PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ Ympäristölautakunta LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2009 282. Ympäristölautakunta 15.10.2009 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA"

Transkriptio

1 PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ Ympäristölautakunta LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Sivu 130 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA ASEMAKAAVAN LAATIMINEN KAIRONIEMEN ALUEELLE OIKEUSVAIKUTTEISEN OSAYLEISKAAVAN LAATIMINEN PARKANON UUDEN ASEMAN JA KAIDATVEDET- JÄRVEN VÄLISELLE ALUEELLE TONTINVARAUKSEN RAUKEAMINEN, PAHKALA MAA-AINESTEN LÄJITYS YM. PARKANON KAUPUNGIN PARKANONKYLÄSSÄ 136 MAANVUOKRASOPIMUS, PARKANON KAUPUNKI / PARKA- NON KONE JA METALLI OY 137 TEKNISEN JOHTAJAN VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET YMPÄ- RISTÖLAUTAKUNNAN ALAISISSA ASIOISSA SAAPUNEET PÄÄTÖKSET TIEDOKSI MARTTA SUOMILAMMIN POIKKEAMISHAKEMUS PAR- KANONKYLÄÄN TILALLE KALLIORANTA RN:O 7:86 309

2 PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ Ympäristölautakunta AIKA klo 17:30-19:00 PAIKKA kaupungintalo, kokoushuone 7., 3. kerros Nimi Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Lempinen Reijo puheenjohtaja Myllymäki Klaus varapuheenjohtaja Mattila Mirja jäsen Mustasaari Jaana jäsen Papunen Sampo jäsen Vahosalmi Elisa jäsen Valli Hannu jäsen Viitanen Riku jäsen Raittila Mika varajäsen MUU Kyösti Jarmo esittelijä, tj. Torniainen Saija pöytäkirjanpitäjä Järvinen Niina asiantuntija POISSA Koskiniemi Johanna jäsen Vesanto Aleksi jäsen Ristamäki Tapio kh:n edustaja Koho Maiju esittelijä, yss. ALLEKIRJOITUKSET Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä Reijo Lempinen Saija Torniainen KÄSITELLYT ASIAT :t PÖYTÄKIRJAN TAR KAS- TUS Mittaus- ja kaavoitustoimistossa PÖYTÄKIRJA YLEI- SESTI NÄHTÄVÄNÄ Hannu Valli Parkanon kaupunginvirastossa Saija Torniainen, pöytäkirjanpitäjä Mika Raittila

3 PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ Ympäristölautakunta KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN YLK 130 Puheenjohtaja avaa kokouksen ja toteaa kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Puheenjohtaja avasi kokouksen ja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4 PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ Ympäristölautakunta PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA YLK 131 Tämän pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan kaksi ympäristölautakunnan jäsentä, jotka tarkastavat pöytäkirjan kolmantena työpäivänä kokouksen jälkeen eli tiistaina Pöytäkirjan tarkastusvuorossa ovat Valli Hannu ja Ve santo Aleksi. Pöy täkirjan tarkastajiksi valittiin Hannu Valli ja Mika Raittila.

5 PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ Ympäristölautakunta Kaupunginhallitus Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta ASEMAKAAVAN LAATIMINEN KAIRONIEMEN ALUEELLE 1633/51/512/2008 YLK Parkanon kaupungilla on jatkuvasti kysyntää hyvistä omakotitonteista. Kau pun gin kannalta hyvä kohde on Kaironiemen alue, mikä on kaupungin omis tuk sessa ja rajoittuu Kairolampeen. Aluetta on ryhdytty kaavoittamaan mm. sairaalatoimintaa varten vuonna 2002 edeten vuonna 2004 ehdotusvaiheeseen. Sairaalahanke ei kui tenkaan to teu tu nut, jo ten alu eelle on nyt mahdollista laatia uu si ase ma kaava asuin ra ken tamis ta varten. Kartta kaavoitettavasta alueesta on liitteenä B-50. Alueelta on aikaisemman asemakaavoituksen yhteydessä laadittu - argeologinen tutkimus - luontoselvitys (sis. täydennetyn luontoselvityksen ja liito-oravaselvityksen) - maisemaselvityksiä 2 kpl - virkistysalue verkosto selvitys Valmistelija: tekninen johtaja Jarmo Kyösti. Ympäristölautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että liitteen B-50 mukai selle alueelle ryhdyttäisiin laatimaan asemakaavaa. KHALL Kartta kaavoitettavasta alueesta on liitteenä B 41 Kaup.johtajan ehdotus: Kaupunginhallitus päättää, että liitteenä olevaan karttaan merkitylle alueel-

6 PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ le ryhdytään laatimaan asemakaavaa. YLK Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on liitteenä B- 75. Ympäristölautakunta hyväksyy osallistumis- ja arviointisuun nitelman ja asettaa sen nähtäville 30 vrk:n ajaksi. Merkitään, että jäsen Perttu Kovesjärvi saapui tämän pykälän käsittelyn aikana kello 17:50. YLK Viranomaisten kanssa käytiin työneuvottelu Käydyssä työneuvottelussa pidettiin hyvänä, että OAS ja luonnos asetetaan yhtä aikaa nähtäville. Neuvottelun poh jal ta täy den netty osal lis tu mis- ja ar vioin ti suun ni telma on liitteenä B- 92. Kaavaluonnos esitellään kokouksessa. Ympäristölautakunta hyväksyy osallistumis- ja arviointisuunnitelman sekä kaavaluonnoksen vaihtoehdon A siten tarkennettuna, että rannan puolelle tulee 6-7 tonttia, ja aset taa ne vi ral li sesti näh tä ville 30 vrk:n ajak si. Lausunnot pyydetään seuraavilta viranomaisilta ja yrityksilta, yhteisöiltä, yhdistyksiltä ja järjestöiltä: - Pirkanmaan ympäristökeskus - Pirkanmaan liitto - Pirkanmaan maakuntamuseo - Tiehallinto / Hämeen tiepiiri - Museovirasto - Metsäntutkimuslaitos - rakennuslautakunta - tekninen lautakunta - perusturvalautakunta - Aluepelastuslaitos - Kairokosken alueen kyläseura ry.

7 PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ YLK Ennen nähtäville asettamista päätettiin selvittää Metsäntutkimuslaitoksen tarpeet kaavan suhteen. Metsäntutkimuslaitos on ilmoittanut halukkuutensa tulla mukaan kaavaan. Kaavaluonnosta on muu tettu Metsäntutkimuslaitoksen esittämällä tavalla. Liitteenä nro 10 / Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nro 11 / Muutettu kaavaluonnos Selostus on esillä kokouksessa. Ympäristölautakunta hyväksyy osallistumis- ja arviointisuunnitelman sekä kaavaluonnoksen, ja aset taa ne vi ral li sesti näh tä ville 30 vrk:n ajak si. Lausunnot pyydetään seuraavilta viranomaisilta ja yrityksilta, yhteisöiltä, yhdistyksiltä ja järjestöiltä: - Pirkanmaan ympäristökeskus - Pirkanmaan liitto - Pirkanmaan maakuntamuseo - Tiehallinto / Hämeen tiepiiri - rakennuslautakunta - tekninen lautakunta - perusturvalautakunta - Aluepelastuslaitos - Kairokosken alueen kyläseura ry. YLK Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä kaavaluonnos ovat olleet virallisesti nähtävillä välisen ajan. Lausunnot on pyydetty Pirkanmaan ympäristökeskukselta, Pirkanmaan liitolta, Pirkanmaan maakuntamuseolta, Tiehallinnolta/Hämeen tiepiiriltä, rakennus-, perusturva- ja tekniseltä lautakunnalta, aluepelastuslaitokselta sekä kairokosken alueen kyläseura ry:ltä. Yhteenveto saapuneista lausunnoista: - Pirkanmaan Liitto on ilmoittanut, että se ei anna lausuntoa ko. kaavaluonnoksesta - Hämeen tiepiirillä ei ole huomautettavaa kaavaluonnoksesta ja OAS:sta - Pirkanmaan Maakuntamuseo on lausunnossaa esittänyt, että kaava-aineistoa tulee täydentää rakennetun ympäristön nykytilan kuvauksella erityisesti metsäntutkimuslaitoksen osuudelta. Lisäksi maakuntamuseo ilmoittaa, että se tulee tekemään kevään aikana maastokatselmuksen kaava-alueen länsiosaan, arkeologisen täydennysinventoinnin ja myös raken-

8 PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ netun kulttuuriympäristön selvitystarpeen arvioimiseksi. Museo tulee informoimaan Parkanon kaupunkia katselmuksen tuloksesta, joka tulee ottaa huomioon kaavahankkeen jatkotyössä. - Tampereen Aluepelastuslaitos ilmoittaa, että sillä ei ole huomautettavaa kaavaluonnoksen suhteen. Alueen kunnallistekniikan suunnittelun osalta tulee huomioida sammutusveden saatavuus ( max 250 metriä kohteesta ). - Rakennuslautakunnan lausunnossa esitetään korttelin AO-12 rakennusoikeutta rajoitettavaksi autosuoja/varaston osalta enintään 60 m2:ksi ja erillisen saunarakennuksen pinta-alaksi 20 m2, samoin saunarakennusten paikka tulisi merkitä ohjeellisesti kaavaan. - Teknisen lautakunnan lausunnossa halutaan kiinnittää huomiota kunnallistekniikan rakentamisen vaatimaan tilavaraukseen koskien MY-2 aluetta ja VL/s aluetta. Alustavien laskelmien mukaan alueen kunnallis tekniikka maksaa n euroa tonttia kohti. - Pirkanmaan Ympäristökeskus antaa lausuntonsa kokoukseen mennessä. Vastine saapuneisiin lausuntoihin - Saapuneissa lausunnoissa mainitut asiat tullaan kaikki huomioimaan kaavaehdotusta valmisteltaessa. Kaavatyön jatkon kannalta on tärkeää selvittää tonttien haluttavuus ennen kaavaehdotuksen tekemistä mahdollisten muutostarpeiden selvittämiseksi. Keskitetty varausaika voidaan toteuttaa sen jälkeen kun valtuusto on hyväksynyt tonttien hinnoittelun ja myyntiehdot. Hinnoittelu tulee perustumaan alueen kunnallistekniikan rakentamiseenn ja myyntiehdoissa huomioi daan lapsiperheet ( alennus 25% ) ja nuoret ensirakentajat ( alen nus 15% ). Alustava hintataulukko jaetaan kokouksessa. Valtuuston tulee li säksi va ra ta mää rä ra ha kunnallistekniikan rakentamiseen tämän vuoden puolel le ( ) ja ensi vuodelle loppumääräraha ( ). Va raukset tul laan hy väk sy mään eh dol li si na kun nes kaa va on lo pul li sesti hy väksyt ty. Ympäristölautakunta päättää hyväksyä kaavaluonnoksen huomioituna estetyillä muutostarpeilla. Edelleen lautakunta esittää kaup. hallitukselle ja valtuustolle määrärahavarauksia kunnallistekniikan rakentamiseen yllä olevan mu kai sesti se kä tont tien hin noit te lun ja myynti eh to jen hy väk sy mis tä kaa va luon noksen pohjalta. Liitteenä nro 28 / Pirkanmaan ympäristökeskuksen ja perusturvalautakunnan lausunnot ja tonttien alustava hintataulukko. Kaavaluonnosta muutetaan Pirkanmaan ympäristökeskuksen lausunnon pohjalta jättämällä lausunnossa esitetyt tontit kaavasta pois. Korttelin 2052 tonttia 2 suurennetaan n. 500 m2:llä ja hinnaksi esitetään Perusturvalautakunnalla ei ollut huomautettavaa. Uusi ehdotus: Ympäristölautakunta päättää hyväksyä kaavaluonnoksen huomioimalla esitettyjä muutostarpeita ja poistamalla luon noksesta korttelin 2039 tontin

9 PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ ja kort te lin 2052 ton tin 1. Kort te lin 2052 tonttia 2 suurennetaan n. 500 m2:llä.kaa va ehdotus käsi tel lään lautakunnassa ennen nähtäville asettamista. Edel leen lau ta kun ta esit tää kaup. hal li tuk selle ja val tuus tolle mää rära hava rauk sia kun nallis tek nii kan rakenta mi seen yllä ole van mu kai sesti sekä tont tien hin noit te lun ja myynti eh to jen hy väk sy mis tä kaa va luon noksen pohjalta siten muutettuna, että korttelin 2052 tontti 1 poistetaan myyntiluettelosta ja tonttia 2 kasvatetaan n. 500 m2:llä ja hinnaksi hyväksytään Merkitään, että Niina Järvinen poistui tämän pykälän käsittelyn jälkeen kello 18:15. KHALL Oheisaineistona tonttien alusta va hinnoittelutaulukko. Kaup.johtajan ehdotus: Kaupunginhallitus esittää valtuustolle, että se 1. hyväksyy Kaironiemen alueen tonttien hinnoittelun ja myyntiehdot oheisen hinnoittelutaulukon mukaisesti; 2. hyväksyy vuoden 2009 talousarvion investointiosan kohtaan "kiinteät rakenteet ja laitteet" euron määrärahan kunnallistekniikan rakentamiseksi Kaironiemen alueelle, loppumääräraha käsitellään vuoden 2010 talousarvion yhteydessä. KVALT Liitteenä nro 10 / Tonttien hinnoittelutaulukko Oheisaineistona kaavaluonnos ja ympä ris tö kes kuk sen lausunto. Kaupunginhallituksen ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. YLK Kaavaluonnosta on täydennetty huomioiden luonnosvaiheen lausunnot, uusi liito-oravakartoitus, pohjakartan täydennys ja kunnallistekniikan suunnitelma. Liitteenä nro 35 / Esitys kaavaehdotukseksi Selostus on esillä kokouksessa.

10 PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ Ympäristölautakunta päättää hyväksyä korjatun luonnoksen asemakaavaehdotukseksi ja asettaa sen julkisesti nähtäville 30 vrk:n ajaksi. Lausunnot pyydetään Pirkanmaan ympäristökeskukselta, Pirkanmaan liitolta, Pirkanmaan maakuntamuseolta, rakennus-, perusturva- ja tekniseltä lautakunnalta sekä Kairokosken alueen kyläseura ry:ltä. YLK Kaavaehdotus on ollut julkisesti nähtävillä välisen ajan. Lausunnot on pyydetty Pirkanmaan ympäristökeskukselta, Pirkanmaan liitolta, Pirkanmaan maakuntamuseolta, rakennus-, perusturva- ja tekniseltä lautakunnalta sekä Kairokosken alueen kyläseura ry:ltä. Viranomaisneuvottelu käydään Koska nähtävillä olo päättyy vasta esityslistan lähettämisen jälkeen ja viranomaisneuvottelu käydään , esi tel lään saapuneet lau sun not, muis tu tuk set se kä kaa van laa ti jan vas ti ne-esi tyk set ko kouk ses sa. Annetaan kokouksessa. Jätettiin pöydälle. YLK 132 Kaavaehdotus on ollut julkisesti nähtävillä välisen ajan. Lausunnot on pyydetty Pirkanmaan ympäristökeskukselta, Pirkanmaan liitolta, Pirkanmaan maakuntamuseolta, rakennus-, perusturva- ja tekniseltä lautakunnalta sekä Kairokosken alueen kyläseura ry:ltä. Pirkanmaan liiton, maakuntamuseon ja ympäristökeskuksen lausunnot puuttuvat. Tästä syystä saapuneet lausunnot, muistutukset sekä kaavan laatijan vastine-esitykset esitellään kokouksessa. Liitteenä nro 39 / Tähän mennessä saapuneiden lausuntojen, muistutusten, viranomais ten työneuvottelun sekä tontin varanneiden kes ken käytyjen neuvottelujen pe rusteella taydennetty kaavaehdotuskartta. Ympäristölautakunta hyväksyy asemakaavaehdotuksen siten muutettuna, että korttelin 2053 tonttien 1-2 rakennuksien etäisyydet rantaan siir re tään 40 m:stä 35:n met riin ku ten muillakin tonteilla on, ja esit tää kau pun gin hallituk selle ja edel leen val tuus tol le Kai ro nie men alu een asema kaavan hy väksy mistä. Merkitään, että asiantuntija Niina Järvinen poistui tämän pykälän käsittelyn

11 PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ jälkeen kello 18:10.

12 PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ Ympäristölautakunta Kaupunginhallitus Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta OIKEUSVAIKUTTEISEN OSAYLEISKAAVAN LAATIMINEN PARKANON UUDEN ASEMAN JA KAI- DATVEDET- JÄRVEN VÄLISELLE ALUEELLE 1588/51/511/2008 YLK Kehitys-Parkki Oy on saanut Pirkanmaan TE-keskukselta myönteisen rahoituspäätöksen Parkanon asemanseudun kehittämisen esiselvityshankkeelle. Hankkeen tavoitteena on selvittää Parkanon asemanseudulle yritystoimintaa ja asumista tukevien liikenne- ja infrastruktuurihankkeiden toteuttamismahdollisuudet. Tavoitteena on saada asemanseudusta houkutteleva toimintaympäristö niin yritysten kuin asumisen sijoittumiseksi. Suunnittelussa on tarkoitus huomioida myös alueiden virkistyskäyttö ja luontoarvot. Hanke on toteutettava välisenä aikana. Kehitys-Parkki Oy esittää saapuneella kirjeellään Parkanon kaupungin ympäristölautakunnalle, että ko. alueen kaavoittamisen suunnittelu ja oikeusvaikutteisen osayleiskaavan laatiminen aloitetaan mahdollisimman pikaisesti. Kirje ja kartta kaavoitettavasta alueesta on liitteenä B-36. Valmistelija: tekninen johtaja Jarmo Kyösti. Ympäristölautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että liitteen B-36 mukai selle Parkanon uu den aseman ja Kaidatvedet- järven väliselle alueelle ryh dytään laati maan oi keus vaikut teista osayleiskaavaa. KHALL Kartta kaavoitettavasta alueesta sekä otteet maakuntakaavasta, Parkanon keskustan osayleiskaa vasta, rantaosayleiskaavasta ja Natura-alueesta ovat liitteenä B 36. Kaup.johtajan ehdotus: Kaupunginhallitus päättää, että liitteenä olevaan karttaan merkitylle Parkanon uuden aseman ja Kaidatvedet-järven väliselle alueelle ryhdy tään laa ti-

13 PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ maan oikeusvaikutteista osayleiskaavaa. YLK Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on liitteenä B-72. Ympäristölautakunta hyväksyy osallistumis- ja arviointisuunnitelman ja asettaa sen nähtäville vähintään 14 vrk:n ajaksi. YLK Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut julkisesti nähtävillä välisen ajan. Nähtävilläoloaikana on saapunut 1 lausunto ja 1 muistutus. Liitteenä nro 8 / Saapunut lausunto ja muistutus nro 9 / Kaavaluonnosvaihtoehdot ja -määräykset Kaavan laatijan vastine saapuneeseen lausuntoon ja mielipiteeseen esitellään kokouksessa. Kaavan laatijan AIRIX Ympäristön edustaja on kokoukses sa esit te le mässä kaavaluonnosta. Liitteenä nro 21 / Kaavan laatijan vastine saapuneeseen lausuntoon ja mielipiteeseen. Ympäristölautakunta hyväksyy kaavaluonnokset ja asettaa ne virallisesti näh täville 30 vrk:n ajaksi. Lausunnot pyydetään Pirkanmaan liitolta, Pirkanmaan ympäristökeskukselta, Pirkanmaan maakuntamuseolta, Tampereen aluepelastuslaitokselta, Tiehallinnolta, Ratahallintokeskukselta, Puolustusvoimat/Parkanon varikolta, rakennus-, perusturva- ja tekniseltä lautakunnalta. Merkitään, että AIRIX Ympäristön edustaja Esko Hyytinen poistui tämän py kä län kä sit te lyn jäl keen kel lo 18:25. Merkitään, että Niina Järvinen saapui tämän pykälän käsittelyn jälkeen kello 18:25.

14 PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ KHALL Kaavaluonnokset (vaihtoehdot 1 ja 2) ovat oheisaineistona. Maanantaina klo 16 kaavan laatija esittelee valtuustosalissa kaavaluonnosta. Kaup.johtajan ehdotus: Kaupunginhallitus käy keskustelua kaavaluonnoksesta ja antaa siitä tarvittaessa lausuntonsa. Kaupunginhallitus kävi kaavaluonnoksesta yleiskeskustelua. KHALL Kaavaluonnokset (vaihtoehdot 1 ja 2) ovat oheisaineistona. Kaup.johtajan ehdotus: Kaupunginhallitus toteaa, että osayleiskaavassa tulisi asumisvaihtoehto säilyttää ja kaavoitusprosessin aikana tulisi tutkia myös asumis vaih to ehdon laajentamismahdollisuus. YLK Kaavaluonnokset ovat olleet virallisesti nähtävänä välisen ajan. Lausunnot on pyydetty Pirkanmaan liitolta, Pirkanmaan ympäristökeskukselta, Pirkanmaan maakuntamuseolta, Tampereen aluepelastuslaitokselta, Tiehallinnolta, Ratahallintokeskukselta, Puolustusvoimat / Parkanon varikolta, rakennus-, perusturva- ja tekniseltä lautakunnalta. Nähtävillä oloaikana on järjestetty yleisötilaisuuksia sekä luottamushenkilöille että kaikille kaavan vaikutuspiirissä oleville. maaperän rakennettavuusselvitys on myös valmistunut huhtikuun vaihteessa. Lausunnot on saatu Ratahallintokeskukselta, Tiehallinnolta, VR-Yhtymältä, Tampereen aluepelastuslaitokselta, Pirkanmaan Maakuntamuseolta, Puolustusvoimien Räjähdelaitokselta, Tekniseltä lautakunnalta ja lähialueen maanomistajilta ( 3 lausuntoa ). Liitteenä nro 27 / Saapuneet lausunnot Pirkanmaan Liiton ja Ympäristökeskuksen lausunnot esitellään kokouksessa samoin kaavan laatijan vastine esitettyihin lausuntoihin. Ympäristölautakunta päättää hyväksyä Asemanseudun osayleiskaavan

15 PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ kaavaluonnoksen vaihtoehdon 1 mu kai sesti si ten tar kennettuna, että asumis ta oli si osit tain koko Ra ta paanan tien var rel la. Teollisuusalueen laajuutta tulee myös pienentää Puukyllästämön eteläpuolelta uuteen tievaraukseen rajoittuvaksi. Kaavaehdotuksessa tu lee li säk si huo mioida saa puneissa lau sun nois sa olevat asiat mah dolli suuk sien mu kaan. Lauta kunta asettaa kaa va ehdo tuk sen nähtävil le sen valmistuttua. Liitteenä nro 29 / Pirkanmaan liiton sekä perus turvalautakunnan lau sun not Jätettiin pöydälle. YLK 133 Kaavaluonnokset ovat olleet virallisesti nähtävänä välisen ajan. Lausunnot on pyydetty Pirkanmaan liitolta, Pirkanmaan ympäristökeskukselta, Pirkanmaan maakuntamuseolta, Tampereen aluepelastuslaitokselta, Tiehallinnolta, Ratahallintokeskukselta, Puolustusvoimat / Parkanon varikolta, rakennus-, perusturva- ja tekniseltä lautakunnalta. Nähtävillä oloaikana on järjestetty yleisötilaisuuksia sekä luottamushenkilöille että kaikille kaavan vaikutuspiirissä oleville. Maaperän rakennettavuusselvitys on myös valmistunut huhtikuun vaihteessa. Lausunnot on saatu Ratahallintokeskukselta, Tiehallinnolta, VR-Yhtymältä, Tampereen aluepelastuslaitokselta, Pirkanmaan Maakuntamuseolta, Puolustusvoimien Räjähdelaitokselta, tekniseltä- ja rakennuslautakunnalta, Pir kan maan lii tolta, Pirkanmaan ympäristökeskukselta, perusturvalautakun nalta ja lä hi alu een maan omis ta jil ta (3 muis tu tus ta). Liitteenä nro 40 / Yhteenveto saapuneista lausunnoista ja muistutuksista sekä kaavan laati jan vastine-esitykset esitet tyihin lausuntoihin ja muistutuksiin. Liitteenä nro 41 / Kaavaehdotus ja -määräykset Ympäristölautakunta päättää hyväksyä Asemanseudun osayleiskaavan kaavaluonnoksen vaihtoehdon 1 mu kai sesti siten tar ken nettu na, et tä asumis ta ( osittain maankäytön reservialueena ) olisi koko Ra ta paanan tien var rel la. Teol li suus alu een laa juut ta tulee myös pienentää Puu kyllästä mön ete lä puo lelta uu teen tieva rauk seen rajoittuvaksi. Kaavaehdo tuksessa tu lee li säk si huo mioida saa pu neissa lau sun nois sa olevat asiat mah dolli suuk sien mu kaan. Kaavan laatijalta tulleessa kaavaehdotuksessa on huomioitu kaavaluonnoksen vaihtoehto 1:ssä tarkennetut asiat sekä lausunnoissa vaadittuja asioita lukuunottamatta teollisuusalueen pienentämistä puukyllästämön eteläpuolella. Kaavaehdotukseen on lisätty yhdyskuntateknisen huollon alue vesihuollon tulevia tarpeita varten.

16 PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ Ympäristölautakunta hyväksyy osaltaan kaavaehdotuksen ja asettaa sen julkisesti nähtäville 30 vrk:n ajaksi. Lausunnot pyydetään Pirkanmaan liitolta, Pirkanmaan ympäristökeskukselta, Pir kanmaan maakuntamuseolta, VR- yhtymältä, Tampereen aluepelas tus lai tok sel ta, Tie hallinnolta, Ratahallintokeskukselta, Puolustusvoimien Rä jäh de lai tok selta sekä rakennus-, perusturva- ja tekniseltä lautakunnalta.

17 PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta TONTINVARAUKSEN RAUKEAMINEN, PAHKALA /52/525/2009 YLK Toivo Waltari on vastaanotetulla varauslomakkeella varannut ton tin Tontti sijaitsee Pahkalan kaupunginosassa Tikankujan varrella ja on pinta-alaltaan 1142 m2. Tontin kauppahinta on 3500 euroa. Valmistelija: tekninen johtaja Jarmo Kyösti. Ympäristölautakunta hyväksyy Toivo Waltarin tontinvarauksen tontille yhden vuoden ajaksi saakka. Varausmaksuna peritään kaupunginvaltuuston hyväksymän taksan mukaisesti 840 euroa, mikä hyvitetään tontin kauppahinnassa. Mikäli varaus raukeaa, jää varausmaksu kaupungille. Merkittiin tiedoksi. YLK Ympäristölautakunnan ko kouk ses sa va ra tun ton tin pinta-ala on ol lut vir heelli nen. Oikea pin ta-ala on 1752 m2. Varaaja Toivo Waltari haluaa pöytäkir jaot teen, missä pin ta-ala on merkitty oikein. Ympäristölautakunta hyväksyy Toivo Waltarin tontinvarauksen tontille yhden vuoden ajaksi saakka. Varausmaksuna peritään kaupunginvaltuuston hyväksymän taksan mukaisesti 840 euroa, mikä hyvitetään tontin kauppahinnassa. Mikäli varaus raukeaa, jää varausmaksu kaupungille. YLK 134 Tontin varausmaksu on laskutettu siten, että eräpäivä on ollut Maksua ei ole suoritettu. Waltarille on lähetetty kehotelasku, jonka eräpäivä on ollut Lasku on edelleen avoinna, eli sitä ei ole maksettu. Ympäristölautakunta päättää, että tontin varaus raukeaa, koska varausmaksua ei ole maksettu.

18 PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/

19 PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta MAA-AINESTEN LÄJITYS YM. PARKANON KAUPUNGIN PARKANONKYLÄSSÄ 645/40/408/2005 YLK Juho Kuusikon selvityspyyntö, joka koskee Pentti Kuusikon omistamien tilojen Uusikytö RN:o 14:144 ja Kytölä RN:o 14:157 maansiirtotöitä, saapui Juho Kuusikko omistaa tilan Pikkukytö RN:o 14:143, joka on Pentti Kuusikon tilojen naapuritila. Tilat sijaitsevat Parkanon kaupungin Parkanonkylässä. Selvityspyynnön mukaan Pentti Kuusikon omistamille tiloille on tehty jo pitemmän aikaa mittavia maansiirtotöitä. Kun tilojen pelloilta oli viety pois multamaat, tilalle on ajettu täytemaaksi erilaisia maa-aineksia huomattavasti suurempia määriä kuin varsinainen maisemointi olisi vaatinut. Maanpinnat olivat ennen samalla tasolla, mutta nyt rajalle muodostunut penkka on noin 1-2 metriä korkea. Juho Kuusikko on pyytänyt ympäristölautakuntaa selvittämään asian ja ryhtymään tarpeellisiin toimenpiteisiin. Vs. terveys- ja ympäristötarkastaja Milla Ikonen kävi kohteessa Maa-ai nesten lisäksi alueella oli rakennusjätettä, betoni- ja as falttijätettä sekä romuajoneuvoja. Tarkastuksesta laadittiin muistio. Tämän jälkeen alueen omistajalle Pentti Kuusikolle ilmoitettiin asian vireille tulosta puhelimella ja kehotettiin poistamaan jätteet. Puhelinkeskustelussa Pentti Kuusikko kertoi, että alueella ei ole ympäristölle vaarallisia aineita. Asiaa käsiteltiin ympäristölautakunnan kokouksessa ( 118). Pää tök sessä pyydettiin Pentti Kuusikkoa antamaan selvitys mennessä siitä, mitä ja kenen jätteitä alueelle on toimitettu. Lisäksi pyydet tiin selvitys tä siitä, mitä Pentti Kuusikko aikoo tehdä alueen jätteille ja mis sä aika taulussa. Pentti Kuusikko kävi ympäristöosastolla kertomassa, että alueella ei ole ympäristölle vaarallisia aineita. Alueelle kasatut täyttömaat on tuotu mm. erilaisista työkohteista Parkanosta. Ympäristöosasto järjesti tilalla tarkastuksen , johon osallistuivat Pentti Kuusikon lisäksi ympäristölautakunnan puheenjohtaja Pertti Majanmaa ja vs. terveys- ja ympäristötarkastaja Milla Ikonen. Tarkastuksessa Kuusikko kertoi, että alueella olevat betonirenkaat ovat siellä välivarastossa ja puutavara laitetaan järjestykseen ja kuljetetaan pois. Romuajoneuvois ta paloauto oli vielä alueella, mutta se viedään pois. Kuusikon mukaan alueelle asennetaan puomi. Vs. terveys- ja ympäristötarkastaja muistutti Kuusikkoa, että maankaatopaikka tarvitsee ympäristöluvan, joten ilman asianmukaista ympäristölupaa maankaatopaikkatoimintaa ei saa jatkaa. Tarkastuksesta laadittiin muistio pidettyyn tarkastukseen osallistuivat Pentti Kuusikko, Juho Kuusikko, tekninen johtaja Jarmo Kyösti, Pertti Majanmaa, ympäristölautakun-

20 PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ nan varapuheenjohtaja Sampo Papunen ja Milla Ikonen. Pentti Kuusikko oli tehnyt maisemointitöitä. Juho Kuusikon rajan puolelta täyttörinnettä oli loivennettu noin metrin etäisyydeltä ojasta. Loivennus oli Papusen arvion mukaan noin 1,5:2. Pentti Kuusikon ja Juho Kuusikon välinen oja oli auki. Viimeinen romuajoneuvo oli poistettu. Pentti Kuusikko kertoi istuttavansa alueelle puita. Tarkastuksesta laadittiin muistio. Juho Kuusikon asiamiehenä Asianajotoimisto Pentti Larimaa pyysi ympäristölautakuntaa ryhtymään pikaisesti toimenpiteisiin alueen maisemoimiseksi entiseen tasoonsa saapuneella kirjeellä. Kirjeessä kerrotaan muun muassa, että Tmi Pentti Kuusikko on lähettänyt Pirkanmaan ym pä ristökeskukselle hakemuksen "kaatopaikan" perustamiseksi tiloille Uusi kytö ja Kytölä puhtaan kiviaineksen ja maan vastaanottamiseksi. Ympäris tökeskuksen pyydettyä päivätyllä kirjeellä hakijalta lisäselvitystä hän peruutti hakemuksen ympäristökeskukseen saapuneella hakemuksella. Larimaa toteaa kirjeessä, että alueelle toimitetut jätteet on siis viety sinne ilman vaadittavaa lupaa. Ne lienee peitetty maa-aineksilla. Alue oli aiemmin peltoa. Nyt sen pintaa on korotettu luvatta noin kaksi met riä ja viereisen Juho Kuusikon omistaman tilan vastaiselle tilalle on muo dostunut korkea penkka. Ennen alueet olivat samalla tasolla. Nyt maisema on muuttunut Juho Kuusikon omistaman tilan kannalta olennaisen epä edulliseksi. Larimaa pyytää lähettämään jäljennöksen Pentti Kuusikon vastauksesta lautakunnan edellä mainitussa päätöksessään esittämiin kysymyksiin. Tämän jälkeen ympäristöosasto lähetti Pentti Kuusikolle Juho Kuu si kon ja Asianajotoimisto Pentti Larimaan kirjeen ja pyysi häntä antamaan selvi tys tä ja vastineen asiasta. Selvitystä pyydettiin myös maa-ainesten tuonnin ajankohdista, määristä ja mistä ne olivat peräisin. Kirjallista selvitystä pyydettiin mennessä. Pentti Kuusikko toimitti kirjallisen selvityksen ja vastineen, joka saapui ympä ris tö osas toon Kuusikko kertoo kirjeessä muun muassa, että kyseessä olevalle alueelle on tuotu maa-aineksia tonteilta: 1997 Fenno-Steel, Fennokatu, Parkanon kaupungin myymä tontti 2000 Puu-Oskari Oy, Vatusentie 2004 Parkanon keskustasta Parkanontien katutyömaalta 2004 Fennokadun pohjalta 2004 Kaupungin teknillisen varikon ja paloaseman pohjalta 2005 PMT-Pipe Oy, Fennokatu, Parkanon kaupungin myymä tontti. Edellä mainituilta tonteilta ja kadun pohjalta on maa-aineksia ajettu yhteensä noin m3. Alueelle rakennetaan välittömästi, kun on saatu maa-ainesta rakennettavaan korkeustasoon. Täytetty maataso on muiden alueella olevien hallien korkeustasoa alempana noin 1 metrin (Koparin hallit). Tontilla olleet roskakasat ovat olleet Puu-Oskari Oy:n jätteitä. Kyseiset jätteet on kuormattu syksyllä 2005 Puu-Oskari Oy:n kuorma-auton kyytiin ja he ovat toimittaneet ne eteenpäin. Kirjeen liitteessä on esitetty kartta, josta ilmenee täytetyn alueen sijainti. Tämän jälkeen ympäristöosasto lähetti Pentti Kuusikon vastineen ja selvityksen Asianajotoimisto Pentti Larimaalle. Mahdollinen vastine pyydettiin toimittamaan mennessä.

21 PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ päivätyllä kirjeellä Asianajotoimisto Pentti Larimaa antoi selityksen asiassa. Larimaa esitti Juho Kuusikon puolesta seuraavaa: Juho Kuusikko ei pidä Pentti Kuusikon selvitystä luotettavana. Hänen mielestään alueella on maa-aineksia huomattavasti enemmän kuin Pentti Kuusikko ilmoittaa. Alueelle on kaiketi toimitettu paljon muutakin jätettä kuin maa-aineksia. Larimaa jatkaa, että ilmeisesti Puu-Oskari Oy:n jätteitä ei kuljetettu pois, vaan ne poltettiin kesällä 2005 toimenpiteen kestäessä yli kaksi viikkoa. Pentti Kuusikon omistamalta alueelta suoltaa rajalla olevaan valtaojaan saastetta, jonka laatu ja määrä ei ole vielä selvillä. Tämä on osoitus siitä, että paikalle on siirretty maa-ainesten lisäksi mm. asfalttijätettä ym. Kysymys on todennäköisesti paljon muustakin kuin puhtaasta maa-aineksesta. Ympäristöosaston tietoon tuli , että Pentti Kuusikon omistamalle alueelle ajettiin kivilohkareita. Terveys- ja ympäristötarkastaja Milla Ikonen kävi samana päivänä alueella. Täyttömaan reunalle ajettiin kivilohkareita. Ikonen soitti Pentti Kuusikolle kivilohkareiden tuomisesta alueelle ja muistutti, että maankaatopaikkatoiminta on ympäristölu pa vel vol lista toimintaa ja, että sitä ei saa jatkaa ennen kuin luvat ovat kunnossa. Puhelinkeskustelusta laadittiin muistio. Tämän jälkeen ympäristöosasto pyysi päivätyllä kirjeellä Pentti Kuu si kol ta sel vi tys tä ja vas ti netta asiasta ja Asianajotoimisto Pentti Larimaan kirjeestä. Selvitystä pyydettiin mennessä. Pentti Kuusikko antoi selvityksen ja vastineen, joka saapui ympäristöosastoon Selvityksessä Kuusikko esitti samat asiat kuin saapuneessa selvityksessä. Lisäksi selvitykseen oli liitetty Puuoskari Oy:n Ari Juurakon todistus siitä, että Pentti Kuusikon tilalle toimitettiin kesällä 2005 roskalava, johon lastattiin tontilla olleet roskat. Juurakko kuljetti roskat pois. Juurakon todistuksessa kerrottiin myös, että tontilla on poltettu van hoja trukkilavoja ja välipuita. Ympäristöosasto tutkitutti Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdis tyksellä oja ve si näyt teet Pentti Kuusikon tilojen maa-ainesläjityksen ylä- ja alapuolelta. Ojavesinäytteet otti vesiensuojeluyhdistyksen sertifioitu näytteenottaja Ojavesinäytteiden tulokset saapuivat ympäristöosastoon Tulosten perusteella ojan vesi oli lievästi samea, happamuus voimakasta, liuonneita suoloja oli niukasti ja humusleima oli voimakas. Fosforipitoisuudet olivat ojavesille normaaleja eikä minkäänlaista kuormittumista todettu. Fosforipitoisuus laski hieman pisteiden välillä. Lyijyä ja mineraaliöljyjä ei todettu. Asian käsittelyssä syntyneiden asiakirjojen kopiot ovat liitteenä B-39. Valmistelija: terveys- ja ympäristötarkastaja Milla Ikonen Päätösehdotus annetaan kokouksessa. Kokouksessa annettu ehdotus:

liitteenä B-50. Alueelta on aikaisemman asemakaavoituksen yhteydessä laadittu

liitteenä B-50. Alueelta on aikaisemman asemakaavoituksen yhteydessä laadittu Ympäristölautakunta 89 05.06.2008 Kaupunginhallitus 129 16.06.2008 Ympäristölautakunta 134 06.11.2008 Ympäristölautakunta 156 04.12.2008 Ympäristölautakunta 17 19.02.2009 Ympäristölautakunta 49 07.05.2009

Lisätiedot

Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta

Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta 75 10.05.2007 Ympäristölautakunta 80 07.06.2007 Ympäristölautakunta 135 15.10.2009 MAA-AINESTEN LÄJITYS YM. PARKANON KAUPUNGIN PARKANONKYLÄSSÄ 645/40/408/2005 YLK 75 Juho Kuusikon selvityspyyntö,

Lisätiedot

PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Kaavoituslautakunta LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Kaavoituslautakunta LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2017 111 Kaavoituslautakunta 09.06.2017 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Sivu 64 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN 113 65 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA 114 66 RANTA-ASEMAKAAVAN

Lisätiedot

PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 22. Tekninen lautakunta 18.02.2015 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 22. Tekninen lautakunta 18.02.2015 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 22 Tekninen lautakunta 18.02.2015 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Sivu 14 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN 24 15 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA 25 16 TYÖNTUTKIMUKSEN

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 21 Etelä-Karjalan jätelautakunta Aika 17.05.2016 klo 16:07-16:38 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone 138 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 Tarkastuslautakunta 2013-16 Aika 24.01.2017 klo 11:05-11:15 Paikka Kaupungintalo, Vallinkoski (138) Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Tarkastuslautakunta 07.05.2015 AIKA 07.05.2015 klo 15:35-20:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 28 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2016 22 Tarkastuslautakunta 2013-16 Aika 06.09.2016 klo 17:15-17:30 Paikka Kaupungintalo Imatrankoski (h.308) Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 10 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Tarkastuslautakunta 28.04.2015 AIKA 28.04.2015 klo 15:15-18:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 23 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 15.04.2015 klo 09:00-11:30 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Mattila Olli puheenjohtaja Koivusipilä

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna (poissa), tilalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius,

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010 Kokousaika 26.8.2010 klo 18.30-18.55 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 12.3.2015 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna poissa, paikalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto Kokousaika Tiistaina 3.5.2015 klo 9.00 9.20 Kokouspaikka Kuntala, neuvotteluhuone Asiat sivu nro 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 2 Tieavustushakemus

Lisätiedot

Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147 88 Oikaisuvaatimus työpajaohjaajan valintapäätökseen / Laakso Sari

Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147 88 Oikaisuvaatimus työpajaohjaajan valintapäätökseen / Laakso Sari Punkalaitumen kunta Pöytäkirja 9/2014 145 Sivistyslautakunta Aika 22.12.2014 klo 18:00-18:40 Paikka Kunnantalo, kahvio Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 29

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 29 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 29 Maaseutulautakunta 26.04.2011 AIKA 26.04.2011 klo 19:00-19:25 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 21 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 30.01.2014 Aika 30.01.2014 klo 18:00-20:30 Paikka Kunnantalo, kokoushuone 3, 3. krs Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjapitäjän

Lisätiedot

1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen.

1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen. Rakennuslautakunta 18.5.2016 41 SISÄLLYSLUETTELO Pöytäkirja 3 / 2016 Kokousaika 18.5.2016 klo 15.00 15.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone ASIAT 1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Rakennuslautakunta AIKA 03.03.2015 klo. 16:30 17:00 PAIKKA Kunnantalo, kaavoittajan huone ASIAT Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 7 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 21.5.2013 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.4.2014 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 16.3.2010 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64 19.08.2015 Aika 19.08.2015 klo 18:00-20:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 41 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11 11.02.2015 Aika 11.02.2015 klo 18:00-19:45 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/ Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 78 Kulttuurilautakunta Aika 30.08.2016 klo 18:00-18:44 Paikka Pääkirjasto Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 50 Kulttuurilautakunnan talousarvion toteutumisvertailu tammi-kesäkuulta

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 27.4.2016 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja poissa vpj. Mäenpää Jonna, paikalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119 10.12.2014 Aika 10.12.2014 klo 18:00-20:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 79 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017 KOKOUSAIKA 12.6.2017 klo 17.00-17.38 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Miettinen Eino, puheenjohtaja Räsänen Jorma,

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 7.11.2017 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1 Tarkastuslautakunta 03.05.2017 AIKA 03.05.2017 klo 18:00-20:12 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1 Tarkastuslautakunta 27.04.2017 AIKA 27.04.2017 klo 18:30-21:05 PAIKKA Yleishallinnon kahvihuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 40 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 2.5.2017 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/ Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2016 50 Vapaa-aikalautakunta Aika 17.11.2016 klo 17:00-18:50 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone K1-2 Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 27 Tutustuminen Ulvilan liikuntapalveluihin

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 10.2.2015 klo 15:00 16:46 Paikka Ulvilan kaupungintalo, kokoustila K1-K2 Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 5 6 7 Teknisen toimen taloudellisten

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 6.6.2017 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.11.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdäkuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta perusteet eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 Tarkastuslautakunta 12.11.2013 AIKA 12.11.2013 klo 16:30-19:42 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 100 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 1/2017 1

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 1/2017 1 Rautavaaran kunta Pöytäkirja 1/2017 1 13.01.2017 Aika 13.01.2017 klo 14:00 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 Kokousaika 09.11.2010 klo 19.00 19.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007 Päivämäärä Perusturvalautakunta 27.9.2007 KOKOUSAIKA Tiistai 2.10.2007 klo 18.00 21.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 123 Kokouksen

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1. Tarkastuslautakunta AIKA 28.10.2014 klo 17:15-19:10

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1. Tarkastuslautakunta AIKA 28.10.2014 klo 17:15-19:10 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1 Tarkastuslautakunta AIKA 28.10.2014 klo 17:15-19:10 PAIKKA Lautakuntien kokoushuone, Hallituskatu 4 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 41 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017 1 Henkilöstöjaosto 16.05.2017 AIKA 16.05.2017 klo 12:00-13:42 PAIKKA Villa Hakkari KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 32 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 33 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 16.2.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 17.5.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 1.3.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 3.3.2015 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 3/2014 Kokousaika 9.4.2014 klo 18.30 20.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus. Valitusoikeus ja valitusperusteet

VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus. Valitusoikeus ja valitusperusteet VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus Valitusoikeus ja valitusperusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 3.6.2014 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Nousiainen Matti jäsen. kunnanhall.edustaja, poissa

Nousiainen Matti jäsen. kunnanhall.edustaja, poissa PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 221 Tekninen lautakunta KOKOUSTIEDOT Aika ke 12.08.2015 klo 16:30-17:15 Paikka Kunnantalo, teknisen kokoustila OSALLISTUJAT Läsnä Helaakoski Matti puheenjohtaja Lintunen

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Lisätiedot

Ruoveden kunta Pöytäkirja 8/2017 1

Ruoveden kunta Pöytäkirja 8/2017 1 Ruoveden kunta Pöytäkirja 8/2017 1 Tarkastuslautakunta Aika 30.10.2017 16:00-17:30 Paikka Ruoveden kunnantalon valtuustosali Käsitellyt asiat Liitteet Otsikko Sivu 56 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

1. Päätös on lähetetty asianosaiselle kirjeitse ja annettu postin kuljetettavaksi

1. Päätös on lähetetty asianosaiselle kirjeitse ja annettu postin kuljetettavaksi VALITUSOSOITUS Kunnanvaltuuston pöytäkirjan pykälien 99, 100, 102, 103, 105, 106, 107 kohdalla tehdyistä päätöksistä saa tehdä kirjallisen kunnallisvalituksen sillä perusteella, että päätös on syntynyt

Lisätiedot

Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN 109 70 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN 109 70 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2013 107 Tarkastuslautakunta AIKA 14.05.2013 klo 08:00-12:00 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 58. Rakennuslautakunta 06.05.2015. Aika 06.05.2015 klo 16:00-16:15. Käsitellyt asiat

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 58. Rakennuslautakunta 06.05.2015. Aika 06.05.2015 klo 16:00-16:15. Käsitellyt asiat Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 58 Rakennuslautakunta 06.05.2015 Aika 06.05.2015 klo 16:00-16:15 Paikka Kuntala Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 31 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 61 32 Pöytäkirjan

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 21.01.2016 Aika 21.01.2016 klo 18:00-20:45 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

1. Päätös on lähetetty asianosaiselle kirjeitse ja annettu postin kuljetettavaksi

1. Päätös on lähetetty asianosaiselle kirjeitse ja annettu postin kuljetettavaksi VALITUSOSOITUS Kunnanvaltuuston pöytäkirjan pykälien 83, 85-92 kohdalla tehdyistä päätöksistä saa tehdä kirjallisen kunnallisvalituksen sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjes

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta Kokousaika Keskiviikko 28.9.2016 klo 17.00 17.57 Kokouspaikka Kuntala, kakkossali Asiat sivu nro 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle 2017... 77

Lisätiedot

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013 Kokousaika 22.5.2013 klo 17.00 17.18 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Sivu 14 Rakennuslupa, Karhu Marju ja Asmo Rakennuslupa, Valliseppä Ilmoitusasiat 28

Sivu 14 Rakennuslupa, Karhu Marju ja Asmo Rakennuslupa, Valliseppä Ilmoitusasiat 28 LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 24 Ympäristölautakunta Aika Torstai 06.04.2017 klo 18:00-18:30 Paikka Kunnantalo, kokoushuone Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarja Kyllönen ja Pekka Sinkkonen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarja Kyllönen ja Pekka Sinkkonen. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 31 Vapaa-aikalautakunta Aika 26.05.2016 klo 18:16-18:45 Paikka Kunnantalo, alakerran kokoushuone Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 6/2017 1

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 6/2017 1 Rautavaaran kunta Pöytäkirja 6/2017 1 10.04.2017 Aika 10.04.2017 klo 09:00-09:20 Paikka Valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 32 Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 33 Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/ Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/ Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2017 8 Tarkastuslautakunta Kokousaika 02.05.2017 klo 14:00-17:15 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

PELLON KUNTA 1/2018 Tarkastuslautakunta AIKA Tiistai klo Pellon kunnanvirasto, valtuustosali TARKASTUSLAUTA- KUNTA

PELLON KUNTA 1/2018 Tarkastuslautakunta AIKA Tiistai klo Pellon kunnanvirasto, valtuustosali TARKASTUSLAUTA- KUNTA AIKA Tiistai klo 9.00 PAIKKA Pellon kunnanvirasto, valtuustosali TARKASTUSLAUTA- KUNTA MUUT OSALLISTUJAT Yliviivattu=pois Varsinainen jäsen Jari Vanha pj. Johannes Juuso vpj. Marja-Leena Kyrö Janne Ranta

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Ympäristölautakunta 06.02.2014 AIKA 06.02.2014 klo 16:00-17:10 PAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 Kokousaika 16.03.2010 klo 18.00 19.01 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Mervi Niemelä. Jouko Savikoski, Marko Törmälehto. Mirva Möttönen, puheenjohtaja Marika Niittykoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Mervi Niemelä. Jouko Savikoski, Marko Törmälehto. Mirva Möttönen, puheenjohtaja Marika Niittykoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 3/2011 19 KOKOUSAIKA Keskiviikko 22.6.2011 klo 14-14.25 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/2013 48. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/2013 48. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/2013 48 Maaseutuelinkeinolautakunta Kokousaika 18.12.2013 klo 13:00-13:20 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/ Tarkastuslautakunnan kokoushuone, Torikatu 17, 3. kerros, Joensuu

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/ Tarkastuslautakunnan kokoushuone, Torikatu 17, 3. kerros, Joensuu JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 Aika 16.06.2015 klo 16:00-19:20 Paikka Tarkastuslautakunnan kokoushuone, Torikatu 17, 3. kerros, Joensuu Käsitellyt asiat Sivu 50 Kokouksen

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008 Päivämäärä Perusturvalautakunta 27.2.2008 KOKOUSAIKA Tiistai 4.3.2008 klo 18.00 21.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 27 Kokouksen

Lisätiedot

Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 4/2015 35

Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 4/2015 35 Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 4/2015 35 Lupa- ja toimitusjaosto Aika Paikka 28.05.2015 klo 18:00-18:30 Kunnanhallituksen kokoushuonen Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin lailliseksi

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2018 1

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2018 1 PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2018 1 Tarkastuslautakunta 15.01.2018 AIKA 15.01.2018 klo 12:00-15:00 PAIKKA Sodankyläntie 1 A KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Suoritemaksu on 85 (lasku suoritemaksusta postitetaan myöhemmin).

Suoritemaksu on 85 (lasku suoritemaksusta postitetaan myöhemmin). Kangasniemi Ote pöytäkirjasta 9/2015 1 (5) 84 Poikkeamishakemus / Luusniemi, Vääräsaari 2:59 / Siirtopäätös KNGDno-2015-514 Valmistelija / lisätiedot: Hannu Manninen hannu.manninen@kangasniemi.fi Liitteet

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18 Maaseutulautakunta 15.05.2009 AIKA 15.05.2009 klo 11:00-12:40 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 21 Elinkeinotoimikunta 27.11.2017 AIKA 17:00-19:30 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 23 12 ELINKEINOTOIMEN NEUVONTAPALVELUJA

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2014 16

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2014 16 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2014 16 Asukaslautakunta Kortesjärvi 27.08.2014 AIKA 27.08.2014 klo 18:00-19:05 PAIKKA Kortesjärven palvelutoimisto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 8 Kortesjärven asukaslautakunnan

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 1 Aika: 26.02.2014 klo 16:30-19:40 Paikka: Terveysasema LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 5 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 6 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

Lisätiedot

Perjantai 04.09.2015 klo 09.00-9.14

Perjantai 04.09.2015 klo 09.00-9.14 PÖYTÄKIRJA 1 Kokousaika Kokouspaikka Perjantai klo 09.00-9.14 Puhelinkokous Läsnä Jäsen Uusitalo Merja, puheenjohtaja Keltto Pekka, varapj. Huhtamäki-Kuoppala Minna Kankaanpää Mauri Kuivila Leena Mäkinen

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Ympäristölautakunnan päätöksiin 6, 9 tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisuvaa ti muk sen. Pää tök seen ei saa ha kea muutosta valittamalla

Lisätiedot

Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). VALITUSOSOITUS,

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116. Tarkastuslautakunta1. AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116. Tarkastuslautakunta1. AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116 Tarkastuslautakunta1 AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 75 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 OSA-AIKA ELÄKE (LIITE 1) 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 OSA-AIKA ELÄKE (LIITE 1) 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 Kokousaika 28.05.20130 klo 18.00 18.50 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Asialista/ Pöytäkirja. Kaupunginhallituksen kokoushuone. Pykälä Asia Sivu. 22 SOTE-valmistelun kansallinen tilanne 4

Asialista/ Pöytäkirja. Kaupunginhallituksen kokoushuone. Pykälä Asia Sivu. 22 SOTE-valmistelun kansallinen tilanne 4 Asialista/ Pöytäkirja Nro 5/2015 1 Kokoustiedot Kokousaika kello 12.35 13.30 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Asia 21 Kokouksen avaus 3 22 SOTE-valmistelun kansallinen

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2017 1 Henkilöstö- ja työllisyysjaosto Aika 12.04.2017 klo 18:00-19:25 Paikka Henkilöstöjohtajan työhuone, Rantakatu 20, Joensuu Käsitellyt asiat Sivu 17 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Aika ja paikka: Kaupungintalo, Ohjaamo klo

Aika ja paikka: Kaupungintalo, Ohjaamo klo 1 PARAISTEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/15 Tarkastuslautakunta 2013 2016 Aika ja paikka: Kaupungintalo, Ohjaamo 27.10.2015 klo 17.30 20.25 Läsnä: Varsinaiset jäsenet: Ted Bergman (puheenjohtaja) Tommy Nymalm

Lisätiedot

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 58 Tarkastuslautakunta AIKA 19.03.2013 klo 08:00-14:10 PAIKKA Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 38 KOKOUKSEN

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/ Sivu. 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat 4

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/ Sivu. 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat 4 OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 11.05.2016 klo16:30-19:43 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 34

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 28.09.2016 klo 14:00-17:35 Paikka Keskuspaloasema, Satakunnankatu 3, Pori ja Kokoushuone K1-K2, Ulvilan kaupungintalo Käsitellyt asiat Pykälä

Lisätiedot

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs)

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs) Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/2017 1 (9) Tarkastuslautakunta Kokoustiedot Aika tiistai klo 10:00-15:45 Paikka Läsnä Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1.

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59

VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59 VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59 Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

Mervi Niemelä, Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto. Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Mervi Niemelä, Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto. Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 4/2010 16 KOKOUSAIKA Keskiviikko 9.6.2010 klo 14-14.25 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

Mervi Niemelä. Marika Niittykoski, Jouko Savikoski, Marko Törmälehto, LAILLISUUS JA Vapaa-aikatoiminnan lautakunta totesi kokouksen laillisesti

Mervi Niemelä. Marika Niittykoski, Jouko Savikoski, Marko Törmälehto, LAILLISUUS JA Vapaa-aikatoiminnan lautakunta totesi kokouksen laillisesti HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 5/2009 32 KOKOUSAIKA Tiistai 27.10. 2009 klo 14-14.20 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010. Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010. Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 Kokousaika 3.11.2010 klo 18.10-21.15 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/ PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2016 172 Tekninen lautakunta 19.12.2016 AIKA 19.12.2016 klo 17:10-17:40 PAIKKA Pyhätunturin palo- ja pelastusasema KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 91 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/ Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/2016 63 26.05.2016 Aika 26.05.2016 klo 18:30-20:17 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 38 Kokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen 65 39 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Perusturvalautakunnan päätöksiin 65 tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisuvaa ti muk sen. Pää tök seen ei saa ha kea muutosta valittamalla

Lisätiedot

LIEKSAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Otsikko Sivu. 25 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastaminen 4

LIEKSAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Otsikko Sivu. 25 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastaminen 4 LIEKSAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2017 1 Tarkastuslautakunta AIKA 20.04.2017 klo 09:00-14:30 PAIKKA Kaupungintalo, Pielisentie 3 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 25 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30 Tarkastuslautakunta 2013 2016 Aika 15.04.2015 klo 12:00-15:30 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot