VAASAN KALARANNAN LUONTOKARTOITUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VAASAN KALARANNAN LUONTOKARTOITUS"

Transkriptio

1 VAASAN KALARANNAN LUONTOKARTOITUS

2 SISÄLLYS JOHDANTO SELVITYSALUEEN YLEISKUVAUS SIJAINTI YLEISTIETOA ALUEEN LUONNOSTA SELVITYSALUEEN ERITYISPIIRTEET MAISEMARAKENNE MAAPERÄ VIHERALUEJÄRJESTELMÄ MAASTOSELVITYS MAASTOKÄYNNIT TULOKSET LUONTOTYYPIT JA KASVILLISUUS LINNUSTO LIITO-ORAVA LEPAKOT MAANKÄYTÖSSÄ HUOMIOITAVAT TEKIJÄT YLEISTÄ LUONTOTYYPIT ELÄIMISTÖ YHTEENVETO KIRJALLISUUTTA Kuvat: Jan Nyman 2013 Kartat: Laura Luomala, Vaasan kaupunki, kaavoitus

3 JOHDANTO Vaasan Kalarannan suunnittelualue kuului Vaasan kaupungin kaavoitusohjelmaan vuonna Suunnitelmaa varten alueelta laadittiin luontoselvitys maastokauden 2013 aikana. Kaavan tulee perustua riittäviin tutkimuksiin ja selvityksiin. Kaavaa laadittaessa on tarpeellisessa määrin selvitettävä suunnitelman ja tarkasteltavien vaihtoehtojen toteuttamisen ympäristövaikutukset, mukaan lukien yhdyskuntataloudelliset, sosiaaliset, kulttuuriset ja muut vaikutukset. Selvitykset on tehtävä koko siltä alueelta, johon kaavalla voidaan arvioida olevan olennaisia vaikutuksia. (Maankäyttö- ja rakennuslaki 9 ) Maankäyttö- ja rakennuslain velvoitteiden lisäksi Euroopan unionin luontodirektiivillä (92/43/ETY) ja lintudirektiivillä (79/409/ETY) on luontoarvojen selvittämiseen ohjaava vaikutus maankäytön suunnittelun yhteydessä. Direktiivien tavoitteita on kirjattu mm. Suomen luonnonsuojelulakiin sekä metsä- ja vesilakiin. Edellä esitetyn perusteella luontoselvityksen laatiminen on yksi osa kaavoitusprosessia. Vaasan Kalarannan suunnittelualuetta voidaan pitää pienialaisena asemakaavana. Tätä voidaan perustella suunnittelualueen sijainnilla rakennetun alueen keskellä ja kohtalaisen pienellä kokonaispinta-alalla sekä alueella sijaitsevien luonnonalueiden vähäisyydellä. Yleis- ja asemakaavojen suunnittelua varten laadittavien luontoselvitysten ohjeistuksen mukaan pienialaisen asemakaava-alueen suunnittelu voi koskea esimerkiksi asemakaavamuutosta, uutta asemakaavaa rakennetulle alueelle tai asemakaavan laatimista alueelle, jossa on vain vähän luonnontilaisia alueita. Pienialaisen asemakaavan ollessa suunnittelualueena luontoarvojen selvittämiseen riittää yleensä maastokäynti paikan päällä sekä olemassa olevan tiedon tarkistaminen. (Huttunen & Pahtamaa 2002.) Kalarannan suunnittelualueen luontoarvot selvitettiin edellä kuvatun ympäristöhallinnon ohjeistuksen mukaisesti. Raportissa esitellään kevään ja kesän aikana tehtyjen maastokäyntien tulokset. Suunnittelualueen läheisyydessä sijaitsevien alueiden aiemmissa luontokartoituksissa kerätty tieto on huomioitu tämän raportin laadinnassa. 3

4 1 SELVITYSALUEEN YLEISKUVAUS 1.1 Sijainti Selvitysalue sijaitsee noin 500 metriä Vaasan torilta länteen. Selvitysalueen rajoina ovat pohjoisessa Vaasanpuistikko, idässä Koulukatu ja etelässä Hietalahdenkatu. Räätälinsaari sijaitsee selvitysalueen länsireunalla. Pinta-alaltaan alue on vesialueet mukaan lukien noin 34 hehtaaria. Alueen sijainti ja rajaus on esitetty kartoilla Yleistietoa alueen luonnosta Suunnittelualue sijaitsee kaupunkimaisessa, rakennetussa ympäristössä. Alueella on luonnontilaista kasvillisuutta vähän ja se koostuu pääosin pihojen ja puistojen kasvillisuudesta, kuten puista ja pensaista. Varsinaisia rakentamattomia luonnonalueita ei selvitysalueella ole. Ympäristöhallinnon ympäristö- ja paikkatietopalvelun mukaan suunnittelualueella tai sen välittömässä läheisyydessä ei sijaitse merkittäviä uhanalaisten tai erityisesti suojeltavien lajien esiintymisalueita. Selvitysalueen läheisyydessä ei ole myöskään valtakunnallisia luonnonsuojelualueita tai paikallisia luonnonsuojelu-, metsä- tai vesilain mukaisia kohteita. (Oiva-ympäristö- ja paikkatietopalvelu 2013.) Kuva 1. Näkymä Kalarannan pienvenesatamaan. 4

5 Kartta 1.Luontoselvitysalueen sijainti. Kartta 2. Luontoselvitysalueen sijainti ilmakuvassa esitettynä. 5

6 Kartta 3. Selvitysalue pohjakartalla. 6

7 2 SELVITYSALUEEN ERITYISPIIRTEET 2.1 Maisemarakenne Maisemarakenneteorian lähtökohtana on se, että maisema ymmärretään laajasti toimivana ja alati muutoksen tilassa olevana organismina. Maisemarakenneselvityksen avulla pyritään siihen, että sen tietojen pohjalta laaditulla suunnittelulla kyettäisiin hallitsemaan rakentamisen aiheuttama muutos maisemassa siten, että maiseman sietokyvyn ääriraja ei ylittyisi. Maisemarakenneselvityksen olennaisin asia on maisemaorganismin tuottokyvyn kannalta tärkeimpien maisematekijöiden paikantaminen ja niiden toiminnallisten yhteyksien selkiyttäminen. Näitä maisematekijöitä ovat maiseman äärialueet kuten lakialueet ja laaksot sekä niiden väliin jäävät rinnealueet. Maiseman peruselementtejä ovat myös selännealueet, rannat ja jokiuomat sekä maiseman keskeiset kokoavat paikat, maiseman solmukohdat. (Panu 1998.) Kuva 2. Vaasan seudulla avokalliot sijoittuvat usein maisemarakenteen lakialueille. Pelkistämisen avulla muodostetaan kokonaiskuva maisemarakenteen perusrungosta. Maiseman perusrunko koostuu selänteistä, laaksoista ja vesistöistä, asutuksen perinteisistä sijoittumispaikoista sekä maiseman solmukohdista. (Panu 1998.) 7

8 Kartta 4. Selvitysalueen maisemarakenteen perusrunko. 8

9 Kun maiseman perusrungon sijoittuminen suunnittelualueelle on selvitetty, jatketaan maisemarakenneselvityksen tekemistä maisemarakenteen rikastamisella. Tässä työvaiheessa eritellään tarkasti ja yksityiskohtaisesti maisemarakenteen perusosia. Näitä perusosia ovat maasto, elottoman (abioottisen) luonnon osatekijät, elollinen (bioottinen) luonto sekä alueen kulttuurisysteemit. (Panu 1998.) Maisemarakenneselvityksen tuloksena voidaan osoittaa suunnittelualueen hyvin rakentamiseen soveltuvat alueet sekä alueet, joiden tulee muodostaa alueen tuleva viheraluejärjestelmä. Maisemarakenteeseen perustuva suunnittelukäytänne ottaa paremmin huomioon alueen ekologisen kestävyyden kuin vain alueellisista lähtökohdista maisemaa tarkasteleva suunnittelukäytänne. (Panu 1998.) Suurmaisemassa selvitysalue sijaitsee Klemetsön Bölen selänteen lakialueella (Vaasan viheraluejärjestelmä 2030). Alueen maisemarakenteen perusrunko on kuvattu yleispiirteisesti kartalla Maaperä Vaasan kallioperä on pääasiassa Vaasan graniitiksi kutsuttua harmaata porfyyrigraniittia, jolle ovat tyypillistä muodoltaan vaihtelevat, muutaman sentin mittaiset vaalean harmaat maasälpähajarakeet (Rautio & Ilvessalo 1998). Selvitysalue sijoittuu suurmaisemassa Klemetsön selänteelle (Vaasan viheraluejärjestelmä 2030). Selänteellä vallitseva maalaji on moreenia. Selvitysalueen maaperäolot on kuvattu kartalla 5. Kartta 5. Selvitysalueen maaperäkartta. Lähde Vaasan kaupungin maaperätiedot

10 2.3 Viheraluejärjestelmä Viheraluejärjestelmään kuuluvat erilaiset viheralueet, virkistysalueet, puistot ja ulkoilureitit. Vaasan kaupungin viheraluejärjestelmässä ne on määritelty retkeilyalueiksi, ulkoilualueiksi, lähi- ja kaupunginosapuistoiksi, merenrantapuistoiksi, maa- ja metsätalousalueiksi sekä viherreiteiksi. (Vaasan yleiskaava Vasa generalplan 2030.) Vaasan kaupungin viheraluejärjestelmä sitoutuu maisemarakenteeseen ja muuhun luontoperustaan ja se pyrkii säilyttämään luonnon monimuotoisena, terveenä ja tuottokykyisenä. Samalla viheraluejärjestelmä myös jäsentää kaupunkia ja pyrkii täyttämään asukkaiden virkistykselliset ja elämykselliset tarpeet. (Vaasan yleiskaava Vasa generalplan 2030.) Ensisijaisesti rakentamiseen hyvin sopivina alueina pidetään maisemarakenneselvityksen mukaisesti selänteiden loivia rinteitä. Vaasan kaupungin viheraluejärjestelmän perusrungon muodostavat rakentamisen ulkopuolelle jäävät alueet. Niitä ovat selänteiden lakiosat, laaksojen pohjat, jyrkät ja kivikkoiset rinteet sekä lähdepaikat ja niistä lähtevät kosteikot. (Vaasan viheraluejärjestelmä Vasas grönområderstruktur 2030.) Rakentamisen ulkopuolelle jäävät myös luonnonsuojelu-, metsä- tai vesilaissa määritellyt luontotyypit sekä tiukasti suojeltujen eläinlajien reviirien ydinalueet. Selvitysalueen sijoittuminen Vaasan viheraluejärjestelmässä on kuvattu kartalla 6. Kuva 3. Puistot kuuluvat viheraluejärjestelmään. Kuva Kalarannanpuistosta. 10

11 VAASAN KAUPUNKI KALARANNAN LUONTOSELVITYS Kartta 6. Selvitysalueen sijoittuminen Vaasan viheraluejärjestelmässä. 11

12 3 MAASTOSELVITYS Maastokäynnit Suunnittelualue inventoitiin välisenä aikana. Maastokäyntien aikana kaikki yleisillä alueilla sijainneet viheralueet kuljettiin jalkaisin läpi ja havainnot kirjattiin muistiin. Touko-heinäkuun maastokäynnit tehtiin sateettomina ja tuulettomina aamuina, jolloin näkyvyys ja kuuluvuus olivat hyviä. Toukokuun käynneillä kartoitettiin liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikat, toukoheinäkuussa pesimälinnusto sekä jokaisella aamuisella käyntikerralla tehtiin havaintoja alueella sijaitsevista luontotyypeistä. Lepakkokartoitus tehtiin neljänä yönä 8.7., 20.8., 2.9. ja 9.9. Maastotöiden aikana pyrittiin arvioimaan myös mahdollisten muiden Euroopan unionin luontodirektiivin (92/43/ETY) liitteen IV (a) nisäkäs-, matelija- ja sammakkoeläinten esiintymistä selvitysalueella. Maastotyöt ajoitettiin siten, että ajankohta oli paras mahdollinen eri lajiryhmien esiintymisen selvittämiseen (Huttunen & Pahtamaa 2002). Maastoinventoinneissa sovellettiin ohjeistuksia, joita on annettu eri eliöryhmien kartoitukseen (Söderman 2003). Suunnittelualueella näitä lajiryhmiä olivat linnut, liito-orava ja lepakot. Eri lajiryhmien inventoinnissa käytetyt menetelmät on kuvattu tarkemmin tämän raportin osiossa tulokset. Kuva 4. Näkymä pienvenesatamaan, taustalla Vaasan vankila. 12

13 4 TULOKSET 4.1 Luontotyypit ja kasvillisuus Maastossa selvitysalue todettiin olevan suurelta osin kaupunkimaista rakennettua aluetta. Alueen luonto koostuu pääasiassa talojen piha-alueiden ja puistojen kasvillisuudesta. Varsinaisia rakentamattomia luonnonalueita suunnittelualueella ei ole. 4.2 Linnusto Pesimälinnusto selvitettiin soveltamalla kartoitusmenetelmää (Koskimies & Väisänen 1988). Linnusto laskettiin aamuisin maastokäyntien aikana touko-heinäkuun välisenä aikana. Selvitysalueelta pyrittiin löytämään erityisesti EU:n lintudirektiivin liitteen I suojellut lintulajit (79/409/ETY) ja Suomen uhanalaisuusluokituksen lintulajit (Rassi, Hyvärinen, Juslén & Mannerkoski 2010). Alueen pesimälinnustoon kuuluivat kaupunkiympäristöön sopeutuneet lajit kuten kalalokki, kesykyyhky, tervapääsky, västäräkki, räkättirastas ja varpunen (Väisänen, Lammi & Koskimies 1998). Lisäksi suunnittelualueella havaittiin harmaalokkeja, selkälokkeja sekä kalatiiroja, mutta näiden lajien osalta pesimistä ei todettu. Lapintiira pesi alueen katoilla kolmen parin voimin. Laji on luokiteltu EU:n lintudirektiivin liitteen I (79/409/ETY) suojeltuihin lajeihin. Suomen uhanalaisuusluokituksen lintulajeja alueella ei pesinyt (Rassi ym. 2010). Suomen uhanalaisuusluokitukseen kuuluvista lajeista alueella pesivät isokoskelo ja kivitasku (Rassi ym. 2010). Kuva 5. Västäräkki. 13

14 Kuva 6. Isokoskelo. Taulukko 1. Kalarannan pesimälinnusto kesällä 2013.NT Laji Suojelustatus Reviirejä Osuus linnustosta Species Criteria n dominanssi % Sinisorsa Anas platyrhynchos 1 1,4 Isokoskelo Mergus merganser NT 1 1,4 Kalalokki Larus canus 3 4,2 Lapintiira Sterna paradisaea EU D1 3 4,2 Kesykyyhky Columba livia 2 2,8 Tervapääsky Apus apus 5 6,9 Västäräkki Motacilla alba 2 2,8 Leppälintu Phoenicurus phoenicurus 1 1,4 Kivitasku Oenanthe oenanthe VU 4 5,6 Räkättirastas Turdus pilaris 8 11,1 Punakylkirastas Turdus iliacus 1 1,4 Hernekerttu Sylvia curruca 1 1,4 Pajulintu Phylloscopus trochilus 2 2,8 Kirjosieppo Ficedula hypoleuca 1 1,4 Sinitianen Parus caeruleus 4 5,6 Talitiainen Parus major 3 4,2 Harakka Pica pica 1 1,4 Naakka Corvus monedula 2 2,8 Varis Corvus corone cornix 2 2,8 Kottarainen Sturnus vulgaris 1 1,4 Varpunen Passer domesticus 12 16,7 Pikkuvarpunen Passer montanus 8 11,1 Peippo Fringilla coelebs 3 4,2 Viherpeippo Carduelis chloris 1 1,4 Lajeja yhteensä

15 4.1 Liito-orava Suomen luonnonsuojelulain 49 toteuttaa Euroopan Unionin luontodirektiivin listan IV (a) kuuluvien lajien suojelua. Lain mukaan luontodirektiivin liitteessä IV (a) mainittujen eläinlajien yksilöiden lisääntymis- ja levähdyspaikkojen hävittäminen ja heikentäminen on kielletty. Liito-orava (Pteromys volans) kuuluu Euroopan Unionin luontodirektiivin listaan IV (a). Kategorian lajit ovat tiukan suojelun piirissä. Tämän vuoksi liito-oravan esiintymisalueet tulee selvittää maankäytön suunnittelun yhteydessä. Liito-oravakartoitus tehtiin jälkijätöksiin perustuvalla menetelmällä, joka on yleisesti käytössä selvitettäessä lajin lisääntymis- ja levähdyspaikkoja (Sierla, Lammi, Mannila & Nironen 2003). Selvitysalueen kaikki habitaatiltaan liito-oravalle soveltuvat alueet tutkittiin systemaattisesti maastokäyntien yhteydessä ja Kartoituksen pohjatietona olivat Vaasan kaupungin teettämät liito-oravakartoitukset viime vuosien ajalta. Liito-oravareviirien inventoinnissa keskityttiin tarkistamaan lajille sopivilla elinpiireillä sijaitsevat kolopuut sekä vanhat oravanpesät. Jälkijätöksiä etsittiin lisäksi suojapuina toimivien vanhojen kuusien alta sekä ravintoalueilta lehtipuuvaltaisista metsänosista. Selvitysalueelta ei löytynyt liito-oravalle soveltuvaa elinympäristöä. Kevään kartoituksissa ei myöskään tehty havaintoja jälkijätöksistä, jotka olisivat kertoneen lajin käyttävän aluetta kulkureittinään. Kuva 7. Selvitysalueella ei ollut liito-oravalle soveltuvaa elinympäristöä. 15

16 4.1 Lepakot Lepakot ovat olleet rauhoitettuja Suomessa jo vuodesta 1923 lähtien. Nykyinen suojelu perustuu Euroopan unionin luontodirektiivin (92/43/ETY) liitteeseen IV (a). Suomessa EU:n luontodirektiiviä toteuttaa luonnonsuojelulain 49, jonka nojalla luontodirektiivin liitteessä IV (a) määriteltyjen eläinlajien lisääntymis- ja levähdyspaikkojen hävittäminen ja heikentäminen on kielletty ( /553). Suomessa kaikki vakituisesti tavattavat lepakkolajit kuuluvat luontodirektiivin liitteen IV (a) lajeihin. Lisäksi lepakot ovat rauhoitettuja luonnonsuojelulain 38 nojalla, minkä johdosta niiden tahallinen pyydystäminen, tappaminen tai häiritseminen on kielletty. Luontoselvitysalueen lepakkokartoitus tehtiin reittikartoitusmenetelmällä. Tätä kartoitusmenetelmää käytettäessä selvitysalue inventoidaan vähintään kolme kertaa maastokauden aikana etukäteen suunnitellun reitin mukaan. Reitin tulee kattaa mahdollisimman tarkasti lepakoiden mahdollisesti käyttämät alueet kuten metsät, puistot ja rakennetut alueet. (Hagner Wahlsten 2007.) Lisäksi reitin tulee kulkea alueen eri biotooppien halki lukuun ottamatta laajoja pelto- ja hakkuualueita sekä taimikoita. Reitti suunnitellaan kulkemaan esimerkiksi polkuja pitkin, jolloin kartoituksen toistettavuus on helpompaa jatkossa. Menetelmä on tarkin tällä hetkellä käytössä olevista lepakoiden kartoitusmenetelmistä. (Hagner Wahlsten 2007.) Lepakkokartoituksen maastokäyntejä tehtiin suunnittelualueelle neljä kertaa 8.7., 20.8., 2.9. ja 9.9. Kartoitusiltoina sää oli puolipilvinen ja lämpötila oli kaikkina iltoina yli 5 celsiusastetta. Kirjallisuustietojen mukaan inventointi on tehtävä vähintään 5 celsiusasteen lämpötilassa, jotta lepakoiden ravintoeläimet eli lentävät hyönteiset olisivat ilmassa. Sateisessa, tuulisessa ja viileässä säässä lepakot eivät ole aktiivisia (Hagner-Wahlsten 2007, Sierla ym. 2004). Maastokäynneillä tehtiin yhteensä 25 lepakkohavaintoa. Pohjanlepakoita havaittiin 16 yksilöä, vesisiippoja 2 yksilöä ja lepakoista seitsemän jäi tarkemmin määrittämättä. Suurin osa havainnoista tehtiin Lehmuspuistossa (14) ja Räätälinsaaressa (8). Maastokartoituksen perusteella Vaasan ranta-alueilla olevat viheralueet ovat lepakoiden kesäisiä saalistusalueita. Alueen lepakkohavainnot on esitetty taulukossa 2. Taulukko 2. Suunnittelualueen lepakkohavainnot. PVM. Pohjanlepakko Vesisiippa Viiksisiippalaji Lepakkolaji Yhteensä Yhteensä

17 Kartta 7. Lepakkokartoitusreitti. 17

18 Kartta 8. Selvitysalueen lepakkohavaintopaikat. 18

19 5 MAANKÄYTÖSSÄ HUOMIOITAVAT TEKIJÄT 5.1 Yleistä Vaasan Kalarannan suunnittelualueelle laadittiin luontoselvitys maastokauden 2013 aikana. Kesän maastotyöt kohdennettiin asemakaava-alueelle ja sen reunavyöhykkeille. Maastossa kartoitettiin luontotyypit, tehtiin havaintoja kasvillisuudesta, inventoitiin pesimälinnusto sekä etsittiin liito-oravan ja lepakoiden lisääntymis- ja levähdyspaikkoja. Maastotöiden yhteydessä arvioitiin lisäksi EU:n luontodirektiivin liitteen IV (a) nisäkäs-, matelija- ja sammakkoeläinten esiintymistä alueella. Luontoselvityksen taustalla on Suomen maankäyttö- ja rakennuslaki, jonka 9 velvoittaa tekemään riittävät selvitykset ennen maankäytön suunnittelua. Maankäyttö- ja rakennuslain lisäksi mm. EU:n luontodirektiivi (92/43/ETY), lintudirektiivi (79/409/ETY) sekä Suomen luonnonsuojelu-, metsä- ja vesilaki ohjaavat luontoselvityksen laadintaa. 5.2 Luontotyypit Alueen luontoinventoinnissa ei löydetty luonnonsuojelu-, metsä- tai vesilain mukaisia suojeltuja luontotyyppejä tai muita arvokkaita elinympäristöjä. Alueen luonto rakentuu piha-alueiden istutuksista ja pääosin lehtipuustoa kasvavasta Kalarannanpuistosta ja Lehmuspuistosta. Kuva 8. Koivupuisto. 19

20 5.3 Eläimistö Pesimälinnuston lajit olivat enimmäkseen rakennettujen alueiden kulttuurilintuja. Selvitysalueella tavattiin pesivänä 24 lintulajia. Selvitysalueella pesi EU:n lintudirektiivin liitteen (79/409/ETY) suojelluista lajeista lapintiira. Suomen uhanalaisuusluokituksen kuuluvista lintulajeista alueella pesivät isokoskelo ja kivitasku. Isokoskelo on luokituksessa määritelty silmälläpidettäväksi (NT) lajiksi ja kivitasku vaarantuneeksi (VU) lajiksi. (Rassi ym ) Kuva 9. Kivitaskut. Selvitysalueelta ei löydetty Suomen luonnonsuojelulain 49 mukaisia liito-oravan lisääntymis- tai levähdyspaikkoja. Aiemmissa liito-oravakartoituksissa ei ole tullut tietoon suunnittelualueen läheisyydessä olevia liito-oravan lisääntymis- tai levähdyspaikkoja. Lepakkokartoituksessa ei löydetty Suomen luonnonsuojelulain 49 :n mukaisia lepakoiden lisääntymis- tai levähdyspaikkoja. Maastohavaintojen perusteella lepakot ruokailevat alueen puistoissa. Lehmuspuistossa ja Räätälinsaaressa tehtiin yhteensä 22 havaintoa koko alueen 25 lepakkohavainnosta. Luontotyyppikartoituksen maastotöiden yhteydessä ei tehty havaintoja muista Euroopan unionin luontodirektiivin (92/43/ETY) liitteen IV (a) nisäkäs- ja matelijalajeista eikä sammakkoeläimistä (viitasammakko). 5.4 Yhteenveto Yhteenvetona todetaan, että Kalarannan suunnittelualueella ei sijaitse Suomen luonnonsuojelu-, metsä- tai vesilain mukaisia suojeltuja luontotyyppejä. Euroopan unionin lintudirektiivin suojelluista lajeista Kalarannan selvitysalueella pesi lapintiira, jonka pesimäkanta Suomessa on elinvoimainen. Luontodirektiivin lajeista Kalarannan puistoissa havaittiin pohjanlepakoita ja vesisiippoja. Lepakoiden ruokailualueet eivät vaarannu, mikäli alueen viheralueilla ei tapahdu lajien elinympäristöjä heikentäviä toimenpiteitä. 20

21 6 KIRJALLISUUTTA Hagner Wahlsten, N Lepakot ja maankäytön suunnittelu. Koulutustilaisuus Vaasassa Bathouse Huttunen, A. & Pahtamaa, T Luontoselvitykset yleis- ja asemakaavoissa. Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskuksen moniste. Oulu Koskimies, P. & Väisänen, R. A Linnustonseurannan havainnointiohjeet. Helsingin yliopiston eläinmuseo, Helsinki. 2. painos 143 s. Oiva ympäristö- ja paikkatietopalvelu. Valtion ympäristöhallinnon virastot [online]. Aineisto saatavilla www-muodossa: <URL:http://wwwp2.ymparisto.fi/scripts/oiva.asp> Panu, J Maisemarakenteen ja taajamarakenteen yhteensovittaminen. Suomen ympäristö 264. Ympäristöministeriö. Helsinki Rassi, P., Hyvärinen, E., Juslén, A. & Mannerkoski, I. (toim.) Suomen lajien uhanalaisuus Punainen kirja Ympäristöministeriö & Suomen ympäristökeskus. Helsinki. 685 s. Rautio, L., M. & Ilvessalo, H. (toim.) Ympäristön tila Länsi-Suomessa. Länsi-Suomen ympäristökeskus, Pohjanmaan liitto, Etelä-Pohjanmaan liitto. Jyväskylä Sierla, L., Lammi, E., Mannila, J. & Nironen, M Direktiivilajien huomioon ottaminen suunnittelussa. Suomen ympäristö 742. Ympäristöministeriö. Helsinki Söderman, T Luontoselvitykset ja luontovaikutusten arviointi kaavoituksessa, YVA-menettelyssä ja Natura-arvioinnissa. Edita Vaasan kaupunkisuunnittelu Vasa stadsplanering Vaasan viheraluejärjestelmä 2030 Vasas grönområdesstruktur Väisänen, R. A., Lammi, E. & Koskimies, P Muuttuva pesimälinnusto. Otava, Helsinki. 567 s. Ympäristöministeriö Liito-oravan huomioon ottaminen kaavoituksessa. Ohje YM Dnro YM/1/501/

VAASAN KAUPUNKI KIRKONSEUDUN OSAYLEISKAAVAN LUONTOSELVITYS 1. JOHDANTO... 3 2. SELVITYSALUEEN KUVAUS... 5 3. TAUSTA-AINEISTO JA MENETELMÄT...

VAASAN KAUPUNKI KIRKONSEUDUN OSAYLEISKAAVAN LUONTOSELVITYS 1. JOHDANTO... 3 2. SELVITYSALUEEN KUVAUS... 5 3. TAUSTA-AINEISTO JA MENETELMÄT... VÄHÄNKYRÖN KIRKONSEUDUN OSAYLEISKAAVAN LUONTOSELVITYS 2014 SISÄLLYS 1. JOHDANTO... 3 2. SELVITYSALUEEN KUVAUS... 5 2.1SIJAINTI... 5 2.3OSA-ALUEET... 10 2.4MAISEMARAKENNE... 11 2.5MAAPERÄ... 13 2.6VALUMA-ALUEET...

Lisätiedot

Turku, Hepokulta. Luontoselvitys. Tmi Hannu Klemola, 2008

Turku, Hepokulta. Luontoselvitys. Tmi Hannu Klemola, 2008 Turku, Hepokulta Luontoselvitys Tmi Hannu Klemola, 2008 Kuvat Tmi Hannu Klemola, 2009 Palokärki Ari Kuusela Tmi Hannu Klemola luovuttaa tilaajalle oikeuden monistaa ja jakaa tätä raporttia muuttamattomana

Lisätiedot

Vaasan lintuatlas 2005 2008 pesimälinnusto maisemarakenteessa

Vaasan lintuatlas 2005 2008 pesimälinnusto maisemarakenteessa Vaasan lintuatlas Muita linnustotutkimuksia Vaasan lintuatlas 2005 2008 pesimälinnusto maisemarakenteessa Jan Nyman & Jorma Panu Tässä kirjoituksessa käsitellään Vaasan yleiskaavan luontovaikutusten arviointia

Lisätiedot

NASTOLAN HATTISENRANNAN RANTA-ASEMAKAAVA LUONTOSELVITYKSEN TÄYDENNYS

NASTOLAN HATTISENRANNAN RANTA-ASEMAKAAVA LUONTOSELVITYKSEN TÄYDENNYS NASTOLAN HATTISENRANNAN RANTA-ASEMAKAAVA LUONTOSELVITYKSEN TÄYDENNYS Marko Vauhkonen Ympäristösuunnittelu Enviro Oy 14.1.2014, lisäykset 1.6.2014 1 JOHDANTO Arkkitehtityö Oy laatii ranta-asemakaavaa Nastolan

Lisätiedot

SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA

SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA TM VOIMA OY ALAVIESKAN KYTÖLÄN TUULIVOIMAPUISTO FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20159 2 (31) Kytölän tuulivoimapuisto FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA VINDIN AB OY EDSVIK VINDPARK AB POIKEL VINDKRAFTPARK. BILAGA 5. Naturutredningar

SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA VINDIN AB OY EDSVIK VINDPARK AB POIKEL VINDKRAFTPARK. BILAGA 5. Naturutredningar SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA VINDIN AB OY EDSVIK VINDPARK AB POIKEL VINDKRAFTPARK BILAGA 5. Naturutredningar S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A VINDIN AB OY Korsnäsin Norra Poikelin tuulivoimapuisto Ympäristöselvitys

Lisätiedot

LUONTOSELVITYS PÄIJÄT-HÄMEEN MAAKUNTAKAAVAN MUUTOSPAINEALUEELLE NASTOLASSA

LUONTOSELVITYS PÄIJÄT-HÄMEEN MAAKUNTAKAAVAN MUUTOSPAINEALUEELLE NASTOLASSA LUONTOSELVITYS PÄIJÄT-HÄMEEN MAAKUNTAKAAVAN MUUTOSPAINEALUEELLE NASTOLASSA Marko Vauhkonen Ympäristösuunnittelu Enviro Oy 7.2.2013 1 JOHDANTO Päijät-Hämeen maakuntavaltuusto päätti kesäkuussa 2010 käynnistää

Lisätiedot

YLIVIESKAN HIRVINEVAN TUULIVOIMAPUISTO

YLIVIESKAN HIRVINEVAN TUULIVOIMAPUISTO SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA TM VOIMA OY YLIVIESKAN HIRVINEVAN TUULIVOIMAPUISTO FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P23614 2 (33) Ylivieskan Hirvinevan tuulivoimapuisto FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Ylivieskan Olmalan alueen asemakaava

Ylivieskan Olmalan alueen asemakaava Liite 3 Ylivieskan Olmalan alueen asemakaava Luontoselvitys 2012 Luontotyypit, kasvillisuus ja linnusto Katja Palojärvi ja Tapio Koistinaho Ylivieskan kaupunki Ympäristöyksikkö 2 SISÄLLYS 1. JOHDANTO...

Lisätiedot

S U U N N IT T E L U JA T E K N IIK K A

S U U N N IT T E L U JA T E K N IIK K A SUUNNITTELU JA TEKNI IKKA TM VOIMA OY NIVALAN KUKONAHON TUULIVOIMAPUISTO FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20737 2 (31) Kukonahon tuulivoimapuisto FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

67080217.BOY 3.9.2008. Ruijanesikko. Fennovoima Oy. SIMO Ydinvoimalaitoksen YVA Luontoselvitys ja luontovaikutusten arviointi

67080217.BOY 3.9.2008. Ruijanesikko. Fennovoima Oy. SIMO Ydinvoimalaitoksen YVA Luontoselvitys ja luontovaikutusten arviointi 67080217.BOY 3.9.2008 Ruijanesikko Fennovoima Oy SIMO Ydinvoimalaitoksen YVA Luontoselvitys ja luontovaikutusten arviointi 3 Sisältö 1 JOHDANTO... 5 1.1 LAINSÄÄDÄNTÖ... 6 2 SELVITYSALUE... 8 3 MENETELMÄT

Lisätiedot

SALON KAUPUNKI Huso-Pöylän tuulivoimapuiston osayleiskaava Ehdotus 20.11.2013

SALON KAUPUNKI Huso-Pöylän tuulivoimapuiston osayleiskaava Ehdotus 20.11.2013 SALON KAUPUNKI Huso-Pöylän tuulivoimapuiston osayleiskaava Ehdotus Pöyry Finland Oy Salon kaupunki 1 2 Sisältö 1 TIIVISTELMÄ 4 2 JOHDANTO 5 2.1 Osayleiskaavatyön tausta, tarkoitus ja oikeusvaikutus 6

Lisätiedot

Kuva 35. Yttre Barlastholmenin keskiosan aukea. Valokuva Markku Nironen.

Kuva 35. Yttre Barlastholmenin keskiosan aukea. Valokuva Markku Nironen. Kuva 35. Yttre Barlastholmenin keskiosan aukea. Valokuva Markku Nironen. Kuva 36. Sinivatukkakasvustoa Yttre Barlastholmenilla. Valokuva Markku Nironen. 37 3.1.11 Furuholmen Kansallisen kaupunkipuiston

Lisätiedot

LUONTOSELVITYS 16UEC0146 21.11.2014. METSÄHALLITUS LAATUMAA Piiparinmäen-Murtomäen tuulipuistohanke Murtomäen kaava-alueen luontoselvitys

LUONTOSELVITYS 16UEC0146 21.11.2014. METSÄHALLITUS LAATUMAA Piiparinmäen-Murtomäen tuulipuistohanke Murtomäen kaava-alueen luontoselvitys LUONTOSELVITYS 16UEC0146 21.11.2014 METSÄHALLITUS LAATUMAA Piiparinmäen-Murtomäen tuulipuistohanke Murtomäen kaava-alueen luontoselvitys 1 Kaikki oikeudet pidätetään. Tätä asiakirjaa tai osaa siitä ei

Lisätiedot

PAIMION KAUPUNKI Huso-Pöylän tuulivoimapuiston osayleiskaava 21.5.2014

PAIMION KAUPUNKI Huso-Pöylän tuulivoimapuiston osayleiskaava 21.5.2014 PAIMION KAUPUNKI Pöyry Finland Oy Paimion kaupunki 1 2 Sisältö 1 TIIVISTELMÄ 5 2 JOHDANTO 6 2.1 Osayleiskaavatyön tausta, tarkoitus ja oikeusvaikutus 7 2.2 Osallistuminen ja vuorovaikutuksen järjestäminen

Lisätiedot

LÄNSI-TOHOLAMMIN TUULIVOIMAPUISTON LEPAKKOSELVITYS

LÄNSI-TOHOLAMMIN TUULIVOIMAPUISTON LEPAKKOSELVITYS LÄNSI-TOHOLAMMIN TUULIVOIMAPUISTON LEPAKKOSELVITYS Päivämäärä 23.1.2015 LÄNSI-TOHOLAMMIN TUULIVOIMAHANKKEEN LEPAKKOSELVITYS Päivämäärä 23.1.2015 Laatija Tarkastaja Kuvaus Petri Hertteli Marja Heikkinen

Lisätiedot

TUULIVOIMASUUNNITTELUN LINNUSTO- JA LUONTOSELVITYS SYSMÄN REKOLANVUORTEN TUULIPUISTO

TUULIVOIMASUUNNITTELUN LINNUSTO- JA LUONTOSELVITYS SYSMÄN REKOLANVUORTEN TUULIPUISTO TUULIVOIMASUUNNITTELUN LINNUSTO- JA LUONTOSELVITYS SYSMÄN REKOLANVUORTEN TUULIPUISTO VARSINAIS-SUOMEN LUONTO- JA YMPÄRISTÖPALVELUT 2014 SISÄLLYS 1. Johdanto 3 2. Tutkimusalue 4 3. Menetelmät 5 4. Tulokset

Lisätiedot

6 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 2 (6) Kuopio 25.9.2013 Samaan aikaan laaditaan UPM Kymmene Oyj:n omistamilla maa-alueilla Tohmajärven kunnan alueella Kannusjärvi,

Lisätiedot

3 Lähtökohdat. 3.1 Selvitys suunnittelualueen oloista

3 Lähtökohdat. 3.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 3 Lähtökohdat Suunnittelualueella on voimassa 23.5.2005 vahvistettu Etelä Pohjanmaan maakuntakaava sekä useita asemakaavoja. Alueelle on laadittu luonto ja maisemaselvitys v. 2003, rakennuskannan inventointi

Lisätiedot

Ympäristöselvitys 110 kilovoltin johdoille välillä Raasakka Maalismaan haara

Ympäristöselvitys 110 kilovoltin johdoille välillä Raasakka Maalismaan haara SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA FINGRID OYJ Ympäristöselvitys 110 kilovoltin johdoille välillä Raasakka Maalismaan haara Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20904P001 Raportti FCG Suunnittelu ja tekniikka

Lisätiedot

S U U N N IT T E L U JA T E K N IIK K A

S U U N N IT T E L U JA T E K N IIK K A SUUNNITTELU JA TEKNI IKKA TM VOIMA OY YLIVIESKAN PAJUKOSKEN TUULIVOIMAPUISTO FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20737 2 (37) Pajukosken tuulivoimapuisto FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY SISÄLLYSLUETTELO 1

Lisätiedot

Seppo Lamppu t:mi. Savonlinnan Oravin rantaasemakaavoitukseen. luontoselvitys 2012

Seppo Lamppu t:mi. Savonlinnan Oravin rantaasemakaavoitukseen. luontoselvitys 2012 Seppo Lamppu t:mi Savonlinnan Oravin rantaasemakaavoitukseen liittyvä luontoselvitys 2012 Petri Parkko 2.10.2012 1. Taustoja DI Seppo Lamppu tilasi luontoselvityksen Oravin ranta-asemakaavan laadintaa

Lisätiedot

Suodenniemen Kortekallion tuulivoimaosayleiskaava

Suodenniemen Kortekallion tuulivoimaosayleiskaava SASTAMALAN KAUPUNKI Suodenniemen Kortekallion tuulivoimaosayleiskaava Kaavaselostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P24042 Kaavaselostus 1 (85) Seppänen Pekka Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 1 1.1 Suunnittelun

Lisätiedot

4.4 LUONNONYMPÄRISTÖ

4.4 LUONNONYMPÄRISTÖ 72 (134) Maakunnallisesti arvokkaita kulttuuriympäristöjä ja kohteita ovat Käkisaaren kannas ja kanava noin 10 km:n päässä, Huovilan pihapiiri Käkisaaren itäosassa noin 12 km:n päässä sekä Maijalan pihapiiri

Lisätiedot

Seinäjoen Hangasnevan luontoselvitys Luonto-osuuskunta Aapa tutkimusraportti 51 2009

Seinäjoen Hangasnevan luontoselvitys Luonto-osuuskunta Aapa tutkimusraportti 51 2009 Seinäjoen Hangasnevan luontoselvitys Luonto-osuuskunta Aapa tutkimusraportti 51 2009 Juha Kiiski, Antje Neumann ja Olli-Pekka Siira Seinäjoen Hangasnevan luontoselvitys Sisällys 1. Johdanto...3 2. Alueen

Lisätiedot

TUOMIPERÄN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA

TUOMIPERÄN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA S U U N N IT T E L U JA T EK N IIK K A YLIVIESKAN KAUPUNKI TUOMIPERÄN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA KAAVASELOSTUS / LUONNOS FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY KAAVASELOSTUS 1 Lauri Solin Sisällysluettelo

Lisätiedot

PERHO OSAYLEISKAAVA PERHON KUNTA ALAJOEN TUULIPUISTO SELOSTUS

PERHO OSAYLEISKAAVA PERHON KUNTA ALAJOEN TUULIPUISTO SELOSTUS PERHO ALAJOEN TUULIPUISTO OSAYLEISKAAVA SELOSTUS Mäkelininkatu 17 A, 90100 Oulu Puh.010 2414 600 Fax 010 2414 601 etunimi.sukunimi@airix.fi PERHON KUNTA Vireilletulosta on ilmoitettu xx.xx.2013 Hyväksytty

Lisätiedot

67080498.BBS2.SLU1. Tark. KH 9.11.2009 28.9.2009

67080498.BBS2.SLU1. Tark. KH 9.11.2009 28.9.2009 67080498.BBS2.SLU1 Kvalt. 16.11.2009.. Tark. KH 9.11.2009 28.9.2009 SEINÄJOKI Kertunlaakson (54) kaupunginosan asemakaavan muutos ja laajennus, alue III Korttelit 68 83 sekä niihin liittyvät virkistys-,

Lisätiedot

Asemakaava: 23. kaupunginosan korttelit 9(osa), 10(osa), 40(osa), 41 (osa), 44(osa), 72-106 ja 108

Asemakaava: 23. kaupunginosan korttelit 9(osa), 10(osa), 40(osa), 41 (osa), 44(osa), 72-106 ja 108 VAASAN HALLINTO-OIKEUDELLE VAASAN HALLINTO-QIKEUS VASA FORVALTNINGSDOMSTOL Saap. AnI. Uitteel Snag«. 2 5. 10. Z007 kpi/sl IiwjlIIidor c:7//7?~y~ {7 ASIA Vaasan kaupunginhallituksen suunnittelujaoston vastine

Lisätiedot

Ympäristöselvitys 2x110 kilovoltin voimajohdolle Keminmaan sähköaseman läheisyydessä

Ympäristöselvitys 2x110 kilovoltin voimajohdolle Keminmaan sähköaseman läheisyydessä SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA FINGRID OYJ Ympäristöselvitys 2x110 kilovoltin voimajohdolle Keminmaan sähköaseman läheisyydessä Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P21569P001 Raportti FCG Suunnittelu ja

Lisätiedot