VALMISTEYHTEENVETO. Felodipin Actavis 5 mg: Vaaleanpunainen, pyöreä, kaksoiskupera, kalvopäällysteinen depottabletti, jossa merkintä 5.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VALMISTEYHTEENVETO. Felodipin Actavis 5 mg: Vaaleanpunainen, pyöreä, kaksoiskupera, kalvopäällysteinen depottabletti, jossa merkintä 5."

Transkriptio

1 VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Felodipin Actavis 5 mg depottabletti Felodipin Actavis 10 mg depottabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Felodipin Actavis 5 mg: Yksi depottabletti sisältää 5 mg felodipiinia. Apuaineet, joiden vaikutus tunnetaan: Yksi depottabletti sisältää 23,95 mg laktoosimonohydraattia. Felodipin Actavis 10 mg: Yksi depottabletti sisältää 10 mg felodipiinia. Apuaineet, joiden vaikutus tunnetaan: Yksi depottabletti sisältää 21,45 mg laktoosimonohydraattia. Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta LÄÄKEMUOTO Depottabletti Felodipin Actavis 5 mg: Vaaleanpunainen, pyöreä, kaksoiskupera, kalvopäällysteinen depottabletti, jossa merkintä 5. Felodipin Actavis 10 mg: Punaruskea, pyöreä, kaksoiskupera, kalvopäällysteinen depottabletti, jossa merkintä KLIINISET TIEDOT 4.1 Käyttöaiheet Essentiaalinen hypertensio. Vakaa angina pectoris. 4.2 Annostus ja antotapa Hypertensio Felodipin Actavis tulee yleensä annostella seuraavasti: Suositeltava felodipiinin aloitusannos on 5 mg kerran vuorokaudessa. Felodipiiniannos voidaan tarvittaessa nostaa annokseen 10 mg/vrk, tai hoitoon voidaan lisätä toinen verenpainelääke. Annoksen nostojen välin on oltava ainakin 2 viikkoa. Tavallinen ylläpitoannos on 5 10 mg kerran vuorokaudessa. Felodipiinin enimmäisvuorokausiannos on 10 mg. Annos tulee sovittaa yksilöllisesti potilaan tarpeen mukaan. Angina pectoris Suositeltava Felodipin Actavis -valmisteen aloitusannos on 5 mg kerran vuorokaudessa. Jos tällä annoksella ei saada riittävää vaikutusta, annos voidaan suurentaa 10 mg:aan kerran vuorokaudessa. Annos tulee sovittaa yksilöllisesti. Felodipiinia voidaan käyttää yksinään tai yhdessä beetasalpaajan kanssa vakaata angina pectorista sairastaville potilaille. 1

2 Iäkkäät potilaat Suositeltava aloitusannos on 2,5 mg. Annoksen suurentamisessa tämän jälkeen on noudatettava varovaisuutta. Huom! Felodipin Actavis -valmisteesta ei ole olemassa 2,5 mg:n vahvuutta hoidon aloittamiseen. Vahvuutta voi olla saatavilla muista lääkevalmisteista. Heikentynyt maksan toiminta Potilaille, joiden maksan toiminta on lievästi tai kohtalaisesti heikentynyt, suositeltava felodipiinin aloitusannos tulee vähentää pienimmäksi terapeuttisesti tehokkaaksi annokseksi. Annosta voidaan nostaa vasta hyötyjen ja riskien huolellisen arvioimisen jälkeen (ks. kohta 5.2). Käyttö on vastaaiheista potilaille, joiden maksan toiminta on vakavasti heikentynyt (ks. kohta 4.3). Heikentynyt munuaistoiminta Lääkkeen farmakokinetiikkaan ei vaikuta merkittävästi se, että potilaalla on lievä tai keskivaikea munuaisten vajaatoiminta. Varovaisuutta on noudatettava hoidettaessa potilailta, joiden munuaistoiminta on vaikeasti heikentynyt (ks. kohta 4.4 ja kohta 5.2). Lapset Felodipiinia ei tule antaa lapsille, sillä turvallisuutta ja tehokkuutta tässä ryhmässä ei ole varmistettu. Antotapa Depottabletit otetaan aamuisin riittävän nestemäärän kanssa (esim. vesilasillisen, mutta EI greippimehun kanssa) (ks. kohta 4.5). Depottabletit niellään kokonaisena, eikä niitä saa murskata, pureskella eikä jakaa. Tabletit voidaan ottaa tyhjään mahaan tai kevyen aterian yhteydessä, mutta runsaasti rasvaa sisältäviä aterioita tulee välttää (ks. kohta 5.2). 4.3 Vasta-aiheet Felodipiinin käyttö on vasta-aiheista potilailla, joilla on: yliherkkyys felodipiinille (tai muille dihydropyridiineille) tai jollekin apuaineelle sydänperäinen sokki vaikea aortta- tai mitraalistenoosi obstruktiivinen hypertrofinen kardiomyopatia epästabiili angina pectoris akuutti sydäninfarkti (4 8 viikkoa sydäninfarktin jälkeen) kompensoimaton sydämen vajaatoiminta vaikea maksan vajaatoiminta raskaus (ks. kohta 4.6). 4.4 Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet Felodipiinia tulee käyttää varoen potilaille, joilla on: johtumishäiriöitä, kompensoitu sydämen vajaatoiminta, takykardia tai aortta- tai mitraaliläpän stenoosi. lievä tai kohtalainen maksan vajaatoiminta, sillä verenpainetta alentava vaikutus saattaa voimistua. Annostuksen muuttamista tulee harkita. vaikea munuaisten vajaatoiminta (GFR < 30 ml/min) toisen tai kolmannen asteen AV-katkos. Jos felodipiinihoito keskeytetään äkillisesti, yksittäistapauksissa voi ilmetä hypertensiivinen kriisi. 2

3 Felodipiini saattaa aiheuttaa merkittävän verenpaineen laskun (verisuonia laajentava vaikutus) ja sen seurauksena takykardiaa, joka voi johtaa sydänlihasiskemiaan tähän herkillä potilailla. Jos potilaalla on tällainen alttius, hän voi saada sydäninfarktin (ks. kohta 5.1). Dihydropyridiinit saattavat aiheuttaa akuutin verenpaineen laskun. Joihinkin tapauksiin liittyy hypoperfuusion ja siihen liittyvän reflektorisen takykardian riski (paradoksaalinen angor) (ks. kohta 5.1). Huono suuhygienia suurenta ienhyperplasian riskiä. Potilaiden, joilla on harvinainen perinnöllinen galaktoosi-intoleranssi, saamelaisilla esiintyvä laktaasinpuutos tai glukoosi-galaktoosin imeytymishäiriö, ei tule käyttää tätä lääkettä. 4.5 Yhteisvaikutukset muiden lääkevalmisteiden kanssa sekä muut yhteisvaikutukset Felodipiini on CYP3A4:n substraatti. CYP3A4-entsyymiä indusoivilla ja estävillä lääkkeillä on huomattava vaikutus felodipiinipitoisuuksiin. Muut verenpainelääkkeet ja trisykliset masennuslääkkeet saattavat voimistaa felodipiinin verenpainetta alentavaa vaikutusta. Felodipiinin ja maksan P450-sytokromin isoentsyymiä 3A4 estävien lääkkeiden (kuten simetidiini, atsolijohdoksiin kuuluvat sienilääkkeet [itrakonatsoli, ketokonatsoli], makrolidiantibiootit [erytromysiini] tai HIV-proteaasin estäjät) samanaikainen käyttö suurentaa plasman felodipiinipitoisuutta (ks. kohta 4.4). Greippimehu suurentaa huippupitoisuutta plasmassa ja lisää biologista hyötyosuutta mahdollisesti hedelmämehun flavonoidien kanssa ilmenevän yhteisvaikutuksen vuoksi. Siksi greippimehua ei tule nauttia felodipiinihoidon aikana. Samanaikainen karbamatsepiinin, fenytoiinin, barbituraattien (esim. fenobarbitaali) ja rifampisiinin kaltaisten lääkkeiden käyttö pienentää plasman felodipiinipitoisuutta maksassa tapahtuvan entsyymiinduktion (sytokromi P450-järjestelmä) vaikutuksesta. Siksi felodipiiniannoksen nostaminen saattaa olla tarpeellista. Hydroklooritiatsidi saattaa voimistaa felodipiinin verenpainetta alentavaa vaikutusta. Felodipiini saattaa suurentaa seerumin takrolimuusipitoisuutta. Yhteiskäytössä seerumin takrolimuusipitoisuutta on seurattava ja takrolimuusi-annosta muutettava, mikäli tarpeen. Felodipiini ei vaikuta plasman siklosporiinipitoisuuksiin. Siklosporiini saattaa estää felodipiinin metaboliaa, mikä voi aiheuttaa mahdollisen felodipiinin toksisuusriskin. Felodipiinin korkea sitoutumisaste plasman proteiineihin ei näytä vaikuttavan muiden plasman proteiineihin voimakkaasti sitoutuvien lääkkeiden, kuten varfariinin, vapaaseen osuuteen. Veren digoksiinipitoisuus suurenee samanaikainen felodipiinin käytön yhteydessä. Siksi digoksiiniannoksen pienentäminen tulee ottaa huomioon, kun näitä kahta lääkettä käytetään samanaikaisesti. 4.6 Fertiliteetti, raskaus ja imetys Felodipiinin käyttö on vasta-aiheista koko raskausajan, koska eläinkokeissa on havaittu sikiöön kohdistuvia haittoja (ks. 5.3). Raskauden mahdollisuus on suljettava pois ennen felodipiinihoidon aloittamista. 3

4 Felodipiini erittyy äidinmaitoon. Jos imettävä äiti käyttää felodipiinia hoitoannoksina, vain hyvin pieni osa vaikuttavasta aineesta imeytyy äidinmaidon mukana pelkästään rintaruokinnassa olevaan lapseen. Tämän mahdollisista riskeistä vastasyntyneelle ei ole kokemusta, minkä vuoksi rintaruokinta tulee varmuuden vuoksi keskeyttää hoidon ajaksi. 4.7 Vaikutus ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn Felodipiini saattaa aiheuttaa huimausta tai väsymystä. Näitä haittavaikutuksia voi esiintyä hoidon aloittamisen jälkeen sekä annoksen nostamisen tai samanaikaisen alkoholin käytön yhteydessä. Jos näitä haittavaikutuksia esiintyy, tulee autolla ajosta ja muista tarkkuutta vaativista tehtävistä pidättäytyä. 4.8 Haittavaikutukset Felodipiini, kuten muutkin arteriolien vasodilaattorit, voi aiheuttaa ihon tai kasvojen punoitusta, päänsärkyä, sydämentykytystä, huimausta ja väsymystä. Useimmat näistä reaktioista ovat annoksesta riippuvia ja esiintyvät tavallisesti hoidon alussa tai annosta nostettaessa. Jos kyseisiä oireita ilmenee, ne ovat tavallisesti ohimeneviä ja lievittyvät ajan kuluessa. Kuten muidenkin dihydropyridiinivalmisteiden käytön yhteydessä, felodipiinihoitoa saavilla potilailla voi ilmetä annoksesta riippuvaa nilkkojen turvotusta, joka johtuu prekapillaarisesta vasodilaatiosta eikä mistään yleisestä nesteen kertymisestä. Kliinisten tutkimusten mukaan 2 % potilaista keskeytti hoidon nilkkojen turvotuksen vuoksi. Kuten muidenkin kalsiuminestäjien käytön yhteydessä, lievää ienhyperplasiaa on raportoitu potilailta, joilla on vaikea ientulehdus tai hampaan kiinnityskudoksen tulehdus. Hyperplasia voidaan välttää tai sitä voidaan vähentää huolellisella hammashygienialla. Haittavaikutukset, joita on raportoitu kliinisissä tutkimuksissa tai haittavaikutusseurannassa, on listattu alla elinryhmittäin ja esiintymistiheyden mukaisesti. Esiintymistiheydet on määritelty seuraavasti: hyvin yleiset ( 1/10), yleiset ( 1/100, < 1/10), melko harvinaiset ( 1/1 000, < 1/100), harvinaiset ( 1/10 000, < 1/1 000), hyvin harvinaiset (< 1/10 000), tuntemattomat (koska saatavissa oleva tieto ei riitä arviointiin). Hermosto Hyvin yleiset: Melko harvinaiset: Kuulo ja tasapainoelin Hyvin yleiset: Sydän Yleiset: Melko harvinaiset: Hyvin harvinaiset: Verisuonisto Hyvin yleiset: päänsärky parestesiat, huimaus, pyörtyminen, rauhattomuus. tinnitus*. angina pectoris** sydämentykytys, takykardia, verenpaineen lasku. sydäninfarkti. punastuminen. Hengityselimet, rintakehä ja välikarsina Melko harvinaiset: hengenahdistus. Ruoansulatuselimistö Melko harvinaiset: pahoinvointi, oksentelu, ripuli, ummetus, vatsakipu, ienhyperplasia ja ientulehdus. Maksa ja sappi 4

5 Hyvin harvinaiset: maksan toimintahäiriöt (transaminaasiarvojen nousu). Iho ja ihonalainen kudos Melko harvinaiset: iho- ja yliherkkyysreaktiot, kuten kutina, urtikaria, eksanteema ja valoherkkyys Harvinaiset: leukosytoklastinen vaskuliitti Hyvin harvinaiset: eksfoliatiivinen dermatiitti. Luusto, lihakset ja sidekudos Melko harvinaiset: lihaskipu, nivelkipu, vapina. Munuaiset ja virtsatiet Melko harvinaiset: tiheä virtsaamistarve. Sukupuolielimet ja rinnat Hyvin harvinaiset: erektiohäiriöt, gynekomastia tai runsas kuukautisvuoto. Yleisoireet ja antopaikassa todettavat haitat Hyvin yleiset: perifeerinen turvotus Melko harvinaiset: painon nousu, väsymys, hikoilu Hyvin harvinaiset: angioedeema, kuume. *Eetenkin hoidon alkuvaiheessa, annoksen nostamisen tai suurten annosten yhteydessä. Yleensä nämä vaikutukset häviävät hoidon jatkuessa. ** Etenkin hoidon alkuvaiheessa saattaa esiintyä angina pectoris -kohtauksia, tai jos potilaalla on ennestään angina pectoris, kohtauksien esiintymistiheys, kesto ja vaikeusaste saattavat kasvaa. 4.9 Yliannostus Myrkytysoireet Yliannostus saattaa johtaa ääreisverisuonten liialliseen laajenemiseen, johon liittyy huomattava verenpaineen lasku ja harvinaisena bradykardia. Yliannostuksen hoito Hoitotoimenpiteet tulee kohdistaa vaikuttavan aineen poistamiseen (mm. lääkehiilen anto, suolihuuhtelu) ja elintoimintojen seuraamiseen. Mikäli voimakasta verenpaineen laskua esiintyy, tulee aloittaa oireenmukainen hoito ja potilas tulee asettaa makuuasentoon jalat kohotettuina. Mikäli esiintyy bradykardiaa, tulee antaa atropiinia (0,5 1 mg) laskimoon. Jos nämä toimenpiteet eivät riitä, plasmavolyymia on lisättävä esim. glukoosi-, fysiologisella keittosuola- tai dekstraani-infuusiolla. Laskimonsisäinen nesteytys tulee tehdä varovasti hemodynamiikkaa seuraten, jotta vältytään sydämen kuormittumiselta. Myös ensisijaisesti alfa 1 -adrenoseptoreihin vaikuttavia sympatomimeettisiä lääkeaineita (kuten dobutamiini, dopamiini, norefedriini ja adrenaliini) voidaan antaa, jos yllä mainitut toimenpiteet eivät ole riittäviä. Annostus riippuu saavutetusta tehosta. Vain pieni osa felodipiinista (n. 9 %) voidaan poistaa dialyysillä. 5. FARMAKOLOGISET OMINAISUUDET 5.1 Farmakodynamiikka Farmakoterapeuttinen ryhmä: 1,4-dihydropyridiinijohdokset, ATC-koodi: C08C A02 Felodipiini on dihydropyridiinijohdoksiin kuuluva kalsiumkanavan salpaaja. Kalsiumkanavan salpaajat vaikuttavat sileälihassolujen solukalvolla oleviin jänniteherkkiin L-tyypin (hitaasti sulkeutuviin) kalsiumkanaviin ja vähentävät kloridi-ionien sisäänvirtausta. Tällöin verisuonet laajenevat. 5

6 Felodipiinin vaikutus kohdistuu selektiivisemmin verisuonten sileälihakseen kuin sydänlihakseen. Felodipiini laajentaa selektiivisesti arterioleja vaikuttamatta laskimoihin. Felodipiini aiheuttaa annosriippuvaisen verenpaineen laskun laajentamalla verisuonia ja vähentää siten ääreisverisuonivastusta. Se alentaa sekä systolista että diastolista verenpainetta. Felodipiinin hemodynaamiseen vaikutukseen liittyy reflektorinen (baroreseptorivälitteinen) takykardia. Felodipiinilla ei hoitoannoksina ole suoraa vaikutusta sydämen supistumisvireyteen eikä johtumiseen. Felodipiini vähentää munuaisverisuonivastusta. Glomerulusten suodatusnopeus säilyy muuttumattomana. Felodipiinilla on vähäinen natriureettinen/diureettinen vaikutus eikä se aiheuta nesteretentiota. Felodipiinia voidaan käyttää yksin tai myös beetasalpaajiin, diureetteihin tai ACE:n estäjiin yhdistettynä. Felodipiini parantaa rasituksen sietokykyä ja vähentää angina pectoris -kohtausten frekvenssiä potilailla, joilla on vakaa angina pectoris. Felodipiinia voidaan käyttää yksin tai beetasalpaajiin yhdistettynä potilailla, joilla on vakaa angina pectoris. Felodipiinin käytöstä hypertensiivisille pediatrisille potilaille on vain vähän kliinistä tutkimustietoa. Satunnaistetussa 3 viikkoa kestäneessä kaksoissokkotutkimuksessa, jossa oli rinnakkaisissa vertailuryhmissä 6 16-vuotiaita lapsia, jotka sairastavat primaaria hypertensiota, verrattiin kerran päivässä annettua felodipiiniä 2,5 mg (n=33), 5 mg (n=33) ja 10 mg (n=31) lumelääkkeeseen (n=35). Tutkimus ei osoittanut felodipiinin tehoa alentaa 6 16-vuotiaiden lasten verenpainetta. Felodipiinin pitkäaikaisia vaikutuksia kasvuun, murrosikään ja yleiseen kehitykseen ei ole tutkittu. Lapsuusiässä saadun felodipiinihoidon pitkäaikaista vaikutusta sydän- ja verisuoniperäisen sairastuvuuden ja kuolleisuuden vähenemiseen aikuisiällä ei ole myöskään vahvistettu. 5.2 Farmakokinetiikka Imeytyminen Felodipiini imeytyy täydellisesti oraalisen annoksen jälkeen. Depottableteista imeytymisvaihe on pidentynyt. Täten saavutetaan tasainen 24 tuntia kestävä terapeuttinen felodipiinin pitoisuus plasmaan. Felodipiinin huippupitoisuus plasmassa saavutetaan 3 5 tunnissa, ja plasman felodipiinipitoisuus säilyy tasaisena terapeuttisella alueella 24 tunnin ajan. Vakaa tila saavutetaan n. 3 päivässä hoidon aloittamisesta. Suuresta ensikierron metaboliasta johtuen systeeminen biologinen hyötyosuus on ainoastaan 15 % annoksesta. Jakautuminen Felodipiini sitoutuu plasman proteiineihin yli 99 %:sti. Jakautumistilavuus vakaassa tilassa on n. 10 l/kg, mikä viittaa siihen, että felodipiini jakautuu laajasti kudoksiin. Merkittävää kumuloitumista pitkäaikaishoidossa ei tapahdu. Metabolia Felodipiini metaboloituu suuressa määrin maksassa CYP3A4:n vaikutuksesta. Kaikki tunnistetut metaboliitit ovat inaktiivisia. Eliminaatio Virtsassa ei havaita muuttumatonta kanta-ainetta. Felodipiinin keskimääräinen terminaalivaiheen puoliintumisaika on 25 tuntia. Maksassa biotransformaation kautta syntyneet inaktiiviset hydrofiiliset metaboliitit eliminoituvat pääosin (lähes 70 %:sti) munuaisteitse ja loppuosa ulosteen mukana. Plasmapuhdistuma on keskimäärin ml/l maksan verenkierrosta riippuen. Iäkkäät potilaat Iäkkäiden potilaiden plasmassa on havaittu suurentuneita pitoisuuksia. 6

7 Heikentynyt maksan toiminta Maksan vajaatoimintapotilaiden plasmassa on mitattu jopa 100 %:n pitoisuuksien nousuja. Heikentynyt munuaistoiminta Heikentynyt munuaistoiminta ei vaikuta felodipiinin farmakokinetiikkaan, vaikka inaktiivisten metaboliittien kumuloitumista tapahtuukin munuaisten vajaatoiminnan yhteydessä. Pediatriset potilaat Kerta-annoksen (felodipiini 5 mg depottabletti) farmakokineettinen tutkimus pienellä määrällä vuotiaita lapsia (n=12) ei osoittanut havaittavaa riippuvuutta iän ja AUC-arvon, C max -arvon tai felodipiinin puoliintumisajan välillä. Ruoan vaikutus Rasvaisen ruoan samanaikainen nauttiminen vaikuttaa imeytymisnopeuteen, mutta ei imeytymisen määrään. C max oli 2 2,5-kertainen runsaasti rasvaa sisältävän aterian yhteydessä kuin tyhjään mahaan otettaessa. 5.3 Prekliiniset tiedot turvallisuudesta Farmakologista turvallisuutta, toistuvaisannosten toksisuutta, genotoksisuutta ja karsinogeenisuutta koskevien konventionaalisten tutkimusten tulokset eivät viittaa mihinkään erityiseen vaaraan ihmisille käytettäessä. Eläimillä suoritetuissa lisääntymistutkimuksissa todettiin haittavaikutuksia. Vaikutukset rotissa (pitkittynyt tiineyden kesto ja vaikea synnytys) ja kaniineissa (varpaan kärkiluun epänormaali kehitys todennäköisesti kohdun ja istukan välisen verenkierron heikkenemisen seurauksena) eivät osoittaneet aineella olevan suoraa teratogeenistä vaikutusta, vaan ne ovat farmakodynamisten vaikutusten toissijaisia seurauksia. Apinoissa havaittiin varpaiden kärkiluiden asennon poikkeavuutta. Näiden havaintojen merkitystä ihmisen kannalta ei tiedetä. 6. FARMASEUTTISET TIEDOT 6.1 Apuaineet Tabletin ydin: Laktoosimonohydraatti Mikrokiteinen selluloosa Hypromelloosi Povidoni K25 Propyyligallaatti (Ph.Eur.) Vedetön, kolloidinen piidioksidi Magnesiumstearaatti (Ph.Eur.) Tabletin päällys: Hypromelloosi Punainen rautaoksidi (E 172) Keltainen rautaoksidi (E 172) Titaanidioksidi (E 171) Talkki Propyleeniglykoli 6.2 Yhteensopimattomuudet Ei oleellinen. 6.3 Kestoaika 4 vuotta 7

8 6.4 Säilytys Säilytä alle 25 C 6.5 Pakkaustyyppi ja pakkauskoot PVC/PE/PVDC aluminium läpipainopakkaus. Pakkauskoot: 10, 14, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 90, 98, 100, 250, 500 ja 1000 depottablettia. Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä. 6.6 Erityiset varotoimet hävittämiselle Ei erityisvaatimuksia. 7. MYYNTILUVAN HALTIJA Actavis Group PTC ehf. Reykjavikurvegi IS-220 Hafnarfjordur Islanti 8. MYYNTILUVAN NUMEROT 5 mg: mg: MYYNTILUVAN MYÖNTÄMISPÄIVÄMÄÄRÄ/UUDISTAMISPÄIVÄMÄÄRÄ / TEKSTIN MUUTTAMISPÄIVÄMÄÄRÄ

VALMISTEYHTEENVETO. Unimax mite -tabletit ovat aprikoosinvärisiä depottabletteja, joissa on toisella puolella merkintä "H/OD" ja toisella "2,5".

VALMISTEYHTEENVETO. Unimax mite -tabletit ovat aprikoosinvärisiä depottabletteja, joissa on toisella puolella merkintä H/OD ja toisella 2,5. 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Unimax mite 2,5 mg/2,5 mg depottabletti VALMISTEYHTEENVETO 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Kukin tabletti sisältää 2,5 mg felodipiinia ja 2,5 mg ramipriilia. Kukin tabletti

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Cardiol 6,25 mg tabletti Cardiol 12,5 mg tabletti Cardiol 25 mg tabletti

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Cardiol 6,25 mg tabletti Cardiol 12,5 mg tabletti Cardiol 25 mg tabletti VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Cardiol 6,25 mg tabletti Cardiol 12,5 mg tabletti Cardiol 25 mg tabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi tabletti sisältää 6,25 mg, 12,5 mg tai 25

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Yksi tabletti sisältää 3,395 mg perindopriilia, joka vastaa 5 mg perindopriiliarginiinia, ja 6,935 mg

VALMISTEYHTEENVETO. Yksi tabletti sisältää 3,395 mg perindopriilia, joka vastaa 5 mg perindopriiliarginiinia, ja 6,935 mg VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI COVERAM 5 mg/5 mg tabletit [COVERAM 5 mg/10 mg tabletit] [COVERAM 10 mg/5 mg tabletit] [COVERAM 10 mg/10 mg tabletit] 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Valkoinen, pitkänomainen kalvopäällysteinen tabletti, pituus 10 mm, paksuus 4 mm, paino 113,5 mg, jakouurre tunnistamista varten.

VALMISTEYHTEENVETO. Valkoinen, pitkänomainen kalvopäällysteinen tabletti, pituus 10 mm, paksuus 4 mm, paino 113,5 mg, jakouurre tunnistamista varten. 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Atarax 25 mg kalvopäällysteinen tabletti VALMISTEYHTEENVETO 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT 1 tabletti sisältää 25 mg hydroksitsiinihydrokloridia. Täydellinen apuaineluettelo,

Lisätiedot

Jokainen tabletti sisältää 100 mg tolkaponia. Apuaineet: Yksi tabletti sisältää 7,5 mg laktoosiatäydellinen apuaineluettelo, ks. kohta 6.1.

Jokainen tabletti sisältää 100 mg tolkaponia. Apuaineet: Yksi tabletti sisältää 7,5 mg laktoosiatäydellinen apuaineluettelo, ks. kohta 6.1. 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Tasmar 100 mg tabletti, kalvopäällysteinen 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Jokainen tabletti sisältää 100 mg tolkaponia. Apuaineet: Yksi tabletti sisältää 7,5 mg laktoosiatäydellinen

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Yksi kalvopäällysteinen tabletti sisältää 10 mg setiritsiinidihydrokloridia.

VALMISTEYHTEENVETO. Yksi kalvopäällysteinen tabletti sisältää 10 mg setiritsiinidihydrokloridia. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Cetirizin Bluefish10 mg, kalvopäällysteinen tabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi kalvopäällysteinen tabletti sisältää 10 mg setiritsiinidihydrokloridia.

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Pinex-rakeita käytetään lievän tai kohtalaisen kivun ja kuumeen oireenmukaiseen hoitoon.

VALMISTEYHTEENVETO. Pinex-rakeita käytetään lievän tai kohtalaisen kivun ja kuumeen oireenmukaiseen hoitoon. 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Pinex strawberry/vanilla 500 mg rakeet VALMISTEYHTEENVETO 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi annospussi sisältää 500 mg parasetamolia. Apuaine(et), joiden vaikutus tunnetaan:

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Apuaineet, joiden vaikutus tunnetaan: sisältää 60,44 mg laktoosimonohydraattia.

VALMISTEYHTEENVETO. Apuaineet, joiden vaikutus tunnetaan: sisältää 60,44 mg laktoosimonohydraattia. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Bikalutamidi medac 50 mg, tabletti, kalvopäällysteinen 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi tabletti sisältää 50 mg bikalutamidia. Apuaineet, joiden vaikutus

Lisätiedot

Yksi kalvopäällysteinen tabletti sisältää 5 mg tai 10 mg donepetsiilihydrokloridia.

Yksi kalvopäällysteinen tabletti sisältää 5 mg tai 10 mg donepetsiilihydrokloridia. 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Donepezil Actavis 5 mg tabletti, kalvopäällysteinen Donepezil Actavis 10 mg tabletti, kalvopäällysteinen 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi kalvopäällysteinen tabletti

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Sumatriptan Pfizer on tarkoitettu aurallisten ja aurattomien migreenikohtausten akuuttihoitoon.

VALMISTEYHTEENVETO. Sumatriptan Pfizer on tarkoitettu aurallisten ja aurattomien migreenikohtausten akuuttihoitoon. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Sumatriptan Pfizer 50 mg tabletit Sumatriptan Pfizer 100 mg tabletit 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi tabletti sisältää 50 mg sumatriptaania (sumatriptaanisuksinaattina).

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Yksi kalvopäällysteinen tabletti sisältää 5 mg donepetsiilihydrokloridia (donepetsiilihydrokloridimonohydraattina).

VALMISTEYHTEENVETO. Yksi kalvopäällysteinen tabletti sisältää 5 mg donepetsiilihydrokloridia (donepetsiilihydrokloridimonohydraattina). VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Yasnal 5 mg tabletti, kalvopäällysteinen Yasnal 10 mg tabletti, kalvopäällysteinen 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi kalvopäällysteinen tabletti sisältää

Lisätiedot

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO LIITE I VALMISTEYHTEENVETO 1 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Sepioglin 15 mg tabletit 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi tabletti sisältää 15 mg pioglitatsonia (hydrokloridina). Apuaineet: Yksi tabletti

Lisätiedot

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO LIITE I VALMISTEYHTEENVETO 1 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Pioglitazone Teva Pharma 15 mg tabletit 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi tabletti sisältää 15 mg pioglitatsonia (hydrokloridina). Täydellinen

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Catapresan tabletit sisältävät vaikuttavana aineena klonidiinihydrokloridia 150 mikrog

VALMISTEYHTEENVETO. Catapresan tabletit sisältävät vaikuttavana aineena klonidiinihydrokloridia 150 mikrog VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Catapresan 150 mikrog tabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Catapresan tabletit sisältävät vaikuttavana aineena klonidiinihydrokloridia 150 mikrog Apuaineet,

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Sildenafil Sandoz 25 mg tabletti Sildenafil Sandoz 50 mg tabletti Sildenafil Sandoz 75 mg tabletti Sildenafil Sandoz 100 mg tabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA

Lisätiedot

Yksi tabletti sisältää 16 mg kandesartaanisileksitiiliä ja 12,5 mg hydroklooritiatsidia.

Yksi tabletti sisältää 16 mg kandesartaanisileksitiiliä ja 12,5 mg hydroklooritiatsidia. 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Candemox Comp 16 mg/12,5 mg tabletit 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Candemox Comp 16 mg/12,5 mg tabletit Yksi tabletti sisältää 16 mg kandesartaanisileksitiiliä ja 12,5

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Diabetekseen liittyvät hyperlipidemiat, mikäli muilla hoitomuodoilla ei hyperlipidemioita ole saatu korjaantumaan.

VALMISTEYHTEENVETO. Diabetekseen liittyvät hyperlipidemiat, mikäli muilla hoitomuodoilla ei hyperlipidemioita ole saatu korjaantumaan. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI BEZALIP 400 mg depottabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Jokainen depottabletti sisältää 400 mg betsafibraattia. Apuaineet: laktoosi Täydellinen apuaineluettelo,

Lisätiedot

nikotiinihappo/laropiprantti depottabletti

nikotiinihappo/laropiprantti depottabletti nikotiinihappo/laropiprantti depottabletti R TREDAPTIVE 1000 mg/20 mg depottabletit I 11 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI TREDAPTIVE 1000 mg/20 mg depottabletit. 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi depottabletti

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Rytmihäiriöt ja hyperkineettinen verenkierto: 2,5-10 mg 2-3 kertaa vuorokaudessa.

VALMISTEYHTEENVETO. Rytmihäiriöt ja hyperkineettinen verenkierto: 2,5-10 mg 2-3 kertaa vuorokaudessa. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Pinloc 5 mg tabletti Pinloc 10 mg tabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi tabletti sisältää pindololia 5 mg tai 10 mg. Apuaineet: Laktoosimonohydraatti.

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Meloxicam Pfizer 7,5 mg tabletti Meloxicam Pfizer 15 mg tabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Meloxicam Pfizer 7,5 mg tabletti Meloxicam Pfizer 15 mg tabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Meloxicam Pfizer 7,5 mg tabletti Meloxicam Pfizer 15 mg tabletti VALMISTEYHTEENVETO 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi tabletti sisältää 7,5 mg meloksikaamia. Yksi tabletti

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Auran kanssa tai ilman auraa esiintyvän migreenipäänsäryn akuutti hoito.

VALMISTEYHTEENVETO. Auran kanssa tai ilman auraa esiintyvän migreenipäänsäryn akuutti hoito. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Zomig 2,5 mg kalvopäällysteinen tabletti Zomig 5 mg kalvopäällysteinen tabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Tsolmitriptaani 2,5 mg: Yksi tabletti sisältää

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Yksi kalvopäällysteinen tabletti sisältää 10 mg setiritsiinidihydrokloridia.

VALMISTEYHTEENVETO. Yksi kalvopäällysteinen tabletti sisältää 10 mg setiritsiinidihydrokloridia. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Heinix 10 mg tabletti, kalvopäällysteinen 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi kalvopäällysteinen tabletti sisältää 10 mg setiritsiinidihydrokloridia.

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Jokainen tabletti sisältää toremifeenisitraattia, joka vastaa 20 mg toremifeenia.

VALMISTEYHTEENVETO. Jokainen tabletti sisältää toremifeenisitraattia, joka vastaa 20 mg toremifeenia. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Fareston 20 mg tabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Jokainen tabletti sisältää toremifeenisitraattia, joka vastaa 20 mg toremifeenia. Apuaineet: Yksi

Lisätiedot

Valkoinen soikea 4,6 mm:n tabletti, johon on kaiverrettu koodi 52H toiselle puolelle ja yrityksen logo toiselle puolelle.

Valkoinen soikea 4,6 mm:n tabletti, johon on kaiverrettu koodi 52H toiselle puolelle ja yrityksen logo toiselle puolelle. 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Micardis 80 mg tabletit 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi tabletti sisältää vaikuttavana aineena 80 mg telmisartaania. Apuaineet, joiden vaikutus tunnetaan: Yksi tabletti

Lisätiedot

Akuutti epäspesifinen ja krooninen ripuli. Ileostomiapotilaat, joilla ulosteiden päivittäinen määrä on liian suuri.

Akuutti epäspesifinen ja krooninen ripuli. Ileostomiapotilaat, joilla ulosteiden päivittäinen määrä on liian suuri. 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Imocur 2 mg kapseli, kova 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi kapseli sisältää 2 mg loperamidihydrokloridia. Apuaine: laktoosimonohydraatti 100 mg. Täydellinen apuaineluettelo,

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Soikea, kalvopäällysteinen, jakouurteinen valkoinen tabletti, jossa tunnus SN10.

VALMISTEYHTEENVETO. Soikea, kalvopäällysteinen, jakouurteinen valkoinen tabletti, jossa tunnus SN10. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI STILNOCT 10 mg tabletti, kalvopäällysteinen 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Tsolpideemitartraatti 10 mg/tabletti Apuaine, jonka vaikutus tunnetaan: Laktoosimonohydraatti

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Venlafaxin Krka 37,5 mg depotkapseli, kova Venlafaxin Krka 75 mg depotkapseli, kova Venlafaxin Krka 150 mg depotkapseli, kova 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Ibuprofeeni 400 mg Apuaine, jonka vaikutus tunnetaan: Yksi tabletti sisältää 1,66 mg sakkaroosia.

VALMISTEYHTEENVETO. Ibuprofeeni 400 mg Apuaine, jonka vaikutus tunnetaan: Yksi tabletti sisältää 1,66 mg sakkaroosia. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Ibutabs 400 mg tabletti, kalvopäällysteinen 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Ibuprofeeni 400 mg Apuaine, jonka vaikutus tunnetaan: Yksi tabletti sisältää

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Mobic 15 mg tabletit 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT. Yksi tabletti sisältää 15 mg meloksikaamia.

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Mobic 15 mg tabletit 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT. Yksi tabletti sisältää 15 mg meloksikaamia. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Mobic 15 mg tabletit 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi tabletti sisältää 15 mg meloksikaamia. Apuaine(et): Laktoosi (19,0 mg) Täydellinen apuaineluettelo,

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Livazo 1mg tabletti, kalvopäällysteinen 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Livazo 1mg tabletti, kalvopäällysteinen 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Livazo 1mg tabletti, kalvopäällysteinen VALMISTEYHTEENVETO 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi kalvopäällysteinen tabletti sisältää 1mg:aa pitavastatiinia vastaavan määrän

Lisätiedot