Kaupunginhallitus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kaupunginhallitus 21.01.2013"

Transkriptio

1 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 2/ Kaupunginhallitus Aika klo 18:00-21:05 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Formari Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta Asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen Tilasta Koskue jätetty ostotarjous Määräalan ostaminen Närö tilasta Länsi-Uudenmaan maakuntaverkkosuunnitelma Edustajien valitseminen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistusta valmistelevan selvityshenkilötyöryhmän järjestämään kuulemis- ja keskustelutilaisuuteen Edustajien valitseminen metropolialueen esiselvityksen kuulemistilaisuutta varten 22 Verohuojennushakemus Vastaus valtuustoaloitteeseen / Suunnitelman laatiminen Ruukinpajan toiminnan monipuolistamiseksi 24 Varavaltuutettu Tony Reikon vaalikelpoisuuden menettäminen ja eronpyyntö Karkkilan kaupungin luottamustehtävistä 25 Karkkilan kaupungin hallintosäännön muuttaminen Kaupunginvaltuuston vaalilautakunnan vaali vuosiksi Kaupunginvaltuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien vaali vuosiksi Tarkastuslautakunnan vaali vuosiksi Kaupunginhallituksen vaali vuosiksi Kaupunkikehitystoimikunnan vaali toimikaudeksi Hyvinvointitoimikunnan vaali toimikaudeksi Keskusvaalilautakunnan vaali toimikaudeksi Kasvatus- ja opetuslautakunnan vaali toimikaudeksi Vapaa-aikalautakunnan vaali toimikaudeksi Teknisen lautakunnan vaali toimikaudeksi Ympäristölautakunnan vaali toimikaudeksi Kiinteistötoimitusten uskottujen miesten valitseminen vuosiksi Käräjäoikeuden lautamiesten valitseminen toimikaudeksi

2 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 2/ Jäsenen valitseminen poliisin neuvottelukuntaan toimikaudeksi Edustajien valitseminen kuntapäiville Jäsenten valitseminen Perusturvakuntayhtymä Karviaisen yhtymähallitukseen toimikaudeksi Jäsenten valitseminen Perusturvakuntayhtymä Karviaisen tarkastuslautakuntaan vuosien hallinnon ja talouden tarkastuksen järjestämistä varten 43 Jäsenten valitseminen Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuustoon toimikaudeksi Jäsenen nimeäminen Länsi-Uudenmaan kuntien ympäristöterveydenhuollosta ja eläinlääkintähuollosta vastaavaan Lohjan kaupungin ympäristö- ja rakennuslautakunnan ympäristöterveysjaostoon toimikaudeksi Jäsenten valitseminen Länsi-Uudenmaan jätelautakuntaan toimikaudeksi Edustajien valitseminen Uudenmaan liiton kuntien edustajainkokoukseen toimikaudeksi Kaupunginvaltuuston kokousajankohdat ja työohjelma vuonna Karkkilan kaupungin ilmoituksien julkaiseminen vuonna 2013 ja Perusturvakuntayhtymä Karviaisen perussopimuksen päivittäminen Saapuneet kirjelmät, ilmoitukset ja päätökset Kaupunginjohtajan ajankohtaiset asiat

3 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 2/ Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot Läsnä Salo Salla 18:00-21:05 puheenjohtaja Velin Raino 18:00-21:05 1. varapuheenjohtaja Lehti-Chatta Tuire 18:00-21:05 2. varapuheenjohtaja Ahjoniemi Markku 18:00-21:05 jäsen Huotari Eino 18:00-21:05 jäsen Laine Kari 18:00-21:05 jäsen Lehtinen Erkki 18:00-21:05 jäsen Närhi Katja 18:00-21:05 jäsen Stenberg Hannele 18:00-21:05 jäsen Poissa Kalliaisenaho Annu hallinto- ja talousjohtaja Muut osallistujat Majalahti Juha 18:00-21:05 kaupunginjohtaja, esittelijä Luukkonen Jarkko 18:00-21:05 hall.pääll., pöytäkirjanpitäjä Palenius Timo 18:00-21:05 kv puheenjohtaja Tallgrén Mika 18:00-21:05 kv 1. varapuheenjohtaja Söderström Minna 18:00-21:05 kv 2. varapuheenjohtaja Sintonen Risto 18:00-21:05 kv 3. varapuheenjohtaja Allekirjoitukset Salla Salo puheenjohtaja Jarkko Luukkonen pöytäkirjanpitäjä Käsitellyt asiat Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Karkkila klo Markku Ahjoniemi Eino Huotari Pöytäkirja yleisesti nähtävillä Hallintopalvelut klo Jarkko Luukkonen hallintopäällikkö

4 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 2/ Kaupunginhallitus Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kaupunginhallitus 14 Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Kokouskutsu on lähetettävä vähintään neljä päivää ennen kokousta. Esityslista lähetetään mahdollisuuksien mukaan kokouskutsun yhteydessä. Kokouskutsu lähetetään jäsenille, varajäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus, toimielimen päättämällä tavalla. Kaupunginhallituksen kokous on päätösvaltainen, kun saapuvilla on enemmän kuin puolet kaupunginhallituksen jäsenistä. Ehdotus: Todetaan laillisuus ja päätösvaltaisuus. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltai seksi.

5 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 2/ Kaupunginhallitus Pöytäkirjantarkastajien valinta Kaupunginhallitus 15 Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallituksen pöytäkirjan tarkastaa kullakin kerralla kaksi sitä varten valittua jäsentä. Tarkastusvuorossa ovat Markku Ahjoniemi ja Eino Huotari. Kaupunginhallitus valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Markku Ahjoniemi ja Eino Huotari.

6 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 2/ Kaupunginhallitus Asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen Kaupunginhallitus 16 Kaupunginjohtajan ehdotus: Asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei puheenjohtaja tai kaupunginhallitus toisin päätä. Toimielin voi ottaa käsiteltäväkseen sellaisenkin asian, jota ei ole mainittu ko kouskutsussa. Kaupunginhallitus hyväksyy esityslistan asioiden käsittelyjärjestykseksi. Käsittely: Keskustelun kuluessa puheenjohtaja ehdotti seuraavaa: 19 käsitellään 16 jälkeen. Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja tiedusteli, voidaanko ehdotus yksimielisesti hyväksyä. Koska ehdotusta ei vas tus tettu, puheenjoh taja totesi kaupunginhalli tuksen hyväk sy neen sen. Kaupunginhallitus hyväksyi esityslistan asioiden käsittelyjärjestykseksi siten, että 19 käsitellään 16 jälkeen.

7 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 2/ Kaupunginhallitus Tilasta Koskue jätetty ostotarjous 40/ /2013 Kaupunginhallitus Kaupunginjohtajan ehdotus: Esittelijä: kaupunginjohtaja Juha Majalahti Valmistelija/ lisätietojen antaja: mittaus- ja kiinteistöpäällikkö Tapio Jokela Tiina ja Teijo Mäkilä ovat jättäneet Karkkilan kaupungille maanostotarjouksen, joka käsittää kaupungin omistaman Koskuen tilan ostamista. Tila on pinta-alaltaan 1,1160 hehtaaria ja sijaitsee Vattolan kylässä, Rajakalliontien varrella, tarjoajien omistamien tilojen ympärillä. Mäkilät ovat tehneet Koskuen tilasta euron ostotarjouksen. Hakijat perustelevat lisämaan ostoaan hevosharrastuksen vaatimilla tarpeilla. Alueella ei ole asemakaavaa ja valmisteilla olevassa Karkkilan keskusten osayleiskaavassa alue on osoitettu maankäytöltään maa- ja metsätalouden käyttöön. Koskuen tilan alue ei sovellu maasto-olosuhteiltaan asuinrakentamiseen. Alueen vaihtomaa-arvo on vähäinen. Tilan lävitse virtaa laskuoja joka jakaa sen pitkittäin kahteen osaan. Tila on hyötyleveydeltään n. 40 m. Tila rajautuu itärajaltaan kaupungin omistamaan Pohjola tilaan. Taloudelliset vaikutukset + tilan myyntitulot Esityslistan liite - Koskuen tilasta jätetty maanostotarjous ja sijaintikartta. Karkkilan kaupunginhallitus päättää myydä Tiina ja Teijo Mäkilälle maanostotarjouksen mukaisen Koskue tilan, joka on pinta-alaltaan 1,1160 ha ilman haja-asutusalueen kantatilan rakennusoikeutta kaupungin yleisesti käyttämään raakamaan ostohintaan 1 /m2, jolloin tilan hinnaksi muodostuu maapohjan osalta euroa. Lisäksi mahdollinen hyötypuuston arvo määräytyy siitä tehtävän erillisen arvion mukaisesti. Käsittely: Kokouksessa mittaus- ja kiinteistöpäällikkö Tapio Jokela selosti asiaa kaupunginhallitukselle. Asian käsittelyä päätettiin siirtää lisäselvityksiä varten.

8 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 2/ Kaupunginhallitus Täytäntöönpano: - Kaupunginhallitus 17 Esittelijä: kaupunginjohtaja Juha Majalahti Valmistelija / lisätietojen antaja: mittaus- ja kiinteistöpäällikkö Tapio Jokela, puh. (09) tai sähköposti Kaupunginjohtajan ehdotus: Maanostotarjouksen toinen allekirjoittanut Tiina Mäkilä on jättänyt käydyssä neuvottelussa kartalle korjatun ostoesityksen mis sä koko Koskuen tilan käsittävän ostotarjouksen si jaan esitystä on rajattu liitteessä puneella rajatun määräalan osal le. Määräalan pinta-ala on n. 1,0 hehtaaria. Esitetyssä laa juu dessa yksityistien pohjoispuolinen alue jää vielä Koskuen tilaan. Taloudelliset vaikutukset + määräalan myyntitulo Esityslistan liite - Koskuen tilaa koskeva jätetty kartalle korjattu määräalan ostoesitys Kaupunginhallitus myy korjatun maanos to tar jouk sen mukaisen n. 1,0 hehtaa rin määräalan Tiina ja Teijo Mä ki lälle. Maa- ja metsätalouden käyttöön tarkoitetun mää räalan kaup pahin naksi muo dos tuu kaupungin käyttämän raaka maan os to hin tata son 1 / m2 perus teel la eu roa, mi kä ei si säl lä ha ja-asutus alu een kan tati lan ra ken nusoi keut ta. Li säksi mah dol lisen hyö typuuston arvo mää räy tyy siitä tehtä vän erillisen ar vion mu kai sesti. Ostajat vastaavat kaupasta aiheutu vista kai kista kustannuksista. Käsittely: Keskustelun kuluessa kaupunginjohtaja muutti päätösehdo tustaan seuraavasti: Kaupunginhallitus palauttaa asian uudelleen valmisteluun. Kaupunginjohtajan muutettu päätösehdotus hyväksyttiin yk simielisesti.

9 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 2/ Kaupunginhallitus Määräalan ostaminen Närö tilasta 62/ /2013 Kaupunginhallitus 18 Esittelijä: kaupunginjohtaja Juha Majalahti Valmistelija/ lisätietojen antaja: mittaus- ja kiinteistöpäällikkö Tapio Jokela, puh ( ) tai sähköposti Kaupunginjohtaja ja mittaus- ja kiinteistöpäällikkö ovat käyneet ja kaupungin tuleviin maankäytöntarpeisiin liitty viä neu vot te lu ja Ilkka Salvénin ja Johanna Sairasen kanssa, mikä on koskenut mm. mahdollista Tammelantien, Tuorilantien ja Puutarhakadun rajaamaa n m2 määräalaa. Po. määräalan alueella on voimassa vuonna 1948 vah vis tunut viljelystonttien ja puiston maankäyttöä osoittava asema kaava, jo ka on sisällöltään vanhentunut ja siten menettänyt toteu tuskel poisuutensa. Määräalan alue on ollut Puutarhakadun ra kenta miseen asti aktiivisessa viljelykäytössä. Asemakaavoitettavaksi hankittavan raakamaan osalta on selvittävä riittävässä määrin sen maaperän pilaantumisriskitekijät. Tarkasteltavana ole van määräalan alueella ei ole tiedossa eikä ole epäilyä sen mahdollisesta pilaantumisesta. Maaperän kantavuus on maaperä kar tan mukaan kokonaisuudessaan hienojakoista vahvaa savea. Alueen kantavuus on heikko, joten asemakaavan muutoksen mu kaisessa toteutuksessa on syytä varautua rakennettavan alueen pohjan vahvistamiseen perustuspaalutuksella. Alueella ei ole en nestään rakennuksia tai rakenteita. Alue on korkeusasemaltaan matalalla sekä olemassa olevaan katuverkon tasauskorkeuteen että Pyhäjärven tulvarajaan nähden ja vaatii runsaan maamassa täytön. Määräala hankitaan kaupungille ehdollisella kaupalla, missä kaupunki haluaa varmistua siitä, että määräalalle saa erillisellä kaavoitusprosessilla kaupunkikehityksen edellyttämän rakennusoikeu den. Kauppakirja määräalasta on liitteenä. Määräalan poikkeuksellisen kor keaa han kin ta hin taa puol taa sen hyvä keskeinen sijainti keskus tan kau palli siin pal ve lui hin näh den. Määräalan kauppa voidaan toteuttaa vuodelle 2013 varatusta maanhankinnan määrärahasta, jota on jäljellä Taloudelliset vaikutukset

10 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 2/ Kaupunginhallitus Kaupunginjohtajan ehdotus: - kauppahinta euroa Esityslistan liitteet - Määräalan rajaamisote kantakartasta - kauppakirja Kaupunginhallitus ostaa liitteenä olevalla kauppakirjalla Närön tilas ta n m2 määräalan eh dollisena siten, että os te tulle määräalalle saa daan ase ma kaavan muutoksella kaupunki kehi tyksen edellyt tämä raken nusoikeus. Mää rä alan kauppahinta on euroa. Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Pöytäkirjan liite nro 1 - Määräalan rajaamisote kantakartasta (liite 1/1) - kauppakirja (liite 2/1) Täytäntöönpano: ostajat, mittaus- ja kiinteistöpäällikkö

11 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 2/ Kaupunginhallitus Länsi-Uudenmaan maakuntaverkkosuunnitelma 59/ /2013 Kaupunginhallitus 19 Esittelijä: kaupunginjohtaja Juha Majalahti Valmistelija: hallintopäällikkö Jarkko Luukkonen Asiantuntijana kokouksessa: tietohallintopäällikkö Kristian Lindholm ja Pasi Perämäki Tiera Oy Länsi-Uudenmaan kunnat Kirkkonummi, Lohja, Siuntio, Inkoo, Raasepori ja Hanko sekä Puhdin kuntayhtymä ovat vuodesta 2010 lähtien yhdessä rakentaneet alueelle yhteistä maakuntaverkkosuunnitelmaa. Uudenmaan liitto on osallistunut hankkeeseen sekä rahallisesti että asiantuntija-avuin. Alueellista tietoverkkoa on pidettävä toiminnallisena kehityshankkeena. Verkkoa voidaan verrata infrastruktuurin suunnittelemiseen ja rakentamiseen sekä esimerkiksi alueen kunnallistekniikkaan. Perusasioiden ollessa valmiina palvelua voidaan kehittää edelleen joustavasti yhdessä kuntien rajojen yli sekä saavuttaa teknisesti toimivia ja taloudelli sesti edullisia malleja. Maakuntaverkko turvaa mahdollisuuden vastata kuntakentän muutoksiin, ja koska kyseessä on yksi maamme ensimmäiseksi toteutetuista alueellisista hank keista, hanke antaa samalla hyvän lähtökohdan suhteessa muihin alueisiin. Maakuntaverkon teknisenä tavoitteena on varmistaa tietoyhteiskunnan tarvitsemat tietoverk kopalvelut ja niiden laadukas toiminta vuorokauden ympäri. Nyt tietoverkkopalvelua tuotetaan jokaisessa kunnassa erikseen ja erilaisella panostuksella. Tietoverkon tulee tarjota kunnille tehok kaan ja riittävän tietotekniikkakapasiteetin tulevaksi vuosikymme neksi. Kuntien tietohallinnoista koostuva työryhmä on toiminut hankkeen työryhmänä sekä laatinut maakuntaverkkosuunnitelman. Ohjausryhmä, johon on kuulunut lähinnä alueen talousjohtajia, on seurannut toteuttamista sekä omalta osaltaan hyväksynyt ja puoltanut suunnitelmaa ja maa kuntaverkon toteuttamista. Uudenmaan liiton tukemassa Länsi-Uudenmaan maakuntaverkkosuunnitelmassa on tavoit teena ollut kuvata maakuntaverkko ja sen merkitys kuntien toi minnalle. Suunnitelmassa on lisäksi kuvattu maakuntaverkon pal velut ja toteuttamistapa. Hankkeen suunnitteluaikataulu on ollut Hankkeen ohjausryhmä on käsitellyt maakuntahan kesuunnitelmaa ja esittää kunnille

12 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 2/ Kaupunginhallitus maakuntaverkkohankkeen to teuttamista ja maakuntaverkon perustamista. Toteutuksen osalta hanke jaetaan kahteen vaiheeseen: tekniseen suunnittelu- ja ra kentamisvaiheeseen. Teknisessä suunnitteluvaiheessa laaditaan maakuntaverkkosuunnitelman yleisperiaatteiden mukaan tarkempi tekninen hankesuunnitelma, aikataulu ja budjetti. Läntiselle Uudellemaalle perustettava Tieran toimipiste tulee olemaan hankkeen omistaja, joka valmistelee hankesuunnitelman. Hankkeelle palkataan projektipäällikkö suun nittelemaan ja toteuttamaan hanketta. Rakentamisvaiheessa toteutetaan maakuntaverkko ja sen määritetyt ensimmäiset tavoitteet. Hankkeen toteuttaja toimii Tieran Län si-uudenmaan toimipiste. Ensimmäisen vaiheen tärkeimmät tavoitteet ovat edellä mainitun suunnitelman mukaan seuraavat: Tavoite 1: Keskitetyt palomuuri- ja Internet-palvelut Maakuntaverkon yhteisillä palomuuripalveluilla tuotetaan alueen kunnille tietoturvalliset tieto verkkoyhteydet Internetiin. Maakuntapalomuuri tuotetaan osin os topalveluna ja järjestelmä valvotaan 24/7 aikajänteellä. Nykyiset 6 palomuurijärjestelmää (Lohja/Vihti, Kirkkonummi, Inkoo, Siuntio, Raasepori, Hanko) yhdistetään yhdeksi palomuurikokonaisuudeksi. Tavoite 2: L-U kunnilla yksi HUS:n Alli-tietoliikenteen liityntäpiste terveystoimille Maakuntaverkon myötä keskitetään terveystoimen nykyiset kolme HUS:in tietoliikenteen lii tyntäpistettä (Lohja, Kirkkonummi, Raasepori) yhteen Alli-liityntäpisteeseen. Tavoite 3: Operaattoririippumattomuus Maakuntaverkko hallitsee itse omia julkisen verkon IP-osoitteita ja AS-numeroa. Tavoite 4: Tietoverkkojen yleiset periaatteet Yhdenmu kaisilla tietoliikenneperusteilla voidaan pitkällä aikajänteellä hallita suuria verkkoko konaisuuksia ja näin tehostaa esim. ylläpitotyötä. Tieran Län si-uudenmaan toimipiste muodostaa tietoverkkojen yhteiset yllä pitoperiaatteet ja säännöt sekä kuntien sisäverkkojen hallinta säännöt maakuntaverkko-suunnitelman mukaisesti. Tavoite 5: Länsi-Uudenmaan sähköisen e-asiointihakemiston jat kokehittäminen ja sen liittä minen kuntien www-sivuille sekä maakuntaportaaliin (Länsi-Uudenmaan tietoyhteis kuntastrategia) Kuntien www-sivujen ja maakuntaportaalin ympärille perustetaan Länsi-Uuden maan tietoyhteiskuntastrategian perusteella kunnille yhteinen sähköisen asioinnin hakemisto. Sähköisen asioinnin hakemisto hanke toteutetaan Tieran sähköisen

13 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 2/ Kaupunginhallitus Kaupunginjohtajan ehdotus: asioinnin palvelumalliin, jota pilotoidaan Lahden kaupungissa. Yhteisellä sähköisen asioinnin hakemistolla ja maakuntaportaali avulla tuote taan Länsi-Uudenmaan kuntien asukkaille palvelukokonaisuuksia yhdessä useamman kunnan kanssa. Seudullinen maakuntaporttaali julkaistiin maaliskuussa 2012 ja siihen tuotta vat kunnat aineistoa ja tietoja mm. matkailusta, elinkeino- ja yri tystoimesta, kuntien e-palveluista jne. Esityslistan liite - Länsi-Uudenmaan maakuntaverkkosuunnitelma Kaupunginhallitus 1. hyväksyy maakuntaverkkosuunnitelman Länsi-Uudenmaan kun tien yhteisenä kannanot tona tulevaisuuden tietoverkkojen kehit tämiselle sekä maakunta verkon tavoitteiden 1-5 toteuttamiselle; 2. oikeuttaa Tiera Oy:n Länsi-Uudenmaan toimipisteen laatimaan maakuntaverkkohankkeen teknisen suunnitelman ja käynnistämään kuntakohtaisten tietoverkkojen rakentamisen alkaen määrärahojen puitteissa; sekä 3. omalta osaltaan tekee Uudenmaan liitolle rahoitushakemuksen maakuntaverkkohank keen toteuttamiseksi. Käsittely: Tietohallintopäällikkö Kristian Lindholm Tiera Oy:stä selosti asiaa ko kouk ses sa. Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Pöytäkirjan liite nro 2 - Länsi-Uudenmaan maakuntaverkkosuunnitelma Täytäntöönpano: Tiera Oy Länsi-Uudenmaan toimipiste, Kirkkonummi, Lohja, Siuntio, Inkoo, Raasepori, Hanko

14 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 2/ Kaupunginhallitus Edustajien valitseminen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistusta valmistelevan selvityshenkilötyöryhmän järjestämään kuulemis- ja keskustelutilaisuuteen / /2013 Kaupunginhallitus 20 Esittelijä: kaupunginjohtaja Juha Majalahti Valmistelija / lisätietojen antaja: hallintopäällikkö Jarkko Luukkonen, puh. (09) tai sähköposti Kaupunginjohtajan ehdotus: Peruspalveluministeri Guzenina-Richardson on nimennyt Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistuksen valmistelua tukevan selvityshenkilötyöryhmän. Sen toimiaika päättyy Helsingin yliopistollisen keskussairaalan erityisvastuualueen selvityshenkilöiksi on nimetty: " Aki Lindén, toimitusjohtaja, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri " Kati Myllymäki, johtava ylilääkäri, Kouvolan terveyskeskus " Riitta Särkelä, johtaja, Suomen sosiaali- ja terveys ry SOSTE HUS:n toimitusjohtaja Aki Lindén on selvityshenkilöiden puolesta kutsunut yhteiseen kuulemis- ja keskustelutilaisuuteen HUS-Lohjan sairaanhoitoalueeseen kuuluvien kuntien (Lohja, Vihti, Karkkila, Siuntio) ja Perusturvakuntayhtymä Karviaisen edustajat. Tilaisuus pidetään Lohjan kaupungintalon (Karstuntie 4, Lohja) kaupunginhallituksen kokoushuoneessa maanantaina klo Tilaisuu teen kutsutaan kunnallisjohtajat, perusturvajohtajat, kuntien joh tavat ylilääkärit sekä kuntayhtymä Karviaisen johtaja ja johtava ylilääkäri. Lisäksi kuntia pyydetään nimeämään tilaisuuteen 1-3 kunnallista luottamushenkilöä. Palvelurakennetyöryhmän loppuraportti on ladattavis sa osoitteesta: Kaupunginhallitus valitsee kaksi luottamushenkilöä So si aa li- ja ter vey den huol lon palvelurakenneuudistusta valmiste le van sel vitys henki lö työ ryhmän järjestämään kuulemis- ja kes kus teluti laisuu teen Käsittely: Keskustelun kuluessa kaupunginjohtaja muutti päätösehdo tustaan seuraavasti: Kaupunginhallitus valitsee kolme luottamushenkilöedustajaa Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudis-

15 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 2/ Kaupunginhallitus tus ta val mis televan selvityshenkilötyöryhmän järjestämään kuulemis- ja kes kustelutilaisuuteen Keskustelun kuluessa Erkki Lehtinen ehdotti seuraavaa: Edustajiksi valitaan Anu Helena Frosterus ja Timo Palenius. Keskustelun kuluessa Tuire Lehti-Chatta ehdotti seuraa vaa: Edustajaksi valitaan Riikka Suonoja. Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja tiedusteli, voidaanko ehdotukset yksi mielisesti hyväksyä. Koska ehdo tuksia ei vastustettu, puheenjoh taja totesi kaupunginhalli tuksen hyväksy neen ne. Täytäntöönpano: Kaupunginhallitus valitsi Anu Helena Frosteruksen, Timo Paleniuksen ja Riikka Suonojan luottamushenkilöedustajiksi So siaali- ja terveydenhuol lon palvelurakenneuudistusta valmistele van sel vityshenkilötyöryh män järjestämään kuulemis- ja keskus telutilaisuuteen valitut, HUS-Lohjan sairaanhoitoalue

16 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 2/ Kaupunginhallitus Edustajien valitseminen metropolialueen esiselvityksen kuulemistilaisuutta varten 57/ /2013 Kaupunginhallitus 21 Esittelijä: kaupunginjohtaja Juha Majalahti Valmistelija: hallintopäällikkö Jarkko Luukkonen Lisätietojen antaja: kaupunginjohtaja Juha Majalah ti, puh. (09) tai sähköposti Kaupunginjohtajan ehdotus: Metropolialuetta koskevaan esiselvitykseen liittyvät kuulemistilaisuudet ovat käynnistyneet. Kuulemistilaisuuksien tar koi tuk sena on, että selvityshenkilöt tapaavat kuntia kuullakseen näi den näkemyksiä selvityksestä ja sen ehdotuksista. Varsinaiseen esiselvitysalueeseen kuuluvien 14 kunnan kanssa on sovittu kuntien hallitusten ja valtuustojen tapaamisista. Metropolialueen esiselvitys on ladattavissa osoitteessa 0110Valtio/name.jsp. Kaupunginhallitus valitsee kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen puheenjohtajiston edustajiksi met ro poli aluetta kos ke van esi selvi tyk sen kuulemistilaisuuteen. Käsittely: Täytäntöönpano: Keskustelun kuluessa kaupunginjohtaja muutti päätösehdotustaan seuraavasti: Kau pun gin hallitus valitsee kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen puheenjohtajiston, kaupunginjohtajan sekä hallintopäällikkön edus ta jik si met ro po li aluetta koskevan esiselvi tyk sen kuulemistilaisuuteen klo Helsinkiin. Kaupunginjohtajan muutettu päätösehdotus hyväksyttiin yk simielisesti valitut, valtiovarainministeriö

17 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 2/ Kaupunginhallitus Verohuojennushakemus 56/02.03/2013 Kaupunginhallitus 22 Esittelijä: kaupunginjohtaja Juha Majalahti Valmistelija / lisätietojen antaja: hallintopäällikkö Jarkko Luukkonen, puh. (09) tai sähköposti Karkkilan kaupungille on saapunut veronhuojennushakemus. Hakemus koskee vuoden 2011 jäännösveroa. Verotusmenettelylain 88 :n mukaan vapautuksen kunnallisverosta myöntää kunta. Karkkilan kaupungin hallintosäännön 54 ja 55 :ien mukaan kaupunginhallitus vastaa verotuslainsäädännössä kunnalle kuuluvien tehtävien hoitamiseen kuuluvan toimivallan käyttämisestä. Vapautus voi olla osittainen tai täydellinen. Vapautus voidaan myöntää: 1) jos verovelvollisen veronmaksukyky on olennaisesti alentunut käytettävissä olevat tulot ja varallisuus huomioon ottaen elatusvelvollisuuden, työttömyyden, sairauden tai muun erityisen syyn johdosta tai jos siihen on verovelvollisen velkajärjestelyn vuoksi erityisiä syitä; 2) jos verovelvollinen on kuollut ja häneltä on jäänyt leski, lapsia tai muita perillisiä, joiden elatus on pääasiallisesti ollut verovelvollisen ansion varassa, ja jos veron periminen olisi ilmeisesti kohtuutonta; 3) jos verovelvollisen on katsottava erehtyneen veronhuojennussäännösten tai muiden verosäännösten sisällöstä eikä erehtymistä voida olosuhteet huomioon ottaen pitää verovelvollisen huolimattomuudesta tai laiminlyönnistä aiheutuneena ja jos verosta vapauttamiseen on kyseessä olevan tapauksen luonteesta johtuvia tai muita erityisiä syitä; tai 4) jos veron periminen on muusta erityisestä syystä ilmeisesti kohtuutonta. Esityslistan oheismateriaali - verohuojennushakemus (verohuojennushakemus perusteluineen on nähtävissä kaupunginhallituksen kokousasiakirjoissa, koska julkisuuslain 24 :n 23 -kohdan perusteella asiakirjat, jotka sisältävät tietoja henkilön vuosituloista tai kokonaisvarallisuudes-

18 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 2/ Kaupunginhallitus Kaupunginjohtajan ehdotus: ta taikka tuen tai etuuden perusteena olevista tuloista ja varallisuudesta taikka jotka muutoin kuvaavat hänen taloudellista asemaansa, ovat salassa pidettäviä.) Taloudelliset vaikutukset - ei merkittäviä taloudellisia vaikutuksia Kaupunginhallitus päättää, että oheismateriaalina olevaan verohuojennushakemukseen ei myönnetä vapautusta jäännösveron maksamisesta. Päätöksen perusteena on se, että vapautuksen myöntämiselle jäännösverosta ei ole esitetty riittäviä perusteluita ottaen huomioon verotusmenettelystä annetun lain 88 :n mukaiset huojennusperusteet, kunnallisveron verojärjestelmä sekä vaihtoehtoiset tukimahdollisuudet. Täytäntöönpano: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. hakija

19 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 2/ Kaupunginhallitus Vastaus valtuustoaloitteeseen / Suunnitelman laatiminen Ruukinpajan toiminnan monipuolistamiseksi 63/ /2013 Kaupunginvaltuusto Valtuutettu Eino Huotari jätti seuraavan Karkkilan Vasemmistoliiton valtuustoryhmän valtuustoaloitteen: "Karkkilassa on vuosia toiminut nuorten työpajana Ruukinpaja, joka vuosien mittaan on tehnyt hyvää työtä nuorten työllistämisessä. Ruukinpaja on toiminut esimerkkinä monien muiden kuntien vastaavalle toiminnalle ja sen toimintaan on tultu tutustumaan kauenpaankin. Nyt olemme myös uudessa tilanteessa, kun valtiovalta on päättänyt nuorten yhteiskuntatakuusta. Näin ollen kunnalla on velvollisuus järjestää opiskelu- työ- tai harjoittelupaikka jokaiselle peruskoulunsa päättävälle nuorelle. Tässä Ruukinpajan merkitys korostuu. Tällä hetkellä Ruukinpajassa on työssä vain seitsemän nuorta. Tarvetta paljon laajemmalle toiminnalle on. Jos haluamme vähentää nuorten syrjäytymistä Karkkilassa, on Ruukinpaja keskeinen toimija tässä yhteistyössä etsivän nuorisotyön kanssa. Karkkilan vasemmistoliitto esittää, että Ruukinpajan toiminnan monipuolistamiseksi tehdään pikainen suunnitelma yhteistyössä etsivän nuorisotyön kanssa ja tälle toiminnalle varataan riittävät resurssit. Ruukinpaja on ennalta ehkäisevää työtä ja ainakin osa sen resursseista kuuluisi näin ollen perusturvan kuluihin." Kaupunginvaltuusto lähetti aloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi. Pöytäkirjan liite nro 32 - valtuustoaloite Kaupunginhallitus Esittelijä: kaupunginjohtaja Juha Majalahti Valmistelija / lisätietojen antaja: hallintopäällikkö Jarkko Luukkonen, puh. (09) tai sähköposti Kaupunginjohtajan ehdotus:

20 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 2/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus lähettää valtuustoaloitteen vapaa-aikalautakunnan valmisteltavaksi. Täytäntöönpano: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. vapaa-aikalautakunta Vapaa-aikalautakunta 40 Esittelijä: sivistystoimenjohtaja Niku Tuomisto Valmistelija / lisätietojen antaja: vapaa-aikasihteeri Merja Korkiakoski puh. (09) tai sähköposti Karkkilan Nuorten työpajatoiminnan tavoitteena on nuoren suunnitelmallinen ja tarkoituksenmukainen siirtyminen koulutukseen, työhön tai muuhun toimenpiteeseen sekä nuoren elämänhallinnan vahvistamiseen. Ruukinpaja on nuorten työpaja, joka työllistää nuoria vuotiaita karkkilalaisia erilaisiin kädentaitoja vaativiin tehtäviin. Työpajan perustehtävä eli valmennuspalvelujen tuottaminen pohjautuu tuotannolliseen tekemiseen, jota täydennetään yksilöllisen palveluohjauksen elementeillä; yksilö- ja ryhmävalmennuksella sekä terveys-, päihde- ja erityispalveluilla. Pajatyöskentely aloitetaan yleensä harjoittelukuviolla (3-6kk), jonka jälkeen seuraa maksimissaan puolen vuoden tuettu työjakso pajalla. Työjakson aikana selvitellään nuoren tilannetta, tarkoituksena saada nuori sijoittumaan kouluun tai työelämään ym. muihin toimintapaikkoihin. Ruukinpaja tarjoaa myös mahdollisuuksien mukaan oppisopimusta puusepän- puualanartesaanin-pintakäsittelyn ja graafisen alan perustutkinto. Ruukintyöpajan toiminta-ajatus painottuu yksilön kannalta varhaiseen puuttumiseen ja palvelutarjontaan sekä välillisesti korjaavista toimenpiteistä aiheutuvien sosiaali- ja terveysmenojen pienenemiseen. Aloitteessa on mainittu Ruukinpajan toiminnan olevan ennalta ehkäisevää työtä, mutta tärkeää on huomata sen olevan myös korjaavaa työtä. Tavoitteena on löytää yhdessä monialaisen toimijaverkoston kanssa kunkin yksilön tarpeita vastaava toimenpide tai toimenpidekokonaisuus, mikä johtaa hänelle tarkoituksenmukaiseen päämäärään tai ratkaisuun. Tiiviillä yhteistyöllä pyritään välttämään tilanteet, jolloin nuori henkilö jää pyörimään irrallisten toimenpiteiden sekamelskaan, syrjäytyy ja turhautuu edelleen, kuormittaa vääriä palveluja ja aiheuttaa yhteiskunnalle kasvavan kustannustaakan. Karkkilan nuorisotoimi toteuttaa ennaltaehkäisevää nuorisotyötä myös perusnuorisotyön kautta mm. nuorisotilatoiminnan, retkien, leirien ja erilaisten tapahtuminen kautta.

Vastaus valtuustoaloitteeseen / Suunnitelman laatiminen Ruukinpajan toiminnan monipuolistamiseksi

Vastaus valtuustoaloitteeseen / Suunnitelman laatiminen Ruukinpajan toiminnan monipuolistamiseksi Kaupunginhallitus 23 21.01.2013 Kaupunginvaltuusto 34 28.01.2013 Vastaus valtuustoaloitteeseen / Suunnitelman laatiminen Ruukinpajan toiminnan monipuolistamiseksi 63/12.05.05/2013 Kaupunginvaltuusto 01.10.2012

Lisätiedot

1/ /2013, 3/ /2013, 9/ /2013, 10/ /2013, 110/ /2015

1/ /2013, 3/ /2013, 9/ /2013, 10/ /2013, 110/ /2015 Kaupunginhallitus 144 15.06.2015 Kaupunginvaltuusto 54 15.06.2015 Markku Ahjoniemen eronpyyntö Karkkilan kaupungin luottamustehtävistä 1/00.00.01/2013, 3/00.00.01/2013, 9/00.00.01/2013, 10/00.00.01/2013,

Lisätiedot

Esittelijä: kaupunginjohtaja Juha Majalahti

Esittelijä: kaupunginjohtaja Juha Majalahti Kaupunginhallitus 41 21.01.2013 Kaupunginvaltuusto 23 28.01.2013 Kaupunginhallitus 151 22.04.2013 Kaupunginvaltuuston päätöksen 28.1.2013 23 Jäsenten valitseminen Perusturvakuntayhtymä Karviaisen yhtymähallitukseen

Lisätiedot

KVAL 51 Valtuutettu Eino Huotari jätti seuraavan Karkkilan Vasemmistoliiton valtuustoryhmän valtuustoaloitteen:

KVAL 51 Valtuutettu Eino Huotari jätti seuraavan Karkkilan Vasemmistoliiton valtuustoryhmän valtuustoaloitteen: Kaupunginvaltuusto 51 01.10.2012 Kaupunginhallitus 220 08.10.2012 Vapaa-aikalautakunta 40 11.12.2012 Valtuustoaloite / Suunnitelman laatiminen Ruukinpajan toiminnan monipuolistamiseksi / valmistelutoimeksianto

Lisätiedot

KHALL Asian valmistelija: hallinto-/kunnanjohtaja Juha Rinta-Jouppi

KHALL Asian valmistelija: hallinto-/kunnanjohtaja Juha Rinta-Jouppi Kunnanhallitus 137 29.05.2017 Kunnan luottamushenkilövalinnat 1/00.00.01/2017 KHALL 29.05.2017 137 Asian valmistelija: hallinto-/kunnanjohtaja Juha Rinta-Jouppi Kuntalain (410/2015) 30 :n mukaan kunnassa

Lisätiedot

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanvaltuusto 1/ Kokousaika kello

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanvaltuusto 1/ Kokousaika kello ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanvaltuusto 1/2015 1 Kokousaika 12.1.2015 kello 18.00 18.06 Kokouspaikka kunnantalo, valtuustosali Läsnä Halkivaha, Erkki Isotalo, Päivi Jokinen, Olli Juhala,

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖVAALIT TOIMIKAUDEKSI

LUOTTAMUSHENKILÖVAALIT TOIMIKAUDEKSI 1 Valtuusto LUOTTAMUSHENKILÖVAALIT TOIMIKAUDEKSI 2017-2020 Valtuuston on valittava henkilöt kunnallisiin ja eräisiin valtiollisiin luottamustoimiin. HALLITUS Valtuusto valitsee hallitukseen yhdeksän jäsentä

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 21/ (5) Kaupunginhallitus Kj/

Helsingin kaupunki Esityslista 21/ (5) Kaupunginhallitus Kj/ Helsingin kaupunki Esityslista 21/2017 1 (5) 12 V 7.6.2017, Keskusvaalilautakunnan asettaminen ja jäsenten valinta vuonna 2017 alkavaksi toimikaudeksi HEL 2017-002991 T 00 00 02 Päätösehdotus esittää kaupunginvaltuustolle

Lisätiedot

Hyvinvointitoimikunta 16.09.2014

Hyvinvointitoimikunta 16.09.2014 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 5/2014 53 Hyvinvointitoimikunta 16.09.2014 Aika 16.09.2014 klo 18:30-20:23 Paikka Kokoushuone Formari Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 34 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 21/ (5) Kaupunginhallitus Kj/

Helsingin kaupunki Esityslista 21/ (5) Kaupunginhallitus Kj/ Helsingin kaupunki Esityslista 21/2017 1 (5) 10 V 7.6.2017, Kaupunginhallituksen konsernijaoston jäsenten valinta vuonna 2017 alkavaksi toimikaudeksi HEL 2017-002973 T 00 00 02 Päätösehdotus esittää kaupunginvaltuustolle

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/ (1) Kaupunginhallitus, suunnitteluasiat Asianro 6591/ /2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/ (1) Kaupunginhallitus, suunnitteluasiat Asianro 6591/ /2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2016 1 (1) 55 Asianro 6591/00.00.01.00/2016 Jäsenten valinta kunnallisiin luottamustoimiin Yleistä Valtioneuvosto on tehnyt 16. kesäkuuta 2016 päätöksen Kuopion ja Juankosken

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 21/ (5) Kaupunginhallitus Kj/

Helsingin kaupunki Esityslista 21/ (5) Kaupunginhallitus Kj/ Helsingin kaupunki Esityslista 21/2017 1 (5) 9 V 7.6.2017, Kaupunginhallituksen elinkeinojaoston jäsenten valinta vuonna 2017 alkavaksi toimikaudeksi HEL 2017-002974 T 00 00 02 Päätösehdotus esittää kaupunginvaltuustolle

Lisätiedot

Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallituksen jäsenten vaali 1088/ /2017

Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallituksen jäsenten vaali 1088/ /2017 Kaupunginhallitus 269 29.05.2017 Kaupunginvaltuusto 10 05.06.2017 Kaupunginhallituksen jäsenten vaali 1088/00.00.01.00/2017 Kaupunginhallitus 29.05.2017 269 Valmistelija: kansliapäällikkö Irma Nieminen,

Lisätiedot

Henkilökohtainen varajäsen

Henkilökohtainen varajäsen Kaupunginhallitus 9 16.01.2017 Kaupunginvaltuusto 9 31.01.2017 Eron myöntäminen Eila Peltolalle valtuuston varajäsenyydestä ja keskusvaalilautakunnan ja tarkastuslautakunnan jäsenyydestä ja valtuuston,

Lisätiedot

(KuntaL 73 ) Vaalikelpoinen kunnanhallitukseen on henkilö, joka on vaalikelpoinen valtuustoon, ei kuitenkaan:

(KuntaL 73 ) Vaalikelpoinen kunnanhallitukseen on henkilö, joka on vaalikelpoinen valtuustoon, ei kuitenkaan: Kunnanhallitus 179 06.06.2017 Valtuusto 63 14.06.2017 Toimielinten jäsenten vaali 2017-2021 KH 06.06.2017 179 Kuntalain 32 :n mukaan tulee valtuuston suorittaa kunnanhallituksen, tarkastuslautakunnan ja

Lisätiedot

Liikelaitoskuntayhtymä Meri-Lapin kuntapalvelut yhtymäkokouksen kokouskutsu

Liikelaitoskuntayhtymä Meri-Lapin kuntapalvelut yhtymäkokouksen kokouskutsu LIITE 151a Kunnanhallitus 18/28.10.2008 457 Liikelaitoskuntayhtymä Meri-Lapin kuntapalvelut yhtymäkokouksen kokouskutsu AIKA 2.12.2008 klo 10.00- PAIKKA Länsi-Pohjan keskussairaala, Selkäsaarikabinetti

Lisätiedot

Konneveden kunta Kokouspäivämäärä Sivu Valtuusto 28.4.2015 30

Konneveden kunta Kokouspäivämäärä Sivu Valtuusto 28.4.2015 30 Valtuusto 28.4.2015 30 1. MÄÄRÄALAN MYYMINEN RISTO MOISIOLLE Kh. 20.4.2015 35 Esityslistan liite 1 Risto Moisio haluaisi ostaa kunnalta määräalan Konneveden kunnan Siikakosken kylässä sijaitsevasta Simola-nimisestä

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 21/ (5) Kaupunginhallitus Kj/

Helsingin kaupunki Esityslista 21/ (5) Kaupunginhallitus Kj/ Helsingin kaupunki Esityslista 21/2017 1 (5) 20 V 7.6.2017, Kasvatus- ja koulutuslautakunnan ruotsinkielisen jaoston jäsenten valinta vuonna 2017 alkavaksi toimikaudeksi HEL 2017-002999 T 00 00 02 Päätösehdotus

Lisätiedot

Hyvinvointitoimikunta

Hyvinvointitoimikunta Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 3/2013 23 Hyvinvointitoimikunta 18.06.2013 Aika 18.06.2013 klo 16:00-18:00 Paikka Kokoushuone Formari Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 13 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/ (5) Kaupunginvaltuusto Kj/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/ (5) Kaupunginvaltuusto Kj/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 (5) 7 Kaupunginhallituksen johtamisen jaoston jäsenten valinta toimikaudeksi 2015 2016 HEL 2014-013179 T 00 00 02 Päätös päätti valita kaupunginhallituksen toimikaudeksi

Lisätiedot

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2017 1

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2017 1 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2017 1 Kaupunginhallitus Aika 13.06.2017 klo 17:30-17:40 Paikka Kaupungintalo kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 206 Valtuuston puheenjohtajiston

Lisätiedot

Toimikunnat asetetaan enintään kaupunginhallituksen toimikaudeksi.

Toimikunnat asetetaan enintään kaupunginhallituksen toimikaudeksi. YHDISTYMISHALLITUS 79 21.11.2012 YHDISTYVÄN RAAHEN 25 10.12.2012 KAUPUNGINVALTUUSTO KAUPUNGINHALLITUS 490 01.12.2014 KAUPUNGINVALTUUSTO 170 08.12.2014 KAUPUNGINVALTUUSTO 4 12.01.2015 Kaupunginhallituksen

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 19.02.2016 AIKA 19.02.2016 klo 09:00-12:00 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Laillisuus

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/ (1) Kaupunginvaltuusto Asianro 3131/ /2017

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/ (1) Kaupunginvaltuusto Asianro 3131/ /2017 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2017 1 (1) Kaupunginhallitus 189 29.5.2017 5 Asianro 3131/00.00.01.00/2017 Jäsenten valinta kunnallisiin luottamustoimiin Päätöshistoria Kaupunginhallitus 29.5.2017 189 Yleistä

Lisätiedot

PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. 1 Tutustuminen ruokapalveluiden toimintaan 3

PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. 1 Tutustuminen ruokapalveluiden toimintaan 3 PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Tarkastuslautakunta Aika 13.02.2014 klo 13:00-16:15 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 1 Tutustuminen ruokapalveluiden toimintaan 3 2 Kunnanjohtaja

Lisätiedot

HALLINTOMENETTELYÄ KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET. III luku. Muut määräykset. VI luku. Nimenkirjoitus 1(6) ----

HALLINTOMENETTELYÄ KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET. III luku. Muut määräykset. VI luku. Nimenkirjoitus 1(6) ---- 1(6) HALLINTOMENETTELYÄ KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET III luku Muut määräykset - 19 Asukkaiden aloitteet Aloiteoikeus ja aloitteen käsittely VI luku Nimenkirjoitus Kaupungin asukkaalla sekä kaupungissa toimivalla

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 21/ (5) Kaupunginhallitus Kj/

Helsingin kaupunki Esityslista 21/ (5) Kaupunginhallitus Kj/ Helsingin kaupunki Esityslista 21/2017 1 (5) 8 V 7.6.2017, Kaupunginhallituksen jäsenten valinta vuonna 2017 alkavaksi toimikaudeksi HEL 2017-002970 T 00 00 02 Päätösehdotus esittää kaupunginvaltuustolle

Lisätiedot

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus Kunnanhallitus 305 27.11.2014 Kunnanhallitus 151 10.06.2015 Kunnanhallitus 19 28.01.2016 Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus 143/00.04.01/2014 KH 27.11.2014 305 Työ-

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2013 Sivu 1 () Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2013 Sivu 1 () Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2013 Sivu 1 () Valtuusto KOKOUSAIKA Keskiviikko 30.1.2013 kello 18.00 KOKOUSPAIKKA Konneveden kunnantalo, Konnevesisali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET valtuutettua LIITE A varavaltuutettua

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 6/2015 42. Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kh Piällysmies. Otsikko Sivu

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 6/2015 42. Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kh Piällysmies. Otsikko Sivu Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 6/2015 42 Tarkastuslautakunta Kokousaika 16.12.2015 kello 15:00-18:00 Kokouspaikka Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kh Piällysmies Asialista: Otsikko

Lisätiedot

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle Kunnanhallitus 46 25.02.2014 Kunnanhallitus 76 24.03.2014 Kunnanhallitus 126 13.05.2014 Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle 135/1/2013

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 21/ (5) Kaupunginhallitus Kj/

Helsingin kaupunki Esityslista 21/ (5) Kaupunginhallitus Kj/ Helsingin kaupunki Esityslista 21/2017 1 (5) 15 V 7.6.2017, Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaoston jäsenten valinta vuonna 2017 alkavaksi toimikaudeksi HEL 2017-003127 T 00 00 02 Päätösehdotus

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) Tarkastuslautakunta 19.11.2015 AIKA 19.11.2015 klo 15:00-18:00 PAIKKA Kehitysvammaisten asumisyksikkö Runokulma klo 15, ja sen jälkeen kau pun gin ta lo, kokoushuone

Lisätiedot

KÄSITELTÄVÄT ASIAT NRO LIITE 113 Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän yhtymähallituksen jäsen ja varajäsen sekä tarkastuslautakunnan

KÄSITELTÄVÄT ASIAT NRO LIITE 113 Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän yhtymähallituksen jäsen ja varajäsen sekä tarkastuslautakunnan YPÄJÄN KUNTA Kunnanhallitus ASIALUETTELO 11/2017 KOKOUSAIKA 28.6.2017 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, Perttulantie 20 KÄSITELTÄVÄT ASIAT NRO LIITE 113 Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän yhtymähallituksen

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 Sivu 29 (37) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 2 varavaltuutettua

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 Sivu 29 (37) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 2 varavaltuutettua KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 Sivu 29 (37) Valtuusto KOKOUSAIKA Tiistai 28.4.2015 kello 18.00-18.15 KOKOUSPAIKKA Konneveden kunnantalo, Konnevesisali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET 19 valtuutettua LIITE

Lisätiedot

KASKISTEN KAUPUNKI KAUPUNGINVALTUUSTO

KASKISTEN KAUPUNKI KAUPUNGINVALTUUSTO Esityslista 22.1.2015 Asiat KASKISTEN KAUPUNKI KAUPUNGINVALTUUSTO Aika: 28.01.2015 klo 15:00 Paikka: Kaupungintalo Läsnä Jäsenet Hovi Ilkka Häggblom Kari, puheenjohtaja Högstrand Mirja Lapveteläinen Sonja

Lisätiedot

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat Hallitus 25 25.02.2016 Hallitus 64 30.03.2016 Hallitus 73 26.04.2016 Hallitus 89 12.05.2016 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat 61/31.312/2016 Hallitus

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 21/ (5) Kaupunginhallitus Kj/

Helsingin kaupunki Esityslista 21/ (5) Kaupunginhallitus Kj/ Helsingin kaupunki Esityslista 21/2017 1 (5) 21 V 7.6.2017, Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan jäsenten valinta vuonna 2017 alkavaksi toimikaudeksi HEL 2017-003132 T 00 00 02 Päätösehdotus esittää kaupunginvaltuustolle

Lisätiedot

Karkkilan kaupunki Esityslista 9/ Kasvatus- ja opetuslautakunta klo17:00. Käsiteltävät asiat.

Karkkilan kaupunki Esityslista 9/ Kasvatus- ja opetuslautakunta klo17:00. Käsiteltävät asiat. Karkkilan kaupunki Esityslista 9/2016 1 04.10.2016 Aika Paikka 04.10.2016 klo17:00 Tuorilan koulu Käsiteltävät asiat Asia Otsikko Sivu 78 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 79 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Kunnanhallituksen toimikauden pituus ja kunnanhallituksen valitseminen (ohm. 1)

Kunnanhallituksen toimikauden pituus ja kunnanhallituksen valitseminen (ohm. 1) Kunnanhallitus 8 19.01.2015 Kunnanvaltuusto 5 26.01.2015 Kunnanhallituksen toimikauden pituus ja kunnanhallituksen valitseminen (ohm. 1) Khall 19.01.2015 8 Kunnanhallituksen asema ja tehtävät määritellään

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA. Esityslista. Kunnanvaltuusto. Kokousnumero 2 / 2017 Aika Maanantaina klo 19.00

KIVIJÄRVEN KUNTA. Esityslista. Kunnanvaltuusto. Kokousnumero 2 / 2017 Aika Maanantaina klo 19.00 Esityslista Kokousnumero 2 / 2017 Aika Maanantaina 12.06.2017 klo 19.00 Paikka Valtuustosali Henkilötiedot poistettu Kuntalain 140.1 :n nojalla KOKOUSKUTSU / ASIALISTA Maanantaina 12.06.2017 klo 19.00

Lisätiedot

Aikaisemmin kiinteistötoimitusten uskottuja miehiä on valittu kym me nen. Heille ei valita varajäseniä.

Aikaisemmin kiinteistötoimitusten uskottuja miehiä on valittu kym me nen. Heille ei valita varajäseniä. Kunnanhallitus 18 14.01.2013 Valtuusto 13 24.01.2013 Kunnanhallitus 102 16.03.2015 Valtuusto 13 26.03.2015 Kunnanhallitus 6 18.01.2016 Valtuusto 8 17.03.2016 Kunnanhallitus 227 22.08.2016 Valtuusto 32

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 3 / 2017 Kunnanvaltuusto

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 3 / 2017 Kunnanvaltuusto SISÄLLYSLUETTELO 3 / 2017 Kunnanvaltuusto Kokousaika Maanantai 12. kesäkuuta 2017 klo 18.00 Kokouspaikka Kuntala, Valtuustosali 19 Valtuuston suhteellisten vaalien vaalilautakunnan vaali... 41 20 Kunnanvaltuuston

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 23.05.2016 klo 16:00-18:34 Paikka Kiteen kaupungintalo, kokoushuone Sopukka Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Halttunen Sanna 16:00-18:34

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 8/2015 1

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 8/2015 1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 8/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 21.07.2015 klo 11:00-16:50 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Halttunen Sanna

Lisätiedot

Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016

Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016 Kaupunginhallitus 23 26.01.2015 Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016 652/01.011/2012 KAUPHALL 26.01.2015 23 Seloste 1. Aino Mattila -säätiö Seloste Kaupunginhallituksen

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 1/ Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies.

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 1/ Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies. Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 1/2017 1 Tarkastuslautakunta Kokousaika 24.01.2017 kello 14:00-16.18 Kokouspaikka Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies Asialista:

Lisätiedot

Kunnanvaltuuston valmistelutoimikunta Toimielinrakenteeseen tehtävät muutokset. Kunnanvaltuuston valmistelutoimikunta

Kunnanvaltuuston valmistelutoimikunta Toimielinrakenteeseen tehtävät muutokset. Kunnanvaltuuston valmistelutoimikunta Kunnanvaltuuston valmistelutoimikunta 24 19.05.2016 Toimielinrakenteeseen tehtävät muutokset Kunnanvaltuuston valmistelutoimikunta 19.05.2016 24 Toimielinrakenteeseen tehtävät muutokset Kunnanvaltuuston

Lisätiedot

1 / 5 ESITYSLISTA. Aika: :00 Paikka: Kotkan kaupungintalo, valtuustosali

1 / 5 ESITYSLISTA. Aika: :00 Paikka: Kotkan kaupungintalo, valtuustosali 1 / 5 EDUSTAJAINKOKOUS 28.8.2017 ESITYSLISTA KL/467/000204/2017 Aika: 28.8.2017 10:00 Paikka: Kotkan kaupungintalo, valtuustosali 1 Kokouksen avaus As. nro 1 2 Sihteerin valinta As. nro 2 3 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Kuntalain 35 :n mukaan vaalikelpoinen kunnanhallitukseen on henkilö, joka on vaalikelpoinen valtuustoon, ei kuitenkaan:

Kuntalain 35 :n mukaan vaalikelpoinen kunnanhallitukseen on henkilö, joka on vaalikelpoinen valtuustoon, ei kuitenkaan: Joutsan kunnanhallitus 8 12.01.2015 Kunnanvaltuusto 7 19.01.2015 KUNNANHALLITUKSEN VAALI Joutsan kunnanhallitus 12.01.2015 8 Kuntalain 17 :n mukaan valtuusto asettaa kunnanhallituksen. Kunnanhallituksen

Lisätiedot

ESITYSLISTA Nro 6 / 2017

ESITYSLISTA Nro 6 / 2017 EVIJÄRVEN KUNTA Aika 19.6.2017 ESITYSLISTA Nro 6 / 2017 KOKOUSAIKA 19.6.2017 klo 19.00 - KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kunnanvirasto, valtuustosali Läsnä Juha Alkio, pj Jari Anttikoski Rita Haapasaari

Lisätiedot

Kunnanhallituksen vaali ja kunnanhallituksen toimikauden pituudesta päättäminen

Kunnanhallituksen vaali ja kunnanhallituksen toimikauden pituudesta päättäminen Kunnanhallitus 115 15.05.2017 Kunnanhallituksen vaali ja kunnanhallituksen toimikauden pituudesta päättäminen 7/010/2017 Kunnanhallitus 15.05.2017 115 Toimielin Kunnanhallitus johtaa kunnan toimintaa ja

Lisätiedot

Kuntarahoitus 15661/12 2 550 000,00 2 250 000,00 2 250 000,00 2,128 kiinteä, 27.2.2012-23.1.2022

Kuntarahoitus 15661/12 2 550 000,00 2 250 000,00 2 250 000,00 2,128 kiinteä, 27.2.2012-23.1.2022 Kaupunginhallitus 221 25.08.2014 Kaupunginvaltuusto 70 01.09.2014 Kouvolan Vesi Oy:n lainojen takaukset 5700/02.04.07/2014 Kh 25.08.2014 221 Kaupunginvaltuusto päätti 9.6.2014, että Kouvolan Veden toiminnot

Lisätiedot

Anu Frosterus jätti yhdessä muiden Karkkilan vihreät valtuustoryhmän valtuutettujen kanssa seuraavan valtuustoaloitteen:

Anu Frosterus jätti yhdessä muiden Karkkilan vihreät valtuustoryhmän valtuutettujen kanssa seuraavan valtuustoaloitteen: Kaupunginvaltuusto 42 25.05.2015 Kaupunginhallitus 131 01.06.2015 Vapaa-aikalautakunta 72 10.11.2015 Vapaa-aikalautakunta 7 02.02.2016 Kaupunginhallitus 26 15.02.2016 Kaupunginvaltuusto 11 14.03.2016 Vastaus

Lisätiedot

Perusturvakuntayhtymä Karviaisen talousarvion 2012 muuttaminen Karkkilan kaupungin osalta

Perusturvakuntayhtymä Karviaisen talousarvion 2012 muuttaminen Karkkilan kaupungin osalta Kaupunginhallitus 126 28.05.2012 Kaupunginvaltuusto 23 11.06.2012 Perusturvakuntayhtymä Karviaisen talousarvion 2012 muuttaminen Karkkilan kaupungin osalta 209/02.02/2011 Kyh 67 Karkkilan kaupunginhallitus

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/ (6) Kaupunginvaltuusto Asia/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/ (6) Kaupunginvaltuusto Asia/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/2017 1 (6) 272 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan jäsenten valinta vuonna 2017 alkavaksi toimikaudeksi HEL 2017-003132 T 00 00 02 Päätös päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 AIKA 16.01.2013 klo 10:00 PAIKKA Kärsämäen kunnanvirasto, Keskuskatu 14 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus

Lisätiedot

KUNNANHALLITUKSEN KOKOUS 1/2013,

KUNNANHALLITUKSEN KOKOUS 1/2013, KUNNANHALLITUKSEN KOKOUS 1/2013, 7.1.2013 1 Laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja kunnanhallitus päätösvaltaiseksi. 2 Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjan tarkastajiksi

Lisätiedot

Valmistelija / lisätiedot: Hirvelä Heli. Lisätietoja päätöksestä Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, p ,

Valmistelija / lisätiedot: Hirvelä Heli. Lisätietoja päätöksestä Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, p , Tampere Ote pöytäkirjasta 1/2017 1 (5) Kaupunginvaltuusto, 6, 23.01.2017 Kaupunginvaltuusto, 100, 19.12.2016 Kaupunginhallitus, 12, 09.01.2017 6 Yhdyskuntalautakunnan jätehuoltojaoston varajäsenen vaali

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1 AIKA 16.11.2015 klo 17:30 PAIKKA Kärsämäki-sali, Frosteruksenkatu 25 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 276 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

Paikka Yhtymähallinnon neuvotteluhuone, Medipolis, Kiviharjuntie 11, 90220 Oulu. Otsikko Sivu

Paikka Yhtymähallinnon neuvotteluhuone, Medipolis, Kiviharjuntie 11, 90220 Oulu. Otsikko Sivu Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen Pöytäkirja 2/2013 1 Yhteistyötoimikunta 28.08.2013 Aika 28.08.2013 klo12:05-13:50 Paikka Yhtymähallinnon neuvotteluhuone, Medipolis, Kiviharjuntie 11, 90220 Oulu Käsitellyt

Lisätiedot

VALTUUSTO 4/2016. Sisällys

VALTUUSTO 4/2016. Sisällys REISJÄRVEN KUNTA VALTUUSTO 4/2016 ASIALISTA Aika: Tiistai 24.5.2016 klo 18.00 18.12 Paikka: Kunnantalo, valtuustosali Läsnä: Liite 1 Tikkanen Timo, kunnanhallituksen jäsen Ranto Mauno, va. kunnanjohtaja

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 38 Tarkastuslautakunta 2013-2016 21.09.2016 AIKA 21.09.2016 klo 09:00-10:00 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 28 Laillisuus

Lisätiedot

Keskusvaalilautakunnan varajäsenen valinta

Keskusvaalilautakunnan varajäsenen valinta SAVUKOSKEN KUNTA Kunnanvaltuusto Kokousaika Maanantai 2.2.2015 klo 15.00-15.37 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Asiano Liite no Savukosken kunnanvirasto 1 1 Järjestäytymisasiat 2 2 oheismateriaali Keskusvaalilautakunnan

Lisätiedot

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 51

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 51 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 91 Kokousaika 16.9.2015 klo 18.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto 50 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 51 Pöytäkirjantarkastajien valinta 52 Esityslistan

Lisätiedot

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Kunnanvaltuusto 14.01.2015 AIKA 19:00-19:12 PAIKKA Kunnantalo, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 2 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

Esittelijä / valmistelija / lisätietojen antaja: sivistystoimenjohtaja Niku Tuomisto puh.(09) 4258 3627 tai sähköposti "etunimi.sukunimi@karkkila.

Esittelijä / valmistelija / lisätietojen antaja: sivistystoimenjohtaja Niku Tuomisto puh.(09) 4258 3627 tai sähköposti etunimi.sukunimi@karkkila. Kaupunginhallitus 287 24.10.2011 Kaupunginhallitus 189 10.09.2012 Nyhkälän koulun hankesuunnitelman hyväksyminen 201/12.00.01/2011 Kasvatus- ja opetuslautakunta 18.10.2011 66 Sivistystoimenjohtajan ehdotus:

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/ Otsikko Sivu 42 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/ Otsikko Sivu 42 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/2016 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 06.10.2016 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 42 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 43 Musiikkiopiston rehtorin

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Viranomainen Kunnanhallitus 15.05.2012 80

PELKOSENNIEMEN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Viranomainen Kunnanhallitus 15.05.2012 80 Kunnanhallitus 15.05.2012 80 Kunnanhallitus 46, 47, 48 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Khall 46 Valtuuston 11.12.2008 hyväksymän hallintosäännön 5 mukaan kokouskutsu kunnanhallituksen jäsenille

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 277 Nro 10 Kokoustiedot Aika: Maanantai , klo Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 277 Nro 10 Kokoustiedot Aika: Maanantai , klo Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu Kunnanhallitus Kokous 277 Nro 10 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.06.2017, klo 17.15 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 151 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 278 152 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2011 Tarkastuslautakunta

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2011 Tarkastuslautakunta NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2011 Tarkastuslautakunta 2009 2012 KOKOUSTIEDOT Aika Paikka Maanantai 14.2.2011 klo 13.00 14.37 Kaupunginhallituksen kokoushuone, Harjukatu 23, 2. kerros OSALLISTUJAT Kalevi

Lisätiedot

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 SISÄLLYSLUETTELO 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS... 2 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA... 3 3 VALTUUSTON PUHEENJOHTAJIEN VAALI TOIMIKAUDELLE 2015-2016... 4

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41. Vammaisneuvosto 20.10.2015. Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41. Vammaisneuvosto 20.10.2015. Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41 Vammaisneuvosto 20.10.2015 Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12 Paikka Läsnä Toimitila Veturi, Kauppamiehenkatu 4 (Pohjola-talo) 2. krs Luettelon mukaan Pykälät 26-31

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 1/2013 1

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 1/2013 1 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 1/2013 1 Vammaisneuvosto 08.01.2013 Aika 08.01.2013 klo 14:30-16:00 Paikka Merililjakoti Luettelo käsitellyistä asioista Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (1) Osayhteisvaltuusto Asianro 6592/ /2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (1) Osayhteisvaltuusto Asianro 6592/ /2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/2016 1 (1) Kaupunginhallitus, suunnitteluasiat 56 21.11.2016 41 Asianro 6592/00.00.01.00/2016 Jäsenten valinta ylikunnallisiin luottamustoimiin Päätöshistoria Kaupunginhallitus,

Lisätiedot

Kaupunkikehitystoimikunta

Kaupunkikehitystoimikunta Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 6/2013 67 Kaupunkikehitystoimikunta 26.08.2013 Aika 26.08.2013 klo 18:00-19:30 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Formari Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 31 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA ESITYSLISTA 1/2017 1

ASKOLAN KUNTA ESITYSLISTA 1/2017 1 ASKOLAN KUNTA ESITYSLISTA 1/2017 1 Elinkeinotoimikunta AIKA 18.01.2017 klo 17:00 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KOKOUSASIAT Asia Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 2 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

Lisätiedot

Hankittavia palveluita ovat: A. Ammatillinen tukihenkilötyö B. Perhetyö C. Tehostettu perhetyö. Ammatillinen tukihenkilötyö (27 tarjousta)

Hankittavia palveluita ovat: A. Ammatillinen tukihenkilötyö B. Perhetyö C. Tehostettu perhetyö. Ammatillinen tukihenkilötyö (27 tarjousta) Yhtymähallitus 54 30.08.2016 Ammatillisen tukihenkilötyön, perhetyön ja tehostetun perhetyön hankinta 40/05.02.09/2016 Yhtymähallitus 54 Sosiaalihuollon ja lastensuojelun avohuollon ja jälkihuollon tukitoimet

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA 2013-2016 PÖYTÄKIRJA 4/2013 1 Aika: 13.11.2013 klo 16:30-20:00 Paikka: Villa Breda, takkahuone LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 28 Pöytäkirjan

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Maanantai 10.10.2011 klo 18:30-20:55. Kumpulainen Tanja, varapj. Kekkonen Kyllikki

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Maanantai 10.10.2011 klo 18:30-20:55. Kumpulainen Tanja, varapj. Kekkonen Kyllikki KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 8/2011 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Maanantai 10.10.2011 klo 18:30-20:55 Kunnnanviraston kokoushuone Jäsen Paikalla Varajäsen

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU 6 /2016 Kunnanvaltuusto

PADASJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU 6 /2016 Kunnanvaltuusto KOKOUSKUTSU 6 /2016 Kunnanvaltuusto Kokousaika Maanantai 19. joulukuuta 2016 klo 18.00 Kokouspaikka Kuntala, Valtuustosali Asiat Ero luottamustehtävistä / Ilpo Pylvänen, uuden valtuutetun kutsuminen valtuustoon

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 11/ Otsikko Sivu 47 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 11/ Otsikko Sivu 47 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 11/2016 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 07.11.2016 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 47 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 48 Sosiaali- ja terveysjohtajan

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10 / 2017 Kunnanhallitus

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10 / 2017 Kunnanhallitus SISÄLLYSLUETTELO 10 / 2017 Kunnanhallitus Kokousaika Maanantai 5. kesäkuuta 2017 klo 15.00 Kokouspaikka Kuntala, valtuustosali 85 Valtuuston suhteellisten vaalien vaalilautakunnan vaali... 147 86 Kunnanvaltuuston

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2016 1(8)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2016 1(8) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2016 1(8) Tarkastuslautakunta 19.12.2016 AIKA 19.12.2016 klo 17:00-18:25 PAIKKA Rantakartano Pöyhölä, Pöyhöläntie 72, Keuruu KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 56 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

MAASEUTULAUTAKUNNAN (RANTASALMI, JUVA, SULKAVA, JOROINEN) PUHEENJOHTAJAN VALINTA VUODEKSI /00.00/2013

MAASEUTULAUTAKUNNAN (RANTASALMI, JUVA, SULKAVA, JOROINEN) PUHEENJOHTAJAN VALINTA VUODEKSI /00.00/2013 Kunnanhallitus 24 14.01.2013 Kunnanvaltuusto 11 28.01.2013 Kunnanhallitus 75 25.02.2013 Kunnanvaltuusto 29 04.03.2013 Kunnanhallitus 102 07.04.2015 Kunnanvaltuusto 8 20.04.2015 Kunnanhallitus 64 08.03.2016

Lisätiedot

Kaupunginhallitus

Kaupunginhallitus Lausunto metropolihallintolakia valmistelevan työryhmän väliraportista 100/00.01.00/2013 Kaupunginhallitus 171 Esittelijä: kaupunginjohtaja Juha Majalahti Valmistelija / lisätietoja antaja: kaupunginjohtaja

Lisätiedot

Sastamalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Sastamalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Aika 10.01.2012 klo 12:00-13:55 PÖYTÄKIRJA 1/2012 1 Paikka Sastamalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 SOSIAALITYÖN JOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN

Lisätiedot

Vastaus valtuustoaloitteeseen / Veneiden säilyttäminen Pyhäjärven rannalla

Vastaus valtuustoaloitteeseen / Veneiden säilyttäminen Pyhäjärven rannalla Kaupunginvaltuusto 46 04.03.2013 Kaupunginhallitus 105 25.03.2013 Tekninen lautakunta 72 18.06.2013 Kaupunginhallitus 247 19.08.2013 Tekninen lautakunta 85 10.09.2013 Kaupunginhallitus 293 30.09.2013 Vastaus

Lisätiedot

Paikka P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, kokoushuone E215, Peltolankatu 4, Joensuunkatu 3. Kärkkäinen Eero jäsen

Paikka P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, kokoushuone E215, Peltolankatu 4, Joensuunkatu 3. Kärkkäinen Eero jäsen Pöytäkirja 2/2015 1 Hallituksen henkilöstöjaosto Aika 23.09.2015 klo 14:06-14:27 Paikka P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, kokoushuone E215, Peltolankatu 4, Joensuunkatu 3 Osallistujat

Lisätiedot

Maakuntahallituksen jäsenten ja varajäsenten sekä puheenjohtajien vaali toimikaudeksi Kuntalain 81 :n 4.

Maakuntahallituksen jäsenten ja varajäsenten sekä puheenjohtajien vaali toimikaudeksi Kuntalain 81 :n 4. Maakuntahallitus 49 27.04.2015 Maakuntavaltuusto 6 15.06.2015 Maakuntahallituksen jäsenten ja varajäsenten sekä puheenjohtajien vaali toimikaudeksi 2015-2016 32/00.00.01/2015 Maakuntahallitus 27.04.2015

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 11 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 18

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 11 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 18 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 15 Hyvinvointilautakunta 12.04.2016 AIKA 12.4.2016 klo 18:09 20:35 PAIKKA Peiponpellon päiväkodin ruokasali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA

Lisätiedot

Riitta-Liisa Harmoinen-Kyllönen Markku Liuska

Riitta-Liisa Harmoinen-Kyllönen Markku Liuska Kaupunginhallitus 10 18.01.2016 Kaupunginvaltuusto 5 08.02.2016 Kaupunginhallitus 225 04.07.2016 Kaupunginvaltuusto 59 14.07.2016 Kaupunginvaltuusto 90 14.11.2016 Asiavirheen korjaaminen / päätös kvalt

Lisätiedot

Keskusvaalilautakunta Sivu 1 / 11. Marjut Lindroos, puheenjohtaja René Blomster Heikki Leivonen Jouko Pirttimäki Markus Soronen

Keskusvaalilautakunta Sivu 1 / 11. Marjut Lindroos, puheenjohtaja René Blomster Heikki Leivonen Jouko Pirttimäki Markus Soronen Keskusvaalilautakunta 16.02.2016 Sivu 1 / 11 Kokoustiedot Aika 16.02.2016 tiistai klo 16:00-16:30 Paikka Kokoushuone Vermo, Asemakuja 2 C 4 kerros Saapuvilla olleet jäsenet Marjut Lindroos, puheenjohtaja

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS 1 TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS KOKOUSAIKA 26.4.2010 klo 9.00 14.15 KOKOUSPAIKKA Lopen kunnantalo, kokoushuone II LÄSNÄ Ukkola Marja puheenjohtaja Tuomi Vilho varapuheenjohtaja Nummela Ritva varajäsen Laukkanen

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 4 20.02.2013 Sivistyslautakunta 60 16.09.2015. Asiantuntijoiden läsnäolo-oikeus lautakunnan kokouksissa 29/00.

Sivistyslautakunta 4 20.02.2013 Sivistyslautakunta 60 16.09.2015. Asiantuntijoiden läsnäolo-oikeus lautakunnan kokouksissa 29/00. Sivistyslautakunta 4 20.02.2013 Sivistyslautakunta 60 16.09.2015 Asiantuntijoiden läsnäolo-oikeus lautakunnan kokouksissa 29/00.01/2013 SIVLK 4 Hallintosihteeri Kuntalain (365/1995) 57 :n 3 momentin mukaan

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Tiistai 25.03.2014 klo 18.00-18.40. Kunnanviraston kokoushuone, Tervontie 4 (uusi kokoushuone)

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Tiistai 25.03.2014 klo 18.00-18.40. Kunnanviraston kokoushuone, Tervontie 4 (uusi kokoushuone) ympäristölautakunta Tervontie 4, 72210 Tervo KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 2/2014 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Tiistai 25.03.2014 klo 18.00-18.40. Kunnanviraston

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 37. Otsikko Sivu 29 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 39 30 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 40

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 37. Otsikko Sivu 29 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 39 30 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 40 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 37 Hyvinvointilautakunta 08.06.2015 AIKA 8.6.2015 klo 18:00 18.34 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 29 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

Virkistysuimala Neidonkeidas, kokoushuone, Runokatu 1, 08100 Lohja. Toivonen Seija jäsen Vienonen Jukka toimitusjohtaja Pohjala Sinikka sihteeri

Virkistysuimala Neidonkeidas, kokoushuone, Runokatu 1, 08100 Lohja. Toivonen Seija jäsen Vienonen Jukka toimitusjohtaja Pohjala Sinikka sihteeri PÖYTÄKIRJA 2/2014 1 Lohjan Liikuntahallit Oy:n hallitus 13.05.2014 AIKA 13.05.2014 klo 16:00-16:50 PAIKKA Virkistysuimala Neidonkeidas, kokoushuone, Runokatu 1, 08100 Lohja OSALLISTUJAT LÄSNÄ Pajuoja Matti

Lisätiedot