Kaupunginhallitus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kaupunginhallitus 21.01.2013"

Transkriptio

1 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 2/ Kaupunginhallitus Aika klo 18:00-21:05 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Formari Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta Asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen Tilasta Koskue jätetty ostotarjous Määräalan ostaminen Närö tilasta Länsi-Uudenmaan maakuntaverkkosuunnitelma Edustajien valitseminen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistusta valmistelevan selvityshenkilötyöryhmän järjestämään kuulemis- ja keskustelutilaisuuteen Edustajien valitseminen metropolialueen esiselvityksen kuulemistilaisuutta varten 22 Verohuojennushakemus Vastaus valtuustoaloitteeseen / Suunnitelman laatiminen Ruukinpajan toiminnan monipuolistamiseksi 24 Varavaltuutettu Tony Reikon vaalikelpoisuuden menettäminen ja eronpyyntö Karkkilan kaupungin luottamustehtävistä 25 Karkkilan kaupungin hallintosäännön muuttaminen Kaupunginvaltuuston vaalilautakunnan vaali vuosiksi Kaupunginvaltuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien vaali vuosiksi Tarkastuslautakunnan vaali vuosiksi Kaupunginhallituksen vaali vuosiksi Kaupunkikehitystoimikunnan vaali toimikaudeksi Hyvinvointitoimikunnan vaali toimikaudeksi Keskusvaalilautakunnan vaali toimikaudeksi Kasvatus- ja opetuslautakunnan vaali toimikaudeksi Vapaa-aikalautakunnan vaali toimikaudeksi Teknisen lautakunnan vaali toimikaudeksi Ympäristölautakunnan vaali toimikaudeksi Kiinteistötoimitusten uskottujen miesten valitseminen vuosiksi Käräjäoikeuden lautamiesten valitseminen toimikaudeksi

2 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 2/ Jäsenen valitseminen poliisin neuvottelukuntaan toimikaudeksi Edustajien valitseminen kuntapäiville Jäsenten valitseminen Perusturvakuntayhtymä Karviaisen yhtymähallitukseen toimikaudeksi Jäsenten valitseminen Perusturvakuntayhtymä Karviaisen tarkastuslautakuntaan vuosien hallinnon ja talouden tarkastuksen järjestämistä varten 43 Jäsenten valitseminen Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuustoon toimikaudeksi Jäsenen nimeäminen Länsi-Uudenmaan kuntien ympäristöterveydenhuollosta ja eläinlääkintähuollosta vastaavaan Lohjan kaupungin ympäristö- ja rakennuslautakunnan ympäristöterveysjaostoon toimikaudeksi Jäsenten valitseminen Länsi-Uudenmaan jätelautakuntaan toimikaudeksi Edustajien valitseminen Uudenmaan liiton kuntien edustajainkokoukseen toimikaudeksi Kaupunginvaltuuston kokousajankohdat ja työohjelma vuonna Karkkilan kaupungin ilmoituksien julkaiseminen vuonna 2013 ja Perusturvakuntayhtymä Karviaisen perussopimuksen päivittäminen Saapuneet kirjelmät, ilmoitukset ja päätökset Kaupunginjohtajan ajankohtaiset asiat

3 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 2/ Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot Läsnä Salo Salla 18:00-21:05 puheenjohtaja Velin Raino 18:00-21:05 1. varapuheenjohtaja Lehti-Chatta Tuire 18:00-21:05 2. varapuheenjohtaja Ahjoniemi Markku 18:00-21:05 jäsen Huotari Eino 18:00-21:05 jäsen Laine Kari 18:00-21:05 jäsen Lehtinen Erkki 18:00-21:05 jäsen Närhi Katja 18:00-21:05 jäsen Stenberg Hannele 18:00-21:05 jäsen Poissa Kalliaisenaho Annu hallinto- ja talousjohtaja Muut osallistujat Majalahti Juha 18:00-21:05 kaupunginjohtaja, esittelijä Luukkonen Jarkko 18:00-21:05 hall.pääll., pöytäkirjanpitäjä Palenius Timo 18:00-21:05 kv puheenjohtaja Tallgrén Mika 18:00-21:05 kv 1. varapuheenjohtaja Söderström Minna 18:00-21:05 kv 2. varapuheenjohtaja Sintonen Risto 18:00-21:05 kv 3. varapuheenjohtaja Allekirjoitukset Salla Salo puheenjohtaja Jarkko Luukkonen pöytäkirjanpitäjä Käsitellyt asiat Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Karkkila klo Markku Ahjoniemi Eino Huotari Pöytäkirja yleisesti nähtävillä Hallintopalvelut klo Jarkko Luukkonen hallintopäällikkö

4 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 2/ Kaupunginhallitus Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kaupunginhallitus 14 Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Kokouskutsu on lähetettävä vähintään neljä päivää ennen kokousta. Esityslista lähetetään mahdollisuuksien mukaan kokouskutsun yhteydessä. Kokouskutsu lähetetään jäsenille, varajäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus, toimielimen päättämällä tavalla. Kaupunginhallituksen kokous on päätösvaltainen, kun saapuvilla on enemmän kuin puolet kaupunginhallituksen jäsenistä. Ehdotus: Todetaan laillisuus ja päätösvaltaisuus. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltai seksi.

5 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 2/ Kaupunginhallitus Pöytäkirjantarkastajien valinta Kaupunginhallitus 15 Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallituksen pöytäkirjan tarkastaa kullakin kerralla kaksi sitä varten valittua jäsentä. Tarkastusvuorossa ovat Markku Ahjoniemi ja Eino Huotari. Kaupunginhallitus valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Markku Ahjoniemi ja Eino Huotari.

6 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 2/ Kaupunginhallitus Asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen Kaupunginhallitus 16 Kaupunginjohtajan ehdotus: Asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei puheenjohtaja tai kaupunginhallitus toisin päätä. Toimielin voi ottaa käsiteltäväkseen sellaisenkin asian, jota ei ole mainittu ko kouskutsussa. Kaupunginhallitus hyväksyy esityslistan asioiden käsittelyjärjestykseksi. Käsittely: Keskustelun kuluessa puheenjohtaja ehdotti seuraavaa: 19 käsitellään 16 jälkeen. Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja tiedusteli, voidaanko ehdotus yksimielisesti hyväksyä. Koska ehdotusta ei vas tus tettu, puheenjoh taja totesi kaupunginhalli tuksen hyväk sy neen sen. Kaupunginhallitus hyväksyi esityslistan asioiden käsittelyjärjestykseksi siten, että 19 käsitellään 16 jälkeen.

7 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 2/ Kaupunginhallitus Tilasta Koskue jätetty ostotarjous 40/ /2013 Kaupunginhallitus Kaupunginjohtajan ehdotus: Esittelijä: kaupunginjohtaja Juha Majalahti Valmistelija/ lisätietojen antaja: mittaus- ja kiinteistöpäällikkö Tapio Jokela Tiina ja Teijo Mäkilä ovat jättäneet Karkkilan kaupungille maanostotarjouksen, joka käsittää kaupungin omistaman Koskuen tilan ostamista. Tila on pinta-alaltaan 1,1160 hehtaaria ja sijaitsee Vattolan kylässä, Rajakalliontien varrella, tarjoajien omistamien tilojen ympärillä. Mäkilät ovat tehneet Koskuen tilasta euron ostotarjouksen. Hakijat perustelevat lisämaan ostoaan hevosharrastuksen vaatimilla tarpeilla. Alueella ei ole asemakaavaa ja valmisteilla olevassa Karkkilan keskusten osayleiskaavassa alue on osoitettu maankäytöltään maa- ja metsätalouden käyttöön. Koskuen tilan alue ei sovellu maasto-olosuhteiltaan asuinrakentamiseen. Alueen vaihtomaa-arvo on vähäinen. Tilan lävitse virtaa laskuoja joka jakaa sen pitkittäin kahteen osaan. Tila on hyötyleveydeltään n. 40 m. Tila rajautuu itärajaltaan kaupungin omistamaan Pohjola tilaan. Taloudelliset vaikutukset + tilan myyntitulot Esityslistan liite - Koskuen tilasta jätetty maanostotarjous ja sijaintikartta. Karkkilan kaupunginhallitus päättää myydä Tiina ja Teijo Mäkilälle maanostotarjouksen mukaisen Koskue tilan, joka on pinta-alaltaan 1,1160 ha ilman haja-asutusalueen kantatilan rakennusoikeutta kaupungin yleisesti käyttämään raakamaan ostohintaan 1 /m2, jolloin tilan hinnaksi muodostuu maapohjan osalta euroa. Lisäksi mahdollinen hyötypuuston arvo määräytyy siitä tehtävän erillisen arvion mukaisesti. Käsittely: Kokouksessa mittaus- ja kiinteistöpäällikkö Tapio Jokela selosti asiaa kaupunginhallitukselle. Asian käsittelyä päätettiin siirtää lisäselvityksiä varten.

8 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 2/ Kaupunginhallitus Täytäntöönpano: - Kaupunginhallitus 17 Esittelijä: kaupunginjohtaja Juha Majalahti Valmistelija / lisätietojen antaja: mittaus- ja kiinteistöpäällikkö Tapio Jokela, puh. (09) tai sähköposti Kaupunginjohtajan ehdotus: Maanostotarjouksen toinen allekirjoittanut Tiina Mäkilä on jättänyt käydyssä neuvottelussa kartalle korjatun ostoesityksen mis sä koko Koskuen tilan käsittävän ostotarjouksen si jaan esitystä on rajattu liitteessä puneella rajatun määräalan osal le. Määräalan pinta-ala on n. 1,0 hehtaaria. Esitetyssä laa juu dessa yksityistien pohjoispuolinen alue jää vielä Koskuen tilaan. Taloudelliset vaikutukset + määräalan myyntitulo Esityslistan liite - Koskuen tilaa koskeva jätetty kartalle korjattu määräalan ostoesitys Kaupunginhallitus myy korjatun maanos to tar jouk sen mukaisen n. 1,0 hehtaa rin määräalan Tiina ja Teijo Mä ki lälle. Maa- ja metsätalouden käyttöön tarkoitetun mää räalan kaup pahin naksi muo dos tuu kaupungin käyttämän raaka maan os to hin tata son 1 / m2 perus teel la eu roa, mi kä ei si säl lä ha ja-asutus alu een kan tati lan ra ken nusoi keut ta. Li säksi mah dol lisen hyö typuuston arvo mää räy tyy siitä tehtä vän erillisen ar vion mu kai sesti. Ostajat vastaavat kaupasta aiheutu vista kai kista kustannuksista. Käsittely: Keskustelun kuluessa kaupunginjohtaja muutti päätösehdo tustaan seuraavasti: Kaupunginhallitus palauttaa asian uudelleen valmisteluun. Kaupunginjohtajan muutettu päätösehdotus hyväksyttiin yk simielisesti.

9 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 2/ Kaupunginhallitus Määräalan ostaminen Närö tilasta 62/ /2013 Kaupunginhallitus 18 Esittelijä: kaupunginjohtaja Juha Majalahti Valmistelija/ lisätietojen antaja: mittaus- ja kiinteistöpäällikkö Tapio Jokela, puh ( ) tai sähköposti Kaupunginjohtaja ja mittaus- ja kiinteistöpäällikkö ovat käyneet ja kaupungin tuleviin maankäytöntarpeisiin liitty viä neu vot te lu ja Ilkka Salvénin ja Johanna Sairasen kanssa, mikä on koskenut mm. mahdollista Tammelantien, Tuorilantien ja Puutarhakadun rajaamaa n m2 määräalaa. Po. määräalan alueella on voimassa vuonna 1948 vah vis tunut viljelystonttien ja puiston maankäyttöä osoittava asema kaava, jo ka on sisällöltään vanhentunut ja siten menettänyt toteu tuskel poisuutensa. Määräalan alue on ollut Puutarhakadun ra kenta miseen asti aktiivisessa viljelykäytössä. Asemakaavoitettavaksi hankittavan raakamaan osalta on selvittävä riittävässä määrin sen maaperän pilaantumisriskitekijät. Tarkasteltavana ole van määräalan alueella ei ole tiedossa eikä ole epäilyä sen mahdollisesta pilaantumisesta. Maaperän kantavuus on maaperä kar tan mukaan kokonaisuudessaan hienojakoista vahvaa savea. Alueen kantavuus on heikko, joten asemakaavan muutoksen mu kaisessa toteutuksessa on syytä varautua rakennettavan alueen pohjan vahvistamiseen perustuspaalutuksella. Alueella ei ole en nestään rakennuksia tai rakenteita. Alue on korkeusasemaltaan matalalla sekä olemassa olevaan katuverkon tasauskorkeuteen että Pyhäjärven tulvarajaan nähden ja vaatii runsaan maamassa täytön. Määräala hankitaan kaupungille ehdollisella kaupalla, missä kaupunki haluaa varmistua siitä, että määräalalle saa erillisellä kaavoitusprosessilla kaupunkikehityksen edellyttämän rakennusoikeu den. Kauppakirja määräalasta on liitteenä. Määräalan poikkeuksellisen kor keaa han kin ta hin taa puol taa sen hyvä keskeinen sijainti keskus tan kau palli siin pal ve lui hin näh den. Määräalan kauppa voidaan toteuttaa vuodelle 2013 varatusta maanhankinnan määrärahasta, jota on jäljellä Taloudelliset vaikutukset

10 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 2/ Kaupunginhallitus Kaupunginjohtajan ehdotus: - kauppahinta euroa Esityslistan liitteet - Määräalan rajaamisote kantakartasta - kauppakirja Kaupunginhallitus ostaa liitteenä olevalla kauppakirjalla Närön tilas ta n m2 määräalan eh dollisena siten, että os te tulle määräalalle saa daan ase ma kaavan muutoksella kaupunki kehi tyksen edellyt tämä raken nusoikeus. Mää rä alan kauppahinta on euroa. Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Pöytäkirjan liite nro 1 - Määräalan rajaamisote kantakartasta (liite 1/1) - kauppakirja (liite 2/1) Täytäntöönpano: ostajat, mittaus- ja kiinteistöpäällikkö

11 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 2/ Kaupunginhallitus Länsi-Uudenmaan maakuntaverkkosuunnitelma 59/ /2013 Kaupunginhallitus 19 Esittelijä: kaupunginjohtaja Juha Majalahti Valmistelija: hallintopäällikkö Jarkko Luukkonen Asiantuntijana kokouksessa: tietohallintopäällikkö Kristian Lindholm ja Pasi Perämäki Tiera Oy Länsi-Uudenmaan kunnat Kirkkonummi, Lohja, Siuntio, Inkoo, Raasepori ja Hanko sekä Puhdin kuntayhtymä ovat vuodesta 2010 lähtien yhdessä rakentaneet alueelle yhteistä maakuntaverkkosuunnitelmaa. Uudenmaan liitto on osallistunut hankkeeseen sekä rahallisesti että asiantuntija-avuin. Alueellista tietoverkkoa on pidettävä toiminnallisena kehityshankkeena. Verkkoa voidaan verrata infrastruktuurin suunnittelemiseen ja rakentamiseen sekä esimerkiksi alueen kunnallistekniikkaan. Perusasioiden ollessa valmiina palvelua voidaan kehittää edelleen joustavasti yhdessä kuntien rajojen yli sekä saavuttaa teknisesti toimivia ja taloudelli sesti edullisia malleja. Maakuntaverkko turvaa mahdollisuuden vastata kuntakentän muutoksiin, ja koska kyseessä on yksi maamme ensimmäiseksi toteutetuista alueellisista hank keista, hanke antaa samalla hyvän lähtökohdan suhteessa muihin alueisiin. Maakuntaverkon teknisenä tavoitteena on varmistaa tietoyhteiskunnan tarvitsemat tietoverk kopalvelut ja niiden laadukas toiminta vuorokauden ympäri. Nyt tietoverkkopalvelua tuotetaan jokaisessa kunnassa erikseen ja erilaisella panostuksella. Tietoverkon tulee tarjota kunnille tehok kaan ja riittävän tietotekniikkakapasiteetin tulevaksi vuosikymme neksi. Kuntien tietohallinnoista koostuva työryhmä on toiminut hankkeen työryhmänä sekä laatinut maakuntaverkkosuunnitelman. Ohjausryhmä, johon on kuulunut lähinnä alueen talousjohtajia, on seurannut toteuttamista sekä omalta osaltaan hyväksynyt ja puoltanut suunnitelmaa ja maa kuntaverkon toteuttamista. Uudenmaan liiton tukemassa Länsi-Uudenmaan maakuntaverkkosuunnitelmassa on tavoit teena ollut kuvata maakuntaverkko ja sen merkitys kuntien toi minnalle. Suunnitelmassa on lisäksi kuvattu maakuntaverkon pal velut ja toteuttamistapa. Hankkeen suunnitteluaikataulu on ollut Hankkeen ohjausryhmä on käsitellyt maakuntahan kesuunnitelmaa ja esittää kunnille

12 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 2/ Kaupunginhallitus maakuntaverkkohankkeen to teuttamista ja maakuntaverkon perustamista. Toteutuksen osalta hanke jaetaan kahteen vaiheeseen: tekniseen suunnittelu- ja ra kentamisvaiheeseen. Teknisessä suunnitteluvaiheessa laaditaan maakuntaverkkosuunnitelman yleisperiaatteiden mukaan tarkempi tekninen hankesuunnitelma, aikataulu ja budjetti. Läntiselle Uudellemaalle perustettava Tieran toimipiste tulee olemaan hankkeen omistaja, joka valmistelee hankesuunnitelman. Hankkeelle palkataan projektipäällikkö suun nittelemaan ja toteuttamaan hanketta. Rakentamisvaiheessa toteutetaan maakuntaverkko ja sen määritetyt ensimmäiset tavoitteet. Hankkeen toteuttaja toimii Tieran Län si-uudenmaan toimipiste. Ensimmäisen vaiheen tärkeimmät tavoitteet ovat edellä mainitun suunnitelman mukaan seuraavat: Tavoite 1: Keskitetyt palomuuri- ja Internet-palvelut Maakuntaverkon yhteisillä palomuuripalveluilla tuotetaan alueen kunnille tietoturvalliset tieto verkkoyhteydet Internetiin. Maakuntapalomuuri tuotetaan osin os topalveluna ja järjestelmä valvotaan 24/7 aikajänteellä. Nykyiset 6 palomuurijärjestelmää (Lohja/Vihti, Kirkkonummi, Inkoo, Siuntio, Raasepori, Hanko) yhdistetään yhdeksi palomuurikokonaisuudeksi. Tavoite 2: L-U kunnilla yksi HUS:n Alli-tietoliikenteen liityntäpiste terveystoimille Maakuntaverkon myötä keskitetään terveystoimen nykyiset kolme HUS:in tietoliikenteen lii tyntäpistettä (Lohja, Kirkkonummi, Raasepori) yhteen Alli-liityntäpisteeseen. Tavoite 3: Operaattoririippumattomuus Maakuntaverkko hallitsee itse omia julkisen verkon IP-osoitteita ja AS-numeroa. Tavoite 4: Tietoverkkojen yleiset periaatteet Yhdenmu kaisilla tietoliikenneperusteilla voidaan pitkällä aikajänteellä hallita suuria verkkoko konaisuuksia ja näin tehostaa esim. ylläpitotyötä. Tieran Län si-uudenmaan toimipiste muodostaa tietoverkkojen yhteiset yllä pitoperiaatteet ja säännöt sekä kuntien sisäverkkojen hallinta säännöt maakuntaverkko-suunnitelman mukaisesti. Tavoite 5: Länsi-Uudenmaan sähköisen e-asiointihakemiston jat kokehittäminen ja sen liittä minen kuntien www-sivuille sekä maakuntaportaaliin (Länsi-Uudenmaan tietoyhteis kuntastrategia) Kuntien www-sivujen ja maakuntaportaalin ympärille perustetaan Länsi-Uuden maan tietoyhteiskuntastrategian perusteella kunnille yhteinen sähköisen asioinnin hakemisto. Sähköisen asioinnin hakemisto hanke toteutetaan Tieran sähköisen

13 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 2/ Kaupunginhallitus Kaupunginjohtajan ehdotus: asioinnin palvelumalliin, jota pilotoidaan Lahden kaupungissa. Yhteisellä sähköisen asioinnin hakemistolla ja maakuntaportaali avulla tuote taan Länsi-Uudenmaan kuntien asukkaille palvelukokonaisuuksia yhdessä useamman kunnan kanssa. Seudullinen maakuntaporttaali julkaistiin maaliskuussa 2012 ja siihen tuotta vat kunnat aineistoa ja tietoja mm. matkailusta, elinkeino- ja yri tystoimesta, kuntien e-palveluista jne. Esityslistan liite - Länsi-Uudenmaan maakuntaverkkosuunnitelma Kaupunginhallitus 1. hyväksyy maakuntaverkkosuunnitelman Länsi-Uudenmaan kun tien yhteisenä kannanot tona tulevaisuuden tietoverkkojen kehit tämiselle sekä maakunta verkon tavoitteiden 1-5 toteuttamiselle; 2. oikeuttaa Tiera Oy:n Länsi-Uudenmaan toimipisteen laatimaan maakuntaverkkohankkeen teknisen suunnitelman ja käynnistämään kuntakohtaisten tietoverkkojen rakentamisen alkaen määrärahojen puitteissa; sekä 3. omalta osaltaan tekee Uudenmaan liitolle rahoitushakemuksen maakuntaverkkohank keen toteuttamiseksi. Käsittely: Tietohallintopäällikkö Kristian Lindholm Tiera Oy:stä selosti asiaa ko kouk ses sa. Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Pöytäkirjan liite nro 2 - Länsi-Uudenmaan maakuntaverkkosuunnitelma Täytäntöönpano: Tiera Oy Länsi-Uudenmaan toimipiste, Kirkkonummi, Lohja, Siuntio, Inkoo, Raasepori, Hanko

14 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 2/ Kaupunginhallitus Edustajien valitseminen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistusta valmistelevan selvityshenkilötyöryhmän järjestämään kuulemis- ja keskustelutilaisuuteen / /2013 Kaupunginhallitus 20 Esittelijä: kaupunginjohtaja Juha Majalahti Valmistelija / lisätietojen antaja: hallintopäällikkö Jarkko Luukkonen, puh. (09) tai sähköposti Kaupunginjohtajan ehdotus: Peruspalveluministeri Guzenina-Richardson on nimennyt Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistuksen valmistelua tukevan selvityshenkilötyöryhmän. Sen toimiaika päättyy Helsingin yliopistollisen keskussairaalan erityisvastuualueen selvityshenkilöiksi on nimetty: " Aki Lindén, toimitusjohtaja, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri " Kati Myllymäki, johtava ylilääkäri, Kouvolan terveyskeskus " Riitta Särkelä, johtaja, Suomen sosiaali- ja terveys ry SOSTE HUS:n toimitusjohtaja Aki Lindén on selvityshenkilöiden puolesta kutsunut yhteiseen kuulemis- ja keskustelutilaisuuteen HUS-Lohjan sairaanhoitoalueeseen kuuluvien kuntien (Lohja, Vihti, Karkkila, Siuntio) ja Perusturvakuntayhtymä Karviaisen edustajat. Tilaisuus pidetään Lohjan kaupungintalon (Karstuntie 4, Lohja) kaupunginhallituksen kokoushuoneessa maanantaina klo Tilaisuu teen kutsutaan kunnallisjohtajat, perusturvajohtajat, kuntien joh tavat ylilääkärit sekä kuntayhtymä Karviaisen johtaja ja johtava ylilääkäri. Lisäksi kuntia pyydetään nimeämään tilaisuuteen 1-3 kunnallista luottamushenkilöä. Palvelurakennetyöryhmän loppuraportti on ladattavis sa osoitteesta: Kaupunginhallitus valitsee kaksi luottamushenkilöä So si aa li- ja ter vey den huol lon palvelurakenneuudistusta valmiste le van sel vitys henki lö työ ryhmän järjestämään kuulemis- ja kes kus teluti laisuu teen Käsittely: Keskustelun kuluessa kaupunginjohtaja muutti päätösehdo tustaan seuraavasti: Kaupunginhallitus valitsee kolme luottamushenkilöedustajaa Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudis-

15 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 2/ Kaupunginhallitus tus ta val mis televan selvityshenkilötyöryhmän järjestämään kuulemis- ja kes kustelutilaisuuteen Keskustelun kuluessa Erkki Lehtinen ehdotti seuraavaa: Edustajiksi valitaan Anu Helena Frosterus ja Timo Palenius. Keskustelun kuluessa Tuire Lehti-Chatta ehdotti seuraa vaa: Edustajaksi valitaan Riikka Suonoja. Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja tiedusteli, voidaanko ehdotukset yksi mielisesti hyväksyä. Koska ehdo tuksia ei vastustettu, puheenjoh taja totesi kaupunginhalli tuksen hyväksy neen ne. Täytäntöönpano: Kaupunginhallitus valitsi Anu Helena Frosteruksen, Timo Paleniuksen ja Riikka Suonojan luottamushenkilöedustajiksi So siaali- ja terveydenhuol lon palvelurakenneuudistusta valmistele van sel vityshenkilötyöryh män järjestämään kuulemis- ja keskus telutilaisuuteen valitut, HUS-Lohjan sairaanhoitoalue

16 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 2/ Kaupunginhallitus Edustajien valitseminen metropolialueen esiselvityksen kuulemistilaisuutta varten 57/ /2013 Kaupunginhallitus 21 Esittelijä: kaupunginjohtaja Juha Majalahti Valmistelija: hallintopäällikkö Jarkko Luukkonen Lisätietojen antaja: kaupunginjohtaja Juha Majalah ti, puh. (09) tai sähköposti Kaupunginjohtajan ehdotus: Metropolialuetta koskevaan esiselvitykseen liittyvät kuulemistilaisuudet ovat käynnistyneet. Kuulemistilaisuuksien tar koi tuk sena on, että selvityshenkilöt tapaavat kuntia kuullakseen näi den näkemyksiä selvityksestä ja sen ehdotuksista. Varsinaiseen esiselvitysalueeseen kuuluvien 14 kunnan kanssa on sovittu kuntien hallitusten ja valtuustojen tapaamisista. Metropolialueen esiselvitys on ladattavissa osoitteessa 0110Valtio/name.jsp. Kaupunginhallitus valitsee kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen puheenjohtajiston edustajiksi met ro poli aluetta kos ke van esi selvi tyk sen kuulemistilaisuuteen. Käsittely: Täytäntöönpano: Keskustelun kuluessa kaupunginjohtaja muutti päätösehdotustaan seuraavasti: Kau pun gin hallitus valitsee kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen puheenjohtajiston, kaupunginjohtajan sekä hallintopäällikkön edus ta jik si met ro po li aluetta koskevan esiselvi tyk sen kuulemistilaisuuteen klo Helsinkiin. Kaupunginjohtajan muutettu päätösehdotus hyväksyttiin yk simielisesti valitut, valtiovarainministeriö

17 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 2/ Kaupunginhallitus Verohuojennushakemus 56/02.03/2013 Kaupunginhallitus 22 Esittelijä: kaupunginjohtaja Juha Majalahti Valmistelija / lisätietojen antaja: hallintopäällikkö Jarkko Luukkonen, puh. (09) tai sähköposti Karkkilan kaupungille on saapunut veronhuojennushakemus. Hakemus koskee vuoden 2011 jäännösveroa. Verotusmenettelylain 88 :n mukaan vapautuksen kunnallisverosta myöntää kunta. Karkkilan kaupungin hallintosäännön 54 ja 55 :ien mukaan kaupunginhallitus vastaa verotuslainsäädännössä kunnalle kuuluvien tehtävien hoitamiseen kuuluvan toimivallan käyttämisestä. Vapautus voi olla osittainen tai täydellinen. Vapautus voidaan myöntää: 1) jos verovelvollisen veronmaksukyky on olennaisesti alentunut käytettävissä olevat tulot ja varallisuus huomioon ottaen elatusvelvollisuuden, työttömyyden, sairauden tai muun erityisen syyn johdosta tai jos siihen on verovelvollisen velkajärjestelyn vuoksi erityisiä syitä; 2) jos verovelvollinen on kuollut ja häneltä on jäänyt leski, lapsia tai muita perillisiä, joiden elatus on pääasiallisesti ollut verovelvollisen ansion varassa, ja jos veron periminen olisi ilmeisesti kohtuutonta; 3) jos verovelvollisen on katsottava erehtyneen veronhuojennussäännösten tai muiden verosäännösten sisällöstä eikä erehtymistä voida olosuhteet huomioon ottaen pitää verovelvollisen huolimattomuudesta tai laiminlyönnistä aiheutuneena ja jos verosta vapauttamiseen on kyseessä olevan tapauksen luonteesta johtuvia tai muita erityisiä syitä; tai 4) jos veron periminen on muusta erityisestä syystä ilmeisesti kohtuutonta. Esityslistan oheismateriaali - verohuojennushakemus (verohuojennushakemus perusteluineen on nähtävissä kaupunginhallituksen kokousasiakirjoissa, koska julkisuuslain 24 :n 23 -kohdan perusteella asiakirjat, jotka sisältävät tietoja henkilön vuosituloista tai kokonaisvarallisuudes-

18 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 2/ Kaupunginhallitus Kaupunginjohtajan ehdotus: ta taikka tuen tai etuuden perusteena olevista tuloista ja varallisuudesta taikka jotka muutoin kuvaavat hänen taloudellista asemaansa, ovat salassa pidettäviä.) Taloudelliset vaikutukset - ei merkittäviä taloudellisia vaikutuksia Kaupunginhallitus päättää, että oheismateriaalina olevaan verohuojennushakemukseen ei myönnetä vapautusta jäännösveron maksamisesta. Päätöksen perusteena on se, että vapautuksen myöntämiselle jäännösverosta ei ole esitetty riittäviä perusteluita ottaen huomioon verotusmenettelystä annetun lain 88 :n mukaiset huojennusperusteet, kunnallisveron verojärjestelmä sekä vaihtoehtoiset tukimahdollisuudet. Täytäntöönpano: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. hakija

19 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 2/ Kaupunginhallitus Vastaus valtuustoaloitteeseen / Suunnitelman laatiminen Ruukinpajan toiminnan monipuolistamiseksi 63/ /2013 Kaupunginvaltuusto Valtuutettu Eino Huotari jätti seuraavan Karkkilan Vasemmistoliiton valtuustoryhmän valtuustoaloitteen: "Karkkilassa on vuosia toiminut nuorten työpajana Ruukinpaja, joka vuosien mittaan on tehnyt hyvää työtä nuorten työllistämisessä. Ruukinpaja on toiminut esimerkkinä monien muiden kuntien vastaavalle toiminnalle ja sen toimintaan on tultu tutustumaan kauenpaankin. Nyt olemme myös uudessa tilanteessa, kun valtiovalta on päättänyt nuorten yhteiskuntatakuusta. Näin ollen kunnalla on velvollisuus järjestää opiskelu- työ- tai harjoittelupaikka jokaiselle peruskoulunsa päättävälle nuorelle. Tässä Ruukinpajan merkitys korostuu. Tällä hetkellä Ruukinpajassa on työssä vain seitsemän nuorta. Tarvetta paljon laajemmalle toiminnalle on. Jos haluamme vähentää nuorten syrjäytymistä Karkkilassa, on Ruukinpaja keskeinen toimija tässä yhteistyössä etsivän nuorisotyön kanssa. Karkkilan vasemmistoliitto esittää, että Ruukinpajan toiminnan monipuolistamiseksi tehdään pikainen suunnitelma yhteistyössä etsivän nuorisotyön kanssa ja tälle toiminnalle varataan riittävät resurssit. Ruukinpaja on ennalta ehkäisevää työtä ja ainakin osa sen resursseista kuuluisi näin ollen perusturvan kuluihin." Kaupunginvaltuusto lähetti aloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi. Pöytäkirjan liite nro 32 - valtuustoaloite Kaupunginhallitus Esittelijä: kaupunginjohtaja Juha Majalahti Valmistelija / lisätietojen antaja: hallintopäällikkö Jarkko Luukkonen, puh. (09) tai sähköposti Kaupunginjohtajan ehdotus:

20 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 2/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus lähettää valtuustoaloitteen vapaa-aikalautakunnan valmisteltavaksi. Täytäntöönpano: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. vapaa-aikalautakunta Vapaa-aikalautakunta 40 Esittelijä: sivistystoimenjohtaja Niku Tuomisto Valmistelija / lisätietojen antaja: vapaa-aikasihteeri Merja Korkiakoski puh. (09) tai sähköposti Karkkilan Nuorten työpajatoiminnan tavoitteena on nuoren suunnitelmallinen ja tarkoituksenmukainen siirtyminen koulutukseen, työhön tai muuhun toimenpiteeseen sekä nuoren elämänhallinnan vahvistamiseen. Ruukinpaja on nuorten työpaja, joka työllistää nuoria vuotiaita karkkilalaisia erilaisiin kädentaitoja vaativiin tehtäviin. Työpajan perustehtävä eli valmennuspalvelujen tuottaminen pohjautuu tuotannolliseen tekemiseen, jota täydennetään yksilöllisen palveluohjauksen elementeillä; yksilö- ja ryhmävalmennuksella sekä terveys-, päihde- ja erityispalveluilla. Pajatyöskentely aloitetaan yleensä harjoittelukuviolla (3-6kk), jonka jälkeen seuraa maksimissaan puolen vuoden tuettu työjakso pajalla. Työjakson aikana selvitellään nuoren tilannetta, tarkoituksena saada nuori sijoittumaan kouluun tai työelämään ym. muihin toimintapaikkoihin. Ruukinpaja tarjoaa myös mahdollisuuksien mukaan oppisopimusta puusepän- puualanartesaanin-pintakäsittelyn ja graafisen alan perustutkinto. Ruukintyöpajan toiminta-ajatus painottuu yksilön kannalta varhaiseen puuttumiseen ja palvelutarjontaan sekä välillisesti korjaavista toimenpiteistä aiheutuvien sosiaali- ja terveysmenojen pienenemiseen. Aloitteessa on mainittu Ruukinpajan toiminnan olevan ennalta ehkäisevää työtä, mutta tärkeää on huomata sen olevan myös korjaavaa työtä. Tavoitteena on löytää yhdessä monialaisen toimijaverkoston kanssa kunkin yksilön tarpeita vastaava toimenpide tai toimenpidekokonaisuus, mikä johtaa hänelle tarkoituksenmukaiseen päämäärään tai ratkaisuun. Tiiviillä yhteistyöllä pyritään välttämään tilanteet, jolloin nuori henkilö jää pyörimään irrallisten toimenpiteiden sekamelskaan, syrjäytyy ja turhautuu edelleen, kuormittaa vääriä palveluja ja aiheuttaa yhteiskunnalle kasvavan kustannustaakan. Karkkilan nuorisotoimi toteuttaa ennaltaehkäisevää nuorisotyötä myös perusnuorisotyön kautta mm. nuorisotilatoiminnan, retkien, leirien ja erilaisten tapahtuminen kautta.

Karkkilan kaupunki Esityslista 3/2014 1. Kaupunginvaltuusto 09.06.2014. Aika 09.06.2014 klo 18:00. Käsiteltävät asiat.

Karkkilan kaupunki Esityslista 3/2014 1. Kaupunginvaltuusto 09.06.2014. Aika 09.06.2014 klo 18:00. Käsiteltävät asiat. Karkkilan kaupunki Esityslista 3/2014 1 Aika 09.06.2014 klo 18:00 Paikka Karkkilasali Käsiteltävät asiat Asia Otsikko Sivu 30 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 31 Pöytäkirjantarkastajien valinta

Lisätiedot

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1(48)

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1(48) Kaupunginvaltuusto VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1(48) Aika 16.03.2015 klo 17:00-18:16 Paikka Kaupungintalon valtuustosali Läsnä Pulkkinen Eero I varapuheenjohtaja, puheenjohtaja Kunelius Jari

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Kunnanhallitus 19.01.2015 Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 2

Lisätiedot

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 146. Otsikko Sivu

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 146. Otsikko Sivu JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 146 Kunnanhallitus 30.03.2015 AIKA 30.03.2015 15:00-19:05 PAIKKA kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 65 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 6/2010 84. Kaupunginvaltuuston istuntosali Koski. 40 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 6/2010 84. Kaupunginvaltuuston istuntosali Koski. 40 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 6/2010 84 Kaupunginvaltuusto KOKOUSAIKA 09.11.2010 klo 18:00-21:33 KOKOUSPAIKKA Kaupunginvaltuuston istuntosali Koski OSALLISTUJAT LÄSNÄ (ja mer kintä siitä kuka toi mii

Lisätiedot

PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone, Ollintie 26

PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone, Ollintie 26 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 488 Kaupunginhallitus AIKA 14.07.2014 klo 15:05-18:08 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone, Ollintie 26 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 245 Kokouksen

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Kunnanhallitus 19.01.2015 AIKA 19.01.2015 klo 17:00-20:50 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

834 talousarvio 2015 sekä taloussuunnitelma 2016-2017 419 Vuoden 2015 talousarvio ja vuosien 2016-2017

834 talousarvio 2015 sekä taloussuunnitelma 2016-2017 419 Vuoden 2015 talousarvio ja vuosien 2016-2017 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/2014 821 Kaupunginhallitus AIKA 08.12.2014 klo 13:00-16:50 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 411 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) Kaupunginhallitus 16.02.2015 AIKA 16.02.2015 klo 17:25-21:20 PAIKKA Kaupungintalo, Haapamäen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Jämsän kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 Kaupunginhallitus Aika 12.01.2015 klo 17:00-20:18 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Läsnäolleet Rantanen Piritta puheenjohtaja Kyrö Mika I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31 Kunnanhallitus Aika 26.01.2015 klo 17:00-19:30 Paikka Kunnanvirasto, kokoushuone, Rusthollintie 2 Käsitellyt asiat Asia Sivu 11 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 2/2008 1

SASTAMALAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 2/2008 1 SASTAMALAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 2/2008 1 Sastamalan kaupunginvaltuusto 15.12.2008 AIKA 15.12.2008 klo 9:00 PAIKKA Sylvään koulu KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 17 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

65 täytäntöönpano 39 Kaupunginhallituksen kokoukset 2015-2016 69 40 Kaupunginhallituksen kokouskutsu ja sen lähettäminen

65 täytäntöönpano 39 Kaupunginhallituksen kokoukset 2015-2016 69 40 Kaupunginhallituksen kokouskutsu ja sen lähettäminen PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 58 Kaupunginhallitus AIKA 09.02.2015 klo 15:00-17:23 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 34 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2015 567. Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2015 567. Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2015 567 Kunnanhallitus AIKA 10.08.2015 klo 17:30-19:00 PAIKKA Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Pykälät: Sivu 276 ASIOIDEN KÄSITTELYJÄRJESTYKSEN

Lisätiedot

KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 170. Otsikko Sivu 61 TERVEYSKESKUKSEN TILOJEN TARVESELVITYS JA

KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 170. Otsikko Sivu 61 TERVEYSKESKUKSEN TILOJEN TARVESELVITYS JA KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 170 Kunnanvaltuusto 13.12.2010 AIKA 13.12.2010 klo 09:00-19:35 PAIKKA Valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 61 TERVEYSKESKUKSEN TILOJEN TARVESELVITYS JA 173 HANKESUUNNITELMA

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2014 411

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2014 411 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2014 411 Kunnanhallitus 02.12.2014 AIKA 02.12.2014 klo 09:00-15:00 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 234 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 89

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 89 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 89 Valtuusto 22.08.2011 AIKA 22.08.2011 klo 20:25-21:30 PAIKKA Kunnanvirasto valtuuston istuntosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 46 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Pyhäjärven kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Pyhäjärven kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 35/2013 1000 Kaupunginhallitus AIKA 09.12.2013 klo 13:00-16:52 PAIKKA Pyhäjärven kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 662 Kokouksen

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 272

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 272 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 272 Kunnanhallitus 13.04.2015 AIKA 13.04.2015 klo 17:00-19:15 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 130 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 200

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 200 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 200 Kunnanvaltuusto 17.11.2014 AIKA 17.11.2014 klo 18:00-18:45 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 67 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

259 maakuntaohjelmasta 2014-2017 132 Lausunto peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmän

259 maakuntaohjelmasta 2014-2017 132 Lausunto peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmän PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 225 Kaupunginhallitus AIKA 31.03.2014 klo 12:00-17:45 PAIKKA Pyhäjärven kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 115 Kokouksen avaaminen 228

Lisätiedot

Otsikko Sivu 204 EVÄSTYS HEINÄVEDEN ALUELÄMPÖ OY:N YHTIÖKO-

Otsikko Sivu 204 EVÄSTYS HEINÄVEDEN ALUELÄMPÖ OY:N YHTIÖKO- HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2011 405 Kunnanhallitus 15.08.2011 AIKA 15.08.2011 klo 17:00-20:45 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 204 EVÄSTYS HEINÄVEDEN

Lisätiedot

PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2006 1

PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2006 1 PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2006 1 Kunnanvaltuusto 12.12.2006 AIKA 18:00-19:00 PAIKKA Valtuustosali OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Haataja Pauliina 18:00-19:00 Jäsen Heikkinen Eero 18:00-19:00

Lisätiedot

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 18/2013 568. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 18/2013 568. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 18/2013 568 Kaupunginhallitus Aika 07.10.2013 klo 18:00-19:50 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 243 Lausuntopyyntö sosiaali-

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2015 1. Sivu

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2015 1. Sivu PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2015 1 Kunnanhallitus 12.08.2015 AIKA 12.08.2015 kello 18:00-18:55 PAIKKA Pälkäneen kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Sivu 186 Lähetekeskustelun käyminen elinvoimastrategian

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2013 1. Kaupunginvaltuusto. AIKA 29.04.2013 kello 18:00-19:25. Kaupungintalon valtuustosali

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2013 1. Kaupunginvaltuusto. AIKA 29.04.2013 kello 18:00-19:25. Kaupungintalon valtuustosali ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2013 1 Kaupunginvaltuusto AIKA 29.04.2013 kello 18:00-19:25 PAIKKA Kaupungintalon valtuustosali LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 51 Kokouksen laillisuuden ja

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220. Kunnanhallitus 01.06.2015. Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220. Kunnanhallitus 01.06.2015. Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220 Kunnanhallitus 01.06.2015 Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 140 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2013 414

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2013 414 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2013 414 Kunnanhallitus 05.11.2013 AIKA 17:00-23:18 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 215 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 417 216 KUNTASTRATEGIA 2020 418

Lisätiedot

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2014 251. Otsikko Sivu 131 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 254 132 LAUTAKUNTIEN PÖYTÄKIRJAT JA VIRANHALTIJAPÖYTÄKIRJAT

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2014 251. Otsikko Sivu 131 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 254 132 LAUTAKUNTIEN PÖYTÄKIRJAT JA VIRANHALTIJAPÖYTÄKIRJAT TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2014 251 Kunnanhallitus 18.08.2014 AIKA 18.08.2014 18:30-21:30 PAIKKA Kunnanhallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 131 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 254 132 LAUTAKUNTIEN

Lisätiedot

Maittila Hannele jäsen Nordström Paula jäsen. Åström Petteri

Maittila Hannele jäsen Nordström Paula jäsen. Åström Petteri PÖYTÄKIRJA 14/2015 1 Kaupunginhallitus 15.06.2015 AIKA 15.06.2015 klo 17:00-19:45 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, Karstuntie 4, Lohja OSALLISTUJAT LÄSNÄ Äyräväinen Irene puheenjohtaja Slunga-Poutsalo

Lisätiedot