LIIKENNÖINTISOPIMUKSEN YLEISET EHDOT, KANNUSTEURAKKASOPIMUS Päivitetty , muutokset merkitty sinisellä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LIIKENNÖINTISOPIMUKSEN YLEISET EHDOT, KANNUSTEURAKKASOPIMUS Päivitetty , muutokset merkitty sinisellä"

Transkriptio

1 KUOPION KAUPUNKI KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUE Suunnittelupalvelut LIITE 1 LIIKENNÖINTISOPIMUKSEN YLEISET EHDOT, KANNUSTEURAKKASOPIMUS Päivitetty, muutokset merkitty sinisellä Posti- ja käyntiosoite Laskutusosoite Puhelin Faksi PL 1097 (Suokatu 42) PL 3016 * KUOPIO KUOPIO

2 LIIKENNÖINTISOPIMUKSEN YLEISET EHDOT, KANNUSTEURAKKASOPIMUS, linja-autoliikenne Näitä yleisiä ehtoja noudatetaan tehtäessä kannusteurakkaan perustuvia liikennöintisopimuksia linja-autoliikenteessä Kuopion seudullisen toimivaltaisen viranomaisen (jäljempänä tilaaja) ja liikenteenharjoittajan välillä. Sopimukseen sovelletaan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EY) N:o 1370/2007 (palvelusopimusasetus, PSA) ja joukkoliikennelakia (869/2009) sekä lakia julkisista hankinnoista (348/2007). Nämä ehdot liitetään osaksi erikseen tehtävää kannusteurakkasopimusta. 1. Kannusteurakka Kannusteurakalla tarkoitetaan oikeutta ja velvollisuutta julkisen liikenteen hoitamiseen erikseen määritellyllä osalla julkisen liikenteen verkkoa. Liikenteenharjoittaja saa tästä ensin pelkästään kiinteän kokonaiskorvauksen. Kun matkustajanousujen määrä on selvitetty, jaetaan korvaus kiinteään osaan ja toteutuneisiin matkustajanousuihin perustuvaan kannusteosaan kohdassa 4 kuvatun mukaisesti. 2. Julkisen palvelun velvoite Liikenteenharjoittaja vastaa liikennöinnin kustannuksista sekä palveluiden suunnittelusta ja markkinoinnista siten kuin tarjouspyynnössä on tarkemmin todettu. Liikenteenharjoittaja sitoutuu liikennöimään sopimuksen mukaista liikennettä tilaajan vahvistamien reittien ja aikataulujen mukaisesti ja siten kuin sopimuksessa ja siihen liitetyissä asiakirjoissa on todettu. Liikenteenharjoittaja sitoutuu toteuttamaan liikennetarjonnan siten, että kaikki matkustajat saavat paikan linja-autoissa voimassa olevien säädösten mukaisesti. Liikenteenharjoittaja varautuu myös liikennehäiriöihin sekä poikkeuksellisiin matkustajamääriin pitämällä yllä riittävän valmiuden vara-autojen asettamiseksi liikenteeseen. 3. Lippujärjestelmä, matkalippujen hinnat ja lipputulojen ilmoittaminen Tilaaja vahvistaa sopimuksen mukaisessa liikenteessä käytettävän lippujärjestelmän, matkalippujen hinnat ja myyntiehdot. Tilaajan tavoitteena on pitää matkalippujen hinnat vakaina niin, että niitä tarkistetaan vuosittain yleistä kustannustason nousua vastaavalla tavalla. Liikenteenharjoittaja ilmoittaa saamansa matkalipputulot ja matkojen jakauman eri vyöhykelipuille kuukausittain tilaajalle tai tämän osoittamalle taholle ellei tilaaja saa näitä tietoja suoraan clearing-järjestelmästä. 4. Liikenteenhoidosta maksettava korvaus ja muut tulot Tarjouksen mukaista kiinteää korvausta maksetaan sopimuksen mukaisen liikenteen aloittamisesta aina siihen asti, kunnes viranomaisten hallinnoiman joukkoliikenteen yhtenäisestä lippu- ja maksujärjestelmästä on voitu luotettavasti kerätä toteutuneita matkustajanousutietoja vähintään yhden (1) vuoden ajan. [1]

3 Tämän jälkeen korvaus muodostuu kiinteästä korvauksesta ja toteutuneisiin matkustajanousuihin perustuvasta muuttuvasta korvauksesta. Kiinteän ja muuttuvan korvauksen %-osuudet on esitetty tarjouspyynnössä. Muuttuvan korvauksen laskentaperusteena on se matkustajanousujen määrä, joka on toteutunut ensimmäisen kokonaisen vuoden ajalta, kun viranomaisten hallinnoima lippu- ja maksujärjestelmä on ollut tuotantokäytössä. Muuttuvan korvauksen yksikköhinta saadaan, kun tarjouksen mukaisesta kokonaiskorvauksesta erotetaan tarjouspyynnön mukainen muuttuvan korvauksen %-osuus ja se jaetaan vuoden nousumäärällä. Matkustajanousulla tarkoitetaan yhden matkustajan linjaautovuorossa tekemää yhdensuuntaista vaihdotonta matkaa, joka on todennettavissa maksujärjestelmästä saatavista tiedoista. Liikenteenharjoittajan saama korvaus maksetaan kuukausittain liikennöintipäivien mukaan. Liikenteen muutoksista maksettava korvaus maksetaan toteutuneiden suoritteiden ja tarjouksessa ilmoitettujen suoritteiden yksikköhintojen perusteella. Käteismaksutulot ja muut linja-autoissa ja mahdollisissa liikenteenharjoittajan toimipisteissä myydyistä lipuista kertyneet tulot liikenteenharjoittaja saa pitää itsellään osana kokonaiskorvausta eli ne vähennetään maksettavasta korvauksesta. Liikenteenharjoittaja saa kuljettaa rahtia ja pitää rahdin kuljettamisesta saatavat tulot niiden kohteiden liikennöinnistä, joilla rahdinkuljetus on sopimuksen mukaan sallittu. Rahtia ei saa kuljettaa matkustajille varatuissa tiloissa. Liikenteenharjoittaja saa myös kaikki itse hankkimansa mainosja muut myyntitulot. 5. Liikenteen hoidosta maksettavan korvauksen tarkistaminen Korvaushintoja tarkistetaan siten, että ensin tarkistetaan tarjouksen mukaisen korvauksen arvonlisäverotonta määrää tarjouksen jättämiskuukauden tasosta liikenteen aloittamispäivää edeltävän kuukauden tasoon soveltaen Tilastokeskuksen linja-autoliikenteen kokonaisindeksin muutosta. Tämän jälkeen korvausta tarkistetaan puolivuosittain edellä mainitun indeksin muutoksen perusteella täysimääräisesti. Kun sopimuskauden aikana maksetaan muuttuvaa korvausta, matkustajamäärien muutoksista aiheutuvat tulojen muutokset kuuluvat liikenteenharjoittajan yrittäjäriskiin. Jos kustannustaso sopimuskauden aikana muuttuu sopijapuolista riippumattomista syistä oleellisesti ennalta arvaamattomalla tavalla ja siten, että se ei tule huomioiduksi linja-autoliikenteen kustannusindeksissä, neuvotellaan liikenteenharjoittajalle maksettavan korvauksen tarkistamisesta tilaajan toimialueella toimivien liikenteenharjoittajien kanssa. Tarkistustarpeen arvioimisen lähtökohtana on linja-autoliikenteen kokonaisindeksin muutos. Jos tilaaja päättää muuttaa matkalippujen hintoja merkittävästi niin, että sillä on merkittävää vaikutusta matkustajamääriin ja siten liikenteenharjoittajan saamiin tuloihin, neuvottelevat sopijapuolet mahdollisesta tarkistuksesta liikenteenharjoittajalle maksettaviin korvauksiin. [2]

4 6. Liikenteen suunnittelu ja palvelutason määrän muutokset Tilaaja vastaa toimivalta-alueensa palvelutason määrittelystä ja runkolinjaston suunnittelusta. Liikenteenharjoittaja vastaa tarpeellisen muun linjaston suunnittelusta palvelutason määrittelyn toteutumiseksi. Liikenteenharjoittaja suunnittelee sopimuksen mukaisen liikenteen reitit ja aikataulut tarjouspyynnössä määritellyllä tavalla ottaen huomioon tarjouspyynnössä asetetut vaatimukset, toimialueelle vahvistetun joukkoliikenteen palvelutason ja siirtymäajan sopimusten mukaisen liikenteen. Tilaajalla on oikeus muuttaa aikatauluja, jos niiden mukaisen liikenteen todetaan loukkaavan siirtymäajan sopimuksen mukaisia oikeuksia. Muutoksista ja mahdollisista tarkistuksista on kuitenkin ensin neuvoteltava sopijapuolten kesken sekä siirtymäajan sopimuksen nojalla liikennöivän liikenteenharjoittajan kanssa. Tarjouspyynnössä ja sen liitteissä mainituilla reittiosuuksilla toimivaltaiset viranomaiset voivat tarpeen vaatiessa hankkia muuta PSA-liikennettä ja myöntää reittiliikennelupia, jotka ovat osin sopimuksen mukaisen liikenteen kanssa päällekkäistä. Tämän liikenteen muuttamisesta aiheutuvat matkustajamäärän muutokset sopimuksen mukaisessa liikenteessä kuuluvat liikenteenharjoittajan yrittäjäriskiin. Kuopio ja Siilinjärvi hankkivat kaupunkiliikennealueelle kutsuohjattuja palveluliikenteitä myös jälkeen. Sopijapuolet neuvottelevat liikennepalveluiden muutostarpeista ennen niiden toteuttamista. Liikenteenharjoittaja tai tilaaja tekee esityksen suunnittelemistaan muutoksista toiselle sopimuspuolelle viimeistään neljä (4) kuukautta ennen niiden aiottua toteuttamista. Muutosten hyväksyttävyydestä päätetään yhden (1) kuukauden kuluessa muutosesityksen jättämisestä. Muutoksia saa tehdä enintään kolme (3) kertaa vuodessa, vuoden vaihteessa sekä kesä- ja talviaikataulukausien alussa. Perustellusta syystä voi muutoksia tehdä muulloinkin edellyttäen, että siitä sopijapuolten kesken sovitaan. Jos liikenteen toteuttamiseen liittyvät olosuhteet ovat olennaisesti muuttuneet siitä, kun tarjous jätettiin ja sopimus tehtiin, tilaaja voi vähentää palvelutason alueellista vähimmäistarjontaa. Jos tilaaja sopimuskauden aikana päättää muuttaa palvelutasoa, sovitaan liikenteenharjoittajalle asetettavasta lisävelvoitteesta ja sen korvaamisesta erikseen. Korvauksen perusteena ovat liikenteenharjoittajan tarjouksessaan antamat linjakilometrin, linjatunnin ja autopäivän yksikköhinnat. Jos tilaajan ilmoittamat tarjouspyynnön laatimiseen liittyvän taustaaineiston tiedot osoittautuvat sopimuskauden ensimmäisen vuoden aikana olennaisesti virheellisiksi, sopijaosapuolet voivat neuvotella sopimuksen mukaisen korvauksen tai liikennetarjonnan tarkistamisesta. Olennaisella tausta-aineiston virheellisyydellä tarkoitetaan arvioidun matkustuksen määrän ja siten liikennöinnistä maksettavien nousuperusteisten korvausten jäämistä olennaisesti pienemmiksi tai muodostuvan olennaisesti suuremmiksi siten, että virhe vaikuttaa merkittävällä tavalla liiketoiminnan kannattavuuteen tai ennalta arvioituihin tilaajan maksamiin korvauksiin. [3]

5 7. Käytettävät linja-autot 8. Linja-autonkuljettajat 9. Korvauksen vähentäminen ja sanktio Sopimuksen mukaisessa liikenteessä käytettävien linja-autojen on oltava hyväkuntoisia ja siistejä sekä ominaisuuksiltaan vähintään tarjouspyyntöasiakirjoissa määritellyn mukaisia. Ominaisuuksiltaan ja tyypiltään muunlaisia linja-autoja saadaan käyttää ainoastaan poikkeuksellisesti ja silloin, kun määritellyn mukaisia linjaautoja ei välttämättömien korjaustöiden tai varaosien saantivaikeuksien vuoksi tai jostain muusta liikenteenharjoittajasta riippumattomasta syystä ole käytettävissä. Liikenteenharjoittajan on ilmoitettava tilaajalle välittömästi, jos aikoo käyttää liikenteessä sopimuksenvastaista kalustoa. Sopimuksenvastaisella kalustolla liikennöitävät lähdöt tulkitaan ajamattomiksi, jos asiasta ei ole ilmoitettu tilaajalle. Kuljettajien tulee kyetä palvelemaan matkustajia suomenkielellä ystävällisesti, osattava neuvoa matkustamiseen liittyvissä kysymyksissä sekä osattava kertoa, mistä matkustaja saa lisätietoja. Liikenteenharjoittaja toimittaa tilaajalle ennen liikenteen aloittamista selvityksen liikennehenkilökunnan rikostaustan selvittämisestä (L lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä /504). Vastaava selvitys tulee toimittaa myös uusista kuljettajista koeajan kuluessa. Kuopio-Siilinjärvi kaupunkiliikenteen osalta selvitys toimitetaan tilaajan pyynnöstä. Jos tarjouksen ja palvelutasoa koskevien määrittelyiden ja voimassa olevien aikataulujen mukainen liikenne ei ole toteutunut, eikä tämä ole johtunut tilaajan vastuulla olevista syistä, alennetaan korvausta toteutumattomien lähtöjen määrän perusteella. Laskentaperusteena ovat tällöin ajamattoman liikenteen linjakilometrit, linjatunnit sekä autopäivät ja lisäliikenteelle tarjouksessa ilmoitetut suoritehinnat. Jos laiminlyönti on viikkotasolla toistuvaa eikä syynä ole ylivoimainen este, alennetaan korvausta toteutumattomien liikennesuoritteiden määrän osalta kaksinkertaisesti. Tämän lisäksi yritys vastaa ajamattomasta liikenteestä mahdollisesti johtuvista vahingonkorvauksista ja korvaavien palveluiden järjestämisestä. Lähtö katsotaan ajamattomaksi, jos se lähtee aikataulun mukaisesta lähdöstä yli viisitoista (15) minuuttia myöhemmin tai myöhemmin kuin seuraava lähtö. Jos ajamaton lähtö tulee tilaajan tietoon muutoin kuin että liikenteenharjoittaja on siitä ilmoittanut ja liikenteenharjoittaja on näin laiminlyönyt raportointivelvoitteensa, peritään sanktiomaksu tällaisissa tapauksissa kolminkertaisena. Jos liikenteessä käytettävät linja-autot eivät iältään tai muilta ominaisuuksiltaan ole sopimuksen mukaisia, vähennetään kuukausittain maksetta- [4]

6 10. Tarjousyhteenliittymät Liite 1 vaa korvausta näiden lähtöjen sopimuksen vastaisilla linja-autoilla ajettujen autopäivien määrä kerrottuna sopimuksen mukaisella autopäivän hinnalla. Sopimuksen mukaisen liikenteen alkaessa ei korvausta vähennetä, jos syynä on kalustotoimittajan viive ja liikenteenharjoittaja osoittaa, että kalusto on ajoissa tilattu. Liikenteenharjoittajat voivat voimassa olevan kilpailulainsäädännön puitteissa muodostaa tarjousyhteenliittymiä, jotka jättävät yhteisiä tarjouksia kilpailtavana olevasta liikenteestä. Tarjousyhteenliittymä voidaan muodostaa esimerkiksi silloin, kun yksittäisen liikenteenharjoittajan resurssit, kuten linja-autojen määrä ja taloudelliset resurssit, eivät riitä sopimuksen mukaisen liikenteen hoitamiseen. Tarjousyhteenliittymään kuuluvat liikennöitsijät vastaavat yhteisvastuullisesti sopimuksen mukaisista velvoitteista. Tarjousyhteenliittymää kohdellaan itsenäisenä oikeushenkilönä. Tarjouksessaan yhteenliittymän tulee ilmoittaa yhteenliittymän jäsenet ja liikenteestä vastaavan henkilön nimi sekä toimitettava vaaditut asiakirjat kaikilta yhteenliittymän jäseniltä. 11. Alihankinta Jos liikennöinnissä käytetään alihankkijaa, kuuluu vastuu liikenteen hoidosta sopimuksen tehneelle liikenteenharjoittajalle. Tarjouksesta tulee ilmetä, mikä osuus liikennöinnistä on tarkoitus suorittaa alihankintana. Alihankkijat ja muutokset alihankkijoissa tulee ilmoittaa kirjallisesti tilaajan hyväksyttäväksi ennen muutosta tai alihankinnan aloitusta. Alihankkijan kelpoisuus ratkaistaan samoilla perusteilla kuin varsinaisen liikenteenharjoittajankin kelpoisuus. Alihankkijasta tulee toimittaa myös tilaajavastuulain (2006/1233) edellyttämät selvitykset. 12. Lippu-, maksu- ja informaatiojärjestelmä Kaikki sopimuksen velvoitteet, mukaan lukien näiden yleisten ehtojen määräykset, koskevat soveltuvin osin myös alihankkijan liikennöintiä, vaikka alihankkijan ja tilaajan välillä ei olekaan sopimussuhdetta. Alihankinnan käyttö on kielletty, jos alihankinta ylittää lainsäädännössä sallitun enimmäismäärän, joka tällä hetkellä on alle 50 prosenttia hankinnan kokonaismäärästä. Tilanteessa, jossa alihankkija menettää kelpoisuutensa henkilöliikenteen harjoittamiseen, liikenteenharjoittaja on velvollinen välittömästi vaihtamaan alihankkijan tai huolehtimaan liikenteestä itse. Liikenteenharjoittaja sitoutuu liittymään ennen sopimuskauden alkua tilaajan osoittamaan elektroniseen lippu- ja maksujärjestelmään sekä informaatiojärjestelmään ja myöhemmin sopimuskauden aikana ne korvaaviin, uusiin vastaaviin tilaajien yhdessä hallinnoimiin järjestelmiin. Tarjouspyynnön liitteenä 5 on liikenteessä käytettävien lippu-, maksu- ja informaatiojärjestelmän yleiskuvaukset. [5]

7 [6] Liite 1 Lippu-, maksu- ja informaatiojärjestelmien kautta seurataan matkalipputulojen lisäksi myös matkustustietoja ja liikenteen säännöllisyyttä. Liikenteenharjoittaja huolehtii liikenteen aikatauluja, reittejä sekä niiden muutoksia koskevan tiedon tuottamisesta matkustajainformaatiojärjestelmään. Liikenteenharjoittaja hankkii tai päivittää kustannuksellaan lippu-, maksuja informaatiojärjestelmän edellyttämät rahastuslaitteet ja varikkojärjestelmät sekä vastaa ja huolehtii niiden toimivuudesta ja yhteensopivuudesta lippu-, maksu- ja informaatiojärjestelmän kanssa. Jos tilaaja muuttaa järjestelmää sopimuskauden aikana siten, että siitä aiheutuu liikenteenharjoittajalle lisäkustannuksia esimerkiksi uusien laitehankintojen kautta, tilaaja korvaa muutoksista aiheutuneet ylimääräiset kustannukset täysimääräisesti. Tämä ei kuitenkaan koske niitä kustannuksia, jotka aiheutuvat siirtymisestä uuteen tilaajien yhdessä hallinnoimiin järjestelmiin. Liikenteenharjoittaja laatii tilaajan määritysten perusteella aikataulut ja toimittaa kuukautta ennen liikenteen alkamista aikatauluja, reittejä ja pysäkkejä koskevat tiedot joukkoliikenteen valtakunnalliseen rekisteriin tai/ja muuhun tilaajan osoittamaan tietokantaan. Liikenteenharjoittaja toimittaa viimeistään kuukautta ennen liikenteen alkamista aikatauluja, reittejä ja pysäkkejä koskevat tiedot joukkoliikenteen valtakunnalliseen rekisteriin tai/ja muuhun tietokantaan. Tilaaja voi tarjouspyynnössä asettaa liikenteenharjoittajalle velvoitteita pysäkki-informaation toimittamisesta ja ylläpidosta tai osallistumisesta seudullisen informaation tuottamiseen. 13. Matkalippujen myynti, tilitys ja matkustustiedot 14. Markkinointi ja tiedottaminen Liikenteenharjoittaja myy tilaajan lippujärjestelmän mukaisia matkalippuja linja-autoissa ja mahdollisissa muissa toimipisteissään sen mukaisesti kuin siitä erikseen sovitaan. Liikenteenharjoittajalla on oikeus myydä linja-autoissa myös omia, itse hinnoittelemiaan matkalippuja, jos myyntioikeudesta on tilaajan kanssa erikseen sovittu. Nämä lipputuotteet eivät voi kuitenkaan olla lipputyypiltään samankaltaisia tilaajan lippujärjestelmän matkalippujen kanssa eivätkä ne saa kilpailla tilaajan lippujärjestelmän kanssa samoista matkustajista kyseisessä liikenteessä. Liikenteenharjoittaja toimittaa hinnoittelemiaan matkalippuja koskevat hinta- ja muut tiedot tilaajan osoittamaan lippu-, maksu- ja informaatiojärjestelmään. Tilaaja huolehtii toimialueensa julkisen liikenteen yleismarkkinoinnista ja yleisestä koko toimialuetta koskevasta tiedottamisesta. Tilaaja ja liikenteenharjoittaja huolehtivat yhteistyössä sopimuksen mukaisen liikenteen markkinoinnista mukaan lukien aikataulujen painatus ja jakelu, mainonta ja sähköinen informaatio siten kuin siitä tilaajan ja liikenteenharjoittajan kesken erikseen sovitaan.

8 Linja-autokalustoa koskevilla määräyksillä voidaan etukäteen rajoittaa mainostilan osuutta tai mainonnan sisältöä linja-autojen ulkopinnoissa. Tilaaja voi tarjouspyynnössä asettaa vaatimuksia linja-autokaluston ja informaatioaineiston yhtenäisestä värityksestä ja tunnuksista. Liikenteenharjoittaja varaa linja-autojen sisäpinnoista riittävästi tilaa (30 x 100 cm) tilaajan yleismarkkinoinnille ja ulkopinnoista tilaa kyseessä olevan liikenteen tunnuksille. Liikenteenharjoittaja huolehtii tämän materiaalin kiinnittämisestä ja poistamisesta. Yleismarkkinointiin kuuluvan informaation esittämisestä linja-autojen elektronisissa näyttötauluissa sovitaan erikseen. 15. Koulutus Liikenteenharjoittaja vastaa liikennöinnin sekä lippu-, maksu- ja informaatiojärjestelmän käytön edellyttämästä linja-autonkuljettajien koulutuksesta ja informoinnista. Tilaaja toimittaa liikenteenharjoittajalle korvauksetta tarvittavan koulutusmateriaalin ja avustaa muutoinkin koulutuksen toteuttamisessa. 16. Tutkimukset Tilaajalla on oikeus kustannuksellaan tehdä linja-autoissa liikennepalveluiden laatua, palvelutasoa ja asiakastyytyväisyyttä sekä liikenteen suunnittelua koskevia tutkimuksia. 17. Valvonta ja raportointi Tilaajalla on oikeus valvoa ja tarkastaa sopimukseen kuuluvan liikenteen matkalippujen myyntiin, lippukirjanpitoon, ajosuoritteisiin ja linja-autojen käyttöön liittyviä asiakirjoja ja tietoja ellei niitä saada maksujärjestelmän kautta. Liikenteenharjoittaja valvoo linjojensa liikennöintiä ja toimittaa tilaajalle seuraavat seurantaraportit ja asiakirjat: - yhteenveto ajamattomista, myöhästyneistä, korvaavalla kalustolla ja muilla kuin sopimusasiakirjoissa määritellyillä linja-autoilla liikennöidyistä lähdöistä kuukausittain - selvitys kolme (3) kertaa vuodessa (vuoden alussa, kesäliikenteen alussa ja talviliikenteen alkaessa elokuussa) sopimuksen mukaisessa liikenteessä käytetyistä linja-autoista ja niillä ajetuista linjakilometreistä sen toteamiseksi, että linja-autokaluston keski-ikää ja enimmäisikää koskevia vaatimuksia on noudatettu. Liikenteenharjoittaja liittyy tilaajan osoittamaan palautejärjestelmään ja toimittaa sinne kaikki suoraan asiakkailta saamansa palautteet. Liikenteenharjoittaja vastaa palautteisiin viiden (5) arkipäivän sisällä ja lähettää ne tiedoksi tilaajalle. Mikäli sopimuksen mukaisen liikenteen hoidossa on ilmennyt ongelmia, tilaaja voi perustellusta syystä vaatia liikenteenharjoittajalta selvitystä yrityksen taloudellisesta ja teknisestä suorituskyvystä, jotka tulee toimittaa kahden (2) viikon kuluessa. [7]

9 18. Vakuudet Liikenteenharjoittajan tulee asettaa sopimusvelvoitteidensa kaikinpuolisen täyttämisen vakuudeksi tilaajan hyväksymä erillinen vakuus, jonka määrä on ilmoitettu tarjouspyynnössä. Vakuuden tai muun saatavan turvaavan järjestelyn tarkoituksena on korvata tilaajalle mahdollisesti aiheutuva vahinko, jos liikennettä ei aloiteta ja hoideta sopimuksen ja tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti tai sopimus purkautuu ennen sopimuskauden päättymistä. Vakuudeksi hyväksytään pankin tai vakuutusyhtiön omavelkainen takaus tai muu tilaajan hyväksymä vakuus tai järjestely. Vakuus on annettava viimeistään kaksi (2) kuukautta ennen sopimuskauden alkua ja se palautetaan liikenteenharjoittajalle kaksi (2) kuukautta sen jälkeen, kun liikenne on alkanut ja sitä on hoidettu sopimuksen mukaisesti. Tämän jälkeen tilaajalla on oikeus käyttää vakuutena liikenteen sopimuksen mukaisesta hoitamisesta sitä liikennöintikorvausta, joka kulloinkin on maksamatta ja kuitata tuosta maksamattomasta korvauksesta liikenteenharjoittajaa enempää kuulematta mahdolliset liikenteenharjoittajalta olevat korvaussaatavansa. 19. Sopimuksen purkautuminen ja irtisanominen 1) Sopimus voidaan purkaa välittömästi, jos liikenteenharjoittaja ei määräaikaan mennessä aseta sopimuksen mukaista vakuutta tai toimita tarjouspyynnössä edellytettyä selvitystä varikkopalveluiden järjestämisestä. 2) Jos toinen sopijapuoli oleellisesti rikkoo keskeisiä sopimuksen ehtoja, kuten laiminlyö toistuvasti liikennöintivelvoitteen, käyttää sopimuksen vastaista ajokalustoa, laiminlyö maksujärjestelmässä olevan virheen tai toimintahäiriön korjaamisen taikka laiminlyö maksuvelvollisuutensa, on toisella sopijapuolella oikeus purkaa sopimus, ellei ensin mainittu sopijapuoli ole oikaissut menettelyään sopimuksen mukaiseksi asetetun kohtuullisen, vähintään kahden (2) viikon määräajan kuluessa saatuaan toiselta sopijapuolelta tätä tarkoittavan kirjallisen huomautuksen, joka sisältää esitetyn rikkomuksen yksilöinnin. Jos edellisessä kappaleessa tarkoitettu sopimusehtojen rikkominen on toistuvaa, eikä johdu ylivoimaisesta ja sopijapuolesta riippumattomasta syystä, on toisella sopijapuolella oikeus purkaa sopimus välittömästi. 3) Tilaajalla on oikeus purkaa sopimus, jos liikenteenharjoittaja joutuu konkurssitilaan tai muutoin sellaiseen taloudelliseen tilaan, ettei se pysty asianmukaisesti täyttämään sopimuksen velvoituksia, ellei liikenteenharjoittaja tai sen oikeudenomistaja tilaajan esittämän vaatimuksen jälkeen kohtuullisessa ajassa saata toimintaansa sopimuksen mukaiseksi ja aseta sopimukseen perustuvien velvoitteittensa täyttämisestä tilaajan hyväksymää lisävakuutta. 4) Tilaajalla on oikeus purkaa sopimus myös, jos liikenteenharjoittaja menettää joukkoliikennelain mukaisen kelpoisuutensa henkilöliikenteen harjoittamiseen. Samoin sopimus voidaan purkaa, jos liikenteestä vastaava henkilö on menettänyt kokonaan tai joltain osin [8]

10 joukkoliikennelaissa säädetyt kelpoisuusehdot, eikä hänen tilalleen ole asetettu ao. edellytykset täyttävää henkilöä. 5) Liikenteenharjoittaja voi ilman eri perustelua irtisanoa sopimuksen, kun sopimuksen mukaisen liikenteen alkamisesta on kulunut vähintään kaksitoista (12) kuukautta. Irtisanomisaika on kaksitoista (12) kuukautta. 6) Liikenteenharjoittaja voi ensimmäisen sopimusvuoden aikana irtisanoa sopimuksen lakkaamaan kuuden (6) kuukauden irtisanomisajan jälkeen, jos tarjouksen tekemisen taustatietoina ilmoitetut matkustuksen määrää koskevat arviot osoittautuvat ennalta arvaamattomasti ja todistettavasti olennaisesti virheellisiksi siten, että liikenteen kannattavuus jää merkittävästi alhaisemmaksi kuin tarjousta tehtäessä on arvioitu eikä edellä kohdassa 6. Liikenteen suunnittelu ja palvelutason määrän muutokset mainituissa neuvotteluissa ole saavutettu ratkaisua. 7) Liikenteenharjoittaja tai tilaaja voi irtisanoa sopimuksen myös kahdentoista (12) kuukauden irtisanomisajalla, jos liikennepalveluiden kysyntään vaikuttavat olosuhteet ovat sopimuskauden aikana olennaisesti, ennalta arvaamattomasti ja liikenteen kannattavuuteen merkittävästi vaikuttavalla tavalla muuttuneet eikä sopimuksen jatkamista voida näissä oloissa pitää kohtuullisena. Edellä tässä kappaleessa todetuissa tilanteissa sopimuksen irtisanominen liikenteenharjoittajan puolelta ei muodosta perustetta liikenteenharjoittajan poissulkemiselle tilaajan järjestämistä tarjouskilpailuista. Tällöin liikenteenharjoittaja ei myöskään menetä sopimusvelvoitteidensa täyttämiseksi asettamaansa vakuutta. Sopijapuolet neuvottelevat liikenteen päättymisen ajankohdasta ja se on ajoitettava liikennöintikauden loppumiseen. Jos sopimuksen päättyminen ennenaikaisesti johtuu muusta syystä kuin tilaajan sopimusvelvoitteiden laiminlyönnistä, menettää liikenteenharjoittaja kertakaikkisena korvauksena tilaajalle sopimuksen purkautumisesta aiheutuvista järjestely- ja muista kustannuksista sopimuksen mukaisen vakuuden tai alkuperäistä vakuutta vastaavan summan. Tilaajalla on oikeus liikenteenharjoittajaa kuulematta kuitata vakuutta vastaava summa liikenteenharjoittajalle maksettavasta korvauksesta. Menetettävän vakuuden määrää tai korvausta voidaan sovitella, jos sopimuksen purkautuminen tapahtuu sopimuskauden jälkimmäisellä puoliskolla. Menettämisseuraamusta ei sovelleta edellä mainitussa kohdan mukaisessa irtisanomistilanteessa. Sopimuksen purkautuessa on sopimusta rikkonut sopijapuoli myös velvollinen korvaamaan vastapuolelleen tai kolmannelle osapuolelle mahdollisesti aiheuttamansa välittömän vahingon. Jos sopimus on purkautunut liikenteenharjoittajan vastuulla olevasta syystä, voidaan liikennöinnistä maksettavaa korvausta käyttää liikenteenharjoittajaa enempää kuulematta myös vahingonkorvaussaatavan kuittaamiseen. 20. Sulkeminen tarjouskilpailujen ulkopuolelle Liikenteenharjoittaja voidaan sulkea määräajaksi, enintään kahdeksi (2) vuodeksi liikenteen järjestämistä koskevien tarjouskilpailujen ulkopuolelle, [9]

11 21. Sopimuksen siirtäminen 22. Erimielisyyksien ratkaiseminen Liite 1 jos sopimuksen purkautuminen on johtunut liikennöitsijästä johtuvasta syystä edellä kohdissa kuvatuissa tilanteissa. Sopimus voidaan siirtää toiselle liikenteenharjoittajalle esimerkiksi liiketoimintakaupan yhteydessä. Tämä edellyttää aina kuitenkin tilaajan etukäteishyväksyntää. Jos sopimuskauden aikana tilaajana olevan toimivaltaisen viranomaisen toimivalta-alue muuttuu siten, että sopimuksen mukainen liikenne tulee kuulumaan toiselle toimivaltaiselle viranomaiselle, koskevat nämä yleiset ehdot myös tilaajana olevalta toimivaltaiselta viranomaiselta toiselle siirtyvää liikennettä. Sopimuksesta mahdollisesti johtuvat erimielisyydet ratkaisee Kuopion käräjäoikeus. [10]

LIIKENNÖINTISOPIMUKSEN YLEISET EHDOT, KANNUSTEURAKKASOPIMUS

LIIKENNÖINTISOPIMUKSEN YLEISET EHDOT, KANNUSTEURAKKASOPIMUS KUOPION KAUPUNKI KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUE Suunnittelupalvelut LIITE 1 LIIKENNÖINTISOPIMUKSEN YLEISET EHDOT, KANNUSTEURAKKASOPIMUS Posti- ja käyntiosoite Laskutusosoite Puhelin Faksi www.kuopio.fi

Lisätiedot

LIIKENNÖINTIKORVAUKSEN LASKENTATAPA KANNUSTEURAKKASOPIMUKSESSA

LIIKENNÖINTIKORVAUKSEN LASKENTATAPA KANNUSTEURAKKASOPIMUKSESSA KUOPION KAUPUNKI KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUE Suunnittelupalvelut LIITE 3 LIIKENNÖINTIKORVAUKSEN LASKENTATAPA KANNUSTEURAKKASOPIMUKSESSA Posti- ja käyntiosoite Laskutusosoite Puhelin Faksi www.kuopio.fi

Lisätiedot

päivitetty , muutokset merkitty sinisellä

päivitetty , muutokset merkitty sinisellä KUOPION KAUPUNKI KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUE Suunnittelupalvelut LIITE 12 päivitetty, muutokset merkitty sinisellä SOPIMUSMALLI Posti- ja käyntiosoite Laskutusosoite Puhelin Faksi www.kuopio.fi PL 1097

Lisätiedot

LIITE 12 SOPIMUSMALLI KUOPION KAUPUNKI. KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUE Suunnittelupalvelut

LIITE 12 SOPIMUSMALLI KUOPION KAUPUNKI. KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUE Suunnittelupalvelut KUOPION KAUPUNKI KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUE Suunnittelupalvelut LIITE 12 SOPIMUSMALLI Posti- ja käyntiosoite Laskutusosoite Puhelin Faksi www.kuopio.fi PL 1097 (Suokatu 42) PL 3016 *017 185 111 017

Lisätiedot

LIITE 11 SOPIMUSMALLI KUOPION KAUPUNKI. KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUE Suunnittelupalvelut

LIITE 11 SOPIMUSMALLI KUOPION KAUPUNKI. KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUE Suunnittelupalvelut KUOPION KAUPUNKI KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUE Suunnittelupalvelut LIITE 11 SOPIMUSMALLI Posti- ja käyntiosoite Laskutusosoite Puhelin Faksi www.kuopio.fi PL 1097 (Suokatu 42) PL 3016 *017 185 111 017

Lisätiedot

LIITE 12 SOPIMUSMALLI KUOPION KAUPUNKI. KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUE Suunnittelupalvelut

LIITE 12 SOPIMUSMALLI KUOPION KAUPUNKI. KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUE Suunnittelupalvelut KUOPION KAUPUNKI KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUE Suunnittelupalvelut LIITE 12 SOPIMUSMALLI Posti- ja käyntiosoite Laskutusosoite Puhelin Faksi www.kuopio.fi PL 1097 (Suokatu 42) PL 3016 *017 185 111 017

Lisätiedot

LIIKENNÖINTISOPIMUS NRO

LIIKENNÖINTISOPIMUS NRO Dno Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus pp.kk.2014 KASELY/1550/06.10.02/2013 20.12.2013 LIIKENNÖINTISOPIMUS NRO 1. Sopijapuolet Tilaaja: Kaakkois-Suomen ELY-keskus Osoite: Käyntiosoite:

Lisätiedot

ALUEELLINEN KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS NRO KÄYTTÖ-XXXXXX

ALUEELLINEN KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS NRO KÄYTTÖ-XXXXXX UUDELY/3926/06.10.02/2013 8.11.2013 TARJOUSPYYNNÖN LIITE 8 ALUEELLINEN KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS NRO KÄYTTÖ-XXXXXX 1. Sopijapuolet Tämän sopimuksen sopijapuolina ovat Tilaaja: Uudenmaan elinkeino-, liikenne-

Lisätiedot

BRUTTOKORVAUKSEEN PERUSTUVAN LIIKENNÖINTISOPIMUKSEN YLEISET EHDOT

BRUTTOKORVAUKSEEN PERUSTUVAN LIIKENNÖINTISOPIMUKSEN YLEISET EHDOT UUDELY/3927/06.10.02/2013 8.11.2013 TARJOUSPYYNNÖN LIITE 1 BRUTTOKORVAUKSEEN PERUSTUVAN LIIKENNÖINTISOPIMUKSEN YLEISET EHDOT Näitä yleisiä ehtoja noudatetaan tehtäessä bruttoperusteisia liikennöintisopimuksia

Lisätiedot

REITTIPOHJAINEN KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS NRO

REITTIPOHJAINEN KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS NRO POSELY/387/2016 22.3.2016 Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus REITTIPOHJAINEN KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS NRO 1. Sopijapuolet Tilaaja: Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Lisätiedot

LIITE 8 BRUTTOSOPIMUS(MALLI) LINJA-AUTOLIIKENTEEN HOITAMISESTA Riihimäen paikallisliikenne

LIITE 8 BRUTTOSOPIMUS(MALLI) LINJA-AUTOLIIKENTEEN HOITAMISESTA Riihimäen paikallisliikenne LIITE 8 BRUTTOSOPIMUS(MALLI) LINJA-AUTOLIIKENTEEN HOITAMISESTA Riihimäen paikallisliikenne 1. Sopijapuolet... 2 2. Sopimuksen kohde... 2 3. Sopimusasiakirjat... 2 4. Liikennöintikorvaus ja lipputulojen

Lisätiedot

LIITE 1 BRUTTOKORVAUKSEEN PERUSTUVAN LIIKENNÖINTISOPIMUKSEN YLEISET EHDOT Riihimäen paikallisliikenne

LIITE 1 BRUTTOKORVAUKSEEN PERUSTUVAN LIIKENNÖINTISOPIMUKSEN YLEISET EHDOT Riihimäen paikallisliikenne LIITE 1 BRUTTOKORVAUKSEEN PERUSTUVAN LIIKENNÖINTISOPIMUKSEN YLEISET EHDOT Riihimäen paikallisliikenne 1. Liikennöintisopimus... 2 2. Julkisen palvelun velvoite... 2 3. Lippujärjestelmä ja matkalippujen

Lisätiedot

ALUEELLISEN KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUKSEN YLEISET EHDOT

ALUEELLISEN KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUKSEN YLEISET EHDOT UUDELY/2290/2014 TARJOUSPYYNNÖN LIITE 1 ALUEELLISEN KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUKSEN YLEISET EHDOT Näitä yleisiä ehtoja noudatetaan tehtäessä alueellisia linja-autoliikenteen käyttöoikeussopimuksia Uudenmaan elinkeino-,

Lisätiedot

ALUEELLINEN KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS NRO KÄYTTÖ-XXXXXX

ALUEELLINEN KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS NRO KÄYTTÖ-XXXXXX UUDELY/2290/2014 TARJOUSPYYNNÖN LIITE 8 ALUEELLINEN KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS NRO KÄYTTÖ-XXXXXX 1. Sopijapuolet Tämän sopimuksen sopijapuolina ovat Tilaaja: Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Lisätiedot

REITTIPOHJAINEN KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS NRO

REITTIPOHJAINEN KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS NRO LIITE 1 KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus REITTIPOHJAINEN KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS NRO 1. Sopijapuolet Tilaaja: Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus PL 36,

Lisätiedot

REITTIPOHJAINEN KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS NRO

REITTIPOHJAINEN KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS NRO Liite 1. POSELY/1773/06.10.02/2013 Käyttöoikeussopimusmalli Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus REITTIPOHJAINEN KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS NRO 1. Sopijapuolet Tilaaja: Pohjois-Savon elinkeino-,

Lisätiedot

LIIKENNÖINTISOPIMUS NRO

LIIKENNÖINTISOPIMUS NRO Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus KASELY/268/2016 23.2.2016 LIIKENNÖINTISOPIMUS NRO 1. Sopijapuolet Tilaaja: Kaakkois-Suomen ELY-keskus Osoite: Käyntiosoite: Salpausselänkatu 22

Lisätiedot

pp.kk.201x Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus REITTIPOHJAINEN KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS NRO 1. Sopijapuolet Tilaaja:

pp.kk.201x Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus REITTIPOHJAINEN KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS NRO 1. Sopijapuolet Tilaaja: Dno pp.kk.201x Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus REITTIPOHJAINEN KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS NRO 1. Sopijapuolet Tilaaja: Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Osoite: Yliopistonkatu

Lisätiedot

LIITE 9 TARJOUSKIRJE KUOPION KAUPUNKI. KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUE Suunnittelupalvelut

LIITE 9 TARJOUSKIRJE KUOPION KAUPUNKI. KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUE Suunnittelupalvelut KUOPION KAUPUNKI KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUE Suunnittelupalvelut LIITE 9 TARJOUSKIRJE Posti- ja käyntiosoite Laskutusosoite Puhelin Faksi www.kuopio.fi PL 1097 (Suokatu 42) PL 3016 *017 185 111 017

Lisätiedot

KUOPION KAUPUNKI. KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUE Suunnittelupalvelut LIITE 2

KUOPION KAUPUNKI. KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUE Suunnittelupalvelut LIITE 2 KUOPION KAUPUNKI KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUE Suunnittelupalvelut LIITE 2 KUOPION TOIMIVALTA-ALUEEN MAASEUTU- LIIKENTEEN PALVELUTASOMÄÄRITYKSET JA KANNUSTEURAKKAKOHTEEN (HAMINALAHTI, KAISLASTENLAHTI,

Lisätiedot

1/9. Savo- Karjalan Linja Oy. Max pisteet Annettu tieto Pisteet Annettu tieto Pisteet Annettu tieto Pisteet. --- Kyllä --- Kyllä --- Kyllä ---

1/9. Savo- Karjalan Linja Oy. Max pisteet Annettu tieto Pisteet Annettu tieto Pisteet Annettu tieto Pisteet. --- Kyllä --- Kyllä --- Kyllä --- 1/9 TARJOUSTEN VERTAILUTAULUKKO 12215 / KORJAUSILMOITUS: Joensuun kaupunkiseudun joukkoliikenteen kannusteurakkaan perustuva sopimus (kohteet 2 ja 3) 1.7.2014 alkaen (Pisteytys kohderyhmittäin) Saapuneita

Lisätiedot

OSTOLIIKENNESOPIMUS PALVELU- JA ASIOINTILIIKENNE (malli)

OSTOLIIKENNESOPIMUS PALVELU- JA ASIOINTILIIKENNE (malli) LIITE 5 1 KITEEN KAUPUNKI Sivistyskeskus OSTOLIIKENNESOPIMUS PALVELU- JA ASIOINTILIIKENNE (malli) 1. Sopijapuolet Tilaaja: Yhteyshenkilö: Kiteen kaupunki Sivistyskeskus Kiteentie 25 82500 KITEE Perusopetuksen

Lisätiedot

Hoidettaessa sopimussuhteeseen liittyviä asioita yhteydenotot on osoitettava ostoliikennesopimuksessa mainitulle sopijapuolen edustajalle.

Hoidettaessa sopimussuhteeseen liittyviä asioita yhteydenotot on osoitettava ostoliikennesopimuksessa mainitulle sopijapuolen edustajalle. Akaan kaupungin kuljetuksia koskeva tarjouspyyntö 23.1.2015 Liite 4 OSTOLIIKENTEEN EHDOT KOULUKULJETUKSET LINJA-AUTOLLA Nämä ehdot otetaan osaksi erikseen tehtävää ostoliikennesopimusta. Ehtoja noudatetaan

Lisätiedot

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus VARELY/xx/2017 LUONNOS REITTIPOHJAISESTA KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUKSESTA NRO

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus VARELY/xx/2017 LUONNOS REITTIPOHJAISESTA KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUKSESTA NRO Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus VARELY/xx/2017 LUONNOS REITTIPOHJAISESTA KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUKSESTA NRO 1. Sopijapuolet Tilaaja: Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Lisätiedot

HAUSJÄRVEN KUNTA Tarjouskilpailuasiakirja no 3 PALVELULINJA OSTOLIIKENNESOPIMUKSEN EHDOT. Nämä ehdot liitetään ostoliikennesopimukseen.

HAUSJÄRVEN KUNTA Tarjouskilpailuasiakirja no 3 PALVELULINJA OSTOLIIKENNESOPIMUKSEN EHDOT. Nämä ehdot liitetään ostoliikennesopimukseen. HAUSJÄRVEN KUNTA Tarjouskilpailuasiakirja no 3 PALVELULINJA OSTOLIIKENNESOPIMUKSEN EHDOT Nämä ehdot liitetään ostoliikennesopimukseen. LIIKENNÖITSIJÄN ASEMA 1. Liikennöintivelvollisuus 2. Liikennöitsijän

Lisätiedot

Ostajan ja liikennöitsijän välisen sopimussuhteen sisältö määräytyy tämän sopimuksen sekä siihen liittyvien seuraavien asiakirjojen perusteella:

Ostajan ja liikennöitsijän välisen sopimussuhteen sisältö määräytyy tämän sopimuksen sekä siihen liittyvien seuraavien asiakirjojen perusteella: KOULULAISKULJETUKSET OSTOLIIKENNESOPIMUS 1. Sopijapuolet Ostaja: Kunta............................................... Yhteystiedot:......................................... Ostajan edustaja:......................................

Lisätiedot

2) Liikennöintivelvollisuus 3) Liikennöitsijän vastuu 4) Liikennöitsijän vastuun rajoittaminen 5) Liikenteestä vastaava henkilö

2) Liikennöintivelvollisuus 3) Liikennöitsijän vastuu 4) Liikennöitsijän vastuun rajoittaminen 5) Liikenteestä vastaava henkilö Palveluliikenne 1/6 OMAT SOPIMUSEHDOT PALVELULIIKENNE SISÄLLYSLUETTELO YHTEISTYÖN PERIAATE 1) Yhteistyösitoumus LIIKENNÖITSIJÄN ASEMA OSTAJAN ASEMA 2) Liikennöintivelvollisuus 3) Liikennöitsijän vastuu

Lisätiedot

Vaalan kunta Ostoliikennesopimuksen liite 3 1 (6)

Vaalan kunta Ostoliikennesopimuksen liite 3 1 (6) Vaalan kunta Ostoliikennesopimuksen liite 3 1 (6) KULJETUSPALVELUT OSTOLIIKENTEEN EHDOT Nämä ehdot liitetään ostoliikennesopimukseen. Sopimuksessa voidaan poiketa näistä ehdoista. Hoidettaessa sopimussuhteeseen

Lisätiedot

LIITE 7 1 (1) Dnro 378/2016

LIITE 7 1 (1) Dnro 378/2016 Sopijapuolet Tilaaja Tilaaja: Osoite: Yhteyshenkilö Laskutusosoite: Liikennöitsijä: Liikennöitsijän nimi: Osoite: Yhteyshenkilö: Liikenteestä vastaava henkilö: 1. Sopimuksen tarkoitus ja sisältö Tällä

Lisätiedot

REITTIPOHJAINEN KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS NRO

REITTIPOHJAINEN KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS NRO 2017/3 POSELY/269/2017 22.2.2017 Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus REITTIPOHJAINEN KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS NRO 1. Sopijapuolet Tilaaja: Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Lisätiedot

KOULULAISKULJETUKSET Ostoliikennesopimuksen LIITE 1. Nämä ehdot liitetään ostoliikennesopimukseen. Sopimuksessa voidaan poiketa näistä ehdoista.

KOULULAISKULJETUKSET Ostoliikennesopimuksen LIITE 1. Nämä ehdot liitetään ostoliikennesopimukseen. Sopimuksessa voidaan poiketa näistä ehdoista. 1 (6) KOULULAISKULJETUKSET Ostoliikennesopimuksen LIITE 1 OSTOLIIKENTEEN EHDOT KOULULAISKULJETUKSET Nämä ehdot liitetään ostoliikennesopimukseen. Sopimuksessa voidaan poiketa näistä ehdoista. Hoidettaessa

Lisätiedot

OSTOLIIKENTEEN EHDOT KOULULAISKULJETUKSET

OSTOLIIKENTEEN EHDOT KOULULAISKULJETUKSET KOULULAISKULJETUKSET Ostoliikennesopimuksen LIITE OSTOLIIKENTEEN EHDOT KOULULAISKULJETUKSET Nämä ehdot liitetään ostoliikennesopimukseen. Sopimuksessa voidaan poiketa näistä ehdoista. Hoidettaessa sopimussuhteeseen

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ 6.11.2015

TARJOUSPYYNTÖ 6.11.2015 KUOPION KAUPUNKI KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUE Suunnittelupalvelut TARJOUSPYYNTÖ TARJOUSPYYNTÖ KUOPION VEHMERSALMEN JOUKKOLIIKENNEPALVELUJEN KANNUSTEURAKKASOPIMUKSESTA Posti- ja käyntiosoite Laskutusosoite

Lisätiedot

pp.kk.201x Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus REITTIPOHJAINEN KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS NRO 1. Sopijapuolet Tilaaja:

pp.kk.201x Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus REITTIPOHJAINEN KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS NRO 1. Sopijapuolet Tilaaja: Dno pp.kk.201x Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus REITTIPOHJAINEN KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS NRO 1. Sopijapuolet Tilaaja: X elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Osoite: Sähköposti Yhteyshenkilö:

Lisätiedot

1. Tarjoajan perustiedot

1. Tarjoajan perustiedot LIITE 5. Tarjouslomake 1(6) Oulun toimivalta-alueen linja-autoliikenne, Joukkoliikenteen tarjouskilpailu 2/2013 tarjous tehdään tällä asiakirjalla. Tarjotusta kalustosta tarjoajan tulee täyttää tarjouspyynnön

Lisätiedot

Kohteet on määritelty tarkemmin tarjouspyynnön liitteessä 3.

Kohteet on määritelty tarkemmin tarjouspyynnön liitteessä 3. Dno VARELY/XXXX/2016 pp.kk.2016 Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus REITTIPOHJAINEN KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS NRO 1. Sopijapuolet Tilaaja: X elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Osoite:

Lisätiedot

Tilaajan ja liikennöitsijän välisen sopimussuhteen sisältö määräytyy tämän sopimuksen sekä siihen liittyvien seuraavien asiakirjojen perusteella:

Tilaajan ja liikennöitsijän välisen sopimussuhteen sisältö määräytyy tämän sopimuksen sekä siihen liittyvien seuraavien asiakirjojen perusteella: SOPIMUS Toimintakeskus Palokin kuljetus 1. Sopijapuolet Tilaaja: Yhteyshenkilö: Kiteen kaupunki Perusturvakeskus Savikontie 15 82500 Kitee xxxx Liikennöitsijä: xxx osoite puh. sähköposti: Yhteyshenkilö:

Lisätiedot

Kohde nro Reitin nimi x.x.20xx-x.x.20xx optio 1 vuotta Kohde nro Reitin nimi x.x.20xx-x.x.20xx optio 1 vuotta

Kohde nro Reitin nimi x.x.20xx-x.x.20xx optio 1 vuotta Kohde nro Reitin nimi x.x.20xx-x.x.20xx optio 1 vuotta pp.kk.2018 Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus REITTIPOHJAINEN KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS NRO 1. Sopijapuolet Tilaaja: Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Osoite: Yliopistonkatu

Lisätiedot

NURMEKSEN KAUPUNKI OSTOLIIKENNESOPIMUS VANHUSTEN PÄIVÄKUNTOUTUSKULJETUKSET

NURMEKSEN KAUPUNKI OSTOLIIKENNESOPIMUS VANHUSTEN PÄIVÄKUNTOUTUSKULJETUKSET NURMEKSEN KAUPUNKI OSTOLIIKENNESOPIMUS VANHUSTEN PÄIVÄKUNTOUTUSKULJETUKSET Nämä ehdot liitetään ostoliikennesopimukseen. Ehtoja noudatetaan ostoliikenteen järjestämisessä, jollei ostoliikennesopimuksessa

Lisätiedot

MALLI, REITTIPOHJAINEN KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS NRO. 1. Sopijapuolet. Tilaaja:

MALLI, REITTIPOHJAINEN KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS NRO. 1. Sopijapuolet. Tilaaja: MALLI, REITTIPOHJAINEN KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS NRO 1. Sopijapuolet Tilaaja: Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Osoite: Itsenäisyydenaukio 2, 20800 Turku 0295 022 500 Sähköposti kirjaamo.varsinais-suomi@ely-keskus.fi

Lisätiedot

Karvian kunta Oppilaskuljetus

Karvian kunta Oppilaskuljetus Karvian kunta 14.5.2013 Oppilaskuljetus OSTOLIIKENTEEN EHDOT Nämä ehdot otetaan osaksi erikseen tehtävää ostoliikennesopimusta. Ehtoja noudatetaan ostoliikenteen järjestämisessä, jollei ostoliikennesopimuksessa

Lisätiedot

LIEKSAN KAUPUNKI TARJOUSKILPAILUASIAKIRJA NRO 5

LIEKSAN KAUPUNKI TARJOUSKILPAILUASIAKIRJA NRO 5 LIEKSAN KAUPUNKI TARJOUSKILPAILUASIAKIRJA NRO 5 OSTOLIIKENTEEN EHDOT ASIOINTILIIKENNE / KIMPPAKYYTI Nämä ehdot liitetään ostoliikennesopimukseen. Ehtoja noudatetaan ostoliikenteen järjestämisessä, jollei

Lisätiedot

Yhteyshenkilö sopimusasioissa: hankinta- ja taloussuunnittelija puh. muissa asioissa: sosiaaliohjaaja puh.

Yhteyshenkilö sopimusasioissa: hankinta- ja taloussuunnittelija puh. muissa asioissa: sosiaaliohjaaja puh. OSTOPALVELUSOPIMUSLUONNOS ERITYISOPPILAIDEN KULJETUKSET 1. Sopijapuolet Ostaja: JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä Ytunnus 2220682-7 Yhteyshenkilö sopimusasioissa: hankinta- ja taloussuunnittelija

Lisätiedot

KOULUKULJETUKSET Tarjouspyynnön liite 3 OSTOLIIKENNESOPIMUS. 1. Sopijapuolet. Ostaja: Kunta: Mäntyharjun kunta. Yhteystiedot: Ostajan edustaja:

KOULUKULJETUKSET Tarjouspyynnön liite 3 OSTOLIIKENNESOPIMUS. 1. Sopijapuolet. Ostaja: Kunta: Mäntyharjun kunta. Yhteystiedot: Ostajan edustaja: 1 KOULUKULJETUKSET Tarjouspyynnön liite 3 OSTOLIIKENNESOPIMUS 1. Sopijapuolet Ostaja: Kunta: Mäntyharjun kunta Yhteystiedot: Ostajan edustaja: Liikennöitsijä: Nimi: Yhteystiedot: 2. Sopimuksen tarkoitus

Lisätiedot

1 (8) OSTOLIIKENTEEN EHDOT

1 (8) OSTOLIIKENTEEN EHDOT 1 (8) OSTOLIIKENTEEN EHDOT Nämä ehdot otetaan osaksi erikseen tehtävää ostoliikennesopimusta. Ehtoja noudatetaan ostoliikenteen järjestämisessä, jollei ostoliikennesopimuksessa ole erikseen toisin sovittu.

Lisätiedot

Ostoliikennesopimuksen liite 1. Nämä ehdot liitetään ostoliikennesopimukseen. Sopimuksessa voidaan poiketa näistä ehdoista.

Ostoliikennesopimuksen liite 1. Nämä ehdot liitetään ostoliikennesopimukseen. Sopimuksessa voidaan poiketa näistä ehdoista. OSTOLIIKENTEEN EHDOT KOULUKULJETUKSET Nämä ehdot liitetään ostoliikennesopimukseen. Sopimuksessa voidaan poiketa näistä ehdoista. Hoidettaessa sopimussuhteeseen liittyviä asioita, yhteydenotot on osoitettava

Lisätiedot

Kuopion Vehmersalmen ja Nilsiän alueiden

Kuopion Vehmersalmen ja Nilsiän alueiden KUOPION KAUPUNKI KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUE Suunnittelupalvelut Joukkoliikenne Kuopion Vehmersalmen ja Nilsiän alueiden joukkoliikenteen kannusteurakkakilpailuihin tulleet kysymykset ja annetut vastaukset

Lisätiedot

Liite 2. LIIKENNÖINTISOPIMUS, Hämeenlinna Lammi Lahti LUONNOS, joka täydennetään voittaneiden tarjousten sopimuksiksi

Liite 2. LIIKENNÖINTISOPIMUS, Hämeenlinna Lammi Lahti LUONNOS, joka täydennetään voittaneiden tarjousten sopimuksiksi 10.5.2017 Liite 2. LIIKENNÖINTISOPIMUS, Hämeenlinna Lammi Lahti LUONNOS, joka täydennetään voittaneiden tarjousten sopimuksiksi Sisällys 1 Sopijapuolet... 2 2 Sopimuksen kohde... 2 3 Sopimuksen voimassaolo...

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ

TARJOUSPYYNTÖ KUOPION KAUPUNKI KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUE Suunnittelupalvelut TARJOUSPYYNTÖ TARJOUSPYYNTÖ KUOPION TOIMIVALTA-ALUEEN MAASEUTULIIKENTEEN KANNUSTEURAKKASOPIMUKSESTA Posti- ja käyntiosoite PL 1097 (Suokatu

Lisätiedot

Asiakaspalvelu- ja myyntipiste/-itä tulee olla pääsääntöisesti kaikissa linjan vaikutusalueen kunnissa.

Asiakaspalvelu- ja myyntipiste/-itä tulee olla pääsääntöisesti kaikissa linjan vaikutusalueen kunnissa. 5. Lippu- ja maksujärjestelmän kuvaus 5.1. Liikenteenharjoittajan toteuttama lippu- ja maksujärjestelmä Lippu- ja maksujärjestelmän toteuttaa liikenteenharjoittaja tai tämän valtuuttama taho. Järjestelmä

Lisätiedot

Kohteet on määritelty tarkemmin tarjouspyynnön liitteessä 3.

Kohteet on määritelty tarkemmin tarjouspyynnön liitteessä 3. Tarjouskilpailu 2017/6 (VARELY/2895/2017) Sivu 1 / 5 MALLI, REITTIPOHJAINEN KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS NRO 1. Sopijapuolet Tilaaja: Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Osoite: Itsenäisyydenaukio

Lisätiedot

Liite 3 OSTOSOPIMUKSEN EHDOT PALVELULINJA. Nämä ehdot otetaan osaksi erikseen tehtävää ostosopimusta.

Liite 3 OSTOSOPIMUKSEN EHDOT PALVELULINJA. Nämä ehdot otetaan osaksi erikseen tehtävää ostosopimusta. Liite 3 OSTOSOPIMUKSEN EHDOT PALVELULINJA Nämä ehdot otetaan osaksi erikseen tehtävää ostosopimusta. Hoidettaessa sopimussuhteeseen liittyviä asioita yhteydenotot on mahdollisuuksien mukaan osoitettava

Lisätiedot

Jyväskylän kaupunkiseudun joukkoliikenne. Hankinnan periaatteet

Jyväskylän kaupunkiseudun joukkoliikenne. Hankinnan periaatteet Jyväskylän kaupunkiseudun joukkoliikenne Hankinnan periaatteet 10.4.2013 Hankinnan periaatteet Jaottelu Kohteet Kalusto Autojen väritys ja mainostaminen autoissa Laatupalkkioiden käyttö Palvelurikemaksut

Lisätiedot

RUOKOLAHDEN KUNTA Liite 2 1 (6)

RUOKOLAHDEN KUNTA Liite 2 1 (6) RUOKOLAHDEN KUNTA Liite 2 1 (6) Nämä ehdot otetaan osaksi erikseen tehtävää ostoliikennesopimusta. Ehtoja noudatetaan ostoliikenteen järjestämisessä, jollei ostoliikennesopimuksessa ole erikseen toisin

Lisätiedot

OSTOLIIKENTEEN EHDOT YLEISESSÄ JOUKKOLIIKENTEESSÄ, PAL- VELULIIKENTEESSÄ JA KOULULAISLIIKENTEESSÄ 2016-2018

OSTOLIIKENTEEN EHDOT YLEISESSÄ JOUKKOLIIKENTEESSÄ, PAL- VELULIIKENTEESSÄ JA KOULULAISLIIKENTEESSÄ 2016-2018 KIURUVEDEN KAUPUNKI KILPAILUASIAKIRJA NO 5 1 Z:\TEKSTIT2010OPETUS\LIIKENNEKILPAILUTUS2016\kesäkuun kilpailutus\ostoliikenteen ehdot.doc 26.5.2016 OSTOLIIKENTEEN EHDOT YLEISESSÄ JOUKKOLIIKENTEESSÄ, PAL-

Lisätiedot

Oulun toimivalta-alueen linja-autoliikenne

Oulun toimivalta-alueen linja-autoliikenne Oulun toimivalta-alueen linja-autoliikenne Cityliikenteen tarjouskilpailu 2016 Diaarinumero TARJOUSPYYNNÖN LIITE 4 Tarjouslomake 1(5) Oulun toimivalta-alueen linja-autoliikenne, Cityliikenteen tarjouskilpailu

Lisätiedot

Liite 3 a. Tarjouspyynnön ja sopimuksen yleisehdot vakituinen hammaslääkäripalvelu Versio

Liite 3 a. Tarjouspyynnön ja sopimuksen yleisehdot vakituinen hammaslääkäripalvelu Versio Liite 3 a. Tarjouspyynnön ja sopimuksen yleisehdot vakituinen hammaslääkäripalvelu Versio 2017.1 1. Toiminnassa noudatettavat ehdot Toiminnassa noudatetaan seuraavia asiakirjoja pätevyysjärjestyksessä:

Lisätiedot

LIITE 8 TARJOUSKIRJE KUOPION KAUPUNKI. KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUE Suunnittelupalvelut

LIITE 8 TARJOUSKIRJE KUOPION KAUPUNKI. KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUE Suunnittelupalvelut KUOPION KAUPUNKI KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUE Suunnittelupalvelut LIITE 8 TARJOUSKIRJE Posti- ja käyntiosoite Laskutusosoite Puhelin Faksi www.kuopio.fi PL 1097 (Suokatu 42) PL 3016 *017 185 111 017

Lisätiedot

A. Lastensuojelulain mukaista ympärivuorokautista laitoshoitoa, B. Perhekotihoitoa, C. Erityisyksikköhoitoa

A. Lastensuojelulain mukaista ympärivuorokautista laitoshoitoa, B. Perhekotihoitoa, C. Erityisyksikköhoitoa Sopimus lastensuojelulain mukaisesta ympärivuorokautisesta hoidosta. 1. Sopijapuolet Tilaaja PL 85 45101 Kouvola Y-tunnus 0161075-9 Yhteyshenkilö Palvelupäällikkö Sanna-Riitta Junnonen PL 85 45101 Kouvola

Lisätiedot

REITTIPOHJAINEN KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS NRO

REITTIPOHJAINEN KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS NRO Dnro KESELY/232/2015 REITTIPOHJAINEN KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS NRO 1. Sopijapuolet Tilaaja: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Cygnaeuksenkatu 1 PL 250 40101 JYVÄSKYLÄ 0295 024 500 kirjaamo.keski-suomi@ely-keskus.fi

Lisätiedot

Oulun toimivalta-alueen linja-autoliikenne

Oulun toimivalta-alueen linja-autoliikenne Tarjouslomake 1(9) Oulun toimivalta-alueen linja-autoliikenne Joukkoliikenteen tarjouskilpailu 1/2016 Diaarinumero Tarjouslomake, kohde 11 Tarjous jätettävä 31.10.2016 klo 12:00 mennessä Oulun toimivalta-alueen

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN KUNTA LIITE 2 1 (5) Perusturva PL 20 02401 KIRKKONUMMI 3.11.2009 1232/135//2009

KIRKKONUMMEN KUNTA LIITE 2 1 (5) Perusturva PL 20 02401 KIRKKONUMMI 3.11.2009 1232/135//2009 KIRKKONUMMEN KUNTA LIITE 2 1 (5) ALUSTAVA PUITESOPIMUS HOITAJATYÖVOIMAN HANKINNASTA (LUONNOS) SOPIJAOSAPUOLET XXX, jäljempänä Palveluntuottaja Y-tunnus ja Kirkkonummen kunta,, jäljempänä Tilaaja 02401

Lisätiedot

Sivistystoimi Tarjouspyynnön liite 5

Sivistystoimi Tarjouspyynnön liite 5 1 KUHMOISTEN KUNTA HANKINTASOPIMUSMALLI Sivistystoimi Tarjouspyynnön liite 5 ESI- JA PERUSOPETUSKULJETUKSET Sopijapuolet Ostaja Liikennöitsijä Kuhmoisten kunta/sivistystoimi Toritie 34 A 17800 Kuhmoinen

Lisätiedot

LIITE 5. OSTOLIIKENNESOPIMUS. 1. Sopijapuolet. Ostaja: Yhteystiedot: Ostajan edustaja: Liikennöitsijä: Yhteystiedot: Liikennöitsijän edustaja:

LIITE 5. OSTOLIIKENNESOPIMUS. 1. Sopijapuolet. Ostaja: Yhteystiedot: Ostajan edustaja: Liikennöitsijä: Yhteystiedot: Liikennöitsijän edustaja: OSTOLIIKENNESOPIMUS LIITE 5. 1. Sopijapuolet Ostaja: Yhteystiedot: Ostajan edustaja: Liikennöitsijä: Yhteystiedot: Liikennöitsijän edustaja: 2. Sopimuksen tarkoitus ja sisältö Tällä sopimuksella ostaja

Lisätiedot

Oulun toimivalta-alueen linja-autoliikenne

Oulun toimivalta-alueen linja-autoliikenne Tarjouslomake 1(8) Oulun toimivalta-alueen linja-autoliikenne Joukkoliikenteen tarjouskilpailu 1/2016 Diaarinumero Tarjouslomake, kohde 10 Tarjous jätettävä 26.9.2016 klo 12:00 mennessä Oulun toimivalta-alueen

Lisätiedot

REITTIPOHJAINEN KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS NRO

REITTIPOHJAINEN KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS NRO 2017/2 POSELY/229/2017 15.2.2017 Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus REITTIPOHJAINEN KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS NRO 1. Sopijapuolet Tilaaja: Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Lisätiedot

OSTOLIIKENTEEN EHDOT Tarjouspyynnön LIITE 4

OSTOLIIKENTEEN EHDOT Tarjouspyynnön LIITE 4 OSTOLIIKENTEEN EHDOT Tarjouspyynnön LIITE 4 Nämä ehdot otetaan osaksi erikseen tehtävää ostosopimusta. Hoidettaessa sopimussuhteeseen liittyviä asioita yhteydenotot on mahdollisuuksien mukaan osoitettava

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 17/ (5) Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL) TJ/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 17/ (5) Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL) TJ/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 17/2016 1 (5) 164 Suomenlinnan lauttaliikennettä koskevan liikennöintisopimuksen tekeminen HSL:n kanssa HEL 2016-010853 T 08 00 05 Päätös päätti oikeuttaa HKL:n tekemään Suomenlinnan

Lisätiedot

LIPPU-, MAKSU- JA INFORMAATIOJÄRJESTELMÄ

LIPPU-, MAKSU- JA INFORMAATIOJÄRJESTELMÄ KUOPION KAUPUNKI KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUE Suunnittelupalvelut LIITE 4 LIPPU-, MAKSU- JA INFORMAATIOJÄRJESTELMÄ Posti- ja käyntiosoite Laskutusosoite Puhelin Faksi www.kuopio.fi PL 1097 (Suokatu 42)

Lisätiedot

Ostajan ja liikennöitsijän välisen sopimussuhteen sisältö määräytyy tämän sopimuksen sekä siihen liittyvien seuraavien asiakirjojen perusteella:

Ostajan ja liikennöitsijän välisen sopimussuhteen sisältö määräytyy tämän sopimuksen sekä siihen liittyvien seuraavien asiakirjojen perusteella: OSTOLIIKENNESOPIMUS 1. Sopijapuolet Ostaja: Yhteystiedot: Ostajan edustaja: Liikennöitsijä: Yhteystiedot: Liikennöitsijän edustaja: 2. Sopimuksen tarkoitus ja sisältö Tällä sopimuksella ostaja ostaa valitulta

Lisätiedot

1 (7) OSTOSOPIMUKSEN EHDOT PALVELULIIKENNE. Nämä ehdot otetaan osaksi erikseen tehtävää ostosopimusta.

1 (7) OSTOSOPIMUKSEN EHDOT PALVELULIIKENNE. Nämä ehdot otetaan osaksi erikseen tehtävää ostosopimusta. 1 (7) OSTOSOPIMUKSEN EHDOT PALVELULIIKENNE Nämä ehdot otetaan osaksi erikseen tehtävää ostosopimusta. Hoidettaessa sopimussuhteeseen liittyviä asioita yhteydenotot on mahdollisuuksien mukaan osoitettava

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ

TARJOUSPYYNTÖ KUOPION KAUPUNKI KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUE Suunnittelupalvelut TARJOUSPYYNTÖ 14.8.2013 Päivitetty (muutokset merkitty sinisellä) TARJOUSPYYNTÖ KUOPION TOIMIVALTA-ALUEEN KAUPUNKILIIKENTEEN KANNUSTEURAKKA-

Lisätiedot

Liite 1. SOPIMUKSEN YLEISET EHDOT, HENKILÖKULJETUKSET Kanta-Hämeenlinnan alue sekä Janakkalan ja Kanta-Hämeenlinnan väliset kuljetukset

Liite 1. SOPIMUKSEN YLEISET EHDOT, HENKILÖKULJETUKSET Kanta-Hämeenlinnan alue sekä Janakkalan ja Kanta-Hämeenlinnan väliset kuljetukset 9.5.2016 Liite 1. SOPIMUKSEN YLEISET EHDOT, HENKILÖKULJETUKSET Kanta-Hämeenlinnan alue sekä Janakkalan ja Kanta-Hämeenlinnan väliset kuljetukset Koulu- ja esikoulukuljetukset (laajennusoptiona muut asiakasryhmät)

Lisätiedot

KIINTEISTÖNHOIDON JA ISÄNNÖINNIN YLEISET SOPIMUSEHDOT 2000

KIINTEISTÖNHOIDON JA ISÄNNÖINNIN YLEISET SOPIMUSEHDOT 2000 KH&I-YSE 2000 26.1.2000 1(6) KIINTEISTÖNHOIDON JA ISÄNNÖINNIN YLEISET SOPIMUSEHDOT 2000 1 Soveltamisala Yleisiä sopimusehtoja sovelletaan kiinteistönhoidossa ja kiinteistöjen isännöinnissä toimeksisaajan

Lisätiedot

Oppilaskuljetukset/ Saarikan henkilökuljetukset Saarijärven kaupungin alueella

Oppilaskuljetukset/ Saarikan henkilökuljetukset Saarijärven kaupungin alueella Oppilaskuljetukset/ Saarikan henkilökuljetukset Saarijärven kaupungin alueella OSTOLIIKENNESOPIMUSLUONNOS SISÄLLYSLUETTELO 1 SOPIJAOSAPUOLET... 3 2 SOPIMUKSEN TARKOITUS JA SISÄLTÖ... 3 3 SOPIMUKSEN KOHDE...

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ, KANNUSTEURAKKASOPIMUS, Linja-autoliikenne

TARJOUSPYYNTÖ, KANNUSTEURAKKASOPIMUS, Linja-autoliikenne 1 TARJOUSPYYNTÖ, KANNUSTEURAKKASOPIMUS, Linja-autoliikenne I TARJOUSKILPAILU 2013/1 Kuopion kaupunki joukkoliikenteen toimivaltaisena viranomaisena (jäljempänä tilaaja) järjestää avoimen tarjouskilpailun

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ, BRUTTOSOPIMUS, linja-autoliikenne Riihimäen paikallisliikenne

TARJOUSPYYNTÖ, BRUTTOSOPIMUS, linja-autoliikenne Riihimäen paikallisliikenne TARJOUSPYYNTÖ, BRUTTOSOPIMUS, linja-autoliikenne Riihimäen paikallisliikenne I TARJOUSKILPAILU... 2 1. Tarjoajat... 2 2. Tarjouskilpailun kohde... 2 3. Sopimusaika... 2 4. Liikennöintisopimuksen periaatteet...

Lisätiedot

Kasvatus- ja opetuslautakunta Liite 3 62

Kasvatus- ja opetuslautakunta Liite 3 62 Kasvatus- ja opetuslautakunta 14.6.2018 Liite 3 62 LUONNOS 1 (5) L Sopimus koulukuljetusten järjestämisestä 1.1.2019-31.12.2020 + 1 v + 1 v 1. Sopimuksen osapuolet Toimittajat Tilaajat 2. Sopimusyhteyshenkilöt

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Liite 4

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Liite 4 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Liite 4 OSTOLIIKENTEEN EHDOT Nämä ehdot otetaan osaksi erikseen tehtävää ostoliikennesopimusta. Ehtoja noudatetaan ostoliikenteen järjestämisessä, jollei ostoliikennesopimuksessa

Lisätiedot

Ostaja ja liikennöitsijä sitoutuvat keskinäiseen yhteydenpitoon. Yhteistyön päätavoitteena on varmistaa asiakkaiden hyvä palvelu.

Ostaja ja liikennöitsijä sitoutuvat keskinäiseen yhteydenpitoon. Yhteistyön päätavoitteena on varmistaa asiakkaiden hyvä palvelu. Ostoliikennesopimuksen LIITE 4 OSTOLIIKENTEEN EHDOT oppilaskuljetukset/asiointiliikenne Nämä ehdot otetaan osaksi erikseen tehtävää ostoliikennesopimusta. Sopimuksessa voidaan poiketa näistä ehdoista.

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 17/ (5) Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL) TJ/

Helsingin kaupunki Esityslista 17/ (5) Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL) TJ/ Helsingin kaupunki Esityslista 17/2016 1 (5) 2 Suomenlinnan lauttaliikennettä koskevan liikennöintisopimuksen tekeminen HSL:n kanssa HEL 2016-010853 T 08 00 05 Päätösehdotus Esittelijän perustelut päättää

Lisätiedot

Akaan kaupungin kuljetuksia koskeva tarjouspyyntö 23.1.2015 Liite 3

Akaan kaupungin kuljetuksia koskeva tarjouspyyntö 23.1.2015 Liite 3 Akaan kaupungin kuljetuksia koskeva tarjouspyyntö 23.1.2015 Liite 3 OSTOLIIKENTEEN EHDOT PALVELULINJA Nämä ehdot otetaan osaksi erikseen tehtävää ostosopimusta. Ehtoja noudatetaan ostoliikenteen järjestämisessä,

Lisätiedot

Oulun kaupunki, Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut, Katu- ja viherpalvelut

Oulun kaupunki, Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut, Katu- ja viherpalvelut 1(6),, Katu- ja viherpalvelut TARJOUSKILPAILUN EHDOT Sisällysluettelo 1. Liikenneluvan voimassaolo 2. Liikenneluvan automäärä 3. Yhteenliittymä 4. Alihankkijan käyttäminen 5. Tiedot liikennöitsijästä 6.

Lisätiedot

OSTOLIIKENTEEN EHDOT Tarjouspyynnön LIITE 3

OSTOLIIKENTEEN EHDOT Tarjouspyynnön LIITE 3 OSTOLIIKENTEEN EHDOT Tarjouspyynnön LIITE 3 Nämä ehdot otetaan osaksi erikseen tehtävää ostosopimusta. Hoidettaessa sopimussuhteeseen liittyviä asioita yhteydenotot on mahdollisuuksien mukaan osoitettava

Lisätiedot

OSTOLIIKENTEEN EHDOT. Sisällysluettelo:

OSTOLIIKENTEEN EHDOT. Sisällysluettelo: LIITE 3, Ostoehdot 1 (6) OSTOLIIKENTEEN EHDOT Nämä ehdot liitetään ostoliikennesopimukseen. Sopimuksessa voidaan poiketa näistä ehdoista, mikäli poikkeamasta on sovittu ostajan ja liikennöitsijän välillä.

Lisätiedot

Liite 3 c. Tarjouspyynnön ja sopimuksen yleisehdot vakituinen hammaslääkäripalvelu Versio

Liite 3 c. Tarjouspyynnön ja sopimuksen yleisehdot vakituinen hammaslääkäripalvelu Versio Liite 3 c. Tarjouspyynnön ja sopimuksen yleisehdot vakituinen hammaslääkäripalvelu Versio 2017.1 1. Toiminnassa noudatettavat ehdot Toiminnassa noudatetaan seuraavia asiakirjoja pätevyysjärjestyksessä:

Lisätiedot

AUTOMAATTISEN TAAJUUDENHALLINTARESERVIN TUNTIMARKKINASOPIMUS NRO XX/2015 RESERVINHALTIJA OY sekä FINGRID OYJ

AUTOMAATTISEN TAAJUUDENHALLINTARESERVIN TUNTIMARKKINASOPIMUS NRO XX/2015 RESERVINHALTIJA OY sekä FINGRID OYJ AUTOMAATTISEN TAAJUUDENHALLINTARESERVIN TUNTIMARKKINASOPIMUS NRO XX/2015 RESERVINHALTIJA OY sekä FINGRID OYJ 8.1.2014 2 (7) 1 SOPIMUKSEN TARKOITUS XX (Reservinhaltija) ja Fingrid Oyj (Fingrid) ovat tehneet

Lisätiedot

SOTKAMON KUNNAN KOULUKULJETUKSISTA/ASIOINTILIIKENTEESTÄ AJALLE 1.8.2015-30.6.2016 ja UIMAHALLIKULJETUKSISTA 1.8.2015 31.7.2018

SOTKAMON KUNNAN KOULUKULJETUKSISTA/ASIOINTILIIKENTEESTÄ AJALLE 1.8.2015-30.6.2016 ja UIMAHALLIKULJETUKSISTA 1.8.2015 31.7.2018 OSTOLIIKENTEEN TARJOUSPYYNTÖ SOTKAMON KUNNAN KOULUKULJETUKSISTA/ASIOINTILIIKENTEESTÄ AJALLE 1.8.2015-30.6.2016 ja UIMAHALLIKULJETUKSISTA 1.8.2015 31.7.2018 Pyydämme tarjoustanne jäljempänä määritellyn

Lisätiedot

PERTUNMAAN KUNTA 25.11.2015

PERTUNMAAN KUNTA 25.11.2015 OSTOLIIKENTEEN EHDOT LIITE 5 Sivu 1/7 Nämä ehdot otetaan osaksi erikseen tehtävää ostoliikennesopimusta. Ehtoja noudatetaan koulukuljetuksen järjestämisessä, jollei ostoliikennesopimuksessa ole erikseen

Lisätiedot

KOULULAISLIIKENTEEN OSTOSOPIMUKSEN EHDOT

KOULULAISLIIKENTEEN OSTOSOPIMUKSEN EHDOT Liite 2 KOULULAISLIIKENTEEN OSTOSOPIMUKSEN EHDOT Sisällysluettelo: YHTEISTYÖN PERIAATE 1. Yhteistyösitoumus LIIKENNÖITSIJÄN ASEMA 2. Liikennöitsijän vastuu 3. Liikennöitsijän vastuun rajoittaminen 4. Liikenteestä

Lisätiedot

LIITE 1 Tiedot tarjoajasta sekä palvelun laadusta

LIITE 1 Tiedot tarjoajasta sekä palvelun laadusta LIITE 1 Tiedot tarjoajasta sekä palvelun laadusta Tarjous Lopen kunnan oppilas- ja palvelukuljetusten sekä asiointiliikenteen hankinnasta tehdään tällä asiakirjalla. Tarjoajan tulee täyttää tarjouspyynnön

Lisätiedot

VARELY/2791/2017 Liite 2

VARELY/2791/2017 Liite 2 Reittipohjaisen käyttöoikeussopimuksen yleiset ehdot Sisällysluettelo 1. Käyttöoikeus 2. Julkisen palvelun velvoite 3. Lipputulot ja muut tulot 4. Liikenteen hoidosta maksettava käyttöoikeuskorvaus ja

Lisätiedot

1. Liikenneluvan voimassaolo

1. Liikenneluvan voimassaolo TARJOUSKILPAILUN EHDOT Tarjouspyynnön LIITE 2. 1. Liikenneluvan voimassaolo 2. Yhteenliittymä 3. Alihankkijan käyttäminen 4. Tiedot liikennöitsijästä 5. Kilpailukohteet 6. Liikennöinnissä käytettävä ajokalusto

Lisätiedot

Tilaajan yhteyshenkilö:

Tilaajan yhteyshenkilö: Sopimusmalli 1 SOPIMUS UIMAOPETUSPALVELUN TUOTTAMISESTA Sopimusosapuolet Yritys (jäljempänä palveluntuottaja) Osoite ja Kirkkonummen kunta/ sivistyspalvelut (jäljempänä tilaaja) Jäljempänä termillä sopimusosapuoli

Lisätiedot

LINJA-AUTOLIIKENTEEN ASIAKASPALVELUSOPIMUS. Toimeksiantaja: Oy Matkahuolto Ab Y-tunnus: 0111393-9 osakeyhtiö, Helsinki

LINJA-AUTOLIIKENTEEN ASIAKASPALVELUSOPIMUS. Toimeksiantaja: Oy Matkahuolto Ab Y-tunnus: 0111393-9 osakeyhtiö, Helsinki 1 (5) LINJA-AUTOLIIKENTEEN ASIAKASPALVELUSOPIMUS II Asiamies: Y-tunnus: Yhteystiedot: Toimeksiantaja: Oy Matkahuolto Ab Y-tunnus: 0111393-9 osakeyhtiö, Helsinki Yhteystiedot: PL 111, Lauttasaarentie 8

Lisätiedot

KOULUKULJETUSTEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ

KOULUKULJETUSTEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ KOULUKULJETUSTEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ Parkanon kaupunki pyytää tarjoustanne jäljempänä kuvattujen koulukuljetusten hoitamisesta oheisten asiakirjojen mukaisesti. 1. OSTAJA Parkanon kaupunki PL 14 39701

Lisätiedot

TARJOUSKILPAILUN EHDOT - KOULULAISKULJETUKSET

TARJOUSKILPAILUN EHDOT - KOULULAISKULJETUKSET TARJOUSKILPAILUN EHDOT - KOULULAISKULJETUKSET 1. Liikenneluvan voimassaolo 2. Liikenneluvan automäärä 3. Yhteenliittymä 4. Alihankinta 5. Tiedot liikennöitsijästä 6. Kilpailukohteet 7. Kaluston ja palvelun

Lisätiedot

KUNNAN OSTAMIEN KULJETUKSIEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ (NRO 1)

KUNNAN OSTAMIEN KULJETUKSIEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ (NRO 1) KUNNAN OSTAMIEN KULJETUKSIEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ (NRO 1) 2 TARJOUSKILPAILUASIAKIRJA NRO 1 TARJOUSPYYNTÖ SISÄLLYSLUETTELO 1 OSTAJA... 3 2 HANKINTAMENETTELY... 3 3 TARJOUSPYYNNÖN KOHDE... 3 4 TARJOAJAN

Lisätiedot

1.3. Tämä liite sekä henkilötietojen käsittelyn kuvaus -liite korvaavat aiemman sopimukseen liitetyn Tietosuojaliitteen.

1.3. Tämä liite sekä henkilötietojen käsittelyn kuvaus -liite korvaavat aiemman sopimukseen liitetyn Tietosuojaliitteen. LiiteSopimusliite JAR1825129 Henkilötietojen käsittelyn ehdot 29.11.201822.10.2018 1 (5) JARDno-2017-1652 1. Yleistä 1.1. Tämä sopimusliite Henkilötietojen käsittelyn ehdot on osa Sopimusta työterveyshuollon

Lisätiedot

Henkilötietojen käsittelyn ehdot. 1. Yleistä

Henkilötietojen käsittelyn ehdot. 1. Yleistä Henkilötietojen käsittelyn ehdot Liite 7 1 (6) Henkilötietojen käsittelyn ehdot 1. Yleistä 1.1. Tämä sopimusliite Henkilötietojen käsittelyn ehdot on osa PISA 2021 -palvelusopimusta (Dnro ), jäljempänä

Lisätiedot