KAAVASELOSTUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KAAVASELOSTUS 19.5.2010"

Transkriptio

1 VIRTAIN KAUPUNKI KILLINKOSKEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KAAVASELOSTUS tekn.tark ja Kirsikka Siik / Jouni Laitinen VIRTAIN KAUPUNKI

2

3 VIRTAIN KAUPUNKI KILLINKOSKEN ASEMAKAA- VAN MUUTOS JA LAAJENNUS KAAVASELOSTUS (tekn.tark ja ) Kuva 1. Näkymä Killinkoskeen. (kannen kuva: Killinkoski ilmakuvassa. Kuvaan on merkattu tarkastelualueen (sininen viiva) ja alustavan kaava-alueen (punainen viiva) rajaukset. 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1. Tunnistetiedot Alueen nimi Kunta Kaupunginosa Killinkosken kylätaajama Virtain kaupunki Killinkoski Suunnittelun kohde korttelit , 514, 515, , , , 577 ja 578, tilat , , , , , , , , , , , , , , 1 Ramboll Finland Oy

4 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , sekä hautausmaa-, liikenne-, katu-, paikoitus-, viher- ja vesialuetta Kaavan nimi Killinkosken asemakaavan muutos ja laajennus Kaavan numero - Kaavalaji/toimenpide Tiedot kaavan laatijasta: Kaavoittaja: Kaavoitushankkeen vetäjä: Konsultti (kaavan laatija): Asemakaavan muutos ja laajennus Virtain kaupunki Ympäristöosasto PL 85 (käyntiosoite Virtaintie 26) VIRRAT p. (03) fax. (03) Kaavoitusarkkitehti Arto Nummijärvi p. (03) gsm Ramboll Finland Oy Pitkänsillankatu KOKKOLA p fax Pakkahuoneenaukio 2 / PL TAMPERE p fax Hankkeen vastuuhenkilöt / Jouni Laitinen kaavan laatijat: p gsm Kirsikka Siik p gsm Vireilletulo ja hyväksymispäivämäärät: Vireilletulo Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Ramboll Finland Oy

5 1.2. Kaava-alueen sijainti ja laajuus Kaavoitettava alue on Virtain kaupungin Killinkosken kylätaajama, joka sijaitsee noin 20 km etäisyydellä Virtain kaupungin keskustasta. Kuva 2. Killinkoski (punainen ympyrä)sijaitsee kantatie 68:n varrella noin puolivälissä matkalla Virroilta Ähtäriin. Lähimmät suuremmat kaupungit ovat Tampere (etäisyys n. 123 km), Jyväskylä (n. 117 km) ja Seinäjoki (n. 82 km). Kuva 3. Asemakaavoitettavan alueen (punainen viiva) ja tarkastelualueen (sininen viiva) rajaukset kartalla. Pelto- ja metsäalueita lukuun ottamatta kaavoitettava alue on ennestään rakennettua taajama-aluetta. Kaava-alueen (punainen rajaus kuvassa 3) ala on reilu 86 hehtaaria. Koko tarkastelualueen ala on noin 165 hehtaaria. Suunnittelun kohteena olevaa aluetta rajaavat lännessä ja etelässä kantatie 68, idässä Vuolteenjärven ja siitä etelään laskevan Killinkosken vesialueet ja pohjoisessa aktiivisessa viljelyskäytössä olevat peltoalueet. Kaava-alueen pituus pohjoisetelä-suunnassa on noin 2 kilometriä ja leveys noin 0,5 kilometriä. 3 Ramboll Finland Oy

6 1.3. Kaavan nimi ja tarkoitus Kaavan nimi on Killinkosken asemakaavan muutos ja laajennus. Asemakaavan muutoksen ensisijaisena tavoitteena on päivittää kylätaajaman vanhentunut asemakaava nykytilannetta ja arvioituja tulevia tarpeita vastaavaksi. Kaupunkikuvallisena ja toiminnallisena tavoitteena on säilyttää alueen kylämäisyys sekä kulttuuri- ja rakennushistorialliset arvot osoittaen samalla rakennuspaikat kylärakennetta täydentävälle uudisrakentamiselle ja suuntaviivat taajaman kehittämiselle Selostuksen sisällysluettelo 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Tunnistetiedot Kaava-alueen sijainti ja laajuus Kaavan nimi ja tarkoitus Selostuksen sisällysluettelo Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Luettelo muusta kaavaa koskevasta materiaalista TIIVISTELMÄ Kaavaprosessin vaiheet Asemakaava Asemakaavan toteuttaminen LÄHTÖKOHDAT Selvitys suunnittelualueen oloista Alueen yleiskuvaus Luonnonympäristö... 9 Maisemakuva... 9 Luonnonolot Pienilmasto Vesistöt ja vesitalous Luonnon monimuotoisuus ja luonnonsuojelu Rakennettu ympäristö Väestön rakenne ja kehitys kaava-alueella Yhdyskuntarakenne Asuminen Palvelut Työpaikat, elinkeinotoiminta Virkistys Liikenne Rakennettu kulttuuriympäristö ja kaupunkikuva Tekninen huolto Erityistoiminnot Ympäristöhäiriöt Sosiaalinen ympäristö Maanomistus Suunnittelutilanne Maakuntakaava Yleiskaava Asemakaava Pohjakartta ja kiinteistöjako Selvitykset ja inventoinnit Rakennuskannan inventointi Arvotusperusteet Arvoluokitus Ramboll Finland Oy

7 Muinaismuistojen ja muistomerkkien inventointi ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET Asemakaavan suunnittelun tarve Suunnittelun käynnistäminen Osallistuminen ja yhteistyö Osalliset Vireilletulo Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt Viranomaisyhteistyö Asemakaavan tavoitteet Lähtökohta-aineiston asettamat tavoitteet Prosessin aikana syntyneet tai muuten tarkentuneet tavoitteet Asemakaavaratkaisun vaihtoehdot ja niiden vaikutukset Vaihtoehtojen rajaaminen Asemakaavaluonnoksen kuvaus Asemakaavaluonnoksen vaikutusten arviointi Kaavaluonnosvaiheen esittely, kuuleminen ja kommentit ja mielipiteiden huomioon ottaminen Viranomais- ja muut pyydetyt lausunnot Osallismielipiteet Kaavaehdotusvaiheen kuuleminen ja mielipiteiden huomioon ottaminen Viranomais- ja muut pyydetyt lausunnot Muistutukset Valtuuston ja kaupunginhallituksen edellyttämät muutokset kaavaan, muutetun kaavaehdotuksen nähtävilläolo, kuuleminen ja mielipiteiden huomioon ottaminen Suunnitteluvaiheiden käsittelyt ja päätökset ASEMAKAAVAN KUVAUS Kaavan rakenne Rakentamisen määrä ja mitoitus Suojeltavat rakennukset ja alueet Suojelumääräykset Palvelut Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteutuminen Aluevaraukset Korttelialueet Muut alueet Kaavan vaikutukset Vaikutukset elinoloihin ja elinympäristöön Vaikutukset maa- ja kallioperään, veteen, ilmaan ja ilmastoon Vaikutukset kasvi- ja eläinlajeihin, luonnon monimuotoisuuteen ja luonnonvaroihin Vaikutukset alue- ja yhdyskuntarakenteeseen, yhdyskunta- ja energiatalouteen sekä liikenteeseen Vaikutukset kaupunkikuvaan, maisemaan, kulttuuriperintöön ja rakennettuun ympäristöön Muut vaikutukset Ympäristön häiriötekijät Kaavamerkinnät ja määräykset Nimistö ASEMAKAAVAN TOTEUTUS Ramboll Finland Oy

8 1.5. Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Selostuksen liitekartat ja havainnemateriaali: Liite 1 Liite 2 Liite 3 Kaavaluonnos, pienennös kokoon A3 Kaavaluonnoksen tasohavainnekuva, pienennös kokoon A3 Muutettava asemakaava, pienennös kokoon A3 Erillinen suurikokoinen karttamateriaali: Asemakaavakartta määräyksineen 1:2000 Tasohavainnekuva suunnittelualueesta 1: Luettelo muusta kaavaa koskevasta materiaalista Muu hankkeeseen liittyen tuotettu materiaali (ei liitteenä): Maanomistajakysely (kyselylomake ja yhteenvetoraportti saaduista vastauksista) Hankkeen osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kaavahankkeeseen liittyvät palaveri- ja kokousmuistiot Yleisötilaisuuksien ( ja ) muistiot Viranomaisneuvottelun muistio Prosessin kuluessa vastaanotetut lausunnot ja mielipiteet vastineineen Virrat - Killinkoski. Asemakaavan muutos- ja laajennusalueen muinaisjäännösinventointi Mikroliitti Oy / Hannu Poutiainen, Tapani Rostedt ja Timo Jussila, 2009; inventointiraportin täydennys , Timo Jussila Vastineet Hankkeessa hyödynnetty pohjatieto- ja taustamateriaali: Kaupungin pohjakartta (tarkistettu 2009, dwg-piirustus ) Kaupungin opaskartta Kaupungin vesi- ja viemärikartta Kaavakartat ja maankäyttösuunnitelmat: o Pirkanmaan 1. maakuntakaava (valtioneuvosto ), o Killinkosken osayleiskaavaluonnos, rakennemalli A (v. 1995) o o Killinkoski, maankäyttöluonnoksen pienennös (ei päiväystä) Killinkoski, rakennuskaava 1:2000 osalle Toisveden kylää Virtain kunnassa (Hämeen lääninhallitus ) Muu kartta- ja piirustusaineisto: o Havainnepiirroksia taajaman keskusta-alueesta (ei päiväystä) o Killinkosken tehtaan tilojen kiertoviljelyskartta (v. 1924) o Situationsplan över Killinkorken Tehdasten OsakeYhtiö Fabriksåmråde (Birger Federley, ) o Oy P.G.Holm Ab:n asemapiirroksia Vuolle & Nauhala ("RS", ; kompletterad , , ) Nauhala, Autionaho & Päivölä (Roley Sandström, ) Metsärinne, Kanala, Vuorela, Metsäranta& Välimäki (Roley Sandström ) Maanomistustiedot 6 Ramboll Finland Oy

9 Ympäristöministeriön internetsivut mm. kuvaus Ähtärin reitin kulttuurimaisemista ja vesistöistä. Killinkosken kylätaajaman rakennetun ympäristön selvitus Arkinor Oy / Outi Palttala, Riikka Söyrinki ja Marjaana Lepänjuuri: Killinkosken Wanhan tehtaan ranta, Virrat Hoito- ja käyttösuunnitelma v ; Ympäristöyrittäjyys kannattavaksi Pirkanmaalla hanke. Raporttiluonnos TIIVISTELMÄ 2.1. Kaavaprosessin vaiheet Hankkeen suunnittelun aloituskokous pidettiin Ennen kaavahankkeen vireilletuloa tehtiin alueen maanomistajille kirjallinen kysely, jolla kartoitettiin näkemyksiä alueen nykytilasta ja tavoitteista alueen kehittämiseksi. Asemakaavahanke tuli virallisesti vireille osallistumis- ja arviointisuunnitelman kuulutuksella huhtikuussa Hanketta esiteltiin osallisille Killinkoskella pidetyssä yleisötilaisuudessa. Kaavaan liittyvät perusselvitykset laadittiin kevään ja alkukesän 2009 aikana. Asemakaavan vireilletulosta, OAS:n, kaavaluonnoksen ja kaavaehdotuksen nähtävilläoloista sekä yleisötilaisuuksista kuulutettiin Suomenselän Sanomissa, kaupungin virallisella ilmoitustaululla osoitteessa Virtaintie 26 sekä kaupungin kotisivuilla Näiden virallisten tiedotuskanavien lisäksi hankkeesta ja sen etenemisestä tiedotettiin Killinkosken kyläyhdistys ry:n kotisivulla Valmisteluvaiheessa ( ) pidettiin viranomaisneuvottelu. Hankkeen etenemistä ja luonnoksia esiteltiin kyläyhdistyksen edustajille myös epävirallisemmin kaavoitusprosessin kuluessa. Kaavaehdotus oli nähtävillä kesällä Kaavaprosessi viivästyi huomattavasti Pirkanmaan ELY-keskuksen ja Pirkanmaan maakuntamuseon lausuntojen viivästymisestä johtuen. Saatujen muistutusten ja lausuntojen perusteella selostuksen rakennusperintöön ja muinaismuistoihin liittyvien kohtien kuvauksia tarkennettiin ja kaavakarttaan tehtiin muutamia vähäisiä teknisiä tarkistuksia joulukuussa Kaupunginhallituksen päätöksestä kaavaan tehtiin vielä tekniset tarkistukset, joilla hautausmaan ja uimarannan välisen osuuden kevyen liikenteen väylät poistettiin kaavasta ja Rajalankujan katualueen rajaa tarkistettiin. Virtain kaupunginvaltuusto käsitteli kaupunginhallituksen esitystä Killinkosken asemakaavan muutoksen ja laajennuksen hyväksymisestä. Valtuuston päätöksellä asia jäi pöydälle ja kaavaehdotus sovittiin käsiteltäväksi seminaarissa, jossa käsiteltäisiin myös rakennusjärjestysehdotusta. Valtuustoseminaarissa käydyn keskustelun pohjalta kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 2.5. peruuttaa valtuustolle tekemänsä esityksen kaavaehdotuksen hyväksymisestä ja palauttaa kaavaehdotuksen ympäristölautakunnalle valmisteluun. Muutettu, päivätty kaavaehdotus ELY-keskuksen ennakkokommenteissaan edellyttämän vapaa-alueiden riittävyyden yleiskaavallisen tason tarkastelulla täydennettynä asetettiin uudelleen nähtäville ja lausunnoille ympäristölautakunnan päätöksellä Kaupunginhallituksen edellyttämänä teknisenä tarkistuksena ( ) tarkistettiin kaavaa vielä siten, että MU alue muutettiin M-alueeksi. Toisena teknisenä tarkistuksena ( ) lisättiin kaavaan KTY-kortteliin vanhan ja uuden rakennuksen välisen yhdyskäytävän rakentamisen mahdollistava merkintä. 7 Ramboll Finland Oy

10 2.2. Asemakaava Asemakaavalla säilytetään ja tärkeimmiltä osin suojellaan Killinkosken työväenasuntovaltaisen kylätaajaman vanha rakennuskanta ja täydennetään sitä taajaman mittakaava, rakeisuus, työväen- ja teollisuushistoriaan liittyvät ominaispiirteet ja arvokas kyläkuvallinen miljöö säilyttäen. Kaavassa huomioidaan myös alueelta löytyneet muinaismuistot. Erillispientaloille varattujen asuinkorttelien (AO) lisäksi alueelle osoitetaan korttelialueet rivija kerrostaloille (AR, AK), asuin-, liike- ja toimistorakennuksille mahdollisine julkisine toimintoineen (ALY), julkisille toiminnoille (kirkko YK, koulu ja päiväkoti YO, kulttuuritoiminta YY, YL), liike- ja toimitiloille (K, KTY), teollisuus- ja varastorakennuksille (TY), lomarakentamiselle (RA), hautausmaalle (EH), suojaviher-, puisto-, virkistys- ja uimaranta-alueille (EV, VL, VP, VV), venevalkamalle (LV), mastolle ja muille yhdyskuntahuoltoa palveleville toiminnoille (EMT, ET), maa- ja metsätalousalueille (M, MA, MU), muinaismuistoille (SM) sekä vesi- (W) ja katualueille. Alueen korttelien ja tonttien rajoja, tonteille kulkua sekä rakentamisen tehokkuutta tarkistetaan Asemakaavan toteuttaminen Asemakaava on valmis toteutettavaksi heti kun se on virallisesti vahvistettu. Kaava-alue on pääosin aiemmin rakentunutta ja nykytilannetta vastaavaksi päivitetty kaava siten pääosaltaan jo toteutunut. Toteutumattomilta osin kaavan toteutumisen ajankohta riippuu rakennuspaikkojen kysynnästä alueella. 3. LÄHTÖKOHDAT 3.1. Selvitys suunnittelualueen oloista Alueen yleiskuvaus Suunnittelualue on vesi- ja viheralueiden ympäröimä pienimittakaavainen kylätaajama. Kaavoitettava alue on lähes kokonaisuudessaan ennestään rakentunutta aluetta. Taajamassa on noin 300 taloutta. Pysyvän asutuksen lisäksi suunnittelualueella on jonkin verran lomaasutusta. Alueen rakennuskanta on vaihtelevan ikäistä, pääpainon ollessa kuitenkin vanhemmassa rakennuskannassa. Alueen merkittävin työnantaja on Inka Oy, joka työllistää n. 85 henkilöä. Muita työllistäjiä ovat mm. julkinen sektori (koulu, päiväkoti, kirjasto, terveydenhoitaja- ja neuvolapalvelut), seurakunta (kirkko, hautausmaa), Suomen Lähikauppa Oy (Siwa), Osuuspankki sekä paikalliset yksityisyrittäjät. Alue rakentuu yhden pääkadun, kyläraittina toimivan Inkantien varaan ja ympärille. Koulua lukuun ottamatta alueella ovat palvelut ja pääosa työpaikoista sijaitsevat tämän pääkadun varrella. Inkantien varrella, etenkin eteläosassa on jonkin verran myös asumista. Suurin osa asuintonteista levittäytyy kuitenkin Inkantien molemmin puolin pienempien tonttikatujen varsille. 8 Ramboll Finland Oy

11 Kuva 4. Inkantien raittinäkymä Nauhatien risteyksestä etelään helmikuussa Kylän nykyisen toiminnallisen painopisteen muodostavat kaksi liikerakennusta sijaitsevat raitin puolivälin paikkeilla asumisen pääpainon jäädessä kuitenkin tämän pisteen eteläpuolelle Luonnonympäristö Maisemakuva Vuolteenjärvi ja Killinkoski rantoineen sekä näiden ympärillä avautuvat pellot ovat Killinkosken merkittävimmät maisematekijät. Nauhatehtaan toiminnot eivät ole tarvinneet näkymiä sen paremmin kuin yhteyksiä rantamaisemaan, mutta asukkaille maisemat ovat merkittävä arvo. Suunnittelualue kuuluu Ähtärin reitin valtakunnallisesti arvokkaaseen kulttuurimaisemaalueeseen (MAO040050). Alueen laaksot ovat pienialaisia, mutta pääsääntöisesti rakentamattomina säilyneitä kylän viheraluerakenteen jäsentäjiä. Laaksojen tulisi edelleenkin toimia avoimina, näkymiä kokoavina viljely- tai vapaa-ajanalueina, perinteisinä maiseman hahmotustekijöinä sekä kulkuyhteyksien turvaajina. Niiden säilyminen avoimina viljelysalueilla vaatii jatkuvaa ihmisen panostusta. Ilman sitä ne metsittyvät aikaa myöden reheviksi lehdoiksi. Ravinteikkaat, lehtokasvillisuutta kasvavat metsät ja lehdot edelleen kuusettuvat täysin umpeen, joka ei ole pääsääntöinen tavoite luonnon eikä virkistyksen kannalta. Selänteet ovat voimakkaimmin rakentamisen piiriin otettuja maisemarakenteen osia. Loivapiirteisten kumpareiden rinteet soveltuvat hyvin rakentamiseen. Jäljellä olevat rakentamattomina säilyneet selänteet ovat arvokkaita virkistysalueita ja toimivat metsäisinä ja sulkevina suoja-alueina, myös metsätalouskäytössä. Mahdollisia metsähakkuita lukuun ottamatta alueella ei ole nähtävissä maiseman muutokseen johtavia tekijöitä tai kehitysnäkymiä. 9 Ramboll Finland Oy

12 Kuvat 5-6. Killinkosken rantamaisemia (Vuolteenjärvi, kevät 2009). 10 Ramboll Finland Oy

13 Kuvat 7-8. Killinkosken peltomaisemia (kevät 2009). 11 Ramboll Finland Oy

14 Kuva 9. Kuusikko sulkee näkymiä, mutta suojaa metsän asukkeja. ALLA: Maisema-analyysikartan (kuva 10) merkintöjen selitykset 12 Ramboll Finland Oy

15 Kuva 10. Maisema-analyysi (Merkintöjen selitykset edellisellä sivulla. Huom! rakennusten arvotus analyysivaiheessa vielä alustava, täydennetty kaavaan erillisen rakennusinventoinnin pohjalta.) 13 Ramboll Finland Oy

16 Kuva 11. Maastonmuodot ja korkeudet tarkastelualueella. Luonnonolot Pinnanmuodostus Alueen pinnanmuodostuksen pääpiirteet on esitetty kuvassa 11. Maasto on rakennetun taajaman osalla suhteellisen tasaista laskien kohti vesialueita. Inkantie laskee hieman Nauhatehtaan kohdalle nousten jälleen kohti pohjoista edetessä. Tarkastelualueen korkein kohta alueen pohjoisosassa varsinaisen kaava-alueen pohjoispuolella nousee +142 metriä merenpinnasta. Tarkastelualueen alin piste Kantatie 68:n varressa on tasolla +114 m merenpin- 14 Ramboll Finland Oy

17 nasta. Vuolteenjärven keskimääräinen pinnankorkeus on 130,6 ja Metterinjärven 107,5 metriä merenpinnasta. Järvien välillä on siis reilun 23 metrin korkeusero. Maaperä ja rakennettavuus Tarkastelualueen maaperä on pääosin moreenia, kirkon länsipuolella ja kantatien varressa on jonkin verran myös maanpintaan asti nousevaa kalliota. Alueen pohjoisosan peltoalueet ovat hiesua ja osin hiesumoreenia. Kuva 12. Ote Geologian tutkimuskeskuksen maaperäkartta-aineistosta Killinkosken kohdalta. Vaaleanpunervalla värisävyllä ja kirjaimilla Mr merkatuilla alueilla maaperä on moreenia. Tummemman vaaleanpunaisilla alueilla (Ka) maaperä on kalliota, vaaleansinisillä (Hs, Hs/Mr) hiesua tai hiesun ja moreenin sekoitusta. Luontotyyppikartoituksen (suullinen tieto, Petri Hertteli, Ramboll Oy, 2009) perusteella nauhatehtaan länsi- ja lounaispuolinen metsäinen laakso näyttäisi maaperäkartasta (kuva 12) poiketen olevan ainakin osin maaperältään moreenia hienojakoisempaa ja hikevämpää maaainesta. Havaintoa ei kuitenkaan ole kaavoituksen yhteydessä tarkistettu maaperän kairauksin. 15 Ramboll Finland Oy

18 Edellä mainittuja hienompiaineksisia pelto- ja metsäalueita lukuun ottamatta alueen rakennettavuus on hyvä. Kasvillisuus Killinkoski sijoittuu Suomen kasvimaantieteellisessä aluejaossa eteläboreaalisen Järvi-Suomen alueen sekä keskiboreaalisen Pohjanmaan alueen rajavyöhykkeelle (kasvitieteellisen aluejaon alueet 2b ja 3a). Metsäkasvillisuusaluejaossa eteläboreaalisella havumetsävyöhykkeellä vallitsevat yleisesti tuoreet kankaat. Suunnittelualueen kasviston luonteeseen vaikuttaa maaperän lisäksi paikoin myös pienilmasto. Alueen lajisto on perinteisten maankäyttömuotojen seurauksena välillä rikastunut suhteessa alkuperäisten luontotyyppien lajistoon, mutta perinteisen maankäytön lakattua taantunut jälleen. Ranta- ja vesikasvillisuutta esiintyy järvien, purojen sekä ojien ympäristössä. Vesikasvillisuudessa ovat yleisiä mm. järviruoko, kurjenjalka ja ulpukka sekä sarat. Puro- ja jokivartta reunustaa vaihtelevan levyinen rehevä kausikostea vyöhyke, joka on leveimmillään mutkaisilla osuuksilla. Leveimpiin uomiin on syntynyt pienialaisia luhtia tai reheviä tulvalehtoja. Rantavyöhyke on lehtipuu- ja pensasvaltaista. Aluskasvillisuus koostuu runsaasta ruoho- ja heinälajistosta. Suunnittelualueelta tavataan tuoretta kangasta ja lehtomaisia metsätyyppejä, joissa mänty tai kuusi esiintyy valtapuuna, mutta myös kuivahkoja puolukkatyypin männiköitä. Hoitamattomammat metsäkuviot ovat sekapuustoisia ja kuusivaltaisia. Metsät ovat pääsääntöisesti varttuvia taimikoita tai varttuneita kasvatusmetsiköitä. Tavanomaisen puulajiston lisäksi metsäalueita rikastuttavat siperianlehtikuuset, siperianpihdat ja sembramännyt. Kenttäkerros koostuu runsaasta varvustosta. Runsaimmin esiintyy mustikkaa, puolukkaa, ruohoista oravanmarjaa, käenkaalia ja metsäimarretta. Kuva 13. Valkovuokon ilmentävä keväinen puronvarsilehto. Lehdot ovat kuusta kasvavia käenkaali-oravanmarja-tyypin variaatioita tai entisille laidunmaille syntyneitä reheviä haavikoita. Ravinteisimmilla paikoilla pohjakerroksessa kasvaa 16 Ramboll Finland Oy

19 oravanmarjan ja käenkaalin lisäksi mm. karhunputkea, lehtovirmajuurta, sudenmarjaa, ojakellukkaa, hiirenporrasta sekä valko-, sini- ja keltavuokkoa. Pensaskerros on rehevimpiä kankaita lukuun ottamatta vaatimaton, koostuen pääasiassa puuston taimistosta. Lehtomaisilla kankailla ja lehdoissa pensaisto koostuu pääasiassa nuoresta lehtipuustosta, etenkin tuomesta, mutta myös vadelmasta. Seassa kasvaa mm. punaherukkaa. Eläimistö Linnustollisesti arvokkaiden kohteiden arvottaminen perustuu alueen liito-orava- ja maastotarkasteluiden yhteydessä suoritettuun katselmukseen Linnustoa tarkasteltiin harvalukuisiin ja uhanalaisiin lajeihin painottuen. Palokärkeä ja tiltalttia lukuun ottamatta alueella ei havaittu merkittävää lintulajistoa. Palokärki on lintudirektiivin liitteen I laji ja tiltaltti luokiteltu kansallisesti uhanalaiseksi (VU). Linnustolle arvokkaimpia alueita ovat edellä kasvillisuudenkin kannalta merkittävimpinä mainitut rehevät lehtoalueet, joki- ja purovarret sekä rantametsät. Alueella esiintyy muutoin kulttuurivaikutteisille metsä- ja maatalousalueille tyypillistä eläinlajistoa. Liito-oravasta ja saukosta on kerrottu jäljempänä kohdan Uhanalaiset eläimet yhteydessä. Luonnon muistomerkit ja maiseman historialliset ominaispiirteet Kuva 14. Suunnittelualueella Killinkoskentien varressa sijaitsee luonnonmuistomerkkinä rauhoitettu suuri kuusi. Peltomaisema on rakenteellisesti muuttunut ojien ja pientareiden kadotessa, mutta pellot sijaitsevat niillä historiallisilla paikoillaan, joilla maaperä on viljeltäväksi soveltunut. 17 Ramboll Finland Oy

20 Metsätalous muuttaa alueiden ilmettä ihmisiän aikana merkittävästi. Metsätalouden aiheuttamilla muutoksilla on merkitystä myös alueiden sosiaaliseen käyttöön. Killinkoskella taajaman säilyminen vehreänä ja metsäisenä on aikojen saatossa pehmentänyt maankäytön muutoksissa aiheutuvia seurauksia. Alueelta inventoidut arvokkaat luonto- ja maisemakohteet ilmentävät osaltaan alueen historiaa. Maiseman kannalta merkittävimpien alueiden käyttötarkoitusten pysyvyys ja niitä ylläpitävä hoito, etenkin peltoalueiden aktiivinen käyttö, edesauttaa maiseman ominaispiirteiden säilymistä. Pienilmasto Entisen kehruutehtaan länsipuolinen metsäalue on pääasiassa järeää ja varjoista kuusikkoa, osittain entisille pelloille syntynyttä rehevää lehtomaista kasvillisuutta. Maanpinta laskee Inkantieltä Killinkoskentielle noin 10 metriä 200 metrin matkalta. Puron sekä kehruutehtaan vanhan voimalaitoskanavan uurtamat uomat tekevät rinteen pienilmastosta vaihtelevan ja kasvillisuudesta rehevän etenkin notkelmissa ja valoisimmissa metsänosissa. Vesistöt ja vesitalous Killinkosken taajama rajoittuu idässä Vuolteenjärveen, josta Killinkoski laskee etelään ja Saukko-oja haarautuu kaakkoon. Alueen länsipuolella sijaitsee alueen toinen järvi, Metterinjärvi. Järvien välille vanhan Nauhatehtaan eteläpuolelle ja nykyisen uimarannan pohjoispuolelle on kaivettu tunneli alkujaan massatehtaan ja sittemmin sähköenergiatuotannon vesivoimatarpeisiin. Laajemmin tarkastellen alue kuuluu Ähtärin vesistöön, jonka ytimenä ovat Perännejärvi sekä sitä pienemmät Vähä-Peränne ja Pusaanjärvi, joiden vedet laskevat Pakarinjokea pitkin Vehkajärveen ja siitä edelleen Killinkosken kautta Metterinjärveen. Vedet päätyvät Kokemäenjoen vesistöön. Aikaisemin Ähtärin vesistö laski suoraan Pohjanlahteen, mutta maan kohoaminen mutti laskusuuntaa lukujen välisenä aikana. Vesistöalueen suot on suurimmaksi osin ojitettu, millä luonnollisesti on oma vaikutuksensa alueen vesitalouteen. Asemakaavatason tarkastelussa alueen vesitalouden kannalta merkittävässä asemassa ovat maan pinnalla virtaavat hulevedet, jotka huuhtovat mukaansa katu- ja piha-alueiden epäpuhtaudet. Hulevedet kerääntyvät maaston painanne- ja laaksoalueille ja rakennetun ympäristön ojiin, joita pitkin ne virtaavat edelleen ympäröiviin vesistöihin niiltä osin kuin maaperä ei kykene niitä imemään. Hulevesien maaperään imeytymisen mahdollistamiseksi myös rakennettuun ympäristöön tulee jättää riittävässä määrin pinnoittamattomia maa-alueita. Luonnon monimuotoisuus ja luonnonsuojelu Luonnonympäristön erityispiirteet Suunnittelualueen luonnonympäristön maastotarkasteluissa keskityttiin lähinnä kartta- ja Ilmakuvatarkastelun kohteilla sijaitseviin luonnonsuojelulain 29, 46, 47 ja 49, Vesilain 15a, 17a, Metsälain 10, Maankäyttö- ja rakennuslain 1, 24 28, 43.2 sekä muutoin luonnon monimuotoisuuden kannalta merkittävien esiintymien, kuten Metso-ohjelman tai metsäsertifioinnin inventointeihin. Lisäksi huomioitiin Muinaismuistolain 2, Ulkoilulain 10 mukaiset kohteet. Arvokkaimpien luontokohteiden sijainti kartalla ilmenee kuvasta Ramboll Finland Oy

21 Kuva 15. Tarkastelualueen pintavedet korkeuskäyräkartalla. Ruskea rasteri osoittaa vedenjakajina toimivat lakialueet, sininen rasteri laaksoalueet, joita kohti maanpinnan hulevedet luonnollisesti valuvat ja sinisin ohuemmin viivoin on osoitettu alueelle, lähinnä katujen varsille rakennetut ojat, jotka käytännössä keräävät rakennetun alueen hulevedet siltä osin, kun ne eivät pääse imeytymään maahan. Osin pohjakartan alalta ulos rajautuvat Vuolteenjärvi ja Metterinjärvi näkyvät kuvassa tummansinisinä. 19 Ramboll Finland Oy

22 Suunnittelualueen arvokkaimpia luontokohteita ovat vanhimmat, vuosikymmeniä hakkuitta säilyneet luonnonmukaiset tai lähes luonnonmukaiset metsäalueet nauhatehtaan länsipuolella ja kirkon lounaispuolella. Mainitut kohteet eivät kuulu metsälain tai luonnonsuojelulain luontotyyppeihin, mutta ovat mm. Metso-ohjelman, sertifiointikriteerien ja yleisesti luonnon monimuotoisuuden kannalta arvokkaita ja säilytettäviä kohteita. Nauhatehtaan länsipuolisessa metsässä mutkitteleva puro on paikoin luonnontilainen. Metsikön eteläosassa voimalaitostunnelin eteläpuolella sekä Ollinkujan molemmin puolin esiintyy kulttuurivaikutteista rehevää lehtoa, jossa kasvaa alueellisesti uhanalaisia kasveja. Soininjoki Killinkoskella vaikuttaa perkaamattomalta ja luonnonmukaiselta. Puroympäristö on metsälain 10 elinympäristö ja luonnontilaisilta osiltaan myös vesilain 17a arvokas kohde. Pylkkäänkylän ympäristössä esiintyy monimuotoisuuden kannalta merkittäviä pienialaisia kohteita, kuten koulun eteläpuolinen lehtomainen puistometsä ja pohjoispuolisen ojan varren koivikko. Urheilukentän itäpuolella on monimuotoista sekametsää sekä Käpyläntien varressa vanhoja petäjiä. Keskustan ja uimarannan välinen entinen laidun on maisemallisesti merkittävää koivikkoa. Em. kohteilla on lähinnä maisemaekologista merkitystä ja toimivat lisäksi mm. ekologisina askelkivinä eliölajeille suunnittelualueella. Uhanalaiset kasvit Alueellisesti uhanalaista (RT) lajeista maastotarkasteluissa havaittiin nauhatehtaan lounaispuolisella metsäalueella sinivuokkoa (Hepatica nobilis) ja keltavuokkoa (Anemone ranunculoides). Kaikki vuokot viihtyvät savipitoisessa rehevässä maassa. Lehtomaisissa metsissä alueella kasvoi yleisesti myös valkovuokkoa, joka ei ole uhanalainen laji. Kuva 16. Rehevimmät lehtokohteet tarjoavat keväistä vuokkoloistoa. 20 Ramboll Finland Oy

23 Kuva 17. Liito-oravan papanoita kaarnalla ja karikkeella. Uhanalaiset eläimet Uhanalaisiksi tai vaarantuneiksi luokitelluista eläimistä alueella esiintyvät liito-orava ja saukko. Liito-orava kuuluu EY:n luontodirektiivin liitteen IV lajeihin ja on suojeltu luonnonsuojelulain 46 ja 49 nojalla. Luonnonsuojelulain 49 :n nojalla luontodirektiivin liitteessä IV(a) mainittujen eläinlajien lisääntymis- ja levähdyspaikkojen hävittäminen ja heikentäminen on kiellettyä. Kyseiset lajit ovat ns. tiukan suojelujärjestelmän lajeja. Suomessa esiintyvät lajit on lueteltu luonnonsuojeluasetuksen liitteessä 5. Kielto koskee kaikkia lisääntymis- ja levähdyspaikkoja ilman, että niistä olisi erikseen tehty päätöstä. Alueellinen ympäristökeskus voi myöntää kieltoon poikkeuksen vain tiukasti määritellyillä perusteilla, jotka ilmenevät luontodirektiivin (1) artiklasta. Kansallisessa uhanalaisluokituksessa liito-orava on luokiteltu vaarantuneeksi (VU). Liitooravan pahin uhka on metsätalouden aiheuttama metsien ikärakenteen muutokset, kuten vanhojen metsien, kookkaiden pesä- ja ruokailupuiden, kuloalueiden ja muiden luontaisen sukkession alku- ja päätevaiheiden väheneminen. Suunnittelualueella esiintyvä liito-oravakanta on elinvoimainen ja liikkuu Soininjokivarren kuusikoissa Vuolteenjärven rantametsiä pitkin nauhatehtaan luoteispuoliseen haavikkoon. Nauhatehtaan ja puhdistamon välinen kuusikko- ja lehtoalue (noin 6 ha) on lajin lisääntymisympäristö. Lajin kannalta merkittäviä ruokailu- ja levähdysalueita ovat Killinkoskea reunustavat kuusikot sekä edellä mainittu nauhatehtaan luoteispuolinen kulttuurivaikutteinen haavikko. Papanahavaintoja kertyi jokivarresta seitsemästä paikasta. Killinkoskentien (kantatien) länsipuoleisia alueita ei tutkittu. Saukko lukeutuu niin ikään luontodirektiivin IV-liitteen EU:n tärkeinä pitämiin eläin- ja kasvilajeihin, jotka edellyttävät tiukkaa suojelua. Saukkoa koskevat samat säädökset kuin liitooravaakin. Kansallisessa uhanalaisluokituksessa saukko on luokiteltu silmälläpidettäväksi (NT). 21 Ramboll Finland Oy

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1(7) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVAN MUUTOS...2 1.3 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

KAAVASELOSTUS 19.5.2010

KAAVASELOSTUS 19.5.2010 VIRTAIN KAUPUNKI KILLINKOSKEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KAAVASELOSTUS 19.5.2010 tekn.tark. 8.8.2011, 31.10.2011, lisäys 9.12.2011 Kirsikka Siik / Jouni Laitinen VIRTAIN KAUPUNKI VIRTAIN KAUPUNKI

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS NS. MAJARAN PELLOLLE

ASEMAKAAVAN MUUTOS NS. MAJARAN PELLOLLE PÄLKÄNE, KUNTAKESKUS ASEMAKAAVAN MUUTOS NS. MAJARAN PELLOLLE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 10.2.2011 YHTEYSTIEDOT Pälkäneen kunta Osoite: Keskustie 1, 36600 Pälkäne Puh: 03-57911, fax 03 536 1050

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1(10) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVAN MUUTOS...2 1.3 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Ajantasakaava Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Ajantasakaava Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVA...2 1.3 ASEMAKAAVAN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN OLOISTA...2 2.1.1

Lisätiedot

AATILAN RANTA-ASEMAKAAVA

AATILAN RANTA-ASEMAKAAVA PÄLKÄNEEN KUNTA AATILAN RANTA-ASEMAKAAVA KOSKEE OSAA KIINTEISTÖSTÄ AATILA 635-421-12-32/2 JA KIINTEISTÖÄ RANTALÄHDE 635-421-12-35 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 09.09.2014 OSALLISTUMIS-JA ARVIOINTI-

Lisätiedot

Ranta-asemakaavan muutos koskee osaa Sulkavan kunnan Ruokoniemen kylän tilasta 2:49.

Ranta-asemakaavan muutos koskee osaa Sulkavan kunnan Ruokoniemen kylän tilasta 2:49. SULKAVAN KUNTA RANTA-SASTAVIN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus 26.11.2013 Ranta-asemakaavan muutos koskee osaa Sulkavan kunnan Ruokoniemen kylän tilasta 2:49. Ranta-asemakaavan muutoksella muodostuu

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA LEVIN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 JA 6 SEKÄ KORTTELIN 35 TONTIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS. Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA

KITTILÄN KUNTA LEVIN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 JA 6 SEKÄ KORTTELIN 35 TONTIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS. Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA Asiakirjatyyppi KAAVASELOSTUS, KAAVAEHDOTUSVAIHE Päivämäärä 28.03.2014 / 04.08.2014 Hyväksymispäivämäärä ja -pykälä 25.8.2014 31 Kaavatunnus 261V250814A 31 KITTILÄN KUNTA LEVIN

Lisätiedot

NIINNIEMEN ASEMAKAAVA

NIINNIEMEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS 18.3.2008 JOUTSAN KUNTA NIINNIEMEN ASEMAKAAVA Luonnos 18.3.2008 Korttelit 1-7 sekä niihin liittyvät lähivirkistys-, liikenne-, katu- ja vesialueet i 1 TIIVISTELMÄ 2 1.1 Kaavaprosessin vaiheet

Lisätiedot

Ventelän kaupunginosan korttelien 98-90 ja 92-93 asemakaavan muutoksen selostus

Ventelän kaupunginosan korttelien 98-90 ja 92-93 asemakaavan muutoksen selostus Ventelän kaupunginosan korttelien 98-90 ja 92-93 asemakaavan muutoksen selostus S I S Ä L L Y S L U E T T E L O 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1 1.1 Tunnistetiedot 1 1.2 Kaava-alueen sijainti 1 1.3 Kaavan

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKI VALIONPUISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS, ROTKOLA KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 29.5.2015 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT..

ÄÄNEKOSKI VALIONPUISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS, ROTKOLA KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 29.5.2015 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT.. ÄÄNEKOSKI VALIONPUISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS, ROTKOLA KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 29.5.2015 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT.. ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 29. PÄIVÄNÄ TOUKOKUUTA 2015 PÄIVÄTTYÄ

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 7 RAUHALA ANTINKYLÄ, KORTTELI 786 JA OSA KORTTELIA 717 (RAUHALANAUKIO)

ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 7 RAUHALA ANTINKYLÄ, KORTTELI 786 JA OSA KORTTELIA 717 (RAUHALANAUKIO) L O V I I S A 9.9.2014 ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 7 RAUHALA ANTINKYLÄ, KORTTELI 786 JA OSA KORTTELIA 717 (RAUHALANAUKIO) KAAVASELOSTUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Alue: RAUHALANAUKIO,

Lisätiedot

KALLIOMÄEN RANTA-ASEMAKAAVA

KALLIOMÄEN RANTA-ASEMAKAAVA PÄLKÄNEEN KUNTA KALLIOMÄEN RANTA-ASEMAKAAVA KOSKEE KIINTEISTÖÄ KALLIOMÄKI 635-432-3-108 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 02.10.2015 OSALLISTUMIS-JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA JA SEN TARKOITUS Osallistumis-

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS

SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS 1 SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN KUMOAMINEN OSALLE TILASTA 740-577-2-3 Arkkitehtitoimisto Keijo Tolppa 12.6.2015

Lisätiedot

Ilmajoen kunnan kaavoitustoimi Ilkantie 17 PL 20, 60801 Ilmajoki. Kaavoitusarkkitehti Kaisa Sippola puh. 044 4191 334

Ilmajoen kunnan kaavoitustoimi Ilkantie 17 PL 20, 60801 Ilmajoki. Kaavoitusarkkitehti Kaisa Sippola puh. 044 4191 334 Ilmajoki Asemakaavan muutos ja kumoaminen 2014 Antila-Paalutien alue Kaavaselostus 1 Perus- ja tunnistetiedot 1.1 Tunnistetiedot Kunta: Kunnanosa: Alue: Korttelit: Kaava: Ilmajoki Siltalan kunnanosa Antila-Paalutien

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI KANKAANPÄÄN KAUPUNKI Kankaanpään kaupungin Venesjärven kylän tiloja Liisanniemi 214-423- 3-141 ja Etelärinne 214-423-3-145 koskeva ranta-asemakaava. VENESJÄRVEN MARJAKEITAAN RANTA-ASEMAKAAVA 2 YMPÄRISTÖKESKUS

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA LAUKON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS

VESILAHDEN KUNTA LAUKON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS VESILAHDEN KUNTA LAUKON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIT 1RA, 2RA, 3RA, 4RA, 7RA, 8RA ja 12RA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 9.4.2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JA SEN TARKOITUS Osallistumis-

Lisätiedot

LAPINNIEMI-VESIURHEILUALUETTA, TILAUSSAUNAN RAKENTAMINEN. KARTTA NO 8176. Kaava-alueen sijainti ja luonne. Kaavaprosessin vaiheet

LAPINNIEMI-VESIURHEILUALUETTA, TILAUSSAUNAN RAKENTAMINEN. KARTTA NO 8176. Kaava-alueen sijainti ja luonne. Kaavaprosessin vaiheet LAPINNIEMI-VESIURHEILUALUETTA, TILAUSSAUNAN RAKENTAMINEN. KARTTA NO 8176. Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 13. päivänä helmikuuta 2009 päivättyä asemakaavakarttaa nro 8176. Asian hyväksyminen

Lisätiedot

LAVIAN KARHIJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kylän Haunia tila: Peltomäki 413-403-7-171 LUONNOSVAIHE 20.10.

LAVIAN KARHIJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kylän Haunia tila: Peltomäki 413-403-7-171 LUONNOSVAIHE 20.10. LAVIAN KUNTA LAVIAN KARHIJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Kylän Haunia tila: Peltomäki 413-403-7-171 LUONNOSVAIHE 20.10.2014 Ilmari Mattila Kaavoitus- ja Arkkitehtipalvelu Mattila Oy

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS MARTINJÄRVENTIEN TEOLLISUUSALUE LOHTAJA

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS MARTINJÄRVENTIEN TEOLLISUUSALUE LOHTAJA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS MARTINJÄRVENTIEN TEOLLISUUSALUE LOHTAJA KOKKOLAN KAUPUNKI KAAVOITUSPALVELUT 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan muutos koskee 340. kaupunginosan kortteleita

Lisätiedot

Laajaniemen ranta-asemakaavan muutos ja tilan 460-2-195 ranta-asemakaava

Laajaniemen ranta-asemakaavan muutos ja tilan 460-2-195 ranta-asemakaava ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI Konginkangas Laajaniemen ranta-asemakaavan muutos ja tilan 460-2-195 ranta-asemakaava Pyyrinlahden kylän tiloille Laajaniemi 2:223 ja Leppäranta 2:195. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

MUIKKUTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

MUIKKUTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS PÄLKÄNEEN KUNTA MUIKKUTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 06.10.2016 Näkymä kiinteistön Hiukanmäki peltoalueelle. OSALLISTUMIS-JA ARVIOINTISUUNNITELMA JA SEN TARKOITUS Osallistumis-

Lisätiedot

Kaavoitusarkkitehti Kaisa Sippola puh. (06) 4191 334, 044-4191 334 fax (06) 4191 311

Kaavoitusarkkitehti Kaisa Sippola puh. (06) 4191 334, 044-4191 334 fax (06) 4191 311 ILMAJOKI NIEMELÄN ALUE Asemakaavan muutos Ahonkylän kunnanosa kortteli 14 LÄHTÖTIEDOT 1 Perus- ja tunnistetiedot 1.1 Tunnistetiedot Kunta: Ilmajoki Kunnanosa: Ahonkylä Kaava-alue: Niemelän alue Korttelit:

Lisätiedot

KEITURIN-VIHRIÄLÄN ALUEEN ASEMAKAAVA JA MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. 16.5.2012. Tark. 30.11.2012

KEITURIN-VIHRIÄLÄN ALUEEN ASEMAKAAVA JA MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. 16.5.2012. Tark. 30.11.2012 V I R R A T KEITURIN-VIHRIÄLÄN ALUEEN ASEMAKAAVA JA MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16.5.2012. Tark. 30.11.2012 SISÄLLYSLUETTELO 1. SUUNNITTELUALUE... 2 2. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY.

Lisätiedot

MYRSKYLÄ SEPÄNMÄKI-PALOSTENMÄKI ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVARUNKO JA VAIHTOEHDOT. Päiväys 16.11.2015.

MYRSKYLÄ SEPÄNMÄKI-PALOSTENMÄKI ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVARUNKO JA VAIHTOEHDOT. Päiväys 16.11.2015. Kunnanhallitus 7.12.2015 154 LIITE 94 MYRSKYLÄ SEPÄNMÄKI-PALOSTENMÄKI ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVARUNKO JA VAIHTOEHDOT Päiväys 16.11.2015. Vireille tulosta ilmoitettu: KH:n päätös 22.6.2015 Luonnos nähtävänä

Lisätiedot

YLÖJÄRVI, KIRKONSEUTU ASEMAKAAVAN MUUTOS Kuruntie ja korttelit 8 sekä 282 (välillä Soppeenmäki Viljakkalantie)

YLÖJÄRVI, KIRKONSEUTU ASEMAKAAVAN MUUTOS Kuruntie ja korttelit 8 sekä 282 (välillä Soppeenmäki Viljakkalantie) SELOSTUS YLÖJÄRVI, KIRKONSEUTU ASEMAKAAVAN MUUTOS Kuruntie ja korttelit 8 sekä 282 (välillä Soppeenmäki Viljakkalantie) 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Kaavaselostus koskee 10.6.2014 päivättyä

Lisätiedot

KAPTENSKANPOLUN ASEMAKAAVAN MUUTOS

KAPTENSKANPOLUN ASEMAKAAVAN MUUTOS PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus KAPTENSKANPOLUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo:..2017 päivitetty: 10.1.2017 on lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan

Lisätiedot

KIVINIEMI KIVINIEMEN PUISTON OSA, ASEMAKAAVAN MUUTOS

KIVINIEMI KIVINIEMEN PUISTON OSA, ASEMAKAAVAN MUUTOS Liite / Ymp.ltk 16.12.2014 / KIVINIEMI KIVINIEMEN PUISTON OSA, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16.12.2014 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus- ja mittaustoimi 2014 1. SUUNNITTELUALUE

Lisätiedot

Sorronniemen asemakaavan laajennus ja Sorronniemen ranta-asemakaavan osittainen kumoaminen, mt. 362 Kymentaantien liikennealue.

Sorronniemen asemakaavan laajennus ja Sorronniemen ranta-asemakaavan osittainen kumoaminen, mt. 362 Kymentaantien liikennealue. IITTI KIRKONKYLÄ Sorronniemen asemakaavan laajennus ja Sorronniemen ranta-asemakaavan osittainen kumoaminen, mt. 362 Kymentaantien liikennealue. ASEMAKAAVALLA KUMOUTUU OSA SORRONNIEMEN RANTA- ASEMAKAAVAN

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma L35 RAJAVARTIOSTONKATU, ASEMAKAAVAN MUUTOS. Lohjan kaupunki Ympäristötoimi Kaavoitus AO 18.11.2014, 24.2.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma L35 RAJAVARTIOSTONKATU, ASEMAKAAVAN MUUTOS. Lohjan kaupunki Ympäristötoimi Kaavoitus AO 18.11.2014, 24.2. kuva Ida Fasching 2014 Lohjan kaupunki Ympäristötoimi Kaavoitus AO 18.11.2014, 24.2.2015 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma L35 RAJAVARTIOSTONKATU, ASEMAKAAVAN MUUTOS YMPÄRISTÖTOIMEN KAAVOITUKSEN YHTEYSTIEDOT

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kaupunkisuunnitteluosasto ASEMAKAAVAN SELOSTUS. Kirkkotie, Säynätsalo 19:087

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kaupunkisuunnitteluosasto ASEMAKAAVAN SELOSTUS. Kirkkotie, Säynätsalo 19:087 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kaupunkisuunnitteluosasto ASEMAKAAVAN SELOSTUS Kirkkotie, Säynätsalo 19:087 10.10.2007 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Asemakaavan muutos koskee 31. kaupunginosan hautausmaa- ja katualuetta.

Lisätiedot

RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS

RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy SIIKALATVAN KUNTA RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU KORTTELIN 33 TONTIT 1, 3, 4 JA 5 SEKÄ

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA. 1. Aloite Asemakaavaa on alettu laatia Lempäälän kunnan aloitteesta.

LEMPÄÄLÄN KUNTA. 1. Aloite Asemakaavaa on alettu laatia Lempäälän kunnan aloitteesta. 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA 2090 Moisio-Hakkarin asemakaava, Kiviahon pohjoisosan laajennus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 12.3.2015 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan

Lisätiedot

RAIVION ASEMAKAAVANMUUTOS

RAIVION ASEMAKAAVANMUUTOS VAMMALAN KAUPUNKI TEKNINEN LAUTAKUNTA G:\AKVAT\Raivio\OASL1.doc 1/5 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA RAIVION ASEMAKAAVANMUUTOS ALUEEN SIJAINTI Asemakaava koskee Raivion kaupunginosan vanhimman osan

Lisätiedot

LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502

LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502 ORIMATTILAN KAUPUNKI LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 29.9.2016 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavamuutos koskee kortteleita

Lisätiedot

107-AK1505 MYNÄMÄEN KUNTA ROUKKULIN TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS 2 KAAVASELOSTUS. Versio 1.1 25.11.2015 (18.1.2016) Nosto Consulting Oy

107-AK1505 MYNÄMÄEN KUNTA ROUKKULIN TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS 2 KAAVASELOSTUS. Versio 1.1 25.11.2015 (18.1.2016) Nosto Consulting Oy 107-AK1505 MYNÄMÄEN KUNTA ROUKKULIN TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS 2 KAAVASELOSTUS Versio 1.1 25.11.2015 (18.1.2016) Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 2 (14) Sisällysluettelo 1. Perus- ja tunnistetiedot...

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 14-3 / HAKALAHDENKATU 56 JA JUNGSBORGINKATU 13

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 14-3 / HAKALAHDENKATU 56 JA JUNGSBORGINKATU 13 KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 14-3 / HAKALAHDENKATU 56 JA JUNGSBORGINKATU 13 Ilmakuva lännestä. Asemakaavamuutosalueen likimääräinen

Lisätiedot

107-AK1701 MYNÄMÄEN KUNTA ROUKKULIN TEOLLISUUSALUEEN LAAJENNUKSEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS. Kaavaluonnos. Versio Nosto Consulting Oy

107-AK1701 MYNÄMÄEN KUNTA ROUKKULIN TEOLLISUUSALUEEN LAAJENNUKSEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS. Kaavaluonnos. Versio Nosto Consulting Oy 107-AK1701 MYNÄMÄEN KUNTA ROUKKULIN TEOLLISUUSALUEEN LAAJENNUKSEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS Kaavaluonnos Versio 0.9 30.5.2017 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 2 (12) Sisällysluettelo 1. Perus- ja

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 TYÖNUMERO: E27370 SIIKAJOEN KUNTA RUUKIN ASEMANSEUDUN ASEMAKAAVAMUUTOS YH KORTTELIN 20 AJONEUVOLIITTYMÄÄ VARTEN SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU JOHDANTO Maankäyttö-

Lisätiedot

Karjankujan asemakaavan muutos, kortteli 156

Karjankujan asemakaavan muutos, kortteli 156 SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA SÄKYLÄN KUNTA Karjankujan asemakaavan muutos, kortteli 156 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P21555 1 (8) Seppänen Pekka Sisällysluettelo 1 Suunnittelualue... 2 2 Suunnittelutehtävän

Lisätiedot

SAPPEEN KAAKKOISRINTEEN RANTA-ASEMA- KAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS

SAPPEEN KAAKKOISRINTEEN RANTA-ASEMA- KAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS PÄLKÄNEEN KUNTA SAPPEEN KAAKKOISRINTEEN RANTA-ASEMA- KAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE KIINTEISTÖJÄ KARUHEIKKI 635-432-8-63, VANHA-KYLÄ 635-432-5-85, SAP- PEEN LOMAMÖKIT 5 635-432-5-5 JA (NIMETÖN)

Lisätiedot

Suunnittelualue sijaitsee Keuruun länsiosassa Jyrkeejärven etelärannalla Hakemaniemessä.

Suunnittelualue sijaitsee Keuruun länsiosassa Jyrkeejärven etelärannalla Hakemaniemessä. 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Kunta Kylä Tilat Kaavan nimi Kaavan laatu Keuruu Pihlajavesi 249-407-2-59 Hakemaniemi 249-407-2-97 Eemelinranta Pihlajaveden osayleiskaava Osayleiskaavan muutos

Lisätiedot

MYLLYLÄ KORTTELI 0608

MYLLYLÄ KORTTELI 0608 ORIMATTILAN KAUPUNKI MYLLYLÄ KORTTELI 0608 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 29.8.2016 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavamuutos koskee osaa korttelista 0608.

Lisätiedot

Hyökännummen koulun asemakaava ja asemkaavan muutos

Hyökännummen koulun asemakaava ja asemkaavan muutos 1(7) HYÖKÄNNUMMEN KOULUN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 7.9.2014 PROJ. NRO 244 Hyökännummen koulun asemakaava ja asemkaavan muutos OSOITE TAI MUU PAIKANNUS Sijainti

Lisätiedot

Vaalan taajaman alueen asemakaavan muutos, teollisuusalueen korttelit 82 /KLT-2 ja 301 /KLT-2,T, lähivirkistysalue VL

Vaalan taajaman alueen asemakaavan muutos, teollisuusalueen korttelit 82 /KLT-2 ja 301 /KLT-2,T, lähivirkistysalue VL 1 (13) VAALAN KUNTA Vaalan taajaman alueen asemakaavan muutos, teollisuusalueen korttelit 82 /KLT-2 ja 301 /KLT-2,T, lähivirkistysalue VL Asemakaavaselostus Kaavamuutosalueen rajaus voimassa olevalla asemakaavakartalla.

Lisätiedot

KRISTIINANKAUPUNKI, ASEMAKAAVAMUUTOS KAUPUNGINOSISSA 4-5. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Laadittu (6)

KRISTIINANKAUPUNKI, ASEMAKAAVAMUUTOS KAUPUNGINOSISSA 4-5. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Laadittu (6) 1(6) KRISTIINANKAUPUNKI, ASEMAKAAVAMUUTOS KAUPUNGINOSISSA 4-5 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Laadittu 30.1.2007 Osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) tarkoitus on määritelty Maankäyttö-

Lisätiedot

ONKKAALANTIEN LÄMPÖLAITOKSEN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 18 PÄLKÄNE, KUNTAKESKUS

ONKKAALANTIEN LÄMPÖLAITOKSEN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 18 PÄLKÄNE, KUNTAKESKUS ONKKAALANTIEN LÄMPÖLAITOKSEN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 18 PÄLKÄNE, KUNTAKESKUS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 12.11.2010 YHTEYSTIEDOT Pälkäneen kunta Osoite: Keskustie 1, 36600 Pälkäne Puh: 03-57911,

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA, 1 NIINIVEDEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS TILA 18:16 Kaavaselostus

RAUTALAMMIN KUNTA, 1 NIINIVEDEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS TILA 18:16 Kaavaselostus RAUTALAMMIN KUNTA, 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 Kaavaprosessin vaiheet...2 1.2 Rantaosayleiskaavan muutos...2 1.3 Rantaosayleiskaavan toteuttaminen...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 Selvitys suunnittelualueen

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vehkoja, asemakaavan muutos

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vehkoja, asemakaavan muutos ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vehkoja, asemakaavan muutos Hyvinkään kaupungin 12. kaupunginosan asemakaavan muutos korttelissa 1127. 12:020 HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNIIKKA JA YMPÄRISTÖ KAAVOITUS 13.3.2015 Asemakaavan

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JOUTSAN KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 321 Kaavamuutos koskee osittain korttelin 321, tonttia nro 1 (AM). OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukaan, kaavaa

Lisätiedot

Seitap Oy 2016 Pello, Pellon asemakaava Kirkon kortteli. Pellon asemakaava Kirkon kortteli. ASEMAKAAVAN SELOSTUS (Luonnosvaihe)

Seitap Oy 2016 Pello, Pellon asemakaava Kirkon kortteli. Pellon asemakaava Kirkon kortteli. ASEMAKAAVAN SELOSTUS (Luonnosvaihe) Pellon asemakaava Kirkon kortteli ASEMAKAAVAN SELOSTUS 12.4.2016 (Luonnosvaihe) Pellon kunta Seitap Oy 2016 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Kaavan laatija: Seitap Oy, Ainonkatu 1, 96200 Rovaniemi Vastaava

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kouvolan kaupunki Maankäytön suunnittelu Liite 2 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HAANOJAN ALUE Pvm. 29.8.2014 Kaupunginosa 8. Kankaro Asemakaava koskee tilan 286-402-36-2 osaa Asemakaavan muutos

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ja 64 )

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ja 64 ) INKOON KUNTA BARÖSUNDIN OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ja 64 ) Kaava-alue Kaava-alue käsittää Barösundin kyläkeskuksen ympäristöineen Orslandetin saaressa. Kaava-alue on rajattu

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.5.2015

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.5.2015 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.5.2015 VETELIN KUNTA Harmaakiven asemakaavan muutos ja laajennus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö-ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön

Lisätiedot

VESMALAN JA PERÄMETSÄN TILOJEN RANTA- ASEMAKAAVA

VESMALAN JA PERÄMETSÄN TILOJEN RANTA- ASEMAKAAVA NOKIA Tilat: Vesmala 536-410-1-7 Perämetsä 536-410-1-31 (osa tilasta) VESMALAN JA PERÄMETSÄN TILOJEN RANTA- ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS 2.12.2015 Teernijärvi RANTA-ASEMAKAAVA RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS, JOKA

Lisätiedot

KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 205

KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 205 132-AK1302b NAKKILAN KUNTA KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 205 KAAVASELOSTUS Ehdotus 28.8.2013 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 1 (13) Sisällysluettelo 1. Perus- ja tunnistetiedot... 3 1.1.

Lisätiedot

HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ALASTALO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ALASTALO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ALASTALO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo: 9.3.2016 päivitetty: 13.4.2016 on lakisääteinen (MRL

Lisätiedot

Ilmajoki. Vihtakallio. 3 Lähtökohdat. Ahonkylä. Asemakaavan muutos ja laajennus 2013. 3.1 Selvitys suunnittelualueen oloista

Ilmajoki. Vihtakallio. 3 Lähtökohdat. Ahonkylä. Asemakaavan muutos ja laajennus 2013. 3.1 Selvitys suunnittelualueen oloista Ilmajoki Ahonkylä Vihtakallio Asemakaavan muutos ja laajennus 2013 3 Lähtökohdat 3.1 Selvitys suunnittelualueen oloista Suunnittelualue on rakentamatonta, luonnontilaista metsä- ja hakkuualuetta, joka

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNTA, TOMMOLAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 20.8.2008

PÄLKÄNEEN KUNTA, TOMMOLAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 20.8.2008 PÄLKÄNEEN KUNTA, TOMMOLAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 20.8.2008 SISÄLLYSLUETTELO 1. SUUNNITTELUALUE... 2 2. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET...3 3. LAADITUT

Lisätiedot

Kotasaari, Niiniveden rantaosayleiskaavan muutos

Kotasaari, Niiniveden rantaosayleiskaavan muutos S U U N N IT T EL U JA T E K N IIK K A RAUTALAMMIN KUNTA Kotasaari, Niiniveden rantaosayleiskaavan muutos Kaavaselostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20667 Kaavaselostus Lilian Savolainen Sisällysluettelo

Lisätiedot

Hyökännummi Kortteli 801 asemakaavan muutos

Hyökännummi Kortteli 801 asemakaavan muutos 1(7) HYÖKÄNNUMMI KORTTELI 801 ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PROJ. NRO 256 Hyökännummi Kortteli 801 asemakaavan muutos OSOITE TAI MUU PAIKANNUS Sijainti on osoitettu oheisessa

Lisätiedot

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo: 11.5.2015 päivitetty: 4.2.2016 on lakisääteinen

Lisätiedot

Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut

Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut KAPULIN YRITYSALUEEN III-VAIHEEN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TEHTÄVÄ PROJ.NRO 188 Asemakaava OSOITE TAI MUU PAIKANNUS Alueen ohjeellinen rajaus on

Lisätiedot

VIRTAIN KAUPUNKI KORTTELI 14016

VIRTAIN KAUPUNKI KORTTELI 14016 Vastaanottaja Asiakirjatyyppi KAAVASELOSTUS Päivämäärä 23.5.2014 KORTTELI 14016 ASEMAKAAVAN MUUTOS Ramboll Pitkänsillankatu 1 67100 KOKKOLA T +358 6 823 2000 KORTTELI 14016 ASEMAKAAVAN MUUTOS Tarkastus

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 PUUMALAN KUNTA, KIRKON KORTTELIN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. SUUNNITTELUALUEEN KUVAUS Asemakaavan laaditaan Puumalan taajaman keskustaan.

Lisätiedot

ETUSAAREN RANTA-ASEMAKAAVA

ETUSAAREN RANTA-ASEMAKAAVA PÄLKÄNEEN KUNTA ETUSAAREN RANTA-ASEMAKAAVA KOSKEE KIINTEISTÖÄ YRJÖLÄ 635-419-14-3/1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16.11.2016 OSALLISTUMIS-JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA JA SEN TARKOITUS Osallistumis-

Lisätiedot

Asikkalan kunta HARAVAKONEEN PUISTON ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 25.9.2012

Asikkalan kunta HARAVAKONEEN PUISTON ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 25.9.2012 Asikkalan kunta HARAVAKONEEN PUISTON ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 25.9.2012 2 SISÄLLYS 1. Tehtävä...3 2. Aloite...3 3. Suunnittelualue...3 4. Suunnittelun lähtökohdat ja tavoitteet...3

Lisätiedot

Asemakaavan muutos, kortteli 615

Asemakaavan muutos, kortteli 615 S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A NILSIÄN KAUPUNKI Asemakaavan muutos, kortteli 615 Kaavaselostus Hyväksytty: KVALT pp.kk.vvvv xx FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 5.10.2012 P195-P19523 Kaavaselostus

Lisätiedot

KESKEISEN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, KOLMOSTIEN JA KYLPYLÄKADUN LIITTYMÄALUE

KESKEISEN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, KOLMOSTIEN JA KYLPYLÄKADUN LIITTYMÄALUE Liite 17 / Ymp.ltk 18.2.2014 / 25 KESKEISEN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, KOLMOSTIEN JA KYLPYLÄKADUN LIITTYMÄALUE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.2.2014 tark. 16.12.2014 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus-

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS / 18. KAUPUNGIN- OSAN KORTTELI 5, TONTIT 11 JA 13, HOLMINKATU

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS / 18. KAUPUNGIN- OSAN KORTTELI 5, TONTIT 11 JA 13, HOLMINKATU ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS / 18. KAUPUNGIN- OSAN KORTTELI 5, TONTIT 11 JA 13, HOLMINKATU 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 18. kaupunginosan asemakaavan muutos Kaavan tunnus: 18/17 Kaavan päiväys:20.5.2009

Lisätiedot

RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS

RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS PÄLKÄNEEN KUNTA, SAPPEEN KYLÄ RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE KORTTELEITA 8, 13, 14, 15, 16 JA 17 SEKÄ KORTTELIN 6 RAKENNUSPAIKKOJA 2 JA3, KORTTELIN 7 RAKENNUSPAIKKOJA 2, 3, 4,

Lisätiedot

METSÄLÄN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN MUUTOS POLTTIMON LUONNONSUOJELUALUEEN PERUSTAMISPÄÄTÖKSEN MUKAISEKSI

METSÄLÄN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN MUUTOS POLTTIMON LUONNONSUOJELUALUEEN PERUSTAMISPÄÄTÖKSEN MUKAISEKSI LUHANGAN KUNTA METSÄLÄN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN MUUTOS POLTTIMON LUONNONSUOJELUALUEEN PERUSTAMISPÄÄTÖKSEN MUKAISEKSI KAAVAN MUUTOS KOSKEE METSÄLÄN RANTA-ASEMAKAAVAA VASTAAMAAN YKSITYISEN MAAN SUOJELUTAVOITTEITA.

Lisätiedot

JOENSUU Rauanjärven ja ympäristön pienten vesistöjen rantaasemakaava

JOENSUU Rauanjärven ja ympäristön pienten vesistöjen rantaasemakaava FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 (7) JOENSUU Rauanjärven ja ympäristön pienten vesistöjen rantaasemakaava ja ranta-asemakaavan muutos, UPM-Kymmene Oyj Osallistumis-

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS. AsOy Snellmanin kartano

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS. AsOy Snellmanin kartano ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS AsOy Snellmanin kartano 2 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS / ASUNTO OY SNELLMANINKARTANO 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan muutos koskee 9. kaupunginosan

Lisätiedot

Auvaisten asemakaavan laajennus A3440

Auvaisten asemakaavan laajennus A3440 Kaarinan kaupunki Auvaisten asemakaavan laajennus osallistumis- ja arviointisuunnitelma DA: 112/2013 1 Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1(7) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVA...2 1.3 ASEMAKAAVAN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...3 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN OLOISTA...3

Lisätiedot

Liite _ RAHKOLAN KAUPUNGINOSA (3), KORTTELI 19 IKATAN ALUE, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Liite _ RAHKOLAN KAUPUNGINOSA (3), KORTTELI 19 IKATAN ALUE, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Liite _ RAHKOLAN KAUPUNGINOSA (3), KORTTELI 19 IKATAN ALUE, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 22.2.2017 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitustoimi 2017 1. SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Harju-Härkälä 2:n asemakaava 1(1) Kohde ja suunnittelualue Kaavoitettava alue sijaitsee Someron Harjun kaupunginosassa Paimionjoen ja Härkäläntien eteläpuolella noin 1 kilometri keskustasta etelään. Alueen

Lisätiedot

Muonio. VISANNON RANTA- ASEMAKAAVAN MUUTOS Korttelit 1, 2 ja 3 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

Muonio. VISANNON RANTA- ASEMAKAAVAN MUUTOS Korttelit 1, 2 ja 3 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 Muonio VISANNON RANTA- ASEMAKAAVAN MUUTOS Korttelit 1, 2 ja 3 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 21.2.2017 Seitap Oy 2017 Seitap Oy Osallistumis-

Lisätiedot

Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA 30.9.2015

Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA 30.9.2015 30.9.2015 Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA V a l k e a k o s k e n k a u p u n k i K a u p u n k i s u u n n i t t e l u S ä ä k s m ä e n t i e 2 3

Lisätiedot

Diaari 380/10.02.03/2014. NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: Korttelia 360

Diaari 380/10.02.03/2014. NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: Korttelia 360 Diaari 380/10.02.03/2014 NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: Korttelia 360 NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Kortteli 360 ULVILAN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖOSASTO

Lisätiedot

Båssastranden asemakaava

Båssastranden asemakaava Båssastranden asemakaava Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Suunnittelualue osoitettu yhtenäisellä punaisella viivalla. Lähivaikutusalue osoitettu sinisellä katkoviivalla.

Lisätiedot

KAUPPATIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS

KAUPPATIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus KAUPPATIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo:..2016 päivitetty: 24.10.2016 on lakisääteinen (MRL

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS: HÄHNIEMI V098

NASTOLAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS: HÄHNIEMI V098 1 NASTOLAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS: HÄHNIEMI V098 Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Aloite Asemakaava laaditaan yksityisen anomuksesta. Suunnittelualue Suunnittelualue

Lisätiedot

LANATIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

LANATIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus LANATIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo:..2016 päivitetty: 16.12.2016 on lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan

Lisätiedot

KANGASALAN KUNNAN TEKNINEN

KANGASALAN KUNNAN TEKNINEN KANGASALAN KUNTA TEKNINEN KESKUS VATIALAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, LENKKITIE 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT PÄIVÄYS 8.10.2013 ASEMAKAAVAN NUMERO 727 KUNTA KANGASALA OSA-ALUE NATTARI KYLÄ VATIALA KORTTELIT 1350

Lisätiedot

SÄKYLÄN KUNTA LUSIKKAOJAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

SÄKYLÄN KUNTA LUSIKKAOJAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SÄKYLÄN KUNTA LUSIKKAOJAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 Alue ja suunnittelun kohde Asemakaavoitus koskee pääosin Säkylän kunnan Isosäkylän kylässä olevaa rantaaluetta

Lisätiedot

KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS PUJOTIEN ETELÄPÄÄ JA TILA SEKÄ SOKOJANTIETÄ

KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS PUJOTIEN ETELÄPÄÄ JA TILA SEKÄ SOKOJANTIETÄ KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS PUJOTIEN ETELÄPÄÄ JA TILA 404-40-0 SEKÄ SOKOJANTIETÄ 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT Asemakaava koskee Kallisen

Lisätiedot

ALOITE TAI ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN VIREILLE TULON SYY Aloitteen on tehnyt Kokkolan kaupunki / Kokkolan Vesi.

ALOITE TAI ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN VIREILLE TULON SYY Aloitteen on tehnyt Kokkolan kaupunki / Kokkolan Vesi. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS JÄTEVEDENPUHDISTAMO JA BIOKAASULAITOS Kokkolan kaupunki Tekninen palvelukeskus Kaupunkiympäristön vastuualue Kaavoituspalvelut PL

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN (RAKENNUSKAAVAN) MUUTOKSEN SELOSTUS KOIRIEN KOULUTUSHALLI VENTUKSENTIE

ASEMAKAAVAN (RAKENNUSKAAVAN) MUUTOKSEN SELOSTUS KOIRIEN KOULUTUSHALLI VENTUKSENTIE ASEMAKAAVAN (RAKENNUSKAAVAN) MUUTOKSEN SELOSTUS KOIRIEN KOULUTUSHALLI VENTUKSENTIE 2 ASEMAKAAVAN (RAKENNUSKAAVAN) MUUTOKSEN SELOSTUS KOIRIEN KOULUTUSHALLI, VENTUKSENTIE 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot

Lisätiedot

VIHTI, NUMMELA Asemakaavan muutos Lankilanrinteen korttelin 205a tontilla 2 (osa) ja korttelin 252 tontilla 6 sekä puistoalueella.

VIHTI, NUMMELA Asemakaavan muutos Lankilanrinteen korttelin 205a tontilla 2 (osa) ja korttelin 252 tontilla 6 sekä puistoalueella. asia: 235/713/2006 OAS/Perussel./tavoitteet Ympa 30.5.2006 67 Ympa liite 8 vireilletulokuulutus 9.6.2006 kaavaehdotus MRL 65 /MRA 27 Ympa 20.6.2006 76 Ympa liite 4 MRL 65 nähtävillä olo 23.8.-5.9.2006

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Havainnekuva Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Havainnekuva Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVA...2 1.3 ASEMAKAAVAN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN OLOISTA...2 2.1.1

Lisätiedot

SUODENNIEMEN JYRMYSJÄRVEN ALUEEN UUSI ASEMA- KAAVA

SUODENNIEMEN JYRMYSJÄRVEN ALUEEN UUSI ASEMA- KAAVA SASTAMALAN KAUPUNKI TEKNINEN LAUTAKUNTA 1/6 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SUODENNIEMEN JYRMYSJÄRVEN ALUEEN UUSI ASEMA- KAAVA ALUEEN SIJAINTI Uusi asemakaava koskee Sastamalan kaupungin Suodenniemen

Lisätiedot

1. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 1 TONTIN 18 ASEMAKAAVAN MUUTOS ASEMAKATU 2 KAAVATUNNUS 01:151 KAAVAN PÄIVÄYS 22.1.2013 KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI

1. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 1 TONTIN 18 ASEMAKAAVAN MUUTOS ASEMAKATU 2 KAAVATUNNUS 01:151 KAAVAN PÄIVÄYS 22.1.2013 KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI A S E M A K A A V A N S E L O S T U S 1. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 1 TONTIN 18 ASEMAKAAVAN MUUTOS ASEMAKATU 2 KAAVATUNNUS 01:151 KAAVAN PÄIVÄYS 22.1.2013 KAAVOITUS 01:151 / ASEMAKATU 2 / ASEMAKAAVASELOSTUS

Lisätiedot

KOKKOLAN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS TONTTI , JUNGSBORGINKATU 17. Vastaanottaja KOKKOLAN KAUPUNKI. Asiakirjatyyppi KAAVASELOSTUS

KOKKOLAN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS TONTTI , JUNGSBORGINKATU 17. Vastaanottaja KOKKOLAN KAUPUNKI. Asiakirjatyyppi KAAVASELOSTUS Vastaanottaja Asiakirjatyyppi KAAVASELOSTUS Päivämäärä KAAVAEHDOTUS 30.9.2014 TONTTI 13-3-21, JUNGSBORGINKATU 17 ASEMAKAAVAN MUUTOS Ramboll Pitkänsillankatu 1 67100 KOKKOLA T +358 6 823 2000 JUNGSBORGINKATU

Lisätiedot

1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT ASEMAKAAVAN SELOSTUS LUONNOS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Jyväskylän kaupungin 3. kaupunginosan korttelin 54 tontin 12 sekä katualueen asemakaavan muutos, Rauhankatu 2-4, ns. virkamiestalo.

Lisätiedot

RANTA-HOVIN ASEMAKAAVAN MUUTOS

RANTA-HOVIN ASEMAKAAVAN MUUTOS VESILAHDEN KUNTA RANTA-HOVIN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 71, MAA-JA METSÄTALOUSALUE JA LÄHIVIRKISTYSALUE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 4.3.2014 OSALLISTUMIS-JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA JA SEN TARKOITUS

Lisätiedot

VIRTAIN KAUPUNKI, SEINÄJÄRVI

VIRTAIN KAUPUNKI, SEINÄJÄRVI OAS 1 (8) UPM Kymmene Oyj 4.10.2016 VIRTAIN KAUPUNKI, SEINÄJÄRVI SEINÄJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

SÄKYLÄ. Iso-Vimman asemakaavan muutos Osa korttelista 73. Turussa 14.1. 2011

SÄKYLÄ. Iso-Vimman asemakaavan muutos Osa korttelista 73. Turussa 14.1. 2011 SÄKYLÄ Iso-Vimman asemakaavan muutos Osa korttelista 73 Turussa 14.1. 2011 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 241 4400 Telefax 010 241 4401 www.airix.fi Toimistot: Turku, Tampere, Espoo

Lisätiedot

NUOTTASAAREN ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN SUMMAN KYLÄN TILALLA 2:24

NUOTTASAAREN ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN SUMMAN KYLÄN TILALLA 2:24 1 (6) HAMINAN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELU Maankäytön suunnittelu PL 70 49401 HAMINA NUOTTASAAREN ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN SUMMAN KYLÄN TILALLA 2:24 SELOSTUS NRO 515 KAAVA- ALUEEN SIJAINTI Sijainti Kymenlaakson

Lisätiedot