SATAKUNNAN OPPISOPIMUSKESKUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SATAKUNNAN OPPISOPIMUSKESKUS"

Transkriptio

1 Maailma on täynnä ammatteja. Opi omasi. SATAKUNNAN OPPISOPIMUSKESKUS

2

3 SISÄLLYSLUETTELO Yleistä... 4 Oppisopimuskoulutus Suomen koulutusjärjestelmässä... 5 Yrittäjän oppisopimuskoulutus... 6 Perusasioita... 7 Tutkinnon valinta ja toteutus... 8 Sitoutuminen Henkilökohtaistaminen Työssä oppiminen...12 Tietopuolinen oppiminen Oppisopimuksen muutokset Oppisopimuksen päättyminen Oppisopimustutkinnot Linkkejä

4 YLEISTÄ Oppisopimuskoulutus on määräaikaiseen työsuhteeseen ja henkilökohtaiseen opiskelusuunnitelmaan (hops) perustuvaa opiskelijan, työnantajan ja oppisopimuskeskuksen välistä yhteistyötä. Oppisopimuksen ja henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman laativat opiskelija, työnantaja ja paikallishallintoviranomainen (oppisopimuskeskuksen koulutustarkastaja) yhdessä. Enemmän tietoa henkilökohtaisesta opiskelusuunnitelmasta on sivulla 8. Opiskelusuunnitelmaan kuuluu työssä oppimista työpaikalla ja tietopuolista oppimista oppilaitoksessa. Oppisopimuskoulutuksessa tarvitaan eri osapuolten hyvää yhteistyötä ja sitoutumista, jotta asetetut tavoitteet saavutetaan. Oppisopimuskoulutuksen tavoitteena on hankkia todellisessa työsuhteessa hyvä käytännön ammattitaito sekä suorittaa tutkinto. Oppisopimuksella voi suorittaa lähes kaikkien alojen perus-, ammatti- ja erikoisammattitutkintoja (tutkintolista on tämän esitteen lopussa). Tutkinnot suoritetaan pääasiassa näyttötutkintoina. Oppisopimuskoulutuksen pituus vaihtelee 1-3 vuoteen tutkinnosta ja henkilökohtaisesta opiskelusuunnitelmasta riippuen. Oppisopimuskoulutus on oppilaitoksessa toteutettavan koulutuksen rinnakkaismuoto (samat ammatilliset tutkinnot), joka pohjautuu Opetushallituksen hyväksymiin opetussuunnitelmiin (perustutkinnot) tai näyttötutkinnon perusteisiin (ammatti- ja erikoisammattitutkinnot). Oppisopimuskoulutus soveltuu yhtä hyvin nuorille kuin aikuisillekin. Lisäkoulutus ilman tutkintotavoitetta on myös mahdollista. Koulutusaika on tällöin 4 kk - 12 kk riippuen opiskelijan koulutuksesta, ammattitaidosta ja asetetuista tavoitteista. Näin se käy: 1. Opiskelija hankkii oppisopimuspaikan. 2. Työnantaja, opiskelija ja oppisopimiskeskuksen edustaja laativat sopimuksen. 3. Opiskelija osallistuu oppisopimusaikana tai sen päätyttyä ammatin hallintaa mittaaviin näyttökokeisiin. 4

5 OPPISOPIMUSKOULUTUS SUOMEN KOULUTUSJÄRJESTELMÄSSÄ 5

6 YRITTÄJÄN OPPISOPIMUSKOULUTUS Yrittäjän oppisopimuskoulutus on oppisopimuksen erityismuoto. Koulutus on pääosiltaan samanlaista kuin muillakin opiskelijoilla, mutta kyseessä ei ole työsopimus. Yrittäjän oppisopimuskoulutus on työssä oppimista omassa yrityksessä, esim. kun yrittäjä haluaa parantaa ammatillista pätevyyttään. Oppisopimuskoulutus on yrittäjälle edullinen koulutusmuoto muihin koulutusvaihtoehtoihin verrattuna. Yrittäjä voi suorittaa minkä tahansa tutkinnon, mutta erityisesti yrittäjyyteen painottuvia ovat yrittäjän ammattitutkinto ja yrittäjän erikoisammattitutkinto. Yrittäjän tukena tulee olla toinen yrittäjä, jota kutsutaan mentoriksi. Mentori voi saada koulutuskorvausta valmennukseen käyttämästään ajasta (työssä oppimisen ohjausta, neuvontaa ja arviointia). 6

7 PERUSASIOITA Oppisopimus on opiskelijan ja työnantajan välinen määräaikainen työsopimus. Sopimuksessa määritellään mm. oppiaika, suoritettava tutkinto, työaika, palkkaus ja koeaika. Oppisopimuskoulutuksessa noudatetaan sitä koskevaa lainsäädäntöä: - laki ja asetus ammatillisesta koulutuksesta (L 630/1998, A 811/1998) - laki ja asetus ammatillisesta aikuiskoulutuksesta ( L 631/1998, A 812/1998) Näiden lisäksi noudatetaan mm. työsopimus- vuosiloma- ja työturvallisuuslakeja. Työnantaja maksaa opiskelijalle työehtosopimuksen mukaista palkkaa ja muut lakisääteiset sivukulut sekä vakuutukset. Oppisopimuskoulutukseen kuuluvan teoriaopetuksen ajalta työnantaja ei ole velvollinen maksamaan palkkaa. Palkattomilta jaksoilta opiskelija on oikeutettu opintososiaalisiin etuuksiin. Teoriaopetus ja näytöt ovat maksuttomia sekä opiskelijalle että työnantajalle. Oppisopimussuhteessa lomaoikeus karttuu myös teoriajaksojen aikana, sekä palkallisilta että palkattomilta jaksoilta. Tutkinto suoritetaan näyttökokeilla. Työnantajalle Työnantaja saa valtion maksamaa koulutuskorvausta, jonka määrä sovitaan ennen sopimuksen hyväksymistä. Koulutuskorvausta maksetaan koko oppisopimusajalta kolme kertaa vuodessa arviointia vastaan. Työvoimahallinto voi myöntää työnantajalle palkkatukea. Palkkatukeen liittyvissä asioissa on ennen oppisopimuksen alkamista otettava yhteyttä siihen työvoimatoimis toon, jonka alueella henkilö on työnhakijana. Opiskelijalle Opiskelija saa työnantajalta palkkaa ja käytännön opetuksen. Teoriajaksoilta mahdollisesti maksettavia opintososiaalisia etuuksia ovat päiväraha, perheavustus sekä matka- ja majoituskorvaus. Päivärahaa (14 eur/teoriapäivä) maksetaan palkattomilta teoriajaksoilta. Perheavustusta (16 eur/teoriapäivä) maksetaan päivärahan lisäksi, mikäli opiskelijalla on huollettavana alle 18-vuotiaita lapsia. Matka- ja majoituskorvausta maksetaan koti- tai työssäkäyntipaikkakunnan ulkopuolisilta teoriajaksoilta. Matkakustannukset korvataan halvimman julkisen kulkuneuvon mukaan (yksi meno-paluu -matka/teoriajakso). Majoituskorvaus on 5 eur/teoriapäivä (useamman kuin yhden päivän jaksoilta). Lisätietoja työsuhteeseen liittyvistä velvoitteista ja oikeuksista on saatavilla alan työehtosopimuksesta, työnantaja- ja työntekijäjärjestöistä, työsuojelutarkastajilta sekä työsuhdetiedosta (p ). 7

8 TUTKINNON VALINTA JA TOTEUTUS Perustutkinto Perustutkinto tulee kyseeseen silloin, kun koulutukseen osallistuvalla ei ole alan aiempaa ammatillista koulutusta tai kyseessä on ammattialan vaihto. Ammatillinen peruskoulutus suunnitellaan ja toteutetaan opetushallituksen hyväksymien ammatillisen peruskoulutuksen opetussuunnitelmien ja näyttötutkintojen perusteiden pohjalta työpaikalle ja opiskelijalle soveltuvaksi kokonaisuudeksi. Keskeiset työtehtävät ja opintokokonaisuudet sekä niitä täydentävä tietopuolinen koulutus pyritään järjestämään niin, että ne tukevat toisiaan. Opetusministeriö ei aseta ammatilliselle peruskoulutukselle määrällisiä rajoituksia. Perustutkinnot (120 ov) antavat yleisen jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluopintoihin sekä kelpoisuuden yliopisto-opintoihin sen mukaan, mitä ao. yliopisto tai korkeakoulu päättää. Lisäkoulutus Ammatillinen lisäkoulutus voi olla joko tutkintotavoitteista tai muuta lisäkoulutusta (ei tutkintotavoitteista). Lisäkoulutuksen tavoitteena on ammattitaidon syventäminen, laajentaminen, erikoisosaaminen tai uusien valmiuksien hankkiminen. Tutkintotavoitteinen lisäkoulutus tähtää joko ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon suorittamiseen. Tutkintotavoitteinen lisäkoulutus suunnitellaan ja toteutetaan opetushallituksen hyväksymien näyttötutkinnon perusteiden pohjalta. Muussa, ei-tutkintotavoitteisessa lisäkoulutuksessa koulutuksen sisältö ja opetusjärjestelyt räätälöidään yksilöllisesti. Suunnittelussa huomioidaan opiskelijan ja työnantajan tarpeet sekä mahdollisuudet. Ei-tutkintotavoitteista koulutusta on mm. kaikki se koulutus, johon opetushallitus ei ole vahvistanut tutkinnon perusteita, mutta joihin muut viranomaistahot ovat asettaneet tietyt pätevyysvaatimukset. Lisäkoulutus, jonka tavoitteena ei ole koko tutkinto, vaan ainoastaan osa vahvistetusta tutkinnosta, luetaan myös ei-tutkintotavoitteiseksi lisäkoulutukseksi. Lisäkoulutukseen opetusministeriö asettaa vuosittain määrälliset kiintiöt. Ammattitutkinto antaa kelpoisuuden vastaavan alan ammattikorkeakouluopintoihin. 8

9 Näyttötutkinto Näyttötutkinto on erityisesti aikuisväestöä varten suunniteltu ja kehitetty tutkinnon suorittamistapa. Näyttötutkinnoista ja niihin valmistavasta koulutuksesta on säädetty ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetussa laissa ja asetuksessa. Näyttötutkinnot ovat ammattitaidon hankkimistavasta riippumattomia. Tutkintoon osallistumiseen ei aseteta koulutukseen osallistumisehtoja. Näytöt järjestetään ja suoritetaan joustavasti tutkinnon osa kerrallaan. Ne muodostuvat työelämästä ja sen kehittymistarpeista johdetuista tehtäväkokonaisuuksista. Työ- ja elinkeinoelämä osallistuu vahvasti näyttötutkintojen suunnitteluun ja toimeenpanoon. Työelämän ja opetusalan asiantuntijoista koostuvat, opetushallituksen nimeämät tutkintotoimikunnat johtavat tutkintojen järjestämistä ja myöntävät tutkintotodistuksen. Myös työelämän asiantuntijoita osallistuu näyttöjen suunnitteluun ja arviointiin. 9

10 SITOUTUMINEN Opiskelija sitoutuu työntekoon ja opiskeluohjelmansa mukaiseen työssäoppimiseen työn antajansa alaisena osallistumaan teoriaopintoihin ja näyttöihin arvioimaan omaa menestymistään opiskelemaan ja oppimaan Työnantaja sitoutuu nimeämään vastuullisen työpaikkakouluttajan ohjaamaan ja opettamaan opiskelijaa tarjoamaan oppimistavoitteita tukevia tehtäviä järjestämään oppilaalle mahdollisuuden osallistua teoria-opintoihin ja näyttöihin arvioimaan yhdessä oppilaan kanssa tämän edistymistä maksamaan opiskelijalle vähintään alan työehtosopimuksen mukaista palkkaa Oppilaitos sitoutuu järjestämään teoriaopetuksen kehittämään opiskelijan ammattitaitoa yhteistyössä muiden osapuolten kanssa ohjaamaan opiskelijaa tutkinnon tai sen osien suorittamiseen arvioimaan oppimisen edistymistä ja antamaan todistuksen teoriaopetuksesta Oppisopimuskeskus sitoutuu suunnittelemaan ja käynnistämään koulutuksen yhteistyössä opiskelijan, työnantajan ja oppilaitoksen kanssa sovitun teoriaopetuksen, opiskelijan opintososiaalisten etujen ja näyttökokeiden kustannusten maksamiseen maksamaan työnantajalle koulutuskorvausta koulutuksen seurantaan antamaan opiskelijalle todistuksen opiskelun päätyttyä 10

11 HENKILÖKOHTAISTAMINEN Henkilökohtaistaminen tarkoittaa näyttötutkintojärjestelmässä tutkinnon suorittajan ja opiskelijan ohjaus-, neuvonta-, opetus- ja tukitoimien asiakaslähtöistä suunnittelua ja toteuttamista. Henkilökohtaistaminen sisältyy tutkinnon suorittamisen tai koulutukseen hakeutumiseen näyttötutkinnon suorittamiseen ja tarvittavan ammattitaidon hankkimiseen. Henkilökohtaistamisessa otetaan huomioon myös erilaisesta kulttuuri- ja kielitaustasta tai muusta syystä kuten luki- ja kirjoitushäiriöistä mahdollisesti johtuvat erityistarpeet. Hakeutuminen Koulutuksen järjestäjä (oppisopimuskeskus) ja tutkinnon järjestäjä (oppilaitos) selvittävät tutkinnon suorittajan osoittaman osaamisen, muun aikaisemmin saavuttaman osaamisen, muut lähtökohdat ja henkilölle soveltuvan tutkinnon. Tarvittavan ammattitaidon hankkiminen Oppimisen suunnittelussa ja toteutuksessa otetaan huomioon tutkinnon suorittajan elämäntilanne, aikaisemmin hankittu osaaminen, todetut oppimistarpeet ja työssä oppimisen mahdollisuudet. Henkilökohtaistamissuunnitelmaan kirjataan todetut oppimistarpeet ja tavoitteet sekä niiden saavuttamiseen tarvittava valmistava koulutus. Jos tutkinnon suorittajan aikaisempaa osaamista on tunnistettu, voi hän mennä suoraan näyttöön. Jos taas aikaisempaa osaamista on tunnustettu ei näyttöä tarvita. Tutkinnon suorittaminen Henkilökohtaistetussa tutkinnon suorittamisessa noudatetaan tutkinnon perusteissa määriteltyjä ammattitaitovaatimuksia, arvioinnin kohteita ja kriteerejä sekä ammattitaidon osoittamistapoja. Tutkintosuoritukseksi tai sen osaksi tunnustetaan myös aikaisemmin osoitettu ja arvioijien hyväksymä osaaminen. 11

12 TYÖSSÄ OPPIMINEN Oppisopimuskoulutuksessa työpaikalla tapahtuva koulutus on avainasemassa. Sen pitää olla tavoitteellista, ohjattua ja arvioitavaa. Työpaikalla tapahtuvan koulutuksen suunnitteluun ja tavoitteiden asettamiseen on syytä perehtyä perusteellisesti, sillä hyvä suunnitelma varmistaa oppimisen Työpaikalla tapahtuvan koulutuksen tavoitteet rakentuvat seuraavasti: tutkinnon perusteet opintokokonaisuuden tavoitteet työpaikan tavoitteet ja mahdollisuudet opskelijan henkilökohtaiset ominaisuudet ja tavoitteet. Tutkinnon suorittajalle nimetyn vastuullisen työpaikkakouluttajan, tehtävänä on työpaikalla tapahtuvan koulutuksen organisointi, ohjaus/opastus ja arviointi. Työpaikkakouluttaja on tutkinnon suorittajan kannalta tärkeä henkilö. Hänellä on vastuu mm: tutkinnon suorittajan ammatillisesta kehittymisestä työpaikalla tapahtuvan koulutuksen suunnittelusta toimiminen yhteyshenkilönä tietopuolisen koulutuksen järjestäjään toimia työnopastajana ja ohjaajana antaa palautetta koulutuksen edistymisestä Arvioinnin tehtävänä on antaa tutkinnon suorittajalle tietoa koulutuksen tilasta. Se on siis koulutuksen ohjausväline. Oppimisen kannalta on tärkeää, että työpaikkakouluttaja antaa rakentavaa palautetta myös hankalissa tilanteissa sekä kannustaa tutkinnon suorittajaa löytämään hänen vahvuuksiaa ja kehittämisalueitaan. Säännöllinen ja suunniteltu arviointi sekä palaute oppimisen edistymisestä ovat tärkeitä keinoja tavoitteiden saavuttamiseksi. 12

13 TIETOPUOLINEN OPPIMINEN Tietopuoliset opinnot ovat osa oppisopimuskoulutusta. Ne antavat tiedollisen perustan ja auttavat ymmärtämään, miksi mitäkin työtehtävää tehdään ja mikä on niiden suhde koko työprosessiin. Teoriatehtävät liittyvät omaan työhön, eri työtapojen ja työkäytäntöjen perusteluihin sekä työstä saatujen omien kokemusten pohdintaan. Tietopuolisen opetuksen järjestää yleensä ammatillinen oppilaitos tai jokin muu koulutusorganisaatio. Työpaikkakouluttajakin voi ohjata ja opettaa ammatin teoriaan liittyvissä asioissa. Teoriaopetuksen määrä ja sisältö riippuvat koulutuksen tavoitteista ja opiskelijan aikaisemmista opinnoista. Tutkintotavoitteisessa koulutuksessa on yleensä enemmän teoriaa kuin lisäkoulutuksessa. Teoriaopintojen suunnitteluun osallistuvat oppilaitos, opiskelija, työnantaja ja oppisopimuskeskus. Paras oppimistulos saavutetaan oppisopimuksen osapuolien tiiviillä yhteistyöllä ja opiskelijalle annettavilla, mahdollisimman monipuolisilla työ- ja teoriatehtävillä. 13

14 OPPISOPIMUKSEN MUUTOKSET Oppisopimuksen muutoksista sovitaan aina yhdessä koulutustarkastajan kanssa. Niistä tehdään erillinen muutosesitys. Oppiajan muutos Oppisopimusaikaa voidaan lyhentää tai jatkaa perustelluista syistä. Lyhentäminen voi olla mahdollista esim. jos oppimistavoite on saavutettu arvioitua aikaisemmin. Jatkoaika taas saattaa olla tarpeen esim. silloin, kun halutaan laajentaa henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman sisältöä. Oppisopimuksen keskeytyminen Oppisopimus voi keskeytyä mm. äitiysloman, armeijan tai muun pitkähkön työstä poissaolon vuoksi. Oppisopimus voidaan keskeyttää myös muista syistä sopimalla tauko tietylle ajanjaksolle (esim. määräaikainen siirto muihin tehtäviin). Tällöin opiskelija tekee töitä (tms.) mitä ei ole sovittu hänen henkilökohtaisessa opiskelusuunnitelmassaan ja mikä ei edistä hänen oppisopimuksessa ajateltua oppimistaan. Oppisopimuksen purkaminen Oppisopimus voidaan purkaa lain määrittämällä tavalla seuraavasti: Opiskelija ja työnantaja voivat yhteisellä sopimuksella purkaa oppisopimuksen välittömästi. Sen lisäksi, mitä työsopimuslaissa on säädetty työsuhteen yksipuolisesta purusta, oppisopimus voidaan yksipuolisesti purkaa, kun työnantaja lopettaa liikkeensä, joutuu konkurssiin tai kuolee. Koulutuksen järjestäjän luvalla oppisopimus voidaan purkaa myös perusteilla, jotka työsopimuslain mukaan oikeuttaisivat työsopimuksen irtisanomiseen. Koulutuksen järjestäjä voi purkaa oppisopimuksen opiskelijaa ja työnantajaa kuultuaan, jos työpaikalla järjestetyssä koulutuksessa ei noudateta tämän lain tai sen nojalla annetun asetuksen säännöksiä tai 17 :ssä tarkoitetun koulutuksen järjestäjän ja työnantajan välillä tehdyn sopimuksen määräyksiä. Laki ammatillisesta koulutuksesta, 18 14

15 OPPISOPIMUKSEN PÄÄTTYMINEN Oppisopimus lakkaa, kun sovittu oppiaika päättyy tai sopimus on purkautunut. Tutkinnot ja näyttökoe Ammatilliset perus-, ammatti- ja erikoisammattitutkinnot suoritetaan tutkintotoimikuntien valvomissa tilaisuuksissa. Oppilaitokset järjestävät näyttötilanteet pääosin aidoissa työympäristöissä, työpaikalla. Tutkinnot muodostuvat osista, toimintakokonaisuuksista. Tutkintonäytöt suoritetaan toimintakokonaisuuksittain. Tutkinnot arvioidaan perustutkinnoissa arvosanoin 1-3. Ammatti- ja erikoisammattitutkinnot arvioidaan hyväksytty / hylätty. Todistuksen myöntää hyväksytysti suoritetun näyttökokeen jälkeen kyseisen alan tutkintotoimikunta. Päättöarviointi ja todistus Oppisopimuksen päätyttyä opiskelija ja työpaikkakouluttaja käyvät päättöarviointikeskustelun, jolloin arvioidaan kaikki henkilökohtaisessa opiskelusuunnitelmassa olleet toimintakokonaisuudet. Päättöarviointikeskustelun pohjalta tehty koulutuskertomus toimitetaan välittömästi koulutuksen päätyttyä oppisopimuskeskukseen. Oppisopimuskeskus antaa oppisopimuskoulutuksesta opiskelijalle todistuksen, johon on kirjattu koulutuksessa noudatetut opiskelusuunnitelman tai tutkinnon perusteet, koulutusajan pituus ja opiskelijan suoritusten arvioinnit sekä yleisarvosana työnantajan ja teoriaopetuksen järjestäjän arvioinnin pohjalta. Todistusta ei kirjoiteta, jos sopimus on purkautunut ennen koeajan päättymistä. Tutkintotodistuksen saamiseksi opiskelijan on suoritettava hyväksyttävästi näyttökokeet. Palautettu koulutuskertomus on myös edellytys sille, että työnantajalle voidaan maksaa koulutuskorvausta. Stipendi Näyttötutkintona suoritetusta ammatillisesta perustutkinnosta ja ammatti- tai erikoisammattitutkinnosta opiskelija voi hakea Koulutusrahaston (www. koulutusrahasto.fi) myöntämää ns. ammattitutkintostipendiä. Stipendi on suuruudeltaan ( tai sen jälkeen suoritetut tutkinnot) 365 euroa. Poikkeustapauksissa, mikäli Koulutusrahasto hylkää opiskelijan hakemuksen, opiskelija voi saada stipendin oppisopimuskeskuksesta. Tällaisessa tapauksessa tulee ottaa yhteyttä oppisopimuskeskukseen. 15

16 OPPISOPIMUSTUTKINNOT Lyhenteet: pt = perustutkinto, ko = koulutusohjelma, at = ammattitutkinto, eat = erikoisammattitutkinto Humanistinen ja kasvatusala Vapaa-aika ja nuorisotyö Opetus- ja kasvatustyö Nuoriso- ja vapaa-ajan ohjauksen pt (nuoriso- ja vapaa-ajan ohjaaja) - Nuoriso- ja vapaa-ajan ohjauksen ko Ammattitutkinto: Lasten ja nuorten erityisohjaajan at Kielitieteet Viittomakielisen ohjauksen pt - Viittomakielisen ohjauksen ko (viittomakielen ohjaaja) Lapsi- ja perhetyön pt - Lapsi- ja perhetyön ko (lastenohjaaja) Muu humanistisen ja kasvatusalan koulutus Ammattitutkinto: Suntion at Ammattitutkinto: Asioimistulkin at 16

17 KULTTUURIALA Viestintä ja informaatiotieteet Perustutkinnot: Audiovisuaalisen viestinnän pt - Audiovisuaalisen viestinnän ko (media-assistentti) Kuvallisen ilmaisun pt - Kuvallisen ilmaisun ko Audiovisuaalisen viestinnän at Informaatio- ja kirjastopalvelualan at Valokuvaajan at Audiovisuaalisen viestinnän eat Valokuvaajan eat Tanssialan pt - Tanssijan ko (tanssija) Ammattitutkinto: Teatterialan at Erikoisammattitutkinto: Teatterialan eat Käsi- ja taideteollisuusalan pt (artesaani) - Esinesuunnittelun ja valmistuksen ko - Tekstiilin ja vaatetuksen suunnittelun ja valmistuksen ko - Ympäristön suunnittelun ja rakentamisen ko Teatteri ja tanssi KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUS Aseseppäkisällin at Hopeasepän at Kaivertajan at Keramiikkakisällin at Kiviseppäkisällin at Kultaajakisällin at Kultasepän at Käsityöntekijän at (valmisteilla) Lasinpuhaltajakisällin at Luonnontieteellisen alan konservoinnin at Maalarin at Mallinrakentajakisällin at Puusepänalan at Restaurointikisällin at Romanikulttuurin ohjaajan at Saamenkäsityökisällin at Seppäkisällin at Sisustusalan at Soitinrakentajakisällin at Tekstiilialan at Vaatetusalan at Veneenrakentajan at Verhoilijan at Aseseppämestarin eat Hopeaseppämestarin eat Kaivertajamestarin eat Keramiikkamestarin eat Kiviseppämestarin eat Kultaajamestarin eat Kultaseppämestarin eat Lasinpuhaltajamestarin eat Maalarin eat Mallinrakentajamestarin eat Puuseppänalan eat Restaurointimestarin eat Romanikulttuuriohjaajan eat Saamenkäsityömestarin eat Seppämestarin eat Sisustusalan eat Soitinrakentajamestarin eat Tekstiilialan eat Vaatetusalan eat Venemestarin eat Verhoilijamestarin eat Musiikki Musiikkialan pt - Muusikon ko (kirkkomuusikko, laulaja, säestäjä, yhtye-/orkesterimuusikko) - Soitinhuollon ja musiikin teknologian ko (musiikkiteknologi, pianonvirittäjä, soitinhuoltaja) Ammattitutkinto: Rytmimusiikkituotannon at (valmisteilla) 17

18 Luonnontieteiden ala Tietojenkäsittely Tietojenkäsittelyn pt (datanomi) - Informaatioteknologiapalvelujen ja markkinoinnin ko - Tietojärjestelmien kehittämisen ko Ammattitutkinto: Tietojenkäsittelyn at Erikoisammattitutkinto: Tietojenkäsittelyn eat 18

19 Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala Perustutkinnot: Liiketalous ja kauppa Liiketalouden pt (merkonomi) - Asiakaspalvelun ja markkinoinnin ko - Taloushallinnon ko - Toimistopalvelujen ja tietohallinnon ko - Informaatio- ja kirjastopalvelujen ko Johtamisen eat Kaupan esimiehen eat Markkinointiviestinnän eat Taloushallinnon eat Ulkomaankaupan eat Viestinvälitys ja logistiikkapalvelujen eat (valmisteilla) Yrittäjän eat Asiakirjahallinnon ja arkistotoimen at Isännöinnin at Kiinteistövälitysalan at Markkinointiviestinnän at Myynnin at Rahoitus- ja vakuutusalan at Sihteerin at Taloushallinnon at Tullialan at (valmisteilla) Ulkomaankaupan at Viestinvälitys- ja logistiikkapalvelujen at Virastomestarin at Yrittäjän at 19

20 TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALA Perustutkinnot: Arkkitehtuuri ja rakentaminen Talotekniikan pt - Kiinteistönhoidon ko (kiinteistönhoitaja) - LVI-asennuksen ko (LVI-asentaja) - Teknisen eristyksen ko (tekninen eristäjä) Maanmittausalan pt - Maanmittaustekniikan ko (kartoittaja) Rakennusalan pt - Maarakennuksen ko (maarakentaja) - Maarakennuskoneen kuljetuksen ko (maarakennuskoneen kuljettaja) - Talonrakennuksen ko (talonrakentaja) Ammattisukeltajan at Ilmastointiasentajan at Ilmastointijärjestelmien puhdistajan at Kaukolämpöasentajan at Kiinteistönhoitajan at Kylmäasentaja at Lattianpäällystäjän at Lämmityslaiteasentajan at Maarakennusalan at Putkiasentajan at Rakennustuotannon at Rakennustuotealan at Suunnitteluassistentin at Talonrakennusalan at Teknisen eristäjän at Teollisuusputkiasentajan at Vesihuoltoalan at Kone-, metalli- ja energiatekniikka Kone- ja metallialan pt - Automaatiotekniikan ja kunnossapidon ko (automaatioasentaja, kunnossapitoasentaja) - Valimotekniikan ko (valaja, valumallinvalmistaja) - Valmistustekniikan ko (hienomekaanikko, koneenasentaja, koneistaja, levyseppä-hitsaaja, työvälinevalmistaja) Hissiasentajan at Hitsaajan at Kaivosalan at Koneenasentajan at Koneistajan at Laivanrakentajan at Levytekniikan at Lämmityslaiteasentajan at Metallien jalostuksen at Rakennuspeltisepän at Työvälinevalmistajan at Valajan at Valumallin valmistajan at Hitsaajamestarin eat Koneenasentajamestarin eat Koneistajamestarin eat Levytyömestarin eat Rakennuspeltisepän eat (valmisteilla) Työvälinemestarin eat Valajamestarin eat Valumallimestarin eat Ilmastointialan eat Kaukolämpöyliasentajan eat Kiinteistönhoitajan eat Kylmämestarin eat Lattiamestarin eat Maarakennusalan eat (valmisteilla) Putkiasentajan eat Rakennusalan työmaapäällikön eat Talonrakennusalan eat 20

21 Sähkö- ja automaatiotekniikka Sähköalan pt (asentaja) - Automaatiotekniikan ja kunnossapidon ko - Elektroniikan ja tietoliikennetekniikan ko - Sähkö- ja energiatekniikan ko Automaatioasentajan at Elektroniikka- ja sähköteollisuuden at Elektroniikka-asentajan at Kiskoliikenteen turvalaiteasentajan at Kotitalouskoneasentajan at Sähköasentajan at Sähkölaitosasentajan at Voimalaitoksen käyttäjän at Automaatioyliasentajan eat Elektroniikkayliasentajan eat Sähkölaitosyliasentajan eat Sähköyliasentajan eat Tieto- ja tietoliikennetekniikka Tietokoneasentajan at Tietoliikenneasentajan at Tietokoneyliasentajan eat Tietoliikenneyliasentajan eat Graafinen ja viestintätekniikka Painoviestinnän pt - Ulkoasun toteuttajan ko (painotuotanto-assistentti) - Painotekniikan ko (painotuotantoassistentti) Digitaalipainajan at Jälkikäsittelykoneenhoitajan at Painajan at Painopinnanvalmistajan at Faktorin eat Kirjansitojamestarin eat Kirjapainoteknikon eat Konesitojamestarin eat Painajamestarin eat Rotaatiomestarin eat Sivunvalmistajamestarin eat Elintarvikealan pt - Elintarviketeknologian ko (elintarvikkeiden valmistaja) - Leipomoalan ko (leipuri-kondiittori) - Liha-alan ko (lihatuotteiden valmistaja) - Meijerialan ko (meijeristi) Elintarvikejalostajan at Elintarviketeollisuuden at Kondiittorin at Leipomoteollisuuden at Leipurin at Lihanjalostajan at Lihateollisuuden at Maidonjalostajan at Meijeriteollisuuden at Elintarviketekniikan eat Kondiittorimestarin eat Leipurimestarin eat Perustutkinnot: Elintarvikeala ja biotekniikka Prosessi-, kemian- ja materiaalitekniikka Puualan pt - Levyteollisuuden ko (levyprosessinhoitaja) - Puusepän ko (puuseppä) - Sahateollisuuden ko (sahaprosessinhoitaja) Kemiantekniikan pt - Kemiantekniikan ko (prosessinhoitaja) - Biotekniikan ko (prosessinhoitaja) Laboratorioalan pt - Laboratorioalan ko (laborantti) Muovi- ja kumitekniikan pt - Kumitekniikan ko (kumituotevalmistaja) - Muovitekniikan ko (muovituotevalmistaja) Paperiteollisuuden pt - Massan valmistuksen ko (paperiprosessinhoitaja) - Paperin ja kartongin valmistuksen ko (paperiprosessinhoitaja) - Paperin jalostuksen ko (paperinjalostaja) 21

22 Pintakäsittelyalan pt - Maalausalan ko (lattianpäällystäjä, maalari) - Puuteollisuuden pintakäsittelyn ko (pintakäsittelijä) - Teollisen pintakäsittelyn ko (korroosionestomaalari, pintakäsittelijä) Veneenrakennuksen pt Verhoilu- ja sisustusalan pt Kemianteollisuuden at Korroosionestomaalarin at Kumialan at Lasikeraamisen alan at Levyalan at Maalarin at Muovimekaanikon at Paperiteollisuuden at Puusepänalan at Saha-alan at Teollisen pintakäsittelijän at Veneenrakentajan at Kemianteollisuuden eat Levymestarin eat Maalarimestarin eat Muovitekniikan eat Paperiteollisuuden eat Pintakäsittelymestarin eat Puusepänalan eat Sahamestarin eat Venemestarin eat Perustutkinnot: Jalkinealan pt - Kenkä- ja nahka-alan ko (suutari) Tekstiilialan pt - Tekstiilitekniikan ko (tekstiilinvalmistaja) Vaatetusalan pt - Asustealan ko (modisti) - Pukuompelijan ko (pukuompelija) - Turkisalan ko (turkkuri) - Vaatturityön ko (vaatturi) Tekstiili- ja vaatetustekniikka Laukku- ja nahka-alan at Nahanvalmistajan at Jalkinealan at Tekstiilialan at Turkkurin at Vaatetusalan at Jalkinealan eat Laukku- ja nahkamestarin eat Nahanvalmistajamestarin eat Tekstiilialan eat Turkkurimestarin eat Vaatetusalan eat Ajoneuvo- ja kuljetustekniikka Perustutkinnot: Autoalan pt - Autokorinkorjauksen ko (autokorinkorjaaja) - Automaalauksen ko (automaalari) - Automyynnin ko (automyyjä) - Autotekniikan ko (ajoneuvoasentaja) - Varaosamyynnin ko (varaosamyyjä) Lennonjohdon pt - Lennonjohdon ko (lennonjohtaja) Lentokoneasennuksen pt -Lentokoneasennuksen ko (lentokoneasentaja) Logistiikan pt - Kuljetuspalvelujen ko (autonkuljettaja) - Varastopalvelujen ko (varastonhoitaja) Merenkulkualan pt - Kansi- ja konekorjauksen ko (korjaaja) - Sähkökäytön ko (laivasähköasentaja) - Konepäällystön ko (vahtikonemestari) - Kansipäällystön ko (vahtiperämies) Ajoneuvonosturinkuljettajan at Autokorimekaanikon at Automaalarin at Automekaanikon at Automyyjän at Autosähkömekaanikon at Henkilöautomekaanikon at Lastinkäsittelyalan at Lentoasemapalvelujen at Linja-autonkuljettajan at Metsäkoneasentajan at Pienkonemekaanikon at Puutavaran autokuljetuksen at Raskaskalustomekaanikon at Varaosamyyjän at Varastoalan at Yhdistelmäajoneuvonkuljettajan at 22

23 Ajojärjestelijän eat Autoalan myyjän eat Autoalan työnjohdon eat Autokorimestarin eat Automaalarimestarin eat Automekaanikon eat Lastinkäsittelyalan eat Varastoalan eat Muu tekniikan ja liikenteen alan koulutus Perustutkinnot: Kello- ja mikromekaniikan pt - Kelloalan ko (kelloseppä) - Mikromekaniikan ko (mikromekaanikko) Suunnitteluassistentin pt - Teknisen suunnittelun ko (suunnitteluassistentti) Turvallisuusalan pt - Turvallisuusalan ko (turvallisuusvalvoja) Kivimiehen at Kunnossapidon at Lukkosepän at Nuohoojan at Rautatiekaluston kunnossapidon at (valmisteilla) Sisustusalan at (valmisteilla) Vartijan at Ympäristöhuollon at Kunnossapidon eat Lukkoseppämestarin eat Nuohoojamestarin eat Sisustusalan eat (valmisteilla) Tekniikan eat Tuotekehittäjän eat (useat koulutusalat) Turvallisuusvalvojan eat 23

24 Luonnonvara- ja ympäristöala Maatilatalous Maatalousalan pt - Maatilatalouden ko (maaseutuyrittäjä) - Hevostalouden ko (hevostenhoitaja, ratsastuksenohjaaja) - Turkistalouden ko (turkistarhaaja) Hevostenvalmentajan at Karjatalouden at Kengityssepän at Luonnonmukaisen tuotannon at Maatalouskoneasentajan at Mehiläistarhaajan at Ratsastuksenopettajan at Seminologin at Viljelijän at Maaseudun vesitalouden eat Ratsastuksenopettajan eat Tallimestarin eat Tarhaajamestarin eat Puutarhatalous Puutarhatalouden pt (puutarhuri) - Puutarhatuotannon ko - Viheralan ko - Kukka- ja puutarhakaupan ko Arboristin at Floristin at Puistopuutarhurin at Viinintuotannon at Viljelypuutarhurin at Floristimestarin eat Puistomestarin eat Taimistomestarin eat Kalatalous Kalatalouden pt - Kalatalouden ko (kalastaja, kalanjalostaja, kalanviljelijä, kalastuksenohjaaja) Kalanjalostajan at Kalanviljelijän at Kalastusoppaan at Metsätalous Metsäalan pt - Metsätalouden ko (metsuri) - Metsäkonealan ko (metsäkoneenkuljettaja) - Metsien monikäytön ko (metsäluonnonhoitaja) Bioenergia-alan at Metsäkoneenkuljettajan at Metsätalousyrittäjän at Metsäkoneenkuljettajan eat Metsämestarin eat Luonto- ja ympäristöala Luonto- ja ympäristöalan pt - Ympäristöalan ko (ympäristönhoitaja) - Luontoalan ko (luontoyrittäjä) - Poro- ja luontaistalouden ko (luontotalousyrittäjä, porotalousyrittäjä) Erä- ja luonto-oppaan at Luonnontuotealan at Porotalouden at Keruutuotetarkastajan eat Luontokartoittajan eat Riistamestarin eat Muu luonnonvara- ja ympäristöalan koulutus Eläintenhoitajan at Golfkentänhoitajan at Golfkenttämestarin eat Koe-eläintenhoitajan eat Maaseudun kehittäjän eat 24

25 Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaajan at Koulunkäyntiavustajan at Perhepäivähoitajan at Koulunkäyntiavustajan eat Sosiaali- ja terveysalan pt (lähihoitaja) - Ensihoidon ko - Kuntoutuksen ko - Lasten ja nuorten hoidon ja kasvatuksen ko - Mielenterveys- ja päihdetyön ko - Sairaanhoidon ja huolenpidon ko - Suu- ja hammashoidon ko - Vammaistyön ko - Vanhustyön ko - Asiakaspalvelun ja tietohallinnan ko Ammattitutkinto: Sosiaaliala Terveysala Jalkojenhoidon at Obduktiopreparaattorin at (valmisteilla) Sairaankuljettajan at Kipsimestarin eat Psykiatrisen hoidon eat Sosiaali- ja terveysala (alojen yhteiset ohjelmat) Kehitysvamma-alan at (valmisteilla) Päihdetyön at Erikoisammattitutkinto: Kehitysvamma-alan eat (valmisteilla) Puhevammaisten tulkkipalvelun eat Vanhustyön eat Hammaslääketiede ja muu hammashuolto Hammastekniikan pt - Hammastekniikan ko (hammaslaborantti) Liikunnanohjauksen pt - Liikunnanohjauksen ko (liikuntaneuvoja) Hierojan at Liikunnan at Liikuntapaikkojenhoitajan at Valmentajan at Hierojan eat Liikuntapaikkamestarin eat Valmentajan eat Optiikkahiojan at Välinehuoltajan at Kuntoutus ja liikunta Tekniset terveyspalvelut Välinehuoltajan eat Lääkealan pt - Apteekkialan ko (lääketeknikko) - Lääkealan ko (farmanomi) Perustutkinnot: Hiusalan pt - Parturi-kampaajan ko (parturi-kampaaja) Kauneudenhoitoalan pt - Kosmetologin ko (kosmetologi) Ammattitutkinto: Hiusalan at Farmasia ja muu lääkehuolto Kauneudenhoitoala Hiusalan eat Kosmetologin eat 25

AMMATTITUTKINTOSTIPENDI 2011 AMMATTITUTKINNOT JA ERIKOISAMMATTITUTKINNOT Myönteiset päätökset edunsaajan suorittaman tutkinnon ja sukupuolen mukaan

AMMATTITUTKINTOSTIPENDI 2011 AMMATTITUTKINNOT JA ERIKOISAMMATTITUTKINNOT Myönteiset päätökset edunsaajan suorittaman tutkinnon ja sukupuolen mukaan 1 AMMATTITUTKINTOSTIPENDI 2011 AMMATTITUTKINNOT JA ERIKOISAMMATTITUTKINNOT Myönteiset päätökset edunsaajan suorittaman tutkinnon ja sukupuolen mukaan Tutkinto Miehet Naiset Yhteensä %-osuus HUMANISTINEN

Lisätiedot

1 Luonnontieteellisen alan konservoinnin ammattitutkinto Maalarin ammattitutkinto (yhteinen prosessikemian-

1 Luonnontieteellisen alan konservoinnin ammattitutkinto Maalarin ammattitutkinto (yhteinen prosessikemian- HUMANISTINEN JA KASVATUSALA Vapaa-aika ja nuorisotyö Nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen perustutkinto Nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen - Nuoriso- ja vapaa-ajanohjaaja Lasten ja nuorten erityisohjaajan Kielitieteet

Lisätiedot

ALOITUSPAIKAT 2016 AmoV AmoJp AmoJtk AmoK AmoL AmoN AmoO AmoNi AIKO Yht.

ALOITUSPAIKAT 2016 AmoV AmoJp AmoJtk AmoK AmoL AmoN AmoO AmoNi AIKO Yht. YHTEENSÄ 112 536 435 124 106 89 198 40 369 2009 443 HUMANISTINEN JA KASVATUSALA 0 0 0 0 0 0 0 40 0 40 Viittomakielisen ohjauksen pt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1609 Viittomakielinen ohjaus 0 Lapsi- ja perhetyön

Lisätiedot

ALOITUSPAIKAT 2015. Yht. AmoJtk AmoK. Ylitys / Alitus. AmoJp. AmoNi AIKO. AmoO. AmoN. AmoV. AmoL. Alpat 2014

ALOITUSPAIKAT 2015. Yht. AmoJtk AmoK. Ylitys / Alitus. AmoJp. AmoNi AIKO. AmoO. AmoN. AmoV. AmoL. Alpat 2014 ALOITUSPAIKAT 2015 AmoV AmoJp AmoJtk AmoK AmoL AmoN AmoO AmoNi AIKO Yht. Alpat 2014 Ylitys / Alitus YHTEENSÄ 112 511 463 130 116 91 214 84 398 2119 2139-20 HUMANISTINEN JA KASVATUSALA 0 0 0 0 0 0 0 40

Lisätiedot

AMMATILLISET PERUSTUTKINNOT 1.8.2006 LUKIEN AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVAT UUDET RAJOITUKSET

AMMATILLISET PERUSTUTKINNOT 1.8.2006 LUKIEN AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVAT UUDET RAJOITUKSET pvm 15.9.2006 dnro 423/530/2006 Ammatillisen koulutuksen järjestäjät AMMATILLISET PERUSTUTKINNOT 1.8.2006 LUKIEN AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVAT UUDET RAJOITUKSET Opetusministeriö

Lisätiedot

ALOITUSPAIKAT 2017 AmoV AmoJp AmoJtk AmoK AmoL AmoN AmoO AmoNi AIKO Yht.

ALOITUSPAIKAT 2017 AmoV AmoJp AmoJtk AmoK AmoL AmoN AmoO AmoNi AIKO Yht. YHTEENSÄ 112 478 458 118 104 78 197 91 381 2017 450 HUMANISTINEN JA KASVATUSALA 0 0 0 0 0 0 0 40 0 40 Viittomakielisen ohjauksen pt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1609 Viittomakielinen ohjaus 0 Lapsi- ja perhetyön

Lisätiedot

ALOITUSPAIKAT Yht. AmoJtk AmoK. AmoJp. Ylitys / Alitus. AmoNi AIKO. AmoO. AmoN. AmoV. AmoL. Alpat

ALOITUSPAIKAT Yht. AmoJtk AmoK. AmoJp. Ylitys / Alitus. AmoNi AIKO. AmoO. AmoN. AmoV. AmoL. Alpat ALOITUSPAIKAT 2017 AmoV AmoJp AmoJtk AmoK AmoL AmoN AmoO AmoNi AIKO Yht. Alpat 2016 Ylitys / Alitus YHTEENSÄ 112 478 446 118 104 78 197 91 383 2007 2068-61 HUMANISTINEN JA KASVATUSALA 0 0 0 0 0 0 0 40

Lisätiedot

AMMATILLISET NÄYTTÖTUTKINNOT

AMMATILLISET NÄYTTÖTUTKINNOT AMMATILLISET NÄYTTÖTUTKINNOT MITÄ OPPISOPIMUSKOULUTUS ON? Oppisopimuskoulutuksella tarkoitetaan työpaikalla käytännön työtehtävien yhteydessä järjestettäviä opintoja, joita täydennetään tietopuolisilla

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2005 Julkaistu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2005 N:o 1035 1037. Valtioneuvoston asetus. N:o 1035

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2005 Julkaistu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2005 N:o 1035 1037. Valtioneuvoston asetus. N:o 1035 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2005 Julkaistu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2005 N:o 1035 1037 SISÄLLYS N:o Sivu 1035 Valtioneuvoston asetus oikeushallinnon tietotekniikkakeskuksesta... 4693 1036 Valtioneuvoston

Lisätiedot

Oppisopimuskoulutus. Tutkintoluettelo

Oppisopimuskoulutus. Tutkintoluettelo Oppisopimuskoulutus Tutkintoluettelo Oppisopimuskoulutus 2 AMMATILLISET TUTKINNOT (1.8.2015) HUMANISTINEN JA KASVATUSALA Lapsi- ja perhetyön Nuoriso- ja vapaaajanohjauksen Viittomakielisen ohjauksen Asioimistulkin

Lisätiedot

HUMANISTINEN JA KASVATUSALA KULTTUURIALA YHTEISKUNTATIETEIDEN, LIIKETALOUDEN JA HALLINNON ALA

HUMANISTINEN JA KASVATUSALA KULTTUURIALA YHTEISKUNTATIETEIDEN, LIIKETALOUDEN JA HALLINNON ALA HUMANISTINEN JA KASVATUSALA Opetus- ja kasvatustyö Lapsi- ja perhetyön perustutkinto Lapsi- ja perhetyön osaamisala - Lastenohjaaja Vapaa-aika ja nuorisotyö Nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen perustutkinto

Lisätiedot

Oppisopimus ON HYVÄ DIILI. Ammatilliset näyttötutkinnot

Oppisopimus ON HYVÄ DIILI. Ammatilliset näyttötutkinnot Oppisopimus ON HYVÄ DIILI Ammatilliset näyttötutkinnot MITÄ OPPISOPIMUSKOULUTUS ON? Oppisopimuskoulutuksella tarkoitetaan työpaikalla käytännön työtehtävien yhteydessä järjestettäviä opintoja, joita täydennetään

Lisätiedot

HUMANISTINEN JA KASVATUSALA KULTTUURIALA YHTEISKUNTATIETEIDEN, LIIKETALOUDEN JA HALLINNON ALA

HUMANISTINEN JA KASVATUSALA KULTTUURIALA YHTEISKUNTATIETEIDEN, LIIKETALOUDEN JA HALLINNON ALA HUMANISTINEN JA KASVATUSALA Opetus- ja kasvatustyö Lapsi- ja perhetyön perustutkinto Lapsi- ja perhetyön osaamisala - Lastenohjaaja Vapaa-aika ja nuorisotyö Nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen perustutkinto

Lisätiedot

AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN VALITTUJEN ALIMMAT PISTEMÄÄRÄT 2016

AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN VALITTUJEN ALIMMAT PISTEMÄÄRÄT 2016 AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN VALITTUJEN ALIMMAT PISTEMÄÄRÄT 2016 Pisteytys perustuu yhteishaun yleiseen pistelaskuun, ellei toisin mainita. Yleisessä pistelaskussa voi saada maksimissaan 40 pistettä. Yhdellä

Lisätiedot

TUTKINTOTOIMIKUNNAT

TUTKINTOTOIMIKUNNAT TUTKINTOTOIMIKUNNAT 1.8.2007-31.7.2010 Tutkintotoimikunta Toimikuntanumero Ajoneuvonosturinkuljettajan tutkintotoimikunta 8059 Asiakirjahallinnon ja arkistotoimentutkintotoimikunta 8040 Asioimistulkin

Lisätiedot

TEKNIIKANJALIIKENTEENALA YHTEISKUNTATIETEIDEN, LIIKETAL. JA HALL

TEKNIIKANJALIIKENTEENALA YHTEISKUNTATIETEIDEN, LIIKETAL. JA HALL Liite 2, AmoKjk 26.5.214 ALOITUSPAIKAT2OI5 E E E E E E E E < >- YHTEENSÄ 112 511 463 13 116 91 214 84 398 2119 HUMANISTINEN JA KASVATUSALA 4 4 KULTTUURIALA 48 142 19 YHTEISKUNTATIETEIDEN, LIIKETAL. JA

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 2 päivänä maaliskuuta /2011 Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 2 päivänä maaliskuuta /2011 Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 2 päivänä maaliskuuta 2011 Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetussa laissa tarkoitetusta tutkintorakenteesta Annettu

Lisätiedot

Opinvipinää

Opinvipinää Opinvipinää 4.11.2016 Haku Lappiaan Yhteishaku www.opintopolku.fi 21.2. 14.3.2017 Kaikilla aloilla myös yo-paikkoja Jatkuva haku suoraan oppilaitokseen Yhteishakuaikana keskitetysti, jos jo aiempi ammatti

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN TUTKINTORAKENTEESEEN KUULUVAT TUTKINNOT ALKAEN

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN TUTKINTORAKENTEESEEN KUULUVAT TUTKINNOT ALKAEN AMMATILLISEN KOULUTUKSEN TUTKINTORAKENTEESEEN KUULUVAT TUTKINNOT 1.1.2019 ALKAEN HUMANISTINEN JA KASVATUSALA 1) Kasvatus ja ohjausalan perustutkinto Nuoriso ja yhteisöohjauksen osaamisala Kommunikaation

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o24. Opetusministeriön asetus. ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetussa laissa tarkoitetusta tutkintorakenteesta

SISÄLLYS. N:o24. Opetusministeriön asetus. ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetussa laissa tarkoitetusta tutkintorakenteesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2010 Julkaistu Helsingissä 21 päivänä tammikuuta 2010 N:o 24 26 SISÄLLYS N:o Sivu 24 Opetusministeriön asetus ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetussa laissa tarkoitetusta tutkintorakenteesta...

Lisätiedot

TREDUSTA TUHANSIIN TÖIHIN SYKSY 2016 AIKUISKOULUTUSKALENTERI

TREDUSTA TUHANSIIN TÖIHIN SYKSY 2016 AIKUISKOULUTUSKALENTERI TREDUSTA TUHANSIIN TÖIHIN SYKSY 2016 AIKUISKOULUTUSKALENTERI OPISKELE UUTTA AIKUISENA TYÖN OHELLA TAI KOKOPÄIVÄISESTI Tredussa opiskelet oman opiskelusuunnitelmasi mukaan. Koulutusta tarjotaan 20:lle eri

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 1409. Laki. säteilyturvakeskuksesta annetun lain 2 :n muuttamisesta. Annettu Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2007

SISÄLLYS. N:o 1409. Laki. säteilyturvakeskuksesta annetun lain 2 :n muuttamisesta. Annettu Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2007 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2007 Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2007 N:o 1409 1414 SISÄLLYS N:o Sivu 1409 Laki säteilyturvakeskuksesta annetun lain 2 :n muuttamisesta... 5311 1410 Valtioneuvoston

Lisätiedot

A m mattilaisille on kysyntää!

A m mattilaisille on kysyntää! A m mattilaisille on kysyntää! 1 3 Sisältö Ammattilaisille on kysyntää Ammattilaisille on kysyntää... 3 Arvot... 5 Koulutusalat KSAO:ssa... 5 Koulutusväylät... 5 Organisaatio... 7 Nuoret... 9 Kansainvälinen

Lisätiedot

Omnian oppisopimustoimisto järjestää työpaikkakouluttajille ilmaista koulutusta, joka tukee työpaikalla tapahtuvaa opiskelijan ohjausta.

Omnian oppisopimustoimisto järjestää työpaikkakouluttajille ilmaista koulutusta, joka tukee työpaikalla tapahtuvaa opiskelijan ohjausta. Yleistä oppisopimuksesta Oppisopimustoimisto laatii virallisen oppisopimuksen yhdessä työnantajan ja opiskelijan kanssa. Oppisopimus on juridisesti pätevä määräaikainen työsopimus, jossa noudatetaan normaaleja

Lisätiedot

HUMANISTINEN JA KASVATUSALA. Vapaa-aika ja nuorisotyö

HUMANISTINEN JA KASVATUSALA. Vapaa-aika ja nuorisotyö HUMANISTINEN JA KASVATUSALA Vapaa-aika ja nuorisotyö Nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen perustutkinto Nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen - Nuoriso- ja vapaa-ajanohjaaja Lasten ja nuorten erityisohjaajan Kielitieteet

Lisätiedot

Pirkanmaalla ammattiopiston perustutkinnon suorittaneiden työmarkkinatilanne vuoden 2009 lopussa

Pirkanmaalla ammattiopiston perustutkinnon suorittaneiden työmarkkinatilanne vuoden 2009 lopussa Pirkanmaalla ammattiopiston perustutkinnon suorittaneiden työmarkkinatilanne vuoden 2009 lopussa Tarkastelussa on yhteensä vuosina 2005-2009 suoritetut perustutkinnot. Sijoittumista katsotaan vuoden 2009

Lisätiedot

Nuorten koulutuksen maakunnalliset aloittajatarpeet sekä OKM:n ehdotus valtakunnallisiksi tavoitteiksi vuodelle 2016

Nuorten koulutuksen maakunnalliset aloittajatarpeet sekä OKM:n ehdotus valtakunnallisiksi tavoitteiksi vuodelle 2016 Nuorten koulutuksen maakunnalliset aloittajatarpeet sekä OKM:n ehdotus valtakunnallisiksi tavoitteiksi Tavoitekehitys 1 Humanistinen ja kasvatusala 868 861 617-244 -28,3 5 770 5 774 5 830 56 1,0 2 Kulttuuriala

Lisätiedot

pk yo pk yo TUTKINTO KOULUTUSOHJELMA TUTKINTONIMIKE ALKUTUOTANTO LUONNONVARA-ALA

pk yo pk yo TUTKINTO KOULUTUSOHJELMA TUTKINTONIMIKE ALKUTUOTANTO LUONNONVARA-ALA 1 OPETUSHALLITUS AMMATILLISEN KOULUTUKSEN RAKENNEVERTAILU 13.2.2003 TUTKINTO KOULUTUSOHJELMA TUTKINTONIMIKE ALKUTUOTANTO LUONNONVARA-ALA MAATILATALOUS MAATILATALOUS MAATILATALOUS Alkaen 1.8.2001 Toisen

Lisätiedot

Tule opiskelemaan! AMMATTIOPISTO TAVASTIA AIKUISKOULUTUS 2016

Tule opiskelemaan! AMMATTIOPISTO TAVASTIA AIKUISKOULUTUS 2016 Tule opiskelemaan! AMMATTIOPISTO TAVASTIA AIKUISKOULUTUS 2016 Perustutkinto näyttötutkintona Ammattitutkinto Erikoisammattitutkinto Aikuisten maahanmuuttajien perusopetus Valma-koulutus Täydennyskoulutus

Lisätiedot

Liite, ammatilliset perustutkinnot, ammattitutkinnot ja erikoisammattitutkinnot

Liite, ammatilliset perustutkinnot, ammattitutkinnot ja erikoisammattitutkinnot Liite, ammatilliset perustutkinnot, ammattitutkinnot ja erikoisammattitutkinnot Ammatilliset perustutkinnot koulutusaloittain HUMANISTINEN JA KASVATUSALA Viittomakielisen ohjauksen perustutkinto Viittomakielen

Lisätiedot

Oppisopimus ON HYVÄ DIILI. Ammatilliset näyttötutkinnot

Oppisopimus ON HYVÄ DIILI. Ammatilliset näyttötutkinnot Oppisopimus ON HYVÄ DIILI Ammatilliset näyttötutkinnot MITÄ OPPISOPIMUSKOULUTUS ON? Oppisopimuskoulutuksella tarkoitetaan työpaikalla käytännön työtehtävien yhteydessä järjestettäviä opintoja, joita täydennetään

Lisätiedot

Oppisopimuskoulutuksen esittely

Oppisopimuskoulutuksen esittely Oppisopimuskoulutuksen esittely Jyväskylän oppisopimuskeskus Oppisopimuskoulutus on työpaikalla käytännön työssä toteutettavaa ammatillista koulutusta, jota täydennetään oppilaitoksessa järjestettävillä

Lisätiedot

Oppisopimus ON HYVÄ DIILI. Ammatilliset näyttötutkinnot

Oppisopimus ON HYVÄ DIILI. Ammatilliset näyttötutkinnot Oppisopimus ON HYVÄ DIILI Ammatilliset näyttötutkinnot MITÄ OPPISOPIMUSKOULUTUS ON? Oppisopimuskoulutuksella tarkoitetaan työpaikalla käytännön työtehtävien yhteydessä järjestettäviä opintoja, joita täydennetään

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o Laki. rikoslain 17 luvun muuttamisesta. Annettu Helsingissä 26 päivänä marraskuuta 2004

SISÄLLYS. N:o Laki. rikoslain 17 luvun muuttamisesta. Annettu Helsingissä 26 päivänä marraskuuta 2004 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2004 Julkaistu Helsingissä 30 päivänä marraskuuta 2004 N:o 1006 1010 SISÄLLYS N:o Sivu 1006 Laki rikoslain 17 luvun muuttamisesta... 2719 1007 Laki kokoontumislain 25 ja 26 :n muuttamisesta...

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen läpäisyn. tehostamisohjelma. Määrällisen seurannan tulokset. Rovaniemen Koulutuskuntayhtymä

Ammatillisen koulutuksen läpäisyn. tehostamisohjelma. Määrällisen seurannan tulokset. Rovaniemen Koulutuskuntayhtymä Ammatillisen koulutuksen läpäisyn tehostamisohjelma Määrällisen seurannan tulokset 2013 2014 Sisällys Sisällys... 2 1. Määrällinen seuranta... 3 2. Tutkinnon suorittamisen lopettaminen... 4 2.1 Tulokset

Lisätiedot

TAULUKKOLUETTELO TAULUKKO

TAULUKKOLUETTELO TAULUKKO TAULUKKOLUETTELO TAULUKKO 1: HELSINGIN YLEISSIVISTÄVIEN KOULUJEN LUKUMÄÄRÄ YLLÄPITÄJITTÄIN 2009-2014 TAULUKKO 2: HELSINGIN YLEISSIVISTÄVIEN KOULUJEN OPPILAS- JA OPISKELIJAMÄÄRÄ YLLÄPITÄJITTÄIN 2009-2014

Lisätiedot

Osaaminen ja tutkinnon suorittaminen opiskelijalähtöisesti. Minna Bálint Opetushallitus AMPA

Osaaminen ja tutkinnon suorittaminen opiskelijalähtöisesti. Minna Bálint Opetushallitus AMPA Osaaminen ja tutkinnon suorittaminen opiskelijalähtöisesti Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Minna Bálint Opetushallitus AMPA Henkilökohtaistaminen A 794/2015 voimaan 1.8.2015 Laatu Asiakaslähtöisyys

Lisätiedot

OPETUSHALLITUS 17.2.2014 PÄÄSY- JA SOVELTUVUUSKOKEIDEN PILOTOINTI (VAKUVA2 -HANKE) VALINTARYHMÄKOHTAISET MITATTAVAT ASIAT, KOKEEN OSIOT JA PISTEYTYS

OPETUSHALLITUS 17.2.2014 PÄÄSY- JA SOVELTUVUUSKOKEIDEN PILOTOINTI (VAKUVA2 -HANKE) VALINTARYHMÄKOHTAISET MITATTAVAT ASIAT, KOKEEN OSIOT JA PISTEYTYS OPETUSHALLITUS 17.2.2014 PÄÄSY- JA SOVELTUVUUSKOKEIDEN PILOTOINTI (VAKUVA2 -HANKE) VALINTARYHMÄKOHTAISET MITATTAVAT ASIAT, KOKEEN OSIOT JA PISTEYTYS Valintaryhmät 1 Viittomakielisen ohjauksen Lapsi- ja

Lisätiedot

Rovaniemen koulutuskuntayhtymän ammatillisen peruskoulutuksen näyttötoimikunta

Rovaniemen koulutuskuntayhtymän ammatillisen peruskoulutuksen näyttötoimikunta Rovaniemen koulutuskuntayhtymän ammatillisen peruskoulutuksen näyttötoimikunta Ammattiosaamisen näyttöjen suunnittelu, toteutus ja arviointi Laki ammatillisesta koulutuksesta 630 / 1998, 25 a : Ammattiosaamisen

Lisätiedot

PERUSTUTKINTO- KOHTAISET TER- VEYDENTILAVAATI- MUKSET

PERUSTUTKINTO- KOHTAISET TER- VEYDENTILAVAATI- MUKSET PERUSTUTKINTO- KOHTAISET TER- VEYDENTILAVAATI- MUKSET Alla on lueteltu tutkintojen perusteiden pohjalta tutkintokohtaisesti ne terveyteen liittyvät vaatimukset, jotka voivat vaikuttaa opiskelijaksi ottamiseen.

Lisätiedot

Axxell Utbildning Ab. Opiskelu aikuisena

Axxell Utbildning Ab. Opiskelu aikuisena Axxell Utbildning Ab Opiskelu aikuisena 1. YLEISTÄ VALMISTAVASTA KOULUTUKSESTA JA NÄYTTÖTUTKINNOISTA Näyttötutkintojärjestelmä perustuu läheiseen yhteistyöhön työelämän kanssa ja tarjoaa etenkin aikuisille

Lisätiedot

Savon koulutuskuntayhtymä, tukitoimet koulutusaloittain, yhteishaku 2016

Savon koulutuskuntayhtymä, tukitoimet koulutusaloittain, yhteishaku 2016 Savon koulutuskuntayhtymä, tukitoimet koulutusaloittain, yhteishaku 2016 Soveltuvuus- / pääsykoe ajankohta Aloituspaikat 2016 Mahdollisuus opiskeluun pienemmässä ryhmässä Ammatino hjaaja Oppimisen tukipajat

Lisätiedot

Tutkinnon suorittajan osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Tutkinnon suorittajan osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Tutkinnon suorittajan osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Arviointiriihi AEL 25.3.2014 Markku Kokkonen Opetushallitus 1 Osaamisen ja sivistyksen asialla Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Säädökset

Lisätiedot

Hakuehdot. Opetushallitus. Tulostuspvm ja -aika 17.03.2015 15:22:21 1(4) HAKUTOIVETILASTO

Hakuehdot. Opetushallitus. Tulostuspvm ja -aika 17.03.2015 15:22:21 1(4) HAKUTOIVETILASTO Tulostuspvm ja -aika 17.03.15 15:22:21 1() Hakuehdot Koulutuksen alkamisaika: 15 Syksy Haku: Yhteishaku ammatilliseen ja lukioon, kevät 15 Koulutuksen järjestäjä: 0973110-9 Rovaniemen koulutuskuntayhtymä

Lisätiedot

Ajankohtaista ammatillisesta aikuiskoulutuksesta

Ajankohtaista ammatillisesta aikuiskoulutuksesta Ajankohtaista ammatillisesta aikuiskoulutuksesta Perhepäivähoidon tutkintotoimikunnan yhteistyöpäivä Tredu, Tampere 20.3.2014 Anne Mårtensson Opetushallitus Ammatillisen koulutuksen tutkintojärjestelmän

Lisätiedot

VST. Osaamisen ja sivistyksen asialla

VST.  Osaamisen ja sivistyksen asialla VST www.oph.fi Osaamisen ja sivistyksen asialla Näyttötutkinnot Ammattitaidon hankkimistavasta riippumattomia tutkintoja Työkokemuksella, opinnoissa tai muun toiminnan kautta hankittu osaaminen osoitetaan

Lisätiedot

Tule opiskelemaan! AMMATTIOPISTO TAVASTIA AIKUISKOULUTUS 2016

Tule opiskelemaan! AMMATTIOPISTO TAVASTIA AIKUISKOULUTUS 2016 Tule opiskelemaan! AMMATTIOPISTO TAVASTIA AIKUISKOULUTUS 2016 Perustutkinto näyttötutkintona Ammattitutkinto Erikoisammattitutkinto Aikuisten maahanmuuttajien perusopetus Valma-koulutus Täydennyskoulutus

Lisätiedot

Avoimet ovet esittelypolut

Avoimet ovet esittelypolut LIITE 1 1 (6) Avoimet ovet 2016 -esittelypolut Tervetuloa tutustumaan Jyväskylän ammattiopiston koulutustarjontaan 22. 24.11.2016 klo 9.00 14.00. Ruokataukoa pidämme klo 11.00 12.00, jolloin ei järjestetä

Lisätiedot

työpaikka oppisopmuskoulutus koulutus Ammatti tutkinto yrittäjä

työpaikka oppisopmuskoulutus koulutus Ammatti tutkinto yrittäjä työpaikka oppisopmuskoulutus koulutus Ammatti tutkinto yrittäjä Hanki tutkinto tai kehitä osaamistasi! OPISKELE AMMATTI OPPISOPIMUKSELLA. Oppisopimuskoulutus on työsuhteeseen tai yrittäjyyteen perustuvaa

Lisätiedot

Hakuehdot. Opetushallitus. Tulostuspvm ja -aika :40:57 1(5) HAKUTOIVETILASTO

Hakuehdot. Opetushallitus. Tulostuspvm ja -aika :40:57 1(5) HAKUTOIVETILASTO Tulostuspvm ja -aika 18.04.2016 10:40:57 1(5) Hakuehdot Koulutuksen alkamisaika: 2016 Syksy Oppilaitos: 10053 Koulutuskeskus Salpaus Tiedot päivitetty Opintopolusta: 18.4.2016 08:07 Haku- Koodi Toimipiste

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen näyttötutkinnoissa

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen näyttötutkinnoissa Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen näyttötutkinnoissa Opiskelijan ja näyttötutkinnon suorittajan arviointi 6-7.2.2013 Markku Kokkonen Opetushallitus 1 Osaamisen ja sivistyksen asialla Osaamisen ja

Lisätiedot

Sedu Aikuiskoulutuksen tulosyksiköt: Hyvinvointi Maaseutu Palvelu Tekniikka Yrittäjyys, kauppa ja kulttuuri Oppisopimuspalvelut

Sedu Aikuiskoulutuksen tulosyksiköt: Hyvinvointi Maaseutu Palvelu Tekniikka Yrittäjyys, kauppa ja kulttuuri Oppisopimuspalvelut Sedu Aikuiskoulutus on kunnallinen liikelaitos, joka toteuttaa laadukkaita koulutus- ja konsultointipalveluja sekä oppisopimuskoulutusta alueen työ- ja elinkeinoelämän tarpeisiin. Sedu Aikuiskoulutuksen

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAISTAMIS- MÄÄRÄYS 43/011/2006

HENKILÖKOHTAISTAMIS- MÄÄRÄYS 43/011/2006 HENKILÖKOHTAISTAMIS- MÄÄRÄYS 2006 MÄÄRÄYS 43/011/2006 ISBN 13: 978 952 13 3094 0 (nid.) ISBN 10: 958 13 3094 5 (nid.) ISBN 13: 978 952 13 3095 7 (pdf) ISBN 10: 952 13 3095 3 (pdf) OPETUSHALLITUS 1 Dno

Lisätiedot

Tutkintotoimikunnat [Myöhemmät muutokset ovat mahdollisia.] A. Kaksikieliset ja suomenkieliset tutkintotoimikunnat

Tutkintotoimikunnat [Myöhemmät muutokset ovat mahdollisia.] A. Kaksikieliset ja suomenkieliset tutkintotoimikunnat Tutkintotoimikunnat 1.8.2010-31.7.2013 1.3.2010. [Myöhemmät muutokset ovat mahdollisia.] Kaksikieliset ja suomenkieliset tutkintotoimikunnat (A) on seuraavassa luettelossa ryhmitelty koulutusaloittain

Lisätiedot

Päätös. Ammatillisen peruskoulutuksen järjestämislupaan sisältyvän koulutustehtävän muuttaminen

Päätös. Ammatillisen peruskoulutuksen järjestämislupaan sisältyvän koulutustehtävän muuttaminen Päätös OKM/142/531/2016 07.12.2016 Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia Urheilukatu 6 95400 TORNIO Viite Asia Ammatillisen peruskoulutuksen järjestämislupaan sisältyvän koulutustehtävän muuttaminen

Lisätiedot

Ammatillinen perustutkinto oppisopimuskoulutuksella

Ammatillinen perustutkinto oppisopimuskoulutuksella Ammatillinen perustutkinto oppisopimuskoulutuksella Tuija Laukkanen 14.11.2013 19.11.2013 1 Oppisopimuskoulutuksen lähtökohdat koulutuksen järjestäjä, jolla on OKM:n myöntämä ammatillisen peruskoulutuksen

Lisätiedot

SISÄLLYS. Alkusanat 2. Oppisopimus 3. Oma opiskeluohjelma 5. Osapuolten vastuut ja velvollisuudet 7. Työssäoppiminen 9. Tietopuoliset opinnot 11

SISÄLLYS. Alkusanat 2. Oppisopimus 3. Oma opiskeluohjelma 5. Osapuolten vastuut ja velvollisuudet 7. Työssäoppiminen 9. Tietopuoliset opinnot 11 OPPISOPIMUSOPAS SISÄLLYS Alkusanat 2 Oppisopimus 3 Oma opiskeluohjelma 5 Osapuolten vastuut ja velvollisuudet 7 Työssäoppiminen 9 Tietopuoliset opinnot 11 Näyttötutkinnon suorittaminen 13 Oppisopimus päättyy

Lisätiedot

Työelämän ohjausryhmä ammatillisen tutkintorakenteen uudistamiseksi

Työelämän ohjausryhmä ammatillisen tutkintorakenteen uudistamiseksi Työelämän ohjausryhmä ammatillisen tutkintorakenteen uudistamiseksi Taustaa Työelämän ohjausryhmä ammatillisen tutkintorakenteen uudistamiseksi 15.4.2015 Tutke 2 linjausten vauhdittaminen ja toimeenpano

Lisätiedot

KIVIMIEHEN AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma. Voimassa alkaen

KIVIMIEHEN AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma. Voimassa alkaen KIVIMIEHEN AMMATTITUTKINTO Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Voimassa 1.8.2015 alkaen 2 Sisällys 1 KIVIMIEHEN AMMATTITUTKINTO... 3 1.1. JOHDANTO... 3 1.2. VALMISTAVAN KOULUTUKSEN TAVOITTEET...

Lisätiedot

KOULUTUKSEN JÄRJESTÄMISLUPA

KOULUTUKSEN JÄRJESTÄMISLUPA 07.11.2014 Rovaniemen koulutuskuntayhtymä 25/531/2014 Toripuistikko 5-7 3.kerros 96200 ROVANIEMI KOULUTUKSEN JÄRJESTÄMISLUPA Opetus-ja kulttuuriministeriä muuttaa ammatillisesta koulutuksesta annetun lain

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 6 päivänä lokakuuta /2014 Laki. ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta

Julkaistu Helsingissä 6 päivänä lokakuuta /2014 Laki. ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 6 päivänä lokakuuta 2014 788/2014 Laki ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta Annettu Helsingissä 3 päivänä lokakuuta 2014 Eduskunnan

Lisätiedot

TUTKINTOKOHTAISET VASTUUHENKILÖT/ PERUS-, AMMATTI- JA ERIKOISAMMATTITUTKINNOT/KOULUTUSTOIMIKUNNAT/TUTKINTOTOIMIKUNNAT

TUTKINTOKOHTAISET VASTUUHENKILÖT/ PERUS-, AMMATTI- JA ERIKOISAMMATTITUTKINNOT/KOULUTUSTOIMIKUNNAT/TUTKINTOTOIMIKUNNAT 1 OPETUSHALLITUS Ammattikoulutus Tutkinnot -yksikkö /SLK 1.8.2012 TUTKINTOKOHTAISET VASTUUHENKILÖT/ PERUS-, AMMATTI- JA ERIKOISAMMATTITUTKINNOT/KOULUTUSTOIMIKUNNAT/TUTKINTOTOIMIKUNNAT AMTU = Ammattikoulutuksen

Lisätiedot

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2. Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.2014 Työssäoppiminen laissa (630/1998)ja asetuksessa (811/1998) koulutuksesta

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen läpäisyn tehostamisohjelman seurannan tuloksia

Ammatillisen koulutuksen läpäisyn tehostamisohjelman seurannan tuloksia Ammatillisen koulutuksen läpäisyn tehostamisohjelman seurannan tuloksia Turku 30.9.2015 NAO-seminaari Juhani Pirttiniemi, Opetushallitus Ammatillisen koulutuksen läpäisyn tehostamisohjelma 2011 2015 (1)

Lisätiedot

REITTI AMMATTIIN hanke -tuettu oppisopimus 12.7.2010

REITTI AMMATTIIN hanke -tuettu oppisopimus 12.7.2010 REITTI AMMATTIIN hanke -tuettu oppisopimus 12.7.2010 Kuntoutuksen mahdollisuudet ja rooli syrjäytymisen ehkäisyssä 17.2.2011 Pirjo Kannisto Opetusministeriön linjauksia tulevaisuuden oppisopimuskoulutukseen

Lisätiedot

LÄPÄISY TEHOSTUU Osaamisen is en ja si ja v si is v ty is ksen ty parha r aksi a

LÄPÄISY TEHOSTUU Osaamisen is en ja si ja v si is v ty is ksen ty parha r aksi a LÄPÄISY TEHOSTUU Määrällisen seurannan toteutus Läpäisyä ja keskeyttämistä koskevan määrällisen seurannan kehittäminen on osa läpäisyn tehostamisohjelmaa ( 2011 2015) Tarkoituksena on ollut tuottaa ajantasaista

Lisätiedot

KEVÄT 2017 AIKUISKOULUTUSKALENTERI

KEVÄT 2017 AIKUISKOULUTUSKALENTERI KEVÄT 2017 AIKUISKOULUTUSKALENTERI OPISKELE UUTTA AIKUISENA TYÖN OHELLA TAI KOKOPÄIVÄISESTI Tredussa opiskelet oman opiskelusuunnitelmasi mukaan. Koulutusta tarjotaan 20:lle eri alalle. Perus-, ammatti-

Lisätiedot

Yhteishaku, kevät 2016. Metsokankaan yhtenäisperuskoulu Katri Roppola oppilaanohjaaja

Yhteishaku, kevät 2016. Metsokankaan yhtenäisperuskoulu Katri Roppola oppilaanohjaaja Yhteishaku, kevät 2016 Metsokankaan yhtenäisperuskoulu Katri Roppola oppilaanohjaaja Mitä ysin jälkeen? Peruskoulun jälkeen voit hakea ammattioppilaitokseen hakea lukioon suorittaa 3-4 vuodessa ammatillisen

Lisätiedot

TUTKINTOKOHTAISET VASTUUHENKILÖT/ PERUS-, AMMATTI- JA ERIKOISAMMATTITUTKINNOT/KOULUTUSTOIMIKUNNAT/TUTKINTOTOIMIKUNNAT

TUTKINTOKOHTAISET VASTUUHENKILÖT/ PERUS-, AMMATTI- JA ERIKOISAMMATTITUTKINNOT/KOULUTUSTOIMIKUNNAT/TUTKINTOTOIMIKUNNAT 1 OPETUSHALLITUS AMMATTIKOULUTUS Tutkinnot -yksikkö /SLK 1.8.2012 TUTKINTOKOHTAISET VASTUUHENKILÖT/ PERUS-, AMMATTI- JA ERIKOISAMMATTITUTKINNOT/KOULUTUSTOIMIKUNNAT/TUTKINTOTOIMIKUNNAT AMTU = Ammattikoulutuksen

Lisätiedot

Kuvasanakirja. näyttötutkinnoista ja henkilökohtaistamisesta

Kuvasanakirja. näyttötutkinnoista ja henkilökohtaistamisesta Kuvasanakirja näyttötutkinnoista ja henkilökohtaistamisesta Suomen koulutusjärjestelmä Yliopisto- ja korkeakoulututkinnot Ammattikorkeakoulututkinnot Työelämä Erikoisammattitutkinnot Lukio/ Ylioppilastutkinto

Lisätiedot

Alin hyväksytty pistemäärä Ahlmanin ammatti- ja aikuisopisto Ahlmanin ammatti- ja aikuisopisto

Alin hyväksytty pistemäärä Ahlmanin ammatti- ja aikuisopisto Ahlmanin ammatti- ja aikuisopisto Ahlmanin ammatti- ja aikuisopisto Ahlmanin ammatti- ja aikuisopisto 18.6.2016 Alin hyväksytty pistemäärä Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto, yo 0,00 Maatalousalan perustutkinto, yo 13,00

Lisätiedot

Näyttötutkinnon arvioijan opas

Näyttötutkinnon arvioijan opas Näyttötutkinnon arvioijan opas TAI aikuiskoulutus näyttötutkinnon arvioijan opas 2 Sisältö Mitä ovat näyttötutkinnot? 3 Henkilökohtaistaminen 4 Näyttötutkinnon suorittaminen ja osaamisen arviointi 5 Tutkintotodistus

Lisätiedot

AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN JA VALMISTAVIEN JA VALMENTAVIEN KOULUTUSTEN OPETUSSUUNNITELMIEN TOIMEENPANO

AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN JA VALMISTAVIEN JA VALMENTAVIEN KOULUTUSTEN OPETUSSUUNNITELMIEN TOIMEENPANO Ammatillinen peruskoulutus AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN JA VALMISTAVIEN JA VALMENTAVIEN KOULUTUSTEN OPETUSSUUNNITELMIEN TOIMEENPANO 2008 10 I VASTAAJAN TIEDOT 1. Koulutuksen järjestäjän nimi - valitkaa

Lisätiedot

Hakuajat. Vapaista opiskelupaikoista ilmoitetaan erikseen www.ysao.fi

Hakuajat. Vapaista opiskelupaikoista ilmoitetaan erikseen www.ysao.fi Hakuajat Yhteishaku ammatilliseen koulutukseen 24.2. 17.3.2015 Haku ammatilliseen peruskoulutukseen valmentavaan koulutukseen 18.3. 8.4.2015 Haku Valma-koulutukseen 19.5. 21.7.2014 - kaikkien hakujen hakemukset

Lisätiedot

Koulutustarjonta. Yhteishaku kevät Oulun seudun ammattiopisto

Koulutustarjonta. Yhteishaku kevät Oulun seudun ammattiopisto Koulutustarjonta Yhteishaku kevät 2017 Oulun seudun ammattiopisto www.osao.fi Opi, innostu, työllisty OSAOssa opiskelet ammattilaiseksi moderneissa digitaalisissa ja perinteisempien kädentaitojen oppimisympäristöissä.

Lisätiedot

TODISTUKSET NÄYTTÖTUTKINNOISTA, NÄYTTÖTUTKINTOIHIN VALMISTAVASTA KOULUTUKSESTA JA OPPISOPIMUS- KOULUTUKSESTA

TODISTUKSET NÄYTTÖTUTKINNOISTA, NÄYTTÖTUTKINTOIHIN VALMISTAVASTA KOULUTUKSESTA JA OPPISOPIMUS- KOULUTUKSESTA TODISTUKSET NÄYTTÖTUTKIOISTA, NÄYTTÖTUTKINTOIHIN VALMISTAVASTA KOULUTUKSESTA JA OPPISOPIMUS- KOULUTUKSESTA Opetushallitus ISBN 952 13 1001 4 1 OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN DNO 37/011/1999 MÄÄRÄYS

Lisätiedot

Tehdään yhdessä! Mitä, miten ja miksi?

Tehdään yhdessä! Mitä, miten ja miksi? Tehdään yhdessä! Mitä, miten ja miksi? Sosiaali- ja terveysalan tutkintotoimikunnan ja tutkinnon järjestäjien yhteistyöpäivä 23.10.2015 Sosiaali- ja terveysalan tutkintotoimikunta 8509 Soila Osaamisen

Lisätiedot

Eronneet ja keskeyttäneet 4-6/2015

Eronneet ja keskeyttäneet 4-6/2015 Eronneet ja keskeyttäneet 4-6/2015 5.8.2015 Opiskelijoita 20.1.2015 526 1022 600 820 2968 Eronneet opiskelijat ajalta 1.4.-30.6.2015 AIKO HAYO H HAYO K HAYO IISAKKI IKATA IKOL OSARA LUPI MSKK KOSOL TKTO

Lisätiedot

VIPUSENKATU, LAHTI AVOIMET OVET, LUKUVUOSI 2014-2015 VIPUSENKATU 12. - 13.11.2014 KELLO 9.00-15.00 ALOIHIN JA AMMATTEIHIN TUTUSTUMINEN

VIPUSENKATU, LAHTI AVOIMET OVET, LUKUVUOSI 2014-2015 VIPUSENKATU 12. - 13.11.2014 KELLO 9.00-15.00 ALOIHIN JA AMMATTEIHIN TUTUSTUMINEN VIUSENKATU, LAHTI D2 D-RAKENNUS D1 G-RAKENNUS B2 C-RAKENNUS E-RAKENNUS B-RAKENNUS B1 A-RAKENNUS VIUSENKATU 5 Kahvila- ja ravintolapalvelut Vipusenkatu F-RAKENNUS VIUSENKATU 3 VIUSENKATU 12. - 13.11.2014

Lisätiedot

Aikuisten ammatilliset näyttötutkinnot

Aikuisten ammatilliset näyttötutkinnot Aikuisten ammatilliset näyttötutkinnot Hämeen ammattikorkeakoulu 2015 Lähde: www.minedu.fi, Suomen koulutus- ja tutkintojärjestelmä 1 Tutkintorakenne Tutkintorakenteessa yli 370 ammatillista tutkintoa

Lisätiedot

OPISKELIJAN ARVIOINTI

OPISKELIJAN ARVIOINTI OPISKELIJAN ARVIOINTI 26.3.2013 Jyväskylä Opiskelijan arvioinnin kokonaisuus perustutkinnon perusteissa arvioinnin tehtävät ja tavoitteet arvioinnista tiedottaminen osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Lisätiedot

Päätös. Ammatillisen peruskoulutuksen järjestämislupaan sisältyvän koulutustehtävän muuttaminen

Päätös. Ammatillisen peruskoulutuksen järjestämislupaan sisältyvän koulutustehtävän muuttaminen Päätös OKM/265/531/2015 20.01.2016 Turun kaupunki PL 355 20101 TURKU Viite Hakemus ammatillisen peruskoulutuksen järjestämislupaan sisältyvän koulutustehtävän muuttamiseksi (265/531/2015) Asia Ammatillisen

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Näyttötutkinnon suorittajan arviointi Markku Kokkonen Opetushallitus 1 Osaamisen ja sivistyksen asialla Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Henkilökohtaistaminen

Lisätiedot

OPPISOPIMUSFOORUMI 21.11.2013

OPPISOPIMUSFOORUMI 21.11.2013 OPPISOPIMUSFOORUMI 21.11.2013 1. 2+1 TOTEUTUKSEN KRITEERIT 2. 2+1 MALLIN TOTEUTUS RAKENNUSALALLA 3. OPPIMISPOLKUJA 4. POSITIIVISTA / POHDITTAVAA Oppisopimusfoorumi Hannu Rinne TUTKINNON TAVOITTEET KOLMELLE

Lisätiedot

Näyttötutkintojen järjestämisen laadun kehittäminen. Markku Kokkonen Opetushallitus Ammatillinen aikuiskoulutus

Näyttötutkintojen järjestämisen laadun kehittäminen. Markku Kokkonen Opetushallitus Ammatillinen aikuiskoulutus Näyttötutkintojen järjestämisen laadun kehittäminen Markku Kokkonen Opetushallitus Ammatillinen aikuiskoulutus Näyttötutkinnot laadunhallintajärjestelmänä Rahoittajat Koulutuksen järjestäjät, yhteisöt

Lisätiedot

Vipunen 18.6.2016 Alin hyväksytty pistemäärä

Vipunen 18.6.2016 Alin hyväksytty pistemäärä Ahlmanin ammatti- ja aikuisopisto Ahlmanin ammatti- ja aikuisopisto Vipunen 18.6.2016 Alin hyväksytty pistemäärä Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto, yo 0,00 Maatalousalan perustutkinto,

Lisätiedot

Nuorten Oppisopimuskoulutus

Nuorten Oppisopimuskoulutus Nuorten Oppisopimuskoulutus Oppisopimuksella tarkoitetaan työpaikalla käytännön työtehtävien yhteydessä harjoitettavia ammatillisia opintoja, joita täydennetään tietopuolisilla opinnoilla. Työ + koulu

Lisätiedot

AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma, peligrafiikan osaamisala

AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma, peligrafiikan osaamisala AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN AMMATTITUTKINTO Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma, peligrafiikan osaamisala Voimassa 1.8.2015 alkaen 2 Sisällys 1 AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN AMMATTITUTKINTO, PELIGRAFIIKAN

Lisätiedot

VAO LUOTSI2 Laajennetun työssäoppimisen hanke Työssäoppimisen kartoitus Vaasan ammattiopistossa Hillevi Kivelä 7.11.

VAO LUOTSI2 Laajennetun työssäoppimisen hanke Työssäoppimisen kartoitus Vaasan ammattiopistossa Hillevi Kivelä 7.11. VAO LUOTSI2 Laajennetun työssäoppimisen hanke 2012-2013 Työssäoppimisen kartoitus Vaasan ammattiopistossa Hillevi Kivelä 7.11.2013 7.11.2013 2 Miten vastataan työelämälähtöisyyteen?? 7.11.2013 3 7.11.2013

Lisätiedot

Henkilökohtaistaminen sosiaali- ja terveysalan perustutkinto

Henkilökohtaistaminen sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Henkilökohtaistaminen sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Markku Kokkonen Opetushallitus 1 Osaamisen ja sivistyksen asialla Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Henkilökohtaistaminen Laki ammatillisesta

Lisätiedot

AJANKOHTAISTA AMMATILLISESTA AIKUISKOULUTUKSESTA. VANHUSTYÖN TUTKINTOTOIMIKUNNAN YHTEISTYÖPÄIVÄ Anne Mårtensson Opetushallitus

AJANKOHTAISTA AMMATILLISESTA AIKUISKOULUTUKSESTA. VANHUSTYÖN TUTKINTOTOIMIKUNNAN YHTEISTYÖPÄIVÄ Anne Mårtensson Opetushallitus AJANKOHTAISTA AMMATILLISESTA AIKUISKOULUTUKSESTA VANHUSTYÖN TUTKINTOTOIMIKUNNAN YHTEISTYÖPÄIVÄ 23.5.2014 Anne Mårtensson Opetushallitus Ammatillisen koulutuksen kehittäminen TUTKE2-säädösten toimeenpano

Lisätiedot

TERV ETULOA

TERV ETULOA 2 TERV ETULOA VALINTAINFOON 3 Video näyttötutkinnosta SUOMEN KOULUTUSJÄRJESTELMÄ 4 Y L I O P I S T O T J A T I E D E K O R K E A K O U L U T A M M AT T I K O R K E A K O U L U TYÖELÄMÄ Erikoisammattitutkinnot

Lisätiedot

Muutoksia 1.8.2015. Muutoksia 1.8.2015

Muutoksia 1.8.2015. Muutoksia 1.8.2015 Muutoksia 1.8.2015 Laki ammatillisesta koulutuksesta L787/2014 tulee voimaan 1.8.2015 Koulutuksen järjestäjä: laatii ja hyväksyy opetussuunnitelman (14 ), joka antaa opiskelijalle mahdollisuuden yksilölliseen

Lisätiedot

Päätös. Ammatillisen peruskoulutuksen järjestämislupaa koskevan päätöksen tekninen uudistaminen

Päätös. Ammatillisen peruskoulutuksen järjestämislupaa koskevan päätöksen tekninen uudistaminen Päätös OKM/142/531/2015 01.10.2015 Etelä-Savon Koulutus Oy PL 304 50101 MIKKELI Viite Asia Ammatillisen peruskoulutuksen järjestämislupaa koskevan päätöksen tekninen uudistaminen Koulutuksen järjestäjälle

Lisätiedot

Yleistietoa yrittäjän oppisopimuksesta - Unikan ja Omnian oppisopimustoimiston järjestämänä

Yleistietoa yrittäjän oppisopimuksesta - Unikan ja Omnian oppisopimustoimiston järjestämänä Yleistietoa yrittäjän oppisopimuksesta - Unikan ja Omnian oppisopimustoimiston järjestämänä Yrittäjän oppisopimus Parturi-kampaajan oppisopimuskoulutus on parturi-kampaamossa työn ohessa tapahtuvaa oppimista,

Lisätiedot

Päätös. Ammatillisen peruskoulutuksen järjestämislupaa koskevan päätöksen tekninen uudistaminen

Päätös. Ammatillisen peruskoulutuksen järjestämislupaa koskevan päätöksen tekninen uudistaminen Päätös OKM/145/531/2015 01.10.2015 S. ja A. Bovalliuksen säätiö sr Pyhityntie 45 76100 PIEKSÄMÄKI Viite Asia Ammatillisen peruskoulutuksen järjestämislupaa koskevan päätöksen tekninen uudistaminen Koulutuksen

Lisätiedot

Ehdotus uudeksi ammatillisen koulutuksen tutkintorakenteeksi

Ehdotus uudeksi ammatillisen koulutuksen tutkintorakenteeksi Ehdotus uudeksi ammatillisen koulutuksen tutkintorakenteeksi Väliraportti työelämän ohjausryhmältä ammatillisen tutkintorakenteen uudistamiseksi Opetus ja kulttuuriministeriön julkaisuja 26:23 Ehdotus

Lisätiedot

KANSALLISEN OPPIMISTULOSTIEDON TUOTTAMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖISTÄ JA KANSALLINEN SEURANTA

KANSALLISEN OPPIMISTULOSTIEDON TUOTTAMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖISTÄ JA KANSALLINEN SEURANTA KANSALLISEN OPPIMISTULOSTIEDON TUOTTAMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖISTÄ JA KANSALLINEN SEURANTA Kansallisen seuranta-arvioinnin tavoitteet ja periaatteet Oppimistulosten seuranta-arvioinnit 2008 2009 Tiedotustilaisuus

Lisätiedot

Tervetuloa Omnian aikuisopistoon

Tervetuloa Omnian aikuisopistoon Tervetuloa Omnian aikuisopistoon Hyvinvointi Liike-elämä Palvelut Tekniikka ja taito Video Näyttötutkinnosta https://www.youtube.com/watch?v=4rg3c 3Krpko&feature=youtu.be Omnian aikuisopiston toimipisteet

Lisätiedot