Kaupunginhallitus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kaupunginhallitus 21.01.2013"

Transkriptio

1 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 2/ Kaupunginhallitus Aika klo 18:00-21:05 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Formari Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta Asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen Tilasta Koskue jätetty ostotarjous Määräalan ostaminen Närö tilasta Länsi-Uudenmaan maakuntaverkkosuunnitelma Edustajien valitseminen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistusta valmistelevan selvityshenkilötyöryhmän järjestämään kuulemis- ja keskustelutilaisuuteen Edustajien valitseminen metropolialueen esiselvityksen kuulemistilaisuutta varten 22 Verohuojennushakemus Vastaus valtuustoaloitteeseen / Suunnitelman laatiminen Ruukinpajan toiminnan monipuolistamiseksi 24 Varavaltuutettu Tony Reikon vaalikelpoisuuden menettäminen ja eronpyyntö Karkkilan kaupungin luottamustehtävistä 25 Karkkilan kaupungin hallintosäännön muuttaminen Kaupunginvaltuuston vaalilautakunnan vaali vuosiksi Kaupunginvaltuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien vaali vuosiksi Tarkastuslautakunnan vaali vuosiksi Kaupunginhallituksen vaali vuosiksi Kaupunkikehitystoimikunnan vaali toimikaudeksi Hyvinvointitoimikunnan vaali toimikaudeksi Keskusvaalilautakunnan vaali toimikaudeksi Kasvatus- ja opetuslautakunnan vaali toimikaudeksi Vapaa-aikalautakunnan vaali toimikaudeksi Teknisen lautakunnan vaali toimikaudeksi Ympäristölautakunnan vaali toimikaudeksi Kiinteistötoimitusten uskottujen miesten valitseminen vuosiksi Käräjäoikeuden lautamiesten valitseminen toimikaudeksi

2 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 2/ Jäsenen valitseminen poliisin neuvottelukuntaan toimikaudeksi Edustajien valitseminen kuntapäiville Jäsenten valitseminen Perusturvakuntayhtymä Karviaisen yhtymähallitukseen toimikaudeksi Jäsenten valitseminen Perusturvakuntayhtymä Karviaisen tarkastuslautakuntaan vuosien hallinnon ja talouden tarkastuksen järjestämistä varten 43 Jäsenten valitseminen Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuustoon toimikaudeksi Jäsenen nimeäminen Länsi-Uudenmaan kuntien ympäristöterveydenhuollosta ja eläinlääkintähuollosta vastaavaan Lohjan kaupungin ympäristö- ja rakennuslautakunnan ympäristöterveysjaostoon toimikaudeksi Jäsenten valitseminen Länsi-Uudenmaan jätelautakuntaan toimikaudeksi Edustajien valitseminen Uudenmaan liiton kuntien edustajainkokoukseen toimikaudeksi Kaupunginvaltuuston kokousajankohdat ja työohjelma vuonna Karkkilan kaupungin ilmoituksien julkaiseminen vuonna 2013 ja Perusturvakuntayhtymä Karviaisen perussopimuksen päivittäminen Saapuneet kirjelmät, ilmoitukset ja päätökset Kaupunginjohtajan ajankohtaiset asiat

3 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 2/ Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot Läsnä Salo Salla 18:00-21:05 puheenjohtaja Velin Raino 18:00-21:05 1. varapuheenjohtaja Lehti-Chatta Tuire 18:00-21:05 2. varapuheenjohtaja Ahjoniemi Markku 18:00-21:05 jäsen Huotari Eino 18:00-21:05 jäsen Laine Kari 18:00-21:05 jäsen Lehtinen Erkki 18:00-21:05 jäsen Närhi Katja 18:00-21:05 jäsen Stenberg Hannele 18:00-21:05 jäsen Poissa Kalliaisenaho Annu hallinto- ja talousjohtaja Muut osallistujat Majalahti Juha 18:00-21:05 kaupunginjohtaja, esittelijä Luukkonen Jarkko 18:00-21:05 hall.pääll., pöytäkirjanpitäjä Palenius Timo 18:00-21:05 kv puheenjohtaja Tallgrén Mika 18:00-21:05 kv 1. varapuheenjohtaja Söderström Minna 18:00-21:05 kv 2. varapuheenjohtaja Sintonen Risto 18:00-21:05 kv 3. varapuheenjohtaja Allekirjoitukset Salla Salo puheenjohtaja Jarkko Luukkonen pöytäkirjanpitäjä Käsitellyt asiat Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Karkkila klo Markku Ahjoniemi Eino Huotari Pöytäkirja yleisesti nähtävillä Hallintopalvelut klo Jarkko Luukkonen hallintopäällikkö

4 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 2/ Kaupunginhallitus Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kaupunginhallitus 14 Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Kokouskutsu on lähetettävä vähintään neljä päivää ennen kokousta. Esityslista lähetetään mahdollisuuksien mukaan kokouskutsun yhteydessä. Kokouskutsu lähetetään jäsenille, varajäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus, toimielimen päättämällä tavalla. Kaupunginhallituksen kokous on päätösvaltainen, kun saapuvilla on enemmän kuin puolet kaupunginhallituksen jäsenistä. Ehdotus: Todetaan laillisuus ja päätösvaltaisuus. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltai seksi.

5 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 2/ Kaupunginhallitus Pöytäkirjantarkastajien valinta Kaupunginhallitus 15 Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallituksen pöytäkirjan tarkastaa kullakin kerralla kaksi sitä varten valittua jäsentä. Tarkastusvuorossa ovat Markku Ahjoniemi ja Eino Huotari. Kaupunginhallitus valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Markku Ahjoniemi ja Eino Huotari.

6 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 2/ Kaupunginhallitus Asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen Kaupunginhallitus 16 Kaupunginjohtajan ehdotus: Asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei puheenjohtaja tai kaupunginhallitus toisin päätä. Toimielin voi ottaa käsiteltäväkseen sellaisenkin asian, jota ei ole mainittu ko kouskutsussa. Kaupunginhallitus hyväksyy esityslistan asioiden käsittelyjärjestykseksi. Käsittely: Keskustelun kuluessa puheenjohtaja ehdotti seuraavaa: 19 käsitellään 16 jälkeen. Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja tiedusteli, voidaanko ehdotus yksimielisesti hyväksyä. Koska ehdotusta ei vas tus tettu, puheenjoh taja totesi kaupunginhalli tuksen hyväk sy neen sen. Kaupunginhallitus hyväksyi esityslistan asioiden käsittelyjärjestykseksi siten, että 19 käsitellään 16 jälkeen.

7 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 2/ Kaupunginhallitus Tilasta Koskue jätetty ostotarjous 40/ /2013 Kaupunginhallitus Kaupunginjohtajan ehdotus: Esittelijä: kaupunginjohtaja Juha Majalahti Valmistelija/ lisätietojen antaja: mittaus- ja kiinteistöpäällikkö Tapio Jokela Tiina ja Teijo Mäkilä ovat jättäneet Karkkilan kaupungille maanostotarjouksen, joka käsittää kaupungin omistaman Koskuen tilan ostamista. Tila on pinta-alaltaan 1,1160 hehtaaria ja sijaitsee Vattolan kylässä, Rajakalliontien varrella, tarjoajien omistamien tilojen ympärillä. Mäkilät ovat tehneet Koskuen tilasta euron ostotarjouksen. Hakijat perustelevat lisämaan ostoaan hevosharrastuksen vaatimilla tarpeilla. Alueella ei ole asemakaavaa ja valmisteilla olevassa Karkkilan keskusten osayleiskaavassa alue on osoitettu maankäytöltään maa- ja metsätalouden käyttöön. Koskuen tilan alue ei sovellu maasto-olosuhteiltaan asuinrakentamiseen. Alueen vaihtomaa-arvo on vähäinen. Tilan lävitse virtaa laskuoja joka jakaa sen pitkittäin kahteen osaan. Tila on hyötyleveydeltään n. 40 m. Tila rajautuu itärajaltaan kaupungin omistamaan Pohjola tilaan. Taloudelliset vaikutukset + tilan myyntitulot Esityslistan liite - Koskuen tilasta jätetty maanostotarjous ja sijaintikartta. Karkkilan kaupunginhallitus päättää myydä Tiina ja Teijo Mäkilälle maanostotarjouksen mukaisen Koskue tilan, joka on pinta-alaltaan 1,1160 ha ilman haja-asutusalueen kantatilan rakennusoikeutta kaupungin yleisesti käyttämään raakamaan ostohintaan 1 /m2, jolloin tilan hinnaksi muodostuu maapohjan osalta euroa. Lisäksi mahdollinen hyötypuuston arvo määräytyy siitä tehtävän erillisen arvion mukaisesti. Käsittely: Kokouksessa mittaus- ja kiinteistöpäällikkö Tapio Jokela selosti asiaa kaupunginhallitukselle. Asian käsittelyä päätettiin siirtää lisäselvityksiä varten.

8 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 2/ Kaupunginhallitus Täytäntöönpano: - Kaupunginhallitus 17 Esittelijä: kaupunginjohtaja Juha Majalahti Valmistelija / lisätietojen antaja: mittaus- ja kiinteistöpäällikkö Tapio Jokela, puh. (09) tai sähköposti Kaupunginjohtajan ehdotus: Maanostotarjouksen toinen allekirjoittanut Tiina Mäkilä on jättänyt käydyssä neuvottelussa kartalle korjatun ostoesityksen mis sä koko Koskuen tilan käsittävän ostotarjouksen si jaan esitystä on rajattu liitteessä puneella rajatun määräalan osal le. Määräalan pinta-ala on n. 1,0 hehtaaria. Esitetyssä laa juu dessa yksityistien pohjoispuolinen alue jää vielä Koskuen tilaan. Taloudelliset vaikutukset + määräalan myyntitulo Esityslistan liite - Koskuen tilaa koskeva jätetty kartalle korjattu määräalan ostoesitys Kaupunginhallitus myy korjatun maanos to tar jouk sen mukaisen n. 1,0 hehtaa rin määräalan Tiina ja Teijo Mä ki lälle. Maa- ja metsätalouden käyttöön tarkoitetun mää räalan kaup pahin naksi muo dos tuu kaupungin käyttämän raaka maan os to hin tata son 1 / m2 perus teel la eu roa, mi kä ei si säl lä ha ja-asutus alu een kan tati lan ra ken nusoi keut ta. Li säksi mah dol lisen hyö typuuston arvo mää räy tyy siitä tehtä vän erillisen ar vion mu kai sesti. Ostajat vastaavat kaupasta aiheutu vista kai kista kustannuksista. Käsittely: Keskustelun kuluessa kaupunginjohtaja muutti päätösehdo tustaan seuraavasti: Kaupunginhallitus palauttaa asian uudelleen valmisteluun. Kaupunginjohtajan muutettu päätösehdotus hyväksyttiin yk simielisesti.

9 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 2/ Kaupunginhallitus Määräalan ostaminen Närö tilasta 62/ /2013 Kaupunginhallitus 18 Esittelijä: kaupunginjohtaja Juha Majalahti Valmistelija/ lisätietojen antaja: mittaus- ja kiinteistöpäällikkö Tapio Jokela, puh ( ) tai sähköposti Kaupunginjohtaja ja mittaus- ja kiinteistöpäällikkö ovat käyneet ja kaupungin tuleviin maankäytöntarpeisiin liitty viä neu vot te lu ja Ilkka Salvénin ja Johanna Sairasen kanssa, mikä on koskenut mm. mahdollista Tammelantien, Tuorilantien ja Puutarhakadun rajaamaa n m2 määräalaa. Po. määräalan alueella on voimassa vuonna 1948 vah vis tunut viljelystonttien ja puiston maankäyttöä osoittava asema kaava, jo ka on sisällöltään vanhentunut ja siten menettänyt toteu tuskel poisuutensa. Määräalan alue on ollut Puutarhakadun ra kenta miseen asti aktiivisessa viljelykäytössä. Asemakaavoitettavaksi hankittavan raakamaan osalta on selvittävä riittävässä määrin sen maaperän pilaantumisriskitekijät. Tarkasteltavana ole van määräalan alueella ei ole tiedossa eikä ole epäilyä sen mahdollisesta pilaantumisesta. Maaperän kantavuus on maaperä kar tan mukaan kokonaisuudessaan hienojakoista vahvaa savea. Alueen kantavuus on heikko, joten asemakaavan muutoksen mu kaisessa toteutuksessa on syytä varautua rakennettavan alueen pohjan vahvistamiseen perustuspaalutuksella. Alueella ei ole en nestään rakennuksia tai rakenteita. Alue on korkeusasemaltaan matalalla sekä olemassa olevaan katuverkon tasauskorkeuteen että Pyhäjärven tulvarajaan nähden ja vaatii runsaan maamassa täytön. Määräala hankitaan kaupungille ehdollisella kaupalla, missä kaupunki haluaa varmistua siitä, että määräalalle saa erillisellä kaavoitusprosessilla kaupunkikehityksen edellyttämän rakennusoikeu den. Kauppakirja määräalasta on liitteenä. Määräalan poikkeuksellisen kor keaa han kin ta hin taa puol taa sen hyvä keskeinen sijainti keskus tan kau palli siin pal ve lui hin näh den. Määräalan kauppa voidaan toteuttaa vuodelle 2013 varatusta maanhankinnan määrärahasta, jota on jäljellä Taloudelliset vaikutukset

10 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 2/ Kaupunginhallitus Kaupunginjohtajan ehdotus: - kauppahinta euroa Esityslistan liitteet - Määräalan rajaamisote kantakartasta - kauppakirja Kaupunginhallitus ostaa liitteenä olevalla kauppakirjalla Närön tilas ta n m2 määräalan eh dollisena siten, että os te tulle määräalalle saa daan ase ma kaavan muutoksella kaupunki kehi tyksen edellyt tämä raken nusoikeus. Mää rä alan kauppahinta on euroa. Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Pöytäkirjan liite nro 1 - Määräalan rajaamisote kantakartasta (liite 1/1) - kauppakirja (liite 2/1) Täytäntöönpano: ostajat, mittaus- ja kiinteistöpäällikkö

11 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 2/ Kaupunginhallitus Länsi-Uudenmaan maakuntaverkkosuunnitelma 59/ /2013 Kaupunginhallitus 19 Esittelijä: kaupunginjohtaja Juha Majalahti Valmistelija: hallintopäällikkö Jarkko Luukkonen Asiantuntijana kokouksessa: tietohallintopäällikkö Kristian Lindholm ja Pasi Perämäki Tiera Oy Länsi-Uudenmaan kunnat Kirkkonummi, Lohja, Siuntio, Inkoo, Raasepori ja Hanko sekä Puhdin kuntayhtymä ovat vuodesta 2010 lähtien yhdessä rakentaneet alueelle yhteistä maakuntaverkkosuunnitelmaa. Uudenmaan liitto on osallistunut hankkeeseen sekä rahallisesti että asiantuntija-avuin. Alueellista tietoverkkoa on pidettävä toiminnallisena kehityshankkeena. Verkkoa voidaan verrata infrastruktuurin suunnittelemiseen ja rakentamiseen sekä esimerkiksi alueen kunnallistekniikkaan. Perusasioiden ollessa valmiina palvelua voidaan kehittää edelleen joustavasti yhdessä kuntien rajojen yli sekä saavuttaa teknisesti toimivia ja taloudelli sesti edullisia malleja. Maakuntaverkko turvaa mahdollisuuden vastata kuntakentän muutoksiin, ja koska kyseessä on yksi maamme ensimmäiseksi toteutetuista alueellisista hank keista, hanke antaa samalla hyvän lähtökohdan suhteessa muihin alueisiin. Maakuntaverkon teknisenä tavoitteena on varmistaa tietoyhteiskunnan tarvitsemat tietoverk kopalvelut ja niiden laadukas toiminta vuorokauden ympäri. Nyt tietoverkkopalvelua tuotetaan jokaisessa kunnassa erikseen ja erilaisella panostuksella. Tietoverkon tulee tarjota kunnille tehok kaan ja riittävän tietotekniikkakapasiteetin tulevaksi vuosikymme neksi. Kuntien tietohallinnoista koostuva työryhmä on toiminut hankkeen työryhmänä sekä laatinut maakuntaverkkosuunnitelman. Ohjausryhmä, johon on kuulunut lähinnä alueen talousjohtajia, on seurannut toteuttamista sekä omalta osaltaan hyväksynyt ja puoltanut suunnitelmaa ja maa kuntaverkon toteuttamista. Uudenmaan liiton tukemassa Länsi-Uudenmaan maakuntaverkkosuunnitelmassa on tavoit teena ollut kuvata maakuntaverkko ja sen merkitys kuntien toi minnalle. Suunnitelmassa on lisäksi kuvattu maakuntaverkon pal velut ja toteuttamistapa. Hankkeen suunnitteluaikataulu on ollut Hankkeen ohjausryhmä on käsitellyt maakuntahan kesuunnitelmaa ja esittää kunnille

12 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 2/ Kaupunginhallitus maakuntaverkkohankkeen to teuttamista ja maakuntaverkon perustamista. Toteutuksen osalta hanke jaetaan kahteen vaiheeseen: tekniseen suunnittelu- ja ra kentamisvaiheeseen. Teknisessä suunnitteluvaiheessa laaditaan maakuntaverkkosuunnitelman yleisperiaatteiden mukaan tarkempi tekninen hankesuunnitelma, aikataulu ja budjetti. Läntiselle Uudellemaalle perustettava Tieran toimipiste tulee olemaan hankkeen omistaja, joka valmistelee hankesuunnitelman. Hankkeelle palkataan projektipäällikkö suun nittelemaan ja toteuttamaan hanketta. Rakentamisvaiheessa toteutetaan maakuntaverkko ja sen määritetyt ensimmäiset tavoitteet. Hankkeen toteuttaja toimii Tieran Län si-uudenmaan toimipiste. Ensimmäisen vaiheen tärkeimmät tavoitteet ovat edellä mainitun suunnitelman mukaan seuraavat: Tavoite 1: Keskitetyt palomuuri- ja Internet-palvelut Maakuntaverkon yhteisillä palomuuripalveluilla tuotetaan alueen kunnille tietoturvalliset tieto verkkoyhteydet Internetiin. Maakuntapalomuuri tuotetaan osin os topalveluna ja järjestelmä valvotaan 24/7 aikajänteellä. Nykyiset 6 palomuurijärjestelmää (Lohja/Vihti, Kirkkonummi, Inkoo, Siuntio, Raasepori, Hanko) yhdistetään yhdeksi palomuurikokonaisuudeksi. Tavoite 2: L-U kunnilla yksi HUS:n Alli-tietoliikenteen liityntäpiste terveystoimille Maakuntaverkon myötä keskitetään terveystoimen nykyiset kolme HUS:in tietoliikenteen lii tyntäpistettä (Lohja, Kirkkonummi, Raasepori) yhteen Alli-liityntäpisteeseen. Tavoite 3: Operaattoririippumattomuus Maakuntaverkko hallitsee itse omia julkisen verkon IP-osoitteita ja AS-numeroa. Tavoite 4: Tietoverkkojen yleiset periaatteet Yhdenmu kaisilla tietoliikenneperusteilla voidaan pitkällä aikajänteellä hallita suuria verkkoko konaisuuksia ja näin tehostaa esim. ylläpitotyötä. Tieran Län si-uudenmaan toimipiste muodostaa tietoverkkojen yhteiset yllä pitoperiaatteet ja säännöt sekä kuntien sisäverkkojen hallinta säännöt maakuntaverkko-suunnitelman mukaisesti. Tavoite 5: Länsi-Uudenmaan sähköisen e-asiointihakemiston jat kokehittäminen ja sen liittä minen kuntien www-sivuille sekä maakuntaportaaliin (Länsi-Uudenmaan tietoyhteis kuntastrategia) Kuntien www-sivujen ja maakuntaportaalin ympärille perustetaan Länsi-Uuden maan tietoyhteiskuntastrategian perusteella kunnille yhteinen sähköisen asioinnin hakemisto. Sähköisen asioinnin hakemisto hanke toteutetaan Tieran sähköisen

13 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 2/ Kaupunginhallitus Kaupunginjohtajan ehdotus: asioinnin palvelumalliin, jota pilotoidaan Lahden kaupungissa. Yhteisellä sähköisen asioinnin hakemistolla ja maakuntaportaali avulla tuote taan Länsi-Uudenmaan kuntien asukkaille palvelukokonaisuuksia yhdessä useamman kunnan kanssa. Seudullinen maakuntaporttaali julkaistiin maaliskuussa 2012 ja siihen tuotta vat kunnat aineistoa ja tietoja mm. matkailusta, elinkeino- ja yri tystoimesta, kuntien e-palveluista jne. Esityslistan liite - Länsi-Uudenmaan maakuntaverkkosuunnitelma Kaupunginhallitus 1. hyväksyy maakuntaverkkosuunnitelman Länsi-Uudenmaan kun tien yhteisenä kannanot tona tulevaisuuden tietoverkkojen kehit tämiselle sekä maakunta verkon tavoitteiden 1-5 toteuttamiselle; 2. oikeuttaa Tiera Oy:n Länsi-Uudenmaan toimipisteen laatimaan maakuntaverkkohankkeen teknisen suunnitelman ja käynnistämään kuntakohtaisten tietoverkkojen rakentamisen alkaen määrärahojen puitteissa; sekä 3. omalta osaltaan tekee Uudenmaan liitolle rahoitushakemuksen maakuntaverkkohank keen toteuttamiseksi. Käsittely: Tietohallintopäällikkö Kristian Lindholm Tiera Oy:stä selosti asiaa ko kouk ses sa. Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Pöytäkirjan liite nro 2 - Länsi-Uudenmaan maakuntaverkkosuunnitelma Täytäntöönpano: Tiera Oy Länsi-Uudenmaan toimipiste, Kirkkonummi, Lohja, Siuntio, Inkoo, Raasepori, Hanko

14 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 2/ Kaupunginhallitus Edustajien valitseminen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistusta valmistelevan selvityshenkilötyöryhmän järjestämään kuulemis- ja keskustelutilaisuuteen / /2013 Kaupunginhallitus 20 Esittelijä: kaupunginjohtaja Juha Majalahti Valmistelija / lisätietojen antaja: hallintopäällikkö Jarkko Luukkonen, puh. (09) tai sähköposti Kaupunginjohtajan ehdotus: Peruspalveluministeri Guzenina-Richardson on nimennyt Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistuksen valmistelua tukevan selvityshenkilötyöryhmän. Sen toimiaika päättyy Helsingin yliopistollisen keskussairaalan erityisvastuualueen selvityshenkilöiksi on nimetty: " Aki Lindén, toimitusjohtaja, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri " Kati Myllymäki, johtava ylilääkäri, Kouvolan terveyskeskus " Riitta Särkelä, johtaja, Suomen sosiaali- ja terveys ry SOSTE HUS:n toimitusjohtaja Aki Lindén on selvityshenkilöiden puolesta kutsunut yhteiseen kuulemis- ja keskustelutilaisuuteen HUS-Lohjan sairaanhoitoalueeseen kuuluvien kuntien (Lohja, Vihti, Karkkila, Siuntio) ja Perusturvakuntayhtymä Karviaisen edustajat. Tilaisuus pidetään Lohjan kaupungintalon (Karstuntie 4, Lohja) kaupunginhallituksen kokoushuoneessa maanantaina klo Tilaisuu teen kutsutaan kunnallisjohtajat, perusturvajohtajat, kuntien joh tavat ylilääkärit sekä kuntayhtymä Karviaisen johtaja ja johtava ylilääkäri. Lisäksi kuntia pyydetään nimeämään tilaisuuteen 1-3 kunnallista luottamushenkilöä. Palvelurakennetyöryhmän loppuraportti on ladattavis sa osoitteesta: Kaupunginhallitus valitsee kaksi luottamushenkilöä So si aa li- ja ter vey den huol lon palvelurakenneuudistusta valmiste le van sel vitys henki lö työ ryhmän järjestämään kuulemis- ja kes kus teluti laisuu teen Käsittely: Keskustelun kuluessa kaupunginjohtaja muutti päätösehdo tustaan seuraavasti: Kaupunginhallitus valitsee kolme luottamushenkilöedustajaa Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudis-

15 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 2/ Kaupunginhallitus tus ta val mis televan selvityshenkilötyöryhmän järjestämään kuulemis- ja kes kustelutilaisuuteen Keskustelun kuluessa Erkki Lehtinen ehdotti seuraavaa: Edustajiksi valitaan Anu Helena Frosterus ja Timo Palenius. Keskustelun kuluessa Tuire Lehti-Chatta ehdotti seuraa vaa: Edustajaksi valitaan Riikka Suonoja. Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja tiedusteli, voidaanko ehdotukset yksi mielisesti hyväksyä. Koska ehdo tuksia ei vastustettu, puheenjoh taja totesi kaupunginhalli tuksen hyväksy neen ne. Täytäntöönpano: Kaupunginhallitus valitsi Anu Helena Frosteruksen, Timo Paleniuksen ja Riikka Suonojan luottamushenkilöedustajiksi So siaali- ja terveydenhuol lon palvelurakenneuudistusta valmistele van sel vityshenkilötyöryh män järjestämään kuulemis- ja keskus telutilaisuuteen valitut, HUS-Lohjan sairaanhoitoalue

16 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 2/ Kaupunginhallitus Edustajien valitseminen metropolialueen esiselvityksen kuulemistilaisuutta varten 57/ /2013 Kaupunginhallitus 21 Esittelijä: kaupunginjohtaja Juha Majalahti Valmistelija: hallintopäällikkö Jarkko Luukkonen Lisätietojen antaja: kaupunginjohtaja Juha Majalah ti, puh. (09) tai sähköposti Kaupunginjohtajan ehdotus: Metropolialuetta koskevaan esiselvitykseen liittyvät kuulemistilaisuudet ovat käynnistyneet. Kuulemistilaisuuksien tar koi tuk sena on, että selvityshenkilöt tapaavat kuntia kuullakseen näi den näkemyksiä selvityksestä ja sen ehdotuksista. Varsinaiseen esiselvitysalueeseen kuuluvien 14 kunnan kanssa on sovittu kuntien hallitusten ja valtuustojen tapaamisista. Metropolialueen esiselvitys on ladattavissa osoitteessa 0110Valtio/name.jsp. Kaupunginhallitus valitsee kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen puheenjohtajiston edustajiksi met ro poli aluetta kos ke van esi selvi tyk sen kuulemistilaisuuteen. Käsittely: Täytäntöönpano: Keskustelun kuluessa kaupunginjohtaja muutti päätösehdotustaan seuraavasti: Kau pun gin hallitus valitsee kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen puheenjohtajiston, kaupunginjohtajan sekä hallintopäällikkön edus ta jik si met ro po li aluetta koskevan esiselvi tyk sen kuulemistilaisuuteen klo Helsinkiin. Kaupunginjohtajan muutettu päätösehdotus hyväksyttiin yk simielisesti valitut, valtiovarainministeriö

17 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 2/ Kaupunginhallitus Verohuojennushakemus 56/02.03/2013 Kaupunginhallitus 22 Esittelijä: kaupunginjohtaja Juha Majalahti Valmistelija / lisätietojen antaja: hallintopäällikkö Jarkko Luukkonen, puh. (09) tai sähköposti Karkkilan kaupungille on saapunut veronhuojennushakemus. Hakemus koskee vuoden 2011 jäännösveroa. Verotusmenettelylain 88 :n mukaan vapautuksen kunnallisverosta myöntää kunta. Karkkilan kaupungin hallintosäännön 54 ja 55 :ien mukaan kaupunginhallitus vastaa verotuslainsäädännössä kunnalle kuuluvien tehtävien hoitamiseen kuuluvan toimivallan käyttämisestä. Vapautus voi olla osittainen tai täydellinen. Vapautus voidaan myöntää: 1) jos verovelvollisen veronmaksukyky on olennaisesti alentunut käytettävissä olevat tulot ja varallisuus huomioon ottaen elatusvelvollisuuden, työttömyyden, sairauden tai muun erityisen syyn johdosta tai jos siihen on verovelvollisen velkajärjestelyn vuoksi erityisiä syitä; 2) jos verovelvollinen on kuollut ja häneltä on jäänyt leski, lapsia tai muita perillisiä, joiden elatus on pääasiallisesti ollut verovelvollisen ansion varassa, ja jos veron periminen olisi ilmeisesti kohtuutonta; 3) jos verovelvollisen on katsottava erehtyneen veronhuojennussäännösten tai muiden verosäännösten sisällöstä eikä erehtymistä voida olosuhteet huomioon ottaen pitää verovelvollisen huolimattomuudesta tai laiminlyönnistä aiheutuneena ja jos verosta vapauttamiseen on kyseessä olevan tapauksen luonteesta johtuvia tai muita erityisiä syitä; tai 4) jos veron periminen on muusta erityisestä syystä ilmeisesti kohtuutonta. Esityslistan oheismateriaali - verohuojennushakemus (verohuojennushakemus perusteluineen on nähtävissä kaupunginhallituksen kokousasiakirjoissa, koska julkisuuslain 24 :n 23 -kohdan perusteella asiakirjat, jotka sisältävät tietoja henkilön vuosituloista tai kokonaisvarallisuudes-

18 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 2/ Kaupunginhallitus Kaupunginjohtajan ehdotus: ta taikka tuen tai etuuden perusteena olevista tuloista ja varallisuudesta taikka jotka muutoin kuvaavat hänen taloudellista asemaansa, ovat salassa pidettäviä.) Taloudelliset vaikutukset - ei merkittäviä taloudellisia vaikutuksia Kaupunginhallitus päättää, että oheismateriaalina olevaan verohuojennushakemukseen ei myönnetä vapautusta jäännösveron maksamisesta. Päätöksen perusteena on se, että vapautuksen myöntämiselle jäännösverosta ei ole esitetty riittäviä perusteluita ottaen huomioon verotusmenettelystä annetun lain 88 :n mukaiset huojennusperusteet, kunnallisveron verojärjestelmä sekä vaihtoehtoiset tukimahdollisuudet. Täytäntöönpano: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. hakija

19 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 2/ Kaupunginhallitus Vastaus valtuustoaloitteeseen / Suunnitelman laatiminen Ruukinpajan toiminnan monipuolistamiseksi 63/ /2013 Kaupunginvaltuusto Valtuutettu Eino Huotari jätti seuraavan Karkkilan Vasemmistoliiton valtuustoryhmän valtuustoaloitteen: "Karkkilassa on vuosia toiminut nuorten työpajana Ruukinpaja, joka vuosien mittaan on tehnyt hyvää työtä nuorten työllistämisessä. Ruukinpaja on toiminut esimerkkinä monien muiden kuntien vastaavalle toiminnalle ja sen toimintaan on tultu tutustumaan kauenpaankin. Nyt olemme myös uudessa tilanteessa, kun valtiovalta on päättänyt nuorten yhteiskuntatakuusta. Näin ollen kunnalla on velvollisuus järjestää opiskelu- työ- tai harjoittelupaikka jokaiselle peruskoulunsa päättävälle nuorelle. Tässä Ruukinpajan merkitys korostuu. Tällä hetkellä Ruukinpajassa on työssä vain seitsemän nuorta. Tarvetta paljon laajemmalle toiminnalle on. Jos haluamme vähentää nuorten syrjäytymistä Karkkilassa, on Ruukinpaja keskeinen toimija tässä yhteistyössä etsivän nuorisotyön kanssa. Karkkilan vasemmistoliitto esittää, että Ruukinpajan toiminnan monipuolistamiseksi tehdään pikainen suunnitelma yhteistyössä etsivän nuorisotyön kanssa ja tälle toiminnalle varataan riittävät resurssit. Ruukinpaja on ennalta ehkäisevää työtä ja ainakin osa sen resursseista kuuluisi näin ollen perusturvan kuluihin." Kaupunginvaltuusto lähetti aloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi. Pöytäkirjan liite nro 32 - valtuustoaloite Kaupunginhallitus Esittelijä: kaupunginjohtaja Juha Majalahti Valmistelija / lisätietojen antaja: hallintopäällikkö Jarkko Luukkonen, puh. (09) tai sähköposti Kaupunginjohtajan ehdotus:

20 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 2/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus lähettää valtuustoaloitteen vapaa-aikalautakunnan valmisteltavaksi. Täytäntöönpano: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. vapaa-aikalautakunta Vapaa-aikalautakunta 40 Esittelijä: sivistystoimenjohtaja Niku Tuomisto Valmistelija / lisätietojen antaja: vapaa-aikasihteeri Merja Korkiakoski puh. (09) tai sähköposti Karkkilan Nuorten työpajatoiminnan tavoitteena on nuoren suunnitelmallinen ja tarkoituksenmukainen siirtyminen koulutukseen, työhön tai muuhun toimenpiteeseen sekä nuoren elämänhallinnan vahvistamiseen. Ruukinpaja on nuorten työpaja, joka työllistää nuoria vuotiaita karkkilalaisia erilaisiin kädentaitoja vaativiin tehtäviin. Työpajan perustehtävä eli valmennuspalvelujen tuottaminen pohjautuu tuotannolliseen tekemiseen, jota täydennetään yksilöllisen palveluohjauksen elementeillä; yksilö- ja ryhmävalmennuksella sekä terveys-, päihde- ja erityispalveluilla. Pajatyöskentely aloitetaan yleensä harjoittelukuviolla (3-6kk), jonka jälkeen seuraa maksimissaan puolen vuoden tuettu työjakso pajalla. Työjakson aikana selvitellään nuoren tilannetta, tarkoituksena saada nuori sijoittumaan kouluun tai työelämään ym. muihin toimintapaikkoihin. Ruukinpaja tarjoaa myös mahdollisuuksien mukaan oppisopimusta puusepän- puualanartesaanin-pintakäsittelyn ja graafisen alan perustutkinto. Ruukintyöpajan toiminta-ajatus painottuu yksilön kannalta varhaiseen puuttumiseen ja palvelutarjontaan sekä välillisesti korjaavista toimenpiteistä aiheutuvien sosiaali- ja terveysmenojen pienenemiseen. Aloitteessa on mainittu Ruukinpajan toiminnan olevan ennalta ehkäisevää työtä, mutta tärkeää on huomata sen olevan myös korjaavaa työtä. Tavoitteena on löytää yhdessä monialaisen toimijaverkoston kanssa kunkin yksilön tarpeita vastaava toimenpide tai toimenpidekokonaisuus, mikä johtaa hänelle tarkoituksenmukaiseen päämäärään tai ratkaisuun. Tiiviillä yhteistyöllä pyritään välttämään tilanteet, jolloin nuori henkilö jää pyörimään irrallisten toimenpiteiden sekamelskaan, syrjäytyy ja turhautuu edelleen, kuormittaa vääriä palveluja ja aiheuttaa yhteiskunnalle kasvavan kustannustaakan. Karkkilan nuorisotoimi toteuttaa ennaltaehkäisevää nuorisotyötä myös perusnuorisotyön kautta mm. nuorisotilatoiminnan, retkien, leirien ja erilaisten tapahtuminen kautta.

Vastaus valtuustoaloitteeseen / Suunnitelman laatiminen Ruukinpajan toiminnan monipuolistamiseksi

Vastaus valtuustoaloitteeseen / Suunnitelman laatiminen Ruukinpajan toiminnan monipuolistamiseksi Kaupunginhallitus 23 21.01.2013 Kaupunginvaltuusto 34 28.01.2013 Vastaus valtuustoaloitteeseen / Suunnitelman laatiminen Ruukinpajan toiminnan monipuolistamiseksi 63/12.05.05/2013 Kaupunginvaltuusto 01.10.2012

Lisätiedot

1/ /2013, 3/ /2013, 9/ /2013, 10/ /2013, 110/ /2015

1/ /2013, 3/ /2013, 9/ /2013, 10/ /2013, 110/ /2015 Kaupunginhallitus 144 15.06.2015 Kaupunginvaltuusto 54 15.06.2015 Markku Ahjoniemen eronpyyntö Karkkilan kaupungin luottamustehtävistä 1/00.00.01/2013, 3/00.00.01/2013, 9/00.00.01/2013, 10/00.00.01/2013,

Lisätiedot

Esittelijä: kaupunginjohtaja Juha Majalahti

Esittelijä: kaupunginjohtaja Juha Majalahti Kaupunginhallitus 41 21.01.2013 Kaupunginvaltuusto 23 28.01.2013 Kaupunginhallitus 151 22.04.2013 Kaupunginvaltuuston päätöksen 28.1.2013 23 Jäsenten valitseminen Perusturvakuntayhtymä Karviaisen yhtymähallitukseen

Lisätiedot

KVAL 51 Valtuutettu Eino Huotari jätti seuraavan Karkkilan Vasemmistoliiton valtuustoryhmän valtuustoaloitteen:

KVAL 51 Valtuutettu Eino Huotari jätti seuraavan Karkkilan Vasemmistoliiton valtuustoryhmän valtuustoaloitteen: Kaupunginvaltuusto 51 01.10.2012 Kaupunginhallitus 220 08.10.2012 Vapaa-aikalautakunta 40 11.12.2012 Valtuustoaloite / Suunnitelman laatiminen Ruukinpajan toiminnan monipuolistamiseksi / valmistelutoimeksianto

Lisätiedot

KHALL Asian valmistelija: hallinto-/kunnanjohtaja Juha Rinta-Jouppi

KHALL Asian valmistelija: hallinto-/kunnanjohtaja Juha Rinta-Jouppi Kunnanhallitus 137 29.05.2017 Kunnan luottamushenkilövalinnat 1/00.00.01/2017 KHALL 29.05.2017 137 Asian valmistelija: hallinto-/kunnanjohtaja Juha Rinta-Jouppi Kuntalain (410/2015) 30 :n mukaan kunnassa

Lisätiedot

Kunnanhallitus Valtuusto VAALIKELPOISUUS KUNNALLISIIN LUOTTAMUSTOIMIIN 72/00.00/2017

Kunnanhallitus Valtuusto VAALIKELPOISUUS KUNNALLISIIN LUOTTAMUSTOIMIIN 72/00.00/2017 Kunnanhallitus 91 22.05.2017 Valtuusto 29 12.06.2017 VAALIKELPOISUUS KUNNALLISIIN LUOTTAMUSTOIMIIN 72/00.00/2017 KH 22.05.2017 91 (Valmistelija hallintojohtaja Marjatta Savolainen) Valittaessa kunnan toimielimiä

Lisätiedot

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanvaltuusto 1/ Kokousaika kello

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanvaltuusto 1/ Kokousaika kello ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanvaltuusto 1/2015 1 Kokousaika 12.1.2015 kello 18.00 18.06 Kokouspaikka kunnantalo, valtuustosali Läsnä Halkivaha, Erkki Isotalo, Päivi Jokinen, Olli Juhala,

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 29. Valtuusto Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 29. Valtuusto Sivu 1 / 1 Valtuusto 24.03.2014 Sivu 1 / 1 5446/00.00.01/2012 Kaupunginhallitus 69 10.3.2014 29 Kaupunkisuunnittelulautakunnan vaali Valmistelijat / lisätiedot: Katja Rytilahti, puh. 050 382 6951 Jouni Majuri, puh.

Lisätiedot

Espoon kaupunki Kokouskutsu Asia 7. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Kokouskutsu Asia 7. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 29.05.2017 Sivu 1 / 1 1978/2017 00.00.01.00 7 Kaupunginhallituksen ja sen jaostojen vaali (Kv-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Katja Rytilahti, puh. 050 382 6951 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 243. Valtuusto Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 243. Valtuusto Sivu 1 / 1 Valtuusto..06 Sivu / /06 00.00.0.00 Kaupunginhallitus 75 5..06 Valtuutetun, kaupunginhallituksen jäsenen, kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaoston jäsenen ja kaupunginhallituksen tila- ja

Lisätiedot

Pidetään valtuuston kokoushuoneessa maanantaina alkaen kello

Pidetään valtuuston kokoushuoneessa maanantaina alkaen kello JÄMIJÄRVEN KUNNANVALTUUSTON KOKOUS Pidetään valtuuston kokoushuoneessa maanantaina 19.6.2017 alkaen kello 19.00. Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 38 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 39

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖVAALIT TOIMIKAUDEKSI

LUOTTAMUSHENKILÖVAALIT TOIMIKAUDEKSI 1 Valtuusto LUOTTAMUSHENKILÖVAALIT TOIMIKAUDEKSI 2017-2020 Valtuuston on valittava henkilöt kunnallisiin ja eräisiin valtiollisiin luottamustoimiin. HALLITUS Valtuusto valitsee hallitukseen yhdeksän jäsentä

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 21/ (5) Kaupunginhallitus Kj/

Helsingin kaupunki Esityslista 21/ (5) Kaupunginhallitus Kj/ Helsingin kaupunki Esityslista 21/2017 1 (5) 12 V 7.6.2017, Keskusvaalilautakunnan asettaminen ja jäsenten valinta vuonna 2017 alkavaksi toimikaudeksi HEL 2017-002991 T 00 00 02 Päätösehdotus esittää kaupunginvaltuustolle

Lisätiedot

Hyvinvointitoimikunta 16.09.2014

Hyvinvointitoimikunta 16.09.2014 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 5/2014 53 Hyvinvointitoimikunta 16.09.2014 Aika 16.09.2014 klo 18:30-20:23 Paikka Kokoushuone Formari Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 34 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 21/ (5) Kaupunginhallitus Kj/

Helsingin kaupunki Esityslista 21/ (5) Kaupunginhallitus Kj/ Helsingin kaupunki Esityslista 21/2017 1 (5) 10 V 7.6.2017, Kaupunginhallituksen konsernijaoston jäsenten valinta vuonna 2017 alkavaksi toimikaudeksi HEL 2017-002973 T 00 00 02 Päätösehdotus esittää kaupunginvaltuustolle

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (1) Osayhteisvaltuusto Asianro 6591/ /2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (1) Osayhteisvaltuusto Asianro 6591/ /2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/2016 1 (1) Kaupunginhallitus, suunnitteluasiat 55 21.11.2016 40 Asianro 6591/00.00.01.00/2016 Jäsenten valinta kunnallisiin luottamustoimiin Päätöshistoria Kaupunginhallitus,

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/ (1) Kaupunginhallitus, suunnitteluasiat Asianro 6591/ /2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/ (1) Kaupunginhallitus, suunnitteluasiat Asianro 6591/ /2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2016 1 (1) 55 Asianro 6591/00.00.01.00/2016 Jäsenten valinta kunnallisiin luottamustoimiin Yleistä Valtioneuvosto on tehnyt 16. kesäkuuta 2016 päätöksen Kuopion ja Juankosken

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 21/ (5) Kaupunginhallitus Kj/

Helsingin kaupunki Esityslista 21/ (5) Kaupunginhallitus Kj/ Helsingin kaupunki Esityslista 21/2017 1 (5) 9 V 7.6.2017, Kaupunginhallituksen elinkeinojaoston jäsenten valinta vuonna 2017 alkavaksi toimikaudeksi HEL 2017-002974 T 00 00 02 Päätösehdotus esittää kaupunginvaltuustolle

Lisätiedot

Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallituksen jäsenten vaali 1088/ /2017

Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallituksen jäsenten vaali 1088/ /2017 Kaupunginhallitus 269 29.05.2017 Kaupunginvaltuusto 10 05.06.2017 Kaupunginhallituksen jäsenten vaali 1088/00.00.01.00/2017 Kaupunginhallitus 29.05.2017 269 Valmistelija: kansliapäällikkö Irma Nieminen,

Lisätiedot

Liikelaitoskuntayhtymä Meri-Lapin kuntapalvelut yhtymäkokouksen kokouskutsu

Liikelaitoskuntayhtymä Meri-Lapin kuntapalvelut yhtymäkokouksen kokouskutsu LIITE 151a Kunnanhallitus 18/28.10.2008 457 Liikelaitoskuntayhtymä Meri-Lapin kuntapalvelut yhtymäkokouksen kokouskutsu AIKA 2.12.2008 klo 10.00- PAIKKA Länsi-Pohjan keskussairaala, Selkäsaarikabinetti

Lisätiedot

Konneveden kunta Kokouspäivämäärä Sivu Valtuusto 28.4.2015 30

Konneveden kunta Kokouspäivämäärä Sivu Valtuusto 28.4.2015 30 Valtuusto 28.4.2015 30 1. MÄÄRÄALAN MYYMINEN RISTO MOISIOLLE Kh. 20.4.2015 35 Esityslistan liite 1 Risto Moisio haluaisi ostaa kunnalta määräalan Konneveden kunnan Siikakosken kylässä sijaitsevasta Simola-nimisestä

Lisätiedot

(KuntaL 73 ) Vaalikelpoinen kunnanhallitukseen on henkilö, joka on vaalikelpoinen valtuustoon, ei kuitenkaan:

(KuntaL 73 ) Vaalikelpoinen kunnanhallitukseen on henkilö, joka on vaalikelpoinen valtuustoon, ei kuitenkaan: Kunnanhallitus 179 06.06.2017 Valtuusto 63 14.06.2017 Toimielinten jäsenten vaali 2017-2021 KH 06.06.2017 179 Kuntalain 32 :n mukaan tulee valtuuston suorittaa kunnanhallituksen, tarkastuslautakunnan ja

Lisätiedot

Henkilökohtainen varajäsen

Henkilökohtainen varajäsen Kaupunginhallitus 9 16.01.2017 Kaupunginvaltuusto 9 31.01.2017 Eron myöntäminen Eila Peltolalle valtuuston varajäsenyydestä ja keskusvaalilautakunnan ja tarkastuslautakunnan jäsenyydestä ja valtuuston,

Lisätiedot

Sivistyslautakunta

Sivistyslautakunta Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 6/2009 90 Sivistyslautakunta 15.09.2009 Aika 15.09.2009 klo 18:00-20:22 Paikka Haukkamäen koulu Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 48 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 92

Lisätiedot

Toimielinten jäsenten vaali /Käräjäoikeuden lautamies ja kiinteistötoimitusten uskottu mies

Toimielinten jäsenten vaali /Käräjäoikeuden lautamies ja kiinteistötoimitusten uskottu mies Kaupunginhallitus 187 23.05.2017 Valtuusto 39 05.06.2017 Kaupunginhallitus 224 27.06.2017 Toimielinten jäsenten vaali 2017-2021/Käräjäoikeuden lautamies ja kiinteistötoimitusten uskottu mies 1323/01.45/2017

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 21/ (5) Kaupunginhallitus Kj/

Helsingin kaupunki Esityslista 21/ (5) Kaupunginhallitus Kj/ Helsingin kaupunki Esityslista 21/2017 1 (5) 20 V 7.6.2017, Kasvatus- ja koulutuslautakunnan ruotsinkielisen jaoston jäsenten valinta vuonna 2017 alkavaksi toimikaudeksi HEL 2017-002999 T 00 00 02 Päätösehdotus

Lisätiedot

- 16 Kokouksen avaaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Työjärjestyksen hyväksyminen. Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus:

- 16 Kokouksen avaaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Työjärjestyksen hyväksyminen. Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus 198 12.06.2017 Kaupunginvaltuuston kokouksen 24.4.2017 päätösten täytäntöönpano 1898/00.02.01/2017 KHALL 12.06.2017 198 Kuntalain (410/2015) 39 :n 1 momentin mukaan kunnanhallitus vas

Lisätiedot

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI ESITYSLISTA 11/ Tarkastuslautakunta1. AIKA klo 14:00. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI ESITYSLISTA 11/ Tarkastuslautakunta1. AIKA klo 14:00. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI ESITYSLISTA 11/2017 1 Tarkastuslautakunta1 AIKA 06.11.2017 klo 14:00 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

Hyvinvointitoimikunta

Hyvinvointitoimikunta Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 3/2013 23 Hyvinvointitoimikunta 18.06.2013 Aika 18.06.2013 klo 16:00-18:00 Paikka Kokoushuone Formari Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 13 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 12/ (5) Kaupunginvaltuusto Asia/

Helsingin kaupunki Esityslista 12/ (5) Kaupunginvaltuusto Asia/ Helsingin kaupunki Esityslista 12/2017 1 (5) 13 Tarkastuslautakunnan jäsenten valinta vuonna 2017 alkavaksi toimikaudeksi HEL 2017-002990 T 00 00 02 Päätösehdotus päättää valita toimikaudekseen tarkastuslautakuntaan

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/ (5) Kaupunginvaltuusto Kj/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/ (5) Kaupunginvaltuusto Kj/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 (5) 7 Kaupunginhallituksen johtamisen jaoston jäsenten valinta toimikaudeksi 2015 2016 HEL 2014-013179 T 00 00 02 Päätös päätti valita kaupunginhallituksen toimikaudeksi

Lisätiedot

Valmistelija: Harri Anttila, kunnanjohtaja p , s-posti:

Valmistelija: Harri Anttila, kunnanjohtaja p , s-posti: Kunnanhallitus 113 22.05.2017 Kunnanvaltuusto 38 05.06.2017 Kunnanhallitus 214 09.10.2017 Keskusvaalilautakunnan vaali 96/00.00.01/2017 Kh 22.05.2017 113 Valmistelija: Harri Anttila, kunnanjohtaja p. 0400

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/ Otsikko Sivu 37 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/ Otsikko Sivu 37 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/2016 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 19.09.2016 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 37 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 38 Kaupunginvaltuuston puheenjohtajan

Lisätiedot

PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. 1 Tutustuminen ruokapalveluiden toimintaan 3

PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. 1 Tutustuminen ruokapalveluiden toimintaan 3 PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Tarkastuslautakunta Aika 13.02.2014 klo 13:00-16:15 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 1 Tutustuminen ruokapalveluiden toimintaan 3 2 Kunnanjohtaja

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 19.02.2016 AIKA 19.02.2016 klo 09:00-12:00 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Laillisuus

Lisätiedot

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2017 1

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2017 1 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2017 1 Kaupunginhallitus Aika 13.06.2017 klo 17:30-17:40 Paikka Kaupungintalo kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 206 Valtuuston puheenjohtajiston

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 15/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 3131/ /2017

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 15/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 3131/ /2017 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 15/2017 1 (1) 189 Asianro 3131/00.00.01.00/2017 Jäsenten valinta kunnallisiin luottamustoimiin Yleistä Kuntalain (410/2015) 32 :n mukaan toimielinten jäsenet valitaan valtuuston

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/ (1) Kaupunginvaltuusto Asianro 3131/ /2017

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/ (1) Kaupunginvaltuusto Asianro 3131/ /2017 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2017 1 (1) Kaupunginhallitus 190 29.5.2017 6 Asianro 3131/00.00.01.00/2017 Jäsenten valinta ylikunnallisiin luottamustoimiin Päätöshistoria Kaupunginhallitus 29.5.2017 190

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Teknisen lautakunnan valinta 113/ /2017. Khall

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Teknisen lautakunnan valinta 113/ /2017. Khall Kunnanhallitus 192 08.06.2017 Kunnanvaltuusto 35 19.06.2017 Teknisen lautakunnan valinta 113/00.00.01/2017 Khall 08.06.2017 192 Kunnan toimielimistä säädetään kuntalain 30 :ssä. Toimielinten kokoon pa

Lisätiedot

Toimikunnat asetetaan enintään kaupunginhallituksen toimikaudeksi.

Toimikunnat asetetaan enintään kaupunginhallituksen toimikaudeksi. YHDISTYMISHALLITUS 79 21.11.2012 YHDISTYVÄN RAAHEN 25 10.12.2012 KAUPUNGINVALTUUSTO KAUPUNGINHALLITUS 490 01.12.2014 KAUPUNGINVALTUUSTO 170 08.12.2014 KAUPUNGINVALTUUSTO 4 12.01.2015 Kaupunginhallituksen

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2017 1

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2017 1 ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2017 1 Tarkastuslautakunta Aika 27.06.2017 klo 09:00-11:15 Paikka Kaupungintalon 2. kerroksen kokoustila Osallistujat Nimi Tehtävä Anttila Ari pj. Venesjärvi Seppo vpj.

Lisätiedot

Kaupunginhallituksen jäsenten vaali

Kaupunginhallituksen jäsenten vaali Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) 5 Kaupunginhallituksen jäsenten vaali Asianro 805/00.00.01/2012 Päätöshistoria Kaupunginhallitus 19.1.2015 6: Kuntalain 19 :n mukaan toimielimen jäsenet valitaan valtuuston

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Rakennus- ja ympäristölautakunnan valinta 113/ /2017. Khall

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Rakennus- ja ympäristölautakunnan valinta 113/ /2017. Khall Kunnanhallitus 193 08.06.2017 Kunnanvaltuusto 36 19.06.2017 Rakennus- ja ympäristölautakunnan valinta 113/00.00.01/2017 Khall 08.06.2017 193 Kunnan toimielimistä säädetään kuntalain 30 :ssä. Toimielinten

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/ (1) Kaupunginvaltuusto Asianro 3131/ /2017

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/ (1) Kaupunginvaltuusto Asianro 3131/ /2017 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2017 1 (1) Kaupunginhallitus 189 29.5.2017 5 Asianro 3131/00.00.01.00/2017 Jäsenten valinta kunnallisiin luottamustoimiin Päätöshistoria Kaupunginhallitus 29.5.2017 189 Yleistä

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 6/2015 42. Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kh Piällysmies. Otsikko Sivu

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 6/2015 42. Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kh Piällysmies. Otsikko Sivu Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 6/2015 42 Tarkastuslautakunta Kokousaika 16.12.2015 kello 15:00-18:00 Kokouspaikka Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kh Piällysmies Asialista: Otsikko

Lisätiedot

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus Kunnanhallitus 305 27.11.2014 Kunnanhallitus 151 10.06.2015 Kunnanhallitus 19 28.01.2016 Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus 143/00.04.01/2014 KH 27.11.2014 305 Työ-

Lisätiedot

HALLINTOMENETTELYÄ KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET. III luku. Muut määräykset. VI luku. Nimenkirjoitus 1(6) ----

HALLINTOMENETTELYÄ KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET. III luku. Muut määräykset. VI luku. Nimenkirjoitus 1(6) ---- 1(6) HALLINTOMENETTELYÄ KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET III luku Muut määräykset - 19 Asukkaiden aloitteet Aloiteoikeus ja aloitteen käsittely VI luku Nimenkirjoitus Kaupungin asukkaalla sekä kaupungissa toimivalla

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 21/ (5) Kaupunginhallitus Kj/

Helsingin kaupunki Esityslista 21/ (5) Kaupunginhallitus Kj/ Helsingin kaupunki Esityslista 21/2017 1 (5) 8 V 7.6.2017, Kaupunginhallituksen jäsenten valinta vuonna 2017 alkavaksi toimikaudeksi HEL 2017-002970 T 00 00 02 Päätösehdotus esittää kaupunginvaltuustolle

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/2018 1

PÖYTYÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/2018 1 PÖYTYÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/2018 1 AIKA 09.02.2018 klo 09:00 PAIKKA Pöytyän kunnan Kyrön toimipiste ASIAT Käsitellyt asiat Asia Liitteet Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 21/ (5) Kaupunginhallitus Kj/

Helsingin kaupunki Esityslista 21/ (5) Kaupunginhallitus Kj/ Helsingin kaupunki Esityslista 21/2017 1 (5) 18 V 7.6.2017, Kasvatus- ja koulutuslautakunnan jäsenten valinta vuonna 2017 alkavaksi toimikaudeksi HEL 2017-002997 T 00 00 02 Päätösehdotus esittää kaupunginvaltuustolle

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Vapaan sivistystyön lautakunnan valinta 113/ /2017. Khall

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Vapaan sivistystyön lautakunnan valinta 113/ /2017. Khall Kunnanhallitus 198 08.06.2017 Kunnanvaltuusto 40 19.06.2017 Vapaan sivistystyön lautakunnan valinta 113/00.00.01/2017 Khall 08.06.2017 198 Kunnan toimielimistä säädetään kuntalain 30 :ssä. Toimielinten

Lisätiedot

Kuntalain 51 (yhteinen toimielin) kuuluu seuraavasti:

Kuntalain 51 (yhteinen toimielin) kuuluu seuraavasti: Kunnanhallitus 124 29.05.2017 Kunnanvaltuusto 39 05.06.2017 Kunnanhallitus 179 04.09.2017 Kunnanvaltuusto 67 11.09.2017 Jäsenten valitseminen Länsi-Uudenmaan jätelautakuntaan toimikaudelle 1.6.2017-31.5.2021

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2013 Sivu 1 () Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2013 Sivu 1 () Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2013 Sivu 1 () Valtuusto KOKOUSAIKA Keskiviikko 30.1.2013 kello 18.00 KOKOUSPAIKKA Konneveden kunnantalo, Konnevesisali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET valtuutettua LIITE A varavaltuutettua

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 Tarkastuslautakunta 21.06.2017 AIKA 21.06.2017 klo 10:00-11:14 PAIKKA Kunnantalon kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 15/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 3131/ /2017

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 15/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 3131/ /2017 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 15/2017 1 (1) 190 Asianro 3131/00.00.01.00/2017 Jäsenten valinta ylikunnallisiin luottamustoimiin Yleistä Kuntalain (410/2015) 32 :n mukaan toimielinten jäsenet valitaan valtuuston

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 21/ (5) Kaupunginhallitus Kj/

Helsingin kaupunki Esityslista 21/ (5) Kaupunginhallitus Kj/ Helsingin kaupunki Esityslista 21/2017 1 (5) 15 V 7.6.2017, Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaoston jäsenten valinta vuonna 2017 alkavaksi toimikaudeksi HEL 2017-003127 T 00 00 02 Päätösehdotus

Lisätiedot

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle Kunnanhallitus 46 25.02.2014 Kunnanhallitus 76 24.03.2014 Kunnanhallitus 126 13.05.2014 Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle 135/1/2013

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 Sivu 29 (37) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 2 varavaltuutettua

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 Sivu 29 (37) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 2 varavaltuutettua KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 Sivu 29 (37) Valtuusto KOKOUSAIKA Tiistai 28.4.2015 kello 18.00-18.15 KOKOUSPAIKKA Konneveden kunnantalo, Konnevesisali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET 19 valtuutettua LIITE

Lisätiedot

KÄSITELTÄVÄT ASIAT NRO LIITE 113 Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän yhtymähallituksen jäsen ja varajäsen sekä tarkastuslautakunnan

KÄSITELTÄVÄT ASIAT NRO LIITE 113 Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän yhtymähallituksen jäsen ja varajäsen sekä tarkastuslautakunnan YPÄJÄN KUNTA Kunnanhallitus ASIALUETTELO 11/2017 KOKOUSAIKA 28.6.2017 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, Perttulantie 20 KÄSITELTÄVÄT ASIAT NRO LIITE 113 Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän yhtymähallituksen

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Yhtymäkokous kokouskutsu 2/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Yhtymäkokous kokouskutsu 2/ Yhtymäkokous kokouskutsu 2/2017 22.6.2017 Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän yhtymäkokous pidetään 22.6.2017 klo 12.00 alkaen, Tampereen kaupunkiseutu, kokoushuone Tammer, Kelloportinkatu 1 B. Tampereella

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 19 astuslautakunta 2013-2016 AIKA 18.05.2017 klo 14:33-15:33 PAIKKA Ruorisilta KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 21 12 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Raision seudun koulutuskuntayhtymä. Yhtymävaltuusto

Raision seudun koulutuskuntayhtymä. Yhtymävaltuusto Raision seudun koulutuskuntayhtymä Esityslista 30.8.2017 RAISION SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ YHTYMÄVALTUUSTO ESITYSLISTA 2/2017 YHTYMÄVALTUUSTON ESITYSLISTA 2/2017 Aika Keskiviikko 30.8.2017 klo 17.00 Paikka

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) Tarkastuslautakunta 19.11.2015 AIKA 19.11.2015 klo 15:00-18:00 PAIKKA Kehitysvammaisten asumisyksikkö Runokulma klo 15, ja sen jälkeen kau pun gin ta lo, kokoushuone

Lisätiedot

Keskiviikkona Kouvolan kaupungin internetsivulla.

Keskiviikkona Kouvolan kaupungin internetsivulla. Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 12/2017 130 Tarkastuslautakunta 13.12.2017 Aika 13.12.2017 klo 16:03-19:05 Paikka Läsnä Kouvolan kaupungintalo, Torikatu 10, hallinnon kokoushuone 316 3. krs. Luettelon mukaan

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 21/ (5) Kaupunginhallitus Kj/

Helsingin kaupunki Esityslista 21/ (5) Kaupunginhallitus Kj/ Helsingin kaupunki Esityslista 21/2017 1 (5) 25 V 7.6.2017, Sosiaali- ja terveyslautakunnan jäsenten valinta vuonna 2017 alkavaksi toimikaudeksi HEL 2017-003137 T 00 00 02 Päätösehdotus esittää kaupunginvaltuustolle

Lisätiedot

Keskiviikkona Kouvolan kaupungintalon yhteispalvelupisteessä.

Keskiviikkona Kouvolan kaupungintalon yhteispalvelupisteessä. Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 6/2017 64 Tarkastuslautakunta 10.05.2017 Aika 10.05.2017 klo 16:12-19:28 Paikka Läsnä Kouvolan kaupungintalo, Torikatu 10, hallinnon kokoushuone 316, 3. krs. Luettelon mukaan

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone. MUUT Andersson Otto kv:n puheenjohtaja

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone. MUUT Andersson Otto kv:n puheenjohtaja LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 Kaupunginhallitus AIKA 28.06.2017 klo 17:35-18:36 PAIKKA Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone LÄSNÄ Heijnsbroek-Wirén Mia puheenjohtaja Isotalo Arja I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Aikaisemmin kiinteistötoimitusten uskottuja miehiä on valittu kym me nen. Heille ei valita varajäseniä.

Aikaisemmin kiinteistötoimitusten uskottuja miehiä on valittu kym me nen. Heille ei valita varajäseniä. Kunnanhallitus 18 14.01.2013 Valtuusto 13 24.01.2013 Kunnanhallitus 102 16.03.2015 Valtuusto 13 26.03.2015 Kunnanhallitus 6 18.01.2016 Valtuusto 8 17.03.2016 Kunnanhallitus 227 22.08.2016 Valtuusto 32

Lisätiedot

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat Hallitus 25 25.02.2016 Hallitus 64 30.03.2016 Hallitus 73 26.04.2016 Hallitus 89 12.05.2016 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat 61/31.312/2016 Hallitus

Lisätiedot

HIRVENSALMEN KUNTA Tarkastuslautakunta

HIRVENSALMEN KUNTA Tarkastuslautakunta PÖYTÄKIRJA 6/2017 Tarkastuslautakunta KOKOUSAIKA 31.08.2017 klo 15.00 17.10 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto SAAPUVILLA OLLEET Gynther Timo puh.johtaja JÄSENET Manninen Juhani varapuh.johtaja Salenius Leila

Lisätiedot

KASKISTEN KAUPUNKI KAUPUNGINVALTUUSTO

KASKISTEN KAUPUNKI KAUPUNGINVALTUUSTO Esityslista 22.1.2015 Asiat KASKISTEN KAUPUNKI KAUPUNGINVALTUUSTO Aika: 28.01.2015 klo 15:00 Paikka: Kaupungintalo Läsnä Jäsenet Hovi Ilkka Häggblom Kari, puheenjohtaja Högstrand Mirja Lapveteläinen Sonja

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 21/ (5) Kaupunginhallitus Kj/

Helsingin kaupunki Esityslista 21/ (5) Kaupunginhallitus Kj/ Helsingin kaupunki Esityslista 21/2017 1 (5) 21 V 7.6.2017, Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan jäsenten valinta vuonna 2017 alkavaksi toimikaudeksi HEL 2017-003132 T 00 00 02 Päätösehdotus esittää kaupunginvaltuustolle

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA ESITYSLISTA 4/2017 1

PELKOSENNIEMEN KUNTA ESITYSLISTA 4/2017 1 PELKOSENNIEMEN KUNTA ESITYSLISTA 4/2017 1 AIKA 15.11.2017 klo 13:00 PAIKKA Sodankyläntie 1 A KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 16 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 17 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMISTOIMET

Lisätiedot

Vastaus valtuustoaloitteeseen / Karkkilan liikuntapaikkasuunnitelman päivitys

Vastaus valtuustoaloitteeseen / Karkkilan liikuntapaikkasuunnitelman päivitys Kaupunginvaltuusto 106 07.12.2015 Kaupunginhallitus 302 14.12.2015 Vapaa-aikalautakunta 26 04.04.2017 Kaupunginhallitus 91 24.04.2017 Kaupunginvaltuusto 34 08.05.2017 Vastaus valtuustoaloitteeseen / Karkkilan

Lisätiedot

Kunnanhallitus Valtuusto OULUN SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN YHTYMÄKOKOUSEDUSTAJIEN VALITSEMINEN

Kunnanhallitus Valtuusto OULUN SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN YHTYMÄKOKOUSEDUSTAJIEN VALITSEMINEN Kunnanhallitus 213 05.06.2017 Valtuusto 68 12.06.2017 OULUN SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN YHTYMÄKOKOUSEDUSTAJIEN VALITSEMINEN KHALL 213 Valmistelija: hallinnon sihteeri Marja Harjunen, 050-4636 280 Oulun

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2017 1/8. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2017 1/8. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2017 1/8 Tarkastuslautakunta Aika 10.05.2017 klo 15:00-15:35 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu 16 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016

Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016 Kaupunginhallitus 23 26.01.2015 Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016 652/01.011/2012 KAUPHALL 26.01.2015 23 Seloste 1. Aino Mattila -säätiö Seloste Kaupunginhallituksen

Lisätiedot

Karkkilan kaupunki Esityslista 9/ Kasvatus- ja opetuslautakunta klo17:00. Käsiteltävät asiat.

Karkkilan kaupunki Esityslista 9/ Kasvatus- ja opetuslautakunta klo17:00. Käsiteltävät asiat. Karkkilan kaupunki Esityslista 9/2016 1 04.10.2016 Aika Paikka 04.10.2016 klo17:00 Tuorilan koulu Käsiteltävät asiat Asia Otsikko Sivu 78 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 79 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Sastamalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Sastamalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2017 1 Keskusvaalilautakunta Aika 10.04.2017 klo 09:00-13:45 Paikka Sastamalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 40 Kokouksen

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto

Kaupunginvaltuusto Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 4/2017 169 Kaupunginvaltuusto 19.06.2017 Aika 19.06.2017 klo 18:00-20:39 Paikka Karkkilasali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 38 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 173

Lisätiedot

Ruoveden kunta Pöytäkirja 6/2017 1

Ruoveden kunta Pöytäkirja 6/2017 1 Ruoveden kunta Pöytäkirja 6/2017 1 Tarkastuslautakunta Aika 12.09.2017 16:30-16:37 Paikka Ruoveden kunnantalon kahvihuone Käsitellyt asiat Liitteet Otsikko Sivu 42 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 Kaavatoimikunta AIKA 08.03.2016 kello 16:00-16:55 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 7 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto

Kaupunginvaltuusto Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 1/2013 1 Kaupunginvaltuusto 28.01.2013 Aika 28.01.2013 klo 18:30-19:50 Paikka Karkkilasali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 2 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 Tarkastuslautakunta 09.02.2017 Aika 09.02.2017 klo 13:00-16:00 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/2015 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/2015 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/2015 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 28.09.2015 klo 09:00-11:12 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Ikonen

Lisätiedot

Kunnanhallituksen toimikauden pituus ja kunnanhallituksen valitseminen (ohm. 1)

Kunnanhallituksen toimikauden pituus ja kunnanhallituksen valitseminen (ohm. 1) Kunnanhallitus 8 19.01.2015 Kunnanvaltuusto 5 26.01.2015 Kunnanhallituksen toimikauden pituus ja kunnanhallituksen valitseminen (ohm. 1) Khall 19.01.2015 8 Kunnanhallituksen asema ja tehtävät määritellään

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 3 / 2017 Kunnanvaltuusto

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 3 / 2017 Kunnanvaltuusto SISÄLLYSLUETTELO 3 / 2017 Kunnanvaltuusto Kokousaika Maanantai 12. kesäkuuta 2017 klo 18.00 Kokouspaikka Kuntala, Valtuustosali 19 Valtuuston suhteellisten vaalien vaalilautakunnan vaali... 41 20 Kunnanvaltuuston

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA. Esityslista. Kunnanvaltuusto. Kokousnumero 2 / 2017 Aika Maanantaina klo 19.00

KIVIJÄRVEN KUNTA. Esityslista. Kunnanvaltuusto. Kokousnumero 2 / 2017 Aika Maanantaina klo 19.00 Esityslista Kokousnumero 2 / 2017 Aika Maanantaina 12.06.2017 klo 19.00 Paikka Valtuustosali Henkilötiedot poistettu Kuntalain 140.1 :n nojalla KOKOUSKUTSU / ASIALISTA Maanantaina 12.06.2017 klo 19.00

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA 1/ JUUPAJOEN KUNTA JÄRJESTÄYTYMISKOKOUS TARKASTUSLAUTAKUNTA SISÄLLYSLUETTELO

PÖYTÄKIRJA 1/ JUUPAJOEN KUNTA JÄRJESTÄYTYMISKOKOUS TARKASTUSLAUTAKUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 TARKASTUSLAUTAKUNNAN VAALIN TOTEAMINEN... 3 2 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS... 4 3 TARKASTUSLAUTAKUNNAN ESITYSLISTAN TOIMITTAMINEN, PÖYTÄKIRJANPITÄJÄN VALINTA, PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 8/2015 1

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 8/2015 1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 8/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 21.07.2015 klo 11:00-16:50 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Halttunen Sanna

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 1/ Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies.

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 1/ Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies. Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 1/2017 1 Tarkastuslautakunta Kokousaika 24.01.2017 kello 14:00-16.18 Kokouspaikka Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies Asialista:

Lisätiedot

MRL:n 38 :n mukainen rakennuskielto yleiskaavaa laadittaessa / keston pidentäminen

MRL:n 38 :n mukainen rakennuskielto yleiskaavaa laadittaessa / keston pidentäminen Kaupunginhallitus 81 25.02.2013 MRL:n 38 :n mukainen rakennuskielto yleiskaavaa laadittaessa / keston pidentäminen 51/10.02.02/2013 Ympäristölautakunta 24.10.2007 121 Esittelijä: tekninen johtaja Mikko

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2017 1 Tarkastuslautakunta 09.03.2017 Aika 09.03.2017 klo 13:00-15:55 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 23.05.2016 klo 16:00-18:34 Paikka Kiteen kaupungintalo, kokoushuone Sopukka Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Halttunen Sanna 16:00-18:34

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 1/ Otsikko Sivu 27 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 1/ Otsikko Sivu 27 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 1/2017 1 Tarkastuslautakunta Aika 29.06.2017 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 27 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 28 Tarkastuslautakunnan arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Kunnanvaltuuston valmistelutoimikunta Toimielinrakenteeseen tehtävät muutokset. Kunnanvaltuuston valmistelutoimikunta

Kunnanvaltuuston valmistelutoimikunta Toimielinrakenteeseen tehtävät muutokset. Kunnanvaltuuston valmistelutoimikunta Kunnanvaltuuston valmistelutoimikunta 24 19.05.2016 Toimielinrakenteeseen tehtävät muutokset Kunnanvaltuuston valmistelutoimikunta 19.05.2016 24 Toimielinrakenteeseen tehtävät muutokset Kunnanvaltuuston

Lisätiedot

- Asikkalasta, Padasjoelta ja Sysmästä yhteisesti kaksi jäsentä - Hämeenkoskelta, Kärkölästä, Myrskylästä ja Pukkilasta yhteisesti yk si jäsen

- Asikkalasta, Padasjoelta ja Sysmästä yhteisesti kaksi jäsentä - Hämeenkoskelta, Kärkölästä, Myrskylästä ja Pukkilasta yhteisesti yk si jäsen Kaupunginhallitus 138 10.04.2017 Kaupunginhallitus 248 19.06.2017 Lausunto Päijät-Hämeen jätelautakuntasopimuksen päivittämisestä/yhteistoimintasopimuksen muuttaminen 97/14.06.00/2017 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

1 / 5 ESITYSLISTA. Aika: :00 Paikka: Kotkan kaupungintalo, valtuustosali

1 / 5 ESITYSLISTA. Aika: :00 Paikka: Kotkan kaupungintalo, valtuustosali 1 / 5 EDUSTAJAINKOKOUS 28.8.2017 ESITYSLISTA KL/467/000204/2017 Aika: 28.8.2017 10:00 Paikka: Kotkan kaupungintalo, valtuustosali 1 Kokouksen avaus As. nro 1 2 Sihteerin valinta As. nro 2 3 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 29.10.2015 klo 14:00-16:05 Paikka Kaupungintalo, 2. kerroksen neuvotteluhuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Ikonen Pertti

Lisätiedot

Valtuusto 2/2017. Perjantai klo Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto, auditorio Piilolantie 17, Äänekoski

Valtuusto 2/2017. Perjantai klo Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto, auditorio Piilolantie 17, Äänekoski KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU ASIALUETTELO Valtuusto 2/2017 KOKOUSTIEDOT Aika Paikka Perjantai 18.8.2017 klo 13.00 13.35 Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto, auditorio Piilolantie 17, Äänekoski

Lisätiedot