LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Maaseututoimi, Bäckasinkuja 1 A, Liljendal

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2011 1. Maaseututoimi, Bäckasinkuja 1 A, Liljendal"

Transkriptio

1 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Maaseutulautakunta AIKA klo 18:30-20:50 PAIKKA Maaseututoimi, Bäckasinkuja 1 A, Liljendal LÄSNÄ Karlsson Mikael puheenjohtaja jäävi 44 Hovi Tapani varapuheenjohtaja jäävi 44 Björkell Jan-Eric jäsen Kronvall Synnöve jäsen Noroviita Timo jäsen jäävi 42 Sjögård Carolina jäsen Stenvall Miriam jäsen puheenjohtaja 44 Weckman Torolf jäsen Pekkola Janne varajäsen Uotisen varajäsen MUUT Vickholm Sam sihteeri Lemmelä Jukka maaseutuasiamies POISSA Klaucke Eija jäsen Kurki Thomas jäsen Uotinen Päivi jäsen Isotalo Arja kh:puheenjohtaja Länsipuro Janne Kh:n edustaja ALLEKIRJOITUKSET Puheenjohtaja Sihteeri Mikael Karlsson Sam Vickholm KÄSITELLYT ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Liljendal Synnöve Kronvall Carolina Sjögård PÖYTÄKIRJA YLEI- SESTI NÄHTÄVILLÄ Maaseututoimi, Bäckasinkuja 1 A, Liljendal Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa Liljendal

2 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Maaseutulautakunta LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Sivu 37 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 38 Pöytäkirjantarkastajat 4 39 Aloite jatkuvasta metsänkasvatuksesta 5 40 Hakkuut ja metsänhoito Metsänhoidossa käytettyjen teiden kartoitus 8 42 Itä-Uudenmaan kylät ry:n toimintatukihakemus 9 43 Luettelo hakemuksia käsittelevistä henkilöistä Peltojen vuokraus 12

3 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Maaseutulautakunta Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus ML 37 Valmistelija ja esittelijä: Sam Vickholm, Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

4 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Maaseutulautakunta Pöytäkirjantarkastajat ML 38 Valmistelija ja esittelijä: Sam Vickholm, Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Synnöve Kronvall ja Carolina Sjögård.

5 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Maaseutulautakunta Aloite jatkuvasta metsänkasvatuksesta ML 39 Valmistelija ja esittelijä: Sam Vickholm, puh Timo Noroviita on jättänyt päivätyn aloitteen jatkuvan metsän kasvatuksen kokeen aloittami sesta. Koealue olisi noin 50 ha kaupungin ta lousmetsästä. Maaseutulautakunta on tutustunut menetelmään vierailemalla Lapinjärven metsäntutkimuslaitoksen toimipisteen metsänviljelykoealueilla. Nämä ko keet eivät antaneet hyvää kuvaa menetelmästä. Nuoria taimia oli vähän ja ne olivat huonolaatuisia muodostaakseen tuottoisan metsän. Suuret hakkuu kypsät puut olivat kärsi neet pahasti tuhohyönteisistä, ja ne olivat kuolleita tai kuolemaisillaan. Kuolleet puut kelpaavat vain energiapuuksi, jonka hinta on alhainen. Yksittäisistä kokeista ei pidä vetää liian pitkälle meneviä johtopäätöksiä. On kuitenkin selvää, että kuu si hyötyy jatkuvasta metsänkasvatuksesta. Kahtena viime kesänä kuusi on ollut hyvin alttiina tuhohyönteisille, ja kivi set rannikkometsät, jollaisia on suuri osa kaupungin metsistä, ovat hyvin alttiita tyvilaholle. Sopivampi kas vi alueelle on mänty. Alueilla, joita koh dellaan poikkeavasti, on taipumus alentaa puutavaran hintaa. Jatkuvassa metsänkasvatuksessa tuotot tulevat olemaan alhaisempia. Tämä aleneminen on kompensoitava pienemmillä ku luilla tai muilla arvoilla. Jatkuvan metsänkasvatuksen suuri hyöty on se, että puustolle koituvat ulko näkömuutokset ovat pie nempiä kuin perinteisessä metsänhoidossa. Tämä voi olla hyvin tärkeää, kun metsä toimii melutai näköesteenä. Tällaisia paikkoja on lähinnä taaja mien lähellä. Maaseutulautakunta ei hoida taaja mametsiä. Metsänkasvatuskokeiden tekeminen ei kuulu kaupungin ydintehtäviin. Eri tyisalueiden hoito on hanka laa järjestää, koska osaaminen on kapeampaa ja töiden tekijät ovat tottumat tomampia käyttämään menetelmää. Kaupunki ei voi myöskään sitoutua me netelmiin, joita vain yksittäiset yritykset käyttä vät. Kaupunki selvittää mahdollisuutta olla mukana vapaaehtoisessa Met so-ohjelmassa. Ohjelmaan voi tarjota rauhoitettaviksi joitakin herkkiä aluei ta. Sen sijaan että tietty alue rajataan kaavamaisesti jatkuvaan metsänkasvatuk seen, voisi olla tarkoituk senmukaisempaa ottaa vuosittaisen metsätoiminta suunnittelun yhteydessä huomioon joidenkin kuvioiden erityisvaatimukset. Toisissa paikoissa on tärkeää pienentää muutosta vanhan metsän ja metsän uudistamisen välillä. Jatkuva metsänkasvatus voi olla yksi keino tämän to teuttamiseksi,

6 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Maaseutulautakunta mutta monia muitakin muunnelmia on olemassa. Ehdotus: Maaseutulautakunta ei tässä vaiheessa varaa tiettyä aluetta talousmetsässä tehtävää jat kuvan metsänkasvatuksen koetta varten. Vuosittaisessa suunnit telussa ote taan huomioon, että toiset alueet vaativat toisia pehmeämpiä siir tymiä. Tä män toteuttamiseen käytettävästä menetelmästä päätetään kuvioit tain. Hyväksyttiin.

7 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Maaseutulautakunta Hakkuut ja metsänhoito 2012 ML 40 Valmistelija ja esittelijä: Sam Vickholm, puh Hakkuita on keskitetty maantieteellisesti viimevuotista enemmän metsäyh tiöiden toiveiden mukaisesti. Hakkuita tehdään Määrlahdessa, Atomitien varrella ja Saaristotien varrella. Puutavarakertymä on noin m³, josta noin m³ saadaan harven nushakkuista ja noin m³ päätehakkuista. Päätehakkuiden pinta-ala on 19,5 ha eli noin 0,8 prosenttia talousmetsän pinta-alasta. Suunniteltu rai vausalue on noin 50 ha. Tarjouspyyntö tehdään viime vuoden mallin mukaan. Metsänhoitotöiden osalta kaupungin tulisi vaatia, että yrittäjä suorittaa itse laaduntarkkailun, josta raportoidaan kaupungille. Liite 4. Ehdotus: Maaseutulautakunta hyväksyy liitteenä olevan kuvioluettelon alueista, joilla tehdään hakkuita tai metsänhoitotöitä. Tarjouspyyntö tehdään viime vuoden mallin mukaan, mutta yritykseltä vaaditaan, että se suorit taa itse laaduntarkkailun, jonka tuloksesta raportoidaan kau pungille. Ehdotus hyväksyttiin seuraavalla lisäyksellä: Kuvioilla 232 ja 235 tehdään harvennushakkuuta joissa puusto valmennetaan mahdolliseen tulevaan luontaiseen uudistamiseen.

8 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Maaseutulautakunta Metsänhoidossa käytettyjen teiden kartoitus ML 41 Valmistelija ja esittelijä: Sam Vickholm, Rannikon metsäkeskus on suorittanut kartoituksen maaseutulautakunnan tilauksesta. Kartoituksessa tiet jaetaan luokkiin kuntonsa mukaan ja annetaan ylläpito- ja perusparannussuosituksia. Osa teistä on kaupungin omia. Niiden osalta kaupunki voi itsenäisesti päättää toimenpiteistä. Joillakin teillä on tien hoidosta huolehtiva tiekunta. Näiden teiden osalta tiekunta päättää hoidosta ja kustannukset jaetaan tieyksiköittäin. Kartoituksen alkusanoissa todetaan tieverkoston nykyisessä tilassaan luultavasti alentavan hintoja, mitä metsäyhtiöt ovat halukkaita maksamaan puutavarasta. Tieverkostoon panostaminen ei ole ainoastaan kustannuksia, panostus saadaan takaisin korotetuin puutavarahinnoin. Ehdotetaan myös, että kaupunki selvittää mahdollisuutta oman moreenimateriaalin murskaamisesta kustannusten pienentämiseksi. Hyvin ylläpidetty tieverkosto parantaa virkistysmahdollisuutta. Monien teiden sijainti on sellainen, että ne voivat toimia pyöräilytai vaellusreitteinä. Nykypäivänä monet sienestäjät ja marjastajat liikkuvat ainoastaan teiden lähettyvillä. Liite 5. Ehdotus: Maaseutulautakunta hyväksyy liitetyn kartoituksen ja antaa ohjeita jatkoa varten. Kartoitus hyväksyttiin. Tien 27 huonot kohdat korjataan heti yhteistyössä teknisen keskuksen kanssa. Teiden 18, 19 ja 20 peruskorjauksien ja uuden yhdystien suunnittelu voidaan aloittaa.

9 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Maaseutulautakunta Itä-Uudenmaan kylät ry:n toimintatukihakemus ML 42 Valmistelija: Risto Nieminen Esittelijä: Sam Vickholm, Itä-Uudenmaan kylät ry on toimittanut jäsenkuntiinsa avustushakemuksen 2-vuotiselle "Kylät kunnossa kunnassa ( )" -nimiselle hankkeelle. Perusteena hakemukselle on se, että Uudenmaan liitto ei ole vuonna 2011 myöntänyt kyseiselle hankkeelle rahoitusta, joka Itä-Uudenmaan liiton aikaisemman päätöksen mukaisesti oletettiin saatavan. Itä-Uudenmaan liitto myönsi hankkeelle rahoitusta vuonna Päätöksen teon siirryttyä uudelle maakannalle teki Uudenmaan liitto kielteisen rahoituspäätöksen yli 5 kuukautta sen jälkeen, kun rahoitushakemus oli sille toimitettu. Liiton mukaan oikea rahoitusviranomainen olisi Uudenmaan ELY-keskus. Hanketoiminnan ollessa aikaisempien päätösten perusteella käynnissä on yhdistykselle aiheutunut vuonna 2011 noin euron tulovaje. Yhdistys anoo sen vuoksi toiminta-alueensa kunnilta vuodelle 2011 toimintatukea Loviisan osuus on Kylät kunnossa kunnassa-hanke alkoi vuonna 2010 kesällä. Hankkeessa keskitytään lähidemokratian haasteisiin uudessa kunta- ja palvelurakenteessa. Hankkeen avulla lisätään kylien omia toimintamahdollisuuksia muuttuvassa kuntakentässä palvelutarpeiden lisääntyessä. Hankkeella on kytkentöjä moniin Itä-Uudenmaan maaseutualueen kehittämishankkeisiin. Yhtenä perusteena vuoden 2011 toimintatuen myöntämiseksi on hankkeen jatkuvuuden takaamisen lisäksi se, että pidettiin Idässä Itää ry - Gro i Öst rf organisaation purkamiskokous. Tilaisuudessa päätettiin suorittaa palautuksina jäsenkunnille (Artjärvi, Lapinjärvi, Loviisa, Myrskylä, Porvoo, Pukkila, Sipoo) yhteensä Palautus tehtiin suhteessa kuntien osuuteen alku- ja ohjelmakauden rahoituksesta. Suurin palautus (vajaat ) tuli Loviisalle, joka sai 4 entisen kunnan osuuden. Lapinjärvi sai runsaat 5 200, Myrskylä noin 5 100, Porvoo runsaat 8 300, Pukkila runsaat ja Sipoo runsaat Suosituksena oli, että palautukset käytetään kunnissa maaseudun hyväksi. Liite 6. Ehdotus: Kunnat hyväksyvät avustettavaksi Itä-Uudenmaan kylät ry:n "Kylät kunnossa kunnassa ( )" -nimistä hanketta vuoden

10 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Maaseutulautakunta osalta esitetyllä summalla ja esitetyillä kuntaosuuksilla. Lisäperusteena on Lapinjärven, Loviisan, Myrskylän, Porvoon, Pukkilan ja Sipoon alkukesällä 2011 saama Idässä Itää ry:n lakkauttamisesta saama yhteensä noin :n palautus, joka suositeltiin käytettäväksi alueen maaseudun kehittämiseen. Kunnat edellyttävät kuitenkin, että yhdistyksen on kyettävä järjestämään hankkeen rahoitus vuonna 2012 ilman kuntien ylimääräistä tukea. Hyväksyttiin. Timo Noroviita ilmoitti jääviydestä eikä osallistunut asian käsittelyyn.

11 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Maaseutulautakunta Luettelo hakemuksia käsittelevistä henkilöistä ML 43 Valmistelija ja esittelijä: Sam Vickholm, puh Luettelo pohjautuu komission asetukseen EY nro 885/2006, liite I, kohdat 1 B ii, iii, iv ja v. Asetuksessa säädetään, että kunnan tulee laatia lista henkilöistä, jotka käsit televät tukiasioita kunnassa, ja heidän työtehtävistään. Tämä lista voi olla lautakunnan pöytäkirja. Henkilömuutosten ja uusien yhteistyösopimusten vuoksi lista on päivitettä vä. Alla on lueteltu henkilöt, jotka käsittelevät tukia Loviisan kaupungissa ja Lapinjärven kunnassa ja joil le on myönnetty käyttäjäoikeudet iacs-järjestel mään: Arola Mats, maaseutuasiamies, tukien hallinta, päätösvalta Lemmelä Jukka, maaseutuasiamies, tukien hallinta, päätösvalta Rinne Gunnevi, toimistosihteeri, tukien hallinta Vickholm Sam, vastaava maaseutuasiamies, päätösvalta Sjöblom Susanne, hallintosihteeri, Lapinjärvi, tukien hallinta, päätösvalta Seuraavat henkilöt voivat tarvittaessa osallistua tukien hallintaan, ja heille voidaan myöntää käyttäjäoi keudet iacs-järjestelmään: Nieminen Esko, vs. lomituspalvelupäällikkö, tukien hallinta, päätösvalta Sjöholm Birgitta, toimistosihteeri, tukien hallinta, päätösvalta Ehdotus: Maaseutulautakunta vahvistaa listan tukiasioita käsittelevistä henkilöistä. Hyväksyttiin.

12 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Maaseutulautakunta Peltojen vuokraus ML 44 Valmistelija ja esittelijä: Sam Vickholm, puh Suuri osa kaupungin vuokrasopimuksista umpeutuu , minkä vuoksi ne on uusittava. Talou den kannalta ja jotta voitaisiin taata maata lous yrittäjien tasaveroinen kohte lu, on vuokra-alueista on parasta pitää tar jous kierros ta saisin väliajoin. Tä män toteuttamiseksi tarvitaan tiettyjä val miste luja, jotta voidaan taata tarjouskierroksen käytännön toteutettavuus ja jotta voidaan optimoida tuotto sekä kaupungille että tuleville viljelijöille. Nämä valmiste lut vaativat joissa kin tapauksissa voimassa olevien sopimus ten neu votte lemista uudelleen. Tärkeimpiä valmistelut ovat niillä alueilla, joilla vuokra taso on jäänyt eni ten jälkeen. Siksi on syytä pidentää kaikkia umpeutuvia vuokra sopimuksia kahdella vuodella. Kaupunki vaatii vasti neeksi, että viljelijä suostuu viljelijäkohtaisiin toimenpiteisiin, joita tarvi taan, jotta kaupunki voisi kilpailuttaa vuokrat, ja että viljelijä suostuu vä himmäisvuokraan, jon ka suuruus on 210 /ha niiltä pelloilta, jot ka ovat täy sin tukikelpoisia. Liite 8. Ehdotus: - Kaikkia umpeutuvia vuokrasopimuksia pidenne tään kahdella vuodella. Kaupunki vaatii, että nykyinen viljelijä suostuu vil jelijäkohtaisiin toimenpiteisiin, joita tarvitaan, jotta kaupunki voisi kilpai luttaa vuokrat. Täysin tukikelpoisten peltojen osalta vähimmäisvuokraksi vahvistetaan 210 /ha. Jos tilalta puuttuu tukikelpoisuus, pienennetään vuokraa 25 tu kea kohden. Kokonaan tukikelvottomista alueista sovitaan erikseen. Jos ny kyi nen vuokra on korkeampi kuin vähimmäisvuokra, vuok ra pysyy samana. - Kaupunki ottaa käyttöön liitteenä olevan yksinkertaistelun vuokrasopi muksen. - Jos nykyinen viljelijä ei hyväksy uutta sopimusta tai ei muusta syystä ole kiinnostunut jatkamaan viljelemistä, vuokrataan pelto jol lekulle toiselle saakka. Vastaava maaseutuasiamies arvioi, hoi detaanko vuok raaminen tarjousmenettelyn kautta vai onko tarkoituksenmu kaista sopia asiasta suoraan lähistön viljelijöiden kanssa. Hyväksyttiin. Mikael Karlsson ja Tapani Hovi ilmoittivat jääviydestä eikä osallistuneet asian käsittelyyn. Puheenjohtajana toimi Miriam Stenvall.

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2014 1

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2014 1 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2014 1 Maaseutulautakunta AIKA 26.02.2014 klo 18:30-20:30 PAIKKA Maaseutuyksikkö, Bäckasinkuja 1A, Liljendal LÄSNÄ Björklöf Johan puheenjohtaja Björkman-Nystén Nina Lindell

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2013 1

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2013 1 PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2013 1 Kunnanhallitus 07.10.2013 AIKA 07.10.2013 klo 18:00-21:20 PAIKKA Pöytyän kunnanvirasto, Riihikosken toimipiste ASIAT Otsikko Sivu 276 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2010 1. Orimattilan kaupunginhallituksen kokoushuone. Mölsä Tero

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2010 1. Orimattilan kaupunginhallituksen kokoushuone. Mölsä Tero ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2010 1 AIKA 11.10.2010 klo 18:00-20:27 Laajennettu kaupunginhallitus 11.10.2010 PAIKKA OSANOTTAJAT Orimattilan kaupunginhallituksen kokoushuone Nimi Tehtävä Mölsä Tero

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 21/2013 1/51. Paikka Kunnanvirasto, kokoushuone, Rusthollintie 2

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 21/2013 1/51. Paikka Kunnanvirasto, kokoushuone, Rusthollintie 2 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 21/2013 1/51 Kunnanhallitus Aika 11.11.2013 klo 17:00-19:05 Paikka Kunnanvirasto, kokoushuone, Rusthollintie 2 Käsitellyt asiat Asia Sivu 256 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 272

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 272 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 272 Kunnanhallitus 13.04.2015 AIKA 13.04.2015 klo 17:00-19:15 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 130 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 287. Suomenkielinen koulukeskus, Brandensteininkatu 5 A

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 287. Suomenkielinen koulukeskus, Brandensteininkatu 5 A LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 287 Kaupunginvaltuusto AIKA 08.10.2014 klo 18:00-19:47 PAIKKA Suomenkielinen koulukeskus, Brandensteininkatu 5 A LÄSNÄ Isotalo Arja puheenjohtaja Hagfors Kari II varapuheenjohtaja

Lisätiedot

345 Akselin jäsenkuntien osalta 214 Perusturvakuntayhtymä Akselin vuoden 2014 talousarvio ja

345 Akselin jäsenkuntien osalta 214 Perusturvakuntayhtymä Akselin vuoden 2014 talousarvio ja PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI Pöytäkirja 11/2013 339 Yhtymähallitus Aika 17.10.2013 klo 18:00-21:30 Paikka Akselin hallinnon tilat, Moisiontie 19, Nousiainen Käsitellyt asiat 209 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 15/2014 520. Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 15/2014 520. Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 15/2014 520 Kaupunginhallitus AIKA 30.09.2014 klo 17:30-20:35 PAIKKA Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone LÄSNÄ Liljestrand Tom puheenjohtaja Lepola Janne I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 4/2014 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 4/2014 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 4/2014 1 Tekninen lautakunta Aika 08.04.2014 klo 18:00-20:05 Paikka Kaupungintalon II -krs kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Väli-Torala Tapio 18:00-20:05 puheenjohtaja

Lisätiedot

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/2011 1

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/2011 1 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/2011 1 Kunnanhallitus 19.12.2011 AIKA 17:00-20:45 PAIKKA Kunnanhallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 312 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 313 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2013 723. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2013 723. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2013 723 Kaupunginhallitus AIKA 09.09.2013 klo 15:00-19:13 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 279 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 146. Otsikko Sivu

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 146. Otsikko Sivu JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 146 Kunnanhallitus 30.03.2015 AIKA 30.03.2015 15:00-19:05 PAIKKA kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 65 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 381. Suomenkielinen koulukeskus, Brandensteininkatu 5 A

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 381. Suomenkielinen koulukeskus, Brandensteininkatu 5 A LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 381 Kaupunginvaltuusto AIKA 10.12.2014 klo 17:00-19:20 PAIKKA Suomenkielinen koulukeskus, Brandensteininkatu 5 A LÄSNÄ Isotalo Arja puheenjohtaja Paakkanen Petra I

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 136. Suomenkielinen koulukeskus, Brandensteininkatu 5 A

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 136. Suomenkielinen koulukeskus, Brandensteininkatu 5 A LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 136 Kaupunginvaltuusto AIKA 20.05.2015 klo 18:09-19:51 PAIKKA Suomenkielinen koulukeskus, Brandensteininkatu 5 A LÄSNÄ Isotalo Arja puheenjohtaja Liljestrand Tom I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2014 411

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2014 411 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2014 411 Kunnanhallitus 02.12.2014 AIKA 02.12.2014 klo 09:00-15:00 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 234 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 1/2014 1/73. Paikka Kunnanvirasto, kokoushuone, Rusthollintie 2

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 1/2014 1/73. Paikka Kunnanvirasto, kokoushuone, Rusthollintie 2 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 1/2014 1/73 Valtuusto Aika 17.02.2014 klo 18:00-21:25 Paikka Kunnanvirasto, kokoushuone, Rusthollintie 2 Käsitellyt asiat Asia Sivu 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1. 35 Työterveyshuollon toimintasuunnitelma 2014-2017 5

PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1. 35 Työterveyshuollon toimintasuunnitelma 2014-2017 5 PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1 Kunnanhallitus Aika 31.03.2014 klo 16:00-19:02 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 35 Työterveyshuollon toimintasuunnitelma 2014-2017 5

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1(47) Kaupungintalo, kokoushuone 1 (Haapamäen huone)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1(47) Kaupungintalo, kokoushuone 1 (Haapamäen huone) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1(47) Kaupunginhallitus 08.06.2015 AIKA 08.06.2015 klo 17:15-20:10 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 1 (Haapamäen huone) KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 150 Kokouksen

Lisätiedot

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(41)

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(41) Kaupunginvaltuusto VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(41) Aika 15.06.2015 klo 17:00-20:10 Paikka Kaupungintalon valtuustosali Läsnä Paananen Mervi puheenjohtaja Pulkkinen Eero I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2008 1. Vammalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2008 1. Vammalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2008 1 Sastamalan kaupunginhallitus 01.12.2008 AIKA 01.12.2008 klo 9:00-17:15 PAIKKA Vammalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu

Lisätiedot

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Lapuan kaupunki Pöytäkirja 15/2015 1 (56) Kaupunginhallitus Aika 25.06.2015 klo 17:07-19:30 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) Kaupunginhallitus 16.02.2015 AIKA 16.02.2015 klo 17:25-21:20 PAIKKA Kaupungintalo, Haapamäen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Otsikko Sivu 204 EVÄSTYS HEINÄVEDEN ALUELÄMPÖ OY:N YHTIÖKO-

Otsikko Sivu 204 EVÄSTYS HEINÄVEDEN ALUELÄMPÖ OY:N YHTIÖKO- HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2011 405 Kunnanhallitus 15.08.2011 AIKA 15.08.2011 klo 17:00-20:45 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 204 EVÄSTYS HEINÄVEDEN

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 98

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 98 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 98 Kunnanvaltuusto 18.05.2015 AIKA 18.05.2015 klo 18:00-19:05 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 34 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1. Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 9 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4.

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1. Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 9 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4. JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 Kaupunkirakennelautakunta Aika 27.01.2015 klo 17:00-17:44 Paikka Kokoushuone Ampeeri, Muuntamontie 5 Käsitellyt asiat Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/2014 667. Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone. Ekström Veikko Peltoluhta Vesa jäsen klo 17.30-20.

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/2014 667. Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone. Ekström Veikko Peltoluhta Vesa jäsen klo 17.30-20. LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/2014 667 Kaupunginhallitus AIKA 01.12.2014 klo 17:30-20:20 PAIKKA Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone LÄSNÄ Liljestrand Tom puheenjohtaja Lepola Janne I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Pyhäjärven kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Pyhäjärven kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 35/2013 1000 Kaupunginhallitus AIKA 09.12.2013 klo 13:00-16:52 PAIKKA Pyhäjärven kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 662 Kokouksen

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/2014 1. Kaupunginhallitus AIKA 27.10.2014 klo 16:00-19:55

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/2014 1. Kaupunginhallitus AIKA 27.10.2014 klo 16:00-19:55 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/2014 1 Kaupunginhallitus AIKA 27.10.2014 klo 16:00-19:55 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, Hallituskatu 4 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 404 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 388

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 388 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 388 Kunnanhallitus 08.06.2015 AIKA 08.06.2015 klo 17:00-18:45 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 190 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

6 "Maaseutukehitys 2014-2020" ja sitoutuminen kuntarahoitusosuuksiin. 20 Kehittämishankkeiden hankelainan myöntämisperusteet ohjelmakaudella

6 Maaseutukehitys 2014-2020 ja sitoutuminen kuntarahoitusosuuksiin. 20 Kehittämishankkeiden hankelainan myöntämisperusteet ohjelmakaudella Toivakan kunta Pöytäkirja 2/2014 1 / 25 Kunnanvaltuusto 17.02.2014 Aika 17.02.2014 klo 18:00-18:35 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 16 Kokouksen avaus 3 17 Laillisuus ja

Lisätiedot