Kaupunginhallitus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kaupunginhallitus 21.01.2013"

Transkriptio

1 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 2/ Kaupunginhallitus Aika klo 18:00-21:05 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Formari Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta Asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen Tilasta Koskue jätetty ostotarjous Määräalan ostaminen Närö tilasta Länsi-Uudenmaan maakuntaverkkosuunnitelma Edustajien valitseminen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistusta valmistelevan selvityshenkilötyöryhmän järjestämään kuulemis- ja keskustelutilaisuuteen Edustajien valitseminen metropolialueen esiselvityksen kuulemistilaisuutta varten 22 Verohuojennushakemus Vastaus valtuustoaloitteeseen / Suunnitelman laatiminen Ruukinpajan toiminnan monipuolistamiseksi 24 Varavaltuutettu Tony Reikon vaalikelpoisuuden menettäminen ja eronpyyntö Karkkilan kaupungin luottamustehtävistä 25 Karkkilan kaupungin hallintosäännön muuttaminen Kaupunginvaltuuston vaalilautakunnan vaali vuosiksi Kaupunginvaltuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien vaali vuosiksi Tarkastuslautakunnan vaali vuosiksi Kaupunginhallituksen vaali vuosiksi Kaupunkikehitystoimikunnan vaali toimikaudeksi Hyvinvointitoimikunnan vaali toimikaudeksi Keskusvaalilautakunnan vaali toimikaudeksi Kasvatus- ja opetuslautakunnan vaali toimikaudeksi Vapaa-aikalautakunnan vaali toimikaudeksi Teknisen lautakunnan vaali toimikaudeksi Ympäristölautakunnan vaali toimikaudeksi Kiinteistötoimitusten uskottujen miesten valitseminen vuosiksi Käräjäoikeuden lautamiesten valitseminen toimikaudeksi

2 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 2/ Jäsenen valitseminen poliisin neuvottelukuntaan toimikaudeksi Edustajien valitseminen kuntapäiville Jäsenten valitseminen Perusturvakuntayhtymä Karviaisen yhtymähallitukseen toimikaudeksi Jäsenten valitseminen Perusturvakuntayhtymä Karviaisen tarkastuslautakuntaan vuosien hallinnon ja talouden tarkastuksen järjestämistä varten 43 Jäsenten valitseminen Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuustoon toimikaudeksi Jäsenen nimeäminen Länsi-Uudenmaan kuntien ympäristöterveydenhuollosta ja eläinlääkintähuollosta vastaavaan Lohjan kaupungin ympäristö- ja rakennuslautakunnan ympäristöterveysjaostoon toimikaudeksi Jäsenten valitseminen Länsi-Uudenmaan jätelautakuntaan toimikaudeksi Edustajien valitseminen Uudenmaan liiton kuntien edustajainkokoukseen toimikaudeksi Kaupunginvaltuuston kokousajankohdat ja työohjelma vuonna Karkkilan kaupungin ilmoituksien julkaiseminen vuonna 2013 ja Perusturvakuntayhtymä Karviaisen perussopimuksen päivittäminen Saapuneet kirjelmät, ilmoitukset ja päätökset Kaupunginjohtajan ajankohtaiset asiat

3 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 2/ Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot Läsnä Salo Salla 18:00-21:05 puheenjohtaja Velin Raino 18:00-21:05 1. varapuheenjohtaja Lehti-Chatta Tuire 18:00-21:05 2. varapuheenjohtaja Ahjoniemi Markku 18:00-21:05 jäsen Huotari Eino 18:00-21:05 jäsen Laine Kari 18:00-21:05 jäsen Lehtinen Erkki 18:00-21:05 jäsen Närhi Katja 18:00-21:05 jäsen Stenberg Hannele 18:00-21:05 jäsen Poissa Kalliaisenaho Annu hallinto- ja talousjohtaja Muut osallistujat Majalahti Juha 18:00-21:05 kaupunginjohtaja, esittelijä Luukkonen Jarkko 18:00-21:05 hall.pääll., pöytäkirjanpitäjä Palenius Timo 18:00-21:05 kv puheenjohtaja Tallgrén Mika 18:00-21:05 kv 1. varapuheenjohtaja Söderström Minna 18:00-21:05 kv 2. varapuheenjohtaja Sintonen Risto 18:00-21:05 kv 3. varapuheenjohtaja Allekirjoitukset Salla Salo puheenjohtaja Jarkko Luukkonen pöytäkirjanpitäjä Käsitellyt asiat Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Karkkila klo Markku Ahjoniemi Eino Huotari Pöytäkirja yleisesti nähtävillä Hallintopalvelut klo Jarkko Luukkonen hallintopäällikkö

4 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 2/ Kaupunginhallitus Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kaupunginhallitus 14 Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Kokouskutsu on lähetettävä vähintään neljä päivää ennen kokousta. Esityslista lähetetään mahdollisuuksien mukaan kokouskutsun yhteydessä. Kokouskutsu lähetetään jäsenille, varajäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus, toimielimen päättämällä tavalla. Kaupunginhallituksen kokous on päätösvaltainen, kun saapuvilla on enemmän kuin puolet kaupunginhallituksen jäsenistä. Ehdotus: Todetaan laillisuus ja päätösvaltaisuus. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltai seksi.

5 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 2/ Kaupunginhallitus Pöytäkirjantarkastajien valinta Kaupunginhallitus 15 Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallituksen pöytäkirjan tarkastaa kullakin kerralla kaksi sitä varten valittua jäsentä. Tarkastusvuorossa ovat Markku Ahjoniemi ja Eino Huotari. Kaupunginhallitus valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Markku Ahjoniemi ja Eino Huotari.

6 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 2/ Kaupunginhallitus Asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen Kaupunginhallitus 16 Kaupunginjohtajan ehdotus: Asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei puheenjohtaja tai kaupunginhallitus toisin päätä. Toimielin voi ottaa käsiteltäväkseen sellaisenkin asian, jota ei ole mainittu ko kouskutsussa. Kaupunginhallitus hyväksyy esityslistan asioiden käsittelyjärjestykseksi. Käsittely: Keskustelun kuluessa puheenjohtaja ehdotti seuraavaa: 19 käsitellään 16 jälkeen. Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja tiedusteli, voidaanko ehdotus yksimielisesti hyväksyä. Koska ehdotusta ei vas tus tettu, puheenjoh taja totesi kaupunginhalli tuksen hyväk sy neen sen. Kaupunginhallitus hyväksyi esityslistan asioiden käsittelyjärjestykseksi siten, että 19 käsitellään 16 jälkeen.

7 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 2/ Kaupunginhallitus Tilasta Koskue jätetty ostotarjous 40/ /2013 Kaupunginhallitus Kaupunginjohtajan ehdotus: Esittelijä: kaupunginjohtaja Juha Majalahti Valmistelija/ lisätietojen antaja: mittaus- ja kiinteistöpäällikkö Tapio Jokela Tiina ja Teijo Mäkilä ovat jättäneet Karkkilan kaupungille maanostotarjouksen, joka käsittää kaupungin omistaman Koskuen tilan ostamista. Tila on pinta-alaltaan 1,1160 hehtaaria ja sijaitsee Vattolan kylässä, Rajakalliontien varrella, tarjoajien omistamien tilojen ympärillä. Mäkilät ovat tehneet Koskuen tilasta euron ostotarjouksen. Hakijat perustelevat lisämaan ostoaan hevosharrastuksen vaatimilla tarpeilla. Alueella ei ole asemakaavaa ja valmisteilla olevassa Karkkilan keskusten osayleiskaavassa alue on osoitettu maankäytöltään maa- ja metsätalouden käyttöön. Koskuen tilan alue ei sovellu maasto-olosuhteiltaan asuinrakentamiseen. Alueen vaihtomaa-arvo on vähäinen. Tilan lävitse virtaa laskuoja joka jakaa sen pitkittäin kahteen osaan. Tila on hyötyleveydeltään n. 40 m. Tila rajautuu itärajaltaan kaupungin omistamaan Pohjola tilaan. Taloudelliset vaikutukset + tilan myyntitulot Esityslistan liite - Koskuen tilasta jätetty maanostotarjous ja sijaintikartta. Karkkilan kaupunginhallitus päättää myydä Tiina ja Teijo Mäkilälle maanostotarjouksen mukaisen Koskue tilan, joka on pinta-alaltaan 1,1160 ha ilman haja-asutusalueen kantatilan rakennusoikeutta kaupungin yleisesti käyttämään raakamaan ostohintaan 1 /m2, jolloin tilan hinnaksi muodostuu maapohjan osalta euroa. Lisäksi mahdollinen hyötypuuston arvo määräytyy siitä tehtävän erillisen arvion mukaisesti. Käsittely: Kokouksessa mittaus- ja kiinteistöpäällikkö Tapio Jokela selosti asiaa kaupunginhallitukselle. Asian käsittelyä päätettiin siirtää lisäselvityksiä varten.

8 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 2/ Kaupunginhallitus Täytäntöönpano: - Kaupunginhallitus 17 Esittelijä: kaupunginjohtaja Juha Majalahti Valmistelija / lisätietojen antaja: mittaus- ja kiinteistöpäällikkö Tapio Jokela, puh. (09) tai sähköposti Kaupunginjohtajan ehdotus: Maanostotarjouksen toinen allekirjoittanut Tiina Mäkilä on jättänyt käydyssä neuvottelussa kartalle korjatun ostoesityksen mis sä koko Koskuen tilan käsittävän ostotarjouksen si jaan esitystä on rajattu liitteessä puneella rajatun määräalan osal le. Määräalan pinta-ala on n. 1,0 hehtaaria. Esitetyssä laa juu dessa yksityistien pohjoispuolinen alue jää vielä Koskuen tilaan. Taloudelliset vaikutukset + määräalan myyntitulo Esityslistan liite - Koskuen tilaa koskeva jätetty kartalle korjattu määräalan ostoesitys Kaupunginhallitus myy korjatun maanos to tar jouk sen mukaisen n. 1,0 hehtaa rin määräalan Tiina ja Teijo Mä ki lälle. Maa- ja metsätalouden käyttöön tarkoitetun mää räalan kaup pahin naksi muo dos tuu kaupungin käyttämän raaka maan os to hin tata son 1 / m2 perus teel la eu roa, mi kä ei si säl lä ha ja-asutus alu een kan tati lan ra ken nusoi keut ta. Li säksi mah dol lisen hyö typuuston arvo mää räy tyy siitä tehtä vän erillisen ar vion mu kai sesti. Ostajat vastaavat kaupasta aiheutu vista kai kista kustannuksista. Käsittely: Keskustelun kuluessa kaupunginjohtaja muutti päätösehdo tustaan seuraavasti: Kaupunginhallitus palauttaa asian uudelleen valmisteluun. Kaupunginjohtajan muutettu päätösehdotus hyväksyttiin yk simielisesti.

9 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 2/ Kaupunginhallitus Määräalan ostaminen Närö tilasta 62/ /2013 Kaupunginhallitus 18 Esittelijä: kaupunginjohtaja Juha Majalahti Valmistelija/ lisätietojen antaja: mittaus- ja kiinteistöpäällikkö Tapio Jokela, puh ( ) tai sähköposti Kaupunginjohtaja ja mittaus- ja kiinteistöpäällikkö ovat käyneet ja kaupungin tuleviin maankäytöntarpeisiin liitty viä neu vot te lu ja Ilkka Salvénin ja Johanna Sairasen kanssa, mikä on koskenut mm. mahdollista Tammelantien, Tuorilantien ja Puutarhakadun rajaamaa n m2 määräalaa. Po. määräalan alueella on voimassa vuonna 1948 vah vis tunut viljelystonttien ja puiston maankäyttöä osoittava asema kaava, jo ka on sisällöltään vanhentunut ja siten menettänyt toteu tuskel poisuutensa. Määräalan alue on ollut Puutarhakadun ra kenta miseen asti aktiivisessa viljelykäytössä. Asemakaavoitettavaksi hankittavan raakamaan osalta on selvittävä riittävässä määrin sen maaperän pilaantumisriskitekijät. Tarkasteltavana ole van määräalan alueella ei ole tiedossa eikä ole epäilyä sen mahdollisesta pilaantumisesta. Maaperän kantavuus on maaperä kar tan mukaan kokonaisuudessaan hienojakoista vahvaa savea. Alueen kantavuus on heikko, joten asemakaavan muutoksen mu kaisessa toteutuksessa on syytä varautua rakennettavan alueen pohjan vahvistamiseen perustuspaalutuksella. Alueella ei ole en nestään rakennuksia tai rakenteita. Alue on korkeusasemaltaan matalalla sekä olemassa olevaan katuverkon tasauskorkeuteen että Pyhäjärven tulvarajaan nähden ja vaatii runsaan maamassa täytön. Määräala hankitaan kaupungille ehdollisella kaupalla, missä kaupunki haluaa varmistua siitä, että määräalalle saa erillisellä kaavoitusprosessilla kaupunkikehityksen edellyttämän rakennusoikeu den. Kauppakirja määräalasta on liitteenä. Määräalan poikkeuksellisen kor keaa han kin ta hin taa puol taa sen hyvä keskeinen sijainti keskus tan kau palli siin pal ve lui hin näh den. Määräalan kauppa voidaan toteuttaa vuodelle 2013 varatusta maanhankinnan määrärahasta, jota on jäljellä Taloudelliset vaikutukset

10 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 2/ Kaupunginhallitus Kaupunginjohtajan ehdotus: - kauppahinta euroa Esityslistan liitteet - Määräalan rajaamisote kantakartasta - kauppakirja Kaupunginhallitus ostaa liitteenä olevalla kauppakirjalla Närön tilas ta n m2 määräalan eh dollisena siten, että os te tulle määräalalle saa daan ase ma kaavan muutoksella kaupunki kehi tyksen edellyt tämä raken nusoikeus. Mää rä alan kauppahinta on euroa. Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Pöytäkirjan liite nro 1 - Määräalan rajaamisote kantakartasta (liite 1/1) - kauppakirja (liite 2/1) Täytäntöönpano: ostajat, mittaus- ja kiinteistöpäällikkö

11 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 2/ Kaupunginhallitus Länsi-Uudenmaan maakuntaverkkosuunnitelma 59/ /2013 Kaupunginhallitus 19 Esittelijä: kaupunginjohtaja Juha Majalahti Valmistelija: hallintopäällikkö Jarkko Luukkonen Asiantuntijana kokouksessa: tietohallintopäällikkö Kristian Lindholm ja Pasi Perämäki Tiera Oy Länsi-Uudenmaan kunnat Kirkkonummi, Lohja, Siuntio, Inkoo, Raasepori ja Hanko sekä Puhdin kuntayhtymä ovat vuodesta 2010 lähtien yhdessä rakentaneet alueelle yhteistä maakuntaverkkosuunnitelmaa. Uudenmaan liitto on osallistunut hankkeeseen sekä rahallisesti että asiantuntija-avuin. Alueellista tietoverkkoa on pidettävä toiminnallisena kehityshankkeena. Verkkoa voidaan verrata infrastruktuurin suunnittelemiseen ja rakentamiseen sekä esimerkiksi alueen kunnallistekniikkaan. Perusasioiden ollessa valmiina palvelua voidaan kehittää edelleen joustavasti yhdessä kuntien rajojen yli sekä saavuttaa teknisesti toimivia ja taloudelli sesti edullisia malleja. Maakuntaverkko turvaa mahdollisuuden vastata kuntakentän muutoksiin, ja koska kyseessä on yksi maamme ensimmäiseksi toteutetuista alueellisista hank keista, hanke antaa samalla hyvän lähtökohdan suhteessa muihin alueisiin. Maakuntaverkon teknisenä tavoitteena on varmistaa tietoyhteiskunnan tarvitsemat tietoverk kopalvelut ja niiden laadukas toiminta vuorokauden ympäri. Nyt tietoverkkopalvelua tuotetaan jokaisessa kunnassa erikseen ja erilaisella panostuksella. Tietoverkon tulee tarjota kunnille tehok kaan ja riittävän tietotekniikkakapasiteetin tulevaksi vuosikymme neksi. Kuntien tietohallinnoista koostuva työryhmä on toiminut hankkeen työryhmänä sekä laatinut maakuntaverkkosuunnitelman. Ohjausryhmä, johon on kuulunut lähinnä alueen talousjohtajia, on seurannut toteuttamista sekä omalta osaltaan hyväksynyt ja puoltanut suunnitelmaa ja maa kuntaverkon toteuttamista. Uudenmaan liiton tukemassa Länsi-Uudenmaan maakuntaverkkosuunnitelmassa on tavoit teena ollut kuvata maakuntaverkko ja sen merkitys kuntien toi minnalle. Suunnitelmassa on lisäksi kuvattu maakuntaverkon pal velut ja toteuttamistapa. Hankkeen suunnitteluaikataulu on ollut Hankkeen ohjausryhmä on käsitellyt maakuntahan kesuunnitelmaa ja esittää kunnille

12 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 2/ Kaupunginhallitus maakuntaverkkohankkeen to teuttamista ja maakuntaverkon perustamista. Toteutuksen osalta hanke jaetaan kahteen vaiheeseen: tekniseen suunnittelu- ja ra kentamisvaiheeseen. Teknisessä suunnitteluvaiheessa laaditaan maakuntaverkkosuunnitelman yleisperiaatteiden mukaan tarkempi tekninen hankesuunnitelma, aikataulu ja budjetti. Läntiselle Uudellemaalle perustettava Tieran toimipiste tulee olemaan hankkeen omistaja, joka valmistelee hankesuunnitelman. Hankkeelle palkataan projektipäällikkö suun nittelemaan ja toteuttamaan hanketta. Rakentamisvaiheessa toteutetaan maakuntaverkko ja sen määritetyt ensimmäiset tavoitteet. Hankkeen toteuttaja toimii Tieran Län si-uudenmaan toimipiste. Ensimmäisen vaiheen tärkeimmät tavoitteet ovat edellä mainitun suunnitelman mukaan seuraavat: Tavoite 1: Keskitetyt palomuuri- ja Internet-palvelut Maakuntaverkon yhteisillä palomuuripalveluilla tuotetaan alueen kunnille tietoturvalliset tieto verkkoyhteydet Internetiin. Maakuntapalomuuri tuotetaan osin os topalveluna ja järjestelmä valvotaan 24/7 aikajänteellä. Nykyiset 6 palomuurijärjestelmää (Lohja/Vihti, Kirkkonummi, Inkoo, Siuntio, Raasepori, Hanko) yhdistetään yhdeksi palomuurikokonaisuudeksi. Tavoite 2: L-U kunnilla yksi HUS:n Alli-tietoliikenteen liityntäpiste terveystoimille Maakuntaverkon myötä keskitetään terveystoimen nykyiset kolme HUS:in tietoliikenteen lii tyntäpistettä (Lohja, Kirkkonummi, Raasepori) yhteen Alli-liityntäpisteeseen. Tavoite 3: Operaattoririippumattomuus Maakuntaverkko hallitsee itse omia julkisen verkon IP-osoitteita ja AS-numeroa. Tavoite 4: Tietoverkkojen yleiset periaatteet Yhdenmu kaisilla tietoliikenneperusteilla voidaan pitkällä aikajänteellä hallita suuria verkkoko konaisuuksia ja näin tehostaa esim. ylläpitotyötä. Tieran Län si-uudenmaan toimipiste muodostaa tietoverkkojen yhteiset yllä pitoperiaatteet ja säännöt sekä kuntien sisäverkkojen hallinta säännöt maakuntaverkko-suunnitelman mukaisesti. Tavoite 5: Länsi-Uudenmaan sähköisen e-asiointihakemiston jat kokehittäminen ja sen liittä minen kuntien www-sivuille sekä maakuntaportaaliin (Länsi-Uudenmaan tietoyhteis kuntastrategia) Kuntien www-sivujen ja maakuntaportaalin ympärille perustetaan Länsi-Uuden maan tietoyhteiskuntastrategian perusteella kunnille yhteinen sähköisen asioinnin hakemisto. Sähköisen asioinnin hakemisto hanke toteutetaan Tieran sähköisen

13 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 2/ Kaupunginhallitus Kaupunginjohtajan ehdotus: asioinnin palvelumalliin, jota pilotoidaan Lahden kaupungissa. Yhteisellä sähköisen asioinnin hakemistolla ja maakuntaportaali avulla tuote taan Länsi-Uudenmaan kuntien asukkaille palvelukokonaisuuksia yhdessä useamman kunnan kanssa. Seudullinen maakuntaporttaali julkaistiin maaliskuussa 2012 ja siihen tuotta vat kunnat aineistoa ja tietoja mm. matkailusta, elinkeino- ja yri tystoimesta, kuntien e-palveluista jne. Esityslistan liite - Länsi-Uudenmaan maakuntaverkkosuunnitelma Kaupunginhallitus 1. hyväksyy maakuntaverkkosuunnitelman Länsi-Uudenmaan kun tien yhteisenä kannanot tona tulevaisuuden tietoverkkojen kehit tämiselle sekä maakunta verkon tavoitteiden 1-5 toteuttamiselle; 2. oikeuttaa Tiera Oy:n Länsi-Uudenmaan toimipisteen laatimaan maakuntaverkkohankkeen teknisen suunnitelman ja käynnistämään kuntakohtaisten tietoverkkojen rakentamisen alkaen määrärahojen puitteissa; sekä 3. omalta osaltaan tekee Uudenmaan liitolle rahoitushakemuksen maakuntaverkkohank keen toteuttamiseksi. Käsittely: Tietohallintopäällikkö Kristian Lindholm Tiera Oy:stä selosti asiaa ko kouk ses sa. Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Pöytäkirjan liite nro 2 - Länsi-Uudenmaan maakuntaverkkosuunnitelma Täytäntöönpano: Tiera Oy Länsi-Uudenmaan toimipiste, Kirkkonummi, Lohja, Siuntio, Inkoo, Raasepori, Hanko

14 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 2/ Kaupunginhallitus Edustajien valitseminen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistusta valmistelevan selvityshenkilötyöryhmän järjestämään kuulemis- ja keskustelutilaisuuteen / /2013 Kaupunginhallitus 20 Esittelijä: kaupunginjohtaja Juha Majalahti Valmistelija / lisätietojen antaja: hallintopäällikkö Jarkko Luukkonen, puh. (09) tai sähköposti Kaupunginjohtajan ehdotus: Peruspalveluministeri Guzenina-Richardson on nimennyt Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistuksen valmistelua tukevan selvityshenkilötyöryhmän. Sen toimiaika päättyy Helsingin yliopistollisen keskussairaalan erityisvastuualueen selvityshenkilöiksi on nimetty: " Aki Lindén, toimitusjohtaja, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri " Kati Myllymäki, johtava ylilääkäri, Kouvolan terveyskeskus " Riitta Särkelä, johtaja, Suomen sosiaali- ja terveys ry SOSTE HUS:n toimitusjohtaja Aki Lindén on selvityshenkilöiden puolesta kutsunut yhteiseen kuulemis- ja keskustelutilaisuuteen HUS-Lohjan sairaanhoitoalueeseen kuuluvien kuntien (Lohja, Vihti, Karkkila, Siuntio) ja Perusturvakuntayhtymä Karviaisen edustajat. Tilaisuus pidetään Lohjan kaupungintalon (Karstuntie 4, Lohja) kaupunginhallituksen kokoushuoneessa maanantaina klo Tilaisuu teen kutsutaan kunnallisjohtajat, perusturvajohtajat, kuntien joh tavat ylilääkärit sekä kuntayhtymä Karviaisen johtaja ja johtava ylilääkäri. Lisäksi kuntia pyydetään nimeämään tilaisuuteen 1-3 kunnallista luottamushenkilöä. Palvelurakennetyöryhmän loppuraportti on ladattavis sa osoitteesta: Kaupunginhallitus valitsee kaksi luottamushenkilöä So si aa li- ja ter vey den huol lon palvelurakenneuudistusta valmiste le van sel vitys henki lö työ ryhmän järjestämään kuulemis- ja kes kus teluti laisuu teen Käsittely: Keskustelun kuluessa kaupunginjohtaja muutti päätösehdo tustaan seuraavasti: Kaupunginhallitus valitsee kolme luottamushenkilöedustajaa Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudis-

15 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 2/ Kaupunginhallitus tus ta val mis televan selvityshenkilötyöryhmän järjestämään kuulemis- ja kes kustelutilaisuuteen Keskustelun kuluessa Erkki Lehtinen ehdotti seuraavaa: Edustajiksi valitaan Anu Helena Frosterus ja Timo Palenius. Keskustelun kuluessa Tuire Lehti-Chatta ehdotti seuraa vaa: Edustajaksi valitaan Riikka Suonoja. Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja tiedusteli, voidaanko ehdotukset yksi mielisesti hyväksyä. Koska ehdo tuksia ei vastustettu, puheenjoh taja totesi kaupunginhalli tuksen hyväksy neen ne. Täytäntöönpano: Kaupunginhallitus valitsi Anu Helena Frosteruksen, Timo Paleniuksen ja Riikka Suonojan luottamushenkilöedustajiksi So siaali- ja terveydenhuol lon palvelurakenneuudistusta valmistele van sel vityshenkilötyöryh män järjestämään kuulemis- ja keskus telutilaisuuteen valitut, HUS-Lohjan sairaanhoitoalue

16 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 2/ Kaupunginhallitus Edustajien valitseminen metropolialueen esiselvityksen kuulemistilaisuutta varten 57/ /2013 Kaupunginhallitus 21 Esittelijä: kaupunginjohtaja Juha Majalahti Valmistelija: hallintopäällikkö Jarkko Luukkonen Lisätietojen antaja: kaupunginjohtaja Juha Majalah ti, puh. (09) tai sähköposti Kaupunginjohtajan ehdotus: Metropolialuetta koskevaan esiselvitykseen liittyvät kuulemistilaisuudet ovat käynnistyneet. Kuulemistilaisuuksien tar koi tuk sena on, että selvityshenkilöt tapaavat kuntia kuullakseen näi den näkemyksiä selvityksestä ja sen ehdotuksista. Varsinaiseen esiselvitysalueeseen kuuluvien 14 kunnan kanssa on sovittu kuntien hallitusten ja valtuustojen tapaamisista. Metropolialueen esiselvitys on ladattavissa osoitteessa 0110Valtio/name.jsp. Kaupunginhallitus valitsee kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen puheenjohtajiston edustajiksi met ro poli aluetta kos ke van esi selvi tyk sen kuulemistilaisuuteen. Käsittely: Täytäntöönpano: Keskustelun kuluessa kaupunginjohtaja muutti päätösehdotustaan seuraavasti: Kau pun gin hallitus valitsee kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen puheenjohtajiston, kaupunginjohtajan sekä hallintopäällikkön edus ta jik si met ro po li aluetta koskevan esiselvi tyk sen kuulemistilaisuuteen klo Helsinkiin. Kaupunginjohtajan muutettu päätösehdotus hyväksyttiin yk simielisesti valitut, valtiovarainministeriö

17 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 2/ Kaupunginhallitus Verohuojennushakemus 56/02.03/2013 Kaupunginhallitus 22 Esittelijä: kaupunginjohtaja Juha Majalahti Valmistelija / lisätietojen antaja: hallintopäällikkö Jarkko Luukkonen, puh. (09) tai sähköposti Karkkilan kaupungille on saapunut veronhuojennushakemus. Hakemus koskee vuoden 2011 jäännösveroa. Verotusmenettelylain 88 :n mukaan vapautuksen kunnallisverosta myöntää kunta. Karkkilan kaupungin hallintosäännön 54 ja 55 :ien mukaan kaupunginhallitus vastaa verotuslainsäädännössä kunnalle kuuluvien tehtävien hoitamiseen kuuluvan toimivallan käyttämisestä. Vapautus voi olla osittainen tai täydellinen. Vapautus voidaan myöntää: 1) jos verovelvollisen veronmaksukyky on olennaisesti alentunut käytettävissä olevat tulot ja varallisuus huomioon ottaen elatusvelvollisuuden, työttömyyden, sairauden tai muun erityisen syyn johdosta tai jos siihen on verovelvollisen velkajärjestelyn vuoksi erityisiä syitä; 2) jos verovelvollinen on kuollut ja häneltä on jäänyt leski, lapsia tai muita perillisiä, joiden elatus on pääasiallisesti ollut verovelvollisen ansion varassa, ja jos veron periminen olisi ilmeisesti kohtuutonta; 3) jos verovelvollisen on katsottava erehtyneen veronhuojennussäännösten tai muiden verosäännösten sisällöstä eikä erehtymistä voida olosuhteet huomioon ottaen pitää verovelvollisen huolimattomuudesta tai laiminlyönnistä aiheutuneena ja jos verosta vapauttamiseen on kyseessä olevan tapauksen luonteesta johtuvia tai muita erityisiä syitä; tai 4) jos veron periminen on muusta erityisestä syystä ilmeisesti kohtuutonta. Esityslistan oheismateriaali - verohuojennushakemus (verohuojennushakemus perusteluineen on nähtävissä kaupunginhallituksen kokousasiakirjoissa, koska julkisuuslain 24 :n 23 -kohdan perusteella asiakirjat, jotka sisältävät tietoja henkilön vuosituloista tai kokonaisvarallisuudes-

18 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 2/ Kaupunginhallitus Kaupunginjohtajan ehdotus: ta taikka tuen tai etuuden perusteena olevista tuloista ja varallisuudesta taikka jotka muutoin kuvaavat hänen taloudellista asemaansa, ovat salassa pidettäviä.) Taloudelliset vaikutukset - ei merkittäviä taloudellisia vaikutuksia Kaupunginhallitus päättää, että oheismateriaalina olevaan verohuojennushakemukseen ei myönnetä vapautusta jäännösveron maksamisesta. Päätöksen perusteena on se, että vapautuksen myöntämiselle jäännösverosta ei ole esitetty riittäviä perusteluita ottaen huomioon verotusmenettelystä annetun lain 88 :n mukaiset huojennusperusteet, kunnallisveron verojärjestelmä sekä vaihtoehtoiset tukimahdollisuudet. Täytäntöönpano: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. hakija

19 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 2/ Kaupunginhallitus Vastaus valtuustoaloitteeseen / Suunnitelman laatiminen Ruukinpajan toiminnan monipuolistamiseksi 63/ /2013 Kaupunginvaltuusto Valtuutettu Eino Huotari jätti seuraavan Karkkilan Vasemmistoliiton valtuustoryhmän valtuustoaloitteen: "Karkkilassa on vuosia toiminut nuorten työpajana Ruukinpaja, joka vuosien mittaan on tehnyt hyvää työtä nuorten työllistämisessä. Ruukinpaja on toiminut esimerkkinä monien muiden kuntien vastaavalle toiminnalle ja sen toimintaan on tultu tutustumaan kauenpaankin. Nyt olemme myös uudessa tilanteessa, kun valtiovalta on päättänyt nuorten yhteiskuntatakuusta. Näin ollen kunnalla on velvollisuus järjestää opiskelu- työ- tai harjoittelupaikka jokaiselle peruskoulunsa päättävälle nuorelle. Tässä Ruukinpajan merkitys korostuu. Tällä hetkellä Ruukinpajassa on työssä vain seitsemän nuorta. Tarvetta paljon laajemmalle toiminnalle on. Jos haluamme vähentää nuorten syrjäytymistä Karkkilassa, on Ruukinpaja keskeinen toimija tässä yhteistyössä etsivän nuorisotyön kanssa. Karkkilan vasemmistoliitto esittää, että Ruukinpajan toiminnan monipuolistamiseksi tehdään pikainen suunnitelma yhteistyössä etsivän nuorisotyön kanssa ja tälle toiminnalle varataan riittävät resurssit. Ruukinpaja on ennalta ehkäisevää työtä ja ainakin osa sen resursseista kuuluisi näin ollen perusturvan kuluihin." Kaupunginvaltuusto lähetti aloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi. Pöytäkirjan liite nro 32 - valtuustoaloite Kaupunginhallitus Esittelijä: kaupunginjohtaja Juha Majalahti Valmistelija / lisätietojen antaja: hallintopäällikkö Jarkko Luukkonen, puh. (09) tai sähköposti Kaupunginjohtajan ehdotus:

20 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 2/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus lähettää valtuustoaloitteen vapaa-aikalautakunnan valmisteltavaksi. Täytäntöönpano: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. vapaa-aikalautakunta Vapaa-aikalautakunta 40 Esittelijä: sivistystoimenjohtaja Niku Tuomisto Valmistelija / lisätietojen antaja: vapaa-aikasihteeri Merja Korkiakoski puh. (09) tai sähköposti Karkkilan Nuorten työpajatoiminnan tavoitteena on nuoren suunnitelmallinen ja tarkoituksenmukainen siirtyminen koulutukseen, työhön tai muuhun toimenpiteeseen sekä nuoren elämänhallinnan vahvistamiseen. Ruukinpaja on nuorten työpaja, joka työllistää nuoria vuotiaita karkkilalaisia erilaisiin kädentaitoja vaativiin tehtäviin. Työpajan perustehtävä eli valmennuspalvelujen tuottaminen pohjautuu tuotannolliseen tekemiseen, jota täydennetään yksilöllisen palveluohjauksen elementeillä; yksilö- ja ryhmävalmennuksella sekä terveys-, päihde- ja erityispalveluilla. Pajatyöskentely aloitetaan yleensä harjoittelukuviolla (3-6kk), jonka jälkeen seuraa maksimissaan puolen vuoden tuettu työjakso pajalla. Työjakson aikana selvitellään nuoren tilannetta, tarkoituksena saada nuori sijoittumaan kouluun tai työelämään ym. muihin toimintapaikkoihin. Ruukinpaja tarjoaa myös mahdollisuuksien mukaan oppisopimusta puusepän- puualanartesaanin-pintakäsittelyn ja graafisen alan perustutkinto. Ruukintyöpajan toiminta-ajatus painottuu yksilön kannalta varhaiseen puuttumiseen ja palvelutarjontaan sekä välillisesti korjaavista toimenpiteistä aiheutuvien sosiaali- ja terveysmenojen pienenemiseen. Aloitteessa on mainittu Ruukinpajan toiminnan olevan ennalta ehkäisevää työtä, mutta tärkeää on huomata sen olevan myös korjaavaa työtä. Tavoitteena on löytää yhdessä monialaisen toimijaverkoston kanssa kunkin yksilön tarpeita vastaava toimenpide tai toimenpidekokonaisuus, mikä johtaa hänelle tarkoituksenmukaiseen päämäärään tai ratkaisuun. Tiiviillä yhteistyöllä pyritään välttämään tilanteet, jolloin nuori henkilö jää pyörimään irrallisten toimenpiteiden sekamelskaan, syrjäytyy ja turhautuu edelleen, kuormittaa vääriä palveluja ja aiheuttaa yhteiskunnalle kasvavan kustannustaakan. Karkkilan nuorisotoimi toteuttaa ennaltaehkäisevää nuorisotyötä myös perusnuorisotyön kautta mm. nuorisotilatoiminnan, retkien, leirien ja erilaisten tapahtuminen kautta.

Vastaus valtuustoaloitteeseen / Suunnitelman laatiminen Ruukinpajan toiminnan monipuolistamiseksi

Vastaus valtuustoaloitteeseen / Suunnitelman laatiminen Ruukinpajan toiminnan monipuolistamiseksi Kaupunginhallitus 23 21.01.2013 Kaupunginvaltuusto 34 28.01.2013 Vastaus valtuustoaloitteeseen / Suunnitelman laatiminen Ruukinpajan toiminnan monipuolistamiseksi 63/12.05.05/2013 Kaupunginvaltuusto 01.10.2012

Lisätiedot

KVAL 51 Valtuutettu Eino Huotari jätti seuraavan Karkkilan Vasemmistoliiton valtuustoryhmän valtuustoaloitteen:

KVAL 51 Valtuutettu Eino Huotari jätti seuraavan Karkkilan Vasemmistoliiton valtuustoryhmän valtuustoaloitteen: Kaupunginvaltuusto 51 01.10.2012 Kaupunginhallitus 220 08.10.2012 Vapaa-aikalautakunta 40 11.12.2012 Valtuustoaloite / Suunnitelman laatiminen Ruukinpajan toiminnan monipuolistamiseksi / valmistelutoimeksianto

Lisätiedot

Hyvinvointitoimikunta 16.09.2014

Hyvinvointitoimikunta 16.09.2014 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 5/2014 53 Hyvinvointitoimikunta 16.09.2014 Aika 16.09.2014 klo 18:30-20:23 Paikka Kokoushuone Formari Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 34 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/ (1) Kaupunginhallitus, suunnitteluasiat Asianro 6591/ /2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/ (1) Kaupunginhallitus, suunnitteluasiat Asianro 6591/ /2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2016 1 (1) 55 Asianro 6591/00.00.01.00/2016 Jäsenten valinta kunnallisiin luottamustoimiin Yleistä Valtioneuvosto on tehnyt 16. kesäkuuta 2016 päätöksen Kuopion ja Juankosken

Lisätiedot

Liikelaitoskuntayhtymä Meri-Lapin kuntapalvelut yhtymäkokouksen kokouskutsu

Liikelaitoskuntayhtymä Meri-Lapin kuntapalvelut yhtymäkokouksen kokouskutsu LIITE 151a Kunnanhallitus 18/28.10.2008 457 Liikelaitoskuntayhtymä Meri-Lapin kuntapalvelut yhtymäkokouksen kokouskutsu AIKA 2.12.2008 klo 10.00- PAIKKA Länsi-Pohjan keskussairaala, Selkäsaarikabinetti

Lisätiedot

Konneveden kunta Kokouspäivämäärä Sivu Valtuusto 28.4.2015 30

Konneveden kunta Kokouspäivämäärä Sivu Valtuusto 28.4.2015 30 Valtuusto 28.4.2015 30 1. MÄÄRÄALAN MYYMINEN RISTO MOISIOLLE Kh. 20.4.2015 35 Esityslistan liite 1 Risto Moisio haluaisi ostaa kunnalta määräalan Konneveden kunnan Siikakosken kylässä sijaitsevasta Simola-nimisestä

Lisätiedot

Hyvinvointitoimikunta

Hyvinvointitoimikunta Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 3/2013 23 Hyvinvointitoimikunta 18.06.2013 Aika 18.06.2013 klo 16:00-18:00 Paikka Kokoushuone Formari Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 13 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Toimikunnat asetetaan enintään kaupunginhallituksen toimikaudeksi.

Toimikunnat asetetaan enintään kaupunginhallituksen toimikaudeksi. YHDISTYMISHALLITUS 79 21.11.2012 YHDISTYVÄN RAAHEN 25 10.12.2012 KAUPUNGINVALTUUSTO KAUPUNGINHALLITUS 490 01.12.2014 KAUPUNGINVALTUUSTO 170 08.12.2014 KAUPUNGINVALTUUSTO 4 12.01.2015 Kaupunginhallituksen

Lisätiedot

PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. 1 Tutustuminen ruokapalveluiden toimintaan 3

PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. 1 Tutustuminen ruokapalveluiden toimintaan 3 PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Tarkastuslautakunta Aika 13.02.2014 klo 13:00-16:15 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 1 Tutustuminen ruokapalveluiden toimintaan 3 2 Kunnanjohtaja

Lisätiedot

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus Kunnanhallitus 305 27.11.2014 Kunnanhallitus 151 10.06.2015 Kunnanhallitus 19 28.01.2016 Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus 143/00.04.01/2014 KH 27.11.2014 305 Työ-

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 6/2015 42. Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kh Piällysmies. Otsikko Sivu

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 6/2015 42. Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kh Piällysmies. Otsikko Sivu Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 6/2015 42 Tarkastuslautakunta Kokousaika 16.12.2015 kello 15:00-18:00 Kokouspaikka Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kh Piällysmies Asialista: Otsikko

Lisätiedot

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle Kunnanhallitus 46 25.02.2014 Kunnanhallitus 76 24.03.2014 Kunnanhallitus 126 13.05.2014 Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle 135/1/2013

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) Tarkastuslautakunta 19.11.2015 AIKA 19.11.2015 klo 15:00-18:00 PAIKKA Kehitysvammaisten asumisyksikkö Runokulma klo 15, ja sen jälkeen kau pun gin ta lo, kokoushuone

Lisätiedot

Kunnanhallituksen toimikauden pituus ja kunnanhallituksen valitseminen (ohm. 1)

Kunnanhallituksen toimikauden pituus ja kunnanhallituksen valitseminen (ohm. 1) Kunnanhallitus 8 19.01.2015 Kunnanvaltuusto 5 26.01.2015 Kunnanhallituksen toimikauden pituus ja kunnanhallituksen valitseminen (ohm. 1) Khall 19.01.2015 8 Kunnanhallituksen asema ja tehtävät määritellään

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 Sivu 29 (37) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 2 varavaltuutettua

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 Sivu 29 (37) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 2 varavaltuutettua KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 Sivu 29 (37) Valtuusto KOKOUSAIKA Tiistai 28.4.2015 kello 18.00-18.15 KOKOUSPAIKKA Konneveden kunnantalo, Konnevesisali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET 19 valtuutettua LIITE

Lisätiedot

KASKISTEN KAUPUNKI KAUPUNGINVALTUUSTO

KASKISTEN KAUPUNKI KAUPUNGINVALTUUSTO Esityslista 22.1.2015 Asiat KASKISTEN KAUPUNKI KAUPUNGINVALTUUSTO Aika: 28.01.2015 klo 15:00 Paikka: Kaupungintalo Läsnä Jäsenet Hovi Ilkka Häggblom Kari, puheenjohtaja Högstrand Mirja Lapveteläinen Sonja

Lisätiedot

Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016

Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016 Kaupunginhallitus 23 26.01.2015 Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016 652/01.011/2012 KAUPHALL 26.01.2015 23 Seloste 1. Aino Mattila -säätiö Seloste Kaupunginhallituksen

Lisätiedot

Aikaisemmin kiinteistötoimitusten uskottuja miehiä on valittu kym me nen. Heille ei valita varajäseniä.

Aikaisemmin kiinteistötoimitusten uskottuja miehiä on valittu kym me nen. Heille ei valita varajäseniä. Kunnanhallitus 18 14.01.2013 Valtuusto 13 24.01.2013 Kunnanhallitus 102 16.03.2015 Valtuusto 13 26.03.2015 Kunnanhallitus 6 18.01.2016 Valtuusto 8 17.03.2016 Kunnanhallitus 227 22.08.2016 Valtuusto 32

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 8/2015 1

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 8/2015 1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 8/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 21.07.2015 klo 11:00-16:50 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Halttunen Sanna

Lisätiedot

Kuntalain 35 :n mukaan vaalikelpoinen kunnanhallitukseen on henkilö, joka on vaalikelpoinen valtuustoon, ei kuitenkaan:

Kuntalain 35 :n mukaan vaalikelpoinen kunnanhallitukseen on henkilö, joka on vaalikelpoinen valtuustoon, ei kuitenkaan: Joutsan kunnanhallitus 8 12.01.2015 Kunnanvaltuusto 7 19.01.2015 KUNNANHALLITUKSEN VAALI Joutsan kunnanhallitus 12.01.2015 8 Kuntalain 17 :n mukaan valtuusto asettaa kunnanhallituksen. Kunnanhallituksen

Lisätiedot

Perusturvakuntayhtymä Karviaisen talousarvion 2012 muuttaminen Karkkilan kaupungin osalta

Perusturvakuntayhtymä Karviaisen talousarvion 2012 muuttaminen Karkkilan kaupungin osalta Kaupunginhallitus 126 28.05.2012 Kaupunginvaltuusto 23 11.06.2012 Perusturvakuntayhtymä Karviaisen talousarvion 2012 muuttaminen Karkkilan kaupungin osalta 209/02.02/2011 Kyh 67 Karkkilan kaupunginhallitus

Lisätiedot

Kuntarahoitus 15661/12 2 550 000,00 2 250 000,00 2 250 000,00 2,128 kiinteä, 27.2.2012-23.1.2022

Kuntarahoitus 15661/12 2 550 000,00 2 250 000,00 2 250 000,00 2,128 kiinteä, 27.2.2012-23.1.2022 Kaupunginhallitus 221 25.08.2014 Kaupunginvaltuusto 70 01.09.2014 Kouvolan Vesi Oy:n lainojen takaukset 5700/02.04.07/2014 Kh 25.08.2014 221 Kaupunginvaltuusto päätti 9.6.2014, että Kouvolan Veden toiminnot

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 AIKA 16.01.2013 klo 10:00 PAIKKA Kärsämäen kunnanvirasto, Keskuskatu 14 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus

Lisätiedot

KUNNANHALLITUKSEN KOKOUS 1/2013,

KUNNANHALLITUKSEN KOKOUS 1/2013, KUNNANHALLITUKSEN KOKOUS 1/2013, 7.1.2013 1 Laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja kunnanhallitus päätösvaltaiseksi. 2 Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjan tarkastajiksi

Lisätiedot

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Kunnanvaltuusto 14.01.2015 AIKA 19:00-19:12 PAIKKA Kunnantalo, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 2 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 38 Tarkastuslautakunta 2013-2016 21.09.2016 AIKA 21.09.2016 klo 09:00-10:00 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 28 Laillisuus

Lisätiedot

Esittelijä / valmistelija / lisätietojen antaja: sivistystoimenjohtaja Niku Tuomisto puh.(09) 4258 3627 tai sähköposti "etunimi.sukunimi@karkkila.

Esittelijä / valmistelija / lisätietojen antaja: sivistystoimenjohtaja Niku Tuomisto puh.(09) 4258 3627 tai sähköposti etunimi.sukunimi@karkkila. Kaupunginhallitus 287 24.10.2011 Kaupunginhallitus 189 10.09.2012 Nyhkälän koulun hankesuunnitelman hyväksyminen 201/12.00.01/2011 Kasvatus- ja opetuslautakunta 18.10.2011 66 Sivistystoimenjohtajan ehdotus:

Lisätiedot

Keskusvaalilautakunnan varajäsenen valinta

Keskusvaalilautakunnan varajäsenen valinta SAVUKOSKEN KUNTA Kunnanvaltuusto Kokousaika Maanantai 2.2.2015 klo 15.00-15.37 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Asiano Liite no Savukosken kunnanvirasto 1 1 Järjestäytymisasiat 2 2 oheismateriaali Keskusvaalilautakunnan

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1 AIKA 16.11.2015 klo 17:30 PAIKKA Kärsämäki-sali, Frosteruksenkatu 25 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 276 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

Paikka Yhtymähallinnon neuvotteluhuone, Medipolis, Kiviharjuntie 11, 90220 Oulu. Otsikko Sivu

Paikka Yhtymähallinnon neuvotteluhuone, Medipolis, Kiviharjuntie 11, 90220 Oulu. Otsikko Sivu Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen Pöytäkirja 2/2013 1 Yhteistyötoimikunta 28.08.2013 Aika 28.08.2013 klo12:05-13:50 Paikka Yhtymähallinnon neuvotteluhuone, Medipolis, Kiviharjuntie 11, 90220 Oulu Käsitellyt

Lisätiedot

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 51

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 51 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 91 Kokousaika 16.9.2015 klo 18.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto 50 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 51 Pöytäkirjantarkastajien valinta 52 Esityslistan

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41. Vammaisneuvosto 20.10.2015. Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41. Vammaisneuvosto 20.10.2015. Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41 Vammaisneuvosto 20.10.2015 Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12 Paikka Läsnä Toimitila Veturi, Kauppamiehenkatu 4 (Pohjola-talo) 2. krs Luettelon mukaan Pykälät 26-31

Lisätiedot

Kaupunkikehitystoimikunta

Kaupunkikehitystoimikunta Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 6/2013 67 Kaupunkikehitystoimikunta 26.08.2013 Aika 26.08.2013 klo 18:00-19:30 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Formari Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 31 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA 2013-2016 PÖYTÄKIRJA 4/2013 1 Aika: 13.11.2013 klo 16:30-20:00 Paikka: Villa Breda, takkahuone LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 28 Pöytäkirjan

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Maanantai 10.10.2011 klo 18:30-20:55. Kumpulainen Tanja, varapj. Kekkonen Kyllikki

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Maanantai 10.10.2011 klo 18:30-20:55. Kumpulainen Tanja, varapj. Kekkonen Kyllikki KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 8/2011 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Maanantai 10.10.2011 klo 18:30-20:55 Kunnnanviraston kokoushuone Jäsen Paikalla Varajäsen

Lisätiedot

Paikka P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, kokoushuone E215, Peltolankatu 4, Joensuunkatu 3. Kärkkäinen Eero jäsen

Paikka P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, kokoushuone E215, Peltolankatu 4, Joensuunkatu 3. Kärkkäinen Eero jäsen Pöytäkirja 2/2015 1 Hallituksen henkilöstöjaosto Aika 23.09.2015 klo 14:06-14:27 Paikka P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, kokoushuone E215, Peltolankatu 4, Joensuunkatu 3 Osallistujat

Lisätiedot

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 SISÄLLYSLUETTELO 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS... 2 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA... 3 3 VALTUUSTON PUHEENJOHTAJIEN VAALI TOIMIKAUDELLE 2015-2016... 4

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 4 20.02.2013 Sivistyslautakunta 60 16.09.2015. Asiantuntijoiden läsnäolo-oikeus lautakunnan kokouksissa 29/00.

Sivistyslautakunta 4 20.02.2013 Sivistyslautakunta 60 16.09.2015. Asiantuntijoiden läsnäolo-oikeus lautakunnan kokouksissa 29/00. Sivistyslautakunta 4 20.02.2013 Sivistyslautakunta 60 16.09.2015 Asiantuntijoiden läsnäolo-oikeus lautakunnan kokouksissa 29/00.01/2013 SIVLK 4 Hallintosihteeri Kuntalain (365/1995) 57 :n 3 momentin mukaan

Lisätiedot

Hankittavia palveluita ovat: A. Ammatillinen tukihenkilötyö B. Perhetyö C. Tehostettu perhetyö. Ammatillinen tukihenkilötyö (27 tarjousta)

Hankittavia palveluita ovat: A. Ammatillinen tukihenkilötyö B. Perhetyö C. Tehostettu perhetyö. Ammatillinen tukihenkilötyö (27 tarjousta) Yhtymähallitus 54 30.08.2016 Ammatillisen tukihenkilötyön, perhetyön ja tehostetun perhetyön hankinta 40/05.02.09/2016 Yhtymähallitus 54 Sosiaalihuollon ja lastensuojelun avohuollon ja jälkihuollon tukitoimet

Lisätiedot

MAASEUTULAUTAKUNNAN (RANTASALMI, JUVA, SULKAVA, JOROINEN) PUHEENJOHTAJAN VALINTA VUODEKSI /00.00/2013

MAASEUTULAUTAKUNNAN (RANTASALMI, JUVA, SULKAVA, JOROINEN) PUHEENJOHTAJAN VALINTA VUODEKSI /00.00/2013 Kunnanhallitus 24 14.01.2013 Kunnanvaltuusto 11 28.01.2013 Kunnanhallitus 75 25.02.2013 Kunnanvaltuusto 29 04.03.2013 Kunnanhallitus 102 07.04.2015 Kunnanvaltuusto 8 20.04.2015 Kunnanhallitus 64 08.03.2016

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 SOSIAALITYÖN JOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 25.08.2015 klo 14:00-16:08 Paikka Kaupungintalo, 3. kerroksen neuvotteluhuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Ikonen Pertti

Lisätiedot

Maanantai klo

Maanantai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 18.02.2013 klo 9.00 11.10 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS 1 TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS KOKOUSAIKA 26.4.2010 klo 9.00 14.15 KOKOUSPAIKKA Lopen kunnantalo, kokoushuone II LÄSNÄ Ukkola Marja puheenjohtaja Tuomi Vilho varapuheenjohtaja Nummela Ritva varajäsen Laukkanen

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Tiistai 25.03.2014 klo 18.00-18.40. Kunnanviraston kokoushuone, Tervontie 4 (uusi kokoushuone)

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Tiistai 25.03.2014 klo 18.00-18.40. Kunnanviraston kokoushuone, Tervontie 4 (uusi kokoushuone) ympäristölautakunta Tervontie 4, 72210 Tervo KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 2/2014 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Tiistai 25.03.2014 klo 18.00-18.40. Kunnanviraston

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Viranomainen Kunnanhallitus 15.05.2012 80

PELKOSENNIEMEN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Viranomainen Kunnanhallitus 15.05.2012 80 Kunnanhallitus 15.05.2012 80 Kunnanhallitus 46, 47, 48 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Khall 46 Valtuuston 11.12.2008 hyväksymän hallintosäännön 5 mukaan kokouskutsu kunnanhallituksen jäsenille

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 37. Otsikko Sivu 29 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 39 30 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 40

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 37. Otsikko Sivu 29 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 39 30 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 40 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 37 Hyvinvointilautakunta 08.06.2015 AIKA 8.6.2015 klo 18:00 18.34 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 29 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1. Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1. Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Tarkastuslautakunta 11.09.2014 Aika 11.09.2014 klo 13:00-16:50 Paikka Kaupungintalo, Kokoushuone Petäjä Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

Virkistysuimala Neidonkeidas, kokoushuone, Runokatu 1, 08100 Lohja. Toivonen Seija jäsen Vienonen Jukka toimitusjohtaja Pohjala Sinikka sihteeri

Virkistysuimala Neidonkeidas, kokoushuone, Runokatu 1, 08100 Lohja. Toivonen Seija jäsen Vienonen Jukka toimitusjohtaja Pohjala Sinikka sihteeri PÖYTÄKIRJA 2/2014 1 Lohjan Liikuntahallit Oy:n hallitus 13.05.2014 AIKA 13.05.2014 klo 16:00-16:50 PAIKKA Virkistysuimala Neidonkeidas, kokoushuone, Runokatu 1, 08100 Lohja OSALLISTUJAT LÄSNÄ Pajuoja Matti

Lisätiedot

Kaupunginhallitus

Kaupunginhallitus Lausunto metropolihallintolakia valmistelevan työryhmän väliraportista 100/00.01.00/2013 Kaupunginhallitus 171 Esittelijä: kaupunginjohtaja Juha Majalahti Valmistelija / lisätietoja antaja: kaupunginjohtaja

Lisätiedot

Maakuntahallituksen jäsenten ja varajäsenten sekä puheenjohtajien vaali toimikaudeksi Kuntalain 81 :n 4.

Maakuntahallituksen jäsenten ja varajäsenten sekä puheenjohtajien vaali toimikaudeksi Kuntalain 81 :n 4. Maakuntahallitus 49 27.04.2015 Maakuntavaltuusto 6 15.06.2015 Maakuntahallituksen jäsenten ja varajäsenten sekä puheenjohtajien vaali toimikaudeksi 2015-2016 32/00.00.01/2015 Maakuntahallitus 27.04.2015

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 397 27.10.2014 Kaupunginvaltuusto 113 10.11.2014. Maakauppa Asuntilassa ja Kirkonseudulla / Laatu RN:o 1:422 541/52.

Kaupunginhallitus 397 27.10.2014 Kaupunginvaltuusto 113 10.11.2014. Maakauppa Asuntilassa ja Kirkonseudulla / Laatu RN:o 1:422 541/52. Kaupunginhallitus 397 27.10.2014 Kaupunginvaltuusto 113 10.11.2014 Maakauppa Asuntilassa ja Kirkonseudulla / Laatu RN:o 1:422 541/52.521/2014 KAUPHALL 27.10.2014 397 Kaavoitusinsinööri Seppo Reiskanen

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/2010 1. Linja-auto, matka Kotimaan Matkailu-messuille Tampereelle

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/2010 1. Linja-auto, matka Kotimaan Matkailu-messuille Tampereelle UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/2010 1 Matkailulautakunta 16.04.2010 Aika 16.04.2010 klo 9:00-10:30 Paikka Linja-auto, matka Kotimaan Matkailu-messuille Tampereelle Luettelo käsitellyistä asioista

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 20/2010 Kunnanhallitus. Perjantai 8.10.2010 klo 17.00 17.30. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 20/2010 Kunnanhallitus. Perjantai 8.10.2010 klo 17.00 17.30. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 20/2010 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Perjantai 8.10.2010 klo 17.00 17.30 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30. Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO. Perjantai 23.05.2014

PÖYTÄKIRJA. Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30. Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO. Perjantai 23.05.2014 Tarkastuslautakunta PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 3/2014 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30 Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO Jäsen

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 Kaupunginhallitus 53 22.02.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 3/2016 1/9. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 3/2016 1/9. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 3/2016 1/9 Tarkastuslautakunta Aika 18.05.2016 klo 14:00-16:00 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu 12 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 10

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 10 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 10 19.03.2015 AIKA 19.03.2015 klo 14:30-16:05 PAIKKA Ylihärmän palvelutoimisto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 7 Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuus 12 8 Edellisen kokouksen

Lisätiedot

Keskusvaalilautakunta Sivu 1 / 11. Anja Kurki, puheenjohtaja René Blomster Heikki Leivonen Marjut Lindroos Jouko Pirttimäki

Keskusvaalilautakunta Sivu 1 / 11. Anja Kurki, puheenjohtaja René Blomster Heikki Leivonen Marjut Lindroos Jouko Pirttimäki Keskusvaalilautakunta 08.06.2016 Sivu 1 / 11 Kokoustiedot Aika 08.06.2016 keskiviikko klo 16:00-17:05 Paikka Asemakuja 2 C, kokoushuone Kotka, 3. kerros Saapuvilla olleet jäsenet Anja Kurki, puheenjohtaja

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTON KOKOUS

KIRKKONEUVOSTON KOKOUS IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 1 (9) KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Käsiteltävät asiat 209 Kokouksen avaus 210 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 211 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 212 Ääntenlaskijoiden

Lisätiedot

1/8. Ehdokaslistan numero 2: listan allekirjoittaja Timo Palenius ja Raino Velin. XX_lautakunnan pk suhtvaali_kla.doc

1/8. Ehdokaslistan numero 2: listan allekirjoittaja Timo Palenius ja Raino Velin. XX_lautakunnan pk suhtvaali_kla.doc 1/8 Pöytäkirja Karkkilan kaupunginvaltuuston vaalilautakunnan kokouksesta, joka pidettiin maanantaina tammikuun 26. päivänä 2015 klo 19.10-19.30, 19.50-20.00, 20.20-20.30, 20.35 20.45, 20.55 21.05 ja 21.09

Lisätiedot

KARSTULAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 24/ kunnantalo Himmeli, kunnanhallituksen kokoushuone

KARSTULAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 24/ kunnantalo Himmeli, kunnanhallituksen kokoushuone KARSTULAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 24/2015 1 Kunnanhallitus 05.10.2015 Kokousaika 05.10.2015 klo 17:30-17:41 Kokouspaikka kunnantalo Himmeli, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 187 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Kirkkovaltuutettu Raimo Sulonen avasi kokouksen.

Kirkkovaltuutettu Raimo Sulonen avasi kokouksen. 1(7) PÖYTÄKIRJA / KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS 1/2015 Aika Keskiviikkona 7.1.2015 kello 18.00-19.54 Paikka Läsnä Seurakuntatalo Aaltonen Annika Alanen Hannele Allen Pipsa Arikka Heikki Vanto Jukka Haavisto

Lisätiedot

2 Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävänä pitäminen 4

2 Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävänä pitäminen 4 1 Tarkastuslautakunta AIKA 10.03.2015 klo 14:00 16:10 PAIKKA Kunnantalo, kokoushuone Pyhä ASIAT Sivu Otsikko 1 Tarkastuslautakunnan esittelijä vuonna 2015 3 2 Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävänä pitäminen

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Kirkkovaltuusto 22.1.2015. Turengin seurakuntakeskus, Juttilantie 2, 14200 Turenki

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Kirkkovaltuusto 22.1.2015. Turengin seurakuntakeskus, Juttilantie 2, 14200 Turenki Aika 22.1.2015 kello 18.30 18.52 Paikka Turengin seurakuntakeskus, Juttilantie 2, 14200 Turenki Läsnä Ahvenjärvi Seppo Elo Irmeli, varajäs. Elo Joonas Hakala Pentti Hietanen Sari Ilmarinen Liisa Kiukkonen

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Kunnanvaltuusto 27 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet

Lisätiedot

Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus. Maanantai klo

Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus. Maanantai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 11.01.2010 klo 17.00 19.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Kalatalouden kehittämisrahaston hallituksen nimeäminen toimikaudeksi 2013-2016 / kunnan edustajien nimeäminen / muut edustajat

Kalatalouden kehittämisrahaston hallituksen nimeäminen toimikaudeksi 2013-2016 / kunnan edustajien nimeäminen / muut edustajat Kunnanhallitus 38 31.01.2013 Kunnanhallitus 144 18.03.2013 Kunnanhallitus 291 03.06.2013 Kunnanhallitus 63 16.02.2015 Kunnanhallitus 132 30.03.2015 Kunnanhallitus 262 06.07.2015 Kunnanhallitus 319 21.09.2015

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 29.4.2015

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 29.4.2015 TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ke 29.4.2015 klo 14.00 16.54 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ ( 8 ) KIRKKOVALTUUSTO

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ ( 8 ) KIRKKOVALTUUSTO SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 ( 8 ) Aika keskiviikko 14.1.2015 klo 19.00-19.55 Paikka Läsnä Olavin toimintakeskus, seurakuntasali Nuotta Jarmo Heinonen Ritva Heinonen Eeva Hirvikoski Kaija Honkanen

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 12.02.2014 AIKA 12.02.2014 klo 18:00-19:30 PAIKKA Elisenvaaran oppimiskeskus, kirjaston lukusali ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 5

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 5 LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No YHTYMÄHALLITUS 5 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat KÄSITELLYT ASIAT Aika 21.5.2013 klo 11.30-11.45 Paikka Forssan ammatti-instituutti,

Lisätiedot

Ulla Pirilä, kirkkovaltuuston vpj. Antti Viita, talousjohtaja, sihteeri. Matti Koivuluoma, kirkkovaltuuston puheenjohtaja

Ulla Pirilä, kirkkovaltuuston vpj. Antti Viita, talousjohtaja, sihteeri. Matti Koivuluoma, kirkkovaltuuston puheenjohtaja KIRKKONEUVOSTO 1/2015 Sivu 1 PÖYTÄKIRJA Aika: Keskiviikko klo 17-18.35 Paikka: Virastotalon kokoushuone Läsnä: Kari Mantere, pj Matti Antila Eija Harmanen Henry Hautala Heli Kurikka Heikki Lintala Maija-Liisa

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 9/2011 Perusturvalautakunta. Keskiviikko 14.12.2011 klo 16.30. Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 9/2011 Perusturvalautakunta. Keskiviikko 14.12.2011 klo 16.30. Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 9/2011 Perusturvalautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 14.12.2011 klo 16.30 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Lisätiedot

Valtuuston tilapäisen valiokunnan ehdotus sivistyslautakunnan erottamista koskevassa asiassa. Tilapäinen valiokunta on kokoontunut kolme kertaa.

Valtuuston tilapäisen valiokunnan ehdotus sivistyslautakunnan erottamista koskevassa asiassa. Tilapäinen valiokunta on kokoontunut kolme kertaa. Tilapäinen valiokunta 4 13.03.2015 Valtuusto 15 23.03.2015 Valtuuston tilapäisen valiokunnan ehdotus sivistyslautakunnan erottamista koskevassa asiassa 23/00.02.04/2015 TILAPVAL 13.03.2015 4 Valtuusto

Lisätiedot

Ammatillisen tukihenkilötyön, perhetyön ja tehostetun perhetyön hankinta

Ammatillisen tukihenkilötyön, perhetyön ja tehostetun perhetyön hankinta Perusturvalautakunta 53 23.08.2016 Ammatillisen tukihenkilötyön, perhetyön ja tehostetun perhetyön hankinta 268/02.08.00/2016 PERLJ 23.08.2016 53 Lohjan kaupunki on kilpailuttanut yhteistyössä perusturvakuntayhtymä

Lisätiedot

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus Kunnanhallitus 59 23.03.2016 Kunnanhallitus 94 23.05.2016 Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus 1.1.2017 107/010/013/2015 KHALL 59 Selostus: Kunnanvaltuusto

Lisätiedot

Kunnanhallitus 96 16.03.2015 Kunnanhallitus 106 30.03.2015

Kunnanhallitus 96 16.03.2015 Kunnanhallitus 106 30.03.2015 Kunnanhallitus 96 16.03.2015 Kunnanhallitus 106 30.03.2015 Kunnanvaltuuston puheenjohtaja Inkeri Yrityksen vaatimus oikeudellinen asiantuntija Pertti Eilavaaran laskussa mainittujen asiakirjojen luovuttamisesta

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTA ESITYSLISTA 9/2015 1. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

NURMIJÄRVEN KUNTA ESITYSLISTA 9/2015 1. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus NURMIJÄRVEN KUNTA ESITYSLISTA 9/2015 1 Nuorisolautakunta AIKA 17.12.2015 klo 18:00 PAIKKA Flamingo Spa, Tasetie 8 Vantaa Käsiteltävät asiat Asia 47 48 49 50 51 Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh. 03-849 4215, etunimi.sukunimi@heinola.fi

Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh. 03-849 4215, etunimi.sukunimi@heinola.fi Sosiaali- ja terveyslautakunta 158 17.11.2015 Kaupunginhallitus 315 07.12.2015 Etevan kuntayhtymän perussopimuksen muutokset 1764/00.04.01/2012 Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh.

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 5/2010 Perusturvalautakunta. Keskiviikko 26.5.2010 klo 17.00. Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 5/2010 Perusturvalautakunta. Keskiviikko 26.5.2010 klo 17.00. Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 5/2010 Perusturvalautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 26.5.2010 klo 17.00 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan

Lisätiedot

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 84 24.09.2015 Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä 599/11.04.02/2014 Kaavoitus- ja ympäristölautakunta

Lisätiedot

Valtuustoaloite paperittomaan kokouskäytäntöön siirtymisestä / Maarit Pekkola ym.

Valtuustoaloite paperittomaan kokouskäytäntöön siirtymisestä / Maarit Pekkola ym. Kaupunginvaltuusto 125 27.08.2012 Kaupunginhallitus 395 10.09.2012 Kaupunginhallitus 94 09.03.2015 Kaupunginvaltuusto 31 23.03.2015 Kaupunginhallitus 129 13.04.2015 Kaupunginhallitus 143 27.04.2015 Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 6/2015 Perusturvalautakunta. Keskiviikko 11.11.2015 klo 17.00- Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 6/2015 Perusturvalautakunta. Keskiviikko 11.11.2015 klo 17.00- Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 6/2015 Perusturvalautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 11.11.2015 klo 17.00- Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2014 1. Vanhusneuvosto. AIKA 29.04.2014 kello 10:30-11:20. PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kokoushuone 115

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2014 1. Vanhusneuvosto. AIKA 29.04.2014 kello 10:30-11:20. PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kokoushuone 115 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2014 1 Vanhusneuvosto AIKA 29.04.2014 kello 10:30-11:20 PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kokoushuone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 22 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2013 1. 1 Tarkastuslautakunnan sihteerin valinta 3

PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2013 1. 1 Tarkastuslautakunnan sihteerin valinta 3 PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2013 1 Tarkastuslautakunta Aika 19.02.2013 klo 14:00-15:11 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 1 Tarkastuslautakunnan sihteerin valinta 3 2 Tarkastuslautakunnan

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT Opetus- ja 112 26.08.2015 varhaiskasvatuslautakunta Kunnanhallitus 303 14.09.2015 Valtuusto 64 28.09.2015 TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2012 12. Kaupungintalon kokoustilat, kokoushuone KH

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2012 12. Kaupungintalon kokoustilat, kokoushuone KH ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2012 12 Elämänlaatujaosto AIKA 12.04.2012 klo 17:00-18:25 PAIKKA Kaupungintalon kokoustilat, kokoushuone KH KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 6 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO No 1/2014. KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1

KUNNANVALTUUSTO No 1/2014. KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANVALTUUSTO No 1/2014 KOKOUSAIKA 06.03.2014 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1 2 3 4 5 6 7 1 8 2 9 10 Kokouksen

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2010 1. Mölsä Tero

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2010 1. Mölsä Tero ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2010 1 AIKA 08.11.2010 klo 17:00-19:00 Laajennettu kaupunginhallitus 08.11.2010 PAIKKA OSANOTTAJAT Kaupunginhallituksen kokoushuone Nimi Tehtävä Mölsä Tero pj. Koivunen

Lisätiedot

KHAL 185 Kaupunginhallitukselle on saapunut seuraavat kirjelmät, ilmoitukset ja päätökset:

KHAL 185 Kaupunginhallitukselle on saapunut seuraavat kirjelmät, ilmoitukset ja päätökset: Kaupunginhallitus 185 20.08.2012 Saapuneet kirjelmät, ilmoitukset ja päätökset KHAL 185 Kaupunginhallitukselle on saapunut seuraavat kirjelmät, ilmoitukset ja päätökset: Espoon kaupunki Pelastuslaitoksen

Lisätiedot

Vaalikelpoisuutta kunnanhallitukseen rajoitetaan kuntalain 5 luvun 35 :ssä seuraavasti:

Vaalikelpoisuutta kunnanhallitukseen rajoitetaan kuntalain 5 luvun 35 :ssä seuraavasti: Kunnanhallitus 4 13.01.2015 Kunnanvaltuusto 5 26.01.2015 Kunnanhallitus 31 03.02.2015 Kunnanvaltuusto 13 09.02.2015 Kunnanhallituksen valitseminen KHALL 4 Hallintojohtaja Kuntalain 3 luvun 17 :n mukaan

Lisätiedot

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162 Kunnanhallitus 368 10.11.2015 Kunnanhallitus 404 08.12.2015 Kunnanhallitus 414 22.12.2015 Kunnanhallitus 43 09.02.2016 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014

Lisätiedot

2. antaa vuokrataloyhtiölle omavelkaisen takauksen 2.596.000 euron osake kau pan ja 75.000 euron tonttikaupan tekemiseen, ja

2. antaa vuokrataloyhtiölle omavelkaisen takauksen 2.596.000 euron osake kau pan ja 75.000 euron tonttikaupan tekemiseen, ja Virolahden kunnanhallitus 50 21.03.2016 Virolahden kunnanhallitus 64 25.04.2016 Kuntalaisaloite Asunto Oy Virolahden Sulkutie 1:n koko osakekannan ja rivitalojen tontin ostamiseksi, takauksen myöntämiseksi

Lisätiedot

RUOKOLAHDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Kirkkovaltuusto 12.1.2015 1(6)

RUOKOLAHDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Kirkkovaltuusto 12.1.2015 1(6) Kirkkovaltuusto 12.1.2015 1(6) Aika maanantaina 12.1.2015 klo 18.00-18.35, 18.45-18.51. kokous keskeytettiin klo 18.35-18.45 Paikka seurakuntatalo Läsnä Frosti-Nenonen, Sirpa Hammaren, Terho vara Hanhisalo,

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLLON KY. Tarkastuslautakunta 10.4.2014

TERVEYDENHUOLLON KY. Tarkastuslautakunta 10.4.2014 1 Kokousaika To 10.4.2014 klo 15.00 16.15 Paikka Muonion terveyskeskus, ruokasali Jäsenet: Läsnä Keimiöniemi Anne-Mari, pj. Malila Kari Eira Birgitta Kurkela Outi, vj. Poissa Pettissalo Petri Muut saapuvilla

Lisätiedot

Kokoushuone E227, P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, Peltolankatu 4, Joensuu. Kärkkäinen Eero jäsen

Kokoushuone E227, P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, Peltolankatu 4, Joensuu. Kärkkäinen Eero jäsen Esityslista 2/2016 1 Aika 11.04.2016 klo 14:30 Paikka Kokoushuone E227, P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, Peltolankatu 4, Joensuu Lisätietoja Osallistujat Huusko Anu puheenjohtaja Isoniemi

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS 1 TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS KOKOUSAIKA 13.4.2012 klo 9.00-14.20 KOKOUSPAIKKA Lopen kunnantalo, kokoushuone II LÄSNÄ Ukkola Marja puheenjohtaja, pöytäkirjanpitäjä 30 34 Tuomi Vilho varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 Tarkastuslautakunta 2009 2012

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 Tarkastuslautakunta 2009 2012 NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 Tarkastuslautakunta 2009 2012 KOKOUSTIEDOT Aika Paikka Perjantai 24.5.2013 klo 10.00 12.15 Kaupunginhallituksen kokoushuone, Harjukatu 23, 2. kerros OSALLISTUJAT Kalevi

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252 Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 Päätös / ympäristölupahakemus / Syväsatama, jätteiden loppusijoittaminen ja hyödyntäminen satamakentän rakenteissa, Kokkolan Satama / Länsi- ja Sisä-Suomen

Lisätiedot