MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :N MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :N MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA"

Transkriptio

1 SAVONLINNAN KAUPUNKI SYVÄLAHDEN ALUEEN TUULIVOIMAYLEISKAAVA Pöyry Finland Oy Valtakatu Lappeenranta Päiväys Viite Sivu 1 (5) MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :N MUKAINEN ALOITE Savonlinnan kaupungin tekninen lautakunta ja kaupunginhallitus ovat päättäneet käynnistää osayleiskaavan ja osayleiskaavan muutoksen laadinnan Syvälahden alueella, joka sijaitsee Savonrannan kirkonkylän lounaispuolella. Osayleiskaava laaditaan maankäyttö- ja rakennuslain 77 :n mukaisena tuulivoimayleiskaavana. Maankäyttö- ja rakennuslain 36 :n mukaan kunnan tulee huolehtia tarpeellisesta yleiskaavan laatimisesta ja sen pitämisestä ajan tasalla. Hanke käsittää enintään yhdeksän noin 3 MW:n tuulivoimalan rakentamisen Tornator Oy:n omistamalle maalle. Turbiinien yhteenlaskettu nimellisteho tulee olemaan alle 30 MW. Suunniteltu tuulivoimapuisto sijaitsee Savonrannan ja Enonkosken taajamien välissä Pyyveden eteläpuolella, entisen Savonrannan kunnan alueella. Suomen Tuulivoima Oy on tehnyt Tornator Oy:n kanssa maa-alueista vuokrasopimuksen. SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue sijaitsee entisen Savonrannan kunnan alueella Savonlinnan Pyyveden rannalla Syvälahden alueella. Syvälahti sijaitsee Savonrannan kirkonkylän lounaispuolella, matkaa Savonrannan kylälle on n. 3,5 km. Oikeanpuoleiseen karttaan on kuvattu tuulivoimaloiden sijainnit. Alue on harvaan asuttua.

2 2/5 TAUSTA, TAVOITTEET Alue kuuluu Etelä-Savon potentiaalisimpiin tuulivoimapuistoalueisiin sekä Etelä-Savon maakuntaliiton tulevaan tuulivoimavaihekaavan tuulivoima-alueisiin. Yleiskaavan käyttöä tuulivoimarakentamisessa koskeva maankäyttö- ja rakennuslain muutos tuli voimaan , jossa tuulivoimarakentamisen erityiset sisältövaatimukset ovat: 1) yleiskaava ohjaa riittävästi rakentamista ja muuta alueiden käyttöä kyseisellä alueella; 2) suunniteltu tuulivoimarakentaminen ja muu maankäyttö sopeutuu maisemaan ja ympäristöön; 3) tuulivoimalan tekninen huolto ja sähkönsiirto on mahdollista järjestää. Tavoitteena on laatia oikeusvaikutteinen osayleiskaava tuulivoimapuiston rakentamista varten sekä vaikutusten arvioinnit ja Naturan tarveharkinta. Kaavoitus käsittää enintään yhdeksän noin 3 megawatin tuulivoimalan rakentamisen Tornator Oy:n omistamille maille Savonlinnan Syvälahden alueelle. Turbiinien yhteenlaskettu nimellisteho tulee olemaan alle 30 megawattia. Etelä-Savon Ely-keskus on antanut päätöksen, jonka mukaan hankkeeseen ei sovelleta ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain mukaista arviointimenettelyä. Suunnittelussa otetaan huomioon valtakunnalliset, maakunnalliset ja Savonlinnan kaupungin suunnitelmat sekä maankäyttö- ja rakennuslain sisältövaatimukset. SUUNNITTELUTILANNE Suunnittelualueen vesistöjen ranta-alueilla on voimassa Savonrannan kuntaan vuonna 2004 hyväksytty oikeusvaikutteinen rantaosayleiskaava rantaan rajoittuvilla ranta-alueilla (n. 300 m rannasta). Yleiskaavan pääasiallinen merkintä vaikutusalueella on maa- ja metsätalousalue (M), jossa ei ole rakennusoikeutta 200 m syvyisellä rantavyöhykkeellä. Etelä-Savon maakuntakaavassa (vahvistunut vuonna 2010) alue on pääsääntöisesti ns. valkoista aluetta, jossa ei ole maankäyttöä ohjaavia merkintöjä. Alustavan sijoittelun mukaan tuulivoimala nro 5 sijoittuu maakuntakaavan EO Nilkokallio (kallio tai rakennuskiviainesten ottoalue) kohdalle. Maakuntakaavan kiviaineisten ottoalueen varaus ei ole sitova ja maa-alueen käyttö on maanomistajan päätettävissä. Samassa kohdin on myös pienialainen luonnonsuojelualue (Lsl 29 vaahterametsikkö). Alue rajoittuu pohjoisessa Pyyveden Natura-alueeseen, jossa suojeluperusteena on Saimaan norppa. Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden Vuoksen vesistöalueen luonto- ja kulttuuriympäristöinä erityiset aluekokonaisuudet sisältää tavoitteen, jossa kulttuuriperinnön erityispiirteet säilyvät. Samalla varmistetaan mm., että elinkeinotoiminnan harjoittamisen edellytykset säilyvät. Alueiden erityispiirteet tunnistetaan ja alueidenkäyttö sovitetaan mahdollisimman tasapainoisesti yhteen luonnonolojen ja kulttuuriarvojen turvaamiseksi. Museoviraston rekisterin mukaan lähin valtakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö on 1400-luvun linnoitusketjuun kuuluva Orivirran saarto Savonrannan kirkonkylän luona. Myös mahdolliset Saimaan syntyyn liittyvät vanhat rantapenkereet kuuluvat VAT-Vuoksen vaikutuspiiriin. Tuulivoimaloiden sijoittuessa mäkien päälle ja Orivirran saarron sijaitessa riittävän kaukana voidaan alustavasti arvioida kulttuuriperinnön erityispiisteiden säilyvän alueella tuulivoimaloiden rakentamisesta huolimatta. Alue rajoittuu Joutenvesi-Pyyvesi Natura 2000-alueeseen, joka on saimaannorpan elinaluetta. Järvialueella on merkitystä myös melko luonnontilaisena järviluonnon alueena ja se on useiden selkien, suurten saarien ja voimakkaasti virtaavien salmivesien muodostama kokonaisuus. Tuulivoimapuistoalueen ja Savonrannan kirkonkylän väliin jää Metsosaari, joka on voimassa olevassa rantayleiskaavassa varattu luonnonsuojelualueeksi (SL).

3 Luonnonsuojelulain 65 :n perusteella Natura-alueen ulkopuolistenkin hankkeiden ja suunnitelmien vaikutukset suojelun perusteena oleviin luontoarvoihin tulee arvioida, jos niillä todennäköisesti on alueelle ulottuvia merkittäviä haitallisia vaikutuksia. Pyyveden pääasiallinen arvo tulee saimaannorpan esiintymisestä alueella. Tuulivoimalat on suunniteltu sijoittuviksi mantereelle, ranta-alueiden ulkopuolelle ja suurten mäkien päälle. Tuulivoimaloilla ei näin ollen arvioida alustavasti olevan Natura alueelle ulottuvia haitallisia vaikutuksia. Tuulivoimapuistoa koskevan tulevan yleiskaavan selvitysten jälkeen voidaan arvioida luonnonsuojelulain 65 :n edellyttämää vaikutusten arviointia. Alueelta ei ole tiedossa muita hankkeita, joilla voisi olla Natura-alueeseen kohdistuvia yhteisvaikutuksia. Linnuston kannalta tuulivoimaloiden sijoittamisessa on huomioitava mm. lintujen liikkumisreitit, joista merkittävimmät ovat kevät- ja syysmuuttoreitit sekä lepäily- ja yöpymisalueiden välinen liikkuminen. Savonrannan rantayleiskaavan yhteydessä laaditussa linnustoselvityksen tulokset eivät tuo esiin esteitä tuulivoimapuiston toteuttamiseen suunnitellussa laajuudessa. MITÄ VAIKUTUKSIA KAAVAHANKKEELLA ON Kaavan toteuttamisen vaikutuksia arvioidaan kaavatyössä seuraavan jaottelun pohjalta. Osa vaikutuksista ulottuu varsinaista suunnittelualuetta laajemmalle. Vaikutusalue määritellään kunkin vaikutuksen kohdalla yksilöllisesti, sillä arvioitavat vaikutukset ovat luonteeltaan erilaisia: 1. Ekologiset vaikutukset - Vaikutukset maisemaan - Vaikutukset maa- ja kallioperään - Vaikutukset kasvillisuuteen ja eläimistöön sekä luonnon monimuotoisuuteen - Vaikutukset pohjavesiin - Vaikutukset vesien tilaan 2. Taloudelliset vaikutukset - Vaikutukset yhdyskuntatalouteen 3. Liikenteelliset vaikutukset - Vaikutukset liikenneverkkoon, liikennemääriin, liikenteen toimivuuteen sekä liikenneturvallisuuteen - Liikenteen ympäristövaikutukset 4. Sosiaaliset vaikutukset - Vaikutukset ihmisten elinoloihin ja elinympäristöön, viihtyvyyteen 5. Kulttuuriset vaikutukset - Vaikutukset rakennuksiin ja rakenteisiin sekä yhdyskuntateknisen huollon verkostoihin - Vaikutukset rakennettuun kulttuuriympäristöön ja kiinteisiin muinaisjäännöksiin 6. Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden toteutuminen, mm. luonto- ja kulttuuriympäristöinä erityiset aluekokonaisuudet. - Alueidenkäytön suunnittelussa on otettava huomioon maanpuolustuksen ja rajavalvonnan tarpeet ja turvattava riittävät alueelliset edellytykset varuskunnille, ampuma- ja harjoitusalueille, varikkotoiminnalle sekä muille maanpuolustuksen ja rajavalvonnan toimintamahdollisuuksille. 7. Seudullisten suunnitelmien toteutuminen Lisäksi selvitetään mahdollisten haittojen lieventämismahdollisuudet. SELVITYKSET Maankäyttö- ja rakennuslaki edellyttää tarvittavien selvitysten laadintaa kaavoituksen pohjaksi. Kaavan vaikutusalueelle on laadittu uusi luontoselvitys, uusi maisemaselvitys, uusi linnustoselvitys sekä lepakot ja liito-oravat tarvittavin osin. Selvityksissä kartoitetaan alueella mahdollisesti olevat arvoiltaan merkittävät kohteet ja esitetään ne mahdolliset rajoitukset, joita arvot aiheuttavat suunnittelulle. Savonrannan rantayleiskaavan selvityksiä hyödynnetään tarvittavin osin. Kaavoituksessa hyödynne- 3/5

4 tään myös Suomen Tuulivoima Oy:n YVA-harkintaa varten laatimia alustavia selvityksiä (ääni- ja varjovälkemallinnukset, kuvasovitteet). Selvitysten riittävyys tarkastetaan viranomaisneuvottelussa. Osayleiskaavan laadinnan perustietovaiheessa kootaan tarvittavassa laajuudessa tiedot olemassa olevista rakennuksista, infraverkosta, luonnonympäristöstä, maisemasta ja aikaisemmista suunnitelmista. Muinaisjäännösten osalta tukeudutaan olemassa olevaan kirjalliseen ja rekisteritietoon. Perustiedot tulostetaan teemakarttoina ja tekstinä, jotka muodostavat osan kaavaraporttia. OSALLISET Suunnittelussa ovat osallisia ainakin seuraavat viranomaistahot ja sidosryhmät: Viranomaiset: Etelä-Savon ELY, Pohjois-Savon ELY, Etelä-Savon Maakuntaliitto, Museovirasto, Savonlinnan maakuntamuseo, Etelä-Savon pelastuslaitos, Puolustusvoimat, Trafi ja Liikennevirasto. Savonlinnan kaupungin luottamuselimet ja hallintokunnat: Kaupunginhallitus, kaupunginvaltuusto, tekninen lautakunta. Maanomistajat/ hallintaoikeuden haltijat Suunnittelualueen maanomistaja Tornator Oy, osakaskunnat Enonkosken kunta, Kerimäen kunta, Metsähallitus, Finavia. Muut maanomistajat. Alueen asukkaat ja yhdistykset Savonrannan aluejohtokunta, luonnonsuojelujärjestöt. Muut: Suur-Savon Sähkö Oy, Fingrid Oyj. OSALLISTUMISEN JA VUOROVAIKUTUKSEN JÄRJESTÄMINEN Kaikista merkittävistä kuulemis- ja päätöksentekovaiheista ilmoitetaan kaupungin ilmoitustaululla sekä kaupungin virallisessa ilmoituslehdessä sekä Savonrannan yhteispalvelupisteessä. Suunnittelualueen ja lähialueen asukkaita ja maanomistajia informoidaan MRA 30 :n ja 19 :n kuulemisessa henkilökohtaisilla kirjeillä. Kaava-aineistot pidetään nähtävillä kaupunginviraston teknisellä osastolla. SUUNNITTELUN KULKU JA ALUSTAVA AIKATAULU 1. Työn käynnistysvaihe sekä perustietojen kokoaminen ja analysointi; toukokuu Aluetta koskevan aineiston kokoaminen ja selvitysten laatiminen olemassa olevan aineiston perusteella. Luonto- ja maisemaselvitysten aloittaminen. Osallistumis- ja arviointisuunnitelman laatiminen (MRL 63 ). 2. Kaavoitusprosessin käynnistäminen; touko-elokuu Aloitusneuvottelu Savonlinnan kaupungin kanssa. Savonlinnan teknisen lautakunnan ja kaupunginhallituksen käsittelyt. Keskustelu työn lähtökohdista ja tavoitteista. OAS kuulutetaan lehdessä ja lähetetään viran- 4/5

5 omaisille tiedoksi. Keskustelu osallistumis- ja arviointisuunnitelman riittävyydestä (MRL 64 ). Yleisötilaisuus Savonrannalla Alustava OYK-luonnos ja ympäristövaikutusten yleispiirteinen selvittäminen, elo-syyskuu Aloitus- ja luonnosvaiheen viranomaisneuvottelu Selvitysten raportit. Maisemaselvitys syyskuu Luontoselvitys marraskuu Linnustoselvitysten yhdistelmä ja vaikutusten arviointi Yleiskaavaluonnos luonnoksena MRA 30 :n mukaisesti nähtäville Lausunnot viranomaisilta: Etelä-Savon ELY, Pohjois-Savon ELY, Etelä-Savon maakuntaliitto, Museovirasto, Savonlinnan maakuntamuseo, Trafi, puolustusvoimat, Liikennevirasto. Osallisten palaute. 6. OYK-ehdotus. Yleiskaavaehdotuksen asettaminen julkisesti nähtäville 30 päivän ajaksi (MRA 19 ). Lausunnot tarvittavin osin. 7. OYK-ehdotuksen mahdollinen tarkistaminen. Kaavaehdotuksen asettaminen tarvittaessa uudelleen nähtäville tai niiden kuuleminen erikseen, joita muutokset koskettavat (MRA 32 ). Viranomaisneuvottelu tarvittaessa (MRA 18 ). 8. OYK-ehdotuksen hyväksyminen. Kaupunginhallituksen ja -valtuuston käsittely (MRL 37 ). Tiedottaminen kaupunginvaltuuston päätöksestä. 9. Mahdollinen valitusprosessi Kuopion Hallinto-oikeuteen. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa täydennetään tarvittaessa suunnittelun kuluessa. PALAUTE STA (MRL 64 ) Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa tullaan tarkentamaan ja täydentämään tarpeen mukaan suunnittelun kuluessa. Mahdolliset huomautukset osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta tulee toimittaa osoitteella: Savonlinnan kaupunki, tekninen toimiala, Olavinkatu 27, Savonlinna. 5/5 Yhteystiedot Pöyry Finland Oy Arkkitehti Matti Veijovuori Valtakatu LAPPEENRANTA p Suomen Tuulivoima Oy Toimitusjohtaja Katariina Kainulainen Kauppakatu LAPPEENRANTA p Savonlinnan kaupunki Kaavoituspäällikkö Risto Aalto Olavinkatu SAVONLINNA p

Niinimäen tuulivoimahankkeen osayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Niinimäen tuulivoimahankkeen osayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Niinimäen tuulivoimahankkeen osayleiskaava 29.4.2015 Sisältö 1. Johdanto... 3 2. Suunnittelualue... 3 3. Tiedot hankkeesta... 5 3.1. Hankkeen tekninen kuvaus... 5 3.2. Hankkeen aikataulu... 6 4. Suunnittelun

Lisätiedot

Oriveden rantaosayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Oriveden rantaosayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 Rääkkylän kunta Oriveden rantaosayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 82122815-03 11.8.2009 muutokset 30.5.2013 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan laatimiseen

Lisätiedot

Oriveden rantaosayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Oriveden rantaosayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 Kiteen kaupunki Oriveden rantaosayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma KITEEN KAUPUNKI 82122815 11.8.2009 muutettu 1.2.2010, 28.10.2014, 19.1.2015 1. SIJAINTI JA NYKYTILANNE Osallistumis-

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS 67080377.BBK 09/2008 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Rautavaaran kunta (www.rautavaara.fi) 1 Aloite Rautavaaran kunta. Tekninen lautakunta on hyväksynyt 20.5.2008 (Tekn.ltk. 15. ) esityksen n

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ARKKITEHTITOIMISTO KEIJO TOLPPA L I I T E 1 Savonniemenkatu 3B1 57100 Savonlinna Puh.(015) 532 203, Fax.(015) 532 098 arkkitehtitoimisto.tolppa@spynet.fi OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KOKKOLAN

Lisätiedot

LESTIJÄRVEN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

LESTIJÄRVEN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma LESTIJÄRVEN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma P20818 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy FCG SUUNNITELU JA TEKNIIKKA OY LESTIJÄRVEN KUNTA Lestijärven tuulipuiston osayleiskaava

Lisätiedot

Leppävirran taajaman ja sen ympäristön osayleiskaava. Osallistumis ja arviointisuunnitelma 13.9.2012

Leppävirran taajaman ja sen ympäristön osayleiskaava. Osallistumis ja arviointisuunnitelma 13.9.2012 Leppävirran taajaman ja sen ympäristön osayleiskaava Osallistumis ja arviointisuunnitelma 13.9.2012 2(12) MIKÄ ON OAS? Maankäyttö ja rakennuslain 63 edellyttää, että kaavatyön yhteydessä riittävän varhaisessa

Lisätiedot

VIHISUON TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA

VIHISUON TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A KARSTULAN KUNTA VIHISUON TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20221 Susanna Paananen Sisällysluettelo

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. ISO-VIRKASAAREN RANTA-ASEMAKAAVA Rantasalmen kunta

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. ISO-VIRKASAAREN RANTA-ASEMAKAAVA Rantasalmen kunta ARKKITEHTITOIMISTO KEIJO TOLPPA LIITE 1 Savonniemenkatu 3B1 57100 Savonlinna Puh. 0400 139 077 arkkitehtitoimisto.tolppa@spynet.fi OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ISO-VIRKASAAREN RANTA-ASEMAKAAVA

Lisätiedot

Pahkavaaran tuulivoimapuiston osayleiskaava. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Utajärven kunta 14.4.2015

Pahkavaaran tuulivoimapuiston osayleiskaava. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Utajärven kunta 14.4.2015 1510017196 Utajärven kunta Pahkavaaran tuulivoimapuiston osayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 14.4.2015 Tässä osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa (OAS) esitetään osayleiskaavan laatimisen

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kannuksen Kaukasennevan tuulivoimahankkeen osayleiskaava 26.5.2015 Sisältö 1. Johdanto... 3 2. Suunnittelualue... 4 3. Tiedot hankkeesta... 5 3.1. Hankkeen tekninen kuvaus... 5 3.2. Hankkeen aikataulu...

Lisätiedot

STORBÖTETIN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA

STORBÖTETIN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA UUDENKAARLEPYYN KAUPUNKI STORBÖTETIN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 25489-P19943P001 FCG Suunnittelu ja tekniikka

Lisätiedot

Tahkoluodon merituulipuiston osayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 14.11.2013, 11.3.2014, 6.10.2014 OAS

Tahkoluodon merituulipuiston osayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 14.11.2013, 11.3.2014, 6.10.2014 OAS Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 14.11.2013, 11.3.2014, 6.10.2014 OAS Sisältö 1 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT 4 1.1 Suunnittelualue 4 1.2 Nykyinen maankäyttö, maisema, suojelu ja ympäristöhäiriöt 5 2 OSAYLEISKAAVAN

Lisätiedot

Kurikan Rasakankaan tuulivoimaosayleiskaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kurikan kaupunki 29.5.2013

Kurikan Rasakankaan tuulivoimaosayleiskaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kurikan kaupunki 29.5.2013 a OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTA TISUUNNITELMA Kurikan kaupunki 29.5.2013 OAS 2 (13) 29.5.2013 SISÄLLYS 1 OSAYLEISKAAVAN TARKOITUS... 3 2 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMAN TARKOITUS... 3 3 HANKE JA SIJOITUSPAIKKA...

Lisätiedot

LAITILAN KAUPUNKI JA PYHÄRANNAN KUNTA KAKONJÄRVEN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

LAITILAN KAUPUNKI JA PYHÄRANNAN KUNTA KAKONJÄRVEN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG Finnish Consulting Group Oy Suomen Hyötytuuli Oy LAITILAN KAUPUNKI JA PYHÄRANNAN KUNTA KAKONJÄRVEN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 172461-P18059 22.8.2012 FCG

Lisätiedot

HUMPPILAN KUNTA URJALAN KUNTA. Humppilan ja Urjalan tuulivoimaosayleiskaava

HUMPPILAN KUNTA URJALAN KUNTA. Humppilan ja Urjalan tuulivoimaosayleiskaava Viite: 82142738, 82142750 HUMPPILAN KUNTA URJALAN KUNTA Humppilan ja Urjalan tuulivoimaosayleiskaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 31.7.2012, päivitetty 24.5.2013 ja 11.8.2014 Osallistumis- ja

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KALAJOEN KAUPUNKI 9.3.2015 MÄKIKANKAAN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS SUUNNITTELU JA TEK NIIKKA Tuulivoimaosayleiskaavan vireilletulon yhteydessä laaditaan MRL 63 :n mukainen osallistumisja

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ARKKITEHTITOIMISTO KEIJO TOLPPA L I I T E 1 Savonniemenkatu 3B1 57100 Savonlinna Puh. 0400 139 077 arkkitehtitoimisto.tolppa@spynet.fi 12.6.2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN

Lisätiedot

Suurhiekan merituulipuiston osayleiskaava

Suurhiekan merituulipuiston osayleiskaava S U U N N IT T E LU JA T E K N IIK K A IIN KUNTA Suurhiekan merituulipuiston osayleiskaava 17.6.2013, tark. 1.10.2013 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 17.6.2013 6341-P21490 17.6.2013, tark. 1.10.2013 Sisällysluettelo

Lisätiedot

ÄHTÄRIN KAUPUNKI VT 18 OSAYLEISKAAVA - OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Vastaanottaja Ähtärin kaupunki

ÄHTÄRIN KAUPUNKI VT 18 OSAYLEISKAAVA - OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Vastaanottaja Ähtärin kaupunki Vastaanottaja Ähtärin kaupunki Asiakirjatyyppi Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Päivämäärä 10.1.2012, tark. 1.10.2014 ÄHTÄRIN KAUPUNKI VT 18 OSAYLEISKAAVA - OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ÄHTÄRIN

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HANGON KAUPUNKI 1 OAS KAAVAN NIMI LÄHTÖKOHDAT KAAVA-ALUE Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) on suunnitelma kaavan osallistumis- ja vuorovaikutusmenetelmistä sekä kaavan vaikutusten arvioinnista

Lisätiedot

Nummela, Veikoinkorpi asemakaavamuutos, kaava N 150 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Nummela, Veikoinkorpi asemakaavamuutos, kaava N 150 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Nummela, Veikoinkorpi asemakaavamuutos, kaava N 150 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Ympa 18.8.2009 ympa liite Asia: /713/2009 Kaavan laatija: Matti Hult, kaavoitusteknikko YKS Asemantie 30, 03100

Lisätiedot

MIEHIKKÄLÄ. K-Vizit Oy MIEHIKKÄLÄN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS LEIRIKESKUKSEN ALUE KAAVASELOSTUS

MIEHIKKÄLÄ. K-Vizit Oy MIEHIKKÄLÄN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS LEIRIKESKUKSEN ALUE KAAVASELOSTUS MIEHIKKÄLÄ K-Vizit Oy MIEHIKKÄLÄN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KAAVASELOSTUS Sisältö 1 Johdanto... 4 1.1 Perus- ja tunnistetiedot... 4 1.2 Suunnitteluorganisaatio... 4 1.3 Yleiskaavan muutoksen

Lisätiedot

UTSJOEN KUNTA UTSJOEN OSA-ALUEEN OSAYLEISKAAVA SUUNNITTELUALUE. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 20.03.2012 UTSJOEN KUNTA U T S J O K I

UTSJOEN KUNTA UTSJOEN OSA-ALUEEN OSAYLEISKAAVA SUUNNITTELUALUE. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 20.03.2012 UTSJOEN KUNTA U T S J O K I TENGBOM ERIKSSON ARKKITEHDIT OY UTSJOEN KUNTA OHCEJOGA GIELDA UTSJOEN KUNTA UTSJOEN OSA-ALUEEN OSAYLEISKAAVA 20.03.2012 Tark.06.07.2012, 22.11.2013, 9.12.2013 SUUNNITTELUALUE Yleiskaava-alueeseen sisältyy

Lisätiedot

71:28 402:2:66 71:22. Tervahauta 21:25. Sivakkanotko 402:71:15 402:2:236 402:2:128 2:254 2:226 71:13. Hietahauta. Korpialannotko 402:2:125 2:115

71:28 402:2:66 71:22. Tervahauta 21:25. Sivakkanotko 402:71:15 402:2:236 402:2:128 2:254 2:226 71:13. Hietahauta. Korpialannotko 402:2:125 2:115 11 39? 10:32 40 10:98 10 8 15 696 3 2 2 42 5 9 14 41 62 30 29 17 1 28 65 31 7 RP 16 6 60 9 43 253:4 12 4 RP12 9 25 72 14 8 13 13 21 10 45 1 26 37 1 32 996 11 66 15 2 15 10:131 44 23 997 10:129 14 685 719

Lisätiedot

Etelä-Savon 1. vaihemaakuntakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.8.2013

Etelä-Savon 1. vaihemaakuntakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.8.2013 Etelä-Savon 1. vaihemaakuntakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.8.2013 Etelä-Savon maakuntaliiton julkaisu 120:2013 Julkaisutiedot Julkaisija: Etelä-Savon maakuntaliitto Hallituskatu 3 A, 50100

Lisätiedot

Tuulivoimarakentamisen suunnittelu

Tuulivoimarakentamisen suunnittelu YMPÄRISTÖHALLINNON OHJEITA 4 2012 Tuulivoimarakentamisen suunnittelu RAKENNETTU YMPÄRISTÖ YMPÄRISTÖMINISTERIÖ 126 Miljöhandledning 2012 Glesbygdens avloppsvatten YMPÄRISTÖHALLINNON OHJEITA 4 2012 Tuulivoimarakentamisen

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA LEMLAHDEN TUULIPUISTON OSAYLEISKAAVA. Kaavaselostus Ehdotusvaihe 2 29.4.2015. KV XX.XX.xxxx. KHXX.XX.xxxx

EURAJOEN KUNTA LEMLAHDEN TUULIPUISTON OSAYLEISKAAVA. Kaavaselostus Ehdotusvaihe 2 29.4.2015. KV XX.XX.xxxx. KHXX.XX.xxxx EURAJOEN KUNTA Kaavaselostus Ehdotusvaihe 2 29.4.2015 Hyväksymispäivämäärät ja pykälät KV XX.XX.xxxx KHXX.XX.xxxx Päivämäärä 29.4.2015 Ehdotus 2 Laatija Jarmo Lukka ja Minna Lehtonen Kaavaselostus Kuvaus

Lisätiedot

Pistohiekan osayleiskaava

Pistohiekan osayleiskaava Ramboll Knowledge taking people further --- PUUMALAN KUNTA Pistohiekan osayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 13.12.2005 Ramboll Hallituskatu 7 A 45100 Kouvola Finland Puhelin: 020 755 7280

Lisätiedot

Kauhavan kaupunki. Lentokentän alueen osayleiskaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Kauhavan kaupunki. Lentokentän alueen osayleiskaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA sivu 1(14) Kauhavan kaupunki Lentokentän alueen osayleiskaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 62 Vuorovaikutus kaavaa valmisteltaessa Kaavoitusmenettely tulee järjestää ja suunnittelun lähtökohdista,

Lisätiedot