OPAS ALOITTAVILLE JA KASVAVILLE BIOALAN YRITYKSILLE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OPAS ALOITTAVILLE JA KASVAVILLE BIOALAN YRITYKSILLE"

Transkriptio

1 OPAS ALOITTAVILLE JA KASVAVILLE BIOALAN YRITYKSILLE Työsuhdekeksintöjä koskevan ohjesäännön laatimiseksi (Kesäkuu 2000) Rev. Tammikuu 2001

2 Lukijalle Keksintötoiminta on osa yrityksen innovaatiopolitiikkaa ja liiketoimintaa. Työsuhdekeksintöihin liittyvät oikeudelliset seikat ovat olennaisen tärkeitä yrityksen toiminnassa. Suomalaisen bioteknisen teollisuuden piirissä on ollut selkeä tarve työsuhdekeksintöjä koskevan oppaan laatimiseksi erityisesti pienille aloittaville ja kasvaville yrityksille. Tämän oppaan tarkoituksena on osaltaan toimia apuna alan keksintötoiminnan selkeyttämisessä ja organisoinnissa. Opas ei ole Suomen Bioteollisuuden virallinen kanta, eikä sitä ole tarkoitettu suoraksi malliksi. Oppaan tarkoituksena on toimia apua antavana peruskehyksenä, joka on sovitettava kunkin yrityksen omaan liiketoimintaan. Tavoitteena on auttaa yritystä oman ohjesäännön laatimisessa. Oppaassa on huomioitu voimaan astunut työsuhdekeksintölain muutos (L /1078 HE: 147/2000). Oppaasta on laadittu myös englanninkielinen versio. Oppaan on laatinut Suomen Bioteollisuuden piirissä toiminut työryhmä. Helsingissä 10. tammikuuta 2001 Työryhmä: Toimitusjohtaja, VT Sari Isokorpi KHT Johan Kronberg Toimitusjohtaja Kauko Kurkela Johtaja Hannele Kuusi Toimitusjohtaja Pekka Sillanaukee Suomen Videokeskus Oy SVH PricewaterhouseCoopers Oy Oy Contral Pharma Ltd. Suomen Bioteollisuus Oy Finnish Immunotechnology Ltd. Tilaukset: Suomen Bioteollisuus, PL 4, Helsinki, puh. (09) , fax (09) Sähköposti: 2

3 Sisältö sivu A. Kommenttiosa JOHDANTO SOVELTAMISALA Keitä ohjesääntö koskee Ohjesäännön voimaansaattaminen KEKSINTÖILMOITUS OIKEUKSIEN OTTAMINEN PATENTIT KORVAUSPERUSTEET YLEISTÄ Työsuhdekeksintölautakunta Lainsäädäntö Yhteystietoja... 7 B. Malli työsuhdekeksintöjä koskevaksi ohjesäännöksi... 8 C. Liitteet Laki oikeudesta työntekijän tekemiin keksintöihin ( /656 siihen tehtyine muutoksineen) Malli keksintöilmoitukseksi Esimerkki käyttökorvauksen laskemiseksi Kirjallisuutta

4 A. Kommenttiosa 1. Johdanto Biotekninen teollisuus Suomessa on voimakkaasti kehittyvä teollisuuden ala, jonka vahvuuksia ovat korkeatasoinen osaaminen ja tutkimus. Alalla toimii tällä hetkellä runsaat 100 yritystä. Näistä yli puolet on hyvinvointiin keskittyviä yrityksiä, jotka kehittävät lääkkeitä, diagnostiikkaa, terveysvaikutteisia elintarvikkeita ja biomateriaaleja tai jotka tarjoavat alan tutkimusta ja palveluja. Leimaa-antavaa on uusien innovatiivisten yritysten suuri ja yhä kasvava määrä. Immateriaalioikeudet (aineeton omaisuus) ovat alan kasvuyritykselle tärkeitä ja usein merkittävin omaisuuserä. Keksintötoiminta on osa yrityksen innovaatiopolitiikkaa ja liiketoimintaa. Työsuhdekeksintöihin liittyvät oikeudelliset seikat ovat olennainen osa immateriaaliomaisuuden hoitoa. Hyvin organisoitu toiminta tulee tärkeäksi viimeistään yhtiön hakiessa ulkopuolista rahoitusta ja/tai yhteistyökumppania. On tärkeää, että työnantaja on jatkuvasti ajan tasalla yrityksessä tapahtuvasta innovaatiotoiminnasta ja siinä kehittyvistä keksinnöistä. Tämän takaamiseksi on suositeltavaa, että yrityksellä on systemaattinen ja ajan tasalla oleva projektiseurantajärjestelmä. Tämän oppaan tarkoituksena on osaltaan toimia apuna alan keksintötoiminnan selkeyttämisessä ja organisoinnissa erityisesti aloittaville ja kasvaville yrityksille. Keksintötoimintaa suunniteltaessa tulee kiinnittää huomiota myös mm. verotuskysymyksiin. Näitä ei erikseen käsitellä tässä oppaassa. Työsuhteessa syntyneitä, työntekijän tekemiä keksintöjä koskee Suomessa laki oikeudesta työntekijän tekemiin keksintöihin ( /656 siihen tehtyine muutoksineen, ns. työsuhdekeksintölaki, oppaan liitteenä 1). Laki koskee vain sellaisia keksintöjä, jotka ovat patentoitavissa Suomessa. Laki määrittää työnantajan oikeuden keksintöihin ja keksijän oikeuden saada kohtuullinen korvaus. Työsuhdekeksintölaki on pääosin tahdonvaltainen eli monia sen säännöksiä sovelletaan vain, jos työnantaja ja työntekijä eivät ole muuta sopineet. On kuitenkin huomattava, että työntekijän oikeutta kohtuulliseen korvaukseen ei voida syrjäyttää sopimuksin, jotka on solmittu ennen keksinnön syntymistä. Kohtuullisen korvauksen määrästä lain sanamuoto ei anna tarkempaa ohjetta. On suositeltavaa, että alan yritykset laativat itselleen oman työsuhdekeksintöohjesäännön osaksi toimintaansa. Tässä oppaassa esitellään malli työsuhdekeksintöjä koskevaksi ohjesäännöksi. Malli on tarkoitettu peruskehykseksi, josta yritys voi kehittää omaan liiketoimintaansa soveltuvan ohjeen. Työsuhdekeksintöjä koskeva ohjesääntö toimii myös välineenä innovatiivisen organisaatiokulttuurin luomisessa yritykseen. Ohjesäännön soveltaminen takaa tämän lisäksi työntekijälle/keksijälle asianmukaisen korvauksen ja tunnustuksen. Myös yrityskaupan ja yrityksen rahoitusratkaisujen yhteydessä on syytä käydä läpi työsuhdekeksintöihin liittyvät seikat. On tärkeää, että yritykset käyvät huolellisesti ohjesäännön läpi ennen sen käyttöönottoa ottaen huomioon omaan liiketoimintaansa liittyvät erityispiirteet. Ulkopuolisen asiantuntija-avun käyttäminen on suositeltavaa. Työsuhdekeksintöasioita hoitavan henkilön ja tämän varahenkilön nimeäminen yrityksessä on tärkeää. Tehtävä voi olla oman toimen ohella hoidettava. 4

5 2. Soveltamisala 2.1 Keitä ohjesääntö koskee Työnantaja Työntekijä Toimitusjohtaja **) Hallituksen jäsenet **) Osakas **) Muut kuin työsuhteessa olevat Yliopistotutkijat Yliopistojen tutkimuspalvelut Työnantajalla tarkoitetaan tässä Suomessa toimivaa yritystä, johon keksijällä on työsuhde.työnantajaan rinnastetaan työsuhdekeksintöasioissa työnantajan kanssa samaan konserniin kuuluvat yritykset *). Työntekijällä tarkoitetaan henkilöä, joka on työsuhteessa työnantajaan. Ulkomailla työskentelevään sovelletaan usein samaa sopimusmenettelyä kuin Suomessa työskentelevän kanssa. Tapauskohtaisesti on kuitenkin syytä varmistaa, että menettely ei ole ristiriidassa kyseisen maan lainsäädännön kanssa. Yrityksen toimitusjohtajaan on hyvä harkita työsuhdekeksintöohjesäännön soveltamista samalla tavoin kuin työntekijöihin. Asiasta voidaan sopia toimitusjohtajasopimuksen yhteydessä. Yrityksen hallituksen jäseniin on hyvä harkita työsuhdekeksintöohjesäännön soveltamista silloin kun hallituksen jäsen tekee keksinnön, joka on selkeästi syntynyt ao. yrityksen toimintaan liittyen. Asiasta voidaan sopia esimerkiksi hallituksen kokouksessa kaikkien hallituksen jäsenten yksimielisellä päätöksellä. Yrityksen osakkaisiin on hyvä harkita työsuhdekeksintöohjesäännön soveltamista. Asiasta voidaan sopia osakassopimuksessa. Ohjesääntöä suositellaan sovellettavaksi myös muiden kuin työsuhteessa olevien henkilöiden tekemiin keksintöihin (esimerkiksi kun keksijä on palkkioperustainen asiantuntija tai konsultti, tai keksijä toimii jonkun yrityksen lukuun). Erillisellä sopimuksella tulee huolehtia siitä, että ulkopuolisen kanssa tehtävä sopimuskokonaisuus on huolellisesti linjattu. Työsuhdekeksintölakia ei sovelleta yliopistotutkijoihin, jolloin erillisen sopimuksen tekeminen on erityisen tärkeää. Mikäli yliopistotutkija on suorassa työsuhteessa yritykseen, suositellaan ohjesääntö liitettäväksi osaksi työsopimusta. Mikäli yritys on tilannut yliopistolta tutkimuksen/työn, ja tutkija ei ole työsuhteessa yritykseen, suositellaan, että yritys sopii yliopistotutkijan kanssa mahdollisen keksinnön kohdalla yrityksen työsuhdekeksintöohjesäännön soveltamisesta. Mikäli yritys ei pääse sopimukseen yliopistotutkijan kanssa työsuhdekeksintöohjesäännön soveltamisesta, tulee sen pyrkiä tutkijan kanssa muuhun kirjalliseen sopimukseen mahdollisen keksinnön varalta. Sopimukset yliopiston ja tutkijan kanssa keksintöjen omistuksesta ja oikeuksista on syytä tehdä heti yhteistyön alussa. Sopimuksissa yliopiston ja tutkijoiden kanssa tulee todeta, että mahdolliseen patenttiin liittyvät oikeudet tulevat yritykselle. Yrityksen suositellaan huolehtivan siitä, että yliopisto ja keksijä saavat tehdyn patentin tuoman tieteellisen meriitin. Yliopiston osalta tämä tarkoittaa lähinnä oikeutta kirjata patentti yliopistossa tehtyjen patenttien luetteloon ja keksijän osalta tutkimuksen ja sen tulosten julkaisemista. Mikäli sovitaan, että tutkimustulos julkaistaan, on huolehdittava siitä, että patentti haetaan ennen julkaisemista. *) Huom. Jos konsernin yritysten toimialat poikkeavat olennaisesti toisistaan, tulee kiinnittää huomiota 5 :n 2 momenttiin ja työntekijöiden informointiin poikkeavista toimialoista. **) Huom. Räätälöitävä aina yrityksen mukaan. Tässä tarkoitetaan pieniä, ei listautuneita yrityksiä. 5

6 Valtion tutkimuslaitokset Oikeus valtion tutkimuslaitosten palveluksessa olevien tutkijoiden tekemiin keksintöihin on pääsääntöisesti tutkimuslaitoksella. Yrityksen tulee varmistaa, että tutkimuslaitoksen palveluksessa olevalla henkilöllä on oikeus siellä syntyviin keksintöihin, jos yritys tekee hänen kanssaan suoran sopimuksen keksintöjen hyödyntämisestä. Muussa tapauksessa on asiasta sovittava tutkimuslaitoksen kanssa. Yrityksen tulee perehtyä huolellisesti kaikkiin tutkimuslaitosten kanssa solmimiensa sopimusten ehtoihin, myös niihin liittyviin yleisiin sopimusehtoihin, joissa on usein työsuhdekeksintöihin liittyviä mainintoja. 2.2 Ohjesäännön voimaansaattaminen Ohjesäännön noudattamisesta sovitaan työsopimuksessa Ohjesäännön muuttuessa Hyvä lähtökohta keksintöohjesäännön voimaansaattamisessa on, että työnantajan ja työntekijän välisessä työsopimuksessa on ehto sitoutumisesta yrityksen ohjesääntöön. Kopio kulloinkin voimassa olevasta ohjesäännöstä liitetään työsopimukseen. Työsuhdekeksintöohjesääntö ja maininta sen soveltamisesta liitetään myös osaksi henkilöstöhallinnon dokumentteja. On suositeltavaa, että ennen keksintöohjesäännön voimaan saattamista se käsitellään yhtiön virallisissa elimissä ja saatetaan tämän jälkeen kaikkien työntekijöiden tietoon. Siinä tapauksessa, että työsuhdekeksintöohjesääntö otetaan uutena käytäntöön jo toiminnassa olevaan yritykseen, lisätään ohjesääntö ja maininta sen soveltamisesta hallinnon dokumentteihin. On hyvä huolehtia siitä, että kaikki työntekijät sitoutuvat kirjallisesti ohjesääntöön. Yrityksen on huolehdittava siitä, että työsuhdekeksintöohjesääntö on aina ajan tasalla. Muutokset käsitellään aina yrityksen virallisissa elimissä. Uusittu ohjesääntö saatetaan koko henkilöstön tietoon. 3. Keksintöilmoitus Keksinnön tekijä on velvollinen viipymättä antamaan lomakkeella ilmoituksen keksinnöstään patenttiasioita hoitavalle henkilölle sekä lähimmälle esimiehelleen, tutkimusjohtajalle tai toimitusjohtajalle. Vastaanottaja allekirjoittaa lomakkeen ja merkitsee siihen vastaanottopäivämäärän. 4. Oikeuksien ottaminen Työsuhdekeksintölain 4 määrittää työnantajan oikeuden työntekijän tekemiin keksintöihin. Ilmoitusaika Keksijän nimeäminen Työnantaja voi halutessaan ilmoittaa keksijälle oikeuden ottamisesta keksintöön aikaisemminkin kuin 4 kuukauden kuluttua keksintöilmoituksen vastaanottamisesta. Yrityksen tulee huolehtia siitä, että keksijä saa tunnustuksen tekemästään keksinnöstä. Suomen patenttilain mukaan keksijän nimi mainitaan aina patentissa voimaan astuneen uuden lain mukaan otetaan keksijän koko konsernin piirissä hankkimat kokemukset huomioon arvioitaessa, onko keksintö syntynyt olennaisesti käyttämällä hyväksi työnantajan yrityksessä saavutettuja kokemuksia. 6

7 5. Patentit Saatuaan oikeudet keksintöön, on yrityksellä oikeus päättää missä maassa ja minkälaista patenttia yritys keksinnölle hakee. Konsernisäännön mukaan voidaan konsernin sisällä päättää, minkä konserniyrityksen nimiin patenttia haetaan. Työntekijällä on työsuhdekeksintölainsäädännön mukaan oikeus omalla kustannuksellaan hakea keksinnölleen patenttia Suomessa siihen saakka, kunnes työnantaja on päättänyt ottaa oikeudet keksintöön. Keksijä on velvollinen ilmoittamaan etukäteen kirjallisesti työnantajalle, mikäli hän aikoo hakea keksinnölle patenttia. Tämä ilmoitus on annettava vähintään kuukausi ennen patenttihakemuksen jättämistä. 6. Korvausperusteet Korvausperusteita ja korvauksen suuruutta on käsitelty tämän oppaan osassa B: Malli työsuhdekeksintöjä koskevaksi ohjesäännöksi sekä liitteessä 3. Mallissa esitetyt ehdotukset korvaussummiksi ovat viitteellisiä ja riippuvaisia kunkin yrityksen liiketoiminnasta sekä siinä syntyvien keksintöjen merkityksestä yritykselle. 7. Yleistä 7.1 Työsuhdekeksintölautakunta Mikäli yhteisymmärrystä työntekijän ja työnantajan välillä työsuhdekeksintölain soveltamista koskevissa asioissa ei synny, työntekijä tai yritys voivat viedä asian Työsuhdekeksintölautakunnan käsiteltäväksi. Lautakunnan päätökset eivät ole sitovia, kuten tuomioistuimen päätökset, vaan suosituksia. Lautakunta voi kuitenkin toimia myös välimiesoikeutena, mikäli osapuolet ovat yhdessä etukäteen tällaisesta menettelystä sopineet. 7.2 Lainsäädäntö Työsuhdekeksinnöistä säädetään laissa oikeudesta työntekijän tekemiin keksintöihin (Työsuhdekeksintölaki). Työnantajan on syytä seurata mahdollisia lainsäädännön muutoksia ja niiden vaikutusta työsuhdekeksintöohjesääntöön sekä tehtyihin sopimuksiin. 7.3 Yhteystietoja Työsuhdekeksintölautakunta/ Anna-Liisa Heiman Kauppa- ja teollisuusministeriö PL VALTIONEUVOSTO Puh. (09) Fax (09) Sähköposti: Suomen Bioteollisuus Finnish Bioindustries FIB PL Helsinki Puh. (09) Fax (09) Sähköposti: Teollis- ja tekijänoikeuksiin liittyvää neuvontaa yrityksille: Lainopillinen asiamies Ella Mikkola Teollisuus ja Työnantajat PL Helsinki Puh. (09) Fax (09) Sähköposti: 7

8 B. Malli työsuhdekeksintöjä koskevaksi ohjesäännöksi Huom. Kyseessä on malli, joka on tarkoitettu muokattavaksi kunkin yrityksen erityispiirteiden mukaisesti. TYÖSUHDEKEKSINTÖOHJESÄÄNTÖ 1. Soveltamisala Tätä ohjesääntöä sovelletaan kaikkiin [yrityksen nimi, myöhemmin Yritys ] palveluksessa olevien työntekijöiden tekemiin keksintöihin. Työntekijöillä tarkoitetaan henkilöitä, jotka ovat työsuhteessa [Yritykseen]. Tässä ohjesäännössä keksinnöillä tarkoitetaan 1) Suomessa patentilla suojattavissa olevia keksintöjä, 2) joista työntekijä tekee tai on tehnyt keksintöilmoituksen ja 3) jonka perusteella [Yritys] on ottanut oikeudet keksintöön joko kokonaan tai osittain. Keksintöilmoituksen tekeminen tapahtuu 2. kohdassa ja oikeuksien ottaminen 3. kohdassa sanotulla tavalla. Tätä ohjesääntöä voidaan soveltaa myös muiden kuin työsuhteessa olevien henkilöiden tekemiin keksintöihin. Tämä ohjesääntö on silloin sovittava liitettäväksi siihen sopimukseen, joka tehdään [Yrityksen] ja [Yritykseen] muuten kuin työsuhteessa olevan välillä. Sopimus liittämisestä tehdään kirjallisesti. 2. Keksintöilmoitus Keksintöilmoitus tehdään lomakkeella, joka on tämän ohjesäännön liitteenä. Keksinnön tekijä on velvollinen viipymättä antamaan lomakkeella ilmoituksen keksinnöstään lähimmälle esimiehelleen, tutkimusjohtajalle tai toimitusjohtajalle. Vastaanottaja allekirjoittaa lomakkeen ja merkitsee siihen vastaanottopäivämäärän. Ilmoituksen tulee sisältää keksinnön kuvaus siten yksilöitynä, että [Yritys] voi ilmoituksen perusteella ymmärtää keksinnön. Jos keksijöitä on enemmän kuin yksi, keksijät tekevät ilmoituksen yhdessä ja myös allekirjoittavat sen jokainen erikseen. Lomakkeella ilmoitetaan myös kunkin keksijän osuus keksinnöstä. 3. Oikeuksien ottaminen [Yritys] on velvollinen ilmoittamaan keksijälle viimeistään 4 kuukauden kuluttua keksintöilmoituksen vastaanottamisesta, jos [Yritys] ottaa itselleen tietyn oikeuden keksintöön. Oikeuden ottamisesta tehdään merkintä keksintöilmoitukseen. 8

9 4. Salassapito Ennen kuin 4 kuukautta on kulunut keksintöilmoituksen vastaanottamisesta, keksijä ei saa ilman [Yrityksen] kirjallista suostumusta määrätä keksinnöstä tai ilmaista mitään sitä koskevaa siten, että siitä voi olla seurauksena keksinnön julkiseksi tuleminen tai hyväksikäyttö toisen lukuun. [Yritys] pitää huolta siitä, että keksintö ei tule [Yrityksen] toimesta julkiseksi ilman keksijän kirjallista suostumusta ennen kuin [Yritys] on ilmoittanut ottavansa tietyn oikeuden keksintöön. 5. Patentit Jos [Yritys] on hakenut patenttia tai saanut sellaisen ja patentti käy [Yritykselle] tarpeettomaksi, tulee [Yrityksen] ennen patenttihakemuksen tai patentin raukeamaan jättämistä ilmoittaa siitä keksijälle, mikäli keksijä on edelleen [Yrityksen] palveluksessa. [Yritys] ei ole velvollinen hakemaan ottamalleen keksinnölle patenttia, vaan voi säilyttää keksinnön esimerkiksi liikesalaisuutena. Mikäli keksijä aikoo jättää patenttihakemuksen itse, on hänen ilmoitettava aikomuksesta [Yritykselle] kirjallisesti vähintään kuukausi ennen patenttihakemuksen jättämistä. 6. Keksijän julkisuus Keksijällä on oikeus tulla tunnustetuksi keksinnön tekijänä. 7. Korvausperusteet Huom. Tässä esitetyt kaavat ja luvut ovat yhtenä esimerkkinä korvausperusteiden laskemiseksi ja korvaussummien suuruudeksi. Esimerkinomaiset hakasuluissa [ ] olevat luvut tai vaihteluvälit ovat pelkästään viitteellisiä, ja kunkin yrityksen on määriteltävä omaan toimintaansa soveltuvat summat. On tärkeää, että kukin yritys soveltaa esimerkkejä oman toimintafilosofiansa ja liiketoiminta-alansa (diagnostiikka, lääke tai muu bioteknologia) mukaisesti. Korvauksen suuruutta määrättäessä otetaan huomioon esimerkiksi keksinnön taloudellinen arvo, keksinnön työsuhdeyhteys, keksinnön suojauksen vahvuus, keksinnön laajuus (emovai osakeksintö), työnantajan saaman oikeuden laajuus ja työsuhteeseen liittyvien seikkojen merkitys keksinnön syntymiselle. Jos keksijöitä on useita, korvaus jaetaan keksijöiden kesken heidän nimeämiensä osuuksien mukaisessa suhteessa. Elleivät keksijät perustellusti yhdessä muuta esitä, heidän osuutensa keksinnön tekemiseen jaetaan tasan keksijöiden kesken. [Yrityksen] hallitus vahvistaa keksijälle maksettavat tämän ohjesäännön mukaiset korvaukset. Jokaisesta keksinnöstä, josta on tehty hyväksytty keksintöilmoitus ja johon [Yritys] on päättänyt ottaa täydet oikeudet, maksetaan keksintökohtainen [5 000] markan suuruinen ilmoituspalkkio, kuitenkin vähintään [2 000] markkaa keksijää kohti. Milloin [Yritys] on ottanut kaikki oikeudet keksintöön ja keksinnölle myönnetään patentti, [Yritys] maksaa keksinnöstä patenttipalkkion. Patenttipalkkiota määrättäessä otetaan huomioon keksinnön laajuus ja arvo. Keksijäin määrästä riippuen patenttipalkkio voidaan maksaa esimerkiksi seuraavasti: 9

10 1 keksijä [ ] mk *) 2 keksijää, yhteensä [ ] mk 3 keksijää tai enemmän, yhteensä [ ] mk *) Vain yksi lukuarvo määrätään Sarjapatentin ollessa kyseessä patenttipalkkio on % (esim 50 % patenttipalkkiosta) emokeksinnöstä. Palkkio maksetaan myös siinä tapauksessa, että patenttihakemuksen on todettu olevan hyväksyttävissä, mutta [Yritys] ei jatka patentinhakumenettelyä. Keksinnöstä, johon [Yritys] on ottanut oikeudet, mutta jota se ei ole hyödyntänyt, sovitaan kertakorvaus, jonka vahvistaa hallitus. Mikäli jo maksetut ilmoitus- ja patenttipalkkiot eivät muodosta kohtuullista korvausta, voidaan näiden jälkeen maksaa käyttökorvaus keksinnöstä, josta [Yritys] saa tuloja. Käyttökorvauksen vahvistaa [Yrityksen] hallitus. Käyttökorvaus voidaan maksaa kertakorvauksena tai rojaltiperusteisena. Esimerkki käyttökorvauksen laskentatavasta on tämän oppaan liitteenä 3. 10

11 3 C. Liitteet Laki oikeudesta työntekijän tekemiin keksintöihin LIITE 1 ( /656 siihen tehtyine muutoksineen) Laki oikeudesta työntekijän tekemiin keksintöihin /656 L /961 HE: 247/1981; L /526 HE: 3/1988; L /1698 HE: 161/1995 L /1078 HE: 147/ Toisen työssä olevan henkilön, työntekijän, tekemästä Suomessa patentilla suojattavissa olevasta keksinnöstä on voimassa, mitä tässä laissa säädetään. Tätä lakia on vastaavasti sovellettava myös virkasuhteessa olevaan henkilöön. Jos työnantaja ottaa sellaisen oikeuden työntekijän tekemään keksintöön, joka rajoittaa työntekijän oikeutta hakea tai saada siihen patentti, pidetään keksintöä tältä osin Suomessa patentilla suojattavissa olevana keksintönä, jollei työnantaja esitä todennäköisiä syitä, joiden mukaan patentin myöntämiselle olisi esteitä. ( /526) Yliopiston, korkeakoulun tai vastaavanlaisen tieteellisen opetuslaitoksen opettajaa ja tutkijaa ei tässä ominaisuudessaan ole pidettävä laissa tarkoitettuna työntekijänä. Lakia on kuitenkin sovellettava sellaiseen sotilasopetuslaitoksen opettajaan, joka on puolustuslaitoksen viran tai toimen haltija. ( /526) Tämä laki ei koske asevelvollisuuslain nojalla puolustuslaitoksen palveluksessa olevaa henkilöä. ( /526) Tässä laissa tarkoitetaan konsernilla kirjanpitolain (1336/1997) 1 luvun 6 :n mukaista konsernia sekä kuntaa ja kuntayhtymää ja sen määräysvallassa kirjanpitolain 1 luvun 5 :n ja 6 :n 2 momentissa tarkoitetulla tavalla olevia yrityksiä. 2. ( /526) Tämän lain säännöksiä on noudatettava, mikäli muuta ei ole sovittu tai voida katsoa ilmenevän työsuhteesta tahi muista seikoista. Lain 3 :n, 6 :n 2 momentin, 7 :n 1 ja 3 momentin, 7 a :n, 8 :n 2 momentin ja 9 :n vastainen sopimusehto on kuitenkin mitätön. 3. Työntekijällä on keksintöönsä sama oikeus kuin muulla keksijällä, jollei tässä tai muussa laissa olevista säännöksistä muuta johdu. 4. ( /1078)Jos keksintö on syntynyt työntekijälle kuuluvien työtehtävien täyttämiseksi tapahtuvan toiminnan tuloksena tai olennaisesti käyttämällä hyväksi työnantajan tai tämän kanssa samaan konserniin kuuluvan yrityksen liikkeessä tai laitoksessa saavutettuja kokemuksia, työnantajalla on oikeus, jos keksinnön hyväksikäyttö kuuluu työnantajan tai tämän kanssa samaan konserniin kuuluvan yrityksen toiminta-alaan, saada kokonaan tai osittain oikeus keksintöön. Jos keksintö on syntynyt työntekijälle työssä tarkemmin määrätyn tehtävän tuloksena, työnantajalla on edellä tarkoitettu oikeus, vaikkei keksinnön hyväksikäyttö kuulu työnantajan tai tämän kanssa samaan konserniin kuuluvan yrityksen toimintaalaan. 11

12 Jos kysymyksessä on keksintö, jonka hyväksikäyttö kuuluu työnantajan tai tämän kanssa samaan konserniin kuuluvan yrityksen toiminta-alaan, mutta joka on syntynyt muussa kuin 1 momentissa tarkoitetussa yhteydessä työsuhteeseen, työnantaja on oikeutettu saamaan käyttöoikeuden keksintöön. Jos työnantaja haluaa saada 2 momentissa tarkoitettuun keksintöön laajemman oikeuden kuin siinä säädetään tai oikeuden keksintöön, joka on syntynyt ilman yhteyttä työsuhteeseen, mutta jonka hyväksikäyttö kuitenkin kuuluu työnantajan tai tämän kanssa samaan konserniin kuuluvan yrityksen toiminta-alaan, työnantajalla on etuoikeus työntekijän kanssa siitä sopimalla saada kysymyksessä oleva oikeus. 5. ( /1078) Jos työntekijä tekee 4 :ssä tarkoitetun keksinnön, hänen tulee viipymättä ilmoittaa siitä kirjallisesti työnantajalle ja samalla antaa sen sisällöstä sellainen tieto, että työnantaja sen perusteella voi ymmärtää keksinnön. Työnantajan pyynnöstä työntekijän tulee myös ilmoittaa käsityksensä siitä, millaisessa yhteydessä työsuhteeseen keksintö on syntynyt. Jos työntekijä on ennen 1 momentissa tarkoitetun velvollisuuden syntymistä saanut tiedon työnantajan kanssa samaan konserniin kuuluvan yrityksen toiminta-alasta, joka olennaisesti poikkeaa työnantajan toiminta-alasta, koskee työntekijän ilmoitusvelvollisuus myös keksintöjä ensiksi mainitun yrityksen toiminta-alalta. 6. ( /1078) Työnantajan, joka haluaa saada itselleen 4 :n 1 momentin tai 2 momentin mukaan hänelle kuuluvan oikeuden keksintöön, tulee viimeistään neljän kuukauden kuluessa siitä, kun työnantaja sai 5 :ssä tarkoitetun ilmoituksen, kirjallisesti ilmoittaa työntekijälle, että hän ottaa itselleen tietyn oikeuden keksintöön. Mainitun ajan kuluessa tulee työnantajan myös käyttää hänelle 4 :n 3 momentin mukaan kuuluvaa etuoikeutta. Ennen kuin neljä kuukautta on kulunut 5 :ssä tarkoitetun ilmoituksen vastaanottamisesta, työntekijä ei saa ilman työnantajan kirjallista suostumusta määrätä 4 :ssä tarkoitetusta keksinnöstä tai ilmaista mitään sitä koskevaa siten, että siitä voi olla seurauksena keksinnön julkiseksi tuleminen tai hyväksikäyttö toisen lukuun. Työntekijällä on kuitenkin oikeus, tehtyään 5 :n mukaisen ilmoituksen, hakea keksinnölleen patenttia Suomessa. Tällöin työntekijä ei saa jättää hakemusta patenttiviranomaisille ennen kuin kuukausi on kulunut siitä, kun hän on antanut työntekijälle kirjallisen ilmoituksen, jonka mukaan hänen tarkoituksenaan on hakea keksinnölle patenttia. 7. Milloin työnantaja 4 :n mukaan tai muulla perusteella saa oikeuden työntekijän tekemään keksintöön, työntekijällä on, vaikka ennen keksinnön syntymistä olisi toisin sovittu, oikeus saada siitä työnantajalta kohtuullinen korvaus. Korvausta määrättäessä on erityisesti otettava huomioon keksinnön arvo ja työnantajan saaman oikeuden laajuus samoin kuin työsopimuksen ehdot sekä työsuhteeseen liittyvien muiden seikkojen merkitys keksinnön syntymiselle. Jollei korvauskannetta ole pantu vireille kymmenen vuoden kuluessa siitä, kun työnantaja on ilmoittanut ottavansa oikeuden keksintöön, kanneoikeus on menetetty. Milloin keksintöön on haettu patenttia, kanne voidaan kuitenkin aina panna vireille vuoden kuluessa patentin myöntämisestä. ( /526) 7 a. ( /526) Työnantaja on velvollinen antamaan työntekijälle keksinnöstä maksettavan korvauksen määrittämiseksi tarpeelliset tiedot, ennen kaikkea keksintöön haetuista ja myönnetyistä patenteista sekä keksinnön mukaisten tuotteiden tai keksinnön mukaisen menetelmän mukaan valmistettujen tuotteiden valmistusmääristä ja myyntihinnoista. Työntekijä on velvollinen antamaan työnantajalle keksintöä ja sen hyödyntämistä koskevat tarpeelliset tiedot. 12

13 8. Milloin patenttia on haettu kuuden kuukauden kuluessa työsuhteen päättymisestä sellaiseen keksintöön, johon olisi sovellettava 4 :n säännöksiä, mikäli keksintö olisi tehty työsuhteen kestäessä, keksintöä on pidettävä sen aikana tehtynä, jollei keksijä esitä todennäköisiä syitä sen syntymisestä työsuhteen päättymisen jälkeen. Työnantajan ja työntekijän välinen sopimus, joka rajoittaa viimeksi mainitun oikeutta määrätä keksinnöstä, joka tehdään enemmän kuin vuosi työsuhteen päättymisen jälkeen, on mitätön. 9. Sen estämättä, mitä tuomiolla tai sopimuksella on määrätty 7 :ssä tarkoitetusta korvauksesta, oikeus voi määrätä siitä toisin, mikäli olennaisesti muuttuneet olosuhteet antavat siihen aihetta. Työntekijää ei kuitenkaan voida velvoittaa palauttamaan jo suoritettua korvausta. Työntekijän tekemään keksintöön perustuvasta oikeudesta tehdyn sopimuksen kohtuuttoman ehdon sovittelusta on voimassa, mitä varallisuusoikeudellisista oikeustoimista annetussa laissa (228/29) on säädetty. ( /961) 10. ( /526) Joka on saanut tämän lain nojalla tiedon keksinnöstä, toisen liiketai ammattisalaisuudesta taikka toisen taloudellisesta asemasta, ei saa luvattomasti ilmaista sitä sivulliselle. 11. ( /526) Lausunnon antamista varten tämän lain soveltamista koskevissa asioissa on keksintölautakunta, jossa on puheenjohtaja ja kahdeksan muuta jäsentä. Puheenjohtajan ja kaksi jäsentä nimittää valtioneuvosto määräajaksi henkilöistä, joiden ei voida katsoa edustavan työnantajain eikä työntekijäin etuja. Puheenjohtajan ja toisen näistä jäsenistä, joka samalla toimii varapuheenjohtajana, tulee olla tuomarin virkaan vaadittavan tutkinnon suorittaneita ja tuomarin toimiin perehtyneitä. Toisen jäsenen tulee olla teknillisen koulutuksen saanut ja perehtynyt patenttialan asioihin. Muut jäsenet, joiden tulee olla työoloihin ja keksintötoimintaan perehtyneitä ja joista kolme edustaa työnantajapuolta ja kolme työntekijäpuolta, nimittää valtioneuvosto kahdeksi vuodeksi kerrallaan asianomaisten järjestöjen ehdotuksesta. Kullekin lautakunnan jäsenelle valtioneuvosto nimittää yhden varajäsenen, jonka tulee täyttää jäsenelle säädetyt vaatimukset. 11 a. ( /1078) Keksintölautakunnan lausunnon voivat pyytää työnantaja ja työntekijä sekä tuomioistuin, milloin riita keksinnöstä on saatettu sen ratkaistavaksi. Sama oikeus on myös patentti- ja rekisterihallituksella, jos keksintöä koskeva patenttihakemus on sen käsiteltävänä. Asianosaisen on tehtävä lautakunnalle ilmoitus siitä, aikooko hän noudattaa lausuntoa. Ilmoitus on annettava kahden kuukauden kuluessa sen kuukauden päättymisestä, jolloin asianosainen sai kappaleen lausuntoa. Lautakunta voi toimia myös välimiesoikeutena, mikäli työnantaja ja työntekijä ovat niin sopineet. Tällöin noudatetaan välimiesmenettelystä annettua lakia (46/28), mikäli tästä laista ei muuta johdu. Lautakunnan toiminnasta aiheutuvat kustannukset suoritetaan valtion varoista. Lautakunnan toimiessa välimiesoikeutena vahvistaa puheenjohtajan, jäsenten ja sihteerin palkkiot kauppa- ja teollisuusministeriö. Lautakunnalla on oikeus saada työnantajalta ja sen kanssa samaan konserniin kuuluvalta yritykseltä sekä työntekijältä ne tiedot, jotka ovat tarpeellisia lausunnon antamiseksi. Lautakunnan tulee julkaista lausuntonsa ja välitystuomionsa, jollei se ole kokonaan tai osaksi vastoin viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetussa laissa (621/1999) säädettyä salassapitovelvollisuutta. Jos keksintöä koskeva patenttihakemus on vireillä, lausuntoa ei saa julkaista ennen kuin asiakirjat ovat patenttilain (550/1967) 22 :n mukaan julkisia. 13

14 Tarkemmat määräykset lautakunnasta antaa valtioneuvosto. 12. ( /1698) Työnantajalle tai työntekijälle tämän lain mukaan kuuluvia oikeuksia koskevat riita-asiat käsitellään Helsingin käräjäoikeudessa. Tällöin on soveltuvin osin noudatettava, mitä oikeudenkäynnistä patenttiasioissa on säädetty. Helsingin käräjäoikeus on laillinen tuomioistuin, jos riita koskee oikeutta tässä laissa tarkoitettuun keksintöön, johon on haettu Euroopan patenttisopimuksessa (SopS / ) tarkoitettua eurooppapatenttia ja jos työntekijä tämän keksinnön tehdessään pääasiallisesti työskenteli Suomessa. Jos valtiota, jossa työntekijä pääasiallisesti työskenteli, ei voida osoittaa, on Helsingin käräjäoikeus laillinen tuomioistuin, jos työnantajalla oli keksinnön tekohetkellä Suomessa sellainen toimipaikka, jonka palveluksessa keksinnön tehnyt työntekijä oli. Asia voidaan käsitellä Helsingin käräjäoikeudessa myös silloin, jos riidan osapuolet ovat suullisesti tai kirjallisesti sopineet, että Helsingin käräjäoikeus on toimivaltainen tuomioistuin asiassa, ja tällainen sopimus on sallittu sen valtion lainsäädännössä, jonka lainsäädäntöä työsopimukseen sovelletaan. 13. Tarkempia määräyksiä tämän lain soveltamisesta annetaan asetuksella. 14. Tämä laki tulee voimaan 1. päivänä tammikuuta Tätä lakia ei sovelleta ennen tehtyihin keksintöihin. 14

15 3 LIITE 2 KEKSINTÖILMOITUS (malli) No [...] Keksinnön nimi: [... Keksintöluokka 1 A B C D Keksijän nimi Osuus keksinnöstä (%) [... ] [...] [... ] [...] Työsuhdeyhteys Keksinnön kuvaus (tarvittaessa liite) 3 Kirjoita keksinnön kuvaus. Käytä tarvittaessa erillistä liitettä. Keksintö saattaa tulla julkiseksi 4 jo pp / kk 20vv Ilmoitan/ilmoitamme täten, että katson/katsomme keksinnön kuuluvan yllä merkitsemääni/merkitsemäämme ryhmään ja että tietääkseni/tietääksemme olen/olemme ainoa(t) ja oikea(t) keksijä(t). [Yritys] saattaa voimassa olevan lain perusteella olla oikeutettu saamaan kokonaan tai osittain oikeuden keksintöön. Sitoudun/sitoudumme allekirjoittamaan keksijä/keksijöinä kaikki ne asiakirjat jotka voidaan tarvita keksinnön suojaamiseen eri maissa.... pp / kk 20vv Paikka Aika Keksijöiden allekirjoitukset Keksintöilmoitus vastaanotettu... / Vastaanottajan allekirjoitus 1) ja 2) Rengasta oikea vaihtoehto. Määritelmät kääntöpuolella 3) Kuvaa myös keksijöiden osuudet sanallisesti (kuka keksi mitä) 4) Lisätietoja kääntöpuolella 15

16 TÄYTTÖOHJEET: Keksintöilmoitus on täytettävä mahdollisimman tarkasti. Keksinnön kuvaus on tehtävä sillä tarkkuudella että keksintöilmoituksen arvioija sen perusteella voi muodostaa käsityksen aikaisemmin tunnetusta tekniikan tasosta (esim. viittaus tiedossa oleviin taustajulkaisuihin), ratkaistavasta ongelmasta (mitä tällä keksinnöllä ratkaistaan) ja ongelman ratkaisusta (miten keksintö suoritetaan). Keksintöilmoitus jätetään lähimmälle esimiehelle, tutkimusjohtajalle tai toimitusjohtajalle. [Yritys] vastaa 4 kk sisällä otetaanko keksintö yhtymän haltuun ja haetaanko sille patenttia. Tätä päätöstä (ja mahdollisia palkkioita varten) tarvitaan myös keksijöiden käsitys keksintötyypistä ja sen työsuhdeyhteydestä. HUOM! Muista mainita mahdollinen julkiseksituloaika!! 1) Työsuhdekeksintölain mukaan työnantajan oikeus keksintöön määräytyy keksintöluokan perusteella. A-keksintö: Keksintö on syntynyt työntekijälle kuuluvien työtehtävien täyttämiseksi tapahtuvan toiminnan tuloksena tai olennaisesti käyttämällä hyväksi työnantajan palveluksessa saavutettuja kokemuksia ja keksinnön hyväksikäyttö kuuluu työnantajan tai tämän kanssa samaan konserniin kuuluvan yrityksen toiminta-alaan tai Keksintö on syntynyt työntekijälle työssä annetun tarkemmin määrätyn tehtävän tuloksena. Keksinnön hyväksikäytön ei tällöin tarvitse kuulua työnantajan toiminta-alaan. B-keksintö Keksintö on syntynyt muussa yhteydessä työnkuvaan kuin yllä A-keksintöjen kohdalla, mutta keksinnön hyväksikäyttö kuuluu työnantajan tai tämän kanssa samaan konserniin kuuluvan yrityksen toiminta-alaan. C-keksintö Keksinnön hyväksikäyttö kuuluu työnantajan tai tämän kanssa samaan konserniin kuuluvan yrityksen toiminta-alaan, mutta keksintö on syntynyt ilman yhteyttä työsuhteeseen. D-keksintö Keksintö, jota työnantaja ei voi hyödyntää toiminta-alallaan tai tämän kanssa samaan konserniin kuuluvan yrityksen toiminta-alalla ja joka on syntynyt ilman yhteyttä työsuhteeseen. A-keksintöihin työnantaja voi ottaa kaikki oikeudet. B-keksintöihin työnantajalla on käyttöoikeus, sekä etuoikeus neuvotella työntekijän kanssa laajemman oikeuden siirrosta. C-keksintöjen kohdalla työnantajalla on etuoikeus neuvotella oikeuksien siirrosta työnantajalle. D-keksinnöt ovat ns. vapaita keksintöjä, joihin työsuhdekeksintölakia ei sovelleta. 2) Keksinnön työsuhdeyhteydellä on merkitystä silloin, kun neuvotellaan työsuhdekeksintölain mukaisesta mahdollisesta käyttökorvauksesta. Pyydämme keksijöitä jo tässä vaiheessa antamaan oman näkemyksensä tehtävän/ratkaisun työsuhdeyhteydestä, seuraavasti: Työsuhdeyhteys = 1 Keksintö liittyy työnantajan antamaan tehtävään, jossa myös on osoitettu ratkaisutapa. Työsuhdeyhteys = 2 Keksintö liittyy työnantajan antamaan tehtävään, mutta työnantaja ei ole osoittanut käytettävää ratkaisutapaa. Työsuhdeyhteys = 3 Keksintö ei liity työnantajan antamaan tehtävään. 3) Mikäli keksintö saattaa tulla ulkopuolisen tietoon, esim. julkaisun, esittelyn, abstraktin, luennon tai muun sen tapaisen yhteydessä, on varhaisin oletettu tämän tapahtuman päivämäärä ilmoitettava tässä kohdassa. Keksijän tulee kuitenkin huolehtia siitä, että keksintöä ei julkisteta ennenkuin patenttihakemus on jätetty. 16

17 3 LIITE 3 Esimerkki käyttökorvauksen laskemiseksi Mikäli jo maksetut ilmoitus- ja patenttipalkkiot eivät muodosta kohtuullista korvausta, voidaan näiden jälkeen maksaa käyttökorvaus keksinnöstä, josta yritys saa tuloja. Käyttökorvauksen vahvistaa yrityksen hallitus. Käyttökorvaus (K) voidaan laskea esimerkiksi seuraavalla kaavalla: K= M P V T Z keksinnöstä jo maksetut korvaukset, missä M= keksinnön tuottama tulovirta mk vuodessa, P= prosentti, V= valmiuskerroin T= työsuhdekerroin. Z= 1 emokeksinnölle, <1 osakeksinnölle M lasketaan yrityksen keksinnöstä saamaan tulovirtaan, joka voi olla nettomyyntituloa, rojaltia, sopimusmaksua tai muuta tuloa. Prosentti P arvioidaan sen mukaan mitä yritys joutuisi maksamaan, jos se hankkisi vastaavan keksinnön muualta. Tällainen lisenssiprosentti vaihtelee 0,5 6 % välillä. Lisenssi- ja rojaltitulosta tulee tyypillisesti suurempi lisenssiprosentti kuin nettomyynnistä. Valmiuskerroin V arvioidaan sen mukaan kuinka valmis keksintö on kaupallisesti. Työsuhdekeksintö ei yleensä ole valmis markkinoitavaksi vaan yritys joutuu investoimaan keksinnön kaupallistamiseen merkittävästi. Jos keksintö on valmis markkinoitavaksi, V=1. Valmiuskerrointa määriteltäessä on tärkeää huomioida keksijän/keksijöiden panos tuotteen tuotekehityksessä. Valmiuskerroin on yleensä lääkealalla välillä 0,1 0,3. Työsuhdekerroin T määrittää sen kuinka paljon keksinnön syntymiseen on vaikuttanut työsuhteen laatu. T:lle voidaan antaa kolme eri lukua: Keksintö liittyy työnantajan antamaan tehtävään, jossa työnantaja on myös osoittanut käytettävän ratkaisutavan. T = 0,1 Keksintö liittyy työnantajan antamaan tehtävään, mutta työnantaja ei ole osoittanut käytettävää ratkaisutapaa. T = 0,3 Keksintö ei liity työnantajan antamaan tehtävään. T = 0,4. Z on kerroin, jolla huomioidaan keksinnön arvoa. Z on yksi kun kyseessä on emokeksintö. Jos kyseessä on varsinaisen emokeksinnön vahvistaminen osakeksinnöllä, yrityksen arvo esimerkiksi vaihtelee 0,1 ja 0,5 välillä. Kertakorvausta kannattaa soveltaa käyttökorvauksena tapauksissa, joissa keksinnön vaikutus tuotteen tulovirtaan on epäselvä tai vaikeasti mitattavissa. Lisäksi, jos keksinnön aikaansaama tulovirta on niin vähäinen, ettei tulovirtoja kannata laskea, suositellaan keksintöilmoitusja patenttipalkkiota riittävänä käypänä korvauksena. Korvauksen laskuesimerkki: Yrityksen keksinnön aikaansaama tulovirta tuotteesta on kyseisenä vuonna 100 miljoonaa mk. Tällöin käyttökorvaus ko. vuotena on K= mk 0,03 (P) 0,2 (V) 0,3 (T) 0,4 (Z) = mk ( maksetut palkkiot), joka maksetaan keksijöille jaettuna heidän lukumääränsä ja keksinnöllisyyssuhteensa mukaisesti. 17

18 3 LIITE 4 Kirjallisuutta Innovaatio-oikeus Keksintöjä, malleja, teknisiä esikuvia ja liikesalaisuuksia koskevia ratkaisuja vuosilta Keijo Heinonen (koonnut ja toimittanut) Oy Edita Ab. Helsinki Teollisoikeudet pienen ja keskisuuren yrityksen kilpailukeinona Timo Kivi-Koskinen Tekes, Sitra Helsinki, 1999 Tutkimussopimus Ari Saarnilehto, Tom Edelman (toim.) Werner Söderström Lakitieto Oy, 1998 Työsuhde ja oikeus keksintöön Niklas Bruun, Karla Kilpeläinen, Marja-Leena Mansala Lakimiesliiton Kustannus Helsinki, 1992 Työsuhdekeksinnöt Teollisuuden Keskusliitto Teollisuuden Kustannus Oy ISBN X Tampere, 1991 Uppfinnarrätt i anställningsförhållande Niklas Bruun Suomen Lakimiesliiton Kustannus Oy Finlands Juristförbunds Förlags Ab Helsingfors,

19

20

Tämä laki ei koske asevelvollisuuslain nojalla puolustuslaitoksen palveluksessa olevaa henkilöä. (10.6.1988/526)

Tämä laki ei koske asevelvollisuuslain nojalla puolustuslaitoksen palveluksessa olevaa henkilöä. (10.6.1988/526) 1 of 5 21/03/2011 11:41 Finlex» Lainsäädäntö» Ajantasainen lainsäädäntö» 1967» 29.12.1967/656 29.12.1967/656 Seurattu SDK 203/2011 saakka. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. Laki oikeudesta

Lisätiedot

POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA. N o 9 Kiertokirje Ohjeet työsuhdekeksintöjä k oskevissa asioissa posti- ja lennätinlaitoksessa

POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA. N o 9 Kiertokirje Ohjeet työsuhdekeksintöjä k oskevissa asioissa posti- ja lennätinlaitoksessa POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA 1977 No 9 N o 9 Kiertokirje Ohjeet työsuhdekeksintöjä k oskevissa asioissa posti- ja lennätinlaitoksessa Posti- ja lennätinhallitus kiinnittää laitoksen

Lisätiedot

Laki oikeudesta korkeakouluissa tehtäviin keksintöihin /369 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

Laki oikeudesta korkeakouluissa tehtäviin keksintöihin /369 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: Laki oikeudesta korkeakouluissa tehtäviin keksintöihin 19.5.2006/369 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 Lain soveltamisala Tätä lakia sovelletaan suomalaisten korkeakoulujen palveluksessa olevien

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 28/2006 vp. Hallituksen esitys laiksi oikeudesta korkeakouluissa. tehtäviin keksintöihin sekä laiksi

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 28/2006 vp. Hallituksen esitys laiksi oikeudesta korkeakouluissa. tehtäviin keksintöihin sekä laiksi EDUSKUNNAN VASTAUS 28/2006 vp Hallituksen esitys laiksi oikeudesta korkeakouluissa tehtäviin keksintöihin sekä laiksi oikeudesta työntekijän tekemiin keksintöihin annetun lain muuttamisesta Asia Hallitus

Lisätiedot

Luovien alojen tekijänoikeuskoulutus - Oikeus työn tuloksiin - OAMK 26.3.2013 Suvi Julin Berggren Group

Luovien alojen tekijänoikeuskoulutus - Oikeus työn tuloksiin - OAMK 26.3.2013 Suvi Julin Berggren Group Luovien alojen tekijänoikeuskoulutus - Oikeus työn tuloksiin - OAMK 26.3.2013 Suvi Julin Oikeuksien siirtyminen työsuhteen perusteella Peruslähtökohdat 1. Oikeus patentoitavaan keksintöön syntyy keksijälle

Lisätiedot

Tieaitos. liehailituksen kirjasto. Doknro: Nidenro; IZ 0 iv

Tieaitos. liehailituksen kirjasto. Doknro: Nidenro; IZ 0 iv 7/ - Tieaitos liehailituksen kirjasto Doknro: Nidenro; IZ 0 iv Aloitetoiminnan säännöt sekä: Laki ja asetus oikeudesta työntekijäin tekemiin keksintöihin. Tielaitos Tiehallitus Helsinki 1992 ISBN 951-47-5801-3

Lisätiedot

Jyväskylän yliopiston keksintöohjesääntö

Jyväskylän yliopiston keksintöohjesääntö 1(6) Hyväksytty hallituksessa 15.11.2006 Jyväskylän yliopiston keksintöohjesääntö 1 Tarkoitus ja soveltamisala Tämän keksintöohjesäännön tarkoituksena on edistää Jyväskylän yliopistossa syntyneiden keksintöjen

Lisätiedot

Case Valmet Power Työsuhdekeksintö- ja patenttiriita. Pirta Tiiro ja Jyrki Nikula Kolster Oy Ab

Case Valmet Power Työsuhdekeksintö- ja patenttiriita. Pirta Tiiro ja Jyrki Nikula Kolster Oy Ab Case Valmet Power Työsuhdekeksintö- ja patenttiriita Pirta Tiiro ja Jyrki Nikula Kolster Oy Ab TAUSTAA: TYÖSUHDEKEKSINTÖLAKI Laki on vuodelta 1967 (muutoksia 1988, 2000 ja 2006) Säännökset hyvin vaikeaselkoisia

Lisätiedot

KEKSINTÖILMOITUS täyttöohjeineen LUOTTAMUKSELLINEN 1 (4)

KEKSINTÖILMOITUS täyttöohjeineen LUOTTAMUKSELLINEN 1 (4) KEKSINTÖILMOITUS täyttöohjeineen LUOTTAMUKSELLINEN 1 (4) 1. Keksijän/Keksijöiden yhteystiedot Keksijä (t) 1.Nimi 2. Nimi 3. Nimi jne. Asema Osasto/Yksikkö Puhelin Sähköposti Osuus 2. Keksinnön nimitys

Lisätiedot

Laki hyödyllisyysmallioikeudesta annetun lain muuttamisesta

Laki hyödyllisyysmallioikeudesta annetun lain muuttamisesta Annettu Helsingissä 8 päivänä joulukuuta 1995 Laki hyödyllisyysmallioikeudesta annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan hyödyllisyysmallioikeudesta 10 päivänä toukokuuta 1991

Lisätiedot

TEKIJYYSSEMINAARI Korkeakoulukeksinnöt

TEKIJYYSSEMINAARI Korkeakoulukeksinnöt TEKIJYYSSEMINAARI 31.8.2005 - Korkeakoulukeksinnöt Ylitarkastaja Petteri Kauppinen Opetusministeriö Tiedepolitiikan yksikkö petteri.kauppinen@minedu.fi Valtioneuvoston periaatepäätös julkisen tutkimusjärjestelmän

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 64/2005 vp. Hallituksen esitys riita-asioiden sovittelua ja

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 64/2005 vp. Hallituksen esitys riita-asioiden sovittelua ja EDUSKUNNAN VASTAUS 64/2005 vp Hallituksen esitys riita-asioiden sovittelua ja sovinnon vahvistamista yleisissä tuomioistuimissa koskevaksi lainsäädännöksi Asia Hallitus on vuoden 2004 valtiopäivillä antanut

Lisätiedot

Laki patenttilain muuttamisesta

Laki patenttilain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti Annettu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 1995 Laki patenttilain muuttamisesta muutetaan 15 päivänä joulukuuta 1967 annetun patenttilain (550/67) 6 :n 1 momentti, 45 :n

Lisätiedot

KORKEAKOULUKEKSINTÖLAKI OHJEISTUS OULUN SEUDUN AMMATTIKORKEAKOULU

KORKEAKOULUKEKSINTÖLAKI OHJEISTUS OULUN SEUDUN AMMATTIKORKEAKOULU KORKEAKOULUKEKSINTÖLAKI OHJEISTUS OULUN SEUDUN AMMATTIKORKEAKOULU SISÄLTÖ OULUN SEUDUN AMMATTIKORKEAKOULUN KORKEAKOULUKEKSINTÖJEN KÄSITTELYJÄRJESTELMÄN OHJEISTUKSEN KESKEISIÄ KOHTIA 1. AMMATTIKORKEAKOULUN

Lisätiedot

Laki eräiden yleishyödyllisten yhteisöjen veronhuojennuksista. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Laki eräiden yleishyödyllisten yhteisöjen veronhuojennuksista. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. 13.8.1976/680 Laki eräiden yleishyödyllisten yhteisöjen veronhuojennuksista Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 (30.12.1992/1536) Yhteiskunnallisesti

Lisätiedot

Puhujina: Asiamies, VT Keijo Kaivanto, AKHA TALOYHTIÖ 2013

Puhujina: Asiamies, VT Keijo Kaivanto, AKHA TALOYHTIÖ 2013 Riidanratkaisumenettelyt asuntoosakeyhtiössä ja hyvä hallintotapa Puhujina: Asiamies, VT Keijo Kaivanto, AKHA 1 Hyvä hallintotapa Yhdenvertaisuusperiaate Läpinäkyvyys Ennakointi Ei vielä erillistä suositusta

Lisätiedot

Valtuutetun on pidettävä valtuuttajalle kuuluvat raha- ja muut varat erillään omista varoistaan.

Valtuutetun on pidettävä valtuuttajalle kuuluvat raha- ja muut varat erillään omista varoistaan. YLEISIÄ OHJEITA VALTUUTETULLE Seuraavat ohjeet perustuvat edunvalvontavaltuutuksesta annetun lain (648/2007) säännöksiin sellaisina kuin ne lain voimaan tullessa 1.11.2007 olivat. Valtuutetun on oma-aloitteisesti

Lisätiedot

Aloite- toiminnan säännöt

Aloite- toiminnan säännöt Aloite- toiminnan säännöt sekä. Laki ja asetus oikeudesta työntekijäin tekemiin keksintöihin. TVH 733897 Tie- ja vesirakennuslaitos - (/ - --'. 90 251 Aloitetoiminnan säännöt sekä: Laki ja asetus oikeudesta

Lisätiedot

30.11.2014. Oppimistaidot ja työelämätietous IC130201. Työsopimuslaki. Työsopimuslaki. Petri Nuutinen

30.11.2014. Oppimistaidot ja työelämätietous IC130201. Työsopimuslaki. Työsopimuslaki. Petri Nuutinen Oppimistaidot ja työelämätietous IC130201 5 opintopistettä Petri Nuutinen Petri Nuutinen Lakia sovelletaan sopimukseen (työsopimus), jolla työntekijä tai työntekijät yhdessä työkuntana sitoutuvat henkilökohtaisesti

Lisätiedot

VINCIT GROUP OYJ KANNUSTINJÄRJESTELMÄ 2017

VINCIT GROUP OYJ KANNUSTINJÄRJESTELMÄ 2017 VINCIT GROUP OYJ KANNUSTINJÄRJESTELMÄ 2017 I (I) SISÄLLYSLUETTELO 1 VINCIT GROUP -KONSERNIN KANNUSTINJÄRJESTELMÄ 2017... 1 2 KANNUSTINJÄRJESTELMÄN PERUSTEET JA LAAJUUS... 1 3 OSAKKEIDEN ILMOITTAMINEN KANNUSTINJÄRJESTELMÄN

Lisätiedot

Markkinaoikeuslaki, ml. muutossäädös 320/2004

Markkinaoikeuslaki, ml. muutossäädös 320/2004 Markkinaoikeuslaki, ml. muutossäädös 320/2004 1 luku Toimivalta 1 Markkinaoikeuden toimivalta ja toimipaikka Markkinaoikeus käsittelee ne asiat, jotka säädetään sen toimivaltaan kuuluviksi: 1. kilpailunrajoituksista

Lisätiedot

HE 147/2000 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 147/2000 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 147/2000 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi oikeudesta työntekijän tekemiin keksintöihin annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Lakia oikeudesta työntekijän tekemiin keksintöihin

Lisätiedot

Kuluttaja ei voi luopua hänelle tämän direktiivin mukaan kuuluvista oikeuksista.

Kuluttaja ei voi luopua hänelle tämän direktiivin mukaan kuuluvista oikeuksista. Neuvoston direktiivi 85/577/ETY, annettu 20 päivänä joulukuuta 1985, muualla kuin elinkeinonharjoittajan toimitiloissa neuvoteltuja sopimuksia koskevasta kuluttajansuojasta Virallinen lehti nro L 372,

Lisätiedot

Laki työneuvostosta ja eräistä työsuojelun poikkeusluvista 19.5.2004/400

Laki työneuvostosta ja eräistä työsuojelun poikkeusluvista 19.5.2004/400 1 of 5 27/05/2011 11:54 Finlex» Lainsäädäntö» Ajantasainen lainsäädäntö» 2004» 19.5.2004/400 19.5.2004/400 Seurattu SDK 479/2011 saakka. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. Laki työneuvostosta

Lisätiedot

EV 37/2009 vp HE 233/2008 vp

EV 37/2009 vp HE 233/2008 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 37/2009 vp Hallituksen esitys laiksi oikeudenkäynnin viivästymisen hyvittämisestä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Asia Hallitus on vuoden 2008 valtiopäivillä antanut eduskunnalle

Lisätiedot

VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUS RYHMÄHENKIVAKUUTUSTA VASTAAVASTA EDUSTA

VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUS RYHMÄHENKIVAKUUTUSTA VASTAAVASTA EDUSTA VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUS RYHMÄHENKIVAKUUTUSTA VASTAAVASTA EDUSTA 1 Edun sisältö 2 Edunjättäjä Valtion palveluksessa olleen henkilön kuoltua maksetaan ryhmähenkivakuutusta vastaavaa etua tämän sopimuksen

Lisätiedot

ASIAKASSOPIMUS. Näyttelijöiden Tekijänoikeusjärjestö -Skådespelarnas Upphövsrättsorganisation FILMEX, myöh. Filmex ja

ASIAKASSOPIMUS. Näyttelijöiden Tekijänoikeusjärjestö -Skådespelarnas Upphövsrättsorganisation FILMEX, myöh. Filmex ja ASIAKASSOPIMUS Näyttelijöiden Tekijänoikeusjärjestö -Skådespelarnas Upphövsrättsorganisation FILMEX, myöh. Filmex ja VIRALLINEN NIMI JA HENKILÖTUNNUS (MYÖS TAITEILIJANIMI, JOS KÄYTÄT SITÄ) myöh. Näyttelijä

Lisätiedot

Asetus hyödyllisyysmallioikeudesta annetun asetuksen muuttamisesta

Asetus hyödyllisyysmallioikeudesta annetun asetuksen muuttamisesta Annettu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 1995 Asetus hyödyllisyysmallioikeudesta annetun asetuksen muuttamisesta Kauppa- ja teollisuusministerin esittelystä muutetaan hyödyllisyysmallioikeudesta 5 päivänä

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN. TOIMIELINTEN PALKKIOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto 10.12.2012 94

JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN. TOIMIELINTEN PALKKIOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto 10.12.2012 94 JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN TOIMIELINTEN PALKKIOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto 10.12.2012 94 1 Sisältö TOIMIELINTEN PALKKIOSÄÄNTÖ... 3 1 Soveltamisala... 3 1 LUKU PALKKIOT... 3 2 Kokouspalkkiot... 3 3 Samana päivänä

Lisätiedot

ITÄ-SUOMEN YLIOPISTON KEKSINTÖOHJESÄÄNTÖ

ITÄ-SUOMEN YLIOPISTON KEKSINTÖOHJESÄÄNTÖ ITÄ-SUOMEN YLIOPISTON KEKSINTÖOHJESÄÄNTÖ 1. Keksintöohjesäännön tarkoitus ja soveltamisala Keksintöohjesäännön tarkoituksena on edistää ja ohjeistaa Itä-Suomen yliopiston (jatkossa yliopisto ) piirissä

Lisätiedot

Ulkoilureitit. Ulkoilureittiin kuuluvaksi sen liitännäisalueena katsotaan ulkoilureitin käyttäjien lepoa ja virkistymistä varten tarvittavat alueet.

Ulkoilureitit. Ulkoilureittiin kuuluvaksi sen liitännäisalueena katsotaan ulkoilureitin käyttäjien lepoa ja virkistymistä varten tarvittavat alueet. Ulkoilulaki 606/73 ULKOILUREITTI Arvo Vitikainen 2016 Ulkoilureitit Jos yleisen ulkoilutoiminnan kannalta on tärkeätä saada johdetuksi ulkoilijain kulkeminen kiinteistön kautta eikä siitä aiheudu huomattavaa

Lisätiedot

Miksi säännöt tulisi uudistaa?

Miksi säännöt tulisi uudistaa? Miksi säännöt tulisi uudistaa? Sisältö 1. Mitä laki sanoo osakaskunnista... 1 2. Lain kanssa ristiriidassa olevat kohdat säännöissä... 2 1) osakaskunnan nimi ja kotipaikka sekä osakaskunnalle kuuluva yhteinen

Lisätiedot

Laki. eurooppalaisesta tilivarojen turvaamismääräysmenettelystä. Soveltamisala

Laki. eurooppalaisesta tilivarojen turvaamismääräysmenettelystä. Soveltamisala Laki eurooppalaisesta tilivarojen turvaamismääräysmenettelystä Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 Soveltamisala Tässä laissa annetaan eurooppalaisen tilivarojen turvaamismääräysmenettelyn käyttöön

Lisätiedot

KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN TUOTTAMISTA KOSKEVA SOPIMUS

KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN TUOTTAMISTA KOSKEVA SOPIMUS KEURUUN KAUPUNKI KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN TUOTTAMISTA KOSKEVA SOPIMUS 1. Osapuolet 1..1Keuruun kaupunki (jäljempänä Kaupunki ) Perusturva / työllisyyspalvelut työllisyyspäällikkö Erja Koivula Multiantie

Lisätiedot

PÄÄKAUPUNKISEUDUN ESISOPIMUS Sivu 1/7 JUNAKALUSTO OY

PÄÄKAUPUNKISEUDUN ESISOPIMUS Sivu 1/7 JUNAKALUSTO OY PÄÄKAUPUNKISEUDUN ESISOPIMUS Sivu 1/7 VR:N OMISTAMAT PÄÄKAUPUNKISEUDUN JUNAKALUSTO OY:N OSAKKEET / ESISOPIMUS OSAKKEIDEN KAUPASTA 1. Sopijapuolet Sopijapuoli / Ostajat: (1) Helsingin kaupunki Osoite: Pohjoisesplanadi

Lisätiedot

A V E R ETÄMYYNNIN ENNAKKOTIEDOT / KOSKEE HELPMEANS-VERKKOKAUPAN ASIAKKAIDEN TOIMEKSIANTOSOPIMUKSIA AVER ASIANAJOTOIMISTO OY

A V E R ETÄMYYNNIN ENNAKKOTIEDOT / KOSKEE HELPMEANS-VERKKOKAUPAN ASIAKKAIDEN TOIMEKSIANTOSOPIMUKSIA AVER ASIANAJOTOIMISTO OY A V E R 1 (5) ETÄMYYNNIN ENNAKKOTIEDOT / KOSKEE HELPMEANS-VERKKOKAUPAN ASIAKKAIDEN TOIMEKSIANTOSOPIMUKSIA 1 Osapuolet 1.1 (jäljempänä asiakas ) 1.2 Aver Asianajotoimisto Oy Fredrikinkatu 25 A 24 00120

Lisätiedot

OSAKASSOPIMUS KOSKIEN GREATER HELSINKI PROMOTION LTD OY - NIMISEN YHTIÖN HALLINTOA

OSAKASSOPIMUS KOSKIEN GREATER HELSINKI PROMOTION LTD OY - NIMISEN YHTIÖN HALLINTOA OSAKASSOPIMUS KOSKIEN GREATER HELSINKI PROMOTION LTD OY - NIMISEN YHTIÖN HALLINTOA Tämä osakassopimus (jäljempänä Sopimus) on solmittu seuraavien osapuolten välillä: 1. Helsingin kaupunki (Y-tunnus 0201256-6),

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 29/2006 vp. Hallituksen esitys laiksi ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain muuttamisesta.

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 29/2006 vp. Hallituksen esitys laiksi ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain muuttamisesta. EDUSKUNNAN VASTAUS 29/2006 vp Hallituksen esitys laiksi ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain muuttamisesta Asia Hallitus on vuoden 2005 valtiopäivillä antanut eduskunnalle esityksensä

Lisätiedot

1. Konserttisali 2. Konserttisalin lämpiö- ja aputilat 3. Taiteilijakahvio

1. Konserttisali 2. Konserttisalin lämpiö- ja aputilat 3. Taiteilijakahvio Salassa pidettävä kohtien 5, 6, 7 ja 8 osalta, JulkL 24 1 mom. 17 ja 20 kohta OSAKASSOPIMUS 1 Osapuolet 1.1 Helsingin kaupunki PL 1, 00099 Helsingin kaupunki Y-tunnus 0201256-6 1.2 Yleisradio Oy Radiokatu

Lisätiedot

HELSINGIN SEUDUN ASIOIMISTULKKIKESKUS OY:N OSAKASSOPIMUS. 1.1. Vantaan kaupunki (1 008 osaketta)

HELSINGIN SEUDUN ASIOIMISTULKKIKESKUS OY:N OSAKASSOPIMUS. 1.1. Vantaan kaupunki (1 008 osaketta) HELSINGIN SEUDUN ASIOIMISTULKKIKESKUS OY:N OSAKASSOPIMUS 1. OSAPUOLET 1.1. Vantaan kaupunki (1 008 osaketta) 1.2. Helsingin kaupunki (1 osake) 1.3. Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä

Lisätiedot

Yleiset toimitusehdot Asiantuntijapalvelut

Yleiset toimitusehdot Asiantuntijapalvelut Asiantuntijapalvelut SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 2 1.1 Soveltaminen... 2 1.2 Työmenetelmät... 2 2 TOIMITTAJAN VELVOLLISUUDET... 2 2.1 Yleistä... 2 2.2 Tiedottaminen palvelun edistymisestä... 2 3 TILAAJAN

Lisätiedot

LAKI SOSIAALITYÖN AMMATILLISEN HENKILÖSTÖN KELPOISUUDESTA YKSITYISISSÄ SOSIAALIPALVELUISSA

LAKI SOSIAALITYÖN AMMATILLISEN HENKILÖSTÖN KELPOISUUDESTA YKSITYISISSÄ SOSIAALIPALVELUISSA PALVELULAITOSTEN TYÖNANTAJAYHDISTYS RY JÄSENKIRJE 11/2005 Tast 20.5.2005 Palvelulaitosten työnantajayhdistys ry:n jäsenyhteisöille LAKI SOSIAALITYÖN AMMATILLISEN HENKILÖSTÖN KELPOISUUDESTA YKSITYISISSÄ

Lisätiedot

OSAKASSOPIMUS Jykes Kiinteistöt Oy

OSAKASSOPIMUS Jykes Kiinteistöt Oy LUONNOS OSAKASSOPIMUS 5.10.2016 Jykes Kiinteistöt Oy 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Osapuolet... 3 2. Sopimuksen tausta ja tarkoitus... 3 3. Yleisvelvoite... 3 4. Yhtiön hallinto ja omistajaohjaus... 3 5. Osakkeiden

Lisätiedot

Laki maakaaren muuttamisesta

Laki maakaaren muuttamisesta LUONNOS 5.10.2015 Rinnakkaistekstit Laki maakaaren muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan maakaaren (540/1995) 6 luvun :n 2 momentti, 9 a luvun 10 :n 2 momentti ja 15 :n 1 momentti, 15

Lisätiedot

Yhtiöjärjestys on hyväksytty varsinaisessa yhtiökokouksessa ja merkitty kaupparekisteriin

Yhtiöjärjestys on hyväksytty varsinaisessa yhtiökokouksessa ja merkitty kaupparekisteriin 1 Yhtiöjärjestys on hyväksytty varsinaisessa yhtiökokouksessa 9.5.2016 ja merkitty kaupparekisteriin 20.5.2016. 1 KÖYLIÖN-SÄKYLÄN SÄHKÖ OY YHTIÖJÄRJESTYS 1 Yhtiön toiminimi on Köyliön-Säkylän Sähkö Oy

Lisätiedot

EV 6/1997 vp- HE 254/1996 vp. Laki. patenttilain muuttamisesta

EV 6/1997 vp- HE 254/1996 vp. Laki. patenttilain muuttamisesta EV 6/1997 vp- HE 254/1996 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi patenttilain muuttamisesta ja eräiksi siihen Iiittyviksi Iaeiksi Eduskunnalle on vuoden 1996 valtiopäivillä annettu hallituksen

Lisätiedot

SOPIMUS ROVANIEMEN KAUPUNGIN HALLINTOPALVELUKESKUKSEN TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINTOPALVELUJA KOSKEVASTA LIIKKEENLUOVUTUKSESTA POLARMON OY:LLE

SOPIMUS ROVANIEMEN KAUPUNGIN HALLINTOPALVELUKESKUKSEN TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINTOPALVELUJA KOSKEVASTA LIIKKEENLUOVUTUKSESTA POLARMON OY:LLE SOPIMUS ROVANIEMEN KAUPUNGIN HALLINTOPALVELUKESKUKSEN TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINTOPALVELUJA KOSKEVASTA LIIKKEENLUOVUTUKSESTA POLARMON OY:LLE SOPIMUS ROVANIEMEN KAUPUNGIN HALLINTOPALVELUKESKUKSEN TALOUS-

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 1 päivänä huhtikuuta 1999 N:o

SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 1 päivänä huhtikuuta 1999 N:o SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1999 Julkaistu Helsingissä 1 päivänä huhtikuuta 1999 N:o 394 417 SISÄLLYS N:o Sivu 394 Laki Itävallan, Suomen ja Ruotsin liittymisestä tuomioistuimen toimivaltaa sekä tuomioiden täytäntöönpanoa

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Apteekkien Työnantajaliitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Apteekkien Työnantajaliitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. APTEEKKIEN TYÖNANTAJALIITON SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Apteekkien Työnantajaliitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. 2

Lisätiedot

MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT. Yleisiä määräyksiä 1

MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT. Yleisiä määräyksiä 1 RHV/1.1.2012 1 (5) MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT Yleisiä määräyksiä 1 Näitä ehtoja sovelletaan maatalousyrittäjän eläkelain (1280/2006) 10 :n mukaan vakuutettuun maatalousyrittäjään ja

Lisätiedot

KIERTO KIRJE KOKO E LM A

KIERTO KIRJE KOKO E LM A POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTO KIRJE KOKO E LM A 1953 N:o 42-43 N:o 42. Kiertokirje posti- ja lennätinlaitoksen virkailijain toimeen ottamista ja toimesta eroamista koskevien ohjeiden D-liitteen

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ. Voimaan 1.1.2013

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ. Voimaan 1.1.2013 LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Voimaan 1.1.2013 1 1 Yleistä Tämän säännön mukaan luottamushenkilölle maksetaan 1. palkkiota luottamustoimen hoitamisesta 2. korvausta luottamustoimen hoitamisesta aiheutuvasta

Lisätiedot

Tekijänoikeussopimukset

Tekijänoikeussopimukset Tekijänoikeussopimukset Virtuaaliamk:n yhteyshenkilöpäivät Helsinki 11.2.2004 Ari Koivumaa ari.koivumaa[at]ulapland.fi 1. Opm:n sopimusmallit sopimus työntekijän kanssa tekijän työ- tai virkatehtävänä

Lisätiedot

OSAKEKAUPPAKIRJA. Lappeenrannan kaupungin. Lappeenrannan Asuntopalvelu Oy:n. välillä. (jäljempänä Kauppakirja )

OSAKEKAUPPAKIRJA. Lappeenrannan kaupungin. Lappeenrannan Asuntopalvelu Oy:n. välillä. (jäljempänä Kauppakirja ) OSAKEKAUPPAKIRJA Lappeenrannan kaupungin ja Lappeenrannan Asuntopalvelu Oy:n välillä (jäljempänä Kauppakirja ) 1. Kaupan osapuolet 1.1 Lappeenrannan Asuntopalvelu Oy (y-tunnus 0433221-3), Valtakatu 44,

Lisätiedot

HE 27/2006 vp. Ehdotetuin säännöksin pantaisiin täytäntöön

HE 27/2006 vp. Ehdotetuin säännöksin pantaisiin täytäntöön HE 27/2006 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi palkkaturvalain ja merimiesten palkkaturvalain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan lisättäviksi palkkaturvalakiin

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 88/2003 vp

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 88/2003 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 88/2003 vp Hallituksen esitys laeiksi perusopetuslain, opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain sekä lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain

Lisätiedot

KEMIN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA. Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 24.1. 2005 11

KEMIN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA. Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 24.1. 2005 11 Luottamushenkilöiden palkkio- ja matkustussääntö 1(5) KEMIN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ 1.1.2005 ALKAEN Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 24.1. 2005 11 Muutos KV 28.8.2006

Lisätiedot

1) Savonlinnan kaupunki, y-tunnus: (jäljempänä Kaupunki),

1) Savonlinnan kaupunki, y-tunnus: (jäljempänä Kaupunki), OSAKASSOPIMUS Sopijapuolet 1) Savonlinnan kaupunki, y-tunnus: (jäljempänä Kaupunki), 2) Savonlinnan Seudun Nuorisotoiminnan Tuki ry, y-tunnus: 1446495-7 (jäljempänä NT) Määritelmät Tässä sopimuksessa tarkoitetaan

Lisätiedot

Viveca Still OTT, tekijänoikeusneuvos

Viveca Still OTT, tekijänoikeusneuvos Tekijänoikeudet sopimustutkimuksessa Esityksessä esitetyt kannat ja tulkinnat perustuvat virkamiehen omaan käsitykseen ja tulkintaan Suomen oikeusjärjestelmästä Viveca Still OTT, tekijänoikeusneuvos Korkeakoulussa

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET 2006 Julkaistu Helsingissä 30 päivänä lokakuuta 2006 N:o 78 81 SISÄLLYS N:o Sivu 78 Laki Viron kanssa tehdyn sosiaaliturvasopimuksen

Lisätiedot

Päätös. Laki. työsopimuslain 4 luvun muuttamisesta

Päätös. Laki. työsopimuslain 4 luvun muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 59/2006 vp Hallituksen esitys laeiksi työsopimuslain 4 luvun ja merimieslain muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi työsopimuslain 4 luvun ja merimieslain

Lisätiedot

Yleisradion. digisopimus 14.6.2007

Yleisradion. digisopimus 14.6.2007 1 Yleisradion digisopimus 14.6.2007 2 SOPIMUS 14.6.2007 1. Soveltamisala Tätä sopimusta sovelletaan Yleisradion ja allekirjoittajajärjestöjen välillä solmitun Yhtyneet-sopimuksen piirissä tehtyyn suojattuun

Lisätiedot

VAPO OY:N YHTIÖJÄRJESTYS

VAPO OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 VAPO OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 Yhtiön nimi on Vapo Oy ja kotipaikka Jyväskylän kaupunki. 2 Yhtiön toimialana on harjoittaa turveteollisuutta, mekaanista metsäteollisuutta, energian, kasvualustojen ja turvejalosteiden

Lisätiedot

Eurooppalaiset menettelysäännöt sovittelijoille

Eurooppalaiset menettelysäännöt sovittelijoille FI FI FI Eurooppalaiset menettelysäännöt sovittelijoille Näissä menettelysäännöissä vahvistetaan periaatteita, joita yksittäiset sovittelijat voivat halutessaan noudattaa omalla vastuullaan. Sovittelijat

Lisätiedot

Hallitus on vuoden 2000 valtiopäivillä antanut eduskunnalle esityksensä tuomarin esteellisyyttä koskevaksi lainsäädännöksi (HE 78/2000 vp).

Hallitus on vuoden 2000 valtiopäivillä antanut eduskunnalle esityksensä tuomarin esteellisyyttä koskevaksi lainsäädännöksi (HE 78/2000 vp). Hallitus on vuoden 2000 valtiopäivillä antanut eduskunnalle esityksensä tuomarin esteellisyyttä koskevaksi lainsäädännöksi (HE 78/2000 vp). Lakivaliokunta on antanut asiasta mietinnön (LaVM 6/2001 vp).

Lisätiedot

ASUNTO-OSAKEHUONEISTOSSA TEHTÄVÄSTÄ KUNNOSSAPITO- JA MUUTOSTYÖSTÄ ILMOITUS

ASUNTO-OSAKEHUONEISTOSSA TEHTÄVÄSTÄ KUNNOSSAPITO- JA MUUTOSTYÖSTÄ ILMOITUS ASUNTO-OSAKEHUONEISTOSSA TEHTÄVÄSTÄ KUNNOSSAPITO- JA MUUTOSTYÖSTÄ ILMOITUS Sivu 1/2 TALOYHTIÖ Asunto-osakeyhtiön nimi ja osoite Huoneiston numero OSAKAS Huoneiston osakkeenomistajan nimi ja puhelinnumero

Lisätiedot

LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE /118

LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE /118 LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE 17.1.1991/118 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1. (19.12.2008/996) 1 Maatalousyrittäjän eläkelaissa (1280/2006)

Lisätiedot

YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON OHJESÄÄNTÖ. Hyväksytty Porin seurakuntien yhteisessä kirkkovaltuustossa /36

YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON OHJESÄÄNTÖ. Hyväksytty Porin seurakuntien yhteisessä kirkkovaltuustossa /36 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON OHJESÄÄNTÖ Hyväksytty Porin seurakuntien yhteisessä kirkkovaltuustossa 13.9.2006/36 Vahvistettu Turun arkkihiippakunnan tuomiokapitulissa 15.11.2006 1 LUKU Kokoonpano 1 Yhteiseen

Lisätiedot

Laki. tuomioistuinharjoittelusta. Soveltamisala. Tuomioistuinharjoittelun sisältö

Laki. tuomioistuinharjoittelusta. Soveltamisala. Tuomioistuinharjoittelun sisältö Laki Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: tuomioistuinharjoittelusta 1 Soveltamisala Sen lisäksi mitä tässä laissa säädetään, käräjänotaarista säädetään tuomioistuinlaissa ( / ). Käräjänotaarin velvollisuuksiin

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 5 päivänä toukokuuta 2011. 394/2011 Laki. riita-asioiden sovittelusta ja sovinnon vahvistamisesta yleisissä tuomioistuimissa

Julkaistu Helsingissä 5 päivänä toukokuuta 2011. 394/2011 Laki. riita-asioiden sovittelusta ja sovinnon vahvistamisesta yleisissä tuomioistuimissa SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 5 päivänä toukokuuta 2011 394/2011 Laki riita-asioiden sovittelusta ja sovinnon vahvistamisesta yleisissä tuomioistuimissa Annettu Helsingissä 29 päivänä huhtikuuta

Lisätiedot

Vapaaehtoisen MATA-työtapaturmavakuutuksen

Vapaaehtoisen MATA-työtapaturmavakuutuksen Vapaaehtoisen MATA-työtapaturmavakuutuksen vakuutusehdot Vakuuttavaa hyvinvointia Mela Nämä vakuutusehdot koskevat maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain 21 :n 1 momentin mukaista vapaaehtoista työtapaturmavakuutusta.

Lisätiedot

S ÄÄ N N ÖT. Kalastuskunnan osakkaalla on valta luovuttaa toiselle henkilölle oikeutensa kalastaa

S ÄÄ N N ÖT. Kalastuskunnan osakkaalla on valta luovuttaa toiselle henkilölle oikeutensa kalastaa Heinolan maalaiskunnan Siltasen kalastuskunnan S ÄÄ N N ÖT Siltasen jakokunnan yhteinen kalavesi sijaitsee Ala-Rääveli ja Imjärvi-nimisissä järvissä ja on pinta-alaltaan noin 170 hehtaaria. Sanotun kalaveden

Lisätiedot

Hallintosääntö. Kokous- ja palkkiosääntö

Hallintosääntö. Kokous- ja palkkiosääntö Hallintosääntö Kokous- ja palkkiosääntö 1 KOKOUS- JA PALKKIOSÄÄNTÖ Yhtymävaltuusto hyväksynyt 5.6.2013 1 Soveltamisala Luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota luottamustoimen hoitamisesta, korvausta

Lisätiedot

SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT

SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Sporticus ry. Yhdistyksen kotipaikka on Jyväskylän kaupunki. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja valvoa jäsentensä opiskelumahdollisuuksia ja ammatillisia

Lisätiedot

Päätös. Laki. työttömyysturvalain muuttamisesta

Päätös. Laki. työttömyysturvalain muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 167/2006 vp Hallituksen esitys laiksi työttömyysturvalain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laiksi työttömyysturvalain

Lisätiedot

HE 12/2000 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 12/2000 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 2/2000 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle valtion erityisrahoitusyhtiön luotto- ja takaustoiminnasta annetun lain ja 8 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET 2002 Julkaistu Helsingissä 13 päivänä marraskuuta 2002 N:o 96 98 SISÄLLYS N:o Sivu 96 Laki Pohjoismaiden välillä valtioiden eläkejärjestelmien

Lisätiedot

Toimintojen luovutuspäivä on kello 00:00:01 ( Luovutushetki ).

Toimintojen luovutuspäivä on kello 00:00:01 ( Luovutushetki ). LUOVUTUSSOPIMUS 1 LUOVUTTAJA Wirma Lappeenranta Oy (jäljempänä Yhtiö ) Y-tunnus: 1565217-5 Laserkatu 6 53850 Lappeenranta 2 LUOVUTUKSENSAAJA Lappeenrannan kaupunki (jäljempänä Kaupunki ) Y-tunnus 0162193-3

Lisätiedot

Laki. kansalaisuuslain muuttamisesta

Laki. kansalaisuuslain muuttamisesta Annettu Helsingissä 9 päivänä marraskuuta 2007 Eduskunnan päätöksen mukaisesti Laki kansalaisuuslain muuttamisesta muutetaan 16 päivänä toukokuuta 2003 annetun kansalaisuuslain (359/2003) 3, 25 :n 3 momentti,

Lisätiedot

YHTEISTOIMINNAN JA TYÖSUOJELUN JÄRJESTÄMINEN ITÄ-SAVON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄSSÄ 1.1.2014 ALKAEN

YHTEISTOIMINNAN JA TYÖSUOJELUN JÄRJESTÄMINEN ITÄ-SAVON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄSSÄ 1.1.2014 ALKAEN 2 1. YHTEISTOIMINNAN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT Yhteistoiminnan taustaa Yhtymähallituksen päätös 21.6.2006/ 82 vanha sopimus irtisanottiin 31.7.2007 tilalle valtakunnallinen yhteistoimintalaki 2007 / 449

Lisätiedot

VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS

VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS VIRKAMIESLAUTAKUNTA ASIA 36/2010 VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS Päätös nro 37/2012 8.6.2012 Asia Korvausvaatimus Korvausvaatimuksen tekijä A, vahtimestari Virasto Korkeakoulu Korvausvaatimus Korkeakoulu on

Lisätiedot

IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA LUONNOS

IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA LUONNOS 20.4.2015 IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA 1 1.1 SOVELTAMINEN Näitä erityisehtoja sovelletaan ohjelmistojen tai niiden osien toimituksiin ketterien

Lisätiedot

eq Oyj OPTIO-OHJELMA 2015

eq Oyj OPTIO-OHJELMA 2015 eq Oyj OPTIO-OHJELMA 2015 Varsinaisen yhtiökokouksen 25.3.2015 antaman valtuutuksen nojalla hallitus on päättänyt antaa hallituksen nimeämille eq-konsernin avainhenkilöille yhteensä enintään 2 000 000

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 1367. Laki. nimikirjalain 4 ja 9 :n muuttamisesta. Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1999

SISÄLLYS. N:o 1367. Laki. nimikirjalain 4 ja 9 :n muuttamisesta. Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1999 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1999 Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 1999 N:o 1367 1378 SISÄLLYS N:o Sivu 1367 Laki nimikirjalain 4 ja 9 :n muuttamisesta... 3631 1368 Laki kansaneläkelain muuttamisesta...

Lisätiedot

JOHDANTOLUKU. 1 artikla. Täydentävä luonne I LUKU SOVITTELULAUTAKUNTA. 2 artikla. Perustaminen

JOHDANTOLUKU. 1 artikla. Täydentävä luonne I LUKU SOVITTELULAUTAKUNTA. 2 artikla. Perustaminen L 179/72 EUROOPAN KESKUSPANKIN ASETUS (EU) N:o 673/2014, annettu 2 päivänä kesäkuuta 2014, sovittelulautakunnan perustamisesta ja sen työjärjestyksestä (EKP/2014/26) EUROOPAN KESKUSPANKIN NEUVOSTO, joka

Lisätiedot

Valvonta ja pakkokeinot. Turun alueen rakennustarkastajat ry:n koulutus / Hallintojohtaja Harri Lehtinen / Turun kristillinen opisto 5.9.

Valvonta ja pakkokeinot. Turun alueen rakennustarkastajat ry:n koulutus / Hallintojohtaja Harri Lehtinen / Turun kristillinen opisto 5.9. Valvonta ja pakkokeinot Turun alueen rakennustarkastajat ry:n koulutus / Hallintojohtaja Harri Lehtinen / Turun kristillinen opisto 5.9.2017 MRL 24 luku Pakkokeinot ja seuraamukset Rakennustyön keskeyttäminen

Lisätiedot

Henkivakuutussopimusten ehtojen muuttaminen vahinkokehityksen tai korkotason muutoksen johdosta

Henkivakuutussopimusten ehtojen muuttaminen vahinkokehityksen tai korkotason muutoksen johdosta Kannanotto 1/2013 1 (5) Henkivakuutussopimusten ehtojen muuttaminen vahinkokehityksen tai korkotason muutoksen johdosta 1 Yleistä 2 Säädöstausta Henkivakuutusyhtiöt solmivat asiakkaidensa kanssa pääsääntöisesti

Lisätiedot

Lähiomaisen tai muun läheisen tai laillisen edustajan määritteleminen

Lähiomaisen tai muun läheisen tai laillisen edustajan määritteleminen Lähiomaisen tai muun läheisen tai laillisen edustajan määritteleminen 16.10.2007 Tutkimusasiamies Jari-Pekka Tuominen VSSHP/TUKIJA Lääketieteellisen tutkimuksen osalta taustalla lääketutkimusdirektiivi

Lisätiedot

Laki. julkisen hallinnon yhteispalvelusta annetun lain muuttamisesta

Laki. julkisen hallinnon yhteispalvelusta annetun lain muuttamisesta Laki julkisen hallinnon yhteispalvelusta annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan julkisen hallinnon yhteispalvelusta annetun lain (223/2007) 2 8, 10 ja 10 a, sellaisina kuin

Lisätiedot

REVOLUTION-LISENSSISOPIMUS

REVOLUTION-LISENSSISOPIMUS Lisenssisopimus 1 (5) REVOLUTION-LISENSSISOPIMUS 1 OSAPUOLET Tämä lisenssisopimus ( Sopimus ) on tehty seuraavien osapuolten välillä: 1. Trainer4You Revolution Oy, y-tunnus 2623516 6, Suomessa rekisteröity

Lisätiedot

RAUMAN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ

RAUMAN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ RAUMAN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 7.3.2016 Voimaantulopäivä 1.4.2016 Soveltamisala 1 Luottamushenkilölle suoritetaan palkkiota luottamustoimen

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 91/2012 vp

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 91/2012 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 91/2012 vp Hallituksen esitys eduskunnalle tutkintavankeuden vaihtoehtona määrättyjä valvontatoimia koskevan puitepäätöksen kansallista täytäntöönpanoa ja soveltamista koskevaksi lainsäädännöksi

Lisätiedot

MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT. Yleisiä määräyksiä 1

MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT. Yleisiä määräyksiä 1 RHV/1.1.2017 1 (5) MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT Yleisiä määräyksiä 1 Näitä ehtoja sovelletaan maatalousyrittäjän eläkelain (1280/2006) 10 :n mukaan vakuutettuun maatalousyrittäjään ja

Lisätiedot

Kv 26.1.2009 Liite nro 1 LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ 13.1.2009

Kv 26.1.2009 Liite nro 1 LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ 13.1.2009 Kv 26.1.2009 Liite nro 1 LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ 13.1.2009 1 1 Yleistä Tämän säännön mukaan luottamushenkilölle maksetaan 1. palkkiota luottamustoimen hoitamisesta 2. korvausta luottamustoimen

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 52/2010 vp. Hallituksen esitys laeiksi oikeudenkäymiskaaren ja oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain muuttamisesta

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 52/2010 vp. Hallituksen esitys laeiksi oikeudenkäymiskaaren ja oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 52/2010 vp Hallituksen esitys laeiksi oikeudenkäymiskaaren ja oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain muuttamisesta Asia Hallitus on vuoden 2009 valtiopäivillä antanut eduskunnalle

Lisätiedot

Valtion työmarkkinalaitos ja pääsopijajärjestöt ovat 7.11.2013 uudistaneet valtion virka- ja työehtosopimukset sopimuskaudelle 2014-2017.

Valtion työmarkkinalaitos ja pääsopijajärjestöt ovat 7.11.2013 uudistaneet valtion virka- ja työehtosopimukset sopimuskaudelle 2014-2017. Suomen ympäristökeskuksen ja Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry:n, Palkansaajajärjestö Pardia ry:n sekä Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry:n välinen TYÖEHTOSOPIMUS 29.2.2008

Lisätiedot

SOPIMUS TILOJEN VUOKRAUKSESSA NOUDATETTAVISTA YLEISISTÄ PERIAATTEISTA. 1.4 Kauniaisten kaupunki Kauniaistentie 10, 02700 Kauniainen

SOPIMUS TILOJEN VUOKRAUKSESSA NOUDATETTAVISTA YLEISISTÄ PERIAATTEISTA. 1.4 Kauniaisten kaupunki Kauniaistentie 10, 02700 Kauniainen SOPIMUS TILOJEN VUOKRAUKSESSA NOUDATETTAVISTA YLEISISTÄ PERIAATTEISTA 1 Osapuolet 1.1 Helsingin kaupunki PL 1, 00099 Helsingin kaupunki 1.2 Espoon kaupunki PL 5, 02771 Espoo 1.3 Vantaan kaupunki Asematie

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTON YLEISOHJEET JÄLKI-ILMOITUKSEN TEKE- MISESTÄ VUODEN 2011 EDUSKUNTAVAALEISSA

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTON YLEISOHJEET JÄLKI-ILMOITUKSEN TEKE- MISESTÄ VUODEN 2011 EDUSKUNTAVAALEISSA Valtiontalouden tarkastusvirasto OHJE 1 (4) Dnro 394/40/2011 20.12.2011 Voimaantulo- ja voimassaoloaika: 1.1.2012 toistaiseksi. Sovelletaan 17.4.2011 pidettyjen eduskuntavaalien jälki-ilmoituksen tekemiseen

Lisätiedot

P A L K K I O S Ä Ä N T Ö

P A L K K I O S Ä Ä N T Ö 1 SUONENJOEN KAUPUNKI P A L K K I O S Ä Ä N T Ö Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 12.06.2017 67 Voimaantulo: 1.6.2017 1 Soveltamisala Tätä sääntöä sovelletaan kaupungin luottamustehtävissä toimiviin henkilöihin

Lisätiedot

Yhtiöllä on peruspääomana takuupääoma ja pohjarahasto.

Yhtiöllä on peruspääomana takuupääoma ja pohjarahasto. YHTIÖJÄRJESTYS 2015 YHTIÖJÄRJESTYS 2 (7) 1 Yhtiön toiminimi ja kotipaikka 2 Yhtiön toimiala Yhtiön toiminimi on Valion Keskinäinen Vakuutusyhtiö, ja sen kotipaikka Helsinki. Yhtiön toiminta käsittää Euroopan

Lisätiedot