TIETO- JA SÄHKÖTEKNIIKAN TIEDEKUNNAN TÄYDENTÄVÄ DIPLOMITYÖOHJE

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TIETO- JA SÄHKÖTEKNIIKAN TIEDEKUNNAN TÄYDENTÄVÄ DIPLOMITYÖOHJE"

Transkriptio

1 TIETO- JA SÄHKÖTEKNIIKAN TIEDEKUNNAN TÄYDENTÄVÄ DIPLOMITYÖOHJE Ohje on hyväksytty tietoja sähkötekniikan tiedekunnan tiedekuntaneuvoston kokouksessa

2 II SISÄLLYS 1. Diplomityö ja sen tarkoitus Diplomityön aloittaminen Diplomityön aihe ja tarkastaja Diplomityön rahoitus Diplomityöseminaari Diplomityön tekeminen ja ohjaus Kypsyysnäyte Työn valmistuminen Diplomityön hyväksyttäminen Valmistuminen diplomi-insinööriksi... 6 Liite 1: Diplomityön arvosteluohje Liite 2: Diplomityön tarkastajan arvosteluohje Liite 3: Ohjaajan lausunto Liite 4: Tarkastajan lausunto

3 1 Tämä ohje täydentää TTY:n yleistä opinnäytetyön kirjoitusohjetta. 1. DIPLOMITYÖ JA SEN TARKOITUS Diplomityö on opintojen loppuvaiheeseen ajoittuva opinnäytetyö, joka on kokonaislaajuudeltaan 30 opintopistettä (20 opintoviikkoa). Työ on akateeminen opinnäyte eli opiskelijan on diplomityöllään annettava näyttö siitä, että hän hallitsee pääaineensa ja sen työtavat sekä pystyy itsenäiseen, kypsään työskentelyyn. Diplomityön on oltava itsenäinen kokonaisuus. Tämä tarkoittaa sitä, että lukijan täytyy pystyä ymmärtämään työ ja sen merkitys. Kohdeyleisöksi oletetaan alan teknillistä kirjallisuutta lukemaan tottunut henkilö, jolla ei kuitenkaan ole työhön liittyvästä aiheesta erityistä tietämystä. Diplomityö tehdään yleensä yksilötyönä, mutta myös parityö on mahdollinen. Yhteinen diplomityö on harkinnan arvoinen vaihtoehto, jos työtä tehdään samassa projektissa toisiaan hyvin lähellä olevista aiheista. Tällöin molempien tekijöiden itsenäisesti tekemä osuus työstä on pystyttävä osoittamaan. Valmis diplomityö sidotaan mustiin kansiin. Hyväksyttyihin töihin voi käydä tutustumassa kirjastossa. Diplomityön ulkoasu on ohjeistettu TTY:n opinnäytetyön kirjoitusohjeessa, joka on saatavilla POPissa (www.tut.fi/pop > Opiskelu > Opinnäytetyöt > Diplomityö > Opinnäytetyöohje > TTY:n opinnäytteiden kirjoitusohje). 2. DIPLOMITYÖN ALOITTAMINEN Diplomityö tehdään pääaineen alalta ja sen aloittaminen on ajankohtaista, kun keskeiset ammattiaineopinnot ja niitä edeltävät opinnot on suoritettu. Suositeltavaa on, että opiskelija on ennen työn aloittamista suorittanut vanhassa tutkintorakenteessa vähintään 120 opintoviikkoa tai uudessa tutkintorakenteessa diplomi-insinöörivaiheessa yli 60 opintopistettä sekä hyväksyttänyt työharjoittelun. Uuden tutkintorakenteen mukaisesti opiskeltaessa opiskelijan tulee suorittaa kandidaatin tutkinto ennen diplomityön aiheen hyväksyttämistä, jos opiskelija ei ole aloittanut suoraan DI-vaiheessa. Diplomityöpaikan etsiminen kannattaa aloittaa hyvissä ajoin ennen viimeisten opintojaksojen suoritusta. Apua saa muun muassa yliopiston rekrytointipalveluista.

4 2 Diplomityöpaikkaa voi tarjota esimerkiksi yritys tai TTY:n laitos. Usein diplomityö tehdään aiempaan kesätyöpaikkaan. 3. DIPLOMITYÖN AIHE JA TARKASTAJAT Diplomitöiden aiheet vaihtelevat paljon ja ne voivat olla lähtöisin joko teollisuudesta tai yliopistosta. Opiskelija voi myös itse ehdottaa aihetta oman kiinnostuksensa mukaan. Yleiseksi käytännöksi on muodostunut, että työ käsittelee tekijän suorittamaa käytännön projektia tai projektin osaa. Työ voi sisältää kirjallisuustutkimusta, laitteiden ja ohjelmistojen suunnittelua tai rakentamista, laskentamenetelmien kehittämistä sekä mittausta ja tulosten analysointia eli yleensä sellaisia tehtäviä, joita tutkimus- ja suunnittelutehtävissä toimiva diplomi-insinööri työssään tekee. Yliopistossa on jatkuvasti meneillään erilaisia tutkimushankkeita, joista saattaa löytyä opiskelijaa kiinnostava diplomityön aihe. Tieto- ja sähkötekniikan tiedekunnan koulutusohjelmiin tehdyllä diplomityöllä on aina sekä tarkastaja että ohjaaja. Tarkastaja on tutkintosäännön mukaan aina pääainetta edustava TTY:n professori, tohtori tai erityisestä syystä tiedekuntaneuvoston nimeämä muu opettaja. Ohjaaja on yleensä työn teettävästä organisaatiosta. Jos työ tehdään TTY:lle, ei työllä välttämättä ole erillistä ohjaajaa vaan tarkastaja toimii myös työn ohjaajana, mutta lausunnon antajia on aina kaksi. Jos työ tehdään TTY:ssä muulle kuin pääainelaitokselle, toinen lausunnon antaja tulee työn teettävältä laitokselta ja toimii myös yleensä työn ohjaajana. Toisen lausunnon antajan, yleensä ohjaajan, tulisi olla vähintään ylemmän korkeakoulututkinnon suorittanut henkilö. Opiskelija voi itse vaikuttaa siihen, kuka tarkastajaksi tulee. Kun opiskelijalla on aihe-ehdotus tai ainakin käsitys siitä, miltä aihealueelta hän diplomityönsä aikoo tehdä, opiskelija ottaa yhteyttä kyseisen alan professoriin. Tavallisesti pyritään siihen, että tarkastajan oma asiantuntemus ja opetusala ovat mahdollisimman lähellä työn aihetta. Osa aiheista saattaa olla sellaisia, että niille löytyy selkeästi vain yksi asiantuntija TTY:stä, ja joidenkin aiheiden kohdalla tarkastajaehdokkaita on monia. Tiedekuntaneuvosto vahvistaa tiedekuntaneuvostolle osoitetun anomuksen perusteella diplomityön aiheen ja tarkastajan sekä diplomityön kirjoituskielen, joka on suomi, ruotsi tai englanti. Aihetta ja tarkastajaa on syytä anoa hyvissä ajoin, sillä valmista työtä ja aihetta ei voida hyväksyä samassa kokouksessa. Anomus tulee jättää kansliaan viimeistään 14 päivää ennen kokousta. Päätöksestä tiedotetaan opiskelijalle käsittelyn jälkeen. Koska tiedekuntaneuvosto hyväksyy työn aiheen, pienet muutokset työn nimeen ovat mahdollisia tarkastajan suostumuksella.

5 3 4. DIPLOMITYÖN RAHOITUS Diplomityö tehdään yleensä joko työsuhteessa palkkatyönä, apurahalla tai opintotuella. Verrattaessa työsuhdetta apurahaan kannattaa ottaa huomioon, että vain palkkasuhteessa saa työsuhteen edut (sairauspäiväraha, eläke, vakuutus, työttömyyskassan jäsenyys, oikeusturva). Vaikka apuraha on verotonta tuloa, Kela laskee apurahan ansiotuloksi opintotuen kannalta. Silti apurahalla tehtyä diplomityötä ei lasketa työsuhteeksi tai sosiaalisten etuuksien perusteeksi. Lisää tietoa työntekijän oikeusturvasta ja palkkausasioista löytyy esimerkiksi osoitteesta Tietoa apurahasta saa TTY:n tukisäätiön sivuilta (www.tut.fi -> Yrityspalvelut -> TTY:n tukisäätiö). 5. DIPLOMITYÖSEMINAARI Diplomityöseminaarissa diplomityötä tekevät opiskelijat esittelevät aiheitaan ja töitään muille opiskelijoille. Diplomityöseminaariin osallistuminen kuuluu osana työn tekemiseen. Eri laitosten käytännöt ja ohjeet löytyvät laitosten omilta verkkosivuilta. 6. DIPLOMITYÖN TEKEMINEN JA OHJAUS Diplomityö on akateeminen opinnäytetyö, joten se on tehtävä itsenäisesti. Työn tarkastaja ja muut ohjaajat antavat tarvittaessa yksityiskohtaisiakin neuvoja. Työ tehdään yleensä kokopäivätyönä ja tällöin tavoiteaika työn tekemiseen on kuusi kuukautta. Työn alkuvaiheessa laaditaan suunnitelma, jossa määritellään työn tavoite, selostetaan käytettävät tutkimus- ja suunnittelumenetelmät sekä laaditaan aikataulu. Suunnitelman tulee olla työhön liittyvien osapuolten (tarkastaja, mahdolliset muut ohjaajat, työn tekijä) yhteisesti hyväksymä. Osapuolten kesken sovitaan yhteydenpidosta ja siitä miten usein ja missä muodossa ja laajuudessa työn tekijä selvittää työnsä edistymistä. Ohjaaminen tapahtuu yleensä palaverien muodossa ja sähköpostitse. Työn alkuvaiheessa tärkein tehtävä on aihepiiriin perehtyminen. Riittävien perustietojen hankkimisen jälkeen tarkastajan ja ohjaajan kanssa sovitaan työn rajaamisesta. Työlle on hyvä laatia jo varhaisessa vaiheessa sisällysluettelo, jossa on eri lukujen otsikot, niiden sisältö sekä summittaiset sivumäärät. Laaditusta sisällysluettelosta tulee keskustella tarkastajan ja ohjaajan kanssa, koska tässä vaiheessa luodaan perusta työn kirjallisen esityksen rakenteelle. Diplomityön tekstiä kannattaa kirjoittaa samalla, kun tekee siihen liittyvää työtä. Näin ensimmäisten luonnosten ja lopullisen kirjoitusvaiheen väliin jää aikaa, mikä

6 4 auttaa huomaamaan tehdyt asia-, tyyli- ja kielivirheet. Diplomityön tulee vastata laajahkolle julkaisulle asetettavia vaatimuksia. Diplomityön kirjoitus- ja ulkoasu on ohjeistettu Opinnäytetyön kirjoittaminen Tampereen teknillisessä yliopistossa - ohjeessa. Kirjoittamisen avuksi ohjeen yhteydestä löytyy myös valmis dokumenttipohja tarvittavine asetuksineen. Diplomityön tulee olla pituudeltaan vähintään 42 varsinaista tekstisivua (johdannosta viimeiseen lukuun). Yleisesti diplomityön pituuden ei tulisi ylittää sataa sivua. 7. KYPSYYSNÄYTE Opiskelija kirjoittaa kypsyysnäytteen, kun diplomityön kirjoitusprosessi on loppuvaiheessa. Kypsyysnäytteellä opiskelija osoittaa perehtyneisyyden opinnäytetyönsä alaan sekä äidinkielen taidon. Kypsyysnäyte kirjoitetaan diplomityöseminaarin yhteydessä. Kansainvälisissä maisteriohjelmissa kypsyysnäytteen kielestä päättää dekaani, jos opiskelijan koulusivistyskieli on jokin muu kuin suomi tai ruotsi. Tällöin kypsyysnäytteestä arvioidaan vain opiskelijan perehtyneisyys opinnäytetyön alaan. TTY:ssä diplomityötä tekevät vaihto-opiskelijat eivät anna opinnäytteeseen liittyvää kypsyysnäytettä. 8. TYÖN VALMISTUMINEN Työn sujuva valmistuminen perustuu työn tekijän ja ohjaajan väliseen sopimukseen, jossa sovitaan työn aikatauluista, tarkastuksesta, ja työn sitomisesta. Kun työ on tekijän mielestä valmis, se annetaan tarkastajalle tarkastettavaksi. Tarkastuksen jälkeen tekijä ja tarkastaja käyvät työn läpi yhdessä, jolloin sovitaan työhön tehtävistä korjauksista ja muutoksista sekä mahdollisesta uusintatarkastuksesta. Tarkastajan ja ohjaajan kanssa tulee neuvotella toimenpiteistä, jos työn valmistuminen näyttää viivästyvän useita kuukausia. Tällöin voidaan sopia uudesta aikataulusta tai työn rajauksen muuttamisesta. Esimerkiksi tuotekehitysprojektissa diplomityö voidaan rajata käsittämään vain määrittely- ja suunnitteluosuus tai jokin muu mielekäs osakokonaisuus. Kun käsikirjoitus on valmis, tekijä sopii tarkastajan kanssa työn monistamisesta, sitomisesta ja arvosteluaikataulusta. Ristiriitatilanteissa asian ratkaisee koulutusohjelman johtaja, varajohtaja tai dekaani. Työ sidotaan opinnäytetyön kirjoitusohjeen mukaisesti mustiin kansiin. Diplomityön painattamiseen ja kansittamiseen tulee varata riittävästi aikaa. Aikataulusta kannattaa sopia etukäteen painatuksen ja kansituksen tekevän yritysten kanssa.

7 5 Opiskelija toimittaa sidotun diplomityön tarkastajalle ja kaksi kappaletta tiedekuntaan. Joskus ohjaajalle voidaan sopimuksesta toimittaa oma kappale. Työn tarkastamiseen ja tarkastuslausunnon antamiseen on varattava aikaa kuukausi. Työn painatuskustannuksista vastaa opiskelija, mutta työn teettäjältä voi tiedustella, osallistuuko se kustannuksiin. 9. DIPLOMITYÖN HYVÄKSYTTÄMINEN Työn arvostelemista ja hyväksymistä anotaan tiedekuntaneuvostolta kirjallisesti tätä varten tarkoitetulla lomakkeella. Anomuslomake liitteineen sekä mustiin kansiin sidottu diplomityö toimitetaan tiedekunnan kansliaan kahtena (2) kappaleena, joista toinen lähetetään myöhemmin kirjastoon. Ne tulee toimittaa arvostelua varten tiedekuntaan vähintään 14 vuorokautta ennen sitä tiedekuntaneuvoston kokousta, johon diplomityö on tarkoitettu arvosteltavaksi. Työn tarkastaja antaa työstä tiedekuntaneuvostolle kirjallisen lausunnon ja ehdottaa työlle arvosanan. Myös työn teettäjänä toiminut ohjaaja antaa tiedekuntaneuvostolle kirjallisen lausunnon, mutta hän ei anna arvosanaehdotusta. Tiedekuntaneuvosto päättää työn hyväksymisestä ja arvosanasta saamiensa kirjallisten lausuntojen perusteella. Diplomityön tekijällä on oikeus saada lausunnot tietoonsa viikkoa ennen tiedekuntaneuvoston kokousta. Työn tekijä voi esittää tiedekuntaneuvostolle oman kantansa arvosanaesityksestä joko kirjallisesti tai suullisesti. Hyväksytyn diplomityön arvostelussa käytetään tutkintosäännössä mainittuja arvosanoja: kiitettävä (5), erittäin hyvä (4), hyvä (3), erittäin tyydyttävä (2) ja tyydyttävä (1). Arvosteluperusteet on kerrottu erillisessä arvosteluohjeessa. Jos opiskelija on tyytymätön diplomityönsä arvosteluun, hän voi pyytää oikaisua tiedekuntaneuvostolta kirjallisesti. Se tulee tehdä kahden viikon kuluessa arvostelusta (tiedekuntaneuvoston kokouksesta). Jos opiskelija on tyytymätön oikaisupyynnön johdosta tehtyyn päätökseen, hän voi saattaa asian edelleen opetusneuvoston käsiteltäväksi kahden viikon kuluessa tiedekuntaneuvoston uudesta päätöksestä. Diplomityö on julkinen opinnäyte. Jos opinnäytetyö sisältää luottamuksellisia tietoja, niiden käsittelystä ja raportoinnista on sovittava erikseen työn teettäjän ja ohjaajan kanssa. Tarvittaessa tiedekunta antaa lisätietoja luottamuksellisten töiden käsittelystä.

8 6 10. VALMISTUMINEN DIPLOMI-INSINÖÖRIKSI Todistuksen suoritetusta diplomi-insinöörin tutkinnosta voi anoa diplomityön hyväksymisen yhteydessä tai myöhemmin. Tutkinnon valmistumista koskevat ohjeet ovat tiedekunnan verkkosivuilla ja POP:ssa.

1. Lukijalle. Ja sitten vain töihin! Reino Kurki-Suonio 1. vararehtori

1. Lukijalle. Ja sitten vain töihin! Reino Kurki-Suonio 1. vararehtori 1. Lukijalle Jatko-opintojen luonteesta voi olla monenlaisia mielikuvia. Jatko-opiskelijan onkin syytä tarkistaa, vastaako hänen oma asenteensa nykytilannetta vai joitain vanhentuneita käsityksiä. Jatko-opiskelu

Lisätiedot

OPETUKSEN JA OPISKELUN OHJEET

OPETUKSEN JA OPISKELUN OHJEET 1 OPETUKSEN JA OPISKELUN OHJEET Rehtori hyväksynyt 28.6.2013 2 Sisällysluettelo 1. YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ... 4 Yliopisto... 4 Opiskelijavalinta ja opiskeluoikeus... 5 Koulutusohjelman johtajan tehtävät...

Lisätiedot

1. Johdanto. Johdanto. 1.1. Oppaan sisältö

1. Johdanto. Johdanto. 1.1. Oppaan sisältö Johdanto 5 1. Johdanto Teknillisen tiedekunnan opinto-opas on tarkoitettu opiskelijan ja opettajan käsikirjaksi. Tiedekunnan opinto-oppaan lisäksi muita tärkeitä oppaita ovat Vaasan yliopiston yleisopas,

Lisätiedot

Espoo 2007. tutkimusraportin kirjoittamisen opas opinnäytetyön tekijöille. Ilkka Kauranen Mikko Mustakallio Virpi Palmgren ABTEKNILLINEN KORKEAKOULU

Espoo 2007. tutkimusraportin kirjoittamisen opas opinnäytetyön tekijöille. Ilkka Kauranen Mikko Mustakallio Virpi Palmgren ABTEKNILLINEN KORKEAKOULU Espoo 2007 tutkimusraportin kirjoittamisen opas opinnäytetyön tekijöille Ilkka Kauranen Mikko Mustakallio Virpi Palmgren ABTEKNILLINEN KORKEAKOULU Espoo 2007 TUTKIMUSRAPORTIN KIRJOITTAMISEN OPAS OPINNÄYTETYÖN

Lisätiedot

Lääketieteen lisensiaatin tutkinto

Lääketieteen lisensiaatin tutkinto Lääketieteen lisensiaatin tutkinto Lääketieteen lisensiaatin tutkinto on paitsi akateeminen myös selkeästi ammattiin johtava tutkinto. Suurin osa opinnoista on kaikille yhteistä ja pakollista. Ensimmäisten

Lisätiedot

Opinto-opas 2013-2015 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto

Opinto-opas 2013-2015 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto Opinto-opas 2013-2015 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto Teknillinen tiedekunta Konetekniikan osasto Prosessi- ja ympäristötekniikan osasto Sähkötekniikan osasto Tietotekniikan osasto Tietoliikennetekniikan

Lisätiedot

TIETOJENKÄSITTELYN JA VIESTINNÄN OPINNÄYTETYÖOHJEET

TIETOJENKÄSITTELYN JA VIESTINNÄN OPINNÄYTETYÖOHJEET Satakunnan ammattikorkeakoulu Tietojenkäsittelyn ja viestinnän koulutusohjelmat TIETOJENKÄSITTELYN JA VIESTINNÄN OPINNÄYTETYÖOHJEET Ennen kuin syvennyt näihin ohjeisiin sinun on syytä lukea huolellisesti

Lisätiedot

Opinto-opas 2012-2013 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto

Opinto-opas 2012-2013 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto Opinto-opas 2012-2013 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto Tiedekunnan kanslia Konetekniikan osasto Prosessi- ja ympäristötekniikan osasto Sähkötekniikan osasto Tietotekniikan osasto Tietoliikennetekniikan

Lisätiedot

Opinto-opas 2010-2011 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto

Opinto-opas 2010-2011 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto Opinto-as 2010-2011 Teknillinen tiedekunta Oulun yliisto Tiedekunnan kanslia Konetekniikan osasto Prosessi- ja ympäristötekniikan osasto Sähkö- ja tietotekniikan osasto Tuotantotalouden osasto Linnanmaa

Lisätiedot

Oikeustieteellisen tiedekunnan perustutkinto-opintoja koskevat pysyväismääräykset 1.8.2014 alkaen

Oikeustieteellisen tiedekunnan perustutkinto-opintoja koskevat pysyväismääräykset 1.8.2014 alkaen Helsingin yliopisto Oikeustieteellinen tiedekunta Oikeustieteellisen tiedekunnan perustutkinto-opintoja koskevat pysyväismääräykset 1.8.2014 alkaen Nämä pysyväismääräykset koskevat tiedekunnassa oikeusnotaarin

Lisätiedot

Opas matematiikan ja tilastotieteen opiskelijoille. Tuomas Nurmi

Opas matematiikan ja tilastotieteen opiskelijoille. Tuomas Nurmi Opas matematiikan ja tilastotieteen opiskelijoille Tuomas Nurmi 2015 Sisältö 1 Johdanto 1 2 Opintojen aloitus 1 2.1 Yleisiä ohjeita........................... 1 2.2 Alun kurssivalinnoista......................

Lisätiedot

Opinto-opas 2011-2012 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto

Opinto-opas 2011-2012 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto Opinto-opas 2011-2012 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto Tiedekunnan kanslia Konetekniikan osasto Prosessi- ja ympäristötekniikan osasto Sähkö- ja tietotekniikan osasto Tuotantotalouden osasto Linnanmaa

Lisätiedot

Opinto-opas 2008 2009

Opinto-opas 2008 2009 Opinto-opas 2008 2009 Vaasan yliopisto Teknillinen tiedekunta Postiosoite: PL 700, 65101 VAASA Käyntiosoite: Wolffintie 34 & Yliopistonranta 10, 65200 VAASA Puhelinvaihde (06) 324 811 Telekopio (06) 324

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2012-2015

OPINTO-OPAS 2012-2015 OPINTO-OPAS 2012-2015 LÄÄKETIETEEN YKSIKKÖ Tampereen yliopisto Lääketieteen yksikkö (MED) 33014 TAMPEREEN YLIOPISTO Käyntiosoite: Lääketieteen yksikkö (Arvo) Lääkärinkatu 1 Lääketieteen yksikkö (B-rakennus)

Lisätiedot

PALOPÄÄLLYSTÖN KOULUTUSOHJELMAN OPINNÄYTETYÖHÖN LIITTYVÄT OHJEET

PALOPÄÄLLYSTÖN KOULUTUSOHJELMAN OPINNÄYTETYÖHÖN LIITTYVÄT OHJEET PALOPÄÄLLYSTÖN KOULUTUSOHJELMAN OPINNÄYTETYÖHÖN LIITTYVÄT OHJEET 23.1.2014 Päivitetty: 10.10.2014: Kappaleet 514,15 ja 16, lisätty kappale 12.2. 2 1. SISÄLTÖ 1. SISÄLTÖ 2 2. Opinnäytetyön aiheen valinta

Lisätiedot

TERVEYSTIETEIDEN PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET

TERVEYSTIETEIDEN PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET TERVEYSTIETEIDEN PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET 1. Terveystieteiden tutkinto-ohjelman yleisrakenne ja vaadittavat opintosuoritukset Terveystieteiden tutkinto-ohjelmassa kandidaatin tutkinto

Lisätiedot

ERIKOISLÄÄKÄRIKOULUTUSTA KOSKEVAT PYSYVÄISMÄÄRÄYKSET lukuvuosille 2011 2013

ERIKOISLÄÄKÄRIKOULUTUSTA KOSKEVAT PYSYVÄISMÄÄRÄYKSET lukuvuosille 2011 2013 ERIKOISLÄÄKÄRIKOULUTUSTA KOSKEVAT PYSYVÄISMÄÄRÄYKSET lukuvuosille 2011 2013 Erikoislääkärikoulutusta koskevat pysyväismääräykset ovat lääketieteellistä opetusta antavien yliopistojen yhteisesti sopimat

Lisätiedot

TEATTERIKORKEAKOULUN ESITTÄVIEN TAITEIDEN TUTKIMUSKESKUKSEN OPAS

TEATTERIKORKEAKOULUN ESITTÄVIEN TAITEIDEN TUTKIMUSKESKUKSEN OPAS TEATTERIKORKEAKOULUN ESITTÄVIEN TAITEIDEN TUTKIMUSKESKUKSEN OPAS Esipuhe Esittävien taiteiden tutkimuskeskus (Tutke) vastaa Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun (TeaK) tutkimuksesta ja jatkotutkintokoulutuksesta.

Lisätiedot

Luonnontieteellisen Tiedekunnan Opinto-opas 2009-2010

Luonnontieteellisen Tiedekunnan Opinto-opas 2009-2010 Luonnontieteellisen Tiedekunnan Opinto-opas 2009-2010 ISSN 0782-9302 Toimitus: Heikki Kuoppala Kannen suunnittelu: Oulun yliopisto, Viestintäpalvelut Koulutusohjelmakohtaiset tekstin toimittajat / koostajat:

Lisätiedot

Kauppatieteellinen tiedekunta: TAVOITTEENA TOHTORIN HATTU Käytännön ohjeita ja neuvoja valmistuvalle jatko-opiskelijalle

Kauppatieteellinen tiedekunta: TAVOITTEENA TOHTORIN HATTU Käytännön ohjeita ja neuvoja valmistuvalle jatko-opiskelijalle Kauppatieteellinen tiedekunta: TAVOITTEENA TOHTORIN HATTU Käytännön ohjeita ja neuvoja valmistuvalle jatko-opiskelijalle TAVOITTEENA TOHTORINHATTU Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 ENNEN VÄITÖSTÄ...

Lisätiedot

LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA ERIKOISLÄÄKÄRIKOULUTUS OPINTO-OPAS 2013-2015

LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA ERIKOISLÄÄKÄRIKOULUTUS OPINTO-OPAS 2013-2015 1 LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA ERIKOISLÄÄKÄRIKOULUTUS OPINTO-OPAS 2013-2015 2 Sisällys ERIKOISLÄÄKÄRIKOULUTUKSEN PYSYVÄISMÄÄRÄYKSET... 5 1. HALLINTO JA PÄÄTÖKSENTEKO... 5 2. OPINTO-OIKEUDEN MYÖNTÄMINEN

Lisätiedot

GraduOpas 1. OPPAAN TARKOITUS... 2

GraduOpas 1. OPPAAN TARKOITUS... 2 GraduOpas 1. OPPAAN TARKOITUS... 2 2. GRADURYHMIEN TOIMINTA JA GRADUOHJAUS... 3 2.1 MILLOIN JA MITEN GRADURYHMIIN ILMOITTAUDUTAAN?... 3 2.2 MISSÄ VAIHEESSA OPINTOJA KANNATTAA MENNÄ GRADURYHMÄÄN?... 3 2.3

Lisätiedot

LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA

LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA TAMPEREEN YLIOPISTO LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA LÄÄKETIETEEN LISENSIAATIN TUTKINTO TERVEYSTIETEIDEN KANDIDAATIN JA MAISTERIN TUTKINNOT OPINTO-OPAS 2009 2010 2010 2011 Oppaan toimitus: Leena Nikkari Nina

Lisätiedot

TURUN YLIOPISTO OPINTO-OPAS ERIKOISLÄÄKÄRIN TUTKINTO LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA

TURUN YLIOPISTO OPINTO-OPAS ERIKOISLÄÄKÄRIN TUTKINTO LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA TURUN YLIOPISTO OPINTO-OPAS 2011 2013 ERIKOISLÄÄKÄRIN TUTKINTO LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA Sisällysluettelo 1. ERIKOISLÄÄKÄRIKOULUTUSTA KOSKEVAT ASETUKSET... 5 2. OPINTO-OIKEUDEN MYÖNTÄMINEN...5 3. HALLINTO

Lisätiedot

Lääketieteellinen tiedekunta OPINTO-OPAS. Erikoislääkärikoulutus ja yleislääketieteen erityiskoulutus

Lääketieteellinen tiedekunta OPINTO-OPAS. Erikoislääkärikoulutus ja yleislääketieteen erityiskoulutus Lääketieteellinen tiedekunta OPINTO-OPAS Erikoislääkärikoulutus ja yleislääketieteen erityiskoulutus 2013 2015 Opinto-opas 2013 2014 ja 2014 2015 Erikoislääkärikoulutus Yleislääketieteen erityiskoulutus

Lisätiedot

Centria ammattikorkeakoulu. Opinnäytetyö ja kirjoitusohjeet

Centria ammattikorkeakoulu. Opinnäytetyö ja kirjoitusohjeet Centria ammattikorkeakoulu B Opinnäytetyö ja kirjoitusohjeet B: AJANKOHTAISTA - AKTUELLT OPINNÄYTETYÖ JA KIRJOITUSOHJEET CENTRIA AMMATTIKORKEAKOULU, 2013 JULKAISIJA Centria ammattikorkeakoulu Centria yrkeshögskola

Lisätiedot

Oulun yliopiston koulutuksen johtosääntö

Oulun yliopiston koulutuksen johtosääntö Oulun yliopiston koulutuksen johtosääntö Yliopistolain (558/2009) 14 :n sekä Oulun yliopiston johtosäännön 2 :n nojalla Oulun yliopiston hallitus on 15. päivänä kesäkuuta 2011 hyväksynyt Oulun yliopiston

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2014 2015

OPINTO-OPAS 2014 2015 1 Tampereen teknillinen yliopisto. Porin laitos. Raportti 14 Tampere University of Technology. Pori Department. Report 14 OPINTO-OPAS 2014 2015 Tampereen teknillinen yliopisto. Porin laitos Pori 2014 2

Lisätiedot

Tekniikan Kauppatieteiden

Tekniikan Kauppatieteiden VAAS A N Y L I O P I S TO 201 2 2 0 13 O PIN T O - O P A S Tekniikan kandidaatin ja diplomi-insinöörin tutkinnot Kauppatieteiden kandidaatin ja maisterin tutkinnot 1 Vaasan yliisto Teknillinen tiedekunta

Lisätiedot

OPINNÄYTETYÖOPAS. Järjestö- ja nuorisotyön koulutusohjelma, ylempi amk-tutkinto. www.humak.fi

OPINNÄYTETYÖOPAS. Järjestö- ja nuorisotyön koulutusohjelma, ylempi amk-tutkinto. www.humak.fi OPINNÄYTETYÖOPAS Järjestö- ja nuorisotyön koulutusohjelma, ylempi amk-tutkinto www.humak.fi 3 (21) SISÄLLYS 1 OPINNÄYTETYÖN LUONNE 4 1.1 Ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavien opintojen tavoitteet

Lisätiedot