kilpailuviraston vuosikirja 2003 kilpailuviraston

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "kilpailuviraston vuosikirja 2003 kilpailuviraston"

Transkriptio

1 kilpailuviraston vuosikirja 2003 kilpailuviraston vuosikirja 2003

2 KILPAILUVIRASTON VUOSIKIRJA 2003

3

4 Sisällys Lukijalle Kilpailuviraston työn tavoitteet Toimintaympäristön muutokset Organisaatiouudistus Henkilöstö ja sen kehittäminen Toiminnan tuloksellisuus Yrityskauppavalvonta Muu kilpailuvalvonta ja kilpailun edistäminen Julkinen tuotantotoiminta ja julkinen sääntely Määräävän markkina-aseman väärinkäyttö Kartellit ja muut horisontaaliset kilpailunrajoitukset Kansainväliset asiat Viestintä Artikkelit Seppo Reimavuo, OECD tutki Suomen sääntelyuudistukset ja kilpailun.. 55 Martti Virtanen ja Jussi Pääkkönen, Näkökulmia kilpailututkimuksen ja -seurannan kehittämiseen Kilpailuviraston päätökset Aloitteet ja lausunnot Kilpailuvirastoa koskevat kilpailuneuvoston päätökset Kilpailuvirastoa koskevat markkinaoikeuden päätökset Kilpailuvirastoa koskevat KHO:n päätökset Asiantuntijaluennot Kilpailuviraston yhteystiedot

5 Lukijalle 4 Kilpailuvirasto täyttää tänä vuonna viisitoista vuotta. Vuoden 2002 lopulla toteutettiin viraston neljäs laaja organisaatiouudistus. Onko järkevää muutella valtakunnallisen keskusviraston organisaatiota kolmen neljän vuoden välein, kun normaali hallinnon muutossykli näyttäisi olevan vähintään kymmenen kertaa hitaampi? Kilpailuviraston mielestä on. Muutostarpeet ovat sekä sisä- että ulkoperäisiä. Uudistamalla viraston organisaatiota riittävän usein voidaan varmistaa, että käytettävissä olevat voimavarat ovat aina tarkoituksenmukaisessa käytössä ja että henkilöstö voi kehittää itseään uusiutuvassa ja innostavassa ympäristössä. Tärkeintä on kuitenkin tietysti se, että virasto järjestää oman toimintansa koko ajan muuttuvan ulkoisen maailman mukaan. Yritysten elämää voidaan luonnehtia Joseph Schumpeterin sanoja mukaillen luovaksi levottomuudeksi. Markkinoiden toimivuutta valvova Kilpailuvirasto voi toteuttaa tehtäväänsä vain seuraamalla valppaasti näitä muutoksia. Kilpailuviraston organisaatiorakenteet ovat aina heijastelleet jopa ennakoivasti lainsäädännön kehitystä ja kilpailupolitiikan painopisteiden muutosta. Tästäkin on kysymys nyt. Virasto on määritellyt tuotteikseen toisaalta havaittuihin kilpailunrajoituksiin puuttumisen ja toisaalta terveen ja toimivan taloudellisen kilpailun edistämisen. Edellisen toimintalinjan tunnistavat kaikki, jälkimmäinen herättää toisinaan torjuntareaktioita. OECD totesi toukokuussa julkistetussa Suomi-raportissaan, että meillä on vuosien mittaan ollut poikkeuksellisen hyviä saavutuksia tarpeettoman sääntelyn purkamisessa, mutta että viime vuosina vauhti on hiipunut. OECD ehdottikin, että Suomessa paneuduttaisiin asiaan jälleen samalla tarmolla kuin vuotta sitten ja että Kilpailuvirastolle taattaisiin mahdollisuudet toimia tämän kehityksen moottorina. Kilpailuvirasto on itse korostanut asiaa mm. nostamalla kilpailun edistämisen lokakuussa 2002 organisatorisella tasolla yhdenvertaiseksi perinteisten kilpailuasioiden rinnalle. Kilpailuvirasto on historiansa kolmannen suuren haasteen edessä. Ensimmäinen oli viraston toiminnan käynnistyminen 1988, toinen siirtyminen kilpailulainsäädännössä kieltoperiaatteeseen 1992 ja kolmantena odottaa toukokuussa 2004 siirtyminen jäseneksi Euroopan Unionin kilpailuvirastojen verkostoon. Kuten tunnettua, muutos liittyy EU:n kilpailusääntöjen toimeenpanoasetukseen, jonka uudistus lyötiin lukkoon viime vuoden lopussa.

6 Tässä yhteydessä ei voi mennä yksityiskohtiin, mutta edessä oleva muutos on dramaattinen sekä elinkeinoelämän, kuluttajien että virkamiesten näkökulmasta. Suomen kansallinen kilpailuoikeus, jonka 50-vuotisjuhla lähestyy, väistyy vähitellen taka-alalle ja tilan valtaa ainakin tapauksissa, joissa kauppakriteeri täyttyy, Euroopan yhteinen kilpailusäännöstö. Ensi vaiheessa tämä tapahtuu artiklojen 81 ja 82 osalta, mutta myöhemmin kenties myös yrityskauppasääntöjen osalta. Yrityksille tämä merkitsee kilpailullisen pelikentän tasoittumista, mutta samalla uusia haasteita etenkin säädösten ymmärtämisen ja noudattamisen alueella. Kuluttajien kannalta uuden järjestelmän edut liittyvät yhtenäisen markkina-alueen luoman kilpailupaineen vaikutuksiin. Kun käytännössä koko Euroopan alueella noudatetaan samoja kilpailusääntöjä, on todennäköisempää, että kilpailusta koituvat hyödyt siirtyvät kuluttajien hyväksi. Kilpailuvirastolle ja sen henkilöstölle uudistus merkitsee massiivista uusien asioiden opiskelua, alkaen kilpailuviranomaisten verkostossa tarvittavan kielitaidon parantamisesta ja päätyen EU-kilpailuoikeuden usein monimutkaisten säännösten ja oikeustapausten omaksumiseen. Vapun päivänä 2004 yhdenmukaistuu koko laajan EU-alueen keskeisten kilpailusääntöjen tulkinta ja valvonta. Se ei tarkoita, että kilpailupolitiikan painotukset olisivat yhtenevät koko alueella. Kilpailupolitiikkaa toteutetaan jokaisessa jäsenmaassa myös omista lähtökohdista. On muistettava, ettei kilpailupolitiikka ole vain 81 ja 82 artiklojen noudattamisen valvontaa, vaan myös poliittisella tasolla tehtäviä päätöksiä kilpailun edellytysten luomisesta. Toukokuussa 2003 Matti Purasjoki 5

7 Kuluttajalle on oltava tarjolla useita vaihtoehtoja, joista hän voi valita parhaaksi katsomansa.

8 Kilpailuviraston työn tavoitteet Toiminta-ajatus Kilpailuvirasto on kauppa- ja teollisuusministeriön hallinnonalalla toimiva virasto, jonka toiminta-ajatuksena on terveen ja toimivan taloudellisen kilpailun turvaaminen sekä talouden tehokkuuden lisääminen kilpailua edistämällä ja sen esteitä poistamalla. Virasto turvaa taloudellista kilpailua puuttumalla tarvittaessa kilpailupolitiikan perustana olevan kilpailunrajoituslain (480/92) vastaisiin kilpailunrajoituksiin ja vaikuttamalla yleisesti kilpailun toimivuuteen. Toimivaan taloudelliseen kilpailuun kuuluu yritysten vapaus päästä markkinoille ja oikeus päättää vapaasti toimintatavoistaan ja kilpailukeinoistaan. Yritysten asiakkailla täytyy toisaalta olla mahdollisuus valita tarjolla olevista vaihtoehdoista parhaaksi katsomansa. Toimiva kilpailu kannustaa markkinaosapuolia jatkuvaan toimintatapojen tehostamiseen sekä uusien tuotteiden ja palvelujen kehittämiseen. Sekä ostajat että myyjät pyrkivät kilpailluissa olosuhteissa tarjoamaan toisille markkinaosapuolille itse parempia taloudellisia etuuksia saadakseen parempia vaihtoehtoja kuin kilpailijansa. Kilpailumekanismin katsotaan yleisesti ohjaavan yhteiskunnan taloudelliset resurssit kaikkien tunnettujen tuotantomahdollisuuksien suhteen tehokkaimpaan mahdolliseen käyttöön. Toisaalta kilpailuun liittyy olennaisesti myös aiemmin tuntemattomien, kokonaan uusien tuotantomahdollisuuksien synnyttäminen. Kilpailulainsäädäntö Kilpailulainsäädäntö velvoittaa kilpailuviranomaiset, eli käytännössä Kilpailuviraston ja lääninhallitukset, puuttumaan sellaisiin elinkeinonharjoittajien menettelytapoihin, jotka vähentävät talouden tehokkuutta tai estävät tai haittaavat perusteettomasti muiden elinkeinonharjoittajien toimintaa. Kilpailunrajoituslaki pyrkii toisaalta estämään yritysten kilpailun kannalta vahingollisen käyttäytymisen ja toisaalta turvaamaan markkinoiden kilpailullisen rakenteen yrityskauppavalvonnan avulla. Kilpailunrajoituslaki kieltää sellaiset kilpailunrajoitukset, joilla katsotaan yleensä aina olevan vahingollisia vaikutuksia taloudelliselle kilpailulle (kieltoperiaate). Tällaisia kiellettyjä rajoituksia ovat määräävän markkina-aseman väärinkäyttö, kil- 7

9 pailevien yritysten väliset keskinäiset sopimukset ja menettelyt kilpailun rajoittamiseksi (kartellit) sekä määrähinnoittelu. Kilpailunrajoituslain kieltoja rikkoneelle voi markkinaoikeus määrätä Kilpailuviraston esityksestä kilpailunrikkomis- eli seuraamusmaksun. Muiden kuin laissa erikseen kiellettyjen kilpailunrajoitusten vahingollisuutta arvioidaan tapauskohtaisesti (väärinkäyttöperiaate). Näin menetellään pääsääntöisesti esimerkiksi jakelu- ja toimitussopimuksiin liittyvien eli ns. vertikaalisten kilpailunrajoitusten kohdalla. Jos kilpailunrajoituksella katsotaan olevan laissa tarkoitettuja vahingollisia vaikutuksia, Kilpailuvirasto ryhtyy asianosaisten kanssa neuvotteluihin rajoituksen poistamiseksi. Kilpailunrajoituslaissa tarkoitettujen kilpailunrajoitusten ohella markkinoiden toimintaa voivat haitata myös erilaiset lait, asetukset, hallinnolliset määräykset ja viranomaisten toimintatavat. Tällaisiin julkisiin kilpailunrajoituksiin ei voida soveltaa kilpailunrajoituslakia. Kilpailuvirastolla on kuitenkin mahdollisuus tehdä mm. aloitteita sellaisten markkinoiden toimintaa haittaavien kilpailunrajoitusten poistamiseksi, jotka jäävät kilpailunrajoituslain soveltamisalan ja siten viraston suoran toimivallan ulkopuolelle. Tehtävät 8 Kilpailuvirasto selvittää sekä oma-aloitteisesti että toimenpidepyyntöjen perusteella kansantalouden suorituskyvyn kannalta olennaisia, taloudelliselle kilpailulle vahingollisia kilpailunrajoituksia ja ryhtyy tarvittaessa toimenpiteisiin niiden tai niiden vahingollisten vaikutusten poistamiseksi. Lisäksi virasto tutkii toimivaltaansa kuuluvat yrityskaupat ja ratkaisee virastolle tehdyt poikkeuslupia ja puuttumattomuustodistuksia koskevat hakemukset. Tarvittaessa virasto tekee markkinaoikeudelle esityksiä yrityskauppojen tai kilpailunrajoitusten kieltämiseksi ja seuraamusmaksujen määräämiseksi. Kilpailua edistääkseen virasto tekee mm. aloitteita kilpailua rajoittavien säännösten ja määräysten purkamiseksi sekä antaa lausuntoja elinkeinoelämään liittyvistä säädösehdotuksista. Lisäksi virasto neuvoo ja ohjaa yrityksiä ja muita keskeisiä sidosryhmiä niin, että eri osapuolet ymmärtäisivät toimivan kilpailun merkityksen ja ottaisivat kilpailunäkökohdat huomioon omassa toiminnassaan. EU-asioissa virasto osallistuu neuvoa-antavan komitean kokouksissa komissiossa vireillä olevien kilpailunrajoitus- ja yrityskauppa-asioiden käsittelyyn sekä huolehtii muistakin toimivaltaansa kuuluvista jäsenvaltioiden viranomaisille kuuluvista asioista. Viraston kansainvälinen yhteistyö on EU:n ohella keskittynyt perinteisesti yhteistyöhön OECD:n, Pohjoismaiden sekä Baltian maiden ja Venäjän kanssa.

10 Merkittäviä uusia yhteistyöfoorumeita ovat vuonna 2001 perustetut European Competition Authorities (ECA) ja maailmanlaajuinen kilpailuviranomaisten yhteistyöverkosto International Competition Network (ICN). Painopistealueet Viraston keskeisiä toiminta-alueita ovat viime vuosina olleet julkisen palvelutuotannon markkinaehtoistamisen edistäminen sekä kilpailuongelmien selvittäminen energia- ja julkisten peruspalvelulaitosten, viestintä- ja telemarkkinoiden sekä finanssisektorin osalta. Muita keskeisiä valvontakohteita ovat olleet eräät kaupan ja teollisuuden alat sekä liikenne erityisesti lentoliikenteen osalta. Uudeksi painopistealueeksi em. asioiden rinnalle ovat viime aikoina nousseet yhä selvemmin myös ympäristöasioihin liittyvät mahdolliset kilpailunrajoitukset. 9

11 Toimintaympäristön muutokset EU:n kilpailusääntöuudistukset 10 EU:n kilpailukykyneuvosto hyväksyi marraskuussa 2002 pitkään valmistellun uudistuksen, jonka myötä EU:n kilpailusääntöjen täytäntöönpano muuttuu merkittävästi alkaen. Uudistus koskee perustamissopimuksen 81 ja 82 artiklojen soveltamista eli mm. hintakartelleja, markkinoidenjakosopimuksia ja määräävän markkina-aseman väärinkäyttöön liittyviä tapauksia. Myös kansalliset kilpailuviranomaiset ja tuomioistuimet voivat jatkossa soveltaa täysimääräisesti 81 ja 82 artikloja eli tehdä EU:n kilpailusääntöjen nojalla mm. kilpailunrajoituksia kieltäviä päätöksiä ja määrätä yrityksille sakkoja. Edellytyksenä on kuitenkin se, että epäillyllä kilpailunrajoituksella on ns. kauppavaikutus eli merkittävä vaikutus jäsenmaiden väliseen kauppaan. Jos tällaista vaikutusta ei ole, tapaukseen sovelletaan kansallisia kilpailusääntöjä. Uudistus edellyttää kuitenkin muutoksia myös kansalliseen kilpailusäännöstöön. Komissio ja jäsenmaiden kansalliset kilpailuviranomaiset toimivat toukokuusta 2004 alkaen verkostona (European Competition Network, ECN), jossa käsittely ohjataan aina sille viranomaiselle, jolla on parhaat edellytykset tutkia asiaa. Yhteistyötä koskevat käytännön valmistelut aloitettiin komission johdolla syksyllä Kilpailuviraston sisällä verkostoyhteistyöhön valmistautumisesta vastaa helmikuussa 2003 muodostettu ECN-projektiryhmä. Komissio voi jatkossa keskittyä nykyistä tehokkaammin kaikkein haitallisimpien kilpailunrajoitusten käsittelyyn, sillä uudistuksen myötä luovutaan tehottomaksi osoittautuneesta ennakkoilmoitus- ja poikkeuslupajärjestelmästä. Muutos vähentää myös yrityksille aiheutuvia hallinnollisia velvoitteita, mutta lisää toisaalta yritysten vastuuta toimiensa lainmukaisuudesta. Komissio tulee vuoden 2003 aikana antamaan uudistuksesta useita selventäviä tiedonantoja, jotka samalla toimivat myös elinkeinoelämälle ohjeina uuteen järjestelmään siirryttäessä. Myös EU:n fuusiovalvontaa ollaan uudistamassa. Tammikuussa 2003 julkaistiin komission ehdotus uudeksi fuusiovalvonta-asetukseksi. Myös tämän uudistuksen on tarkoitus tulla voimaan eli samaan aikaan kuin edellä kuvatun täytäntöönpanouudistuksen. Erityisesti ilmoitusvelvollisuutta koskevat säännösuudistukset tulevat todennäköisesti vaikuttamaan olennaisesti komission ja jäsenmaiden väliseen toimivallan jakoon ja tätä kautta myös Suomen kansalliseen yrityskauppavalvontaan.

12 Muutokset taloudellisessa toimintaympäristössä Taloudellisessa toimintaympäristössä tapahtuneet suuret muutokset, kuten nopea tekninen kehitys, globalisaatio ja verkostoituminen, ovat tehneet kilpailunrajoitusten arvioinnin olennaisesti aiempaa haasteellisemmaksi. Haasteet liittyvät erityisesti hyödykkeiden ja niitä korvaavien tuotteiden ja palvelujen sekä relevanttien maantieteellisten markkinoiden määrittelemiseen. Teknologinen kehitys voi muuttaa usein nopeastikin markkinoilla olevien hyödykkeiden luonnetta ja tuotantotapoja sekä niiden myyntiin ja toimituksiin liittyviä kauppatapoja. Tuotteet ja palvelut muuttuvat innovaatioprosessin seurauksena jatkuvasti ja tuotesukupolvet ovat entistä lyhyempiä. Markkinoilla on lisäksi yhä laajemmin tarjolla useita eri komponentteja sisältäviä tuote- ja/tai palvelukokonaisuuksia yksittäisten hyödykkeiden sijaan. Suuntaus kohti suuria, ylikansallisia yrityksiä ja yhteistyöjärjestelyjä jatkuu edelleen. Lisää ulkomaalaisia yrityksiä etabloituu Suomen markkinoille ja niiden merkitys markkinoilla kasvaa. Tämän ohella pienten, kansallisten yritysten kyky palvella ulkomaisia, hyvinkin kaukaisia asiakkaita kehittyy koko ajan informaatioteknologiaan ja logistiikkaan liittyvien innovaatioiden johdosta. EU:n itälaajeneminen on myös johtamassa kilpailupaineen kasvamiseen varsinkin elintarvike-, rakennus- ja muilla perinteisillä teollisuustoimialoilla. Kilpailuviranomaisten on näissä oloissa kyetäkseen analysoimaan eri toimialojen kehityspiirteitä seurattava aktiivisesti koko maailmanlaajuista elinkeinoelämää. Kilpailunrajoitukset, kuten markkinoiden jakaminen ja hintatasosta sopiminen, ovat myös yhä useammin luonteeltaan kansainvälisiä, mistä syystä niiden selvittäminen edellyttää tiivistä yhteistyötä eri maiden kilpailuviranomaisten kesken. Yritysten verkostoitumiseen liittyen joudutaan arvioimaan mm. kilpailemattomuussitoumusten, kilpailijoiden yhteisten tuotteiden, yhteisyritysten ja kilpailijoiden välisen kilpailustrategisesti arkaluontoisten tietojen vaihtamisen vaikutusta kilpailun toimivuuteen. Erityisenä huolena ovat esimerkiksi vertikaaliset yhteistyöjärjestelyt, jotka voivat lisätä mahdollisuuksia markkinavoiman väärinkäyttöön. Myös verkostoitumiseen liittyvä lisääntynyt tarve standardien vahvistamiseen vaatii kilpailuvalvonnalta valppautta. 11

13 Lisääntyvä kansainvälinen yhteistyö Kansainvälistä yhteistyötä on viime aikoina tehty paljon uusien yhteistyöfoorumien ECA:n ja ICN:n puitteissa. Pääkiinnostus on molemmilla em. tahoilla kohdistunut erityisesti yrityskauppavalvontaan ja monikansallisiin fuusioihin. ECAyhteistyö on lisäksi koskenut mm. lentoliikennesektoria ja ICN-yhteistyö kilpailukulttuurin edistämistä yleisesti. Kansainvälistä yhteistyötä tehdään jatkuvasti myös OECD:n ja muiden perinteisten yhteistyöverkostojen piirissä. Kilpailuvirasto osallistui vuonna 2002 aktiivisesti OECD:n Suomea koskevaan Regulatory Reform -maatutkintaan, minkä lisäksi viraston edustajat toimivat tutkijoina Turkin maatutkinnassa. Lisäksi osallistuttiin normaaliin tapaan OECD:n kilpailukomitean kokouksiin. Suomea koskeneen maatutkinnan tuloksista lisää Seppo Reimavuon artikkelissa sivulla 55. Pohjoismaisten kilpailuviranomaisten pääjohtajakokouksen aiheina olivat vuonna 2002 mm. pohjoismaisen lentoliikennetyöryhmän työskentely ja EU:n kilpailusääntöuudistus. Perinteinen vuosikokous pidettiin syyskuussa Islannissa. Yhteistyötä Baltian maiden ja Venäjän kanssa on myös jatkettu aiempaan tapaan. Yhteistyömuotoja ovat mm. virkamiesharjoittelut ja yhteisseminaarit. Kuntatalouden haasteet 12 Julkisella sektorilla harjoitettava ja julkisen sektorin omistama hyödyketuotanto on koko Euroopassa merkittävän rakennemuutoksen kohteena ja keskustelu julkisen talouden tarkoituksenmukaisesta osuudesta koko kansantaloudesta voimistuu koko ajan. Erityisesti julkisen hyvinvointipalvelusektorin instituutioita kehitettäneen jatkossa useissa Euroopan maissa nykyistä laajemmin niin, että muutokset mahdollistavat markkinoiden ja kilpailun hyväksikäytön joko täysin avoimilla markkinoilla tai ainakin julkisen sektorin sisään luoduilla kvasimarkkinoilla. Suomessa kunnallisen palvelutuotannon kehittämisen haasteena on erityisesti se, että kunnallistalouden tulopohja on kaventunut samaan aikaan kuin tuotettavien palvelujen tarve on mm. väestön ikääntymisestä johtuen kasvamassa. Paineita kunnallistaloudelle luovat myös julkisiin palveluihin kohdistuvat kasvaneet laatuvaatimukset. Kilpailuviranomaisten näkökulmasta tavoitteena on näissä oloissa huolehtia siitä, että palvelutuotannon uudistuksiin liittyvät kilpailunäkökohdat tulevat päätöksenteossa riittävän hyvin huomioiduiksi. Kunnat ovat pääosin vastuussa hyvinvointipalvelujen järjestämisestä asukkailleen. Vaikka niillä on vapaus päättää siitä, miten palvelut tuotetaan, useimmat kunnat tuottavat palvelut edelleen itse omassa organisaatiossaan. Kunnallisten palvelujen markkinaehtoistamiselle on kuitenkin selkeä tarve.

14 Palvelutuotannon markkinaehtoistaminen nähdäänkin yhä yleisemmin yhtenä keinona, jolla voidaan vastata hyvinvointiyhteiskunnan säilymistä uhkaaviin haasteisiin. Merkillepantavaa on ollut mm. Suomen Kuntaliitossa tehty työ kilpailun edistämiseksi kunnissa. Myös elinkeinoelämän järjestöt ja ammattiliitot ovat olleet tässä prosessissa aktiivisia. Kilpailututkimuksen ja -opetuksen kehittäminen Kilpailupolitiikkaan liittyvä tutkimus on kehittynyt Euroopassa viime vuosina nopeasti. Positiivista on myös se, että uusi kansainvälinen kilpailututkimus perustuu usein aiempaa laajempaan ja monipuolisempaan näkemykseen kilpailusta ja yritysten käyttäytymisestä markkinoilla. Kilpailuun liittyvän opetuksen ja tutkimuksen kehittämisessä on myös Suomessa otettu selviä edistysaskeleita. Ministeri Kimmo Sasin johdolla vuosina työskennellyt kilpailupolitiikan ohjelmatyöryhmä arvioi toimeksiantonsa pohjalta myös kilpailuasioihin liittyvän talous- ja oikeustieteellisen tutkimuksen ja opetuksen nykytilaa ja kehittämistarpeita. 1 Työryhmän käsityksen mukaan opetuksen ja tutkimuksen edistämisestä hyötyisivät korkeakoulumaailman itsensä lisäksi myös elinkeinoelämä ja muut kilpailun kannalta keskeiset sidosryhmät. Aiheesta lisää Martti Virtasen ja Jussi Pääkkösen artikkelissa sivulla 61. Markkinaoikeuden perustaminen Kilpailuneuvoston tehtävät siirtyivät alkaen markkinaoikeudelle. Markkinaoikeuden asema kilpailuasioiden käsittelyssä on kilpailuneuvoston tapaan kaksijakoinen. Tuomioistuin käsittelee yhtäältä ensimmäisenä ratkaisijana kilpailunrajoitusten ja yrityskauppojen kieltämistä ja seuraamusmaksujen määräämistä koskevat asiat ja on toisaalta ensimmäinen valitusaste haettaessa muutosta Kilpailuviraston päätöksiin. Myös markkinaoikeuden päätöksistä voi eräin rajoituksin valittaa korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Markkinaoikeuden työ on lähtenyt hyvin käyntiin. Uusi tuomioistuin käsitteli vuonna 2002 yhteensä 11 Kilpailuviraston ratkaisemaa asiaa, joista neljä perustui viraston tekemään esitykseen Kauppa- ja teollisuusministeriön työryhmäraportti 3/2002: Kotimarkkinoiden toimivuus ja kansainvälinen kilpailukyky

15 Organisaatiouudistus Kilpailuviraston organisaatiota uudistettiin lokakuun 2002 alusta niin, että kilpailuvalvonnasta ja kilpailun edistämisestä vastaavat nykyään virastossa monopoliryhmä, kartelliryhmä ja kilpailunedistämisryhmä. Niiden keskinäinen työnjako on seuraava: Monopoliryhmän vastuualueeseen kuuluvat määräävän markkina-aseman väärinkäyttöön liittyvät asiat sekä yrityskauppavalvonta. Ryhmän päällikkönä toimii johtaja Juhani Jokinen. Kartelliryhmä käsittelee kartelleja ja muita kilpailijoiden välisiä yhteistyösopimuksia, jakelutierajoituksia sekä julkisia kilpailunrajoituksia. Ryhmän päällikkönä toimii johtaja Kirsi Leivo. Kilpailunedistämisryhmän tavoitteena on vaikuttaa monitahoisesti ja kilpailunrajoituksia ennalta ehkäisevästi elinkeinoelämän ja julkisen vallan markkinakäyttäytymiseen. Ryhmän päällikkönä toimii apulaisjohtaja Martti Virtanen. 14 Em. ryhmien tukena toimivat projektien hallinta, kansainvälisten asioiden ryhmä, viestintä- ja valmennusryhmä sekä hallintoryhmä. Projektien hallinta -tehtävän tavoitteena on koordinoida ryhmien yhteisiä projekteja mm. niissä tapauksissa, joissa yksittäisen alan tai elinkeinonharjoittajan kilpailuongelmat liittyvät useisiin eri kilpailunrajoitustyyppeihin. Viraston johtoryhmän muodostavat ylijohtaja ja ryhmien päälliköt. Ryhmien päälliköiden sijaisina toimivat substanssiryhmissä tutkimuspäälliköt, joiden erityisenä tehtävänä on tukea ryhmien päälliköitä tutkijoiden työn ohjaamisessa. Organisaatiouudistuksen tavoitteena on tehostaa viraston toimintaa hyödyntämällä aiempaa paremmin eri kilpailunrajoitustyyppeihin liittyvä ja muu osaaminen virastossa. Tarvittava asiakas- ja toimialakohtainen tarkastelu pyritään varmistamaan projektityöskentelyn avulla.

16 Uudistuksella tuetaan viraston strategisia tavoitteita eli toiminnan painopisteen siirtämistä asteittain jälkikäteen tapahtuvasta kilpailuvalvonnasta ennaltaehkäisevään vaikuttamiseen siirtymistä toimialakohtaisesta painopisteajattelusta kilpailunrajoitustyyppeihin liittyvän osaamisen hyödyntämiseen tehokasta yhteisön kilpailusääntöjen toimeenpanoa osallistumista kansainväliseen yhteistyöhön tavalla, joka edistää kilpailupolitiikan tavoitteiden toteuttamista Suomessa kilpailuoikeudellisen ja kilpailun taloustieteellisen tutkimuksen edistämistä ja hyödyntämistä sekä henkilöstön ammattitaidon kehittämistä. Kilpailuviraston organisaatio alkaen YLIJOHTAJA Matti Purasjoki PROJEKTIEN HALLINTA Apulaisjohtaja Riitta Ryhänen KANSAINVÄLISET ASIAT Apulaisjohtaja Rainer Lindberg 15 VIESTINTÄ JA VALMENNUS Viestintäpäällikkö Päivi Kari HALLINTO Hallintopäällikkö Marja-Terttu Kyttälä MONOPOLIRYHMÄ Johtaja Juhani Jokinen KARTELLIRYHMÄ Johtaja Kirsi Leivo KILPAILUNEDISTÄMISRYHMÄ Apulaisjohtaja Martti Virtanen

17 Henkilöstö ja sen kehittäminen 16 Kilpailuviraston palveluksessa oli vuoden 2002 lopussa 66 henkilöä. Vakinaisessa palvelussuhteessa heistä työskenteli 57. Virkavapaalla tai äitiyslomalla oli 10 henkilöä. Edellisten vuosien korkean lähtövaihtuvuuden ja uusien virkojen perustamisen johdosta virastoon palkattiin viime vuonna 15 uutta virkamiestä, minkä lisäksi virkavapaalta palasi kolme henkilöä. Lisäksi virastossa työskenteli kolme sihteeriharjoittelijaa ja kesäkuukausina 11 yliopistoharjoittelijaa. Toteutunut henkilötyöpanos nousi vuonna 2002 edellisen vuoden 56:sta 63 henkilötyövuoteen. Tavoitteena olleeseen 67 henkilötyövuoteen ei kuitenkaan päästy. Harjoittelijat ja siviilipalvelusmiehet mukaan lukien viraston käytössä oli vuoden aikana yhteensä 70 henkilötyövuotta. Henkilöstön suuri vaihtuvuus on asettanut erityisiä haasteita uusien työntekijöiden perehdyttämiselle. Virastossa järjestettiin keväällä 2002 kaksi kahden päivän mittaista perehdyttämistilaisuutta ja laadittiin perehdyttämisohjelma, jossa on kuvattu uuden työntekijän ensimmäisten kuuden työkuukauden perehdyttämistoimet. Jokaiselle uudelle työntekijälle nimetään nykyisin omasta ryhmästä vastuuperehdyttäjä eli tutor, joka vastaa ensimmäisen puolen vuoden ajan uuden työntekijän käytännön opastamisesta. Tarvittaessa uudelle työntekijälle voidaan nimetä myös mentori ohjaamaan työntekijää mentorin oman erikoisalan asioissa. Perehdyttämistä pyritään tehostamaan myös huolehtimalla hyvin viraston sisäisestä tiedonkulusta ja osaamisen leviämisestä koko virastossa. Kilpailuviraston toiminnan kannalta keskeisiä osaamisalueita ovat elinkeinoelämän ja yritystoiminnan tunteminen, taloudellinen analyysi ja siihen liittyvä menetelmäosaaminen sekä tietysti Suomen ja EU:n kilpailusääntöjen hallitseminen. Myös kansainvälisessä yhteistyössä tarvittava kielitaito sekä neuvottelu- ja muut vuorovaikutustaidot ovat työssä olennaisia. EU:n kilpailusääntöuudistuksiin valmistautuminen käynnistettiin syksyllä 2002 koulutusohjelmalla, jonka tavoitteena on syventää EU:n kilpailusääntöihin ja niiden soveltamiskäytäntöön liittyvää osaamista virastossa. Ohjelma koostuu ulkomaisten asiantuntijoiden pitämistä luennoista ja niitä täydentävästä ohjatusta lukemisesta sekä viraston sisäisistä tutkijatapaamisista. Keväällä 2003 järjestettyyn kuuteen luentotilaisuuteen on osallistunut myös markkinaoikeuden, kauppaja teollisuusministeriön sekä lääninhallitusten henkilöstöä.

18 Muut koulutusaiheet ovat liittyneet mm. hallintomenettelyyn ja kilpailuasioiden ajamiseen markkinaoikeudessa. Kaikki viraston tutkijat osallistuivat lisäksi tammikuussa 2003 päivän mittaiseen immateriaalioikeuksiin liittyvään koulutukseen. Lisäksi tutkijoille on järjestetty media- ja muuta viestintäkoulutusta sekä ruotsin kielen keskustelukoulutusta. Koulutukseen käytettiin vuonna 2002 työaikaa lähes 12 työpäivää per henkilötyövuosi eli noin 1/3 enemmän kuin vuotta aiemmin. Koulutuspalvelujen hankintaan käytettiin määrärahoja yhteensä euroa eli lähes 2000 euroa per henkilötyövuosi. Edellisenä vuonna vastaavat kustannukset olivat 1115 euroa per henkilötyövuosi. Koko ajan muuttuva ja kansainvälistyvä toimintaympäristö asettaa jatkossakin suuria haasteita henkilöstön osaamisen kehittämiselle ja rekrytoinnille. Myös palkkausjärjestelmän tulee kannustaa henkilöstöä parantamaan suorituksiaan ja osaamistaan sekä luomaan kiinnostusta siirtyä virastossa tarjolla oleviin vaativampiin tehtäviin. Palkkausjärjestelmän kehittämistyö käynnistyi Kilpailuvirastossa syksyllä Henkilöstön ikä- ja sukupuolirakenne Miehiä Naisia < > 55 Henkilöstö virastossa työskentelyajan mukaan Henkilöstöä koskevat keskeiset tunnusluvut Virkojen lukumäärä vuoden alussa uudet virat Virkojen lukumäärä vuoden lopussa Virassa tai määräaikaisessa virkasuhteessa oleva henkilöstö vuoden lopussa Toteutuneet henkilötyövuodet (htv) Lähtövaihtuvuus, henkilöiden lukumäärä 1) Tulovaihtuvuus, henkilöiden lukumäärä 1) Naisten osuus henkilöstöstä vuoden lopussa, % 2) Henkilöstön keski-ikä vuoden lopussa 2) 41 40,5 39,5 Tutkijakoulutus- ja korkea-asteen tutkintojen osuus, % 2) < > vuotta Koulutukseen käytetty aika koko työajasta, % 3,1 3,3 4,5 Koulutukseen käytetty aika/htv, työpäiviä yhteensä 8,8 9,0 11,7 1) Lukumäärissä ovat mukana myös virkavapaille tai äitiyslomille lähteneet tai niiltä palanneet henkilöt. 2) Tunnuslukuja laskettaessa henkilöstöön on sisällytetty kaikki virassa olevat ja määräaikaiset henkilöt sekä palkattomalla virkavapaalla tai äitiyslomalla olevat henkilöt eli yhteensä 76 henkilöä. Henkilöstön koulutusrakenne Tohtori / lisensiaatti Ylempi korkeakouluaste Alempi korkeakouluaste Alin korkea-aste Muu

19 Kotimaiset kilpailunrajoitus- ja yrityskauppa-asiat Toiminnan tuloksellisuus Avatut asiat Ratkaistut asiat Kotimaiset kilpailunrajoitusasiat Avatut asiat Ratkaistut asiat Tapausten käsittelyajat päivinä Päätökset Poikkeusluvat Kirjepäätökset Tapausmäärät ja tapausten käsittelyajat Kilpailuviraston ratkaisemien kotimaisten kilpailunrajoitus- ja yrityskauppatapausten lukumäärä kasvoi vuonna 2002 merkittävästi edelliseen vuoteen verrattuna. Virastossa käsiteltiin vuoden aikana loppuun 540 kotimaista kilpailuasiaa eli yli 100 tapausta enemmän kuin vuotta aiemmin. Ratkaistujen tapausten määrän kasvaminen johtui ennen muuta syksyllä 2001 virastossa käynnistetyistä talkoista, joiden tavoitteena oli hoitaa mahdollisimman nopeasti loppuun virastossa pitkään vireillä olleet asiat. Talkookohteiksi määriteltiin tuolloin yhteensä 145 tapausta. Tämän ohella virastossa oli viime vuonna vireillä ns. input-hanke, jonka tavoitteena oli etsiä keinoja uusien toimenpidepyyntöjen käsittelyn nopeuttamiseksi. Em. hankkeiden yhteisenä tavoitteena oli varmistaa sellaisten menettelytapojen vakiinnuttaminen käytäntöön, joilla vaikuttavuudeltaan pieniin asioihin sidotaan niin vähän resursseja kuin mahdollista. Tätä kautta vapautuvat henkilöresurssit on tarkoitus kohdentaa kansantalouden suorituskyvyn kannalta olennaisten tapausten hoitamiseen. Hankkeilla onnistuttiinkin kehittämään merkittävästi viraston työprosesseja. Toimenpidepyyntöjen keskimääräisiä käsittelyaikoja em. hankkeet lyhentävät kuitenkin vasta viiveellä. Talkoot itse asiassa pidensivät viime vuonna keskimääräisiä käsittelyaikoja, koska niissä käsiteltiin nimenomaan virastossa jo pitkään vireillä olleita tapauksia. Merkittävä osa talkoilla hoidetuista tapauksista koski määräävän markkinaaseman väärinkäyttöön liittyviä epäilyjä. Lähes puolet kaikista käsitellyistä tapauksista liittyi mm. tästä johtuen määräävään markkina-asemaan. Toiseksi suurin tapausjoukko olivat julkiset kilpailunrajoitukset. Yli puolet ratkaistuista kilpailunrajoitusasioista arvioitiin viime vuonna virastossa vaativuudeltaan ja vaikuttavuudeltaan vähäisiksi. Erityisen vaativiksi ja vaikuttaviksi arvioitiin alle 10 % tapauksista, kun vastaava tunnusluku vuotta aiemmin oli noin 20 %. Kehitys poikkeaa selvästi aiemmasta kehityksestä ja johtuu vuodelle ajoittuneista kehityshankkeista. Myös avattujen uusien kilpailunrajoitustapausten määrä kasvoi viime vuonna lähes 15 prosentilla. Vuoden lopussa vireillä oli yhteensä 229 tapausta eli noin 10 % vähemmän tapauksia kuin vuotta aiemmin

20 Kotimaisten kilpailuasioiden ohella virastossa käsiteltiin viime vuonna yli 500 EU:n kilpailuasiaa. Viraston edustajat osallistuivat lisäksi vuoden aikana noin 80 EU-kokoukseen ja yli kymmeneen muuhun kansainväliseen kokoukseen. Viime kuukausia on leimannut myös viraston sisäinen valmistautuminen edessä olevaan EU:n kilpailusääntöjen ja kansallisen kilpailulainsäädännön uudistamiseen. Viraston edustajat kävivät lisäksi säännöllisesti kuultavina mm. eduskunnan valiokunnissa ja pitivät julkisissa koulutus- ja muissa tilaisuuksissa useita kymmeniä esitelmiä. Lisäksi virastolla on ollut pysyvä edustus useissa kotimaisissa ja kansainvälisissä kilpailuasioita käsittelevissä työryhmissä. Myös lääninhallitukset selvittävät kotimaisia kilpailunrajoitusasioita. Vuonna 2002 lääninhallitukset keskittyivät erityisesti julkiseen tuotantotoimintaan sekä kaupan ja teollisuuden hinnoittelu- ja logistiikkajärjestelyihin liittyvien tapausten selvittämiseen. Lääninhallituksissa käsiteltiin vuoden aikana yli 80 kilpailunrajoitusasiaa, minkä lisäksi lääninhallitusten edustajat osallistuivat Kilpailuviraston johdolla tehtyihin laajoihin yritystarkastuksiin. Kilpailuasioiden hoitamiseen käytettiin lääninhallituksissa viime vuonna yhteensä 7,75 henkilötyövuotta. Tuomioistuimien ratkaisut Kotimaiset kilpailunrajoitusasiat kilpailunrajoitustyypeittäin vuonna % 14 % 22 % 2 % Määräävä markkina-asema Julkinen Horisontaalinen Vertikaalinen Menettelytapa-asiat 44 % Korkein hallinto-oikeus teki vuonna 2002 yhteensä 8 Kilpailuvirastoa koskevaa ratkaisua. Näistä merkittävimmät olivat helmikuussa annettu välipäätös ja heinäkuussa annettu lopullinen ratkaisu pitkään vireillä olleessa Sonera Oyj:tä ja Loimaan Seudun Puhelin Oy:tä koskeneessa yrityskauppa-asiassa. KHO kumosi ratkaisussaan kilpailuneuvoston joulukuussa 2001 tekemän yrityskaupan kieltopäätöksen ja saattoi voimaan Kilpailuviraston asiasta elokuussa 2001 antaman ehdollisen hyväksymispäätöksen. Kolmessa määräävän markkina-aseman väärinkäyttöä koskeneessa ratkaisussaan KHO vahvisti kilpailuneuvoston tekemät päätökset seuraamusmaksuineen (tapaukset Alfons Håkans Oy / Finntugs Oy, Salon Seudun Puhelin Oy ja Turun Puhelin Oy). Kahdessa tapauksessa KHO hylkäsi jo kilpailuneuvostonkin aikanaan hylkäämät valitukset Kilpailuviraston päätöksistä (tapaukset Rauman Tenniskeskus Oy ja Ulkomaankauppaliitto). Yksi KHO:n ratkaisuista koski Kilpailuviraston tekemää päätöstä asiakirjojen julkisuudesta. Pohjan Taimi Oy oli pyytänyt viimeksi mainitussa tapauksessa Kilpailuvirastolta eräitä asiakirjoja, jotka Metsähallitus oli toimittanut Kilpailuvirastolle kilpailunrajoitusasiassa, jossa Pohjan Taimi oli yhtenä toimenpidepyynnön tekijänä. Metsähallitus piti kyseisten asiakirjojen tietoja liikesalaisuustietoinaan. Myös Kilpailuvirasto päätyi ratkaisussaan siihen, että Pohjan Taimen pyytämät asiakirjat olivat pääosin salaisia. 18 % Kilpailuviraston kustannukset tehtäväalueittain vuonna 2002 * 19 % 63 % Kilpailunrajoitustapausten käsittely Yrityskauppavalvonta Kansainväliset asiat * Kustannukset yhteensä 4,4 miljoonaa euroa.

Kestävän kilpailupolitiikan elementit

Kestävän kilpailupolitiikan elementit Kestävän kilpailupolitiikan elementit Kilpailuviraston 20-vuotisjuhlaseminaari Finlandia-talo 7.10.2008 Matti Vuoria, toimitusjohtaja Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma Lähtökohta Esityksen lähtökohtana

Lisätiedot

Epäilty kilpailunrajoitus ulkomainonnan ja mainosmateriaalin painatuksen markkinoilla

Epäilty kilpailunrajoitus ulkomainonnan ja mainosmateriaalin painatuksen markkinoilla Päätös 1 (5) Epäilty kilpailunrajoitus ulkomainonnan ja mainosmateriaalin painatuksen markkinoilla 1 Asia 2 Osapuolet 3 Ratkaisu 4 Asian vireilletulo Epäily kilpailulainsäädännön vastaisesta kielletystä

Lisätiedot

HE 256/2016 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kilpailulain 25 :n muuttamisesta

HE 256/2016 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kilpailulain 25 :n muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kilpailulain 25 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kilpailulakia. Esityksen mukaan lain yrityskauppavalvontaa koskevista

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena toisinto asiakohdassa mainitusta asiakirjasta, jonka turvallisuusluokitus on poistettu.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena toisinto asiakohdassa mainitusta asiakirjasta, jonka turvallisuusluokitus on poistettu. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 2. helmikuuta 2018 (OR. en) 9694/01 DCL 1 CATS 20 COPEN 25 TURVALLISUUSLUOKITUKSEN POISTAMINEN Asiakirja: Päivämäärä: 7. kesäkuuta 2001 Muuttunut jakelu: Julkinen Asia:

Lisätiedot

Päätös 1 (5) Dnro 379/KKV14.00.00/2014 11.3.2015. 1 Asia. Parikkalan kunnan vesihuoltolaitoksen hinnoittelu Melkoniemen vesiosuuskunnalle.

Päätös 1 (5) Dnro 379/KKV14.00.00/2014 11.3.2015. 1 Asia. Parikkalan kunnan vesihuoltolaitoksen hinnoittelu Melkoniemen vesiosuuskunnalle. Päätös 1 (5) 1 Asia Parikkalan kunnan vesihuoltolaitoksen hinnoittelu Melkoniemen vesiosuuskunnalle 2 Osapuolet Parikkalan kunta Toimenpidepyynnön tekijä: Melkoniemen vesiosuuskunta, Parikkala 3 Ratkaisu

Lisätiedot

Avoimet rajapinnat ja sopimusvelvoitteet; kilpailuoikeudellisia näkökohtia. Apulaisjohtaja Valtteri Virtanen kkv.fi. kkv.

Avoimet rajapinnat ja sopimusvelvoitteet; kilpailuoikeudellisia näkökohtia. Apulaisjohtaja Valtteri Virtanen kkv.fi. kkv. Avoimet rajapinnat ja sopimusvelvoitteet; kilpailuoikeudellisia näkökohtia Apulaisjohtaja Valtteri Virtanen 9.11.2017 Tausta Sopimusvapaus lähtökohtana Kilpailuoikeus yleislakina asettaa reunaehdot käyttäytymiselle

Lisätiedot

Olli Wikberg JOHDATUS KILPAILUOIKEUTEEN

Olli Wikberg JOHDATUS KILPAILUOIKEUTEEN Olli Wikberg JOHDATUS KILPAILUOIKEUTEEN Talentum Helsinki 2011 JURIDICA-KIRJASARJASSA ILMESTYNEET TEOKSET: 1. Hallintomenettelyn perusteet 2. Arvonlisäverotus ja muu kulutusverotus 3. Luotto-oikeuden perusteet

Lisätiedot

Toimenpidepyynnön kohteet: Kouvolan Vesi Oy, Kouvola Kymen Vesi Oy, Kotka. Toimenpidepyynnön tekijät:

Toimenpidepyynnön kohteet: Kouvolan Vesi Oy, Kouvola Kymen Vesi Oy, Kotka. Toimenpidepyynnön tekijät: Päätös 1 (6) 1 Asia Kouvolan Vesi Oy:n ja Kymen Vesi Oy:n väitetty määräävän markkinaaseman väärinkäyttö talousveden hinnoittelussa 2 Osapuolet Toimenpidepyynnön kohteet: Kouvolan Vesi Oy, Kouvola Kymen

Lisätiedot

PE-CONS 22/1/16 REV 1 FI

PE-CONS 22/1/16 REV 1 FI EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI NEUVOSTO Strasbourg, 6. heinäkuuta 2016 (OR. en) 2015/0906 (COD) LEX 1684 PE-CONS 22/1/16 REV 1 JUR 214 INST 212 COUR 28 CODEC 644 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON

Lisätiedot

Uusi kuntalaki: Miten kunnan toimintaa markkinoilla koskevia pelisääntöjä selkiytetään?

Uusi kuntalaki: Miten kunnan toimintaa markkinoilla koskevia pelisääntöjä selkiytetään? Uusi kuntalaki: Miten kunnan toimintaa markkinoilla koskevia pelisääntöjä selkiytetään? Kuntalaki uudistuu- seminaari Kuntatalo 3.6.2014 Pirkka-Petri Lebedeff, johtava lakimies Kunta ja markkinat Kunta

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU, EURATOM) 2016/, annettu päivänä kuuta,

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU, EURATOM) 2016/, annettu päivänä kuuta, EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU, EURATOM) 2016/, annettu päivänä kuuta, unionin ja sen henkilöstön välisten riitojen ratkaisemista ensimmäisenä oikeusasteena koskevan toimivallan siirtämisestä

Lisätiedot

COMP/M.3473 Metsäliitto Osuuskunta / Vapo ASETUS (EY) 139/2004 SULAUTUMISMENETTELY. 4 artiklan (4) päivämäärä:.04/11/2004

COMP/M.3473 Metsäliitto Osuuskunta / Vapo ASETUS (EY) 139/2004 SULAUTUMISMENETTELY. 4 artiklan (4) päivämäärä:.04/11/2004 FI Tapaus n:o COMP/M.3473 Metsäliitto Osuuskunta / Vapo Vain suomenkielinen teksti on saatavilla ja todistusvoimainen. ASETUS (EY) 139/2004 SULAUTUMISMENETTELY 4 artiklan (4) päivämäärä:.04/11/2004 EUROOPAN

Lisätiedot

Toimenpidepyynnön tekijä: Kilpailu- ja kuluttajavirasto jättää asian tutkimatta.

Toimenpidepyynnön tekijä: Kilpailu- ja kuluttajavirasto jättää asian tutkimatta. Päätös 1 (5) Asia Faba osk:n epäilty määräävän markkina-aseman väärinkäyttö nautaeläinten jalostuspalveluiden markkinoilla. Asianosaiset Faba osk Toimenpidepyynnön tekijä: HH Embryo Oy Ratkaisu Asian vireilletulo

Lisätiedot

Päivi Kari. Sidosryhmien rooli Kilpailuviraston toiminnassa

Päivi Kari. Sidosryhmien rooli Kilpailuviraston toiminnassa Päivi Kari Sidosryhmien rooli Kilpailuviraston toiminnassa Kilpailupolitiikan perustana olevan kilpailulain 1 :n 2 momentissa todetaan, että lakia sovellettaessa on erityisesti otettava huomioon markkinoiden

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 24.6.2016 COM(2016) 412 final 2016/0191 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Maailman kauppajärjestön yleisneuvostossa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta WTO:n poikkeuslupaa

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT HE 89/1995 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi sähkölain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sähkölain markkinavalvontaa koskevia säännöksiä. Esityksen

Lisätiedot

Laki kilpailunrajoituksista

Laki kilpailunrajoituksista Annettu Helsingissä 27 päivänä toukokuuta 1992 Laki kilpailunrajoituksista Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku Yleisiä säännöksiä 1 Terveen ja toimivan taloudellisen kilpailun turvaamisesta

Lisätiedot

14950/14 elv/vk/jk 1 DG G 2B

14950/14 elv/vk/jk 1 DG G 2B Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. marraskuuta 2014 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2013/0400 (CNS) 14950/14 SC 182 ECON 1002 SELVITYS Lähettäjä: Vastaanottaja: Puheenjohtajavaltio Neuvosto Ed.

Lisätiedot

Tekijänoikeuden yhteishallinnointi (HE 119/2016)

Tekijänoikeuden yhteishallinnointi (HE 119/2016) Tekijänoikeuden yhteishallinnointi (HE 119/2016) MaRan lausunto eduskunnan lakivaliokunnalle Työtä ja hyvinvointia koko Suomeen Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry 1. Johdannoksi Käsiteltävä teema 1.

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 15 päivänä kesäkuuta 2011. 634/2011 Laki. julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta

Julkaistu Helsingissä 15 päivänä kesäkuuta 2011. 634/2011 Laki. julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 15 päivänä kesäkuuta 2011 634/2011 Laki julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta Annettu Helsingissä 10 päivänä kesäkuuta 2011 Eduskunnan päätöksen mukaisesti

Lisätiedot

Markkinaoikeuslaki, ml. muutossäädös 320/2004

Markkinaoikeuslaki, ml. muutossäädös 320/2004 Markkinaoikeuslaki, ml. muutossäädös 320/2004 1 luku Toimivalta 1 Markkinaoikeuden toimivalta ja toimipaikka Markkinaoikeus käsittelee ne asiat, jotka säädetään sen toimivaltaan kuuluviksi: 1. kilpailunrajoituksista

Lisätiedot

Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi rikoslain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi rikoslain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi rikoslain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan tehtäväksi rikoslakiin muutokset, jotka aiheutuvat Suomen liittymisestä tarkastusten asteittaisesta lakkauttamisesta

Lisätiedot

PUBLIC EUROOPANUNIONIN NEUVOSTO. Brysel,30.huhtikuuta2013(03.05) (OR.en) 9068/13 LIMITE PESC475 RELEX347 CONUN53 COARM76 FIN229

PUBLIC EUROOPANUNIONIN NEUVOSTO. Brysel,30.huhtikuuta2013(03.05) (OR.en) 9068/13 LIMITE PESC475 RELEX347 CONUN53 COARM76 FIN229 ConseilUE EUROOPANUNIONIN NEUVOSTO Brysel,30.huhtikuuta2013(03.05) (OR.en) 9068/13 LIMITE PUBLIC PESC475 RELEX347 CONUN53 COARM76 FIN229 ILMOITUS:I/A-KOHTA Lähetäjä: Neuvostonpääsihteeristö Vastaanotaja:

Lisätiedot

HE 66/2007 vp. on tarkoitus siirtää vuoden 2008 alusta lukien arkistolaitoksen yhteyteen. Lakiin ehdotetaan tehtäväksi lisäksi tekninen muutos,

HE 66/2007 vp. on tarkoitus siirtää vuoden 2008 alusta lukien arkistolaitoksen yhteyteen. Lakiin ehdotetaan tehtäväksi lisäksi tekninen muutos, HE 66/2007 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi arkistolain 1 ja :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan arkistolakia muutettavaksi siten, että siitä poistettaisiin

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 6. maaliskuuta 2015 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 6. maaliskuuta 2015 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 6. maaliskuuta 2015 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2015/0029 (NLE) 6040/15 WTO 41 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON PÄÄTÖS Maailman kauppajärjestön perustamisesta

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 23.2.2009 KOM(2009)81 lopullinen 2009/0023 (CNS) C6-0101/09 Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS elatusvelvoitteisiin sovellettavaa lakia koskevan pöytäkirjan tekemisestä Euroopan

Lisätiedot

EUROOPAN TASA-ARVOINSTITUUTTI EUROOPAN UNIONIN PERUSOIKEUSVIRASTO. Yhteistyösopimus

EUROOPAN TASA-ARVOINSTITUUTTI EUROOPAN UNIONIN PERUSOIKEUSVIRASTO. Yhteistyösopimus EUROOPAN TASA-ARVOINSTITUUTTI JA EUROOPAN UNIONIN PERUSOIKEUSVIRASTO Yhteistyösopimus Johdanto Euroopan unionin perusoikeusvirasto (FRA) ja Euroopan tasa-arvoinstituutti (EIGE), joihin viitataan jäljempänä

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 1994 vp - HE 144 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi hevostalouslain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi hevostalouslakia siltä osin kuin se koskee hevosten

Lisätiedot

Päätös. Laki. työttömyysturvalain muuttamisesta

Päätös. Laki. työttömyysturvalain muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 167/2006 vp Hallituksen esitys laiksi työttömyysturvalain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laiksi työttömyysturvalain

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi rikoslain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan tehtäväksi rikoslakiin muutokset, jotka aiheutuvat Suomen liittymisestä tarkastusten asteittaisesta lakkauttamisesta

Lisätiedot

Kilpailuneutraliteetin valvonta: Selvitys- ja neuvottelumenettely KKV:ssa. Kuntaliitto kkv.fi. kkv.fi

Kilpailuneutraliteetin valvonta: Selvitys- ja neuvottelumenettely KKV:ssa. Kuntaliitto kkv.fi. kkv.fi Kilpailuneutraliteetin valvonta: Selvitys- ja neuvottelumenettely KKV:ssa Kuntaliitto Yleistä KKV:n tulee ensisijaisesti neuvotteluteitse pyrkiä poistamaan julkisyhteisöjen taloudellisen toiminnan menettely

Lisätiedot

LAUSUNTO OSUUSKUNTA PPO:N KOKOUKSELLE

LAUSUNTO OSUUSKUNTA PPO:N KOKOUKSELLE LAUSUNTO OSUUSKUNTA PPO:N KOKOUKSELLE Pohjois-Suomen aluehallintoviraston määräys 27.3.2014 1. Pohjois-Suomen aluehallintovirasto on päätöksellään 27.3.2014 määrännyt osuuskuntalain (1488/2001) 7 luvun

Lisätiedot

Esittelijä: Vanhempi oikeusasiamiehensihteeri Aila Linnakangas. Ulvilan kaupunki ei antanut asianmukaista päätöstä päivähoitopaikasta

Esittelijä: Vanhempi oikeusasiamiehensihteeri Aila Linnakangas. Ulvilan kaupunki ei antanut asianmukaista päätöstä päivähoitopaikasta 31.8.2009 Dnro 3346/4/07 Ratkaisija: Oikeusasiamies Riitta-Leena Paunio Esittelijä: Vanhempi oikeusasiamiehensihteeri Aila Linnakangas Ulvilan kaupunki ei antanut asianmukaista päätöstä päivähoitopaikasta

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 14.10.2016 COM(2016) 658 final 2016/0322 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ulkorajojen ja viisumipolitiikan rahoitusvälineeseen osana sisäisen turvallisuuden rahastoa liittyviä täydentäviä

Lisätiedot

Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätös 15/0789/3, Antero Pohjonen, Antti Annala, Kaija Asunmaa, Kyösti Rahkonen

Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätös 15/0789/3, Antero Pohjonen, Antti Annala, Kaija Asunmaa, Kyösti Rahkonen KORKEIMMALLE HALLINTO-OIKEUDELLE ASIA Kunnallisasiaa koskeva valitus MUUTOKSENHAUN KOHTEENA OLEVA PÄÄTÖS VALITTAJA VASTAPUOLI Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätös 15/0789/3, 9.10.2015 Keuruun kaupunki

Lisätiedot

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2015/0068(CNS) 1.9.2015. oikeudellisten asioiden valiokunnalta

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2015/0068(CNS) 1.9.2015. oikeudellisten asioiden valiokunnalta Euroopan parlamentti 2014-2019 Oikeudellisten asioiden valiokunta 2015/0068(CNS) 1.9.2015 LAUSUNTOLUONNOS oikeudellisten asioiden valiokunnalta talous- ja raha-asioiden valiokunnalle ehdotuksesta neuvoston

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 16. maaliskuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 16. maaliskuuta 2017 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 16. maaliskuuta 2017 (OR. en) 7079/17 ENFOPOL 116 JAI 225 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Puheenjohtajavaltio Valtuuskunnat Ed. asiak. nro: 7078/17 Asia: Ehdotus neuvoston

Lisätiedot

Valtion lupa- ja valvontaviraston toimeenpanohanke. Sidosryhmätilaisuus Hankepäällikkö Jaska Siikavirta

Valtion lupa- ja valvontaviraston toimeenpanohanke. Sidosryhmätilaisuus Hankepäällikkö Jaska Siikavirta Valtion lupa ja valvontaviraston toimeenpanohanke Sidosryhmätilaisuus 12.10.2017 Hankepäällikkö Jaska Siikavirta 1 13.10.2017 Etunimi Sukunimi Organisaatiomalli Ihmiset Yhteisöt Yritykset Maakunnat Kunnat

Lisätiedot

PÄÄTÖS HUOMATTAVAN MARKKINAVOIMAN YRITYKSELLE ASETETTUJEN VELVOLLISUUKSIEN MUUTTAMISESTA

PÄÄTÖS HUOMATTAVAN MARKKINAVOIMAN YRITYKSELLE ASETETTUJEN VELVOLLISUUKSIEN MUUTTAMISESTA 30.1.2008 252/934/2008 DNA Palvelut Oy PÄÄTÖS HUOMATTAVAN MARKKINAVOIMAN YRITYKSELLE ASETETTUJEN VELVOLLISUUKSIEN MUUTTAMISESTA 1. TELEYRITYS, JOTA PÄÄTÖS KOSKEE 2. RELEVANTIT MARKKINAT DNA Palvelut Oy

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi nuorisorangaistuksen kokeilemisesta annetun lain 14 :n ja oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain 8 luvun 11 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

Innovatiivinen toiminnan kehittäminen ja oikeat hankintamenettelyt. Pääjohtaja, OTT Tuomas Pöysti/VTV 2.3.2012

Innovatiivinen toiminnan kehittäminen ja oikeat hankintamenettelyt. Pääjohtaja, OTT Tuomas Pöysti/VTV 2.3.2012 Innovatiivinen toiminnan kehittäminen ja oikeat hankintamenettelyt Pääjohtaja, OTT Tuomas Pöysti/VTV 2.3.2012 Valtiontalouden tarkastusviraston rooli Tarkastaa valtion taloudenhoidon laillisuutta => julkisista

Lisätiedot

Uusi kilpailulaki. Lakiklinikka ,Kuntamarkkinat johtava lakimies Pirkka-Petri Lebedeff Kuntaliitto

Uusi kilpailulaki. Lakiklinikka ,Kuntamarkkinat johtava lakimies Pirkka-Petri Lebedeff Kuntaliitto Uusi kilpailulaki Lakiklinikka 13.9.2012,Kuntamarkkinat johtava lakimies Pirkka-Petri Lebedeff Kuntaliitto Uusi kilpailulaki, esityksen pääkohdat Kunnat markkinaympäristössä ja sitä rajoittava lainsäädäntö

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSION TIEDONANTO RAJAT YLITTÄVÄÄ TYÖELÄKETARJONTAA KOSKEVIEN VEROESTEIDEN POISTAMISESTA KOM(2001) 214 LOPULLINEN

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSION TIEDONANTO RAJAT YLITTÄVÄÄ TYÖELÄKETARJONTAA KOSKEVIEN VEROESTEIDEN POISTAMISESTA KOM(2001) 214 LOPULLINEN VALTIOVARAINMINISTERIÖ Vero-osasto 8.11.2001 EU/291001/0844 Suuri valiokunta 00102 EDUSKUNTA ASIA: EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSION TIEDONANTO RAJAT YLITTÄVÄÄ TYÖELÄKETARJONTAA KOSKEVIEN VEROESTEIDEN POISTAMISESTA

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 29/2006 vp. Hallituksen esitys laiksi ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain muuttamisesta.

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 29/2006 vp. Hallituksen esitys laiksi ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain muuttamisesta. EDUSKUNNAN VASTAUS 29/2006 vp Hallituksen esitys laiksi ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain muuttamisesta Asia Hallitus on vuoden 2005 valtiopäivillä antanut eduskunnalle esityksensä

Lisätiedot

1993 vp - HE Esityksen mukaan ympäristölle

1993 vp - HE Esityksen mukaan ympäristölle 1993 vp - HE 74 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kemikaalilain muuttamisesta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 13.10.2017 COM(2017) 593 final 2017/0258 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS tavarakaupan muodollisuuksien yksinkertaistamista koskevalla 20 päivänä toukokuuta 1987 tehdyllä yleissopimuksella

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o Laki. Kansainvälisen viinijärjestön perustamisesta tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

SISÄLLYS. N:o Laki. Kansainvälisen viinijärjestön perustamisesta tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2001 Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2001 N:o 1563 1568 SISÄLLYS N:o Sivu 1563 Laki Kansainvälisen viinijärjestön perustamisesta tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PUHEMIESNEUVOSTON EHDOTUS 1/2010 vp Puhemiesneuvoston ehdotus laiksi eduskunnan virkamiehistä annetun lain 10 ja 71 :n, eduskunnan työjärjestyksen 73 :n ja eduskunnan kanslian ohjesäännön muuttamisesta

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0061 (NLE) 8112/16 JUSTCIV 69 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON PÄÄTÖS luvan antamisesta tiiviimpään

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D045714/03.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D045714/03. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 11. lokakuuta 2016 (OR. en) 13167/16 AGRILEG 146 DENLEG 76 VETER 96 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 11. lokakuuta 2016 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: D045714/03

Lisätiedot

Laki eräiden yleishyödyllisten yhteisöjen veronhuojennuksista. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Laki eräiden yleishyödyllisten yhteisöjen veronhuojennuksista. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. 13.8.1976/680 Laki eräiden yleishyödyllisten yhteisöjen veronhuojennuksista Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 (30.12.1992/1536) Yhteiskunnallisesti

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 1.7.2016 COM(2016) 437 final 2016/0200 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston uhanalaisten lajien kansainvälistä kauppaa koskevan yleissopimuksen

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.9.2015 COM(2015) 426 final 2015/0190 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Maailman kauppajärjestön TRIPS-neuvostossa ja yleisneuvostossa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta,

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 2.3.2016 COM(2016) 62 final 2016/0036 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Yhdistyneiden kansakuntien ilmastonmuutosta koskevan puitesopimuksen nojalla hyväksytyn Pariisin sopimuksen

Lisätiedot

HE eräiden ympäristöasioiden muutoksenhaun tarkistamisesta 43/2017vp. Lainsäädäntöjohtaja Riitta Rönn

HE eräiden ympäristöasioiden muutoksenhaun tarkistamisesta 43/2017vp. Lainsäädäntöjohtaja Riitta Rönn HE eräiden ympäristöasioiden muutoksenhaun tarkistamisesta 43/2017vp Lainsäädäntöjohtaja Riitta Rönn 1.6.2017 HE:n pääasiallinen sisältö Valituslupajärjestelmän soveltamisalaa laajennettaisiin ympäristöasioissa

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 22.9.2016 COM(2016) 621 final 2016/0301 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EU ICAO-sekakomiteassa omaksuttavasta Euroopan unionin kannasta, joka koskee päätöstä ilmaliikenteen hallintaa

Lisätiedot

ASIA Julkista hankintaa koskeva vastine Rakennusliike Porrokki Oy:n 4.6.2014 markkinaoikeudelle tekemän valituksen johdosta asiassa 2014/535.

ASIA Julkista hankintaa koskeva vastine Rakennusliike Porrokki Oy:n 4.6.2014 markkinaoikeudelle tekemän valituksen johdosta asiassa 2014/535. 1 (5) MARKKINAOIKEUDELLE ASIA Julkista hankintaa koskeva vastine Rakennusliike Porrokki Oy:n 4.6.2014 markkinaoikeudelle tekemän valituksen johdosta asiassa 2014/535. Vastine koskee valittajan tekemää,

Lisätiedot

HE 50/2016 vp. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki ehdolliseen pääsyyn perustuvien ja ehdollisen pääsyn

HE 50/2016 vp. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki ehdolliseen pääsyyn perustuvien ja ehdollisen pääsyn Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ehdolliseen pääsyyn perustuvien ja ehdollisen pääsyn sisältävien palvelujen oikeussuojasta tehdyn eurooppalaisen yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. tammikuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. tammikuuta 2017 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. tammikuuta 2017 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0823 (CNS) 15778/16 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: ENFOPOL 499 JAIEX 127 JAI 1113 NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 5.2.2013 COM(2013) 46 final 2013/0026 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/8/EY muuttamisesta jauhetun maissintähkän lisäämiseksi

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Koulutusrahastosta annetun lain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Koulutusrahastosta annettua lakia. Ammattitutkintostipendin myöntämisen edellytyksiä

Lisätiedot

SO 21 KILPAILULAINSÄÄDÄNNÖN HUOMIOON OTTAMINEN STANDARDOINNISSA

SO 21 KILPAILULAINSÄÄDÄNNÖN HUOMIOON OTTAMINEN STANDARDOINNISSA SISÄINEN OHJE SO 21 1 (5) SO 21 KILPAILULAINSÄÄDÄNNÖN HUOMIOON OTTAMINEN STANDARDOINNISSA Vahvistettu :n hallituksessa 2014-09-19 1 Toimintaohjeiden tarkoitus ja soveltaminen Näiden sisäisten toimintaohjeiden

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 23.6.2011 KOM(2011) 377 lopullinen 2011/0164 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI kosmeettisia valmisteita koskevan direktiivin 76/768/ETY muuttamisesta sen liitteen III mukauttamiseksi

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 6 päivänä syyskuuta 2011. 1012/2011 Valtioneuvoston asetus. yrityskauppojen ilmoitusvelvollisuudesta

Julkaistu Helsingissä 6 päivänä syyskuuta 2011. 1012/2011 Valtioneuvoston asetus. yrityskauppojen ilmoitusvelvollisuudesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 6 päivänä syyskuuta 2011 1012/2011 Valtioneuvoston asetus yrityskauppojen ilmoitusvelvollisuudesta Annettu Helsingissä 1 päivänä syyskuuta 2011 Valtioneuvoston

Lisätiedot

Inkeri Lilleberg. Simo Nurmi

Inkeri Lilleberg. Simo Nurmi 31.08.2017 Inkeri Lilleberg Simo Nurmi 31.08.2017 31.08.2017 Päätös 1 (3) 1618/781/2017 ÅF-Consult OY Bertel Jungin aukio 9 02600 Espoo Hakija Vireilletulo Päästökaupasta johtuvien epäsuorien kustannusten

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 23. tammikuuta 2009 (26.01) (OR. fr) 5685/09 AGRILEG 9 ENV 36 EHDOTUS

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 23. tammikuuta 2009 (26.01) (OR. fr) 5685/09 AGRILEG 9 ENV 36 EHDOTUS EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 23. tammikuuta 2009 (26.01) (OR. fr) 5685/09 AGRILEG 9 ENV 36 EHDOTUS Lähettäjä: Komissio Päivä: 21. tammikuuta 2009 Asia: Ehdotus neuvoston päätökseksi, Bt cry1ab -geeniä

Lisätiedot

Moniammatillisista työryhmistä ja tietojen vaihdosta lastensuojelun kentässä Jyväskylä 25.1.2013. Maria Haarajoki Lakimies, OTM Pelastakaa Lapset ry

Moniammatillisista työryhmistä ja tietojen vaihdosta lastensuojelun kentässä Jyväskylä 25.1.2013. Maria Haarajoki Lakimies, OTM Pelastakaa Lapset ry Moniammatillisista työryhmistä ja tietojen vaihdosta lastensuojelun kentässä Jyväskylä 25.1.2013 Maria Haarajoki Lakimies, OTM Pelastakaa Lapset ry Päiväys Moniammatillinen yhteistyö Lasten ja perheiden

Lisätiedot

MUUTOKSENHAUSTA YLIOPPILASKUNNAN OMAISUUDEN SÄÄTIÖITTÄMISTÄ KOSKEVASTA PÄÄTÖKSESTÄ

MUUTOKSENHAUSTA YLIOPPILASKUNNAN OMAISUUDEN SÄÄTIÖITTÄMISTÄ KOSKEVASTA PÄÄTÖKSESTÄ 1/6 Pääsihteeri Kimmo Kääriä KY MUUTOKSENHAUSTA YLIOPPILASKUNNAN OMAISUUDEN SÄÄTIÖITTÄMISTÄ KOSKEVASTA PÄÄTÖKSESTÄ Taustaa Helsingin kauppakorkeakoulun ylioppilaskunta on valmistelemassa mahdollista omaisuutensa

Lisätiedot

Järkevää sääntelyä koskeva sidosryhmien kuuleminen Euroopan unionissa. Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry vastaa lausuntonaan seuraavaa:

Järkevää sääntelyä koskeva sidosryhmien kuuleminen Euroopan unionissa. Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry vastaa lausuntonaan seuraavaa: Lausunto 1 (5) Edunvalvonta/TK 20.9.2012 SAK 10670 / 2012 Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry PL 157 00531 Helsinki Tunnistenumero: 73707199645-17 Järkevää sääntelyä koskeva sidosryhmien kuuleminen

Lisätiedot

toisen maksupalveludirektiivin väitettyä rikkomista koskevista valitusmenettelyistä

toisen maksupalveludirektiivin väitettyä rikkomista koskevista valitusmenettelyistä EBA/GL/2017/13 05/12/2017 Ohjeet toisen maksupalveludirektiivin väitettyä rikkomista koskevista valitusmenettelyistä 1. Noudattamista ja ilmoittamista koskevat velvoitteet Näiden ohjeiden asema 1. Tämä

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 8.6.2012 COM(2012) 270 final 2012/0145 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS polkumyynnillä muista kuin Euroopan yhteisön jäsenvaltioista tapahtuvalta tuonnilta

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Hallituksen esitys Eduskunnalle eräiksi hallintolainkäyttöä koskevan lainsäädännön muutoksiksi annetun hallituksen esityksen (HE 112/2004 vp) täydentämisestä Esityksessä ehdotetaan eduskunnalle annettua

Lisätiedot

Suostumuksen antaminen YIT Rakennus Oy:lle rakentamattomien alueiden luovuttamiseen eräiden yhtiöiden osakekauppojen yhteydessä

Suostumuksen antaminen YIT Rakennus Oy:lle rakentamattomien alueiden luovuttamiseen eräiden yhtiöiden osakekauppojen yhteydessä Kaupunginhallitus 435 20.10.2014 Suostumuksen antaminen YIT Rakennus Oy:lle rakentamattomien alueiden luovuttamiseen eräiden yhtiöiden osakekauppojen yhteydessä 1097/00.04.02.01/2014 KH 435 Valmistelija/lisätiedot:

Lisätiedot

1991 vp - HE 38. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi mielenterveyslain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

1991 vp - HE 38. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi mielenterveyslain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 1991 vp - HE 38 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi mielenterveyslain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan, että mielenterveyslakia muutettaisiin siten, että mielenterveystyön

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 08.04.2005 KOM(2005)131 lopullinen 2005/0031(CNS) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan yhteisön sekä Islannin tasavallan ja Norjan kuningaskunnan välillä niistä perusteista

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 27.5.2016 COM(2016) 302 final ANNEX 1 LIITE asiakirjaan Ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Filippiinien tasavallan hallituksen välisen tiettyjä lentoliikenteen

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 212/2002 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi tieliikennelain :n muuttamisesta Tieliikennelakiin ehdotetaan koottaviksi liikenteen ohjauslaitteista annettavia asetuksia ja määräyksiä koskevat valtuussäännökset.

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 139/2003 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi painelaitelain 27 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi painelaitelain 27 :n 3 momenttia. Lain siirtymäsäännöksen

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 2.2.2017 COM(2017) 51 final 2017/0016 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS otsonikerrosta heikentävistä aineista tehdyn Montrealin pöytäkirjan muuttamista koskevan Kigalissa hyväksytyn

Lisätiedot

Lappeenrannan toimitilakonsernin uuteen tehtävään liittyvät sopimukset

Lappeenrannan toimitilakonsernin uuteen tehtävään liittyvät sopimukset Kaupunginhallitus 283 22.05.2017 Lappeenrannan toimitilakonsernin uuteen tehtävään liittyvät sopimukset 973/00.00.01.10/2015 KH 283 Valmistelija/lisätiedot: Strategia- ja rahoitusjohtaja Olli Naukkarinen,

Lisätiedot

ENERGIAMARKKINAVIRASTO PÄÄTÖS

ENERGIAMARKKINAVIRASTO PÄÄTÖS ENERGIAMARKKINAVIRASTO PÄÄTÖS Dnro 999/420/2012 JULKINEN 13.11.2012 ASIA Valkeakosken Energia Oy:n jakeluverkkoasiakkaan oikeus omaa sähkönkulutustaan koskevaan tietoon ASIANOSAINEN Valkeakosken Energia

Lisätiedot

Etelä-Karjalan Työkunto Oy:n osakkeiden myyminen Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymälle

Etelä-Karjalan Työkunto Oy:n osakkeiden myyminen Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymälle Kaupunginhallituksen 17 20.03.2017 konsernijaosto Kaupunginhallitus 151 27.03.2017 Kaupunginhallitus 444 11.09.2017 Etelä-Karjalan Työkunto Oy:n osakkeiden myyminen Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

HE 27/2006 vp. Ehdotetuin säännöksin pantaisiin täytäntöön

HE 27/2006 vp. Ehdotetuin säännöksin pantaisiin täytäntöön HE 27/2006 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi palkkaturvalain ja merimiesten palkkaturvalain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan lisättäviksi palkkaturvalakiin

Lisätiedot

HE 89/2006 vp. 2. Toiminnan tavoite Teknologian kehittämiskeskuksesta

HE 89/2006 vp. 2. Toiminnan tavoite Teknologian kehittämiskeskuksesta HE 89/2006 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi teknologian kehittämiskeskuksesta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi teknologian kehittämiskeskuksesta

Lisätiedot

Ministeri Suvi-Anne Siimes. Neuvotteleva virkamies Risto Savola

Ministeri Suvi-Anne Siimes. Neuvotteleva virkamies Risto Savola Valtioneuvoston kirjelmä Eduskunnalle ehdotuksesta neuvoston asetuksiksi (Palvelussuhteen lopullista päättymistä koskevat erityistoimenpiteet Euroopan yhteisöjen komissiossa, Euroopan unionin neuvoston

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION LAUSUNTO

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION LAUSUNTO EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 22.04.2003 KOM(2003) 193 lopullinen 2001/0265 (COD) KOMISSION LAUSUNTO EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan kolmannen alakohdan c alakohdan nojalla Euroopan

Lisätiedot

HE 212/2013 vp. 65 vuodesta 68 vuoteen. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman

HE 212/2013 vp. 65 vuodesta 68 vuoteen. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman HE 212/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kaupanvahvistajista annetun lain 1 ja 2 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Kaupanvahvistajista annettua lakia ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Tieliikelaitoslain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi lakia Tieliikelaitoksesta. Valtion liikelaitoksista annetun

Lisätiedot

KANSALLISEN PARLAMENTIN PERUSTELTU LAUSUNTO TOISSIJAISUUSPERIAATTEESTA

KANSALLISEN PARLAMENTIN PERUSTELTU LAUSUNTO TOISSIJAISUUSPERIAATTEESTA Euroopan parlamentti 2014-2019 Oikeudellisten asioiden valiokunta 21.6.2016 KANSALLISEN PARLAMENTIN PERUSTELTU LAUSUNTO TOISSIJAISUUSPERIAATTEESTA Asia: Liettuan tasavallan parlamentin perusteltu lausunto

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.2.2014 COM(2014) 81 final 2014/0041 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin kannasta Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Korean tasavallan väliseen vapaakauppasopimukseen

Lisätiedot

17033/1/09 REV 1 eho,krl/ess,ajr/tia 1 DQPG

17033/1/09 REV 1 eho,krl/ess,ajr/tia 1 DQPG EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 4. joulukuuta 2009 (04.12) (OR. en) 17033/1/09 REV 1 POLGEN 230 CO EUR-PREP 4 ILMOITUS Lähettäjä: Puheenjohtajavaltio Vastaanottaja: Neuvosto / Eurooppa-neuvosto Asia:

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 4.10.2017 COM(2017) 564 final 2017/0246 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin, Euroopan atomienergiayhteisön ja niiden jäsenvaltioiden sekä Moldovan tasavallan välisellä

Lisätiedot

HANKINTALAIN UUDET MAHDOLLISUUDET. Sidosyksikköhankinnat uuden hankintalain mukaan

HANKINTALAIN UUDET MAHDOLLISUUDET. Sidosyksikköhankinnat uuden hankintalain mukaan Jyväskylä 30.3.2017 asianajaja, VT, KTM Mika Pohjonen Hannes Snellman Asianajotoimisto Oy HANKINTALAIN UUDET MAHDOLLISUUDET Sidosyksikköhankinnat uuden hankintalain mukaan 1 Sidosyksikköhankinnat 2 Erillinen

Lisätiedot

Kaukolämpöön liittymisvelvollisuus

Kaukolämpöön liittymisvelvollisuus Kaukolämpöön liittymisvelvollisuus Lakiklinikka/ KUMA 2015 Susanna Ijäs, lakimies, VT Suomen Kuntaliitto Voidaanko ketään velvoittaa liittymään kaukolämpöverkkoon? MRL 57 a Asemakaavassa voidaan antaa

Lisätiedot

TIETOSUOJASELOSTE Henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24 Rekisterinpitäjä Rekisterin nimi Henkilötietojen käsittelytarkoitus Rekisterin tietosisältö

TIETOSUOJASELOSTE Henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24 Rekisterinpitäjä Rekisterin nimi Henkilötietojen käsittelytarkoitus Rekisterin tietosisältö TIETOSUOJASELOSTE Henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24 Rekisterinpitäjä Valtiokonttori Sörnäisten rantatie 13 000054 VALTIOKONTTORI Rekisterin nimi Valtiolle.fi - Valtion rekrytointijärjestelmä Henkilötietojen

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. kesäkuuta 2015 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. kesäkuuta 2015 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. kesäkuuta 2015 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2011/0901B (COD) 9375/1/15 REV 1 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: JUR 341 COUR 21 INST 181 CODEC 797 PARLNAT 70

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 26.8.2015 COM(2015) 407 final 2015/0181 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS julkisten hankintojen komiteassa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta Ukrainan liittymiseen

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS. Turkista peräisin olevien maataloustuotteiden tuonnista unioniin (kodifikaatio)

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS. Turkista peräisin olevien maataloustuotteiden tuonnista unioniin (kodifikaatio) EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 24.9.2014 COM(2014) 586 final 2014/0272 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS Turkista peräisin olevien maataloustuotteiden tuonnista unioniin (kodifikaatio)

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 1996 Julkaistu Helsingissä 14 päivänä elokuuta 1996 N:o 597 602

SÄÄDÖSKOKOELMA. 1996 Julkaistu Helsingissä 14 päivänä elokuuta 1996 N:o 597 602 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1996 Julkaistu Helsingissä 14 päivänä elokuuta 1996 N:o 597 602 SISÄLLYS N:o Sivu 597 Laki Kreikan kanssa lahjana saadun kiinteän omaisuuden vapauttamisesta lahjaverosta eräissä tapauksissa

Lisätiedot

Laki. julkisen hallinnon yhteispalvelusta annetun lain muuttamisesta

Laki. julkisen hallinnon yhteispalvelusta annetun lain muuttamisesta Laki julkisen hallinnon yhteispalvelusta annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan julkisen hallinnon yhteispalvelusta annetun lain (223/2007) 2 8, 10 ja 10 a, sellaisina kuin

Lisätiedot