EURAJOEN KUNTA. Keskustan osayleiskaava. Selostus. Työ: 23039

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "EURAJOEN KUNTA. Keskustan osayleiskaava. Selostus. Työ: 23039"

Transkriptio

1 EURAJOEN KUNTA Keskustan osayleiskaava Selostus Työ: Turku, , tark , Sweco Ympäristö Oy PL TURKU Puhelin Toimistot: Turku, Tampere, Oulu ja Helsinki

2 EURAJOKI Sweco Ympäristö Oy 2 EURAJOEN KUNTA KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA Osayleiskaavan selostus, joka koskee päivättyä sekä ja tarkistettua kaavakarttaa. 1. JOHDANTO Keskustan osayleiskaava laaditaan maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) 42 :n mukaiseksi oikeusvaikutteiseksi yleiskaavaksi. Osayleiskaavan tavoitteena on ohjata maankäytön suunnittelua ja rakentamista koko suunnittelualueella lukuun ottamatta keskustan ja Köykän teollisuusalueen asemakaavoitettuja alueita. Asemakaavoitetulla alueella rakentamista ohjaa asemakaava. Osayleiskaavan ratkaisut johtavat uusiin asemakaavoihin ja asemakaavojen muutoksiin erityisesti valtatiemuutosten vaikutusalueella. Osayleiskaavan tehtävänä on täsmentää valtakunnallisia alueidenkäyttötavoitteita sekä tarkentaa maakuntakaavan ja nykyisen oikeusvaikutuksettoman Keskusta-Lapijoki osayleiskaavan aluevarauksia keskustan ja Köykän teollisuusalueen osalta. Kaavan päämääränä on toimivan, kestävän ja taloudellisen yhdyskuntarakenteen syntyminen sekä kulttuuri-, ympäristö- ja luonnonarvojen turvaaminen. Uusi maankäyttö ja rakentaminen sovitetaan nykyiseen ympäristöön ja maisemaan sen ominaispiirteitä noudattaen. Lähtökohtana on tukeutua olemassa olevaan taajama- ja kylärakenteeseen sekä vahvistaa asuinympäristöä toiminnallisesti ja sosiaalisesti. 2. PERUSTIEDOT 2.1 Suunnittelualue Osayleiskaavan alue käsittää Eurajoen keskustan lähialueineen. Lisäksi alueeseen kuuluu maa- ja metsätalousalueita valtatie 8:n (Raumantie) molemmin puolin ulottuen Lapijoen taajaman koillispuolelta Ilveskallion ja Maaden seudulle pohjoisessa. Alueen kaakkoisreunaa sivuaa rautatie. Valmisteluvaiheessa suunnittelualueen lounaisosa poistettiin. Poistettava osa käsitti Lapijoen taajaman ja kyläalueen voimajohtoalueen lounaisreunasta Rauman rajalle saakka. Liite 1: Kaava-alueen sijainti ja rajaus 2.2 Selvitykset Aiempien kaavojen, yleiskaavoituksen ja maakuntakaavan laadinnan yhteydessä alueelta osoitetut kohteet tai alueet (maisema, rakennus- ja luonnonsuojelu, muinaismuistot) huomioidaan kaavan laadinnassa. Kaavatyöhön liittyen alueelta laaditaan luontoarvojen perusselvitys, maisemaselvitys ja palvelurakenneselvitys sekä arkeologinen inventointi ja rakennetun ympäristön inventointi. Lisäksi otetaan huomioon muut aiemmin tehdyt selvitykset ja suunnitelmat sekä kaavoitusta palvelevat erillissuunnitelmat selvityksineen (mm. Valtatie 8 parantamishanke Eurajoen kohdalla). Aluetta koskien on tehty seuraavat selvitykset: - Luontoarvojen perusselvitys (Suomen luontotieto Oy, 2009) - Arkeologinen inventointi (Museovirasto, 2009) - Rakennusinventointi (Satakunnan museo ja Eurajoen kunta, 2009) - Maisemaselvitys (AIRIX Ympäristö, 2012)

3 EURAJOKI Sweco Ympäristö Oy 3 - Kiinteistö-, kantakiinteistö- ja maanomistustiedot (MML, 2009) - Vt 8, Eurajoen ohitustie, toimenpideselvitys (Tiehallinto, Turun tiepiiri, 2007) - Vt 8 parantaminen, Eurajoen ohikulkutie, yleissuunnitelmaraportti (Varsinais- Suomen ELY-keskus, 2010) - Luontoarvojen perusselvityksen täydennys (Suomen Luontotieto Oy, 2011) 2.3 Suunnittelutilanne Maakuntakaavoitus Eurajokea koskeva Satakunnan maakuntakaava hyväksyttiin maakuntavaltuustossa ( 20) Ympäristöministeriö vahvisti maakuntakaavan Kyseessä on kokonaismaakuntakaava, joka kumosi maakunnan alueella voimassa olleet seutukaavat. Satakunnan maakuntakaava on saanut lainvoiman korkeimman hallintooikeuden (KHO) päätöksellä Maakuntakaavassa suunnittelualueen pohjois-itäosa on osoitettu taajamatoimintojen alueena (A) ja etelä-länsiosa teollisuus- ja varastotoimintojen alueena (T). Suunnittelualue kuuluu lähes kokonaan kaupunkikehittämisen kohdevyöhykkeelle (kk). Alueen eteläreunaa sivuaa Rauma-Kokemäki rautatie (pr) ja lounaisreunaa suurjännitelinja. Valtatie 8:lle on osoitettu keskustan kohdalla uusi suorempi linjaus nykyisen tien länsipuolelle. Valtatien eritasoliittymä on osoitettu nykyisen Lapintien risteyksen kohdalle. Lapintieltä itään rautatien suunnassa on osoitettu tieliikenteen yhteystarve Kiukaisten ja Kokemäen suuntaan. Lisäksi kaavassa suunnittelualueelle on osoitettu mm.: - valtakunnallisesti ja maakunnallisesti merkittäviä rakennetun kulttuuriympäristön kohteita (kh1, kh2) - vuoden 2009 inventoinnin mukainen ns. RKY-kohde osittain (Irjanteen kylä) - arvokas geologinen muodostuma (ge2) - vedenottamo (en-v) ja sähköasema (en-z) - johtolinjoja - historiallinen tie (ht) - ohjeellinen melontareitti Satakuntaliitossa on vireillä Satakunnan vaihemaakuntakaavan 1 laatiminen, jossa osoitetaan tuulivoimarakentamiseen parhaiten soveltuvia alueita Satakunnassa. Vaihemaakuntakaava oli ehdotuksena nähtävillä kesällä Liite 3: Ote Satakunnan maakuntakaavasta Yleiskaavoitus Eurajoen kunnanvaltuuston hyväksymässä Keskusta-Lapijoki osayleiskaavassa alueelle on osoitettu kerros-, pien- ja erillispientalojen aluetta, asuin-, liike- ja toimistorakennusten aluetta, keskustatoimintojen, palvelujen ja hallinnon aluetta, teollisuus- ja varastoaluetta sekä huoltoasemarakennusten ja linja-autoaseman aluetta. Viheralueita on osoitettu lähivirkistykseen, urheilu- ja virkistyspalveluihin sekä retkeilyyn ja ulkoiluun. Lisäksi on osoitettu alueita yhdyskuntatekniseen huoltoon sekä maa- ja metsätalouteen. Tätä osayleiskaavaa ei ole vahvistettu, joten sillä ei ole MRL:n mukaisia oikeusvaikutuksia. Nyt laadittavalla oikeusvaikutteisella osayleiskaavalla tarkistetaan tämän kaavan aluevarauksia ja merkintöjä asetettavien tavoitteiden pohjalta. Liite 4: Ote Keskusta-Lapijoki osayleiskaavasta.

4 EURAJOKI Sweco Ympäristö Oy 4 Asemakaavoitus Keskusta ja Köykän teollisuusalue on pääosin asemakaavoitettu. Osayleiskaavan perusteella laaditaan jatkossa uusia asemakaavoja ja nykyisten asemakaavojen muutoksia. Näitä tehdään erityisesti valtatien 8 parantamishankkeiden vaikutusalueella. Liite 5: Ote asemakaavojen yhdistelmästä 2.4 Rakennusjärjestys Eurajoen kunnanvaltuuston hyväksymä Eurajoen rakennusjärjestys tuli voimaan Pohjakartta Osayleiskaavan pohjakarttana on käytetty Maanmittauslaitoksen peruskarttaa 1: täydennettynä numeerisella kiinteistörajakartalla (NKRK), joka sisältää kiinteistörajat ja - tunnukset. Ajantasaisia kiinteistörajatietoja on haettu tarvittaessa suoraan kiinteistörekisteristä. 2.6 Maanomistus ja kiinteistöjako Osayleiskaavan alueen maanomistus jakautuu lukuisille yksityisille ja yleisille tahoille. Maanomistusolot otetaan huomioon kaavoituksessa. Kaavatyön alussa maanomistustiedot kootaan ja tarvittaessa päivitetään. Liite 12: Maanomistus. 2.7 Luonnonympäristö Eurajoki sijaitsee kasvimaantieteellisesti boreaalisella vyöhykkeellä, jota kutsutaan myös pohjoiseksi havumetsävyöhykkeeksi. Alueelle ovat tyypillisiä yhtenäiset havumetsäalueet ja tietyssä metsätyypissä esiintyy vain vähän eri puulajeja. Näiden havumetsien aluskasvillisuus on melko vähäistä johtuen melko köyhästä ja happamasta maaperästä sekä viileästä ilmastosta. Suunnittelualue kuuluu Lounaismaan maisemamaakuntaan, ja siinä edelleen Ala- Satakunnan viljelyseutuun. Alue on osittain peltojen, metsäsaarekkeiden ja asutuksen kuvioimaa vanhaa kulttuurimaisemaa ja osaksi talousmetsää. Suunnittelualueen maiseman perusrungon muodostaa Eurajoen vartta myötäilevä asuttu peltolaakso. Alueen pellot ovat suureksi osaksi edelleen viljelykäytössä ja niittyjä tai laitumia on hyvin vähän. Monin paikoin avoimen jokilaakson lisäksi maisemaa muodostavat pääosin metsien peittämät ylängöt ja mäkien selänteet. Alueen poikki kulkevan Eurajoen lisäksi valtatie 8 jakaa alueen kahteen osaan. Valtatien kaakkoispuolisella ylänkövyöhykkeellä on laaja metsämaastoon sijoittuva teollisuusalue. Sen eteläpuolella on Lapijoen taajama. Alueen pohjoisosaa hallitsee laajempi yhtenäinen metsäalue, jolla risteilee ulkoilureittejä. Kaavoituksen yhteydessä suunnittelualueesta on tehty luontoarvojen perusselvitys ja sen täydennys. Liite 7: Luontoarvojen perusselvitys Liite 16: Luontoarvojen perusselvityksen täydennys 2.8 Rakennettu ympäristö, maisema ja muinaismuistot Yhdyskuntarakenteeltaan suunnittelualue koostuu pääasiassa Eurajoen vartta myötäilevästä asutuksesta taajamineen, kylineen ja peltoineen. Eurajoen varrella rakentamisen ytimenä on Kirkonkylän keskustaajama, jota sivuaa länsipuolella jo luvun puolivälissä valmistunut Rauman ja Porin välinen valtatie 8. Keskustaajamassa sijaitsevat kunnan keskeiset talous-, sivistys- ja hallintopalvelut. Erityisesti Kirkkotien ja

5 EURAJOKI Sweco Ympäristö Oy 5 valtatien väliin rajautuva alue on ollut 1960-luvulta lähtien asutustoiminnan tärkeimpiä painopistealueita kunnassa. Kirkkotien ympäristössä ja sen pohjoispuolisilla asuinalueilla tiivis ja matala rakentaminen pien- ja rivitaloineen on leimallista. Myös Eurajoen eteläpuolelle on viime vuosina kaavoitettu uusia, lähinnä omakotirakentamiseen suunnattuja alueita. Tohkantien, vanhan pääraitin, tuntumassa on kuitenkin vielä jäljellä maaseututaajaman ominaispiirteitä. Keskustaajamasta pohjoiseen asutus myötäilee Eurajoen vartta Maaden seudulle saakka, joka maaseutumaisena entisenä torpparialueena on nykyisin suurelta osin uudistunut rakennuskannaltaan. Keskustaajaman ja valtatien länsipuolella suunnittelualue on yleisilmeeltään jokivarren halkomaa viljelysseutua. Alueen länsirajan tuntumassa, Krisankulmalla, entisten torppien tilakeskukset sijoittuvat peltomaiseman reunoille. Keskustan eteläosan asuinalueiden ja Lapintien lounaispuolella on laajoja teollisuus- ja varastorakennusten alueita. Rakentaminen painottuu valtatien 8 varrelle. Köykän teollisuusalueen ja Lapijoen taajama-alueen väliin jää laajahkoja metsäalueita, jotka ulottuvat lounaassa leveään korkeajännitelinjan johtokäytävään ja kaakossa junarataan saakka. Kaavoituksen yhteydessä suunnittelualueesta on tehty maisemaselvitys, arkeologinen inventointi sekä vanhan rakennuskannan inventointi. Lisäksi on käytetty hyväksi maakuntakaavan aineistoa. Liite 8: Maisemaselvitys Liite 9: Arkeologinen inventointi Liite 10: Rakennusinventointi Liite 6: Rakennussuojelukohteet 2.9 Väestö ja työpaikat Eurajoen väkiluku vuonna 2012 oli 5910 asukasta. Määrä on pysynyt hyvin tasaisena jo useita vuosikymmeniä. Eurajoen väestön ikäjakauma vuonna 2010 oli seuraavanlainen; 0-14-vuotiaita 1050, vuotiaita 3763 ja yli 65-vuotiaita 1110 asukasta. Vuonna 2009 työpaikat jakautuivat päätoimialoittain siten, että alkutuotannon osuus oli 6,4 %, jalostuksen 54,4 % ja palvelujen 38,1 %. Laajamittaiset maatalousalueet keskittyvät Eurajoen ja Lapinjoen varsia noudattaville peltoaukeille. Teollisuus ja laajempi yritystoiminta sijoittuu pääasiassa Köykän teollisuusalueelle. Työpaikkoja oli yhteensä Julkiset ja kaupalliset palvelut painottuvat keskustaajamaan pääkatujen varsille. Erikoistavaran kauppoja on myös Köykän teollisuusalueella. Lisäksi Lavilan alueella sijaitsee oppilaitosten ja urheilupalvelujen keskittymä. Hallinnolliset ja seurakunnan palvelut sijaitsevat Kirkkotien varrella. Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen keskittymä sijaitsee joen eteläpuolella, Rantaperentien varrella. Liite 11: Palvelurakenne 2.10 Liikenne Yleisrakenne Kaava-alueen päätie (valtatie 8) kulkee kaava-alueen halki. Yhdysteitä ovat Kirkkotie (yt 2170) keskustasta Nakkilaan, Sydänmaantie (yt 2174) keskustasta itään jatkuen Eurajoentienä aina kantatielle 43 asti sekä Lapintie ( yt 2070) Köykän teollisuusalueen pohjoispuolelta Lappiin ja liittyen valtiehen 12. Tärkeimmät paikallistiet ovat Eurajoen rantoja molemmin puolin myötäilevät Auvintie (yt 12779) ja Linnamaantie (yt 12773) Kaava-alueen koillisreunaa sivuaa Rauman ja Kokemäen välinen junarata, ns. Rauman rata.

6 EURAJOKI Sweco Ympäristö Oy 6 Valtatie 8 Valtatien osalta on laadittu Tiehallinnon toimenpideselvitys (Vt 8, Eurajoen ohitustie, Eurajoki, toimenpideselvitys). Tiehallinto, Turun tiepiiri 2007). Toimenpideselvityksessä on esitetty alustava läntinen ohitustielinjaus Eurajoen keskustan kohdalle Kangasnummentien ja Krisantien väliselle tieosuudelle. Turun tiepiiri (nyk. Varsinais-Suomen ELY-keskus/ liikenne ja infrastruktuuri) käynnisti huhtikuussa 2009 maantielain mukaisen yleissuunnitelman laatimisen Eurajoen ohikulkutietä varten. Lähes samaan aikaan Eurajoen kunta käynnisti osayleiskaavan laatimisen, joka sisältää koko yleissuunnitelman suunnittelualueen. Yleissuunnitelmaa on laadittu tiiviissä yhteistyössä yleiskaavan laatimisen kanssa. Yleissuunnitelma valmistui tammikuussa 2011 sisältäen yksityiskohtaisempia selvityksiä ja vaikutusarviointeja suunnittelualueelta. Selvitys- ja arviointitarpeet ovat samansuuntaiset alueen kaavoitusta varten. Ohikulkutien yleissuunnitelma on tehty koskemaan vuoden 2030 tavoitetilaa, jossa valtatie 8 välillä Rauma Eurajoki on kapea nelikaistainen väylä ja välillä Eurajoki Pori jatkuva ohituskaistatie. Valtatien parantamissuunnitelmat johtavat käytännössä kaikkien yksityisliittymien poistoihin ja rinnakkaistieosuuksiin. Yleissuunnitelmassa valtatie 8 linjataan Eurajoen keskustan kohdalla noin 3,5 km matkalla nykyisen valtatielinjauksen länsipuolelle. Tie erkanee nykyisestä valtatiestä Kangasnummentien (Köykän teollisuusalue) liittymän kohdalla ja sijoittuu Eurajoen keskustan kohdalla noin 250 metriä vanhan valtatien länsipuolelle. Valtatie yhdistyy nykyiseen tiehen Krisantien liittymän kohdalla. Uusi valtatielinjaus on sijoitettu siten, että kaikki Eurajoen jokivarressa olevien talojen pihapiirit säilyvät ja melusuojausrakenteet voidaan sijoittaa valtatien ja pihapiirien väliin. Entiset vt 8:n tasoliittymät tulee korvaamaan Lapintien kohdalle rakennettava eritasoliittymä, josta uusi tieyhteys suuntautuu nykyiselle valtatielle suoraan Eurajoen keskustan suuntaan. Yhteys keskustasta länteen tapahtuu Eurajoen jokivarren molemmin puolin olevia maanteitä pitkin (Linnamaantie ja Auvintie), jotka alittavat uuden valtatien eritasossa. Köykän teollisuusalueelta rakennetaan uusi katuyhteys Lapintielle, jonka kautta on pääsy uuteen Eurajoen eritasoliittymään ja sitä kautta edelleen valtatielle. Liite 13: Tieverkosto Liite 15: Ote Eurajoen ohikulkutien yleissuunnitelmasta (Vt 8 parantamishanke) 2.11 Yhdyskuntatekniikka Nykyiset ja suunnitellut yhdyskuntatekniset verkostot on selvitetty. Niiden sijainti ja kehittämistarpeet otetaan huomioon osayleiskaavan aluevarauksia ja liikenneverkostoa suunniteltaessa. Liite 14: Aluetekninen verkosto 2.12 Ympäristön häiriötekijät Valtatien kehittäminen merkitsee huomattavaa liikenne- ja asuinympäristön muutosta ohitustien tuntumaan jääville alueille. Valtatiestä aiheutuvat meluhaitat on vt:n yleissuunnitelman mukaisesti tarkoitus torjua melusuojauksilla siten, että asuinkiinteistöjen kohdalla melutaso jää alle päiväajan 55 db:n ja yöajan 50 db:n ohjearvon. Sekä paikallisen että valtatien liikenneturvallisuuden on arvioitu paranevan, kun ohikulkuliikenne eriytyy paikallisliikenteestä. Liikenteen haittavaikutukset vähenevät keskusta-alueella, mutta muutos aiheuttaa merkittäviä maankäytön suunnittelupaineita (asemakaavoitus, tieympäristön suunnittelu jne.) erityisesti nykyisen valtatien länsipuolella.

7 EURAJOKI Sweco Ympäristö Oy 7 Ympäristön häiriötekijöitä ja haitallisia vaikutuksia ympäristöön on kaavassa pyritty ehkäisemään kaavamerkintöjen ja -määräysten lisäksi kaavaan liittyvillä yleisillä määräyksillä ja suosituksilla. Jätteiden ja jätevesien käsittelyyn tulee kiinnittää erityistä huomiota. Uusien asuinrakennusten rakennuspaikat tulee sijoittaa siten, että ne ovat kohtuudella liitettävissä keskitettyyn jätevesien käsittelyjärjestelmään. 3. TAVOITTEET 3.1. Yleisiä tavoitteita Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet Valtioneuvoston päätös maankäyttö- ja rakennuslain mukaisista valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista tuli voimaan Valtioneuvosto päätti niiden tarkistamisesta. Tarkistetut tavoitteet tulivat voimaan Päätöksen asettamia tavoitteita ovat mm.: - toimiva aluerakenne - eheytyvä yhdyskuntarakenne ja elinympäristön laatu - kulttuuri- ja luonnonperintö, virkistyskäyttö ja luonnonvarat - toimivat yhteysverkostot ja energiahuolto - luonto- ja kulttuuriympäristöinä erityiset aluekokonaisuudet Alueidenkäytön suunnittelussa on huolehdittava valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden huomioon ottamisesta siten, että edistetään niiden toteutumista. Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden toteutumista edistetään kaavoituksen ja valtion viranomaistoiminnan keinoin. Maakunta- ja kuntatason kaavoituksessa tavoitteet konkretisoidaan ottamalla huomioon kunkin alueen erityispiirteet ja huolehtimalla niiden yhteensovittamisesta alueellisten ja paikallisten tavoitteiden kanssa. Osayleiskaavan tavoitteena on suunnittelualueen elinympäristön kehittäminen ekologisesti, taloudellisesti, sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävällä tavalla. Maakuntakaavan aluevaraukset, tavoitteet ja ohjausvaikutus ovat kaavatyön lähtökohtana. Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden ja maakuntakaavan velvoitteiden käytäntöön soveltaminen kunnassa tapahtuu yleiskaavoituksen keinoin. Yleiskaavalla ohjataan yleispiirteisesti maankäyttöä ja sovitetaan yhteen kunnan alueen toimintoja. Yleiskaava on keskeinen kunnan alueidenkäytön kehittämisväline, ja se liittyy läheisesti kunnan strategiseen suunnitteluun ja kehityksen hallintaan. Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden mukaan on myös varmistettava, että valtakunnallisesti merkittävät kulttuuriympäristöjen ja luonnonperinnön arvot säilyvät. Rakennetun kulttuuriympäristön osalta säilyttämisvelvoite käsittää Museoviraston inventointiin (RKY 2009) perustuvat arvokkaat ympäristöt. Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan osayleiskaavalla on edistettävä näiden säilymisen toteuttamista ja siten kaavassa osoitetaan inventoitu Irjanteen kylä RKY-merkinnällä. Tavoitteena osayleiskaavaan rajatulla alueella on rakennetun kulttuuriympäristön säilyttäminen ja alueen kehittäminen sen ominaisluonnetta ja erityispiirteitä vahvistavalla ja niihin sopeutuvalla tavalla viranomaisten ohjeistamien kaavamääräysten mukaisesti. Yleiskaavan sisältövaatimukset Yleiskaavaa laadittaessa on otettava huomioon maakuntakaava sekä maankäyttö- ja rakennuslain 39 :n asettamat muut sisältövaatimukset: 1) yhdyskuntarakenteen toimivuus, taloudellisuus ja ekologinen kestävyys; 2) olemassa olevan yhdyskuntarakenteen hyväksikäyttö; 3) asumisen tarpeet ja palveluiden saatavuus;

8 EURAJOKI Sweco Ympäristö Oy 8 4) mahdollisuudet liikenteen, erityisesti joukkoliikenteen ja kevyen liikenteen, sekä energia-, vesi- ja jätehuollon tarkoituksenmukaiseen järjestämiseen ympäristön, luonnonvarojen ja talouden kannalta kestävällä tavalla; 5) mahdollisuudet turvalliseen, terveelliseen ja eri väestöryhmien kannalta tasapainoiseen elinympäristöön; 6) kunnan elinkeinoelämän toimintaedellytykset; 7) ympäristöhaittojen vähentäminen; 8) rakennetun ympäristön, maiseman ja luonnonarvojen vaaliminen; sekä 9) virkistykseen soveltuvien alueiden riittävyys Erityisiä tavoitteita Osayleiskaavan tavoitteena on mm: - Laatia MRL 42 :n mukainen oikeusvaikutteinen osayleiskaava. - Tutkia valtatie 8:n uuden linjauksen ja eritasoliittymän vaikutukset ympäröivään maankäyttöön ja aluerakenteeseen. - Laajentaa ja kehittää keskustaajaman ja Lapijoen välistä yritys- ja teollisuusalueen vyöhykettä sekä parantaa alueen liikenneyhteyksiä. - Löytää valtatien rinnakkaistieyhteys keskustan ja Lapijoen välille - Osoittaa rakennettavien alueiden pääasialliset laajentumissuunnat ja laajentumisen vaiheistus. - Tarjota monipuolisia mahdollisuuksia asumiseen ja rakentamiseen. - Selvittää alueita, joille on mahdollista sijoittaa Olkiluodon laitosten rakentamisten aikaisia, tilapäisiä majoitustiloja; samalla tutkitaan näiden alueiden muu käyttö. Yhdyskuntarakenne - Aluevarausten ja toimintojen keskinäinen suhde alueen sisällä - Aluevarausten ja toimintojen kytkeminen kaava-alueen ulkopuolisiin alueisiin - Uusien tielinjausten vaikutukset maankäyttöön ja yhdyskuntarakenteeseen - Väestötavoite taajama-alueella ja sen lähialueilla - Asumisen laajentumissuunnat keskustaajamasta ulospäin - Vanhojen alueiden tiivistäminen ja käyttötarkoituksen muuttaminen tarvittaessa Tavoitteena on sijoittaa uusi rakentaminen pääasiassa nykyisten rakennettujen alueiden ja tieverkoston yhteyteen. Näin saadaan aikaan myös yhtenäisiä rakentamattomia alueita. Rakentamiseen osoitetaan rakentamisoloiltaan ja pienilmastoltaan edullisia sekä maisemaan hyvin soveltuvia rakennuspaikkoja. Sijoittamista kaukomaiseman kannalta merkittävimmille paikoille tulee välttää. Liikenne - Laajentuvien ja tiivistyvien asuin- ja palvelualueiden vaikutukset nykyiseen tieverkkoon - Kevyen liikenteen parantaminen ja joukkoliikenteen mahdollistaminen - Rautatien ja alueen tieverkon risteyspaikkojen arviointi Liikenteen osalta keskeinen tavoite on mahdollistaa valtatie 8 parantaminen ja Eurajoen keskustan ohitustiejärjestelyt. Lisäksi tavoitteena on laajentaa ja kehittää Keskustan ja Lapijoen välistä yritys- ja teollisuusaluevyöhykettä. Samalla parannetaan alueen sisäisiä liikenneratkaisuja sekä yhteyksiä valtatie 8:lle. Eräänä vaihtoehtona tutkitaan valtatien rinnakkaisyhteyttä, joka toimisi sisäisen liikenteen pääväylänä keskustan ja Lapijoen taajama-alueen välillä. Samalla se muodostaisi turvallisen yhteyden alueen eri osista valtatien tuleviin liittymiin ja Eurajoen keskustaan. Yhdyskuntatekninen huolto Tavoitteena on kehittää ja laajentaa vesihuoltoa ja muuta kunnallistekniikkaa keskus-

9 EURAJOKI Sweco Ympäristö Oy 9 taajamaan kiinnittyville laajentumisalueille. Kunnallistekniikan ulkopuolisilla alueilla jätevesien puhdistusta pyritään tehostamaan, kuormitusta vähentämään ja löytämään ympäristön kannalta kestäviä ratkaisuja. Jätevesien käsittelyä varten voidaan rakentaa esimerkiksi yhteisiä pienpuhdistamoita. Uusien asuinrakennusten rakennuspaikat tulee sijoittaa siten, että ne ovat kohtuudella liitettävissä keskitettyyn jätevesien käsittelyjärjestelmään. Elinkeinot, palvelut - Perinteisten elinkeinojen, maa- ja metsätalouden jatkuminen pyritään turvaamaan - Teollisuuden ja yritystoiminnan laajentumismahdollisuudet eräänä lähtökohtana - Palvelujen kehittäminen keskustassa ja uusien liikenneväylien tuntumassa Virkistys- ja viheralueet - Lähiliikunnan tukeminen järjestämällä riittävästi viheryhteyksiä ja ulkoilureittejä metsiin ja joen varsille - Kevyen liikenteen yhteydet kytketään osaksi luontaisia reittejä alueiden välillä - Varataan alueita urheiluun ja vapaa-ajan viettoon lähellä asuinalueita - Arvokkaat luontokohteet kytketään osaksi viheralueiden verkostoa. Maisema, rakennettu kulttuuriympäristö ja muinaismuistot Valtakunnallisista alueidenkäytön tavoitteista sekä maakuntakaavasta johtuvat suojelutavoitteet sekä kaavoitustyön yhteydessä tehtyjen selvitysten perusteella todetut suojeluarvot otetaan huomioon suunnittelun lähtökohtana. Osayleiskaavan rakennetun kulttuuriympäristön ja muinaismuistojen suojeluun liittyvät merkinnät ja määräykset nojautuvat suunnittelualueesta tehtyihin rakennuskannan inventointiin, arkeologiseen inventointiin sekä maisemaselvitykseen. Suunnittelualueeseen kuuluu osa valtakunnallisesti merkittävästä (RKY) kulttuuriympäristöstä: Irjanteen kylä. Lisäksi Eurajoen varsi peltoaukeineen kuuluvat kahteen maakunnallisesti arvokkaaseen kulttuurimaisemaan: Eurajoki-Irjanne sekä Irjanne-Eurajoki-Linnamaa. Arkeologisen inventoinnin perusteella suunnittelualueella sijaitsee kaksi arkeologista kohdetta. Esihistoriallinen Ilveskallion pronssikautinen hautapaikka sijaitsee alueen pohjoisosassa, valtatien itäpuolisella mäkialueella. Historiallisen ajan asuinpaikka, Eura Åminne Kyrkoby, sijoittuu kirkon ja valtatien väliselle alueelle joen molemmin puolin. Maisemaselvityksessä on analysoitu alueen maisemarakenteen peruspiirteitä ja maisemakuvallisia elementtejä osana arvokkaita kulttuuriympäristö- ja maisemaalueita. Selvitykseen on kuvattu lisäksi nykyiset taajaan asutut ja asemakaavoitetut alueet. Analyysi osoittaa, kuinka rakennukset, rakennusryhmät ja piha-alueet ovat osa maisemakuvaa, jolle luonnonympäristö ja maiseman peruspiirteet antavat taustan. Laajempana kokonaisuutena tästä muodostuu kulttuurimaisemaa, jonka osaksi myös uusi rakentaminen ja maankäyttö tulee suunnitella. Maisemaselvitykseen sisältyy analyysin lisäksi suosituksia maankäytöstä. Tavoitteena on, että rakentamisessa ja maankäytössä otetaan huomioon maiseman sekä kulttuurija luonnonarvojen asettamat lähtökohdat. Maisemallisesti tärkeät näkymät jokilaaksoihin ja peltoaukeille pyritään säilyttämään avoimina ja selkeinä. Näkymien ja maisemanhoidon kannalta peltojen viljely ja laiduntaminen on erityisen toivottavaa ja suositeltavaa. Laajat yhtenäiset kallio- ja metsäalueet sekä maisemallisesti tärkeät peltoalueet pyritään säilyttämään rakentamisesta vapaina. Metsänhoidossa erityistä huomiota tulee kiinnittää maiseman rajautumisen kannalta merkittäviin metsävyöhykkeisiin peltojen reunoilla ja jokien rannoilla. Myös selvästi rajautuvat metsäsaarekkeet

10 EURAJOKI Sweco Ympäristö Oy 10 avoimilla viljelyalueilla ovat tärkeitä maiseman elementtejä. Muuten normaali metsänhoito on mahdollista, elleivät erityiset syyt kuten suojelu- tai virkistystavoitteet toisin edellytä. 4. MITOITUS 4.1 Suunnittelualueen mitoitusperusteet Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden mukaan osayleiskaavan lähtökohtana on oltava perusteltu väestönkehitysarvio. Alueidenkäytön suunnittelulla on huolehdittava, että asunto- ja työpaikkarakentamiseen on tarjolla riittävästi tonttimaata. Osayleiskaavan realistisella mitoituksella edistetään yhdyskuntarakenteen eheytymistä. Tilastokeskuksen mukaan vuodenvaihteessa Eurajoella asui 5910 asukasta. Vuosina Eurajoen väestömäärä kasvoi 594 asukkaalla. Viimeisimmän väestöennusteen mukaan Eurajoen väestömäärä ei muuttuisi vuodesta 2011 vuoteen Vasta vuodesta 2025 vuoteen 2030 väestömäärä laskisi vajaalla prosentilla. Tilastokeskuksen ennuste ei luonnollisesti huomioi Eurajoen keskustan osayleiskaava-alueen väestömäärän kehitystä muusta kunnasta erillään. Osayleiskaava-alue rajautuu kunnan keskustaan ja muuttaminen kunnan sisällä, hajaasutusalueelta taajamaan, on ollut vilkasta ja tämä trendi jatkunee edelleen. Lisäksi keskustassa on asunut Olkiluodon rakennustyömaiden työntekijöitä ns. kirjaamattomina asukkaina jo 1990-luvulta. Asuntoja tarvitsevien työntekijöiden määrä on vaihdellut kahdestasadasta aina kahteentuhanteen. Tiedossa olevat Olkiluodon alueen rakentamishankkeet vaatinevat keskimäärin noin 1500 työntekijää seuraaviksi 30 vuodeksi. Eurajoen kunta käsittää etenkin perheellisten työntekijöiden tarvitsevan väliaikaista asumusta pitkäaikaisempaa asuinpaikkaa. Osayleiskaavan asuinaluevarausten mitoituksen lähtökohtana on mahdollistaa noin 3100 asukkaan sijoittuminen Eurajoen keskustaan kaavan tavoitevuonna Tämä tarkoittaa noin 450 asukkaan lisäystä seuraavan vajaan kahdenkymmenen vuoden aikana. Väestömitoitus perustuu osaksi Tilastokeskuksen vakaaseen väestöennusteeseen, osaksi kunnan tavoitteeseen tiivistää kuntakeskusta ja hillitä yhdyskuntarakenteen hajautumista sekä osaksi edellä todettuun siirtotyöntekijöiden yhä kasvavaan määrään. Uusien asuntojen tarpeeseen vaikuttavat kunnan keskustan väestömäärän kasvun lisäksi väestörakenteen muutokset kuten väestön ikääntyminen ja perherakenteen muuttuminen. Asuntokuntien keskikoon ennakoidaan pienenevän ja asumisväljyyden kasvavan. Lisäksi varaudutaan asuntovarauman eli tilapäisten ja ns. kakkosasuntojen määrän kasvuun. Vuoteen 2030 mennessä uusien asuntojen tarpeeksi arvioidaan noin 300 asuntoa. Tämä tarkoittaa noin m² uutta asuinrakentamisen pinta-alaa. Osayleiskaavassa on osoitettu asuntoalueina riittävät aluevaraukset suhteessa laskennalliseen asuntotuotantotarpeeseen. Laskennallisella tarpeella tarkoitetaan 5 prosentin ylimääräistä asuinaluekapasiteettia, jolla mahdollistetaan tarvittava joustavuus rakentamistavassa sekä alueellisen tonttitarjonnan kattavuus. Lisäksi alueiden toteuttamismahdollisuuksiin vaikuttavat mm. maanomistusolosuhteet sekä eri alueiden kunnallistekniikan kustannukset. Osayleiskaavalla alueiden käyttöönottoa vaiheistetaan. Suurin osa osoitetuista asuntoalueista on jo voimassa olevien asemakaavojen mukaista tonttivarantoa tai vireillä olevien asemakaavahankkeiden tulevaa kaavavarantoa. Rakentumattomia AP-alueita on asemakaavoitettuna runsaan 10 vuoden tarpeisiin (40 ha) ja kaavoittamatta on seuraavien noin 8 vuoden tarve (30 ha). Pitkän aikavälin laajentumisalueina on osayleiskaavassa haluttu osoittaa tavoitevuoteen mennessä suunniteltavia ja mahdollisesti sen jälkeen asumiskäyttöön otettavia alueita. Alueiden merkitseminen osayleiskaavassa reservialueeksi turvaa yhdyskuntarakenteen eheän kasvun mahdollisuudet. Kaavaan on

11 EURAJOKI Sweco Ympäristö Oy 11 osoitettu AP-2 -alueina noin kolmentoista vuoden pitkän aikavälin laajentumisalueet. Eurajoen elinkeinoelämän vetovoimaisuus ja kehittyminen vaativat riittävää työpaikkarakentamisen tonttivarantoa. Eurajoen työpaikkojen päätoimialan muutos on ollut menneinä vuosikymmeninä pääasiassa työn siirtymistä alkutuotannosta jalostukseen. Alkutuotannossa työskenteli 1970-luvulla yli puolet työntekijöistä (52 %). Alkutuotannon osuus on vähentynyt tasaisesti 2010-luvulle tultaessa, noin kuuteen prosenttiin, kun vastaavana aikana jalostuksen työpaikkojen määrä on kasvanut vajaasta viidenneksestä yli puoleen (54,4 %). Palvelun työpaikkojen osuus on lisääntynyt maltillisemmin 28,6 prosentista 38,1 prosenttiin. Keskustan osayleiskaavan tavoitteena on myös turvata elinkeinoelämän toimintaedellytykset varaamalla työpaikkatoimintojen sijoittumiseen riittävästi tarkoituksenmukaisia alueita. Tällä hetkellä kunnan työpaikkatonttitarjonta on erittäin niukka ja tavoitteena on myös työpaikkaomavaraisuuden kasvu yhdyskuntarakennetta hajauttamatta. Kunta vastaa osayleiskaavassa paikallisiin paljon maapinta-alaa vaativaan tuotannon ja sen varastoinnin tarpeisiin. Mikäli teollisuustonttimaata tarvittaisiin vuosittain 2-3 hehtaaria, tarvitaan teollisuustonttimaata noin hehtaaria. Rakentamattomia TY-alueita on asemakaavoitettuna noin kuuden vuoden tarpeisiin (20 ha). Osayleiskaavalla osoitetaan lisäksi noin 8 vuoden tarpeisiin asemakaavoitettavaksi tarkoitetut uudet alueet (24 ha). Käyttöön otettavia TP-alueita on asemakaavoitettuna noin 8 vuoden tarpeisiin (26 ha). Uusia TP-alueita ei ole osoitettu osayleiskaavassa. Laskennallisesti osayleiskaavan osoittamat teollisuus- ja työpaikkavaraukset ylittävät tarpeen. Tuotannon mahdollistavassa tonttitarjonnassa on kuitenkin varauduttava kysynnän vaihteluun ja käytännössä työpaikka-alueiden realistiseen toteutumiseen vaikuttavat hyvin paljon maanomistusolosuhteet. Myös teollisuustyöpaikkojen toiminnallinen laatu määrää tonttien sijoittumista ja niiltä vaadittavan maa-alan mitoitusta. Osayleiskaavalla vaiheistetaan alueiden käyttöönottoa osoittamalla noin 60 % tuotantoon varatuista alueista mahdollisina pitkän aikavälin laajentumisalueina (TY-2, TP-2). Näillä varauksilla turvataan keskustan läheisyydessä sijaitsevien työpaikka-alueiden riittävyys osayleiskaavan tavoitevuoden 2030 jälkeenkin. Eurajoen keskustan tuntumassa on väkilukuun nähden varsin vähän yksityisille palveluille varattuja alueita. Kaupalliset palvelut sijaitsevat pääosin Eurajoen pohjoispuolisen keskustan pääraitin (Kirkkotie) varrella kirkonkylille ominaiseen tapaan. Toinen piirre on se, että asuminen ja palvelut ovat sekoittuneet sijoittuen paikoin samoihin kortteleihin ja rakennuksiin. Keskustaan ja sen läheisyyteen on olemassa tarve varata alueita uusille liikerakennuksille. Osa liiketiloista voi jatkossakin sijoittua ajan myötä uudistuviin keskustan kortteleihin. Esimerkiksi Kirkkotien varrella liike- ja palvelutiloja on mahdollista sijoittaa asuinrakennusten pohjakerroksiin tai korttelien kadunpuoleisiin osiin. Isommat liiketilat pysäköinti- ja varastoalueineen tarvitsevat kuitenkin enemmän tilaa, mikä voi pahimmillaan rikkoa nykyisen ydinkeskustan ilmettä. Osayleiskaavassa palveluille osoitetut P-alueet keskustassa on sijoitettu pääraitin vartta noudatellen ja tukeutuen olemassa oleviin liikealueisiin. Ko. alueet sisältävät jo rakennettuja liike- ja asuinrakennuksia piha-alueineen (noin 10 ha). Lisäksi P-alueita on varattu uuden vt 8 linjauksen eritasoliittymän tuntumaan ja sieltä keskustaan johtavan tulotien varteen noin 10 ha. Palvelujen laajentumisalueet (noin 26 ha) sijoittuvat pääasiallisesti nykyisen 8-tien ja suunnitellun ohitustien väliselle vyöhykkeelle. Nämä P-2- alueet sijoittuvat suurimmaksi osaksi nykyisen valtatien länsipuolelle, joten ne voidaan asemakaavoittamalla ottaa käyttöön vasta valtatien siirryttyä uudelle linjaukselle.

12 EURAJOKI Sweco Ympäristö Oy Asuinrakentamisen kohdealueet Kokonaisratkaisultaan osayleiskaava täydentää ja eheyttää nykyistä yhdyskunta- ja taajamarakennetta. Asuinrakentamisen näkökulmasta yleiskaavan maankäyttö jakautuu seuraavasti: a) Asemakaavoitetut ja asemakaavoitettavaksi tarkoitetut alueet b) Kyläalueet c) Muut osayleiskaavassa rakentamiseen osoitetut alueet ja rakennuspaikat Asemakaavoitetut ja asemakaavoitettavaksi tarkoitetut alueet Osayleiskaavassa rakentamisen pääpaino on asemakaavoitetuilla tai lähitulevaisuudessa asemakaavoitettaviksi tarkoitetuilla alueilla. Pääasiassa asumiseen varattavat alueet on osoitettu AP-merkinnällä, joka käsittää myös alueen sisäiset lähipalvelut ja viheralueet. Muita asemakaavalla suunniteltavia rakentamisalueita on osoitettu seuraavin aluevarauksin: C, P, P-2, PY, TP, TP-2, TY, TY-1, TY-2, sekä näihin suoraan liittyvät viher-, liikenne-, erityis- ja suojelualueet, maa- ja metsätalousalueet sekä vesialueet. Kyläalueet Kyläalueiksi osoitetaan taajamien ja asemakaava-alueiden ulkopuolella sijaitsevia rakennusryhmiä ja asutuskeskittymiä. Näillä alueilla rakentamisen tiheys on ollut lähiympäristöä suurempi jo ennen kaavan laatimista. Tällaiset alueet ovat perinteisesti sijoittuneet edullisiin maastonkohtiin suhteessa metsiin, viljelyksiin, maisemaan ja kulkuyhteyksiin. Osayleiskaavassa AT-merkinnällä osoitetuille kyläalueille sopii nykyisen rakennuskannan lomaan uusia maastoon ja lähiympäristöön sopivia rakennuspaikkoja. Kaavassa osoitetut kyläalueet ovat myös vesihuollon kehittämisen kohdealueita. Muut osayleiskaavassa rakentamiseen osoitetut alueet ja rakennuspaikat Asemakaavalla suunniteltavien alueiden sekä kyläalueiden ulkopuolella osoitetaan rakennuspaikkoja maastonkohtiin, joihin vähitellen toteutuva rakentaminen soveltuu olemassa olevan tiestön, vesihuollon järjestämisen, ilmansuuntien sekä yhdyskuntarakenteen ja maiseman kannalta. Omakotitaloille varatut alueet on osoitettu AO-merkinnällä ja maatilojen talouskeskuksille varatut alueet AM-merkinnällä. Mahdollisuuksien mukaan otetaan huomioon myös maanomistajien toiveet ja mielipiteet Jokiranta Eurajoen ranta-alueita ei ole määritelty rantaviivan pituusperusteisesti mitoitettaviksi ranta-alueiksi. Tämä on perusteltua sen vuoksi, että jokien rannat ovat kiinteä osa muuta yhdyskuntarakennetta ja maisemaa. Lisäksi jokien rannoilla maaperän lujuus ja tulviminen eivät salli laajamittaista rakentamista. Näin ollen jokien rannoille ei ole perusteltua osoittaa laajamittaisesti uusia omarantaisia rakennuspaikkoja. Vesistöjen tuntumaan rakentamisessa tulee erityisesti huolehtia tulvasuojelusta ja veden aiheuttamista riskitekijöistä. Maakuntakaavan suunnittelumääräys asettaa vesistöjen lähelle rakentamiseen yleisiä ohjeita: Alueidenkäytön suunnittelussa on otettava huomioon viranomaisten selvitysten mukaiset tulvavaara-alueet ja tulviin liittyvät riskit. Uutta rakentamista ei tule sijoittaa tulvavaara-alueille. Tästä voidaan poiketa vain, jos tarve- ja vaikutusselvityksiin perustuen osoitetaan, että tulvariskit pystytään hallitsemaan ja että rakentaminen on kestävän kehityksen mukaista. Suunniteltaessa alueelle tulville herkkiä toimintoja tulee tulvasuojelusta vastaavalle alueelliselle ympäristöviranomaiselle varata mahdollisuus lausunnon antamiseen. Rantavyöhykkeelle rakentamisessa tulee huomioida

13 EURAJOKI Sweco Ympäristö Oy 13 selostuksen liite alimmista suositeltavista rakentamisen korkeuksista. Liite 17: Alimmat rakentamiskorkeudet Kantatilat ja pinta-alamitoitus Osayleiskaavassa ei sovelleta kantatilojen ja tilojen pinta-alaan perustuvaa mitoitusta. Perusteluna on se, että tilan pinta-alaan perustuva mitoitus ei ota huomioon alueen rakennettavuutta, kulkuyhteyksiä, aluetekniikan rakentamismahdollisuuksia, edullisia ilmansuuntia eikä soveltumista lähiympäristön maankäyttöön, maisemaan ja aluerakenteeseen. Yksinomaan pinta-alan perusteella tehtävä rakennuspaikkojen osoittaminen voi johtaa paikoin ylimitoitukseen sekä siihen, että rakentamisen kannalta parhaat alueet jäävät käyttämättä. Toisaalta kaavan tavoitteena ei ole osoittaa laajamittaista rakentamista edellä selostettujen rakentamisen kohdealueiden ulkopuolelle eikä osayleiskaavan ole tarkoituksena toimia rakennuslupien myöntämisen perusteena. 5. OSAYLEISKAAVA JA SEN PERUSTELUT 5.1 Yleisperustelu Osayleiskaavassa on edellä esitettyjen tavoitteiden mukaisesti tuettu olemassa olevaa yhdyskuntarakennetta. Kaavan aluevarauksissa on huomioitu valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet ja maakuntakaava. Suojelukohteet (muinaismuistot, rakennettu ja luonnonympäristö) ja niihin liittyvät kaavamerkinnät ja -määräykset perustuvat kaavoituksen yhteydessä tai aiemmin tehtyihin inventointeihin ja selvityksiin sekä maakuntakaavan sisältöön. Suunnittelualuetta tarkasteltiin kokonaisvaltaisesti siten, että osoitettaessa uusia aluevarauksia huomioidaan kunnan ja sen osa-alueiden kehittämistarpeet, suojelu- ja virkistysarvot sekä elinkeinojen harjoittaminen. Samalla on pyritty vastaamaan maanomistajien nykyisiin ja tuleviin tarpeisiin, jotta poikkeamislupien tarve vähentyisi. Eurajoen väestön nykyinen ja tuleva ikärakenne painottuu merkittävästi nuoreen väestöön verrattuna maakunnan tai maan keskiarvoihin. Nuoret lapsiperheet asuvat tai pyrkivät asumaan omakotitaloissa. Lisäksi kunnan sisällä tapahtuu jonkin verran muuttoliikettä, kun haja-asutusalueilta etenkin vanhempi väestö siirtyy palvelujen tuntumaan, mielellään aivan keskustaan. 5.2 Kokonaisrakenne Osayleiskaava täydentää ja eheyttää suunnittelualueen nykyistä yhdyskunta- ja taajamarakennetta. Uusien ja tiivistettävien alueiden sijoittumista on tutkittu suhteessa nykyisiin asemakaava-alueisiin, taajamarakenteeseen, maisemaan sekä tiestöön ja kunnallistekniikkaan. Teollisuus-, työpaikka- ja taajama-alueet palveluineen sekä potentiaaliset asuinrakentamisen laajentumisalueet on osoitettu asemakaavoitettaviksi alueiksi. Asemakaavoitettavien alueiden ulkopuolella aluevaraukset uusille asuinrakennuksille on sijoitettu mahdollisuuksien mukaan olemassa olevan asutuksen läheisyyteen tai pieniksi ryhmiksi tieyhteyksien varsille. Pääosa uudesta asuinrakentamisesta on sijoitettu kylämäisille alueille (AT-alueet) tai niiden tuntumaan. Tämä periaate tukee tavoitetta yhdyskuntarakenteen eheyttämisestä. Eurajoen Olkiluodossa on merkittävä työpaikkakeskittymä, joka on kasvamassa tulevaisuudessa vielä suuremmaksi. Olkiluodon kolmas laitosyksikkö lisää työpaikkoja noin Olkiluodossa töitä kokopäiväisesti tai kausittain tekeviä ihmisiä sijoittuu asumaan todennäköisesti Eurajoelle sen tarjoamien palveluiden tuntumaan. Kausiluontei-

14 EURAJOKI Sweco Ympäristö Oy 14 seen ja tilapäiseen majoitukseen osayleiskaavassa varataan alueita, jotka ovat otettavissa muuhun käyttöön, mikäli Olkiluotoon liittyvä majoitustarve vähenee pysyvämmin. 5.3 Suhde valtakunnallisiin alueidenkäyttötavoitteisiin Valtioneuvoston päätös maankäyttö- ja rakennuslain mukaisista valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista tuli voimaan Valtioneuvosto päätti niiden tarkistamisesta. Tarkistetut tavoitteet tulivat voimaan Maankäyttö- ja rakennuslain 24 :n 2 momentin mukaan alueidenkäytön suunnittelussa on huolehdittava valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden huomioon ottamisesta siten, että edistetään niiden toteuttamista. Tämä velvoite koskee oikeudellisesti kaikkea kaavoitusta. Osayleiskaava vastaa valtakunnallisiin alueidenkäyttötavoitteisiin mm. seuraavalla tavalla: - kaavan uudet aluevaraukset asumista varten sijaitsevat pääasiassa olemassa olevan rakennetun ympäristön läheisyydessä ja tiivistävät näin ollen yhdyskuntarakennetta - kaavassa on tukeuduttu mahdollisimman pitkälle nykyiseen tai suunniteltuun tieverkostoon sekä kunnallisteknisiin verkostoihin - alueen maisema- ja luontoarvoja on huomioitu uusia aluevarauksia tehtäessä - kaavassa on osoitettu maakuntakaavan ja tehtyjen selvitysten perusteella suojeltavia alueita tai kohteita - uusien rakennuspaikkojen rakentamisen myötä kunta saa uusia asukkaita, jolloin mm. lähiseudun palvelujen kysyntä kasvaa - taajamien ohella kyläalueiden elinvoimaisuuden tukeminen on osa kulttuuriympäristön ja -perinteen vaalimista 5.4 Suhde maakuntakaavoitukseen Maakuntakaavan aluevaraukset, liikennejärjestelyt, kohdemerkinnät sekä muu sisältö tavoitteineen (ks. kpl 2.3: Maakuntakaava) on otettu osayleiskaavan laadinnassa huomioon. Osayleiskaava tarkentaa ja täsmentää kaavan aluevarauksia ja määräyksiä ottaen huomioon paikalliset olosuhteet ja asetetut tavoitteet. Maakuntakaavasta johdettuja tavoitteita ja määräyksiä on käsitelty aiheittain lisää kohdissa 3.2 ja 5.6. Osayleiskaavassa esitetty teollisuusalueen pitkän aikavälin laajentumisalue (TY-2) poikkeaa jonkin verran maakuntakaavasta Köykäntien ja Lapintien välisellä alueella. Kyseinen rautatien ja Köykän teollisuusalueen väliin jäävä vyöhyke on kauttaaltaan rakentamatonta metsää pienine peltoalueineen. Maakuntakaavassa teollisuusalue (T) ulottuu radan varressa lähemmäksi Lapintietä ja sen koillispuolista A-aluetta. Osayleiskaavassa teollisuuden reservialuetta TY-2 on osoitettu Köykän alueen keskiosasta rataan ulottuvalle osalle. Kyseinen alue kiinnittyy suoraan kunnan omistamiin maihin, missä sijaitsee mm. maa-aineksen varastointialue. Lisäksi aluevarauksen itäosa sijoittuu rautatien läheisyyteen, jonne tuotannollinen toiminta sopii hyvin. Maakuntakaavasta poikkeaminen ei ole kokonaisuutena ja alueen sijainti huomioiden merkittävä. 5.5 Suhde kunnan muuhun suunnitteluun Nyt laadittava osayleiskaava toimii suunnittelualueen tarkemman suunnittelun ja toteutuksen ohjeena ja lähtökohtana. Tarkempi suunnittelu hoidetaan ensisijaisesti asemakaavoituksella alue tai sen osa kerrallaan. Asiaa on selvitetty tarkemmin kohdassa 7.1 (Oikeusvaikutteisen osayleiskaavan merkitys).

15 EURAJOKI Sweco Ympäristö Oy Maankäyttö Asuminen AP Pientalovaltainen asuntoalue. Merkinnällä on osoitettu asemakaavoitetut ja asemakaavoitettavaksi tarkoitetut asuinalueet. Aluevaraus sisältää asumisen lisäksi pienimuotoiset liike-, palvelu- ja työtilat sekä alueen sisäiset viheralueet. Valtaosa AP-alueista ovat jo asemakaavoitettuja ja miltei kokonaan rakentuneita. Uudet aluevaraukset sijaitsevat äskettäin valmistuneiden tai parhaillaan vireillä olevien asemakaavojen alueilla, joista laajin on Ketunpesän alue keskustan tuntumassa Eurajoen eteläpuolella. Toinen uusi alue on Lavilanmetsän jatke keskustan pohjoisosissa. Yhteensä uusia rakentamattomia AP-alueita on noin 70 hehtaaria, josta noin 40 hehtaaria on asemakaavoitettua. Alue on tarkoitettu pääasiassa asuinrakentamista varten. Alueelle saa sijoittaa myös asumiselle tarpeellisia julkisia ja yksityisiä palveluja sekä pienimuotoisia liike-, palvelu- ja työtiloja. Alueen toiminnasta ei saa aiheutua ympäristöön melua, tärinää, ilman tai veden pilaantumista, raskasta liikennettä tai muuta häiriötä. Alueella tulee olla riittävästi puistoja ja virkistykseen soveltuvia alueita. Alue on asemakaavoitettu tai tarkoitettu asemakaavoitettavaksi. Alueella on voimassa MRL 43.2 :n mukainen rakentamisrajoitus ennen asemakaavan voimaan tuloa. AP-2 -alueina on osoitettu AP-alueiden pitkän aikavälin laajentumisalueet, jotka voidaan ottaa käyttöön, kun muut vastaavat AP-alueet on otettu käyttöön. Yhteensä AP-2 -alueita on noin 54 hehtaaria. AO Omakotitalovaltainen alue. Merkinnällä on osoitettu kaava-alueen rakennetut ja rakennettavaksi tarkoitetut erillispientalojen rakennuspaikat. Paikka on tulkittu rakennetuksi, jos sillä on asuinrakennus, sauna tai vaja tai jos sille on jo myönnetty rakennuslupa. Rakennuspaikat on osoitettu siten, että ne täydentävät olevia rakennusryhmiä nykyisten teiden varsilla ja sopivat lähiympäristöönsä. Kaavassa on vanhoja rakennuspaikkoja yhteensä 58 kpl ja uusia 8 kpl. Uuden rakennuspaikan on oltava pinta-alaltaan vähintään 3000 m 2. Rakennuspaikan yhteenlaskettu rakennusoikeus on 300 k-m 2 alle 5000 m 2 :n suuruisilla rakennuspaikoilla ja 400 k-m 2 tätä suuremmilla rakennuspaikoilla. Rakennuspaikalle saa rakentaa yhden enintään kaksiasuntoisen asuinrakennuksen, yhden saunarakennuksen sekä talousrakennuksia. Lisäksi alueelle saa sijoittaa asumiseen liittyviä työ- tai palvelutiloja. Rakennuspaikan yhteenlaskettu rakennusoikeus saa olla enintään 10 % rakennuspaikan pinta-alasta. Nykyisiä asuinrakennuksia saa korjata tai korvata nykyisessä laajuudessaan rakennusoikeuden estämättä. Indeksi osoittaa rakennuspaikkojen lukumäärän. AM Maatilojen talouskeskusten alue. Merkinnällä on osoitettu toimivat tai toimintaedellytykset omaavat tilakeskukset. Tilakeskuksen alueeksi on rajattu nykyinen pihapiiri ja sen tuntumassa sijaitsevat maaja metsätaloutta palvelevat rakennukset. Kaavassa on osoitettu 6 nykyistä maatilan talouskeskusta. Lisäksi nykyisten AM-alueiden yhteyteen on osoitettu 5 uutta rakennuspaikkaa. Alue on tarkoitettu maa- ja metsätaloutta sekä sivuelinkeinoja palvelevia asuin-,

16 EURAJOKI Sweco Ympäristö Oy 16 tuotanto- ja talousrakennuksia varten. Rakennuspaikalle saa rakentaa enintään kaksi asuinrakennusta ja kaksi saunarakennusta. Rakennuspaikan yhteenlaskettu rakennusoikeus saa olla enintään 10 % rakennuspaikan pinta-alasta. Nykyisiä asuinrakennuksia saa korjata tai korvata nykyisessä laajuudessaan rakennusoikeuden estämättä. Indeksi osoittaa rakennuspaikkojen lukumäärän. AT Kyläalue. Kyläalueeksi on osoitettu Maaden kylä keskustan pohjoispuolella ja Männistön kylä keskustan itäpuolella. Kyläalueet eivät ole MRL 44 :n tarkoittamia kyläalueita, joilla osayleiskaavaa voitaisiin käyttää suoraan rakennusluvan myöntämisen perusteena Keskustatoiminnot Palvelut Alue on tarkoitettu tiiviiseen kylämäiseen asumiseen, maa- ja metsätaloutta palvelevien rakennusten rakentamiseen sekä kyläasutukseen liittyville liike-, palvelu- ja työtiloille. Alueen toiminnasta ei saa aiheutua ympäristöön melua, tärinää, ilman tai veden pilaantumista, raskasta liikennettä tai muuta häiriötä. Rakennuspaikalle saa rakentaa yhden enintään kaksiasuntoisen asuinrakennuksen, yhden saunarakennuksen sekä talousrakennuksia. Rakennuspaikan yhteenlaskettu rakennusoikeus saa olla enintään 10 % rakennuspaikan pinta-alasta. Nykyisiä asuinrakennuksia saa korjata tai korvata nykyisessä laajuudessaan rakennusoikeuden estämättä. Uusien rakennusten tulee sopia sijoituksen, koon, materiaalien ja julkisivuvärien osalta alueen nykyiseen rakennuskantaan ja kyläkuvaan. Rakennuspaikan rakennusten tulee muodostaa luonteva pihapiiri. Alueen rakentamisen ja muiden toimenpiteiden yhteydessä tulee kiinnittää erityistä huomiota maisema- ja kyläkuvan sekä kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten, rakenteiden, tiestön, kasvillisuuden, vesistöolojen ja näkymien säilymiseen. C Keskustatoimintojen alue. Keskustatoimintojen alueeksi osoitetulla alueella on nykyisin kauppoja, pankki, ravintoloita, tori ja muita palveluita. Alueella on myös kerrostaloja. Alueen on suunniteltu laajentuvan kolme hehtaaria nykyisen valtatien länsipuolelle. Käytännössä laajentuminen voi tapahtua, kun tien oikaisu on rakennettu nykyistä lännemmäksi ja alue on suunniteltu asemakaavalla. Alue on tarkoitettu keskustaan sijoittuvaa julkista ja yksityistä palvelu-, hallinto- ja työpaikkarakentamista sekä asuinrakentamista varten. Alueelle saa sijoittaa vain paikallista tarvetta palvelevaa kauppaa. Alueella tulee olla riittävästi puistoja ja virkistymiseen soveltuvia alueita. Alue on asemakaavoitettu tai tarkoitettu asemakaavoitettavaksi. P Palvelujen alue. Palvelujen alueeksi osoitetulla alueella joen varressa on nykyisin mm. pankki, päivittäistavarakauppa, grillikioski, polttoainejakamo ja ravintola. Lisäksi P-aluetta on entinen kaupan alue Kirkkotien varrella. Uutta P-aluetta on osoitettu valtatien länsipuolelle joen varteen. Nämä yhteensä 10 hehtaarin laajuiset alueet ulottuvat C- aluevarauksen eteläpuolelta tulevaan eritasoliittymään. Valtatien länsipuoliset osat tulevat käyttöön, kun valtatien oikaisu on rakennettu. P-2 -alueina on osoitettu P-alueiden pitkän aikavälin laajentumisalueet, jotka voidaan ottaa käyttöön kun muut vastaavat P-alueet on otettu käyttöön. Yhteensä P-2 -alueita on noin 26 hehtaaria.

17 EURAJOKI Sweco Ympäristö Oy 17 Alue on tarkoitettu pääasiassa yksityisten ja kaupallisten palvelujen sekä liike- ja toimitilojen rakentamista varten. Alue on asemakaavoitettu tai tarkoitettu asemakaavoitettavaksi. PY Julkisten palvelujen ja hallinnon alue. Merkinnällä on osoitettu kunnantalon, koulujen, kristillisen opiston ja palvelukeskuksen (Jokisimpukka) alueet. PY-alueita on yhteensä noin 15 hehtaaria. Alue on tarkoitettu pääasiassa julkisten palvelujen ja hallinnon toimitilojen rakentamista varten. Alue on asemakaavoitettu tai tarkoitettu asemakaavoitettavaksi. YK Kirkkorakennusten ja hautausmaan alue. Merkinnällä on osoitettu Eurajoen kirkko nykyisine piha- ja hautausmaa-alueineen Työ ja tuotanto TP Työpaikka-alue. Merkinnällä on osoitettu työpaikka-alueita Lapintien varressa ja Köykän alueella yhteensä noin 53 ha, josta noin puolet on rakennettuja. Köykän alue laajenee valtatien vartta kumpaankin suuntaan. Alue on tarkoitettu pääasiassa liike-, tuotanto- ja toimitilojen rakentamista varten. Tuotanto tai siihen liittyvä varastointi eivät saa aiheuttaa ympäristöhäiriöitä. Alue on asemakaavoitettu tai tarkoitettu asemakaavoitettavaksi. TP-1 -alueina on osoitettu noin 8,5 ha TP-alueita, jotka voidaan ottaa vaihtoehtoisesti tilapäisen majoitus- ja asuinrakentamisen käyttöön mm. Olkiluodon työntekijöiden kausiluonteista majoitustarvetta varten. Alue on tarkoitettu pääasiassa liike-, tuotanto- ja toimitilojen rakentamista varten. Tuotanto tai siihen liittyvä varastointi eivät saa aiheuttaa ympäristöhäiriöitä. Vaihtoehtoisesti alueelle saa rakentaa tilapäiseen majoittumiseen tarkoitettuja asuntolarakennuksia apu- ja huoltotiloineen. Alue on asemakaavoitettu tai tarkoitettu asemakaavoitettavaksi. TP-2 -alueina on osoitettu noin 4 ha TP-alueiden pitkän aikavälin laajentumisalueita, jotka voidaan ottaa käyttöön kun muut vastaavat TP-alueet on otettu käyttöön. TY Teollisuus- ja varastoalue, jolla ympäristö asettaa toiminnan laadulle erityisiä vaatimuksia. Merkinnällä on osoitettu teollisuus- ja varastoalueita Lapijoen asemakaavoitetun omakotitaloalueen ja Lapintien väliin yhteensä noin 54 hehtaaria. Tästä noin 55 % on asemakaavoitettua aluetta. Alueelle tullee sijoittumaan muun muassa Olkiluodon ydinvoimalaitosten rakentamiseen, kunnossapitoon ja huoltoon liittyviä yrityksiä. Tällaisten yritysten sijoittuminen valtatien tuntumaan ja suhteellisen lähelle Olkiluotoa parantaa niiden toimintaedellytyksiä merkittävästi. Alue on tarkoitettu pääasiassa teollisuus-, korjaamo- ja varastotilojen rakentamista varten. Asuinalueisiin rajautuvat alueen osat eivät saa aiheuttaa ympäristöhäiriöitä. Alue on asemakaavoitettu tai tarkoitettu asemakaavoitettavaksi. TY-1 -alueina on osoitettu noin 24 ha TY-alueita, jotka voidaan ottaa vaihtoehtoisesti

18 EURAJOKI Sweco Ympäristö Oy 18 tilapäisen majoitus- ja asuinrakentamisen käyttöön mm. Olkiluodon työntekijöiden kausiluonteista majoitustarvetta varten. Alue on tarkoitettu pääasiassa teollisuus-, korjaamo- ja varastotilojen rakentamista varten. Asuinalueisiin rajautuvat alueen osat eivät saa aiheuttaa ympäristöhäiriöitä. Vaihtoehtoisesti alueelle saa rakentaa tilapäiseen majoittumiseen tarkoitettuja asuntolarakennuksia apu- ja huoltotiloineen. Alue on asemakaavoitettu tai tarkoitettu asemakaavoitettavaksi. TY-2 -alueina on osoitettu noin 68 ha TY-alueiden pitkän aikavälin laajentumisalueita, jotka voidaan ottaa käyttöön kun muut vastaavat TY-alueet on otettu käyttöön Virkistys VL Lähivirkistysalue. Lähivirkistysalueina on osoitettu rakennuskorttelien välialueita sekä asuinalueiden välisiä metsäalueita. VL-alueilta johtaa ulkoilureittejä tai ne jatkuvat viherkäytävinä taajamaa ympäröiville metsäalueille, jokien varsille sekä ulkoilu- ja liikunta-alueille. Alue on tarkoitettu ulkoilua, luonnossa liikkumista ja leikkiä varten rakennettujen alueiden läheisyydessä. Alueelle saa rakentaa käyttötarkoitusta palvelevia rakennuksia ja rakennelmia. Alue on asemakaavoitettu tai tarkoitettu asemakaavoitettavaksi. VU Urheilu- ja virkistyspalvelujen alue. Merkinnällä on osoitettu urheilukentän, Eurajoen Veikkojen majan ja raviradan alueet. Alue on tarkoitettu urheilu-, virkistys- ja vapaa-ajan toimintoja varten. Alueelle saa rakentaa käyttötarkoitusta palvelevia rakennuksia ja rakennelmia. Alue on asemakaavoitettu tai tarkoitettu asemakaavoitettavaksi Loma-asuminen Kaava-alueelle ei ole osoitettu erillisiä loma-asuinrakennusten rakennuspaikkoja. Tohkantien varrella sijaitseva ravintola piha- ja majoitusrakennuksineen on osoitettu osayleiskaavatasolle paremmin soveltuvaksi palvelujen alueeksi (P) Liikenne Erityisalueet LT Maantien alue. Merkinnällä on osoitettu valtatie 8:n ohjeelliset liikennealueet ja eritasoliittymän tilavaraukset. LHA Henkilöliikenteen terminaalialue. Merkinnällä on osoitettu linja-autojen terminaali valtatie 8:n varrella. E Erityisalue. Merkinnällä on osoitettu vanha kaatopaikka. Alueella on nykyisin maa-aineksen varastointia ja käsittelyä. ET Yhdyskuntateknisen huollon alue. Merkinnällä on osoitettu tärkeimmät vesi- ja jätevesihuoltoa palvelevat rakennukset, laitokset ja alueet.

19 EURAJOKI Sweco Ympäristö Oy Suojelu EN Energiahuollon alue. Merkinnällä on osoitettu voimajohtoalue Lapijoen taajaman koillispuolella. EV Suojaviheralue Merkinnällä on osoitettu valtatie 8 uuden linjauksen laskennalliselle melualueelle sijoittuvat viheralueet asemakaavoitetuilla tai asemakaavoitettaviksi tarkoitetuilla alueilla Luonnonympäristö Luonnonympäristön kannalta merkittävät alueet ja kohteet on osoitettu kaavakartalla ja selostuksessa. Kohteiden valinta perustuu osayleiskaavaa varten tehtyyn luontoarvojen perusselvitykseen ja muihin aluetta koskeviin inventointeihin. Lisäksi on käytetty maakuntakaavan sekä aiempien yleis- ja asemakaavojen aineistoa. luo-1 Luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeä alue. Merkinnällä on osoitettu seuraavat kohteet tai alueet: 12) avosuo (metsälaki) 17) avosuo (metsälaki) 20a) Ketunpesän metsäalue (metsälaki) 20b) Ketunpesän metsäalue (metsälaki) 25) pienivetinen lampi (vesilaki) 34) lähde (vesilaki) Alueella sijaitsee metsälain tai vesilain tarkoittama erityisen tärkeä elinympäristö. Suojelun edellyttämät rajaukset vahvistetaan tarvittaessa erillisin päätöksin. Alueen maisema- tai ympäristöarvoja heikentävää maanrakennustyötä, puiden kaatamista tai istuttamista, maa-ainesten ottoa tai muuta näihin verrattavaa toimenpidettä ei saa suorittaa ilman MRL 43.2 :n mukaista lupaa. Alueen suunnitelmalliset hoitotoimenpiteet ovat tämän estämättä sallittuja. Numero viittaa kaavaselostuksen kohdenumerointiin. luo-2 Luonnon monimuotoisuuden kannalta arvokas alue. Merkinnällä on osoitettu seuraavat kohteet tai alueet: 18) Urheilukeskuksen lehtokuvio 21) Maisemapuu Alueella sijaitsee luonnon monimuotoisuuden kannalta arvokas elinympäristö. Alueen maisema- tai ympäristöarvoja heikentävää toimenpidettä ei saa suorittaa ilman MRL 43.2 :n mukaista lupaa. Alueen suunnitelmalliset hoitotoimenpiteet ovat tämän estämättä sallittuja. Numero viittaa kaavaselostuksen kohdenumerointiin Rakennettu ympäristö Rakennetun ympäristön kannalta merkittävät kulttuuriympäristöt ja maisema-alueet sekä arvokkaat rakennukset ja kohteet on osoitettu kaavakartalla, selostuksessa ja selostusliitteissä. Kohteiden valinta perustuu osayleiskaavaa varten tehtyyn rakennusinventointiin sekä aluetta koskeviin valtakunnallisiin ja maakunnallisiin inventointeihin. Lisäksi on käytetty seutukaavan, maakuntakaavan sekä aiempien yleisja asemakaavojen aineistoa. RKY Valtakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö. Osa-aluemerkinnällä on osoitettu yksi valtakunnallisesti merkittävän rakennetun kulttuuriympäristön alueen osa (RKY-alueet, julkaistu ): Irjanteen kylä.

20 EURAJOKI Sweco Ympäristö Oy 20 Kaksi muuta Eurajoella sijaitsevaa RKY-kohdetta ovat Lapijoen silta ja Vuojoen kartano. Ne sijaitsevat kaava-alueen ulkopuolella. Alueen kulttuuriympäristön ja maiseman ominaispiirteet tulee säilyttää. Alueella tapahtuva rakentaminen, ympäristönhoito ja muu maankäyttö tulee sopeuttaa alueen maisemallisiin, kulttuurihistoriallisiin ja rakennustaiteellisiin arvoihin. Alueelle ominaisia piirteitä, maisematilaa ja näkymiä ei saa rikkoa. Maisemakuvan sekä kulttuuri- ja rakennushistorian kannalta merkittävistä rakennuksista ja rakennelmista tulee huolehtia. Uudet rakennukset tulee mahdollisuuksien mukaan sijoittaa pellon ja metsän reunavyöhykkeelle, nykyisten teiden varsille ja vanhojen rakennuspaikkojen tuntumaan. Rakennuspaikalla tulee vahvistaa kasvillisuuden reunavyöhykkeitä ja säästää siirtolohkareita, avokallioita, jyrkänteitä sekä komeita pihaja tienvarsipuita. Rakentamisessa tulee suosia alueen perinteistä rakentamistapaa ja sille ominaisia rakennusmateriaaleja ja värejä. Ennen ympäristöä voimakkaasti muuttaviin toimenpiteisiin tai merkittäviin rakennushankkeisiin ryhtymistä tulee museoviranomaisille varata tilaisuus lausunnon antamiseen. kh Maakunnallisesti merkittävä kulttuuriympäristö. Osa-aluemerkinnällä on osoitettu maakunnallisesti merkittävän kulttuuriympäristön rajaus. Kh -rajaus on yhdistelmä kahdesta maakunnallisesti arvokkaasta kulttuurimaisemasta: Eurajoen-Irjanteen kulttuurimaisema ja Irjanne-Eurajoki-Linnamaa kulttuurimaisema. Alueen kulttuuriympäristön ja maiseman ominaispiirteet tulee säilyttää. Alueen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on otettava huomioon alueen kokonaisuus, erityispiirteet ja ominaisluonne siten, että edistetään niihin liittyvien arvojen säilymistä ja kehittämistä mukaan lukien avoimet viljelyalueet. Kaikista aluetta tai kohdetta koskevista suunnitelmista ja hankkeista, jotka oleellisesti muuttavat vallitsevia olosuhteita, tulee museoviranomaiselle varata mahdollisuus lausunnon antamiseen. Kohteen ja siihen olennaisesti kuuluvan lähiympäristön suunnittelussa on otettava huomioon kohteen kulttuuri-, maisema-, luonto- ja ympäristöarvot sekä huolehdittava, ettei toimenpiteillä ja hankkeilla vaaranneta tai heikennetä edellä mainittujen arvojen säilymistä. sr-k Kirkkolain nojalla suojeltu kohde. Merkinnällä sr-k on osoitettu Eurajoen kirkko. Kohdetta koskevista suunnitelmista tulee pyytää museoviranomaisen lausunto. sr Kulttuurihistoriallisesti merkittävä säilytettävä rakennus tai alue. Merkinnällä on osoitettu valtakunnallisesti tai maakunnallisesti arvokkaita säilytettäviä rakennuksia ja rakennusryhmiä. Kohteet on esitelty selostuksen liitteessä 6. Merkinnällä sr on osoitettu seuraavat kohteet tai alueet. Kohteen numero vastaa kaavakartan numerointia: 1) Eurajoen kristillinen opisto: päärakennus ja kansliarakennus 2) Eurajoen pappila: päärakennus 3) Pappilankoski: mylly ja voimalaitos 4) Lavilan makasiini: makasiinirakennus 5) Kirkonkylän kansakoulu: koulurakennus 6) Astala: päärakennus 7) Jyvästö: makasiinirakennus

EURAJOEN KUNTA. Keskustan osayleiskaava. Selostus. Työ: 23039

EURAJOEN KUNTA. Keskustan osayleiskaava. Selostus. Työ: 23039 EURAJOEN KUNTA Keskustan osayleiskaava Selostus Työ: 23039 Turku, 28.2.2013, tark. 15.5.2014, 19.9.2014 Sweco Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 241 4000 www.sweco.fi Toimistot: Turku, Tampere,

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Keskustan osayleiskaava. Työ: 23039

EURAJOEN KUNTA. Keskustan osayleiskaava. Työ: 23039 EURAJOEN KUNTA Keskustan osayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma LIITE 2 Työ: 23039 Turku, 25.3.2009, tark. 1.12.2009, 9.9.2011, 28.2.2013, 15.5.2014 Sweco Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Köyryn Ketunpesän alueen asemakaava. Työ: 26026. Turku, 8.3.2013, tark. 4.6.2013

EURAJOEN KUNTA. Köyryn Ketunpesän alueen asemakaava. Työ: 26026. Turku, 8.3.2013, tark. 4.6.2013 EURAJOEN KUNTA Köyryn Ketunpesän alueen asemakaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Työ: 26026 Turku, 8.3.2013, tark. 4.6.2013 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 241 4400 Telefax 010

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 25177

EURAJOEN KUNTA. Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 25177 EURAJOEN KUNTA Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Työ: 25177 Turussa 19.3.2012, tark. 5.6.2012, tark. 4.9.2012, tark. 9.11.2012 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701

Lisätiedot

Luhalahti, Iso-Röyhiö rantaosayleiskaava asukastilaisuus

Luhalahti, Iso-Röyhiö rantaosayleiskaava asukastilaisuus Luhalahti, Iso-Röyhiö rantaosayleiskaava asukastilaisuus 17.5.2016 kaavajärjestelmä Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet Toimiva aluerakenne Eheytyvä yhdyskuntarakenne ja elinympäristön laatu Kulttuuri-

Lisätiedot

SATAKUNNAN MAAKUNTAKAAVA Ehdotus 27.4.2009

SATAKUNNAN MAAKUNTAKAAVA Ehdotus 27.4.2009 SATAKUNNAN MAAKUNTAKAAVA Ehdotus 27.4.2009 NAKKILAN TAAJAMAOSAYLEISKAAVAN Tarkistaminen ja laajentaminen 2010 SATAKUNNAN ALUESUUNNITTELUN YHTEISTYÖRYHMÄ 20.1.2011 * KAAVOITUSARKKITEHTI SUSANNA ROSLÖF Satakunnan

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Työ: 26016. Turku, 4.1.2013

EURAJOEN KUNTA. Työ: 26016. Turku, 4.1.2013 EURAJOEN KUNTA Hirveläntien Peräpellontien alueen asemakaava ja asemakaavan muutos (Peräpellontien katualue) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Työ: 26016 Turku, 4.1.2013 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701

Lisätiedot

MARTTILAN KUNTA HAAPARANTA ASEMAKAAVAN MUUTOS

MARTTILAN KUNTA HAAPARANTA ASEMAKAAVAN MUUTOS MARTTILAN KUNTA HAAPARANTA ASEMAKAAVAN MUUTOS Air-Ix Ympäristö Oy PL 52 20781 Kaarina 2005 2 MARTTILAN KUNTA HAAPARANTA ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus, joka koskee 14.6. 2005 päivättyä asemakaavakarttaa.

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1(7) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVAN MUUTOS...2 1.3 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

Merkintöjen selitykset ja kaavamääräykset:

Merkintöjen selitykset ja kaavamääräykset: LAUKAAN KUNTA Keski-Laukaan yleiskaavan pohjoisosa Osa-alue I Piilopohja-Kuukkala Kaavaehdotus 20.11.2017 1:10 000 Merkintöjen selitykset ja kaavamääräykset: AP-1 PIENTALOVALTAINEN ASUNTOALUE. Alueen rakentamisesta

Lisätiedot

Ekologiset yhteydet, MRL ja valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet. Nunu Pesu ympäristöministeriö

Ekologiset yhteydet, MRL ja valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet. Nunu Pesu ympäristöministeriö Ekologiset yhteydet, MRL ja valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet Nunu Pesu ympäristöministeriö 27.3.2013 Maankäyttö- ja rakennuslaki MRL 1 Lain yleinen tavoite Tämän lain tavoitteena on järjestää

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Työ: Turussa

EURAJOEN KUNTA. Työ: Turussa EURAJOEN KUNTA Rinnakkaistien asemakaava ja Köykän teollisuusalueen asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Työ: 25181 Turussa 9.1.2013 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Kirkonseudun asemakaavan muutos, korttelin 40 tontti 2. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 26024

EURAJOEN KUNTA. Kirkonseudun asemakaavan muutos, korttelin 40 tontti 2. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 26024 EURAJOEN KUNTA Kirkonseudun asemakaavan muutos, korttelin 40 tontti 2 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Työ: 26024 Turku, 21.12.2012, tark. 28.3.2013 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA PENTTILÄN YHTEISMETSÄN RANTA- ASEMAKAAVAN OSITTAINEN KUMOAMINEN. Kaavaselostus, valmisteluvaihe

KIVIJÄRVEN KUNTA PENTTILÄN YHTEISMETSÄN RANTA- ASEMAKAAVAN OSITTAINEN KUMOAMINEN. Kaavaselostus, valmisteluvaihe KIVIJÄRVEN KUNTA PENTTILÄN YHTEISMETSÄN RANTA- ASEMAKAAVAN OSITTAINEN KUMOAMINEN FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P31477 1 (10) Paananen Susanna Sisällysluettelo 1 TIIVISTELMÄ... 1 1.1 Kaavaprosessin vaiheet...

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: Turku, 4.1., tark

EURAJOEN KUNTA. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: Turku, 4.1., tark EURAJOEN KUNTA Hirveläntien Peräpellontien alueen asemakaava ja asemakaavan muutos (korttelin 153 tontti 4, korttelin 154 tontti 5, kortteleita 155 ja 157, korttelin 172 tontteja 1 ja 2, korttelin 173

Lisätiedot

ELY yleiskaavoituksen ohjaajana ja metsät ELYkeskuksen. Aimo Huhdanmäki Uudenmaan ELY-keskus Elinympäristöyksikön päällikkö

ELY yleiskaavoituksen ohjaajana ja metsät ELYkeskuksen. Aimo Huhdanmäki Uudenmaan ELY-keskus Elinympäristöyksikön päällikkö ELY yleiskaavoituksen ohjaajana ja metsät ELYkeskuksen näkökulmasta Aimo Huhdanmäki Uudenmaan ELY-keskus Elinympäristöyksikön päällikkö 30.8.2013 ELY:n tehtäviä (kytkös metsiin) Alueidenkäyttö, yhdyskuntarakenne

Lisätiedot

KESKEISET PERIAATTEET

KESKEISET PERIAATTEET NUMMI-PUSULA IKKALA KAAVARUNKO Luonnos 9.3.2009 KESKEISET PERIAATTEET 1 Suunnittelualue ja nykyinen maankäyttö Suunnittelualue käsittää Ikkalan kylätaajaman keskeisen ydinalueen. Suunnittelualueella sijaitsee

Lisätiedot

STORMIN KYLÄOSAYLEISKAAVA

STORMIN KYLÄOSAYLEISKAAVA STORMIN KYLÄOSAYLEISKAAVA Ryhmätyöskentely: Kyläosayleiskaavan tavoitteet ja periaatteet 1. Asuminen 2. Palvelut ja elinkeinot, muut aluevaraukset 3. Toimintojen yhteensovittaminen 4. Mitoitusperiaatteet

Lisätiedot

JOUTSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS

JOUTSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS JOUTSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS SIIKANIEMI SELOSTUS Ote rantayleiskaavakartasta SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 1.2 Alueen yleiskuvaus 1.3 Luonnonympäristö 1.4

Lisätiedot

KESKEISEN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, KOLMOSTIEN JA KYLPYLÄKADUN LIITTYMÄALUE

KESKEISEN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, KOLMOSTIEN JA KYLPYLÄKADUN LIITTYMÄALUE Liite 17 / Ymp.ltk 18.2.2014 / 25 KESKEISEN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, KOLMOSTIEN JA KYLPYLÄKADUN LIITTYMÄALUE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.2.2014 tark. 16.12.2014 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus-

Lisätiedot

RANTSILAN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 33

RANTSILAN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 33 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy SIIKALATVAN KUNTA RANTSILAN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 33 Kaavaselostus ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU MAA- JA METSÄTALOUSALUETTA. P27193 13.5.2015 Kaavan

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI VENESJÄRVEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS 26.1.2016 OSAYLEISKAAVAN MUUTOS koskee Kankaanpään Venesjärven kylän tiloja 214-423-1-176 Hohkaranta,

Lisätiedot

JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 100 / 1 ASEMAKAAVASELOSTUS. Ote asemakaavakartasta, kaavamuutosalue rajattuna punaisella

JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 100 / 1 ASEMAKAAVASELOSTUS. Ote asemakaavakartasta, kaavamuutosalue rajattuna punaisella JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 100 / 1 ASEMAKAAVASELOSTUS Ote asemakaavakartasta, kaavamuutosalue rajattuna punaisella SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 1.2

Lisätiedot

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS Klaukkala, Kiikkaistenkuja

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS Klaukkala, Kiikkaistenkuja Kaavatunnus: 3-331 Asianumero: 507/10.2.03/2012 ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS Klaukkala, Kiikkaistenkuja Asemakaavanmuutos koskee korttelin 3086 tonttia 2 Asemakaavanmuutoksella muodostuu osa korttelista

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Selostus. Työ: 26024. Turku, 17.12.2013, 13.6.2014 tark.

EURAJOEN KUNTA. Selostus. Työ: 26024. Turku, 17.12.2013, 13.6.2014 tark. EURAJOEN KUNTA Kirkonseudun asemakaavan muutos, korttelin 40 tontti 2 Selostus Työ: 26024 Turku, 17.12.2013, 13.6.2014 tark. Sweco Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 241 4400 www.scewo.fi Toimistot:

Lisätiedot

Kaava Oj 18 Ojakkalan urheilutalon ympäristön asemakaavamuutos

Kaava Oj 18 Ojakkalan urheilutalon ympäristön asemakaavamuutos Kaava Oj 18 Ojakkalan urheilutalon ympäristön asemakaavamuutos Tavoitteet (Kaavan Oj 15 tavoitteiden päivitys) Kh 30.5.2016 82 Kh liite 1 Kate 11.5.2016 40 Kate om Asia 75/10.02.03/2016 Kaavan laatijat:

Lisätiedot

JOUTSAN KUNTA / RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS

JOUTSAN KUNTA / RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS JOUTSA KOIVULA 172-413-1-45 RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS SELOSTUS Ote rantaosayleiskaavakartasta, kaavamuutosalueella punainen rajaus SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Selvitys suunnittelualueen oloista

Lisätiedot

RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS

RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy SIIKALATVAN KUNTA RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU KORTTELIN 33 TONTIT 1, 3, 4 JA 5 SEKÄ

Lisätiedot

Kolpin asemakaavan muutos, korttelit ja sekä viheralue. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavatunnus:

Kolpin asemakaavan muutos, korttelit ja sekä viheralue. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavatunnus: Kolpin asemakaavan muutos, korttelit 210-211 ja 221-229 sekä viheralue Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavatunnus: 599407201606 2 Sisältö: 1. SUUNNITTELUALUE... 3 2. LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET...

Lisätiedot

JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 407 / 5,6,7 ASEMAKAAVASELOSTUS. Ote peruskartasta, kaavamuutosalue rajattuna keltaisella

JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 407 / 5,6,7 ASEMAKAAVASELOSTUS. Ote peruskartasta, kaavamuutosalue rajattuna keltaisella JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 407 / 5,6,7 ASEMAKAAVASELOSTUS Ote peruskartasta, kaavamuutosalue rajattuna keltaisella SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 1.2

Lisätiedot

Höljäkän kylän keskustan osayleiskaava

Höljäkän kylän keskustan osayleiskaava 1 NURMEKSEN KAUPUNKI Höljäkän kylän keskustan osayleiskaava YLEISKAAVAMERKINNÄT JA MÄÄRÄYKSET Kehittämistavoitemerkinnät ja niihin liittyvät määräykset: Alueen tiivistämis-/eheyttämistarve. Alueen lisärakentaminen

Lisätiedot

HIRVENSALMEN KUNTA KIRKONKYLÄN SEUDUN JA VILKONHARJU-LIUKONNIEMEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus luonnos

HIRVENSALMEN KUNTA KIRKONKYLÄN SEUDUN JA VILKONHARJU-LIUKONNIEMEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus luonnos HIRVENSALMEN KUNTA KIRKONKYLÄN SEUDUN JA VILKONHARJU-LIUKONNIEMEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus 21.6.2017 luonnos Tullut vireille: 15.6.2017 Luonnosaineisto nähtävillä MRA 30 : Ehdotusaineisto nähtävillä

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Ajantasakaava Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Ajantasakaava Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVA...2 1.3 ASEMAKAAVAN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN OLOISTA...2 2.1.1

Lisätiedot

PÄLKÄNE SAPPEEN ETU VAINION RANTA ASEMAKAAVAN MUUTOS. Osallistumis ja arviointisuunnitelma

PÄLKÄNE SAPPEEN ETU VAINION RANTA ASEMAKAAVAN MUUTOS. Osallistumis ja arviointisuunnitelma PÄLKÄNE Osallistumis ja arviointisuunnitelma 5.2.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. TUNNISTETIEDOT... 3 2. SUUNNITTELUALUE JA NYKYINEN MAANKÄYTTÖ... 3 3. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET... 4 4. SUUNNITTELUN

Lisätiedot

RANTSILAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 221

RANTSILAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 221 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy SIIKALATVAN KUNTA RANTSILAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 221 Kaavaselostus ASEMAKAAVALLA MUODOSTUU KORTTELI 221. P30129 2.8.2016 Kaavan vireille tulo: Tekninen lautakunta._.2015

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA HEINÄVEDEN JÄRVIALUEIDEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS. Kaavaselostus 14.4.2015. Kaavan vireille tulo: Kunnanhallitus 15.9.

HEINÄVEDEN KUNTA HEINÄVEDEN JÄRVIALUEIDEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS. Kaavaselostus 14.4.2015. Kaavan vireille tulo: Kunnanhallitus 15.9. HEINÄVEDEN KUNTA HEINÄVEDEN JÄRVIALUEIDEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus 14.4.2015 Kaavan vireille tulo: Kunnanhallitus 15.9.2014 162 Kaavan hyväksyminen: Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto 1. Sisällysluettelo

Lisätiedot

Lausunto 1 (3) Dnro 511/05.01/2016. Aluesuunnittelu/ Heli Vauhkonen. Kirkkonummen kunta PL KIRKKONUMMI. Lausuntopyyntö

Lausunto 1 (3) Dnro 511/05.01/2016. Aluesuunnittelu/ Heli Vauhkonen. Kirkkonummen kunta PL KIRKKONUMMI. Lausuntopyyntö Lausunto 1 (3) 29.12.2016 Dnro 511/05.01/2016 Aluesuunnittelu/ Heli Vauhkonen Kirkkonummen kunta PL 20 02401 KIRKKONUMMI Lausuntopyyntö 11.11.2016 Lausunto Rastirannan ranta-asemakaavan luonnoksesta Kirkkonummen

Lisätiedot

PIEN-SAIMAAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS. Savitaipaleen kunta (739) Saksan tila (osa) Kaavaehdotus

PIEN-SAIMAAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS. Savitaipaleen kunta (739) Saksan tila (osa) Kaavaehdotus PIEN-SAIMAAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS Savitaipaleen kunta (739) Saksan tila 739-421-7-414 (osa) Kaavaehdotus 10.8.2016 1 Osayleiskaavan muutoksen selostus, joka koskee Pien-Saimaan osayleiskaavaa. 1 PERUSTIEDOT

Lisätiedot

Janakkalan kunta Tervakoski

Janakkalan kunta Tervakoski Janakkalan kunta Tervakoski 25.4.2014 1 Lepola Asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ALUEEN SIJAINTI Alue sijaitsee noin 1,5 km etäisyydellä Tervakosken liikekeskustasta, Vanhan kylän

Lisätiedot

MYRSKYLÄ SEPÄNMÄKI-PALOSTENMÄKI ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVARUNKO JA VAIHTOEHDOT. Päiväys 16.11.2015.

MYRSKYLÄ SEPÄNMÄKI-PALOSTENMÄKI ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVARUNKO JA VAIHTOEHDOT. Päiväys 16.11.2015. Kunnanhallitus 7.12.2015 154 LIITE 94 MYRSKYLÄ SEPÄNMÄKI-PALOSTENMÄKI ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVARUNKO JA VAIHTOEHDOT Päiväys 16.11.2015. Vireille tulosta ilmoitettu: KH:n päätös 22.6.2015 Luonnos nähtävänä

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16.6.2010 Muutettu 11.11.2010, 10.2.2012 KUNTA Euran kunta 050 Kylä Kirkonkylä 407 Korttelit osa 175, 186-197 Kaavan laatija REJLERS OY Aloite tai hakija Euran kunta

Lisätiedot

Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402

Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402 Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402 2 Sisällysluettelo: 1. SUUNNITTELUALUE... 3 2. LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 4 3. SUUNNITTELUTILANNE...

Lisätiedot

Kylien maankäytön suunnittelu ja kylähelmien kehittäminen. Case Jyväskylä

Kylien maankäytön suunnittelu ja kylähelmien kehittäminen. Case Jyväskylä Kylien maankäytön suunnittelu ja kylähelmien kehittäminen 3.9.2015 Iisalmi Case Jyväskylä Julia Virtanen Muuramen kunta Jyväskylä 2009 JYVÄSKYLÄ - Kaupunkikeskusta - 86 500 JKYLÄN MLK - Taajamia - 36 400

Lisätiedot

Janakkalan kunta Turenki 5.9.2013

Janakkalan kunta Turenki 5.9.2013 1 KAAVA-ALUEEN SIJAINTI Alue sijaitsee n. 1 km Turengin keskustan länsipuolella ja rajoittuu Pyhämäentiehen ja Sairaalantiehen. KAAVAMUUTOKSEN TARKOITUS Valtuusto on 10.6.2013 60 hyväksynyt talouden tasapainottamisohjelman.

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA L4 KH 6.2.-17 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PYHÄRANNAN KUNTA ROHDAISTEN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIN 71 OSA TYÖNUMERO: 20601143 PÄIVÄYS: 30.1.2017 S w e co Y m p ä r is t ö O y 1 (8) Ilmalanportti

Lisätiedot

Kunnanhallitus 198 01.09.2014 Kunnanhallitus 81 09.03.2015 LAUSUNTO LIMINGAN ANKKURILAHDEN - HAARANSILLAN - LIMINGANPORTIN OSAYLEISKAAVAEHDOTUKSESTA

Kunnanhallitus 198 01.09.2014 Kunnanhallitus 81 09.03.2015 LAUSUNTO LIMINGAN ANKKURILAHDEN - HAARANSILLAN - LIMINGANPORTIN OSAYLEISKAAVAEHDOTUKSESTA Kunnanhallitus 198 01.09.2014 Kunnanhallitus 81 09.03.2015 LAUSUNTO LIMINGAN ANKKURILAHDEN - HAARANSILLAN - LIMINGANPORTIN OSAYLEISKAAVAEHDOTUKSESTA 308/10.02.02/2014 KHALL 198 Limingan kunta on lähettänyt

Lisätiedot

Kirkonkylän osayleiskaava

Kirkonkylän osayleiskaava Kirkonkylän osayleiskaava Yleiskaavapäällikkö Anita Pihala 8.6.2016 1 Osayleiskaavatyö alkaa... Miksi? Kirkonkylän kehittämistä varten laaditaan osayleiskaava, jossa ratkaistaan alueen maankäytölliset

Lisätiedot

SÄKYLÄ. Iso-Vimman asemakaavan muutos Osa korttelista 73. Turussa 14.1. 2011

SÄKYLÄ. Iso-Vimman asemakaavan muutos Osa korttelista 73. Turussa 14.1. 2011 SÄKYLÄ Iso-Vimman asemakaavan muutos Osa korttelista 73 Turussa 14.1. 2011 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 241 4400 Telefax 010 241 4401 www.airix.fi Toimistot: Turku, Tampere, Espoo

Lisätiedot

Ajankohtaista maankäyttö- ja rakennuslain muutoksista

Ajankohtaista maankäyttö- ja rakennuslain muutoksista Ajankohtaista maankäyttö- ja rakennuslain muutoksista Turun seudun kuntien kehittämiskeskustelu MRL 8 5.4.2016 Risto Rauhala, ELY-keskus (voimaan 1.4.2016) ( KARALUSU ) 2 Kaavoituksen ja rakentamisen lupien

Lisätiedot

KESKUSTAAJAMAN OSAYLEISKAAVAN TARKISTUS RANTA- ALUEILLA JA ERÄILLÄ OSA-ALUEILLA

KESKUSTAAJAMAN OSAYLEISKAAVAN TARKISTUS RANTA- ALUEILLA JA ERÄILLÄ OSA-ALUEILLA 1 LAPPAJÄRVI KESKUSTAAJAMAN OSAYLEISKAAVAN TARKISTUS RANTA- ALUEILLA JA ERÄILLÄ OSA-ALUEILLA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Suunnitelman nimi ja suunnittelualue Suunnitelman nimi on LAPPAJÄRVEN

Lisätiedot

SÄKYLÄN KUNTA LUSIKKAOJAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

SÄKYLÄN KUNTA LUSIKKAOJAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SÄKYLÄN KUNTA LUSIKKAOJAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 Alue ja suunnittelun kohde Asemakaavoitus koskee pääosin Säkylän kunnan Isosäkylän kylässä olevaa rantaaluetta

Lisätiedot

TENGBOM ERIKSSON ARKKITEHDIT OY KITEEN KAUPUNKI

TENGBOM ERIKSSON ARKKITEHDIT OY KITEEN KAUPUNKI TENGBOM ERIKSSON ARKKITEHDIT OY KITEEN KAUPUNKI KITEEN KAUPUNKI Paloaseman asemakaava asemakaavan muutos YLEISTÄ Kiteen kaupunginhallitus on 5.10.2015 252 päättänyt käynnistää Paloaseman asemakaavan laatimisen

Lisätiedot

Tarkemmat tiedot ovat luettavissa Pirkanmaan liiton maakuntakaavoituksen internetsivuilta osoitteessa:

Tarkemmat tiedot ovat luettavissa Pirkanmaan liiton maakuntakaavoituksen internetsivuilta osoitteessa: LIITE Ruoveden kunnan kaavoituskatsaus 2016 MAAKUNTAKAAVOJEN TARKASTELU Pirkanmaalla on valmisteilla uusi kokonaismaakuntakaava, joka voimaan tullessaan korvaa nykyisen Pirkanmaan 1. maakuntakaava n sekä

Lisätiedot

HAKUMÄKI, LÄYKKÄLÄ KYYNYN ALUE, ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS

HAKUMÄKI, LÄYKKÄLÄ KYYNYN ALUE, ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Liite / Ymp.ltk 3.11.2015 / HAKUMÄKI, LÄYKKÄLÄ KYYNYN ALUE, ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 3.11.2015 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus- ja mittaustoimi 2015 1. SUUNNITTELUALUE

Lisätiedot

107-AK1701 MYNÄMÄEN KUNTA ROUKKULIN TEOLLISUUSALUEEN LAAJENNUKSEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS. Kaavaluonnos. Versio Nosto Consulting Oy

107-AK1701 MYNÄMÄEN KUNTA ROUKKULIN TEOLLISUUSALUEEN LAAJENNUKSEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS. Kaavaluonnos. Versio Nosto Consulting Oy 107-AK1701 MYNÄMÄEN KUNTA ROUKKULIN TEOLLISUUSALUEEN LAAJENNUKSEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS Kaavaluonnos Versio 0.9 30.5.2017 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 2 (12) Sisällysluettelo 1. Perus- ja

Lisätiedot

Merkinnällä on osoitettu kyläalueen uusien asuinrakennuspaikkojen alueet.

Merkinnällä on osoitettu kyläalueen uusien asuinrakennuspaikkojen alueet. ORIVESI ORIVEDEN KAUPUNGIN OIKEUSVAIKUTTEINEN RANTAOSALEISKAAVA (ERÄJÄRVEN OSA-ALUE) Eräjärven kyläalueen osayleiskaava M K 1 : 5 0 0 0 KAAVAEHDOTUS 30.3.2016 ALUEVARAUSMERKINNÄT: AP PIENTALOVALTAINEN

Lisätiedot

HÄMEENKYRÖN KUNTA 1 Kirkonseudun asemakaava-alue Korttelien 65, 66 ja 68 asemakaavoitus Osallistumis- ja arvioimissuunnitelma

HÄMEENKYRÖN KUNTA 1 Kirkonseudun asemakaava-alue Korttelien 65, 66 ja 68 asemakaavoitus Osallistumis- ja arvioimissuunnitelma HÄMEENKYRÖN KUNTA 1 HÄMEENKYRÖN KUNTA KORTTELIEN 65, 66 JA 68 ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireilletulo: 30.3.2009 versio: 15.8.2011 HÄMEENKYRÖN KUNTA 2 Suunnittelualueen

Lisätiedot

Merkintöjen selitykset ja kaavamääräykset:

Merkintöjen selitykset ja kaavamääräykset: LAUKAAN KUNTA Keski-Laukaan yleiskaavan pohjoisosa Osa-alue I Piilopohja-Kuukkala Kaavaluonnos 16.9.2015 1:10 000 Merkintöjen selitykset ja kaavamääräykset: AP-1 PIENTALOVALTAINEN ASUNTOALUE. Alueen rakentamisesta

Lisätiedot

Osmajärven alueen ranta- asemakaava, osittainen kumoaminen

Osmajärven alueen ranta- asemakaava, osittainen kumoaminen S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A LEPPÄVIRRAN KUNTA Osmajärven alueen ranta- asemakaava, osittainen kumoaminen Kaavaselostus, ehdotus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20689 Kaavaselostus, ehdotus 1

Lisätiedot

NAKKILAN KUNTA KESKUSTA-MYLLÄRIN ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

NAKKILAN KUNTA KESKUSTA-MYLLÄRIN ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA NAKKILAN KUNTA KESKUSTA-MYLLÄRIN ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 11.9.2008 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma koskee asemakaavan muutosta Nakkilan kunnan Myllärintien lännenpuoleisella

Lisätiedot

Iisveden ja Miekkaveden rantaosayleiskaava

Iisveden ja Miekkaveden rantaosayleiskaava Iisveden ja Miekkaveden rantaosayleiskaava Info 20.6.2017 16.6.2017 Page 1 Suunnittelualue 16.6.2017 Page 2 16.6.2017 Page 3 Lainsäädännöllinen perusta 72 Suunnittelutarve ranta-alueella Meren tai vesistön

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 132-AK1302a NAKKILAN KUNTA KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELIT 4 JA 8 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 11.6.2013 Nosto Consulting Oy Suunnittelualue Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 (8)

Lisätiedot

KEMIÖNSAARI KEMIÖN KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

KEMIÖNSAARI KEMIÖN KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KEMIÖNSAARI KEMIÖN KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 Suunnittelualue ja kaavan tarkoitus Kemiönsaaren kunnan Kemiön taajaman keskustan alueelle laaditaan oikeusvaikutteinen

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA NAANTALIN KAUPUNKI YMPÄRISTÖVIRASTO / SUUNNITTELUOSASTO SANTALANTIEN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Suunnittelualue Asemakaavoitettava alue sijaitsee Naantalin Luonnonmaalla, noin

Lisätiedot

1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA?

1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA? Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 (5) VIEREMÄN KUNTA VALKEISKYLÄN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILA 925-417-4-36 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA? 2

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1(10) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVAN MUUTOS...2 1.3 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KIISKINMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KIISKINMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KIISKINMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS 12.10.2015, tarkistettu 13.1.2016 KUNTA Euran kunta 050 Kylä Kauttua 406 Korttelit 902-926, 930-940, 950-969, 971-974 Kaavan

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 13.10.2009

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 13.10.2009 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 13.10.2009 KAAVA-ALUEEN SIJAINTI Alue sijaitsee n. 1 km Turengin keskustan länsipuolella ja rajoittuu Pyhämäentiehen ja Sairaalantiehen. KAAVAMUUTOKSEN TARKOITUS Kunnanhallitus

Lisätiedot

Vyöhykesuunnittelu hajarakentamisen hallinnassa

Vyöhykesuunnittelu hajarakentamisen hallinnassa Vyöhykesuunnittelu hajarakentamisen hallinnassa 13.11.2012 Vyöhykkeisyys ja kyläsuunnittelu yhdistyneen kaupungin suunnittelussa Aluearkkitehti Julia Virtanen Jyväskylän kaupunki Jyväskylä 2009 JYVÄSKYLÄ

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN REMUSENTIEN ALUEELLA

ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN REMUSENTIEN ALUEELLA ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN REMUSENTIEN ALUEELLA EHDOTUS 8.4.2016 KUNNANHALLITUKSEN HYVÄKSYMÄ KUNNANVALTUUSTON HYVÄKSYMÄ SISÄLLYSLUETTELO 1 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT... 2 1.1 Kaava-alueen sijainti... 2 1.2

Lisätiedot

PAIHOLAN OSAYLEISKAAVA

PAIHOLAN OSAYLEISKAAVA KONTIOLAHDEN KUNTA Tekninen osasto Kaavoitus 1.9.2014 PAIHOLAN OSAYLEISKAAVA Lähde: http://www.paihola.net/fi/kuvagalleria.html PAIHOLAN OSAYLEISKAAVA 2 (8) N TARKOITUS Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n

Lisätiedot

Ranuan kirkonkylän asemakaavan muutos ja laajennus, Kolomaan teollisuusalue-laatimisvaiheen kuuleminen, vastineet

Ranuan kirkonkylän asemakaavan muutos ja laajennus, Kolomaan teollisuusalue-laatimisvaiheen kuuleminen, vastineet Ranuan kirkonkylän asemakaavan muutos ja laajennus, Kolomaan teollisuusalue-laatimisvaiheen kuuleminen, vastineet Vastineet luonnosvaiheen palautteeseen: -8kpl lausuntoja -0kpl mielipiteitä? 1. Lapin Elinkeino-,

Lisätiedot

Maisema-alueet maankäytössä

Maisema-alueet maankäytössä Maisema-alueet maankäytössä Anna-Leena Seppälä Varsinais-Suomen ELY/ Anna-Leena Seppälä 26.11.2013 1 Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet Kulttuuriympäristöä koskevien valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden

Lisätiedot

NAKKILAN KUNTA, Leistilä Asemakaavan muutos

NAKKILAN KUNTA, Leistilä Asemakaavan muutos NAKKILAN KUNTA, Leistilä Asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 12.12.2008 Kuva 1: Alueen sijainti Osallistumis- ja arviointisuunnitelma koskee asemakaavan muutosta Leistilässä, Hormistontien

Lisätiedot

OHKOLAN OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OHKOLAN OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OHKOLAN OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Päivitetty 27.10.2017 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :ssä säädetään osallistumis- ja arviointisuunnitelman

Lisätiedot

Ak-330 Kemmolan asemakaava

Ak-330 Kemmolan asemakaava Ympäristövirasto / TL 12.03.2013 sivu 1/7 Ak-330 Kemmolan asemakaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma eli OAS on kooste kaavoitushankkeen keskeisestä tiedosta,

Lisätiedot

Yhdyskuntatekniikan lautakunta 78 10.12.2014

Yhdyskuntatekniikan lautakunta 78 10.12.2014 Yhdyskuntatekniikan lautakunta 78 10.12.2014 Sarvvikinportin (ent. Kurkiranta) asemakaava (hanke 34500), osallistumis- ja arviointisuunnitelman tarkistaminen ja hyväksyminen MRL 62 :n ja 63 :n mukaisesti

Lisätiedot

TEMMES KESKUSTA 1:2000 RAKENNUSKAAVAMERKINNÄT JA MÄÄRÄYKSET:

TEMMES KESKUSTA 1:2000 RAKENNUSKAAVAMERKINNÄT JA MÄÄRÄYKSET: KAAVA 02 SIVU 1/4 TEMMES KESKUSTA 1:2000 RAKENNUSKAAVAN MUUTOS KOSKEE KORTTELEITA 1-19, 21 JA 31 SEKÄ NIIHIN LIITTYVIÄ RAKENNUSKAAVATIE-, LIIKENNE-, VIRKISTYS-, ERITYIS-, MAA- JA METSÄTALOUS- SEKÄ VESIALUEITA.

Lisätiedot

Kulennoisten osayleiskaava Kyläkaava kulttuuriympäristössä. Pöyry Finland Oy

Kulennoisten osayleiskaava Kyläkaava kulttuuriympäristössä. Pöyry Finland Oy Kulennoisten osayleiskaava Kyläkaava kulttuuriympäristössä Pöyry Finland Oy Matti Veijovuori 1 Kulennoinen http://.maps.google.fi Matti Veijovuori 2 Lähtötilanne Vanha kyläalue, tiivis Jukolan alue Itäosassa

Lisätiedot

PORNAINEN. Tikantie ASEMAKAAVAN MUUTOS. Päiväys

PORNAINEN. Tikantie ASEMAKAAVAN MUUTOS. Päiväys PORNAINEN Tikantie ASEMAKAAVAN MUUTOS Päiväys 10.5.2017 Vireille tulosta ilmoitettu: KH:n päätös 16.1.2017 Luonnos nähtävänä (MRA 30 ) 31.1-14.2.2017 Ehdotus nähtävänä (MRA 27 ) Hyväksytty kunnanvaltuustossa

Lisätiedot

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA Monnin koulu lähiympäristöineen 2.4.2013, päivitetty 27.9.2013

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA Monnin koulu lähiympäristöineen 2.4.2013, päivitetty 27.9.2013 Liite 1 OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA Monnin koulu lähiympäristöineen 2.4.2013, päivitetty 27.9.2013 Suunnittelualueen sijainti ja likimääräinen rajaus. 1. Suunnittelualue Suunnittelualue sijaitsee

Lisätiedot

Kauppa. Alueiden käytön johtaja Päivi Liuska-Kankaanpää

Kauppa. Alueiden käytön johtaja Päivi Liuska-Kankaanpää Kauppa Alueiden käytön johtaja Päivi Liuska-Kankaanpää Satakunnan aluerakenne ja keskusverkko 2009, tarkistetun palvelurakennetilaston mukaan Satakunnan vaihemaakuntakaavan 2 kaupan ratkaisut perustuvat

Lisätiedot

LUONNOS KIRKKOTIEN RISTEYSALUE UTAJÄRVI ASEMAKAAVAN MUUTOS

LUONNOS KIRKKOTIEN RISTEYSALUE UTAJÄRVI ASEMAKAAVAN MUUTOS KIRKKOTIEN RISTEYSALUE UTAJÄRVI ASEMAKAAVAN MUUTOS Asemakaavan muutos koskee Utajärven kirkonkylän asemakaavan korttelia 1 ja siihen liittyvää puistoa ja yleisen tien aluetta. Asemakaavan muutoksella muodostuu

Lisätiedot

EURAKOSKEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS

EURAKOSKEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS EURAKOSKEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 8.10.2015 KUNTA Euran kunta 050 KYLÄ Eurakoski 428 KIINTEISTÖT 6:40, 6:84 Kaavan laatija REJLERS OY Aloite tai hakija

Lisätiedot

SEMENTTIVALIMON ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

SEMENTTIVALIMON ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus SEMENTTIVALIMON ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo:..2017 päivitetty: 8.5.2017 on lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan laatimiseen

Lisätiedot

POHJASLAHDEN KYLÄOSAYLEISKAAVA Kyläyleiskaavoituksen koulutustilaisuus Lieksa Vuonislahti 6.-7.9. 2012 Sirkka Sortti Mänttä-Vilppulan kaupunki

POHJASLAHDEN KYLÄOSAYLEISKAAVA Kyläyleiskaavoituksen koulutustilaisuus Lieksa Vuonislahti 6.-7.9. 2012 Sirkka Sortti Mänttä-Vilppulan kaupunki POHJASLAHDEN KYLÄOSAYLEISKAAVA Kyläyleiskaavoituksen koulutustilaisuus Lieksa Vuonislahti 6.-7.9. 2012 Sirkka Sortti Mänttä-Vilppulan kaupunki POHJASLAHTI sijaitsee Pirkanmaalla Tarjanneveden rannalla

Lisätiedot

Janakkalan kunta Turenki

Janakkalan kunta Turenki Janakkalan kunta Turenki 17.8.2015 1 Kauriinmaa etelä D:no 267/2015 Asemakaava ja asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ALUEEN SIJAINTI Alue sijaitsee Turengin keskustan pohjoispuolella,

Lisätiedot

MAANKÄYTTÖSUUNNITELMA

MAANKÄYTTÖSUUNNITELMA PYHÄJOEN STRATEGINEN MAANKÄYTTÖSUUNNITELMA PARHALAHTI PYHÄJOEN KESKUSTA - hallinto ja palvelut (viheralueet ja väylät yhdistävät) - asuminen - ympäristöstä selkeästi erottuva kokonaisuus, joka osittain

Lisätiedot

Kuva 1: Kaavamuutosalueen likimääräinen rajaus ja sijainti

Kuva 1: Kaavamuutosalueen likimääräinen rajaus ja sijainti FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunntelma 1 ( 5 ) TERVON KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 Hankekuvaus Asemakaavan muutos koskee kortteleja 9(osa),

Lisätiedot

LAITILAN KAUPUNKI TUUNAN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

LAITILAN KAUPUNKI TUUNAN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LAITILAN KAUPUNKI TUUNAN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Laitilan kaupungin Tuunan alueelle laaditaan asemakaava ja asemakaavan muutos. Tämä osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

KORTTELI 27 UTAJÄRVI

KORTTELI 27 UTAJÄRVI KORTTELI 27 UTAJÄRVI ASEMAKAAVAN MUUTOS LUONNOS 23.5.2013 AIRIX Ympäristö Oy Mäkelininkatu 17 A 90100 OULU Puhelin 010 241 4600 Telefax 010 241 4601 UTAJÄRVEN KUNTA Laitilantie 5 PL 18 91600 UTAJÄRVI Vireilletulosta

Lisätiedot

Janakkalan kunta Turenki 25.4.2014

Janakkalan kunta Turenki 25.4.2014 Janakkalan kunta Turenki 25.4.2014 1 Taimistotie Asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ALUEEN SIJAINTI Alue sijaitsee Turengin keskustassa, Turengintien pohjoispuolella, rautatien molemmin

Lisätiedot

Hyökännummi Kortteli 801 asemakaavan muutos

Hyökännummi Kortteli 801 asemakaavan muutos 1(7) HYÖKÄNNUMMI KORTTELI 801 ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PROJ. NRO 256 Hyökännummi Kortteli 801 asemakaavan muutos OSOITE TAI MUU PAIKANNUS Sijainti on osoitettu oheisessa

Lisätiedot

Ranta-asemakaavan muutos koskee osaa Sulkavan kunnan Ruokoniemen kylän tilasta 2:49.

Ranta-asemakaavan muutos koskee osaa Sulkavan kunnan Ruokoniemen kylän tilasta 2:49. SULKAVAN KUNTA RANTA-SASTAVIN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus 26.11.2013 Ranta-asemakaavan muutos koskee osaa Sulkavan kunnan Ruokoniemen kylän tilasta 2:49. Ranta-asemakaavan muutoksella muodostuu

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(5) Maankäyttöpalvelut 5.10.2010 MOTOCROSS ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS ASEMAKAAVA

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(5) Maankäyttöpalvelut 5.10.2010 MOTOCROSS ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS ASEMAKAAVA 1(5) MOTOCROSS ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. NRO 220 Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ASEMAKAAVA ALOITE TAI HAKIJA SUUNNITTELUN KOHDE Suunnittelualue Suunnittelun

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 19/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 5398/ /2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 19/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 5398/ /2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 19/2016 1 (1) 220 Asianro 5398/10.03.00.01/2016 Poikkeaminen (KH) / Kuopio 297-510-10-33 Va. yleiskaavajohtaja Matti Asikainen Strateginen maankäytön suunnittelu Selostus Rakennuspaikka

Lisätiedot

Naapureiden kuuleminen: Hakija on toimittanut naapurikiinteistöjen omistajien suostumukset poikkeamiseen (MRL 173 ).

Naapureiden kuuleminen: Hakija on toimittanut naapurikiinteistöjen omistajien suostumukset poikkeamiseen (MRL 173 ). ALUEARKKITEHDIN LAUSUNTO Poikkeamishakemus Diaarinumero: 237/605/2014 Hakija: Jaakko Heiskari, Tiina Väisänen Tila: Ryhtyli Kiinteistötunnus: 859-401-153-0 Kylä: Tyrnävä Haettava poikkeaminen: Haetaan

Lisätiedot

IISVEDEN METSÄN TONTTIA KOSKEVA ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAMUUTOS

IISVEDEN METSÄN TONTTIA KOSKEVA ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAMUUTOS Suonenjoen kaupunki IISVEDEN METSÄN TONTTIA KOSKEVA ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAMUUTOS Koskee osaa korttelista 1146 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Tekninen lautakunta, 23.11.2016 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

SÄKYLÄ. Sivarin asemakaavan muutos Osa korttelista 141. Turussa

SÄKYLÄ. Sivarin asemakaavan muutos Osa korttelista 141. Turussa SÄKYLÄ Sivarin asemakaavan muutos Osa korttelista 141 Turussa 17.6. 2010 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 241 4400 Telefax 010 241 4401 www.airix.fi Toimistot: Turku, Tampere, Espoo ja

Lisätiedot

Kirkonkylän asemakaavan muutos, Sandåkers, kevyen liikenteen väylä. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavatunnus:

Kirkonkylän asemakaavan muutos, Sandåkers, kevyen liikenteen väylä. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavatunnus: Kirkonkylän asemakaavan muutos, Sandåkers, kevyen liikenteen väylä Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavatunnus: 599406201611 2 Sisältö: 1. SUUNNITTELUALUE... 3 2. LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET...

Lisätiedot