta toimiminen yhteyshenkilönä tietopuolisen koulutuksen järjestäjään toimia työnopastajana ja ohjaajana antaa palautetta koulutuksen edistymisestä Arvioinnin tehtävänä on antaa tutkinnon suorittajalle tietoa koulutuksen tilasta. Se on siis koulutuksen ohjausväline. Oppimisen kannalta on tärkeää, että työpaikkakouluttaja antaa rakentavaa palautetta myös hankalissa tilanteissa sekä kannustaa tutkinnon suorittajaa löytämään hänen vahvuuksiaa ja kehittämisalueitaan. Säännöllinen ja suunniteltu arviointi sekä palaute oppimisen edistymisestä ovat tärkeitä keinoja tavoitteiden saavuttamiseksi. 12

13 TIETOPUOLINEN OPPIMINEN Tietopuoliset opinnot ovat osa oppisopimuskoulutusta. Ne antavat tiedollisen perustan ja auttavat ymmärtämään, miksi mitäkin työtehtävää tehdään ja mikä on niiden suhde koko työprosessiin. Teoriatehtävät liittyvät omaan työhön, eri työtapojen ja työkäytäntöjen perusteluihin sekä työstä saatujen omien kokemusten pohdintaan. Tietopuolisen opetuksen järjestää yleensä ammatillinen oppilaitos tai jokin muu koulutusorganisaatio. Työpaikkakouluttajakin voi ohjata ja opettaa ammatin teoriaan liittyvissä asioissa. Teoriaopetuksen määrä ja sisältö riippuvat koulutuksen tavoitteista ja opiskelijan aikaisemmista opinnoista. Tutkintotavoitteisessa koulutuksessa on yleensä enemmän teoriaa kuin lisäkoulutuksessa. Teoriaopintojen suunnitteluun osallistuvat oppilaitos, opiskelija, työnantaja ja oppisopimuskeskus. Paras oppimistulos saavutetaan oppisopimuksen osapuolien tiiviillä yhteistyöllä ja opiskelijalle annettavilla, mahdollisimman monipuolisilla työ- ja teoriatehtävillä. 13

14 OPPISOPIMUKSEN MUUTOKSET Oppisopimuksen muutoksista sovitaan aina yhdessä koulutustarkastajan kanssa. Niistä tehdään erillinen muutosesitys. Oppiajan muutos Oppisopimusaikaa voidaan lyhentää tai jatkaa perustelluista syistä. Lyhentäminen voi olla mahdollista esim. jos oppimistavoite on saavutettu arvioitua aikaisemmin. Jatkoaika taas saattaa olla tarpeen esim. silloin, kun halutaan laajentaa henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman sisältöä. Oppisopimuksen keskeytyminen Oppisopimus voi keskeytyä mm. äitiysloman, armeijan tai muun pitkähkön työstä poissaolon vuoksi. Oppisopimus voidaan keskeyttää myös muista syistä sopimalla tauko tietylle ajanjaksolle (esim. määräaikainen siirto muihin tehtäviin). Tällöin opiskelija tekee töitä (tms.) mitä ei ole sovittu hänen henkilökohtaisessa opiskelusuunnitelmassaan ja mikä ei edistä hänen oppisopimuksessa ajateltua oppimistaan. Oppisopimuksen purkaminen Oppisopimus voidaan purkaa lain määrittämällä tavalla seuraavasti: Opiskelija ja työnantaja voivat yhteisellä sopimuksella purkaa oppisopimuksen välittömästi. Sen lisäksi, mitä työsopimuslaissa on säädetty työsuhteen yksipuolisesta purusta, oppisopimus voidaan yksipuolisesti purkaa, kun työnantaja lopettaa liikkeensä, joutuu konkurssiin tai kuolee. Koulutuksen järjestäjän luvalla oppisopimus voidaan purkaa myös perusteilla, jotka työsopimuslain mukaan oikeuttaisivat työsopimuksen irtisanomiseen. Koulutuksen järjestäjä voi purkaa oppisopimuksen opiskelijaa ja työnantajaa kuultuaan, jos työpaikalla järjestetyssä koulutuksessa ei noudateta tämän lain tai sen nojalla annetun asetuksen säännöksiä tai 17 :ssä tarkoitetun koulutuksen järjestäjän ja työnantajan välillä tehdyn sopimuksen määräyksiä. Laki ammatillisesta koulutuksesta, 18 14

15 OPPISOPIMUKSEN PÄÄTTYMINEN Oppisopimus lakkaa, kun sovittu oppiaika päättyy tai sopimus on purkautunut. Tutkinnot ja näyttökoe Ammatilliset perus-, ammatti- ja erikoisammattitutkinnot suoritetaan tutkintotoimikuntien valvomissa tilaisuuksissa. Oppilaitokset järjestävät näyttötilanteet pääosin aidoissa työympäristöissä, työpaikalla. Tutkinnot muodostuvat osista, toimintakokonaisuuksista. Tutkintonäytöt suoritetaan toimintakokonaisuuksittain. Tutkinnot arvioidaan perustutkinnoissa arvosanoin 1-3. Ammatti- ja erikoisammattitutkinnot arvioidaan hyväksytty / hylätty. Todistuksen myöntää hyväksytysti suoritetun näyttökokeen jälkeen kyseisen alan tutkintotoimikunta. Päättöarviointi ja todistus Oppisopimuksen päätyttyä opiskelija ja työpaikkakouluttaja käyvät päättöarviointikeskustelun, jolloin arvioidaan kaikki henkilökohtaisessa opiskelusuunnitelmassa olleet toimintakokonaisuudet. Päättöarviointikeskustelun pohjalta tehty koulutuskertomus toimitetaan välittömästi koulutuksen päätyttyä oppisopimuskeskukseen. Oppisopimuskeskus antaa oppisopimuskoulutuksesta opiskelijalle todistuksen, johon on kirjattu koulutuksessa noudatetut opiskelusuunnitelman tai tutkinnon perusteet, koulutusajan pituus ja opiskelijan suoritusten arvioinnit sekä yleisarvosana työnantajan ja teoriaopetuksen järjestäjän arvioinnin pohjalta. Todistusta ei kirjoiteta, jos sopimus on purkautunut ennen koeajan päättymistä. Tutkintotodistuksen saamiseksi opiskelijan on suoritettava hyväksyttävästi näyttökokeet. Palautettu koulutuskertomus on myös edellytys sille, että työnantajalle voidaan maksaa koulutuskorvausta. Stipendi Näyttötutkintona suoritetusta ammatillisesta perustutkinnosta ja ammatti- tai erikoisammattitutkinnosta opiskelija voi hakea Koulutusrahaston (www. koulutusrahasto.fi) myöntämää ns. ammattitutkintostipendiä. Stipendi on suuruudeltaan ( tai sen jälkeen suoritetut tutkinnot) 365 euroa. Poikkeustapauksissa, mikäli Koulutusrahasto hylkää opiskelijan hakemuksen, opiskelija voi saada stipendin oppisopimuskeskuksesta. Tällaisessa tapauksessa tulee ottaa yhteyttä oppisopimuskeskukseen. 15

16 OPPISOPIMUSTUTKINNOT Lyhenteet: pt = perustutkinto, ko = koulutusohjelma, at = ammattitutkinto, eat = erikoisammattitutkinto Humanistinen ja kasvatusala Vapaa-aika ja nuorisotyö Opetus- ja kasvatustyö Nuoriso- ja vapaa-ajan ohjauksen pt (nuoriso- ja vapaa-ajan ohjaaja) - Nuoriso- ja vapaa-ajan ohjauksen ko Ammattitutkinto: Lasten ja nuorten erityisohjaajan at Kielitieteet Viittomakielisen ohjauksen pt - Viittomakielisen ohjauksen ko (viittomakielen ohjaaja) Lapsi- ja perhetyön pt - Lapsi- ja perhetyön ko (lastenohjaaja) Muu humanistisen ja kasvatusalan koulutus Ammattitutkinto: Suntion at Ammattitutkinto: Asioimistulkin at 16

17 KULTTUURIALA Viestintä ja informaatiotieteet Perustutkinnot: Audiovisuaalisen viestinnän pt - Audiovisuaalisen viestinnän ko (media-assistentti) Kuvallisen ilmaisun pt - Kuvallisen ilmaisun ko Audiovisuaalisen viestinnän at Informaatio- ja kirjastopalvelualan at Valokuvaajan at Audiovisuaalisen viestinnän eat Valokuvaajan eat Tanssialan pt - Tanssijan ko (tanssija) Ammattitutkinto: Teatterialan at Erikoisammattitutkinto: Teatterialan eat Käsi- ja taideteollisuusalan pt (artesaani) - Esinesuunnittelun ja valmistuksen ko - Tekstiilin ja vaatetuksen suunnittelun ja valmistuksen ko - Ympäristön suunnittelun ja rakentamisen ko Teatteri ja tanssi KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUS Aseseppäkisällin at Hopeasepän at Kaivertajan at Keramiikkakisällin at Kiviseppäkisällin at Kultaajakisällin at Kultasepän at Käsityöntekijän at (valmisteilla) Lasinpuhaltajakisällin at Luonnontieteellisen alan konservoinnin at Maalarin at Mallinrakentajakisällin at Puusepänalan at Restaurointikisällin at Romanikulttuurin ohjaajan at Saamenkäsityökisällin at Seppäkisällin at Sisustusalan at Soitinrakentajakisällin at Tekstiilialan at Vaatetusalan at Veneenrakentajan at Verhoilijan at Aseseppämestarin eat Hopeaseppämestarin eat Kaivertajamestarin eat Keramiikkamestarin eat Kiviseppämestarin eat Kultaajamestarin eat Kultaseppämestarin eat Lasinpuhaltajamestarin eat Maalarin eat Mallinrakentajamestarin eat Puuseppänalan eat Restaurointimestarin eat Romanikulttuuriohjaajan eat Saamenkäsityömestarin eat Seppämestarin eat Sisustusalan eat Soitinrakentajamestarin eat Tekstiilialan eat Vaatetusalan eat Venemestarin eat Verhoilijamestarin eat Musiikki Musiikkialan pt - Muusikon ko (kirkkomuusikko, laulaja, säestäjä, yhtye-/orkesterimuusikko) - Soitinhuollon ja musiikin teknologian ko (musiikkiteknologi, pianonvirittäjä, soitinhuoltaja) Ammattitutkinto: Rytmimusiikkituotannon at (valmisteilla) 17

18 Luonnontieteiden ala Tietojenkäsittely Tietojenkäsittelyn pt (datanomi) - Informaatioteknologiapalvelujen ja markkinoinnin ko - Tietojärjestelmien kehittämisen ko Ammattitutkinto: Tietojenkäsittelyn at Erikoisammattitutkinto: Tietojenkäsittelyn eat 18

19 Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala Perustutkinnot: Liiketalous ja kauppa Liiketalouden pt (merkonomi) - Asiakaspalvelun ja markkinoinnin ko - Taloushallinnon ko - Toimistopalvelujen ja tietohallinnon ko - Informaatio- ja kirjastopalvelujen ko Johtamisen eat Kaupan esimiehen eat Markkinointiviestinnän eat Taloushallinnon eat Ulkomaankaupan eat Viestinvälitys ja logistiikkapalvelujen eat (valmisteilla) Yrittäjän eat Asiakirjahallinnon ja arkistotoimen at Isännöinnin at Kiinteistövälitysalan at Markkinointiviestinnän at Myynnin at Rahoitus- ja vakuutusalan at Sihteerin at Taloushallinnon at Tullialan at (valmisteilla) Ulkomaankaupan at Viestinvälitys- ja logistiikkapalvelujen at Virastomestarin at Yrittäjän at 19

20 TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALA Perustutkinnot: Arkkitehtuuri ja rakentaminen Talotekniikan pt - Kiinteistönhoidon ko (kiinteistönhoitaja) - LVI-asennuksen ko (LVI-asentaja) - Teknisen eristyksen ko (tekninen eristäjä) Maanmittausalan pt - Maanmittaustekniikan ko (kartoittaja) Rakennusalan pt - Maarakennuksen ko (maarakentaja) - Maarakennuskoneen kuljetuksen ko (maarakennuskoneen kuljettaja) - Talonrakennuksen ko (talonrakentaja) Ammattisukeltajan at Ilmastointiasentajan at Ilmastointijärjestelmien puhdistajan at Kaukolämpöasentajan at Kiinteistönhoitajan at Kylmäasentaja at Lattianpäällystäjän at Lämmityslaiteasentajan at Maarakennusalan at Putkiasentajan at Rakennustuotannon at Rakennustuotealan at Suunnitteluassistentin at Talonrakennusalan at Teknisen eristäjän at Teollisuusputkiasentajan at Vesihuoltoalan at Kone-, metalli- ja energiatekniikka Kone- ja metallialan pt - Automaatiotekniikan ja kunnossapidon ko (automaatioasentaja, kunnossapitoasentaja) - Valimotekniikan ko (valaja, valumallinvalmistaja) - Valmistustekniikan ko (hienomekaanikko, koneenasentaja, koneistaja, levyseppä-hitsaaja, työvälinevalmistaja) Hissiasentajan at Hitsaajan at Kaivosalan at Koneenasentajan at Koneistajan at Laivanrakentajan at Levytekniikan at Lämmityslaiteasentajan at Metallien jalostuksen at Rakennuspeltisepän at Työvälinevalmistajan at Valajan at Valumallin valmistajan at Hitsaajamestarin eat Koneenasentajamestarin eat Koneistajamestarin eat Levytyömestarin eat Rakennuspeltisepän eat (valmisteilla) Työvälinemestarin eat Valajamestarin eat Valumallimestarin eat Ilmastointialan eat Kaukolämpöyliasentajan eat Kiinteistönhoitajan eat Kylmämestarin eat Lattiamestarin eat Maarakennusalan eat (valmisteilla) Putkiasentajan eat Rakennusalan työmaapäällikön eat Talonrakennusalan eat 20

21 Sähkö- ja automaatiotekniikka Sähköalan pt (asentaja) - Automaatiotekniikan ja kunnossapidon ko - Elektroniikan ja tietoliikennetekniikan ko - Sähkö- ja energiatekniikan ko Automaatioasentajan at Elektroniikka- ja sähköteollisuuden at Elektroniikka-asentajan at Kiskoliikenteen turvalaiteasentajan at Kotitalouskoneasentajan at Sähköasentajan at Sähkölaitosasentajan at Voimalaitoksen käyttäjän at Automaatioyliasentajan eat Elektroniikkayliasentajan eat Sähkölaitosyliasentajan eat Sähköyliasentajan eat Tieto- ja tietoliikennetekniikka Tietokoneasentajan at Tietoliikenneasentajan at Tietokoneyliasentajan eat Tietoliikenneyliasentajan eat Graafinen ja viestintätekniikka Painoviestinnän pt - Ulkoasun toteuttajan ko (painotuotanto-assistentti) - Painotekniikan ko (painotuotantoassistentti) Digitaalipainajan at Jälkikäsittelykoneenhoitajan at Painajan at Painopinnanvalmistajan at Faktorin eat Kirjansitojamestarin eat Kirjapainoteknikon eat Konesitojamestarin eat Painajamestarin eat Rotaatiomestarin eat Sivunvalmistajamestarin eat Elintarvikealan pt - Elintarviketeknologian ko (elintarvikkeiden valmistaja) - Leipomoalan ko (leipuri-kondiittori) - Liha-alan ko (lihatuotteiden valmistaja) - Meijerialan ko (meijeristi) Elintarvikejalostajan at Elintarviketeollisuuden at Kondiittorin at Leipomoteollisuuden at Leipurin at Lihanjalostajan at Lihateollisuuden at Maidonjalostajan at Meijeriteollisuuden at Elintarviketekniikan eat Kondiittorimestarin eat Leipurimestarin eat Perustutkinnot: Elintarvikeala ja biotekniikka Prosessi-, kemian- ja materiaalitekniikka Puualan pt - Levyteollisuuden ko (levyprosessinhoitaja) - Puusepän ko (puuseppä) - Sahateollisuuden ko (sahaprosessinhoitaja) Kemiantekniikan pt - Kemiantekniikan ko (prosessinhoitaja) - Biotekniikan ko (prosessinhoitaja) Laboratorioalan pt - Laboratorioalan ko (laborantti) Muovi- ja kumitekniikan pt - Kumitekniikan ko (kumituotevalmistaja) - Muovitekniikan ko (muovituotevalmistaja) Paperiteollisuuden pt - Massan valmistuksen ko (paperiprosessinhoitaja) - Paperin ja kartongin valmistuksen ko (paperiprosessinhoitaja) - Paperin jalostuksen ko (paperinjalostaja) 21

22 Pintakäsittelyalan pt - Maalausalan ko (lattianpäällystäjä, maalari) - Puuteollisuuden pintakäsittelyn ko (pintakäsittelijä) - Teollisen pintakäsittelyn ko (korroosionestomaalari, pintakäsittelijä) Veneenrakennuksen pt Verhoilu- ja sisustusalan pt Kemianteollisuuden at Korroosionestomaalarin at Kumialan at Lasikeraamisen alan at Levyalan at Maalarin at Muovimekaanikon at Paperiteollisuuden at Puusepänalan at Saha-alan at Teollisen pintakäsittelijän at Veneenrakentajan at Kemianteollisuuden eat Levymestarin eat Maalarimestarin eat Muovitekniikan eat Paperiteollisuuden eat Pintakäsittelymestarin eat Puusepänalan eat Sahamestarin eat Venemestarin eat Perustutkinnot: Jalkinealan pt - Kenkä- ja nahka-alan ko (suutari) Tekstiilialan pt - Tekstiilitekniikan ko (tekstiilinvalmistaja) Vaatetusalan pt - Asustealan ko (modisti) - Pukuompelijan ko (pukuompelija) - Turkisalan ko (turkkuri) - Vaatturityön ko (vaatturi) Tekstiili- ja vaatetustekniikka Laukku- ja nahka-alan at Nahanvalmistajan at Jalkinealan at Tekstiilialan at Turkkurin at Vaatetusalan at Jalkinealan eat Laukku- ja nahkamestarin eat Nahanvalmistajamestarin eat Tekstiilialan eat Turkkurimestarin eat Vaatetusalan eat Ajoneuvo- ja kuljetustekniikka Perustutkinnot: Autoalan pt - Autokorinkorjauksen ko (autokorinkorjaaja) - Automaalauksen ko (automaalari) - Automyynnin ko (automyyjä) - Autotekniikan ko (ajoneuvoasentaja) - Varaosamyynnin ko (varaosamyyjä) Lennonjohdon pt - Lennonjohdon ko (lennonjohtaja) Lentokoneasennuksen pt -Lentokoneasennuksen ko (lentokoneasentaja) Logistiikan pt - Kuljetuspalvelujen ko (autonkuljettaja) - Varastopalvelujen ko (varastonhoitaja) Merenkulkualan pt - Kansi- ja konekorjauksen ko (korjaaja) - Sähkökäytön ko (laivasähköasentaja) - Konepäällystön ko (vahtikonemestari) - Kansipäällystön ko (vahtiperämies) Ajoneuvonosturinkuljettajan at Autokorimekaanikon at Automaalarin at Automekaanikon at Automyyjän at Autosähkömekaanikon at Henkilöautomekaanikon at Lastinkäsittelyalan at Lentoasemapalvelujen at Linja-autonkuljettajan at Metsäkoneasentajan at Pienkonemekaanikon at Puutavaran autokuljetuksen at Raskaskalustomekaanikon at Varaosamyyjän at Varastoalan at Yhdistelmäajoneuvonkuljettajan at 22

23 Ajojärjestelijän eat Autoalan myyjän eat Autoalan työnjohdon eat Autokorimestarin eat Automaalarimestarin eat Automekaanikon eat Lastinkäsittelyalan eat Varastoalan eat Muu tekniikan ja liikenteen alan koulutus Perustutkinnot: Kello- ja mikromekaniikan pt - Kelloalan ko (kelloseppä) - Mikromekaniikan ko (mikromekaanikko) Suunnitteluassistentin pt - Teknisen suunnittelun ko (suunnitteluassistentti) Turvallisuusalan pt - Turvallisuusalan ko (turvallisuusvalvoja) Kivimiehen at Kunnossapidon at Lukkosepän at Nuohoojan at Rautatiekaluston kunnossapidon at (valmisteilla) Sisustusalan at (valmisteilla) Vartijan at Ympäristöhuollon at Kunnossapidon eat Lukkoseppämestarin eat Nuohoojamestarin eat Sisustusalan eat (valmisteilla) Tekniikan eat Tuotekehittäjän eat (useat koulutusalat) Turvallisuusvalvojan eat 23

24 Luonnonvara- ja ympäristöala Maatilatalous Maatalousalan pt - Maatilatalouden ko (maaseutuyrittäjä) - Hevostalouden ko (hevostenhoitaja, ratsastuksenohjaaja) - Turkistalouden ko (turkistarhaaja) Hevostenvalmentajan at Karjatalouden at Kengityssepän at Luonnonmukaisen tuotannon at Maatalouskoneasentajan at Mehiläistarhaajan at Ratsastuksenopettajan at Seminologin at Viljelijän at Maaseudun vesitalouden eat Ratsastuksenopettajan eat Tallimestarin eat Tarhaajamestarin eat Puutarhatalous Puutarhatalouden pt (puutarhuri) - Puutarhatuotannon ko - Viheralan ko - Kukka- ja puutarhakaupan ko Arboristin at Floristin at Puistopuutarhurin at Viinintuotannon at Viljelypuutarhurin at Floristimestarin eat Puistomestarin eat Taimistomestarin eat Kalatalous Kalatalouden pt - Kalatalouden ko (kalastaja, kalanjalostaja, kalanviljelijä, kalastuksenohjaaja) Kalanjalostajan at Kalanviljelijän at Kalastusoppaan at Metsätalous Metsäalan pt - Metsätalouden ko (metsuri) - Metsäkonealan ko (metsäkoneenkuljettaja) - Metsien monikäytön ko (metsäluonnonhoitaja) Bioenergia-alan at Metsäkoneenkuljettajan at Metsätalousyrittäjän at Metsäkoneenkuljettajan eat Metsämestarin eat Luonto- ja ympäristöala Luonto- ja ympäristöalan pt - Ympäristöalan ko (ympäristönhoitaja) - Luontoalan ko (luontoyrittäjä) - Poro- ja luontaistalouden ko (luontotalousyrittäjä, porotalousyrittäjä) Erä- ja luonto-oppaan at Luonnontuotealan at Porotalouden at Keruutuotetarkastajan eat Luontokartoittajan eat Riistamestarin eat Muu luonnonvara- ja ympäristöalan koulutus Eläintenhoitajan at Golfkentänhoitajan at Golfkenttämestarin eat Koe-eläintenhoitajan eat Maaseudun kehittäjän eat 24

25 Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaajan at Koulunkäyntiavustajan at Perhepäivähoitajan at Koulunkäyntiavustajan eat Sosiaali- ja terveysalan pt (lähihoitaja) - Ensihoidon ko - Kuntoutuksen ko - Lasten ja nuorten hoidon ja kasvatuksen ko - Mielenterveys- ja päihdetyön ko - Sairaanhoidon ja huolenpidon ko - Suu- ja hammashoidon ko - Vammaistyön ko - Vanhustyön ko - Asiakaspalvelun ja tietohallinnan ko Ammattitutkinto: Sosiaaliala Terveysala Jalkojenhoidon at Obduktiopreparaattorin at (valmisteilla) Sairaankuljettajan at Kipsimestarin eat Psykiatrisen hoidon eat Sosiaali- ja terveysala (alojen yhteiset ohjelmat) Kehitysvamma-alan at (valmisteilla) Päihdetyön at Erikoisammattitutkinto: Kehitysvamma-alan eat (valmisteilla) Puhevammaisten tulkkipalvelun eat Vanhustyön eat Hammaslääketiede ja muu hammashuolto Hammastekniikan pt - Hammastekniikan ko (hammaslaborantti) Liikunnanohjauksen pt - Liikunnanohjauksen ko (liikuntaneuvoja) Hierojan at Liikunnan at Liikuntapaikkojenhoitajan at Valmentajan at Hierojan eat Liikuntapaikkamestarin eat Valmentajan eat Optiikkahiojan at Välinehuoltajan at Kuntoutus ja liikunta Tekniset terveyspalvelut Välinehuoltajan eat Lääkealan pt - Apteekkialan ko (lääketeknikko) - Lääkealan ko (farmanomi) Perustutkinnot: Hiusalan pt - Parturi-kampaajan ko (parturi-kampaaja) Kauneudenhoitoalan pt - Kosmetologin ko (kosmetologi) Ammattitutkinto: Hiusalan at Farmasia ja muu lääkehuolto Kauneudenhoitoala Hiusalan eat Kosmetologin eat 25

AMMATTITUTKINTOSTIPENDI VUONNA 2010 AMMTTITUTKINNOT JA ERIKOISAMMATTITUTKINNOT Myönteiset päätökset edunsaajan suorittaman tutkinnon ja sukupuolen

AMMATTITUTKINTOSTIPENDI VUONNA 2010 AMMTTITUTKINNOT JA ERIKOISAMMATTITUTKINNOT Myönteiset päätökset edunsaajan suorittaman tutkinnon ja sukupuolen 1 AMMATTITUTKINTOSTIPENDI VUONNA 2010 AMMTTITUTKINNOT JA ERIKOISAMMATTITUTKINNOT Myönteiset päätökset edunsaajan suorittaman tutkinnon ja sukupuolen mukaan Vapaa-aika ja nuorisotyö 19 113 132 Ammattitutkinnot

Lisätiedot

Ammatillisten perustutkintojen sijoittuminen koulutusaloille LIITE 1

Ammatillisten perustutkintojen sijoittuminen koulutusaloille LIITE 1 Ammatillisten perustutkintojen sijoittuminen koulutusaloille LIITE 1 HUMANISTINEN JA KASVATUSALA NIMIKE Viittomakielisen ohjauksen perustutkinto 10101 Viittomakielen ohjaaja 1609 Viittomakielisen ohjauksen

Lisätiedot

LUONNONVARA-ALA. Maatalousalan perustutkinto 1580 Maatilatalouden koulutusohjelma 10104 Maaseutuyrittäjä

LUONNONVARA-ALA. Maatalousalan perustutkinto 1580 Maatilatalouden koulutusohjelma 10104 Maaseutuyrittäjä 658 N:o 216 LIITE AMMATILLISET PERUSTUTKINNOT 1.8.2001 ALKAEN Tutkinto Koulutusohjelma Tutkintonimike LUONNONVARA-ALA Maatalousalan perustutkinto 1580 Maatilatalouden 10104 Maaseutuyrittäjä 1581 Hevostalouden

Lisätiedot

AMMATILLISESTA AIKUISKOULUTUKSESTA ANNETUN LAIN 13 :N 1 MOMENTISSA TARKOITETUT TUTKINNOT. Lasten ja nuorten erityisohjaajan ammattitutkinto

AMMATILLISESTA AIKUISKOULUTUKSESTA ANNETUN LAIN 13 :N 1 MOMENTISSA TARKOITETUT TUTKINNOT. Lasten ja nuorten erityisohjaajan ammattitutkinto 4698 N:o 1037 Liite AMMATILLISESTA AIKUISKOULUTUKSESTA ANNETUN LAIN 13 :N 1 MOMENTISSA TARKOITETUT TUTKINNOT HUMANISTINEN JA KASVATUSALA VAPAA-AIKA JA NUORISOTYÖ Lasten ja nuorten erityisohjaajan ammattitutkinto

Lisätiedot

YHTEISKUNTATIETEIDEN, LIIKETALOUDEN JA HALLINNON ALA

YHTEISKUNTATIETEIDEN, LIIKETALOUDEN JA HALLINNON ALA 3193 AMMATILLISET PERUSTUTKINNOT Liite Tutkinto Koulutusohjelma Tutkintonimike HUMANISTINEN JA KASVATUSALA Viittomakielisen ohjauksen perustutkinto 1609 Viittomakielisen ohjauksen Lapsi- ja perhetyön perustutkinto

Lisätiedot

AMMATILLISESTA AIKUISKOULUTUKSESTA ANNETUN LAIN 13 :N 1 MOMENTISSA TARKOITETUT TUTKINNOT. Lasten ja nuorten erityisohjaajan ammattitutkinto

AMMATILLISESTA AIKUISKOULUTUKSESTA ANNETUN LAIN 13 :N 1 MOMENTISSA TARKOITETUT TUTKINNOT. Lasten ja nuorten erityisohjaajan ammattitutkinto N:o 953 2945 Liite AMMATILLISESTA AIKUISKOULUTUKSESTA ANNETUN LAIN 13 :N 1 MOMENTISSA TARKOITETUT TUTKINNOT HUMANISTINEN JA KASVATUSALA VAPAA-AIKA JA NUORISOTYÖ Lasten ja nuorten erityisohjaajan ammattitutkinto

Lisätiedot

AMMATTITUTKINTOSTIPENDI VUONNA 2007 MYÖNTEISET PÄÄTÖKSEN EDUNSAAJAN SUORITTAMAN TUTKINNON JA SUKUPUOLEN MUKAAN Tutkinto Miehet Naiset yhteensä

AMMATTITUTKINTOSTIPENDI VUONNA 2007 MYÖNTEISET PÄÄTÖKSEN EDUNSAAJAN SUORITTAMAN TUTKINNON JA SUKUPUOLEN MUKAAN Tutkinto Miehet Naiset yhteensä AMMATTITUTKINTOSTIPENDI VUONNA 2007 MYÖNTEISET PÄÄTÖKSEN EDUNSAAJAN SUORITTAMAN TUTKINNON JA SUKUPUOLEN MUKAAN Tutkinto Miehet Naiset yhteensä %-osuus HUMANISTINEN JA KASVATUSALA 84 364 448 2,0 Vapaa-aika

Lisätiedot

AMMATTITUTKINTOSTIPENDI VUONNA 2008 MYÖNTEISET PÄÄTÖKSEN EDUNSAAJAN SUORITTAMAN TUTKINNON JA SUKUPUOLEN MUKAAN Tutkinto Miehet Naiset yhteensä

AMMATTITUTKINTOSTIPENDI VUONNA 2008 MYÖNTEISET PÄÄTÖKSEN EDUNSAAJAN SUORITTAMAN TUTKINNON JA SUKUPUOLEN MUKAAN Tutkinto Miehet Naiset yhteensä 1 AMMATTITUTKINTOSTIPENDI VUONNA 2008 MYÖNTEISET PÄÄTÖKSEN EDUNSAAJAN SUORITTAMAN TUTKINNON JA SUKUPUOLEN MUKAAN HUMANISTINEN JA KASVATUSALA 64 349 413 1,8 Vapaa-aika ja nuorisotyö 54 192 246 59,6 Ammatilliset

Lisätiedot

AMMATILLISESTA AIKUISKOULUTUKSESTA ANNETUN LAIN (631/1998) 13 :SSÄ TARKOITETUT TUTKINNOT

AMMATILLISESTA AIKUISKOULUTUKSESTA ANNETUN LAIN (631/1998) 13 :SSÄ TARKOITETUT TUTKINNOT 4276 N:o 1249 Liite AMMATILLISESTA AIKUISKOULUTUKSESTA ANNETUN LAIN (631/1998) 13 :SSÄ TARKOITETUT TUTKINNOT LUONNONVARA-ALA MAATILATALOUS Hevostenvalmentajan ammattitutkinto Karjatalouden ammattitutkinto

Lisätiedot

AMMATTITUTKINTOSTIPENDI VUONNA 2009 Myönteiset päätökset edunsaajan suorittaman tutkinnon ja sukupuolen mukaan Tutkinto Miehet Naiset yhteensä

AMMATTITUTKINTOSTIPENDI VUONNA 2009 Myönteiset päätökset edunsaajan suorittaman tutkinnon ja sukupuolen mukaan Tutkinto Miehet Naiset yhteensä 1 AMMATTITUTKINTOSTIPENDI VUONNA 2009 Myönteiset päätökset edunsaajan suorittaman tutkinnon ja sukupuolen mukaan HUMANISTINEN JA KASVATUSALA 55 354 409 1,7 Vapaa-aika ja nuorisotyö 38 185 223 Ammatilliset

Lisätiedot

Erikoisammattitutkinto Tarhaajamestarin erikoisammattitutkinto

Erikoisammattitutkinto Tarhaajamestarin erikoisammattitutkinto 1439 LIITE LUONNONVARA-ALA MAATILATALOUS Hevostenvalmentajan ammattitutkinto Karjatalouden ammattitutkinto Kengityssepän ammattitutkinto Luonnonmukaisen tuotannon ammattitutkinto Maatalouskoneasentajan

Lisätiedot

AMMATTITUTKINTOSTIPENDI 2011 AMMATTITUTKINNOT JA ERIKOISAMMATTITUTKINNOT Myönteiset päätökset edunsaajan suorittaman tutkinnon ja sukupuolen mukaan

AMMATTITUTKINTOSTIPENDI 2011 AMMATTITUTKINNOT JA ERIKOISAMMATTITUTKINNOT Myönteiset päätökset edunsaajan suorittaman tutkinnon ja sukupuolen mukaan 1 AMMATTITUTKINTOSTIPENDI 2011 AMMATTITUTKINNOT JA ERIKOISAMMATTITUTKINNOT Myönteiset päätökset edunsaajan suorittaman tutkinnon ja sukupuolen mukaan Tutkinto Miehet Naiset Yhteensä %-osuus HUMANISTINEN

Lisätiedot

1 Luonnontieteellisen alan konservoinnin ammattitutkinto Maalarin ammattitutkinto (yhteinen prosessikemian-

1 Luonnontieteellisen alan konservoinnin ammattitutkinto Maalarin ammattitutkinto (yhteinen prosessikemian- HUMANISTINEN JA KASVATUSALA Vapaa-aika ja nuorisotyö Nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen perustutkinto Nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen - Nuoriso- ja vapaa-ajanohjaaja Lasten ja nuorten erityisohjaajan Kielitieteet

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 20 päivänä huhtikuuta 2015. 440/2015 Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 20 päivänä huhtikuuta 2015. 440/2015 Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 20 päivänä huhtikuuta 2015 440/2015 Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetussa laissa tarkoitetusta tutkintorakenteesta

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 30 päivänä syyskuuta 2013. 693/2013 Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 30 päivänä syyskuuta 2013. 693/2013 Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 30 päivänä syyskuuta 2013 693/2013 Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetussa laissa tarkoitetusta tutkintorakenteesta

Lisätiedot

LUONNONVARA- JA YMPÄRISTÖALA

LUONNONVARA- JA YMPÄRISTÖALA Joidenkin perustutkintojen alta saattaa löytyä vielä erilaisia koulutusohjelmia. Voit tarkistaa koulutusohjelmat sekä paikkakunnat osoitteesta www.opintopolku.fi. Siellä etene seuraavasti: ammatillinen

Lisätiedot

AMMATILLISET PERUSTUTKINNOT 1.8.2006 LUKIEN AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVAT UUDET RAJOITUKSET

AMMATILLISET PERUSTUTKINNOT 1.8.2006 LUKIEN AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVAT UUDET RAJOITUKSET pvm 15.9.2006 dnro 423/530/2006 Ammatillisen koulutuksen järjestäjät AMMATILLISET PERUSTUTKINNOT 1.8.2006 LUKIEN AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVAT UUDET RAJOITUKSET Opetusministeriö

Lisätiedot

ALOITUSPAIKAT 2016 AmoV AmoJp AmoJtk AmoK AmoL AmoN AmoO AmoNi AIKO Yht.

ALOITUSPAIKAT 2016 AmoV AmoJp AmoJtk AmoK AmoL AmoN AmoO AmoNi AIKO Yht. YHTEENSÄ 112 536 435 124 106 89 198 40 369 2009 443 HUMANISTINEN JA KASVATUSALA 0 0 0 0 0 0 0 40 0 40 Viittomakielisen ohjauksen pt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1609 Viittomakielinen ohjaus 0 Lapsi- ja perhetyön

Lisätiedot

ALOITUSPAIKAT 2015. Yht. AmoJtk AmoK. Ylitys / Alitus. AmoJp. AmoNi AIKO. AmoO. AmoN. AmoV. AmoL. Alpat 2014

ALOITUSPAIKAT 2015. Yht. AmoJtk AmoK. Ylitys / Alitus. AmoJp. AmoNi AIKO. AmoO. AmoN. AmoV. AmoL. Alpat 2014 ALOITUSPAIKAT 2015 AmoV AmoJp AmoJtk AmoK AmoL AmoN AmoO AmoNi AIKO Yht. Alpat 2014 Ylitys / Alitus YHTEENSÄ 112 511 463 130 116 91 214 84 398 2119 2139-20 HUMANISTINEN JA KASVATUSALA 0 0 0 0 0 0 0 40

Lisätiedot

AMMATILLISET NÄYTTÖTUTKINNOT

AMMATILLISET NÄYTTÖTUTKINNOT AMMATILLISET NÄYTTÖTUTKINNOT MITÄ OPPISOPIMUSKOULUTUS ON? Oppisopimuskoulutuksella tarkoitetaan työpaikalla käytännön työtehtävien yhteydessä järjestettäviä opintoja, joita täydennetään tietopuolisilla

Lisätiedot

ALOITUSPAIKAT 2017 AmoV AmoJp AmoJtk AmoK AmoL AmoN AmoO AmoNi AIKO Yht.

ALOITUSPAIKAT 2017 AmoV AmoJp AmoJtk AmoK AmoL AmoN AmoO AmoNi AIKO Yht. YHTEENSÄ 112 478 458 118 104 78 197 91 381 2017 450 HUMANISTINEN JA KASVATUSALA 0 0 0 0 0 0 0 40 0 40 Viittomakielisen ohjauksen pt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1609 Viittomakielinen ohjaus 0 Lapsi- ja perhetyön

Lisätiedot

ALOITUSPAIKAT Yht. AmoJtk AmoK. AmoJp. Ylitys / Alitus. AmoNi AIKO. AmoO. AmoN. AmoV. AmoL. Alpat

ALOITUSPAIKAT Yht. AmoJtk AmoK. AmoJp. Ylitys / Alitus. AmoNi AIKO. AmoO. AmoN. AmoV. AmoL. Alpat ALOITUSPAIKAT 2017 AmoV AmoJp AmoJtk AmoK AmoL AmoN AmoO AmoNi AIKO Yht. Alpat 2016 Ylitys / Alitus YHTEENSÄ 112 478 446 118 104 78 197 91 383 2007 2068-61 HUMANISTINEN JA KASVATUSALA 0 0 0 0 0 0 0 40

Lisätiedot

Oppisopimuskoulutus. Tutkintoluettelo

Oppisopimuskoulutus. Tutkintoluettelo Oppisopimuskoulutus Tutkintoluettelo Oppisopimuskoulutus 2 AMMATILLISET TUTKINNOT (1.8.2015) HUMANISTINEN JA KASVATUSALA Lapsi- ja perhetyön Nuoriso- ja vapaaajanohjauksen Viittomakielisen ohjauksen Asioimistulkin

Lisätiedot

HUMANISTINEN JA KASVATUSALA KULTTUURIALA YHTEISKUNTATIETEIDEN, LIIKETALOUDEN JA HALLINNON ALA

HUMANISTINEN JA KASVATUSALA KULTTUURIALA YHTEISKUNTATIETEIDEN, LIIKETALOUDEN JA HALLINNON ALA HUMANISTINEN JA KASVATUSALA Opetus- ja kasvatustyö Lapsi- ja perhetyön perustutkinto Lapsi- ja perhetyön osaamisala - Lastenohjaaja Vapaa-aika ja nuorisotyö Nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen perustutkinto

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2005 Julkaistu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2005 N:o 1035 1037. Valtioneuvoston asetus. N:o 1035

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2005 Julkaistu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2005 N:o 1035 1037. Valtioneuvoston asetus. N:o 1035 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2005 Julkaistu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2005 N:o 1035 1037 SISÄLLYS N:o Sivu 1035 Valtioneuvoston asetus oikeushallinnon tietotekniikkakeskuksesta... 4693 1036 Valtioneuvoston

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 14 päivänä tammikuuta 2011 3/2011. Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 14 päivänä tammikuuta 2011 3/2011. Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 14 päivänä tammikuuta 2011 Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus ammatillisista perustutkinnoista annetun opetusministeriön asetuksen liitteen muuttamisesta

Lisätiedot

Oppisopimus ON HYVÄ DIILI. Ammatilliset näyttötutkinnot

Oppisopimus ON HYVÄ DIILI. Ammatilliset näyttötutkinnot Oppisopimus ON HYVÄ DIILI Ammatilliset näyttötutkinnot MITÄ OPPISOPIMUSKOULUTUS ON? Oppisopimuskoulutuksella tarkoitetaan työpaikalla käytännön työtehtävien yhteydessä järjestettäviä opintoja, joita täydennetään

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 1247. Tasavallan presidentin asetus

SISÄLLYS. N:o 1247. Tasavallan presidentin asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2003 Julkaistu Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 2003 N:o 1247 1249 SISÄLLYS N:o Sivu 1247 Tasavallan presidentin asetus valtiosta toiseen tapahtuvaa ilman epäpuhtauksien kaukokulkeutumista

Lisätiedot

Liite 4, AmoJtk JK / 8

Liite 4, AmoJtk JK / 8 Liite 4, AmoJtk JK 9.5.2017 1 / 8 YHTEENSÄ 112 478 441 118 104 78 181 91 366 1969 435 HUMANISTINEN JA KASVATUSALA 0 0 0 0 0 0 0 40 0 40 Viittomakielisen ohjauksen/kasvatus- ja ohjausalan pt 0 0 0 0 0 0

Lisätiedot

ALOITUSPAIKAT 2018 AmoV AmoJp AmoJtk AmoK AmoL AmoN AmoO AmoNi Aiko Yhteensä

ALOITUSPAIKAT 2018 AmoV AmoJp AmoJtk AmoK AmoL AmoN AmoO AmoNi Aiko Yhteensä YHTEENSÄ 112 478 441 118 104 80 181 91 376 1981 445 HUMANISTINEN JA KASVATUSALA 0 0 0 0 0 0 0 40 0 40 Viittomakielisen ohjauksen/kasvatus- ja ohjausalan pt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Viittomakielinen ohjaus /

Lisätiedot

HUMANISTINEN JA KASVATUSALA KULTTUURIALA YHTEISKUNTATIETEIDEN, LIIKETALOUDEN JA HALLINNON ALA

HUMANISTINEN JA KASVATUSALA KULTTUURIALA YHTEISKUNTATIETEIDEN, LIIKETALOUDEN JA HALLINNON ALA HUMANISTINEN JA KASVATUSALA Opetus- ja kasvatustyö Lapsi- ja perhetyön perustutkinto Lapsi- ja perhetyön osaamisala - Lastenohjaaja Vapaa-aika ja nuorisotyö Nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen perustutkinto

Lisätiedot

Ajoneuvonosturinkuljettajan tutkintotoimikunta Asiakirjahallinnon ja arkistoinnin tutkintotoimikunta 8873

Ajoneuvonosturinkuljettajan tutkintotoimikunta Asiakirjahallinnon ja arkistoinnin tutkintotoimikunta 8873 Toimikunta numero Ajoneuvonosturinkuljettajan tutkintotoimikunta 8840 Asiakirjahallinnon ja arkistoinnin tutkintotoimikunta 8873 Asioimistulkin tutkintotoimikunta 8866 Audiovisuaalisen viestinnän tutkintotoimikunta

Lisätiedot

Hämeenlinnan seudun oppisopimustoimisto Hattelmalantie 25, rak. K 13100 Hämeenlinna OPPISOPIMUSTUTKINNOT

Hämeenlinnan seudun oppisopimustoimisto Hattelmalantie 25, rak. K 13100 Hämeenlinna OPPISOPIMUSTUTKINNOT Hämeenlinnan seudun oppisopimustoimisto Hattelmalantie 25, rak. K 13100 Hämeenlinna OPPISOPIMUSTUTKINNOT Sisällysluettelo: Humanistinen ja kasvatusala 3 Kulttuuriala 3 Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä

Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä 2 Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä - on 13 kunnan omistama maakunnallinen koulutus- ja kehittämisorganisaatio. Omistajakunnat ovat Ilomantsi, Joensuu, Juuka, Kitee,

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 22 päivänä lokakuuta 2014. 835/2014 Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus. ammatillisen koulutuksen tutkintorakenteesta

Julkaistu Helsingissä 22 päivänä lokakuuta 2014. 835/2014 Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus. ammatillisen koulutuksen tutkintorakenteesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 22 päivänä lokakuuta 2014 835/2014 Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus ammatillisen koulutuksen tutkintorakenteesta Annettu Helsingissä 9 päivänä lokakuuta

Lisätiedot

Ammattilaiseksi oppisopimuksella

Ammattilaiseksi oppisopimuksella Ammattilaiseksi oppisopimuksella Oppisopimuskoulutus; mitä se on? Oppisopimuskoulutus soveltuu perustuu työsuhteeseen ja henkilökohtaiseen opiskelusuunnitelmaan (HOPS) niin nuorille kuin aikuisille niin

Lisätiedot

Tutkintoluettelo. Tietoa ammatillisen koulutuksen tutkintovaihtoehdoista

Tutkintoluettelo. Tietoa ammatillisen koulutuksen tutkintovaihtoehdoista Tutkintoluettelo Tietoa ammatillisen koulutuksen tutkintovaihtoehdoista Tutkintoluettelo sisältää Opetushallituksen hyväksymät toisen asteen tutkinnot. Suurin osa on mahdollista suorittaa oppisopimuskoulutuksena.

Lisätiedot

Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama oppisopimuskoulutus on osallistujalle maksuton.

Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama oppisopimuskoulutus on osallistujalle maksuton. Oppisopimuksella unelmien ammattiin www.keuda.fi/oppisopimus TUTKINTOLUETTELO Tiestitkö, että Keudan koulutustarjonta sisältää yli 370 oppisopimuksella suoritettavaa perus-, ammatti- ja erikoisammattitutkintoa.

Lisätiedot

Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama oppisopimuskoulutus on osallistujalle maksuton.

Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama oppisopimuskoulutus on osallistujalle maksuton. Oppisopimuksella unelmien ammattiin www.keuda.fi/oppisopimus TUTKINTOLUETTELO Tiestitkö, että Keudan koulutustarjonta sisältää yli 370 oppisopimuksella suoritettavaa perus-, ammatti- ja erikoisammattitutkintoa.

Lisätiedot

arboristin ammattitutkinto

arboristin ammattitutkinto ajojärjestelijän erikois ajoneuvonosturinkuljettajan ammatillinen opettajankoulutus, erityisopettaja ammatillinen opettajankoulutus, opinto-ohjaaja ammattisukeltajan apuvälinetekniikan arboristin arkkitehti

Lisätiedot

Tutkintoluettelo. kaukolämpöasentajan ammattitutkinto sihteerin ammattitutkinto. vanhustyön erikoisammattitutkinto oppisopimuskoulutus

Tutkintoluettelo. kaukolämpöasentajan ammattitutkinto sihteerin ammattitutkinto. vanhustyön erikoisammattitutkinto oppisopimuskoulutus OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN HYRIA OPAS Tutkintoluettelo Opetushallituksen hyväksymät toisen asteen tutkinnot rakennusalan perustutkinto baarimestarin erikoisammattitutkinto eläintenhoitaja sähköasentajan oppisopimuskoulutus

Lisätiedot

liite, ammatilliset perustutkinnot, ammattitutkinnot ja erikoisammattitutkinnot

liite, ammatilliset perustutkinnot, ammattitutkinnot ja erikoisammattitutkinnot liite, ammatilliset perustutkinnot, ammattitutkinnot ja erikoisammattitutkinnot AmmAtilliset perustutkinnot koulutusaloittain HumAnistinen JA kasvatusala Viittomakielisen ohjauksen perustutkinto Viittomakielen

Lisätiedot

OPETUSHALLITUKSEN OPPILAITOSTIETOJÄRJESTELMÄ (OPTI) NUORTEN AMMATILLINEN KOULUTUS 28.11.2007 1( 10) Hakuehdot Vuosi: Koulutuksen järjestäjä:

OPETUSHALLITUKSEN OPPILAITOSTIETOJÄRJESTELMÄ (OPTI) NUORTEN AMMATILLINEN KOULUTUS 28.11.2007 1( 10) Hakuehdot Vuosi: Koulutuksen järjestäjä: OPETUSHALLITUKSEN OPPILAITOSTIETOJÄRJESTELMÄ (OPTI) NUORTEN AMMATILLINEN KOULUTUS 8.11.007 1( 10) Hakuehdot Vuosi: 008 Koulutuksen järjestäjä: Oppilaitos: 10057 Salon seudun ammattiopisto Opetuspiste:

Lisätiedot

1 koulutustoimikunta Nuorisoalan ja muun ohjaustoiminnan koulutustoimikunta

1 koulutustoimikunta Nuorisoalan ja muun ohjaustoiminnan koulutustoimikunta 1 (21) TUTKINTOKOHTAISET VASTUUHENKILÖT/ PERUS-, AMMATTI- JA ERIKOISAMMATTITUTKINNOT/ KOULUTUSTOIMIKUNNAT/TUTKINTOTOIMIKUNNAT HUMANISTINEN JA KASVATUSALA ULLA AUNOLA, opetusneuvos / AMTU 3 pt (3 ko ),

Lisätiedot

AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN VALITTUJEN ALIMMAT PISTEMÄÄRÄT 2015

AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN VALITTUJEN ALIMMAT PISTEMÄÄRÄT 2015 AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN VALITTUJEN ALIMMAT PISTEMÄÄRÄT 2015 Pisteytys perustuu yhteishaun yleiseen pistelaskuun, ellei toisin mainita. Yleisessä pistelaskussa voi saada maksimissaan 40 pistettä. Yhdellä

Lisätiedot

Oppisopimus sopii niin nuorelle kuin aikuiselle, uudelle työntekijälle tai jo työssä olevalle sekä yrittäjälle. Perustuu työsuhteeseen

Oppisopimus sopii niin nuorelle kuin aikuiselle, uudelle työntekijälle tai jo työssä olevalle sekä yrittäjälle. Perustuu työsuhteeseen Oppisopimus sopii niin nuorelle kuin aikuiselle, uudelle työntekijälle tai jo työssä olevalle sekä yrittäjälle Perustuu työsuhteeseen Sisältää työssäoppimista työpaikalla (n. 80 %) ja tietopuolista koulutusta

Lisätiedot

AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN VALITTUJEN ALIMMAT PISTEMÄÄRÄT KESÄLLÄ 2014

AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN VALITTUJEN ALIMMAT PISTEMÄÄRÄT KESÄLLÄ 2014 AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN VALITTUJEN ALIMMAT PISTEMÄÄRÄT KESÄLLÄ 2014 Pisteytys perustuu yhteishaun yleiseen pistelaskuun, ellei toisin mainita. Yleisessä pistelaskussa voi saada maksimissaan 40 pistettä.

Lisätiedot

AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN VALITTUJEN ALIMMAT PISTEMÄÄRÄT 2016

AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN VALITTUJEN ALIMMAT PISTEMÄÄRÄT 2016 AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN VALITTUJEN ALIMMAT PISTEMÄÄRÄT 2016 Pisteytys perustuu yhteishaun yleiseen pistelaskuun, ellei toisin mainita. Yleisessä pistelaskussa voi saada maksimissaan 40 pistettä. Yhdellä

Lisätiedot

TUTKINTOKOHTAISET VASTUUHENKILÖT Perus-, ammatti- ja erikoisammattitutkinnot/koulutustoimikunnat/tutkintotoimikunnat

TUTKINTOKOHTAISET VASTUUHENKILÖT Perus-, ammatti- ja erikoisammattitutkinnot/koulutustoimikunnat/tutkintotoimikunnat TUTKINTOKOHTAISET VASTUUHENKILÖT Perus-, ammatti- ja erikoisammattitutkinnot/koulutustoimikunnat/tutkintotoimikunnat AMTU= Ammattikoulutuksen Tutkinnot yksikkö YLOP= Yleissivistävän koulutuksen Opetussuunnitelmat

Lisätiedot

Tutkinnot. Tiesitkö, että Keudan koulutustarjonta sisältää. yli 370 oppisopimuksella suoritettavaa

Tutkinnot. Tiesitkö, että Keudan koulutustarjonta sisältää. yli 370 oppisopimuksella suoritettavaa uusi ammatti rekrytointi ammattitutkinto uudet työtehtävät yrittäjän oppisopimus Tutkinnot Oppisopimus on mahdollisuus! henkilöstön lisäkoulutus sukupolven vaihdos TUTKINTOLUETTELO Tiesitkö, että Keudan

Lisätiedot

Opetushallitus. Toimialaan kuuluvat tutkinnot lukien

Opetushallitus. Toimialaan kuuluvat tutkinnot lukien Opetushallitus Liite TYÖELÄMÄTOIMIKUNNAT TOIMIKAUDELLA 1.1.2018-31.12.2020 Toimikunnan nimi Jäsenten määrä Ajoneuvoalan työelämätoimikunta Elintarvikealan työelämätoimikunta Esittävien alojen työelämätoimikunta

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 2 päivänä maaliskuuta /2011 Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 2 päivänä maaliskuuta /2011 Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 2 päivänä maaliskuuta 2011 Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetussa laissa tarkoitetusta tutkintorakenteesta Annettu

Lisätiedot

25.9.2015. Keudan ammattiopisto

25.9.2015. Keudan ammattiopisto Keudan ammattiopisto 2 25.9.2015 Matkailupalvelujen tuottaja Vaatetusompelija Elektroniikka-asentaja Nuoriso- ja vapaa-ajan ohjaaja Talonrakentaja Sisustusompelija (Uusi!) Kunnossapitoasentaja (Uusi!)

Lisätiedot

TUTKINTOTOIMIKUNNAT

TUTKINTOTOIMIKUNNAT TUTKINTOTOIMIKUNNAT 1.8.2007-31.7.2010 Tutkintotoimikunta Toimikuntanumero Ajoneuvonosturinkuljettajan tutkintotoimikunta 8059 Asiakirjahallinnon ja arkistotoimentutkintotoimikunta 8040 Asioimistulkin

Lisätiedot

TERVETULOA HELSINKIIN!

TERVETULOA HELSINKIIN! TERVETULOA HELSINKIIN! ARVOKKAASTI KÄDENTAITAJIEN TIELLÄ Helsingin Mestarikilta on saanut kunnian toimia tänä vuonna 2012 Valtakunnallisen Mestarimöötin järjestäjänä. Oltermanni Katja Anttilan vireän toiminnan

Lisätiedot

Koulutustarjonta syksyllä 2018 alkava koulutus. Ajankohtaista Amiksesta Riitta Murtorinne

Koulutustarjonta syksyllä 2018 alkava koulutus. Ajankohtaista Amiksesta Riitta Murtorinne Koulutustarjonta syksyllä 2018 alkava koulutus Ajankohtaista Amiksesta 13.10.2017 Riitta Murtorinne Koulutustarjonta 2018, Asikkala Tutkinto /Hakukohde Osaamisala Tutkintonimike Alpa yht.haku Jatkuva haku

Lisätiedot

Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinto Pääsy- ja soveltuvuuskokeet

Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinto Pääsy- ja soveltuvuuskokeet Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinto Pääsy- ja soveltuvuuskokeet Media-assistentti (audiovisuaalisen viestinnän ko.) PK, 40 (liikkuva kuva, ääni, valokuva, uusmedia, pk ja lukiopohjaiset yhdessä)

Lisätiedot

TEKNIIKANJALIIKENTEENALA YHTEISKUNTATIETEIDEN, LIIKETAL. JA HALL

TEKNIIKANJALIIKENTEENALA YHTEISKUNTATIETEIDEN, LIIKETAL. JA HALL Liite 2, AmoKjk 26.5.214 ALOITUSPAIKAT2OI5 E E E E E E E E < >- YHTEENSÄ 112 511 463 13 116 91 214 84 398 2119 HUMANISTINEN JA KASVATUSALA 4 4 KULTTUURIALA 48 142 19 YHTEISKUNTATIETEIDEN, LIIKETAL. JA

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o24. Opetusministeriön asetus. ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetussa laissa tarkoitetusta tutkintorakenteesta

SISÄLLYS. N:o24. Opetusministeriön asetus. ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetussa laissa tarkoitetusta tutkintorakenteesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2010 Julkaistu Helsingissä 21 päivänä tammikuuta 2010 N:o 24 26 SISÄLLYS N:o Sivu 24 Opetusministeriön asetus ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetussa laissa tarkoitetusta tutkintorakenteesta...

Lisätiedot

AMMATILLISTEN TUTKINTOJEN JA KOULUTUKSEN JÄRJESTÄMISLUPA LUKIEN

AMMATILLISTEN TUTKINTOJEN JA KOULUTUKSEN JÄRJESTÄMISLUPA LUKIEN Sivu 1 Tampereen kaupunki EHDOTUS OKM/59153112017 AMMATILLISTEN TUTKINTOJEN JA KOULUTUKSEN JÄRJESTÄMISLUPA 1.1.2018 LUKIEN 1) Tutkinnot ja koulutukset Koulutuksen järjestäjällä on oikeus myöntää seuraavia

Lisätiedot

TUTKINTOLUETTELO. Valittavana yli 380 tutkintoa. Keudan oppisopimuskeskus. Tartu tilaisuuteen ja kouluttaudu unelmiesi ammattiin!

TUTKINTOLUETTELO. Valittavana yli 380 tutkintoa. Keudan oppisopimuskeskus. Tartu tilaisuuteen ja kouluttaudu unelmiesi ammattiin! Valittavana yli 380 tutkintoa Tutkinnot Keudan oppisopimuskeskus TUTKINTOLUETTELO Oppisopimuskoulutuksella on mahdollista suorittaa ammatillinen tutkinto työn ohessa, työssä oppien. Voit suorittaa perus-,

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN TUTKINTORAKENTEESEEN KUULUVAT TUTKINNOT ALKAEN

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN TUTKINTORAKENTEESEEN KUULUVAT TUTKINNOT ALKAEN AMMATILLISEN KOULUTUKSEN TUTKINTORAKENTEESEEN KUULUVAT TUTKINNOT 1.1.2019 ALKAEN HUMANISTINEN JA KASVATUSALA 1) Kasvatus ja ohjausalan perustutkinto Nuoriso ja yhteisöohjauksen osaamisala Kommunikaation

Lisätiedot

AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN VALITTUJEN ALIMMAT PISTEMÄÄRÄT 2017

AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN VALITTUJEN ALIMMAT PISTEMÄÄRÄT 2017 AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN VALITTUJEN ALIMMAT PISTEMÄÄRÄT 2017 Pisteytys perustuu yhteishaun yleiseen pistelaskuun, ellei toisin mainita. Yleisessä pistelaskussa voi saada maksimissaan 40 pistettä. Yhdellä

Lisätiedot

AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN VALITTUJEN ALIMMAT PISTEMÄÄRÄT 2017

AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN VALITTUJEN ALIMMAT PISTEMÄÄRÄT 2017 AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN VALITTUJEN ALIMMAT PISTEMÄÄRÄT 2017 Pisteytys perustuu yhteishaun yleiseen pistelaskuun, ellei toisin mainita. Yleisessä pistelaskussa voi saada maksimissaan 40 pistettä. Yhdellä

Lisätiedot

Opinvipinää

Opinvipinää Opinvipinää 4.11.2016 Haku Lappiaan Yhteishaku www.opintopolku.fi 21.2. 14.3.2017 Kaikilla aloilla myös yo-paikkoja Jatkuva haku suoraan oppilaitokseen Yhteishakuaikana keskitetysti, jos jo aiempi ammatti

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 1409. Laki. säteilyturvakeskuksesta annetun lain 2 :n muuttamisesta. Annettu Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2007

SISÄLLYS. N:o 1409. Laki. säteilyturvakeskuksesta annetun lain 2 :n muuttamisesta. Annettu Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2007 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2007 Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2007 N:o 1409 1414 SISÄLLYS N:o Sivu 1409 Laki säteilyturvakeskuksesta annetun lain 2 :n muuttamisesta... 5311 1410 Valtioneuvoston

Lisätiedot

HUMANISTINEN JA KASVATUSALA. Vapaa-aika ja nuorisotyö

HUMANISTINEN JA KASVATUSALA. Vapaa-aika ja nuorisotyö HUMANISTINEN JA KASVATUSALA Vapaa-aika ja nuorisotyö Nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen perustutkinto Nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen - Nuoriso- ja vapaa-ajanohjaaja Lasten ja nuorten erityisohjaajan Kielitieteet

Lisätiedot

OPPISOPIMUS. www.esedu.fi/oppisopimus oppisopimuspalvelut Tapani Rytkönen

OPPISOPIMUS. www.esedu.fi/oppisopimus oppisopimuspalvelut Tapani Rytkönen OPPISOPIMUS www.esedu.fi/oppisopimus oppisopimuspalvelut Tapani Rytkönen OPPISOPIMUSKOULUTUS TYÖSSÄ OPPIMINEN TEORIAOPINNOT TUTKINTOTILAISUUDET työpaikalla käytännön työtehtävien yhteydessä järjestettäviä

Lisätiedot

TREDUSTA TUHANSIIN TÖIHIN SYKSY 2016 AIKUISKOULUTUSKALENTERI

TREDUSTA TUHANSIIN TÖIHIN SYKSY 2016 AIKUISKOULUTUSKALENTERI TREDUSTA TUHANSIIN TÖIHIN SYKSY 2016 AIKUISKOULUTUSKALENTERI OPISKELE UUTTA AIKUISENA TYÖN OHELLA TAI KOKOPÄIVÄISESTI Tredussa opiskelet oman opiskelusuunnitelmasi mukaan. Koulutusta tarjotaan 20:lle eri

Lisätiedot

Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus

Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus Lausuntoversio 10.7.2017 Asetusluonnos Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus ammatillisen koulutuksen tutkintorakenteesta Opetus- ja kulttuuriministeriön päätöksen mukaisesti säädetään ammatillisesta

Lisätiedot

OPH LUONNOS OPH LUONNOS

OPH LUONNOS OPH LUONNOS TYÖELÄMÄTOIMIKUNTARAKENNE 1.1.2018 JA 1.1.2019 OPH LUONNOS 12.6.2017 OPH LUONNOS 12.6.2017 Toimialajako 1.1.2018 tutkintorakenteen mukaisesti! poistuu T 1 Kasvus- ja ohjausalan Lapsi- ja perhetyön perustutkinto

Lisätiedot

A m mattilaisille on kysyntää!

A m mattilaisille on kysyntää! A m mattilaisille on kysyntää! 1 3 Sisältö Ammattilaisille on kysyntää Ammattilaisille on kysyntää... 3 Arvot... 5 Koulutusalat KSAO:ssa... 5 Koulutusväylät... 5 Organisaatio... 7 Nuoret... 9 Kansainvälinen

Lisätiedot

Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus

Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus ammatillisen koulutuksen tutkintorakenteesta Annettu Helsingissä 9 päivänä lokakuuta 2014 Opetus- ja kulttuuriministeriön päätöksen mukaisesti säädetään ammatillisesta

Lisätiedot

02 kustannusryhmä Kauppa, hallinto ja oikeustieteet

02 kustannusryhmä Kauppa, hallinto ja oikeustieteet LOMAKE 3 Voimassaolo (Useita kohteita) Voimassa olevat 2018 (sis.poistuvat) Kustannusryhmä (Useita kohteita) Määritetyt Määritykset 31.8.2017 /luonnos Koodi: OK.Kustannusryhmän numero.koulutusalan numero.tutkintotyyppi

Lisätiedot

SYKSY 2015 AIKUISKOULUTUSKALENTERI TREDUSTA TUHANSIIN TÖIHIN

SYKSY 2015 AIKUISKOULUTUSKALENTERI TREDUSTA TUHANSIIN TÖIHIN SYKSY 2015 AIKUISKOULUTUSKALENTERI TREDUSTA TUHANSIIN TÖIHIN OPISKELE UUTTA AIKUISENA TYÖN OHELLA TAI KOKOPÄIVÄISESTI Tredussa opiskelet oman opiskelusuunnitelmasi mukaan. Koulutusta tarjotaan 20:lle eri

Lisätiedot

Uudistuneet ammatilliset perustutkinnot ja valmistavat koulutukset

Uudistuneet ammatilliset perustutkinnot ja valmistavat koulutukset UUSIEN AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN JA TUTKINNON PERUSTEIDEN KÄYTTÖÖNOTTO - AIKATAULU Sirkka-Liisa Kärki Opetusneuvos Asiantuntijayksikön päällikkö Sirkka-Liisa.Karki@oph.fi Osaamisen ja sivistyksen

Lisätiedot

pk yo pk yo TUTKINTO KOULUTUSOHJELMA TUTKINTONIMIKE ALKUTUOTANTO LUONNONVARA-ALA

pk yo pk yo TUTKINTO KOULUTUSOHJELMA TUTKINTONIMIKE ALKUTUOTANTO LUONNONVARA-ALA 1 OPETUSHALLITUS AMMATILLISEN KOULUTUKSEN RAKENNEVERTAILU 13.2.2003 TUTKINTO KOULUTUSOHJELMA TUTKINTONIMIKE ALKUTUOTANTO LUONNONVARA-ALA MAATILATALOUS MAATILATALOUS MAATILATALOUS Alkaen 1.8.2001 Toisen

Lisätiedot

SAVON OPPISOPIMUSKESKUS. Kauppakatu 28 B 3.krs, (Kauppakeskus Aapeli) (PL 87) 70110 Kuopio. Asiakaspalvelu p. 044 785 3067

SAVON OPPISOPIMUSKESKUS. Kauppakatu 28 B 3.krs, (Kauppakeskus Aapeli) (PL 87) 70110 Kuopio. Asiakaspalvelu p. 044 785 3067 SAVON OPPISOPIMUSKESKUS Kauppakatu 28 B 3.krs, (Kauppakeskus Aapeli) (PL 87) 70110 Kuopio Asiakaspalvelu p. 044 785 3067 www.sakky.fi/oppisopimuskoulutus etunimi.sukunimi(at)sakky.fi tai oppisopimuskeskus@sakky.fi

Lisätiedot

SAVONLINNAN AMMATTI- JA AIKUISOPISTO OPPISOPIMUSTOIMISTO. Ari Haapasaari

SAVONLINNAN AMMATTI- JA AIKUISOPISTO OPPISOPIMUSTOIMISTO. Ari Haapasaari SAVONLINNAN AMMATTI- JA AIKUISOPISTO OPPISOPIMUSTOIMISTO Ari Haapasaari MIKSI OPPISOPIMUSKOULUTUS? Oppisopimuskoulutus on yrittäjälle hyvä vaihtoehto kun haluat laajentaa tai päivittää omaa ammatillista

Lisätiedot

SAVON OPPISOPIMUSKESKUS Savon koulutuskuntayhtymä. Kauppakatu 28 B 3.krs, Kauppakeskus Aapeli (PL 87) 70110 Kuopio. tori

SAVON OPPISOPIMUSKESKUS Savon koulutuskuntayhtymä. Kauppakatu 28 B 3.krs, Kauppakeskus Aapeli (PL 87) 70110 Kuopio. tori SAVON OPPISOPIMUSKESKUS Savon koulutuskuntayhtymä Kauppakatu 28 B 3.krs, Kauppakeskus Aapeli (PL 87) 70110 Kuopio tori t Asiakaspalvelu p. 044 785 3067 www.sakky.fi/oppisopimuskoulutus etunimi.sukunimi(at)sakky.fi

Lisätiedot

Tampereen kaupungin yhteistoimintasopimuksen mukainen neuvottelu

Tampereen kaupungin yhteistoimintasopimuksen mukainen neuvottelu Tampereen kaupungin yhteistoimintasopimuksen mukainen neuvottelu kevät 217 13.4.217 Lempäälän kunta, Vesilahden kunta 4.5.217 Pälkäneen kunta 5.5.217 1.5.217 Virtain kaupunki 3.5.217 Kangasalan kunta 2.6.217

Lisätiedot

terveydentilasuositukset

terveydentilasuositukset kohtaiset terveydentilasuositukset Seuraavien tutkintojen terveydentilakuvaukset ovat suosituksia. Hakijan on hyvä huomioida ne hakeutuessaan opintoihin. kulttuuriala Käsi- ja taideteollisuusalan Artesaani

Lisätiedot

KEVÄT 2016 AIKUISKOULUTUSKALENTERI TREDUSTA TUHANSIIN TÖIHIN

KEVÄT 2016 AIKUISKOULUTUSKALENTERI TREDUSTA TUHANSIIN TÖIHIN KEVÄT 2016 AIKUISKOULUTUSKALENTERI TREDUSTA TUHANSIIN TÖIHIN OPISKELE UUTTA AIKUISENA TYÖN OHELLA TAI KOKOPÄIVÄISESTI Tredussa opiskelet oman opiskelusuunnitelmasi mukaan. Koulutusta tarjotaan 20:lle eri

Lisätiedot

Liite, ammatilliset perustutkinnot, ammattitutkinnot ja erikoisammattitutkinnot

Liite, ammatilliset perustutkinnot, ammattitutkinnot ja erikoisammattitutkinnot Liite, ammatilliset perustutkinnot, ammattitutkinnot ja erikoisammattitutkinnot Ammatilliset perustutkinnot koulutusaloittain HUMANISTINEN JA KASVATUSALA Viittomakielisen ohjauksen perustutkinto Viittomakielen

Lisätiedot

Nuorten koulutuksen aloittajatarpeet sekä OKM:n ehdotus valtakunnallisiksi tavoitteiksi vuodelle 2016 KORKEAKOULUTUS. Varsinais-Suomi + Satakunta

Nuorten koulutuksen aloittajatarpeet sekä OKM:n ehdotus valtakunnallisiksi tavoitteiksi vuodelle 2016 KORKEAKOULUTUS. Varsinais-Suomi + Satakunta Nuorten koulutuksen aloittajatarpeet sekä OKM:n ehdotus valtakunnallisiksi tavoitteiksi KORKEAKOULUTUS %) vuoden %) vuoden 1 Humanistinen ja kasvatusala 811 795 525-270 -33,9 4 897 4 827 4 990 163 3,4

Lisätiedot

SALON SEUDUN AMMATTIOPISTO

SALON SEUDUN AMMATTIOPISTO SALON SEUDUN AMMATTIOPISTO KOULUTUSYKSIKÖT KATE ammattiopisto RAKU TEPA SSKKY.FI 2 OPINTOJEN RAKENNE ov = opintoviikko 1 ov = 40 tuntia 40 ov = 1 vuosi 120 ov = 3 vuotta SSKKY.FI 3 TYÖSSÄOPPIMINEN JA NÄYTÖT

Lisätiedot

Pirkanmaalla ammattiopiston perustutkinnon suorittaneiden työmarkkinatilanne vuoden 2009 lopussa

Pirkanmaalla ammattiopiston perustutkinnon suorittaneiden työmarkkinatilanne vuoden 2009 lopussa Pirkanmaalla ammattiopiston perustutkinnon suorittaneiden työmarkkinatilanne vuoden 2009 lopussa Tarkastelussa on yhteensä vuosina 2005-2009 suoritetut perustutkinnot. Sijoittumista katsotaan vuoden 2009

Lisätiedot

Omnian oppisopimustoimisto järjestää työpaikkakouluttajille ilmaista koulutusta, joka tukee työpaikalla tapahtuvaa opiskelijan ohjausta.

Omnian oppisopimustoimisto järjestää työpaikkakouluttajille ilmaista koulutusta, joka tukee työpaikalla tapahtuvaa opiskelijan ohjausta. Yleistä oppisopimuksesta Oppisopimustoimisto laatii virallisen oppisopimuksen yhdessä työnantajan ja opiskelijan kanssa. Oppisopimus on juridisesti pätevä määräaikainen työsopimus, jossa noudatetaan normaaleja

Lisätiedot

rakennusalan perustutkinto baarimestarin erikoisammattitutkinto kaukolämpöasentajan ammattitutkinto sihteerin ammattitutkinto

rakennusalan perustutkinto baarimestarin erikoisammattitutkinto kaukolämpöasentajan ammattitutkinto sihteerin ammattitutkinto OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN HYRIA OPAS Perustietoa oppisopimuskoulutuksesta rakennusalan perustutkinto baarimestarin erikoisammattitutkinto eläintenhoitaja sähköasentajan oppisopimuskoulutus lähihoitaja tieto-

Lisätiedot

Antila P, Frisk T & Hätönen H. 2004.Työpaikkaohjaajien koulutuksen hyvä käytäntöjä. Koonta & Levitys. Educa-instituutin julkaisuja.

Antila P, Frisk T & Hätönen H. 2004.Työpaikkaohjaajien koulutuksen hyvä käytäntöjä. Koonta & Levitys. Educa-instituutin julkaisuja. Kirjallisuutta ja lähdemeriaalia Antila P, Frisk T & Hätönen H. 2004.Työpaikkaohjaajien koulutuksen hyvä käytäntöjä. Koonta & Levitys. Educainstituutin julkaisuja. Helsinki: Edita Prima Oy. Lehtoranta

Lisätiedot

Oppisopimus ON HYVÄ DIILI. Ammatilliset näyttötutkinnot

Oppisopimus ON HYVÄ DIILI. Ammatilliset näyttötutkinnot Oppisopimus ON HYVÄ DIILI Ammatilliset näyttötutkinnot MITÄ OPPISOPIMUSKOULUTUS ON? Oppisopimuskoulutuksella tarkoitetaan työpaikalla käytännön työtehtävien yhteydessä järjestettäviä opintoja, joita täydennetään

Lisätiedot

Oppisopimus ON HYVÄ DIILI. Ammatilliset näyttötutkinnot

Oppisopimus ON HYVÄ DIILI. Ammatilliset näyttötutkinnot Oppisopimus ON HYVÄ DIILI Ammatilliset näyttötutkinnot MITÄ OPPISOPIMUSKOULUTUS ON? Oppisopimuskoulutuksella tarkoitetaan työpaikalla käytännön työtehtävien yhteydessä järjestettäviä opintoja, joita täydennetään

Lisätiedot

Matkalla työelämään ja maarakennuskoneenkuljettajaksi. Eija Kinnunen-Likola, Jyväskylän aikuisopisto 13.2.2013 eija.kinnunen-likola@jao.

Matkalla työelämään ja maarakennuskoneenkuljettajaksi. Eija Kinnunen-Likola, Jyväskylän aikuisopisto 13.2.2013 eija.kinnunen-likola@jao. Matkalla työelämään ja maarakennuskoneenkuljettajaksi Eija Kinnunen-Likola, Jyväskylän aikuisopisto 13.2.2013 eija.kinnunen-likola@jao.fi Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Jyväskylän ammattiopisto Lukiokoulutus

Lisätiedot

Nuorten koulutuksen maakunnalliset aloittajatarpeet sekä OKM:n ehdotus valtakunnallisiksi tavoitteiksi vuodelle 2016

Nuorten koulutuksen maakunnalliset aloittajatarpeet sekä OKM:n ehdotus valtakunnallisiksi tavoitteiksi vuodelle 2016 Nuorten koulutuksen maakunnalliset aloittajatarpeet sekä OKM:n ehdotus valtakunnallisiksi tavoitteiksi Tavoitekehitys 1 Humanistinen ja kasvatusala 868 861 617-244 -28,3 5 770 5 774 5 830 56 1,0 2 Kulttuuriala

Lisätiedot

Näyttötutkintojen ja tutkintotoimikuntien tilannekatsaus

Näyttötutkintojen ja tutkintotoimikuntien tilannekatsaus Näyttötutkintojen ja tutkintotoimikuntien tilannekatsaus Luonnonvara- ja ympäristöalan ammatillisen koulutuksen kehittämispäivä 3.-4.11.2015 Anne Liimatainen Esityksen aiheet Ajankohtaiset säädösmuutokset

Lisätiedot

Tule opiskelemaan! AMMATTIOPISTO TAVASTIA AIKUISKOULUTUS 2016

Tule opiskelemaan! AMMATTIOPISTO TAVASTIA AIKUISKOULUTUS 2016 Tule opiskelemaan! AMMATTIOPISTO TAVASTIA AIKUISKOULUTUS 2016 Perustutkinto näyttötutkintona Ammattitutkinto Erikoisammattitutkinto Aikuisten maahanmuuttajien perusopetus Valma-koulutus Täydennyskoulutus

Lisätiedot

OPPISOPIMUS Joustava, yksilöllinen ja käytännönläheinen

OPPISOPIMUS Joustava, yksilöllinen ja käytännönläheinen OPPISOPIMUS Joustava, yksilöllinen ja käytännönläheinen NÄYTTÖTUTKINNOT: Perustutkinto Raision oppisopimustoimisto Purokatu 1, 21200 Raisio puh. 02 437 7607, fax 02 435 4361 oppisopimuskoulutus@raseko.fi

Lisätiedot

LOMAKE 3 Voimassaolo (Kaikki) Kaikki,myös poistuvat Kustannusryhmä (Useita kohteita) Kaikki

LOMAKE 3 Voimassaolo (Kaikki) Kaikki,myös poistuvat Kustannusryhmä (Useita kohteita) Kaikki LOMAKE 3 Voimassaolo (Kaikki) Kaikki,myös poistuvat Kustannusryhmä (Useita kohteita) Kaikki Määritykset 09.10.2017 /asetus laskentaperusteista Koodi: OK.Kustannusryhmän numero.koulutusalan numero.tutkintotyyppi

Lisätiedot

Viite: Opetusministeriön päätökset 25.6.2002 ja 27.9.2002 (36/400/2002) Asia: Opetushallinnon koulutusluokituksen muuttaminen

Viite: Opetusministeriön päätökset 25.6.2002 ja 27.9.2002 (36/400/2002) Asia: Opetushallinnon koulutusluokituksen muuttaminen Dnro 19/400/2004 Pvm 25.3.2004 Jakelussa mainituille Viite: Opetusministeriön päätökset 25.6.2002 ja 27.9.2002 (36/400/2002) Asia: Opetushallinnon koulutusluokituksen muuttaminen Opetusministeriö on päättänyt

Lisätiedot