kilpailuviraston vuosikirja 2003 kilpailuviraston

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "kilpailuviraston vuosikirja 2003 kilpailuviraston"

Transkriptio

1 kilpailuviraston vuosikirja 2003 kilpailuviraston vuosikirja 2003

2 KILPAILUVIRASTON VUOSIKIRJA 2003

3

4 Sisällys Lukijalle Kilpailuviraston työn tavoitteet Toimintaympäristön muutokset Organisaatiouudistus Henkilöstö ja sen kehittäminen Toiminnan tuloksellisuus Yrityskauppavalvonta Muu kilpailuvalvonta ja kilpailun edistäminen Julkinen tuotantotoiminta ja julkinen sääntely Määräävän markkina-aseman väärinkäyttö Kartellit ja muut horisontaaliset kilpailunrajoitukset Kansainväliset asiat Viestintä Artikkelit Seppo Reimavuo, OECD tutki Suomen sääntelyuudistukset ja kilpailun.. 55 Martti Virtanen ja Jussi Pääkkönen, Näkökulmia kilpailututkimuksen ja -seurannan kehittämiseen Kilpailuviraston päätökset Aloitteet ja lausunnot Kilpailuvirastoa koskevat kilpailuneuvoston päätökset Kilpailuvirastoa koskevat markkinaoikeuden päätökset Kilpailuvirastoa koskevat KHO:n päätökset Asiantuntijaluennot Kilpailuviraston yhteystiedot

5 Lukijalle 4 Kilpailuvirasto täyttää tänä vuonna viisitoista vuotta. Vuoden 2002 lopulla toteutettiin viraston neljäs laaja organisaatiouudistus. Onko järkevää muutella valtakunnallisen keskusviraston organisaatiota kolmen neljän vuoden välein, kun normaali hallinnon muutossykli näyttäisi olevan vähintään kymmenen kertaa hitaampi? Kilpailuviraston mielestä on. Muutostarpeet ovat sekä sisä- että ulkoperäisiä. Uudistamalla viraston organisaatiota riittävän usein voidaan varmistaa, että käytettävissä olevat voimavarat ovat aina tarkoituksenmukaisessa käytössä ja että henkilöstö voi kehittää itseään uusiutuvassa ja innostavassa ympäristössä. Tärkeintä on kuitenkin tietysti se, että virasto järjestää oman toimintansa koko ajan muuttuvan ulkoisen maailman mukaan. Yritysten elämää voidaan luonnehtia Joseph Schumpeterin sanoja mukaillen luovaksi levottomuudeksi. Markkinoiden toimivuutta valvova Kilpailuvirasto voi toteuttaa tehtäväänsä vain seuraamalla valppaasti näitä muutoksia. Kilpailuviraston organisaatiorakenteet ovat aina heijastelleet jopa ennakoivasti lainsäädännön kehitystä ja kilpailupolitiikan painopisteiden muutosta. Tästäkin on kysymys nyt. Virasto on määritellyt tuotteikseen toisaalta havaittuihin kilpailunrajoituksiin puuttumisen ja toisaalta terveen ja toimivan taloudellisen kilpailun edistämisen. Edellisen toimintalinjan tunnistavat kaikki, jälkimmäinen herättää toisinaan torjuntareaktioita. OECD totesi toukokuussa julkistetussa Suomi-raportissaan, että meillä on vuosien mittaan ollut poikkeuksellisen hyviä saavutuksia tarpeettoman sääntelyn purkamisessa, mutta että viime vuosina vauhti on hiipunut. OECD ehdottikin, että Suomessa paneuduttaisiin asiaan jälleen samalla tarmolla kuin vuotta sitten ja että Kilpailuvirastolle taattaisiin mahdollisuudet toimia tämän kehityksen moottorina. Kilpailuvirasto on itse korostanut asiaa mm. nostamalla kilpailun edistämisen lokakuussa 2002 organisatorisella tasolla yhdenvertaiseksi perinteisten kilpailuasioiden rinnalle. Kilpailuvirasto on historiansa kolmannen suuren haasteen edessä. Ensimmäinen oli viraston toiminnan käynnistyminen 1988, toinen siirtyminen kilpailulainsäädännössä kieltoperiaatteeseen 1992 ja kolmantena odottaa toukokuussa 2004 siirtyminen jäseneksi Euroopan Unionin kilpailuvirastojen verkostoon. Kuten tunnettua, muutos liittyy EU:n kilpailusääntöjen toimeenpanoasetukseen, jonka uudistus lyötiin lukkoon viime vuoden lopussa.

6 Tässä yhteydessä ei voi mennä yksityiskohtiin, mutta edessä oleva muutos on dramaattinen sekä elinkeinoelämän, kuluttajien että virkamiesten näkökulmasta. Suomen kansallinen kilpailuoikeus, jonka 50-vuotisjuhla lähestyy, väistyy vähitellen taka-alalle ja tilan valtaa ainakin tapauksissa, joissa kauppakriteeri täyttyy, Euroopan yhteinen kilpailusäännöstö. Ensi vaiheessa tämä tapahtuu artiklojen 81 ja 82 osalta, mutta myöhemmin kenties myös yrityskauppasääntöjen osalta. Yrityksille tämä merkitsee kilpailullisen pelikentän tasoittumista, mutta samalla uusia haasteita etenkin säädösten ymmärtämisen ja noudattamisen alueella. Kuluttajien kannalta uuden järjestelmän edut liittyvät yhtenäisen markkina-alueen luoman kilpailupaineen vaikutuksiin. Kun käytännössä koko Euroopan alueella noudatetaan samoja kilpailusääntöjä, on todennäköisempää, että kilpailusta koituvat hyödyt siirtyvät kuluttajien hyväksi. Kilpailuvirastolle ja sen henkilöstölle uudistus merkitsee massiivista uusien asioiden opiskelua, alkaen kilpailuviranomaisten verkostossa tarvittavan kielitaidon parantamisesta ja päätyen EU-kilpailuoikeuden usein monimutkaisten säännösten ja oikeustapausten omaksumiseen. Vapun päivänä 2004 yhdenmukaistuu koko laajan EU-alueen keskeisten kilpailusääntöjen tulkinta ja valvonta. Se ei tarkoita, että kilpailupolitiikan painotukset olisivat yhtenevät koko alueella. Kilpailupolitiikkaa toteutetaan jokaisessa jäsenmaassa myös omista lähtökohdista. On muistettava, ettei kilpailupolitiikka ole vain 81 ja 82 artiklojen noudattamisen valvontaa, vaan myös poliittisella tasolla tehtäviä päätöksiä kilpailun edellytysten luomisesta. Toukokuussa 2003 Matti Purasjoki 5

7 Kuluttajalle on oltava tarjolla useita vaihtoehtoja, joista hän voi valita parhaaksi katsomansa.

8 Kilpailuviraston työn tavoitteet Toiminta-ajatus Kilpailuvirasto on kauppa- ja teollisuusministeriön hallinnonalalla toimiva virasto, jonka toiminta-ajatuksena on terveen ja toimivan taloudellisen kilpailun turvaaminen sekä talouden tehokkuuden lisääminen kilpailua edistämällä ja sen esteitä poistamalla. Virasto turvaa taloudellista kilpailua puuttumalla tarvittaessa kilpailupolitiikan perustana olevan kilpailunrajoituslain (480/92) vastaisiin kilpailunrajoituksiin ja vaikuttamalla yleisesti kilpailun toimivuuteen. Toimivaan taloudelliseen kilpailuun kuuluu yritysten vapaus päästä markkinoille ja oikeus päättää vapaasti toimintatavoistaan ja kilpailukeinoistaan. Yritysten asiakkailla täytyy toisaalta olla mahdollisuus valita tarjolla olevista vaihtoehdoista parhaaksi katsomansa. Toimiva kilpailu kannustaa markkinaosapuolia jatkuvaan toimintatapojen tehostamiseen sekä uusien tuotteiden ja palvelujen kehittämiseen. Sekä ostajat että myyjät pyrkivät kilpailluissa olosuhteissa tarjoamaan toisille markkinaosapuolille itse parempia taloudellisia etuuksia saadakseen parempia vaihtoehtoja kuin kilpailijansa. Kilpailumekanismin katsotaan yleisesti ohjaavan yhteiskunnan taloudelliset resurssit kaikkien tunnettujen tuotantomahdollisuuksien suhteen tehokkaimpaan mahdolliseen käyttöön. Toisaalta kilpailuun liittyy olennaisesti myös aiemmin tuntemattomien, kokonaan uusien tuotantomahdollisuuksien synnyttäminen. Kilpailulainsäädäntö Kilpailulainsäädäntö velvoittaa kilpailuviranomaiset, eli käytännössä Kilpailuviraston ja lääninhallitukset, puuttumaan sellaisiin elinkeinonharjoittajien menettelytapoihin, jotka vähentävät talouden tehokkuutta tai estävät tai haittaavat perusteettomasti muiden elinkeinonharjoittajien toimintaa. Kilpailunrajoituslaki pyrkii toisaalta estämään yritysten kilpailun kannalta vahingollisen käyttäytymisen ja toisaalta turvaamaan markkinoiden kilpailullisen rakenteen yrityskauppavalvonnan avulla. Kilpailunrajoituslaki kieltää sellaiset kilpailunrajoitukset, joilla katsotaan yleensä aina olevan vahingollisia vaikutuksia taloudelliselle kilpailulle (kieltoperiaate). Tällaisia kiellettyjä rajoituksia ovat määräävän markkina-aseman väärinkäyttö, kil- 7

9 pailevien yritysten väliset keskinäiset sopimukset ja menettelyt kilpailun rajoittamiseksi (kartellit) sekä määrähinnoittelu. Kilpailunrajoituslain kieltoja rikkoneelle voi markkinaoikeus määrätä Kilpailuviraston esityksestä kilpailunrikkomis- eli seuraamusmaksun. Muiden kuin laissa erikseen kiellettyjen kilpailunrajoitusten vahingollisuutta arvioidaan tapauskohtaisesti (väärinkäyttöperiaate). Näin menetellään pääsääntöisesti esimerkiksi jakelu- ja toimitussopimuksiin liittyvien eli ns. vertikaalisten kilpailunrajoitusten kohdalla. Jos kilpailunrajoituksella katsotaan olevan laissa tarkoitettuja vahingollisia vaikutuksia, Kilpailuvirasto ryhtyy asianosaisten kanssa neuvotteluihin rajoituksen poistamiseksi. Kilpailunrajoituslaissa tarkoitettujen kilpailunrajoitusten ohella markkinoiden toimintaa voivat haitata myös erilaiset lait, asetukset, hallinnolliset määräykset ja viranomaisten toimintatavat. Tällaisiin julkisiin kilpailunrajoituksiin ei voida soveltaa kilpailunrajoituslakia. Kilpailuvirastolla on kuitenkin mahdollisuus tehdä mm. aloitteita sellaisten markkinoiden toimintaa haittaavien kilpailunrajoitusten poistamiseksi, jotka jäävät kilpailunrajoituslain soveltamisalan ja siten viraston suoran toimivallan ulkopuolelle. Tehtävät 8 Kilpailuvirasto selvittää sekä oma-aloitteisesti että toimenpidepyyntöjen perusteella kansantalouden suorituskyvyn kannalta olennaisia, taloudelliselle kilpailulle vahingollisia kilpailunrajoituksia ja ryhtyy tarvittaessa toimenpiteisiin niiden tai niiden vahingollisten vaikutusten poistamiseksi. Lisäksi virasto tutkii toimivaltaansa kuuluvat yrityskaupat ja ratkaisee virastolle tehdyt poikkeuslupia ja puuttumattomuustodistuksia koskevat hakemukset. Tarvittaessa virasto tekee markkinaoikeudelle esityksiä yrityskauppojen tai kilpailunrajoitusten kieltämiseksi ja seuraamusmaksujen määräämiseksi. Kilpailua edistääkseen virasto tekee mm. aloitteita kilpailua rajoittavien säännösten ja määräysten purkamiseksi sekä antaa lausuntoja elinkeinoelämään liittyvistä säädösehdotuksista. Lisäksi virasto neuvoo ja ohjaa yrityksiä ja muita keskeisiä sidosryhmiä niin, että eri osapuolet ymmärtäisivät toimivan kilpailun merkityksen ja ottaisivat kilpailunäkökohdat huomioon omassa toiminnassaan. EU-asioissa virasto osallistuu neuvoa-antavan komitean kokouksissa komissiossa vireillä olevien kilpailunrajoitus- ja yrityskauppa-asioiden käsittelyyn sekä huolehtii muistakin toimivaltaansa kuuluvista jäsenvaltioiden viranomaisille kuuluvista asioista. Viraston kansainvälinen yhteistyö on EU:n ohella keskittynyt perinteisesti yhteistyöhön OECD:n, Pohjoismaiden sekä Baltian maiden ja Venäjän kanssa.

10 Merkittäviä uusia yhteistyöfoorumeita ovat vuonna 2001 perustetut European Competition Authorities (ECA) ja maailmanlaajuinen kilpailuviranomaisten yhteistyöverkosto International Competition Network (ICN). Painopistealueet Viraston keskeisiä toiminta-alueita ovat viime vuosina olleet julkisen palvelutuotannon markkinaehtoistamisen edistäminen sekä kilpailuongelmien selvittäminen energia- ja julkisten peruspalvelulaitosten, viestintä- ja telemarkkinoiden sekä finanssisektorin osalta. Muita keskeisiä valvontakohteita ovat olleet eräät kaupan ja teollisuuden alat sekä liikenne erityisesti lentoliikenteen osalta. Uudeksi painopistealueeksi em. asioiden rinnalle ovat viime aikoina nousseet yhä selvemmin myös ympäristöasioihin liittyvät mahdolliset kilpailunrajoitukset. 9

11 Toimintaympäristön muutokset EU:n kilpailusääntöuudistukset 10 EU:n kilpailukykyneuvosto hyväksyi marraskuussa 2002 pitkään valmistellun uudistuksen, jonka myötä EU:n kilpailusääntöjen täytäntöönpano muuttuu merkittävästi alkaen. Uudistus koskee perustamissopimuksen 81 ja 82 artiklojen soveltamista eli mm. hintakartelleja, markkinoidenjakosopimuksia ja määräävän markkina-aseman väärinkäyttöön liittyviä tapauksia. Myös kansalliset kilpailuviranomaiset ja tuomioistuimet voivat jatkossa soveltaa täysimääräisesti 81 ja 82 artikloja eli tehdä EU:n kilpailusääntöjen nojalla mm. kilpailunrajoituksia kieltäviä päätöksiä ja määrätä yrityksille sakkoja. Edellytyksenä on kuitenkin se, että epäillyllä kilpailunrajoituksella on ns. kauppavaikutus eli merkittävä vaikutus jäsenmaiden väliseen kauppaan. Jos tällaista vaikutusta ei ole, tapaukseen sovelletaan kansallisia kilpailusääntöjä. Uudistus edellyttää kuitenkin muutoksia myös kansalliseen kilpailusäännöstöön. Komissio ja jäsenmaiden kansalliset kilpailuviranomaiset toimivat toukokuusta 2004 alkaen verkostona (European Competition Network, ECN), jossa käsittely ohjataan aina sille viranomaiselle, jolla on parhaat edellytykset tutkia asiaa. Yhteistyötä koskevat käytännön valmistelut aloitettiin komission johdolla syksyllä Kilpailuviraston sisällä verkostoyhteistyöhön valmistautumisesta vastaa helmikuussa 2003 muodostettu ECN-projektiryhmä. Komissio voi jatkossa keskittyä nykyistä tehokkaammin kaikkein haitallisimpien kilpailunrajoitusten käsittelyyn, sillä uudistuksen myötä luovutaan tehottomaksi osoittautuneesta ennakkoilmoitus- ja poikkeuslupajärjestelmästä. Muutos vähentää myös yrityksille aiheutuvia hallinnollisia velvoitteita, mutta lisää toisaalta yritysten vastuuta toimiensa lainmukaisuudesta. Komissio tulee vuoden 2003 aikana antamaan uudistuksesta useita selventäviä tiedonantoja, jotka samalla toimivat myös elinkeinoelämälle ohjeina uuteen järjestelmään siirryttäessä. Myös EU:n fuusiovalvontaa ollaan uudistamassa. Tammikuussa 2003 julkaistiin komission ehdotus uudeksi fuusiovalvonta-asetukseksi. Myös tämän uudistuksen on tarkoitus tulla voimaan eli samaan aikaan kuin edellä kuvatun täytäntöönpanouudistuksen. Erityisesti ilmoitusvelvollisuutta koskevat säännösuudistukset tulevat todennäköisesti vaikuttamaan olennaisesti komission ja jäsenmaiden väliseen toimivallan jakoon ja tätä kautta myös Suomen kansalliseen yrityskauppavalvontaan.

12 Muutokset taloudellisessa toimintaympäristössä Taloudellisessa toimintaympäristössä tapahtuneet suuret muutokset, kuten nopea tekninen kehitys, globalisaatio ja verkostoituminen, ovat tehneet kilpailunrajoitusten arvioinnin olennaisesti aiempaa haasteellisemmaksi. Haasteet liittyvät erityisesti hyödykkeiden ja niitä korvaavien tuotteiden ja palvelujen sekä relevanttien maantieteellisten markkinoiden määrittelemiseen. Teknologinen kehitys voi muuttaa usein nopeastikin markkinoilla olevien hyödykkeiden luonnetta ja tuotantotapoja sekä niiden myyntiin ja toimituksiin liittyviä kauppatapoja. Tuotteet ja palvelut muuttuvat innovaatioprosessin seurauksena jatkuvasti ja tuotesukupolvet ovat entistä lyhyempiä. Markkinoilla on lisäksi yhä laajemmin tarjolla useita eri komponentteja sisältäviä tuote- ja/tai palvelukokonaisuuksia yksittäisten hyödykkeiden sijaan. Suuntaus kohti suuria, ylikansallisia yrityksiä ja yhteistyöjärjestelyjä jatkuu edelleen. Lisää ulkomaalaisia yrityksiä etabloituu Suomen markkinoille ja niiden merkitys markkinoilla kasvaa. Tämän ohella pienten, kansallisten yritysten kyky palvella ulkomaisia, hyvinkin kaukaisia asiakkaita kehittyy koko ajan informaatioteknologiaan ja logistiikkaan liittyvien innovaatioiden johdosta. EU:n itälaajeneminen on myös johtamassa kilpailupaineen kasvamiseen varsinkin elintarvike-, rakennus- ja muilla perinteisillä teollisuustoimialoilla. Kilpailuviranomaisten on näissä oloissa kyetäkseen analysoimaan eri toimialojen kehityspiirteitä seurattava aktiivisesti koko maailmanlaajuista elinkeinoelämää. Kilpailunrajoitukset, kuten markkinoiden jakaminen ja hintatasosta sopiminen, ovat myös yhä useammin luonteeltaan kansainvälisiä, mistä syystä niiden selvittäminen edellyttää tiivistä yhteistyötä eri maiden kilpailuviranomaisten kesken. Yritysten verkostoitumiseen liittyen joudutaan arvioimaan mm. kilpailemattomuussitoumusten, kilpailijoiden yhteisten tuotteiden, yhteisyritysten ja kilpailijoiden välisen kilpailustrategisesti arkaluontoisten tietojen vaihtamisen vaikutusta kilpailun toimivuuteen. Erityisenä huolena ovat esimerkiksi vertikaaliset yhteistyöjärjestelyt, jotka voivat lisätä mahdollisuuksia markkinavoiman väärinkäyttöön. Myös verkostoitumiseen liittyvä lisääntynyt tarve standardien vahvistamiseen vaatii kilpailuvalvonnalta valppautta. 11

13 Lisääntyvä kansainvälinen yhteistyö Kansainvälistä yhteistyötä on viime aikoina tehty paljon uusien yhteistyöfoorumien ECA:n ja ICN:n puitteissa. Pääkiinnostus on molemmilla em. tahoilla kohdistunut erityisesti yrityskauppavalvontaan ja monikansallisiin fuusioihin. ECAyhteistyö on lisäksi koskenut mm. lentoliikennesektoria ja ICN-yhteistyö kilpailukulttuurin edistämistä yleisesti. Kansainvälistä yhteistyötä tehdään jatkuvasti myös OECD:n ja muiden perinteisten yhteistyöverkostojen piirissä. Kilpailuvirasto osallistui vuonna 2002 aktiivisesti OECD:n Suomea koskevaan Regulatory Reform -maatutkintaan, minkä lisäksi viraston edustajat toimivat tutkijoina Turkin maatutkinnassa. Lisäksi osallistuttiin normaaliin tapaan OECD:n kilpailukomitean kokouksiin. Suomea koskeneen maatutkinnan tuloksista lisää Seppo Reimavuon artikkelissa sivulla 55. Pohjoismaisten kilpailuviranomaisten pääjohtajakokouksen aiheina olivat vuonna 2002 mm. pohjoismaisen lentoliikennetyöryhmän työskentely ja EU:n kilpailusääntöuudistus. Perinteinen vuosikokous pidettiin syyskuussa Islannissa. Yhteistyötä Baltian maiden ja Venäjän kanssa on myös jatkettu aiempaan tapaan. Yhteistyömuotoja ovat mm. virkamiesharjoittelut ja yhteisseminaarit. Kuntatalouden haasteet 12 Julkisella sektorilla harjoitettava ja julkisen sektorin omistama hyödyketuotanto on koko Euroopassa merkittävän rakennemuutoksen kohteena ja keskustelu julkisen talouden tarkoituksenmukaisesta osuudesta koko kansantaloudesta voimistuu koko ajan. Erityisesti julkisen hyvinvointipalvelusektorin instituutioita kehitettäneen jatkossa useissa Euroopan maissa nykyistä laajemmin niin, että muutokset mahdollistavat markkinoiden ja kilpailun hyväksikäytön joko täysin avoimilla markkinoilla tai ainakin julkisen sektorin sisään luoduilla kvasimarkkinoilla. Suomessa kunnallisen palvelutuotannon kehittämisen haasteena on erityisesti se, että kunnallistalouden tulopohja on kaventunut samaan aikaan kuin tuotettavien palvelujen tarve on mm. väestön ikääntymisestä johtuen kasvamassa. Paineita kunnallistaloudelle luovat myös julkisiin palveluihin kohdistuvat kasvaneet laatuvaatimukset. Kilpailuviranomaisten näkökulmasta tavoitteena on näissä oloissa huolehtia siitä, että palvelutuotannon uudistuksiin liittyvät kilpailunäkökohdat tulevat päätöksenteossa riittävän hyvin huomioiduiksi. Kunnat ovat pääosin vastuussa hyvinvointipalvelujen järjestämisestä asukkailleen. Vaikka niillä on vapaus päättää siitä, miten palvelut tuotetaan, useimmat kunnat tuottavat palvelut edelleen itse omassa organisaatiossaan. Kunnallisten palvelujen markkinaehtoistamiselle on kuitenkin selkeä tarve.

14 Palvelutuotannon markkinaehtoistaminen nähdäänkin yhä yleisemmin yhtenä keinona, jolla voidaan vastata hyvinvointiyhteiskunnan säilymistä uhkaaviin haasteisiin. Merkillepantavaa on ollut mm. Suomen Kuntaliitossa tehty työ kilpailun edistämiseksi kunnissa. Myös elinkeinoelämän järjestöt ja ammattiliitot ovat olleet tässä prosessissa aktiivisia. Kilpailututkimuksen ja -opetuksen kehittäminen Kilpailupolitiikkaan liittyvä tutkimus on kehittynyt Euroopassa viime vuosina nopeasti. Positiivista on myös se, että uusi kansainvälinen kilpailututkimus perustuu usein aiempaa laajempaan ja monipuolisempaan näkemykseen kilpailusta ja yritysten käyttäytymisestä markkinoilla. Kilpailuun liittyvän opetuksen ja tutkimuksen kehittämisessä on myös Suomessa otettu selviä edistysaskeleita. Ministeri Kimmo Sasin johdolla vuosina työskennellyt kilpailupolitiikan ohjelmatyöryhmä arvioi toimeksiantonsa pohjalta myös kilpailuasioihin liittyvän talous- ja oikeustieteellisen tutkimuksen ja opetuksen nykytilaa ja kehittämistarpeita. 1 Työryhmän käsityksen mukaan opetuksen ja tutkimuksen edistämisestä hyötyisivät korkeakoulumaailman itsensä lisäksi myös elinkeinoelämä ja muut kilpailun kannalta keskeiset sidosryhmät. Aiheesta lisää Martti Virtasen ja Jussi Pääkkösen artikkelissa sivulla 61. Markkinaoikeuden perustaminen Kilpailuneuvoston tehtävät siirtyivät alkaen markkinaoikeudelle. Markkinaoikeuden asema kilpailuasioiden käsittelyssä on kilpailuneuvoston tapaan kaksijakoinen. Tuomioistuin käsittelee yhtäältä ensimmäisenä ratkaisijana kilpailunrajoitusten ja yrityskauppojen kieltämistä ja seuraamusmaksujen määräämistä koskevat asiat ja on toisaalta ensimmäinen valitusaste haettaessa muutosta Kilpailuviraston päätöksiin. Myös markkinaoikeuden päätöksistä voi eräin rajoituksin valittaa korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Markkinaoikeuden työ on lähtenyt hyvin käyntiin. Uusi tuomioistuin käsitteli vuonna 2002 yhteensä 11 Kilpailuviraston ratkaisemaa asiaa, joista neljä perustui viraston tekemään esitykseen Kauppa- ja teollisuusministeriön työryhmäraportti 3/2002: Kotimarkkinoiden toimivuus ja kansainvälinen kilpailukyky

15 Organisaatiouudistus Kilpailuviraston organisaatiota uudistettiin lokakuun 2002 alusta niin, että kilpailuvalvonnasta ja kilpailun edistämisestä vastaavat nykyään virastossa monopoliryhmä, kartelliryhmä ja kilpailunedistämisryhmä. Niiden keskinäinen työnjako on seuraava: Monopoliryhmän vastuualueeseen kuuluvat määräävän markkina-aseman väärinkäyttöön liittyvät asiat sekä yrityskauppavalvonta. Ryhmän päällikkönä toimii johtaja Juhani Jokinen. Kartelliryhmä käsittelee kartelleja ja muita kilpailijoiden välisiä yhteistyösopimuksia, jakelutierajoituksia sekä julkisia kilpailunrajoituksia. Ryhmän päällikkönä toimii johtaja Kirsi Leivo. Kilpailunedistämisryhmän tavoitteena on vaikuttaa monitahoisesti ja kilpailunrajoituksia ennalta ehkäisevästi elinkeinoelämän ja julkisen vallan markkinakäyttäytymiseen. Ryhmän päällikkönä toimii apulaisjohtaja Martti Virtanen. 14 Em. ryhmien tukena toimivat projektien hallinta, kansainvälisten asioiden ryhmä, viestintä- ja valmennusryhmä sekä hallintoryhmä. Projektien hallinta -tehtävän tavoitteena on koordinoida ryhmien yhteisiä projekteja mm. niissä tapauksissa, joissa yksittäisen alan tai elinkeinonharjoittajan kilpailuongelmat liittyvät useisiin eri kilpailunrajoitustyyppeihin. Viraston johtoryhmän muodostavat ylijohtaja ja ryhmien päälliköt. Ryhmien päälliköiden sijaisina toimivat substanssiryhmissä tutkimuspäälliköt, joiden erityisenä tehtävänä on tukea ryhmien päälliköitä tutkijoiden työn ohjaamisessa. Organisaatiouudistuksen tavoitteena on tehostaa viraston toimintaa hyödyntämällä aiempaa paremmin eri kilpailunrajoitustyyppeihin liittyvä ja muu osaaminen virastossa. Tarvittava asiakas- ja toimialakohtainen tarkastelu pyritään varmistamaan projektityöskentelyn avulla.

16 Uudistuksella tuetaan viraston strategisia tavoitteita eli toiminnan painopisteen siirtämistä asteittain jälkikäteen tapahtuvasta kilpailuvalvonnasta ennaltaehkäisevään vaikuttamiseen siirtymistä toimialakohtaisesta painopisteajattelusta kilpailunrajoitustyyppeihin liittyvän osaamisen hyödyntämiseen tehokasta yhteisön kilpailusääntöjen toimeenpanoa osallistumista kansainväliseen yhteistyöhön tavalla, joka edistää kilpailupolitiikan tavoitteiden toteuttamista Suomessa kilpailuoikeudellisen ja kilpailun taloustieteellisen tutkimuksen edistämistä ja hyödyntämistä sekä henkilöstön ammattitaidon kehittämistä. Kilpailuviraston organisaatio alkaen YLIJOHTAJA Matti Purasjoki PROJEKTIEN HALLINTA Apulaisjohtaja Riitta Ryhänen KANSAINVÄLISET ASIAT Apulaisjohtaja Rainer Lindberg 15 VIESTINTÄ JA VALMENNUS Viestintäpäällikkö Päivi Kari HALLINTO Hallintopäällikkö Marja-Terttu Kyttälä MONOPOLIRYHMÄ Johtaja Juhani Jokinen KARTELLIRYHMÄ Johtaja Kirsi Leivo KILPAILUNEDISTÄMISRYHMÄ Apulaisjohtaja Martti Virtanen

17 Henkilöstö ja sen kehittäminen 16 Kilpailuviraston palveluksessa oli vuoden 2002 lopussa 66 henkilöä. Vakinaisessa palvelussuhteessa heistä työskenteli 57. Virkavapaalla tai äitiyslomalla oli 10 henkilöä. Edellisten vuosien korkean lähtövaihtuvuuden ja uusien virkojen perustamisen johdosta virastoon palkattiin viime vuonna 15 uutta virkamiestä, minkä lisäksi virkavapaalta palasi kolme henkilöä. Lisäksi virastossa työskenteli kolme sihteeriharjoittelijaa ja kesäkuukausina 11 yliopistoharjoittelijaa. Toteutunut henkilötyöpanos nousi vuonna 2002 edellisen vuoden 56:sta 63 henkilötyövuoteen. Tavoitteena olleeseen 67 henkilötyövuoteen ei kuitenkaan päästy. Harjoittelijat ja siviilipalvelusmiehet mukaan lukien viraston käytössä oli vuoden aikana yhteensä 70 henkilötyövuotta. Henkilöstön suuri vaihtuvuus on asettanut erityisiä haasteita uusien työntekijöiden perehdyttämiselle. Virastossa järjestettiin keväällä 2002 kaksi kahden päivän mittaista perehdyttämistilaisuutta ja laadittiin perehdyttämisohjelma, jossa on kuvattu uuden työntekijän ensimmäisten kuuden työkuukauden perehdyttämistoimet. Jokaiselle uudelle työntekijälle nimetään nykyisin omasta ryhmästä vastuuperehdyttäjä eli tutor, joka vastaa ensimmäisen puolen vuoden ajan uuden työntekijän käytännön opastamisesta. Tarvittaessa uudelle työntekijälle voidaan nimetä myös mentori ohjaamaan työntekijää mentorin oman erikoisalan asioissa. Perehdyttämistä pyritään tehostamaan myös huolehtimalla hyvin viraston sisäisestä tiedonkulusta ja osaamisen leviämisestä koko virastossa. Kilpailuviraston toiminnan kannalta keskeisiä osaamisalueita ovat elinkeinoelämän ja yritystoiminnan tunteminen, taloudellinen analyysi ja siihen liittyvä menetelmäosaaminen sekä tietysti Suomen ja EU:n kilpailusääntöjen hallitseminen. Myös kansainvälisessä yhteistyössä tarvittava kielitaito sekä neuvottelu- ja muut vuorovaikutustaidot ovat työssä olennaisia. EU:n kilpailusääntöuudistuksiin valmistautuminen käynnistettiin syksyllä 2002 koulutusohjelmalla, jonka tavoitteena on syventää EU:n kilpailusääntöihin ja niiden soveltamiskäytäntöön liittyvää osaamista virastossa. Ohjelma koostuu ulkomaisten asiantuntijoiden pitämistä luennoista ja niitä täydentävästä ohjatusta lukemisesta sekä viraston sisäisistä tutkijatapaamisista. Keväällä 2003 järjestettyyn kuuteen luentotilaisuuteen on osallistunut myös markkinaoikeuden, kauppaja teollisuusministeriön sekä lääninhallitusten henkilöstöä.

18 Muut koulutusaiheet ovat liittyneet mm. hallintomenettelyyn ja kilpailuasioiden ajamiseen markkinaoikeudessa. Kaikki viraston tutkijat osallistuivat lisäksi tammikuussa 2003 päivän mittaiseen immateriaalioikeuksiin liittyvään koulutukseen. Lisäksi tutkijoille on järjestetty media- ja muuta viestintäkoulutusta sekä ruotsin kielen keskustelukoulutusta. Koulutukseen käytettiin vuonna 2002 työaikaa lähes 12 työpäivää per henkilötyövuosi eli noin 1/3 enemmän kuin vuotta aiemmin. Koulutuspalvelujen hankintaan käytettiin määrärahoja yhteensä euroa eli lähes 2000 euroa per henkilötyövuosi. Edellisenä vuonna vastaavat kustannukset olivat 1115 euroa per henkilötyövuosi. Koko ajan muuttuva ja kansainvälistyvä toimintaympäristö asettaa jatkossakin suuria haasteita henkilöstön osaamisen kehittämiselle ja rekrytoinnille. Myös palkkausjärjestelmän tulee kannustaa henkilöstöä parantamaan suorituksiaan ja osaamistaan sekä luomaan kiinnostusta siirtyä virastossa tarjolla oleviin vaativampiin tehtäviin. Palkkausjärjestelmän kehittämistyö käynnistyi Kilpailuvirastossa syksyllä Henkilöstön ikä- ja sukupuolirakenne Miehiä Naisia < > 55 Henkilöstö virastossa työskentelyajan mukaan Henkilöstöä koskevat keskeiset tunnusluvut Virkojen lukumäärä vuoden alussa uudet virat Virkojen lukumäärä vuoden lopussa Virassa tai määräaikaisessa virkasuhteessa oleva henkilöstö vuoden lopussa Toteutuneet henkilötyövuodet (htv) Lähtövaihtuvuus, henkilöiden lukumäärä 1) Tulovaihtuvuus, henkilöiden lukumäärä 1) Naisten osuus henkilöstöstä vuoden lopussa, % 2) Henkilöstön keski-ikä vuoden lopussa 2) 41 40,5 39,5 Tutkijakoulutus- ja korkea-asteen tutkintojen osuus, % 2) < > vuotta Koulutukseen käytetty aika koko työajasta, % 3,1 3,3 4,5 Koulutukseen käytetty aika/htv, työpäiviä yhteensä 8,8 9,0 11,7 1) Lukumäärissä ovat mukana myös virkavapaille tai äitiyslomille lähteneet tai niiltä palanneet henkilöt. 2) Tunnuslukuja laskettaessa henkilöstöön on sisällytetty kaikki virassa olevat ja määräaikaiset henkilöt sekä palkattomalla virkavapaalla tai äitiyslomalla olevat henkilöt eli yhteensä 76 henkilöä. Henkilöstön koulutusrakenne Tohtori / lisensiaatti Ylempi korkeakouluaste Alempi korkeakouluaste Alin korkea-aste Muu

19 Kotimaiset kilpailunrajoitus- ja yrityskauppa-asiat Toiminnan tuloksellisuus Avatut asiat Ratkaistut asiat Kotimaiset kilpailunrajoitusasiat Avatut asiat Ratkaistut asiat Tapausten käsittelyajat päivinä Päätökset Poikkeusluvat Kirjepäätökset Tapausmäärät ja tapausten käsittelyajat Kilpailuviraston ratkaisemien kotimaisten kilpailunrajoitus- ja yrityskauppatapausten lukumäärä kasvoi vuonna 2002 merkittävästi edelliseen vuoteen verrattuna. Virastossa käsiteltiin vuoden aikana loppuun 540 kotimaista kilpailuasiaa eli yli 100 tapausta enemmän kuin vuotta aiemmin. Ratkaistujen tapausten määrän kasvaminen johtui ennen muuta syksyllä 2001 virastossa käynnistetyistä talkoista, joiden tavoitteena oli hoitaa mahdollisimman nopeasti loppuun virastossa pitkään vireillä olleet asiat. Talkookohteiksi määriteltiin tuolloin yhteensä 145 tapausta. Tämän ohella virastossa oli viime vuonna vireillä ns. input-hanke, jonka tavoitteena oli etsiä keinoja uusien toimenpidepyyntöjen käsittelyn nopeuttamiseksi. Em. hankkeiden yhteisenä tavoitteena oli varmistaa sellaisten menettelytapojen vakiinnuttaminen käytäntöön, joilla vaikuttavuudeltaan pieniin asioihin sidotaan niin vähän resursseja kuin mahdollista. Tätä kautta vapautuvat henkilöresurssit on tarkoitus kohdentaa kansantalouden suorituskyvyn kannalta olennaisten tapausten hoitamiseen. Hankkeilla onnistuttiinkin kehittämään merkittävästi viraston työprosesseja. Toimenpidepyyntöjen keskimääräisiä käsittelyaikoja em. hankkeet lyhentävät kuitenkin vasta viiveellä. Talkoot itse asiassa pidensivät viime vuonna keskimääräisiä käsittelyaikoja, koska niissä käsiteltiin nimenomaan virastossa jo pitkään vireillä olleita tapauksia. Merkittävä osa talkoilla hoidetuista tapauksista koski määräävän markkinaaseman väärinkäyttöön liittyviä epäilyjä. Lähes puolet kaikista käsitellyistä tapauksista liittyi mm. tästä johtuen määräävään markkina-asemaan. Toiseksi suurin tapausjoukko olivat julkiset kilpailunrajoitukset. Yli puolet ratkaistuista kilpailunrajoitusasioista arvioitiin viime vuonna virastossa vaativuudeltaan ja vaikuttavuudeltaan vähäisiksi. Erityisen vaativiksi ja vaikuttaviksi arvioitiin alle 10 % tapauksista, kun vastaava tunnusluku vuotta aiemmin oli noin 20 %. Kehitys poikkeaa selvästi aiemmasta kehityksestä ja johtuu vuodelle ajoittuneista kehityshankkeista. Myös avattujen uusien kilpailunrajoitustapausten määrä kasvoi viime vuonna lähes 15 prosentilla. Vuoden lopussa vireillä oli yhteensä 229 tapausta eli noin 10 % vähemmän tapauksia kuin vuotta aiemmin

20 Kotimaisten kilpailuasioiden ohella virastossa käsiteltiin viime vuonna yli 500 EU:n kilpailuasiaa. Viraston edustajat osallistuivat lisäksi vuoden aikana noin 80 EU-kokoukseen ja yli kymmeneen muuhun kansainväliseen kokoukseen. Viime kuukausia on leimannut myös viraston sisäinen valmistautuminen edessä olevaan EU:n kilpailusääntöjen ja kansallisen kilpailulainsäädännön uudistamiseen. Viraston edustajat kävivät lisäksi säännöllisesti kuultavina mm. eduskunnan valiokunnissa ja pitivät julkisissa koulutus- ja muissa tilaisuuksissa useita kymmeniä esitelmiä. Lisäksi virastolla on ollut pysyvä edustus useissa kotimaisissa ja kansainvälisissä kilpailuasioita käsittelevissä työryhmissä. Myös lääninhallitukset selvittävät kotimaisia kilpailunrajoitusasioita. Vuonna 2002 lääninhallitukset keskittyivät erityisesti julkiseen tuotantotoimintaan sekä kaupan ja teollisuuden hinnoittelu- ja logistiikkajärjestelyihin liittyvien tapausten selvittämiseen. Lääninhallituksissa käsiteltiin vuoden aikana yli 80 kilpailunrajoitusasiaa, minkä lisäksi lääninhallitusten edustajat osallistuivat Kilpailuviraston johdolla tehtyihin laajoihin yritystarkastuksiin. Kilpailuasioiden hoitamiseen käytettiin lääninhallituksissa viime vuonna yhteensä 7,75 henkilötyövuotta. Tuomioistuimien ratkaisut Kotimaiset kilpailunrajoitusasiat kilpailunrajoitustyypeittäin vuonna % 14 % 22 % 2 % Määräävä markkina-asema Julkinen Horisontaalinen Vertikaalinen Menettelytapa-asiat 44 % Korkein hallinto-oikeus teki vuonna 2002 yhteensä 8 Kilpailuvirastoa koskevaa ratkaisua. Näistä merkittävimmät olivat helmikuussa annettu välipäätös ja heinäkuussa annettu lopullinen ratkaisu pitkään vireillä olleessa Sonera Oyj:tä ja Loimaan Seudun Puhelin Oy:tä koskeneessa yrityskauppa-asiassa. KHO kumosi ratkaisussaan kilpailuneuvoston joulukuussa 2001 tekemän yrityskaupan kieltopäätöksen ja saattoi voimaan Kilpailuviraston asiasta elokuussa 2001 antaman ehdollisen hyväksymispäätöksen. Kolmessa määräävän markkina-aseman väärinkäyttöä koskeneessa ratkaisussaan KHO vahvisti kilpailuneuvoston tekemät päätökset seuraamusmaksuineen (tapaukset Alfons Håkans Oy / Finntugs Oy, Salon Seudun Puhelin Oy ja Turun Puhelin Oy). Kahdessa tapauksessa KHO hylkäsi jo kilpailuneuvostonkin aikanaan hylkäämät valitukset Kilpailuviraston päätöksistä (tapaukset Rauman Tenniskeskus Oy ja Ulkomaankauppaliitto). Yksi KHO:n ratkaisuista koski Kilpailuviraston tekemää päätöstä asiakirjojen julkisuudesta. Pohjan Taimi Oy oli pyytänyt viimeksi mainitussa tapauksessa Kilpailuvirastolta eräitä asiakirjoja, jotka Metsähallitus oli toimittanut Kilpailuvirastolle kilpailunrajoitusasiassa, jossa Pohjan Taimi oli yhtenä toimenpidepyynnön tekijänä. Metsähallitus piti kyseisten asiakirjojen tietoja liikesalaisuustietoinaan. Myös Kilpailuvirasto päätyi ratkaisussaan siihen, että Pohjan Taimen pyytämät asiakirjat olivat pääosin salaisia. 18 % Kilpailuviraston kustannukset tehtäväalueittain vuonna 2002 * 19 % 63 % Kilpailunrajoitustapausten käsittely Yrityskauppavalvonta Kansainväliset asiat * Kustannukset yhteensä 4,4 miljoonaa euroa.

Kestävän kilpailupolitiikan elementit

Kestävän kilpailupolitiikan elementit Kestävän kilpailupolitiikan elementit Kilpailuviraston 20-vuotisjuhlaseminaari Finlandia-talo 7.10.2008 Matti Vuoria, toimitusjohtaja Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma Lähtökohta Esityksen lähtökohtana

Lisätiedot

Epäilty kilpailunrajoitus ulkomainonnan ja mainosmateriaalin painatuksen markkinoilla

Epäilty kilpailunrajoitus ulkomainonnan ja mainosmateriaalin painatuksen markkinoilla Päätös 1 (5) Epäilty kilpailunrajoitus ulkomainonnan ja mainosmateriaalin painatuksen markkinoilla 1 Asia 2 Osapuolet 3 Ratkaisu 4 Asian vireilletulo Epäily kilpailulainsäädännön vastaisesta kielletystä

Lisätiedot

HE 256/2016 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kilpailulain 25 :n muuttamisesta

HE 256/2016 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kilpailulain 25 :n muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kilpailulain 25 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kilpailulakia. Esityksen mukaan lain yrityskauppavalvontaa koskevista

Lisätiedot

Päätös 1 (5) Dnro 379/KKV14.00.00/2014 11.3.2015. 1 Asia. Parikkalan kunnan vesihuoltolaitoksen hinnoittelu Melkoniemen vesiosuuskunnalle.

Päätös 1 (5) Dnro 379/KKV14.00.00/2014 11.3.2015. 1 Asia. Parikkalan kunnan vesihuoltolaitoksen hinnoittelu Melkoniemen vesiosuuskunnalle. Päätös 1 (5) 1 Asia Parikkalan kunnan vesihuoltolaitoksen hinnoittelu Melkoniemen vesiosuuskunnalle 2 Osapuolet Parikkalan kunta Toimenpidepyynnön tekijä: Melkoniemen vesiosuuskunta, Parikkala 3 Ratkaisu

Lisätiedot

COMP/M.3473 Metsäliitto Osuuskunta / Vapo ASETUS (EY) 139/2004 SULAUTUMISMENETTELY. 4 artiklan (4) päivämäärä:.04/11/2004

COMP/M.3473 Metsäliitto Osuuskunta / Vapo ASETUS (EY) 139/2004 SULAUTUMISMENETTELY. 4 artiklan (4) päivämäärä:.04/11/2004 FI Tapaus n:o COMP/M.3473 Metsäliitto Osuuskunta / Vapo Vain suomenkielinen teksti on saatavilla ja todistusvoimainen. ASETUS (EY) 139/2004 SULAUTUMISMENETTELY 4 artiklan (4) päivämäärä:.04/11/2004 EUROOPAN

Lisätiedot

Uusi kuntalaki: Miten kunnan toimintaa markkinoilla koskevia pelisääntöjä selkiytetään?

Uusi kuntalaki: Miten kunnan toimintaa markkinoilla koskevia pelisääntöjä selkiytetään? Uusi kuntalaki: Miten kunnan toimintaa markkinoilla koskevia pelisääntöjä selkiytetään? Kuntalaki uudistuu- seminaari Kuntatalo 3.6.2014 Pirkka-Petri Lebedeff, johtava lakimies Kunta ja markkinat Kunta

Lisätiedot

Toimenpidepyynnön tekijä: Kilpailu- ja kuluttajavirasto jättää asian tutkimatta.

Toimenpidepyynnön tekijä: Kilpailu- ja kuluttajavirasto jättää asian tutkimatta. Päätös 1 (5) Asia Faba osk:n epäilty määräävän markkina-aseman väärinkäyttö nautaeläinten jalostuspalveluiden markkinoilla. Asianosaiset Faba osk Toimenpidepyynnön tekijä: HH Embryo Oy Ratkaisu Asian vireilletulo

Lisätiedot

HE 66/2007 vp. on tarkoitus siirtää vuoden 2008 alusta lukien arkistolaitoksen yhteyteen. Lakiin ehdotetaan tehtäväksi lisäksi tekninen muutos,

HE 66/2007 vp. on tarkoitus siirtää vuoden 2008 alusta lukien arkistolaitoksen yhteyteen. Lakiin ehdotetaan tehtäväksi lisäksi tekninen muutos, HE 66/2007 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi arkistolain 1 ja :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan arkistolakia muutettavaksi siten, että siitä poistettaisiin

Lisätiedot

Esittelijä: Vanhempi oikeusasiamiehensihteeri Aila Linnakangas. Ulvilan kaupunki ei antanut asianmukaista päätöstä päivähoitopaikasta

Esittelijä: Vanhempi oikeusasiamiehensihteeri Aila Linnakangas. Ulvilan kaupunki ei antanut asianmukaista päätöstä päivähoitopaikasta 31.8.2009 Dnro 3346/4/07 Ratkaisija: Oikeusasiamies Riitta-Leena Paunio Esittelijä: Vanhempi oikeusasiamiehensihteeri Aila Linnakangas Ulvilan kaupunki ei antanut asianmukaista päätöstä päivähoitopaikasta

Lisätiedot

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2015/0068(CNS) 1.9.2015. oikeudellisten asioiden valiokunnalta

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2015/0068(CNS) 1.9.2015. oikeudellisten asioiden valiokunnalta Euroopan parlamentti 2014-2019 Oikeudellisten asioiden valiokunta 2015/0068(CNS) 1.9.2015 LAUSUNTOLUONNOS oikeudellisten asioiden valiokunnalta talous- ja raha-asioiden valiokunnalle ehdotuksesta neuvoston

Lisätiedot

Päivi Kari. Sidosryhmien rooli Kilpailuviraston toiminnassa

Päivi Kari. Sidosryhmien rooli Kilpailuviraston toiminnassa Päivi Kari Sidosryhmien rooli Kilpailuviraston toiminnassa Kilpailupolitiikan perustana olevan kilpailulain 1 :n 2 momentissa todetaan, että lakia sovellettaessa on erityisesti otettava huomioon markkinoiden

Lisätiedot

Laki kilpailunrajoituksista

Laki kilpailunrajoituksista Annettu Helsingissä 27 päivänä toukokuuta 1992 Laki kilpailunrajoituksista Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku Yleisiä säännöksiä 1 Terveen ja toimivan taloudellisen kilpailun turvaamisesta

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 2.3.2016 COM(2016) 62 final 2016/0036 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Yhdistyneiden kansakuntien ilmastonmuutosta koskevan puitesopimuksen nojalla hyväksytyn Pariisin sopimuksen

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o Laki. Kansainvälisen viinijärjestön perustamisesta tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

SISÄLLYS. N:o Laki. Kansainvälisen viinijärjestön perustamisesta tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2001 Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2001 N:o 1563 1568 SISÄLLYS N:o Sivu 1563 Laki Kansainvälisen viinijärjestön perustamisesta tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan

Lisätiedot

Markkinaoikeuslaki, ml. muutossäädös 320/2004

Markkinaoikeuslaki, ml. muutossäädös 320/2004 Markkinaoikeuslaki, ml. muutossäädös 320/2004 1 luku Toimivalta 1 Markkinaoikeuden toimivalta ja toimipaikka Markkinaoikeus käsittelee ne asiat, jotka säädetään sen toimivaltaan kuuluviksi: 1. kilpailunrajoituksista

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 15 päivänä kesäkuuta 2011. 634/2011 Laki. julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta

Julkaistu Helsingissä 15 päivänä kesäkuuta 2011. 634/2011 Laki. julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 15 päivänä kesäkuuta 2011 634/2011 Laki julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta Annettu Helsingissä 10 päivänä kesäkuuta 2011 Eduskunnan päätöksen mukaisesti

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSION TIEDONANTO RAJAT YLITTÄVÄÄ TYÖELÄKETARJONTAA KOSKEVIEN VEROESTEIDEN POISTAMISESTA KOM(2001) 214 LOPULLINEN

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSION TIEDONANTO RAJAT YLITTÄVÄÄ TYÖELÄKETARJONTAA KOSKEVIEN VEROESTEIDEN POISTAMISESTA KOM(2001) 214 LOPULLINEN VALTIOVARAINMINISTERIÖ Vero-osasto 8.11.2001 EU/291001/0844 Suuri valiokunta 00102 EDUSKUNTA ASIA: EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSION TIEDONANTO RAJAT YLITTÄVÄÄ TYÖELÄKETARJONTAA KOSKEVIEN VEROESTEIDEN POISTAMISESTA

Lisätiedot

Laki eräiden yleishyödyllisten yhteisöjen veronhuojennuksista. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Laki eräiden yleishyödyllisten yhteisöjen veronhuojennuksista. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. 13.8.1976/680 Laki eräiden yleishyödyllisten yhteisöjen veronhuojennuksista Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 (30.12.1992/1536) Yhteiskunnallisesti

Lisätiedot

LAUSUNTO OSUUSKUNTA PPO:N KOKOUKSELLE

LAUSUNTO OSUUSKUNTA PPO:N KOKOUKSELLE LAUSUNTO OSUUSKUNTA PPO:N KOKOUKSELLE Pohjois-Suomen aluehallintoviraston määräys 27.3.2014 1. Pohjois-Suomen aluehallintovirasto on päätöksellään 27.3.2014 määrännyt osuuskuntalain (1488/2001) 7 luvun

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.9.2015 COM(2015) 426 final 2015/0190 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Maailman kauppajärjestön TRIPS-neuvostossa ja yleisneuvostossa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta,

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PUHEMIESNEUVOSTON EHDOTUS 1/2010 vp Puhemiesneuvoston ehdotus laiksi eduskunnan virkamiehistä annetun lain 10 ja 71 :n, eduskunnan työjärjestyksen 73 :n ja eduskunnan kanslian ohjesäännön muuttamisesta

Lisätiedot

Päätös. Laki. työttömyysturvalain muuttamisesta

Päätös. Laki. työttömyysturvalain muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 167/2006 vp Hallituksen esitys laiksi työttömyysturvalain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laiksi työttömyysturvalain

Lisätiedot

MUUTOKSENHAUSTA YLIOPPILASKUNNAN OMAISUUDEN SÄÄTIÖITTÄMISTÄ KOSKEVASTA PÄÄTÖKSESTÄ

MUUTOKSENHAUSTA YLIOPPILASKUNNAN OMAISUUDEN SÄÄTIÖITTÄMISTÄ KOSKEVASTA PÄÄTÖKSESTÄ 1/6 Pääsihteeri Kimmo Kääriä KY MUUTOKSENHAUSTA YLIOPPILASKUNNAN OMAISUUDEN SÄÄTIÖITTÄMISTÄ KOSKEVASTA PÄÄTÖKSESTÄ Taustaa Helsingin kauppakorkeakoulun ylioppilaskunta on valmistelemassa mahdollista omaisuutensa

Lisätiedot

ASIA Julkista hankintaa koskeva vastine Rakennusliike Porrokki Oy:n 4.6.2014 markkinaoikeudelle tekemän valituksen johdosta asiassa 2014/535.

ASIA Julkista hankintaa koskeva vastine Rakennusliike Porrokki Oy:n 4.6.2014 markkinaoikeudelle tekemän valituksen johdosta asiassa 2014/535. 1 (5) MARKKINAOIKEUDELLE ASIA Julkista hankintaa koskeva vastine Rakennusliike Porrokki Oy:n 4.6.2014 markkinaoikeudelle tekemän valituksen johdosta asiassa 2014/535. Vastine koskee valittajan tekemää,

Lisätiedot

Kilpailuneutraliteetin valvonta: Selvitys- ja neuvottelumenettely KKV:ssa. Kuntaliitto kkv.fi. kkv.fi

Kilpailuneutraliteetin valvonta: Selvitys- ja neuvottelumenettely KKV:ssa. Kuntaliitto kkv.fi. kkv.fi Kilpailuneutraliteetin valvonta: Selvitys- ja neuvottelumenettely KKV:ssa Kuntaliitto Yleistä KKV:n tulee ensisijaisesti neuvotteluteitse pyrkiä poistamaan julkisyhteisöjen taloudellisen toiminnan menettely

Lisätiedot

PÄÄTÖS HUOMATTAVAN MARKKINAVOIMAN YRITYKSELLE ASETETTUJEN VELVOLLISUUKSIEN MUUTTAMISESTA

PÄÄTÖS HUOMATTAVAN MARKKINAVOIMAN YRITYKSELLE ASETETTUJEN VELVOLLISUUKSIEN MUUTTAMISESTA 30.1.2008 252/934/2008 DNA Palvelut Oy PÄÄTÖS HUOMATTAVAN MARKKINAVOIMAN YRITYKSELLE ASETETTUJEN VELVOLLISUUKSIEN MUUTTAMISESTA 1. TELEYRITYS, JOTA PÄÄTÖS KOSKEE 2. RELEVANTIT MARKKINAT DNA Palvelut Oy

Lisätiedot

Järkevää sääntelyä koskeva sidosryhmien kuuleminen Euroopan unionissa. Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry vastaa lausuntonaan seuraavaa:

Järkevää sääntelyä koskeva sidosryhmien kuuleminen Euroopan unionissa. Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry vastaa lausuntonaan seuraavaa: Lausunto 1 (5) Edunvalvonta/TK 20.9.2012 SAK 10670 / 2012 Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry PL 157 00531 Helsinki Tunnistenumero: 73707199645-17 Järkevää sääntelyä koskeva sidosryhmien kuuleminen

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Tieliikelaitoslain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi lakia Tieliikelaitoksesta. Valtion liikelaitoksista annetun

Lisätiedot

Uusi kilpailulaki. Lakiklinikka ,Kuntamarkkinat johtava lakimies Pirkka-Petri Lebedeff Kuntaliitto

Uusi kilpailulaki. Lakiklinikka ,Kuntamarkkinat johtava lakimies Pirkka-Petri Lebedeff Kuntaliitto Uusi kilpailulaki Lakiklinikka 13.9.2012,Kuntamarkkinat johtava lakimies Pirkka-Petri Lebedeff Kuntaliitto Uusi kilpailulaki, esityksen pääkohdat Kunnat markkinaympäristössä ja sitä rajoittava lainsäädäntö

Lisätiedot

Innovatiivinen toiminnan kehittäminen ja oikeat hankintamenettelyt. Pääjohtaja, OTT Tuomas Pöysti/VTV 2.3.2012

Innovatiivinen toiminnan kehittäminen ja oikeat hankintamenettelyt. Pääjohtaja, OTT Tuomas Pöysti/VTV 2.3.2012 Innovatiivinen toiminnan kehittäminen ja oikeat hankintamenettelyt Pääjohtaja, OTT Tuomas Pöysti/VTV 2.3.2012 Valtiontalouden tarkastusviraston rooli Tarkastaa valtion taloudenhoidon laillisuutta => julkisista

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Koulutusrahastosta annetun lain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Koulutusrahastosta annettua lakia. Ammattitutkintostipendin myöntämisen edellytyksiä

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 212/2002 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi tieliikennelain :n muuttamisesta Tieliikennelakiin ehdotetaan koottaviksi liikenteen ohjauslaitteista annettavia asetuksia ja määräyksiä koskevat valtuussäännökset.

Lisätiedot

SO 21 KILPAILULAINSÄÄDÄNNÖN HUOMIOON OTTAMINEN STANDARDOINNISSA

SO 21 KILPAILULAINSÄÄDÄNNÖN HUOMIOON OTTAMINEN STANDARDOINNISSA SISÄINEN OHJE SO 21 1 (5) SO 21 KILPAILULAINSÄÄDÄNNÖN HUOMIOON OTTAMINEN STANDARDOINNISSA Vahvistettu :n hallituksessa 2014-09-19 1 Toimintaohjeiden tarkoitus ja soveltaminen Näiden sisäisten toimintaohjeiden

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 6 päivänä syyskuuta 2011. 1012/2011 Valtioneuvoston asetus. yrityskauppojen ilmoitusvelvollisuudesta

Julkaistu Helsingissä 6 päivänä syyskuuta 2011. 1012/2011 Valtioneuvoston asetus. yrityskauppojen ilmoitusvelvollisuudesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 6 päivänä syyskuuta 2011 1012/2011 Valtioneuvoston asetus yrityskauppojen ilmoitusvelvollisuudesta Annettu Helsingissä 1 päivänä syyskuuta 2011 Valtioneuvoston

Lisätiedot

Moniammatillisista työryhmistä ja tietojen vaihdosta lastensuojelun kentässä Jyväskylä 25.1.2013. Maria Haarajoki Lakimies, OTM Pelastakaa Lapset ry

Moniammatillisista työryhmistä ja tietojen vaihdosta lastensuojelun kentässä Jyväskylä 25.1.2013. Maria Haarajoki Lakimies, OTM Pelastakaa Lapset ry Moniammatillisista työryhmistä ja tietojen vaihdosta lastensuojelun kentässä Jyväskylä 25.1.2013 Maria Haarajoki Lakimies, OTM Pelastakaa Lapset ry Päiväys Moniammatillinen yhteistyö Lasten ja perheiden

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 23.6.2011 KOM(2011) 377 lopullinen 2011/0164 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI kosmeettisia valmisteita koskevan direktiivin 76/768/ETY muuttamisesta sen liitteen III mukauttamiseksi

Lisätiedot

HE 212/2013 vp. 65 vuodesta 68 vuoteen. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman

HE 212/2013 vp. 65 vuodesta 68 vuoteen. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman HE 212/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kaupanvahvistajista annetun lain 1 ja 2 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Kaupanvahvistajista annettua lakia ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

HE 50/2016 vp. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki ehdolliseen pääsyyn perustuvien ja ehdollisen pääsyn

HE 50/2016 vp. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki ehdolliseen pääsyyn perustuvien ja ehdollisen pääsyn Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ehdolliseen pääsyyn perustuvien ja ehdollisen pääsyn sisältävien palvelujen oikeussuojasta tehdyn eurooppalaisen yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten

Lisätiedot

TIETOSUOJASELOSTE Henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24 Rekisterinpitäjä Rekisterin nimi Henkilötietojen käsittelytarkoitus Rekisterin tietosisältö

TIETOSUOJASELOSTE Henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24 Rekisterinpitäjä Rekisterin nimi Henkilötietojen käsittelytarkoitus Rekisterin tietosisältö TIETOSUOJASELOSTE Henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24 Rekisterinpitäjä Valtiokonttori Sörnäisten rantatie 13 000054 VALTIOKONTTORI Rekisterin nimi Valtiolle.fi - Valtion rekrytointijärjestelmä Henkilötietojen

Lisätiedot

Suostumuksen antaminen YIT Rakennus Oy:lle rakentamattomien alueiden luovuttamiseen eräiden yhtiöiden osakekauppojen yhteydessä

Suostumuksen antaminen YIT Rakennus Oy:lle rakentamattomien alueiden luovuttamiseen eräiden yhtiöiden osakekauppojen yhteydessä Kaupunginhallitus 435 20.10.2014 Suostumuksen antaminen YIT Rakennus Oy:lle rakentamattomien alueiden luovuttamiseen eräiden yhtiöiden osakekauppojen yhteydessä 1097/00.04.02.01/2014 KH 435 Valmistelija/lisätiedot:

Lisätiedot

ENERGIAMARKKINAVIRASTO PÄÄTÖS

ENERGIAMARKKINAVIRASTO PÄÄTÖS ENERGIAMARKKINAVIRASTO PÄÄTÖS Dnro 999/420/2012 JULKINEN 13.11.2012 ASIA Valkeakosken Energia Oy:n jakeluverkkoasiakkaan oikeus omaa sähkönkulutustaan koskevaan tietoon ASIANOSAINEN Valkeakosken Energia

Lisätiedot

Hyvän hallintopäätöksen sisältö. Lakimies Marko Nurmikolu

Hyvän hallintopäätöksen sisältö. Lakimies Marko Nurmikolu Hyvän hallintopäätöksen sisältö Lakimies Marko Nurmikolu Hallintopäätöksen sisältö Hallintolain 44 (Päätöksen sisältö) Kirjallisesta päätöksestä on käytävä selvästi ilmi: 1) päätöksen tehnyt viranomainen

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 1 päivänä huhtikuuta 1999 N:o

SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 1 päivänä huhtikuuta 1999 N:o SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1999 Julkaistu Helsingissä 1 päivänä huhtikuuta 1999 N:o 394 417 SISÄLLYS N:o Sivu 394 Laki Itävallan, Suomen ja Ruotsin liittymisestä tuomioistuimen toimivaltaa sekä tuomioiden täytäntöönpanoa

Lisätiedot

ENERGIAVIRASTO PÄÄTÖS 18/715/2014

ENERGIAVIRASTO PÄÄTÖS 18/715/2014 Rautatienkatu 19 A 15110 Lahti ASIA HAKIJA Lain uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotuesta (1396/2010) 42 :n mukainen tuotantotukitodentajan hyväksymispäätöksen muuttaminen Rautatienkatu

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 1996 Julkaistu Helsingissä 14 päivänä elokuuta 1996 N:o 597 602

SÄÄDÖSKOKOELMA. 1996 Julkaistu Helsingissä 14 päivänä elokuuta 1996 N:o 597 602 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1996 Julkaistu Helsingissä 14 päivänä elokuuta 1996 N:o 597 602 SISÄLLYS N:o Sivu 597 Laki Kreikan kanssa lahjana saadun kiinteän omaisuuden vapauttamisesta lahjaverosta eräissä tapauksissa

Lisätiedot

VIESTINTÄVERKKOA KOSKEVA KAUPPAKIRJA

VIESTINTÄVERKKOA KOSKEVA KAUPPAKIRJA 1(5) VIESTINTÄVERKKOA KOSKEVA KAUPPAKIRJA OSTAJANA Siilinjärven kunta ja MYYJÄNÄ Savon Kuituverkko Oy 2(5) 1. SOPIJAPUOLET 1.1 Siilinjärven kunta Y-tunnus: 0172718-0 PL 5, Kasurilantie 1, 71800 SIILINJÄRVI

Lisätiedot

kilpailuoikeus ja julkiset hankinnat

kilpailuoikeus ja julkiset hankinnat kilpailuoikeus ja julkiset hankinnat 2012 TOIMITTAJA TUOMAS KOKKONEN TALENTUM MEDIA OY HELSINKI 2011 II Lainsäädäntöä on seurattu säädöskokoelman numeroon 1150/2011 (julkaisupäivä 22.11.2011) sekä Euroopan

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 05.08.2002 KOM(2002) 451 lopullinen 2002/0201 (COD) Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI direktiivin 95/2/EY muuttamisesta elintarvikelisäaineen E

Lisätiedot

ASIA. Kaupunginhallituksen, kaupunginjohtajan ja hallintojohtajan menettely KANTELU

ASIA. Kaupunginhallituksen, kaupunginjohtajan ja hallintojohtajan menettely KANTELU ANONYMISOITU PÄÄTÖS 21.09.2015 Dnro OKV/1735/1/2014 1/5 ASIA Kaupunginhallituksen, kaupunginjohtajan ja hallintojohtajan menettely KANTELU Kantelija arvostelee oikeuskanslerille 7.10.2014 osoittamassaan

Lisätiedot

Annettu Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 2011

Annettu Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 2011 VALTAKUNNANSYYTTÄJÄNVIRASTON TYÖJÄRJESTYS Dnro 52/03/11 Annettu Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 2011 Syyttäjälaitoksesta annetun lain (439/2011) 16 :n nojalla vahvistan, apulaisvaltakunnansyyttäjää ja

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 27.5.2016 COM(2016) 302 final ANNEX 1 LIITE asiakirjaan Ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Filippiinien tasavallan hallituksen välisen tiettyjä lentoliikenteen

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 14/2013

Määräykset ja ohjeet 14/2013 Määräykset ja ohjeet 14/2013 Kolmansien maiden kaupankäyntiosapuolet Dnro FIVA 15/01.00/2013 Antopäivä 10.6.2013 Voimaantulopäivä 1.7.2013 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

YRITTÄJÄ SAI PITÄÄ VARAAMANSA VERKKOTUNNUKSET Korkein hallinto-oikeus ratkaisi verkkotunnuksia (domain-nimiä) koskevan kiistan täysin yrittäjän vaatimusten mukaisesti. KHO katsoi korkeimpana oikeusasteena,

Lisätiedot

KULUTTAJAVALITUSLAUTAKUNNAN TULOSTAVOITEASIAKIRJA. Aika 16.3.2006 klo 13.00 Oikeusministeriö, Kasarmikatu 42, 4b krs/neuvotteluhuone Laguuni

KULUTTAJAVALITUSLAUTAKUNNAN TULOSTAVOITEASIAKIRJA. Aika 16.3.2006 klo 13.00 Oikeusministeriö, Kasarmikatu 42, 4b krs/neuvotteluhuone Laguuni KULUTTAJAVALITUSLAUTAKUNNAN TULOSTAVOITEASIAKIRJA 7. Aika 16.3.2006 klo 13.00 Paikka Oikeusministeriö, Kasarmikatu 42, 4b krs/neuvotteluhuone Laguuni Osallistujat Merja Muilu Oikeusministeriö Kirta Heine

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 46/10/1 Dnro PSAVI/163/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 7.6.2010

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 46/10/1 Dnro PSAVI/163/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 7.6.2010 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 46/10/1 Dnro PSAVI/163/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 7.6.2010 ASIA LUVAN HAKIJA Toppilan sataman toiminnan lopettamista koskevan määräajan jatkaminen, Oulu Oulun kaupunki / Oulun

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 682. Laki. Venäjän kanssa kansainvälisestä maantieliikenteestä tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä

SISÄLLYS. N:o 682. Laki. Venäjän kanssa kansainvälisestä maantieliikenteestä tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2001 Julkaistu Helsingissä 1 päivänä elokuuta 2001 N:o 682 687 SISÄLLYS N:o Sivu 682 Laki Venäjän kanssa kansainvälisestä maantieliikenteestä tehdyn sopimuksen eräiden määräysten

Lisätiedot

Laki Rahoitustarkastuksesta annetun lain muuttamisesta

Laki Rahoitustarkastuksesta annetun lain muuttamisesta Annettu Helsingissä 13 päivänä toukokuuta 2005 Laki Rahoitustarkastuksesta annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan Rahoitustarkastuksesta 27 päivänä kesäkuuta 2003 annetun

Lisätiedot

Turun hallinto-oikeuden päätös

Turun hallinto-oikeuden päätös Turun hallinto-oikeuden päätös Antopäivä Päätösnumero 22.9.2015 15/0465/3 1 (5) Diaarinumero 00261/15/7305 Asia Metsästyslain mukaista poikkeuslupaa koskeva valitus Valittaja Luonnonsuojeluyhdistys Tapiola

Lisätiedot

Päiväys Datum Dnro Dnr 27.4.2011 YM 15/ 04 /2011 Oikeusministeriö Viite Hänvisning lausuntopyyntö Asia Ärende Lausunto Oikeusministeriö on pyytänyt ympäristöministeriöltä lausuntoa prosessityöryhmän ehdotuksesta

Lisätiedot

Kilpailulaki 2010 -työryhmän mietintö

Kilpailulaki 2010 -työryhmän mietintö Kilpailulaki 2010 Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Kilpailukyky 4/2009 Kilpailulaki 2010 -työryhmän mietintö Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Kilpailukyky 4/2009 Työ- ja elinkeinoministeriön

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 111/2002 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Euroopan yhteisön yleisen tutkintojen tunnustamisjärjestelmän voimaanpanosta annetun lain 6 ja 10 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

Tiemaksut ja maksajan oikeusturva. Mirva Lohiniva-Kerkelä Dosentti, yliopistonlehtori Lapin Yliopisto

Tiemaksut ja maksajan oikeusturva. Mirva Lohiniva-Kerkelä Dosentti, yliopistonlehtori Lapin Yliopisto Tiemaksut ja maksajan oikeusturva Mirva Lohiniva-Kerkelä Dosentti, yliopistonlehtori Lapin Yliopisto Muutamia oikeusturvan kannalta olennaisia kysymyksiä Paikannus ja henkilötietojen käyttö Tietojen kerääminen

Lisätiedot

parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/21/EY ("puitedirektiivi") EYVL 108, 24.4.2002, s. 33.

parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/21/EY (puitedirektiivi) EYVL 108, 24.4.2002, s. 33. EUROOPAN KOMISSIO Bryssel, 17.12.2003 SG (2003) D/233786 Viestintävirasto Itämerenkatu 3 A FIN-00180 Helsinki Finland Rauni Hagman Ylijohtaja Fax: +358 96966760 Arvoisa Rauni Hagman, Asia: Tapaukset FI/2003/0028

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 24.8.2016 COM(2016) 523 final 2016/0252 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin ja Islannin välisen maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden maantieteellisten merkintöjen

Lisätiedot

1993 vp - HE 78 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

1993 vp - HE 78 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 1993 vp - HE 78 Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi Joensuun yliopistosta, Tampereen yliopistosta, Turun yliopistosta ja Turun kauppakorkeakoulusta annettujen lakien muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN

Lisätiedot

kokonaisuudistus - Työryhmän esitys Hyvä neuvottelukunta 11.6.2014 Hallitusneuvos Auli Valli-Lintu 17.6.2014

kokonaisuudistus - Työryhmän esitys Hyvä neuvottelukunta 11.6.2014 Hallitusneuvos Auli Valli-Lintu 17.6.2014 Kuntalain kokonaisuudistus - Työryhmän esitys Hyvä neuvottelukunta 11.6.2014 Hallitusneuvos Auli Valli-Lintu Kuntalain valmistelun organisointi Hallinnon ja aluekehityksen ministeriryhmä Parlamentaarinen

Lisätiedot

HELSINGIN KÄRÄOIKEUS Laamanni Tuomas Nurmi 9.10.2015. Eduskunnan lakivaliokunnalle

HELSINGIN KÄRÄOIKEUS Laamanni Tuomas Nurmi 9.10.2015. Eduskunnan lakivaliokunnalle HELSINGIN KÄRÄOIKEUS Laamanni Tuomas Nurmi 9.10.2015 Eduskunnan lakivaliokunnalle Helsingin käräjäoikeuden lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2016 Yleistä Nykytilanteesta

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET 2001 Julkaistu Helsingissä 29 päivänä kesäkuuta 2001 N:o 43 45 SISÄLLYS N:o Sivu 43 Laki Pohjoismaiden välillä tehdyn avioliittoa,

Lisätiedot

Helsingin kaupunginhallitus Pöytäkirja 1 (5)

Helsingin kaupunginhallitus Pöytäkirja 1 (5) Helsingin kaupunginhallitus Pöytäkirja 1 (5) 143 Lausunto ehdotuksesta valtionhallinnon viestintäsuositukseksi HEL 2016-010244 T 00 01 06 Päätös Päätöksen perustelut toteaa valtioneuvoston kanslialle lausuntonaan

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 16.12.2016 Taltionumero 5353 Diaarinumero 3105/3/16 ja 3181/3/16 1 (5) Asia Valittajat Täytäntöönpanon kieltämistä koskeva valitus 1. Lulu Ranne, Hämeenlinna

Lisätiedot

Talousvaliokunnalle. PERUSTUSLAKIVALIOKUNNAN LAUSUNTO 40/2010 vp. hallituksen esityksen kilpailulaiksi (HE JOHDANTO. Vireilletulo.

Talousvaliokunnalle. PERUSTUSLAKIVALIOKUNNAN LAUSUNTO 40/2010 vp. hallituksen esityksen kilpailulaiksi (HE JOHDANTO. Vireilletulo. PERUSTUSLAKIVALIOKUNNAN LAUSUNTO 40/2010 vp Hallituksen esitys kilpailulaiksi Talousvaliokunnalle JOHDANTO Vireilletulo Eduskunta on 16 päivänä kesäkuuta 2010 lähettäessään hallituksen esityksen kilpailulaiksi

Lisätiedot

Voiko ilmasto- ja energiapolitiikalla olla odottamattomia vaikutuksia? Jarmo Vehmas Tulevaisuuden tutkimuskeskus, Turun yliopisto www.tse.

Voiko ilmasto- ja energiapolitiikalla olla odottamattomia vaikutuksia? Jarmo Vehmas Tulevaisuuden tutkimuskeskus, Turun yliopisto www.tse. Voiko ilmasto- ja energiapolitiikalla olla odottamattomia vaikutuksia? Jarmo Vehmas Tulevaisuuden tutkimuskeskus, Turun yliopisto www.tse.fi/tutu Esityksen sisältö Suomen energiajärjestelmän ja energiapolitiikan

Lisätiedot

Kilpailulainsäädännön noudattaminen Fingridin neuvottelukunnan ja en sekä vastaavien toiminnassa

Kilpailulainsäädännön noudattaminen Fingridin neuvottelukunnan ja en sekä vastaavien toiminnassa Ohje 1 (5) Kilpailulainsäädännön noudattaminen Fingridin neuvottelukunnan ja en sekä vastaavien toiminnassa 1 Yleistä Fingridin toiminnassa tulee noudattaa Suomen ja Euroopan yhteisön kilpailuoikeuden

Lisätiedot

LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE /118

LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE /118 LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE 17.1.1991/118 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1. (19.12.2008/996) 1 Maatalousyrittäjän eläkelaissa (1280/2006)

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 108/2001 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi työllisyyslain 21 :n, palkkaturvalain 9 :n, merimiesten palkkaturvalain 8 :n ja työehtosopimuslain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 14.10.2015 COM(2015) 501 final 2015/0240 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta Maailman kauppajärjestön palvelukauppaneuvostossa hyväksynnän

Lisätiedot

HE 276/1998 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi lääkelain 42 ja 52 :n ja apteekkimaksusta annetun lain 6 :n muuttamisesta

HE 276/1998 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi lääkelain 42 ja 52 :n ja apteekkimaksusta annetun lain 6 :n muuttamisesta HE 276/1998 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi lääkelain 42 ja 52 :n ja apteekkimaksusta annetun lain 6 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan lääkelakia muutettavaksi

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Ahvenanmaan maakunnan maakunnanvoudinvirastosta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi laki Ahvenanmaan maakunnan maakunnanvoudinvirastosta

Lisätiedot

1994 vp - HE 140 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

1994 vp - HE 140 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 1994 vp - HE 140 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksesta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16 Asiat Oikaisuvaatimusviranomainen ja oikaisuvaatimusoikeus Oikaisuvaatimuksen maksu Oikaisuvaatimus-aika 67 Päätökseen voi hakea muutosta oikaisuvaatimuksena

Lisätiedot

HE 230/2016 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnasta annetun lain 2 ja 3 :n muuttamisesta

HE 230/2016 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnasta annetun lain 2 ja 3 :n muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnasta annetun lain 2 ja 3 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työeläkeasioiden

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 101/2001 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi julkisista hankinnoista annetun lain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi julkisista hankinnoista annettua lakia. Ehdotuksen mukaan asian

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 8/2015 1 (5) Opetuslautakunta POL/4 25.08.2015

Helsingin kaupunki Esityslista 8/2015 1 (5) Opetuslautakunta POL/4 25.08.2015 Helsingin kaupunki Esityslista 8/2015 1 (5) 4 Oikaisuvaatimus luokanopettajan virkaan ottamisesta määräajaksi HEL 2015-006724 T 01 01 01 01 Päätösehdotus Esittelijän perustelut päättää kuntalain 89 :n

Lisätiedot

Ajankohtaista kilpailuneutraliteetista. kkv.fi. Apulaisjohtaja Arttu Juuti 27.8.2015. kkv.fi

Ajankohtaista kilpailuneutraliteetista. kkv.fi. Apulaisjohtaja Arttu Juuti 27.8.2015. kkv.fi Ajankohtaista kilpailuneutraliteetista Apulaisjohtaja Arttu Juuti 27.8.2015 Yleistä kilpailuneutraliteettisääntelystä Kilpailulain 4 a luku ei kiellä julkisyhteisöjä harjoittamasta taloudellista toimintaa

Lisätiedot

Kaukolämpöön liittymisvelvollisuus

Kaukolämpöön liittymisvelvollisuus Kaukolämpöön liittymisvelvollisuus Lakiklinikka/ KUMA 2015 Susanna Ijäs, lakimies, VT Suomen Kuntaliitto Voidaanko ketään velvoittaa liittymään kaukolämpöverkkoon? MRL 57 a Asemakaavassa voidaan antaa

Lisätiedot

Päätös. Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus PL 36 00521 Helsinki

Päätös. Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus PL 36 00521 Helsinki Päätös Etelä-Suomi Nro 27/2012/1 Dnro ESAVI/321/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 13.2.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain (86/2000) 57 :n mukainen hakemus, joka koskee Altia Oyj:n Rajamäen tehtaiden vanhan

Lisätiedot

Hankinnat innovaatioiden edistäjinä Espoossa. Timo Martelius Hankintajohtaja 01.10.2013

Hankinnat innovaatioiden edistäjinä Espoossa. Timo Martelius Hankintajohtaja 01.10.2013 Hankinnat innovaatioiden edistäjinä Espoossa Timo Martelius Hankintajohtaja 0 Espoon hankinnan painopistealueet 2013-2016: Kestävä kehitys Sosiaalinen ja eettinen kehitys Ekologinen kehitys Taloudellinen

Lisätiedot

Vestia Oy esittää, että vakuuden määrä olisi 312 000 euroa.

Vestia Oy esittää, että vakuuden määrä olisi 312 000 euroa. PÄÄTÖS Annettu julkipanon jälkeen 28.8.2008 Dnro PPO 2005 Y 294 111 ASIA LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee kaatopaikkatoimintaa. Vestia Oy PL 66, 84101

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Kansalaisvapauksien ja -oikeuksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta 29. kesäkuuta 2001 PE 302.207/14-23 TARKISTUKSET 14-23 MIETINTÖLUONNOS: Luís Marinho (PE 302.207)

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 06.01.2005 KOM(2004) 854 lopullinen Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS luvan antamisesta Alankomaiden kuningaskunnalle soveltaa jäsenvaltioiden liikevaihtoverolainsäädännön yhdenmukaistamisesta

Lisätiedot

HE 104/2015 vp. Järjestöstä ehdotetaan erottavaksi lähinnä taloudellisista syistä.

HE 104/2015 vp. Järjestöstä ehdotetaan erottavaksi lähinnä taloudellisista syistä. Hallituksen esitys eduskunnalle Kansainvälisen viinijärjestön perustamisesta tehdyn sopimuksen irtisanomisesta ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖS DIGITAALISTA MAANPÄÄLLISTÄ JOUKKOVIESTIN- TÄVERKKOA KOSKEVIEN VERKKOTOIMILUPIEN MUUTTAMISESTA AHVENAN- MAAN MAAKUNNASSA

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖS DIGITAALISTA MAANPÄÄLLISTÄ JOUKKOVIESTIN- TÄVERKKOA KOSKEVIEN VERKKOTOIMILUPIEN MUUTTAMISESTA AHVENAN- MAAN MAAKUNNASSA VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖS DIGITAALISTA MAANPÄÄLLISTÄ JOUKKOVIESTIN- TÄVERKKOA KOSKEVIEN VERKKOTOIMILUPIEN MUUTTAMISESTA AHVENAN- MAAN MAAKUNNASSA Päivämäärä 19.5.2016 Diaarinumero LVM/292/07/2016 VERKKOTOIMILUPIEN

Lisätiedot

Kuntalaki. Tausta ja tulkinnat. Heikki Harjula Kari Prättälä

Kuntalaki. Tausta ja tulkinnat. Heikki Harjula Kari Prättälä Kuntalaki Tausta ja tulkinnat Heikki Harjula Kari Prättälä TALENTUM Helsinki 2012 8., uudistettu painos Copyright Talentum Media Oy ja tekijät ISBN 978-952-14-1473-2 Kansi: Mika Petäjä Kannen toteutus:

Lisätiedot

Muutokset punaisella LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN KASVATUS- JA OPETUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ. 1 Toiminta-ajatus

Muutokset punaisella LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN KASVATUS- JA OPETUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ. 1 Toiminta-ajatus 1 Muutokset punaisella LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN KASVATUS- JA OPETUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 Toiminta-ajatus Kasvatus- ja opetustoimen tehtävänä on kasvatus- ja opetuslautakunnan alaisena järjestää varhaiskasvatuspalveluita,

Lisätiedot

Rautatiealan sääntelyelin valvoo markkinoiden tasapuolisuutta

Rautatiealan sääntelyelin valvoo markkinoiden tasapuolisuutta Rautatiealan sääntelyelin valvoo markkinoiden tasapuolisuutta 2 Rautatiealan sääntelyelin valvoo markkinoiden tasapuolisuutta Rautatiealan sääntelyelin on perustettu jokaiseen EU:n jäsenvaltioon ja sen

Lisätiedot

Kysely talous- ja velkaneuvojille velkaantumisen taustatekijöistä 2010

Kysely talous- ja velkaneuvojille velkaantumisen taustatekijöistä 2010 1 28.6.2010 Kysely talous- ja velkaneuvojille velkaantumisen taustatekijöistä 2010 Sisällys 1. Selvityksen tarkoitus s. 1 2. Selvityksen toteuttaminen s. 1 3. Selvityksen tulokset s. 2 3.1 Velkaantumisen

Lisätiedot

Luottotappioiden kotvaamista koskevan sitoumuksen piirissä olevien luottojen enimmäismäärä. Yleistä. HE 200/1997 vp

Luottotappioiden kotvaamista koskevan sitoumuksen piirissä olevien luottojen enimmäismäärä. Yleistä. HE 200/1997 vp HE 200/1997 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Kera Oy -nimisestä osakeyhtiöstä annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Kera Oy -nimisestä

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 134/12/1 Dnro PSAVI/68/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 17.12.2012

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 134/12/1 Dnro PSAVI/68/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 17.12.2012 1 PÄÄTÖS Nro 134/12/1 Dnro PSAVI/68/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 17.12.2012 ASIA HAKIJA Lassila & Tikanoja Oyj, jätteiden käsittelykeskuksen ympäristölupa, KHO:n palauttama asia, Haukipudas, Punaisenladonkangas

Lisätiedot

EPV:N OHJEET MAKSAMATTOMISTA LAINOISTA JA ULOSMITTAUKSESTA EBA/GL/2015/ EPV:n ohjeet. maksamattomista lainoista ja ulosmittauksesta

EPV:N OHJEET MAKSAMATTOMISTA LAINOISTA JA ULOSMITTAUKSESTA EBA/GL/2015/ EPV:n ohjeet. maksamattomista lainoista ja ulosmittauksesta EBA/GL/2015/12 19.08.2015 EPV:n ohjeet maksamattomista lainoista ja ulosmittauksesta 1 Sisältö 1 jakso Noudattamista ja ilmoittamista koskevat velvoitteet 3 2 jakso Aihe, soveltamisala ja määritelmät 4

Lisätiedot

Hankintalakiuudistus. Finsipro Seminaari 9.2.2016 Vanhempi hallitussihteeri Markus Ukkola, TEM

Hankintalakiuudistus. Finsipro Seminaari 9.2.2016 Vanhempi hallitussihteeri Markus Ukkola, TEM Hankintalakiuudistus Finsipro Seminaari 9.2.2016 Vanhempi hallitussihteeri Markus Ukkola, TEM 1 Taustaa Komissio antoi joulukuussa 2011 ehdotukset uusiksi julkisia hankintoja koskeviksi direktiiveiksi

Lisätiedot