PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ Ympäristölautakunta LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2009 282. Ympäristölautakunta 15.10.2009 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA"

Transkriptio

1 PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ Ympäristölautakunta LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Sivu 130 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA ASEMAKAAVAN LAATIMINEN KAIRONIEMEN ALUEELLE OIKEUSVAIKUTTEISEN OSAYLEISKAAVAN LAATIMINEN PARKANON UUDEN ASEMAN JA KAIDATVEDET- JÄRVEN VÄLISELLE ALUEELLE TONTINVARAUKSEN RAUKEAMINEN, PAHKALA MAA-AINESTEN LÄJITYS YM. PARKANON KAUPUNGIN PARKANONKYLÄSSÄ 136 MAANVUOKRASOPIMUS, PARKANON KAUPUNKI / PARKA- NON KONE JA METALLI OY 137 TEKNISEN JOHTAJAN VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET YMPÄ- RISTÖLAUTAKUNNAN ALAISISSA ASIOISSA SAAPUNEET PÄÄTÖKSET TIEDOKSI MARTTA SUOMILAMMIN POIKKEAMISHAKEMUS PAR- KANONKYLÄÄN TILALLE KALLIORANTA RN:O 7:86 309

2 PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ Ympäristölautakunta AIKA klo 17:30-19:00 PAIKKA kaupungintalo, kokoushuone 7., 3. kerros Nimi Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Lempinen Reijo puheenjohtaja Myllymäki Klaus varapuheenjohtaja Mattila Mirja jäsen Mustasaari Jaana jäsen Papunen Sampo jäsen Vahosalmi Elisa jäsen Valli Hannu jäsen Viitanen Riku jäsen Raittila Mika varajäsen MUU Kyösti Jarmo esittelijä, tj. Torniainen Saija pöytäkirjanpitäjä Järvinen Niina asiantuntija POISSA Koskiniemi Johanna jäsen Vesanto Aleksi jäsen Ristamäki Tapio kh:n edustaja Koho Maiju esittelijä, yss. ALLEKIRJOITUKSET Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä Reijo Lempinen Saija Torniainen KÄSITELLYT ASIAT :t PÖYTÄKIRJAN TAR KAS- TUS Mittaus- ja kaavoitustoimistossa PÖYTÄKIRJA YLEI- SESTI NÄHTÄVÄNÄ Hannu Valli Parkanon kaupunginvirastossa Saija Torniainen, pöytäkirjanpitäjä Mika Raittila

3 PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ Ympäristölautakunta KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN YLK 130 Puheenjohtaja avaa kokouksen ja toteaa kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Puheenjohtaja avasi kokouksen ja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4 PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ Ympäristölautakunta PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA YLK 131 Tämän pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan kaksi ympäristölautakunnan jäsentä, jotka tarkastavat pöytäkirjan kolmantena työpäivänä kokouksen jälkeen eli tiistaina Pöytäkirjan tarkastusvuorossa ovat Valli Hannu ja Ve santo Aleksi. Pöy täkirjan tarkastajiksi valittiin Hannu Valli ja Mika Raittila.

5 PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ Ympäristölautakunta Kaupunginhallitus Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta ASEMAKAAVAN LAATIMINEN KAIRONIEMEN ALUEELLE 1633/51/512/2008 YLK Parkanon kaupungilla on jatkuvasti kysyntää hyvistä omakotitonteista. Kau pun gin kannalta hyvä kohde on Kaironiemen alue, mikä on kaupungin omis tuk sessa ja rajoittuu Kairolampeen. Aluetta on ryhdytty kaavoittamaan mm. sairaalatoimintaa varten vuonna 2002 edeten vuonna 2004 ehdotusvaiheeseen. Sairaalahanke ei kui tenkaan to teu tu nut, jo ten alu eelle on nyt mahdollista laatia uu si ase ma kaava asuin ra ken tamis ta varten. Kartta kaavoitettavasta alueesta on liitteenä B-50. Alueelta on aikaisemman asemakaavoituksen yhteydessä laadittu - argeologinen tutkimus - luontoselvitys (sis. täydennetyn luontoselvityksen ja liito-oravaselvityksen) - maisemaselvityksiä 2 kpl - virkistysalue verkosto selvitys Valmistelija: tekninen johtaja Jarmo Kyösti. Ympäristölautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että liitteen B-50 mukai selle alueelle ryhdyttäisiin laatimaan asemakaavaa. KHALL Kartta kaavoitettavasta alueesta on liitteenä B 41 Kaup.johtajan ehdotus: Kaupunginhallitus päättää, että liitteenä olevaan karttaan merkitylle alueel-

6 PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ le ryhdytään laatimaan asemakaavaa. YLK Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on liitteenä B- 75. Ympäristölautakunta hyväksyy osallistumis- ja arviointisuun nitelman ja asettaa sen nähtäville 30 vrk:n ajaksi. Merkitään, että jäsen Perttu Kovesjärvi saapui tämän pykälän käsittelyn aikana kello 17:50. YLK Viranomaisten kanssa käytiin työneuvottelu Käydyssä työneuvottelussa pidettiin hyvänä, että OAS ja luonnos asetetaan yhtä aikaa nähtäville. Neuvottelun poh jal ta täy den netty osal lis tu mis- ja ar vioin ti suun ni telma on liitteenä B- 92. Kaavaluonnos esitellään kokouksessa. Ympäristölautakunta hyväksyy osallistumis- ja arviointisuunnitelman sekä kaavaluonnoksen vaihtoehdon A siten tarkennettuna, että rannan puolelle tulee 6-7 tonttia, ja aset taa ne vi ral li sesti näh tä ville 30 vrk:n ajak si. Lausunnot pyydetään seuraavilta viranomaisilta ja yrityksilta, yhteisöiltä, yhdistyksiltä ja järjestöiltä: - Pirkanmaan ympäristökeskus - Pirkanmaan liitto - Pirkanmaan maakuntamuseo - Tiehallinto / Hämeen tiepiiri - Museovirasto - Metsäntutkimuslaitos - rakennuslautakunta - tekninen lautakunta - perusturvalautakunta - Aluepelastuslaitos - Kairokosken alueen kyläseura ry.

7 PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ YLK Ennen nähtäville asettamista päätettiin selvittää Metsäntutkimuslaitoksen tarpeet kaavan suhteen. Metsäntutkimuslaitos on ilmoittanut halukkuutensa tulla mukaan kaavaan. Kaavaluonnosta on muu tettu Metsäntutkimuslaitoksen esittämällä tavalla. Liitteenä nro 10 / Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nro 11 / Muutettu kaavaluonnos Selostus on esillä kokouksessa. Ympäristölautakunta hyväksyy osallistumis- ja arviointisuunnitelman sekä kaavaluonnoksen, ja aset taa ne vi ral li sesti näh tä ville 30 vrk:n ajak si. Lausunnot pyydetään seuraavilta viranomaisilta ja yrityksilta, yhteisöiltä, yhdistyksiltä ja järjestöiltä: - Pirkanmaan ympäristökeskus - Pirkanmaan liitto - Pirkanmaan maakuntamuseo - Tiehallinto / Hämeen tiepiiri - rakennuslautakunta - tekninen lautakunta - perusturvalautakunta - Aluepelastuslaitos - Kairokosken alueen kyläseura ry. YLK Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä kaavaluonnos ovat olleet virallisesti nähtävillä välisen ajan. Lausunnot on pyydetty Pirkanmaan ympäristökeskukselta, Pirkanmaan liitolta, Pirkanmaan maakuntamuseolta, Tiehallinnolta/Hämeen tiepiiriltä, rakennus-, perusturva- ja tekniseltä lautakunnalta, aluepelastuslaitokselta sekä kairokosken alueen kyläseura ry:ltä. Yhteenveto saapuneista lausunnoista: - Pirkanmaan Liitto on ilmoittanut, että se ei anna lausuntoa ko. kaavaluonnoksesta - Hämeen tiepiirillä ei ole huomautettavaa kaavaluonnoksesta ja OAS:sta - Pirkanmaan Maakuntamuseo on lausunnossaa esittänyt, että kaava-aineistoa tulee täydentää rakennetun ympäristön nykytilan kuvauksella erityisesti metsäntutkimuslaitoksen osuudelta. Lisäksi maakuntamuseo ilmoittaa, että se tulee tekemään kevään aikana maastokatselmuksen kaava-alueen länsiosaan, arkeologisen täydennysinventoinnin ja myös raken-

8 PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ netun kulttuuriympäristön selvitystarpeen arvioimiseksi. Museo tulee informoimaan Parkanon kaupunkia katselmuksen tuloksesta, joka tulee ottaa huomioon kaavahankkeen jatkotyössä. - Tampereen Aluepelastuslaitos ilmoittaa, että sillä ei ole huomautettavaa kaavaluonnoksen suhteen. Alueen kunnallistekniikan suunnittelun osalta tulee huomioida sammutusveden saatavuus ( max 250 metriä kohteesta ). - Rakennuslautakunnan lausunnossa esitetään korttelin AO-12 rakennusoikeutta rajoitettavaksi autosuoja/varaston osalta enintään 60 m2:ksi ja erillisen saunarakennuksen pinta-alaksi 20 m2, samoin saunarakennusten paikka tulisi merkitä ohjeellisesti kaavaan. - Teknisen lautakunnan lausunnossa halutaan kiinnittää huomiota kunnallistekniikan rakentamisen vaatimaan tilavaraukseen koskien MY-2 aluetta ja VL/s aluetta. Alustavien laskelmien mukaan alueen kunnallis tekniikka maksaa n euroa tonttia kohti. - Pirkanmaan Ympäristökeskus antaa lausuntonsa kokoukseen mennessä. Vastine saapuneisiin lausuntoihin - Saapuneissa lausunnoissa mainitut asiat tullaan kaikki huomioimaan kaavaehdotusta valmisteltaessa. Kaavatyön jatkon kannalta on tärkeää selvittää tonttien haluttavuus ennen kaavaehdotuksen tekemistä mahdollisten muutostarpeiden selvittämiseksi. Keskitetty varausaika voidaan toteuttaa sen jälkeen kun valtuusto on hyväksynyt tonttien hinnoittelun ja myyntiehdot. Hinnoittelu tulee perustumaan alueen kunnallistekniikan rakentamiseenn ja myyntiehdoissa huomioi daan lapsiperheet ( alennus 25% ) ja nuoret ensirakentajat ( alen nus 15% ). Alustava hintataulukko jaetaan kokouksessa. Valtuuston tulee li säksi va ra ta mää rä ra ha kunnallistekniikan rakentamiseen tämän vuoden puolel le ( ) ja ensi vuodelle loppumääräraha ( ). Va raukset tul laan hy väk sy mään eh dol li si na kun nes kaa va on lo pul li sesti hy väksyt ty. Ympäristölautakunta päättää hyväksyä kaavaluonnoksen huomioituna estetyillä muutostarpeilla. Edelleen lautakunta esittää kaup. hallitukselle ja valtuustolle määrärahavarauksia kunnallistekniikan rakentamiseen yllä olevan mu kai sesti se kä tont tien hin noit te lun ja myynti eh to jen hy väk sy mis tä kaa va luon noksen pohjalta. Liitteenä nro 28 / Pirkanmaan ympäristökeskuksen ja perusturvalautakunnan lausunnot ja tonttien alustava hintataulukko. Kaavaluonnosta muutetaan Pirkanmaan ympäristökeskuksen lausunnon pohjalta jättämällä lausunnossa esitetyt tontit kaavasta pois. Korttelin 2052 tonttia 2 suurennetaan n. 500 m2:llä ja hinnaksi esitetään Perusturvalautakunnalla ei ollut huomautettavaa. Uusi ehdotus: Ympäristölautakunta päättää hyväksyä kaavaluonnoksen huomioimalla esitettyjä muutostarpeita ja poistamalla luon noksesta korttelin 2039 tontin

9 PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ ja kort te lin 2052 ton tin 1. Kort te lin 2052 tonttia 2 suurennetaan n. 500 m2:llä.kaa va ehdotus käsi tel lään lautakunnassa ennen nähtäville asettamista. Edel leen lau ta kun ta esit tää kaup. hal li tuk selle ja val tuus tolle mää rära hava rauk sia kun nallis tek nii kan rakenta mi seen yllä ole van mu kai sesti sekä tont tien hin noit te lun ja myynti eh to jen hy väk sy mis tä kaa va luon noksen pohjalta siten muutettuna, että korttelin 2052 tontti 1 poistetaan myyntiluettelosta ja tonttia 2 kasvatetaan n. 500 m2:llä ja hinnaksi hyväksytään Merkitään, että Niina Järvinen poistui tämän pykälän käsittelyn jälkeen kello 18:15. KHALL Oheisaineistona tonttien alusta va hinnoittelutaulukko. Kaup.johtajan ehdotus: Kaupunginhallitus esittää valtuustolle, että se 1. hyväksyy Kaironiemen alueen tonttien hinnoittelun ja myyntiehdot oheisen hinnoittelutaulukon mukaisesti; 2. hyväksyy vuoden 2009 talousarvion investointiosan kohtaan "kiinteät rakenteet ja laitteet" euron määrärahan kunnallistekniikan rakentamiseksi Kaironiemen alueelle, loppumääräraha käsitellään vuoden 2010 talousarvion yhteydessä. KVALT Liitteenä nro 10 / Tonttien hinnoittelutaulukko Oheisaineistona kaavaluonnos ja ympä ris tö kes kuk sen lausunto. Kaupunginhallituksen ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. YLK Kaavaluonnosta on täydennetty huomioiden luonnosvaiheen lausunnot, uusi liito-oravakartoitus, pohjakartan täydennys ja kunnallistekniikan suunnitelma. Liitteenä nro 35 / Esitys kaavaehdotukseksi Selostus on esillä kokouksessa.

10 PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ Ympäristölautakunta päättää hyväksyä korjatun luonnoksen asemakaavaehdotukseksi ja asettaa sen julkisesti nähtäville 30 vrk:n ajaksi. Lausunnot pyydetään Pirkanmaan ympäristökeskukselta, Pirkanmaan liitolta, Pirkanmaan maakuntamuseolta, rakennus-, perusturva- ja tekniseltä lautakunnalta sekä Kairokosken alueen kyläseura ry:ltä. YLK Kaavaehdotus on ollut julkisesti nähtävillä välisen ajan. Lausunnot on pyydetty Pirkanmaan ympäristökeskukselta, Pirkanmaan liitolta, Pirkanmaan maakuntamuseolta, rakennus-, perusturva- ja tekniseltä lautakunnalta sekä Kairokosken alueen kyläseura ry:ltä. Viranomaisneuvottelu käydään Koska nähtävillä olo päättyy vasta esityslistan lähettämisen jälkeen ja viranomaisneuvottelu käydään , esi tel lään saapuneet lau sun not, muis tu tuk set se kä kaa van laa ti jan vas ti ne-esi tyk set ko kouk ses sa. Annetaan kokouksessa. Jätettiin pöydälle. YLK 132 Kaavaehdotus on ollut julkisesti nähtävillä välisen ajan. Lausunnot on pyydetty Pirkanmaan ympäristökeskukselta, Pirkanmaan liitolta, Pirkanmaan maakuntamuseolta, rakennus-, perusturva- ja tekniseltä lautakunnalta sekä Kairokosken alueen kyläseura ry:ltä. Pirkanmaan liiton, maakuntamuseon ja ympäristökeskuksen lausunnot puuttuvat. Tästä syystä saapuneet lausunnot, muistutukset sekä kaavan laatijan vastine-esitykset esitellään kokouksessa. Liitteenä nro 39 / Tähän mennessä saapuneiden lausuntojen, muistutusten, viranomais ten työneuvottelun sekä tontin varanneiden kes ken käytyjen neuvottelujen pe rusteella taydennetty kaavaehdotuskartta. Ympäristölautakunta hyväksyy asemakaavaehdotuksen siten muutettuna, että korttelin 2053 tonttien 1-2 rakennuksien etäisyydet rantaan siir re tään 40 m:stä 35:n met riin ku ten muillakin tonteilla on, ja esit tää kau pun gin hallituk selle ja edel leen val tuus tol le Kai ro nie men alu een asema kaavan hy väksy mistä. Merkitään, että asiantuntija Niina Järvinen poistui tämän pykälän käsittelyn

11 PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ jälkeen kello 18:10.

12 PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ Ympäristölautakunta Kaupunginhallitus Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta OIKEUSVAIKUTTEISEN OSAYLEISKAAVAN LAATIMINEN PARKANON UUDEN ASEMAN JA KAI- DATVEDET- JÄRVEN VÄLISELLE ALUEELLE 1588/51/511/2008 YLK Kehitys-Parkki Oy on saanut Pirkanmaan TE-keskukselta myönteisen rahoituspäätöksen Parkanon asemanseudun kehittämisen esiselvityshankkeelle. Hankkeen tavoitteena on selvittää Parkanon asemanseudulle yritystoimintaa ja asumista tukevien liikenne- ja infrastruktuurihankkeiden toteuttamismahdollisuudet. Tavoitteena on saada asemanseudusta houkutteleva toimintaympäristö niin yritysten kuin asumisen sijoittumiseksi. Suunnittelussa on tarkoitus huomioida myös alueiden virkistyskäyttö ja luontoarvot. Hanke on toteutettava välisenä aikana. Kehitys-Parkki Oy esittää saapuneella kirjeellään Parkanon kaupungin ympäristölautakunnalle, että ko. alueen kaavoittamisen suunnittelu ja oikeusvaikutteisen osayleiskaavan laatiminen aloitetaan mahdollisimman pikaisesti. Kirje ja kartta kaavoitettavasta alueesta on liitteenä B-36. Valmistelija: tekninen johtaja Jarmo Kyösti. Ympäristölautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että liitteen B-36 mukai selle Parkanon uu den aseman ja Kaidatvedet- järven väliselle alueelle ryh dytään laati maan oi keus vaikut teista osayleiskaavaa. KHALL Kartta kaavoitettavasta alueesta sekä otteet maakuntakaavasta, Parkanon keskustan osayleiskaa vasta, rantaosayleiskaavasta ja Natura-alueesta ovat liitteenä B 36. Kaup.johtajan ehdotus: Kaupunginhallitus päättää, että liitteenä olevaan karttaan merkitylle Parkanon uuden aseman ja Kaidatvedet-järven väliselle alueelle ryhdy tään laa ti-

13 PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ maan oikeusvaikutteista osayleiskaavaa. YLK Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on liitteenä B-72. Ympäristölautakunta hyväksyy osallistumis- ja arviointisuunnitelman ja asettaa sen nähtäville vähintään 14 vrk:n ajaksi. YLK Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut julkisesti nähtävillä välisen ajan. Nähtävilläoloaikana on saapunut 1 lausunto ja 1 muistutus. Liitteenä nro 8 / Saapunut lausunto ja muistutus nro 9 / Kaavaluonnosvaihtoehdot ja -määräykset Kaavan laatijan vastine saapuneeseen lausuntoon ja mielipiteeseen esitellään kokouksessa. Kaavan laatijan AIRIX Ympäristön edustaja on kokoukses sa esit te le mässä kaavaluonnosta. Liitteenä nro 21 / Kaavan laatijan vastine saapuneeseen lausuntoon ja mielipiteeseen. Ympäristölautakunta hyväksyy kaavaluonnokset ja asettaa ne virallisesti näh täville 30 vrk:n ajaksi. Lausunnot pyydetään Pirkanmaan liitolta, Pirkanmaan ympäristökeskukselta, Pirkanmaan maakuntamuseolta, Tampereen aluepelastuslaitokselta, Tiehallinnolta, Ratahallintokeskukselta, Puolustusvoimat/Parkanon varikolta, rakennus-, perusturva- ja tekniseltä lautakunnalta. Merkitään, että AIRIX Ympäristön edustaja Esko Hyytinen poistui tämän py kä län kä sit te lyn jäl keen kel lo 18:25. Merkitään, että Niina Järvinen saapui tämän pykälän käsittelyn jälkeen kello 18:25.

14 PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ KHALL Kaavaluonnokset (vaihtoehdot 1 ja 2) ovat oheisaineistona. Maanantaina klo 16 kaavan laatija esittelee valtuustosalissa kaavaluonnosta. Kaup.johtajan ehdotus: Kaupunginhallitus käy keskustelua kaavaluonnoksesta ja antaa siitä tarvittaessa lausuntonsa. Kaupunginhallitus kävi kaavaluonnoksesta yleiskeskustelua. KHALL Kaavaluonnokset (vaihtoehdot 1 ja 2) ovat oheisaineistona. Kaup.johtajan ehdotus: Kaupunginhallitus toteaa, että osayleiskaavassa tulisi asumisvaihtoehto säilyttää ja kaavoitusprosessin aikana tulisi tutkia myös asumis vaih to ehdon laajentamismahdollisuus. YLK Kaavaluonnokset ovat olleet virallisesti nähtävänä välisen ajan. Lausunnot on pyydetty Pirkanmaan liitolta, Pirkanmaan ympäristökeskukselta, Pirkanmaan maakuntamuseolta, Tampereen aluepelastuslaitokselta, Tiehallinnolta, Ratahallintokeskukselta, Puolustusvoimat / Parkanon varikolta, rakennus-, perusturva- ja tekniseltä lautakunnalta. Nähtävillä oloaikana on järjestetty yleisötilaisuuksia sekä luottamushenkilöille että kaikille kaavan vaikutuspiirissä oleville. maaperän rakennettavuusselvitys on myös valmistunut huhtikuun vaihteessa. Lausunnot on saatu Ratahallintokeskukselta, Tiehallinnolta, VR-Yhtymältä, Tampereen aluepelastuslaitokselta, Pirkanmaan Maakuntamuseolta, Puolustusvoimien Räjähdelaitokselta, Tekniseltä lautakunnalta ja lähialueen maanomistajilta ( 3 lausuntoa ). Liitteenä nro 27 / Saapuneet lausunnot Pirkanmaan Liiton ja Ympäristökeskuksen lausunnot esitellään kokouksessa samoin kaavan laatijan vastine esitettyihin lausuntoihin. Ympäristölautakunta päättää hyväksyä Asemanseudun osayleiskaavan

15 PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ kaavaluonnoksen vaihtoehdon 1 mu kai sesti si ten tar kennettuna, että asumis ta oli si osit tain koko Ra ta paanan tien var rel la. Teollisuusalueen laajuutta tulee myös pienentää Puukyllästämön eteläpuolelta uuteen tievaraukseen rajoittuvaksi. Kaavaehdotuksessa tu lee li säk si huo mioida saa puneissa lau sun nois sa olevat asiat mah dolli suuk sien mu kaan. Lauta kunta asettaa kaa va ehdo tuk sen nähtävil le sen valmistuttua. Liitteenä nro 29 / Pirkanmaan liiton sekä perus turvalautakunnan lau sun not Jätettiin pöydälle. YLK 133 Kaavaluonnokset ovat olleet virallisesti nähtävänä välisen ajan. Lausunnot on pyydetty Pirkanmaan liitolta, Pirkanmaan ympäristökeskukselta, Pirkanmaan maakuntamuseolta, Tampereen aluepelastuslaitokselta, Tiehallinnolta, Ratahallintokeskukselta, Puolustusvoimat / Parkanon varikolta, rakennus-, perusturva- ja tekniseltä lautakunnalta. Nähtävillä oloaikana on järjestetty yleisötilaisuuksia sekä luottamushenkilöille että kaikille kaavan vaikutuspiirissä oleville. Maaperän rakennettavuusselvitys on myös valmistunut huhtikuun vaihteessa. Lausunnot on saatu Ratahallintokeskukselta, Tiehallinnolta, VR-Yhtymältä, Tampereen aluepelastuslaitokselta, Pirkanmaan Maakuntamuseolta, Puolustusvoimien Räjähdelaitokselta, tekniseltä- ja rakennuslautakunnalta, Pir kan maan lii tolta, Pirkanmaan ympäristökeskukselta, perusturvalautakun nalta ja lä hi alu een maan omis ta jil ta (3 muis tu tus ta). Liitteenä nro 40 / Yhteenveto saapuneista lausunnoista ja muistutuksista sekä kaavan laati jan vastine-esitykset esitet tyihin lausuntoihin ja muistutuksiin. Liitteenä nro 41 / Kaavaehdotus ja -määräykset Ympäristölautakunta päättää hyväksyä Asemanseudun osayleiskaavan kaavaluonnoksen vaihtoehdon 1 mu kai sesti siten tar ken nettu na, et tä asumis ta ( osittain maankäytön reservialueena ) olisi koko Ra ta paanan tien var rel la. Teol li suus alu een laa juut ta tulee myös pienentää Puu kyllästä mön ete lä puo lelta uu teen tieva rauk seen rajoittuvaksi. Kaavaehdo tuksessa tu lee li säk si huo mioida saa pu neissa lau sun nois sa olevat asiat mah dolli suuk sien mu kaan. Kaavan laatijalta tulleessa kaavaehdotuksessa on huomioitu kaavaluonnoksen vaihtoehto 1:ssä tarkennetut asiat sekä lausunnoissa vaadittuja asioita lukuunottamatta teollisuusalueen pienentämistä puukyllästämön eteläpuolella. Kaavaehdotukseen on lisätty yhdyskuntateknisen huollon alue vesihuollon tulevia tarpeita varten.

16 PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ Ympäristölautakunta hyväksyy osaltaan kaavaehdotuksen ja asettaa sen julkisesti nähtäville 30 vrk:n ajaksi. Lausunnot pyydetään Pirkanmaan liitolta, Pirkanmaan ympäristökeskukselta, Pir kanmaan maakuntamuseolta, VR- yhtymältä, Tampereen aluepelas tus lai tok sel ta, Tie hallinnolta, Ratahallintokeskukselta, Puolustusvoimien Rä jäh de lai tok selta sekä rakennus-, perusturva- ja tekniseltä lautakunnalta.

17 PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta TONTINVARAUKSEN RAUKEAMINEN, PAHKALA /52/525/2009 YLK Toivo Waltari on vastaanotetulla varauslomakkeella varannut ton tin Tontti sijaitsee Pahkalan kaupunginosassa Tikankujan varrella ja on pinta-alaltaan 1142 m2. Tontin kauppahinta on 3500 euroa. Valmistelija: tekninen johtaja Jarmo Kyösti. Ympäristölautakunta hyväksyy Toivo Waltarin tontinvarauksen tontille yhden vuoden ajaksi saakka. Varausmaksuna peritään kaupunginvaltuuston hyväksymän taksan mukaisesti 840 euroa, mikä hyvitetään tontin kauppahinnassa. Mikäli varaus raukeaa, jää varausmaksu kaupungille. Merkittiin tiedoksi. YLK Ympäristölautakunnan ko kouk ses sa va ra tun ton tin pinta-ala on ol lut vir heelli nen. Oikea pin ta-ala on 1752 m2. Varaaja Toivo Waltari haluaa pöytäkir jaot teen, missä pin ta-ala on merkitty oikein. Ympäristölautakunta hyväksyy Toivo Waltarin tontinvarauksen tontille yhden vuoden ajaksi saakka. Varausmaksuna peritään kaupunginvaltuuston hyväksymän taksan mukaisesti 840 euroa, mikä hyvitetään tontin kauppahinnassa. Mikäli varaus raukeaa, jää varausmaksu kaupungille. YLK 134 Tontin varausmaksu on laskutettu siten, että eräpäivä on ollut Maksua ei ole suoritettu. Waltarille on lähetetty kehotelasku, jonka eräpäivä on ollut Lasku on edelleen avoinna, eli sitä ei ole maksettu. Ympäristölautakunta päättää, että tontin varaus raukeaa, koska varausmaksua ei ole maksettu.

18 PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/

19 PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta MAA-AINESTEN LÄJITYS YM. PARKANON KAUPUNGIN PARKANONKYLÄSSÄ 645/40/408/2005 YLK Juho Kuusikon selvityspyyntö, joka koskee Pentti Kuusikon omistamien tilojen Uusikytö RN:o 14:144 ja Kytölä RN:o 14:157 maansiirtotöitä, saapui Juho Kuusikko omistaa tilan Pikkukytö RN:o 14:143, joka on Pentti Kuusikon tilojen naapuritila. Tilat sijaitsevat Parkanon kaupungin Parkanonkylässä. Selvityspyynnön mukaan Pentti Kuusikon omistamille tiloille on tehty jo pitemmän aikaa mittavia maansiirtotöitä. Kun tilojen pelloilta oli viety pois multamaat, tilalle on ajettu täytemaaksi erilaisia maa-aineksia huomattavasti suurempia määriä kuin varsinainen maisemointi olisi vaatinut. Maanpinnat olivat ennen samalla tasolla, mutta nyt rajalle muodostunut penkka on noin 1-2 metriä korkea. Juho Kuusikko on pyytänyt ympäristölautakuntaa selvittämään asian ja ryhtymään tarpeellisiin toimenpiteisiin. Vs. terveys- ja ympäristötarkastaja Milla Ikonen kävi kohteessa Maa-ai nesten lisäksi alueella oli rakennusjätettä, betoni- ja as falttijätettä sekä romuajoneuvoja. Tarkastuksesta laadittiin muistio. Tämän jälkeen alueen omistajalle Pentti Kuusikolle ilmoitettiin asian vireille tulosta puhelimella ja kehotettiin poistamaan jätteet. Puhelinkeskustelussa Pentti Kuusikko kertoi, että alueella ei ole ympäristölle vaarallisia aineita. Asiaa käsiteltiin ympäristölautakunnan kokouksessa ( 118). Pää tök sessä pyydettiin Pentti Kuusikkoa antamaan selvitys mennessä siitä, mitä ja kenen jätteitä alueelle on toimitettu. Lisäksi pyydet tiin selvitys tä siitä, mitä Pentti Kuusikko aikoo tehdä alueen jätteille ja mis sä aika taulussa. Pentti Kuusikko kävi ympäristöosastolla kertomassa, että alueella ei ole ympäristölle vaarallisia aineita. Alueelle kasatut täyttömaat on tuotu mm. erilaisista työkohteista Parkanosta. Ympäristöosasto järjesti tilalla tarkastuksen , johon osallistuivat Pentti Kuusikon lisäksi ympäristölautakunnan puheenjohtaja Pertti Majanmaa ja vs. terveys- ja ympäristötarkastaja Milla Ikonen. Tarkastuksessa Kuusikko kertoi, että alueella olevat betonirenkaat ovat siellä välivarastossa ja puutavara laitetaan järjestykseen ja kuljetetaan pois. Romuajoneuvois ta paloauto oli vielä alueella, mutta se viedään pois. Kuusikon mukaan alueelle asennetaan puomi. Vs. terveys- ja ympäristötarkastaja muistutti Kuusikkoa, että maankaatopaikka tarvitsee ympäristöluvan, joten ilman asianmukaista ympäristölupaa maankaatopaikkatoimintaa ei saa jatkaa. Tarkastuksesta laadittiin muistio pidettyyn tarkastukseen osallistuivat Pentti Kuusikko, Juho Kuusikko, tekninen johtaja Jarmo Kyösti, Pertti Majanmaa, ympäristölautakun-

20 PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ nan varapuheenjohtaja Sampo Papunen ja Milla Ikonen. Pentti Kuusikko oli tehnyt maisemointitöitä. Juho Kuusikon rajan puolelta täyttörinnettä oli loivennettu noin metrin etäisyydeltä ojasta. Loivennus oli Papusen arvion mukaan noin 1,5:2. Pentti Kuusikon ja Juho Kuusikon välinen oja oli auki. Viimeinen romuajoneuvo oli poistettu. Pentti Kuusikko kertoi istuttavansa alueelle puita. Tarkastuksesta laadittiin muistio. Juho Kuusikon asiamiehenä Asianajotoimisto Pentti Larimaa pyysi ympäristölautakuntaa ryhtymään pikaisesti toimenpiteisiin alueen maisemoimiseksi entiseen tasoonsa saapuneella kirjeellä. Kirjeessä kerrotaan muun muassa, että Tmi Pentti Kuusikko on lähettänyt Pirkanmaan ym pä ristökeskukselle hakemuksen "kaatopaikan" perustamiseksi tiloille Uusi kytö ja Kytölä puhtaan kiviaineksen ja maan vastaanottamiseksi. Ympäris tökeskuksen pyydettyä päivätyllä kirjeellä hakijalta lisäselvitystä hän peruutti hakemuksen ympäristökeskukseen saapuneella hakemuksella. Larimaa toteaa kirjeessä, että alueelle toimitetut jätteet on siis viety sinne ilman vaadittavaa lupaa. Ne lienee peitetty maa-aineksilla. Alue oli aiemmin peltoa. Nyt sen pintaa on korotettu luvatta noin kaksi met riä ja viereisen Juho Kuusikon omistaman tilan vastaiselle tilalle on muo dostunut korkea penkka. Ennen alueet olivat samalla tasolla. Nyt maisema on muuttunut Juho Kuusikon omistaman tilan kannalta olennaisen epä edulliseksi. Larimaa pyytää lähettämään jäljennöksen Pentti Kuusikon vastauksesta lautakunnan edellä mainitussa päätöksessään esittämiin kysymyksiin. Tämän jälkeen ympäristöosasto lähetti Pentti Kuusikolle Juho Kuu si kon ja Asianajotoimisto Pentti Larimaan kirjeen ja pyysi häntä antamaan selvi tys tä ja vastineen asiasta. Selvitystä pyydettiin myös maa-ainesten tuonnin ajankohdista, määristä ja mistä ne olivat peräisin. Kirjallista selvitystä pyydettiin mennessä. Pentti Kuusikko toimitti kirjallisen selvityksen ja vastineen, joka saapui ympä ris tö osas toon Kuusikko kertoo kirjeessä muun muassa, että kyseessä olevalle alueelle on tuotu maa-aineksia tonteilta: 1997 Fenno-Steel, Fennokatu, Parkanon kaupungin myymä tontti 2000 Puu-Oskari Oy, Vatusentie 2004 Parkanon keskustasta Parkanontien katutyömaalta 2004 Fennokadun pohjalta 2004 Kaupungin teknillisen varikon ja paloaseman pohjalta 2005 PMT-Pipe Oy, Fennokatu, Parkanon kaupungin myymä tontti. Edellä mainituilta tonteilta ja kadun pohjalta on maa-aineksia ajettu yhteensä noin m3. Alueelle rakennetaan välittömästi, kun on saatu maa-ainesta rakennettavaan korkeustasoon. Täytetty maataso on muiden alueella olevien hallien korkeustasoa alempana noin 1 metrin (Koparin hallit). Tontilla olleet roskakasat ovat olleet Puu-Oskari Oy:n jätteitä. Kyseiset jätteet on kuormattu syksyllä 2005 Puu-Oskari Oy:n kuorma-auton kyytiin ja he ovat toimittaneet ne eteenpäin. Kirjeen liitteessä on esitetty kartta, josta ilmenee täytetyn alueen sijainti. Tämän jälkeen ympäristöosasto lähetti Pentti Kuusikon vastineen ja selvityksen Asianajotoimisto Pentti Larimaalle. Mahdollinen vastine pyydettiin toimittamaan mennessä.

21 PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ päivätyllä kirjeellä Asianajotoimisto Pentti Larimaa antoi selityksen asiassa. Larimaa esitti Juho Kuusikon puolesta seuraavaa: Juho Kuusikko ei pidä Pentti Kuusikon selvitystä luotettavana. Hänen mielestään alueella on maa-aineksia huomattavasti enemmän kuin Pentti Kuusikko ilmoittaa. Alueelle on kaiketi toimitettu paljon muutakin jätettä kuin maa-aineksia. Larimaa jatkaa, että ilmeisesti Puu-Oskari Oy:n jätteitä ei kuljetettu pois, vaan ne poltettiin kesällä 2005 toimenpiteen kestäessä yli kaksi viikkoa. Pentti Kuusikon omistamalta alueelta suoltaa rajalla olevaan valtaojaan saastetta, jonka laatu ja määrä ei ole vielä selvillä. Tämä on osoitus siitä, että paikalle on siirretty maa-ainesten lisäksi mm. asfalttijätettä ym. Kysymys on todennäköisesti paljon muustakin kuin puhtaasta maa-aineksesta. Ympäristöosaston tietoon tuli , että Pentti Kuusikon omistamalle alueelle ajettiin kivilohkareita. Terveys- ja ympäristötarkastaja Milla Ikonen kävi samana päivänä alueella. Täyttömaan reunalle ajettiin kivilohkareita. Ikonen soitti Pentti Kuusikolle kivilohkareiden tuomisesta alueelle ja muistutti, että maankaatopaikkatoiminta on ympäristölu pa vel vol lista toimintaa ja, että sitä ei saa jatkaa ennen kuin luvat ovat kunnossa. Puhelinkeskustelusta laadittiin muistio. Tämän jälkeen ympäristöosasto pyysi päivätyllä kirjeellä Pentti Kuu si kol ta sel vi tys tä ja vas ti netta asiasta ja Asianajotoimisto Pentti Larimaan kirjeestä. Selvitystä pyydettiin mennessä. Pentti Kuusikko antoi selvityksen ja vastineen, joka saapui ympäristöosastoon Selvityksessä Kuusikko esitti samat asiat kuin saapuneessa selvityksessä. Lisäksi selvitykseen oli liitetty Puuoskari Oy:n Ari Juurakon todistus siitä, että Pentti Kuusikon tilalle toimitettiin kesällä 2005 roskalava, johon lastattiin tontilla olleet roskat. Juurakko kuljetti roskat pois. Juurakon todistuksessa kerrottiin myös, että tontilla on poltettu van hoja trukkilavoja ja välipuita. Ympäristöosasto tutkitutti Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdis tyksellä oja ve si näyt teet Pentti Kuusikon tilojen maa-ainesläjityksen ylä- ja alapuolelta. Ojavesinäytteet otti vesiensuojeluyhdistyksen sertifioitu näytteenottaja Ojavesinäytteiden tulokset saapuivat ympäristöosastoon Tulosten perusteella ojan vesi oli lievästi samea, happamuus voimakasta, liuonneita suoloja oli niukasti ja humusleima oli voimakas. Fosforipitoisuudet olivat ojavesille normaaleja eikä minkäänlaista kuormittumista todettu. Fosforipitoisuus laski hieman pisteiden välillä. Lyijyä ja mineraaliöljyjä ei todettu. Asian käsittelyssä syntyneiden asiakirjojen kopiot ovat liitteenä B-39. Valmistelija: terveys- ja ympäristötarkastaja Milla Ikonen Päätösehdotus annetaan kokouksessa. Kokouksessa annettu ehdotus:

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2015 168. Kunnanhallitus 04.05.2015. Aika 04.05.2015 klo 17:00-20:00. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2015 168. Kunnanhallitus 04.05.2015. Aika 04.05.2015 klo 17:00-20:00. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2015 168 Kunnanhallitus 04.05.2015 Aika 04.05.2015 klo 17:00-20:00 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 117 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 146. Otsikko Sivu

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 146. Otsikko Sivu JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 146 Kunnanhallitus 30.03.2015 AIKA 30.03.2015 15:00-19:05 PAIKKA kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 65 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 388

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 388 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 388 Kunnanhallitus 08.06.2015 AIKA 08.06.2015 klo 17:00-18:45 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 190 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Kunnanhallitus 19.01.2015 Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 2

Lisätiedot

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2009 278. Otsikko Sivu

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2009 278. Otsikko Sivu SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2009 278 Ympäristö- ja tekninen lautakunta 16.12.2009 ASIAT Otsikko Sivu 162 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 280 163 Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/2014 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/2014 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/2014 1 Kunnanhallitus 08.09.2014 AIKA 08.09.2014 klo 17:00-20:30 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 240 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) Kaupunginhallitus 16.02.2015 AIKA 16.02.2015 klo 17:25-21:20 PAIKKA Kaupungintalo, Haapamäen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

151 POIKKEAMISHAKEMUS / JARI JA SIRPA HEINILUOMA 190 152 MAANVUOKRASOPIMUS, PARKANON KAUPUNKI / FENNOSTEEL OY

151 POIKKEAMISHAKEMUS / JARI JA SIRPA HEINILUOMA 190 152 MAANVUOKRASOPIMUS, PARKANON KAUPUNKI / FENNOSTEEL OY PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 181 Kaupunginhallitus 24.06.2015 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Sivu 146 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN 184 147 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA 185 148 LISÄMÄÄRÄRAHA

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 43

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 43 TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 43 Kunnanvaltuusto AIKA 18.03.2015 klo 19:00-20:48 PAIKKA Taipalsaaren kunnanvirasto, Keulasali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 163

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 163 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 163 Kaupunginhallitus 12.05.2014 AIKA 12.05.2014 16:00-19:30 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 91 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2013 93. Rakennuslautakunta 04.09.2013. Aika 04.09.2013 klo 16:00-17:40. Käsitellyt asiat

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2013 93. Rakennuslautakunta 04.09.2013. Aika 04.09.2013 klo 16:00-17:40. Käsitellyt asiat Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2013 93 Rakennuslautakunta 04.09.2013 Aika 04.09.2013 klo 16:00-17:40 Paikka Kuntala Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 53 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 95 54 Pöytäkirjan

Lisätiedot

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2010 50. Otsikko Sivu

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2010 50. Otsikko Sivu SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2010 50 Ympäristö- ja tekninen lautakunta 24.02.2010 ASIAT Otsikko Sivu 23 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 53 24 Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 Tekninen lautakunta Aika 21.01.2015 klo 18:00-19:45 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone K1-2 Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 1 Teknisen lautakunnan kokousajat v.2015

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220. Kunnanhallitus 01.06.2015. Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220. Kunnanhallitus 01.06.2015. Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220 Kunnanhallitus 01.06.2015 Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 140 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

616 käyttöselvitys 310 Pyhäjärven Kolmikanta ry:n maksuvalmiuslainan

616 käyttöselvitys 310 Pyhäjärven Kolmikanta ry:n maksuvalmiuslainan PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 15/2014 604 Kaupunginhallitus AIKA 08.09.2014 klo 15:00-17:00 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 301 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

124 LAMPPUJEN HANKINTA VUOSILLE 2014-2015 189 125 SÄHKÖASENNUSTEN JA -TARVIKKEIDEN HANKINTA VUOSILLE 2014-2015

124 LAMPPUJEN HANKINTA VUOSILLE 2014-2015 189 125 SÄHKÖASENNUSTEN JA -TARVIKKEIDEN HANKINTA VUOSILLE 2014-2015 PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2013 180 Tekninen lautakunta 04.12.2013 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Sivu 118 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN 182 119 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA 183 120 TIETOHALLINNON

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 Kunnanhallituksen kehittämisjaosto AIKA 05.03.2015 klo 18:00-19:50 PAIKKA Taipalsaaren kunnanvirasto, Ruorisilta KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 7/2014 1/23. Teknisten palveluiden kokoustila, Asikkalantie 21, Vääksy

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 7/2014 1/23. Teknisten palveluiden kokoustila, Asikkalantie 21, Vääksy ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 7/2014 1/23 Tekninen lautakunta Aika 19.08.2014 klo 17:05-17:55 Paikka Teknisten palveluiden kokoustila, Asikkalantie 21, Vääksy Käsitellyt asiat Asia Sivu 74 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 8/2015 184

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 8/2015 184 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 8/2015 184 Kaupunginhallitus Aika 04.05.2015 klo 17:00-18:50 Paikka KH:n kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 90 Sähköenergian hankinta 2016-2018 186 91 Leikkipuistojen

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 11/2015 1 Aika: 19.08.2015 klo 19:00-21:15 Paikka: Kaupunginhallituksen kokoushuone LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 157 Kokouksen järjestäytyminen 3 158 Lautakuntien ja yleishallinnon

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 169

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 169 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 169 Tekninen lautakunta 10.09.2014 AIKA 10.09.2014 klo 17:30-20:25 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 97 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2015 1. Kaupunginhallitus. AIKA 25.05.2015 kello 15:00-15:50. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2015 1. Kaupunginhallitus. AIKA 25.05.2015 kello 15:00-15:50. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2015 1 Kaupunginhallitus AIKA 25.05.2015 kello 15:00-15:50 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 141 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 273

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 273 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 273 Kunnanhallitus 17.09.2013 AIKA 17.09.2013 klo 13:00-17:25 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 173 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 67

PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 67 PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 67 Kunnanhallitus 16.03.2015 AIKA 16.03.2015 klo 09:00-12:56 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 49 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA 69 PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248 Kaupunginhallitus Aika 15.06.2015 klo 17:00-19:05 Paikka Länsi-Suomen Osuuspankki, Hakkiluoto Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 122 Koulujen tuntikehys lukuvuonna

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2013 1. Kaupunginvaltuusto. AIKA 29.04.2013 kello 18:00-19:25. Kaupungintalon valtuustosali

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2013 1. Kaupunginvaltuusto. AIKA 29.04.2013 kello 18:00-19:25. Kaupungintalon valtuustosali ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2013 1 Kaupunginvaltuusto AIKA 29.04.2013 kello 18:00-19:25 PAIKKA Kaupungintalon valtuustosali LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 51 Kokouksen laillisuuden ja

Lisätiedot

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 151. Otsikko Sivu

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 151. Otsikko Sivu JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 151 Kunnanhallitus 22.04.2014 AIKA 22.04.2014 15:00-18:30 PAIKKA KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 79 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 153 80 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Lisätietoja Lautakunta tutustui Leppäveden ampumarataan ennen kokousta.

Lisätietoja Lautakunta tutustui Leppäveden ampumarataan ennen kokousta. LAUKAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 1 Kaavoitus- ja rakennuslautakunta Aika 16.06.2015 klo 13:00-14:38 Paikka Kuntala, Kokoushuone 1 Lisätietoja Lautakunta tutustui Leppäveden ampumarataan ennen kokousta.

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 18/2013 444

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 18/2013 444 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 18/2013 444 Kunnanhallitus 18.11.2013 AIKA 18.11.2013 klo 18:30-23:07 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 278 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Otsikko Sivu. 216 Hirvaskankaan koillisen sektorin asemakaava ja asemakaavan muutos

Otsikko Sivu. 216 Hirvaskankaan koillisen sektorin asemakaava ja asemakaavan muutos ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 1 Kaupunginhallitus AIKA 03.06.2013 kello 15:00-17:40 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 207 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot