MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ Muhoksen kunnanvirasto, teknisen toimen kokoushuone

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 222. Muhoksen kunnanvirasto, teknisen toimen kokoushuone"

Transkriptio

1 MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ Tekninen lautakunta AIKA Torstai klo 18:00-19:40 PAIKKA Muhoksen kunnanvirasto, teknisen toimen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Pykälät: Sivu 135 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN VALTUUSTOALOITE , RAUHIO / LED-VALAISIMIEN KÄYTTÖÖN SIIRTYMINEN 137 TONTIN HINNAN MÄÄRITTELEMINEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN KORTTELISSA 248 TONTTI NRO MUHOKSEN KUNNAN SÄHKÖTÖIDEN PUITESOPIMUS LAUSUNNON ANTAMINEN OULUN SEUDUN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMASTA 140 RAKENNUSLUPA, YLÄKOULUN JA LIIKUNTAHALLIN RAKENTAMINEN / MUHOKSEN KUNTA / NCC RAKENNUS OY 141 RAKENNUSLUPAHAKEMUS AUTO- JA LOGISTIIKKARAKENNUKSEN, JÄTEKATOKSEN JA PESUKOPIN RAKENTAMISEKSI / HENGITYSLIITTO RY 142 YLÄKOULUN PURKUTYÖMAAN BETONIJÄTTEEN HYÖDYNTÄMINEN 143 TALOUSARVION TOTEUMA / TEKNISET PALVELUT TIEDOKSI ANNETTAVAT ASIAT 236

2 MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ Tekninen lautakunta AIKA Torstai klo 18:00-19:40 PAIKKA Muhoksen kunnanvirasto, teknisen toimen kokoushuone LÄSNÄOLLEET: JÄSENET Väänänen Väinö puheenjohtaja Kerkelä Juha varapuheenjohtaja Huovinen Riitta jäsen Kamula Reijo jäsen Kukkohovi Juha H. jäsen Latvanlehto Jaakko jäsen Leinonen Tuula jäsen Similä Annamari jäsen Väisänen Kati jäsen Airaksinen Eero vs. rakennustarkastaja POISSA Syvävirta Jukka kunnanjohtaja Airaksinen Kirsti kunnanhallituksen edustaja MUU Pikkuaho Teuvo kunnanhallituksen pj. Kari Mikko pva-johtaja, esittelijä poissa 140 klo Nuojua Liisa pöytäkirjanpitäjä LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKAS- TUSTAPA PÄÄTÖS: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi :t PÄÄTÖS: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Juha Kerkelä ja Riitta Huovinen. PÖYTÄKIRJAN ALLE- KIRJOITUS JA VAR- MENNUS Puheenjohtaja Väinö Väänänen Pöytäkirjanpitäjä Liisa Nuojua PÖYTÄKIRJAN TARKAS- TUS Tarkastusaika Muhos Allekirjoitukset PÖYTÄKIRJA ON PIDET TY YLEISESTI NÄHTÄ VÄ NÄ Juha Kerkelä Riittta Huovinen Kokouksen tarkastettu pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävillä Muhoksen kunnanvirastolla virka-aikana. Toimistonhoitaja Liisa Nuojua

3 MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ Tekninen lautakunta KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN Teknltk PUHEENJOHTAJAN ESITYS: Tekninen lautakunta myöntää ko kouk seen läsnäolo- ja puheoikeuden maanmittausteknikko, vs. ra ken nus tar kas ta ja Eero Airaksiselle. PÄÄTÖS: Tekninen lautakunta hyväksyi puheenjohtajan esityksen yksimielisesti.

4 MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ Tekninen lautakunta VALTUUSTOALOITE , RAUHIO / LED-VALAISIMIEN KÄYTTÖÖN SIIRTYMINEN 237/0/02/020/2013 Teknltk Valmistelija: Tekninen johtaja Mikko Kari (puh ) Ville Rauhio ja seitsemän muuta valtuutettua on tehnyt val tuus toaloit teen, jossa esitetään, että Muhoksen kunta selvittää mahdollisuudet siirtyä LED-va lai si mien laajaan käyttöön, kun vanhat lamput tulevat tiensä päähän, niin teol li suus-, katu-, alue- ja yleisvalaisimina käyttäen hyväksi Kuntaliiton il mas tokam pan jan tietoja ja tietoja niistä kunnista, jotka ovat jo siirtyneet LED-va lai simien käyttöön. Valtuustoaloite jaetaan oheismateriaalina. Aloitteesta päättäminen kuuluu kunnanvaltuuston toimivaltaan. PÄÄVASTUUALUEEN JOHTAJAN ESITYS: Muhoksen kunta on varautunut ta lous ar vios sa 2015 ja talousuunnitelmassa katu- ja aluevalaistuksen uu dis ta mi seen. Valaistuksen uudistamisen yhteydessä tullaan siirtymään aloitteen mukaisesti pää sään töi ses ti LED-valaisinten käyttöön. Samalla tullaan tarkastamaan ja tar peen mukaan uudistamaan valaistusten mitoitukset, keskukset, pylväät, kaa pe loin nit ja valaisinten orret. Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että se an taa aloitteseen yllä olevan vastauksen ja toteaan aloitteen tulleen lop puun kä sitel lyk si. PÄÄTÖS: Tekninen lautakunta hyväksyi päävastuualueen johtajan esityksen yksimielisesti.

5 MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ Tekninen lautakunta TONTIN HINNAN MÄÄRITTELEMINEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN KORTTELISSA 248 TONTTI NRO 1 400/6/63/631/2014 Teknltk Valmistelija: Maanmittausteknikko Eero Airaksinen (puh ) Veturitien päiväkodin toiminnot ovat siirtyneet Koivulehdon päiväkotiin Käytöstä poistunut Veturitien päiväkoti sijaitsee Muhoksen kunnan Kirkonkylän asemakaavan korttelissa 248 tontilla nro 1. Veturitien päiväkodin kiinteistön tontin ja rakennusten arvo on määrittelemättä. Tontin arvon määrittelyllä valmistaudutaan kiinteistöstä luopumiseen joko vuokraamalla tai myymällä. Tontin sijainti ja voimassaoleva kaavatilanne käy ilmi oheisesta liitekartasta. Tontin myyntihinnasta päättäminen kuuluu kunnanvaltuuston toimivaltaan. PÄÄVASTUUALUEEN JOHTAJAN ESITYS: Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että 1. Kirkonkylän asemakaavan korttelin 248 tontin 1 myyntihinnaksi määritellään 15,- /m Tontti on mahdollista luovuttaa myös vuokraamalla ja tontin vuosivuokra on 6 % kauppahinnasta. PÄÄTÖS: Tekninen lautakunta hyväksyi päävastuualueen johtajan esityksen yksimielisesti. Liitteet 1 KORTTELI 248

6 MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ Tekninen lautakunta MUHOKSEN KUNNAN SÄHKÖTÖIDEN PUITESOPIMUS /2/23/232/2014 Teknltk Valmistelija: Tekninen johtaja Mikko Kari (puh ) Hankintailmoitus Hilma -palvelussa, nro , Tarjouspyyntö Tarjouspyynnön lisäkirje 1, Tarjousten avauspöytäkirja Tarjoajien soveltuvuuden arviointipöytäkirja Tarjousten laatu-arvioinnin pöytäkirja Tarjousten arvioinnin koontitaulukko Tarjouksen selonottoneuvottelun pöytäkirja Muhoksen kunnan tekniset palvelut on pyytänyt avoimella menettelyllä tarjouksia kun nan sähkötöiden puitesopimuksesta vuodelle Tarjousten jät tä misen määräaikaan mennessä saapui yhteensä kymmenen tarjousta. Tarjoajien kelpoi suu den ja tarjousten arviointi on suoritettu tarjouspyynnössä esitetyllä tavalla. Tilaajalle kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen on tehnyt Sähkövaltti Oy. Sähkövaltti Oy:n kanssa on käyty tarjouksen selonottoneuvottelu Se lon ot to neu vot te lun perusteella hankinnan tekemiselle ei ole esteitä. Hankinnasta päättäminen kuuluu teknisen lautakunnan toimivaltaan. PÄÄVASTUUALUEEN JOHTAJAN ESITYS: Tekninen lautakunta valitsee Mu hok sen kunnan sähkötöiden puitesopimuksen toimittajaksi tar jouskil pai lus sa kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen tehneen Sähkövaltti Oy:n. PÄÄTÖS: Tekninen lautakunta hyväksyi päävastuualueen johtajan esityksen yk si mie li ses ti.

7 MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ Tekninen lautakunta LAUSUNNON ANTAMINEN OULUN SEUDUN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMASTA 177/6/66/667/2013 Teknltk Valmistelija: Tekninen johtaja Mikko Kari (puh ) Oulun kaupunki ja seudun kunnat, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, Poh jois- Poh jan maan liitto ja Liikennevirasto käynnistivät Oulun seudun lii ken nejär jes telmä suun ni tel man laatimisen alkuvuonna Suunnittelun tavoitteena on ol lut laa tia liikenteen ja maankäytön yhteen sovittava suunnitelma siten, että voi daan lii ken ne jär jes tel män keinoin parantaa Oulun seudun kilpailukykyä osana kan sallis ta ja kansainvälistä toimintaympäristöä. Suunnitelmaluonnos on valmistunut marraskuun 2014 alussa ja suunnitelmasta pyy de tään lausunnot mennessä. Suunnitelmassa on tarkasteltu seudun asukkaiden liikkumista ja elinkeinoelämän kul je tuk sia kokonaisuutena, jossa kestävän liikkumisen kulkutapoja, jalankulkua, pyö räi lyä ja joukkoliikennettä korostetaan aiempaa vahvemmin. Tärkeitä suun nitte lua ohjaavia teemoja ovat olleet liikenteen ja maankäytön yhteensovittaminen, asia kas läh töi syys sekä toimijoiden yhteistyön kehittäminen. Työn tuloksena on laa dit tu kokonaisvaltainen ja Liikennepoliittisen selonteon linjausten mukainen lii ken ne jär jes tel män kehittämisohjelma, jossa kuvataan arjen liikkumisen ja elinkei no elä män kilpailukyvyn kannalta tarpeelliset kehittämistoimenpiteet. Suunnitelman tiivistelmä ja suunnitelman toimenpideohjelma jaetaan oheis ma teri aa li na. Suunnitelma kokonaisuudessaan on luettavissa internet -osoitteessa: pyyntö.pdf Muhoksen kunnan lausunnon antaminen kuuluu kunnanhallituksen toimivaltaan. PÄÄVASTUUALUEEN JOHTAJAN ESITYS: Tekninen lautakunta esittää kun nan hal li tuk sel le, että Muhoksen kunnalla ei ole huomauttamista Oulun seudun lii ken ne jär jes tel mä suun ni tel man luonnoksesta. Muhoksen kunta pitää hyvänä, että kunnan kiireellisimpinä pitämät väy lä hankkeet vt22 Oulu - Kajaani - Vartius ja Päivärinteen taajama - Laukka ke vyen lii kenteen yhteys on esitetty toteutettavaksi vuosina Muhoksen kunta muistuttaa, että kevyen liikenteen väylä Päivärinne - Laukka tu lee tehdä Monttaan saakka. PÄÄTÖS: Tekninen lautakunta hyväksyi päävastuualueen johtajan esityksen yk si mie li ses ti.

8 MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ Tekninen lautakunta Liitteet 2 OULUN SEUDUN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA, LAUSUNTOPYYNTÖLUONNOS

9 MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ Tekninen lautakunta RAKENNUSLUPA, YLÄKOULUN JA LIIKUNTAHALLIN RAKENTAMINEN / MUHOKSEN KUNTA / NCC RAKENNUS OY 641/7/76/761/2014 Teknltk Valmistelija: Vs. rakennustarkastaja Eero Airaksinen (puh ) Muhoksen kunta / NCC Rakennus Oy on jättänyt rakennuslupalupahakemuksen Ylä kou lun rakentamiseksi Muhoksen kunnan Muhoksen kylän tilalle Rakennushanke sijoittuu Kirkonkylän asemakaavan kortteliin 28 ton til le numero 4. Koulu- ja vapaa-ajan käyttöön tulevan rakennuksen kerrosala on 6978 m 2 ja ti lavuus m 3. Palo- ja väestönsuojeluviranomainen on antanut hankkeesta lausunnon. Rajanaapureilla ei ole huomautettavaa. Rakennuslupakuvien pienennökset jaetaan oheismateriaalina. Rakennusluvan myöntämisestä päättäminen kuuluu teknisen lautakunnan toi mival taan. ASIA RAKENNUSPAIKKA Kiinteistön nimi pinta-ala Rakentamismääräykset Asemakaava Sallittu kerrosala Rakennettu kerrosala HAKIJA TOIMENPIDE Kuuleminen SUUNNITTELIJAT Rakennuslupa Muhos, Pääskyntie 8, Muhos ISOPÄÄSKYLÄ m² YO Opetustoimintaa palvelevien rakennusten m m2 Muhoksen kunta Yläkoulun ja liikuntahallin rakentaminen. Entinen yläkoulu purettu Naapurit kuultu. Ei huomautettavaa Pääsuunnittelija Joona Koskelo, arkkitehti Rakennussuunnittelija Laura Sorri, arkkitehti Rakennesuunnittelija Jouni Siika-aho, DI LVI-suunnittelija Eero Kannisto, ins

10 MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ Tekninen lautakunta VS. RAKENNUSTARKASTAJAN EHDOTUS: Tekninen lautakunta hyväksyy ra ken nus lu pa ha ke muk sen seuraavin ehdoin. Rakennustyön aloittamisesta on ilmoitettava ja sovittava aloituskokouksesta se kä ra ken ta mi sen edistymisen mukaan pyydettävä: - rakennuksen paikan merkitseminen - sijaintikatselmus - käyttöönottokatselmus - loppukatselmus - väestönsuojakatselmus Mikäli rakennustöitä ei ole aloitettu kolmessa (3) vuodessa ja saatettu loppuun vii des sä (5) vuodessa tämän päätöksen antamisesta, raukeaa nyt myönnetty ra kennus lu pa, ellei tekninen lautakunta erityisistä syistä pidennä sen voimassaoloaikaa. PUHEENJOHTAJAN ESITYS: Tekninen lautakunta hyväksyy vs. ra ken nus tarkas ta jan ehdotuksen. KÄSITTELY: Päävastuualueen johtaj Mikko Kari ilmoitti olevansa esteellinen asi n käsittelyssä, koska hän on rakennusluvan hakijana, ja poistui kokouksesta. Koska päävastuualueen johtaja poistui esteellisenä kokouksesta, asian esittelijänä toi mi kokouksen puheenjohtaja. Vs. rakennustarkastaja Eero Airaksinen esitteli lautakunnalle ra ken nus lu pa pii rustuk set. PÄÄTÖS: Tekninen lautakunta hyväksyi puheenjohtajan esityksen yksimielisesti. Merkittiin pöytäkirjaan, että Mikko Kari palasi kokoukseen päätöksenteon jälkeen klo Liitteet 3 YLÄKOULUN JA LIIKUNTAHALLIN RAKENNUSLUPAPIIRROKSET

11 MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ Tekninen lautakunta RAKENNUSLUPAHAKEMUS AUTO- JA LOGISTIIKKARAKENNUKSEN, JÄTEKATOKSEN JA PESUKOPIN RAKENTAMISEKSI / HENGITYSLIITTO RY 642/7/76/761/2014 Teknltk Valmistelija: Vs. rakennustarkastaja Eero Airaksinen (puh ) Hengitysliitto ry / Ammattiopisto Luovi on jättänyt rakennuslupalupahakemuksen Au to- ja logistiikkarakennuksen, jätekatoksen, pesukopin rakentamiseksi Mu hoksen kunnan Muhoksen kylän tilalle Rakennushanketta koskeva poikkeamispäätös on hyväksytty 546/6/60/604/2014 mukainen. Rakennuspaikka muodostuu Muhoksen Kirkonkylän asemakaavan kortteliin 214 ton tista numero 8 ja siihen liittyvästä asema kaavoittamasta määräalasta rakennuspaikan yhteispinta-ala on noin 8600 m2. Koulukäyttöön tulevan rakennuksen kerrosala on 2215,5 m 2 ja tilavuus m 3. Palo- ja väestönsuojeluviranomainen on antanut hankkeesta lausunnon. Rajanaapureilla ei ole huomautettavaa. Rakennuslupakuvien pienennökset jetaan oheismateriaalina. Rakennusluvan myöntämisestä päättäminen kuuluu teknisen lautakunnan toi mival taan. ASIA RAKENNUSPAIKKA Kiinteistön nimi Pinta-ala Sallittu kerrosala Rakennettu kerrosala HAKIJA TOIMENPIDE Kuuleminen SUUNNITTELIJAT Rakennuslupa Muhos, , Varikkotie 8, Muhos PAJALA 8600 m² Hengitysliitto ry Ammattiopisto Luovi PL 389, OULU Auto- ja logistiikkarakennuksen rakentaminen Naapuri kuultu. Ei huomautettavaa. Pääsuunnittelija Kari Huotari, arkkitehti Rakennussuunnittelija Kari Kehus, arkkitehti Rakennesuunnittelija Kalle Hautajärvi LVI-suunnittelija Petri Pohjola

12 MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ Tekninen lautakunta VS. RAKENNUSTARKASTAJAN EHDOTUS: Tekninen lautakunta hyväksyy ra ken nus lu pa ha ke muk sen seuraavin ehdoin. Rakennustyön aloittamisesta on ilmoitettava ja sovittava aloituskokouksesta se kä ra ken ta mi sen edistymisen mukaan pyydettävä: - rakennuksen paikan merkitseminen - sijaintikatselmus - käyttöönottokatselmus - loppukatselmus - väestönsuojakatselmus Mikäli rakennustöitä ei ole aloitettu kolmessa (3) vuodessa ja saatettu loppuun vii des sä (5) vuodessa tämän päätöksen antamisesta, raukeaa nyt myönnetty ra kennus lu pa, ellei tekninen lautakunta erityisistä syistä pidennä sen voimassaoloaikaa. PÄÄVASTUUALUEEN JOHTAJAN ESITYS: Tekninen lautakunta hyväksyy vs. rakennustarkastajan ehdotuksen. PÄÄTÖS: Tekninen lautakunta hyväksyi päävastuualueen johtajan esityksen yksimielisesti. Liitteet 4 RAKENNUSLUPAPIIRROKSET, AUTO- JA LOGISTIIKKARAKENNUS / AMMATTIOPISTO LUOVI MUHOKSEN YKSIKKÖ

13 MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ Tekninen lautakunta YLÄKOULUN PURKUTYÖMAAN BETONIJÄTTEEN HYÖDYNTÄMINEN 115/6/67/2013 Teknltk Valmistelija: Tekninen johtaja Mikko Kari (puh ) Jätteiden hyödyntämistä maarakentamisessa pyritään edistämään lainsäädännön avul la (Valtioneuvoston asetus eräiden jätteiden hyödyntämisestä maa ra ken ta mises sa eli ns. MARA-asetus 591/2006). Betonijätteen hyödyntämisessä maarakentamisessa ei tarvita ympäristölupaa, mutta asiasta on kuitenkin tehtävä ilmoitus valvontaviranomaiselle, ely-kes kuk sel le. Muhoksen kunta tilaajana ja hyödyntämispaikan haltijana ja NCC Rakennus Oy ura koit si ja na hakevat lupaa hyödyntää purkutyömaan betonimurskaa uuden yläkou lun pi ha-alu een ja kevyenliikenteen väylän täytöissä. MARA -ilmoitusluonnos jaetaan oheismateriaalina. Maa- ja vesialueiden käytöstä päättäminen kuuluu teknisen lautakunnan toi mi valtaan. PÄÄVASTUUALUEEN JOHTAJAN ESITYS: Tekninen lautakunta antaa jätteen hyödyntämispaikan haltijana luvan be to ni murs kan hyödyntämiseen uuden ylä kou lun piha- ja liikennealueiden täytöissä. Jätteen hyö dyn tä mi ses sä on nou datet ta va valvovan viranomaisen ohjeita ja määräyksiä. Tekninen lautakunta valtuuttaa urakoitsija NCC Rakennus Oy:n hakemaan asiaan liit ty vät luvat ja ilmoitukset. PÄÄTÖS: Tekninen lautakunta hyväksyi päävastuualueen johtajan esityksen yk si mie li ses ti.

14 MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ Tekninen lautakunta TALOUSARVION TOTEUMA / TEKNISET PALVELUT 380/2/20/202/2014 Teknltk Valmistelija: Tekninen johtaja Mikko Kari (puh ) Käyttötalouden toteutumataulukko pvm on oheismateriaalina. PÄÄVASTUUALUEEN JOHTAJAN ESITYS: Tekninen lautakunta merkitsee tiedoksi käyttötalouden toteuman PÄÄTÖS: Tekninen lautakunta hyväksyi päävastuualueen johtajan esityksen yksimielisesti.

15 MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ Tekninen lautakunta TIEDOKSI ANNETTAVAT ASIAT Teknltk Asuntosihteerin päätöspöytäkirja v :t Yleispäätös 2. Maanmittausteknikon päätöspöytäkirja v :t Yleispäätös 3. Maarakennusmestarin päätöspöytäkirja v :t 5 Hankintapäätös :t 12 Yleispäätös 4. Ruoka- ja siivouspalvelujoht. päätösptk v.2014 :t 1 Hankintapäätös :t Henkilöstöpäätös 5. Talonrakennusmestarin päätöspöytäkirja v.2014 :t 17 Yleispäätös 6. Teknisen johtajan päätöspöytäkirja v.2014 :t Hankintapäätös :t Henkilöstöpäätös :t 5-7 Yleispäätös PÄÄVASTUUALUEEN JOHTAJAN ESITYS: Tekninen lautakunta päättää, ettei se käytä otto-oikeutta päätöspöytäkirjojen osalta ja merkitsee tiedoksi annettavat asiat tietoonsa saatetuiksi. PÄÄTÖS: T ekninen lautakunta hyväksyi päävastuualueen johtajan esityksen yksimielisesti.

16 MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ OIKAISUVAATIMUSOHJE/VALITUSOSOITUS: Tekninen lautakunta OIKAISUVAATIMUSOHJE JA VALITUSOSOITUS Päätökseen, mikäli se ei ole luonteeltaan yksinomaan valmistelua tai täytäntöönpanemista, on oikeutettu ha kemaan muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös vä lit tömästi vaikuttaa sekä kunnan jäsen Oikaisuvaatimuksena muutosta haetaan tekniseltä lautakunnalta. Oikaisuvaatimus tehdään kirjallisena, sii tä on käy tä vä il mi vaa ti mus perusteluineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Teknisen lautakunnan osoite on: Muhok sen kunta, Tekninen lautakunta, PL 39, MUHOS. Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista Valituksena (kunnallisvalitus tai hallintovalitus) muutosta haetaan Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelta muista, paitsi tielautakunnan päätöksissä valitusviranomaisena on Oulun Käräjäoikeuden maaoikeus. Oikaisuvaa timuksen joh dosta an net tuun pää tök seen saa ha kea muu tos ta kun nal lis va li tuk se na vain se, jo ka on teh nyt oi kaisu vaati muksen. Mikä li päätös on oi kaisu vaa ti muksen joh dosta muut tu nut, saa pää tök seen ha kea muu tosta myös asianosai nen se kä kunnan jä sen. Vali tus aika on 30 päivää pää töksen tie dok si saan nis ta, ellei eri tyis lain säädännöstä muuta joh du. Muutosta haetaan kirjallisella valituksella (valituskirja). Valituskirjassa on ilmoitettava: - valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite - päätös, johon muutosta haetaan - miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi - muutosvaatimuksen perustelut Valituskirja on valittajan tai muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekir joit tanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäl jennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava. Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla vali tusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusohje liitetään pöytäkirjanotteeseen

MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2015 567. Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2015 567. Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2015 567 Kunnanhallitus AIKA 10.08.2015 klo 17:30-19:00 PAIKKA Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Pykälät: Sivu 276 ASIOIDEN KÄSITTELYJÄRJESTYKSEN

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 4/2015 72

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 4/2015 72 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 4/2015 72 Tekninen lautakunta Aika 23.04.2015 klo 17:00-18:05 Paikka Rakennusosasto Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 39 Pöytäkirjojen tiedoksi merkitseminen 74 40 Sopimusten

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 23

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 23 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 23 Tekninen lautakunta Aika 18.02.2015 klo 18:00-20:15 Paikka Ulvilan kaupungintalo, kokoushuone K1-2 Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 12 Teknisen lautakunnan vuoden

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 8/2015 184

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 8/2015 184 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 8/2015 184 Kaupunginhallitus Aika 04.05.2015 klo 17:00-18:50 Paikka KH:n kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 90 Sähköenergian hankinta 2016-2018 186 91 Leikkipuistojen

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/2014 540

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/2014 540 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/2014 540 Kunnanhallitus 04.09.2014 Aika 04.09.2014 klo 16:00-17:14 Paikka Ehnroosin koulu, luokka 214 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 229 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Aki Heikkilä ja Hanna Nuutinen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Aki Heikkilä ja Hanna Nuutinen. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 113 Kunnanhallitus Aika 24.03.2014 klo 16:00-18:40 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 169

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 169 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 169 Tekninen lautakunta 10.09.2014 AIKA 10.09.2014 klo 17:30-20:25 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 97 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 67

PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 67 PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 67 Kunnanhallitus 16.03.2015 AIKA 16.03.2015 klo 09:00-12:56 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 49 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA 69 PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 10/2013 1/23. Teknisen toimen kokoustila, Asikkalantie 21, Vääksy

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 10/2013 1/23. Teknisen toimen kokoustila, Asikkalantie 21, Vääksy ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 10/2013 1/23 Tekninen lautakunta Aika 26.11.2013 klo 17:00-18:00 Paikka Teknisen toimen kokoustila, Asikkalantie 21, Vääksy Käsitellyt asiat Asia Sivu 124 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 Tekninen lautakunta Aika 21.01.2015 klo 18:00-19:45 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone K1-2 Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 1 Teknisen lautakunnan kokousajat v.2015

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 8/2015 145. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 8/2015 145. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 8/2015 145 Kunnanhallitus Kokousaika 19.05.2015 klo 13:00-15:15 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2015 168. Kunnanhallitus 04.05.2015. Aika 04.05.2015 klo 17:00-20:00. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2015 168. Kunnanhallitus 04.05.2015. Aika 04.05.2015 klo 17:00-20:00. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2015 168 Kunnanhallitus 04.05.2015 Aika 04.05.2015 klo 17:00-20:00 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 117 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 36

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 36 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 36 Perusturvalautakunta Aika 10.03.2015 klo 17:19-18:33 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 20 Nakkilan kunnan toimeetulotukiohjeiden

Lisätiedot

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 146. Otsikko Sivu

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 146. Otsikko Sivu JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 146 Kunnanhallitus 30.03.2015 AIKA 30.03.2015 15:00-19:05 PAIKKA kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 65 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 388

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 388 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 388 Kunnanhallitus 08.06.2015 AIKA 08.06.2015 klo 17:00-18:45 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 190 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 3/2015 51. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 3/2015 51. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 3/2015 51 Kunnanhallitus Kokousaika 03.03.2015 klo 13:00-15:15 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 143

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 143 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 143 Tekninen lautakunta 21.08.2014 AIKA 21.08.2014 klo 13:00-16:00 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 85 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 97. Tarkastuslautakunta1. AIKA 03.06.2014 klo 16:00-20:45

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 97. Tarkastuslautakunta1. AIKA 03.06.2014 klo 16:00-20:45 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 97 Tarkastuslautakunta1 AIKA 03.06.2014 klo 16:00-20:45 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 63 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1. Tekninen lautakunta AIKA 13.11.2014 klo 13:00-15:45

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1. Tekninen lautakunta AIKA 13.11.2014 klo 13:00-15:45 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Tekninen lautakunta AIKA 13.11.2014 klo 13:00-15:45 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, Hallituskatu 4 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 165 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 1. Otsikko Sivu

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 1. Otsikko Sivu LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 1 Tekninen lautakunta 17.12.2014 AIKA 17.12.2014 klo 17:15-20:35 PAIKKA Ehtookodon takkahuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 84 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2013 93. Rakennuslautakunta 04.09.2013. Aika 04.09.2013 klo 16:00-17:40. Käsitellyt asiat

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2013 93. Rakennuslautakunta 04.09.2013. Aika 04.09.2013 klo 16:00-17:40. Käsitellyt asiat Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2013 93 Rakennuslautakunta 04.09.2013 Aika 04.09.2013 klo 16:00-17:40 Paikka Kuntala Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 53 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 95 54 Pöytäkirjan

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 210

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 210 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 210 Tekninen lautakunta 27.11.2014 AIKA 27.11.2014 klo 13:00-16:20 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 124 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 3/2015 44

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 3/2015 44 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 3/2015 44 Tekninen lautakunta Aika 25.03.2015 klo 18:00-18:40 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone K1-2 Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 23 Vesilaitoksen tarvikkeiden hankinta

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 3/2015 50

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 3/2015 50 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 3/2015 50 Tekninen lautakunta Aika 26.03.2015 klo 17:00-18:35 Paikka Rakennusosasto Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 29 Pöytäkirjojen tiedoksi merkitseminen 52 30 Sopimusten

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26 Valtuusto Aika 30.03.2015 klo 18:00-19:21 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 10 Sami Halisen eroanomus kunnan luottamustehtävistä

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 2/2015 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 2/2015 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 2/2015 1 Tekninen lautakunta Aika 13.05.2015 klo 15:00-17:40 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet Poissa olleet jäsenet Muut saapuvilla

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Kunnanhallitus 19.01.2015 Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 2

Lisätiedot

Muhoksen kunnanvirasto, valtuuston istuntosali Asiat. Vesi- ja viemärilaitoksen yhtiöittämisjärjestelyt

Muhoksen kunnanvirasto, valtuuston istuntosali Asiat. Vesi- ja viemärilaitoksen yhtiöittämisjärjestelyt MUHOKSEN KUNTA KOKOUSKUTSU Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Torstaina 19.12.2002 klo 8.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no 545 546 Muhoksen kunnanvirasto, valtuuston istuntosali Asiat Läsnäolo- ja puheoikeuden

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 1 Kunnanhallitus 16.03.2015 AIKA 16.03.2015 klo 16:30-18:40 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 113 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Rautjärven kunta Pöytäkirja 8/2015 160. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele

Rautjärven kunta Pöytäkirja 8/2015 160. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele Rautjärven kunta Pöytäkirja 8/2015 160 Kunnanhallitus Aika 01.06.2015 klo 14:00-16:17 Paikka Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 89 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot