RAPORTTI GEOFYSIKAALINEN PROSPEKTOINTI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "RAPORTTI GEOFYSIKAALINEN PROSPEKTOINTI"

Transkriptio

1 RAPORTTI GEOFYSIKAALINEN PROSPEKTOINTI EURA PAPPILANMÄKI EURA KAUTTUA KÖYLIÖ YTTILÄN OTTA Köyliön Yttilän Otta. Mittauskohteet sijaitsevat kuvassa näkyvän korkean niemen päällä. Euran, Köyliön ja Eurajoen alueen viljely- ja asutushistoria 0-00 jkr. Rauno Vaara 00

2 Sisällys Johdanto... Menetelmä... Maatutka ja arkeologia... Tutkimuskohteet... Euran Pappilanmäki... Köyliön Yttilän Otta... Eura Kauttua... Tulokset... Lopuksi... Liite. Yleiskartta Euran Pappilanmäki... Liite. Yleiskartta Euran Kauttua... Liite. Yleiskartta Köyliön Yttilän Otta... Liite. Mittaustietoja... 0

3 Johdanto Eurassa ja Köyliöllä suoritetun geofysikaalisen prospektoinnin päätavoitteena oli testata ja kehittää maatutkan käyttöä ruumishautojen paikannuksessa. Lisäksi tutkaa kokeilitiin Euran Kauttualla tarkoituksena kartoittaa talorakenteita keskiaikaiseksi kyläksi oletusta kohteesta. Maatutkaluotaus liittyy dos. Kari Uotilan johtamaan SuVi-projekti/arkeologia/Turun yliopisto hankkeeseen, joka tutkii Euran, Köyliön ja Eurajoen alueen viljelyä ja asutushistoriaa 0-00 jkr. Projektin rahoittaa Satakunnan kulttuurirahaston maakunnallinen projektirahoitus ja hanke ulottuu vuosille Menetelmä Maatutkaluotaus perustuu radiotaajuisten sähkömagneetisten aaltojen käyttöön. Tutka lähettää sähkömagneettisia aaltoja pulsseina maahan ja mittaa pulssin lähetyksen ja takaisin heijaustumisen välisen ajan sekä heijastusten amplitudin. Tutkapulssin etenemiseen ja heijastumiseen vaikuttavat väliaineen sähkönjohtavuus ja dielektrisyys sekä magneettinen suskeptibiliteetti. Maatutkan signaali vaimenee kulkuajan funktiona geometrisen vaimennuksen, signaalin sironnan, heijastusten ja lämpöhäviön seurauksena. Maatutkan toimintaperiaate perustuu siihen, että osa lähetetyn pulssin energiasta heijastuu sähkömagneettisilta ominaisuuksiltaan toisistaan poikkeavien aineiden rajapinnoilta, osa etenee rajapinnan läpi ja heijastuu seuraavilta rajapinnoilta. Tutkapulssin takaisin heijastumiseen vaikuttavat tutkittavan anomalian ja ympäröivien maalajien välinen kontrasti. Mitä suurempi ero on kohteen ja ympäristön välillä vallitsevissa dielektrisissä ominaisuuksissa, sitä voimakkaammin tutkapulssi heijastuu takaisin vastaanotinantenniin. Heijastumien voimakkuus ilmaistaan amplitudeissa. Koska maatutka tuottaa mittausarvoja lähellä toisiaan olevista peräkkäisistä mittauspisteistä saadaan tuloksena yhtäjaksoinen luotausprofiili. Euralla ja Köyliöllä kerätyn mittausaineiston työstämisessä ja visualisoinnissa sovellettiin amplitudi tasokartta menetelmää. Ensimmäisen kerran kyseistä menetelmää sovellettiin arkeologisten kohteiden paikannukseen Suomessa -..00, jolloin allekirjoittanut suoritti maatutkaluotauksen Liinmaan linnalla Eurajoella. Menetelmä on kehitetty ja otettu käyttöön Yhdysvalloissa 0-luvun loppupuolella. Amplitudi tasokartta-menetelmän etuina on, että sen avulla voidaan samanaikaisesti työstää lukuisia luotausprofiileita laajalta alueelta ja esittää tulokset kolmiulotteisesti. Menetelmän etuna voidaan lisäksi pitää, että sillä saadaan selkeästi esiin pinnanalaiset anomaliat ja niiden keskinäiset suhteet. Lisäksi menetelmä mahdollistaa myös hyvin vähäisten amplitudivaihteluiden havaitsemisen, jotka yksittäisissä luotausprofiileissa usein jäävät voimakkaampien heijastumien katveeseen. Valituissa mittauskohteissa on arkeologisten jäänteiden oletettu sijaitsevan verraten lähellä maanpintaa (n. 0-, m), jonka vuoksi käytetyksi tutka-antenniksi valittiin Malå Geosciencen maatutka RAMAC GPR 00 MHz:n antennilla. Maatutkan toimintaperiaatteeseen liittyy, että se luo noin, aallonpituuden suuruisen sähkömagneettisen kentän ympärilleen. Tämä kenttä on tavallaan osa antennia itseään, josta ei rekisteröidy mittaustietoa tutkan keskusyksikköön. 00 MHz antennissa tämä kenttä on suhteellisen lyhyt, jonka vuoksi tietoa menetetään verraten vähän maanpinnan ylätasosta. Antennin ulottovuus riittää samanaikaisesti kuitenkin Termille ei ole vielä vakiintunutta suomalaista nimeä. Tässä esittämäni ehdotus on vapaa käännös englannin kielen termistä amplitude slice maps method.

4 aina noin m saakka. Näiden kriteerien vuoksi 00 MHz antenni koettiin kaikkein soveltuvimmaksi suoritetuissa prospektoinneissa. Maatutka ja arkeologia Maatutkaa voidaan menestyksellä soveltaa arkeologisten kohteiden kartoittamiseen, koska ihmistoiminnan vaikutuksesta syntyneet anomaliat - kuten esimerkiksi kulttuurikerros, asumusrakenteet, tiet, kaivannot, hautaukset jne - luovat usein selkeän poikkeaman luontaisista geologisista kerrostumista. Menetelmän rajoituksia ovat mm hyvin sähköä johtavat maalajit kuten savi, joka johtaa tutka-aallon mukanaan heijastamatta sitä takaisin. Myös maaperän kosteus lisää sen sähkönjohtokykyä, mikä tietyissä tapauksissa saattaa heikentää menetelmän havaintokykyä. Lisäksi oman rajoituksensa aiheuttaa voimakkasti tutka-aalto takaisin heijastava tiivis kerrostuma, joka vaikeuttaa tutkan-aallon läpäisykykyä. Myös hyvin heterogeeniset kerrostumat vaikeuttavat alla olevien arkeologisten kohteiden paikannusta. Tutkan etuina nimen omaan ruumishautausten kartoittamisessa voidaan pitää sen kykyä havaita kerrostumissa esiintyvät katkokset ja häiriintymät. Hautakaivannon lisäksi myös itse hautaukseen käytetty rakenne - esimerkiksi arkku tai muuten ruumille valmistettu tila muodostavat usein selkeän kontrastin ympäröiviin luontaisiin kerrostumiin. Näiden lisäksi hautaukseen voi liittyä myös kiviä ja hauta-antimia sekä kivikautisissa yhteyksissä esimerkiksi punamultaa, jotka niin ikään luovat kontrastin luontaisista kerrostumista. Esineettömien ruumishautausten paikannuksessa on todettu tutkan reagoivan paremmin hautakaivantoon ja sitä peittävien maakerrosten aiheuttamaan häiriöön kuin esimerkiksi itse hautaksessa oleviin luihin. Arkkuhautauksia on pystytty paikantamaan tehokkaasti tapauksissa, joissa ehjänä säilyneen arkun sisältämä ilmatyhjö luo huomattavan kontrastin ympäristöstään. Tällöin kyseessä ovat useinmiten suhteellisen nuoret hautaukset. Sitä vastoin romahtaneet ja maatuneet arkut eivät välttämättä muodosta riittävää kontrastia, jotta ne voitaisiin helposti tunnistaa juuri hautauksiin liittyviksi. Vaikeuksia voi olla myös kartoittaa hautauksia, jotka sijaitsevat hyvin heterogeenisessä, esimerkiksi paljon suuria kiviä sisältävässä, maaperässä. Tutkimuskohteet Euran Pappilanmäki Mittauskohde sijaitsee vuonna rakennetun empiretyylisen Euran pappilan länsipuolella, pappilarakennuksen ja varaston välisellä pihamaalla (liite ). Pappilanmäellä on sekä rakennustöiden, että arkeologisten kaivausten yhteydessä tavattu esineellisiä ruumishautauksia. Esineistön perusteella kalmistoalue on ajoitettu rautakauden loppupuolelle, aikavälille noin Kohteessa on havaittavissa matalia painaumia, joiden on arveltu liittyvän hautauksiin. Mittausalueena oli loivasti pohjoiseen laskeva rinne. Kohteen pintamateriaali oli mittaushetkellä lyhyeksi leikattua pihanurmea. Prospektoinnin tarkoitus oli tutkia onko alueella lisää mahdollisia hautauksia. Hypoteesina oli, että hautauskaivannot, niissä oleva hautaus ja esineistö muodostavat ympäristöstään poikkeavan anomalian, joka näkyisi mittaustuloksissa. Eräs olettamus oli, että hautauksissa mahdollisesti olevat metalliesineet, jotka heijastaisivat hyvin tutka-aalto, voisivat toimia yhdessä muiden tekijöiden kanssa eräänä lisäkriteerinä hautausten paikannuksessa. Tämän

5 lisäksi oli luultavaa, että mahdollisilla hautauksilla olisi tietty säännönmukainen orientaatio erotuksena luontaisista anomalioista. Joskin tässä yhteydessä on huomatattava, että esihistoriallisten hautausten orientaatiossa on enemmän variaatioita kuin historiallisen ajan hautauksissa. Koska kohteessa on ollut rakennustoimintaa ja asutusta, jo ainakin 00-luvun alkupuolelta lähtien, on mahdollista, että historiallinen asutus ja toiminta kohteessa ovat voinut vaikuttaa ympäristöön ja niin ollen luoda omat häiriötekijänsä mittauksiin. Myös mittausta edeltänyt rankkasade ja sen myötä lisääntynyt kosteus maaperässä ovat voineet vaikuttaa tuloksiin. Pappilanmäellä mittaus keskitettiin pappilan ja varastorakennuksen väliselle pihamaalle (kuva.). Kohteeseen luotiin kaksi mittausaluetta, joista ensimmäinen oli 0x m ja toinen x m. Kaiken kaikkiaan Pappilanmäen mittaus kattoi 0 m. Mittauslinjojen välinen etäisyys toisistaan oli 0, m ja mittausarvoja linjojen sisällä kerättiin cm välein. Yksittäisten mittauslinjojen määrä Pappilanmäeltä oli kappaletta. Kuva. Euran Pappilanmäki mittausalue (kuva idästä) ja mittausalue (kuva kaakosta). Köyliön Yttilän Otta Yttilän Otta on niemi Köyliöjärven itärannalla, noin, km kaakkoon Köyliön Kirkkosaarella sijaitsevasta kirkosta (liite ). Yttilän Otassa on joukko noin 0, m syviä selkeäpiirteisiä painaumia, jotka on liitetty hautauksiin. Arkeologisissa tutkimuksissa on alueelta lisäksi löydetty niin ikään hautauksiksi tulkittuja pitkänomaisia anomalioita, joihin ei tosin ole liittynyt suurempia maanpinnalle näkyviä ominaisuuksia. Prospektoinnin tarkoitus oli toisaalta tutkia kohteessa näkyviä painanteita kuin myös kartoittaa mahdollisia hautauksia näiden ulkopuolelta. Lähtöhypoteesina oli, että kaivauksissa havaitut ja hautauksiin liitetyt värjäntyneen maan alueet muodostavat tarkoin rajatun ja ympäristöstään kemiallisesti ja fysikaalisesti poikkeavan anomalian, joka on havaittavissa tutkamittauksella. Tämän lisäksi oli luultavaa, että mahdollisilla hautauksilla olisi tietty säännönmukainen orientaatio erotuksena luontaisista anomalioista. Kuten myös Euran Pappilanmäellä on hyvin mahdollista, että myöhempi toiminta kohteessa on jättänyt omat jälkensä maastoon, jotka voivat vaikeuttaa tulosten tulkintaa. Yttilän Ottaan luotiin kaksi mittausaluetta (kuva ), joista alue oli x m suuruinen ja alue x m suuruinen. Alue kattoi yhden noin 0, m syvän painanteen ja sen lähiympäristön. Painanteen reunat ovat jyrkkiä, jonka vuoksi se aiheutti mittausteknisen ongelman. Tutka

6 laskeutuessaan ja noustessaan kuopasta mittaa kuopanteen seinämiä horisontaalisessa tasossa ja tuottaa niin ollen tietoa maakerrostumista vaakatasossa kun taas tieto olennaisista vertikaalisista ominaisuuksista jää osittain puuttumaan. Tämän vuoksi kuopan päälle asetettiin vanerilevy, jonka avulla mittaus voitiin teknisesti suorittaa oikeaoppisesti. Mittauslinjojen väli Yttilän Otassa oli 0, m ja mittausarvoja kerättiin cm etäisyydellä toisistaan. Tämän lisäksi mitattiin yksi m pitkä yksittäislinja, joka ylitti kaiken kaikkiaan painannetta. Kaiken kaikkiaan mittausalueet kattoivat m, joihin sisältyi yksittäistä luotausprofiilia. Kuva. Otta mittausalue (ylempi) ja mittausalue (alempi), kuvat pohjoisesta.

7 Eura Kauttua Euran Kauttuassa on arveltu sijainneen keskiaikainen kylä. Ilmakuvien perusteella on tehty havaintoja, joiden on arveltu viittavaan kulttuurikerrokseen. Kohde sijaitsee noin 0 m koilliseen Luistarin rautaukautisesta kalmistosta (liite ). Eurajoki sijaitsee noin 00 m itään kyseistä, nykyään peltona olevasta kohteesta. Lähtöhypoteesi oli, että jos kohteessa on talojen perustoja tai muita asutusrakenteita, ne voidaan havaita amplitudi tasokartoista niiden muodostamien geometristen anomalioiden perusteella. Kohteeseen sijoitettiin yksi mittausalue, joka kattoi 0x0 m suuruisen (kuva.) alueen pellolla. Mittauslinjojen välinen etäisyys oli 0, m. Mittaushetkellä pelto oli verraten kostea ja pinnan epätasaisuus aiheutti sen, että tutkan maakontakti vaihteli, joka heijastuu myös tietty katkelmallisuutena luotausprofiileissa. Kuva. Eura Kauttua, mittausalue (kuva idästä). Tulokset Maatutkaluotauksen tulokset esitetään amplitudi tasokarttoina, ja nanosekunnin (ns) intervalleissa eri syvyystasoilta. Alla esitetään kaksi karttaa kustakin kohteesta, jossa ensimmäinen osoittaa mittaustulokset ilman tulkintoja. Toiseen karttaan on merkitty tulosten yhteyteen myös tulkinnat. Pääkriteerit tulkinnoissa ovat anomalioiden muodostama kontrasti ympäristöstään ja anomalioiden geometria. Tämän lisäksi tulkintaa on pohjustettu yksittäisten luotausprofiilien läpikäynnillä. Luotausprofiileista on mahdollista saada tietoa anomalioiden vertikaalisista ominaisuuksista ja niihin liittyvistä materiaaleista, kuten mm kivistä ja metalleista. On hyvä huomioida, että tulokset ovat ainoastaan indikaatioita pinnan-alaisista tekijöistä.

8 Eura Pappilanmäki. Maatutkaluotaus, alue & Tulokset -, ns,- ns , ns,-0 ns 0 0 Kuva. Tutkimusalue ja Euran Pappilanmäellä. Amplitudi tasokartat osoittavat variaatioita tutkaheijastumien amplitudeissa, ns vaihteluvälillä.

9 Eura Pappilanmäki. Maatutkaluotaus, alue & Tulkinta -, ns,- ns , ns,-0 ns 0 0 Hautaus Mahdollinen hautaus Kuva. Tutkimusalueet ja Euran Pappilanmäellä. Amplitudi tasokartat osoittavat variaatioita tutkaheijastumien amplitudeissa, ns vaihteluvälillä. Tulkinnat merkitty karttoihin.

10 Eura Kauttua. Maatutkaluotaus, alue Tulokset N -0 ns 0- ns -0 ns 0- ns Kuva. Tutkimusalue Euran Kauttualla. Amplitudi tasokartat osoittavat variaatioita tutkaheijastumien amplitudeissa ns vaihteluvälillä.

11 0 Eura Kauttua. Maatutkaluotaus, alue Tulkinta N -0 ns Rakennus 0- ns -0 ns Tie? 0- ns Kuva. Tutkimusalue Euran Kauttualla. Amplitudi tasokartat osoittavat variaatioita tutkaheijastumien amplitudeissa ns vaihteluvälillä. Tulkinnat merkitty karttoihin.

12 Köyliö Yttilän Otta. Maatutkaluotaus, alue Tulokset N,- ns -, ns,-0 ns 0-, ns Kuva. Tutkimusalue Köyliön Yttilän Otassa. Amplitudi tasokartat osoittavat variaatioita tutkaheijastumien amplitudeissa, ns vaihteluvälillä.

13 Köyliö Yttilän Otta. Maatutkaluotaus, alue Tulkinta N,- ns -, ns,-0 ns 0-, ns Mahdollinen hautaus Rakennus? Kulttuurikerros Anomalia Kuva. Tutkimusalue Köyliön Yttilän Otassa. Amplitudi tasokartat osoittavat variaatioita tutkaheijastumien amplitudeissa, ns vaihteluvälillä. Tulkinnat merkitty karttoihin.

14 Köyliö Yttilän Otta. Maatutkaluotaus, alue Tulokset N -0 ns 0- ns -0 ns 0- ns -0 ns 0- ns Kuva 0. Tutkimusalue Köyliön Yttilän Otassa. Amplitudi tasokartat osoittavat variaatioita tutkaheijastumien amplitudeissa ns vaihteluvälillä.

15 Köyliö Yttilän Otta. Maatutkaluotaus, alue Tulkinta N -0 ns 0- ns -0 ns 0- ns -0 ns 0- ns Kuva. Tutkimusalue Köyliön Yttilän Otassa. Amplitudi tasokartat osoittavat variaatioita tutkaheijastumien amplitudeissa ns vaihteluvälillä. Tulkinnat merkitty karttoihin.

16 Köyliö, Yttilän Otta Luotausprofiili Kuva. Luotausprofiili Köyliön Yttilän Otasta. Mustat nuolet osoittavat levyllä peittyjen painanteiden sijannin. Voimakas heijastuma aiheutuu ilman ja maan välisestä kontrastista. Punainen nuoli osoittaa mahdollisen hautauksen, johon ei liity näkyvää painannetta. Lopuksi Maatutkaluotaustuloksissa Euran Pappilanmäeltä erottuu joukko pitkänomaisia, useissa tapauksissa selkeästi ympäristöstään rajoittuvia anomalioita (kuvat -). Silmällä pitäen Pappilanmäestä aiemmin tavattuja rikkaasti varusteltuja hautoja on luultavaa, että mittaustulokset viittaavat myös tässä tapauksessa samankaltaisiin hautauksiin. Hautaanomalioiden voimakas kontrasti ympäristöstään voi hyvin olla hautojen sisältämän esineistön aikaansaama. Moniin tässä hautauksiksi tulkittuihin anomalioihin liittyy luotausprofiileissa heijastumia, jotka ovat tyypillisiä mm metallille. Myöskin anomalioiden säännönmukainen geometrinen muoto ja orientaatio viittavat pikemminkin hautauksiin kuin luontaisiin häiriintymiin kerrostumissa. Kaiken kaikkiaan hautauksiin viittaavia anomalioita on Pappilanmäen mittauskohteissa kappaletta. Mittaustuloksissa esiintyy myös laajempia alueita, joissa on suuri joukko anomalioita ilman selkeää muotoa. Tämä voi liittyä esimerkiksi useisiin lähekkäisiin ja/tai päällekkäisiin hautauksiin. Samalla on myös otettava huomioon, että kohteessa voi olla myös hautauksia, jotka esimerkiksi esineettömyytensä vuoksi eivät ole selkeästi havaittavissa näissä tuloksissa. On luultavaa, että pelkkää luuaineistoa sisältävä hautaus nousee havaittavaksi pikemminkin maakerroksissa olevan häiriintymän kuin luiden aiheuttamien heijastumien perusteella. On ajateltavissa, että yksittäiset anomaliapisteet saattavat liittyä tällaisiin hautauksiin. Toisaalta ei myöskään voida poissulkea muiden jäännösten, kuten asutuksen aiheuttamien anoamalioiden olemassaoloa. On mahdollista, että tietyt lineaariset muodot amplituditasokartoissa ovat heijastumia historiallisista pihapoluista. Huomattava on myös, että mittauslinjojen suuntauksella voi olla vaikutuksensa tuloksiin. Alueella mittauslinjat mitattiin suuntausta vaihtelemalla. Sen sijaan alueella linjat mitattiin kokeilumielessä samansuuntaisina. Tässä tapauksessa suuntauksen vaihtelu näyttäisi antavan paremman tarkkuuden tuloksiin. Eräs selitys tälle voi olla, että tietyt pinnanalaiset muodot jotka viettävät alaspäin aiheuttavat ns singnaalin sirontaa, jolloin tutka-aalto heijastuu pois vastaanotin antennista.

17 Euran Kauttualla mittausalue sijoitettiin summittaisesti alueelle, jossa ilmakuvien perusteella erottuu huomattava anomalia. Mittaustuloksissa näkyy suorakaiteen omainen anomalia, joka muotonsa perusteella on luultavasti jäänne talorakenteesta (kuvat -). Tämän lisäksi on mittausalueen eteläosassa pitkä, mutta kapea ympäristöstään poikkeava alue. On hyvin mahdollista, että aktiivisesti aikoinaan käytetty tiiviiksi pakkautunut tieura voisi luoda kyseisen kaltaisen anomalian. Köyliön Yttilän Otassa suoritettiin maatutkaluotaus kahdella alueella. Kohteeseen liittyy sekä mahdollisia hautauksia kuin myös mahdollinen taloon, tai muuhun rakennukseen liittyvä anomalia (kuvat -). Yttilän Otan alueen hautauksiksi tulkitut häiriöt eivät, alueen kaakkoiskulmassa olevaa muodostumaa lukuunottamatta, heijasta tutka-aaltoa yhtä voimakkaasti kuin esimerkiksi Euran Pappilanmäessä. Tämän perusteella tässä hautauksiksi tulkitut anomaliat vaikuttavat viittaavan samankaltaisiin hautauksiin, joita Yttilän Otasta on tavattu myös kaivaustutkimuksissa. Yttilän Otassa osalla anomalioista on haudoille tyypillinen geometrinen muoto ja niiden orientaatio on säännönmukainen. Tämän lisäksi nämä anomaliat esiintyvät useammilla syvyystasoilla, mikä voi viitata hautakaivannon ja sen täytemaan aiheuttamaan häiriöön maakerroksissa. Edellä mainittujen kriteerien lisäksi myös luotausprofiileissa näihin anomalioihin liittyy ympäristöstään poikkeava rajallinen heijastuma. Tämän lisäksi esiintyy alueen pohjoispäässä laajempi anomalioiden alue. Etenkin tasoissa - 0 ns muodostavat anomaliat lineäärisiä muotoja. On mahdollista, että anomaliat liittyvät kulttuurikerrokseen ja mahdolliseen asumukseen tai muuhun arkkitehtoniseen rakenteeseen. Myös mittausalueen eteläosassa on korkeampien amplitudiarvojen alue. Osaltaan arvoja nostanee suunniteltua kaivausaluetta peittävä suojakangas, joka voi vaikuttaa esimerkiksi alueen kosteusarvoihin. Yttilän Otan mittauskohteessa oli tarkoitus selvittää onko tutkaa käyttämällä mahdollista saada lisätietoa syvän hautamaisen painanteen olemuksesta. Mittaushetkellä kuopan yli asetettiin vanerilevy mittauksen helpottamiseksi. Syvyystasoilla -0 ns erottuu voimakas heijastuma joka paljastaa kuopan muodon (kuvat 0-). Tämä heijastuma aiheutuu tutkaaallon kulkiessa levyn ja kuopan välisessä ilmatilassa. Kontrasti ilman ja maan välillä on suuri, joka erottuu voimakkaana heijastumana. Tasossa -0 ns erottuu myös voimakkaampien heijastumien alue kuopan alapuolisessa maassa. Luullakseni tämä voi olla seurasta kuopan pohjalle kerääntyneestä kosteudesta, joka on muuta ympäristöä suurempi. Tässä tapauksessa ei maatutka pysty osoittamaan mitään selkeitä nimenomaan säilyneeseen hautaukseen liittyviä anomalioita kuopan pohjalla. Tutkaprofiilissa (kuva ) on havaittavissa myös kuinka tutka-aalto nopeasti heikkenee kuopanteiden alapuolella. Tämä voi johtua siitä, että tutkan ja maanpinnan välinen etäisyys on liian suuri, jolloin ns maakontakti tapahtuu liian myöhään tutkapulssin ollessa jo varsin heikko. Tukholmassa,. tammikuuta 00 Rauno Vaara

18 Liite. Yleiskartta Euran Pappilanmäki, maatutkaluotausalueet ja merkitty karttaan, (kartta Markus Kivistö, Muuritutkimus).

19 Liite. Yleiskartta Euran Kauttua, maatutkaluotausalue merkitty karttaan, (kartta Markus Kivistö, Muuritutkimus).

20 Liite. Yleiskartta Köyliön Yttilän Otta, maatutkaluotausalueet ja (sinesellä) sekä maatutkalinja (punaisella) merkitty karttaan. Painateet merkitty punaisella ja vihreällä (kartta Markus Kivistö, Muuritutkimus).

21 0 Liite. Mittaustietoja. Päivämäärä Alue Antenni Mittausalueen koko Time window Linjaväli Raakadata..00 Eura, 00 Mhz 0xm, ns 0,m Dat00-0.rd Pappilanmäki..00 Eura, 00 Mhz xm, ns 0,m Dat0-0.rd Pappilanmäki..00 Eura, Kauttua 00 Mhz 0x0m, ns 0,m Dat0-0.rd..00 Köyliö, Yttilän Otta..00 Köyliö, Yttilän Otta 00 Mhz xm, ns 0,m Dat0-0.rd 00 Mhz xm, ns 0,m Dat0-.rd

MAATUTKALUOTAUSTUTKIMUSRAPORTTI MÅRTENSBY VANTAA

MAATUTKALUOTAUSTUTKIMUSRAPORTTI MÅRTENSBY VANTAA 1 MAATUTKALUOTAUSTUTKIMUSRAPORTTI MÅRTENSBY VANTAA LKK25/9.6.2011 2 1. SISÄLLYSLUETTELO 2 2. MAATUTKALUOTAUS MÅRTENSY VANTAA 3 2.1 Tehtävä 3 2.2 Maastotyöt 3 2.2.1 Mittauskalusto 3 2.3 Tulostus 3 2.4 Yleistä

Lisätiedot

Lempäälä Keskustan alueen muinaisjäännösinventointi 2009

Lempäälä Keskustan alueen muinaisjäännösinventointi 2009 1 Lempäälä Keskustan alueen muinaisjäännösinventointi 2009 Hannu Poutiainen Timo Jussila Kustantaja: Lempäälän kunta 2 Sisältö: Perustiedot... 2 Inventointi... 3 Ilmakuva... 3 Yleiskartta... 4 Vanha asutus...

Lisätiedot

KUORTANE Kirkonseudun ranta-alueen muinaisjäännöskartoitus korttelissa 54 2005

KUORTANE Kirkonseudun ranta-alueen muinaisjäännöskartoitus korttelissa 54 2005 1 KUORTANE Kirkonseudun ranta-alueen muinaisjäännöskartoitus korttelissa 54 2005 Hannu Poutiainen, Hans-Peter Schulz, Timo Jussila Kustantaja: Kuortaneen kunta 2 Sisältö: Perustiedot... 2 Kartoitustyö...

Lisätiedot

Parkano Vatusen ja Pahkalan kaavamuutosalueiden muinaisjäännösinventointi 2012

Parkano Vatusen ja Pahkalan kaavamuutosalueiden muinaisjäännösinventointi 2012 1 Parkano Vatusen ja Pahkalan kaavamuutosalueiden muinaisjäännösinventointi 2012 Timo Jussila Kustantaja: Parkanon kaupunki 2 Sisältö: Kansikuva: Perustiedot... 2 Inventointi... 2 Muinaisjäännös... 4 PARKANO

Lisätiedot

Lempäälä Maisenranta, tila 2:11 koekuopitus 2011

Lempäälä Maisenranta, tila 2:11 koekuopitus 2011 1 Lempäälä Maisenranta, tila 2:11 koekuopitus 2011 Timo Jussila Timo Sepänmaa Kustantaja: Muistokivi Oy M. Kaila 2 Sisältö: Kansikuva: Perustiedot... 2 Tutkimus... 3 Tutkimuskartat... 5 Vanhat kartat...

Lisätiedot

Geofysikaaliset menetelmät Arkeologiassa

Geofysikaaliset menetelmät Arkeologiassa 1 Astrock Oy Arto Julkunen Kaikutie 1, PL 101 99600 Sodankylä www.astrock.com email: arto.julkunen@astrock.com Geofysikaaliset menetelmät Arkeologiassa Useimmissa kuvissa viitataan kirjan 'Peltoniemi,

Lisätiedot

LAPPEENRANTA Ruoholampi 3 (Muntero) asemakaava-alueen muinaisjäännösinventointi 2006

LAPPEENRANTA Ruoholampi 3 (Muntero) asemakaava-alueen muinaisjäännösinventointi 2006 1 LAPPEENRANTA Ruoholampi 3 (Muntero) asemakaava-alueen muinaisjäännösinventointi 2006 Timo Jussila Kustantaja: Lappeenrannan kaupunki 2 Sisältö: Perustiedot... 2 Inventointi... 3 Maastokartta, tutkimusalue,

Lisätiedot

MAATUTKALUOTAUSTUTKIMUSRAPORTTI. Bastukärr, Sipoo TJM201203 / 6.3.2012

MAATUTKALUOTAUSTUTKIMUSRAPORTTI. Bastukärr, Sipoo TJM201203 / 6.3.2012 MAATUTKALUOTAUSTUTKIMUSRAPORTTI Bastukärr, Sipoo TJM201203 / 6.3.2012 Geo-Work Oy terho.makinen@geo-work.com tel. +358 (0)50 557 9098 Linjalantie 16, 05430 Nuppulinna SISÄLLYSLUETTELO 2. MAATUTKALUOTAUS:

Lisätiedot

KUORTANE Mäyryn kaavamuutosalueen muinaisjäännösinventointi. Timo Jussila. * ~~I!Qf!!T!!.fll. Kustantaja: Kuortaneen kunta

KUORTANE Mäyryn kaavamuutosalueen muinaisjäännösinventointi. Timo Jussila. * ~~I!Qf!!T!!.fll. Kustantaja: Kuortaneen kunta KUORTANE Mäyryn kaavamuutosalueen muinaisjäännösinventointi 2006 Timo Jussila * ~~I!Qf!!T!!.fll _L--..._ ARKEOLOGISET TUTKIMUKSET ~ TAIDOLLA VUODESTA 1988 Kustantaja: Kuortaneen kunta 2 Sisältö: Perustiedot....

Lisätiedot

Laukaa Kirkkoranta Asemakaavan muutosalueen muinaisjäännösinventointi 2013

Laukaa Kirkkoranta Asemakaavan muutosalueen muinaisjäännösinventointi 2013 1 Laukaa Kirkkoranta Asemakaavan muutosalueen muinaisjäännösinventointi 2013 Timo Jussila Timo Sepänmaa Kustantaja: Laukaan kunta 2 Sisältö Kansikuva: Perustiedot:... 2 Inventointi... 3 Valokuvia... 4

Lisätiedot

Kirkkonummi Överkurk Kurkgårdin ranta-asemakaavan muutosalueen muinaisjäännösinventointi 2011

Kirkkonummi Överkurk Kurkgårdin ranta-asemakaavan muutosalueen muinaisjäännösinventointi 2011 1 Kirkkonummi Överkurk Kurkgårdin ranta-asemakaavan muutosalueen muinaisjäännösinventointi 2011 Timo Jussila Kustantaja: Seppo Lamppu tmi 2 Sisältö: Kansikuva: Perustiedot... 2 Yleiskartta... 3 Inventointi...

Lisätiedot

ISO-HENNA, ORIMATTILA

ISO-HENNA, ORIMATTILA MAATUTKALUOTAUSTUTKIMUSRAPORTTI ISO-HENNA, ORIMATTILA TJM201332/18.11.2013 Geo-Work Oy terho.makinen@geo-work.com tel. +358 (0)50 557 Linjalantie 16, 05430 Nuppulinna SISÄLLYSLUETTELO 2. MAATUTKALUOTAUS:

Lisätiedot

ALAVUS Alavuden pohjoisosan järvien rantaosayleiskaava-alueiden

ALAVUS Alavuden pohjoisosan järvien rantaosayleiskaava-alueiden 1 ALAVUS Alavuden pohjoisosan järvien rantaosayleiskaava-alueiden muinaisjäännösinventoinnin täydennys 2007 Timo Jussila Kustantaja: Alavuden kaupunki 2 Sisältö: Perustiedot... 2 Inventointi... 3 Taipaleenjärvi...

Lisätiedot

VARKAUS Konnasalon asemakaavoitettavan alueen muinaisjäännösinventointi 2006

VARKAUS Konnasalon asemakaavoitettavan alueen muinaisjäännösinventointi 2006 1 VARKAUS Konnasalon asemakaavoitettavan alueen muinaisjäännösinventointi 2006 Timo Jussila Kustantaja: Varkauden kaupunki 2 Sisältö: Perustiedot... 2 Mastokarttaote... 3 Konnansalon muinaisjäännökset...

Lisätiedot

Taipalsaari Sarviniemen ranta-asemakaavan muutosalueen muinaisjäännösinventointi 2009

Taipalsaari Sarviniemen ranta-asemakaavan muutosalueen muinaisjäännösinventointi 2009 1 Taipalsaari Sarviniemen ranta-asemakaavan muutosalueen muinaisjäännösinventointi 2009 Timo Jussila Kustantaja: Saimaa Spirit Oy 2 Sisältö: Perustiedot... 2 Inventointi... 3 Kartat... 4 Kuvat... 5 Kansikuva:

Lisätiedot

TAMPERE Pohtola, Pohtosillankuja muinaisjäännöskartoitus 2011

TAMPERE Pohtola, Pohtosillankuja muinaisjäännöskartoitus 2011 TAMPERE Pohtola, Pohtosillankuja muinaisjäännöskartoitus 2011 Tapani Rostedt Timo Sepänmaa Kustantaja: Tauno Syrjäsen perikunta Sisältö: Kansikuva: Perustiedot... 2 Kartoitus... 2 Kartat... 4 Sijaintikartta...

Lisätiedot

YLÖJÄRVI Mettistön asemakaavalaajennusalueen muinaisjäännösinventointi 2015

YLÖJÄRVI Mettistön asemakaavalaajennusalueen muinaisjäännösinventointi 2015 1 YLÖJÄRVI Mettistön asemakaavalaajennusalueen muinaisjäännösinventointi 2015 Timo Sepänmaa Ville Laakso Tilaaja: Ylöjärven kaupunki 2 Sisältö Perustiedot... 2 Yleiskartta... 3 Inventointi... 3 Vanhoja

Lisätiedot

Maatutkaluotauksen soveltuvuudesta maan lohkareisuuden määrittämiseen Pekka Hänninen, Pekka Huhta, Juha Majaniemi ja Osmo Äikää

Maatutkaluotauksen soveltuvuudesta maan lohkareisuuden määrittämiseen Pekka Hänninen, Pekka Huhta, Juha Majaniemi ja Osmo Äikää Etelä-Suomen yksikkö P 31.4/2009/12 02.03.2009 Espoo Maatutkaluotauksen soveltuvuudesta maan lohkareisuuden määrittämiseen Pekka Hänninen, Pekka Huhta, Juha Majaniemi ja Osmo Äikää GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS

Lisätiedot

MAATUTKALUOTAUSTUTKIMUSRAPORTTI. Majvik, Metrolinjaus

MAATUTKALUOTAUSTUTKIMUSRAPORTTI. Majvik, Metrolinjaus 1 MAATUTKALUOTAUSTUTKIMUSRAPORTTI Majvik, Metrolinjaus TJM201313/22.4.2013 Geo-Work Oy terho.makinen@geo-work.com tel. +358 (0)50 557 9098 Linjalantie 16, 05430 Nuppulinna 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 MAATUTKALUOTAUS:

Lisätiedot

Imatra Ukonniemen alueen sekä sen pohjoispuolisen rantaalueen ja kylpylän ranta-alueen muinaisjäännösinventointi 2012

Imatra Ukonniemen alueen sekä sen pohjoispuolisen rantaalueen ja kylpylän ranta-alueen muinaisjäännösinventointi 2012 1 Imatra Ukonniemen alueen sekä sen pohjoispuolisen rantaalueen ja kylpylän ranta-alueen muinaisjäännösinventointi 2012 Timo Jussila Kustantaja: Imatran kaupunki 2 Sisältö: Kansikuva Perustiedot... 2 Inventointi...

Lisätiedot

Kangasala Ruutanan osayleiskaava-alueen muinaisjäännösinventointi 2009

Kangasala Ruutanan osayleiskaava-alueen muinaisjäännösinventointi 2009 1 Kangasala Ruutanan osayleiskaava-alueen muinaisjäännösinventointi 2009 Timo Jussila Hannu Poutiainen Tapani Rostedt Kustantaja: Kangasalan kunta 2 Sisältö: Perustiedot... 2 Yleiskartat... 3 Inventointi...

Lisätiedot

Valkeakoski Holminrannan ja Kipparin-Yli-Nissin asemakaavoitettavien alueiden muinaisjäännösinventointi 2008

Valkeakoski Holminrannan ja Kipparin-Yli-Nissin asemakaavoitettavien alueiden muinaisjäännösinventointi 2008 1 Valkeakoski Holminrannan ja Kipparin-Yli-Nissin asemakaavoitettavien alueiden muinaisjäännösinventointi 2008 Hannu Poutiainen Timo Jussila Kustantaja: Valkeakosken kaupunki 2 Sisältö: Perustiedot...

Lisätiedot

IP-luotaus Someron Satulinmäen kulta-aiheella

IP-luotaus Someron Satulinmäen kulta-aiheella Etelä-Suomen yksikkö 12.12.2006 Q18.4/2006/1 Espoo IP-luotaus Someron Satulinmäen kulta-aiheella Heikki Vanhala (Pohjakartta Maanmittauslaitos, lupa nro 13/MYY/06) 1 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS KUVAILULEHTI

Lisätiedot

Muhos Päivärinteen osayleiskaava-alueen muinaisjäännösinventointi 2010.

Muhos Päivärinteen osayleiskaava-alueen muinaisjäännösinventointi 2010. 1 Muhos Päivärinteen osayleiskaava-alueen muinaisjäännösinventointi 2010. Hannu Poutiainen Kustantaja: Muhoksen kunta 2 Sisältö: Perustiedot... 2 Inventointi... 3 Yleiskartta... 4 Muinaisjäännökset...

Lisätiedot

Kangasala Vatialan ja Lempoisten (Riunvaiva) kylätonttien arkeologinen maastotarkastus 2010. Timo Jussila Hannu Poutiainen

Kangasala Vatialan ja Lempoisten (Riunvaiva) kylätonttien arkeologinen maastotarkastus 2010. Timo Jussila Hannu Poutiainen 1 Kangasala Vatialan ja Lempoisten (Riunvaiva) kylätonttien arkeologinen maastotarkastus 2010. Timo Jussila Hannu Poutiainen Kustantaja: Kangasalan kunta 2 Sisältö: Kansikuva: Perustiedot... 2 Inventointi...

Lisätiedot

SALO Aarnionperän asemakaava-alueen inventointi Taisto Karjalainen 2005

SALO Aarnionperän asemakaava-alueen inventointi Taisto Karjalainen 2005 SALO Aarnionperän asemakaava-alueen inventointi Taisto Karjalainen 2005 M U S E O V I R A S T 1 Sisällysluettelo 1. Johdanto 1 2. Inventointialue 1 3. Inventointihavainnot 2 4. Yhteenveto 2 5. Löydöt 3

Lisätiedot

Tampere Teisko Isosaari muinaisjäännösinventointi 2009

Tampere Teisko Isosaari muinaisjäännösinventointi 2009 1 Tampere Teisko Isosaari muinaisjäännösinventointi 2009 Timo Jussila Kustantaja: Plus arkkitehdit 2 Sisältö: Perustiedot... 2 Inventointi... 3 Kartat... 4 Kuvia... 5 Kansikuva: rakennettavaa tonttialuetta,

Lisätiedot

Ikaalinen Sarkkila, tien 13139 parannusalueen muinaisjäännösinventointi 2011

Ikaalinen Sarkkila, tien 13139 parannusalueen muinaisjäännösinventointi 2011 1 Ikaalinen Sarkkila, tien 13139 parannusalueen muinaisjäännösinventointi 2011 Timo Jussila Kustantaja: Ikaalisten kaupunki 2 Sisältö: Perustiedot... 2 Inventointi... 3 Yleiskartta... 4 Kuvia... 4 Muinaisjäännös...

Lisätiedot

Sipoo Tallbacka 1 kivikautisen asuinpaikan arkeologinen kaivaus 2014

Sipoo Tallbacka 1 kivikautisen asuinpaikan arkeologinen kaivaus 2014 1 Sipoo Tallbacka 1 kivikautisen asuinpaikan arkeologinen kaivaus 2014 Esiraportti Hannu Poutiainen Tilaaja: Sipoon kunta 2 Sisältö Perustiedot... 2 Yleiskartat... 3 Tutkimus... 5 Menetelmät... 6 Tallbacka

Lisätiedot

Espoo Kurttila Kurtbacka Arkeologinen valvonta historiallisen ajan kylätontilla 2014

Espoo Kurttila Kurtbacka Arkeologinen valvonta historiallisen ajan kylätontilla 2014 1 Espoo Kurttila Kurtbacka Arkeologinen valvonta historiallisen ajan kylätontilla 2014 Timo Jussila Johanna Stenberg Tilaaja: Neste Oil Oyj 2 Sisältö Perustiedot... 2 Yleiskartat... 3 Valvonta... 6 Vanhoja

Lisätiedot

Vesilahti Koskenkylän ympäristön osayleiskaava-alueen muinaisjäännösinventoinnin v. 2011 osuus: vanha tielinja Timo Jussila

Vesilahti Koskenkylän ympäristön osayleiskaava-alueen muinaisjäännösinventoinnin v. 2011 osuus: vanha tielinja Timo Jussila 1 Vesilahti Koskenkylän ympäristön osayleiskaava-alueen muinaisjäännösinventoinnin v. 2011 osuus: vanha tielinja Timo Jussila Kustantaja: Vesilahden kunta 2 Sisältö: Perustiedot... 2 Vanha tielinja...

Lisätiedot

JALASJÄRVI Jokipiin alueen muinaisjäännösinventointi 2006

JALASJÄRVI Jokipiin alueen muinaisjäännösinventointi 2006 1 JALASJÄRVI Jokipiin alueen muinaisjäännösinventointi 2006 Timo Jussila Kustantaja: Jalasjärven kunta 2 Sisältö: Perustiedot... 2 Inventointi... 2 Paikannuskartat... 3 Maastokarttaote... 4 Maakirjakarttaote...

Lisätiedot

Hämeenkyrö Kirkonseudun kortteleiden 65, 66 ja 68 alueen sekä Nuutin alueen muinaisjäännösinventointi 2012 Timo Jussila

Hämeenkyrö Kirkonseudun kortteleiden 65, 66 ja 68 alueen sekä Nuutin alueen muinaisjäännösinventointi 2012 Timo Jussila 1 Hämeenkyrö Kirkonseudun kortteleiden 65, 66 ja 68 alueen sekä Nuutin alueen muinaisjäännösinventointi 2012 Timo Jussila Kustantaja: Hämeenkyrön kunta 2 Sisältö: Perustiedot... 2 Inventointi... 3 Kuvia...

Lisätiedot

Akaa Toijala Sampolantie Kiinteistön 20-407-6-11 muinaisjäännösinventointi 2012 Hannu Poutiainen Timo Sepänmaa

Akaa Toijala Sampolantie Kiinteistön 20-407-6-11 muinaisjäännösinventointi 2012 Hannu Poutiainen Timo Sepänmaa 1 Akaa Toijala Sampolantie Kiinteistön 20-407-6-11 muinaisjäännösinventointi 2012 Hannu Poutiainen Timo Sepänmaa Kustantaja: Akaan Seudun OP-Kiinteistökeskus Oy LKV 2 Sisältö: Kansikuva: Perustiedot...

Lisätiedot

RAUMA Rauman sähköaseman ympäristön muinaisjäännösinventointi 2009

RAUMA Rauman sähköaseman ympäristön muinaisjäännösinventointi 2009 1 RAUMA Rauman sähköaseman ympäristön muinaisjäännösinventointi 2009 Tapani Rostedt Hannu Poutiainen Timo Jussila Kustantaja: Fingrid OYj 2 Sisältö: Perustiedot... 2 Inventointi... 3 Historiallinen aika...

Lisätiedot

Hämeenkyrö Vt. 3:n parannusalueen välillä Turkimus - Kostula muinaisjäännösinventointi 2012

Hämeenkyrö Vt. 3:n parannusalueen välillä Turkimus - Kostula muinaisjäännösinventointi 2012 1 Hämeenkyrö Vt. 3:n parannusalueen välillä Turkimus - Kostula muinaisjäännösinventointi 2012 Timo Jussila Kustantaja: Ramboll Finland Oy 2 Sisältö: Perustiedot... 2 Inventointi... 3 Kartat... 8 Vanhat

Lisätiedot

Tammisaari 110 kv voimajohtolinjauksen Österby-Skarpkulla muinaisjäännösinventointi 2010.

Tammisaari 110 kv voimajohtolinjauksen Österby-Skarpkulla muinaisjäännösinventointi 2010. 1 Tammisaari 110 kv voimajohtolinjauksen Österby-Skarpkulla muinaisjäännösinventointi 2010. Timo Jussila Kustantaja: Tammisaaren Energia 2 Sisältö: Perustiedot... 2 Inventointi... 3 Historiallinen aika...

Lisätiedot

LIITE 5. Arkeologinen inventointi Hikiä Forssa 400 + 110 kv:n. voimajohtohankkeen alueella. Vesa Laulumaa 2008

LIITE 5. Arkeologinen inventointi Hikiä Forssa 400 + 110 kv:n. voimajohtohankkeen alueella. Vesa Laulumaa 2008 1 Arkeologinen inventointi Hikiä Forssa 400 + 110 kv:n voimajohtohankkeen alueella Vesa Laulumaa 2008 Sisällys Johdanto 2 Inventointialue 2 Työnkulku ja tulokset 3 Kommenteja voimalinjan alueella sijaitsevista

Lisätiedot

Valkeakoski Jutikkalan itäpuolen osayleiskaava-alueen muinaisjäännösinventointi 2009 Hannu Poutiainen Tapani Rostedt Timo Jussila

Valkeakoski Jutikkalan itäpuolen osayleiskaava-alueen muinaisjäännösinventointi 2009 Hannu Poutiainen Tapani Rostedt Timo Jussila 1 Valkeakoski Jutikkalan itäpuolen osayleiskaava-alueen muinaisjäännösinventointi 2009 Hannu Poutiainen Tapani Rostedt Timo Jussila Kustantaja: Valkeakosken kaupunki 2 Sisältö: Perustiedot... 2 Inventointi...

Lisätiedot

RAPORTTI 2 (5) 060/3234 O~/JJE, UMV/1987. J Eeronheimo, U Vihreäpuu/LAP 17.3.1987 SISALLYSLUETTELO

RAPORTTI 2 (5) 060/3234 O~/JJE, UMV/1987. J Eeronheimo, U Vihreäpuu/LAP 17.3.1987 SISALLYSLUETTELO J Eeronheimo, U Vihreäpuu/LAP 17.3.1987 RAPORTTI 2 (5) 060/3234 O~/JJE, UMV/1987 SISALLYSLUETTELO LIITELUETTELO Lähtötiedot Naytteenotto ja kustannukset Näytteiden käsittely Tulokset kohteittain 4.1 Heinikkolehto

Lisätiedot

Mänttä-Vilppula Kolhon alueen maakaapelointihankkeen muinaisjäännösinventointi 2015

Mänttä-Vilppula Kolhon alueen maakaapelointihankkeen muinaisjäännösinventointi 2015 1 Mänttä-Vilppula Kolhon alueen maakaapelointihankkeen muinaisjäännösinventointi 2015 Teemu Tiainen Tilaaja: Elenia Oy 2 Sisältö Kansikuva: Perustiedot... 2 Yleiskartat... 3 Vanhat kartat... 4 Inventointi...

Lisätiedot

Karkkila Nuijajoen ranta-asemakaava-alueiden muinaisjäännösinventointi 2014

Karkkila Nuijajoen ranta-asemakaava-alueiden muinaisjäännösinventointi 2014 1 Karkkila Nuijajoen ranta-asemakaava-alueiden muinaisjäännösinventointi 2014 Timo Jussila Tilaaja: UPM-Kymmene Oyj / Karttaako Oy 2 Sisältö Perustiedot... 2 Inventointi... 3 Muinaisjäännökset... 4 1 KARKKILA

Lisätiedot

PIELAVESI Sulkavajärven rantayleiskaavaalueen muinaisjäännösinventointi 2004

PIELAVESI Sulkavajärven rantayleiskaavaalueen muinaisjäännösinventointi 2004 1 PIELAVESI Sulkavajärven rantayleiskaavaalueen muinaisjäännösinventointi 2004 Timo Jussila Kustantaja: Pielaveden kunta 2 Sisältö: Perustiedot... 2 Inventointi... 2 Täydennysinventointi lokakuussa 2004...

Lisätiedot

RAPORTTI ISOVERIN ERISTEIDEN RADIOTAAJUISTEN SIGNAALIEN VAIMENNUKSISTA

RAPORTTI ISOVERIN ERISTEIDEN RADIOTAAJUISTEN SIGNAALIEN VAIMENNUKSISTA RAPORTTI ISOVERIN ERISTEIDEN RADIOTAAJUISTEN SIGNAALIEN VAIMENNUKSISTA Tämä on mittaus mittauksista, joilla selvitettiin kolmen erilaisen eristemateriaalin aiheuttamia vaimennuksia matkapuhelinverkon taajuusalueilla.

Lisätiedot

2 tutkittu alue n. 3 km

2 tutkittu alue n. 3 km Outokumpu Oy Malminetsintä Radiometrinen haravointi Korsnäs Heikki Wennervirta 10.1 e-14e201962 Työn tarkoitus Työstä sovittiin käyntini yhteydessa Korsnäsin kaivoksella 17.10,-19,10.1961 liitteenä olevan

Lisätiedot

Ikaalinen Vanha kauppala kaavamuutosalueen muinaisjäännösinventointi 2009

Ikaalinen Vanha kauppala kaavamuutosalueen muinaisjäännösinventointi 2009 1 Ikaalinen Vanha kauppala kaavamuutosalueen muinaisjäännösinventointi 2009 Timo Jussila Kustantaja: AIRIX Ympäristö 2 Sisältö: Perustiedot... 2 Inventointi... 2 Maastokartta ja ilmakuva... 4 Kartta 1788...

Lisätiedot

MAATUTKALUOTAUS JÄMIJÄRVEN LAUTTAKANKAALLA 17.9.2009

MAATUTKALUOTAUS JÄMIJÄRVEN LAUTTAKANKAALLA 17.9.2009 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS LÄNSI-SUOMEN YKSIKKÖ TYÖRAPORTTI 28.10.2009 Miikka Paalijärvi Lounais-Suomen ympäristökeskus MAATUTKALUOTAUS JÄMIJÄRVEN LAUTTAKANKAALLA 17.9.2009 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 1

Lisätiedot

KUOPIO (ent. Riistavesi) Välisalmen Vaaru

KUOPIO (ent. Riistavesi) Välisalmen Vaaru KUOPIO (ent. Riistavesi) Välisalmen Vaaru Koekaivaus kivikautisella asuinpaikalla 1985 Matti Bergström KUOPIO (ent. Riistavesi) Välisalmen Vaaru 1 Kunta: KUOPIO Kylä Syrjäsaari Tila: Välisalmi Rnro 8:8,

Lisätiedot

Rauh.lk: 1 Paikka ei ole tutkimusalueella, mutta aivan sen liepeillä.

Rauh.lk: 1 Paikka ei ole tutkimusalueella, mutta aivan sen liepeillä. 66 MUONIO 10 KIRKKOPAHTA Rauh.lk: 1 Paikka ei ole tutkimusalueella, mutta aivan sen liepeillä. ajoittamaton palvonta: seita Kartta: 2714 11 x: 7501 22 y: 2493 22 z: 230 p: 7504 64 i: 3365 62 Pakasaivoon

Lisätiedot

Kauhava Ylihärmän taajaman osayleiskaava-alueen muinaisjäännösinventointi 2009

Kauhava Ylihärmän taajaman osayleiskaava-alueen muinaisjäännösinventointi 2009 1 Kauhava Ylihärmän taajaman osayleiskaava-alueen muinaisjäännösinventointi 2009 Hannu Poutiainen, Tapani Rostedt Kustantaja: Kauhavan kaupunki 2 Sisältö: Kansikuva: Perustiedot... 2 Yleiskartta... 3 Inventointi...

Lisätiedot

Tammela Kellarinmäki muinaisjäännöskartoitus 2013

Tammela Kellarinmäki muinaisjäännöskartoitus 2013 1 Tammela Kellarinmäki muinaisjäännöskartoitus 2013 Jasse Tiilikkala Kustantaja: Forssan vesihuoltoliikelaitos 2 Sisältö Kansikuva: Perustiedot:... 2 Yleiskartat... 3 Lähtötiedot... 5 Inventointi ja kartoitus...

Lisätiedot

Hämeenlinna Renko Raitalammi muinaisjäännösinventointi v. 2012

Hämeenlinna Renko Raitalammi muinaisjäännösinventointi v. 2012 1 Hämeenlinna Renko Raitalammi muinaisjäännösinventointi v. 2012 Hannu Poutiainen Kustantaja: Hämeenlinnan kaupunki 2 Sisältö Perustiedot... 2 Inventointi... 3 Yleiskartat... 4 Muinaisjäännös... 4 HÄMEENLINNA

Lisätiedot

Akaa-Valkeakoski-Hämeenlinna Akaa-Iittala vesihuoltolinjan muinaisjäännösinventointi 2013

Akaa-Valkeakoski-Hämeenlinna Akaa-Iittala vesihuoltolinjan muinaisjäännösinventointi 2013 1 Akaa-Valkeakoski-Hämeenlinna Akaa-Iittala vesihuoltolinjan muinaisjäännösinventointi 2013 Timo Jussila Timo Sepänmaa Tilaaja: HS-vesi Oy 2 Sisältö Perustiedot... 2 Inventointi... 3 Valokuvia... 4 Yleiskartat...

Lisätiedot

Tampere Kalliojärven ranta-asemakaava-alueen muinaisjäännösinventointi 2013

Tampere Kalliojärven ranta-asemakaava-alueen muinaisjäännösinventointi 2013 1 Tampere Kalliojärven ranta-asemakaava-alueen muinaisjäännösinventointi 2013 Hannu Poutiainen Jasse Tiilikkala Tilaaja: Finsilva Oyj 2 Sisältö Perustiedot... 2 Lähtötiedot... 3 Inventointi... 3 Tulos...

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄ Moisio-Hakkarin asemakaavan Kiviahon pohjoisosan laajennusalueen muinaisjäännösinventointi 2015 Johanna Rahtola Timo Jussila

LEMPÄÄLÄ Moisio-Hakkarin asemakaavan Kiviahon pohjoisosan laajennusalueen muinaisjäännösinventointi 2015 Johanna Rahtola Timo Jussila 1 LEMPÄÄLÄ Moisio-Hakkarin asemakaavan Kiviahon pohjoisosan laajennusalueen muinaisjäännösinventointi 2015 Johanna Rahtola Timo Jussila Tilaaja: Lempäälän kunta 2 Sisältö Kansikuva: Perustiedot... 2 Yleiskartat...

Lisätiedot

1 JOHDANTO 3 2 LÄHTÖTIEDOT JA MENETELMÄT 4

1 JOHDANTO 3 2 LÄHTÖTIEDOT JA MENETELMÄT 4 Karri Kauppila KOTKAN JA HAMINAN TUULIVOIMALOIDEN MELUMITTAUKSET 21.08.2013 Melumittausraportti 2013 SISÄLLYS 1 JOHDANTO 3 2 LÄHTÖTIEDOT JA MENETELMÄT 4 2.1 Summan mittauspisteet 4 2.2 Mäkelänkankaan mittauspisteet

Lisätiedot

Kullaan Levanpellon alueella vuosina 1997-1999 suoritetut kultatutkimukset.

Kullaan Levanpellon alueella vuosina 1997-1999 suoritetut kultatutkimukset. GEOLOGIAN TUTKIMCJSKESKUS Tekij at Rosenberg Petri KUVAILULEHTI Päivämäärä 13.1.2000 Raportin laji Ml 911 14312000/ 711 0 tutkimusraportti 1 Raportin nimi Toimeksiantaja Geologian tutkimuskeskus Kullaan

Lisätiedot

Mäntyharju Kallavesi ja Korpijärvi ranta-asemakaava-alueiden muinaisjäännösinventointi 2013

Mäntyharju Kallavesi ja Korpijärvi ranta-asemakaava-alueiden muinaisjäännösinventointi 2013 1 Mäntyharju Kallavesi ja Korpijärvi ranta-asemakaava-alueiden muinaisjäännösinventointi 2013 Timo Jussila Timo Sepänmaa Tilaaja: UPM-Kymmene Oyj 2 Sisältö: Perustiedot... 2 Inventointi... 3 Yleiskartta

Lisätiedot

PEHMEIKKÖJEN PAKSUUSTULKINNAT JA OMINAISVASTUSMITTAUKSET

PEHMEIKKÖJEN PAKSUUSTULKINNAT JA OMINAISVASTUSMITTAUKSET 1 (8) PEHMEIKKÖJEN PAKSUUSTULKINNAT JA OMINAISVASTUSMITTAUKSET Säävuori Maaperän rakennettavuuden kannalta oleellisia tekijöitä ovat mm maaperän kantavuus, maanpinnan kaltevuus sekä kantavan pohjan syvyys

Lisätiedot

16.3T-1. Tutkimusselostus: Vt 6, Taavetti Lappeenranta, Rantsilanmäen pohjavesialueen maatutkaluotaus

16.3T-1. Tutkimusselostus: Vt 6, Taavetti Lappeenranta, Rantsilanmäen pohjavesialueen maatutkaluotaus 16.3T-1 Tutkimusselostus: Vt 6, Taavetti Lappeenranta, Rantsilanmäen pohjavesialueen maatutkaluotaus 2 (5) Vt 6, Taavetti Lappeenranta, Rantsilanmäen pohjavesialueen maatutkaluotaus Yleistä Tämä tutkimus

Lisätiedot

Vantaa Tikkurilan maatalouden tutkimuskeskus (Jokiniemi)

Vantaa Tikkurilan maatalouden tutkimuskeskus (Jokiniemi) Vantaa Tikkurilan maatalouden tutkimuskeskus (Jokiniemi) Kivikautisen asuinpaikan koekaivaus MUSEOVIRASTO Vesa Laulumaa 2007 Sisällys Arkistotiedot 2 Johdanto 3 Kohteen sijainti ja topografia 3 Tutkimushistoria

Lisätiedot

Vesilahti Naarvanjoen suun pohjoispuolisen asemakaava-alueen muinaisjäännnösinventointi 2009

Vesilahti Naarvanjoen suun pohjoispuolisen asemakaava-alueen muinaisjäännnösinventointi 2009 1 Vesilahti Naarvanjoen suun pohjoispuolisen asemakaava-alueen muinaisjäännnösinventointi 2009 Timo Jussila Kustantaja: Vesilahden kunta Sisältö: Perustiedot... 1 Inventointi... 2 Kartat... 2 Kuvia...

Lisätiedot

Kalkkikivitutkimukset Oulun läänin Muhoksen ja Oulujoen pitäjissä.

Kalkkikivitutkimukset Oulun läänin Muhoksen ja Oulujoen pitäjissä. M 17 / Mh, Oj -51 / 1 / 84 Muhos ja Oulunjoki E. Aurola 14.6.51. Kalkkikivitutkimukset Oulun läänin Muhoksen ja Oulujoen pitäjissä. Oulu OY:n puolesta tiedusteli maisteri K. Kiviharju kevättalvella 1951

Lisätiedot

Turrin asemakaava-alueen tarkkuusinventointi 2015

Turrin asemakaava-alueen tarkkuusinventointi 2015 Turrin asemakaava-alueen tarkkuusinventointi 2015 Eva Gustavsson Pirkanmaan maakuntamuseo/ Kulttuuriympäristöyksikkö Tiivistelmä: Pirkanmaan maakuntamuseo suoritti arkeologisen tarkkuusinventoinnin Pirkkalan

Lisätiedot

VIRRAT Herraskosken kanavan itä- ja eteläpuolisen alueen muinaisjäännösinventointi

VIRRAT Herraskosken kanavan itä- ja eteläpuolisen alueen muinaisjäännösinventointi 1 VIRRAT Herraskosken kanavan itä- ja eteläpuolisen alueen muinaisjäännösinventointi 2006 Timo Jussila Kustantaja: Pirkanmaan liitto 2 Sisältö: Perustiedot... 2 Inventointi... 3 Muinaisjäännöksen kuvaus...

Lisätiedot

Kuhmon kiinteiden muinaisjäännösten inventointi 1998

Kuhmon kiinteiden muinaisjäännösten inventointi 1998 Kuhmon kiinteiden muinaisjäännösten inventointi 1998 Vuonna 1998 Kuhmon kiinteiden muinaisjäännösten inventointi keskittyi Änättijärven rantoihin. Kyseessä oli jatko vuonna 1987 alkaneelle inventointityölle.

Lisätiedot

Juankoski Nuottiniemen alueen muinaisjäännösinventointi 2009

Juankoski Nuottiniemen alueen muinaisjäännösinventointi 2009 1 Juankoski Nuottiniemen alueen muinaisjäännösinventointi 2009 Timo Jussila Kustantaja: FCG Finnish Consulting Group Oy 2 Sisältö: Kansikuva: Perustiedot... 2 Inventointi... 3 Maastokartta... 3 Muinaisjäännökset...

Lisätiedot

TUTKIMUSTYÖSELOSTUS KUUSAMON KUNNASSA VALTAUSALUEELLA OLLINSUO 1, KAIV.REK. N:O 3693 SUORITETUISTA MALMITUTKIMUKSISTA

TUTKIMUSTYÖSELOSTUS KUUSAMON KUNNASSA VALTAUSALUEELLA OLLINSUO 1, KAIV.REK. N:O 3693 SUORITETUISTA MALMITUTKIMUKSISTA GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS M 06/4522/-89/1/10 Kuusamo Ollinsuo Heikki Pankka 17.8.1989 1 TUTKIMUSTYÖSELOSTUS KUUSAMON KUNNASSA VALTAUSALUEELLA OLLINSUO 1, KAIV.REK. N:O 3693 SUORITETUISTA MALMITUTKIMUKSISTA

Lisätiedot

HELSINKI. Helsingin Satama. Vuosaaren sataman telakan väylän viistokaikuluotausaineiston arkeologinen tulkinta 10.10.2014

HELSINKI. Helsingin Satama. Vuosaaren sataman telakan väylän viistokaikuluotausaineiston arkeologinen tulkinta 10.10.2014 HELSINKI 2014 Helsingin Satama Vuosaaren sataman telakan väylän viistokaikuluotausaineiston arkeologinen tulkinta 10.10.2014 Arkisto- ja rekisteritiedot Kunta: Helsinki Alue: Vuosaaren satama, Skatanselkä,

Lisätiedot

Espoo Jorvi Glims 20 kv ilmajohtolinjan pylväspaikkojen konekaivuun valvonta 2013

Espoo Jorvi Glims 20 kv ilmajohtolinjan pylväspaikkojen konekaivuun valvonta 2013 1 Espoo Jorvi Glims 20 kv ilmajohtolinjan pylväspaikkojen konekaivuun valvonta 2013 Johanna Stenberg Tilaaja: Lujatalo Oy 2 Sisältö Kansikuva: Perustiedot... 2 Yleiskartat... 3 Lähtötiedot... 4 Tutkimus...

Lisätiedot

Kyyjärvi Hallakangas tuulivoimapuiston muinaisjäännösinventointi 2014

Kyyjärvi Hallakangas tuulivoimapuiston muinaisjäännösinventointi 2014 1 Kyyjärvi Hallakangas tuulivoimapuiston muinaisjäännösinventointi 2014 Timo Jussila Timo Sepänmaa Tilaaja: Tuulipuisto Oy Kyyjärvi 2 Sisältö Perustiedot... 2 Yleiskartat... 3 Inventointi... 5 Kuvia...

Lisätiedot

Sastamala Liuhalantien kivikautisen asuinpaikan kupeeseen rakennettavan kevyen liikenteen väylän perustamisen arkeologinen valvonta 2012

Sastamala Liuhalantien kivikautisen asuinpaikan kupeeseen rakennettavan kevyen liikenteen väylän perustamisen arkeologinen valvonta 2012 1 Sastamala Liuhalantien kivikautisen asuinpaikan kupeeseen rakennettavan kevyen liikenteen väylän perustamisen arkeologinen valvonta 2012 Hannu Poutiainen Tapani Rostedt Kustantaja: Pirkanmaan ELY-keskus.

Lisätiedot

Kangasala Huutijärvi Asemakaava-alueiden muinaisjäännösinventointi 2011

Kangasala Huutijärvi Asemakaava-alueiden muinaisjäännösinventointi 2011 1 Kangasala Huutijärvi Asemakaava-alueiden muinaisjäännösinventointi 2011 Hannu Poutiainen Timo Jussila Kustantaja: Kangasalan kunta 2 Sisältö: Kansikuva: Perustiedot... 2 Yleiskartta... 3 Inventointi...

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKI Konginkangas Jokela

ÄÄNEKOSKI Konginkangas Jokela ÄÄNEKOSKI Konginkangas Jokela Kivikautisen asuinpaikan koekaivaus Miikka Kumpulainen 2003 Kaivauskertomus Kohteen nimi: Äänekoski Konginkangas Jokela Muinaisjäännöslaji: kivikautinen asuinpaikka Inventointinumero:

Lisätiedot

Punkalaidun Mäenpää Lunteenintie arkeologinen valvonta vanhalla Huittinen Punkalaidun Urjala tielinjalla 2014 Timo Sepänmaa Antti Bilund

Punkalaidun Mäenpää Lunteenintie arkeologinen valvonta vanhalla Huittinen Punkalaidun Urjala tielinjalla 2014 Timo Sepänmaa Antti Bilund 1 Punkalaidun Mäenpää Lunteenintie arkeologinen valvonta vanhalla Huittinen Punkalaidun Urjala tielinjalla 2014 Timo Sepänmaa Antti Bilund Tilaaja: Punkalaitumen kunta 2 Sisältö Perustiedot... 2 Yleiskartta...

Lisätiedot

1 Määrittele seuraavat langattoman tiedonsiirron käsitteet.

1 Määrittele seuraavat langattoman tiedonsiirron käsitteet. 1 1 Määrittele seuraavat langattoman tiedonsiirron käsitteet. Radiosignaalin häipyminen. Adaptiivinen antenni. Piilossa oleva pääte. Radiosignaali voi edetä lähettäjältä vastanottajalle (jotka molemmat

Lisätiedot

Lieksa Mäntyjärven ranta-asemakaavan muinaisjäännösselvitys Kesäkuu 2012

Lieksa Mäntyjärven ranta-asemakaavan muinaisjäännösselvitys Kesäkuu 2012 Lieksa Mäntyjärven ranta-asemakaavan muinaisjäännösselvitys Kesäkuu 2012 FT Samuel Vaneeckhout TAUSTA Muinaisjäännösselvityksen tavoitteena oli selvittää muinaisjäännösrekisteriin kuuluvia kohteita UPM:n

Lisätiedot

KYLÄTONTIT SUOJELUN NÄKÖKULMASTA V A D I M A D E L P I R K A N M A A N M A A K U N T A M U S E O

KYLÄTONTIT SUOJELUN NÄKÖKULMASTA V A D I M A D E L P I R K A N M A A N M A A K U N T A M U S E O KYLÄTONTIT SUOJELUN NÄKÖKULMASTA V A D I M A D E L P I R K A N M A A N M A A K U N T A M U S E O M A A S E U D U N A S U T U S - J A E L I N K E I N O H I S T O R I A L L I S E T M U I N A I S J Ä Ä N

Lisätiedot

Espoossa 5.11.2007. Timo Jussila. Lähteitä:

Espoossa 5.11.2007. Timo Jussila. Lähteitä: 6 Tämä kuoppa-asumus esiintyy yhtä lukuun ottamatta tällä alueella tervahautojen läheisyydessä tai aivan vieressä. Etelä-Suomessa kutsuisin tätä tervapirtiksi. Tosin etelämpänä en ole havainnut kuoppapirttejä,

Lisätiedot

VESILAHTI LAUKKO muinaisjäännösinventointi rantaasemakaavan

VESILAHTI LAUKKO muinaisjäännösinventointi rantaasemakaavan 1 VESILAHTI LAUKKO muinaisjäännösinventointi rantaasemakaavan muutosalueella 2015 Timo Sepänmaa Ville Laakso Tilaaja: Insinööritoimisto Poutanen Oy 2 Sisältö Kansikuva: Perustiedot... 2 Inventointi...

Lisätiedot

Mänttä-Vilppula Kolho-Uitonsalmi viemärilinjauksen arkeologinen inventointi 2012

Mänttä-Vilppula Kolho-Uitonsalmi viemärilinjauksen arkeologinen inventointi 2012 1 Mänttä-Vilppula Kolho-Uitonsalmi viemärilinjauksen arkeologinen inventointi 2012 Timo Jussila Timo Sepänmaa Kustantaja: Mänttä-Vilppulan kaupunki Kansikuva: vas. T. Sepänmaa tutkii koekuoppaa linjauksen

Lisätiedot

Kalajoki Juurakon tuulipuiston muinaisjäännösinventointi 2013

Kalajoki Juurakon tuulipuiston muinaisjäännösinventointi 2013 1 Kalajoki Juurakon tuulipuiston muinaisjäännösinventointi 2013 Timo Jussila Timo Sepänmaa Tilaaja: Juola Holding Oy / Pöyry Finland 2 Sisältö Perustiedot... 2 Yleiskartta... 3 Inventointi... 3 Muinaisjäännös...

Lisätiedot

HAUKIPUTAAN KUNTA JOKIKYLÄN YLEISKAAVA MAISEMASELVITYS

HAUKIPUTAAN KUNTA JOKIKYLÄN YLEISKAAVA MAISEMASELVITYS HAUKIPUTAAN KUNTA JOKIKYLÄN YLEISKAAVA MAISEMASELVITYS 18.11.011 YLEISTÄ Kuva 1. Kaava-alue ilmakuvassa. Ilmakuvaan on yhdistetty maastomalli maaston korostamiseksi. Jokikylän yleiskaavan kaava-alue on

Lisätiedot

TUTKIMUSTYÖSELOSTUS KITTILÄSSÄ VALTAUSALUEELLA VUOMANMUKKA 1, KAIV.REK N:O 3605/1 SUORITETUISTA MALMITUTKIMUKSISTA VUOSINA 1983-84 sekä 1988

TUTKIMUSTYÖSELOSTUS KITTILÄSSÄ VALTAUSALUEELLA VUOMANMUKKA 1, KAIV.REK N:O 3605/1 SUORITETUISTA MALMITUTKIMUKSISTA VUOSINA 1983-84 sekä 1988 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS M 06/2741/-89/1/60 Kittilä Vuomanmukka Kari Pääkkönen 26.9.1989 TUTKIMUSTYÖSELOSTUS KITTILÄSSÄ VALTAUSALUEELLA VUOMANMUKKA 1, KAIV.REK N:O 3605/1 SUORITETUISTA MALMITUTKIMUKSISTA

Lisätiedot

Sastamala Houhajärvi Kylätontti-inventointi 2010

Sastamala Houhajärvi Kylätontti-inventointi 2010 1 Sastamala Houhajärvi Kylätontti-inventointi 2010 Timo Jussila Kustantaja: Sastamalan kaupunki 2 Sisältö: Perustiedot... 2 Inventointi... 2 Yleiskartat... 3 Muinaisjäännökset... 5 VAMMALA 98 HOUHALA RUSTHOLLI...

Lisätiedot

saatu inuodostumasta indikaatiota. Maavastusmittauksen käyttö pohjavesi- ja kalliopinnan syvyysmaarityksiin perustuu eri maalajien

saatu inuodostumasta indikaatiota. Maavastusmittauksen käyttö pohjavesi- ja kalliopinnan syvyysmaarityksiin perustuu eri maalajien Kesällä 1976 löydettiin geologisen kartoituksen yhteyclessa blerijarven kirkonkylän lähistöltä pieni metaperidotiitti rnuo~ostuma, josta saatfin montuttanalla.nc'iyte. Näyte oli siinä maärin lu-- paava,

Lisätiedot

Valkeakoski Lounaissuunnan osayleiskaava-alueen muinaisjäännösinventointi 2009

Valkeakoski Lounaissuunnan osayleiskaava-alueen muinaisjäännösinventointi 2009 1 Valkeakoski Lounaissuunnan osayleiskaava-alueen muinaisjäännösinventointi 2009 Timo Jussila Kustantaja: Valkeakosken kaupunki 2 Sisältö: Perustiedot... 2 Inventointi... 3 Yleiskartta... 3 Havaintoja...

Lisätiedot

Iisalmi Lampaanjärvi-Pörsänjärvi Osayleiskaava-alueen muinaisjäännösinventointi 2013

Iisalmi Lampaanjärvi-Pörsänjärvi Osayleiskaava-alueen muinaisjäännösinventointi 2013 1 Iisalmi Lampaanjärvi-Pörsänjärvi Osayleiskaava-alueen muinaisjäännösinventointi 2013 Timo Jussila Timo Sepänmaa Tilaaja: Iisalmen kaupunki 2 Sisältö Perustiedot... 2 Yleiskartta... 3 Inventointi... 3

Lisätiedot

Kauhajoki Suolakankaan tuulivoimapuiston muinaisjäännösinventoinnin täydennys 2015

Kauhajoki Suolakankaan tuulivoimapuiston muinaisjäännösinventoinnin täydennys 2015 1 Kauhajoki Suolakankaan tuulivoimapuiston muinaisjäännösinventoinnin täydennys 2015 Timo Jussila Tilaaja: Vöyrinkangas Wind Farm Oy 2 Sisältö Perustiedot... 2 Yleiskartta... 3 Inventointi... 5 Perustiedot

Lisätiedot

Alavus Härkösen alueelle suunnitellun uuden tielinjan muinaisjäännösinventointi 2009

Alavus Härkösen alueelle suunnitellun uuden tielinjan muinaisjäännösinventointi 2009 1 Alavus Härkösen alueelle suunnitellun uuden tielinjan muinaisjäännösinventointi 2009 Timo Jussila Hannu Poutiainen Kustantaja: Alavuden kaupunki 2 Sisältö: Perustiedot... 2 Inventointi... 3 Historiallinen

Lisätiedot

Kertomus Porvoon kaupungin Kerkkoon kylässä suoritetusta muinaisjäännöskohteen inventoinnista keskiviikkona 17. toukokuuta 2005.

Kertomus Porvoon kaupungin Kerkkoon kylässä suoritetusta muinaisjäännöskohteen inventoinnista keskiviikkona 17. toukokuuta 2005. M 1 Kertomus Porvoon kaupungin Kerkkoon kylässä suoritetusta muinaisjäännöskohteen inventoinnista keskiviikkona 17. toukokuuta 2005. ~~~ ehtiin Kerkkoon kyläyhdistyksen toimesta ja se liittyy osaprojektina

Lisätiedot

Sastamala Hyrkin asemakaava-alueen muinaisjäännösinventointi 2010

Sastamala Hyrkin asemakaava-alueen muinaisjäännösinventointi 2010 1 Sastamala Hyrkin asemakaava-alueen muinaisjäännösinventointi 2010 Timo Jussila Tapani Rostedt Kustantaja: Sastamalan kaupunki 2 Sisältö: Perustiedot... 2 Inventointi... 3 Valokuvia... 4 Maastokartat...

Lisätiedot

Juupajoki Kopsamon kyläosayleiskaava-alueen muinaisjäännösinventointi 2014

Juupajoki Kopsamon kyläosayleiskaava-alueen muinaisjäännösinventointi 2014 1 Juupajoki Kopsamon kyläosayleiskaava-alueen muinaisjäännösinventointi 2014 Hannu Poutiainen Tilaaja: Juupajoen kunta 2 Sisältö Kansikuva: Perustiedot Perustiedot... 2 Yleiskartta... 3 Inventointi...

Lisätiedot

Tampere Raholan kartanon alueen arkeologinen koekuopitus 2009

Tampere Raholan kartanon alueen arkeologinen koekuopitus 2009 Tampere Raholan kartanon alueen arkeologinen koekuopitus 009 Hannu Poutiainen Tapani Rostedt Timo Jussila Kustantaja: Tampereen tilakeskus Liikelaitos Sisältö: Perustiedot... Paikannuskartta... Tutkimus...

Lisätiedot

Siilinjärvi-Maaninka Kevätön-Pyylampi yleiskaava-alueen muinaisjäännösinventointi 2012

Siilinjärvi-Maaninka Kevätön-Pyylampi yleiskaava-alueen muinaisjäännösinventointi 2012 1 Siilinjärvi-Maaninka Kevätön-Pyylampi yleiskaava-alueen muinaisjäännösinventointi 2012 Timo Jussila Timo Sepänmaa Kustantaja: Siilinjärven kaupunki 2 Sisältö: Kansikuva: Inventointi... 3 Yleiskartta...

Lisätiedot

YLÄNE KAPPELNIITTU rautakautisen ja historiallisen ajan muinaisjäännösalueen pohjoisosan kartoitus 2004

YLÄNE KAPPELNIITTU rautakautisen ja historiallisen ajan muinaisjäännösalueen pohjoisosan kartoitus 2004 YLÄNE KAPPELNIITTU rautakautisen ja historiallisen ajan muinaisjäännösalueen pohjoisosan kartoitus 2004 Päivi Kankkunen ja Sirkku Pihlman Museovirasto - arkeologian osasto - koekaivausryhmä 1 '' 1 Yläne

Lisätiedot

Kirkkonummi Finnträsk Kurkirannan kaava-alueen muinaisjäännösinventointi 2013

Kirkkonummi Finnträsk Kurkirannan kaava-alueen muinaisjäännösinventointi 2013 1 Kirkkonummi Finnträsk Kurkirannan kaava-alueen muinaisjäännösinventointi 2013 Timo Jussila Tilaaja: EKE- Rakennus Oy 2 Sisältö Perustiedot... 2 Yleiskartta... 3 Inventointi... 3 Kuvia... 4 Vanhoja karttoja...

Lisätiedot

PANK PANK-4122 ASFALTTIPÄÄLLYSTEEN TYHJÄTILA, PÄÄLLYSTETUTKAMENETELMÄ 1. MENETELMÄN TARKOITUS

PANK PANK-4122 ASFALTTIPÄÄLLYSTEEN TYHJÄTILA, PÄÄLLYSTETUTKAMENETELMÄ 1. MENETELMÄN TARKOITUS PANK-4122 PANK PÄÄLLYSTEALAN NEUVOTTELUKUNTA ASFALTTIPÄÄLLYSTEEN TYHJÄTILA, PÄÄLLYSTETUTKAMENETELMÄ Hyväksytty: Korvaa menetelmän: 9.5.2008 26.10.1999 1. MENETELMÄN TARKOITUS 2. MENETELMÄN SOVELTAMISALUE

Lisätiedot

Ähtäri keskustaajaman osayleiskaava-alueen muinaisjäännösinventointi 2009

Ähtäri keskustaajaman osayleiskaava-alueen muinaisjäännösinventointi 2009 1 Ähtäri keskustaajaman osayleiskaava-alueen muinaisjäännösinventointi 2009 Timo Jussila Tapani Rostedt Kustantaja: Pöyry Environment Oy 2 Sisältö: Perustiedot... 2 Inventointi... 3 Yleiskartta... 4 Pitäjänkartta

Lisätiedot

Ikaalinen Iso-Kalajärvi ranta-asemakaava-alueen muinaisjäännösinventointi 2014

Ikaalinen Iso-Kalajärvi ranta-asemakaava-alueen muinaisjäännösinventointi 2014 1 Ikaalinen Iso-Kalajärvi ranta-asemakaava-alueen muinaisjäännösinventointi 2014 Hannu Poutiainen Tilaaja: Ikaalisten kaupunki 2 Sisältö Perustiedot... 2 Yleiskartat... 3 Tutkimus... 4 Havainnot ja yhteenveto...

Lisätiedot