OPAS ALOITTAVILLE JA KASVAVILLE BIOALAN YRITYKSILLE

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OPAS ALOITTAVILLE JA KASVAVILLE BIOALAN YRITYKSILLE"

Transkriptio

1 OPAS ALOITTAVILLE JA KASVAVILLE BIOALAN YRITYKSILLE Työsuhdekeksintöjä koskevan ohjesäännön laatimiseksi (Kesäkuu 2000) Rev. Tammikuu 2001

2 Lukijalle Keksintötoiminta on osa yrityksen innovaatiopolitiikkaa ja liiketoimintaa. Työsuhdekeksintöihin liittyvät oikeudelliset seikat ovat olennaisen tärkeitä yrityksen toiminnassa. Suomalaisen bioteknisen teollisuuden piirissä on ollut selkeä tarve työsuhdekeksintöjä koskevan oppaan laatimiseksi erityisesti pienille aloittaville ja kasvaville yrityksille. Tämän oppaan tarkoituksena on osaltaan toimia apuna alan keksintötoiminnan selkeyttämisessä ja organisoinnissa. Opas ei ole Suomen Bioteollisuuden virallinen kanta, eikä sitä ole tarkoitettu suoraksi malliksi. Oppaan tarkoituksena on toimia apua antavana peruskehyksenä, joka on sovitettava kunkin yrityksen omaan liiketoimintaan. Tavoitteena on auttaa yritystä oman ohjesäännön laatimisessa. Oppaassa on huomioitu voimaan astunut työsuhdekeksintölain muutos (L /1078 HE: 147/2000). Oppaasta on laadittu myös englanninkielinen versio. Oppaan on laatinut Suomen Bioteollisuuden piirissä toiminut työryhmä. Helsingissä 10. tammikuuta 2001 Työryhmä: Toimitusjohtaja, VT Sari Isokorpi KHT Johan Kronberg Toimitusjohtaja Kauko Kurkela Johtaja Hannele Kuusi Toimitusjohtaja Pekka Sillanaukee Suomen Videokeskus Oy SVH PricewaterhouseCoopers Oy Oy Contral Pharma Ltd. Suomen Bioteollisuus Oy Finnish Immunotechnology Ltd. Tilaukset: Suomen Bioteollisuus, PL 4, Helsinki, puh. (09) , fax (09) Sähköposti: 2

3 Sisältö sivu A. Kommenttiosa JOHDANTO SOVELTAMISALA Keitä ohjesääntö koskee Ohjesäännön voimaansaattaminen KEKSINTÖILMOITUS OIKEUKSIEN OTTAMINEN PATENTIT KORVAUSPERUSTEET YLEISTÄ Työsuhdekeksintölautakunta Lainsäädäntö Yhteystietoja... 7 B. Malli työsuhdekeksintöjä koskevaksi ohjesäännöksi... 8 C. Liitteet Laki oikeudesta työntekijän tekemiin keksintöihin ( /656 siihen tehtyine muutoksineen) Malli keksintöilmoitukseksi Esimerkki käyttökorvauksen laskemiseksi Kirjallisuutta

4 A. Kommenttiosa 1. Johdanto Biotekninen teollisuus Suomessa on voimakkaasti kehittyvä teollisuuden ala, jonka vahvuuksia ovat korkeatasoinen osaaminen ja tutkimus. Alalla toimii tällä hetkellä runsaat 100 yritystä. Näistä yli puolet on hyvinvointiin keskittyviä yrityksiä, jotka kehittävät lääkkeitä, diagnostiikkaa, terveysvaikutteisia elintarvikkeita ja biomateriaaleja tai jotka tarjoavat alan tutkimusta ja palveluja. Leimaa-antavaa on uusien innovatiivisten yritysten suuri ja yhä kasvava määrä. Immateriaalioikeudet (aineeton omaisuus) ovat alan kasvuyritykselle tärkeitä ja usein merkittävin omaisuuserä. Keksintötoiminta on osa yrityksen innovaatiopolitiikkaa ja liiketoimintaa. Työsuhdekeksintöihin liittyvät oikeudelliset seikat ovat olennainen osa immateriaaliomaisuuden hoitoa. Hyvin organisoitu toiminta tulee tärkeäksi viimeistään yhtiön hakiessa ulkopuolista rahoitusta ja/tai yhteistyökumppania. On tärkeää, että työnantaja on jatkuvasti ajan tasalla yrityksessä tapahtuvasta innovaatiotoiminnasta ja siinä kehittyvistä keksinnöistä. Tämän takaamiseksi on suositeltavaa, että yrityksellä on systemaattinen ja ajan tasalla oleva projektiseurantajärjestelmä. Tämän oppaan tarkoituksena on osaltaan toimia apuna alan keksintötoiminnan selkeyttämisessä ja organisoinnissa erityisesti aloittaville ja kasvaville yrityksille. Keksintötoimintaa suunniteltaessa tulee kiinnittää huomiota myös mm. verotuskysymyksiin. Näitä ei erikseen käsitellä tässä oppaassa. Työsuhteessa syntyneitä, työntekijän tekemiä keksintöjä koskee Suomessa laki oikeudesta työntekijän tekemiin keksintöihin ( /656 siihen tehtyine muutoksineen, ns. työsuhdekeksintölaki, oppaan liitteenä 1). Laki koskee vain sellaisia keksintöjä, jotka ovat patentoitavissa Suomessa. Laki määrittää työnantajan oikeuden keksintöihin ja keksijän oikeuden saada kohtuullinen korvaus. Työsuhdekeksintölaki on pääosin tahdonvaltainen eli monia sen säännöksiä sovelletaan vain, jos työnantaja ja työntekijä eivät ole muuta sopineet. On kuitenkin huomattava, että työntekijän oikeutta kohtuulliseen korvaukseen ei voida syrjäyttää sopimuksin, jotka on solmittu ennen keksinnön syntymistä. Kohtuullisen korvauksen määrästä lain sanamuoto ei anna tarkempaa ohjetta. On suositeltavaa, että alan yritykset laativat itselleen oman työsuhdekeksintöohjesäännön osaksi toimintaansa. Tässä oppaassa esitellään malli työsuhdekeksintöjä koskevaksi ohjesäännöksi. Malli on tarkoitettu peruskehykseksi, josta yritys voi kehittää omaan liiketoimintaansa soveltuvan ohjeen. Työsuhdekeksintöjä koskeva ohjesääntö toimii myös välineenä innovatiivisen organisaatiokulttuurin luomisessa yritykseen. Ohjesäännön soveltaminen takaa tämän lisäksi työntekijälle/keksijälle asianmukaisen korvauksen ja tunnustuksen. Myös yrityskaupan ja yrityksen rahoitusratkaisujen yhteydessä on syytä käydä läpi työsuhdekeksintöihin liittyvät seikat. On tärkeää, että yritykset käyvät huolellisesti ohjesäännön läpi ennen sen käyttöönottoa ottaen huomioon omaan liiketoimintaansa liittyvät erityispiirteet. Ulkopuolisen asiantuntija-avun käyttäminen on suositeltavaa. Työsuhdekeksintöasioita hoitavan henkilön ja tämän varahenkilön nimeäminen yrityksessä on tärkeää. Tehtävä voi olla oman toimen ohella hoidettava. 4

5 2. Soveltamisala 2.1 Keitä ohjesääntö koskee Työnantaja Työntekijä Toimitusjohtaja **) Hallituksen jäsenet **) Osakas **) Muut kuin työsuhteessa olevat Yliopistotutkijat Yliopistojen tutkimuspalvelut Työnantajalla tarkoitetaan tässä Suomessa toimivaa yritystä, johon keksijällä on työsuhde.työnantajaan rinnastetaan työsuhdekeksintöasioissa työnantajan kanssa samaan konserniin kuuluvat yritykset *). Työntekijällä tarkoitetaan henkilöä, joka on työsuhteessa työnantajaan. Ulkomailla työskentelevään sovelletaan usein samaa sopimusmenettelyä kuin Suomessa työskentelevän kanssa. Tapauskohtaisesti on kuitenkin syytä varmistaa, että menettely ei ole ristiriidassa kyseisen maan lainsäädännön kanssa. Yrityksen toimitusjohtajaan on hyvä harkita työsuhdekeksintöohjesäännön soveltamista samalla tavoin kuin työntekijöihin. Asiasta voidaan sopia toimitusjohtajasopimuksen yhteydessä. Yrityksen hallituksen jäseniin on hyvä harkita työsuhdekeksintöohjesäännön soveltamista silloin kun hallituksen jäsen tekee keksinnön, joka on selkeästi syntynyt ao. yrityksen toimintaan liittyen. Asiasta voidaan sopia esimerkiksi hallituksen kokouksessa kaikkien hallituksen jäsenten yksimielisellä päätöksellä. Yrityksen osakkaisiin on hyvä harkita työsuhdekeksintöohjesäännön soveltamista. Asiasta voidaan sopia osakassopimuksessa. Ohjesääntöä suositellaan sovellettavaksi myös muiden kuin työsuhteessa olevien henkilöiden tekemiin keksintöihin (esimerkiksi kun keksijä on palkkioperustainen asiantuntija tai konsultti, tai keksijä toimii jonkun yrityksen lukuun). Erillisellä sopimuksella tulee huolehtia siitä, että ulkopuolisen kanssa tehtävä sopimuskokonaisuus on huolellisesti linjattu. Työsuhdekeksintölakia ei sovelleta yliopistotutkijoihin, jolloin erillisen sopimuksen tekeminen on erityisen tärkeää. Mikäli yliopistotutkija on suorassa työsuhteessa yritykseen, suositellaan ohjesääntö liitettäväksi osaksi työsopimusta. Mikäli yritys on tilannut yliopistolta tutkimuksen/työn, ja tutkija ei ole työsuhteessa yritykseen, suositellaan, että yritys sopii yliopistotutkijan kanssa mahdollisen keksinnön kohdalla yrityksen työsuhdekeksintöohjesäännön soveltamisesta. Mikäli yritys ei pääse sopimukseen yliopistotutkijan kanssa työsuhdekeksintöohjesäännön soveltamisesta, tulee sen pyrkiä tutkijan kanssa muuhun kirjalliseen sopimukseen mahdollisen keksinnön varalta. Sopimukset yliopiston ja tutkijan kanssa keksintöjen omistuksesta ja oikeuksista on syytä tehdä heti yhteistyön alussa. Sopimuksissa yliopiston ja tutkijoiden kanssa tulee todeta, että mahdolliseen patenttiin liittyvät oikeudet tulevat yritykselle. Yrityksen suositellaan huolehtivan siitä, että yliopisto ja keksijä saavat tehdyn patentin tuoman tieteellisen meriitin. Yliopiston osalta tämä tarkoittaa lähinnä oikeutta kirjata patentti yliopistossa tehtyjen patenttien luetteloon ja keksijän osalta tutkimuksen ja sen tulosten julkaisemista. Mikäli sovitaan, että tutkimustulos julkaistaan, on huolehdittava siitä, että patentti haetaan ennen julkaisemista. *) Huom. Jos konsernin yritysten toimialat poikkeavat olennaisesti toisistaan, tulee kiinnittää huomiota 5 :n 2 momenttiin ja työntekijöiden informointiin poikkeavista toimialoista. **) Huom. Räätälöitävä aina yrityksen mukaan. Tässä tarkoitetaan pieniä, ei listautuneita yrityksiä. 5

6 Valtion tutkimuslaitokset Oikeus valtion tutkimuslaitosten palveluksessa olevien tutkijoiden tekemiin keksintöihin on pääsääntöisesti tutkimuslaitoksella. Yrityksen tulee varmistaa, että tutkimuslaitoksen palveluksessa olevalla henkilöllä on oikeus siellä syntyviin keksintöihin, jos yritys tekee hänen kanssaan suoran sopimuksen keksintöjen hyödyntämisestä. Muussa tapauksessa on asiasta sovittava tutkimuslaitoksen kanssa. Yrityksen tulee perehtyä huolellisesti kaikkiin tutkimuslaitosten kanssa solmimiensa sopimusten ehtoihin, myös niihin liittyviin yleisiin sopimusehtoihin, joissa on usein työsuhdekeksintöihin liittyviä mainintoja. 2.2 Ohjesäännön voimaansaattaminen Ohjesäännön noudattamisesta sovitaan työsopimuksessa Ohjesäännön muuttuessa Hyvä lähtökohta keksintöohjesäännön voimaansaattamisessa on, että työnantajan ja työntekijän välisessä työsopimuksessa on ehto sitoutumisesta yrityksen ohjesääntöön. Kopio kulloinkin voimassa olevasta ohjesäännöstä liitetään työsopimukseen. Työsuhdekeksintöohjesääntö ja maininta sen soveltamisesta liitetään myös osaksi henkilöstöhallinnon dokumentteja. On suositeltavaa, että ennen keksintöohjesäännön voimaan saattamista se käsitellään yhtiön virallisissa elimissä ja saatetaan tämän jälkeen kaikkien työntekijöiden tietoon. Siinä tapauksessa, että työsuhdekeksintöohjesääntö otetaan uutena käytäntöön jo toiminnassa olevaan yritykseen, lisätään ohjesääntö ja maininta sen soveltamisesta hallinnon dokumentteihin. On hyvä huolehtia siitä, että kaikki työntekijät sitoutuvat kirjallisesti ohjesääntöön. Yrityksen on huolehdittava siitä, että työsuhdekeksintöohjesääntö on aina ajan tasalla. Muutokset käsitellään aina yrityksen virallisissa elimissä. Uusittu ohjesääntö saatetaan koko henkilöstön tietoon. 3. Keksintöilmoitus Keksinnön tekijä on velvollinen viipymättä antamaan lomakkeella ilmoituksen keksinnöstään patenttiasioita hoitavalle henkilölle sekä lähimmälle esimiehelleen, tutkimusjohtajalle tai toimitusjohtajalle. Vastaanottaja allekirjoittaa lomakkeen ja merkitsee siihen vastaanottopäivämäärän. 4. Oikeuksien ottaminen Työsuhdekeksintölain 4 määrittää työnantajan oikeuden työntekijän tekemiin keksintöihin. Ilmoitusaika Keksijän nimeäminen Työnantaja voi halutessaan ilmoittaa keksijälle oikeuden ottamisesta keksintöön aikaisemminkin kuin 4 kuukauden kuluttua keksintöilmoituksen vastaanottamisesta. Yrityksen tulee huolehtia siitä, että keksijä saa tunnustuksen tekemästään keksinnöstä. Suomen patenttilain mukaan keksijän nimi mainitaan aina patentissa voimaan astuneen uuden lain mukaan otetaan keksijän koko konsernin piirissä hankkimat kokemukset huomioon arvioitaessa, onko keksintö syntynyt olennaisesti käyttämällä hyväksi työnantajan yrityksessä saavutettuja kokemuksia. 6

7 5. Patentit Saatuaan oikeudet keksintöön, on yrityksellä oikeus päättää missä maassa ja minkälaista patenttia yritys keksinnölle hakee. Konsernisäännön mukaan voidaan konsernin sisällä päättää, minkä konserniyrityksen nimiin patenttia haetaan. Työntekijällä on työsuhdekeksintölainsäädännön mukaan oikeus omalla kustannuksellaan hakea keksinnölleen patenttia Suomessa siihen saakka, kunnes työnantaja on päättänyt ottaa oikeudet keksintöön. Keksijä on velvollinen ilmoittamaan etukäteen kirjallisesti työnantajalle, mikäli hän aikoo hakea keksinnölle patenttia. Tämä ilmoitus on annettava vähintään kuukausi ennen patenttihakemuksen jättämistä. 6. Korvausperusteet Korvausperusteita ja korvauksen suuruutta on käsitelty tämän oppaan osassa B: Malli työsuhdekeksintöjä koskevaksi ohjesäännöksi sekä liitteessä 3. Mallissa esitetyt ehdotukset korvaussummiksi ovat viitteellisiä ja riippuvaisia kunkin yrityksen liiketoiminnasta sekä siinä syntyvien keksintöjen merkityksestä yritykselle. 7. Yleistä 7.1 Työsuhdekeksintölautakunta Mikäli yhteisymmärrystä työntekijän ja työnantajan välillä työsuhdekeksintölain soveltamista koskevissa asioissa ei synny, työntekijä tai yritys voivat viedä asian Työsuhdekeksintölautakunnan käsiteltäväksi. Lautakunnan päätökset eivät ole sitovia, kuten tuomioistuimen päätökset, vaan suosituksia. Lautakunta voi kuitenkin toimia myös välimiesoikeutena, mikäli osapuolet ovat yhdessä etukäteen tällaisesta menettelystä sopineet. 7.2 Lainsäädäntö Työsuhdekeksinnöistä säädetään laissa oikeudesta työntekijän tekemiin keksintöihin (Työsuhdekeksintölaki). Työnantajan on syytä seurata mahdollisia lainsäädännön muutoksia ja niiden vaikutusta työsuhdekeksintöohjesääntöön sekä tehtyihin sopimuksiin. 7.3 Yhteystietoja Työsuhdekeksintölautakunta/ Anna-Liisa Heiman Kauppa- ja teollisuusministeriö PL VALTIONEUVOSTO Puh. (09) Fax (09) Sähköposti: Suomen Bioteollisuus Finnish Bioindustries FIB PL Helsinki Puh. (09) Fax (09) Sähköposti: Teollis- ja tekijänoikeuksiin liittyvää neuvontaa yrityksille: Lainopillinen asiamies Ella Mikkola Teollisuus ja Työnantajat PL Helsinki Puh. (09) Fax (09) Sähköposti: 7

8 B. Malli työsuhdekeksintöjä koskevaksi ohjesäännöksi Huom. Kyseessä on malli, joka on tarkoitettu muokattavaksi kunkin yrityksen erityispiirteiden mukaisesti. TYÖSUHDEKEKSINTÖOHJESÄÄNTÖ 1. Soveltamisala Tätä ohjesääntöä sovelletaan kaikkiin [yrityksen nimi, myöhemmin Yritys ] palveluksessa olevien työntekijöiden tekemiin keksintöihin. Työntekijöillä tarkoitetaan henkilöitä, jotka ovat työsuhteessa [Yritykseen]. Tässä ohjesäännössä keksinnöillä tarkoitetaan 1) Suomessa patentilla suojattavissa olevia keksintöjä, 2) joista työntekijä tekee tai on tehnyt keksintöilmoituksen ja 3) jonka perusteella [Yritys] on ottanut oikeudet keksintöön joko kokonaan tai osittain. Keksintöilmoituksen tekeminen tapahtuu 2. kohdassa ja oikeuksien ottaminen 3. kohdassa sanotulla tavalla. Tätä ohjesääntöä voidaan soveltaa myös muiden kuin työsuhteessa olevien henkilöiden tekemiin keksintöihin. Tämä ohjesääntö on silloin sovittava liitettäväksi siihen sopimukseen, joka tehdään [Yrityksen] ja [Yritykseen] muuten kuin työsuhteessa olevan välillä. Sopimus liittämisestä tehdään kirjallisesti. 2. Keksintöilmoitus Keksintöilmoitus tehdään lomakkeella, joka on tämän ohjesäännön liitteenä. Keksinnön tekijä on velvollinen viipymättä antamaan lomakkeella ilmoituksen keksinnöstään lähimmälle esimiehelleen, tutkimusjohtajalle tai toimitusjohtajalle. Vastaanottaja allekirjoittaa lomakkeen ja merkitsee siihen vastaanottopäivämäärän. Ilmoituksen tulee sisältää keksinnön kuvaus siten yksilöitynä, että [Yritys] voi ilmoituksen perusteella ymmärtää keksinnön. Jos keksijöitä on enemmän kuin yksi, keksijät tekevät ilmoituksen yhdessä ja myös allekirjoittavat sen jokainen erikseen. Lomakkeella ilmoitetaan myös kunkin keksijän osuus keksinnöstä. 3. Oikeuksien ottaminen [Yritys] on velvollinen ilmoittamaan keksijälle viimeistään 4 kuukauden kuluttua keksintöilmoituksen vastaanottamisesta, jos [Yritys] ottaa itselleen tietyn oikeuden keksintöön. Oikeuden ottamisesta tehdään merkintä keksintöilmoitukseen. 8

9 4. Salassapito Ennen kuin 4 kuukautta on kulunut keksintöilmoituksen vastaanottamisesta, keksijä ei saa ilman [Yrityksen] kirjallista suostumusta määrätä keksinnöstä tai ilmaista mitään sitä koskevaa siten, että siitä voi olla seurauksena keksinnön julkiseksi tuleminen tai hyväksikäyttö toisen lukuun. [Yritys] pitää huolta siitä, että keksintö ei tule [Yrityksen] toimesta julkiseksi ilman keksijän kirjallista suostumusta ennen kuin [Yritys] on ilmoittanut ottavansa tietyn oikeuden keksintöön. 5. Patentit Jos [Yritys] on hakenut patenttia tai saanut sellaisen ja patentti käy [Yritykselle] tarpeettomaksi, tulee [Yrityksen] ennen patenttihakemuksen tai patentin raukeamaan jättämistä ilmoittaa siitä keksijälle, mikäli keksijä on edelleen [Yrityksen] palveluksessa. [Yritys] ei ole velvollinen hakemaan ottamalleen keksinnölle patenttia, vaan voi säilyttää keksinnön esimerkiksi liikesalaisuutena. Mikäli keksijä aikoo jättää patenttihakemuksen itse, on hänen ilmoitettava aikomuksesta [Yritykselle] kirjallisesti vähintään kuukausi ennen patenttihakemuksen jättämistä. 6. Keksijän julkisuus Keksijällä on oikeus tulla tunnustetuksi keksinnön tekijänä. 7. Korvausperusteet Huom. Tässä esitetyt kaavat ja luvut ovat yhtenä esimerkkinä korvausperusteiden laskemiseksi ja korvaussummien suuruudeksi. Esimerkinomaiset hakasuluissa [ ] olevat luvut tai vaihteluvälit ovat pelkästään viitteellisiä, ja kunkin yrityksen on määriteltävä omaan toimintaansa soveltuvat summat. On tärkeää, että kukin yritys soveltaa esimerkkejä oman toimintafilosofiansa ja liiketoiminta-alansa (diagnostiikka, lääke tai muu bioteknologia) mukaisesti. Korvauksen suuruutta määrättäessä otetaan huomioon esimerkiksi keksinnön taloudellinen arvo, keksinnön työsuhdeyhteys, keksinnön suojauksen vahvuus, keksinnön laajuus (emovai osakeksintö), työnantajan saaman oikeuden laajuus ja työsuhteeseen liittyvien seikkojen merkitys keksinnön syntymiselle. Jos keksijöitä on useita, korvaus jaetaan keksijöiden kesken heidän nimeämiensä osuuksien mukaisessa suhteessa. Elleivät keksijät perustellusti yhdessä muuta esitä, heidän osuutensa keksinnön tekemiseen jaetaan tasan keksijöiden kesken. [Yrityksen] hallitus vahvistaa keksijälle maksettavat tämän ohjesäännön mukaiset korvaukset. Jokaisesta keksinnöstä, josta on tehty hyväksytty keksintöilmoitus ja johon [Yritys] on päättänyt ottaa täydet oikeudet, maksetaan keksintökohtainen [5 000] markan suuruinen ilmoituspalkkio, kuitenkin vähintään [2 000] markkaa keksijää kohti. Milloin [Yritys] on ottanut kaikki oikeudet keksintöön ja keksinnölle myönnetään patentti, [Yritys] maksaa keksinnöstä patenttipalkkion. Patenttipalkkiota määrättäessä otetaan huomioon keksinnön laajuus ja arvo. Keksijäin määrästä riippuen patenttipalkkio voidaan maksaa esimerkiksi seuraavasti: 9

10 1 keksijä [ ] mk *) 2 keksijää, yhteensä [ ] mk 3 keksijää tai enemmän, yhteensä [ ] mk *) Vain yksi lukuarvo määrätään Sarjapatentin ollessa kyseessä patenttipalkkio on % (esim 50 % patenttipalkkiosta) emokeksinnöstä. Palkkio maksetaan myös siinä tapauksessa, että patenttihakemuksen on todettu olevan hyväksyttävissä, mutta [Yritys] ei jatka patentinhakumenettelyä. Keksinnöstä, johon [Yritys] on ottanut oikeudet, mutta jota se ei ole hyödyntänyt, sovitaan kertakorvaus, jonka vahvistaa hallitus. Mikäli jo maksetut ilmoitus- ja patenttipalkkiot eivät muodosta kohtuullista korvausta, voidaan näiden jälkeen maksaa käyttökorvaus keksinnöstä, josta [Yritys] saa tuloja. Käyttökorvauksen vahvistaa [Yrityksen] hallitus. Käyttökorvaus voidaan maksaa kertakorvauksena tai rojaltiperusteisena. Esimerkki käyttökorvauksen laskentatavasta on tämän oppaan liitteenä 3. 10

11 3 C. Liitteet Laki oikeudesta työntekijän tekemiin keksintöihin LIITE 1 ( /656 siihen tehtyine muutoksineen) Laki oikeudesta työntekijän tekemiin keksintöihin /656 L /961 HE: 247/1981; L /526 HE: 3/1988; L /1698 HE: 161/1995 L /1078 HE: 147/ Toisen työssä olevan henkilön, työntekijän, tekemästä Suomessa patentilla suojattavissa olevasta keksinnöstä on voimassa, mitä tässä laissa säädetään. Tätä lakia on vastaavasti sovellettava myös virkasuhteessa olevaan henkilöön. Jos työnantaja ottaa sellaisen oikeuden työntekijän tekemään keksintöön, joka rajoittaa työntekijän oikeutta hakea tai saada siihen patentti, pidetään keksintöä tältä osin Suomessa patentilla suojattavissa olevana keksintönä, jollei työnantaja esitä todennäköisiä syitä, joiden mukaan patentin myöntämiselle olisi esteitä. ( /526) Yliopiston, korkeakoulun tai vastaavanlaisen tieteellisen opetuslaitoksen opettajaa ja tutkijaa ei tässä ominaisuudessaan ole pidettävä laissa tarkoitettuna työntekijänä. Lakia on kuitenkin sovellettava sellaiseen sotilasopetuslaitoksen opettajaan, joka on puolustuslaitoksen viran tai toimen haltija. ( /526) Tämä laki ei koske asevelvollisuuslain nojalla puolustuslaitoksen palveluksessa olevaa henkilöä. ( /526) Tässä laissa tarkoitetaan konsernilla kirjanpitolain (1336/1997) 1 luvun 6 :n mukaista konsernia sekä kuntaa ja kuntayhtymää ja sen määräysvallassa kirjanpitolain 1 luvun 5 :n ja 6 :n 2 momentissa tarkoitetulla tavalla olevia yrityksiä. 2. ( /526) Tämän lain säännöksiä on noudatettava, mikäli muuta ei ole sovittu tai voida katsoa ilmenevän työsuhteesta tahi muista seikoista. Lain 3 :n, 6 :n 2 momentin, 7 :n 1 ja 3 momentin, 7 a :n, 8 :n 2 momentin ja 9 :n vastainen sopimusehto on kuitenkin mitätön. 3. Työntekijällä on keksintöönsä sama oikeus kuin muulla keksijällä, jollei tässä tai muussa laissa olevista säännöksistä muuta johdu. 4. ( /1078)Jos keksintö on syntynyt työntekijälle kuuluvien työtehtävien täyttämiseksi tapahtuvan toiminnan tuloksena tai olennaisesti käyttämällä hyväksi työnantajan tai tämän kanssa samaan konserniin kuuluvan yrityksen liikkeessä tai laitoksessa saavutettuja kokemuksia, työnantajalla on oikeus, jos keksinnön hyväksikäyttö kuuluu työnantajan tai tämän kanssa samaan konserniin kuuluvan yrityksen toiminta-alaan, saada kokonaan tai osittain oikeus keksintöön. Jos keksintö on syntynyt työntekijälle työssä tarkemmin määrätyn tehtävän tuloksena, työnantajalla on edellä tarkoitettu oikeus, vaikkei keksinnön hyväksikäyttö kuulu työnantajan tai tämän kanssa samaan konserniin kuuluvan yrityksen toimintaalaan. 11

12 Jos kysymyksessä on keksintö, jonka hyväksikäyttö kuuluu työnantajan tai tämän kanssa samaan konserniin kuuluvan yrityksen toiminta-alaan, mutta joka on syntynyt muussa kuin 1 momentissa tarkoitetussa yhteydessä työsuhteeseen, työnantaja on oikeutettu saamaan käyttöoikeuden keksintöön. Jos työnantaja haluaa saada 2 momentissa tarkoitettuun keksintöön laajemman oikeuden kuin siinä säädetään tai oikeuden keksintöön, joka on syntynyt ilman yhteyttä työsuhteeseen, mutta jonka hyväksikäyttö kuitenkin kuuluu työnantajan tai tämän kanssa samaan konserniin kuuluvan yrityksen toiminta-alaan, työnantajalla on etuoikeus työntekijän kanssa siitä sopimalla saada kysymyksessä oleva oikeus. 5. ( /1078) Jos työntekijä tekee 4 :ssä tarkoitetun keksinnön, hänen tulee viipymättä ilmoittaa siitä kirjallisesti työnantajalle ja samalla antaa sen sisällöstä sellainen tieto, että työnantaja sen perusteella voi ymmärtää keksinnön. Työnantajan pyynnöstä työntekijän tulee myös ilmoittaa käsityksensä siitä, millaisessa yhteydessä työsuhteeseen keksintö on syntynyt. Jos työntekijä on ennen 1 momentissa tarkoitetun velvollisuuden syntymistä saanut tiedon työnantajan kanssa samaan konserniin kuuluvan yrityksen toiminta-alasta, joka olennaisesti poikkeaa työnantajan toiminta-alasta, koskee työntekijän ilmoitusvelvollisuus myös keksintöjä ensiksi mainitun yrityksen toiminta-alalta. 6. ( /1078) Työnantajan, joka haluaa saada itselleen 4 :n 1 momentin tai 2 momentin mukaan hänelle kuuluvan oikeuden keksintöön, tulee viimeistään neljän kuukauden kuluessa siitä, kun työnantaja sai 5 :ssä tarkoitetun ilmoituksen, kirjallisesti ilmoittaa työntekijälle, että hän ottaa itselleen tietyn oikeuden keksintöön. Mainitun ajan kuluessa tulee työnantajan myös käyttää hänelle 4 :n 3 momentin mukaan kuuluvaa etuoikeutta. Ennen kuin neljä kuukautta on kulunut 5 :ssä tarkoitetun ilmoituksen vastaanottamisesta, työntekijä ei saa ilman työnantajan kirjallista suostumusta määrätä 4 :ssä tarkoitetusta keksinnöstä tai ilmaista mitään sitä koskevaa siten, että siitä voi olla seurauksena keksinnön julkiseksi tuleminen tai hyväksikäyttö toisen lukuun. Työntekijällä on kuitenkin oikeus, tehtyään 5 :n mukaisen ilmoituksen, hakea keksinnölleen patenttia Suomessa. Tällöin työntekijä ei saa jättää hakemusta patenttiviranomaisille ennen kuin kuukausi on kulunut siitä, kun hän on antanut työntekijälle kirjallisen ilmoituksen, jonka mukaan hänen tarkoituksenaan on hakea keksinnölle patenttia. 7. Milloin työnantaja 4 :n mukaan tai muulla perusteella saa oikeuden työntekijän tekemään keksintöön, työntekijällä on, vaikka ennen keksinnön syntymistä olisi toisin sovittu, oikeus saada siitä työnantajalta kohtuullinen korvaus. Korvausta määrättäessä on erityisesti otettava huomioon keksinnön arvo ja työnantajan saaman oikeuden laajuus samoin kuin työsopimuksen ehdot sekä työsuhteeseen liittyvien muiden seikkojen merkitys keksinnön syntymiselle. Jollei korvauskannetta ole pantu vireille kymmenen vuoden kuluessa siitä, kun työnantaja on ilmoittanut ottavansa oikeuden keksintöön, kanneoikeus on menetetty. Milloin keksintöön on haettu patenttia, kanne voidaan kuitenkin aina panna vireille vuoden kuluessa patentin myöntämisestä. ( /526) 7 a. ( /526) Työnantaja on velvollinen antamaan työntekijälle keksinnöstä maksettavan korvauksen määrittämiseksi tarpeelliset tiedot, ennen kaikkea keksintöön haetuista ja myönnetyistä patenteista sekä keksinnön mukaisten tuotteiden tai keksinnön mukaisen menetelmän mukaan valmistettujen tuotteiden valmistusmääristä ja myyntihinnoista. Työntekijä on velvollinen antamaan työnantajalle keksintöä ja sen hyödyntämistä koskevat tarpeelliset tiedot. 12

13 8. Milloin patenttia on haettu kuuden kuukauden kuluessa työsuhteen päättymisestä sellaiseen keksintöön, johon olisi sovellettava 4 :n säännöksiä, mikäli keksintö olisi tehty työsuhteen kestäessä, keksintöä on pidettävä sen aikana tehtynä, jollei keksijä esitä todennäköisiä syitä sen syntymisestä työsuhteen päättymisen jälkeen. Työnantajan ja työntekijän välinen sopimus, joka rajoittaa viimeksi mainitun oikeutta määrätä keksinnöstä, joka tehdään enemmän kuin vuosi työsuhteen päättymisen jälkeen, on mitätön. 9. Sen estämättä, mitä tuomiolla tai sopimuksella on määrätty 7 :ssä tarkoitetusta korvauksesta, oikeus voi määrätä siitä toisin, mikäli olennaisesti muuttuneet olosuhteet antavat siihen aihetta. Työntekijää ei kuitenkaan voida velvoittaa palauttamaan jo suoritettua korvausta. Työntekijän tekemään keksintöön perustuvasta oikeudesta tehdyn sopimuksen kohtuuttoman ehdon sovittelusta on voimassa, mitä varallisuusoikeudellisista oikeustoimista annetussa laissa (228/29) on säädetty. ( /961) 10. ( /526) Joka on saanut tämän lain nojalla tiedon keksinnöstä, toisen liiketai ammattisalaisuudesta taikka toisen taloudellisesta asemasta, ei saa luvattomasti ilmaista sitä sivulliselle. 11. ( /526) Lausunnon antamista varten tämän lain soveltamista koskevissa asioissa on keksintölautakunta, jossa on puheenjohtaja ja kahdeksan muuta jäsentä. Puheenjohtajan ja kaksi jäsentä nimittää valtioneuvosto määräajaksi henkilöistä, joiden ei voida katsoa edustavan työnantajain eikä työntekijäin etuja. Puheenjohtajan ja toisen näistä jäsenistä, joka samalla toimii varapuheenjohtajana, tulee olla tuomarin virkaan vaadittavan tutkinnon suorittaneita ja tuomarin toimiin perehtyneitä. Toisen jäsenen tulee olla teknillisen koulutuksen saanut ja perehtynyt patenttialan asioihin. Muut jäsenet, joiden tulee olla työoloihin ja keksintötoimintaan perehtyneitä ja joista kolme edustaa työnantajapuolta ja kolme työntekijäpuolta, nimittää valtioneuvosto kahdeksi vuodeksi kerrallaan asianomaisten järjestöjen ehdotuksesta. Kullekin lautakunnan jäsenelle valtioneuvosto nimittää yhden varajäsenen, jonka tulee täyttää jäsenelle säädetyt vaatimukset. 11 a. ( /1078) Keksintölautakunnan lausunnon voivat pyytää työnantaja ja työntekijä sekä tuomioistuin, milloin riita keksinnöstä on saatettu sen ratkaistavaksi. Sama oikeus on myös patentti- ja rekisterihallituksella, jos keksintöä koskeva patenttihakemus on sen käsiteltävänä. Asianosaisen on tehtävä lautakunnalle ilmoitus siitä, aikooko hän noudattaa lausuntoa. Ilmoitus on annettava kahden kuukauden kuluessa sen kuukauden päättymisestä, jolloin asianosainen sai kappaleen lausuntoa. Lautakunta voi toimia myös välimiesoikeutena, mikäli työnantaja ja työntekijä ovat niin sopineet. Tällöin noudatetaan välimiesmenettelystä annettua lakia (46/28), mikäli tästä laista ei muuta johdu. Lautakunnan toiminnasta aiheutuvat kustannukset suoritetaan valtion varoista. Lautakunnan toimiessa välimiesoikeutena vahvistaa puheenjohtajan, jäsenten ja sihteerin palkkiot kauppa- ja teollisuusministeriö. Lautakunnalla on oikeus saada työnantajalta ja sen kanssa samaan konserniin kuuluvalta yritykseltä sekä työntekijältä ne tiedot, jotka ovat tarpeellisia lausunnon antamiseksi. Lautakunnan tulee julkaista lausuntonsa ja välitystuomionsa, jollei se ole kokonaan tai osaksi vastoin viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetussa laissa (621/1999) säädettyä salassapitovelvollisuutta. Jos keksintöä koskeva patenttihakemus on vireillä, lausuntoa ei saa julkaista ennen kuin asiakirjat ovat patenttilain (550/1967) 22 :n mukaan julkisia. 13

14 Tarkemmat määräykset lautakunnasta antaa valtioneuvosto. 12. ( /1698) Työnantajalle tai työntekijälle tämän lain mukaan kuuluvia oikeuksia koskevat riita-asiat käsitellään Helsingin käräjäoikeudessa. Tällöin on soveltuvin osin noudatettava, mitä oikeudenkäynnistä patenttiasioissa on säädetty. Helsingin käräjäoikeus on laillinen tuomioistuin, jos riita koskee oikeutta tässä laissa tarkoitettuun keksintöön, johon on haettu Euroopan patenttisopimuksessa (SopS / ) tarkoitettua eurooppapatenttia ja jos työntekijä tämän keksinnön tehdessään pääasiallisesti työskenteli Suomessa. Jos valtiota, jossa työntekijä pääasiallisesti työskenteli, ei voida osoittaa, on Helsingin käräjäoikeus laillinen tuomioistuin, jos työnantajalla oli keksinnön tekohetkellä Suomessa sellainen toimipaikka, jonka palveluksessa keksinnön tehnyt työntekijä oli. Asia voidaan käsitellä Helsingin käräjäoikeudessa myös silloin, jos riidan osapuolet ovat suullisesti tai kirjallisesti sopineet, että Helsingin käräjäoikeus on toimivaltainen tuomioistuin asiassa, ja tällainen sopimus on sallittu sen valtion lainsäädännössä, jonka lainsäädäntöä työsopimukseen sovelletaan. 13. Tarkempia määräyksiä tämän lain soveltamisesta annetaan asetuksella. 14. Tämä laki tulee voimaan 1. päivänä tammikuuta Tätä lakia ei sovelleta ennen tehtyihin keksintöihin. 14

15 3 LIITE 2 KEKSINTÖILMOITUS (malli) No [...] Keksinnön nimi: [... Keksintöluokka 1 A B C D Keksijän nimi Osuus keksinnöstä (%) [... ] [...] [... ] [...] Työsuhdeyhteys Keksinnön kuvaus (tarvittaessa liite) 3 Kirjoita keksinnön kuvaus. Käytä tarvittaessa erillistä liitettä. Keksintö saattaa tulla julkiseksi 4 jo pp / kk 20vv Ilmoitan/ilmoitamme täten, että katson/katsomme keksinnön kuuluvan yllä merkitsemääni/merkitsemäämme ryhmään ja että tietääkseni/tietääksemme olen/olemme ainoa(t) ja oikea(t) keksijä(t). [Yritys] saattaa voimassa olevan lain perusteella olla oikeutettu saamaan kokonaan tai osittain oikeuden keksintöön. Sitoudun/sitoudumme allekirjoittamaan keksijä/keksijöinä kaikki ne asiakirjat jotka voidaan tarvita keksinnön suojaamiseen eri maissa.... pp / kk 20vv Paikka Aika Keksijöiden allekirjoitukset Keksintöilmoitus vastaanotettu... / Vastaanottajan allekirjoitus 1) ja 2) Rengasta oikea vaihtoehto. Määritelmät kääntöpuolella 3) Kuvaa myös keksijöiden osuudet sanallisesti (kuka keksi mitä) 4) Lisätietoja kääntöpuolella 15

16 TÄYTTÖOHJEET: Keksintöilmoitus on täytettävä mahdollisimman tarkasti. Keksinnön kuvaus on tehtävä sillä tarkkuudella että keksintöilmoituksen arvioija sen perusteella voi muodostaa käsityksen aikaisemmin tunnetusta tekniikan tasosta (esim. viittaus tiedossa oleviin taustajulkaisuihin), ratkaistavasta ongelmasta (mitä tällä keksinnöllä ratkaistaan) ja ongelman ratkaisusta (miten keksintö suoritetaan). Keksintöilmoitus jätetään lähimmälle esimiehelle, tutkimusjohtajalle tai toimitusjohtajalle. [Yritys] vastaa 4 kk sisällä otetaanko keksintö yhtymän haltuun ja haetaanko sille patenttia. Tätä päätöstä (ja mahdollisia palkkioita varten) tarvitaan myös keksijöiden käsitys keksintötyypistä ja sen työsuhdeyhteydestä. HUOM! Muista mainita mahdollinen julkiseksituloaika!! 1) Työsuhdekeksintölain mukaan työnantajan oikeus keksintöön määräytyy keksintöluokan perusteella. A-keksintö: Keksintö on syntynyt työntekijälle kuuluvien työtehtävien täyttämiseksi tapahtuvan toiminnan tuloksena tai olennaisesti käyttämällä hyväksi työnantajan palveluksessa saavutettuja kokemuksia ja keksinnön hyväksikäyttö kuuluu työnantajan tai tämän kanssa samaan konserniin kuuluvan yrityksen toiminta-alaan tai Keksintö on syntynyt työntekijälle työssä annetun tarkemmin määrätyn tehtävän tuloksena. Keksinnön hyväksikäytön ei tällöin tarvitse kuulua työnantajan toiminta-alaan. B-keksintö Keksintö on syntynyt muussa yhteydessä työnkuvaan kuin yllä A-keksintöjen kohdalla, mutta keksinnön hyväksikäyttö kuuluu työnantajan tai tämän kanssa samaan konserniin kuuluvan yrityksen toiminta-alaan. C-keksintö Keksinnön hyväksikäyttö kuuluu työnantajan tai tämän kanssa samaan konserniin kuuluvan yrityksen toiminta-alaan, mutta keksintö on syntynyt ilman yhteyttä työsuhteeseen. D-keksintö Keksintö, jota työnantaja ei voi hyödyntää toiminta-alallaan tai tämän kanssa samaan konserniin kuuluvan yrityksen toiminta-alalla ja joka on syntynyt ilman yhteyttä työsuhteeseen. A-keksintöihin työnantaja voi ottaa kaikki oikeudet. B-keksintöihin työnantajalla on käyttöoikeus, sekä etuoikeus neuvotella työntekijän kanssa laajemman oikeuden siirrosta. C-keksintöjen kohdalla työnantajalla on etuoikeus neuvotella oikeuksien siirrosta työnantajalle. D-keksinnöt ovat ns. vapaita keksintöjä, joihin työsuhdekeksintölakia ei sovelleta. 2) Keksinnön työsuhdeyhteydellä on merkitystä silloin, kun neuvotellaan työsuhdekeksintölain mukaisesta mahdollisesta käyttökorvauksesta. Pyydämme keksijöitä jo tässä vaiheessa antamaan oman näkemyksensä tehtävän/ratkaisun työsuhdeyhteydestä, seuraavasti: Työsuhdeyhteys = 1 Keksintö liittyy työnantajan antamaan tehtävään, jossa myös on osoitettu ratkaisutapa. Työsuhdeyhteys = 2 Keksintö liittyy työnantajan antamaan tehtävään, mutta työnantaja ei ole osoittanut käytettävää ratkaisutapaa. Työsuhdeyhteys = 3 Keksintö ei liity työnantajan antamaan tehtävään. 3) Mikäli keksintö saattaa tulla ulkopuolisen tietoon, esim. julkaisun, esittelyn, abstraktin, luennon tai muun sen tapaisen yhteydessä, on varhaisin oletettu tämän tapahtuman päivämäärä ilmoitettava tässä kohdassa. Keksijän tulee kuitenkin huolehtia siitä, että keksintöä ei julkisteta ennenkuin patenttihakemus on jätetty. 16

17 3 LIITE 3 Esimerkki käyttökorvauksen laskemiseksi Mikäli jo maksetut ilmoitus- ja patenttipalkkiot eivät muodosta kohtuullista korvausta, voidaan näiden jälkeen maksaa käyttökorvaus keksinnöstä, josta yritys saa tuloja. Käyttökorvauksen vahvistaa yrityksen hallitus. Käyttökorvaus (K) voidaan laskea esimerkiksi seuraavalla kaavalla: K= M P V T Z keksinnöstä jo maksetut korvaukset, missä M= keksinnön tuottama tulovirta mk vuodessa, P= prosentti, V= valmiuskerroin T= työsuhdekerroin. Z= 1 emokeksinnölle, <1 osakeksinnölle M lasketaan yrityksen keksinnöstä saamaan tulovirtaan, joka voi olla nettomyyntituloa, rojaltia, sopimusmaksua tai muuta tuloa. Prosentti P arvioidaan sen mukaan mitä yritys joutuisi maksamaan, jos se hankkisi vastaavan keksinnön muualta. Tällainen lisenssiprosentti vaihtelee 0,5 6 % välillä. Lisenssi- ja rojaltitulosta tulee tyypillisesti suurempi lisenssiprosentti kuin nettomyynnistä. Valmiuskerroin V arvioidaan sen mukaan kuinka valmis keksintö on kaupallisesti. Työsuhdekeksintö ei yleensä ole valmis markkinoitavaksi vaan yritys joutuu investoimaan keksinnön kaupallistamiseen merkittävästi. Jos keksintö on valmis markkinoitavaksi, V=1. Valmiuskerrointa määriteltäessä on tärkeää huomioida keksijän/keksijöiden panos tuotteen tuotekehityksessä. Valmiuskerroin on yleensä lääkealalla välillä 0,1 0,3. Työsuhdekerroin T määrittää sen kuinka paljon keksinnön syntymiseen on vaikuttanut työsuhteen laatu. T:lle voidaan antaa kolme eri lukua: Keksintö liittyy työnantajan antamaan tehtävään, jossa työnantaja on myös osoittanut käytettävän ratkaisutavan. T = 0,1 Keksintö liittyy työnantajan antamaan tehtävään, mutta työnantaja ei ole osoittanut käytettävää ratkaisutapaa. T = 0,3 Keksintö ei liity työnantajan antamaan tehtävään. T = 0,4. Z on kerroin, jolla huomioidaan keksinnön arvoa. Z on yksi kun kyseessä on emokeksintö. Jos kyseessä on varsinaisen emokeksinnön vahvistaminen osakeksinnöllä, yrityksen arvo esimerkiksi vaihtelee 0,1 ja 0,5 välillä. Kertakorvausta kannattaa soveltaa käyttökorvauksena tapauksissa, joissa keksinnön vaikutus tuotteen tulovirtaan on epäselvä tai vaikeasti mitattavissa. Lisäksi, jos keksinnön aikaansaama tulovirta on niin vähäinen, ettei tulovirtoja kannata laskea, suositellaan keksintöilmoitusja patenttipalkkiota riittävänä käypänä korvauksena. Korvauksen laskuesimerkki: Yrityksen keksinnön aikaansaama tulovirta tuotteesta on kyseisenä vuonna 100 miljoonaa mk. Tällöin käyttökorvaus ko. vuotena on K= mk 0,03 (P) 0,2 (V) 0,3 (T) 0,4 (Z) = mk ( maksetut palkkiot), joka maksetaan keksijöille jaettuna heidän lukumääränsä ja keksinnöllisyyssuhteensa mukaisesti. 17

18 3 LIITE 4 Kirjallisuutta Innovaatio-oikeus Keksintöjä, malleja, teknisiä esikuvia ja liikesalaisuuksia koskevia ratkaisuja vuosilta Keijo Heinonen (koonnut ja toimittanut) Oy Edita Ab. Helsinki Teollisoikeudet pienen ja keskisuuren yrityksen kilpailukeinona Timo Kivi-Koskinen Tekes, Sitra Helsinki, 1999 Tutkimussopimus Ari Saarnilehto, Tom Edelman (toim.) Werner Söderström Lakitieto Oy, 1998 Työsuhde ja oikeus keksintöön Niklas Bruun, Karla Kilpeläinen, Marja-Leena Mansala Lakimiesliiton Kustannus Helsinki, 1992 Työsuhdekeksinnöt Teollisuuden Keskusliitto Teollisuuden Kustannus Oy ISBN X Tampere, 1991 Uppfinnarrätt i anställningsförhållande Niklas Bruun Suomen Lakimiesliiton Kustannus Oy Finlands Juristförbunds Förlags Ab Helsingfors,

19

20

Laki oikeudesta korkeakouluissa tehtäviin keksintöihin /369 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

Laki oikeudesta korkeakouluissa tehtäviin keksintöihin /369 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: Laki oikeudesta korkeakouluissa tehtäviin keksintöihin 19.5.2006/369 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 Lain soveltamisala Tätä lakia sovelletaan suomalaisten korkeakoulujen palveluksessa olevien

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 28/2006 vp. Hallituksen esitys laiksi oikeudesta korkeakouluissa. tehtäviin keksintöihin sekä laiksi

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 28/2006 vp. Hallituksen esitys laiksi oikeudesta korkeakouluissa. tehtäviin keksintöihin sekä laiksi EDUSKUNNAN VASTAUS 28/2006 vp Hallituksen esitys laiksi oikeudesta korkeakouluissa tehtäviin keksintöihin sekä laiksi oikeudesta työntekijän tekemiin keksintöihin annetun lain muuttamisesta Asia Hallitus

Lisätiedot

TEKIJYYSSEMINAARI Korkeakoulukeksinnöt

TEKIJYYSSEMINAARI Korkeakoulukeksinnöt TEKIJYYSSEMINAARI 31.8.2005 - Korkeakoulukeksinnöt Ylitarkastaja Petteri Kauppinen Opetusministeriö Tiedepolitiikan yksikkö petteri.kauppinen@minedu.fi Valtioneuvoston periaatepäätös julkisen tutkimusjärjestelmän

Lisätiedot

Kuluttaja ei voi luopua hänelle tämän direktiivin mukaan kuuluvista oikeuksista.

Kuluttaja ei voi luopua hänelle tämän direktiivin mukaan kuuluvista oikeuksista. Neuvoston direktiivi 85/577/ETY, annettu 20 päivänä joulukuuta 1985, muualla kuin elinkeinonharjoittajan toimitiloissa neuvoteltuja sopimuksia koskevasta kuluttajansuojasta Virallinen lehti nro L 372,

Lisätiedot

PÄÄKAUPUNKISEUDUN ESISOPIMUS Sivu 1/7 JUNAKALUSTO OY

PÄÄKAUPUNKISEUDUN ESISOPIMUS Sivu 1/7 JUNAKALUSTO OY PÄÄKAUPUNKISEUDUN ESISOPIMUS Sivu 1/7 VR:N OMISTAMAT PÄÄKAUPUNKISEUDUN JUNAKALUSTO OY:N OSAKKEET / ESISOPIMUS OSAKKEIDEN KAUPASTA 1. Sopijapuolet Sopijapuoli / Ostajat: (1) Helsingin kaupunki Osoite: Pohjoisesplanadi

Lisätiedot

Ulkoilureitit. Ulkoilureittiin kuuluvaksi sen liitännäisalueena katsotaan ulkoilureitin käyttäjien lepoa ja virkistymistä varten tarvittavat alueet.

Ulkoilureitit. Ulkoilureittiin kuuluvaksi sen liitännäisalueena katsotaan ulkoilureitin käyttäjien lepoa ja virkistymistä varten tarvittavat alueet. Ulkoilulaki 606/73 ULKOILUREITTI Arvo Vitikainen 2016 Ulkoilureitit Jos yleisen ulkoilutoiminnan kannalta on tärkeätä saada johdetuksi ulkoilijain kulkeminen kiinteistön kautta eikä siitä aiheudu huomattavaa

Lisätiedot

Laki. eurooppalaisesta tilivarojen turvaamismääräysmenettelystä. Soveltamisala

Laki. eurooppalaisesta tilivarojen turvaamismääräysmenettelystä. Soveltamisala Laki eurooppalaisesta tilivarojen turvaamismääräysmenettelystä Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 Soveltamisala Tässä laissa annetaan eurooppalaisen tilivarojen turvaamismääräysmenettelyn käyttöön

Lisätiedot

Yhtiöjärjestys on hyväksytty varsinaisessa yhtiökokouksessa ja merkitty kaupparekisteriin

Yhtiöjärjestys on hyväksytty varsinaisessa yhtiökokouksessa ja merkitty kaupparekisteriin 1 Yhtiöjärjestys on hyväksytty varsinaisessa yhtiökokouksessa 9.5.2016 ja merkitty kaupparekisteriin 20.5.2016. 1 KÖYLIÖN-SÄKYLÄN SÄHKÖ OY YHTIÖJÄRJESTYS 1 Yhtiön toiminimi on Köyliön-Säkylän Sähkö Oy

Lisätiedot

HE 27/2006 vp. Ehdotetuin säännöksin pantaisiin täytäntöön

HE 27/2006 vp. Ehdotetuin säännöksin pantaisiin täytäntöön HE 27/2006 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi palkkaturvalain ja merimiesten palkkaturvalain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan lisättäviksi palkkaturvalakiin

Lisätiedot

MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT. Yleisiä määräyksiä 1

MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT. Yleisiä määräyksiä 1 RHV/1.1.2012 1 (5) MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT Yleisiä määräyksiä 1 Näitä ehtoja sovelletaan maatalousyrittäjän eläkelain (1280/2006) 10 :n mukaan vakuutettuun maatalousyrittäjään ja

Lisätiedot

SOPIMUS ROVANIEMEN KAUPUNGIN HALLINTOPALVELUKESKUKSEN TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINTOPALVELUJA KOSKEVASTA LIIKKEENLUOVUTUKSESTA POLARMON OY:LLE

SOPIMUS ROVANIEMEN KAUPUNGIN HALLINTOPALVELUKESKUKSEN TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINTOPALVELUJA KOSKEVASTA LIIKKEENLUOVUTUKSESTA POLARMON OY:LLE SOPIMUS ROVANIEMEN KAUPUNGIN HALLINTOPALVELUKESKUKSEN TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINTOPALVELUJA KOSKEVASTA LIIKKEENLUOVUTUKSESTA POLARMON OY:LLE SOPIMUS ROVANIEMEN KAUPUNGIN HALLINTOPALVELUKESKUKSEN TALOUS-

Lisätiedot

KIERTO KIRJE KOKO E LM A

KIERTO KIRJE KOKO E LM A POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTO KIRJE KOKO E LM A 1953 N:o 42-43 N:o 42. Kiertokirje posti- ja lennätinlaitoksen virkailijain toimeen ottamista ja toimesta eroamista koskevien ohjeiden D-liitteen

Lisätiedot

Tekijänoikeussopimukset

Tekijänoikeussopimukset Tekijänoikeussopimukset Virtuaaliamk:n yhteyshenkilöpäivät Helsinki 11.2.2004 Ari Koivumaa ari.koivumaa[at]ulapland.fi 1. Opm:n sopimusmallit sopimus työntekijän kanssa tekijän työ- tai virkatehtävänä

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 1 päivänä huhtikuuta 1999 N:o

SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 1 päivänä huhtikuuta 1999 N:o SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1999 Julkaistu Helsingissä 1 päivänä huhtikuuta 1999 N:o 394 417 SISÄLLYS N:o Sivu 394 Laki Itävallan, Suomen ja Ruotsin liittymisestä tuomioistuimen toimivaltaa sekä tuomioiden täytäntöönpanoa

Lisätiedot

Laki. tuomioistuinharjoittelusta. Soveltamisala. Tuomioistuinharjoittelun sisältö

Laki. tuomioistuinharjoittelusta. Soveltamisala. Tuomioistuinharjoittelun sisältö Laki Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: tuomioistuinharjoittelusta 1 Soveltamisala Sen lisäksi mitä tässä laissa säädetään, käräjänotaarista säädetään tuomioistuinlaissa ( / ). Käräjänotaarin velvollisuuksiin

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Apteekkien Työnantajaliitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Apteekkien Työnantajaliitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. APTEEKKIEN TYÖNANTAJALIITON SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Apteekkien Työnantajaliitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. 2

Lisätiedot

Päätös. Laki. työsopimuslain 4 luvun muuttamisesta

Päätös. Laki. työsopimuslain 4 luvun muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 59/2006 vp Hallituksen esitys laeiksi työsopimuslain 4 luvun ja merimieslain muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi työsopimuslain 4 luvun ja merimieslain

Lisätiedot

OSAKASSOPIMUS Jykes Kiinteistöt Oy

OSAKASSOPIMUS Jykes Kiinteistöt Oy LUONNOS OSAKASSOPIMUS 5.10.2016 Jykes Kiinteistöt Oy 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Osapuolet... 3 2. Sopimuksen tausta ja tarkoitus... 3 3. Yleisvelvoite... 3 4. Yhtiön hallinto ja omistajaohjaus... 3 5. Osakkeiden

Lisätiedot

ASUNTO-OSAKEHUONEISTOSSA TEHTÄVÄSTÄ KUNNOSSAPITO- JA MUUTOSTYÖSTÄ ILMOITUS

ASUNTO-OSAKEHUONEISTOSSA TEHTÄVÄSTÄ KUNNOSSAPITO- JA MUUTOSTYÖSTÄ ILMOITUS ASUNTO-OSAKEHUONEISTOSSA TEHTÄVÄSTÄ KUNNOSSAPITO- JA MUUTOSTYÖSTÄ ILMOITUS Sivu 1/2 TALOYHTIÖ Asunto-osakeyhtiön nimi ja osoite Huoneiston numero OSAKAS Huoneiston osakkeenomistajan nimi ja puhelinnumero

Lisätiedot

VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS

VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS VIRKAMIESLAUTAKUNTA ASIA 36/2010 VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS Päätös nro 37/2012 8.6.2012 Asia Korvausvaatimus Korvausvaatimuksen tekijä A, vahtimestari Virasto Korkeakoulu Korvausvaatimus Korkeakoulu on

Lisätiedot

LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE /118

LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE /118 LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE 17.1.1991/118 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1. (19.12.2008/996) 1 Maatalousyrittäjän eläkelaissa (1280/2006)

Lisätiedot

Toimintojen luovutuspäivä on kello 00:00:01 ( Luovutushetki ).

Toimintojen luovutuspäivä on kello 00:00:01 ( Luovutushetki ). LUOVUTUSSOPIMUS 1 LUOVUTTAJA Wirma Lappeenranta Oy (jäljempänä Yhtiö ) Y-tunnus: 1565217-5 Laserkatu 6 53850 Lappeenranta 2 LUOVUTUKSENSAAJA Lappeenrannan kaupunki (jäljempänä Kaupunki ) Y-tunnus 0162193-3

Lisätiedot

Päätös. Laki. työttömyysturvalain muuttamisesta

Päätös. Laki. työttömyysturvalain muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 167/2006 vp Hallituksen esitys laiksi työttömyysturvalain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laiksi työttömyysturvalain

Lisätiedot

eq Oyj OPTIO-OHJELMA 2015

eq Oyj OPTIO-OHJELMA 2015 eq Oyj OPTIO-OHJELMA 2015 Varsinaisen yhtiökokouksen 25.3.2015 antaman valtuutuksen nojalla hallitus on päättänyt antaa hallituksen nimeämille eq-konsernin avainhenkilöille yhteensä enintään 2 000 000

Lisätiedot

Viveca Still OTT, tekijänoikeusneuvos

Viveca Still OTT, tekijänoikeusneuvos Tekijänoikeudet sopimustutkimuksessa Esityksessä esitetyt kannat ja tulkinnat perustuvat virkamiehen omaan käsitykseen ja tulkintaan Suomen oikeusjärjestelmästä Viveca Still OTT, tekijänoikeusneuvos Korkeakoulussa

Lisätiedot

HE 147/2000 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 147/2000 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 147/2000 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi oikeudesta työntekijän tekemiin keksintöihin annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Lakia oikeudesta työntekijän tekemiin keksintöihin

Lisätiedot

RAUMAN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ

RAUMAN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ RAUMAN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 7.3.2016 Voimaantulopäivä 1.4.2016 Soveltamisala 1 Luottamushenkilölle suoritetaan palkkiota luottamustoimen

Lisätiedot

MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT. Yleisiä määräyksiä 1

MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT. Yleisiä määräyksiä 1 RHV/1.1.2017 1 (5) MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT Yleisiä määräyksiä 1 Näitä ehtoja sovelletaan maatalousyrittäjän eläkelain (1280/2006) 10 :n mukaan vakuutettuun maatalousyrittäjään ja

Lisätiedot

KESKUSKAUPPAKAMARIN KIINTEISTÖARVIOINTILAUTAKUNNAN SÄÄNNÖT

KESKUSKAUPPAKAMARIN KIINTEISTÖARVIOINTILAUTAKUNNAN SÄÄNNÖT KESKUSKAUPPAKAMARIN KIINTEISTÖARVIOINTILAUTAKUNNAN SÄÄNNÖT 31.1.2008 1 SISÄLLYSLUETTELO I Kiinteistöarviointilautakunta 2 1 Lautakunnan tehtävät 2 2 Lautakunnan jäsenet 2 3 Lautakunnan toiminta 2 4 Esteellisyys

Lisätiedot

KUNNAN TIELAUTAKUNNAN TEHTÄVÄT

KUNNAN TIELAUTAKUNNAN TEHTÄVÄT KUNNAN TIELAUTAKUNNAN TEHTÄVÄT Milloin kysymys on ennestään olevasta tiestä (= tarkoitetaan yksityistä tietä, johon muulla kuin rasitetun kiinteistön omistajalla tai haltijalla on pysyvä käyttöoikeus /KKO

Lisätiedot

Vientisaatavatakuun yleiset ehdot

Vientisaatavatakuun yleiset ehdot 1 (6) Vientisaatavatakuun yleiset ehdot Viejän ulkomaiselta ostajalta olevien saatavien kattaminen 15.4.2008 Vientisaatavatakuun perusteella viejällä on oikeus saada korvausta Finnveralta takuusopimuksen

Lisätiedot

Uusi rahoituslaki ja soveltaminen. Hallitusneuvos Tuula Manelius AKY/Aluestrategiaryhmä

Uusi rahoituslaki ja soveltaminen. Hallitusneuvos Tuula Manelius AKY/Aluestrategiaryhmä Uusi rahoituslaki ja soveltaminen Hallitusneuvos Tuula Manelius AKY/Aluestrategiaryhmä Rahoituslaki ja rahoitusasetus Laki eräiden työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan ohjelmien ja hankkeiden rahoittamisesta

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 91/2012 vp

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 91/2012 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 91/2012 vp Hallituksen esitys eduskunnalle tutkintavankeuden vaihtoehtona määrättyjä valvontatoimia koskevan puitepäätöksen kansallista täytäntöönpanoa ja soveltamista koskevaksi lainsäädännöksi

Lisätiedot

SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN [X] OY:N. välillä. [. päivänä kuuta 2014]

SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN [X] OY:N. välillä. [. päivänä kuuta 2014] SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN JA [X] OY:N välillä [. päivänä kuuta 2014] 1. OSAPUOLET 1.1 Luovuttaja Helsingin kaupunki (Palmia liikelaitos)

Lisätiedot

ITÄ-SUOMEN YLIOPISTON KEKSINTÖOHJESÄÄNTÖ

ITÄ-SUOMEN YLIOPISTON KEKSINTÖOHJESÄÄNTÖ ITÄ-SUOMEN YLIOPISTON KEKSINTÖOHJESÄÄNTÖ 1. Keksintöohjesäännön tarkoitus ja soveltamisala Keksintöohjesäännön tarkoituksena on edistää ja ohjeistaa Itä-Suomen yliopiston (jatkossa yliopisto ) piirissä

Lisätiedot

IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA LUONNOS

IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA LUONNOS 20.4.2015 IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA 1 1.1 SOVELTAMINEN Näitä erityisehtoja sovelletaan ohjelmistojen tai niiden osien toimituksiin ketterien

Lisätiedot

VIESTINTÄVERKKOA KOSKEVA KAUPPAKIRJA

VIESTINTÄVERKKOA KOSKEVA KAUPPAKIRJA 1(5) VIESTINTÄVERKKOA KOSKEVA KAUPPAKIRJA OSTAJANA Siilinjärven kunta ja MYYJÄNÄ Savon Kuituverkko Oy 2(5) 1. SOPIJAPUOLET 1.1 Siilinjärven kunta Y-tunnus: 0172718-0 PL 5, Kasurilantie 1, 71800 SIILINJÄRVI

Lisätiedot

LUOVUTUSKIRJA Sibelius-Akatemian, Yleisradio Oy:n Helsingin Kaupungin Sekä Helsingin Musiikkitalo Oy:n välillä

LUOVUTUSKIRJA Sibelius-Akatemian, Yleisradio Oy:n Helsingin Kaupungin Sekä Helsingin Musiikkitalo Oy:n välillä LUOVUTUSKIRJA Sibelius-Akatemian, Yleisradio Oy:n ja Helsingin Kaupungin Sekä Helsingin Musiikkitalo Oy:n välillä 2 (8) Allekirjoittaneet sopijapuolet ovat tänään tehneet seuraavan luovutuskirjan (jäljempänä

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET 2002 Julkaistu Helsingissä 13 päivänä marraskuuta 2002 N:o 96 98 SISÄLLYS N:o Sivu 96 Laki Pohjoismaiden välillä valtioiden eläkejärjestelmien

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 1367. Laki. nimikirjalain 4 ja 9 :n muuttamisesta. Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1999

SISÄLLYS. N:o 1367. Laki. nimikirjalain 4 ja 9 :n muuttamisesta. Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1999 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1999 Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 1999 N:o 1367 1378 SISÄLLYS N:o Sivu 1367 Laki nimikirjalain 4 ja 9 :n muuttamisesta... 3631 1368 Laki kansaneläkelain muuttamisesta...

Lisätiedot

Valtion työmarkkinalaitos ja pääsopijajärjestöt ovat 7.11.2013 uudistaneet valtion virka- ja työehtosopimukset sopimuskaudelle 2014-2017.

Valtion työmarkkinalaitos ja pääsopijajärjestöt ovat 7.11.2013 uudistaneet valtion virka- ja työehtosopimukset sopimuskaudelle 2014-2017. Suomen ympäristökeskuksen ja Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry:n, Palkansaajajärjestö Pardia ry:n sekä Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry:n välinen TYÖEHTOSOPIMUS 29.2.2008

Lisätiedot

Laki. kansalaisuuslain muuttamisesta

Laki. kansalaisuuslain muuttamisesta Annettu Helsingissä 9 päivänä marraskuuta 2007 Eduskunnan päätöksen mukaisesti Laki kansalaisuuslain muuttamisesta muutetaan 16 päivänä toukokuuta 2003 annetun kansalaisuuslain (359/2003) 3, 25 :n 3 momentti,

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET 2008 Julkaistu Helsingissä 26 päivänä marraskuuta 2008 N:o 104 105 SISÄLLYS N:o Sivu 104 Laki pohjoismaiden välillä tehdyn avioliittoa,

Lisätiedot

Laki. oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain muuttamisesta

Laki. oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain muuttamisesta Laki oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain (100/2013) 1 luvun :n 2 momentin 2 kohta,

Lisätiedot

Laki. muutetaan 22 päivänä helmikuuta 1991 annetun puutavaranmittauslain (364/91) 3, 5, 10, lisätään lakiin uusi 4 a luku ja uusi 38 a seuraavasti:

Laki. muutetaan 22 päivänä helmikuuta 1991 annetun puutavaranmittauslain (364/91) 3, 5, 10, lisätään lakiin uusi 4 a luku ja uusi 38 a seuraavasti: EV 181/1996 vp- HE 140/1996 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi puutavaranmittauslain muuttamisesta Eduskunnalle on annettu hallituksen esitys n:o 140/1996 vp laiksi puutavaranmittauslain

Lisätiedot

Laki. verotusmenettelystä annetun lain muuttamisesta

Laki. verotusmenettelystä annetun lain muuttamisesta Laki verotusmenettelystä annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan verotusmenettelystä annetun lain (1558/1995) 14 b ja 17 b :n 1 momentti, sellaisina kuin ne ovat, 14 b laissa

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ 12.6.2012 Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltamisala 1 2 Kokouspalkkiot 1 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset 1 4 Vuosipalkkiot

Lisätiedot

Laki. oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain muuttamisesta

Laki. oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain muuttamisesta Laki oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain (100/2013) 1 luvun 1 ja 6 luvun 6 sekä lisätään

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Hyvinvointialan liitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Hyvinvointialan liitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. 1 HYVINVOINTIALAN LIITON SÄÄNNÖT 1 Nimi ja paikka Yhdistyksen nimi on Hyvinvointialan liitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. Liitto on Elinkeinoelämän

Lisätiedot

JÄLLEENMYYNTISOPIMUS HELSINGIN KAUPUNGIN RAKENNUSVIRASTON PALVELUOSASTO INNOFACTOR OYJ

JÄLLEENMYYNTISOPIMUS HELSINGIN KAUPUNGIN RAKENNUSVIRASTON PALVELUOSASTO INNOFACTOR OYJ JÄLLEENMYYNTISOPIMUS HELSINGIN KAUPUNGIN RAKENNUSVIRASTON PALVELUOSASTO JA INNOFACTOR OYJ 16.6.2014 3815172.3 SISÄLLYSLUETTELO JÄLLEENMYYNTISOPIMUS... 3 OSAPUOLET... 3 SOPIMUKSEN TAUSTA JA TARKOITUS...

Lisätiedot

Laki kuntoutuksen asiakasyhteistyöstä

Laki kuntoutuksen asiakasyhteistyöstä N:o 497/2003 Annettu Helsingissä 13 päivänä kesäkuuta 2003 Laki kuntoutuksen asiakasyhteistyöstä Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku Yleiset säännökset 1 Lain tarkoitus ja soveltamisala Lain

Lisätiedot

Valtion ylimpiä virkamiehiä koskeva ilmoitus sidonnaisuuksista (Valtion virkamieslain 26 :n 1-4 kohdissa tarkoitetut virat)

Valtion ylimpiä virkamiehiä koskeva ilmoitus sidonnaisuuksista (Valtion virkamieslain 26 :n 1-4 kohdissa tarkoitetut virat) Valtion ylimpiä virkamiehiä koskeva ilmoitus sidonnaisuuksista (Valtion virkamieslain 26 :n 1-4 kohdissa tarkoitetut virat) Sidonnaisuuksien ilmoittaminen sidonnaisuuslomakkeella Valtion ylimmän virkamiesjohdon

Lisätiedot

Lähiomaisen tai muun läheisen tai laillisen edustajan määritteleminen

Lähiomaisen tai muun läheisen tai laillisen edustajan määritteleminen Lähiomaisen tai muun läheisen tai laillisen edustajan määritteleminen 16.10.2007 Tutkimusasiamies Jari-Pekka Tuominen VSSHP/TUKIJA Lääketieteellisen tutkimuksen osalta taustalla lääketutkimusdirektiivi

Lisätiedot

POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA

POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA 1955 N:o 88 N:o 88. Kiertokirje Eräiden valtion varoista suoritettavien eläkkeiden järjestelystä on annettu seuraavat säännökset ja määräykset: I. Laki

Lisätiedot

evankelis-luterilaisen kirkon työmarkkinalaitoksesta

evankelis-luterilaisen kirkon työmarkkinalaitoksesta EDUSKUNNAN VASTAUS 108/2005 vp Hallituksen esitys laiksi evankelis-luterilaisen kirkon työmarkkinalaitoksesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laiksi

Lisätiedot

YMPÄRISTÖMINISTERIÖN, SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUKSEN JA YMPÄRIS- TÖHALLINNON TEKNISET VETY RY:N VÄLINEN LUOTTAMUSMIESSOPI- MUS

YMPÄRISTÖMINISTERIÖN, SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUKSEN JA YMPÄRIS- TÖHALLINNON TEKNISET VETY RY:N VÄLINEN LUOTTAMUSMIESSOPI- MUS YMPÄRISTÖMINISTERIÖN, SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUKSEN JA YMPÄRIS- TÖHALLINNON TEKNISET VETY RY:N VÄLINEN LUOTTAMUSMIESSOPI- MUS Ympäristöministeriö, Suomen ympäristökeskus ja Ympäristöhallinnon Tekniset VETY

Lisätiedot

HE 89/2006 vp. 2. Toiminnan tavoite Teknologian kehittämiskeskuksesta

HE 89/2006 vp. 2. Toiminnan tavoite Teknologian kehittämiskeskuksesta HE 89/2006 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi teknologian kehittämiskeskuksesta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi teknologian kehittämiskeskuksesta

Lisätiedot

TIETOSUOJASELOSTE Henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24 Rekisterinpitäjä Rekisterin nimi Henkilötietojen käsittelytarkoitus Rekisterin tietosisältö

TIETOSUOJASELOSTE Henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24 Rekisterinpitäjä Rekisterin nimi Henkilötietojen käsittelytarkoitus Rekisterin tietosisältö TIETOSUOJASELOSTE Henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24 Rekisterinpitäjä Valtiokonttori Sörnäisten rantatie 13 000054 VALTIOKONTTORI Rekisterin nimi Valtiolle.fi - Valtion rekrytointijärjestelmä Henkilötietojen

Lisätiedot

MONIKANAVAJAKELUA KOSKEVA OLETTAMASÄÄNNÖSEHDOTUS - MONIKANAVAJAKELUA SELVITTÄVÄN TYÖRYHMÄN PUHEENJOHTAJAN ESITYS

MONIKANAVAJAKELUA KOSKEVA OLETTAMASÄÄNNÖSEHDOTUS - MONIKANAVAJAKELUA SELVITTÄVÄN TYÖRYHMÄN PUHEENJOHTAJAN ESITYS MONIKANAVAJAKELUA KOSKEVA OLETTAMASÄÄNNÖSEHDOTUS - MONIKANAVAJAKELUA SELVITTÄVÄN TYÖRYHMÄN PUHEENJOHTAJAN ESITYS 25.6.2008 Sakari Aalto 2 MONIKANAVAJAKELUA KOSKEVA OLETTAMASÄÄNNÖSEHDOTUS - MONIKANAVAJAKELUA

Lisätiedot

Tilastokeskus TK 11 249 00 VES:285251

Tilastokeskus TK 11 249 00 VES:285251 Tilastokeskus TK 11 249 00 VES:285251 Tilastokeskus sekä Tutkimusväen liitto TUTKI ry. ja Akava JS ry. ovat tehneet 18 päivänä helmikuuta 2000 tarkentavan virkaehtosopimuksen Tilastokeskuksen virkasuhteiseen

Lisätiedot

SOPIMUS 1.5.2010 1(8) Palkkiot 1.11.2012 NÄYTELMÄ- JA KUUNNELMAMUSIIKKI. Sopijapuolet

SOPIMUS 1.5.2010 1(8) Palkkiot 1.11.2012 NÄYTELMÄ- JA KUUNNELMAMUSIIKKI. Sopijapuolet Palkkiot 1.11.2012 1.5.2010 1(8) Sopijapuolet 1 Soveltamisala 2 Oikeudet Yleisradio Oy, jäljempänä Yleisradio ja Säveltäjät ja Sanoittajat ELVIS ry, jäljempänä Säveltäjät Sopimus koskee Säveltäjien jäsenten

Lisätiedot

Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy Osakassopimus ver

Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy Osakassopimus ver 1 Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy Osakassopimus ver 25.4.2016 1. Osapuolet 1. Tampereen kaupunki, joka omistaa 71,20 % osakkeista ja äänivallasta 2. Ylöjärven kaupunki, joka omistaa 8,53 % osakkeista

Lisätiedot

KIERTOKIRJE KOKOELMA

KIERTOKIRJE KOKOELMA POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJE KOKOELMA 1956 N:o 51 N:o 51. Kiertokirje Eräiden valtion varoista suoritettavien eläkkeiden järjestelystä on annettu seuraavat säännökset: I. Laki Annettu Helsingissä

Lisätiedot

VÄLIMIESMENETTELYN KESKEYTTÄMINEN...

VÄLIMIESMENETTELYN KESKEYTTÄMINEN... AAVIA OY AAVIA OY:N VÄLIMIESMENETTELYN SÄÄNNÖT 1.1.2016 1 YLEISET... 2 1.1 SÄÄNTÖJEN NOUDATTAMINEN... 2 1.2 TOIMIVALTA... 2 1.3 SOVELLETTAVA LAKI JA MENETTELYN KIELI... 2 1.4 ASIAKIRJOJEN JA VIESTIEN TOIMITTAMINEN...

Lisätiedot

SOPIMUS YHTEISTOIMINNASTA LAPIN YLIOPISTOSSA

SOPIMUS YHTEISTOIMINNASTA LAPIN YLIOPISTOSSA SOPIMUS SOPIMUS YHTEISTOIMINNASTA LAPIN YLIOPISTOSSA Laki yhteistoiminnasta yrityksissä 334/2007 (jatkossa yhteistoimintalaki) mukaan työnantajan tulee antaa henkilöstölle oikea-aikaisesti riittävästi

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri YHTIÖJÄRJESTYS: Suurpellon jätehuolto Oy 30.11.2015 13:50:00 1(5) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri Yhtiöjärjestys päivältä 30.11.2015 Toiminimi: Suurpellon jätehuolto Oy Yritys- ja yhteisötunnus:

Lisätiedot

1. Laki joukkoliikenteen tarkastusmaksusta annetun lain muuttamisesta

1. Laki joukkoliikenteen tarkastusmaksusta annetun lain muuttamisesta Lakiehdotukset 1. Laki joukkoliikenteen tarkastusmaksusta annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan joukkoliikenteen tarkastusmaksusta 11 päivänä toukokuuta 1979 annetun lain

Lisätiedot

VIESTINTÄVIRASTON PÄÄTÖS KOSKIEN NUMERON SIIRRETTÄVYYTTÄ MÄÄRÄAIKAISIS- SA SOPIMUKSISSA

VIESTINTÄVIRASTON PÄÄTÖS KOSKIEN NUMERON SIIRRETTÄVYYTTÄ MÄÄRÄAIKAISIS- SA SOPIMUKSISSA Päivämäärä / Datum /Date Nro / Nr / No. 8.9.2004 824/520/2004 Jakelussa mainitut JULKINEN VIESTINTÄVIRASTON PÄÄTÖS KOSKIEN NUMERON SIIRRETTÄVYYTTÄ MÄÄRÄAIKAISIS- SA SOPIMUKSISSA ASIANOSAINEN Finnet Com

Lisätiedot

Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta HUMAKO. Hallituksen ohjesääntö

Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta HUMAKO. Hallituksen ohjesääntö Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta HUMAKO Hallituksen ohjesääntö 15.11.2016 Sivu 1 / 5 Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan hallituksen ohjesääntö I LUKU Yleistä 1 Soveltaminen

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN KUNTA LIITE 2 1 (5) Perusturva PL 20 02401 KIRKKONUMMI 3.11.2009 1232/135//2009

KIRKKONUMMEN KUNTA LIITE 2 1 (5) Perusturva PL 20 02401 KIRKKONUMMI 3.11.2009 1232/135//2009 KIRKKONUMMEN KUNTA LIITE 2 1 (5) ALUSTAVA PUITESOPIMUS HOITAJATYÖVOIMAN HANKINNASTA (LUONNOS) SOPIJAOSAPUOLET XXX, jäljempänä Palveluntuottaja Y-tunnus ja Kirkkonummen kunta,, jäljempänä Tilaaja 02401

Lisätiedot

KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 19.3.2012 21 Voimaantulo 1.1.2013 1 Soveltamisala 2 Kokouspalkkiot Kaupungin luottamushenkilöille suoritetaan

Lisätiedot

OHJE EUROOPAN UNIONIN KANSALAISILLE JA HEIDÄN PERHEENJÄSENILLEEN

OHJE EUROOPAN UNIONIN KANSALAISILLE JA HEIDÄN PERHEENJÄSENILLEEN OHJE EUROOPAN UNIONIN KANSALAISILLE JA HEIDÄN PERHEENJÄSENILLEEN Yleiset säännökset Puolan tasavallassa Euroopan unionin kansalaisen oleskelua koskeva asia on hoidettava välittömästi, kun taas sellaisen

Lisätiedot

Helsingin yliopiston vaalijohtosääntö (Kanslerin vahvistama , 4, 33 ja 42 muutettu ) 2 luku VAALIVIRANOMAISET

Helsingin yliopiston vaalijohtosääntö (Kanslerin vahvistama , 4, 33 ja 42 muutettu ) 2 luku VAALIVIRANOMAISET 1 HELSINGIN YLIOPISTO Keskusvaalilautakunta 29.8.2006/kr-k KAMPUSTEN VAALILAUTAKUNTIEN TEHTÄVÄT Helsingin yliopiston vaalijohtosääntö (Kanslerin vahvistama 14.2.2003, 4, 33 ja 42 muutettu 16.2.2005) 2

Lisätiedot

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTA- YHTYMÄN PERUSSOPIMUS

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTA- YHTYMÄN PERUSSOPIMUS Voimaantulo 1.1.2009 Hall 6.5.2008, 55 Valt 28.5.2008, 14 SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTA- YHTYMÄN PERUSSOPIMUS I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 KUNTAYHTYMÄN NIMI JA KOTIPAIKKA Kuntayhtymän nimi on Salon seudun

Lisätiedot

KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ PAIMION KAUPUNKI KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Valtuuston hyväksymä: 13.12.2012 94 Voimaantulopäivämäärä: 1.1.2013 Valtuuston muuttama 25.4.2013 56 1 Soveltamisala Kaupungin

Lisätiedot

Laki. urheilijan tapaturma- ja eläketurvasta annetun lain muuttamisesta

Laki. urheilijan tapaturma- ja eläketurvasta annetun lain muuttamisesta Laki urheilijan tapaturma- ja eläketurvasta annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan urheilijan tapaturma- ja eläketurvasta annetun lain (276/2009) 1, 2 :n 2 momentti, 4 :n

Lisätiedot

AINEETTOMAN OMAISUUDEN HUOLTOKIRJA

AINEETTOMAN OMAISUUDEN HUOLTOKIRJA AINEETTOMAN OMAISUUDEN HUOLTOKIRJA 1 Tämä huoltokirja on tarkoitettu yrityksesi aineettoman omaisuuden tunnistamiseen, oman osaamisen ja työn tulosten suojaamiseen sekä niiden hallintaan ja hyödyntämiseen.

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ. Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 12.11.2012 14 9.12.2013 251

SAVONLINNAN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ. Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 12.11.2012 14 9.12.2013 251 SAVONLINNAN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 12.11.2012 14 9.12.2013 251 Voimaantulo 1.1.2014 1 1 Soveltamisala Luottamushenkilöille suoritetaan

Lisätiedot

KOKKOLAN KAUPUNKI. Soveltamisala KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

KOKKOLAN KAUPUNKI. Soveltamisala KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ KOKKOLAN KAUPUNKI KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston 17.12.2012 hyväksymä Voimassa 1.1.2013 lukien Soveltamisala 1 Luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota

Lisätiedot

Muistio MUUTOKSET MÄÄRÄAIKAISEEN TYÖSOPIMUKSEEN, KOEAIKAAN JA TAKAISINOTTOVELVOLLISUUTEEN

Muistio MUUTOKSET MÄÄRÄAIKAISEEN TYÖSOPIMUKSEEN, KOEAIKAAN JA TAKAISINOTTOVELVOLLISUUTEEN 14.12.2016 1 (5) MUUTOKSET MÄÄRÄAIKAISEEN TYÖSOPIMUKSEEN, KOEAIKAAN JA TAKAISINOTTOVELVOLLISUUTEEN Työsopimuslaki muuttuu 1.1.2017 voimaantulevalla lailla seuraavasti: Määräaikainen työsopimus voidaan

Lisätiedot

Lisäeläkesäännön muuttaminen

Lisäeläkesäännön muuttaminen 1 (7) Lisäeläkesäännön muuttaminen Lisäeläkesäännön 1 1 momentti, 3 1 ja 2 momentti sekä uusi 5 momentti, 4, 5 4 momentti, 9 ja 10. ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT 1. Nykytila Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2015:6. Tekijänoikeus kolmiulotteiseen tietokoneanimaatioon

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2015:6. Tekijänoikeus kolmiulotteiseen tietokoneanimaatioon TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2015:6 Asia Hakija Tekijänoikeus kolmiulotteiseen tietokoneanimaatioon B Annettu 21.4.2015 Tiivistelmä Kolmiulotteiset tietokoneanimaatiokuvat voivat itsenäisenä ja omaperäisinä

Lisätiedot

Riitta Manninen Jaoston tehtävistä

Riitta Manninen Jaoston tehtävistä Riitta Manninen 3.5.2013 Jaoston tehtävistä Lautakunta ja jaosto sosiaalihuoltolain 6 mukaisesti Sosiaalihuollon toimeenpanoon tämän lain mukaan kuuluvista tehtävistä sekä niistä tehtävistä, jotka muussa

Lisätiedot

SOPIMUS TALOUS- JA VELKANEUVONTAPALVELUJEN JÄRJESTÄMISESTÄ

SOPIMUS TALOUS- JA VELKANEUVONTAPALVELUJEN JÄRJESTÄMISESTÄ SOPIMUS TALOUS- JA VELKANEUVONTAPALVELUJEN JÄRJESTÄMISESTÄ 1. Sopimuksen osapuolet Palveluntarjoaja: Tampereen kaupunki (jäljempänä: Tampere ja Palveluntarjoaja ) sekä Palvelunsaajat: Nokian ja Ylöjärven

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.2.2014 COM(2014) 81 final 2014/0041 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin kannasta Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Korean tasavallan väliseen vapaakauppasopimukseen

Lisätiedot

ULKOMAISTEN TUTKIJOIDEN MARIE CURIE -APURAHAT

ULKOMAISTEN TUTKIJOIDEN MARIE CURIE -APURAHAT LIITE III ERITYISMÄÄRÄYKSET ULKOMAISTEN TUTKIJOIDEN MARIE CURIE -APURAHAT III. 1 Määritelmät PALUUVAIHE Tässä avustussopimuksessa sovelletaan II.1 artiklan määritelmien lisäksi seuraavia määritelmiä: 1.

Lisätiedot

SOPIMUS SUOMEN TASAVALLAN HALLITUKSEN JA VIETNAMIN SOSIALISTISEN TASAVALLAN HALLITUKSEN VÄLILLÄ DIPLOMAATTISTEN TAI KONSULIEDUSTUSTOJEN TAI

SOPIMUS SUOMEN TASAVALLAN HALLITUKSEN JA VIETNAMIN SOSIALISTISEN TASAVALLAN HALLITUKSEN VÄLILLÄ DIPLOMAATTISTEN TAI KONSULIEDUSTUSTOJEN TAI SOPIMUS SUOMEN TASAVALLAN HALLITUKSEN JA VIETNAMIN SOSIALISTISEN TASAVALLAN HALLITUKSEN VÄLILLÄ DIPLOMAATTISTEN TAI KONSULIEDUSTUSTOJEN TAI KANSAINVÄLISISSÄ JÄRJESTÖISSÄ TOIMIVIEN PYSYVIEN EDUSTUSTOJEN

Lisätiedot

Säätiö. Nimi Syntymäaika (pp.kk.vvvv) Kotikunta Kansalaisuus (jos ei Suomi) puheenjohtaja

Säätiö. Nimi Syntymäaika (pp.kk.vvvv) Kotikunta Kansalaisuus (jos ei Suomi) puheenjohtaja SÄÄTIÖN NIMI PERUSTAMISKIRJAN PÄIVÄMÄÄRÄ HALLITUKSEN JA TOIMITUSJOHTAJAN ILMOITUS JA VAKUUTUS Me allekirjoittaneet säätiön hallituksen kaikki jäsenet ja toimitusjohtaja ilmoitamme, että perustamiskirjassa

Lisätiedot

Kuntayhtymän nimi on Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymä ja sen kotipaikka on Hyvinkään kaupunki.

Kuntayhtymän nimi on Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymä ja sen kotipaikka on Hyvinkään kaupunki. ^IIT^ ^ 1 UUDENMAAN PÄIHDEHUOLLON KUNTAYHTYMÄN PERUSSOPIMUS 1 luku YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Nimi ia kotipaikka Kuntayhtymän nimi on Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymä ja sen kotipaikka on Hyvinkään kaupunki.

Lisätiedot

Lausunnossa tuli kiinnittää erityistä huomiota yhdistyslainsäädäntöön, asuntoosakeyhtiölainsäädäntöön,

Lausunnossa tuli kiinnittää erityistä huomiota yhdistyslainsäädäntöön, asuntoosakeyhtiölainsäädäntöön, SUOSITUS 1 (3) 13.12.2010 Suomen Kiinteistöliitto ry:n jäsenyhdistyksille Edustautuminen jäsenyhdistyksen kokouksissa 1. Taustaa Suomen Kiinteistöliitto ry:n jäsenyhdistyksissä on omaksuttu erilaisia käytäntöjä

Lisätiedot

Tilaaja: Ylioppilastutkintolautakunta (jäljempänä Tilaaja ) Tilaajan yhteyshenkilö sopimusasioissa: XXX

Tilaaja: Ylioppilastutkintolautakunta (jäljempänä Tilaaja ) Tilaajan yhteyshenkilö sopimusasioissa: XXX Hankinta: USB-muistitikut sähköiseen ylioppilaskokeeseen, dnro 1/221/2016 TARJOUSPYYNNÖN LIITE 1, SOPIMUSEHDOT SOPIMUS USB-MUISTITIKKUJEN TOIMITTAMISESTA 1. OSAPUOLET JA YHTEYSHENKILÖT Tilaaja: Ylioppilastutkintolautakunta

Lisätiedot

Laki. ulosottokaaren muuttamisesta

Laki. ulosottokaaren muuttamisesta Laki ulosottokaaren muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan ulosottokaaren (705/2007) 1 luvun 34 :n 2 momentti, muutetaan 1 luvun 31 :n 4 momentti, 3 luvun 1 :n 1 momentti, 5 :n 1 momentti,

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 08.04.2005 KOM(2005)131 lopullinen 2005/0031(CNS) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan yhteisön sekä Islannin tasavallan ja Norjan kuningaskunnan välillä niistä perusteista

Lisätiedot

PÄÄKAUPUNKISEUDUN KAUPPAKIRJA Sivu 1/6 JUNAKALUSTO OY

PÄÄKAUPUNKISEUDUN KAUPPAKIRJA Sivu 1/6 JUNAKALUSTO OY PÄÄKAUPUNKISEUDUN KAUPPAKIRJA Sivu 1/6 KAUPPAKIRJA 1. Sopijapuolet Ostajat: (1) Helsingin kaupunki Osoite: Pohjoisesplanadi 11 13, 00170 Helsinki / PL 1, 00099 Helsingin kaupunki (jäljempänä Helsinki)

Lisätiedot

ULKOMAISTEN TUTKIJOIDEN MARIE CURIE -APURAHAT

ULKOMAISTEN TUTKIJOIDEN MARIE CURIE -APURAHAT LIITE III ERITYISMÄÄRÄYKSET ULKOMAISTEN TUTKIJOIDEN MARIE CURIE -APURAHAT PALUUVAIHE III. 1 Määritelmät Tässä avustussopimuksessa sovelletaan II.1 artiklan määritelmien lisäksi seuraavia määritelmiä: 1.

Lisätiedot

Yhtiön kotipaikka on Keravan kaupunki.

Yhtiön kotipaikka on Keravan kaupunki. YHTIÖJÄRJESTYS 1 (5) Luonnos Keski-Uudenmaan informaatioteknologia Oy:n yhtiöjärjestys 1 Yhtiön toiminimi 2 Yhtiön kotipaikka 3 Yhtiön toimiala 4 Yhtiön omistajuus 5 Tilikausi 6 Osakepääoma Yhtiön toiminimi

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 682. Laki. Venäjän kanssa kansainvälisestä maantieliikenteestä tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä

SISÄLLYS. N:o 682. Laki. Venäjän kanssa kansainvälisestä maantieliikenteestä tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2001 Julkaistu Helsingissä 1 päivänä elokuuta 2001 N:o 682 687 SISÄLLYS N:o Sivu 682 Laki Venäjän kanssa kansainvälisestä maantieliikenteestä tehdyn sopimuksen eräiden määräysten

Lisätiedot

Muuntamislomaketta koskevia huomautuksia

Muuntamislomaketta koskevia huomautuksia SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTO (SMHV) Tavaramerkit ja mallit Muuntamislomaketta koskevia huomautuksia Yleisiä huomioita Tämä muuntamislomake on sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (SMHV; Office

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 344. Laki. lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden koulumatkatuesta annetun lain muuttamisesta

SISÄLLYS. N:o 344. Laki. lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden koulumatkatuesta annetun lain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2001 Julkaistu Helsingissä 25 päivänä huhtikuuta 2001 N:o 344 349 SISÄLLYS N:o Sivu 344 Laki lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden koulumatkatuesta annetun lain

Lisätiedot