OPAS ALOITTAVILLE JA KASVAVILLE BIOALAN YRITYKSILLE

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OPAS ALOITTAVILLE JA KASVAVILLE BIOALAN YRITYKSILLE"

Transkriptio

1 OPAS ALOITTAVILLE JA KASVAVILLE BIOALAN YRITYKSILLE Työsuhdekeksintöjä koskevan ohjesäännön laatimiseksi (Kesäkuu 2000) Rev. Tammikuu 2001

2 Lukijalle Keksintötoiminta on osa yrityksen innovaatiopolitiikkaa ja liiketoimintaa. Työsuhdekeksintöihin liittyvät oikeudelliset seikat ovat olennaisen tärkeitä yrityksen toiminnassa. Suomalaisen bioteknisen teollisuuden piirissä on ollut selkeä tarve työsuhdekeksintöjä koskevan oppaan laatimiseksi erityisesti pienille aloittaville ja kasvaville yrityksille. Tämän oppaan tarkoituksena on osaltaan toimia apuna alan keksintötoiminnan selkeyttämisessä ja organisoinnissa. Opas ei ole Suomen Bioteollisuuden virallinen kanta, eikä sitä ole tarkoitettu suoraksi malliksi. Oppaan tarkoituksena on toimia apua antavana peruskehyksenä, joka on sovitettava kunkin yrityksen omaan liiketoimintaan. Tavoitteena on auttaa yritystä oman ohjesäännön laatimisessa. Oppaassa on huomioitu voimaan astunut työsuhdekeksintölain muutos (L /1078 HE: 147/2000). Oppaasta on laadittu myös englanninkielinen versio. Oppaan on laatinut Suomen Bioteollisuuden piirissä toiminut työryhmä. Helsingissä 10. tammikuuta 2001 Työryhmä: Toimitusjohtaja, VT Sari Isokorpi KHT Johan Kronberg Toimitusjohtaja Kauko Kurkela Johtaja Hannele Kuusi Toimitusjohtaja Pekka Sillanaukee Suomen Videokeskus Oy SVH PricewaterhouseCoopers Oy Oy Contral Pharma Ltd. Suomen Bioteollisuus Oy Finnish Immunotechnology Ltd. Tilaukset: Suomen Bioteollisuus, PL 4, Helsinki, puh. (09) , fax (09) Sähköposti: 2

3 Sisältö sivu A. Kommenttiosa JOHDANTO SOVELTAMISALA Keitä ohjesääntö koskee Ohjesäännön voimaansaattaminen KEKSINTÖILMOITUS OIKEUKSIEN OTTAMINEN PATENTIT KORVAUSPERUSTEET YLEISTÄ Työsuhdekeksintölautakunta Lainsäädäntö Yhteystietoja... 7 B. Malli työsuhdekeksintöjä koskevaksi ohjesäännöksi... 8 C. Liitteet Laki oikeudesta työntekijän tekemiin keksintöihin ( /656 siihen tehtyine muutoksineen) Malli keksintöilmoitukseksi Esimerkki käyttökorvauksen laskemiseksi Kirjallisuutta

4 A. Kommenttiosa 1. Johdanto Biotekninen teollisuus Suomessa on voimakkaasti kehittyvä teollisuuden ala, jonka vahvuuksia ovat korkeatasoinen osaaminen ja tutkimus. Alalla toimii tällä hetkellä runsaat 100 yritystä. Näistä yli puolet on hyvinvointiin keskittyviä yrityksiä, jotka kehittävät lääkkeitä, diagnostiikkaa, terveysvaikutteisia elintarvikkeita ja biomateriaaleja tai jotka tarjoavat alan tutkimusta ja palveluja. Leimaa-antavaa on uusien innovatiivisten yritysten suuri ja yhä kasvava määrä. Immateriaalioikeudet (aineeton omaisuus) ovat alan kasvuyritykselle tärkeitä ja usein merkittävin omaisuuserä. Keksintötoiminta on osa yrityksen innovaatiopolitiikkaa ja liiketoimintaa. Työsuhdekeksintöihin liittyvät oikeudelliset seikat ovat olennainen osa immateriaaliomaisuuden hoitoa. Hyvin organisoitu toiminta tulee tärkeäksi viimeistään yhtiön hakiessa ulkopuolista rahoitusta ja/tai yhteistyökumppania. On tärkeää, että työnantaja on jatkuvasti ajan tasalla yrityksessä tapahtuvasta innovaatiotoiminnasta ja siinä kehittyvistä keksinnöistä. Tämän takaamiseksi on suositeltavaa, että yrityksellä on systemaattinen ja ajan tasalla oleva projektiseurantajärjestelmä. Tämän oppaan tarkoituksena on osaltaan toimia apuna alan keksintötoiminnan selkeyttämisessä ja organisoinnissa erityisesti aloittaville ja kasvaville yrityksille. Keksintötoimintaa suunniteltaessa tulee kiinnittää huomiota myös mm. verotuskysymyksiin. Näitä ei erikseen käsitellä tässä oppaassa. Työsuhteessa syntyneitä, työntekijän tekemiä keksintöjä koskee Suomessa laki oikeudesta työntekijän tekemiin keksintöihin ( /656 siihen tehtyine muutoksineen, ns. työsuhdekeksintölaki, oppaan liitteenä 1). Laki koskee vain sellaisia keksintöjä, jotka ovat patentoitavissa Suomessa. Laki määrittää työnantajan oikeuden keksintöihin ja keksijän oikeuden saada kohtuullinen korvaus. Työsuhdekeksintölaki on pääosin tahdonvaltainen eli monia sen säännöksiä sovelletaan vain, jos työnantaja ja työntekijä eivät ole muuta sopineet. On kuitenkin huomattava, että työntekijän oikeutta kohtuulliseen korvaukseen ei voida syrjäyttää sopimuksin, jotka on solmittu ennen keksinnön syntymistä. Kohtuullisen korvauksen määrästä lain sanamuoto ei anna tarkempaa ohjetta. On suositeltavaa, että alan yritykset laativat itselleen oman työsuhdekeksintöohjesäännön osaksi toimintaansa. Tässä oppaassa esitellään malli työsuhdekeksintöjä koskevaksi ohjesäännöksi. Malli on tarkoitettu peruskehykseksi, josta yritys voi kehittää omaan liiketoimintaansa soveltuvan ohjeen. Työsuhdekeksintöjä koskeva ohjesääntö toimii myös välineenä innovatiivisen organisaatiokulttuurin luomisessa yritykseen. Ohjesäännön soveltaminen takaa tämän lisäksi työntekijälle/keksijälle asianmukaisen korvauksen ja tunnustuksen. Myös yrityskaupan ja yrityksen rahoitusratkaisujen yhteydessä on syytä käydä läpi työsuhdekeksintöihin liittyvät seikat. On tärkeää, että yritykset käyvät huolellisesti ohjesäännön läpi ennen sen käyttöönottoa ottaen huomioon omaan liiketoimintaansa liittyvät erityispiirteet. Ulkopuolisen asiantuntija-avun käyttäminen on suositeltavaa. Työsuhdekeksintöasioita hoitavan henkilön ja tämän varahenkilön nimeäminen yrityksessä on tärkeää. Tehtävä voi olla oman toimen ohella hoidettava. 4

5 2. Soveltamisala 2.1 Keitä ohjesääntö koskee Työnantaja Työntekijä Toimitusjohtaja **) Hallituksen jäsenet **) Osakas **) Muut kuin työsuhteessa olevat Yliopistotutkijat Yliopistojen tutkimuspalvelut Työnantajalla tarkoitetaan tässä Suomessa toimivaa yritystä, johon keksijällä on työsuhde.työnantajaan rinnastetaan työsuhdekeksintöasioissa työnantajan kanssa samaan konserniin kuuluvat yritykset *). Työntekijällä tarkoitetaan henkilöä, joka on työsuhteessa työnantajaan. Ulkomailla työskentelevään sovelletaan usein samaa sopimusmenettelyä kuin Suomessa työskentelevän kanssa. Tapauskohtaisesti on kuitenkin syytä varmistaa, että menettely ei ole ristiriidassa kyseisen maan lainsäädännön kanssa. Yrityksen toimitusjohtajaan on hyvä harkita työsuhdekeksintöohjesäännön soveltamista samalla tavoin kuin työntekijöihin. Asiasta voidaan sopia toimitusjohtajasopimuksen yhteydessä. Yrityksen hallituksen jäseniin on hyvä harkita työsuhdekeksintöohjesäännön soveltamista silloin kun hallituksen jäsen tekee keksinnön, joka on selkeästi syntynyt ao. yrityksen toimintaan liittyen. Asiasta voidaan sopia esimerkiksi hallituksen kokouksessa kaikkien hallituksen jäsenten yksimielisellä päätöksellä. Yrityksen osakkaisiin on hyvä harkita työsuhdekeksintöohjesäännön soveltamista. Asiasta voidaan sopia osakassopimuksessa. Ohjesääntöä suositellaan sovellettavaksi myös muiden kuin työsuhteessa olevien henkilöiden tekemiin keksintöihin (esimerkiksi kun keksijä on palkkioperustainen asiantuntija tai konsultti, tai keksijä toimii jonkun yrityksen lukuun). Erillisellä sopimuksella tulee huolehtia siitä, että ulkopuolisen kanssa tehtävä sopimuskokonaisuus on huolellisesti linjattu. Työsuhdekeksintölakia ei sovelleta yliopistotutkijoihin, jolloin erillisen sopimuksen tekeminen on erityisen tärkeää. Mikäli yliopistotutkija on suorassa työsuhteessa yritykseen, suositellaan ohjesääntö liitettäväksi osaksi työsopimusta. Mikäli yritys on tilannut yliopistolta tutkimuksen/työn, ja tutkija ei ole työsuhteessa yritykseen, suositellaan, että yritys sopii yliopistotutkijan kanssa mahdollisen keksinnön kohdalla yrityksen työsuhdekeksintöohjesäännön soveltamisesta. Mikäli yritys ei pääse sopimukseen yliopistotutkijan kanssa työsuhdekeksintöohjesäännön soveltamisesta, tulee sen pyrkiä tutkijan kanssa muuhun kirjalliseen sopimukseen mahdollisen keksinnön varalta. Sopimukset yliopiston ja tutkijan kanssa keksintöjen omistuksesta ja oikeuksista on syytä tehdä heti yhteistyön alussa. Sopimuksissa yliopiston ja tutkijoiden kanssa tulee todeta, että mahdolliseen patenttiin liittyvät oikeudet tulevat yritykselle. Yrityksen suositellaan huolehtivan siitä, että yliopisto ja keksijä saavat tehdyn patentin tuoman tieteellisen meriitin. Yliopiston osalta tämä tarkoittaa lähinnä oikeutta kirjata patentti yliopistossa tehtyjen patenttien luetteloon ja keksijän osalta tutkimuksen ja sen tulosten julkaisemista. Mikäli sovitaan, että tutkimustulos julkaistaan, on huolehdittava siitä, että patentti haetaan ennen julkaisemista. *) Huom. Jos konsernin yritysten toimialat poikkeavat olennaisesti toisistaan, tulee kiinnittää huomiota 5 :n 2 momenttiin ja työntekijöiden informointiin poikkeavista toimialoista. **) Huom. Räätälöitävä aina yrityksen mukaan. Tässä tarkoitetaan pieniä, ei listautuneita yrityksiä. 5

6 Valtion tutkimuslaitokset Oikeus valtion tutkimuslaitosten palveluksessa olevien tutkijoiden tekemiin keksintöihin on pääsääntöisesti tutkimuslaitoksella. Yrityksen tulee varmistaa, että tutkimuslaitoksen palveluksessa olevalla henkilöllä on oikeus siellä syntyviin keksintöihin, jos yritys tekee hänen kanssaan suoran sopimuksen keksintöjen hyödyntämisestä. Muussa tapauksessa on asiasta sovittava tutkimuslaitoksen kanssa. Yrityksen tulee perehtyä huolellisesti kaikkiin tutkimuslaitosten kanssa solmimiensa sopimusten ehtoihin, myös niihin liittyviin yleisiin sopimusehtoihin, joissa on usein työsuhdekeksintöihin liittyviä mainintoja. 2.2 Ohjesäännön voimaansaattaminen Ohjesäännön noudattamisesta sovitaan työsopimuksessa Ohjesäännön muuttuessa Hyvä lähtökohta keksintöohjesäännön voimaansaattamisessa on, että työnantajan ja työntekijän välisessä työsopimuksessa on ehto sitoutumisesta yrityksen ohjesääntöön. Kopio kulloinkin voimassa olevasta ohjesäännöstä liitetään työsopimukseen. Työsuhdekeksintöohjesääntö ja maininta sen soveltamisesta liitetään myös osaksi henkilöstöhallinnon dokumentteja. On suositeltavaa, että ennen keksintöohjesäännön voimaan saattamista se käsitellään yhtiön virallisissa elimissä ja saatetaan tämän jälkeen kaikkien työntekijöiden tietoon. Siinä tapauksessa, että työsuhdekeksintöohjesääntö otetaan uutena käytäntöön jo toiminnassa olevaan yritykseen, lisätään ohjesääntö ja maininta sen soveltamisesta hallinnon dokumentteihin. On hyvä huolehtia siitä, että kaikki työntekijät sitoutuvat kirjallisesti ohjesääntöön. Yrityksen on huolehdittava siitä, että työsuhdekeksintöohjesääntö on aina ajan tasalla. Muutokset käsitellään aina yrityksen virallisissa elimissä. Uusittu ohjesääntö saatetaan koko henkilöstön tietoon. 3. Keksintöilmoitus Keksinnön tekijä on velvollinen viipymättä antamaan lomakkeella ilmoituksen keksinnöstään patenttiasioita hoitavalle henkilölle sekä lähimmälle esimiehelleen, tutkimusjohtajalle tai toimitusjohtajalle. Vastaanottaja allekirjoittaa lomakkeen ja merkitsee siihen vastaanottopäivämäärän. 4. Oikeuksien ottaminen Työsuhdekeksintölain 4 määrittää työnantajan oikeuden työntekijän tekemiin keksintöihin. Ilmoitusaika Keksijän nimeäminen Työnantaja voi halutessaan ilmoittaa keksijälle oikeuden ottamisesta keksintöön aikaisemminkin kuin 4 kuukauden kuluttua keksintöilmoituksen vastaanottamisesta. Yrityksen tulee huolehtia siitä, että keksijä saa tunnustuksen tekemästään keksinnöstä. Suomen patenttilain mukaan keksijän nimi mainitaan aina patentissa voimaan astuneen uuden lain mukaan otetaan keksijän koko konsernin piirissä hankkimat kokemukset huomioon arvioitaessa, onko keksintö syntynyt olennaisesti käyttämällä hyväksi työnantajan yrityksessä saavutettuja kokemuksia. 6

7 5. Patentit Saatuaan oikeudet keksintöön, on yrityksellä oikeus päättää missä maassa ja minkälaista patenttia yritys keksinnölle hakee. Konsernisäännön mukaan voidaan konsernin sisällä päättää, minkä konserniyrityksen nimiin patenttia haetaan. Työntekijällä on työsuhdekeksintölainsäädännön mukaan oikeus omalla kustannuksellaan hakea keksinnölleen patenttia Suomessa siihen saakka, kunnes työnantaja on päättänyt ottaa oikeudet keksintöön. Keksijä on velvollinen ilmoittamaan etukäteen kirjallisesti työnantajalle, mikäli hän aikoo hakea keksinnölle patenttia. Tämä ilmoitus on annettava vähintään kuukausi ennen patenttihakemuksen jättämistä. 6. Korvausperusteet Korvausperusteita ja korvauksen suuruutta on käsitelty tämän oppaan osassa B: Malli työsuhdekeksintöjä koskevaksi ohjesäännöksi sekä liitteessä 3. Mallissa esitetyt ehdotukset korvaussummiksi ovat viitteellisiä ja riippuvaisia kunkin yrityksen liiketoiminnasta sekä siinä syntyvien keksintöjen merkityksestä yritykselle. 7. Yleistä 7.1 Työsuhdekeksintölautakunta Mikäli yhteisymmärrystä työntekijän ja työnantajan välillä työsuhdekeksintölain soveltamista koskevissa asioissa ei synny, työntekijä tai yritys voivat viedä asian Työsuhdekeksintölautakunnan käsiteltäväksi. Lautakunnan päätökset eivät ole sitovia, kuten tuomioistuimen päätökset, vaan suosituksia. Lautakunta voi kuitenkin toimia myös välimiesoikeutena, mikäli osapuolet ovat yhdessä etukäteen tällaisesta menettelystä sopineet. 7.2 Lainsäädäntö Työsuhdekeksinnöistä säädetään laissa oikeudesta työntekijän tekemiin keksintöihin (Työsuhdekeksintölaki). Työnantajan on syytä seurata mahdollisia lainsäädännön muutoksia ja niiden vaikutusta työsuhdekeksintöohjesääntöön sekä tehtyihin sopimuksiin. 7.3 Yhteystietoja Työsuhdekeksintölautakunta/ Anna-Liisa Heiman Kauppa- ja teollisuusministeriö PL VALTIONEUVOSTO Puh. (09) Fax (09) Sähköposti: Suomen Bioteollisuus Finnish Bioindustries FIB PL Helsinki Puh. (09) Fax (09) Sähköposti: Teollis- ja tekijänoikeuksiin liittyvää neuvontaa yrityksille: Lainopillinen asiamies Ella Mikkola Teollisuus ja Työnantajat PL Helsinki Puh. (09) Fax (09) Sähköposti: 7

8 B. Malli työsuhdekeksintöjä koskevaksi ohjesäännöksi Huom. Kyseessä on malli, joka on tarkoitettu muokattavaksi kunkin yrityksen erityispiirteiden mukaisesti. TYÖSUHDEKEKSINTÖOHJESÄÄNTÖ 1. Soveltamisala Tätä ohjesääntöä sovelletaan kaikkiin [yrityksen nimi, myöhemmin Yritys ] palveluksessa olevien työntekijöiden tekemiin keksintöihin. Työntekijöillä tarkoitetaan henkilöitä, jotka ovat työsuhteessa [Yritykseen]. Tässä ohjesäännössä keksinnöillä tarkoitetaan 1) Suomessa patentilla suojattavissa olevia keksintöjä, 2) joista työntekijä tekee tai on tehnyt keksintöilmoituksen ja 3) jonka perusteella [Yritys] on ottanut oikeudet keksintöön joko kokonaan tai osittain. Keksintöilmoituksen tekeminen tapahtuu 2. kohdassa ja oikeuksien ottaminen 3. kohdassa sanotulla tavalla. Tätä ohjesääntöä voidaan soveltaa myös muiden kuin työsuhteessa olevien henkilöiden tekemiin keksintöihin. Tämä ohjesääntö on silloin sovittava liitettäväksi siihen sopimukseen, joka tehdään [Yrityksen] ja [Yritykseen] muuten kuin työsuhteessa olevan välillä. Sopimus liittämisestä tehdään kirjallisesti. 2. Keksintöilmoitus Keksintöilmoitus tehdään lomakkeella, joka on tämän ohjesäännön liitteenä. Keksinnön tekijä on velvollinen viipymättä antamaan lomakkeella ilmoituksen keksinnöstään lähimmälle esimiehelleen, tutkimusjohtajalle tai toimitusjohtajalle. Vastaanottaja allekirjoittaa lomakkeen ja merkitsee siihen vastaanottopäivämäärän. Ilmoituksen tulee sisältää keksinnön kuvaus siten yksilöitynä, että [Yritys] voi ilmoituksen perusteella ymmärtää keksinnön. Jos keksijöitä on enemmän kuin yksi, keksijät tekevät ilmoituksen yhdessä ja myös allekirjoittavat sen jokainen erikseen. Lomakkeella ilmoitetaan myös kunkin keksijän osuus keksinnöstä. 3. Oikeuksien ottaminen [Yritys] on velvollinen ilmoittamaan keksijälle viimeistään 4 kuukauden kuluttua keksintöilmoituksen vastaanottamisesta, jos [Yritys] ottaa itselleen tietyn oikeuden keksintöön. Oikeuden ottamisesta tehdään merkintä keksintöilmoitukseen. 8

9 4. Salassapito Ennen kuin 4 kuukautta on kulunut keksintöilmoituksen vastaanottamisesta, keksijä ei saa ilman [Yrityksen] kirjallista suostumusta määrätä keksinnöstä tai ilmaista mitään sitä koskevaa siten, että siitä voi olla seurauksena keksinnön julkiseksi tuleminen tai hyväksikäyttö toisen lukuun. [Yritys] pitää huolta siitä, että keksintö ei tule [Yrityksen] toimesta julkiseksi ilman keksijän kirjallista suostumusta ennen kuin [Yritys] on ilmoittanut ottavansa tietyn oikeuden keksintöön. 5. Patentit Jos [Yritys] on hakenut patenttia tai saanut sellaisen ja patentti käy [Yritykselle] tarpeettomaksi, tulee [Yrityksen] ennen patenttihakemuksen tai patentin raukeamaan jättämistä ilmoittaa siitä keksijälle, mikäli keksijä on edelleen [Yrityksen] palveluksessa. [Yritys] ei ole velvollinen hakemaan ottamalleen keksinnölle patenttia, vaan voi säilyttää keksinnön esimerkiksi liikesalaisuutena. Mikäli keksijä aikoo jättää patenttihakemuksen itse, on hänen ilmoitettava aikomuksesta [Yritykselle] kirjallisesti vähintään kuukausi ennen patenttihakemuksen jättämistä. 6. Keksijän julkisuus Keksijällä on oikeus tulla tunnustetuksi keksinnön tekijänä. 7. Korvausperusteet Huom. Tässä esitetyt kaavat ja luvut ovat yhtenä esimerkkinä korvausperusteiden laskemiseksi ja korvaussummien suuruudeksi. Esimerkinomaiset hakasuluissa [ ] olevat luvut tai vaihteluvälit ovat pelkästään viitteellisiä, ja kunkin yrityksen on määriteltävä omaan toimintaansa soveltuvat summat. On tärkeää, että kukin yritys soveltaa esimerkkejä oman toimintafilosofiansa ja liiketoiminta-alansa (diagnostiikka, lääke tai muu bioteknologia) mukaisesti. Korvauksen suuruutta määrättäessä otetaan huomioon esimerkiksi keksinnön taloudellinen arvo, keksinnön työsuhdeyhteys, keksinnön suojauksen vahvuus, keksinnön laajuus (emovai osakeksintö), työnantajan saaman oikeuden laajuus ja työsuhteeseen liittyvien seikkojen merkitys keksinnön syntymiselle. Jos keksijöitä on useita, korvaus jaetaan keksijöiden kesken heidän nimeämiensä osuuksien mukaisessa suhteessa. Elleivät keksijät perustellusti yhdessä muuta esitä, heidän osuutensa keksinnön tekemiseen jaetaan tasan keksijöiden kesken. [Yrityksen] hallitus vahvistaa keksijälle maksettavat tämän ohjesäännön mukaiset korvaukset. Jokaisesta keksinnöstä, josta on tehty hyväksytty keksintöilmoitus ja johon [Yritys] on päättänyt ottaa täydet oikeudet, maksetaan keksintökohtainen [5 000] markan suuruinen ilmoituspalkkio, kuitenkin vähintään [2 000] markkaa keksijää kohti. Milloin [Yritys] on ottanut kaikki oikeudet keksintöön ja keksinnölle myönnetään patentti, [Yritys] maksaa keksinnöstä patenttipalkkion. Patenttipalkkiota määrättäessä otetaan huomioon keksinnön laajuus ja arvo. Keksijäin määrästä riippuen patenttipalkkio voidaan maksaa esimerkiksi seuraavasti: 9

10 1 keksijä [ ] mk *) 2 keksijää, yhteensä [ ] mk 3 keksijää tai enemmän, yhteensä [ ] mk *) Vain yksi lukuarvo määrätään Sarjapatentin ollessa kyseessä patenttipalkkio on % (esim 50 % patenttipalkkiosta) emokeksinnöstä. Palkkio maksetaan myös siinä tapauksessa, että patenttihakemuksen on todettu olevan hyväksyttävissä, mutta [Yritys] ei jatka patentinhakumenettelyä. Keksinnöstä, johon [Yritys] on ottanut oikeudet, mutta jota se ei ole hyödyntänyt, sovitaan kertakorvaus, jonka vahvistaa hallitus. Mikäli jo maksetut ilmoitus- ja patenttipalkkiot eivät muodosta kohtuullista korvausta, voidaan näiden jälkeen maksaa käyttökorvaus keksinnöstä, josta [Yritys] saa tuloja. Käyttökorvauksen vahvistaa [Yrityksen] hallitus. Käyttökorvaus voidaan maksaa kertakorvauksena tai rojaltiperusteisena. Esimerkki käyttökorvauksen laskentatavasta on tämän oppaan liitteenä 3. 10

11 3 C. Liitteet Laki oikeudesta työntekijän tekemiin keksintöihin LIITE 1 ( /656 siihen tehtyine muutoksineen) Laki oikeudesta työntekijän tekemiin keksintöihin /656 L /961 HE: 247/1981; L /526 HE: 3/1988; L /1698 HE: 161/1995 L /1078 HE: 147/ Toisen työssä olevan henkilön, työntekijän, tekemästä Suomessa patentilla suojattavissa olevasta keksinnöstä on voimassa, mitä tässä laissa säädetään. Tätä lakia on vastaavasti sovellettava myös virkasuhteessa olevaan henkilöön. Jos työnantaja ottaa sellaisen oikeuden työntekijän tekemään keksintöön, joka rajoittaa työntekijän oikeutta hakea tai saada siihen patentti, pidetään keksintöä tältä osin Suomessa patentilla suojattavissa olevana keksintönä, jollei työnantaja esitä todennäköisiä syitä, joiden mukaan patentin myöntämiselle olisi esteitä. ( /526) Yliopiston, korkeakoulun tai vastaavanlaisen tieteellisen opetuslaitoksen opettajaa ja tutkijaa ei tässä ominaisuudessaan ole pidettävä laissa tarkoitettuna työntekijänä. Lakia on kuitenkin sovellettava sellaiseen sotilasopetuslaitoksen opettajaan, joka on puolustuslaitoksen viran tai toimen haltija. ( /526) Tämä laki ei koske asevelvollisuuslain nojalla puolustuslaitoksen palveluksessa olevaa henkilöä. ( /526) Tässä laissa tarkoitetaan konsernilla kirjanpitolain (1336/1997) 1 luvun 6 :n mukaista konsernia sekä kuntaa ja kuntayhtymää ja sen määräysvallassa kirjanpitolain 1 luvun 5 :n ja 6 :n 2 momentissa tarkoitetulla tavalla olevia yrityksiä. 2. ( /526) Tämän lain säännöksiä on noudatettava, mikäli muuta ei ole sovittu tai voida katsoa ilmenevän työsuhteesta tahi muista seikoista. Lain 3 :n, 6 :n 2 momentin, 7 :n 1 ja 3 momentin, 7 a :n, 8 :n 2 momentin ja 9 :n vastainen sopimusehto on kuitenkin mitätön. 3. Työntekijällä on keksintöönsä sama oikeus kuin muulla keksijällä, jollei tässä tai muussa laissa olevista säännöksistä muuta johdu. 4. ( /1078)Jos keksintö on syntynyt työntekijälle kuuluvien työtehtävien täyttämiseksi tapahtuvan toiminnan tuloksena tai olennaisesti käyttämällä hyväksi työnantajan tai tämän kanssa samaan konserniin kuuluvan yrityksen liikkeessä tai laitoksessa saavutettuja kokemuksia, työnantajalla on oikeus, jos keksinnön hyväksikäyttö kuuluu työnantajan tai tämän kanssa samaan konserniin kuuluvan yrityksen toiminta-alaan, saada kokonaan tai osittain oikeus keksintöön. Jos keksintö on syntynyt työntekijälle työssä tarkemmin määrätyn tehtävän tuloksena, työnantajalla on edellä tarkoitettu oikeus, vaikkei keksinnön hyväksikäyttö kuulu työnantajan tai tämän kanssa samaan konserniin kuuluvan yrityksen toimintaalaan. 11

12 Jos kysymyksessä on keksintö, jonka hyväksikäyttö kuuluu työnantajan tai tämän kanssa samaan konserniin kuuluvan yrityksen toiminta-alaan, mutta joka on syntynyt muussa kuin 1 momentissa tarkoitetussa yhteydessä työsuhteeseen, työnantaja on oikeutettu saamaan käyttöoikeuden keksintöön. Jos työnantaja haluaa saada 2 momentissa tarkoitettuun keksintöön laajemman oikeuden kuin siinä säädetään tai oikeuden keksintöön, joka on syntynyt ilman yhteyttä työsuhteeseen, mutta jonka hyväksikäyttö kuitenkin kuuluu työnantajan tai tämän kanssa samaan konserniin kuuluvan yrityksen toiminta-alaan, työnantajalla on etuoikeus työntekijän kanssa siitä sopimalla saada kysymyksessä oleva oikeus. 5. ( /1078) Jos työntekijä tekee 4 :ssä tarkoitetun keksinnön, hänen tulee viipymättä ilmoittaa siitä kirjallisesti työnantajalle ja samalla antaa sen sisällöstä sellainen tieto, että työnantaja sen perusteella voi ymmärtää keksinnön. Työnantajan pyynnöstä työntekijän tulee myös ilmoittaa käsityksensä siitä, millaisessa yhteydessä työsuhteeseen keksintö on syntynyt. Jos työntekijä on ennen 1 momentissa tarkoitetun velvollisuuden syntymistä saanut tiedon työnantajan kanssa samaan konserniin kuuluvan yrityksen toiminta-alasta, joka olennaisesti poikkeaa työnantajan toiminta-alasta, koskee työntekijän ilmoitusvelvollisuus myös keksintöjä ensiksi mainitun yrityksen toiminta-alalta. 6. ( /1078) Työnantajan, joka haluaa saada itselleen 4 :n 1 momentin tai 2 momentin mukaan hänelle kuuluvan oikeuden keksintöön, tulee viimeistään neljän kuukauden kuluessa siitä, kun työnantaja sai 5 :ssä tarkoitetun ilmoituksen, kirjallisesti ilmoittaa työntekijälle, että hän ottaa itselleen tietyn oikeuden keksintöön. Mainitun ajan kuluessa tulee työnantajan myös käyttää hänelle 4 :n 3 momentin mukaan kuuluvaa etuoikeutta. Ennen kuin neljä kuukautta on kulunut 5 :ssä tarkoitetun ilmoituksen vastaanottamisesta, työntekijä ei saa ilman työnantajan kirjallista suostumusta määrätä 4 :ssä tarkoitetusta keksinnöstä tai ilmaista mitään sitä koskevaa siten, että siitä voi olla seurauksena keksinnön julkiseksi tuleminen tai hyväksikäyttö toisen lukuun. Työntekijällä on kuitenkin oikeus, tehtyään 5 :n mukaisen ilmoituksen, hakea keksinnölleen patenttia Suomessa. Tällöin työntekijä ei saa jättää hakemusta patenttiviranomaisille ennen kuin kuukausi on kulunut siitä, kun hän on antanut työntekijälle kirjallisen ilmoituksen, jonka mukaan hänen tarkoituksenaan on hakea keksinnölle patenttia. 7. Milloin työnantaja 4 :n mukaan tai muulla perusteella saa oikeuden työntekijän tekemään keksintöön, työntekijällä on, vaikka ennen keksinnön syntymistä olisi toisin sovittu, oikeus saada siitä työnantajalta kohtuullinen korvaus. Korvausta määrättäessä on erityisesti otettava huomioon keksinnön arvo ja työnantajan saaman oikeuden laajuus samoin kuin työsopimuksen ehdot sekä työsuhteeseen liittyvien muiden seikkojen merkitys keksinnön syntymiselle. Jollei korvauskannetta ole pantu vireille kymmenen vuoden kuluessa siitä, kun työnantaja on ilmoittanut ottavansa oikeuden keksintöön, kanneoikeus on menetetty. Milloin keksintöön on haettu patenttia, kanne voidaan kuitenkin aina panna vireille vuoden kuluessa patentin myöntämisestä. ( /526) 7 a. ( /526) Työnantaja on velvollinen antamaan työntekijälle keksinnöstä maksettavan korvauksen määrittämiseksi tarpeelliset tiedot, ennen kaikkea keksintöön haetuista ja myönnetyistä patenteista sekä keksinnön mukaisten tuotteiden tai keksinnön mukaisen menetelmän mukaan valmistettujen tuotteiden valmistusmääristä ja myyntihinnoista. Työntekijä on velvollinen antamaan työnantajalle keksintöä ja sen hyödyntämistä koskevat tarpeelliset tiedot. 12

13 8. Milloin patenttia on haettu kuuden kuukauden kuluessa työsuhteen päättymisestä sellaiseen keksintöön, johon olisi sovellettava 4 :n säännöksiä, mikäli keksintö olisi tehty työsuhteen kestäessä, keksintöä on pidettävä sen aikana tehtynä, jollei keksijä esitä todennäköisiä syitä sen syntymisestä työsuhteen päättymisen jälkeen. Työnantajan ja työntekijän välinen sopimus, joka rajoittaa viimeksi mainitun oikeutta määrätä keksinnöstä, joka tehdään enemmän kuin vuosi työsuhteen päättymisen jälkeen, on mitätön. 9. Sen estämättä, mitä tuomiolla tai sopimuksella on määrätty 7 :ssä tarkoitetusta korvauksesta, oikeus voi määrätä siitä toisin, mikäli olennaisesti muuttuneet olosuhteet antavat siihen aihetta. Työntekijää ei kuitenkaan voida velvoittaa palauttamaan jo suoritettua korvausta. Työntekijän tekemään keksintöön perustuvasta oikeudesta tehdyn sopimuksen kohtuuttoman ehdon sovittelusta on voimassa, mitä varallisuusoikeudellisista oikeustoimista annetussa laissa (228/29) on säädetty. ( /961) 10. ( /526) Joka on saanut tämän lain nojalla tiedon keksinnöstä, toisen liiketai ammattisalaisuudesta taikka toisen taloudellisesta asemasta, ei saa luvattomasti ilmaista sitä sivulliselle. 11. ( /526) Lausunnon antamista varten tämän lain soveltamista koskevissa asioissa on keksintölautakunta, jossa on puheenjohtaja ja kahdeksan muuta jäsentä. Puheenjohtajan ja kaksi jäsentä nimittää valtioneuvosto määräajaksi henkilöistä, joiden ei voida katsoa edustavan työnantajain eikä työntekijäin etuja. Puheenjohtajan ja toisen näistä jäsenistä, joka samalla toimii varapuheenjohtajana, tulee olla tuomarin virkaan vaadittavan tutkinnon suorittaneita ja tuomarin toimiin perehtyneitä. Toisen jäsenen tulee olla teknillisen koulutuksen saanut ja perehtynyt patenttialan asioihin. Muut jäsenet, joiden tulee olla työoloihin ja keksintötoimintaan perehtyneitä ja joista kolme edustaa työnantajapuolta ja kolme työntekijäpuolta, nimittää valtioneuvosto kahdeksi vuodeksi kerrallaan asianomaisten järjestöjen ehdotuksesta. Kullekin lautakunnan jäsenelle valtioneuvosto nimittää yhden varajäsenen, jonka tulee täyttää jäsenelle säädetyt vaatimukset. 11 a. ( /1078) Keksintölautakunnan lausunnon voivat pyytää työnantaja ja työntekijä sekä tuomioistuin, milloin riita keksinnöstä on saatettu sen ratkaistavaksi. Sama oikeus on myös patentti- ja rekisterihallituksella, jos keksintöä koskeva patenttihakemus on sen käsiteltävänä. Asianosaisen on tehtävä lautakunnalle ilmoitus siitä, aikooko hän noudattaa lausuntoa. Ilmoitus on annettava kahden kuukauden kuluessa sen kuukauden päättymisestä, jolloin asianosainen sai kappaleen lausuntoa. Lautakunta voi toimia myös välimiesoikeutena, mikäli työnantaja ja työntekijä ovat niin sopineet. Tällöin noudatetaan välimiesmenettelystä annettua lakia (46/28), mikäli tästä laista ei muuta johdu. Lautakunnan toiminnasta aiheutuvat kustannukset suoritetaan valtion varoista. Lautakunnan toimiessa välimiesoikeutena vahvistaa puheenjohtajan, jäsenten ja sihteerin palkkiot kauppa- ja teollisuusministeriö. Lautakunnalla on oikeus saada työnantajalta ja sen kanssa samaan konserniin kuuluvalta yritykseltä sekä työntekijältä ne tiedot, jotka ovat tarpeellisia lausunnon antamiseksi. Lautakunnan tulee julkaista lausuntonsa ja välitystuomionsa, jollei se ole kokonaan tai osaksi vastoin viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetussa laissa (621/1999) säädettyä salassapitovelvollisuutta. Jos keksintöä koskeva patenttihakemus on vireillä, lausuntoa ei saa julkaista ennen kuin asiakirjat ovat patenttilain (550/1967) 22 :n mukaan julkisia. 13

14 Tarkemmat määräykset lautakunnasta antaa valtioneuvosto. 12. ( /1698) Työnantajalle tai työntekijälle tämän lain mukaan kuuluvia oikeuksia koskevat riita-asiat käsitellään Helsingin käräjäoikeudessa. Tällöin on soveltuvin osin noudatettava, mitä oikeudenkäynnistä patenttiasioissa on säädetty. Helsingin käräjäoikeus on laillinen tuomioistuin, jos riita koskee oikeutta tässä laissa tarkoitettuun keksintöön, johon on haettu Euroopan patenttisopimuksessa (SopS / ) tarkoitettua eurooppapatenttia ja jos työntekijä tämän keksinnön tehdessään pääasiallisesti työskenteli Suomessa. Jos valtiota, jossa työntekijä pääasiallisesti työskenteli, ei voida osoittaa, on Helsingin käräjäoikeus laillinen tuomioistuin, jos työnantajalla oli keksinnön tekohetkellä Suomessa sellainen toimipaikka, jonka palveluksessa keksinnön tehnyt työntekijä oli. Asia voidaan käsitellä Helsingin käräjäoikeudessa myös silloin, jos riidan osapuolet ovat suullisesti tai kirjallisesti sopineet, että Helsingin käräjäoikeus on toimivaltainen tuomioistuin asiassa, ja tällainen sopimus on sallittu sen valtion lainsäädännössä, jonka lainsäädäntöä työsopimukseen sovelletaan. 13. Tarkempia määräyksiä tämän lain soveltamisesta annetaan asetuksella. 14. Tämä laki tulee voimaan 1. päivänä tammikuuta Tätä lakia ei sovelleta ennen tehtyihin keksintöihin. 14

Keksintöopas. Mitä tutkijan tulisi tietää keksinnön suojaamisesta ja kaupallistamisesta

Keksintöopas. Mitä tutkijan tulisi tietää keksinnön suojaamisesta ja kaupallistamisesta Keksintöopas Mitä tutkijan tulisi tietää keksinnön suojaamisesta ja kaupallistamisesta 1 Sisällysluettelo Oppaan tarkoitus... 3 Mitä tarkoitetaan keksinnöllä?... 4 Korkeakoulukeksintölaki... 4 Lain tarkoitus...

Lisätiedot

Immateriaalioikeuden nykytila

Immateriaalioikeuden nykytila 75 Liite 1 Immateriaalioikeuden nykytila 1. Lainsäädäntö ja käytäntö 1.1. Immateriaalioikeuden osa-alueet 1.1.1. Tekijänoikeus Tekijänoikeuslainsäädännön keskeisenä tavoitteena on edistää henkistä luomistyötä

Lisätiedot

V AASAN YLIOPISTO TUTKIMUSHANKEHALLINNON OHJEET

V AASAN YLIOPISTO TUTKIMUSHANKEHALLINNON OHJEET V AASAN YLIOPISTO TUTKIMUSHANKEHALLINNON OHJEET Hyväksytty 2.12.2005 1 Sisällys Johdanto...4 I Tutkimushankkeiden eri tyypit...5 1. Toimintamenorahoitteinen tutkimus...5 2. Tilaustutkimus...5 3. Muu ulkopuolisesti

Lisätiedot

Laki vakuutusedustuksesta 15.7.2005/570

Laki vakuutusedustuksesta 15.7.2005/570 Laki vakuutusedustuksesta 15.7.2005/570 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku Yleiset säännökset 1 Soveltamisala Tämä laki koskee vakuutusedustusta. Vakuutusedustuksella tarkoitetaan korvausta

Lisätiedot

NEUVOSTON ASETUS (ETY) N:o 2137/85, annettu 25 päivänä heinäkuuta 1985, eurooppalaisesta taloudellisesta etuyhtymästä (ETEY)

NEUVOSTON ASETUS (ETY) N:o 2137/85, annettu 25 päivänä heinäkuuta 1985, eurooppalaisesta taloudellisesta etuyhtymästä (ETEY) NEUVOSTON ASETUS (ETY) N:o 2137/85, annettu 25 päivänä heinäkuuta 1985, eurooppalaisesta taloudellisesta etuyhtymästä (ETEY) EUROOPAN YHTEISÖJEN NEUVOSTO, joka ottaa huomioon Euroopan talousyhteisön perustamissopimuksen

Lisätiedot

Suomen Ekonomiliitto - Finlands Ekonomförbund - SEFE ry Tekniikan Akateemisten Liitto TEK ry

Suomen Ekonomiliitto - Finlands Ekonomförbund - SEFE ry Tekniikan Akateemisten Liitto TEK ry Uusi Insinööriliitto UIL ry J Suomen Lakimiesliitto ry Suomen Ekonomiliitto - Finlands Ekonomförbund - SEFE ry Tekniikan Akateemisten Liitto TEK ry Yrittäjän opas Julkaisijat Uusi Insinööriliitto UIL

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2010 Julkaistu Helsingissä 11 päivänä marraskuuta 2010 N:o 934 944. Henkilöstörahastolaki. N:o 934

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2010 Julkaistu Helsingissä 11 päivänä marraskuuta 2010 N:o 934 944. Henkilöstörahastolaki. N:o 934 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2010 Julkaistu Helsingissä 11 päivänä marraskuuta 2010 N:o 934 944 SISÄLLYS N:o Sivu 934 Henkilöstörahastolaki... 2985 935 Laki yhteistoiminnasta yrityksissä annetun lain 19 :n muuttamisesta...

Lisätiedot

ALOITUSRAHASTO VERA OY KOHDEYRITYSOSAKASSOPIMUS. XXX Oy OSAKASSOPIMUS

ALOITUSRAHASTO VERA OY KOHDEYRITYSOSAKASSOPIMUS. XXX Oy OSAKASSOPIMUS XXX Oy OSAKASSOPIMUS XX.XX.2009 2(14) OSAKASSOPIMUS (jäljempänä Sopimus ) 1. OSAPUOLET 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. Yksityissijoittaja N.N. (jäljempänä Yksityissijoittaja ) 1.5. Aloitusrahasto Vera Oy, y-tunnus

Lisätiedot

5 Tietotekniikkaoikeus

5 Tietotekniikkaoikeus 77 5 Tietotekniikkaoikeus Olli Pitkänen, Arto Lindfors, Sami Pauni, Sari Kela ja Teemu Soininen 5.1 Oikeudet tietokoneohjelmistoihin 1 Laadittaessa ohjelmistoja koskevia sopimuksia tai vaikkapa arvioitaessa

Lisätiedot

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa JYSE 2014 PALVELUT

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa JYSE 2014 PALVELUT Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa Heinäkuu 2014 Sisältö Saatteeksi...3 ehtojen soveltamisessa erityisesti huomioitavia asioita...5 Julkisten palveluhankintojen yleiset sopimusehdot

Lisätiedot

Tämän käsikirjan on laatinut komission yksikkö SG-C-2 Toiminta kansalaisten eduksi.

Tämän käsikirjan on laatinut komission yksikkö SG-C-2 Toiminta kansalaisten eduksi. 1 Tämän käsikirjan on laatinut komission yksikkö SG-C-2 Toiminta kansalaisten eduksi. Avustusohjelmia hallinnoivat eri aihepiireistä vastaavat komission pääosastot. Yksityiskohtaiset tiedot avustusohjelmista

Lisätiedot

LIITE 1 HARJULAN OSUUSKUNTAMALLIN KEHITTÄMINEN LOPPURAPORTTI

LIITE 1 HARJULAN OSUUSKUNTAMALLIN KEHITTÄMINEN LOPPURAPORTTI LIITE 1 HARJULAN OSUUSKUNTAMALLIN KEHITTÄMINEN LOPPURAPORTTI KOONTI OLEELLISIMMISTA TOIMINTAAN VAIKUTTAVISTA LAEISTA 15.8.2014/PK Sisällys 1. JOHDANTO... 5 2. OSUUSKUNTALAKI... 6 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6

Lisätiedot

224/2004. Laki sijoitusrahastolain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 2 päivänä huhtikuuta 2004

224/2004. Laki sijoitusrahastolain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 2 päivänä huhtikuuta 2004 224/2004 Annettu Helsingissä 2 päivänä huhtikuuta 2004 Laki sijoitusrahastolain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan 29 päivänä tammikuuta 1999 annetun sijoitusrahastolain (48/1999) 7

Lisätiedot

Helsingin yliopisto kaupallistamisen periaatteet 21.1.2015

Helsingin yliopisto kaupallistamisen periaatteet 21.1.2015 57 keksintöilmoitusta 2014 Helsingin yliopisto Tutkimustulosten kaupallistamisen periaatteet 21.1.2015 Helsingin yliopisto Tutkimustulosten kaupallistamisen periaatteet 21.1.2015 2 Lukijalle Kaupallistamisen

Lisätiedot

KEKSINTÖAAPINEN OPAS TUTKIJOILLE TUTKIMUSTULOSTEN KAUPALLISTAMISEKSI

KEKSINTÖAAPINEN OPAS TUTKIJOILLE TUTKIMUSTULOSTEN KAUPALLISTAMISEKSI KEKSINTÖAAPINEN OPAS TUTKIJOILLE TUTKIMUSTULOSTEN KAUPALLISTAMISEKSI MAARIT JOKELA, PEKKA RÄSÄNEN KEKSINTÖSÄÄTIÖ. OULUN YLIOPISTO INNOVAATIOPALVELUT 2011 Sisällysluettelo 1. Tiivistelmä... 1 2. Oppaan

Lisätiedot

Kustannussopimuksen ABC

Kustannussopimuksen ABC Kustannussopimuksen ABC Kustannussopimuksen solmiminen Kustannussopimuksia solmitaan erilaisista teoksista ja erilaisissa tilanteissa: tekijä voi itse tarjota käsikirjoitustaan kustantajalle tai kustantaja

Lisätiedot

Kansallisen rahoituksen hakuohjeet. Maakunnan kehittämisraha ja Pohjois-Savon kehittämisrahasto

Kansallisen rahoituksen hakuohjeet. Maakunnan kehittämisraha ja Pohjois-Savon kehittämisrahasto Kansallisen rahoituksen hakuohjeet Maakunnan kehittämisraha ja Pohjois-Savon kehittämisrahasto 1 2 Sisällys 1 KANSALLISEN RAHOITUKSEN HAKEMINEN POHJOIS-SAVON LIITOSTA... 3 2 RAHOITUKSEN HAKEMINEN... 4

Lisätiedot

Suomen Mielenterveysseura Rikosuhripäivystys. Käytännön OIKEUSOPAS. väkivaltarikoksen uhrille. Toimittanut Jaana Koivukangas

Suomen Mielenterveysseura Rikosuhripäivystys. Käytännön OIKEUSOPAS. väkivaltarikoksen uhrille. Toimittanut Jaana Koivukangas Suomen Mielenterveysseura Rikosuhripäivystys Käytännön OIKEUSOPAS väkivaltarikoksen uhrille Toimittanut Jaana Koivukangas Käytännön OIKEUSOPAS väkivaltarikoksen uhrille Toimittanut Jaana Koivukangas Julkaisijat:

Lisätiedot

Tutkimusyhteistyön kehittyvät sopimuskäytännöt. Markku Lampola, Tuomas Aho. Sitran raportteja

Tutkimusyhteistyön kehittyvät sopimuskäytännöt. Markku Lampola, Tuomas Aho. Sitran raportteja Tutkimusyhteistyön kehittyvät sopimuskäytännöt Markku Lampola, Tuomas Aho Sitran raportteja 73 Tutkimusyhteistyön kehittyvät sopimuskäytännöt Sitran raportteja 73 Tutkimusyhteistyön kehittyvät sopimuskäytännöt

Lisätiedot

Esa Rosendahl IT2000 TIETOTEKNIIKKA-ALAN YLEISTEN SOPIMUSEHTOJEN SOVELTAMINEN ASIAKKAAN NÄKÖKULMASTA

Esa Rosendahl IT2000 TIETOTEKNIIKKA-ALAN YLEISTEN SOPIMUSEHTOJEN SOVELTAMINEN ASIAKKAAN NÄKÖKULMASTA Esa Rosendahl IT2000 TIETOTEKNIIKKA-ALAN YLEISTEN SOPIMUSEHTOJEN SOVELTAMINEN ASIAKKAAN NÄKÖKULMASTA Tiivistelmä Tekijä: Esa Rosendahl Työn nimi: IT2000 tietotekniikka-alan yleisten sopimusehtojen soveltaminen

Lisätiedot

NASDAQ OMX HELSINKI OY PÖRSSIN SÄÄNNÖT

NASDAQ OMX HELSINKI OY PÖRSSIN SÄÄNNÖT NASDAQ OMX HELSINKI OY PÖRSSIN SÄÄNNÖT 1.7.2014 JOHDANTO Kaupankäynnistä rahoitusvälineillä annetun lain (748/2012) mukaan pörssin on laadittava ja pidettävä yleisön saatavilla pörssitoimintaa koskevat

Lisätiedot

Pohjolan ryhmävastuu- ja oikeusturvavakuutus

Pohjolan ryhmävastuu- ja oikeusturvavakuutus Pohjolan ryhmävastuu- ja oikeusturvavakuutus Vakuutusehdot Voimassa 1.1.2011 alkaen 133 124 1 11.10 SISÄLLYSLUETTELO vastuuvakuutus...3 1 vakuutuksen tarkoitus...3 2 vakuutetut...3 3 VAKUUtuKSEN VOIMASSAOLO...3

Lisätiedot

Yhteistoimintalaki. Neuvotteluja yhteistoiminnan hengessä

Yhteistoimintalaki. Neuvotteluja yhteistoiminnan hengessä Yhteistoimintalaki Neuvotteluja yhteistoiminnan hengessä Sisällys Johdanto... 3 1 Luku: Yleiset säännökset... 4 2 Luku: Yhteistoiminnan osapuolet... 7 3 Luku: Henkilöstöryhmien edustajille annettavat tiedot...

Lisätiedot

1.1 Näitä ehtoja sovelletaan palveluihin, joita Get it Right Helsinki Oy ( GIR ) tarjoaa asiakkaalle ( Asiakas ).

1.1 Näitä ehtoja sovelletaan palveluihin, joita Get it Right Helsinki Oy ( GIR ) tarjoaa asiakkaalle ( Asiakas ). LIITE 2 Get it Right Helsinki Oy Yleiset ehdot 1. SOVELTAMINEN JA MÄÄRITELMÄT 1.1 Näitä ehtoja sovelletaan palveluihin, joita Get it Right Helsinki Oy ( GIR ) tarjoaa asiakkaalle ( Asiakas ). 1.2 Palvelulla

Lisätiedot

Laki yksityisistä teistä 15.6.1962/358

Laki yksityisistä teistä 15.6.1962/358 Page 1 of 39 FINLEX - Edita Publishing Oy Laki yksityisistä teistä 15.6.1962/358 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 LUKU Yleisiä säännöksiä 1 Tämä laki koskee kaikkia yksityisiä teitä, sellaisia

Lisätiedot

NASDAQ OMX HELSINKI OY PÖRSSIN SÄÄNNÖT

NASDAQ OMX HELSINKI OY PÖRSSIN SÄÄNNÖT NASDAQ OMX HELSINKI OY PÖRSSIN SÄÄNNÖT 1.7.2013 JOHDANTO Kaupankäynnistä rahoitusvälineillä annetun lain (748/2012) mukaan pörssin on laadittava ja pidettävä yleisön saatavilla pörssitoimintaa koskevat

Lisätiedot

SELVITTÄJÄN ASEMA JA TEHTÄVÄT

SELVITTÄJÄN ASEMA JA TEHTÄVÄT KONKURSSIASIAIN NEUVOTTELUKUNTA SUOSITUS 16 SELVITTÄJÄN ASEMA JA TEHTÄVÄT SISÄLTÖ: 1 YLEISTÄ... 3 2 SELVITTÄJÄN KELPOISUUS... 5 2.1 LAINSÄÄDÄNTÖ... 5 2.2 ESTEETTÖMYYS... 5 2.3 AMMATTITAITO JA MUUT VALMIUDET...

Lisätiedot

OPAS ALOITTAVILLE JA KASVAVILLE BIOALAN YRITYKSILLE

OPAS ALOITTAVILLE JA KASVAVILLE BIOALAN YRITYKSILLE OPAS ALOITTAVILLE JA KASVAVILLE BIOALAN YRITYKSILLE Osakassopimuksista Lokakuu 2002 Lukijalle Life Science -alan yrityksille ovat osakassopimukset erittäin tärkeitä sekä yrityksen perustamiseen liittyvän

Lisätiedot

Laki työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta 20.1.2006/44

Laki työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta 20.1.2006/44 1 of 17 21/03/2011 13:46 Finlex» Lainsäädäntö» Ajantasainen lainsäädäntö» 2006» 20.1.2006/44 20.1.2006/44 Seurattu SDK 203/2011 saakka. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. Laki työsuojelun

Lisätiedot

Keskuskauppakamarin välityslautakunnan säännöt

Keskuskauppakamarin välityslautakunnan säännöt Keskuskauppakamarin välityslautakunnan säännöt KESKUSKAUPPAKAMARIN VÄLITYSLAUTAKUNNAN SÄÄNNÖT Vahvistettu Keskuskauppakamarin valtuuskunnan syyskokouksessa 16. päivänä joulukuuta 1992. Nämä säännöt ovat

Lisätiedot