RAPORTTI GEOFYSIKAALINEN PROSPEKTOINTI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "RAPORTTI GEOFYSIKAALINEN PROSPEKTOINTI"

Transkriptio

1 RAPORTTI GEOFYSIKAALINEN PROSPEKTOINTI EURA PAPPILANMÄKI EURA KAUTTUA KÖYLIÖ YTTILÄN OTTA Köyliön Yttilän Otta. Mittauskohteet sijaitsevat kuvassa näkyvän korkean niemen päällä. Euran, Köyliön ja Eurajoen alueen viljely- ja asutushistoria 0-00 jkr. Rauno Vaara 00

2 Sisällys Johdanto... Menetelmä... Maatutka ja arkeologia... Tutkimuskohteet... Euran Pappilanmäki... Köyliön Yttilän Otta... Eura Kauttua... Tulokset... Lopuksi... Liite. Yleiskartta Euran Pappilanmäki... Liite. Yleiskartta Euran Kauttua... Liite. Yleiskartta Köyliön Yttilän Otta... Liite. Mittaustietoja... 0

3 Johdanto Eurassa ja Köyliöllä suoritetun geofysikaalisen prospektoinnin päätavoitteena oli testata ja kehittää maatutkan käyttöä ruumishautojen paikannuksessa. Lisäksi tutkaa kokeilitiin Euran Kauttualla tarkoituksena kartoittaa talorakenteita keskiaikaiseksi kyläksi oletusta kohteesta. Maatutkaluotaus liittyy dos. Kari Uotilan johtamaan SuVi-projekti/arkeologia/Turun yliopisto hankkeeseen, joka tutkii Euran, Köyliön ja Eurajoen alueen viljelyä ja asutushistoriaa 0-00 jkr. Projektin rahoittaa Satakunnan kulttuurirahaston maakunnallinen projektirahoitus ja hanke ulottuu vuosille Menetelmä Maatutkaluotaus perustuu radiotaajuisten sähkömagneetisten aaltojen käyttöön. Tutka lähettää sähkömagneettisia aaltoja pulsseina maahan ja mittaa pulssin lähetyksen ja takaisin heijaustumisen välisen ajan sekä heijastusten amplitudin. Tutkapulssin etenemiseen ja heijastumiseen vaikuttavat väliaineen sähkönjohtavuus ja dielektrisyys sekä magneettinen suskeptibiliteetti. Maatutkan signaali vaimenee kulkuajan funktiona geometrisen vaimennuksen, signaalin sironnan, heijastusten ja lämpöhäviön seurauksena. Maatutkan toimintaperiaate perustuu siihen, että osa lähetetyn pulssin energiasta heijastuu sähkömagneettisilta ominaisuuksiltaan toisistaan poikkeavien aineiden rajapinnoilta, osa etenee rajapinnan läpi ja heijastuu seuraavilta rajapinnoilta. Tutkapulssin takaisin heijastumiseen vaikuttavat tutkittavan anomalian ja ympäröivien maalajien välinen kontrasti. Mitä suurempi ero on kohteen ja ympäristön välillä vallitsevissa dielektrisissä ominaisuuksissa, sitä voimakkaammin tutkapulssi heijastuu takaisin vastaanotinantenniin. Heijastumien voimakkuus ilmaistaan amplitudeissa. Koska maatutka tuottaa mittausarvoja lähellä toisiaan olevista peräkkäisistä mittauspisteistä saadaan tuloksena yhtäjaksoinen luotausprofiili. Euralla ja Köyliöllä kerätyn mittausaineiston työstämisessä ja visualisoinnissa sovellettiin amplitudi tasokartta menetelmää. Ensimmäisen kerran kyseistä menetelmää sovellettiin arkeologisten kohteiden paikannukseen Suomessa -..00, jolloin allekirjoittanut suoritti maatutkaluotauksen Liinmaan linnalla Eurajoella. Menetelmä on kehitetty ja otettu käyttöön Yhdysvalloissa 0-luvun loppupuolella. Amplitudi tasokartta-menetelmän etuina on, että sen avulla voidaan samanaikaisesti työstää lukuisia luotausprofiileita laajalta alueelta ja esittää tulokset kolmiulotteisesti. Menetelmän etuna voidaan lisäksi pitää, että sillä saadaan selkeästi esiin pinnanalaiset anomaliat ja niiden keskinäiset suhteet. Lisäksi menetelmä mahdollistaa myös hyvin vähäisten amplitudivaihteluiden havaitsemisen, jotka yksittäisissä luotausprofiileissa usein jäävät voimakkaampien heijastumien katveeseen. Valituissa mittauskohteissa on arkeologisten jäänteiden oletettu sijaitsevan verraten lähellä maanpintaa (n. 0-, m), jonka vuoksi käytetyksi tutka-antenniksi valittiin Malå Geosciencen maatutka RAMAC GPR 00 MHz:n antennilla. Maatutkan toimintaperiaatteeseen liittyy, että se luo noin, aallonpituuden suuruisen sähkömagneettisen kentän ympärilleen. Tämä kenttä on tavallaan osa antennia itseään, josta ei rekisteröidy mittaustietoa tutkan keskusyksikköön. 00 MHz antennissa tämä kenttä on suhteellisen lyhyt, jonka vuoksi tietoa menetetään verraten vähän maanpinnan ylätasosta. Antennin ulottovuus riittää samanaikaisesti kuitenkin Termille ei ole vielä vakiintunutta suomalaista nimeä. Tässä esittämäni ehdotus on vapaa käännös englannin kielen termistä amplitude slice maps method.

4 aina noin m saakka. Näiden kriteerien vuoksi 00 MHz antenni koettiin kaikkein soveltuvimmaksi suoritetuissa prospektoinneissa. Maatutka ja arkeologia Maatutkaa voidaan menestyksellä soveltaa arkeologisten kohteiden kartoittamiseen, koska ihmistoiminnan vaikutuksesta syntyneet anomaliat - kuten esimerkiksi kulttuurikerros, asumusrakenteet, tiet, kaivannot, hautaukset jne - luovat usein selkeän poikkeaman luontaisista geologisista kerrostumista. Menetelmän rajoituksia ovat mm hyvin sähköä johtavat maalajit kuten savi, joka johtaa tutka-aallon mukanaan heijastamatta sitä takaisin. Myös maaperän kosteus lisää sen sähkönjohtokykyä, mikä tietyissä tapauksissa saattaa heikentää menetelmän havaintokykyä. Lisäksi oman rajoituksensa aiheuttaa voimakkasti tutka-aalto takaisin heijastava tiivis kerrostuma, joka vaikeuttaa tutkan-aallon läpäisykykyä. Myös hyvin heterogeeniset kerrostumat vaikeuttavat alla olevien arkeologisten kohteiden paikannusta. Tutkan etuina nimen omaan ruumishautausten kartoittamisessa voidaan pitää sen kykyä havaita kerrostumissa esiintyvät katkokset ja häiriintymät. Hautakaivannon lisäksi myös itse hautaukseen käytetty rakenne - esimerkiksi arkku tai muuten ruumille valmistettu tila muodostavat usein selkeän kontrastin ympäröiviin luontaisiin kerrostumiin. Näiden lisäksi hautaukseen voi liittyä myös kiviä ja hauta-antimia sekä kivikautisissa yhteyksissä esimerkiksi punamultaa, jotka niin ikään luovat kontrastin luontaisista kerrostumista. Esineettömien ruumishautausten paikannuksessa on todettu tutkan reagoivan paremmin hautakaivantoon ja sitä peittävien maakerrosten aiheuttamaan häiriöön kuin esimerkiksi itse hautaksessa oleviin luihin. Arkkuhautauksia on pystytty paikantamaan tehokkaasti tapauksissa, joissa ehjänä säilyneen arkun sisältämä ilmatyhjö luo huomattavan kontrastin ympäristöstään. Tällöin kyseessä ovat useinmiten suhteellisen nuoret hautaukset. Sitä vastoin romahtaneet ja maatuneet arkut eivät välttämättä muodosta riittävää kontrastia, jotta ne voitaisiin helposti tunnistaa juuri hautauksiin liittyviksi. Vaikeuksia voi olla myös kartoittaa hautauksia, jotka sijaitsevat hyvin heterogeenisessä, esimerkiksi paljon suuria kiviä sisältävässä, maaperässä. Tutkimuskohteet Euran Pappilanmäki Mittauskohde sijaitsee vuonna rakennetun empiretyylisen Euran pappilan länsipuolella, pappilarakennuksen ja varaston välisellä pihamaalla (liite ). Pappilanmäellä on sekä rakennustöiden, että arkeologisten kaivausten yhteydessä tavattu esineellisiä ruumishautauksia. Esineistön perusteella kalmistoalue on ajoitettu rautakauden loppupuolelle, aikavälille noin Kohteessa on havaittavissa matalia painaumia, joiden on arveltu liittyvän hautauksiin. Mittausalueena oli loivasti pohjoiseen laskeva rinne. Kohteen pintamateriaali oli mittaushetkellä lyhyeksi leikattua pihanurmea. Prospektoinnin tarkoitus oli tutkia onko alueella lisää mahdollisia hautauksia. Hypoteesina oli, että hautauskaivannot, niissä oleva hautaus ja esineistö muodostavat ympäristöstään poikkeavan anomalian, joka näkyisi mittaustuloksissa. Eräs olettamus oli, että hautauksissa mahdollisesti olevat metalliesineet, jotka heijastaisivat hyvin tutka-aalto, voisivat toimia yhdessä muiden tekijöiden kanssa eräänä lisäkriteerinä hautausten paikannuksessa. Tämän

5 lisäksi oli luultavaa, että mahdollisilla hautauksilla olisi tietty säännönmukainen orientaatio erotuksena luontaisista anomalioista. Joskin tässä yhteydessä on huomatattava, että esihistoriallisten hautausten orientaatiossa on enemmän variaatioita kuin historiallisen ajan hautauksissa. Koska kohteessa on ollut rakennustoimintaa ja asutusta, jo ainakin 00-luvun alkupuolelta lähtien, on mahdollista, että historiallinen asutus ja toiminta kohteessa ovat voinut vaikuttaa ympäristöön ja niin ollen luoda omat häiriötekijänsä mittauksiin. Myös mittausta edeltänyt rankkasade ja sen myötä lisääntynyt kosteus maaperässä ovat voineet vaikuttaa tuloksiin. Pappilanmäellä mittaus keskitettiin pappilan ja varastorakennuksen väliselle pihamaalle (kuva.). Kohteeseen luotiin kaksi mittausaluetta, joista ensimmäinen oli 0x m ja toinen x m. Kaiken kaikkiaan Pappilanmäen mittaus kattoi 0 m. Mittauslinjojen välinen etäisyys toisistaan oli 0, m ja mittausarvoja linjojen sisällä kerättiin cm välein. Yksittäisten mittauslinjojen määrä Pappilanmäeltä oli kappaletta. Kuva. Euran Pappilanmäki mittausalue (kuva idästä) ja mittausalue (kuva kaakosta). Köyliön Yttilän Otta Yttilän Otta on niemi Köyliöjärven itärannalla, noin, km kaakkoon Köyliön Kirkkosaarella sijaitsevasta kirkosta (liite ). Yttilän Otassa on joukko noin 0, m syviä selkeäpiirteisiä painaumia, jotka on liitetty hautauksiin. Arkeologisissa tutkimuksissa on alueelta lisäksi löydetty niin ikään hautauksiksi tulkittuja pitkänomaisia anomalioita, joihin ei tosin ole liittynyt suurempia maanpinnalle näkyviä ominaisuuksia. Prospektoinnin tarkoitus oli toisaalta tutkia kohteessa näkyviä painanteita kuin myös kartoittaa mahdollisia hautauksia näiden ulkopuolelta. Lähtöhypoteesina oli, että kaivauksissa havaitut ja hautauksiin liitetyt värjäntyneen maan alueet muodostavat tarkoin rajatun ja ympäristöstään kemiallisesti ja fysikaalisesti poikkeavan anomalian, joka on havaittavissa tutkamittauksella. Tämän lisäksi oli luultavaa, että mahdollisilla hautauksilla olisi tietty säännönmukainen orientaatio erotuksena luontaisista anomalioista. Kuten myös Euran Pappilanmäellä on hyvin mahdollista, että myöhempi toiminta kohteessa on jättänyt omat jälkensä maastoon, jotka voivat vaikeuttaa tulosten tulkintaa. Yttilän Ottaan luotiin kaksi mittausaluetta (kuva ), joista alue oli x m suuruinen ja alue x m suuruinen. Alue kattoi yhden noin 0, m syvän painanteen ja sen lähiympäristön. Painanteen reunat ovat jyrkkiä, jonka vuoksi se aiheutti mittausteknisen ongelman. Tutka

6 laskeutuessaan ja noustessaan kuopasta mittaa kuopanteen seinämiä horisontaalisessa tasossa ja tuottaa niin ollen tietoa maakerrostumista vaakatasossa kun taas tieto olennaisista vertikaalisista ominaisuuksista jää osittain puuttumaan. Tämän vuoksi kuopan päälle asetettiin vanerilevy, jonka avulla mittaus voitiin teknisesti suorittaa oikeaoppisesti. Mittauslinjojen väli Yttilän Otassa oli 0, m ja mittausarvoja kerättiin cm etäisyydellä toisistaan. Tämän lisäksi mitattiin yksi m pitkä yksittäislinja, joka ylitti kaiken kaikkiaan painannetta. Kaiken kaikkiaan mittausalueet kattoivat m, joihin sisältyi yksittäistä luotausprofiilia. Kuva. Otta mittausalue (ylempi) ja mittausalue (alempi), kuvat pohjoisesta.

7 Eura Kauttua Euran Kauttuassa on arveltu sijainneen keskiaikainen kylä. Ilmakuvien perusteella on tehty havaintoja, joiden on arveltu viittavaan kulttuurikerrokseen. Kohde sijaitsee noin 0 m koilliseen Luistarin rautaukautisesta kalmistosta (liite ). Eurajoki sijaitsee noin 00 m itään kyseistä, nykyään peltona olevasta kohteesta. Lähtöhypoteesi oli, että jos kohteessa on talojen perustoja tai muita asutusrakenteita, ne voidaan havaita amplitudi tasokartoista niiden muodostamien geometristen anomalioiden perusteella. Kohteeseen sijoitettiin yksi mittausalue, joka kattoi 0x0 m suuruisen (kuva.) alueen pellolla. Mittauslinjojen välinen etäisyys oli 0, m. Mittaushetkellä pelto oli verraten kostea ja pinnan epätasaisuus aiheutti sen, että tutkan maakontakti vaihteli, joka heijastuu myös tietty katkelmallisuutena luotausprofiileissa. Kuva. Eura Kauttua, mittausalue (kuva idästä). Tulokset Maatutkaluotauksen tulokset esitetään amplitudi tasokarttoina, ja nanosekunnin (ns) intervalleissa eri syvyystasoilta. Alla esitetään kaksi karttaa kustakin kohteesta, jossa ensimmäinen osoittaa mittaustulokset ilman tulkintoja. Toiseen karttaan on merkitty tulosten yhteyteen myös tulkinnat. Pääkriteerit tulkinnoissa ovat anomalioiden muodostama kontrasti ympäristöstään ja anomalioiden geometria. Tämän lisäksi tulkintaa on pohjustettu yksittäisten luotausprofiilien läpikäynnillä. Luotausprofiileista on mahdollista saada tietoa anomalioiden vertikaalisista ominaisuuksista ja niihin liittyvistä materiaaleista, kuten mm kivistä ja metalleista. On hyvä huomioida, että tulokset ovat ainoastaan indikaatioita pinnan-alaisista tekijöistä.

8 Eura Pappilanmäki. Maatutkaluotaus, alue & Tulokset -, ns,- ns , ns,-0 ns 0 0 Kuva. Tutkimusalue ja Euran Pappilanmäellä. Amplitudi tasokartat osoittavat variaatioita tutkaheijastumien amplitudeissa, ns vaihteluvälillä.

9 Eura Pappilanmäki. Maatutkaluotaus, alue & Tulkinta -, ns,- ns , ns,-0 ns 0 0 Hautaus Mahdollinen hautaus Kuva. Tutkimusalueet ja Euran Pappilanmäellä. Amplitudi tasokartat osoittavat variaatioita tutkaheijastumien amplitudeissa, ns vaihteluvälillä. Tulkinnat merkitty karttoihin.

10 Eura Kauttua. Maatutkaluotaus, alue Tulokset N -0 ns 0- ns -0 ns 0- ns Kuva. Tutkimusalue Euran Kauttualla. Amplitudi tasokartat osoittavat variaatioita tutkaheijastumien amplitudeissa ns vaihteluvälillä.

11 0 Eura Kauttua. Maatutkaluotaus, alue Tulkinta N -0 ns Rakennus 0- ns -0 ns Tie? 0- ns Kuva. Tutkimusalue Euran Kauttualla. Amplitudi tasokartat osoittavat variaatioita tutkaheijastumien amplitudeissa ns vaihteluvälillä. Tulkinnat merkitty karttoihin.

12 Köyliö Yttilän Otta. Maatutkaluotaus, alue Tulokset N,- ns -, ns,-0 ns 0-, ns Kuva. Tutkimusalue Köyliön Yttilän Otassa. Amplitudi tasokartat osoittavat variaatioita tutkaheijastumien amplitudeissa, ns vaihteluvälillä.

13 Köyliö Yttilän Otta. Maatutkaluotaus, alue Tulkinta N,- ns -, ns,-0 ns 0-, ns Mahdollinen hautaus Rakennus? Kulttuurikerros Anomalia Kuva. Tutkimusalue Köyliön Yttilän Otassa. Amplitudi tasokartat osoittavat variaatioita tutkaheijastumien amplitudeissa, ns vaihteluvälillä. Tulkinnat merkitty karttoihin.

14 Köyliö Yttilän Otta. Maatutkaluotaus, alue Tulokset N -0 ns 0- ns -0 ns 0- ns -0 ns 0- ns Kuva 0. Tutkimusalue Köyliön Yttilän Otassa. Amplitudi tasokartat osoittavat variaatioita tutkaheijastumien amplitudeissa ns vaihteluvälillä.

15 Köyliö Yttilän Otta. Maatutkaluotaus, alue Tulkinta N -0 ns 0- ns -0 ns 0- ns -0 ns 0- ns Kuva. Tutkimusalue Köyliön Yttilän Otassa. Amplitudi tasokartat osoittavat variaatioita tutkaheijastumien amplitudeissa ns vaihteluvälillä. Tulkinnat merkitty karttoihin.

16 Köyliö, Yttilän Otta Luotausprofiili Kuva. Luotausprofiili Köyliön Yttilän Otasta. Mustat nuolet osoittavat levyllä peittyjen painanteiden sijannin. Voimakas heijastuma aiheutuu ilman ja maan välisestä kontrastista. Punainen nuoli osoittaa mahdollisen hautauksen, johon ei liity näkyvää painannetta. Lopuksi Maatutkaluotaustuloksissa Euran Pappilanmäeltä erottuu joukko pitkänomaisia, useissa tapauksissa selkeästi ympäristöstään rajoittuvia anomalioita (kuvat -). Silmällä pitäen Pappilanmäestä aiemmin tavattuja rikkaasti varusteltuja hautoja on luultavaa, että mittaustulokset viittaavat myös tässä tapauksessa samankaltaisiin hautauksiin. Hautaanomalioiden voimakas kontrasti ympäristöstään voi hyvin olla hautojen sisältämän esineistön aikaansaama. Moniin tässä hautauksiksi tulkittuihin anomalioihin liittyy luotausprofiileissa heijastumia, jotka ovat tyypillisiä mm metallille. Myöskin anomalioiden säännönmukainen geometrinen muoto ja orientaatio viittavat pikemminkin hautauksiin kuin luontaisiin häiriintymiin kerrostumissa. Kaiken kaikkiaan hautauksiin viittaavia anomalioita on Pappilanmäen mittauskohteissa kappaletta. Mittaustuloksissa esiintyy myös laajempia alueita, joissa on suuri joukko anomalioita ilman selkeää muotoa. Tämä voi liittyä esimerkiksi useisiin lähekkäisiin ja/tai päällekkäisiin hautauksiin. Samalla on myös otettava huomioon, että kohteessa voi olla myös hautauksia, jotka esimerkiksi esineettömyytensä vuoksi eivät ole selkeästi havaittavissa näissä tuloksissa. On luultavaa, että pelkkää luuaineistoa sisältävä hautaus nousee havaittavaksi pikemminkin maakerroksissa olevan häiriintymän kuin luiden aiheuttamien heijastumien perusteella. On ajateltavissa, että yksittäiset anomaliapisteet saattavat liittyä tällaisiin hautauksiin. Toisaalta ei myöskään voida poissulkea muiden jäännösten, kuten asutuksen aiheuttamien anoamalioiden olemassaoloa. On mahdollista, että tietyt lineaariset muodot amplituditasokartoissa ovat heijastumia historiallisista pihapoluista. Huomattava on myös, että mittauslinjojen suuntauksella voi olla vaikutuksensa tuloksiin. Alueella mittauslinjat mitattiin suuntausta vaihtelemalla. Sen sijaan alueella linjat mitattiin kokeilumielessä samansuuntaisina. Tässä tapauksessa suuntauksen vaihtelu näyttäisi antavan paremman tarkkuuden tuloksiin. Eräs selitys tälle voi olla, että tietyt pinnanalaiset muodot jotka viettävät alaspäin aiheuttavat ns singnaalin sirontaa, jolloin tutka-aalto heijastuu pois vastaanotin antennista.

17 Euran Kauttualla mittausalue sijoitettiin summittaisesti alueelle, jossa ilmakuvien perusteella erottuu huomattava anomalia. Mittaustuloksissa näkyy suorakaiteen omainen anomalia, joka muotonsa perusteella on luultavasti jäänne talorakenteesta (kuvat -). Tämän lisäksi on mittausalueen eteläosassa pitkä, mutta kapea ympäristöstään poikkeava alue. On hyvin mahdollista, että aktiivisesti aikoinaan käytetty tiiviiksi pakkautunut tieura voisi luoda kyseisen kaltaisen anomalian. Köyliön Yttilän Otassa suoritettiin maatutkaluotaus kahdella alueella. Kohteeseen liittyy sekä mahdollisia hautauksia kuin myös mahdollinen taloon, tai muuhun rakennukseen liittyvä anomalia (kuvat -). Yttilän Otan alueen hautauksiksi tulkitut häiriöt eivät, alueen kaakkoiskulmassa olevaa muodostumaa lukuunottamatta, heijasta tutka-aaltoa yhtä voimakkaasti kuin esimerkiksi Euran Pappilanmäessä. Tämän perusteella tässä hautauksiksi tulkitut anomaliat vaikuttavat viittaavan samankaltaisiin hautauksiin, joita Yttilän Otasta on tavattu myös kaivaustutkimuksissa. Yttilän Otassa osalla anomalioista on haudoille tyypillinen geometrinen muoto ja niiden orientaatio on säännönmukainen. Tämän lisäksi nämä anomaliat esiintyvät useammilla syvyystasoilla, mikä voi viitata hautakaivannon ja sen täytemaan aiheuttamaan häiriöön maakerroksissa. Edellä mainittujen kriteerien lisäksi myös luotausprofiileissa näihin anomalioihin liittyy ympäristöstään poikkeava rajallinen heijastuma. Tämän lisäksi esiintyy alueen pohjoispäässä laajempi anomalioiden alue. Etenkin tasoissa - 0 ns muodostavat anomaliat lineäärisiä muotoja. On mahdollista, että anomaliat liittyvät kulttuurikerrokseen ja mahdolliseen asumukseen tai muuhun arkkitehtoniseen rakenteeseen. Myös mittausalueen eteläosassa on korkeampien amplitudiarvojen alue. Osaltaan arvoja nostanee suunniteltua kaivausaluetta peittävä suojakangas, joka voi vaikuttaa esimerkiksi alueen kosteusarvoihin. Yttilän Otan mittauskohteessa oli tarkoitus selvittää onko tutkaa käyttämällä mahdollista saada lisätietoa syvän hautamaisen painanteen olemuksesta. Mittaushetkellä kuopan yli asetettiin vanerilevy mittauksen helpottamiseksi. Syvyystasoilla -0 ns erottuu voimakas heijastuma joka paljastaa kuopan muodon (kuvat 0-). Tämä heijastuma aiheutuu tutkaaallon kulkiessa levyn ja kuopan välisessä ilmatilassa. Kontrasti ilman ja maan välillä on suuri, joka erottuu voimakkaana heijastumana. Tasossa -0 ns erottuu myös voimakkaampien heijastumien alue kuopan alapuolisessa maassa. Luullakseni tämä voi olla seurasta kuopan pohjalle kerääntyneestä kosteudesta, joka on muuta ympäristöä suurempi. Tässä tapauksessa ei maatutka pysty osoittamaan mitään selkeitä nimenomaan säilyneeseen hautaukseen liittyviä anomalioita kuopan pohjalla. Tutkaprofiilissa (kuva ) on havaittavissa myös kuinka tutka-aalto nopeasti heikkenee kuopanteiden alapuolella. Tämä voi johtua siitä, että tutkan ja maanpinnan välinen etäisyys on liian suuri, jolloin ns maakontakti tapahtuu liian myöhään tutkapulssin ollessa jo varsin heikko. Tukholmassa,. tammikuuta 00 Rauno Vaara

18 Liite. Yleiskartta Euran Pappilanmäki, maatutkaluotausalueet ja merkitty karttaan, (kartta Markus Kivistö, Muuritutkimus).

19 Liite. Yleiskartta Euran Kauttua, maatutkaluotausalue merkitty karttaan, (kartta Markus Kivistö, Muuritutkimus).

20 Liite. Yleiskartta Köyliön Yttilän Otta, maatutkaluotausalueet ja (sinesellä) sekä maatutkalinja (punaisella) merkitty karttaan. Painateet merkitty punaisella ja vihreällä (kartta Markus Kivistö, Muuritutkimus).

21 0 Liite. Mittaustietoja. Päivämäärä Alue Antenni Mittausalueen koko Time window Linjaväli Raakadata..00 Eura, 00 Mhz 0xm, ns 0,m Dat00-0.rd Pappilanmäki..00 Eura, 00 Mhz xm, ns 0,m Dat0-0.rd Pappilanmäki..00 Eura, Kauttua 00 Mhz 0x0m, ns 0,m Dat0-0.rd..00 Köyliö, Yttilän Otta..00 Köyliö, Yttilän Otta 00 Mhz xm, ns 0,m Dat0-0.rd 00 Mhz xm, ns 0,m Dat0-.rd

PÄIJÄT-HÄMEEN KESKIAIKAISET PAPPILAT Hollolan, Padasjoen ja Sysmän pappilatonttien arkeologinen inventointi elokuussa 2013

PÄIJÄT-HÄMEEN KESKIAIKAISET PAPPILAT Hollolan, Padasjoen ja Sysmän pappilatonttien arkeologinen inventointi elokuussa 2013 PÄIJÄT-HÄMEEN KESKIAIKAISET PAPPILAT Hollolan, Padasjoen ja Sysmän pappilatonttien arkeologinen inventointi elokuussa 2013 Hanna-Maria Pellinen Turun yliopisto Arkeologia Tiivistelmä Teemainventointi:

Lisätiedot

ARKEOLOGISTEN HAUTAKAIVAUSTEN TUTKIMUSMENETELMÄT

ARKEOLOGISTEN HAUTAKAIVAUSTEN TUTKIMUSMENETELMÄT ARKEOLOGISTEN HAUTAKAIVAUSTEN TUTKIMUSMENETELMÄT Toimittaneet Kati Salo ja Marianna Niukkanen 1 Arkeologisten hautakaivausten tutkimusmenetelmät To i m i t ta n e e t K at i S a l o j a M a r i a n n

Lisätiedot

Reaaliaikaisen GPS-mittauksen laatu

Reaaliaikaisen GPS-mittauksen laatu Maanmittaus 80:1-2 (2005) 5 Maanmittaus 80:1-2 (2005) Saapunut 23.3.2005 Hyväksytty 31.8.2005 Reaaliaikaisen GPS-mittauksen laatu Pasi Häkli ja Hannu Koivula Geodeettinen laitos, Geodesian ja geodynamiikan

Lisätiedot

esihistoriasta. Eero Muurimäki

esihistoriasta. Eero Muurimäki Vastaava toimittaja: Petri Halinen, Albert Petreliuksenkatu 5 C 18, 01370 Vantaa. Puh. 09-8235997. Petri.Halinen@helsinki.fi Toimituskunta: Jouko Pukkila, joukopukkila@hotmail.com Hanna-Maria Pellinen,

Lisätiedot

HÄMEENLINNA - TAVASTEHUS Kaupunkiarkeologinen inventointi

HÄMEENLINNA - TAVASTEHUS Kaupunkiarkeologinen inventointi Vaasa- ja suurvalta-ajan kaupunkiarkeologinen Inventointiprojekti HÄMEENLINNA - TAVASTEHUS Kaupunkiarkeologinen inventointi Teemu Mökkönen 2003 Museovirasto Rakennushistorian osasto Teemu Mökkönen Hämeenlinna

Lisätiedot

Menetelmäkuvaus TPPT 13

Menetelmäkuvaus TPPT 13 TIEN POHJA- JA PÄÄLLYSRAKENTEET TUTKIMUSOHJELMA 1994-2001 Menetelmäkuvaus TPPT 13 Espoo, 5.12.2001 TIEN RAKENNEKERROSTUTKIMUKSET Antenni Leena Korkiala-Tanttu Heikki Onninen VTT Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka

Lisätiedot

TEKNILLINEN KORKEAKOULU Sähkö- ja tietoliikennetekniikan osasto. Eero Rinne. Lumen ominaisuuksien mittaus tutkalla

TEKNILLINEN KORKEAKOULU Sähkö- ja tietoliikennetekniikan osasto. Eero Rinne. Lumen ominaisuuksien mittaus tutkalla TEKNILLINEN KORKEAKOULU Sähkö- ja tietoliikennetekniikan osasto Eero Rinne Lumen ominaisuuksien mittaus tutkalla Diplomityö, joka on jätetty opinnäytteenä tarkastettavaksi diplomi-insinöörin tutkintoa

Lisätiedot

Olkiluodon kalliomalli, täydennetty ja tarkennettu kuvaus

Olkiluodon kalliomalli, täydennetty ja tarkennettu kuvaus Työ r a p o r t t i 2 0 0 1-3 2 Olkiluodon kalliomalli, täydennetty ja tarkennettu kuvaus V. 2001/1 Tiina Vaittinen, Pauli Saksa, Jorma Nummela, Jorma Palmen, Pirjo Hellä, Henry Ahokas Fintact Oy Jukka

Lisätiedot

Vuotoksen ja Kittilän alueiden geofysikaalisten tietojen tulkinnasta

Vuotoksen ja Kittilän alueiden geofysikaalisten tietojen tulkinnasta GEOLOGINEN TUTKIMUSLAITOS GEOLOGICAL SURVEY OF FINLAND TUTKIMUSRAPORTTI N:o 25 REPORT OF INVESTIGATION No. 25 Erkki Lanne Vuotoksen ja Kittilän alueiden geofysikaalisten tietojen tulkinnasta Summary: On

Lisätiedot

SAR-INTERFEROMETRIA MAANPINNAN MUODONMUUTOSTEN HAVAITSEMISESSA. Maa-57.270 Fotogrammetrian, kuvatulkinnan ja kaukokartoituksen seminaari

SAR-INTERFEROMETRIA MAANPINNAN MUODONMUUTOSTEN HAVAITSEMISESSA. Maa-57.270 Fotogrammetrian, kuvatulkinnan ja kaukokartoituksen seminaari SAR-INTERFEROMETRIA MAANPINNAN MUODONMUUTOSTEN HAVAITSEMISESSA Maa-57.270 Fotogrammetrian, kuvatulkinnan ja kaukokartoituksen seminaari Valtteri Tuominen 57534C valtteri.tuominen@hut.fi Tiivistelmä Niin

Lisätiedot

-MARK- Keskiajan arkeologiaa maaseudulla Medeltidsarkeologi på landsbygden

-MARK- Keskiajan arkeologiaa maaseudulla Medeltidsarkeologi på landsbygden KAIVAUSRAPORTTI H. ANTTILA ( ) E. AHL U. ROSENDAHL HELSINGIN YLIOPISTO PERNAJA GAMMELBY TOMTÅKER KESKIAIKAISEN KYLÄTONTIN KOEKAIVAUS 2003 -MARK- Keskiajan arkeologiaa maaseudulla Medeltidsarkeologi på

Lisätiedot

LedTrix - Led-teknologian osaamispankki

LedTrix - Led-teknologian osaamispankki Lauri Turunen & Kari Mönkkönen (toim.) C LedTrix - Led-teknologian osaamispankki Loppuraportti KARELIA-AMMATTIKORKEAKOULU Karelia-ammattikorkeakoulun julkaisuja C: Raportteja, 17 LedTrix - Led-teknologian

Lisätiedot

Pehmeikön paksuuskarttojen tuotteistaminen Tuire Valjus Heikki Säävuori Hanna Leväniemi

Pehmeikön paksuuskarttojen tuotteistaminen Tuire Valjus Heikki Säävuori Hanna Leväniemi Etelä-Suomen yksikkö 12/2011 30.3.2011 Espoo Pehmeikön paksuuskarttojen tuotteistaminen Tuire Valjus Heikki Säävuori Hanna Leväniemi GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS KUVAILULEHTI Päivämäärä / Dnro 30.3.2011 Tekijät

Lisätiedot

232 12. OPTINEN PAIKANMÄÄRITYS 12.1 YLEISTÄ Liikuttaessa rannikon tuntumassa tai saaristossa aluksen paikanmääritys tapahtuu havainnoimalla maissa olevia tunnistettuja kohteita. Menetelmästä käytetään

Lisätiedot

Porvoo Haikkoon kartano muinaisjäännösinventointi 2013

Porvoo Haikkoon kartano muinaisjäännösinventointi 2013 1 Porvoo Haikkoon kartano muinaisjäännösinventointi 2013 Timo Jussila Ville Laakso Timo Sepänmaa Tilaaja: Porvoon kaupunki 2 Sisältö: Kansikuva: Perustiedot... 2 Lähtötiedot... 4 Haikkoon kartanon historia...

Lisätiedot

MAANMITTAUSLAITOS TIETOA MAASTA

MAANMITTAUSLAITOS TIETOA MAASTA Raakamaan RAAKAMAAN HINTA hinta Peltola, Risto Risto Peltola, Väänänen, Juhani Väänänen, Juhani Juhana Hiironen, Hiironen, Juhana Markus Eronen, Eronen Markus Maanmittauslaitoksen julkaisuja nro 109 Maanmittauslaitoksen

Lisätiedot

Rakennekosteusmittausten laatu ja sen kehittäminen

Rakennekosteusmittausten laatu ja sen kehittäminen Kemian tekniikan korkeakoulu Materiaalitekniikan tutkinto-ohjelma Jyri Lehtoranta Rakennekosteusmittausten laatu ja sen kehittäminen Diplomityö, joka on jätetty opinnäytteenä tarkastettavaksi diplomiinsinöörin

Lisätiedot

MUINAISTUTKIJA 2/2000

MUINAISTUTKIJA 2/2000 MUINAISTUTKIJA 2/2000 Vastaava toimittaja: Petri Halinen, Albert Petreliuksen katu 5 C 18, 01370 Vantaa. Sähköposti: Petri.Halinen@helsinki.fi Toimituskunta: Jouko Pukkila, Amiraalistonkatu 1 B, 20100

Lisätiedot

TEKNISEN ANALYYSIN TOIMIVUUS SUOMEN OSAKEMARKKINOILLA TECHNICAL ANALYSIS AND ITS SUITABILITY FOR FINNISH STOCK MARKET

TEKNISEN ANALYYSIN TOIMIVUUS SUOMEN OSAKEMARKKINOILLA TECHNICAL ANALYSIS AND ITS SUITABILITY FOR FINNISH STOCK MARKET Kauppatieteellinen tiedekunta Talouden ja yritysjuridiikan laitos Rahoitus TEKNISEN ANALYYSIN TOIMIVUUS SUOMEN OSAKEMARKKINOILLA TECHNICAL ANALYSIS AND ITS SUITABILITY FOR FINNISH STOCK MARKET Kandidaatintutkielma

Lisätiedot

MAISEMA- JA KULTTUURIYMPÄRISTÖSELVITYS 16WWE1127.B723M.SLU 16.11.2011. IIN KUNTA Myllykankaan tuulivoimapuiston osayleiskaava

MAISEMA- JA KULTTUURIYMPÄRISTÖSELVITYS 16WWE1127.B723M.SLU 16.11.2011. IIN KUNTA Myllykankaan tuulivoimapuiston osayleiskaava MAISEMA- JA KULTTUURIYMPÄRISTÖSELVITYS 16WWE1127.B723M.SLU 16.11.2011 IIN KUNTA Myllykankaan tuulivoimapuiston osayleiskaava 1 Kaikki oikeudet pidätetään Tätä asiakirjaa tai osaa siitä ei saa kopioida

Lisätiedot

PEHMEIKKÖJEN PAKSUUSTULKINNAT JA OMINAISVASTUSMITTAUKSET

PEHMEIKKÖJEN PAKSUUSTULKINNAT JA OMINAISVASTUSMITTAUKSET 1 (8) PEHMEIKKÖJEN PAKSUUSTULKINNAT JA OMINAISVASTUSMITTAUKSET Säävuori Maaperän rakennettavuuden kannalta oleellisia tekijöitä ovat mm maaperän kantavuus, maanpinnan kaltevuus sekä kantavan pohjan syvyys

Lisätiedot

Kooste kaavan laatimisen perustana olleista muinaismuistoalueita ja muita arkeologisia kohteita koskevista lähtöaineistoista

Kooste kaavan laatimisen perustana olleista muinaismuistoalueita ja muita arkeologisia kohteita koskevista lähtöaineistoista Kangasalan kunta, n kyläyleiskaava, kaavaehdotus 26.11.2014, kaavaselostus Liite 4: Arkeologiset kohteet Kangasalan kunta n kyläyleiskaava Kaavaehdotus 26.11.201 Kooste kaavan laatimisen perustana olleista

Lisätiedot

Sijaintitiedon käyttö hakukoneissa

Sijaintitiedon käyttö hakukoneissa Sijaintitiedon käyttö hakukoneissa Juha Kuittinen 3.8.2006 Joensuun yliopisto Tietojenkäsittelytiede Pro gradu -tutkielma Tiivistelmä Internetsovelluksista suosituimpia ovat erilaiset hakukoneet. Tyypillisesti

Lisätiedot

KUOPION YMPÄRISTÖN: SIILINJÄRVI KEHVO, VUORELA, TOIVALA, KUOPIO RANTA-TOIVALA, NW-SAARISTO MUINAISJÄÄNNÖSINVENTOINTI 2002

KUOPION YMPÄRISTÖN: SIILINJÄRVI KEHVO, VUORELA, TOIVALA, KUOPIO RANTA-TOIVALA, NW-SAARISTO MUINAISJÄÄNNÖSINVENTOINTI 2002 KUOPION YMPÄRISTÖN: SIILINJÄRVI KEHVO, VUORELA, TOIVALA, KUOPIO RANTA-TOIVALA, NW-SAARISTO MUINAISJÄÄNNÖSINVENTOINTI 2002 Timo Jussila Mikroliitti Oy Kustantaja: Pohjois-Savon Liitto 2 Sisältö: Perustiedot...3

Lisätiedot

Sisäll s. Kati Salo: Hammastutkimuksen mahdollisuudet 17 arkeologiassa.

Sisäll s. Kati Salo: Hammastutkimuksen mahdollisuudet 17 arkeologiassa. Sisäll s Vastaava toimittaja: Hanna-Maria Pellinen, Lanatie 5 C 82, 20540 Turku hanna-maria. pellinen @archaeologist.com Toimituskunta: Miikka Haimi/a, miikka.haimila@iki.fi Piljo Hamari, pirjo.hamari@nbaji

Lisätiedot

DIGITAALISTEN KUVAVÄÄRENNÖSTEN TUNNISTAMINEN JPEGPAKKAUSTA HYÖDYNTÄEN

DIGITAALISTEN KUVAVÄÄRENNÖSTEN TUNNISTAMINEN JPEGPAKKAUSTA HYÖDYNTÄEN Ilkka Ollari DIGITAALISTEN KUVAVÄÄRENNÖSTEN TUNNISTAMINEN JPEGPAKKAUSTA HYÖDYNTÄEN Tietojenkäsittelytieteen pro gradu -tutkielma 1.8.21 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO TIETOJENKÄSITTELYTIETEIDEN LAITOS SISÄLTÖ 1

Lisätiedot

LIMINGAN SYVÄPOHJAVESIEN KARTOITUS JA HYÖTYKÄYTTÖ. Tekijä: Pekka Rossi. Työn valvoja ja ohjaaja: Bjørn Kløve Professori

LIMINGAN SYVÄPOHJAVESIEN KARTOITUS JA HYÖTYKÄYTTÖ. Tekijä: Pekka Rossi. Työn valvoja ja ohjaaja: Bjørn Kløve Professori Prosessi- ja ympäristötekniikan osasto Vesi- ja ympäristötekniikan laboratorio Diplomityö LIMINGAN SYVÄPOHJAVESIEN KARTOITUS JA HYÖTYKÄYTTÖ Oulussa 15.8.2008 Tekijä: Pekka Rossi Työn valvoja ja ohjaaja:

Lisätiedot

TILASTOTIETEEN SOVELLUKSIA JARNO TUIMALA

TILASTOTIETEEN SOVELLUKSIA JARNO TUIMALA TILASTOTIETEEN SOVELLUKSIA TILASTOTIETEEN SOVELLUKSIA JARNO TUIMALA Helsinki 2010 Jarno Tuimala 1. painos Sisällysluettelo Lotto Syntymäpäivät Ässäarpa A1-maito ja diabetes Ihmisen ruumiinlämpö Vauvan

Lisätiedot

TAULUKKO 1 A LUETTELOT VARSINAIS-SUOMEN MUINAISJÄÄNNÖSKOHTEISTA JA -ALUEISTA

TAULUKKO 1 A LUETTELOT VARSINAIS-SUOMEN MUINAISJÄÄNNÖSKOHTEISTA JA -ALUEISTA TAULUKKO 1 A LUETTELOT VARSINAIS-SUOMEN MUINAISJÄÄNNÖSKOHTEISTA JA -ALUEISTA Kustavin Loukeenkarin jatulintarha. Valokuva Reino Heikinheimo 2006. V A R S I N A I S - S U O M E N M A A K U N T A K A A V

Lisätiedot