LOPPURAPORTTI. 2. Tutkimusosapuolet ja yhteistyö

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LOPPURAPORTTI. 2. Tutkimusosapuolet ja yhteistyö"

Transkriptio

1 ketjun MM- JA METSATALOUS MINISTERIÖ , ad Nro SUOMEN SIIPIKARJALIITTO RY LOPPURAPORTTI Maa-ja metsätalousministeriön päätös erityisavustuksesta vuodelle 2011 Dnro: 2557/325/20 10 Kananmunatuotannon hyvät toimintatavat ketjun kuvaus 1. Tutkimuksen tavoitteet Kanamunatuotannon hyvät toimintatavat kuvaus hankkeen tavoitteena oli kuvata koko kananrnunaketjun keskeinen lainsäädäntö ja hyvät toimintatavat yhteen kokonaisuuteen, mikä helpottaa niin ketjun toimijoita, neuvojia mutta myös kuluttajia näkemään kananmunan turvallisuuden ja laadun hyväksi tehty laatutyö. Kuvauksen tarkoituksena on kertoa, kuinka kananmunaketjussa toimitaan ja miten kananmuna voidaan jäljittää aina tuotantotilalle asti. Kuvauksella haluttiin vahvistaa kuluttajien luottamusta vastuulli sesta eläinj aio stuksesta, käytetyi stä rehusta ja sen j älj itettävyydestä, kananmunatuotannosta sekä j alostuksesta aina kauppaan asti. Kuluttaj ille voidaan luotettavalla tavalla kertoa kananmunaketjun toiminnasta, kun sen kuvaus on tehty kattavasti. 2. Tutkimusosapuolet ja yhteistyö Hankkeen toteutuksesta on vastannut Suomen Siipikaijaliitto ry. Tutkirnusosapuolena on ollut Eläintautien Torj untayhdi styksen (ETT) muna-asiantuntij aryhmä: Lea Lastikka puheenjohtaja Pasi Pärnänen, kananmunatuottaja MTK Toivo Torkki, Munakunta Heli Nurkkala, Haaviston siitoskanala (j alostaj an edustaja) Pertti Lehtonen, LSK Poultry Oy (jalostajan edustaja) Juuso Hulmi Tonest Oy (jalostajan edustaja) Tapio Palmu läänineläinlääkäri Virpi Rantanen kunnan eläinlääkäri Evira Hannele Nauholz ETT sihteeri

2 Etu muna-asi antuntij aryhmä on osallistunut hankeen sisällön rakentamiseen ja kokouksissaan käsitellyt raporttia kolmessa kokouksessa. 3. Tutkimuksen tulokset Hanke tuotti yhtenäisen tiedoston kananmunatuotannon hyvistä toimintatavoista sekä tuotantoon liittyvästä lainsäädännöstä. Raportissa kuvataan kananmunatuotannon laatuketju eläinaineksen hankinnasta aina kananmunien pakkausmerkintöihin asti. Kaikki tuotantoon liittyvä lainsäädäntö on kirjattu omalle kohdalleen kuvaukseen Tutkimusmenetelmät ja aineisto Kuvauksen materiaali on kerätty kansallisesta ja EU-lainsäädännöstä sekä Eläintautien Torjuntayhdistyksen ETU- munaryhmän aineistosta, missä mm. kansallisen tason tavoitteet tuotannolle on hyväksytty Tutkimustulokset Tuloksena on saatu yhtenäinen kuvaus kananmunatuotannostaja siihen liittyvistä vaatimuksista sekä alan yhdessä sopimista hyvistä käytännöistä Toteutusvaiheen arviointi Hanke eteni suunnitelmien mukaan ja vaati erityisen paljon lainsäädäntöön paneutumista ja sen analysointia käytäntöön sovellettavaksi tekstiksi Julkaisut Julkaisuna on yhtenäinen kuvaus kananmunatuotannosta ja se tullaan liittämään Suomen S iipikarj aliiton nettisivustolle. (Liite) 4. Tulosten arviointi Julkaisu auttaa kasvattajiaja muita ketjun toirnijoita löytämään helposti kaikki olennainen lainsäädäntö, mikä kananmunatuotantoon liittyy, sekä myös ne käytännön toimet, joista alalla on yhdessä sovittu. Julkaisun avulla voidaan aukottornasti tarkastella koko kananmunaketjua ja sen toimintaa ja se lujittaa kansallista laatustrategiaamme.

3 4.1. Tulosten käytännön sovellutuskelpoisuus Kuvausta voidaan käyttää niin oppirnateriaalina oppilaitoksissa kuin käytännön käsikirjana kaikesta siitä, mitä kananmunatuotanto edellyttää ja kuinka ala toimii. Myös kuluttajat ovat yhä enenevässä määrin kiinnostuneita kananmunatuotannosta ja kuvaus soveltuu ainakin osittain myös kuluttajaviestintään Tulosten tieteellinen merkitys Tuloksilla ei ole tieteellistä merkitystä, vaan se toimii käytännön työkaluna toirnijoille ja alasta kiinnostuneille. Se myös vahvistaa kansallisen laatustrategian toteutumista maassamme ja täydentää myös monille muille toirnialoille rakennettuj a vastaavia kuvauksia. 5. Loppuraportin tiivistelmä Kansallisen laatu strategian toteuttamiseksi kanamunatuotannossa on laadittu koko ketjun kattava kuvaus tuotantoon vaikuttavasta lainsäädännöstä sekä hyvien tuotantotapojen ohjeistuksista. Vastaavia eri tuotannonalan kuvauksia on tehty mm. lihan osalta. Kananmunatuotantoketj u yhdessä Eläintautien torjuntayhdi styksen kanssa on jo vuosien ajan keskusteltu ja sovittu kansallisista tavoitteista useilla, etenkin elintarviketurvallisuuteenja tautien torjuntaan liittyvillä osa-alueilla. Myös munivien kanojen hyvinvointitavoitteet on laadittu yhteistyössä. Ohjeistukset ja suositukset ovat kuitenkin jääneet iltalhsiksi ohjeiksi, joiden löytäminen on jäänyt hankalaksi. Maa-ja metsätalousministeriön laatustrategian rahoitusavulla on moninainen ohjeistus ja säädösviidakko saatu nyt yksiin kansiin, mistä on helposti löydettävissä kaikki tuotantoon liittyvät lainsäädännön vaatimukset sekä yhdessä sovitut hyvät toimintatavat. Hankkeen toteutuksesta on vastannut Suomen Siipikaijaliitto ry. yhdessä Eläintautien torjuntayhdistyksen ETU- munatyöryhmän kanssa. Kananmunan tuotantoa harjoittaa pääelinkeinonaan maassamme noin 400 kasvattajaa. Tämän lisäksi toimii kasvattajia, joilla on oma tilapakkaarno ja he myyvät kananmunia lähialueille. Eläinaineksen maahantuonnista vastaa kolme yritystä ja tuonnissa noudatetaan Eläintautien Toijuntayhdistyksen ohjeistusta lainsäädännön lisäksi. Kanojen ja kananmunien jäljitettävyys perustuu kanalarekisteriin, tuottaj atunnuksiin ja kirj anpitovaatimuksiin. Tuotantohygienia tiloilla on erittäin tärkeää pitää korkealla tasolla käyttäen apuna omavalvonnan kuvausta, rehukirjanpitoa virallisten valvontojen ja tarkastusten lisäksi. Kanojen pito varustelemattomissa häkeissä on kielletty vuoden 2012 alusta lukien ja kaikki kanat tulee olla joko virikkeellisissä pienryhmäkanaloissa tai vapaana lattialla ja kerrosritiläkanaloi ssa. Tämän lisäksi luomutuotannolla on omat vaatimuksensa ja kanojen ei saa pitää häkeissä.

4 Kanoj en terveydestä ja hyvinvoinnista huolehditaan mm. tautisuoj auksella, terveystarkkailulla ja salmonellavalvonnalla ja noudatetaan Elintautien torjuntayhdistyksen laatirnia suojatoirnenpiteitä. Kanoja tulee kohdella hyvin eikä niille saa tuottaa tarpeetonta kärsimystäja tuotannossa tulee edistää eläinten terveyden ylläpitärnistä sekä otettava huomioon kanojen fysiologiset-, ja käyttäytymi starpeet. Kanoj en rehuj en ja ruokinnan osalta noudatetaan tarkkoja ohj eistuksia ja rehuj en turvallisuus varmennetaan. Kanamunien tulee täyttää kauppakelpoisuusvaatimukset mm. pakkaarnoita, j älj itettävyyttä, valvontaa ja pakkausmerkintöj ä myöten.

5 z 1/ 0 1 KANANMUNATUOTANNON HYVÄT TOIM INTATAVAT ketjun kuvaus ImilukElju

6 Kananmunantuotannon laatuketju 4 1. Kananmunantuotantoketju Eläinaines kananmunantuotantoon 5 2. Kanalat Kanalaolosuhteet Tuotantomuodot Tautien torjunta Siipikarjan salmonellavalvontaohjelma Lääkintä ja kirjanpito Rehualan toimuoiden rekisteröityminen Kananmunien laatuvaatimukset Kananmunien käsittely tuotantotilalla Rekisteröityminen, Iuvatja ilmoitukset 7 3. Kanojen terveys ja hyvinvointi Kanojen rehutja ruokinta Rehuhygienia Kirjanpito Pakkaamovaatimukset, pakkaamon tehtävät Pakkaamojen valvonta ja munien jäljitettävyys Pakkausmerkinnät Kananmunat Kananmunat pakkaamolla Eläinten kuljetus, lopetus ja kuolleiden eläinten hävittäminen Eläinten ja tuotteiden jäljitettävyys 22 Johdanto.3 2 SISÄLTÖ:

7 3 Johdanto Kansallisen laatustrategian toteuttamiseksi eri tuotannonaloille on laadittu hyvien tuotannontapojen ohjeistuksia. Kananmuna-alalta yhtenäinen kuvaus on vielä puuttunut, mutta Eläintautien torjuntayhdistys ETT:n ja Eviran koordinoimissa eläinten terveydenhuollon (ETU) asiantuntijaryhmissä on jo vuosien ajan keskusteltu ja sovittu kansallisista tavoitteista useilla, etenkin elintarviketurvallisuuteen ja tautien torjuntaan liittyvillä osa-alueilla. Myös munivien kanojen hyvinvointitavoitteet on työryhmässä laadittu. Kananmunantuotannossa on viime vuosina tapahtunut laaja tuotantotavan muutos, kun perinteisistä häkeistä on siirrytty EU lainsäädännön mukaisiin kanalajärjestelmiin. Samalla kanaloiden yksikkökoot ovat kasvaneet, ja tuotantohygienian ja tautisuojauksen merkitys korostuu taloudellisten riskien suurentuessa. Maamme erinomaisen eläintautitilanteen säilyttäminen, vähäinen lääkkeiden käyttö ja esimerkiksi salmonellattomuus ovat kansallisia vahvuuksiamme, mutta edellyttävät myös tuotantoketjun kaikilta osapuolilta vastuullista toimintaa. Hyvän tuotantotavan ohjeistuksen tarkoituksena on kuvata kananmunantuotannon keskeinen lainsäädäntö, suositukset ja esim. ETU työssä sovitut toim intatavat, joilla kansallista laatutyötä Suomessa toteutetaan. Kuvaus kertoo myös kuluttajalle, miten tuotantoketjussa toimitaan kanamunan turvallisuuden ja laadun hyväksi, ja miten muna voidaan jäljittää tuotantokanalaan ja aina emoihin saakka.

8 4 Eläinaines otautien torjunta Kananmunantuotannon Iaatuketju maahantuonnissa Kanojen ja munien Maahantuontikanalat jäljiteftävyys Tuotantohygienia Kanalat Emokanalat (siitoskanalat) o kanalarekisteri o omavalvonta- Tuotantotavat, o tuottajatunnus Kasvatuskanalat kuvaus olosuhteet o alkutuotantoo varustellut häkit Terve ja hyvinvoiva o rehuhygienia ja kanaparvi ilmoitus kirjanpito o lattiakanalat tuotantokanalaan o kirjanpitovaatio valvonta ja o luomukanalat mukset tarkastuks Kanojen terveys ja hyvinvointi o tautisuojaus Kananmunat oterveystarkkailu Kanojen rehut ja o kauppakelpoisuus o salmonellavalvonta ruokinta oennaltaehkäisevä vaatimukset terveydenhuolto o jäljitettävyys o suoramyynti o toiminta tautiepäilyo rehuhygienia o käsittely tuotantotilanteessa tilalla o lääkintäkirjanpito o eläinkuljetusvaatim. oeläinten lopetus okuolleiden hävitys Kananmuna pakkaamot o pakkaamo vaatimukset o jäljitettävyys o valvonta o pakkausmerkinnät

9 - Neuvoston 5 1. Kananmunantuotantoketju 1.1. Eläinaines kananmunantuotantoon Suomessa käytetään kansainvälisiä kanajalosteita (DeKalb, Hy-Line, Lohmann), joista tuodaan isovanhempais- tai vanhempaispolvea. Lisäysketjuun kuuluvat emokanalat ja nuorikkokasvattajat. Eläintautien torjunta eläinaineksen tuonnin yhteydessä Lainsäädäntö Hyvä toimintatapa Sisämarkkinatuonti: - rekisteröityminen tuojaksi Eviraan, ennakkoilmoitus tuonnista - laitoksen ja lähtöparven yleiset terveysvaatimukset - sisämarkkinakauppaan hyväksytyt ja rekisteröidyt siipikarjalaitokset - eläinten ja siitosmunien terveystodistukset (TRACES-järjestelmä) - NCD-rokottamattomuus- ja salmonellaerityisehdot - tuontiluettelo, tuontitarkastus - kuljetus - kuljetusajoneuvojen desinfiointi - MMMEO - Komission - MMMa MMMa 977/2006 ja muutosas. 677/2010 eläintautien vastustamiseksi suoritettavista tarkastuksista Euroopan yhteisön sisämarkkinoilla päätös 1578/1 994 eräiden tuotantoeläinten sekä niiden alkioiden ja sukusolujen eläintautivaatim uksista Euroopan yhteisön sisämarkkinoilla dir. 2009/158/EY eläinten terveyttä koskevista vaatimuksista yhteisön sis. siipikarjan ja siitosmunien kaupassa ja tuonnissa kolmansista maista päätökset 1994/963/EYja 2003/644/EY (ym. salmonellalisävakuuksista) 3IEEO/2001, muut. as. 4/EEO/2006 ja 1/EEO/2010 Maahantuontiin erikoistuneet tilat/yritykset tuovat isovanhempais- tai vanhempaispolven untuvikkoina tai siitosmunina Eviran antamien viranomaismääräysten mukaisesti. Tuojat ovat sitoutuneet noudattamaan Eläintautien torjuntayhdistys ETT ry:n riskiperustaisia tuontieräkohtaisia ohjeita: files/tuonti/siipikariatuonnin%2oyleisohie% pdf - lähtöparven terveydentilaa koskevat vaatimukset - lähtöparven terveystarkkailu ja rokotusohjelma - vaadittavat todistukset, tutkimukset ja muut toimenpiteet sekä lähtö- että kotimaassa - karanteenia koskevat vaatimukset sekä tutkimusohjeet - muut kotimaassa erityisvaatimukset riippuen lähtömaasta ja -parvesta sekä ostajan vaatimustasosta Karanteenivaatimus 12 viikkoa, mutta tuontierät pidetään käytännössä karanteenissa munittamoon (emokanalaan) siirtoon saakka, n. 15 viikkoa. Lähtömaan terveystodistukset ja karanteeniaikaiset tutkimustodistukset toimitetaan ETT:lle. Kolmasmaatuonti - tuontilupa - eläinlääkinnällinen rajatarkastus - MMMa 867/2008 ja muutos MMMa 534/ Komission as. (EY) N:o 798/2008 ja muut. N:o 1291/2008

10 . Lainsaadanto Hyva toimintatapa 6 hautomoiden rekisteröinti pitämistä, merkintöjä ja ilmoituksia (neuvoston asetuksen vanhempaislaitosten ja siitosmunien ja siipikarjan poikasten tuotantoa ja kaupan poikastuotannossa Isovanhempais-ja Komission asetuksella (EY) N:o 617/2008 säännellään Eviraan; tunnusnumerot (EY) N:o 1234/2007 soveltamisasetus). Toimivaltainen viranomainen (Suomessa Evira) rekisteröi ilmoitukset lajeittain, luokittain ja tyypeittäin haudottavaksi asetettujen isovanhempais-, vanhempais- tai tuotantopoikasten tuottamiseen tarkoitettuja siitosmunia tuottavat laitokset ja siitosmunien ja käyttöön menevien kuoriutuneiden poikasten 1km (Evira toimittaa kuukausittain yhteenvedot lajeittain, tuotantoluokiifain (isovanh., vanh., tuotanto) ja tunnusnumero, kuoriutumispäivä ja käyttöön menevien Hautomoiden on pidettävä rekisteriä, johon merkitään asettamispäivä, 1km, siitosmunat tuottaneen laitoksen Kirjapito (rekisteröinti) ja Hautomoiden on toimitettava kuukausittain Eviraan EU-komissiolle; myös tuodut ja viedyt poikaset). tyypeittäin (munantuotanto/broilerit.) haudottavaksi kuoriutuneiden 1km, hautomakoneesta poistettujen haudottujen munien 1km ja ostajan henkilöllisyys hautomotja antaa niille tunnusnumeron. (munia ei saa käyttää ihmisravinnoksi). Pitopaikan rekisteröinti ja leima. Kansalliset poikkeukset merkintätapaan ilmoitettava Merkinnät Poikastuotantoon käytettävät siitosmunat on merkittävä siitosmunia) Poikasia lähetettäessä laatikkoon merkittävä vähintään (tarkoituksena tuottaa haudottavaksi sekä tuotantolaitoksen tunnusnumero. yksittäin: tuotantolaitoksen tunnusnumeron sisältävä siipikarjanpitäjäksi komissiolle ja jäsenmaille. ilmoittautuminen Siitosmunien kuljetuspakkaukseen merkintä munia ks hautomon tunnusnumero Jäljitettävyys siitosmunien ja.

11 7 2. Kanalat 2.1. Rekisteröityminen, luvat ja ilmoitukset Rekisteröityminen on tärkeää tautien torjunnan ja niiden leviämisen ehkäisyn vuoksi. Kananmuniin merkitty rekisteri- eli tuottajatunnus kertoo munien alkuperätilan ja kuluttaja näkee siitä tuotantotavan. Eläintautien torjunta ja elintarviketurvallisuudesta Lainsäädäntö Hyvä toimintatapa huolehtiminen; jäljitettävyys Pitopaikan rekisteröinti ja Kanalarekisteri on osa Eviran pitämää eläintenpitäjä- ja siipikarjanpitäjäksi ilmoittautuminen pitopaikkarekisteriä. Laissa eläintunnistusjärjestelmästä 238/2010 säädetään eläinten, eläinten pitopaikkojen sekä eläimistä vastuussa olevien toimijoiden tunnistamisesta, rekisteröimisestä ja jäljittämisestä. Komission direktiivi 2002/4/EY velvoittaa jäsenvaltiot varmistamaan rekisterin ajantasaisuuden. Kanalanpitäjä ilmoittaa ennen toiminnan aloittamista rekisteriin merkittäviksi henkilö- ja yhteystietonsa, toiminnan aloittamisajankohdan ja tuotantomuodon sekä pitopaikan sijainnin, kapasiteetin ja eläinmäärän. Toiminnan oleellisesti muuttuessa tiedot on päivitettävä kuukauden kuluessa. Eviran lomakkeille merkityt tiedot jätetään kanalan sijaintikunnan maaseutuelinkeino vi ranomaisel le. MMMas. 867/2010 siipikarjan ja eräiden muiden lintujen tunnistamisesta säätää toimijoiden velvollisuuksista rekisterin pidossa: Kanalanpitäjä pitää ajan tasalla olevaa luetteloa omistuksessaan tai hallinnassaan olevista eläimistä eläinlaji-ja pitopaikkakohtaisesti. Paperilla tai sähköisessä muodossa oleva luettelo esitetään vaadittaessa valvontaviranomaiselle. htto://www.finlex.fi/fi/la ki/a 1 ku o/2010/

12 8 Elintarviketurvallisuus ja. -hygienia, jaljitettavyys Hyva toimintatapa Ilmoitus alkutuotantopaikasta Elintarvikelain 23/ velvoittaa ilmoittamaan alkutuotanto paikasta ja siellä harjoitettavavasta toiminnasta kunnan valvonta viranomaiselle. (VNa 420/201 1 elintarvikevalvonnasta) Alkutuotantoon sisältyy myös tuotteiden kuljetus, varastointi ja käsittely tuotantopaikalla niin, että tuotteiden luonne ei merkittävästi muutu, sekä elävien eläinten kuljetus ja esim. munien kuljetus pakkaamoon. Alkutuotannoksi katsotaan myös vähäinen alkutuotannon tuotteiden kananmunien tai teurastetun siipikarjan myynti suoraan kuluttajalle. Toimija (kanalanpitäjä) huolehtii, että alkutuotantopaikka, siellä tapahtuva toiminta ja tuotetut elintarvikkeet täyttävät lainsäädännön vaatimukset eikä elintarvikkeiden turvallisuus vaarannu. Ilmoitus uudesta toiminnasta on tehtävä hyvissä ajoin ennen toiminnan aloittamista. Toimijan on myös ilmoitettava tiedoissa tapahtuneista olennaisista muutoksista, toiminnan keskeyttämisestä yli vuodeksi sekä toiminnan lopettamisesta. Ilmoitus on tehtävä viimeistään muutosten tullessa voimaan. Qmavalvontakuvaus MMMas.???/201 1 elintarvikkeiden alkutuotannon Elintarviketurvallisuusriskien hallinnasta hygieniavaatimuksista edellyttää toimijoilta kirjallista kuvausta toimija laatu kirjallisen omavalvonta elintarvikkeeseen ja sen käsittelyyn liittyvien terveysvaarojen sekä kuvauksen, jossa selvittää mm. tilojen ja elintarviketurvallisuuden kannalta kriittisten kohtien hallinnan laitteiden puhtaanapitomenetelmät, omavalvonnan toteuttamiseksi. kananmunien laadun varmistuksen ja lajittelun, rehun ja veden laadunvalvon nan, haittaeläinten torjunnan, jätteiden ja Valvonta Alkutuotantoilmoitus ja omavalvontakuvaus sisältyvät ns. sivutuotteiden käsittelyn, eläinten täydentävien ehtojen tilavalvontaan. Myös kunnaneläinlääkäri hankinnan ja terveystarkkailun sekä tarkastaa ne salmonellavalvontaan liittyvällä terveydenhuolto- lääkkeiden ja kemikaalien säilytyksen. käynnillään. Tiedot pidetään ajan tasalla ja esitetään pyydettäessä valvontaviranomaiselle. files/ohjeet ja IomakkeetlOmavalvontalomake%2Osiipjkarja % pdf

13 9 Ympäristölupa Ympäristönsuojelulaki 86/2000 ja asetus 169/2000 sekä nitraattiasetus 931/2000), kotieläintalouden ympäristönsuojeluohje &la n=fi Ympäristöstä huolehtiminen on osa vast uullista elintarviketuotantoa. Kanalan perustaminen tai laajentaminen vaatii ympäristöluvan, kun eläimiä on vähintään Kunnallinen viranomainen käsittelee munintakanan ympäristölupahakemuksen, tätä suurempien yksiköiden lupaviranomainen on aluehallintovirasto.

14 olla jatkuvasti alttiina melulle, joka ylittää 65 desibeliä (db(a)). Akillistä häiritsevää melua väitetään. Kanalassa ei 10 Pitopaikan on oltava kanoille turvallinen. Eläinsuojien ja häkkien sisäpintojen sekä kanojen pitoon tarkoitettujen varusteiden ja laitteiden on oltava helposti puhtaana pidettäviä ja tarvittaessa desinfioitavissa. Pintakäsittelyyn ei saa käyttää puunsuoja-aineita, maaleja tai muita aineita siten, että ne voivat aiheuttaa kanoille myrkytyksen. (VNa 673/2011) Eläinsuoja suunnitellaan niin, että se voidaan puhdistaa asianmukaisesti. välineistä ei saa aiheutua kanoille vahingoittumisen vaaraa. säännölliset hoitorutiinitja häiriötön ympäristö. Laitteet ja välineet Kanojen pitoon, juottoon ja ruokintaan tarkoitetuista laitteista ja Kanoille järjestetään tasaiset olosuhteet, välineiden on oltava sellaisia, että ne aiheuttavat ruokinnassa väitetään. mahdollisimman vähän melua. Melutaso on pidettävä kanalassa mahdollisimman alhaisena. Kanalassa ei ole jatkuvaa melua, eikä kanoja oltava sellainen, että jokainen kerros voidaan tarkastaa ihmisen työskentelyyn, jotteivät ne säiky pahasti Ilmastointi- ja ruokintalaitteiden sekä muiden laitteiden ja Akillisiä suuria muutoksia olosuhteissa ja ole jatkuvaa häiriötä (lapset, lemmikit). Kanoja kooltaan, rakenteeltaan ja muodottaan sellainen, että kana oikealla suunnittelulla ja laitevalinnoilla. (ETU) Lattia, kuivike Kanojen pitopaikan lattian tai pohjan on oltava kanoille Lattian (pehku, pesän/häkin pohja) on kanalle Kaksi- tai useampikerroksisen kanojen pitojärjestelmän on kuitenkin totutetaan satunnaiseen meluun ja Olosuhteet Lainsäädäntö (VNa 673/201 1 kanojen suojelusta) Hyvä toimintatapa asianmukaisesti. Päällekkäin sijoitettavat kerrokset on Meteli ja laitteiden turvallisuus kanoille rakennettava ja sijoitettava siten, että kanojen ulosteet eivät huomioidaan jo rakennusvaiheessa. Ilman sopivasta materiaalista sekä sellainen, että se ei aiheuta miellyttävä. Lattiakanaloissa on käytettävissä putoa alempiin kerroksiin. Kanahäkin oviaukon on oltava vaihtolaitteiden melutaso saadaan alhaiseksi linnuille vahinkoa. Lattian tai pohjan on oltava sellainen, että riittävästi kuiviketta kanan luontaisten se tukee riittävästi linnun jalkojen jokaista eteenpäin käyttäytymistoimien toteuttamiseen Kanalaolosuhteet Jatkuvaa tai äkillistä melua on vältettävä, eivätkä kanat saa vahingoittavia rakenteita tai laitteita. suoraan ja vaivatta ja että kanat voidaan poistaa kerroksista korjaustöitä yms. osoittavaa kynttä. Jos kanoja pidetään verkkopohjalla, verkon voidaan poistaa häkistä ilman, että sille aiheutuu tarpeetonta kärsimystä tai vahingoittumisen vaaraa. langan paksuuden on oltava vähintään kaksi millimetriä. (ETU/Munivien kanojen hyvinvoinnin kansalliset Jos kanojen pitopaikassa käytetään pehkua, se on pidettävä tavoitteet) sopivan kuivana.

15 11 Ilman laatu - mitoitus Eläinsuojan ilmanvaihdon on oltava sellainen, että ilman kosteus, ilman virtausnopeus, pölyn määrä tai haitallisten kaasujen pitoisuudet eivät kohoa haitallisen korkeiksi. Lämpötilan on oltava eläinsuojassa pidettäville kanoille sopiva. Jos eläinsuojan ilmanvaihto perustuu pääasiassa koneellisesti toimivaan ilmanvaihtoon, eläinten terveyden ja hyvinvoinnin kannalta riittävän ilmanvaihdon järjestämiseen on oltava mahdollisuus myös laitteiston häiriöiden aikana. Koneellisesti toimivassa ilmanvaihtolaitteistossa on tarvittaessa oltava hälytysjärjestelmä, joka antaa hälytyksen häiriön sattuessa. Hälytysjärjestelmän toimivuus on testattava säännöllisesti. (VNa 673/2010) Ilmanvaihto 0,5-6,0 m3/kana, talviaikainen lämpötilasuositus 18 C, suht. kosteuden maksimi 70 % (MMM-RMO C 2.2) Vaarallisten kaasujen suurimmat hyväksyttävät pitoisuudet, joita siipikarjarakennuksissa ei saa pitempiaikaisesti ylittää: - hiilidioksidi, C ppm = cm3/m3 - ammoniakki, NH rikkivety, H2S 0,5 - häkä, CC 5 - orgaaninen pöly 10 mg/m 3 (MMM-RMO C 2.2) Kanalan tavoitelämpötila on C ja tavoite kosteus %. Lämpötilaa seurataan lämpö mittarin avulla ja kanojen käyttäytymisen perusteella. Lämpötilaa on mahdollista säätää muiden olosuhdetekijöiden heikentymättä; kanalassa on lämmitysmahdollisuus. Kosteutta seurataan kosteusmittarin avulla. On hyvä, jos tuloilman suuntaa voi ohjata. Ilmanlaatua seurataan lisäksi aistinvaraisesti päivittäin ja toimitaan välittömästi sen heikennyttyä. Ilmanlaatu: ks. rakentamismääräysten raja-arvot; mitataan olosuhdekartoituksella. Kanalan olosuhde kartoitus suositellaan tehtäväksi kolmen vuoden välein. Optimiolosuhteet kanoille pystytään ylläpitämään myös häiriötilanteiden aikana. Kanojen käyttäytymisen muutoksiin reagoidaan välittömästi (veden/rehunkulutus, muninnan lasku) ja selvitetään, onko kyseessä olosuhdehäiriö vai epäily terveysongelmasta. Hälytys- ja varavoimajärjestelmistä huolehditaan ja häiriötilanteisiin on riittävästi varauduttu: on hälytys tulipalosta, virran katkeamisesta, lämpötilasta, veden ja rehun jakeluongelmista sekä murtohälytin. Eläinten hoitajalla on käytössään tarvittavaa pelastus- ja palontorjuntavälineistöä. Hoitaja osaa toimia äkillisessä häiriötilanteessa oikein (kouluttautunut esim. palotilanteen varalta; tarvittaessa osaa lopettaa kanat kivuttomasti). (ETU/Munivien kanojen hyvinvoinnin kansalliset tavoitteet)

16 12 Lainsäädäntö (VNa 673/ kanojen suojelusta) Hyvä toimintatapa tasaisesti eläinsuojan eri osiin. Munivien kanojen kanalassa on Jos eläinsuojan valaistukseen käytetään pääasiassa lamppu sukukypsyyden saavutta miseen ja munantuotan toon. Munantuotannon Kanoilla valo vaikuttaa kannalta on tärkeää, poikanen on saanut ensimmäisen elinviikon (MMM-RMO Liite 11 C3) millaista valaistusta Puhtaanapito nonvalaistusta ikkunat on sijoitettava siten, että valo jakautuu riittävästi valon voimakkuutta. Käytettäessä pääasiassa luon Ensimmäisen elinviikon aikana valaistus saa olla melko voimakasta eli n lx, jotta poikaset oppivat löytämään kanat on poistettava pitopaikasta päivittäin. Kaikki tilat, laitteet vähentää 5-10 luksiin. Valon tarpeen vaihtelun vuoksi kanalan ja, kanoille on järjestettävä sopiva lepoaika vähentämällä riittävän pitkä yhtäjaksoinen pimeä aika. (VNa 673/2010) valaistusrytmin oltava sellainen, että vuorokaudessa on Va laistus aikana. rehun ja veden, mutta tämän jälkeen voimakkuutta voidaan mahdollisten ikkunoiden valaistustehoa tulisi voida säädellä. Eläinsuojat, häkit, varusteetja laitteet on pidettävä puhtaina ja on puhdistettava ja desinfioitava kauttaaltaan säännöllisesti ja on oltava riittävästi: kanojen on nähtävä ja tultava eivätkä vaaranna niiden terveyttä tai hyvinvointia. Kuolleet ja välineet, joiden kanssa munivat kanat ovat kosketuksissa, aina, kun tila tyhjennetään ja ennen kuin uusi kanaerä tuodaan sisään. Eläinsuojassa on huolehdittava jyrsijöiden ja muiden hyvässä kunnossa siten, että ne eivät vahingoita lintuja Kanalassa on valojen säätömahdollisuus. Valoohjelmassa noudatetaan jalostajan ohjeita. Valoa (ETU/Munivien kanojen hyvinvoinnin kansalliset nähdyksi. Yöaikana kanalan on oltava riittävän pimeä. Kanalassa käytetään himmennintä aamuja iltahämärän luomiseksi. haittaeläinten torjunnasta. (hyvälaatuinen pehku, suojavaatetus, jyrsijöiden tav.) Tuotantotilojen hygieniasta on huolehdittava. Erityisesti lattiakanalassa on kiinnitettävä huomiota taudinaiheuttajien torjuntaan torjunta) sekä loisten hallintaan (suolinkaiset, Erätaukopesu ja -desinfiointi tehdään ETT:nIETU:n ohjeen mukaan. kokkidit). (MMM-RMO Liite 11 C3)

17 13 Lainsaadanto (VNa 673/2010 kanojen suojelusta) Hyvä toimintatapa Ulkotarha tai muu ulkotila Jos kanoilla on mahdollisuus päästä ulos, eläinsuojasta Kontakti luonnonlintuihin, jyrsijöihin yms. ulos johtavan kulkureitin on oltava kanoille turvallinen. minimoitu. Katettu veranta, jossa ruokinta- ja Ulkotarhan aitojen on oltava kanoille sopivasta materi- juomalaitteet. aalista ja niille turvallisia. Aidat on pidettävä hyvässä kunnossa siten, että estetään kanojen vahingoittuminen. Kanalan seinustoilla ei ole kasvillisuutta Ulkotarhan on oltava riittävän tilava ottaen huomioon (jyrsijä-/lintuongelman minimomiseksi). kanojen lukumäärä ja tarhan pohjan laatu. Tarhan pohjan on oltava sellainen, että se voidaan pitää kuivana. Ulkotarhassa ei saa olla rakenteita tai esineitä, jotka saattavat vahingoittaa lintuja. Kanoilla on tarvittaessa oltava ulkona sopivia säänsuojia. (Väh. 350 kanan avokanalat) Jos kanoilla on mahdolli suus päästä ulos, ulkotilaan on johdettava useita vähin tään 35 senttimetrin korkuisia ja vähintään 40 sentti metrin levyisiä ulosmenoaukkoja. Ulosmenoaukot on sijoitettava rakennuksen koko pituudelle, ja niiden yhteenlasketun leveyden on oltava vähintään 2 metriä jokaista kanan ryhmää kohden. Tarhassa on oltava mahdollisuus päästä suojaan epäsuotuisilta sääoloilta ja petoeläimiltä. Tarvittaessa tarhassa on oltava asian mukaiset juottolaitteet.

18 kaltevuus saa olla enintään 14 jotka eivät ole käytettävissä olevaa alaa Kilpailusta johtuvien aggressioiden vähentämiseksi on 14 Nykyiset (vuodesta 2012) tuotantomuodot mahdollistavat kanoille lajinmukaista käyttäytymistä: pesään munimisen, pehkun kuopimista ja ns. pienryhmäkanala (ETU/Munivien kanojen hyvinvoinnin kansalliset tavoitteet) 750 cm2 /kana, josta Kanojen synkronisen käyttäytymisen vuoksi on oltava korkeus väh. 20 cm niissä osissa häkkiä, Pyrittävä kilpailustressin minimointiin virikehäkeissä. kokonaispinta-ala väh cm2 tärkeintä huolehtia resurssien riittävyydestä jokaiselle. tarkoitetaan vähintään 30 sentti- käytettävissä olevaa alaa väh. 600 cm2 /kana riittävästi syönti-, orsi-, pesä- ja pehkutilaa. korkeus on vähintään 45 - senttimetriä. Pesäalueita ei lueta Häkissä on oltava asianmukainen, kanaryhmälle hyvinvointiin ja kanoja seuraamalla havaita mukaan käytettävissä olevaan sopiva juottolaite. Jos kanojen juottoon käytetään kehittämistarpeita laitteistoissa. kylpemistä sekä orrena istumista, lattiakanaloissa myös lentämistä. Varustellut eli virikehäkit, Lainsäädäntö (VNa 673/2011, 1 1 ) Hyvä toimintatapa Käytettävissä olevalla alalla - Mitoitusvaatimukset: väh. häkin häkin ruokintakourun metriä leveää aluetta, jonka - prosentua ja jonka vapaa - reunan pituutta väh.12 cm/kana Tuottaja voi laitevalinnoillaan vaikuttaa kanojen alaan. vesinippoja tai -kuppeja, kunkin kanan ulottuvilla on Häkissä on oltava asianmukainen varuste, johon oltava vähintään kaksi nippaa tai kuppia. kanojen kynnet hioutuvat. käytävä. Alimman häkkikerroksen on oltava väh. 35 senttimetrin korkeudella lattiasta. Pesällä tarkoitetaan erillistä Kanojen käytettävissä on oltava pesä, pehkua Pesä on rauhallinen, helppopääsyinen ja puhdas munimiseen tarkoitettua tilaa, nokkimista ja kuopimista varten sekä asianmukaisia paikka. Pesäalaa on riittävästi. Pesän toimivuudesta jonka pohja ei ole siipikarjan orsia, joiden pituuden on oltava vähintään 15 kertoo sinne munittujen munien osuus, mitä seurataan Häkkirivien välillä on oltava väh. 90 cm leveä 2.3. Tuotantomuodot kanssa kosketuksiin joutuvasta senttimetriä kanaa kohden. Orsien on oltava ja mahdolliset kehittämistarpeet välitetään valmistajille. metalliverkosta, ja joka on kanoille sopivasta materiaalista ja sellaiset, että Orsia on toiminnallisesti käytettävissä riittävä määrä. tarkoitettu yksittäiselle kanalle kanat voivat käyttää niitä vaikeuksitta. Orret on selvästi korotettu lattian tasosta. Kanan jalkaa tai kanaryhmälle (ryhmäpesä). vasten olevat kulmat on pyöristetty. Kanoilla on jatkuvasti suurimman osan valoisasta ajasta Pehkulla tarkoitetaan kuohkeaa Vasemmanpuoleisen sarakkeen määritelmät pääsy kylpemään ja kuopsuttelemaan, sekä muun ajan tarpeensa. tuotantotapoja) Kylpymateriaalina kana suosii hienojakoista ainesta, esim. turvetta tai hiekkaa. Käytetään kanalaan voivat tyydyttää etologiset suojelun vähimmäisvaatimuksista (koskevat kaikkia lisäyksestä huolehditaan tarvittaessa päivittäin. ainesta, jonka avulla kanat neuvoston direktiivistä 1999/74/EYmunivien kanojen nokkimaan pehkumateriaalia. Kylpymateriaalin parhaiten soveltuvaa ainesta.

19 Lattia- ja kerrosritiläkanalat (ETU/Munivien kanojen hyvinvoinnin kansalliset tavoitteet) niiden reunan pituuden on Tuetaan alaryhmien muodostumista ja pienennetään Jos ruokintaan käytetään riittävyydestä. Kilpailusta johtuvien aggressioiden Mitoitusvaatimukset: Kanojen synkronisen käyttäytymisen vuoksi niiden reunan pituuden on vähentämiseksi on tärkeintä huolehtia resurssien 2 käytettävissä olevaa alaa huolehditaan syönti-, orsi-, pesä- ja pehkutilan Avokanalat Lainsäädäntö (VNa 673/2011, ) Hyvä toimintatapa oltava vähintään 10 cm/kana riittävyydestä jokaiselle. oltava vähintään 4 cm/kana. suuria parvia osastoimalla. Kanojen joukossa kävellään niiden käytöstä tarkkaillen kanalan joka osassa, myös pesät tarkistetaan. Jos kanojen juottoon käytetään 15 - ruokintakouruja, - pyöröruokkijoita, ruokintalaitteet Enintään 9 kanaa/m juomalaitteet - vesikouruja, niiden reunan Lattiakanalassa ruokinta- ja vesilaitteet on sijoiteltu pituuden on oltava vähintään 2,5 cm/kana oikein kanan liikkuminen huomioiden. Ruokinta-ja pehku Kanojen käytettävissä on oltava pehkua nokkimista Kanoilla on jatkuvasti suurimman osan valoisasta ajasta kanan ryhmää kohden on oltava vähintään yksi korkeuseroihin ja lattiamateriaaliin sekä niiden jalat ovat varten. Jokaista alkavaa seitsemän kanan ryhmää määrää seurataan (pesän toimivuuden osoitus). Suuri kohden on oltava vähintään yksi pesätila. Jos lattiamuninta kielii siitä, etteivät kanat osaa pesät Kanoilla on oltava asianmukaiset tilat munintaa paikka. Pesäalaa on riittävästi. Lattia- ja pesämunien vähintään neliömetri. houkuttelevia ja kanat olisi saatava jakaantumaan Pesä on rauhallinen, helppopääsyinen ja puhdas niiden reunan pituuden on juottopaikoilla on riittävästi tilaa, että juomasta ja kanalassa käytetään yhteispesiä, pesätilaa on käyttää/pysty käyttämään pesiä tai ne eivät ole oltava vähintään 1 cm/kana rehusta ei synny tarpeetonta kilpailua. yhtäjaksoisia - pyöröjuottolaitteita, vesinippoja tai -kuppeja, kutakin alkavaa 10 Kanat ovat jo kasvatuskaudella tottuneet mm. nippa tai kuppi siten, että kunkin kanan tottuneet orsiin. pehkulla varustettua aluetta, ja vah. /3 lattia-alasta oltava jokaista alkavaa 120 kanan ryhmää kohden houkuttelevia. Kaikkien pesien tulisi olla yhtä pesiin tasaisesti (tasaiset olosuhteet, välistopit pesärivin edessä, valojen käyttö yms.). ulottuvilla_on_vähintään_2_nippaa_tai_kuppia. on oltava varustettu pehkulla. avokanalassa on oltava kanaa kohti.yäh. 250 cm2 on alueella jatkuvasti niin, että se peittää alueen. ja kuopimista varten. Vähintään 350 kanan pääsy pehkualueelle. Kylpy- ja kuopsuttelumateriaalia

20 16 - orret Kanalassa on oltava tarkoituksenmukaisia orsia, joiden pituuden lintua kohden on oltava vähintään 15 cm. Orsien on oltava kanoille sopivasta materiaalista ja sellaisia, että kanat voivat käyttää niitä vaikeuksitta, eikä niissä saa olla teräviä ku 1 mia. (Väh. 350 kanan avokanalan lisävaatimukset:) Orsia ei saa sijoittaa pehkujen yläpuolelle, ja orsien välisen vaakasuoran etäisyyden toisistaan on oltava vähintään 30 cm sekä etäisyyden seinästä vähintään 20 cm. Orsia on toiminnallisesti käytettävissä riittävä määrä. Orret on selvästi korotettu lattian/ritilän tasosta. Kanan jalkaa vasten olevat kulmat on pyöristetty. Yöpuuna kanat suosivat korkealla olevia orsia. Kanan on päästävä orsille suojaan uhkaavilta yksilöiltä. Orsien käyttöprosentti kertoo niiden toimivuudesta: jos kanat keikkuvat nippalinjojen ja pesien päällä, tarkistetaan mm. orsien sijainti (etteivät ole esim. vetoisella alueella). Orret ovat kanojen lepoaluetta, niillä istuvien ei pidä olla aktiivisten kanojen häirinnälle alttiina. tasot Sellaisessa kanalassa, jossa kanat voivat liikkua vapaasti eri Kanoja kannustetaan käyttämään tasoja tasojen välillä, saa tasoja olla enintään neljä. Tasojen välisen laitteiden sijoittelulla, nousemista helpottavilla esteettömän korkeuden on oltava vähintään 45 cm. tikkailla yms., valaistuksen avulla. Kasvatusaikainen oppiminen tärkeää. Valvonta Eläinsuojelulainsäädännön noudattamista valvotaan Hoitaja on tärkein kanan hyvinvointiin vaikuttava vuotuisilla otantatarkastuksilla sekä maataloustukien tekijä. täydentävien ehtojen tarkastusten yhteydessä alusta lähtien Eviran ja avi:en yhteisessä valvontahankkeessa varmistetaan, ettei varustelemattomia häkkejä ole käytössä. Uudet tuotantomuodot edellyttävät erityyppisiä Luomukanala Luonnonmukaisessa tuotannossa kanat ovat luomutilalla jalosteita; esim. stressiherkkyys ja pelokkuus. (sitoutunut valvontajärjestelmään) lattiakanalassa, enintään Erityisesti nuorikkokasvatuksessa otetaan huo 2 käytettävissä olevaa alaa, lisäksi oltava ulkoaluetta 4 m2 mioon tuleva tuotantomuoto. 6/m vuorotteluun käytössä olevaa pinta-alaa/eläin. Orsitilaa 18 Kasvatusolosuhteilla on suuri merkitys cm/kana, 7 munivaa kanaa/pesä tai yhteispesätilaa 120 cm2 tuotantokauden onnistumiselle lintua kohden. Kanalassa ikkunat ja ulosmenoluukut. Rehut Hoitaja totuttaa kanat ihmiseen, ääniin ja luonnonmukaisesti tuotettuja. Parvikoko enintään 3000 ympäristön muuttumiseen jo kasvatusvaiheessa. kanaa. Komission asetus 889/2008 (ETU/Munivien kanojen hyvinvoinnin kansalliset tavoitteet)

Eläinsuojelutarkastus - avokanala - tarkastusosa

Eläinsuojelutarkastus - avokanala - tarkastusosa Laiminlyönnit kursiivilla merkityissä kohdissa voivat johtaa tukiseuraamuksiin. ELÄINSUOJELUTARKASTUS MUNINTAKANA AVOKANALA Eläinsuojelulain (247/1996) 48 :n tarkoittama selvitys direktiivin 1999/74/ETY

Lisätiedot

Eläinsuojelutarkastus - ankat - tarkastusosa

Eläinsuojelutarkastus - ankat - tarkastusosa Laiminlyönnit kursiivilla merkityissä kohdissa voivat johtaa tukiseuraamuksiin. ELÄINSUOJELUTARKASTUS ANKKA Eläinsuojelulain (247/1996) 48 :n tarkoittama selvitys tuotantoeläinten suojelua koskevan direktiivin

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 29 päivänä huhtikuuta 2011. 375/2011 Valtioneuvoston asetus. broilereiden suojelusta

Julkaistu Helsingissä 29 päivänä huhtikuuta 2011. 375/2011 Valtioneuvoston asetus. broilereiden suojelusta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 29 päivänä huhtikuuta 2011 375/2011 Valtioneuvoston asetus broilereiden suojelusta Annettu Helsingissä 28 päivänä huhtikuuta 2011 Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti,

Lisätiedot

Eviran ohje 16038/1. Ulkokanojen munien tuottaminen Suomessa

Eviran ohje 16038/1. Ulkokanojen munien tuottaminen Suomessa Eviran ohje 16038/1 Ulkokanojen munien tuottaminen Suomessa Sivu/sivut 1 / 7 Viranomaisen toiminnan tulee perustua laissa olevaan toimivaltaan ja viranomaistoiminnassa tulee tarkoin noudattaa lakia. Viranomaisohjeet

Lisätiedot

Eläinsuojelutarkastus - häkkikanala - tarkastusosa

Eläinsuojelutarkastus - häkkikanala - tarkastusosa Laiminlyönnit kursiivilla merkityissä kohdissa voivat johtaa tukiseuraamuksiin. ELÄINSUOJELUTARKASTUS MUNINTAKANA HÄKKIKANALA Eläinsuojelulain (247/1996) 48 :n tarkoittama selvitys direktiivin 1999/74/ETY

Lisätiedot

Tarkastuksen tekijä Virka-asema Ell. nro Puh. nro. Isku päähän (enintään 5kg eläin)

Tarkastuksen tekijä Virka-asema Ell. nro Puh. nro. Isku päähän (enintään 5kg eläin) Laiminlyönnit muissa kuin kursiivilla merkityissä kohdissa voivat johtaa tukiseuraamuksiin. Tarkastuspäivämäärä Asiakirjan numero ELÄINSUOJELUTARKASTUS ANKKA Eläinsuojelulain (247/1996) 48 :n tarkoittama

Lisätiedot

Tarkastuksen tekijä Virka-asema Ell. nro Puh. nro. Isku päähän Niskanmurto Pulttipistooli + verenlasku Muu, mikä

Tarkastuksen tekijä Virka-asema Ell. nro Puh. nro. Isku päähän Niskanmurto Pulttipistooli + verenlasku Muu, mikä Laiminlyönnit muissa kuin kursiivilla merkityissä kohdissa voivat johtaa tukiseuraamuksiin. Tarkastuspäivämäärä Asiakirjan numero ELÄINSUOJELUTARKASTUS MUNINTAKANA, HÄKKIKANALA Eläinsuojelulain (247/1996)

Lisätiedot

Tarkastuksen tekijä Virka-asema Ell. nro Puh. nro. Pulttipistooli + verenlasku Muu, mikä

Tarkastuksen tekijä Virka-asema Ell. nro Puh. nro. Pulttipistooli + verenlasku Muu, mikä Laiminlyönnit muissa kuin kursiivilla merkityissä kohdissa voivat johtaa tukiseuraamuksiin. Tarkastuspäivämäärä Asiakirjan numero ELÄINSUOJELUTARKASTUS VASIKKA Eläinsuojelulain (247/1996) 48 :n tarkoittama

Lisätiedot

Eläinsuojelutarkastus - broilerit - tarkastusosa

Eläinsuojelutarkastus - broilerit - tarkastusosa Laiminlyönnit kursiivilla merkityissä kohdissa voivat johtaa tukiseuraamuksiin. ELÄINSUOJELUTARKASTUS BROILERI Eläinsuojelulain (247/1996) 48 :n tarkoittama selvitys broilereiden suojelua koskevan direktiivin

Lisätiedot

Tarkastuksen tekijä Virka-asema Ell. nro Puh. nro. Eläinten lukumäärä Eläimiä yhteensä

Tarkastuksen tekijä Virka-asema Ell. nro Puh. nro. Eläinten lukumäärä Eläimiä yhteensä Laiminlyönnit muissa kuin kursiivilla merkityissä kohdissa voivat johtaa tukiseuraamuksiin. Tarkastuspäivämäärä Asiakirjan numero ELÄINSUOJELUTARKASTUS NAUTA YLI 6 KK Eläinsuojelulain (247/1996) 48 :n

Lisätiedot

ELÄINSUOJELUTARKASTUS HEVOSET

ELÄINSUOJELUTARKASTUS HEVOSET ELÄINSUOJELUTARKASTUS HEVOSET Tarkastuspäivämäärä Virkatoimitunnus Tarkastuksen tekijä Virka-asema Puhelinnumero Kunta Aluehallintovirasto Eläinten omistaja/ haltija Osoite Puhelinnumero Tarkastuksessa

Lisätiedot

TALLITARKASTUS Sivu 1 / 5

TALLITARKASTUS Sivu 1 / 5 TALLITARKASTUS Sivu 1 / 5 Tarkastuspäivämäärä Tarkastuksen tekijän nimi Tarkastuksen tekijän asema Virkaeläinlääkäri Hevosjalostusliiton tj. Yksityinen eläinlääkäri Valmentaja (omavalvonta) Valmentaja

Lisätiedot

Siipikarjan salmonellavalvontaohjelma

Siipikarjan salmonellavalvontaohjelma Siipikarjan salmonellavalvontaohjelma Siipikarjan terveys ja terveydenhuolto Eläinlääkäreiden täydennyskoulutus 2014 Eläinten terveys ja hyvinvointi -yksikkö Suomi ja siipikarjan salmonella EU-lisävakuudet

Lisätiedot

TARKASTUSOSA VASIKAT (NAUTA ALLE 6 KK)

TARKASTUSOSA VASIKAT (NAUTA ALLE 6 KK) Laiminlyönnit kursiivilla merkityissä kohdissa voivat johtaa tukiseuraamuksiin. ELÄINSUOJELUTARKASTUS VASIKAT JA NAUDAT YLI 6 KK Eläinsuojelulain (247/1996) 48 :n tarkoittama selvitys vasikoiden suojelua

Lisätiedot

Aluehallintovirasto. Tilatunnus. emakoita karjuja porsaita <10 vk kasvatus-/lihasikoja muita yht.

Aluehallintovirasto. Tilatunnus. emakoita karjuja porsaita <10 vk kasvatus-/lihasikoja muita yht. Laiminlyönnit kursiivilla merkityissä kohdissa voivat johtaa tukiseuraamuksiin. ELÄINSUOJELUTARKASTUS SIKALA Eläinsuojelulain (247/1996) 48 :n tarkoittama selvitys direktiivin 2008/120/EY sisältämien,

Lisätiedot

Täydentävien ehtojen eläinten hyvinvoinnin uudet vaatimukset

Täydentävien ehtojen eläinten hyvinvoinnin uudet vaatimukset Täydentävien ehtojen eläinten hyvinvoinnin uudet vaatimukset Ympäristöneuvonnan neuvontapäivät Tampere 15.3.2016 Eläinten terveys ja hyvinvointi yksikkö Taina Mikkonen Täydentävät ehdot Täydentävät ehdot

Lisätiedot

Kananmunantuotantotilan terveydenhuolto

Kananmunantuotantotilan terveydenhuolto Kananmunantuotantotilan terveydenhuolto Tampere 23.10.2014 Loimaa 29.10.2014 Seinäjoki 30.10.2014 Virpi Rantanen, kunnaneläinlääkäri Nykyiset tuotantomuodot virikehäkkikanala. Kanoja 10-60 kanaa / häkki.

Lisätiedot

Täydentävien ehtojen eläinten hyvinvoinnin uudet vaatimukset koottuna Taina Mikkosen 25.2.2016(Evira) esityksestä 18.3.2016 EM

Täydentävien ehtojen eläinten hyvinvoinnin uudet vaatimukset koottuna Taina Mikkosen 25.2.2016(Evira) esityksestä 18.3.2016 EM Täydentävien ehtojen eläinten hyvinvoinnin uudet vaatimukset koottuna Taina Mikkosen 25.2.2016(Evira) esityksestä 18.3.2016 EM Eviran ohjaukseen kuuluvat täydentävät ehdot Evira ohjeistaa sekä kirjoittaa

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 27 päivänä joulukuuta /2011 Valtioneuvoston asetus

Julkaistu Helsingissä 27 päivänä joulukuuta /2011 Valtioneuvoston asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 27 päivänä joulukuuta 2011 1382/2011 Valtioneuvoston asetus kansanterveyttä sekä eläinten ja kasvien terveyttä, taudeista ilmoittamista, eläinten hyvinvointia

Lisätiedot

ELÄINSUOJELUN VAATIMUKSET JA SUOSITUKSET HEVOSTEN HYVINVOINNILLE. Valvontaeläinlääkäri (Oulun seutu) Maria Pohjolainen

ELÄINSUOJELUN VAATIMUKSET JA SUOSITUKSET HEVOSTEN HYVINVOINNILLE. Valvontaeläinlääkäri (Oulun seutu) Maria Pohjolainen ELÄINSUOJELUN VAATIMUKSET JA SUOSITUKSET HEVOSTEN HYVINVOINNILLE Valvontaeläinlääkäri (Oulun seutu) Maria Pohjolainen Eläinten hyvinvointi Käyttäytymistarpeiden toteuttaminen liikkuminen, laumakäyttäytyminen

Lisätiedot

Tarkastuksen tekijä Virka-asema Ell. nro Puh. nro. Tilalla Minkkejä Hillereitä Sinikettuja Hopeakettuja Muita Yhteensä turkiseläimiä

Tarkastuksen tekijä Virka-asema Ell. nro Puh. nro. Tilalla Minkkejä Hillereitä Sinikettuja Hopeakettuja Muita Yhteensä turkiseläimiä Laiminlyönnit muissa kuin kursiivilla merkityissä kohdissa voivat johtaa tukiseuraamuksiin. Tarkastuspäivämäärä Asiakirjan numero ELÄINSUOJELUTARKASTUS TURKISELÄIMET Eläinsuojelulain (247/1996) 48 :n tarkoittama

Lisätiedot

Broileridirektiivin kansallinen toteutus. Lea Lastikka Siipikarjan terveys- ja hyvinvointipäivä

Broileridirektiivin kansallinen toteutus. Lea Lastikka Siipikarjan terveys- ja hyvinvointipäivä Broileridirektiivin kansallinen toteutus Lea Lastikka Siipikarjan terveys- ja hyvinvointipäivä 9.6.2010 Broilereiden hyvinvointidirektiivin vaatimukset Kansallinen valmistautuminen Kansallinen lainsäädäntö

Lisätiedot

Lopetusasetus - kansallisen lainsäädännön muutokset

Lopetusasetus - kansallisen lainsäädännön muutokset Lopetusasetus - kansallisen lainsäädännön muutokset Susanna Ahlström Eläinlääkintöylitarkastaja Maa- ja metsätalousministeriö Elintarvike- ja terveysosasto Lopetusasetus Neuvoston asetus (EY) N:o 1099/2009

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 707. Maa- ja metsätalousministeriön asetus. muutetaan eräiden kolmansista maista tuotavien eläinten sekä niiden alkioiden ja sukusolujen

SISÄLLYS. N:o 707. Maa- ja metsätalousministeriön asetus. muutetaan eräiden kolmansista maista tuotavien eläinten sekä niiden alkioiden ja sukusolujen SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2001 Julkaistu Helsingissä 10 päivänä elokuuta 2001 N:o 707 709 SISÄLLYS N:o Sivu 707 Maa- ja metsätalousministeriön asetus eräiden kolmansista maista tuotavien eläinten sekä niiden

Lisätiedot

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ. Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ. Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ ASETUS nro 28/EEO/2006 Päivämäärä Dnro 31.5.2006 2484/01/2006 Voimaantulo- ja voimassaoloaika 15.6.2006 - toistaiseksi Muuttaa Afrikkalaisen hevosruton vastustamisesta 3 päivänä

Lisätiedot

LUONNOS Maa- ja metsätalousministeriön asetus. lampaiden ja vuohien TSE-tautien vastustamisesta

LUONNOS Maa- ja metsätalousministeriön asetus. lampaiden ja vuohien TSE-tautien vastustamisesta LUONNOS 30.5.2016 Maa- ja metsätalousministeriön asetus lampaiden ja vuohien TSE-tautien vastustamisesta Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään eläintautilain (441/2013) nojalla:

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön asetus elävien eläinten eläinlääkinnällisestä rajatarkastuksesta

Maa- ja metsätalousministeriön asetus elävien eläinten eläinlääkinnällisestä rajatarkastuksesta Luonnos 1.12.2015 Maa- ja metsätalousministeriön asetus elävien eläinten eläinlääkinnällisestä rajatarkastuksesta Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään eläinlääkinnällisestä rajatarkastuksesta

Lisätiedot

TÄYDENTÄVÄT EHDOT 2016. Muutoksia tulossa

TÄYDENTÄVÄT EHDOT 2016. Muutoksia tulossa TÄYDENTÄVÄT EHDOT 2016 Muutoksia tulossa Läänineläinlääkäri, Etelä-Suomen aluehallintovirasto 4.4.2016 1 Täydentävät ehdot= TE Täydentävät ehdot ovat joukko vaatimuksia, joiden noudattaminen on EU:n maksamien

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriö. Elintarviketurvallisuusvirasto Evira. Eläinsuojelusäädökset. Eläinsuojelulaki (247/1996, muutoksineen)

Maa- ja metsätalousministeriö. Elintarviketurvallisuusvirasto Evira. Eläinsuojelusäädökset. Eläinsuojelulaki (247/1996, muutoksineen) Broilereiden suojelua koskevat säädökset ja niiden valvonta Maa- ja metsätalousministeriö Elintarvike- ja terveysosasto Elintarviketurvallisuusvirasto Evira Eläinten terveys ja hyvinvointi -yksikkö Koulutuspäivät

Lisätiedot

Tarkastuksen tekijä Virka-asema Ell. nro. ulkomaille suuntautuvan pitkän kuljetuksen lähtöpaikassa muussa lähtöpaikassa. muu, mikä

Tarkastuksen tekijä Virka-asema Ell. nro. ulkomaille suuntautuvan pitkän kuljetuksen lähtöpaikassa muussa lähtöpaikassa. muu, mikä ELÄINSUOJELUTARKASTUS ELÄINKULJETUS, SIIPIKARJA Lain eläinten kuljetuksesta (1429/2006) 29 :n tarkoittama tarkastus neuvoston asetuksen (EY) 1/2005* sisältämien, eläinten suojelua kuljetuksen aikana koskevien

Lisätiedot

KANOJA! Iloksi ja hyödyksi. Mu1a mitä pi6kään o1aa huomioon

KANOJA! Iloksi ja hyödyksi. Mu1a mitä pi6kään o1aa huomioon KANOJA! Iloksi ja hyödyksi. Mu1a mitä pi6kään o1aa huomioon KANAT OVAT YKSILÖITÄ, JOTKA ELÄVÄT PARVESSA Kanoja tulee hankkia kerralla useampi. Kukko ei ole väl1ämätön. Kukon kaitsema parvi *on puuhakkaampi

Lisätiedot

Täydentävät ehdot Eläinten hyvinvointi

Täydentävät ehdot Eläinten hyvinvointi Täydentävät ehdot Eläinten hyvinvointi Viljelijätuki- infot kevät 2015 Läänineläinlääkäri Laura Haltia Läänineläinlääkäri Vuokko Puurula Etelä- Suomen aluehallintovirasto 17.3.2015 1 Täydentävät ehdot

Lisätiedot

Kananmunatuotannon luvat. Sirpa Leväinen, Rantasalmen yhteistoimintaalueen (Joroinen, Juva, Rantasalmi ja Sulkava) maaseutupäällikkö 28.11.

Kananmunatuotannon luvat. Sirpa Leväinen, Rantasalmen yhteistoimintaalueen (Joroinen, Juva, Rantasalmi ja Sulkava) maaseutupäällikkö 28.11. Kananmunatuotannon luvat Sirpa Leväinen, Rantasalmen yhteistoimintaalueen (Joroinen, Juva, Rantasalmi ja Sulkava) maaseutupäällikkö 28.11.2013 Munien alkutuotanto Kananmunien tuotanto on elintarvikelainsäädännön

Lisätiedot

Siipikarjatilan omavalvontakuvaus

Siipikarjatilan omavalvontakuvaus Siipikarjatilan omavalvontakuvaus Maa- ja metsätalousministeriön asetus alkutuotannolle elintarviketurvallisuuden varmistamiseksi asetettavista vaatimuksista 134/2006 edellyttää alkutuotannon toimijoilta

Lisätiedot

Eläinten Hyvinvointi 1.3.2016

Eläinten Hyvinvointi 1.3.2016 Eläinten Hyvinvointi 1.3.2016 Muutokset 2016 Täydentävien ehtojen eläinten hyvinvointia koskevat vaatimukset kattavat kaikki maataloustoiminnassa pidettävät tuotantoeläimet Naudat Siat Lampaat ja vuohet

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön asetus tarttuvan naudan keuhkoruton vastustamisesta

Maa- ja metsätalousministeriön asetus tarttuvan naudan keuhkoruton vastustamisesta MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ ASETUS nro 21/2013 Päivämäärä Dnro 2.12.2013 2299/14/2013 Voimaantulo- ja voimassaoloaika 1.1.2014 toistaiseksi Kumoaa / Muuttaa Valtuutussäännökset Eläintautilaki (441/2013)

Lisätiedot

Tampere 27.3.2014 Hannele Nauholz Asiantuntijaeläinlääkäri

Tampere 27.3.2014 Hannele Nauholz Asiantuntijaeläinlääkäri Tampere 27.3.2014 Hannele Nauholz Asiantuntijaeläinlääkäri Siipikarjan terveys Suomessa vuosikymmeniä tiukka viranomaisvalvonta Tartuntojen ennaltaehkäisy Toimenpiteet tautitapauksissa 1995 EU-jäsenyyden

Lisätiedot

Täydentävät ehdot Eläinten hyvinvointi Tukihakukoulutus

Täydentävät ehdot Eläinten hyvinvointi Tukihakukoulutus Täydentävät ehdot Eläinten hyvinvointi Tukihakukoulutus Taina Mikkonen/Niina Pulkkinen Eläinten terveys - ja hyvinvointiyksikkö Täydentävät ehdot Täydentävät ehdot ovat joukko vaatimuksia, joiden noudattaminen

Lisätiedot

EVIRAN OHJE KOSKIEN KOLMANNESTA MAASTA PALAUTETTAVIEN TUONTIERIEN ELÄINLÄÄKINNÄLLISTÄ RAJATARKASTUSTA JA MUITA VAATIMUKSIA - OSA A

EVIRAN OHJE KOSKIEN KOLMANNESTA MAASTA PALAUTETTAVIEN TUONTIERIEN ELÄINLÄÄKINNÄLLISTÄ RAJATARKASTUSTA JA MUITA VAATIMUKSIA - OSA A Vastuuhenkilö Sivu/sivut 1 / 5 Ohje löytyy: https://www.evira.fi/elintarvikkeet/tuonti-ja-vienti/tuonti-eun-ulkopuolelta/ohjeitatuonnista-kauttakulusta-ja-muonituksesta2/ohjeet-toimijoille-tullille-ja-rajaelainlaakareille/

Lisätiedot

Broilerien kasvatus optimaalisissa olosuhteissa. Elina Santavuori HK Agri Oy

Broilerien kasvatus optimaalisissa olosuhteissa. Elina Santavuori HK Agri Oy Broilerien kasvatus optimaalisissa olosuhteissa Elina Santavuori HK Agri Oy Broilerin kasvatus Kasvattamon valmistelut ennen untuvikkojen tuloa Untuvikkoaika Olosuhteet Hoitotoimet kasvatusaikana Päiväkirjan

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2013. 1036/2013 Maa ja metsätalousministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2013. 1036/2013 Maa ja metsätalousministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2013 1036/2013 Maa ja metsätalousministeriön asetus Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä siirrettävää siipikarjaa ja siirrettäviä siipikarjan

Lisätiedot

EU:n ja valtion korvausperusteet eläintaudeissa (esim. ASF) Kajsa Hakulin

EU:n ja valtion korvausperusteet eläintaudeissa (esim. ASF) Kajsa Hakulin EU:n ja valtion korvausperusteet eläintaudeissa (esim. ASF) 16.3.2016 Kajsa Hakulin Lainsäädäntö Parlamentin ja neuvoston asetus 652/2014 Euroopan unionin valtiontukisäännökset maa- ja metsätalousalalle

Lisätiedot

Täydentävien ehtojen eläinten hyvinvoinnin uudet vaatimukset. Materiaali perustuu esityshetkellä käytettävissä oleviin tietoihin

Täydentävien ehtojen eläinten hyvinvoinnin uudet vaatimukset. Materiaali perustuu esityshetkellä käytettävissä oleviin tietoihin Täydentävien ehtojen eläinten hyvinvoinnin uudet vaatimukset Materiaali perustuu esityshetkellä käytettävissä oleviin tietoihin Eviran ohjaukseen kuuluvat täydentävät ehdot seuraavilta osaalueilta Eläinten

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön asetus 1368/2011 elintarvikkeiden alkutuotannon elintarvikehygieniasta

Maa- ja metsätalousministeriön asetus 1368/2011 elintarvikkeiden alkutuotannon elintarvikehygieniasta Sivu 1/7 Maa- ja metsätalousministeriön asetus 1368/2011 elintarvikkeiden alkutuotannon elintarvikehygieniasta Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään elintarvikelain (23/2006) nojalla:

Lisätiedot

Tarkastuksen tekijä Virka-asema Ell. nro. ulkomaille suuntautuvan pitkän kuljetuksen lähtöpaikassa. kuljetuksen jälkeen tehty asiakirjatarkastus

Tarkastuksen tekijä Virka-asema Ell. nro. ulkomaille suuntautuvan pitkän kuljetuksen lähtöpaikassa. kuljetuksen jälkeen tehty asiakirjatarkastus ELÄINSUOJELUTARKASTUS ELÄINKULJETUS Lain eläinten kuljetuksesta (1429/2006) 29 :n tarkoittama tarkastus neuvoston asetuksen (EY) 1/2005* sisältämien, eläinten suojelua kuljetuksen aikana koskevien vähimmäisvaatimusten

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön asetus nautatuberkuloosin vastustamisesta

Maa- ja metsätalousministeriön asetus nautatuberkuloosin vastustamisesta MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ ASETUS nro 27/2013 Päivämäärä Dnro 2.12.2013 2305/14/2013 Voimaantulo- ja voimassaoloaika 1.1.2014 toistaiseksi Kumoaa Nautaeläinten tuberkuloosista vastustamisesta annettu

Lisätiedot

Suomen Siipikarjaliitto 31.3.2016 Tampere. Asiantuntijaeläinlääkäri Hannele Nauholz Eläinten terveys ETT ry

Suomen Siipikarjaliitto 31.3.2016 Tampere. Asiantuntijaeläinlääkäri Hannele Nauholz Eläinten terveys ETT ry Suomen Siipikarjaliitto 31.3.2016 Tampere Asiantuntijaeläinlääkäri Hannele Nauholz Eläinten terveys ETT ry Hyvinvointitavoitteet ETU-siipikarja-asiantuntijaryhmien toimesta Munintakanat 2004 Broilerit

Lisätiedot

Vasikoita koskeva eläinsuojelulainsäädäntö

Vasikoita koskeva eläinsuojelulainsäädäntö Vasikoita koskeva eläinsuojelulainsäädäntö Ylitarkastaja Helena Hepola Eläinten terveys ja hyvinvointi -yksikkö Eläinsuojelusäädökset Eläinsuojelusäädösten tarkoituksena on suojella eläimiä kärsimykseltä,

Lisätiedot

Siipikarjan salmonellavalvontaohjelma

Siipikarjan salmonellavalvontaohjelma Siipikarjan salmonellavalvontaohjelma Munintakanojen terveys Ylitarkastaja Eläinten terveys ja hyvinvointi -yksikkö Suomi ja siipikarjan salmonella EU-lisävakuudet ja EU:n hyväksymä kansallinen valvontaohjelma

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2013. 1031/2013 Maa ja metsätalousministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2013. 1031/2013 Maa ja metsätalousministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2013 1031/2013 Maa ja metsätalousministeriön asetus Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä siirrettäviä lampaita ja vuohia sekä lampaiden

Lisätiedot

EU-eläinpalkkiot ja kansalliset kotieläintuet. EU-avustajat, Rauno Tammi

EU-eläinpalkkiot ja kansalliset kotieläintuet. EU-avustajat, Rauno Tammi EU-eläinpalkkiot ja kansalliset kotieläintuet EU-avustajat, 21.3.2016 Rauno Tammi Eläinpalkkioiden rekisteriilmoitukset Rekisteröintisäädökset osana tukiehtoja Ilmoitusajat EIVÄT ole muuttuneet Nauta,

Lisätiedot

1. Jos hevosten pito on ammattimaista tai muuten laajamittaista, onko toiminnasta tehty kirjallinen ilmoitus lääninhallitukselle?

1. Jos hevosten pito on ammattimaista tai muuten laajamittaista, onko toiminnasta tehty kirjallinen ilmoitus lääninhallitukselle? Hyvinvointi, turvallisuus ja ympäristöasioista huolehtiminen on oleellinen osa hevosalan yrittäjän arkea. Hevostilan ja sen ympäristön vastuullinen hoitaminen luo hyvinvointia ja turvallisuutta paitsi

Lisätiedot

Lihanautatilan ja emolehmätilan omavalvontakuvaus

Lihanautatilan ja emolehmätilan omavalvontakuvaus Lihanautatilan ja emolehmätilan omavalvontakuvaus Maa- ja metsätalousministeriön asetus alkutuotannolle elintarviketurvallisuuden varmistamiseksi asetettavista vaatimuksista 134/2006 edellyttää alkutuotannon

Lisätiedot

Eläintilan hygieniavaatimukset

Eläintilan hygieniavaatimukset Eläintilan hygieniavaatimukset Neuvo 2020 Seinäjoki 3.12 / Vaasa (sv) 5.12 / Järvenpää 10.12 Evira / Elintarvikehygieniayksikkö 1 Ylitarkastaja Noora Tolin Esityksen sisältö Kaikelle elintarvikkeiden alkutuotannolle

Lisätiedot

Tuotantorakenteen uudistus kananmunantuotannossa - mitä uutta meidän on opittava? Tommi Vippola

Tuotantorakenteen uudistus kananmunantuotannossa - mitä uutta meidän on opittava? Tommi Vippola Tuotantorakenteen uudistus kananmunantuotannossa - mitä uutta meidän on opittava? Tommi Vippola Esittely Mikolan tila Laitilassa Erikoistuttu kananmunantuotantoon vuonna 1970, jolloin rakennettu häkkikanala

Lisätiedot

Aluehallintoviraston suorittamat tarkastukset tiloilla ja tukivalvonta

Aluehallintoviraston suorittamat tarkastukset tiloilla ja tukivalvonta Aluehallintoviraston suorittamat tarkastukset tiloilla ja tukivalvonta Kotieläintuki-info (nauta ja lammas) Läänineläinlääkäri 1 Täydentävien ehtojen (TE) valvonta Säädösperusta Neuvoston ja parlamentin

Lisätiedot

EU-eläinpalkkiot ja kansalliset kotieläintuet

EU-eläinpalkkiot ja kansalliset kotieläintuet EU-eläinpalkkiot ja kansalliset kotieläintuet Eläinpalkkioiden rekisteriilmoitukset Rekisteröintisäädökset osana tukiehtoja Ilmoitusajat EIVÄT ole muuttuneet Nauta, lammas, vuohi -> 7 vrk tapahtumasta

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2013 1027/2013. maa- ja metsätalousministeriön asetuksessa

Julkaistu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2013 1027/2013. maa- ja metsätalousministeriön asetuksessa SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2013 1027/2013 Maa- ja metsätalousministeriön asetus naudan alkioille ja munasoluille eläintautien vastustamiseksi asetettavista vaatimuksista

Lisätiedot

Siipikarjatilan omavalvontakuvaus

Siipikarjatilan omavalvontakuvaus ETU-siipikarjaryhmä versio 100607 / SILI 24.5.2013 1 / 6 Siipikarjatilan omavalvontakuvaus Siipikarjatilan nimi: Päivitetty: (p.k.vvvv) Omavalvonnan vastuuhenkilö: Maa- ja metsätalousministeriön asetus

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön asetus bruselloosin vastustamisesta

Maa- ja metsätalousministeriön asetus bruselloosin vastustamisesta MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ ASETUS nro 19/2013 Päivämäärä Dnro 2.12.2013 2297/14/2013 Voimaantulo- ja voimassaoloaika 1.1.2014 toistaiseksi Kumoaa Nautaeläinten bruselloosin vastustamisesta annettu maa-

Lisätiedot

Broilereiden hyvinvointi mihin tuottaja voi vaikuttaa? 11.6.2011 terveydenhuoltoeläinlääkäri Petri Yli-Soini

Broilereiden hyvinvointi mihin tuottaja voi vaikuttaa? 11.6.2011 terveydenhuoltoeläinlääkäri Petri Yli-Soini Broilereiden hyvinvointi mihin tuottaja voi vaikuttaa? 11.6.2011 terveydenhuoltoeläinlääkäri Petri Yli-Soini Mitä on tehotuotanto ja onko broileri tehotuotettu? Onko tehotuotanto: taloudellisen tehokkuuden

Lisätiedot

Reittisuunnitelmaa edellyttävän eläinkuljetuksen valvonta

Reittisuunnitelmaa edellyttävän eläinkuljetuksen valvonta 1 Johdanto Reittisuunnitelmaa edellyttävän eläinkuljetuksen eri vaiheissa on toimivaltaisilla viranomaisilla paljon tehtäviä, jotka on eläinkuljetusasetuksessa jaettu asetuksen useisiin eri kohtiin. Tämän

Lisätiedot

Ohjeita kotitarvekanojen pitoon

Ohjeita kotitarvekanojen pitoon Ohjeita kotitarvekanojen pitoon KANAT Eviran muistilista kanojen pitäjälle: 1. Rekisteröidy kanojen pitäjäksi kuntasi maaseututoimeen 2. Lisäksi kaava-alueella ota yhteyttä kuntasi terveydensuojeluviranomaiseen

Lisätiedot

Nautojen ketjuinformaatio. Maitoa ja naudanlihaa Keski- Suomesta -koulutushanke Laukaa

Nautojen ketjuinformaatio. Maitoa ja naudanlihaa Keski- Suomesta -koulutushanke Laukaa Nautojen ketjuinformaatio Maitoa ja naudanlihaa Keski- Suomesta -koulutushanke 25.1.2010 Laukaa Mitä ketjuinformaatio on? Eläinten ja niiden tuotantoa koskevien tietojen toimittamista teurastamoon silloin

Lisätiedot

Bioturvallisuussuunnitelmat tautitorjuntaa parantamaan tuotantotiloilla. Ell Virpi Seppänen, Emovet Oy/ Eläinterveyden tekijät hanke

Bioturvallisuussuunnitelmat tautitorjuntaa parantamaan tuotantotiloilla. Ell Virpi Seppänen, Emovet Oy/ Eläinterveyden tekijät hanke Bioturvallisuussuunnitelmat tautitorjuntaa parantamaan tuotantotiloilla Ell Virpi Seppänen, Emovet Oy/ Eläinterveyden tekijät hanke Bioturvallisuus Toimintatavat, jotka ehkäisevät tarttuvien tautien tuloa

Lisätiedot

Hevosen hyvinvointi uudet tulevat määräykset LEL Jessica Löfgren-Eriksson Puh /ESAVI

Hevosen hyvinvointi uudet tulevat määräykset LEL Jessica Löfgren-Eriksson Puh /ESAVI Hevosen hyvinvointi uudet 1.1.2014 tulevat määräykset 13.6.2013 LEL Jessica Löfgren-Eriksson Puh.040-5577569/ESAVI 1 Hevonen ja hyvinvointi Eläinsuojelulla on saatava aikaan eläinten hyvinvoinnin parannusta

Lisätiedot

Luonnos 1.12.2015. Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti

Luonnos 1.12.2015. Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti Luonnos 1.12.2015 Maa- ja metsätalousministeriön asetus eläimistä saatavien elintarvikkeiden ja muiden tuotteiden eläinlääkinnällisistä rajatarkastuksista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen

Lisätiedot

Ajankohtaiset elintarvikelainsäädännön muutokset ja niiden toimeenpano

Ajankohtaiset elintarvikelainsäädännön muutokset ja niiden toimeenpano Ajankohtaiset elintarvikelainsäädännön muutokset ja niiden toimeenpano Ylitarkastaja Mia Piipari Elintarvikehygieniayksikkö 6.3.2012 Uudistunut elintarvikelaisäädäntö Elintarvikelaki (23/2006) muutos 352/2011

Lisätiedot

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Liite 1 Eläinlääkintöneuvos 3.3.2016 Marjatta Rahkio

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Liite 1 Eläinlääkintöneuvos 3.3.2016 Marjatta Rahkio MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Liite 1 Eläinlääkintöneuvos 3.3.2016 Marjatta Rahkio VALTIONEUVOTON ASETUS ERÄISTÄ ELINTARVIKETURVALLISUUSRISKEIL- TÄÄN VÄHÄISISTÄ TOIMINNOISTA ANNETUN VALTIONEUVOSTON ASETUKSEN

Lisätiedot

Kohti luomuelintarvikeyrittäjyyttä. Lisäarvoa Luomujalostuksesta Ulvila Jaana Elo KoKo Palvelut

Kohti luomuelintarvikeyrittäjyyttä. Lisäarvoa Luomujalostuksesta Ulvila Jaana Elo KoKo Palvelut Kohti luomuelintarvikeyrittäjyyttä Lisäarvoa Luomujalostuksesta Ulvila 20.10.2016 Jaana Elo KoKo Palvelut EU-tasoinen lainsäädäntöä Neuvoston asetus 834 /2007 Neuvosto ja parlamentti: periaatteet ja tavoitteet

Lisätiedot

LUOMUBROILERIPÄIVÄ Ahlman-instituutti, Tampere. Merja Manninen. Luomujaosto. Luomutuotanto 2. Eläintuotannon ehdot

LUOMUBROILERIPÄIVÄ Ahlman-instituutti, Tampere. Merja Manninen. Luomujaosto. Luomutuotanto 2. Eläintuotannon ehdot LUOMUBROILERIPÄIVÄ Ahlman-instituutti, Tampere Merja Manninen merja.manninen@evira.fi Luomujaosto Luomutuotanto 2 Eläintuotannon ehdot Eviran ohje 18217/4 (ei suuria muutoksia, poistetaan lupien 5 ja 15

Lisätiedot

KANANMUNATUOTANNON HYVÄT TOIMINTATAVAT. ketjun kuvaus

KANANMUNATUOTANNON HYVÄT TOIMINTATAVAT. ketjun kuvaus 1 KANANMUNATUOTANNON HYVÄT TOIMINTATAVAT ketjun kuvaus 2 SISÄLTÖ: Johdanto... 3 Kananmunantuotannon laatuketju... 4 1. Kananmunantuotantoketju... 5 1.1. Eläinaines kananmunantuotantoon... 5 2. Kanalat...

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön asetus 118/2006. ensisaapumistoiminnasta. 1 luku Yleiset säännökset

Maa- ja metsätalousministeriön asetus 118/2006. ensisaapumistoiminnasta. 1 luku Yleiset säännökset sivu 1/5 Maa- ja metsätalousministeriön asetus 118/2006 ensisaapumistoiminnasta Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 13 päivänä tammikuuta 2006 annetun elintarvikelain (23/2006)

Lisätiedot

Ryhtyisinkö elintarvikealan yrittäjäksi?

Ryhtyisinkö elintarvikealan yrittäjäksi? Ryhtyisinkö elintarvikealan yrittäjäksi? Salon kaupunki Ympäristöterveydenhuolto Hornintie 2-4, 24800 Halikko, terveystarkastaja p. 02 778 4608, marjo.harkonen@salo.fi Tarvittavat ilmoitukset/hakemukset

Lisätiedot

OSA 2: TILAKÄYNTIRAPORTTI

OSA 2: TILAKÄYNTIRAPORTTI OSA 2: TILAKÄYNTIRAPORTTI Tilakäyntipäivämäärä: / / Edellisten parvien tuotanto- ja teurastulokset on toimitettu tiedoksi eläinlääkärille. Edellisten tuotantoerien tuotanto- ja teurastuloksista tehdyt

Lisätiedot

AVIn tarkastukset- tuottajan näkökulma. Siipikarjan terveys- ja hyvinvointipäivä terveydenhuoltoeläinlääkäri Petri Yli-Soini

AVIn tarkastukset- tuottajan näkökulma. Siipikarjan terveys- ja hyvinvointipäivä terveydenhuoltoeläinlääkäri Petri Yli-Soini AVIn tarkastukset- tuottajan näkökulma Siipikarjan terveys- ja hyvinvointipäivä 20.3.2013 terveydenhuoltoeläinlääkäri Petri Yli-Soini Kokemuksia yhdestä tarkastuksesta tarkastuksen kulku mitä vaadittiin

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön asetus sikojen tarttuvan gastroenteriitin vastustamisesta

Maa- ja metsätalousministeriön asetus sikojen tarttuvan gastroenteriitin vastustamisesta MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ ASETUS nro 26/2013 Päivämäärä Dnro 2.12.2013 2304/14/2013 Voimaantulo- ja voimassaoloaika 1.1.2014 toistaiseksi Kumoaa / Muuttaa Valtuutussäännökset Eläintautilaki (441/2013)

Lisätiedot

JOUSTAVUUS ELINTARVIKELAINSÄÄDÄNNÖSSÄ

JOUSTAVUUS ELINTARVIKELAINSÄÄDÄNNÖSSÄ JOUSTAVUUS ELINTARVIKELAINSÄÄDÄNNÖSSÄ Ympäristöterveydenhuollon alueelliset koulutuspäivät 2.9.2015, Oulu Lainsäädäntöneuvos Anne Haikonen Maa- ja metsätalousministeriö harmonisoitu EU-lainsäädäntö elintarvikkeita

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 17/ (5) Ympäristökeskus Elintarviketurvallisuusosasto Elintarviketurvallisuuspäällikkö

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 17/ (5) Ympäristökeskus Elintarviketurvallisuusosasto Elintarviketurvallisuuspäällikkö Helsingin kaupunki Pöytäkirja 17/2014 1 (5) 23 Reinin Liha Oy:n elintarvikelain 56 :n mukaisen väliaikaisen käyttökiellon purkua koskeva päätös HEL 2014-007565 T 11 02 00 Päätös Toimija Kohde Elintarviketurvallisuuspäällikön

Lisätiedot

Lainsäädännön taustaa

Lainsäädännön taustaa Viranomaisen näkökulma rehuista annettaviin tietoihin Eeva Saarisalo Maa- ja metsätalousministeriö Elintarvike- ja terveysosasto Kasvintuotanto ja eläinravitsemusyksikkö eeva.saarisalo@mmm.fi Lainsäädännön

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 28.5.2008 KOM(2008) 336 lopullinen 2008/0108 (CNS) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (EY) N:o 1234/2007 muuttamisesta

Lisätiedot

Lihantuotanto SIANLIHA

Lihantuotanto SIANLIHA Hyvinvointi Tuotantoympäristö Rehut ja ruokinta Lihaketjun toimet Welfare Quality Kuljetukset Lihantuotanto SIANLIHA Mitä hyvinvointi on? Hyvinvointi on eläimen kokemus sen fyysisestä ja psyykkisestä olotilasta.

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus PCB-laitteistojen käytön rajoittamisesta ja PCB-jätteen käsittelystä

Valtioneuvoston asetus PCB-laitteistojen käytön rajoittamisesta ja PCB-jätteen käsittelystä 1 30.8.2016 1. PCB-laitteistojen käytön rajoittamisesta ja PCB-jätteen käsittelystä Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään jätelain (646/2011) nojalla: 1 Määritelmät Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

Lisätiedot

Muuttaa. Valtuutussäännökset

Muuttaa. Valtuutussäännökset MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ ASETUS nro 27/EEO/2006 Päivämäärä Dnro 31.5.2006 2483/01/2006 Voimaantulo- ja voimassaoloaika 15.6.2006 - toistaiseksi Muuttaa Suu- ja sorkkataudin vastustamisesta 31 päivänä

Lisätiedot

ELINTARVIKETURVALLISUUSVIRASTON MAKSUTAULUKKO. Tuntihinnan mukaan määräytyvissä maksuissa maksu peritään jokaiselta alkavalta tunnilta.

ELINTARVIKETURVALLISUUSVIRASTON MAKSUTAULUKKO. Tuntihinnan mukaan määräytyvissä maksuissa maksu peritään jokaiselta alkavalta tunnilta. 2 694/2014 Liite ELINTARVIKETURVALLISUUSVIRASTON MAKSUTAULUKKO Tuntihinnan mukaan määräytyvissä maksuissa maksu peritään jokaiselta alkavalta tunnilta. Maksun korotus: Tarkastuksesta tai muusta suoritteesta,

Lisätiedot

ELÄINTENHYVINVOINTIKORVAUS SIIPIKARJA Marjaana Spets V S ELY-keskus. Lähde: Mavi, MMM

ELÄINTENHYVINVOINTIKORVAUS SIIPIKARJA Marjaana Spets V S ELY-keskus. Lähde: Mavi, MMM ELÄINTENHYVINVOINTIKORVAUS SIIPIKARJA 2016 Marjaana Spets V S ELY-keskus. Lähde: Mavi, MMM Eläinten hyvinvointikorvaus EHK 1 vuosi 1.5.2015-31.12.2016 (poikkeus) Maksatusta vuodelle 2016 haetaan kevään

Lisätiedot

MUNINTAKANALAN TERVEYDENHUOLTOSUUNNITELMAN ALKUKARTOITUS

MUNINTAKANALAN TERVEYDENHUOLTOSUUNNITELMAN ALKUKARTOITUS Munintakanalan terveydenhuoltosuunnitelma sivu 1 MUNINTAKANALAN TERVEYDENHUOLTOSUUNNITELMAN ALKUKARTOITUS Tilakäyntipäivämäärä: / / Omistaja: Puhelin: Osoite: Kanalan tunnus: Kunta: Kanalan hoitaja (jos

Lisätiedot

Riskinarviointiseminaari Ajankohtaista riskinarvioinnista - Raskasmetallit ympäristössä ja elintarvikkeissa Vierasainevalvonta Suomessa

Riskinarviointiseminaari Ajankohtaista riskinarvioinnista - Raskasmetallit ympäristössä ja elintarvikkeissa Vierasainevalvonta Suomessa Riskinarviointiseminaari 6.11.2015 Ajankohtaista riskinarvioinnista - Raskasmetallit ympäristössä ja elintarvikkeissa Vierasainevalvonta Suomessa Kaija-Leena Saraste Evira/Elintarvikehygienia 06.11.2015

Lisätiedot

Päivämäärä. - Valtuutussäännökset

Päivämäärä. - Valtuutussäännökset D 45 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ ASETUS nro 13/EEO/2004 Päivämäärä Dnro 30.12.2004 5550/01/2004 Voimaantulo- ja voimassaoloaika 1.1.2005- toistaiseksi Kumoaa/Muuttaa - Valtuutussäännökset Eläintautilaki

Lisätiedot

6 1 (6) Hyvän käytännön ohjeen (HKO) arviointilomake ARVIOITAVA OHJE, OHJEEN LAATIJA JA VASTUUHENKILÖN YHTEYSTIEDOT

6 1 (6) Hyvän käytännön ohjeen (HKO) arviointilomake ARVIOITAVA OHJE, OHJEEN LAATIJA JA VASTUUHENKILÖN YHTEYSTIEDOT 6 1 (6) ARVIOITAVA OHJE, OHJEEN LAATIJA JA VASTUUHENKILÖN YHTEYSTIEDOT ARVIOINNIN TOTEUTUS Dnro Arviointiryhmä Projektitunnus Aikataulu A. SOVELTAMISALA JA ESITYSTAPA Arvioitava asia 1. Soveltamisala Ohjeessa

Lisätiedot

Eviran uusi opas elintarvikkeiden mikrobiologisista tutkimuksista Ylitarkastaja Taina Niskanen Hygieniayksikkö

Eviran uusi opas elintarvikkeiden mikrobiologisista tutkimuksista Ylitarkastaja Taina Niskanen Hygieniayksikkö Eviran uusi opas elintarvikkeiden mikrobiologisista tutkimuksista Ylitarkastaja Taina Niskanen Hygieniayksikkö Ajankohtaista laboratoriorintamalla, Helsinki 13.10.2010 Elintarvikkeiden mikrobiologiset

Lisätiedot

Alkutuotanto ja elintarviketurvallisuusriskeiltään vähäinen toiminta. Pirjo Korpela Evira 24.1.2012 Tampere

Alkutuotanto ja elintarviketurvallisuusriskeiltään vähäinen toiminta. Pirjo Korpela Evira 24.1.2012 Tampere Alkutuotanto ja elintarviketurvallisuusriskeiltään vähäinen toiminta Pirjo Korpela Evira 24.1.2012 Tampere 1 Alkutuotantoilmoitus /Elintarvikelaki 22 Alkutuotantopaikasta ja siellä harjoitettavasta toiminnasta

Lisätiedot

Elintarvikkeiden suoramyynti lainsäädäntö ja omavalvonta

Elintarvikkeiden suoramyynti lainsäädäntö ja omavalvonta Elintarvikkeiden suoramyynti lainsäädäntö ja omavalvonta Huomisen Osaajat hanke KASVUA HÄMEESSÄ HUOMISEN HÄMÄLÄINEN RUOKA Maatilamyynnin omavalvontaneuvoja koulutus MAATILAMYYNNIN MAHDOLLISUUDET- RAJOITTAVA

Lisätiedot

ELÄINSUOJELUTARKASTUS Teurastamo Nauta, sika, vuohi, lammas, hevonen

ELÄINSUOJELUTARKASTUS Teurastamo Nauta, sika, vuohi, lammas, hevonen 090804 ELÄINSUOJELUTARKASTUS Teurastamo Nauta, sika, vuohi, lammas, hevonen Eläinsuojelulain (247/1996) 39 :n tarkoittama selvitys eläinsuojeluasetuksen (396/96) ja maa- ja metsätalousministeriön päätöksen

Lisätiedot

Onnellisten kanojen munia vai luomumunia?

Onnellisten kanojen munia vai luomumunia? Onnellisten kanojen munia vai luomumunia? Mikkeli 1.10.2016 Brita Suokas, projektisuunnittelija Luomuvalvonta pakollisesta rutiinista vahvuudeksi luomueläintiloilla-hanke HELSINGIN YLIOPISTO HELSINGFORS

Lisätiedot

Laki terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista valmistajan ja käyttäjän vastuut välinehuollossa. Kimmo Linnavuori Ylilääkäri

Laki terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista valmistajan ja käyttäjän vastuut välinehuollossa. Kimmo Linnavuori Ylilääkäri Laki terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista valmistajan ja käyttäjän vastuut välinehuollossa Kimmo Linnavuori Ylilääkäri Valviran tehtävä lääkinnällisten laitteiden valvonnassa Laki 629/2010 terveydenhuollon

Lisätiedot

Lammas eläinsuojelulainsäädäntöä koottuna

Lammas eläinsuojelulainsäädäntöä koottuna Lammas eläinsuojelulainsäädäntöä koottuna Sisällys Eläinsuojelulain merkitys tuottajalle 3 Eläinsuojeluvalvonta 3 Lampaan pitopaikka 5 Yleiset vaatimukset 5 Pitopaikan olosuhteet 6 Pitopaikan seinät ja

Lisätiedot

Neuvoston päätelmät hygienia-asetusten soveltamisesta saatuja kokemuksia koskevasta komission kertomuksesta neuvostolle ja Euroopan parlamentille

Neuvoston päätelmät hygienia-asetusten soveltamisesta saatuja kokemuksia koskevasta komission kertomuksesta neuvostolle ja Euroopan parlamentille EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 3. lokakuuta 2009 (5.0) (OR. en) 4299/09 ADD AGRILEG 82 DENLEG 93 LISÄYS I/A-KOHTAA KOSKEVAAN ILMOITUKSEEN Lähettäjä: Eläinlääkintäasiantuntijoiden työryhmä (kansanterveys)

Lisätiedot

Riistan laadunarviointi

Riistan laadunarviointi Metsästäjän terveys- ja hygieniakoulutus Hygienia - käsite Koulutus sisältää terveyteen vaikuttavien seikkojen tutkimisen ja terveyden ylläpitämiseen sekä tautien ennaltaehkäisyn. Sisältää myös puhtauden

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus Luonnos 22.4.2016 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus ihmisen elimien, kudoksien ja solujen lääketieteellisestä käytöstä annetun sosiaalija terveysministeriön asetuksen muuttamisesta Sosiaali- ja terveysministeriön

Lisätiedot