YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN TAKSA / KEURUU JA MÄNTTÄ-VILPPULA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN TAKSA / KEURUU JA MÄNTTÄ-VILPPULA"

Transkriptio

1 YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN TAKSA / KEURUU JA MÄNTTÄ-VILPPULA Keurusselän ympäristönsuojelujaosto (104 ) Keuruun kaupunginvaltuusto (34 ) Yhteistoimintasopimus kohta 7 1 Soveltamisala Tämän Keuruun ja Mänttä-Vilppulan kaupunkien ympäristönsuojeluviranomaisen taksan mukainen maksu peritään ympäristönsuojelulain (527/2014), vesilain (587/2011), jätelain (646/2011) ja merenkulun ympäristönsuojelulain (1672/2009) mukaisen luvan, ilmoituksen tai muun asian käsittelystä, ympäristönsuojelulain 168 pykälän mukaiseen ympäristönsuojeluviranomaisen valvontaohjelmaan perustuvista luvanvaraisen ja rekisteröitävän toiminnan määräaikaistarkastuksista ja niiden muusta ohjelmaan perustuvasta säännöllisestä valvonnasta; tarkastuksista, jotka ovat tarpeen ympäristönsuojelulain 175 tai 176 pykälissä tarkoitetun kiellon tai määräyksen noudattamisen valvomiseksi taikka 181 pykälässä tarkoitetun toiminnan keskeyttämisen valvomiseksi. 2 Maksujen määräytymisperusteet Luvan, ilmoituksen tai muun asian käsittelyn maksu perustuu ympäristönsuojeluviranomaiselle asian käsittelystä aiheutuvaan keskimääräiseen omakustannusarvoon, joka sisältää asian käsittelystä viranomaiselle aiheutuneet kokonaiskustannukset. Ympäristönsuojeluviranomaisen ympäristöluvanvaraisten ja rekisteröitävien toimintojen valvontaohjelmaan perustuvasta määräaikaistarkastuksesta peritään valvontamaksu, joka perustuu tarkastukseen käytettyyn aikaan. Tarkastukseen kuuluu tarkastukseen valmistautuminen, tarkastus ja tarkastuspöytäkirjan kirjoittaminen. Tarkastukseen keskimääräisesti käytettävästä ajasta määrätään tarkemmin Keurusselän ympäristönsuojelujaoston hyväksymässä ympäristönsuojelun valvontasuunnitelmassa. Kohteen tarkastustiheys määräytyy ympäristönsuojelulaissa ja valvontasuunnitelmassa määritellyn riskinarvioinnin perusteella. Kokonaiskustannuksiin kuuluvat asian käsittelystä aiheutuvien erilliskustannusten lisäksi käsittelyn aiheuttama osuus hallinto-, toimitila- ja pääomakustannuksista sekä muista viranomaisen yhteiskustannuksista. Keurusselän ympäristönsuojelujaoston toimialueella ympäristönsuojeluviranomaisen asian käsittelyn omakustannusarvo on 52 euroa tunnilta. 3 Lupien, ilmoitusten ja muiden asioiden käsittelymaksut Lupien, ilmoitusten ja muiden asioiden käsittelystä perittävät maksut on esitetty liitteenä olevassa maksutaulukossa. Maksutaulukon mukaisesta maksusta vähennetään 170 euroa, jos hakemus koskee sellaista toimintaa, jota koskevasta kuulutuksesta ilmoittamista sanomalehdessä on asian vähäisen merkityksen tai muutoin pidettävä ilmeisen tarpeettomana.

2 2 4 Menettelyn laajuudesta johtuvat lisämaksut Edellä 2 ja 3 pykälissä mainittujen maksujen lisäksi peritään asian käsittelystä seuraavat maksut: a) asiantuntijaviranomaisen lausunto erillisen laskun mukaisesti, b) konsultti- tai asiantuntijaselvitys erillisen laskun mukaisesti ja c) ympäristönsuojeluasetuksen 13 :n 2 momentissa tarkoitetun kuulemistilaisuuden tai katselmuksen järjestämisestä aiheutuneet kulut todellisten kaupungille aiheutuneiden kustannusten mukaan. 5 Luvan, ilmoituksen tai muun asian käsittelymaksun määräytyminen erityistapauksissa Toiminnan olennaista muuttamista, lupamääräysten tarkistamista tai määräaikaisen luvan mukaisen toiminnan jatkamista koskevan lupahakemuksen sekä ilmoituksen käsittelystä peritään maksu, jonka suuruus on 50 prosenttia taulukon mukaisesta maksusta. Lupamääräysten muuttamista koskevan hakemuksen käsittelystä peritään maksu, jonka suuruus on 30 prosenttia taulukon mukaisesta maksusta. Jos kuitenkin asian käsittelyn vaatima työmäärä vastaa uudelta toiminnalta vaadittavan luvan käsittelyä, peritään taulukon mukainen maksu. Jos kysymys on yksittäisen lupamääräyksen tai ilmoituspäätöksen teknisluonteisesta muuttamisesta, maksun suuruus on 10 prosenttia taulukon mukaisesta maksusta, kuitenkin vähintään 100 euroa. Maksu peritään 30 prosenttia taulukon mukaista maksua alempana, mikäli asian käsittelyn vaatima työmäärä on merkittävästi keskimääräistä vähäisempi. Vastaavasti maksu peritään 30 prosenttia taulukon mukaista maksua korkeampana, jos työmäärä on keskimääräistä suurempi. Ympäristönsuojelulain 46 pykälässä tarkoitettujen samanaikaisesti ratkaistavien useiden toimintojen lupa-asioiden käsittelystä peritään yhdistetty maksu siten, että korkeimpaan maksuluokkaan kuuluvan toiminnan käsittelymaksuun lisätään muiden toimintojen osuutena 50 prosenttia näiden toimintojen maksuista. Jos kuitenkin asian käsittelyn vaatima työmäärä vastaa uudelta toiminnalta vaadittavan luvan käsittelyä, peritään kunkin toiminnan lupa-asian käsittelystä täysi maksu. Jos taulukon mukainen maksu olisi luvan, ilmoituksen tai muun asian käsittelyn vaatiman työajan perusteella kohtuuttoman korkea, peritään käsittelymaksu taulukon mukaista maksua alhaisempana kuitenkin niin, että maksu tällöinkin kattaa viranomaiselle aiheutuneet kustannukset. Maksun tulee olla suuruudeltaan vähintään 30 prosenttia taulukon mukaisesta maksusta. Ympäristölupavelvollisen toiminnan loppuessa lupapäätöksen rauettamisen käsittelystä peritään maksu asian käsittelyajan perusteella lasketun omakustannusarvon ja muiden asian käsittelystä aiheutuneiden erilliskustannusten perusteella. 6 Valvontamaksun määräytyminen erityistapauksissa Ympäristönsuojelulain 206 pykälän mukaiselta mikroyritykseltä peritään alennetun omakustannusarvon mukainen valvontamaksu, mikä on 80 prosenttia todellisista kustannuksista. Yhdessä valvontakohteessa samanaikaisesti toteutettavista useista kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen valvontaan kuuluvista toimista peritään yksi yhdistetty maksu.

3 Mikäli louhintaa ja murskausta koskevan ympäristöluvan valvonta toteutetaan maa-aineslain (555/1981) mukaisen luvan valvonnan yhteydessä, peritään valvontamaksu Keurusselän ympäristönsuojelujaoston hyväksymän maaaineslupa- ja valvontaviranomaisen taksan mukaisesti ja siihen lisätään 50 prosenttia ympäristölupapäätöksen valvontamaksusta. 7 Hakemuksen, ilmoituksen tai muun asian peruuttaminen tai raukeaminen Mikäli hakija peruuttaa hakemuksensa, ilmoituksensa tai muun asian taikka asian käsittely kunnan ympäristönsuojeluviranomaisessa raukeaa muusta syystä ennen päätöksen antamista ja viranomainen on ryhtynyt oleellisiin toimiin hakemuksen käsittelemiseksi, peritään 3. kohdan mukaisesta maksusta vähintään 30 prosenttia sekä muut asian käsittelystä aiheutuneet kustannukset 4. kohdan mukaisesti. 8 Hakemuksen tai ilmoituksen hylkääminen tai tutkimatta jättäminen Hakemuksesta tai ilmoituksesta, josta on tehty hylkäävä päätös, peritään tämän taksan mukainen maksu. Mikäli hylkäävän päätöksen perusteet ovat niin selkeät, että asian laajemmalle käsittelylle ei ole ollut perusteita, voidaan maksu määrätä 50 prosenttia taulukon mukaista maksua pienemmäksi. Jos hakemus tai ilmoitus on päätetty jättää tutkittavaksi ottamatta, maksua ei peritä. 9 Palautetun tai kumotun hakemuksen käsittelymaksu Tuomioistuimen muutoksenhaun johdosta uudelleen käsiteltäväksi palauttaman asian käsittelymaksusta vähennetään, mitä samassa asiassa aikaisemmin annetusta ympäristönsuojeluviranomaisen päätöksestä on peritty. Jos tuomioistuin muutoksenhaun johdosta kumoaa päätöksen sen vuoksi, että hakija ei ole ollut hakemansa luvan tarpeessa, palautetaan mahdollisesti peritty maksu kokonaisuudessaan. 10 Vakuuspäätöksen maksu (YSL 199 ) Ympäristönsuojelulain 199 pykälän mukaista oikeutta aloittaa toiminta muutoksenhausta huolimatta koskevan asian ja vakuuden käsittelystä pääasian yhteydessä peritään 200 euron lisämaksu. Ympäristönsuojelulain 199 pykälän mukaista oikeutta aloittaa toiminta muutoksenhausta huolimatta koskevan erikseen tehdyn hakemuksen ja vakuuden käsittelystä peritään 500 euron lisämaksu. 11 Maksusta, maksun palauttamisesta ja poikkeuksesta päättäminen Maksusta, maksun palauttamisesta ja maksun alentamisesta päättää ympäristönsuojeluviranomainen tai ympäristöviranomaisen määräämä viranhaltija pääasiaa koskevassa päätöksessä. Mikäli maksusta tehdään erillinen päätös, tulee se lähettää maksuvelvolliselle samalla kun pääasiaa koskeva päätöskin. Mikäli hakija ei suorita maksua määräajassa, on viivästyneestä maksusta suoritettava kulloinkin voimassa olevan korkolain mukaista viivästyskorkoa. Mikäli tämän taksan mukaista maksua ei muistutuksesta huolimatta ole maksettu, voidaan se periä ulosottotoimina ilman erillistä tuomiota tai päätöstä siinä 3

4 järjestyksessä kuin verojen ja maksujen täytäntöönpanosta annetussa laissa (706/2007) säädetään. 12 Taksan soveltaminen Maksu määräytyy sen taksan mukaan, joka on voimassa hakemuksen, ilmoituksen tai muun asian vireilletulopäivänä. Maksun palautumisen osalta noudatetaan sitä taksaa, joka oli voimassa silloin, kun maksu määrättiin. 13 Taksan voimaantulo Tämä taksa tulee voimaan 1. päivänä tammikuuta

5 5 LIITE YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN MAKSUTAULUKKO Keurusselän ympäristönsuojelujaosto , 104 Keuruun ja Mänttä - Vilppulan kaupunkien ympäristönsuojeluviranomaisen kiinteähintaiset julkisoikeudelliset maksut YMPÄRISTÖNSUOJELULAIN (527/2014) MUKAISET ASIAT Ympäristölupaa edellyttävä laitos tai toiminta (YSA 2 ) Metsäteollisuus (YSA 2 kohta 1) Maksu (euroa) Muu puunsuojakemikaaleja käyttävä laitos kuin puun kyllästämö (puunsuojakemikaaleja yli 1 t/v) Metalliteollisuus (YSA 2 kohta 2) Metallien tai muovien pintakäsittely elektrolyyttistä tai kemiallista menetelmää käyttäen (allastilavuus vähintään 5 m 3 ja enintään 30 m 3 ) Energiantuotanto (YSA 2 kohta 3) Polttoaineiden polttaminen laitoksessa, jossa on yksi tai useampi polttoaineteholtaan vähintään 20 megawatin kiinteää polttoainetta polttava energiantuotantoyksikkö ja laitosalueen kaikkien energiantuotantoyksiköiden yhteenlaskettu polttoaineteho on alle 50 megawattia Polttoaineiden valmistus taikka kemikaalien tai polttoaineiden varastointi tai käsittely (YSA 2 kohta 4) Puuta raaka-aineena käyttävä grillihiilen valmistuslaitos (tuotantomäärä vähintään tonnia vuodessa) Nestemäisten polttonesteiden jakeluasema, jonka polttoainesäiliöiden kokonaistilavuus on vähintään 10 m 3, ei kuitenkaan moottorikäyttöisessä ajoneuvossa tai moottoriveneessä polttoaineena käytettävän polttoaineen jakeluasema Muu polttonesteiden tai terveydelle tai ympäristölle vaarallisen nestemäisen kemikaalin varasto, jossa voidaan varastoida tällaista kemikaalia vähintään 100 ja alle m 3, ei kuitenkaan rekisteröitävän energiantuotantolaitoksen polttonestesäiliö (YSL liite 2, kohta 1), voimansiirron suurmuuntaja-asema tai tärkeän tai muun vedenhankintakäyttöön soveltuvan pohjavesialueen ulkopuolella sijaitseva valmiiksi pakattujen tuotteiden kappaletavaravarasto Kivihiilivarasto Orgaanisia liuottimia käyttävä toiminta (YSA 2 kohta 5) Toiminnat, joissa orgaanisten liuottimien kulutus on yli 10, mutta alle 50 tonnia vuodessa Laitos, jossa käytetään orgaanisia liuottimia ja jossa niiden kulutus on tuotteisiin sitoutuva osuus vähennettynä vähintään 10 ja alle 50 tonnia vuodessa tai vastaava huippukulutus vähintään 20 ja alle 100 kiloa tunnissa, mukaan lukien toiminnat, joissa haihtuvia orgaanisia yhdisteitä vapautuu raaka-aineiden sisältämästä ponne- tai paisunta-aineesta Malmien tai mineraalien kaivaminen tai maaperän ainesten otto (YSA 2 kohta 6) Kivenlouhimo tai muu kuin maanrakennustoimintaan liittyvä kivenlouhinta, jossa kiviainesta käsitellään vähintään 50 päivää 1 500

6 6 Kiinteä murskaamo tai kalkkikiven jauhatus tai tietylle alueelle sijoitettava siirrettävä murskaamo tai kalkkikiven jauhatus, joiden toiminta-aika on yhteensä vähintään 50 päivää Mineraalituotteiden valmistus (YSA 2 kohta 7) Keramiikka- tai posliinitehdas (tuotantokapasiteetti vähintään 200 t/v) tai Kevytsoratehdas (tuotantokapasiteetti yli t/v), kun lisäksi polttamalla valmistettavien tuotteiden tuotantokapasiteetti on enintään 75 tonnia vuorokaudessa ja/tai uunikapasiteetti on enintään 4 m 3 ja lastauskapasiteetti enintään 300 kg/m 3 uunia kohden Kiinteä betoniasema tai betonituotetehdas Kevytbetonitehdas (tuotantokapasiteetti yli t/v) Nahan tai tekstiilien laitosmainen tuotanto tai käsittely (YSA 2 kohta 8) Tekstiilien vesipesula (kapasiteetti vähintään 1 t/vrk) tai muu kuin ympäristönsuojelulain liitteen 2 kohdan 4 mukainen rekisteröitävä kemiallinen pesula Elintarvikkeiden tai rehujen valmistus (YSA 2 kohta 9) a. Teurastamo (kapasiteetti 5 50 t ruhoja vuorokaudessa) b. Lihaa tai lihatuotteita käsittelevä tai jalostava laitos (eläinperäisten raakaaineiden käyttö vähintään t/v ja valmiiden tuotteiden tuotantokapasiteetti enintään 75 t/vrk) c. Kalaa tai kalastustuotteita käsittelevä tai jalostava laitos (eläinperäisten raakaaineiden käyttö vähintään t/v ja valmiiden tuotteiden tuotantokapasiteetti enintään 75 t/vrk) d. Perunan tai juuresten käsittely- tai jalostuslaitos (kasviperäisten raaka-aineiden käyttö vähintään t/v ja valmiiden tuotteiden tuotantokapasiteetti enintään 300 t/vrk) e. Vihannesten, öljykasvien, melassin tai mallasohran käsittely- tai jalostuslaitos, ei kuitenkaan kylmäpuristettua kasviöljyä valmistava laitos (kasviperäisten raakaaineiden käyttö vähintään t/v ja valmiiden tuotteiden tuotantokapasiteetti enintään 300 t/vrk) f. Muu kuin d ja e kohdassa tarkoitettu kasviperäisiä raaka-aineita käsittelevä tai jalostava laitos, ei kuitenkaan kylmäpuristettua kasviöljyä valmistava laitos tai leipomo (kasviperäisten raaka-aineiden käyttö vähintään t/v ja valmiiden tuotteiden tuotantokapasiteetti enintään 300 t/vrk) g. Panimo (tuotantokapasiteetti l/v ja enintään l/vrk) h. Siiderin ja viinin valmistus käymisteitse (tuotantokapasiteetti l/v ja enintään l/vrk) i. Muu kuin g ja h kohdassa tarkoitettu virvoitus- tai alkoholijuomia valmistava laitos (tuotantokapasiteetti yhteensä vähintään l/v ja enintään l/vrk) j. Rehua tai rehuvalkuaista valmistava tai sekoittava teollinen laitos (valmiiden tuotteiden tuotantokapasiteetti alle t/v ja t/vrk, jos valmiiden tuotteiden tuotantokapasiteetin eläinperäisen raaka-aineen osuus on vähintään 10 painoprosenttia; muuten enintään 300 (22,5 x A) t/vrk, kun A on valmiiden tuotteiden eläinperäisen raaka-aineen osuus painoprosentteina) k. Jäätelötehdas tai juustomeijeri (valmiiden tuotteiden tuotantokapasiteetti vähin-

7 7 tään t/v, mutta enintään 75 t/vrk, jos valmiiden tuotteiden tuotantokapasiteetin eläinperäisen raaka-aineen osuus on vähintään 10 painoprosenttia; muuten 300 (22,5 x A) t/vrk, kun A on valmiiden tuotteiden eläinperäisen raakaaineen osuus painoprosentteina) l. Eineksiä valmistava laitos (valmiiden tuotteiden tuotantokapasiteetti t/v, mutta enintään 75 t/vrk, jos valmiiden tuotteiden tuotantokapasiteetin eläinperäisen raaka-aineen osuus on vähintään 10 painoprosenttia; muuten 300 (22,5 x A) t/vrk ja alle t/v, kun A on valmiiden tuotteiden eläinperäisen raaka-aineen osuus painoprosentteina) m. Pelkän maidon keräily-, käsittely- tai jalostuslaitos (vastaanotetun maidon määrä t/vrk) n. Makeistehdas (tuotantokapasiteetti vähintään 15 t/vrk) o. Mallas-, alkoholi- tai virvoitusjuomien pakkaamo (tuotantokapasiteetti vähintään l/v) Eläinsuojat ja kalankasvatus (YSA 2 kohta 10) Eläinsuoja 880 Turkistarha 880 Liikenne (YSA 2 kohta 11) Muu lentopaikka kuin lentoasema Yli 50 linja-auton tai kuorma-auton varikko tai vastaavan kokoinen työkonevarikko Ulkona sijaitseva moottoriurheilurata Jätteiden ammattimainen tai laitosmainen käsittely sekä jätevesien käsittely (YSA 2 kohta 12) a. Maankaatopaikka (alle t/v) b. Pilaantumattoman maa-ainesjätteen, betoni-, tiili- tai asfalttijätteen tai pysyvän jätteen muu käsittely kuin sijoittaminen kaatopaikalle (alle t/v) c. Kotitaloudessa tai siihen rinnastettavassa toiminnassa syntyneen vaarallisen jätteen varastointipaikka tai vaarallisiksi jätteiksi luokiteltavien romuajoneuvojen tai käytöstä poistettujen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden varastointipaikka (varastointikapasiteetti enintään t/v) d. Autopurkaamo e. Ruhojen ja eläinperäisen jätteen käsittelylaitos (käsittelykapasiteetti enintään 10 t/vrk) f. Muu kuin a e alakohdassa tai YSA 1 :n 13 kohdan a ja d g alakohdassa tarkoitettu jätelain soveltamisalaan kuuluvan jätteen ammattimainen tai laitosmainen käsittely (alle t/v) Muu toiminta (YSA 2 kohta 13) Ulkona sijaitseva ampumarata Pysyvä, ulkona sijaitseva laitosmainen suihkupuhalluspaikka Kiinteä eläintarha tai huvipuisto Krematorio tai lemmikkieläinten polttolaitos

8 Muu toiminta (YSA 2 2 momentti) Jätevesien johtaminen (YSL 27 :n 2 momentti kohta 2) Toiminta, josta saattaa ympäristössä aiheutua eräistä naapuruussuhteista annetun lain (26/1920) 17 :n 1 momentissa tarkoitettua kohtuutonta rasitusta (YSL 27 :n 2 momentti kohta 3) Toiminnan rekisteröinti (YSL 11 luku 116 ja liite 2) Energiantuotantolaitos, jonka polttoainetehoon lasketaan yhteen kaikki samalla laitosalueella sijaitsevat polttoaineteholtaan vähintään 1 MW:n energiantuotantoyksiköt ja jonka polttoaineteho on vähintään 5 MW, mutta alle 50 MW ja jossa jokaisen kiinteää polttoainetta käyttävän tuotantoyksikön polttoaineteho on alle 20 MW. Asfalttiasema Moottorikäyttöisessä ajoneuvossa tai moottoriveneessä polttoaineena käytettävän nestemäisen polttoaineen jakeluasema, jonka polttoainesäiliöiden kokonaistilavuus on vähintään 10 m 3. Kemiallinen pesula, jos toiminnassa käytetään sellaisia pesulatoimintaan tarkoitettuja laitteita ja järjestelmiä, joista ei pääse päästöjä ilmaan eikä veteen ja toiminnassa syntyvät jätteet luovutetaan jätelain 29 :n mukaisesti käsiteltäväksi. Toiminnat ja laitokset, joissa orgaanisten liuottimien kulutus on enintään 10 tonnia vuodessa: a. ajoneuvojen alkuperäinen maalaus b. muu pintojen puhdistus kuin puhdistus orgaanisilla liuottimilla, jotka sisältävät vaaralausekkeella H340, H341, H350, H351i, H351, H360D tai H360F merkittyjä aineita ja seoksia, kun liuottimien kulutus on enemmän kuin 2 tonnia vuodessa. Toiminnat ja laitokset, joissa orgaanisten liuottimien kulutus on enemmän kuin 5, mutta enintään 10 tonnia vuodessa: c. muu pinnoitus kuin puupintojen maalaus mukaan lukien metallin, muovin, tekstiilien, folion ja paperin pinnoitus ja maalaus d. lankalakkaus e. jalkineiden valmistus f. puun ja muovin laminointi g. liimaus. Ympäristönsuojelulain mukaisten ilmoitusten käsittely Tilapäistä melua tai tärinää aiheuttava toiminta (YSL 118 ) Ilmoitus, jonka käsittelyn yhteydessä ei ole kuulemistarvetta 52 Ilmoitus, jonka käsittelyn yhteydessä kuullaan asianosaisia 200 Koeluontoinen toiminta (YSL 119 ) 500 Poikkeuksellinen tilanne (YSL 120 ) 350 MERENKULUN YMPÄRISTÖNSUOJELULAIN (1672/2009) MUKAISET ASIAT Huvivenesataman jätehuoltosuunnitelman käsittely ja hyväksyminen sekä merkitseminen ympäristönsuojelun tietojärjestelmään (9. luku 4 ) 200

9 9 VESILAIN (587/2011) MUKAISET ASIAT Talousveden ottamisen rajoittaminen (4. luku 2 ) Ojitusasiat (5. luku 5, 9 ja 14 ) JÄTELAIN (646/2011) MUKAISET ASIAT * Ammattimaista jätteenkeräystoimintaa koskevan ilmoituksen käsittely ja jätehuoltorekisteriin merkitseminen (100 ) 100 *Mänttä-Vilppulassa jätelain valvontaviranomaisena toimii Pirkanmaan alueellinen jätehuoltojaosto MUUT ASIAT Tarkkailusuunnitelman käsittely ja hyväksyminen 300 Muiden kuin haittaa kärsivän asianosaisen aloitteesta vireillepaneman ilmeisen perusteettoman asian käsittely Muun ympäristönsuojelulain tai vesilain mukaisen asian käsittely Kunnan ympäristönsuojelumääräysten mukaisen ilmoituksen käsittely 100 Kunnan ympäristönsuojelumääräyksistä poikkeamisen käsittely 100 Hyväksytyn valvontasuunnitelman / -ohjelman mukainen valvontatoimenpide Hallintopakkomenettelyyn liittyvä tarkastus

HAMINAN KAUPUNKI LIITE 1

HAMINAN KAUPUNKI LIITE 1 HAMINAN KAUPUNKI LIITE 1 YMPÄRISTÖTOIMEN TAKSA - Ympäristönsuojeluviranomaisen maksut hyväksytty 4.11.2014 Haminan ympäristölautakunnassa 125. YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN MAKSUT 1 Soveltamisala Ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

HEINÄVEDEN, LEPPÄVIRRAN, PIEKSÄMÄEN JA VARKAUDEN YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN TAKSA

HEINÄVEDEN, LEPPÄVIRRAN, PIEKSÄMÄEN JA VARKAUDEN YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN TAKSA LEPPÄVIRRAN KUNTA Keski-Savon ympäristölautakunta 1 (3) HEINÄVEDEN, LEPPÄVIRRAN, PIEKSÄMÄEN JA VARKAUDEN YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN TAKSA 1 Ympäristönsuojelulain (527/2014), vesilain (587/2011), jätelain

Lisätiedot

TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA

TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN TAKSA Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta 3.11.2009 83 Voimaan 1.12.2009 Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta 8.11.2011 96 Voimaan 1.1.2012 Keski-Uudenmaan

Lisätiedot

2.3 Kauniaisten kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen asian käsittely omakustannusarvo on 47 euroa tunnilta.

2.3 Kauniaisten kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen asian käsittely omakustannusarvo on 47 euroa tunnilta. Kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen taksa Voimassa 1.1.2015 alk. Voimaantulo ja siirtymäsäännökset 1 Soveltamisala 1.1 Ympäristönsuojelulain (86/2000) ja vesilain (264/1961) mukaisen luvan, ilmoituksen

Lisätiedot

SAARIJÄRVEN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN TAKSA Ympäristölautakunnan hyväksymä 22.5.2013 18. Taksa tulee voimaan 1.7.

SAARIJÄRVEN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN TAKSA Ympäristölautakunnan hyväksymä 22.5.2013 18. Taksa tulee voimaan 1.7. SAARIJÄRVEN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN TAKSA Ympäristölautakunnan hyväksymä 22.5.2013 18. Taksa tulee voimaan 1.7.2013 Perustelut 1. Yleistä Taksassa on pyritty noudattamaan mahdollisimman

Lisätiedot

PORIN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖVIRASTON TAKSAT. I. Rakennustyön valvonnasta ja muista palveluista suoritettavat maksut

PORIN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖVIRASTON TAKSAT. I. Rakennustyön valvonnasta ja muista palveluista suoritettavat maksut Porin kaupungin ympäristölautakunta hyväksynyt 2.5.2012 PORIN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖVIRASTON TAKSAT I. Rakennustyön valvonnasta ja muista palveluista suoritettavat maksut I I. Ympäristönsuojelun ja ympäristöterveyden

Lisätiedot

2.3 Hausjärven kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen asian käsittelyn omakustannusarvo on 36 euroa tunnilta.

2.3 Hausjärven kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen asian käsittelyn omakustannusarvo on 36 euroa tunnilta. s. 1(9) HAUSJÄRVEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN TAKSA Kunnanvaltuusto hyväksynyt 28.5.2013 75 Voimaantulo 1.7.2013 1 Soveltamisala 1.1 Ympäristönsuojelulain (86/2000), vesilain (587/2011) ja jätelain

Lisätiedot

1 Soveltamisala... 2. 2 Maksujen määräytymisperusteet... 2. 3 Lupien, ilmoitusten ja muiden asioiden käsittelymaksut... 2

1 Soveltamisala... 2. 2 Maksujen määräytymisperusteet... 2. 3 Lupien, ilmoitusten ja muiden asioiden käsittelymaksut... 2 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen taksa Perustelut Sisältö 1. Yleistä 2. Taksan yksityiskohtaiset perustelut 1 Soveltamisala... 2 2 Maksujen määräytymisperusteet... 2 3 Lupien, ilmoitusten ja muiden

Lisätiedot

YLEISET PERUSTELUT KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN TAK- SAAN. 1 Soveltamisala... 2. 2 Maksujen määräytymisperusteet... 2. 3 Perusmaksut...

YLEISET PERUSTELUT KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN TAK- SAAN. 1 Soveltamisala... 2. 2 Maksujen määräytymisperusteet... 2. 3 Perusmaksut... YLEISET PERUSTELUT KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN TAK- SAAN SISÄLTÖ 1. YLEISTÄ 2. TAKSAN YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT 1 Soveltamisala... 2 2 Maksujen määräytymisperusteet... 2 3 Perusmaksut... 2

Lisätiedot

1(5) KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN TAKSAN PERUSTELUT. 1. Yleistä

1(5) KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN TAKSAN PERUSTELUT. 1. Yleistä 1(5) KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN TAKSAN PERUSTELUT 1. Yleistä Taksassa on pyritty noudattamaan mahdollisimman pitkälle valtion maksuperustelainsäädännön periaatteita ja tavoitteita, kuten ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Ympäristöterveydenhuollon taksa

Ympäristöterveydenhuollon taksa PYHÄJÄRVISEUDUN YMPÄRISTÖTOIMISTON YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON TAKSA Pyhäjärviseudun ympäristölautakunta 1.4.2015 Eura, Huittinen, Kokemäki, Köyliö, Säkylä Ympäristöterveydenhuollon taksa 1 Soveltamisala

Lisätiedot

RAUMAN KAUPUNKI Ympäristöterveydenhuolto Terveysvalvonta 1(7)

RAUMAN KAUPUNKI Ympäristöterveydenhuolto Terveysvalvonta 1(7) 1(7) TERVEYSVALVONNAN TAKSA 1 Maksujen perimisen säädösperusteet Tämän taksan mukaiset maksut peritään elintarvikelain (23/2006) 71 :n, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 882/2004 (jäljempänä

Lisätiedot

A) Elintarvikelaissa (23/2006) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin, jotka koskevat

A) Elintarvikelaissa (23/2006) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin, jotka koskevat YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA 1.1.2015 ALKAEN 1 Soveltamisala Tätä taksaa sovelletaan A) Elintarvikelaissa (23/2006) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin, jotka koskevat 1) laitosten hyväksymistä

Lisätiedot

Ympäristöluvat dataa. huomaa aluehallintouudistus

Ympäristöluvat dataa. huomaa aluehallintouudistus Ympäristölupa Tärkein ympäristönsuojelulainsäädännön ennakkovalvontainstrumentti kuuluu hallinnollisiin ohjauskeinoihin on yksilöllinen hallintopäätös korostaa mm. ennalta varautumisen periaatetta Ympäristöluvat

Lisätiedot

A) Elintarvikelaissa (23/2006) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin, jotka koskevat

A) Elintarvikelaissa (23/2006) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin, jotka koskevat Liite nro 1 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA Hyväksytty: Ympäristölautakunta 14.12.2010 113 Muutokset hyväksytty: Ympäristölautakunta 16.08.2011 57 Voimaantulo: 01.01.2011 01.09.2011

Lisätiedot

LIITE KAINUUN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA 1 SOVELTAMISALA

LIITE KAINUUN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA 1 SOVELTAMISALA LIITE KAINUUN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA 1 SOVELTAMISALA Terveydensuojelulain (763/94) 50 :n, elintarvikelain (361/95) 24 :n, lain eläimistä saatavien elintarvikkeiden elintarvikehygieniasta

Lisätiedot

HE 100/2009 vp. Esityksessä ehdotetaan muutoksia ympäristönsuojelulain. suoraan lain säännökseen. Samalla luetteloa

HE 100/2009 vp. Esityksessä ehdotetaan muutoksia ympäristönsuojelulain. suoraan lain säännökseen. Samalla luetteloa Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi ympäristönsuojelulain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutoksia ympäristönsuojelulain säännöksiin, jotka koskevat valtioneuvoston

Lisätiedot

UUDENMAAN LAATUMETALLI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS

UUDENMAAN LAATUMETALLI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS UUDENMAAN LAATUMETALLI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KU-YK 11/14.1.2014 Päätös annetaan julkipanon jälkeen 20.1.2014 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee Uudenmaan Laatumetalli

Lisätiedot

Jätelain eräiden säännösten tulkintalinjauksia

Jätelain eräiden säännösten tulkintalinjauksia Ympäristöministeriö MUISTIO Ympäristönsuojeluosasto 19.12.2014 Jätelain eräiden säännösten tulkintalinjauksia SISÄLTÖ 1. JOHDANTO... 4 2. SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET... 4 2.1 LAKIEN VOIMAANTULLESSA VIREILLÄ OLEVIEN

Lisätiedot

Maa-ainesten ottamissuunnitelman. viranomaistehtävistä perittävät maksut Loimaan kaupungissa

Maa-ainesten ottamissuunnitelman. viranomaistehtävistä perittävät maksut Loimaan kaupungissa Maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkastamisesta ja ottamistoiminnan valvonnasta sekä muista viranomaistehtävistä perittävät maksut Loimaan kaupungissa Hyväksytty ympäristölautakunnassa 27.02.2013 Voimaantulo

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUKSEN LAATIMINEN

YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUKSEN LAATIMINEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUKSEN LAATIMINEN Päivitetty 7.7.2010 YMPÄRISTÖLUVAN YLEISET EDELLYTYKSET... 3 Milloin ympäristölupaa tarvitaan?... 3 Pääsääntö... 3 Erityistilanteet... 3 Olennainen muutos... 3 Pilaantuneen

Lisätiedot

Valmistelijat vs. ympäristötarkastaja Anu Onjukka ja ympäristönsuojelusihteeri Kai Virtanen:

Valmistelijat vs. ympäristötarkastaja Anu Onjukka ja ympäristönsuojelusihteeri Kai Virtanen: MERI-LAPIN YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Suensaarenkatu 4 95400 Tornio YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS 1/2014 Annetaan julkipanon jälkeen 1.4.2014 Dnro: 268/11.01.06/2014 MELAYMP 25.3.2014 x TAALOVAARA GROUP OY:N YMPÄRISTÖLUPA

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Lohjan kaupungin ympäristölautakunta 11.10.2012 196 Dnro 424/67/678/2005 Annettu julkipanon jälkeen 18.10.2012

YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Lohjan kaupungin ympäristölautakunta 11.10.2012 196 Dnro 424/67/678/2005 Annettu julkipanon jälkeen 18.10.2012 YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Lohjan kaupungin ympäristölautakunta 11.10.2012 196 Dnro 424/67/678/2005 Annettu julkipanon jälkeen 18.10.2012 Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta lupahakemuksesta koskien

Lisätiedot

KU-YK 12/14.1.2014 Päätös annetaan julkipanon jälkeen 20.1.2014

KU-YK 12/14.1.2014 Päätös annetaan julkipanon jälkeen 20.1.2014 SARJALAITE OY, YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KU-YK 12/14.1.2014 Päätös annetaan julkipanon jälkeen 20.1.2014 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee Sarjalaite Oy:n konepajan

Lisätiedot

HAKIJA, LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA

HAKIJA, LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA Ympäristöterveyslautakunta 8 03.04.2014 Teijo Makkosen ympäristölupapäätös kallion louhintaa ja murskausta, asfalttiasemaa sekä kierrätysasfaltin, purkubetonin ja purkutiilen varastointia ja käsittelyä

Lisätiedot

Luvan hakemisen perusteena on ympäristönsuojelulain 28 :n 1 momentti ja ympäristönsuojeluasetuksen

Luvan hakemisen perusteena on ympäristönsuojelulain 28 :n 1 momentti ja ympäristönsuojeluasetuksen 1 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Rakennus- ja ympäristölautakunta PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 14.08.2007 Kokouspvm 17.08.2007 Diaarinro

Lisätiedot

LUVAN HAKIJA TOIMINTA JA SEN SIJAINTI

LUVAN HAKIJA TOIMINTA JA SEN SIJAINTI 1 Lohjan ympäristö- ja rakennuslautakunta YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Ympäristö- ja rakennuslautakunta 24.4.2014 36 Dnro 524/11.01.00/2013 Annettu julkipanon jälkeen 2.5.2014 Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n

Lisätiedot

Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta PL 302/Pohjolankatu 14 53101 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon 19.10.2011 jälkeen

Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta PL 302/Pohjolankatu 14 53101 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon 19.10.2011 jälkeen 1(15) LAPPEENRANNAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta PL 302/Pohjolankatu 14 53101 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon 19.10.2011 jälkeen I LUPAPÄÄTÖKSEN KERTOELMA OSA 1.

Lisätiedot

Valmistelija: ympäristötarkastaja Elina Seppälä. Hakemuksen vireille tulo Hakemus toimitettu PoSan ympäristöpalveluun 26.2.2015.

Valmistelija: ympäristötarkastaja Elina Seppälä. Hakemuksen vireille tulo Hakemus toimitettu PoSan ympäristöpalveluun 26.2.2015. Ympäristö- ja terveyslautakunta 27 11.06.2015 SHP-Palvelut Ky:n ympäristölupa Ympäristö- ja terveyslautakunta 27 Valmistelija: ympäristötarkastaja Elina Seppälä Asia Päätös ympäristönsuojelulain (527/2014)

Lisätiedot

80100 JOENSUU Pvm Diaarinumero Puh. (013) 267 7111 21.3.2014 2343/11.01.00/2014

80100 JOENSUU Pvm Diaarinumero Puh. (013) 267 7111 21.3.2014 2343/11.01.00/2014 1 JOENSUUN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Rakennus- ja ympäristölautakunta 19.3.2014 39 Muuntamontie 6 Annettu julkipanon jälkeen 80100 JOENSUU Pvm Diaarinumero Puh. (013) 267 7111 21.3.2014 2343/11.01.00/2014

Lisätiedot